Radioodtwarzacz Bluetooth
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
3-299-319-PL (1)
Radioodtwarzacz Bluetooth
Radioodtwarzacz
Bluetooth™
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 21.
MEX-BT3600U
© 2008 Sony Corporation
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Ze względów bezpieczeństwa
radioodtwarzacz należy instalować tylko
w desce rozdzielczej pojazdu. Instalowanie
i podłączanie urządzenia opisano w osobnej
instrukcji „Instalacja / połączenia”.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Tabliczka znamionowa z podanym napięciem
zasilania itp. znajduje się na spodzie podstawy
montażowej.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że
radioodtwarzacz MEX-BT3600 spełnia istotne
wymagania i inne stosowne postanowienia
dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Użycie tego sprzętu radiowego jest zabronione
w strefie znajdującej się w promieniu 20 km od
ośrodka Ny-Alesund na archipelagu Svalbard
w Norwegii.
Uwaga dla klientów z krajów, w których
stosowane są dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej
baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora
należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy
się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora
z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem
zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
2
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
„ATRAC”, „ATRAC AD”, SonicStage i ich logo
są znakami handlowymi Sony Corporation.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony
Corporation.
Słowo, znak i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie
licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
Microsoft, Windows Media
i logo Windows są znakami
handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 21).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk (OFF) na
urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
3
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Spis treœci
Witamy w świecie Sony!. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Czynnoœci wstępne
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Przygotowanie pilota-karty . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Regulacja głośności w poszczególnych
urządzeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 7
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 7
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pilot-karta RM-X304 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyszukiwanie utworu
— funkcja Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . 11
Funkcja Bluetooth
Operacje związane z funkcją Bluetooth . . . . .
Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o ikonach Bluetooth. . . . . . . . .
Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie wyjściowego sygnału
Bluetooth z radioodtwarzacza . . . . . . . . . .
Podłączanie telefonu komórkowego . . . . .
Podłączanie urządzenia audio . . . . . . . . . .
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym. . .
Odbieranie połączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inicjowanie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekazywanie połączeń . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie wybierania głosowego . . . . . . .
Strumieniowa transmisja muzyki . . . . . . . . . .
Słuchanie muzyki z urządzenia audio . . . .
Sterowanie urządzeniem audio
z radioodtwarzacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie uwierzytelnienia wszystkich
podłączonych urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 12
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . 12
Programowanie automatyczne — BTM . . . 12
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . 12
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . 13
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . 13
Wybieranie typu programu PTY. . . . . . . . . 14
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 14
Urządzenia USB
Odtwarzanie z urządzeń USB . . . . . . . . . . . 15
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 15
Słuchanie muzyki
z urządzenia audio MSC . . . . . . . . . . . . . . . 15
Słuchanie muzyki z odtwarzacza
„Walkman” (urządzenia audio ATRAC) . . 15
Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . .
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . .
Regulacja krzywej korekty — EQ3 . . . . . .
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . .
Pilot-joystick RM-X4S. . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
20
21
21
22
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o urządzeniach USB . . . . . . . .
Kolejność odtwarzania plików MP3 /
WMA / AAC (z płyt CD-R/RW lub
urządzenia MSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach MP3 . . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach WMA . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach AAC . . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach ATRAC . . . . . . . . . .
Informacja o funkcji Bluetooth . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
25
25
25
25
25
26
27
27
29
31
4
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Witamy w œwiecie Sony!
Dziękujemy za zakup radioodtwarzacza
Bluetooth™ marki Sony. Ma on różne funkcje,
dzięki którym jazda samochodem jest
przyjemniejsza:
• Odtwarzanie płyt CD
Można odtwarzać płyty CD-DA (także
z danymi CD TEXT) i płyty CD-R/CD-RW
(pliki MP3 / WMA / AAC (strona 25)).
Typ płyty
Oznaczenie na płycie
CD-DA
MP3
WMA
AAC
• Odbiór radia
– Można zaprogramować po 6 stacji z każdego
zakresu fal (FM1 (UKF1), FM2, FM3, MW
(ŚR) i LW (DŁ)).
– Funkcja BTM: urządzenie wybiera
z nastawionego zakresu i programuje stacje
o najsilniejszym sygnale.
• Funkcje RDS
– Można odbierać stacje UKF wykorzystujące
RDS (System Danych Radiowych).
• Funkcja Bluetooth
– Funkcja zestawu głośnomówiącego:
telefonowanie z telefonu komórkowego
w samochodzie bez angażowania rąk.
Urządzenie umożliwia przyjmowanie
połączeń i ponowne wybieranie numeru.
– Transmisja muzyki z telefonu komórkowego
lub przenośnego urządzenia audio.
– Zgodność z profilami HFP 1.5, HSP, A2DP
i AVRCP.
• Funkcja wyszukiwania
– Funkcja Quick-BrowZer: można szybko
i łatwo wyszukać utwór na płycie CD lub
w urządzeniu USB podłączonym do
radioodtwarzacza (strona 11).
• Korygowanie dŸwięku
– EQ3 stage2: można wybrać krzywą korekty
dostosowaną do 7 rodzajów muzyki.
– Technologia Digital Music Plus (DM+):
poprawianie dźwięku poddanego cyfrowej
kompresji, takiego jak MP3.
• Sterowanie dodatkowymi urządzeniami
Urządzenie USB: do przedniego gniazda
USB można podłączyć urządzenie USB MSC
(Mass Storage Class) lub odtwarzacz
„Walkman” (urządzenie audio ATRAC).
Szczegółowe informacje o urządzeniach
współpracujących z radioodtwarzaczem
podano w punkcie „Informacja o urządzeniach
USB” (strona 24) lub na stronach pomocy
technicznej Sony (strona 29).
• Podłączanie dodatkowych urządzeń
Gniazdo wejścia AUX z przodu urządzenia
pozwala na podłączenie przenośnego
urządzenia audio.
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE ANI INNE
SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI
UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DOCHODU,
UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM
SPRZĘTU, PRZESTOJE I CZAS KLIENTA
ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU,
JEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian i przeróbek,
które nie są wyraźnie dopuszczone przez Sony,
może spowodować utratę prawa do użycia
urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się
z ograniczeniami użycia sprzętu Bluetooth
wynikającymi z przepisów krajowych.
Kierowanie pojazdami
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
regulującymi korzystanie z telefonów
komórkowych i zestawów głośnomówiących na
obszarach, na których będzie wykorzystywany
radioodtwarzacz.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na
jeździe. Jeśli wymagają tego warunki na drodze,
przed inicjowaniem lub przyjmowaniem połączenia
należy zjechać z drogi i zatrzymać się.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać się ze
szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
5
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Oddziaływanie częstotliwoœci
radiowych
Czynnoœci wstêpne
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na
niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie
ekranowane systemy elektroniczne w samochodzie,
takie jak elektroniczne systemy wtrysku paliwa,
elektroniczne systemy przeciwpoślizgowe
(zapobiegające blokowaniu kół), elektroniczne
systemy regulacji prędkości czy systemy poduszki
powietrznej. W sprawach związanych z instalacją
i serwisowaniem tego urządzenia należy się
porozumieć z producentem pojazdu lub jego
przedstawicielem. Niewłaściwie przeprowadzona
instalacja i czynności serwisowe mogą stanowić
zagrożenie i spowodować unieważnienie gwarancji
udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem
pojazdu w celu upewnienia się, że użycie telefonu
komórkowego w samochodzie nie zakłóci pracy
jego systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
Zerowanie urz¹dzenia
Połączenia alarmowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth
i połączone z nim urządzenie elektroniczne
wykorzystują do pracy sygnały radiowe, sieci
komórkowe i naziemne oraz funkcje definiowane
przez użytkownika, przez co nie są w stanie
zagwarantować połączenia w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych połączeń
(takich jak wezwanie pogotowia ratunkowego) nie
należy polegać wyłącznie na jakimkolwiek
urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim urządzenia
elektronicznego w zasięgu sieci komórkowej
zapewniającej wystarczający poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może być
niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych oraz
przy korzystaniu z pewnych usług sieci i / lub
funkcji telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego
operatora.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną bezpoœrednim oœwietleniem
słonecznym, działaniem ognia itp.
6
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy i spiczastym
przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij
przycisk RESET.
Przycisk
RESET
Uwaga
Naciœnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie
ustawień zegara i niektórych danych z pamięci.
Przygotowanie pilota-karty
Przed pierwszym użyciem pilota-karty należy
wyjąć z niego folię izolującą.
Wskazówka
Informacje o wymianie baterii podano w punkcie
„Konserwacja” na stronie 26.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „CLOCK-ADJ”.
3
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Migać zacznie wskazanie godziny.
4
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(SEEK) –/+.
5
Naciœnij przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk (DSPL).
Ponownie naciśnij przycisk (DSPL), aby
przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 14).
Regulacja g³oœnoœci
w poszczególnych urz¹dzeniach
Przed podłączeniem przenośnego urządzenia
audio przez interfejs Bluetooth lub wejście AUX
zaleca się wyregulowanie poziomu głośności
w podłączonym urządzeniu lub skorygowanie
poziomu głośności w poszczególnych urządzeniach w menu ustawień radioodtwarzacza.
Więcej informacji o urządzeniach Bluetooth
podano w podpunkcie „Korygowanie poziomu
głośności” na stronie 19, a o urządzeniach
podłączonych do gniazda AUX w podpunkcie
„Korygowanie poziomu głośności” na stronie 22.
Zdejmowanie panelu
czo³owego
Zakładanie panelu czołowego
Dopasuj część A panelu czołowego do części B
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po
czym wciśnij lewą stronę na miejsce, tak aby
rozległ się lekki trzask.
A
B
Uwaga
Nie kładŸ niczego po wewnętrznej stronie panelu
czołowego.
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
Naciœnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciœnij przycisk
do siebie.
i pociągnij panel
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyœwietlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
7
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
1 23
4
5
6
7 8
OFF
BROWSE
PUSH SELECT /
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
BLUETOOTH
BT
ALBUM
PTY
AF / TA
1
9 q; qa qs qd qfqg
ql
2
REP
SHUF
MIC
PAUSE
SCRL
3
4
5
6
DSPL
qh
qj
AUX
qk
w;
RESET
W tym rozdziale przedstawiono rozmieszczenie
elementów sterujących i podstawowe funkcje.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
Obsługę urządzeń USB opisano w rozdziale
„Urządzenia USB” na stronie 15.
Odpowiednie przyciski na pilocie-karcie pełnią
te same funkcje co przyciski na
radioodtwarzaczu.
D Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (Radio / CD / USB / AUX /
Bluetooth audio / telefon Bluetooth).
A Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
F Wyœwietlacz
B Przycisk
(BROWSE) strona 11
Służy do włączania funkcji Quick-BrowZer.
H Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
C Pokrętło sterujące / Przycisk wyboru
/
(trybu głoœnomówiącego) strona
11, 18, 20
Regulacja głośności / wybieranie kategorii
wyszukiwania (przy obracaniu); wybieranie
ustawień (przy naciskaniu i obracaniu);
odbieranie / kończenie połączenia (po
naciśnięciu).
I Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) strona 7
E Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
G Gniazdo USB strona 15
Służy do podłączania urządzenia USB.
J Przycisk
(BACK) strona 11
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
K Odbiornik sygnałów z pilota-karty
8
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
L Przyciski SEEK –/+
CD / USB:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu)
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu)
Urządzenie audio Bluetooth*1:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu).
M Przycisk MODE strona 12
Służy do wybierania zakresu fal (UKF / ŚR /
DŁ) / wybierania trybu odtwarzania
w urządzeniu audio ATRAC.
N Przycisk BLUETOOTH strona 16
Służy do włączania / wyłączania sygnału
Bluetooth i parowania.
O Przycisk AF (częstotliwoœci
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym / PTY (typu
programu) strona 13, 14
Używany przy korzystaniu z systemu RDS.
Służy do wybierania ustawień AF i TA (przy
naciskaniu); służy do wybierania typu PTY
(po przytrzymaniu).
P Przyciski numeryczne
CD / USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA / AAC)
Pomijanie albumu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie albumów (po
przytrzymaniu).
(3): REP strona 12
(4): SHUF strona 12
(6): PAUSE*2
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
Urządzenie audio Bluetooth*1:
(6): PAUSE*2
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
Telefon Bluetooth:
(5): MIC strona 18
Q Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyœwietlania) / SCRL (przewijania
zawartoœci wyœwietlacza) strona 12
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
R Gniazdo wejœcia AUX strona 21
Służy do podłączenia przenośnego
urządzenia audio.
S Przycisk RESET (za panelem czołowym)
strona 6
T Mikrofon strona 18
Uwaga
Nie zakrywać mikrofonu. Grozi to niewłaœciwym
działaniem trybu głoœnomówiącego.
*1 Gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth
(z obsługą profilu AVRCP technologii Bluetooth).
Zależnie od urządzenia, pewne funkcje mogą być
niedostępne.
*2 Podczas odtwarzania w radioodtwarzaczu.
Uwagi
• Aby uniknąć uszkodzenia płyty, przed wkładaniem /
wyjmowaniem płyty należy odłączyć urządzenie
USB.
• Jeœli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie
zawartoœć wyœwietlacza, to sterowanie za pomocą
pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie
zostanie naciœnięty przycisk (SOURCE) na
radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie zostanie
włączony przez włożenie płyty.
Informacja o zaœlepce USB
Kiedy złącze USB (G) nie jest używane, należy
zasłaniać je przed kurzem i brudem za pomocą
dostarczonej zaœlepki.
Zaœlepkę należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć jej
przypadkowego połknięcia.
9
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Pilot-karta RM-X304
1
2
3
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
6
7
8
+
9
–
4
5
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
0
qa
+
VOL
–
Pilot-karta zawiera wymienione poniżej
przyciski, które nie występują lub działają
inaczej niż na radioodtwarzaczu. Przed użyciem
pilota należy wyjąć folię izolacyjną (strona 6).
G Przycisk MODE strona 12
Służy do wybierania zakresu fal (UKF / ŚR /
DŁ) / wybierania trybu odtwarzania
w urządzeniu audio ATRAC.
H Przycisk SEL /
(trybu
głoœnomówiącego)
Działa tak jak przycisk wyboru na
radioodtwarzaczu. W trybie Quick-BrowZer
przycisk (SEL) jest nieaktywny.
I Przyciski M (+) / m (–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
urządzeniem USB, tak jak przycisk (1)/(2)
(ALBUM –/+) na radioodtwarzaczu.
Przyciski M m umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
J Przycisk SCRL
Służy do przewijania zawartości
wyświetlacza.
K Przyciski numeryczne
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
A Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
B Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (Radio / CD / USB / AUX /
Bluetooth audio / telefon Bluetooth).
C Przyciski < (.)/, (>)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
radiem / urządzeniem USB / Bluetooth
audio, tak jak przycisk (SEEK) –/+ na
radioodtwarzaczu.
Przyciski < , umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
D Przycisk DSPL
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości.
E Przyciski VOL +/–
Służą do regulacji głośności.
F Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć
tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
10
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Wyszukiwanie utworu — funkcja Quick-BrowZer
Można łatwo wyszukać utwór na płycie CD lub w urządzeniu USB („Walkman” / MSC) na podstawie
kategorii.
(BROWSE):
Służy do włączania / wyłączania funkcji Quick-BrowZer.
OFF
BROWSE
PUSH SELECT /
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
Pokrętło sterujące:
Służy do wybierania wariantów (przy obracaniu);
potwierdza wybór (po naciœnięciu).
BLUETOOTH
BT
(BACK):
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
1
Naciœnij przycisk
(BROWSE).
Włączy się funkcja Quick-BrowZer i pojawi się lista kategorii wyszukiwania.
Zawartość wyświetlacza zależy od rodzaju urządzenia albo płyty.
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż żądaną kategorię. Naciœnij pokrętło, aby
potwierdzić wybór.
3
Powtarzaj czynnoœć 2 aż do wybrania żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(BROWSE).
Uwagi
• Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się tryb odtwarzania wielokrotnego / w przypadkowej kolejnoœci.
• Informacje pochodzące z niektórych urządzeń USB mogą być wyœwietlane w niewłaœciwy sposób.
• Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer niemożliwe staje się odtwarzanie dŸwięku z niektórych urządzeń USB.
11
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Odtwarzacz CD
Radio
Zawartoœć wyœwietlacza
Programowanie i nastawianie
stacji
Ostrzeżenie
A Źródło dźwięku
B Numer utworu / Czas odtwarzania, Nazwa
płyty / wykonawcy, Numer albumu*, Nazwa
albumu, Nazwa utworu, Informacje tekstowe,
Zegar
* Numer albumu jest wyœwietlany tylko po zmianie
albumu.
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „BTM”.
4
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
B, naciskaj przycisk (DSPL).
Wskazówka
Wyœwietlane informacje zależą od rodzaju płyty,
formatu nagrania i ustawień. Szczegółowe informacje
o plikach MP3 / WMA / AAC podano na stronie 25.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM*
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM*
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / WMA / AAC
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciœnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaŸnik
„MEM”.
Uwaga
Jeœli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 13).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
12
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Automatyczne nastawianie stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij przycisk (SEEK) –/+, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeœli znasz częstotliwoœć stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciœnięty przycisk (SEEK) –/+,
aby z grubsza nastawić częstotliwoœć, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) –/+, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwoœć (strojenie ręczne).
RDS
Wprowadzenie
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
* z wyjątkiem aktywnego połączenia telefonicznego
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właœciwie, jeœli sygnał
stacji jest słaby albo jeœli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
Zawartoœć wyœwietlacza
TA-ON
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF, TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF, TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
A TA/TP*1
B Zakres fal, funkcja, częstotliwość*2 (nazwa
stacji), numer pamięci, zegar, dane RDS
*1 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaŸnik „TA”. WskaŸnik „TP” pali się po
odebraniu odpowiedniej stacji.
*2 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwoœci widać wskaŸnik „*”.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
B, naciskaj przycisk (DSPL).
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) / TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.*
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.*
* z wyjątkiem aktywnego połączenia telefonicznego
13
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głoœnoœć, wybrany
poziom głoœnoœci zostanie umieszczony w pamięci
radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REG
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 21).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne), POP M
(Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa),
EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M
(Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda),
FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy
dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na
telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas
wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY
(Muzyka country), NATION M (Muzyka
ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Audycje
dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 21).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Wybieranie typu programu PTY
1
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciœnięty przycisk (AF/TA)
(PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Naciskaj przycisk (AF/TA) (PTY), aż
pojawi się żądany typ programu.
3
Naciœnij przycisk (SEEK) –/+.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
14
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Urz¹dzenia USB
Odtwarzanie z urządzeń USB
1
Podłącz urządzenie USB do złącza
USB.
Słuchanie muzyki z urządzenia
audio MSC
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk (3)
(REP) lub (4) (SHUF), aż pojawi się żądane
ustawienie.
Wybierz
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk (SOURCE) dotąd, aż pojawi się napis
„USB”.
W celu zatrzymania odtwarzania należy nacisnąć
przycisk (OFF).
Uwagi
• Podczas odtwarzania z urządzenia USB nie jest
możliwe telefonowanie.
• Przed odłączeniem urządzenia USB należy
zatrzymać odtwarzanie. W przeciwnym razie może
dojœć do uszkodzenia danych w urządzeniu USB.
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na swój
ciężar lub objętoœć grożą upadkiem lub odłączeniem
się pod wpływem wibracji.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
Zawartoœć wyœwietlacza
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DEVICE
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
Słuchanie muzyki z odtwarzacza
„Walkman” (urządzenia audio
ATRAC)
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (MODE), aż pojawi się żądane
ustawienie.
Warianty zmieniają się następująco:
ALBUM t TRACK (utwór) t GENRE
(gatunek) t PLAYLIST (playlista) t
ARTIST (wykonawca)
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
A Urządzenie audio ATRAC: AAD
Urządzenie MSC: USB
B Numer utworu / albumu / wykonawcy /
playlisty / gatunku, Nazwa utworu / albumu /
wykonawcy / playlisty / gatunku, Czas
odtwarzania, Zegar
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu
B, naciskaj przycisk (DSPL).
Wskazówka
Wyœwietlane informacje zależą od formatu nagrania
i ustawień. Szczegółowe informacje o plikach MP3 /
WMA / AAC i formacie ATRAC podano na stronie 25.
Uwaga
Zawartoœć wyœwietlacza zależy od urządzenia USB
MSC i urządzenia audio ATRAC.
1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk (3)
(REP) lub (4) (SHUF), aż pojawi się żądane
ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
ARTIST
utwory wybranego
wykonawcy w trybie
z powtarzaniem
PLAYLIST
zawartość playlisty
w trybie z powtarzaniem
15
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Wybierz
GENRE
SHUF ALBUM
Aby odtwarzać
utwory należące do
określonego gatunku
w trybie z powtarzaniem
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF ARTIST
utwory wybranego
wykonawcy
w przypadkowej
kolejności
SHUF PLAYLIST
zawartość playlisty
w przypadkowej
kolejności
SHUF GENRE
utwory należące do
określonego gatunku
w przypadkowej
kolejności
SHUF DEVICE
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
Funkcja Bluetooth
Operacje zwi¹zane z funkcj¹
Bluetooth
Chcąc korzystać z funkcji Bluetooth trzeba
wykonać opisane poniżej czynności.
1 Parowanie
Przed pierwszym połączeniem urządzeń
Bluetooth konieczne jest ich wzajemne
uwierzytelnienie, zwane „parowaniem”.
Operację tę trzeba wykonać tylko za
pierwszym razem – później radioodtwarzacz
i drugie urządzenie będą się rozpoznawać
automatycznie. Sparować można
maksymalnie 9 urządzeń. (W zależności od
urządzenia, przy każdym łączeniu może być
wymagane wprowadzenie kodu
uwierzytelniającego.)
2 Łączenie
Aby użyć urządzenia po wykonaniu
parowania, należy rozpocząć łączenie.
Niekiedy podczas parowania możliwe jest
automatyczne połączenie urządzeń.
3 Telefonowanie w trybie
głoœnomówiącym / strumieniowa
transmisja muzyki
Po nawiązaniu połączenia można rozmawiać
bez angażowania rąk i słuchać muzyki.
Parowanie
Najpierw należy przeprowadzić wzajemne
uwierzytelnianie (parowanie) urządzenia
Bluetooth (telefonu komórkowego itp.)
i radioodtwarzacza. Sparować można
maksymalnie 9 urządzeń. Parowanie wykonuje
się jeden raz – nie trzeba go powtarzać.
1
Umieœć urządzenie Bluetooth
w odległoœci do 1 m od tego
urządzenia.
2
Naciœnij przycisk (BT) i trzymaj go, aż
zacznie migać wskaŸnik „ ” (około 5
sekund).
Urządzenie przełączy się w tryb gotowości do
parowania.
miga
16
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
3
Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb
wyszukiwania.
Na wyświetlaczu podłączanego urządzenia
pojawi się lista rozpoznanych urządzeń.
Radioodtwarzacz pojawia się na podłączanym urządzeniu pod nazwą „XPLOD”.
£¹czenie
Po wykonaniu parowania należy wykonać tę
procedurę.
Włączanie wyjœciowego sygnału
Bluetooth z radioodtwarzacza
Chcąc korzystać z funkcji Bluetooth, trzeba
włączyć wyjściowy sygnał Bluetooth
z urządzenia.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
1
4
Jeœli na wyœwietlaczu podłączanego
urządzenia pojawi się żądanie kodu
uwierzytelniającego*, wprowadŸ „0000”.
Naciœnij przycisk (BT) i trzymaj go, aż
zapali się wskaŸnik „ ” (około 3
sekund).
Sygnał Bluetooth zostanie włączony.
WprowadŸ kod
uwierzytelniający.
XXXX
„0000”
Podłączanie telefonu
komórkowego
W pamięciach radioodtwarzacza i urządzenia
Bluetooth zostaną zapisane odpowiednie
informacje. Po sparowaniu urządzenia są
gotowe do połączenia.
1
SprawdŸ, czy w radioodtwarzaczu
i telefonie komórkowym jest włączony
sygnał Bluetooth.
2
Połącz telefon z tym urządzeniem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”.
Wskaźnik „ ” miga, a po zakończeniu
parowania zapala się na stałe.
5
Rozpocznij łączenie urządzenia
Bluetooth z radioodtwarzaczem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ” lub „ ”.
* W zależnoœci od urządzenia, kod uwierzytelniający
może być okreœlany mianem „klucz”, „kod PIN”,
„numer PIN” lub „hasło”.
Uwaga
Tryb gotowoœci do parowania pozostaje aktywny aż
do nawiązania połączenia.
Informacja o ikonach Bluetooth
Urządzenie wyświetla następujące ikony:
pali się:
miga:
Sygnał Bluetooth włączony
Tryb gotowości do
parowania
zgaszona: Sygnał Bluetooth wyłączony
pali się:
Udane połączenie
miga:
Łączenie
zgaszona: Brak połączenia
pali się:
Udane połączenie
miga:
Łączenie
zgaszona: Brak połączenia
Łączenie radioodtwarzacza
z ostatnio podłączanym telefonem
komórkowym
1 Sprawdź, czy w radioodtwarzaczu i telefonie
komórkowym jest włączony sygnał Bluetooth.
2 Naciskając przycisk (SOURCE), wyświetl
napis „BT PHONE”.
3 Naciśnij przycisk
(trybu
głośnomówiącego).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia ikona „ ” zapala się
na stałe.
Uwaga
Radioodtwarzacza nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dŸwięku. W takim przypadku należy łączyć telefon
z radioodtwarzaczem. W odtwarzanym dŸwięku mogą
się pojawić zakłócenia powodowane przez łączenie.
17
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth: w momencie
włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie
podłącza ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Dostępnoœć tej funkcji zależy także od telefonu. Jeœli
połączenie nie następuje automatycznie, trzeba je
wykonać ręcznie.
Podłączanie urządzenia audio
1
SprawdŸ, czy w radioodtwarzaczu
i urządzeniu audio jest włączony
sygnał Bluetooth.
2
Połącz urządzenie audio
z radioodtwarzaczem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”.
Do wyboru są dwa poziomy głośności („LOW”
lub „HI”) pozwalające na dobór odpowiedniej
głośności do potrzeb rozmówcy.
1 Podczas rozmowy naciskaj przycisk (5).
Warianty zmieniają się następująco:
MIC-LOW y MIC-HI
Uwaga
Mikrofon radioodtwarzacza znajduje się z tyłu panelu czołowego (strona 9). Nie zasłaniać mikrofonu taœmą itp.
Inicjowanie połączeń
Można wybrać tylko ostatnio wybierany numer.
1
Naciskając przycisk (SOURCE),
wyœwietl napis „BT PHONE”.
2
Na 3 co najmniej sekundy naciœnij
przycisk (trybu głoœnomówiącego).
Rozpocznie się połączenie.
Łączenie radioodtwarzacza
z ostatnio podłączanym
urządzeniem audio
Kończenie połączenia
1 Sprawdź, czy w radioodtwarzaczu
i urządzeniu audio jest włączony sygnał
Bluetooth.
2 Naciskając przycisk (SOURCE), wyświetl
napis „BT AUDIO”.
3 Naciśnij przycisk (6).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia ikona „ ” zapala się
na stałe.
Aby połączyć się z innym numerem, należy użyć
telefonu komórkowego, a następnie przekazać
połączenie.
Szczegółowe informacje o przekazywaniu
połączeń podano poniżej.
Telefonowanie w trybie
g³oœnomówi¹cym
Najpierw należy sprawdzić, czy radioodtwarzacz
jest połączony z telefonem komórkowym.
Odbieranie połączeń
Kiedy dzwoni telefon, dźwięk dzwonka dobiega
z głośników samochodu.
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciœnij
przycisk (trybu głoœnomówiącego).
Rozpocznie się połączenie.
Kończenie połączenia
18
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Ponownie naciśnij przycisk (trybu
głośnomówiącego) lub naciśnij przycisk (OFF).
Przekazywanie połączeń
Chcąc włączyć lub wyłączyć żądane urządzenie
(radioodtwarzacz / telefon komórkowy), można
wykonać poniższą czynność.
1
Przytrzymaj wciœnięty przycisk
(trybu głoœnomówiącego) lub użyj
telefonu komórkowego.
Szczegółów dotyczących obsługi telefonu należy
szukać w jego instrukcji obsługi.
Uwaga
W zależnoœci od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować
wyłączenie trybu głoœnomówiącego.
Włączanie wybierania głosowego
Istnieje możliwość użycia funkcji wybierania
głosowego w telefonie komórkowym podłączonym do tego urządzenia przez wypowiedzenie
znacznika głosowego zapisanego w telefonie.
Ponownie naciśnij przycisk (trybu
głośnomówiącego) lub naciśnij przycisk (OFF).
1
Naciskając przycisk (SOURCE),
wyœwietl napis „BT PHONE”.
Aby odrzucić połączenie, naciśnij przycisk
(trybu głośnomówiącego) na 2 sekundy.
2
Naciœnij przycisk (trybu
głoœnomówiącego).
Telefon komórkowy przełączy się w tryb
wybierania głosowego.
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
3
Wypowiedz znacznik głosowy
zapisany w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie nawiązane
połączenie.
Uwagi
• Najpierw należy sprawdzić, czy radioodtwarzacz jest
połączony z telefonem komórkowym.
• Najpierw należy zapisać w telefonie znacznik
głosowy.
• Kiedy telefon jest podłączony do radioodtwarzacza,
w pewnych przypadkach funkcja wybierania
głosowego może nie działać.
• Rozpoznanie dŸwięku mogą utrudniać hałasy, takie jak
dŸwięk pracy silnika. Aby poprawić odbiór, należy używać tej funkcji przy możliwie niskim poziomie hałasu.
• Działanie funkcji wybierania głosowego zależy od
efektywnoœci funkcji rozpoznawania w telefonie
komórkowym. Szczegółów należy szukać na
stronach www pomocy technicznej (strona 29).
Wskazówki
• Znacznik głosowy należy wymówić w taki sam
sposób, jak przy jego zapisie w telefonie.
• Znacznik głosowy należy zapisać, siedząc
w samochodzie, przez radioodtwarzacz, przy
wybranym Ÿródle dŸwięku „BT PHONE”.
Strumieniowa transmisja
muzyki
Słuchanie muzyki z urządzenia
audio
Radioodtwarzacz umożliwia słuchanie muzyki
z urządzenia audio zgodnego z profilem A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
technologii Bluetooth.
Sterowanie urządzeniem audio
z radioodtwarzacza
Jeśli urządzenie audio jest zgodne z profilem
Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), można korzystać z wymienionych pod
spodem funkcji. (Sposób postępowania zależy od
urządzenia audio.)
Aby
Naciœnij przycisk
Odtwarzać
(6) (PAUSE)* na
radioodtwarzaczu.
Włączyć pauzę (6) (PAUSE)* na
radioodtwarzaczu.
Pomijać utwory SEEK –/+ (./>) [jeden
raz na każdy utwór]
* W zależnoœci od urządzenia konieczne może być
dwukrotne naciœnięcie.
Do obsługi innych funkcji należy używać
urządzenia audio.
Uwagi
• Podczas odtwarzania z urządzenia audio,
radioodtwarzacz nie wyœwietla numeru utworu,
czasu, stanu odtwarzania i tym podobnych
informacji z podłączonego urządzenia.
• Zmiana Ÿródła dŸwięku w radioodtwarzaczu nie
wstrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
Wskazówka
Telefon komórkowy zgodny z profilem A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) można
podłączyć jako urządzenie audio i słuchać muzyki.
Usuwanie uwierzytelnienia
wszystkich pod³¹czonych
urz¹dzeñ
1
Zmniejsz głoœnoœć
w radioodtwarzaczu.
2
Naciskając przycisk (SOURCE),
wyœwietl napis „BT AUDIO”.
1
3
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
audio.
Naciœnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2
4
Wyreguluj głoœnoœć
w radioodtwarzaczu.
Jeœli pali się wskaŸnik „ ”, naciœnij
przycisk (BT) i trzymaj go dotąd, aż
wskaŸnik „ ” zniknie.
3
4
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
5
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Rozpocznie się inicjalizacja.
Usuwanie uwierzytelnienia wszystkich
urządzeń trwa 3 sekundy. Kiedy miga napis
„INITIAL”, nie wyłączaj zasilania.
Korygowanie poziomu głoœnoœci
Istnieje możliwość skompensowania różnicy
poziomu dźwięku między radioodtwarzaczem
a urządzeniem audio Bluetooth.
1 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio
Bluetooth i nastaw w nim umiarkowany
poziom głośności.
2 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
3 Naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi się napis
„BTA”, po czym wyreguluj poziom głośności
(–8 dB do +18 dB) regulatorem głośności.
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „BT INIT”.
19
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Inne funkcje
Zmienianie ustawieñ dŸwiêku
*2 Kiedy jest wybrane Ÿródło AUX.
*3 Kiedy jest udostępnione Ÿródło Bluetooth (strona
19).
Regulacja krzywej korekty — EQ3
Regulacja parametrów dŸwięku
Po wybraniu trybu korekty „CUSTOM” można
wybrać własne ustawienia korektora.
1
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się żądany wariant.
1
2
Obracając regulator głoœnoœci, zmień
ustawienie wybranego parametru.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odtwarzania / odbioru.
Wybierz Ÿródło dŸwięku, po czym
naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi
się napis „EQ3”.
2
Obracając pokrętło regulacji głoœnoœci, wybierz wariant „CUSTOM”.
3
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „LOW” (tony niskie),
„MID” (tony œrednie) lub „HI” (tony
wysokie).
4
Obracając regulator głoœnoœci, zmień
ustawienie wybranego parametru.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od –10 dB do
+10 dB.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
EQ3
Umożliwia wybór żądanego trybu korekty
„XPLOD”, „VOCAL”, „EDGE”, „CRUISE”,
„SPACE”, „GRAVITY”, „CUSTOM” lub
„OFF” (z).
LOW*1, MID*1, HI*1 (strona 20)
Parametry służące do regulacji krzywej korekty.
BAL (balans)
Służy do regulacji balansu między lewymi
a prawymi głośnikami: „RIGHT-10” –
„CENTER” (z) – „LEFT-10”
FAD (proporcje przód-tył)
Służy do regulacji balansu między przednimi
(F) a tylnymi (R) głośnikami: „FRONT-10” –
„CENTER” (z) – „REAR-10”
SUB (głośność w subwooferze)
Służy do regulacji poziomu dźwięku
w subwooferze: „+10 dB” – „0 dB” (z) –
„–10 dB”
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia się
wskazanie „ATT”.)
AUX*2 (poziom ze źródła AUX)
Służy do regulacji poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych. To
ustawienie eliminuje konieczność korygowania
głośności przy zmianie źródła dźwięku (strona
22).
Do wyboru są ustawienia „+18 dB” – „0 dB” (z)
– „–8 dB”
BTA*3
Służy do regulacji poziomu dźwięku z podłączonych urządzeń audio Bluetooth. To ustawienie
eliminuje konieczność korygowania głośności
przy zmianie źródła dźwięku (strona 19).
Do wyboru są ustawienia „+18 dB” – „0 dB” (z)
– „–8 dB”
20 *1 Kiedy jest włączona funkcja EQ3.
Powtarzając czynności 3 i 4, wyreguluj
krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie
zaprogramowanej krzywej korekty, przed
zakończeniem wybierania ustawień naciśnij
na dwie sekundy przycisk wyboru.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odtwarzania / odbioru.
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
Zmienianie ustawieñ
radioodtwarzacza — SET
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się żądany wariant.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie (na przykład „ON”
albo „OFF”).
4
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Uwaga
Wyœwietlane warianty zależą od wybranego Ÿródła
dŸwięku i ustawień.
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 6)
CT (czas zegarowy)
Można wybrać ustawienie „CT-ON” lub
„CT-OFF” (z) (strona 13, 14).
BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
Można wybrać ustawienie „BEEP-ON” (z) lub
„BEEP-OFF”.
RM (pilot-joystick)
Służy do zmieniania kierunku pracy pokręteł na
pilocie-joysticku.
– „RM NORM” (z): fabryczne kierunki pracy
pilota.
– „RM REV”: gdy pilot ma być zamontowany
na prawo od kolumny kierownicy.
AUX-A*1 (źródło AUX)
Włączanie („AUX-A-ON”) (z) lub wyłączanie
(„AUX-A-OFF”) wyświetlania źródła AUX
(strona 21).
A.OFF (automatyczne wyłączanie)
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia.
– „A.OFF-NO” (z), „A.OFF-30S” (sekund),
„A.OFF-30M” (minut) lub „A.OFF-60M”
(minut).
DEMO (tryb pokazu)
Włączanie („DEMO-ON”) (z) lub wyłączanie
(„DEMO-OFF”) trybu pokazu.
DIM (jasność wyświetlacza)
Zmienia jasność wyświetlacza.
– „DIM-ON”: jasność wyświetlacza jest stale
zmniejszona.
– „DIM-OFF” (z): wyświetlacz ma normalną
jasność.
A.SCRL*2 (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się po ekranie
długich napisów w momencie zmiany płyty /
albumu / utworu.
– „A.SCRL-ON” (z): przesuwanie napisów.
– „A.SCRL-OFF”: napisy nie przesuwają się.
LOCAL (tryb wyszukiwania lokalnego)
– „LOCAL-ON”: nastawianie tylko stacji o dość
silnym sygnale.
– „LOCAL-OFF” (z): nastawianie wszystkich
stacji.
MONO*3 (tryb monofoniczny)
Aby poprawić złą jakość odbioru na falach
UKF, należy wybrać monofoniczny tryb
odbioru.
– „MONO-ON”: odbiór audycji
stereofonicznych w wersji monofonicznej.
– „MONO-OFF” (z): odbiór audycji stereo
w trybie stereofonicznym.
REG*3 (odbiór stacji regionalnej)
Można wybrać ustawienie „REG-ON” (z) lub
„REG-OFF” (strona 14).
LPF (filtr dolnoprzepustowy)
Wybieranie częstotliwości odcięcia dla
subwoofera: „LPF OFF” (filtr wyłączony) (z),
„LPF125Hz” lub „LPF 78Hz”.
LOUD (kontur)
Ta funkcja umożliwia uzyskanie wyraźnego
dźwięku przy małej głośności.
– „LOUD-ON”: wzmacnianie tonów niskich
i wysokich.
– „LOUD-OFF” (z): bez wzmacniania tonów
niskich i wysokich.
DM+*2
Wybieranie ustawień funkcji DM+.
– „DM+-ON” (z): włączanie funkcji.
– „DM+-OFF”: wyłączanie funkcji.
BTM (strona 12)
BT INIT*1 (strona 19)
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy jest wybrane Ÿródło CD / USB.
*3 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
Pos³ugiwanie siê oferowanymi
oddzielnie urz¹dzeniami
Dodatkowe urządzenie audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a przenośnym urządzeniem
audio.
Podłączanie przenoœnego
urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
21
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
Pilot-joystick RM-X4S
Naklejanie etykiety
Najpierw należy nakleić właściwą etykietę, która
zależy od miejsca montażu pilota.
AUX
AUX
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Rozmieszczenie elementów
Odpowiednie przyciski na pilocie-joysticku
pełnią te same funkcje, co przyciski na
radioodtwarzaczu.
ATT
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Korygowanie poziomu głoœnoœci
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE), aż pojawi się
wskazanie „AUX”.
Pojawi się napis „AUX FRONT IN”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi się napis
„AUX”, po czym wyreguluj poziom głośności
(–8 dB do +18 dB) pokrętłem sterującym.
SEL
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie dodatkowe)
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Pilot-joystick zawiera następujące elementy
sterujące, których używa się inaczej niż
elementów na radioodtwarzaczu:
• Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć tę
funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
• Przycisk SEL
Działa tak jak przycisk wyboru na
radioodtwarzaczu. W trybie Quick-BrowZer
przycisk (SEL) jest nieaktywny.
• Pokrętło PRESET/DISC
CD/USB: działa tak jak przyciski (1)/(2)
(ALBUM –/+) na radioodtwarzaczu (należy
wcisnąć i obracać pokrętło).
Radio: nastawianie zaprogramowanych stacji
(należy wcisnąć i obracać pokrętło).
• Regulator VOL
Działa tak jak przycisk sterujący na
radioodtwarzaczu (należy obracać regulator).
• Pokrętło SEEK/AMS
Działa jak przycisk (SEEK) –/+ na
radioodtwarzaczu (należy obracać lub wcisnąć
i obracać pokrętło).
• Przycisk DSPL
Służy do zmieniania wyświetlanej zawartości.
22
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Zmienianie kierunku pracy
Kierunek pracy jest fabrycznie nastawiony
w pokazany niżej sposób.
Zwiększanie
Zmniejszanie
Jeśli pilot-joystick będzie zamontowany na
prawo od kolumny kierownicy, można odwrócić
kierunek pracy.
1 Przytrzymując wciśnięty regulator VOL,
naciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy pozwolić mu ostygnąć.
• Podczas pracy urządzenia automatycznie będzie
się wysuwała antena sterowana siłownikiem.
Skraplanie pary wodnej
W deszczowy dzień i w miejscach bardzo
wilgotnych na soczewkach i na wyświetlaczu
urządzenia może się skroplić para wodna. W takim
przypadku urządzenie nie będzie działać właściwie.
Należy wtedy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej
godzinę na odparowanie wilgoci.
Aby zachować wysoką jakoœć
dŸwięku
Uważać, aby nie zachlapać urządzenia i płyt sokami
ani innymi napojami.
Uwagi o płytach
• Aby utrzymać płytę w czystości, nie dotykać jej
powierzchni. Chwytać płytę za krawędzie.
• Nieużywane płyty przechowywać w pudełkach
albo w magazynkach na płyty.
• Nie narażać płyt na wysoką temperaturę. Unikać
zostawiania ich na desce rozdzielczej lub tylnej
półce zaparkowanego samochodu.
• Nie używać płyt pokrytych lepkimi napisami lub
osadami; nie naklejać na płyty etykiet. Taka płyta
może się przestać obracać, co spowoduje awarię
urządzenia lub zniszczenie płyty.
• Nie używać płyt z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami.
Użycie takich płyt grozi następującymi
problemami:
– trudnościami z wyjęciem płyty (ze względu na
odklejenie się etykiety albo naklejki
i zablokowanie mechanizmu wysuwającego),
– brakiem możliwości właściwego odczytu
danych o dźwięku (na przykład przerwami
w dźwięku lub jego brakiem) ze względu na
skurczenie się etykiety albo naklejki
i w konsekwencji deformację płyty.
• W urządzeniu nie można odtwarzać płyt
o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi uszkodzeniem urządzenia.
• Nie można odtwarzać płyt CD o średnicy 8 cm.
23
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
• Przed odtwarzaniem należy
wyczyścić płytę dostępną
w handlu ściereczką do
czyszczenia. Wycierać płytę od
środka na zewnątrz. Nie
używać rozpuszczalników,
takich jak benzyna czy
rozcieńczalnik, dostępnych
w handlu środków
czyszczących ani antystatycznego aerozolu
przeznaczonego do płyt analogowych.
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
• W urządzeniu nie można odtwarzać pewnych płyt
CD-R / CD-RW (zależy to od sprzętu użytego do
nagrywania i od stanu płyty).
• Nie można odtwarzać płyty CD-R / CD-RW, która
nie została sfinalizowana.
• Radioodtwarzacz jest zgodny z formatem ISO
9660 (poziom 1 lub poziom 2) albo Joliet lub
Romeo w formacie expansion oraz nagraniami
wielosesyjnymi.
• Obowiązują następujące wartości maksymalne:
– foldery (grupy): 150 (łącznie z folderem
głównym i pustymi folderami);
– pliki (utwory) i foldery na płycie: 300 (jeśli
nazwa folderu / pliku składa się z wielu znaków,
liczba ta może być mniejsza od 300);
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu pliku wynosi 32 (Joliet) lub 64
(Romeo).
• Podczas odtwarzania płyty nagranej w trybie Multi
Session rozpoznawany i odtwarzany jest tylko format pierwszego utworu z pierwszej sesji (wszystkie
inne formaty są pomijane). Priorytety formatów są
następujące: CD-DA i MP3 / WMA / AAC.
– Jeśli pierwszy utwór w pierwszej sesji zawiera
dane CD-DA, odtwarzane są wyłącznie dane CD
DA z pierwszej sesji.
– Jeśli pierwszy utwór w pierwszej sesji nie
zawiera danych CD-DA, odtwarzana jest sesja
MP3 / WMA / AAC. Jeżeli płyta nie zawiera
danych w żadnych z tych formatów, pojawi się
komunikat „NO MUSIC”.
Płyty muzyczne kodowane w celu
ochrony praw autorskich
Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD).
W ostatnim czasie niektórzy producenci nagrań
wprowadzili na rynek płyty muzyczne zakodowane
z użyciem technik ochrony przed kopiowaniem.
Zwracamy uwagę, że zdarzają się wśród nich płyty
niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich
płyt w urządzeniu może się okazać niemożliwe.
Informacja o urządzeniach USB
• Można używać urządzeń MSC (Mass Storage
Class) i urządzeń audio ATRAC zgodnych ze
standardem USB. Radioodtwarzacz nie będzie
rozpoznawał urządzeń USB podłączonych przez
koncentrator USB. Szczegółowych informacji
o zgodności urządzeń USB należy szukać na
stronach pomocy technicznej Sony (strona 29).
• Wykorzystywany kodek zależy od typu
urządzenia:
– Urządzenie MSC: MP3 / WMA / AAC
– Urządzenie audio ATRAC: ATRAC / MP3 /
WMA / AAC
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi) innych niż
ATRAC.
• Można wyświetlić następujące dane:
Urządzenie MSC:
– foldery (albumy): 128, pliki (utwory)
w albumie: 500
Urządzenie audio ATRAC: ATRAC / MP3 /
WMA / AAC
– albumy / wykonawcy / playlisty / gatunki:
65 535, utwory: 65 535
Uwagi
• W przypadku korzystania z przewodu USB, należy
użyć przewodu dostarczonego z podłączanym
urządzeniem.
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na swój
ciężar i wagę mogłyby utrudniać normalne
prowadzenie.
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeŸdzie. Grozi to awarią.
• Zależnie od iloœci nagranych danych, odtwarzanie
może się rozpoczynać z opóŸnieniem.
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii danych
z urządzeń USB.
Kolejnoœć odtwarzania plików MP3
/ WMA / AAC (z płyt CD-R/RW lub
urządzenia MSC)
MP3 / WMA /
AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
Uwaga o płytach DualDisc
24
DualDisc to płyta dwustronna, której jedna strona
zawiera nagranie DVD, a druga strona nagranie
cyfrowego dźwięku. Zwracamy uwagę, że nie
gwarantuje się odtwarzania „dźwiękowej” strony
płyty DualDisc, ponieważ strona ta jest niezgodna
ze standardem płyty kompaktowej (CD).
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Informacja o plikach MP3
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) jest
znormalizowaną technologią i formatem służącym
do kompresji dźwięku. Dane dźwiękowe CD
ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/10
początkowej wielkości.
• Znaczniki ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
dotyczą tylko plików MP3. Znacznik ID3 liczy
15/30 znaków (1.0 i 1.1) albo 63/126 znaków (2.2,
2.3 i 2.4).
• Przy nadawaniu nazw plikom MP3 należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.mp3”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku MP3 zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
Uwaga
Przy odtwarzaniu plików MP3 o dużej przepływnoœci,
takiej jak 320 kb/s, mogą występować przerwy
w dŸwięku.
Informacja o plikach WMA
• WMA (Windows Media Audio) jest standardem
kompresji plików muzycznych. Dane dźwiękowe
CD ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/22*
początkowej wielkości.
• Znaczniki WMA mogą liczyć 63 znaków.
• Przy nadawaniu nazw plikom WMA należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.wma”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku WMA zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
* tylko przy 64 kb/s
Uwaga
Nie można odtwarzać plików poddanych bezstratnej
kompresji.
Informacja o plikach AAC
• AAC (Advanced Audio Coding) jest standardem
kompresji plików muzycznych. Dane dźwiękowe
CD ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/11*
początkowej wielkości.
• Znaczniki AAC mogą liczyć 126 znaków.
• Przy nadawaniu nazw plikom AAC należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.m4a”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku AAC zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
* tylko przy 128 kb/s
Uwaga
Nie można odtwarzać następujących plików AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
Informacja o plikach ATRAC
Format ATRAC3plus
Technologia kompresji dźwięku ATRAC3 wzięła
swój skrót od nazwy Adaptive Transform Acoustic
Coding3. Dane dźwiękowe CD ulegają
zmniejszeniu do mniej więcej 1/10 początkowej
wielkości. Technologia ATRAC3plus stanowi
rozszerzenie formatu ATRAC3 i umożliwia
kompresję danych dźwiękowych CD do mniej
więcej 1/20 początkowej wielkości.
Radioodtwarzacz obsługuje zarówno format
ATRAC3, jak i ATRAC3plus.
Wyświetlane są informacje tekstowe zapisane przez
program SonicStage.
Informacja o funkcji Bluetooth
Co to jest technologia Bluetooth?
• Bluetooth jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą bezprzewodowe
przesyłanie danych między urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak telefon komórkowy
i zestaw słuchawkowy. Zasięg łączności
bezprzewodowej Bluetooth wynosi mniej więcej
10 m. Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale
istnieją urządzenia, które można łączyć z wieloma
urządzeniami.
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth nie
wymaga używania przewodów ani odpowiedniego
ustawiania urządzeń względem siebie, jak
w technologii podczerwonej. Podłączane
urządzenie może się więc znajdować w torbie albo
w kieszeni.
• Technologia Bluetooth jest międzynarodowym
standardem uznawanym i wykorzystywanym
przez miliony firm z całego świata.
Łącznoœć przez interfejs Bluetooth
• Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
• Na jakość łączności Bluetooth mogą wpływać
następujące czynniki:
– obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między radioodtwarzaczem a urządzeniem
Bluetooth,
– znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: element
bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie radioodtwarzacza
w pobliżu bezprzewodowej sieci LAN może
prowadzić do zakłóceń w mikrofalach,
a w efekcie do pogorszenia szybkości transmisji,
powstawania zakłóceń lub problemów
z połączeniem. W takim przypadku należy:
– używać radioodtwarzacza co najmniej 10 m od
elementów bezprzewodowej sieci LAN,
25
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
•
•
•
•
•
– jeśli radioodtwarzacz pracuje w odległości
mniejszej niż 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć
sieć bezprzewodową,
– zainstalować radioodtwarzacz i urządzenie
Bluetooth możliwie blisko siebie.
Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth
mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń
medycznych. Ze względu na ryzyko wypadku,
zaleca się wyłączenie radioodtwarzacza i innych
urządzeń Bluetooth w następujących miejscach:
– w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach
paliw;
– w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
Radioodtwarzacz wykorzystuje zabezpieczenia
standardu Bluetooth, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego
Bluetooth. Mimo to, w pewnych warunkach nie
można uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej
łączności Bluetooth, należy zachować ostrożność.
Sony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
ujawnienie informacji wynikłe z transmisji
Bluetooth.
Nie można zagwarantować połączenia z każdym
urządzeniem Bluetooth.
– Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być
zgodne ze standardem Bluetooth zdefiniowanym
przez Bluetooth SIG. Ponadto urządzenie musi
zostać uwierzytelnione.
– Nawet jeśli podłączane urządzenie jest zgodne
ze wspomnianym standardem Bluetooth,
niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo
działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji
i parametrów technicznych urządzenia.
– W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować zakłócenia.
W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
• Zależnie od jakości sygnału radiowego i miejsca
pracy urządzenia, funkcja podłączania telefonu
komórkowego przez interfejs Bluetooth może nie
działać.
• Jeśli korzystanie z urządzenia Bluetooth powoduje
uczucie dyskomfortu, należy natychmiast
zaprzestać jego używania. W przypadku
powtarzających się problemów prosimy o kontakt
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
W przypadków pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej
w pilocie-karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się okazać
mniejsza w zależności od warunków pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza
się zasięg pilota-karty. Należy wtedy wymienić
baterię na nową baterię litową CR2025. Użycie
innej baterii grozi powstaniem pożaru lub
wybuchem.
Stroną + do góry
2
c
1
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą œciereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właœciwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
26
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
2
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona
7) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Radioodtwarzacz
Tył panelu czołowego
Wymontuj urządzenie.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem do
wewnątrz.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpoœrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Demonta¿ urz¹dzenia
1
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
Zdejmij kołnierz ochronny.
1 Zdejmij panel czołowy (strona 7).
2 Zaczep oba kluczyki odblokowujące
o kołnierz ochronny.
Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza CD
Ustaw kluczyki w sposób
pokazany na ilustracji.
3 Pociągając za kluczyki odblokowujące,
zdejmij kołnierz ochronny.
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz / 450 kHz
Czułość użyteczna: 9 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu:
67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz:
0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separacja: 35 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 30 – 15 000 Hz
ŒR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 10,7 MHz / 450 kHz
Czułość: ŚR (MW): 30 µV, DŁ (LW): 40 µV
27
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 500 mA
Łącznoœć bezprzewodowa
System łączności:
Wersja 2.0 standardu Bluetooth
Poziom wyjściowy:
Bluetooth Standard Power Class 2 (maks.
+4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak
obecnoœć przeszkód między urządzeniami, pól
magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej,
ładunków statycznych, czułoœci odbioru,
wydajnoœci anteny, systemu operacyjnego,
oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth okreœlają cel
połączenia Bluetooth między urządzeniami.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe (połączenia trwałe)
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód / tył)
Wyjście na subwoofer (monofoniczne)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 60 Hz (XPLOD)
Tony średnie: ±10 dB przy 1 kHz (XPLOD)
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz (XPLOD)
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 179 mm (szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe:
około 182 × 53 × 162 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot-karta RM-X304
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Pilot-joystick RM-X4S
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej należącymi do
Microsoft Corporation. Wykorzystanie lub
rozpowszechnianie takiej technologii poza tym
produktem wymaga uzyskania licencji Microsoft
lub jego upoważnionego podmiotu zależnego.
Dostawcy treści korzystają ztechnologii
zarządzania prawami dostępu do zawartości
nośników cyfrowych Windows znajdujących się
wniniejszym urządzeniu („technologia
WM-DRM”) wcelu zabezpieczenia integralności
swoich treści („Treści chronione”), aby nie
następowało naruszenie praw własności
intelektualnej do treści, wtym praw autorskich.
To urządzenie odtwarza Treści chronione
zużyciem oprogramowania WM-DRM („Oprogramowanie WM-DRM”). Jeśli bezpieczeństwo
Oprogramowania WM-DRM wtym urządzeniu
ulegnie pogorszeniu, właściciele treści chronionych („Właściciele treści chronionych”) mogą
zażądać, aby firma Microsoft unieważniła prawo
Oprogramowania WM-DRM do uzyskiwania
nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie
i/ lub odtwarzanie Treści chronionych. Takie
unieważnienie nie wpływa na zdolność Oprogramowania WM-DRM do odtwarzania treści, które
nie są objęte ochroną. Lista unieważnionego
oprogramowania WM-DRM jest przesyłana do
urządzenia przy każdorazowym pobieraniu licencji
na Treści chronione zInternetu lub zkomputera.
Firma Microsoft może wpołączeniu ztaką licencją
przesyłać do urządzenia listy unieważnień również
wimieniu Właścicieli treści chronionych.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków
opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Obudowy nie zawierają środków opóźniających
zapłon opartych na halogenkach.
• Materiały amortyzujące w opakowaniach są
wykonane z papieru.
28
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Rozwi¹zywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie następującej witryny pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania
najnowszych informacji z zakresu pomocy
technicznej prosimy o odwiedzenie
następującej witryny www:
http://support.sony-europe.com
WskaŸniki znikają z wyœwietlacza / nie
pojawiają się na wyœwietlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 21).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (OFF).
t Ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk
(OFF), aby wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 27).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Nie działa pilot-karta.
Sprawdź, czy została wyjęta folia izolacyjna (strona
6).
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia. Jeśli wszystko jest w porządku,
sprawdź bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota-karty.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dŸwięku.
• Zbyt mała głośność.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania
przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT
podłączony jest przewód samochodowego zestawu
głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„FAD”) nie są nastawione w położenie pośrednie.
• W urządzeniu audio Bluetooth włączona jest pauza.
t Wyłącz pauzę.
Brak sygnalizacji dŸwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 21).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartoœć pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk RESET.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator.
• Przewód zasilający nie jest podłączony właściwie.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właœciwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON” i przez 5
sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy
się tryb demonstracyjny.
t Wybierz ustawienie „DEMO-OFF” (strona 21).
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 24).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA /
AAC.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją
MP3 / WMA / AAC (strona 25).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA /
AAC trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyœwietlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Dla parametru „A.SCRL” wybrane jest ustawienie
„OFF”.
t Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 21).
t Wciśnij i przytrzymaj przycisk (DSPL) (SCRL).
Przerwy w dŸwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk RESET (strona 6).
29
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
DŸwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena UKF
/ ŚR / DŁ).
• Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
• Antena automatyczna nie wysuwa się.
t Sprawdź podłączenie przewodu sterującego
siłownikiem antenowym.
• Sprawdź częstotliwość.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „LOCAL-ON” (strona 21).
t Podczas strojenia pomijane są stację:
Wybierz tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 21).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaŸnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 21).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „MONO-OFF” (strona 21).
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 13).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 13).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
Urządzenie USB nie działa.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóŸnieniem.
Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Włącza się sygnał dŸwiękowy.
Urządzenie USB zostało odłączone w czasie
odtwarzania.
t W celu ochrony danych, przed odłączeniem
urządzenia USB należy zawsze zatrzymać
odtwarzanie.
Występują przerwy w dŸwięku.
Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Funkcja Bluetooth
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
radioodtwarzacza.
• Przed parowaniem przełącz radioodtwarzacz w tryb
gotowości do parowania.
• Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez trzecie
urządzenie. Należy zakończyć bieżące łączenie
i wyszukać radioodtwarzacz z innego urządzenia.
• Aby wykonać parowanie, należy włączyć sygnał
wyjściowy Bluetooth (strona 17).
Połączenie jest niemożliwe.
• Podłączyć radioodtwarzacz za pomocą urządzenia
Bluetooth lub na odwrót. Połączeniem steruje
jednostronnie radioodtwarzacz lub urządzenie
Bluetooth, ale nie oba urządzenia.
• Sprawdź procedurę parowania w instrukcji obsługi
drugiego urządzenia itp., po czym powtórnie
wykonaj operację.
Zbyt cichy głos rozmówcy.
Skoryguj poziom głośności.
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głoœnoœć.
Skoryguj głośność za pomocą funkcji regulacji
wzmocnienia mikrofonu (strona 18).
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
• Zmniejsz głośność.
• W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu,
należy postarać się zmniejszyć głośność tych
hałasów.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega silny hałas, należy zamknąć okno. Jeśli
źródłem hałasu jest klimatyzacja, należy zmniejszyć
jej wydajność.
30
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
Nie jest podłączany telefon.
Podczas odtwarzania dźwięku Bluetooth telefon nie
jest podłączany pomimo naciśnięcia przycisku
(trybu głośnomówiącego).
t Podłącz radioodtwarzacz z telefonu.
Niska jakoœć dŸwięku z telefonu.
Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
t W przypadku słabego sygnału należy przejechać
w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Zbyt mała / zbyt duża głoœnoœć
z podłączonego urządzenia audio.
Poziom głośności zależy od urządzenia audio.
t Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub w radioodtwarzaczu.
Przerwy w dŸwięku odtwarzanym przez
urządzenie audio Bluetooth.
• Zmniejsz odległość między radioodtwarzaczem
a urządzeniem audio Bluetooth.
• Jeśli urządzenie audio Bluetooth znajduje się
w blokującym sygnał pokrowcu itp., to należy wyjąć
urządzenie z pokrowca.
• W pobliżu pracuje kilka urządzeń Bluetooth lub
innych urządzeń wytwarzających fale radiowe.
t Wyłącz pozostałe urządzenia.
t Zwiększ odległość od innych urządzeń.
• W momencie ustanawiania połączenia między
radioodtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie świadczy
to o uszkodzeniu.
Nie można sterować podłączonym
urządzeniem audio Bluetooth.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio Bluetooth
jest zgodne z AVRCP.
Nie działają niektóre funkcje.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje daną
funkcję.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
W podłączonym telefonie włączona jest funkcja
automatycznego odbierania połączenia.
Brak dŸwięku z głoœników samochodu
podczas połączenia w trybie
głoœnomówiącym.
Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego, należy
zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk był
reprodukowany przez głośniki samochodu.
Podczas inicjalizacji pojawia się napis „OFF
BT”.
Naciśnij przycisk (BT) i trzymaj go dotąd, aż zniknie
wskaźnik „ ”. Wówczas powtórz inicjalizację
(strona 19).
Komunikaty
CHECKING
Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
t Zaczekaj na zakończenie weryfikacji połączenia.
ERROR
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
HUB NO SUPRT
Radioodtwarzacz nie współpracuje z koncentratorami
USB.
L. SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) –/+ w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis „PI
SEEK”).
NO INFO
W pliku MP3 / WMA / AAC nie są zapisane
informacje tekstowe.
NO MUSIC
Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera plików
muzycznych.
t Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
t Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa płyty / albumu /
utworu.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
NO TRACK
Element wybrany w urządzeniu USB nie zawiera
albumu / utworu.
OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
31
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
C:\329931911MEXBT3600UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Monday, June 9, 2008 3:56 PM
OVERLOAD
Urządzenie USB jest przeciążone.
t Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem (SOURCE).
t Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego urządzenia
USB.
READ
Urządzenie odczytuje z płyty / urządzenia USB
informacje o wszystkich utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty / urządzenia USB, może to potrwać ponad
minutę.
RESET
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
sterowanie jednostką CD.
t Naciśnij przycisk RESET (strona 6).
USB NO DEV
Przyciskiem (SOURCE) wybrano wejście USB, ale
nie jest podłączone urządzenie USB. Podczas
odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia lub
przewodu USB.
t Podłącz urządzenie i przewód USB.
USB NO SUPRT
Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
t Podłącz urządzenie USB MSC (Mass Storage
Class) (strona 24).
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania
najświeższych informacji wchodzących w zakres
pomocy technicznej, prosimy o odwiedzenie
następującej witryny www:
http://support.sony-europe.com
http://www.sony.net/
32 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT3600U
3-299-319-PL (1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising