MCD-3210 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
MCD-3210
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Výměnný vyklápěcí přední panel ETR
USB s SD/MMC slotem
CD/MP3/FM/AM rádio
Funkce Bluetooth HFP&HSP
Charakteristiky
Přehrávání CD
Přístroj umožňuje přehrávat hudební CD/CD-R/CD-RW disky.
Přehrávání souborů MP3
Na přístroji můžete přehrávat soubory MP3 uložené na CD/CD-R/CD-RW.
Dodávka tohoto produktu zahrnuje pouze licenci k jeho soukromému, nekomerčnímu
využití a neposkytuje jakoukoli licenci, ani z ní nelze vyvozovat jakákoli práva
k použití produktu pro jakékoli komerční (tzn. zisk přinášející) vysílání v reálném čase
(prostřednictvím pozemních, satelitních, kabelových a/nebo jiných médií),
vysílání/šíření prostřednictvím internetu, intranetu a/nebo jiných sítí či elektronických
distribučních systémů, např. aplikací „pay-audio“ nebo „audio-on- demand“. Pro tyto
účely je potřebná individuální licence.
Podrobnosti najdete na http://www.mp3licensing.com.
-1-
Popis funkcí
1.
Rozmístění a funkce ovládacích prvků
1. OVLÁDAČ PWR (NAPÁJENÍ)
Stiskem tlačítka PWR zapnete / vypnete napájení.
2. TLAČÍTKO PTY (Typ programu)
► Po krátkém stisku tlačítka PTY se zobrazí a rozbliká indikace PTY.
a
můžete vyhledávat stanice PTY.
Stiskem
► Stiskem a přidržením tlačítka PTY zobrazíte typ programu. Požadovaný program
zvolíte otáčením tlačítka hlasitosti. Výběr potvrdíte opakovaným stiskem PTY.
3. TLAČÍTKO BAND / ENTER (PÁSMO / ENTER)
► V rozhlasovém režimu zvolíte stiskem tlačítka BAND požadované vlnové pásmo
mezi FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
► Při volbě funkcí slouží tlačítko k potvrzení (např. při vyhledávání skladeb).
4. TLAČÍTKO TA (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ)
Pokud je funkce TA (dopravní hlášení) zapnuta, dojde v režimu RDS
k automatickému zapnutí vysílání dopravní informace. Dokonce i tehdy,
neposloucháte-li rozhlas.
► Stisknete-li tlačítko TA, zobrazí a rozbliká se symbol „TA“ a je aktivována funkce
dopravních informací. Stiskem
a
můžete vyhledávat stanice.
► Během příjmu dopravních informací se zobrazí „TA“. Funkce vyhledává dopravní
informace automaticky.
-2-
5. NUMERICKÁ TLAČÍTKA M1-M6
A. Rozhlasový režim
I) Přidržením kteréhokoli tlačítka M1-M6 po dobu nejméně 1 s uložíte aktuální
frekvenci do paměti.
II) Stiskem tlačítek M1-M6 vyvoláte přednastavené stanice.
B. Režim SD/MMC/USB/CD
I) TLAČÍTKO M1 / PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)
PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA: Stiskem tohoto tlačítka přerušíte nebo obnovíte
přehrávání z SD/MMC/USB/CD. Během přerušení displej bliká.
II) TLAČÍTKO M2 / RPT (OPAKOVÁNÍ)
V průběhu přehrávání z SD/MMC/USB/CD zopakujete stiskem tohoto tlačítka
jednu (aktuální) skladbu.
III) TLAČÍTKO M3 / INT (UKÁZKY)
V průběhu přehrávání z SD/MMC/USB/CD spustíte stiskem tohoto tlačítka
přehrávání ukázek.
Ukázka každé skladby bude trvat 10 s. Opakovaným stiskem tlačítka ukázky
ukončíte a spustíte přehrávání aktuální skladby.
IV) TLAČÍTKO M4 / RDM (NÁHODNĚ)
V průběhu přehrávání z SD/MMC/USB/CD zahájíte stiskem tohoto tlačítka
přehrávání v náhodném pořadí.
V) TLAČÍTKO M5 / -10
V průběhu přehrávání z SD/MMC/USB/CD vyhledáte stiskem toho tlačítka
skladbu -10 (tedy skladbu v pořadí o 10 míst předcházející).
VI) TLAČÍTKO M6 / +10
V průběhu přehrávání z SD/MMC/USB/CD vyhledáte stiskem tohoto tlačítka
skladbu +10 (tedy skladbu v pořadí o 10 míst následující).
6. TLAČÍTKO AF/REG
Automatické vyhledání stejného RDS programu (příjem se síťovým vyhledáváním).
Projíždíte-li oblastí se zhoršeným příjmem FM, naladí tuner, zabudovaný v tomto
přístroji, automaticky jinou RDS stanici se silnějším signálem, která vysílá stejný
program. Můžete tudíž nadále poslouchat stejný pořad v lepší kvalitě, bez ohledu na
to, kde se nacházíte.
Správnou činnost „příjmu se síťovým vyhledáváním“ zajišťují dva typy RDS údajů –
PI (Programová identifikace) a AF (Alternativní frekvence).
Bez řádného příjmu těchto údajů z RDS stanice, kterou posloucháte, nebude funkce
fungovat.
Použití příjmu se síťovým vyhledáváním:
Pro poslech stejného programu v lepší kvalitě máte na výběr různé režimy příjmu.
Přidržením tlačítka AF/REG na více než 2 sekundy se dostanete do výběru režimu
AF/REG. Samotný výběr mezi jednotlivými provádět otáčením tlačítka hlasitosti.
Výchozím výrobním nastavením je „AF“.
1. AF: Příjem se síťovým vyhledáváním je aktivován s regionalizací
nastavenou na „Off“ (Vypnuto). V tomto nastavení přepne přístroj na jinou
stanici ve stejné síti, jakmile zeslábne signál aktuální stanice (v tomto
režimu se může program lišit od aktuálně přehrávaného programu).
Rozsvítí se kontrolka AF, kontrolka REG však nikoliv.
-3-
2. AF REG: Příjem se síťovým vyhledáváním je aktivován s regionalizací
nastavenou na „On“ (Zapnuto). V tomto nastavení přepne přístroj na jinou
stanici ve stejné síti, vysílající stejný program, jakmile zeslábne signál
aktuální stanice. Rozsvítí se jak kontrolka AF, tak kontrolka REG.
3. OFF (Vypnuto): Příjem se síťovým vyhledáváním je deaktivován. Kontrolka
AF ani REG nesvítí.
Kontrolka AF
Kontrolka REG
88.3
88.3
7.
TLAČÍTKO LADĚNÍ / VYHLEDÁVÁNÍ NAHORU A DALŠÍ SKLADBA
TLAČÍTKO LADĚNÍ / VYHLEDÁVÁNÍ DOLŮ A PŘEDCHOZÍ SKLADBA
A. Rozhlasový režim
I. Krátkým stiskem tlačítka
automaticky vyhledáte následující stanici
s vyšší frekvencí.
II. Krátkým stiskem tlačítka
automaticky vyhledáte předešlou stanici
s nižší frekvencí.
III. Stiskem tlačítka po dobu delší než 2 sekundy přejdete do ručního
vyhledávání stanic.
B. Režim SD/MMC/CD
I. Krátkým stiskem tlačítka přejdete v režimu SD/MMC/CD o skladbu dopředu
/ zpět.
II. Stiskem tlačítka po dobu delší než 2 sekundy a držením můžete v režimu
SD/MMC/CD rychle převíjet skladbu dopředu /zpět.
8. TLAČÍTKO DISP / REC
1. Režim AM rádia: stiskem tohoto tlačítka zobrazíte frekvenci AM nebo hodiny.
2. Režim FM rádia nebo AUX: stiskem tohoto tlačítka zobrazíte frekvenci FM,
informace s RDS údaji nebo hodiny.
3. Režim CD/MP3: Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte přehranou dobu, informace
s RDS údaji, frekvenci nebo hodiny.
9. TLAČÍTKO HLASITOST / VOLBA
Otáčením voliče (tlačítka) ve směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost.
Otáčením voliče proti směru hodinových ručiček snížíte hlasitost.
Stiskem tlačítka změníte režim v následující posloupnosti:
VOLUME (Hlasitost) > BASS (Basy) > TREBLE (Výšky) > BALANCE (Vyvážení) >
FADER (Prolínání)
Poznámka: Pokud je aktivován ekvalizér (DSP), nelze měnit basy a výšky.
I. Je-li zobrazeno „VOL“, můžete otočným voličem VOL+/VOL- nastavit
hlasitost.
II. Je-li zobrazeno „BAS“, můžete otočným voličem VOL+/VOL- nastavit
basové efekty.
-4-
III. Je-li zobrazeno „TRE“, můžete otočným voličem VOL+/VOL- nastavit
výškové efekty.
IV. Je-li zobrazeno „BAL“, můžete otáčením VOL+ snížit hlasitost levých
reproduktorů a otáčením VOL- snížit hlasitost pravých reproduktorů.
V. Je-li zobrazeno „FAD“, můžete otáčením VOL+ snížit hlasitost zadních
reproduktorů a otáčením VOL- snížit hlasitost předních reproduktorů.
VI. Stiskem a přidržením tlačítka SEL můžete za současného otáčení
VOL+/VOL- upravit nastavení VOL17, ADJ 00:00, TA VOL 16, EON ON,
DSP NONE.
► VOL 17: Úprava výchozího nastavení výstupní hlasitosti. Překročí-li
výstupní úroveň u zapnutého přístroje výchozí hodnotu, vrátí se na tuto
výchozí úroveň. A naopak: klesne-li výstupní úroveň pod tuto hodnotu,
zvýší se opět na danou úroveň.
► ADJ 00:00: NASTAVENÍ ČASU
U časového nastavení přidržte tlačítko SEL, dokud nezačnou hodiny blikat.
Otáčením voliče doprava můžete nastavit hodiny a poté otáčením doleva
nastavíte minuty.
► TA VOL: Nastavení výstupní úrovně stanice s dopravními informacemi
v RDS režimu (volba).
► EON ON: Nastavení zapnutí / vypnutí EON v RDS režimu (volba)
► DSP NONE: Volba požadovaného zvukového ekvalizéru mezi efekty
FLAT, CLASSIC, ROCK a POP
10.USB SLOT
Připojení USB zařízení za účelem přenosu hudebních souborů.
Poznámka: Některá USB zařízení nefungují ve spojení s tímto přístrojem správně.
► Naše společnost nenese odpovědnost za ztrátu jakýchkoli dat v důsledku
chybného používání. Z bezpečnostních důvodů si soubory zazálohujte ve svém
počítači.
11.SLOT SD/MMC
Připojení SD/MMC zařízení za účelem přenosu hudebních souborů
Poznámka: Některé SD karty s funkcí blokování nelze v tomto přístroji použít.
► Některá SD/MMC zařízení nefungují ve spojení s tímto přístrojem správně.
► Naše společnost nenese odpovědnost za ztrátu jakýchkoli dat v důsledku
chybného používání. Z bezpečnostních důvodů si soubory zazálohujte ve svém
počítači.
12.TLAČÍTKO MUTE (ZTLUMENÍ)
Stiskem tlačítka MUTE ztlumíte zvukový výstup.
13.TLAČÍTKO SCH/AS/PS
A. Rozhlasový režim
I) Stisknete-li AS/PS po dobu delší než 1 s, rádio automaticky vyhledá šest
stanic a uloží je do přednastavené paměti 1-6 (18 FM stanic a 12 MW
stanic).
II) Stisknete-li AS/PS po dobu kratší než 1 s, vyhledá rádio šest
přednastavených stanic a každou přehraje po dobu 5 s.
-5-
B. Režim SD/MMC/USB/CD
Stiskněte jednou tlačítko SCH, otáčením tlačítka VOL zvolte číslo požadované
skladby, skladbu přehrajete stiskem ENTER.
C. Režim MP3
Tlačítko SCH v režimu MP3 umožňuje výběr funkce FILE EDIT nebo ROOT
SEARCH:
I) Příklad funkce FILE EDIT (Výběr skladby podle jména)
Skladby lze vybírat podle prvních třech znaků názvu skladby.
Výběr skladby s názvem „DUO“:
a. Dvojitým stiskem tlačítka SCH otevřete režim editace názvu skladby.
Zobrazí se číslo aktuálně přehrávané skladby. Otáčením tlačítka VOL
zvolte „D“.
- Nyní se na displeji zobrazí „DXX-“.
b. Stiskněte tlačítko SEL a poté otáčením tlačítka VOL zvolte „U“.
- Nyní se na displeji zobrazí „DUX“.
c. Stiskněte znovu tlačítko SEL a poté otáčením tlačítka VOL zvolte „O“.
- Nyní se na displeji zobrazí „DUO“.
d. Stiskem ENTER potvrďte nastavení. Opakovaným stiskem ENTER
přehrajete vybraný soubor.
II) Příklad funkce ROOT SEARCH (Vyhledávání skladeb v adresářích)
Je-li struktura MP3 disku následující:
c.mp3
DISC
A
C
d.mp3
a.mp3
b.mp3
B
D
e.mp3
f.mp3
g.mp3
Celkový počet adresářů: 4; celkový počet skladeb: 7
Adresáře se skladbami MP3: 3 (A,C,D)
A. Adresář můžeme považovat za složku MP3.
B. Pořadí umístění je: A → C → D → A → …
C. Chcete-li přehrát MP3 skladbu „e.mp3“:
I) Trojím stiskem tlačítka SEL přejděte do režimu prohledávání adresáře.
Zobrazí se adresář „A“.
II) Otáčením tlačítka VOL nebo stiskem tlačítka
/
zvolte adresář „D“.
III) Stiskem tlačítka ENTER přehrajete skladby v adresáři „D“ – soubor
„e.mp3.
14.TLAČÍTKO MODE (REŽIM)
Přepínání funkcí mezi režimy RADIO, CD, USB, SD/MMC a AUX stiskem tlačítka
MODE.
-6-
15.TLAČÍTKO REL
Stiskem tlačítka sklopíte odnímatelný přední panel.
16.SLOT PRO VLOŽENÍ CD
Do tohoto slotu vkládejte kompaktní disky. Po vložení disku dojde k jeho
automatickému spuštění.
17.TLAČÍTKO EJECT
Stiskem tlačítka EJECT vysunete nebo znovu zasunete disk (k zasunutí disku
dojde také automaticky po několika vteřinách, pokud disk úplně nevyjmete ze
slotu).
18.LCD DISPLEJ
Slouží k zobrazení všech zvolených funkcí.
19.SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Snímač pro infračervený dálkový ovladač.
20.TLAČÍTKO RESET
Dojde-li k poruše nebo zamrznutí přístroje, můžete jej pomocí špičatého
předmětu, např. propisky, resetovat.
21.TLAČÍTKO SCAN/LOUD
Tlačítko SCAN/LOUD nemusí být přístupné u všech modelů autorádií.
Stiskem tlačítka SCAN v rozhlasovém režimu vyhledáte stanici. Jakmile přístroj
zachytí rozhlasový signál, displej desetkrát zabliká a zobrazí přijímanou frekvenci
a poté bude pokračovat ve vyhledávání dalšího rozhlasového signálu až do
ukončení vyhledávání (dalším stiskem tlačítka SCAN).
Stiskem tlačítka LOUD zvýšíte hlasitost výstupu.
**Pohotovostní příjem PTY
Použití pohotovostního příjmu PTY:
Pohotovostní příjem PTY umožňuje dočasné přepnutí přístroje do vašeho oblíbeného
programu (PTY:Typ programu) z aktuálního zdroje.
Posloucháte-li stanici AM, nebude pohotovostní příjem PTY funkční. Svůj oblíbený
program si můžete zvolit pro pohotovostní příjem PTY (tento příjem je zvolen ve
výchozím výrobním nastavení).
Je-li jako aktuální zvolen zdroj FM, kontrolka PTY svítí nebo bliká.
• Rozsvítí-li se kontrolka PTY, je pohotovostní příjem PTY aktivován. Zahájí-li
stanice vysílání vybraného PTY programu, přístroj jej automaticky naladí.
• Pokud kontrolka PTY bliká, není pohotovostní příjem PTY dosud aktivován, jelikož
přijímaná stanice nevysílá signály potřebné pro pohotovostní příjem PTY. Jakmile
bude stanice vysílající tyto signály naladěna, přestane kontrolka PTY blikat a
rozsvítí se trvale. Pohotovostní příjem PTY je nyní aktivován.
**Pohotovostní příjem TA
Pohotovostní příjem TA umožňuje při dopravním hlášení (TA) dočasné přepnutí
přístroje z aktuálního zdroje (jiné FM stanice, CD nebo jiných připojených
komponent). Posloucháte-li stanici AM, nebude pohotovostní příjem TA funkční.
Tento režim aktivujete stiskem tlačítka TA.
Je-li jako aktuální zvolen zdroj FM, kontrolka TA svítí nebo bliká.
-7-
• Rozsvítí-li se kontrolka TA, je pohotovostní příjem TA aktivován. Zahájí-li stanice
vysílání dopravního hlášení, zobrazí se na displeji „TRAFFIC“ a přístroj
automaticky naladí stanici. Zvýší se úroveň hlasitosti a můžete si vyslechnout
dopravní hlášení.
• Pokud kontrolka TA bliká, není pohotovostní příjem TA dosud aktivován, jelikož
přijímaná stanice nevysílá signály potřebné pro pohotovostní příjem TA. Chcete-li
pohotovostní příjem TA aktivovat, musíte naladit jinou stanici vysílající tyto
signály. Tu naladíte stiskem
nebo
. Jakmile bude stanice vysílající tyto
signály naladěna, přestane kontrolka TA blikat a rozsvítí se trvale. Pohotovostní
příjem TA je nyní aktivován. Je-li aktuální jiný zdroj než FM, rozsvítí se kontrolka
TA.
Zahájí-li stanice vysílání dopravního hlášení, zobrazí se na displeji „TRAFFIC“ a
přístroj stanici naladí. Pohotovostní příjem TA deaktivujete opakovaným stiskem TA.
K čemu slouží RDS
RDS (Radio Data System) umožňuje rozhlasovým stanicím vysílat dodatečný signál
spolu s pravidelnými programovými signály. Stanice např. vysílají svůj program
včetně informací o jeho typu, např. sport, hudba apod. Další výhoda funkce RDS se
nazývá „Enhanced Other Networks“ (Podpora jiných sítí). Použití této funkce vám
umožňuje přeladit během poslechu jiného programu na jinou stanici v jiné síti
vysílající váš oblíbený program nebo dopravní hlášení či přejít na jiný zdroj, např.
CD.
Díky příjmu RDS dat může přístroj provádět následující činnosti:
► Automatické vyhledávání stejného programu (Příjem se síťovým vyhledáváním)
► Vyhledávání PTY (Typ programu)
► Vyhledávání programu
► Některé další funkce
Přepínání displeje během poslechu FM stanice
Výchozí údaje na displeji můžete během poslechu FM RDS stanice přepnout na
název stanice (PS NAME), frekvenci stanice (FREQ) nebo hodiny (CLOCK).
Poznámky:
A. Stiskem DISP (displej) můžete v režimech FM RDS a AUX přepínat displej. Po
každém stisku tlačítka se na displeji objeví následující informace:
Hodiny (CLOCK) → Typ programu (PTY) → Frekvence stanice (FREQ) →
Název stanice (PS NAME) → (opakovaně)
B. Stiskem DISP (displej) můžete rovněž přepínat displej během poslechu v CD/MP3
režimu.
Hodiny (CLOCK) → Typ programu (PTY) → Frekvence stanice (FREQ) →
Název stanice (PS NAME) → Přehraná doba (CD/MP3) → (opakovaně)
Po několika sekundách se displej vrátí k původnímu zobrazení.
-8-
POZNÁMKY:
Používanými RDS daty jsou: PI, PS, AF, TP, TA, EON a PTY.
PI:
Identifikační kód programu.
Kód pro identifikaci programu
PS:
Servisní název programu (název vysílané rozhlasové stanice)
Identifikační údaje o vysílající stanici vyjádřené alfanumerickými znaky
AF:
Alternativní frekvence
Přehled frekvencí stanic vysílajících stejný program
TP:
Identifikace dopravního programu
Identifikační údaje stanice vysílající dopravní informace
TA:
Identifikace dopravního hlášení
Identifikační údaje ukazující, zda jsou či nejsou vysílány dopravní informace
EON: Informace pro podporu jiných stanic
Vysílací informace o PI – AF – TP – TA atd., týkající se jiných sítí, než je síť
aktuálně využívaná pro příjem.
PTY:
Kódy typu obsahu programů, např.:
NEWS:
Zprávy
AFFAIRS: Tématické programy o aktuálních novinkách nebo událostech
INFO:
Program poskytující informace o širokém spektru témat
SPORT:
Sportovní události
EDUCATE: Vzdělávací programy
DRAMA:
Rozhlasové hry
CULTURE: Program o národní či regionální kultuře
SCIENCE: Program o přírodních vědách a technice
VARIED:
Jiné programy, např. komedie nebo slavnosti
POP M:
Popová hudba
ROCK M:
Rocková hudba
EAY M:
Lehká poslechová hudba
LIGHT M:
Lehká hudba
CLASSICS: Klasická hudba
OTHER M: Jiná hudba
WEATHER: Informace o počasí
FINANCE: Zprávy o obchodu, podnikání, burzách apod.
CHILDREN: Zábavné programy pro děti
SOCIAL:
Programy o společenských aktivitách
RELIGION: Programy týkající se všech aspektů víry, smyslu existence a
etiky
TRAVEL:
Program o destinacích turistických zájezdů, cestovních plánech a
možnostech
LEISURE: Programy o rekreačních aktivitách, např. zahradnictví, vaření,
rybářství apod.
JAZZ:
Jazzová hudba
COUNTRY: Country hudba
-9-
NATION M: Aktuálně populární hudba jiných národů a regionů v jejich
jazycích
OLDIES:
Klasická populární hudba
FOLS M:
Folková hudba
DOCUMENT: Program týkající se faktických záležitostí, prezentovaný
investigativním stylem
Doplňkové informace:
MP3 soubory
• MP3 je zkratka pro MPEG Audio Layer 3, což je standard technologie komprese
zvuku.
• Na přístroji můžete přehrávat soubory MP3 z disků CD/CD-R/CD-RW, záznamy
na disku kompatibilní s „level 1 a 2“ dle ISO9660.
• Přehrávat můžete i nahrané disky s multirelační kompatibilitou.
• Soubory MP3 nejsou kompatibilní s paketovým přenosem dat.
Další informace o MP3
• Soubory podporují ID tagy, formáty verze 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 pro zobrazení
alba (názvu disku), skladby (názvu skladby), interpreta (interpreta skladby) a
poznámek. ID3 tagy verze 2 mají přednost před stávajícími verzemi 1.x a 2.x.
• Zdůrazňujeme, že funkce je aktivní pouze při přehrávání MP3 souborů o
frekvencích 32, 44.1 a 48 kHz (přehrávat můžete vzorkovací frekvence 16, 22.05,
24, 32, 44.1 a 48 kHz).
• Kvalitu zvuku MP3 souborů lze všeobecně zlepšit zvýšením bitové rychlosti.
Tento přístroj je schopen přehrávat záznamy o bitových rychlostech 8 kbps až
320 kbps, abyste si však mohli vychutnat zvuk jisté kvality, doporučujeme vám
používat pouze disky nahrané minimální bitovou rychlostí 128 kbps.
Ochrana dat na USB paměťových jednotkách
Během přístupu USB jednotku neopojujte.
Elektrické rušení i elektrostatické výboje a poruchy USB zařízení mohou mít za
následek poškození nebo ztrátu dat USB zařízení.
Vřele vám doporučujeme zálohovat veškerá důležitá data na svém PC. Uložená data
byste si měli pravidelně zazálohovat v rámci prevence jejich poškození, ztráty nebo
selhání zařízení. Vezměte laskavě do úvahy, že naše společnost odmítá nést
jakoukoli odpovědnost za poškození nebo ztrátu uložených dat.
Před zapojením nebo odpojením se přesvědčte, že USB zařízení není aktivní. Jinak
by mohlo dojít k jeho poškození. Do slotu nezapojujte jiné zařízení než USB.
UPOZORNĚNÍ:
USB zařízení vždy zapojujte se správnou orientací. V opačném případě by mohlo
dojít k poškození zařízení i soupravy.
- 10 -
Charakteristiky dálkového ovládání
POWER
MODE
BAND/ENTER
AS/PS/SEARCH
DISP
SCAN (PRESSING SLIGHTLY)
LOUD (PRESSING AND HOLD)
ST/MO (PRESSING SLIGHTLY)
LOC (PRESSING AND HOLD)
RDS(OPTION)
AF/REG
RDS (OPTION)
TA
SEL/INSEL BUTTON
VOL UP DOWN BUTTON
SEEK UP DOWN BUTTON
MUTE
EQ
RDS (OPTION)
PTY
NAPÁJENÍ
REŽIM
PÁSMO / ENTER
AS / PS / VYHLEDÁVÁNÍ
DISPLEJ
VYHLEDÁVÁNÍ (KRÁTKÝ STISK)
HLASITOST (STISK A PŘIDRŽENÍ)
ST/MO (KRÁTKÝ STISK)
MÍSTNÍ (STISK A PŘIDRŽENÍ)
RDS (DOPLNĚK)
AF/REG
RDS (DOPNĚK)
TA
TLAČÍTKO SEL/INSEL
TLAČÍTKO ZVÝŠENÍ / SNÍŽENÍ
HLASITOSTI
TLAČÍTKO VYHLEDÁVÁNÍ NAHORU /
DOLŮ
ZTLUMIT
EKVALIZÉR
RDS (DOPLNĚK)
PTY
- 11 -
Tlačítka na dálkovém ovladači odpovídají hlavní jednotce, s výjimkou:
- TLAČÍTKO LOC (MÍSTNÍ)
V rozhlasovém režimu přepnete stiskem tohoto tlačítka mezi místním a dálkovým
příjmem. Pro lepší příjem rozhlasu vám v oblasti se silným signálem doporučujeme
nastavit místní režim.
► V oblasti se silným signálem přepněte na „LOC ON“.
► V oblasti se slabším signálem přepněte na „LOC OFF“.
- TLAČÍTKO LOUD (HLASITOST)
Stiskem tohoto tlačítka zvýšíte výstupní hlasitost.
- TLAČÍTKO ST (STEREO)
V režimu FM rádia přepínáte stiskem tohoto tlačítka mezi mono a stereo efektem.
BLUETOOTH hands-free zařízení
Popis funkcí
1. ROZMÍSTĚNÍ A FUNKCE OVLÁDACÍCH PRVKŮ
VOL+
LED INDICATOR
TALK BUTTON
MIC
VOL -
HLASITOST +
LED KONTROLKA
TLAČÍTKO
MLUVENÍ
MIKROFON
HLASITOST -
MODEL: CAR-BLUETOOTH
Jak používat Bluetooth v autě?
1. Musíte spárovat svůj mobilní telefon a autorádio. Mobilní telefon musí být vybaven
funkcí Bluetooth.
A. Na dálkovém ovladači Bluetooth přidržte přibližně na 5 sekund tlačítko VOL+,
LED kontrolka na ovladači se rychle rozbliká, tím byl spuštěn párovací režim.
- 12 -
2.
3.
4.
5.
6.
B. V tomto režimu můžete spárovat svůj mobilní telefon a Bluetooth zařízení.
Pro postup párování nahlédněte do provozní příručky svého mobilního
telefonu. Nejčastěji se jedná v menu mobilního telefonu o položku „Bluetooth“
– „Najít nové zařízení“. Mobilní telefon nejprve vyhledá Bluetooth zařízení,
poté zvolte na svém mobilním telefonu položku „Připojit k zařízení“ (spárovat),
poté budete požádání o PIN kód (heslo). Výchozí PIN kód / heslo je 0000. Po
jeho zadání se váš mobilní telefon propojí s Bluetooth zařízením autorádia.
Po spárování blikne LED na dálkovém ovladači každé 3 až 4 sekundy. Tím je
signalizován aktivní režim. Přístroj je připraven k volání / příjmu hovorů.
Při příchozím volání uslyšíte z reproduktoru zazvonění. Stiskněte krátce tlačítko
TALK, čímž přepnete Bluetooth do režimu hovoru. Nechcete-li však volání
přijmout, stiskněte tlačítko TALK na více než 2 sekundy. Volání bude automaticky
odmítnuto.
Během hovoru můžete místo telefonu mluvit do mikrofonu (MIC) umístěném na
dálkovém ovladači Bluetooth hands-free zařízení a slyšet hlas z reproduktoru.
LED kontrolka na dálkovém ovladači trvale svítí. Hlasitost reproduktoru si můžete
nastavit tlačítky VOL+/VOL-.
Pokud během hovoru stisknete na více než 3 sekundy tlačítko TALK, bude hovor
přesměrován zpět na mobilní telefon, který pak můžete použít místo hands-free
sady.
Po skončení hovoru stiskněte krátce tlačítko TALK, čímž se opět vrátíte do
pohotovostního režimu. Stisknete-li toto tlačítko na více než 2 sekundy, přejdete
do režimu přenosu.
Stisknete-li v pohotovostním režimu tlačítko TALK dvakrát, vytočíte naposledy
volané číslo.
LED:
Stav
Párování
Nepřipojeno
Připojeno
Vyzvánění
Hovor
LED
Rychle bliká
Nesvítí
Blikne každé 3-4 s.
Trvale svítí.
Trvale svítí
* POZNÁMKA:
Kompatibilita Bluetooth závisí na řešení vlastních vestavěných prvků i na příslušných funkcích
párovaného mobilního telefonu. Firmware telefonu může být závislý na regionu.
- 13 -
INSTALACE
Při montáži přístroje do palubní desky dbejte na jeho řádné uchycení. Spoje je třeba
co nejpevněji dotáhnout. Použijte montážní sadu a páskovou konzolu. Používejte
zásadně šrouby a matice určené k instalaci přístroje. Nadbytečné šrouby a další
montážní prvky uschovejte pro budoucí potřebu. Potřebujete-li pro instalaci vyvrtat
otvory či jinak upravit vozidlo, spojte se s nejbližším dodavatelem. Tento přístroj je
určen k montáži do přihrádky na rádio v palubní desce. Je-li tento prostor
nedostatečný, zvětšete jej dle obrázku.
POSTUP INSTALACE (A)
1. Na palubní desku namontujte držák.
Popis obrázku:
1 Šroubovákem vyhněte jazýčky.
2 Palubní deska
3 Držák namontujte do palubní desky.
4 Rám nasaďte ze zadní strany přístroje.
2. Připojte vodiče (viz zapojení drátů).
3. Instalace zadní části přístroje
- 14 -
DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE
Sejměte přední panel
Po stisku tlačítka se panel sklopí dolů.
Přední panel vyjměte tažením za střední rukojeť směrem ven.
DEMONTÁŽ PŘEDNÍHO PANELU
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko, čímž sklopíte pravou stranu panelu.
- 15 -
2. Přední panel vyjmete tažením jeho pravé části směrem ven.
Dbejte na to, abyste netlačili na displej, ani neupustili přední panel na zem.
3. Demontovaný přední panel bezpečně uložte do dodaného ochranného pouzdra.
VÝMĚNA PŘEDNÍHO PANELU
Přední panel zatlačte do hlavního tělesa.
Při výměně předního panelu netlačte na displej ani ovládací tlačítka.
Přední panel nasaďte otvorem v jeho levé spodní části na čep ve spodní části
hlavního tělesa.
Přední panel zaklopte do hlavního tělesa.
Nezapomeňte, že pokud přední panel nenamontujete správně, nemusí se vám
stlačením uvolňovacího tlačítka podařit panel uvolnit a další ovládací tlačítka nemusí
fungovat.
- 16 -
UPOZORNĚNÍ
• Nedotýkejte se kontaktů na předním panelu ani tělese přístroje, mohli byste tím
narušit elektrický přenos.
Dostanou-li se na kontakty cizí částečky nebo špína, otřete je čistou, suchou
utěrkou.
UPOZORNĚNÍ K MANIPULACI S PŘEDNÍM PANELEM
• Přední panel nenechávejte na žádném místě vystaveném vysokým teplotám nebo
přímému slunečnímu záření.
• Panel chraňte před pádem a nevystavujte jej silným nárazům.
• Povrch předního panelu chraňte před kontaktem s těkavými látkami, např.
benzínem, ředidly nebo insekticidy.
• Přední panel se nikdy nepokoušejte rozebírat.
Čištění disků
Před přehráváním očistěte disk čistou, netřepící se utěrkou.
Disk otírejte ve směru šipky.
Disk vložte štítkem dolů. Mohlo by dojít k jeho poškození.
POZNÁMKA:
• Je-li v přístroji vložen disk, nepokoušejte se do něj vložit další. Jinak by mohlo
dojít k poškození přístroje.
• Disk držte za okraje, nedotýkejte se jeho povrchu a chraňte jej před znečištěním.
• Na disk nelepte papír ani pásky.
• Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla, komerční čistidla nebo
antistatické spreje určené na analogové disky.
• Disk chraňte před přímým slunečním zářením a tepelnými zdroji, jako jsou
vzduchovody, ani jej nenechávejte v zaparkovaném vozidle za slunečného dne,
kdy hrozí nebezpečí výrazného nárůstu teploty.
- 17 -
INSTALACE
- 18 -
ELEKTROINSTALACE
VÝVOD PŘEDZESILOVAČE:
i. AUX IN – ČERV. ZVUK – P
J. AUX IN – BÍLÝ ZVUK – L
C. VÝSTUP SUBWOOFERU ČERV. (P)
D. VÝSTUP SUBWOOFERU BÍLÝ (L)
E. RCA ČERV. (ZADNÍ) –p
F. RCA BÍLÝ (ZADNÍ) –L
G. RCA ČERV. (PŘEDNÍ) –P
H. RCA BÍLÝ (PŘEDNÍ) –L
A. BLUETOOTH ANTÉNA
B. KONEKTOR BLUETOOTH
KONEKTOR A
1. NC
2. TEL. ZTLUMENÍ
3. NC
4. PAMĚŤ +14,4 V
5. ANTÉNNÍ VÝSTUP
6. NC
7. +14,4 V (K ZAPAL.)
8. UZEMNĚNÍ
KONEKTOR B
1.PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
2. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)
3. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
4. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
5. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
6. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
7. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
8. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)
SPECIFIKACE
VŠEOBECNĚ
Požadavky na síťový přívod .............................................. 14,4 V ss, negativní uzemnění
Rozměry rámu .................................................................. 178 (š) x 150 (h) x 50 (v)
Výkon ................................................................................ 4x40W
FM SEKCE
Frekvenční rozsah ............................................................. 87,5 – 108 MHz
*87,5 – 107,9 MHz
*87,0 – 108,0 MHz
*65 – 74 MHz
MW(AM) SEKCE
Frekvenční rozsah ............................................................. 522 – 1620 kHz
*531 – 1602 kHz
*520 – 1710 kHz
*530 – 1710 kHz
*530 – 1710 kHz
*LW(AM) SEKCE
Frekvenční rozsah ............................................................. 150 – 285 kHz
*144 – 281 kHz
*144 – 290 kHz
*Volitelné
Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
549 245 575; 602 766 759
Přístroj je schválen pro používání v zemích CE a tedy i v ČR. Veškeré patřičné CE Certifikáty
a prohlášení o shodě je k dispozici u prodejce, firmy Compex spol. s r.o.
- 19 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising