Portable MiniDisc Recorder
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZN710\DTP\3249502521\01NL-MZN710CED\00NL01COV-EU.fm]
masterpage:Right
3-249-502-52(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-N710
Portable
MiniDisc Recorder
Gebruiksaanwijzing
pagina 11
De recorder bedienen ________________________________
pagina 86
De software bedienen ________________________________
"WALKMAN" is een geregistreerd handelsmerk van Sony
Corporation voor stereoproducten met hoofdtelefoon.
is een handelsmerk van Sony Corporation.
MZ-N710
©2002 Sony Corporation
model name1[MZ-N710] model name2[MZ-----]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\020REG.fm]
masterpage:Left
Informatie
WAARSCHUWING
DE VERKOPER IS IN GEEN
ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE DIRECTE OF
INDIRECTE SCHADE VAN WELKE
AARD DAN OOK, ONGEVALLEN,
VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE
WORDEN VEROORZAAKT DOOR
EEN DEFECT APPARAAT OF
DOOR HET GEBRUIK VAN WELK
PRODUCT DAN OOK.
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht om brand en
elektrische schokken te
voorkomen.
Plaats het apparaat niet in een gesloten
ruimte, zoals een boekenrek of
ingebouwde kast.
Bedek de ventilatie van het apparaat niet
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. om
brand te voorkomen. Plaats geen verlichte
kaarsen op het apparaat.
Om brand en elektrische schokken te
voorkomen mag u geen voorwerpen op
het apparaat neerzetten die met
vloeistoffen zijn gevuld, zoals
bloemenvazen.
Afgedankte batterijen dient u mee te
geven met het klein chemisch afval.
Neem voor meer informatie contact op
met de betrokken gemeentelijke dienst.
LET OP! — ONZICHTBARE
LASERSTRALING INDIEN GEOPEND
VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE
LASERSTRAAL
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet
weg maar lever deze
in als klein chemisch
afval (KCA).
De CE-markering is alleen geldig in de
landen waar deze wettelijk bindend is,
zoals voornamelijk in de EEA-landen
(landen van de Europese economische
zone).
• SonicStage, OpenMG en het OpenMG
logo, MagicGate, Net MD en het Net
MD logo zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT en
Windows Media zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
• IBM en PC/AT zijn gedeponeerde
handelsmerken van International
Business Machines Corporation.
• Macintosh is een handelsmerk van
Apple Computer, Inc. in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
• MMX en Pentium zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van
Intel Corporation.
• Alle andere handelsmerken en
geregistreerde handelsmerken zijn
handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van hun respectievelijke
houders.
• In deze handleiding zijn ™- en ®symbolen weggelaten.
2
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\020REG.fm]
masterpage:Right
Kennisgeving voor gebruikers
Over de meegeleverde
software
• Copyrightwetten verbieden het
gedeeltelijk of geheel reproduceren van
de software of de bijbehorende
handleiding, of het verhuren van de
software zonder toestemming van de
copyrighthouder.
• SONY zal in geen geval aansprakelijk
zijn voor financiële schade of
winstderving met inbegrip van claims
van derde partijen die voortvloeien uit
het gebruik van de software die bij deze
recorder wordt geleverd.
• Als zich met de software problemen
voordoen die het resultaat zijn van
fabricagefouten, zal SONY de software
vervangen. SONY is verder echter niet
aansprakelijk.
• De software die bij deze recorder wordt
geleverd, kan alleen worden gebruikt de
aangegeven apparaten.
• Houd er rekening mee dat de
softwarespecificaties zonder
kennisgeving kunnen veranderen ten
gevolge van ons voortdurende streven
naar kwaliteitsverbetering.
• Als u deze recorder gebruikt met andere
software dan de meegeleverde, vervalt
de garantie.
Programma © 2001, 2002 Sony
Corporation
Documentatie © 2001, 2002 Sony
Corporation
3
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Inhoud
De recorder bedienen
De bediening ................................................... 12
Voorbereidingen ............................................. 16
Meteen een MD opnemen! .............................. 20
Meteen een MD afspelen! ............................... 23
Verschillende manieren van opnemen ........... 25
Diverse gegevens weergeven ................................................................25
De opname synchroon met de geluidsbron starten en stoppen
(Synchroonopname) ........................................................................26
Langdurige opnamen maken (MDLP) ..................................................27
Opnemen via een tv of radio (Analoge opname) ..................................28
Opnemen via een microfoon .................................................................29
De gevoeligheid van de microfoon selecteren ................................29
Muziekstukmarkeringen toevoegen tijdens het opnemen .....................30
Muziekstukmarkeringen handmatig toevoegen ..............................30
Automatisch muziekstukmarkeringen toevoegen
(Automatische tijdmarkering) .........................................30
Het opnameniveau met de hand regelen ...............................................31
Verschillende manieren van afspelen ............ 33
Diverse gegevens weergeven ................................................................33
De afspeelstand selecteren ....................................................................33
Een muziekstuk meerdere malen afspelen (Herhaald afspelen) .....34
Alleen naar geselecteerde muziekstukken luisteren
(Gemarkeerd afspelen) ....................................................34
Muziekstukken in de gewenste volgorde beluisteren
(Geprogrammeerd afspelen) ............................................35
Het geluid instellen (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) ................36
Het virtuele geluid wijzigen om verschillende akoestische
effecten te creëren (Virtual-Surround) ............................36
De geluidskwaliteit selecteren (6-Band Equalizer) ........................36
4
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
Opgenomen muziekstukken bewerken .......... 38
Voordat u begint met bewerken ........................................................... 38
Muziekstukken een naam geven (Name) ............................................. 38
Namen geven ................................................................................. 38
Opgenomen muziekstukken verplaatsen (Move) ................................. 40
Muziekstuk splitsen (Divide) ............................................................... 41
Muziekstukken direct splitsen ....................................................... 41
Een splitspunt aanpassen voordat een muziekstuk wordt
gesplitst (Divide Rehearsal) ............................................ 41
Samenvoegen van muziekstukken (Combine) ..................................... 42
Muziekstukken en de inhoud van een gehele disc wissen (Erase) ....... 43
Een muziekstuk wissen .................................................................. 43
De hele disc wissen ........................................................................ 44
De groepsfunctie gebruiken ........................... 45
Wat is de groepsfunctie? ...................................................................... 45
Opnemen met de groepsfunctie ............................................................ 45
Een muziekstuk in een nieuwe groep maken ................................. 45
Een muziekstuk opnemen in een bestaande groep ......................... 46
Groepen afspelen .................................................................................. 46
Een muziekstuk afspelen met Groep afspelen ............................... 46
De afspeelstand voor het afspelen van een groep
selecteren (Group Play Mode) ........................................ 46
Afspelen voor de geselecteerde groepsafspeelstand
herhalen (Group Repeat Play) ........................................ 47
Groepen in de gewenste volgorde afspelen
(Group Program Play) .................................................... 47
Groepen bewerken ............................................................................... 47
Muziekstukken of groepen aan een nieuwe groep
toekennen (Group Setting) .............................................. 47
Groepsinstelling opheffen .............................................................. 49
Opgenomen groepen een naam geven ........................................... 49
Een muziekstuk op een disc met groepsinstelling verplaatsen ...... 50
De groepsvolgorde op een disc wijzigen (Group Move) ............... 51
Een groep wissen ........................................................................... 51
5
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Andere functies .............................................. 53
Handige instellingen .............................................................................53
De menu-items gebruiken ...............................................................55
De pieptoon uitschakelen ...............................................................56
Opnemen zonder bestaand materiaal te overschrijven ...................56
Nieuwe groep maken bij het opnemen ...........................................56
De afspeelstand selecteren ..............................................................56
Het geluid instellen (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) ..........58
Het afspelen versneld beginnen (Quick Mode) ..............................59
Uw gehoor beschermen (AVLS) ....................................................60
Verschillende informatie weergeven ..............................................60
Een naam geven (Name) ................................................................61
Opgenomen muziekstukken verplaatsen ........................................61
Muziekstukken, de gehele disc of groepen wissen (Erase) ............62
Muziekstukken of groepen aan een nieuwe groep
toekennen (Group Setting) ..............................................63
Groepsinstelling opheffen ..............................................................63
Voedingsbronnen ............................................ 66
Gebruiksduur van de batterij ..........................................................66
Aanvullende informatie .................................. 67
Voorzorgsmaatregelen ..........................................................................67
Technische gegevens ............................................................................70
Storingen verhelpen en toelichting ............... 72
Storingen en oplossingen ......................................................................72
Tijdens het opladen .........................................................................72
Tijdens het opnemen .......................................................................72
Tijdens het afspelen ........................................................................74
Tijdens het bewerken ......................................................................76
Tijdens het gebruiken van de groepsfunctie ...................................77
Overige ...........................................................................................78
Meldingen .............................................................................................79
Toelichting ............................................................................................83
6
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
De software bedienen
Wat is een Net MD? ........................................ 87
Basishandelingen ........................................... 88
Basishandelingen voor de Net MD ...................................................... 88
De vereiste systeemomgeving creëren ................................................. 89
Systeemvereisten ........................................................................... 89
De software op de computer installeren ............................................... 90
Voordat u de software installeert ................................................... 90
SonicStage versie 1.5 installeren ................................................... 91
De Net MD aansluiten op de computer ................................................ 93
Audiogegevens op de computer opslaan .............................................. 94
SonicStage starten .......................................................................... 94
Audio-CD's opnemen op de vaste schijf ........................................ 95
Audiogegevens een naam geven .................................................... 97
Audiogegevens van de computer overbrengen naar de
Net MD (Check-out) ....................................................................... 98
Audiobestanden overbrengen naar de Net MD .............................. 98
Luisteren naar een MD ....................................................................... 101
Luisteren naar een MD terwijl de Net MD is aangesloten
op de computer ............................................................. 101
Luisteren naar een MD terwijl de Net MD niet is aangesloten
op de computer ............................................................. 101
Geavanceerde bewerkingen ........................ 102
Andere functies .................................................................................. 102
De on line Help van SonicStage gebruiken ................................. 102
7
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Overige informatie ........................................ 104
Instellingen en voorzorgsmaatregelen ................................................104
Instellingen per besturingssysteem ...............................................104
Voor gebruikers die OpenMG Jukebox, SonicStage of
SonicStage Premium op hun computer hebben
geïnstalleerd ...................................................................106
Beschikbare ruimte op de vaste schijf ..........................................107
Opmerkingen over de slaapstand ..................................................107
Back-ups maken van audiogegevens ............................................107
SonicStage verwijderen ......................................................................108
Voor gebruikers van Windows XP ...............................................108
Voor gebruikers van Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition .........................................108
Voor gebruikers van Windows 2000 ............................................109
Storingen verhelpen ............................................................................110
Als de computer de Net MD niet herkent .....................................112
Als de installatie is mislukt ...........................................................112
Informatie en verklaringen ..................................................................114
Net MD Veelgestelde vragen .......................................................114
Over copyrightbescherming .........................................................116
Verklarende woordenlijst ....................................................................118
Index ...................................................................................................120
8
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
9
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Voordat u dit product gebruikt
In deze handleiding vindt u instructies voor het bedienen van de recorder en het installeren
van de meegeleverde SonicStage software, en informatie voor het toepassen van een aantal
eenvoudige functies. Details over de verschillende bewerkingen vindt u op de hieronder
vermelde pagina's.
Wanneer u de recorder gebruikt
Problemen oplossen en verklaringen (pagina 72)
In dit gedeelte vindt u informatie over de problemen die zich
kunnen voordoen tijdens het gebruik van de recorder, en hoe u
deze kunt oplossen. Het bevat ook een lijst met veelgestelde
vragen en de antwoorden daarop.
3-234-039-11(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-N710
Bediening van de recorder (pagina 11 tot 84)
Op pagina 11 tot 84 in deze handleiding leest u hoe u de Net
MD gebruikt als een gewone MiniDisc Walkman.
Portable
MiniDisc Recorder
Operating Instructions
page 8
Recorder Operation_____________________________
_____
page 78
Software Operation _____________________________
_____
"WALKMAN" is a registered trademark of Sony Corporation to represent
Headphone Stereo products.
Corporation.
is a trademark of Sony
MZ-N710
©2002 Sony Corporation
Wanneer u de Net MD (recorder) gebruikt terwijl deze op de
computer is aangesloten
Bediening van de software (pagina 86 tot 119)
Op pagina 86 tot 119 in deze handleiding leest u hoe u de meegeleverde SonicStage
software installeert en hoe u een aantal eenvoudige functies toepast. Op deze pagina's vindt
u meer details.
Overige informatie (pagina 104)
In dit gedeelte vindt u informatie over de problemen die zich kunnen voordoen tijdens het
gebruik van de SonicStage-software, en hoe u deze kunt oplossen. Het bevat ook een lijst
met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.
SonicStage versie 1.5 Help
Dit is de on line Help die u op het scherm van de computer
kunt weergeven.
In de on line Help vindt u details over het werken met de
software. Raadpleeg page 102 als u wilt weten hoe u het Helpvenster opent.
Opmerkingen over het gedeelte "Bediening van de software"
• De onderdelen in de illustraties in dit gedeelte kunnen afwijken van de werkelijke onderdelen die in
de software worden weergegeven.
• Bij de uitleg in dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de basiswerking van
Windows. Raadpleeg de desbetreffende handleidingen voor gegevens over de computer en het
besturingssysteem.
• De uitleg in dit gedeelte heeft betrekking op algemene Net MD-producten. Daarom zijn sommige
beschrijvingen (en sommige afbeeldingen) niet van toepassing op uw Net MD. Raadpleeg ook de
bedieningsinstructies bij de Net MD.
10
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
De recorder bedienen
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
De meegeleverde accessoires controleren
Netspanningsadapter (1)
Koptelefoon/oortelefoon
met een afstandsbediening
(1)
Oplaadsteun voor batterij
(1)
Speciale USB-kabel (1)
Oplaadbare nikkelmetallisch-hydridebatterij
NH-10WM (1)
Houder voor batterijen
(1)
De recorder bedienen
Houder voor batterijen (1)
Optische kabel (1)
CD-ROM (SonicStage versie 1.5) (1)*
Draagtasje met riemclip (1)
∗Speel geen CD-ROM af in een audio-CD-speler.
11
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
De bediening
De recorder
1
9
2
q;
qa
3
qs
4
qg
qd
5
qf
6
qh
qj
qk
ql
7
8
A x • CANCEL/CHG-toets
B Uitleesvenster
C Batterijcompartiment
D GROUP-toets
E REC-schakelaar (opnemen)
F Aansluitingen voor batterijhouder met
batterijen
G Aansluitingen voor
batterijoplaadsteun
H DC IN 3V-aansluiting
I X-toets
J OPEN-schakelaar
K END SEARCH-toets
L T MARK-toets
M HOLD-schakelaar
Deze functie gebruikt u om te
voorkomen dat de toetsen per ongeluk
worden bediend als u de recorder
vervoert.
w;
N Gaatje voor handriem
Bevestig uw eigen riem aan dit gaatje.
O USB-aansluiting
P LINE IN (OPTICAL)-aansluiting
Q MIC (PLUG IN POWER)-aansluiting
Er bevindt zich een voelbare punt
naast de MIC (PLUG IN POWER)aansluiting.
R i (koptelefoon/oortelefoon)
S MENU-toets
T 5-standenschakelaar
N* • ENTER
.•T
>•t
VOL +*, –
* De toetsen N en VOL + hebben een
voelbare punt.
12
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
Het uitleesvenster van de recorder
1
2
3 4
9
A
: Indicatie van resterende speeltijd
van het huidige muziekstuk of van de
disc
: Indicatie van resterende
opnametijd van de disc
B Tijdweergave
C Batterij-indicatie
Toont bij benadering de toestand van
de batterij.
D Discindicatie
Geeft aan of de disc draait voor het
opnemen, afspelen of bewerken van
een MD.
E SYNC-indicatie (synchroon
opnemen)
5 6
q;
7
8
qa
F REC-indicatie
Licht op tijdens het opnemen. Als
deze indicatie knippert, is de recorder
in de wachtstand.
G Indicatie LP2 (LP2-stereo), LP4
(LP4-stereo) en MONO (mono)
H Niveaumeter
I Tekenvenster
Toont namen van de disc en
muziekstukken, foutmeldingen,
nummers van muziekstukken enz.
J Indicatie voor afspeelstand
Toont de afspeelstand van de MD
(shuffle-afspelen, geprogrammeerd
afspelen, herhaald afspelen enz.).
K Geluidsindicaties
13
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
De koptelefoon/oortelefoon met afstandsbediening
A
F
B
G
C
H
D
I
E
A Volumeregeling (VOL+, –)
Draai om het volume te regelen.
B x-toets (stoppen)
C Keuzehendel (. • NX/ENT •
>)
NX/ENT (drukken op): afspelen,
pauzeren, Enter
. (schuiven naar): REW
> (schuiven naar): FF
D Uitleesvenster
E
(Groep) +, –
J
F Clip
Zie "De clip voor de
afstandsbediening gebruiken"
(pagina 15).
G HOLD-schakelaar
Deze functie gebruikt u om te
voorkomen dat de toetsen per ongeluk
worden bediend als u de recorder
vervoert.
H DISPLAY-toets
I P MODE/
-toets
J SOUND-toets
14
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
De clip voor de afstandsbediening gebruiken
Het is mogelijk dat u de aanduidingen in het uitleesvenster moeilijk kunt lezen als de
afstandsbediening ondersteboven is aangesloten en de clip in de aangegeven positie is bevestigd.
Bevestig de clip in dat geval in de tegenovergestelde richting zoals hieronder is aangegeven.
1 Verwijder de clip.
2 Bevestig de clip in de
tegenovergestelde richting.
2
1
Het uitleesvenster van de afstandsbediening
A
B
F
A Discindicatie
B Uitleesvenster muziekstuknummer
C Tekenvenster
D Indicatie afspeelstand
C
D
G
E
8
E SOUND-indicatie
F Batterijniveau-indicatie
G Groepsindicatie
H Bladwijzerindicatie
15
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Voorbereidingen
Laad de oplaadbare batterij op voordat u de recorder in gebruik neemt.
Als de oplaadbare batterij niet is opgeladen, kunt u de recorder alleen
gebruiken als de netspanningsadapter is aangesloten.
1 De oplaadbare batterij plaatsen.
Schuif OPEN om het deksel
van het batterijcompartiment
te openen.
Plaats de oplaadbare
NH-10WM-batterij met
de minuszijde eerst.
Sluit het deksel.
e
E
2 De oplaadbare batterij opladen.
1 Sluit de netspanningsadapter aan de
2 Plaats de recorder op de oplaadsteun.
ene kant aan op de batterijoplaadsteun
en aan de andere kant op een
stopcontact.
Naar een
stopcontact
Oplaadsteun voor
batterij (aan de
onderzijde)
Netspanningsadapter
Duw de stekker stevig in de aansluiting.
Naar DC IN 3V
"Charging" knippert, e verschijnt in
het uitleesvenster, en het opladen
begint. Als het opladen is voltooid,
verdwijnt de batterij-indicatie.
Het duurt ongeveer 2,5 uur voordat een
geheel lege oplaadbare batterij volledig
is opgeladen.
16
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
3 Haal de recorder van de oplaadsteun.
Voor modellen waarbij een verloopstekker is meegeleverd
Gebruik de verloopstekker als de netspanningsadapter niet in het stopcontact past.
De batterij gebruiken
Bevestig de batterijhouder aan de recorder.
Plaats de batterij met de
minuszijde eerst.
Achterkant
van de
recorder
1
2
Plaats een LR6-alkalinebatterij (AA-formaat).
Om zo lang mogelijk achter elkaar gebruik te kunnen maken van de recorder, plaatst u de
batterij tezamen met een volledig opgeladen oplaadbare batterij.
vervolgd
17
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
3 De verbindingen maken en de
bediening ontgrendelen.
1 Sluit de koptelefoon/oortelefoon via de
afstandsbediening aan op i.
Stevig aandrukken
2 Schuif HOLD in de tegenovergestelde
richting van de pijl (.) om de
bediening te ontgrendelen.
HOLD
HOLD
Stevig aandrukken
Naar i
z
U kunt de batterij ook opladen door de
netspanningsadapter rechtstreeks op de
recorder aan te sluiten.
Sluit de netspanningsadapter aan op DC IN 3V
op de recorder. Druk vervolgens op x •
CANCEL/CHG terwijl de recorder niet werkt.
"Charging" en e verschijnen op het
uitleesvenster, en het opladen begint. Het duurt
ongeveer 2,5 uur voordat een batterij helemaal
is opgeladen. Het opladen is voltooid als e
verdwijnt. De oplaadtijd is afhankelijk van de
toestand van de batterij.
Opmerkingen
• Het kan zijn dat "Charging" en e niet
meteen in het uitleesvenster verschijnen nadat
u de recorder in de oplaadsteun voor batterijen
hebt geplaatst. De indicatie begint in dat geval
na een paar minuten te knipperen, waarna het
opladen begint.
• Laad de batterij op bij een temperatuur tussen
de +5°C en +40°C.
18
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
Gebruiksduur van de batterij
Raadpleeg "Gebruiksduur van de batterij"
(pagina 66) voor meer informatie.
Tijdens het opnemen
(Eenheid: geschatte uren)
Batterijen
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Oplaadbare
nikkelmetallischhydridebatterij
NH-10WM
7,5
Sony LR6 (SG) 12,5
alkalinebatterij
Oplaadbare
nikkelmetallischhydridebatterij
NH-10WM
+ Eén LR6
(SG)
26
9,5
13
16
19
34
41
Tijdens het afspelen
(Eenheid: geschatte uren)
Batterijen
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Oplaadbare
nikkelmetallischhydridebatterij
NH-10WM
19,5
23
27
Sony LR6 (SG) 42
alkalinebatterij
48
56
63
70
85
Oplaadbare
nikkelmetallischhydridebatterij
NH-10WM
+ Eén LR6
(SG)
19
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Meteen een MD opnemen!
In deze sectie vindt u informatie over de basisprocedure voor het
maken van digitale opnamen met een optische kabel die op een CDspeler, een digitale tv of andere digitale apparatuur is aangesloten. Zie
"Verschillende manieren van opnemen" (pagina 25) voor verdere
aanwijzingen met betrekking tot het maken van opnamen.
1 Een MD plaatsen.
1 Schuif OPEN om het deksel te openen.
2 Plaats een MD met het label naar
boven en druk op het deksel om het te
sluiten.
Zorg dat het
beveiligingsnokje tegen
opnamen is
gesloten.
20
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
2 De kabels aansluiten. (Druk de kabels
stevig en volledig in de daarvoor bestemde
aansluitingen.)
CD-speler, MDspeler, DVDspeler enz.
naar een
stopcontact
Draagbare
CD-speler
enz.
naar een digitale (optische)
uitgang
Netspanningsadapter
Optische ministekker
Optische
stekker
Optische
kabel*
naar LINE IN (OPTICAL)
naar DC IN 3V
∗ Zie "Verkrijgbare
accessoires" (pagina 71).
3 Een MD opnemen.
1 Zet de geluidsbron waarvan u wilt
5-standenschakelaar (N, ., >)
REC
x • CANCEL/CHG
X
END SEARCH
MENU
opnemen op pauze.
2 Zorg dat de recorder is gestopt en druk
op en verschuif REC.
REC licht op en het opnemen begint.
3 Speel de bron af waarvan u een
opname wilt maken.
Muziekstukmarkeringen worden
automatisch toegevoegd op dezelfde
punten als in de geluidsbron.
Druk op x om de opname te
beëindigen.
Opmerking
Als u opnamen op een eerder gebruikte disc maakt, is de recorder standaard zo ingesteld dat de gehele
inhoud van de disc wordt overschreven. Als u de opname na de bestaande inhoud wilt starten, voert u
procedure "Opnemen zonder bestaand materiaal te overschrijven" (pagina 56) uit voordat u doorgaat
met stap 3, "Een MD opnemen." (pagina 21).
21
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Als u wilt
Drukt u op
Opnemen vanaf het eind
van het huidige materiaal1)
Druk op END SEARCH en vervolgens op REC en
verschuif deze toets.1)
Opnemen vanaf een
bepaald punt in de vorige
opname1)
Druk op N of druk op . of > om het startpunt voor
de opname te zoeken en druk op x om te stoppen.
Druk vervolgens op REC en verschuif deze toets.
Pauzeren
Druk op X2).
Druk nogmaals op X om de opname te hervatten.
De MD verwijderen
Druk op x en open het deksel.3) (Het deksel gaat niet open
zolang "TOC Edit" op het uitleesvenster knippert.)
1) Als
"REC-Posi" op "From End" is ingesteld, starten opnamebewerkingen altijd vanaf het einde van
eerder gemaakte opnamen zonder dat u op de END SEARCH-toets hoeft te drukken (pagina 56).
u nogmaals op X drukt om na de pauze de opname te hervatten, wordt een nieuw muziekstuk
toegevoegd. Hierdoor wordt de rest van het muziekstuk als een nieuw muziekstuk aangeduid.
3) Als u het deksel opent terwijl "REC-Posi" is ingesteld op "From Here", begint het opnemen vanaf het
begin van de disc wanneer u opnieuw opnamen maakt. Controleer op het uitleesvenster het startpunt
van de opname.
2) Als
Als het opnemen niet begint
• Zorg dat de speler niet is vergrendeld (pagina
12, 18).
• Zorg dat de MD niet is vergrendeld (pagina
20, 68).
• Het is niet mogelijk om op te nemen op
voorbespeelde MD's.
Opmerkingen
• Vervang de oplaadbare batterij niet tijdens het
gebruik, zelfs niet als de recorder is
aangesloten op een netspanningsadapter. De
opname kan dan worden afgebroken.
• "TOC Edit" knippert terwijl de
muziekstukgegevens (zoals begin- en
eindpunten van het stuk) worden opgeslagen.
Beweeg de recorder niet en schakel de
stroomvoorziening niet uit zolang de indicator
op het uitleesvenster knippert.
• Als de stroomvoorziening wordt onderbroken
(d.w.z. de batterij wordt verwijderd of raakt
leeg of de netspanningsadapter wordt
losgekoppeld) tijdens een opname of een
bewerking, of terwijl "TOC Edit" in het
uitleesvenster staat, kan het deksel niet
worden geopend tot de stroomvoorziening is
hersteld.
• Let op het volgende als u opneemt van een
draagbare CD-speler:
—Bij sommige draagbare CD-spelers wordt
het digitale uitvoersignaal uitgeschakeld als
de speler niet gebruikmaakt van
netspanning. Sluit in dat geval de
netspanningsadapter aan op de draagbare
CD-speler om netspanning als stroombron
te gebruiken.
—Bij sommige draagbare CD-spelers wordt
geen optisch signaal uitgevoerd als er een
stabiliseerfunctie (zoals ESP* of GPROTECTION) is ingeschakeld. Schakel in
dat geval de stabiliseerfunctie uit.
∗ Electronic Shock Protection (elektronische
bescherming tegen schokken)
z
• Het opnameniveau wordt automatisch
ingesteld. Zie "Het opnameniveau met de
hand regelen" (pagina 31) als u het
opnameniveau handmatig wilt instellen.
• Tijdens de opname kunt u het geluid
controleren. Sluit de koptelefoon/oortelefoon
met afstandsbediening aan op i en stel het
volume in door de toets naar VOL + of – te
draaien (door op VOL + of – te drukken op de
recorder). Dit heeft geen invloed op het
opnameniveau.
22
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Right
Meteen een MD afspelen!
1 Plaats een MD.
1 Schuif OPEN om het deksel te openen.
2 Plaats een MD met het label naar boven
en druk op het deksel om het te sluiten.
2 Een MD afspelen.
1 Druk op N op de recorder.
5-standenschakelaar
(N, ., >, VOL+, –)
x • CANCEL/CHG
X
Druk op de keuzehendel (NX) op de
afstandsbediening.
Er wordt een korte pieptoon
weergegeven via de hoofdtelefoon/
oortelefoon.
2 Druk op VOL + of – om het volume op
de recorder aan te passen.
Draai de volumetoets op de
afstandsbediening naar VOL + of –.
Het volumeniveau wordt in het
uitleesvenster aangegeven.
Druk op x om het afspelen te
stoppen.
Volumeregeling
x
Keuzehendel (NX,
., >)
Als u dit doet via de afstandsbediening, hoort u
een lange pieptoon in de koptelefoon/oortelefoon. Nadat u de recorder hebt gestopt, schakelt
deze na ca. 10 seconden automatisch uit (bij
gebruik van een batterij) of na ca. 3 minuten
(bij gebruik van de netspanningsadapter).
Het afspelen begint vanaf het punt waar u het
laatst met afspelen bent opgehouden.
Om met het eerste muziekstuk op de disc te
beginnen houdt u N op de recorder of de
keuzehendel (NX) op de afstandsbediening
ten minste 2 seconden ingedrukt.
23
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\030GET.fm]
masterpage:Left
Als u wilt
Bediening via de recorder Bediening via de
afstandsbediening
Pauzeren
Druk op X. Druk nogmaals
op X om het afspelen te
hervatten.
Druk op de keuzehendel
(NX).
Druk nogmaals op de
keuzehendel (NX) om het
afspelen te hervatten.
Naar het begin van het Druk op ..
huidige of het vorige
Druk enkele malen op ..
muziekstuk gaan
Haal de keuzehendel over naar
(.). Haal de keuzehendel
meerdere malen over naar
(.).
Naar het volgende
muziekstuk gaan
Druk op >.
Haal de keuzehendel over naar
(>).
Vooruit- of
terugspoelen tijdens
het afspelen
Houd . of > ingedrukt. Haal de keuzehendel over naar
. of > en houd deze
ingedrukt.
Een bepaald punt
opzoeken terwijl de
verstreken tijd wordt
weergegeven
(Tijdzoeken)
Houd . of > ingedrukt
terwijl de recorder op pauze
staat.
Haal de keuzehendel over naar
. of > en houd deze
ingedrukt terwijl de recorder op
pauze staat.
Een muziekstuk
Zorg dat de recorder is gestopt
opzoeken terwijl de
en druk op . of >.
nummers van de
muziekstukken worden
weergegeven
(Indexzoeken)
Haal de keuzehendel over naar
. of > en houd deze
ingedrukt terwijl de recorder is
gestopt.
Naar het begin van elk —
tiende muziekstuk
gaan (alleen tijdens het
afspelen van de disc
zonder
groepsinstellingen1))
Druk op de toets
De MD verwijderen
1) Zie
+ of –.
Druk op x en open het deksel. Druk op x en open het deksel.
"De groepsfunctie gebruiken" (pagina 45) voor meer informatie.
Als het afspelen niet begint
Zorg ervoor dat de speler niet is vergrendeld
(pagina 12, 18).
Opmerking
In de volgende gevallen kan het geluid tijdens
het afspelen overslaan:
• de recorder heeft onafgebroken sterke
schokken ondergaan.
• er wordt een vuile of bekraste MD afgespeeld.
24
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Verschillende manieren van opnemen
Het uitleesvenster op de recorder
Diverse gegevens
weergeven
Tijdens het opnemen of als het opnemen
is gestopt, kunt u de resterende tijd, het
muziekstuknummer enz. controleren. De
items die betrekking hebben op de groep,
worden alleen weergegeven als een
muziekstuk met groepsinstellingen wordt
afgespeeld en vervolgens gestopt.
5-standenschakelaar
(N • ENTER, ., >)
MENU
Wanneer u op ENTER drukt,
verschijnen A en B in het
uitleesvenster.
Uitleesvenster: A/B
A
(geselecteerd
item)
A (na een B
paar
seconden)
—
LapTime
Muziekstuk- Verstreken
nummer
tijd
RecRemain Muziekstuk- Resterende
nummer
opnametijd
DISPLAY
Op de recorder
1
2
Druk op MENU.
3
Druk enkele malen op . of >
totdat de gewenste informatie in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
Bij elke keer dat u draait, verandert
het uitleesvenster als volgt:
LapTime t RecRemain t
GP Remain t AllRemain t Sound
Druk enkele malen op . of >
totdat "DISPLAY" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
GP Remain Groepsnaam Resterende
tijd in een
groep na het
huidige
muziekstuk
AllRemain
Discnaam
Resterende
tijd na de
huidige
positie
SOUND
Naam van de —
geluidsstand
Opmerking
Soms kunt u bepaalde indicaties niet selecteren
of worden de indicaties verschillend
weergegeven. Dit is afhankelijk van het al dan
niet gebruiken van de groepsfunctie, de
gebruiksomstandigheden en de discinstellingen.
25
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Op de afstandsbediening
1
Druk op DISPLAY.
Telkens wanneer u op de toets drukt,
verandert het uitleesvenster als volgt:
Uitleesvenster op de
afstandsbediening
C
Tijdens synchroonopnamen start en stopt
de recorder gelijktijdig met de
geluidsbron. Bij het opnemen van digitale
apparatuur (zoals een CD-speler) hoeft u
de recorder en de geluidsbron niet te
bedienen en kunt u eenvoudig digitale
opnamen maken. U kunt synchroonopnames alleen uitvoeren wanneer de
optische kabel is aangesloten.
D
Uitleesvenster: C/D
C
De opname synchroon
met de geluidsbron
starten en stoppen
(Synchroonopname)
D
Muziekstuknummer Verstreken tijd
Muziekstuknummer Muziekstuknaam
5-standenschakelaar
(N • ENTER, ., >)
x
REC
Het muziekstukGroepsnaam
nummer in de groep
Het aantal muziek- Discnaam
stukken op de schijf
Muziekstuknummer De naam van de
geluidsstand
MENU
Opmerking
Soms kunt u bepaalde indicaties niet selecteren
of worden de indicaties verschillend
weergegeven. Dit is afhankelijk van het al dan
niet gebruiken van de groepsfunctie, de
gebruiksomstandigheden en de discinstellingen.
1
Aansluitingen.
Gebruik de juiste optische kabel om
de bronapparatuur aan te sluiten. Sluit
de kabel goed aan op de daarvoor
bestemde aansluitingen.
2
Zorg dat de recorder is gestopt en
druk op MENU.
3
Druk enkele malen op . of >
totdat "REC SET" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
4
Druk enkele malen op . of >
totdat "SYNC REC" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
z
Zie "Diverse gegevens weergeven" (pagina 33)
voor meer gegevens over de indicaties in het
uitleesvenster tijdens het afspelen.
26
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
5
Druk enkele malen op . of >
totdat "SYNC ON" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
6
Druk op REC en verschuif deze toets.
De recorder is nu gereed om op te
nemen.
7
Speel de bron af waarvan u een
opname wilt maken.
De recorder begint automatisch met
opnemen zodra deze het afgespeelde
geluid ontvangt. "REC" licht op in het
uitleesvenster.
Stoppen met opnemen
Druk op x.
z
Wanneer er tijdens de synchroonopname meer
dan 3 seconden geen geluid wordt ontvangen,
schakelt de recorder automatisch over op de
wachtstand. Zodra de speler weer geluid
produceert, hervat de recorder de
synchroonopname. Als de recorder 5 minuten
of langer in de wachtstand staat, stopt de
recorder automatisch.
Langdurige opnamen
maken (MDLP)
Selecteer een opnamestand die
overeenkomt met de door u gewenste
opnametijd.
U kunt 2 keer (LP2) of 4 keer (LP4)
langer dan normaal stereo-opnamen
maken. Verder is het mogelijk om met 2
keer de normale opnametijd in mono op te
nemen.
MD's die in de mono-, LP2- of LP4stand zijn opgenomen, kunnen
alleen worden afgespeeld op MDspelers of -recorders die zijn
voorzien van een mono-, LP2- of
LP4-afspeelstand.
5-standenschakelaar
(N • ENTER, ., >)
x
REC
MENU
Opmerkingen
• Tijdens synchroonopnamen is het niet
mogelijk om de pauzefunctie handmatig in of
uit te schakelen. Druk op x om de opname te
beëindigen.
• Wijzig de "SYNC REC"-instelling niet tijdens
het opnemen. De opname kan dan mislukken.
• Zelfs wanneer de geluidsbron geen geluid
meer produceert, kan het zijn dat er tijdens de
synchroonopname niet automatisch wordt
gepauzeerd als gevolg van ruis die door de
geluidsbron wordt uitgezonden.
• Als tijdens een synchroonopname een stil
gedeelte van ongeveer 2 seconden wordt
gedetecteerd, afkomstig van een geluidsbron
anders dan een CD of een MD, wordt er
automatisch een muziekstukmarkering
toegevoegd op het punt waar het stille
gedeelte eindigt.
1
2
3
Druk op MENU.
Druk enkele malen op . of >
totdat " REC SET" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
Druk enkele malen op . of >
totdat "REC MODE" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
vervolgd
27
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
4
Druk enkele malen op . of >
om de gewenste opnamestand te
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
Opname- Het uitlees- Opnamevenster op tijd3)
stand1)
de recorder
SP-stereo
SP
Ongeveer
80 min.
LP2-stereo LP2
Ongeveer
160 min.
LP4-stereo LP4
Ongeveer
320 min.
Mono2)
MONO
Ongeveer
160 min.
1) U
bereikt de beste geluidskwaliteit als u
opneemt in de normale stereostand (stereo) of
in de LP2-stereostand.
2) Als u een mono-opname maakt van een
stereobron, worden de geluiden van links en
rechts gemengd.
3) Als u een onbespeelde MD van 80 minuten
gebruikt.
5
6
Opnemen via een tv of
radio (Analoge opname)
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u kunt
opnemen via een analoog apparaat zoals
een cassetterecorder, een radio of een tv.
Tv, cassetterecorder, enz.
naar LINE OUT-aansluitingen, enz.
L
(wit)
R (rood)
Lijnkabel
RK-G129,
RK-G136,
enz.
Druk op REC en verschuif deze toets.
Speel de bron af waarvan u een
opname wilt maken.
Stoppen met opnemen
Druk op x.
De volgende keer dat u een opname
maakt, gebruikt de recorder de instelling
van de opnamestand.
REC
naar LINE IN
(OPTICAL)
z
Audioapparaten die de LP2- of LP4stereostanden ondersteunen, zijn voorzien van
de logo’s
of
.
1
Aansluitingen.
Gebruik de juiste aansluitkabel die
geschikt is voor de bronapparatuur.
Zie "Verkrijgbare accessoires"
(pagina 71) voor meer informatie.
Zorg er bij het aansluiten van de kabel
voor dat u de stekkers stevig
aandrukt.
2
Druk op REC en verschuif deze toets.
De opname begint.
3
Speel de bron af waarvan u een
opname wilt maken.
Opmerkingen
• We raden u aan om bij het maken van
langdurige opnamen gebruik te maken van de
netspanningsadapter.
• Als u opneemt in de LP4-stand, kan het in
zeer zeldzame gevallen voorkomen dat er bij
bepaalde geluidsbronnen een kortstondig
bijgeluid wordt geproduceerd. Dit wordt
veroorzaakt door de speciale digitale audiocompressietechnologie, waardoor u 4 keer
langer kunt opnemen dan normaal. Als dit
bijgeluid wordt geproduceerd, raden wij u aan
op te nemen in de normale stereostand of in de
LP2-opnamestand om zo een betere
geluidskwaliteit te verkrijgen.
28
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Opnemen via een
microfoon
4
Stereomicrofoon*
REC
Druk enkele malen op . of >
totdat "SENS HIGH" of "SENS
LOW" in het uitleesvenster verschijnt
en druk vervolgens op ENTER.
SENS HIGH: Bij het opnemen van
een zacht geluid of een geluid uit de
verte.
SENS LOW: Bij het opnemen van
een luid geluid of een geluid van
dichtbij.
z
Als u een "plug-in power"-microfoon gebruikt,
kan de microfoon ook worden gebruikt als de
voeding is uitgeschakeld. De voeding wordt
namelijk geleverd door de recorder zelf.
Opmerkingen
naar MIC (PLUG IN POWER)
∗ Zie "Verkrijgbare accessoires"
(pagina 71).
1
Sluit de stereomicrofoon aan op de
MIC (PLUG IN POWER)aansluiting.
De recorder schakelt automatisch
over op microfooninvoer.
2
Druk op REC en verschuif deze toets.
De gevoeligheid van de
microfoon selecteren
1
Druk op MENU terwijl de recorder
bezig is met opnemen of is gestopt.
2
Druk enkele malen op . of >
totdat "REC SET" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
3
Druk enkele malen op . of >
totdat "MIC SENS" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
• De recorder kiest automatisch een
invoersignaal in deze volgorde: optische
invoer, microfooninvoer, analoge invoer. Het
is niet mogelijk om een opname via de
microfoon te maken zolang er een optische
kabel is aangesloten op de LINE IN
(OPTICAL)-aansluiting.
• Het is mogelijk dat de microfoon
bedieningsgeluiden van de recorder zelf
opneemt. Houd in zo'n geval de microfoon
weg van de recorder. De geluiden van de
recorder kunnen worden opgenomen door de
microfoon als u gebruikmaakt van een korte
microfoonkabel.
• Bij gebruik van een monomicrofoon wordt
alleen het geluid van het linkerkanaal
opgenomen.
29
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Muziekstukmarkeringen
toevoegen tijdens het
opnemen
U kunt muziekstukmarkeringen
toevoegen (muziekstuknummer) tijdens
het opnemen.
2
Druk enkele malen op . of >
totdat "REC SET" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
3
Druk enkele malen op . of >
totdat "TIME MARK" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
"MARK OFF" verschijnt in het
uitleesvenster.
4
Druk op > totdat "MARK ON" in
het uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
5
Druk enkele malen op . of >
totdat de gewenste groep in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
Druk op . of > om de
tijdinstelling (Time:) met 1 minuut te
wijzigen binnen een bereik van 1 t/m
99 minuten.
5-standenschakelaar
(N • ENTER, ., >)
X
T MARK
MENU
Muziekstukmarkeringen
handmatig toevoegen
1
Druk tijdens het opnemen op T
MARK (druk op P MODE/
op de
afstandsbediening).
Automatische tijdmarkering
annuleren
Selecteer "MARK OFF" in stap 4 of stop
de opname.
Automatisch
muziekstukmarkeringen
toevoegen (Automatische
tijdmarkering)
Automatische tijdmarkering
gebruiken om
muziekstukmarkeringen toe te
voegen tijdens het opnemen
Met deze functie kunt u automatisch
muziekstukmarkeringen toevoegen bij
gespecificeerde intervallen terwijl u
opneemt via de analoge ingang of via een
microfoon. Deze functie is handig bij
langdurige opnamen, zoals lezingen,
vergaderingen, enz.
1
Als de recorder bezig is met een
opname of pauzeert tijdens een
opname, drukt u op MENU.
Als de verstreken opnametijd langer
is dan het tijdsinterval voor de
Automatische tijdmarkering:
De recorder voegt een
muziekstukmarkering toe op het moment
dat u het tijdsinterval instelt. Vanaf dat
punt voegt de recorder een
muziekstukmarkering toe op elk moment
dat het tijdsinterval verstrijkt.
30
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Voorbeeld: acht minuten opnametijd zijn
voltooid wanneer het tijdsinterval voor
Automatische tijdmarkering op 5 minuten
wordt ingesteld.
Er wordt een muziekstukmarkering
toegevoegd na het punt voor 8 minuten
(na het begin van de opname) en na elk
volgend interval van 5 minuten.
Als het tijdsinterval dat voor
Automatische tijdsmarkering is
ingesteld, langer is dan de verstreken
opnametijd:
Het opnameniveau met
de hand regelen
Tijdens het opnemen wordt het
opnameniveau automatisch geregeld. Zo
nodig kunt u zowel tijdens analoge als
digitale opnamen het opnameniveau
handmatig instellen.
5-standenschakelaar
(N • ENTER, ., >)
X
REC
De recorder voegt
muziekstukmarkeringen toe op het
moment dat het interval dat voor de
Automatische tijdmarkering is ingesteld,
is verstreken.
Voorbeeld: drie minuten opnametijd zijn
voltooid wanneer het tijdsinterval voor
Automatische tijdmarkering op 5 minuten
wordt ingesteld.
Er wordt een muziekstukmarkering
toegevoegd na het punt voor 5 minuten
(na het begin van de opname) en na elk
volgend interval van 5 minuten.
z
"T" verschijnt achter het muziekstukvenster op
de recorder wanneer de
muziekstukmarkeringen zijn toegevoegd door
Automatische tijdmarkering en voor het
tijdvenster op de afstandsbediening verschijnt
"T".
MENU
1
Terwijl u drukt op X, verschuift u
deze toets REC.
De recorder is nu gereed om op te
nemen.
2
3
Druk op MENU.
4
Druk enkele malen op . of >
totdat "RecVolume" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
5
Druk enkele malen op . of >
totdat "ManualREC" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
6
Speel de bron af.
Opmerkingen
• Als u een muziekstukmarkering toevoegt door
op T MARK of X (pauzeren), enz. te drukken
tijdens het opnemen, wordt door de
Automatische tijdmarkering automatisch een
muziekstukmarkering toegevoegd elke keer als het
geselecteerde tijdstinterval is verstreken.
• Deze instelling gaat verloren zodra de opname
is beëindigd.
Druk enkele malen op . of >
totdat "REC SET" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
vervolgd
31
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
7
Regel het opnameniveau door op
. of > te drukken, terwijl u de
niveaumeter in het uitleesvenster in
de gaten houdt.
Stel het niveau zo in dat de segmenten
van de meter oplichten rondom het
vijfde segment (–12 dB) (het midden
van de niveaumeter) onder het
uitleesvenster.
Als het geluid te hard is, verlaagt u
het opnameniveau tot de niveaumeter
net bij het negende segment komt
(OVER) onder het uitleesvenster.
–12 dB
Volume
neemt af
• Als u tijdens een synchroonopname het
opnameniveau met de hand wilt regelen, voert
u stap 1 tot 7 uit van de procedure in dit
gedeelte terwijl "SYNC REC" is ingesteld op
"SYNC OFF". Vervolgens zet u de "SYNC
REC"-instelling weer op "SYNC ON" en
begint u met opnemen (pagina 26).
OVER
neemt toe
Het opnemen begint niet bij deze
stap.
Als u opneemt van extern aangesloten
apparatuur, zorgt u dat de bron zich
aan het begin van het op te nemen
geluidsmateriaal bevindt, voordat u
begint met afspelen.
8
Druk nogmaals op X om de opname
te beginnen.
Terugschakelen naar de
automatische instelling van
het opnameniveau
Selecteer "Auto REC" in stap 5.
Opmerkingen
• U kunt de niveaus voor het linker- en
rechterkanaal niet afzonderlijk regelen.
• Als u stopt met opnemen, keert de recorder
terug naar de automatische opnameniveauregeling, wanneer u de volgende keer een
opname begint.
32
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Verschillende manieren van afspelen
In dit gedeelte wordt in grote lijnen de
werking van de afstandsbediening
beschreven.
A
B
Het aantal
muziekstukken
Discnaam
Muziekstuknummer Geluidsstand
Diverse gegevens
weergeven
U kunt het volgende controleren: het
muziekstuk of de discnaam, de verstreken
afspeeltijd van het huidige muziekstuk,
het aantal muziekstukken dat is
opgenomen op de MD, de groepsnaam en
het totale aantal muziekstukken in een
groep.
DISPLAY
Muziekstuknummer SP/LP-stand
Opmerkingen
• Soms kunt u bepaalde indicaties niet
selecteren of worden de indicaties
verschillend weergegeven. Dit is afhankelijk
van het feit of u afspelen in een groep of
normaal afspelen hebt gekozen, van de
gebruiksomstandigheden en de
discinstellingen.
• Tijdens het afspelen wordt de SP/LP-stand
kortstondig weergegeven en vervolgens
vervangen door de verstreken tijd voor het
huidige muziekstuk.
z
Zie "Diverse gegevens weergeven" (pagina 33)
als u tijdens het opnemen of in de stopstand wilt
zien hoeveel opnametijd er nog over is of wat
de huidige positie is.
Zie pagina 60 voor meer informatie
over de bediening van recorder.
1
Druk tijdens het afspelen op
DISPLAY.
Telkens wanneer u op DISPLAY
drukt, verandert het uitleesvenster als
volgt:
Uitleesvenster op de
afstandsbediening
A
De afspeelstand
selecteren
U kunt de verschillende afspeelstanden
selecteren met behulp van de P MODE/
-toets.
B
P MODE/
Uitleesvenster: A/B
A
B
Muziekstuknummer Verstreken tijd
Keuzehendel
Muziekstuknummer Muziekstuknaam
Het aantal
muziekstukken in
de groep
Groepsnaam
vervolgd
33
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
1
Druk enkele malen op P MODE/ .
Telkens wanneer u op deze toets
drukt, verandert de afspeelstand als
volgt:
Een muziekstuk meerdere
malen afspelen (Herhaald
afspelen)
U kunt de functie voor herhaald afspelen
gebruiken bij normaal afspelen, het
afspelen van één muziekstuk, shuffleafspelen en geprogrammeerd afspelen.
Uitleesvenster op de
afstandsbediening
Indicatie afspeelstand
1
Indicatie1)
Afspeelstand
(geen)
(normaal
afspelen)
Alle muziekstukken
worden eenmaal
afgespeeld.
1 (afspelen
van één
muziekstuk)
Eén muziekstuk wordt
eenmaal afgespeeld.
(gemarkeerd
afspelen)
Tijdens het afspelen in de
geselecteerde afspeelstand houdt u P
MODE/ 2 seconden of langer
ingedrukt.
verschijnt in het uitleesvenster.
Herhaald afspelen annuleren
Houd P MODE/ ten minste 2 seconden
ingedrukt.
z
Door op de P MODE/ -toets te drukken
tijdens herhaald afspelen, kunt u de
afspeelstand wijzigen die u voor herhaald
afspelen wilt gebruiken.
Muziekstukken met
markeringen worden
afgespeeld in de
volgorde van hun
muziekstuknummer.
SHUF
(shuffleafspelen)
Alle muziekstukken
worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.
PGM
(geprogrammeerd
afspelen)
De muziekstukken
worden in de door u
opgegeven volgorde
afgespeeld.
1) Groepsafspeelstand
Zie pagina 59 voor meer informatie
over de bediening van recorder.
Alleen naar geselecteerde
muziekstukken luisteren
(Gemarkeerd afspelen)
(
) verschijnt wanneer
u een disc afspeelt met groepsinstellingen. Zie
"De afspeelstand voor het afspelen van een
groep selecteren (Group Play Mode)"
(pagina 46) voor meer informatie.
Zie pagina 60 voor meer informatie
over de bediening van recorder.
U kunt muziekstukken op een disc
markeren en alleen die stukken afspelen.
De volgorde van de gemarkeerde muziekstukken kan niet worden gewijzigd.
De muziekstukken markeren
1 Tijdens het afspelen van het muziekstuk dat u
wilt markeren, houdt u de keuzehendel ten
minste 2 seconden ingedrukt.
Knippert langzaam
Het eerste muziekstuk voor gemarkeerd
afspelen wordt gekozen.
34
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
2 Herhaal stap 1 om de overige muziekstukken
te markeren.
U kunt maximaal 20 muziekstukken
markeren.
De gemarkeerde
muziekstukken afspelen
1 Druk tijdens het afspelen enkele malen op P
MODE/
totdat "
TrPLAY?" in het
uitleesvenster verschijnt.
2 Druk op de keuzehendel.
De gemarkeerde muziekstukken worden
afgespeeld vanaf het laagste
muziekstuknummer.
Een markering wissen
Tijdens het afspelen van het muziekstuk
waarvan u de markering wilt wissen,
houdt u de keuzehendel ingedrukt totdat
" OFF" verschijnt.
Opmerking
Als u het deksel opent, worden alle
markeringen gewist.
Muziekstukken in de
gewenste volgorde
beluisteren (Geprogrammeerd
afspelen)
1
Druk tijdens het afspelen enkele
malen op P MODE/
totdat "PGM"
in het uitleesvenster verschijnt.
2
Haal de keuzehendel meerdere malen
over om een muziekstuk te selecteren
en druk vervolgens op de
keuzehendel om dat muziekstuk in te
voeren.
Geprogrammeerde reeks
Muziekstuknummer
3
Herhaal stap 2 als u meer
muziekstukken wilt programmeren.
U kunt maximaal 20 muziekstukken
programmeren.
4
Na het programmeren van de muziekstukken houdt u de keuzehendel ten
minste 2 seconden ingedrukt.
Het programma is nu opgeslagen en
afspelen begint vanaf het eerste
muziekstuk.
Zie pagina 57 voor meer informatie
over de bediening van recorder.
z
Het programma blijft in het geheugen
opgeslagen, ook als het afspelen is voltooid of
wordt onderbroken.
Opmerking
Als het deksel van de recorder wordt geopend,
gaan alle programma-instellingen verloren.
Zie pagina 57 voor meer informatie
over de bediening van recorder.
35
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
3
Het geluid instellen
(Virtual-Surround •
6-Band Equalizer)
A
U kunt het virtuele geluid wijzigen om
verschillende akoestische effecten te
creëren, of het geluid aanpassen aan uw
smaak en deze instelling voor later
gebruik opslaan.
De volgende twee effecten kunnen
worden geselecteerd:
V-SUR (Virtual-Surround VPT
Acoustic Engine):
Hiermee hebt u de beschikking over 4
soorten virtuele surroundomstandigheden.
6-BAND EQUALIZER:
Hiermee hebt u de beschikking over 6
verschillende geluidskwaliteiten.
A
B
STUDIO
V-SUR S
LIVE
V-SUR L
CLUB
V-SUR C
ARENA
V-SUR A
4
Keuzehendel
1
Druk tijdens het afspelen enkele
malen op SOUND om "SOUND" te
selecteren.
2
Druk ten minste 2 seconden op
SOUND.
3
Haal de keuzehendel meerdere malen
over om de geluidsstand te selecteren.
Het virtuele geluid wijzigen
om verschillende akoestische
effecten te creëren (VirtualSurround)
Druk tijdens het afspelen enkele
malen op SOUND om "V-SUR" te
selecteren.
Druk ten minste 2 seconden op
SOUND.
Druk de keuzehendel meerdere malen
in om de surroundstand in te voeren.
De geluidskwaliteit selecteren
(6-Band Equalizer)
SOUND
2
B
Telkens als u de hendel overhaalt,
veranderen A en B als volgt:
Volumeregeling
1
Haal de keuzehendel meerdere malen
over om de surroundstand te
selecteren.
Telkens als u de hendel overhaalt,
veranderen A en B als volgt:
A
B
HEAVY
SOUND H
POPS
SOUND P
JAZZ
SOUND J
UNIQUE
SOUND U
36
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
A
B
CUSTOM1
SOUND 1
CUSTOM2
SOUND 2
4
Druk de keuzehendel in om de
geselecteerde geluidsstand in te
voeren.
6 Druk op de hendel om de keuze in te voeren.
De bewerking annuleren
Druk ten minste 2 seconden op de
DISPLAY-toets of de x-toets.
Zie pagina 59 voor meer informatie
over de bediening van recorder.
De bewerking annuleren
Druk ten minste 2 seconden op de
DISPLAY-toets of de x-toets.
De instelling annuleren
Druk enkele malen op SOUND totdat de
indicatie in B is verdwenen.
Het geluid aanpassen en
opslaan
U kunt de geluidsvoorkeuren aanpassen
in "CUSTOM1" en "CUSTOM2".
1 Voer de hierboven genoemde stappen 1 tot en
met 3 uit en haal de keuzehendel over totdat
"CUSTOM1" of "CUSTOM2" verschijnt.
2 Druk op de keuzehendel.
3 Haal de keuzehendel meerdere malen over
om de frequentie te selecteren.
Frequentie (100 Hz)
Vanaf links kunt u selecteren 100 Hz,
250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz of 10 kHz.
4 Draai meerdere malen aan de volumeregeling
om het niveau in te stellen.
Niveau (+10 dB)
U kunt kiezen uit zeven niveaus.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB,
+6 dB, +10 dB
5 Herhaal stap 3 en 4 om het niveau voor elke
frequentie aan te passen.
37
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Opgenomen muziekstukken bewerken
In dit gedeelte vindt u informatie over de
bediening van de recorder. Zie voor meer
informatie over de bediening van de
recorder de pagina's die bij elke taak
worden aangegeven.
Voordat u begint met
bewerken
U kunt muziekstukken bewerken door
muziekstukmarkeringen toe te voegen of
te wissen. Verder kunt u muziekstukken
en MD's een naam geven.
Opmerkingen
• Voorbespeelde MD's kunnen niet worden
bewerkt.
• Om muziekstukken te bewerken moet u eerst
het nokje aan de zijkant van de MD sluiten.
• De recorder neemt bewerkingsresultaten op
wanneer "TOC Edit" knippert in het
uitleesvenster.
— Beweeg of verschuif de recorder niet.
— Sluit de voedingsbron niet af.
— Het deksel gaat niet open.
Maximumaantal tekens per
naam
Namen van muziekstukken, groepen en
disc: Ongeveer 200 elk (bevat een mix
van alle beschikbare tekens)
Maximumaantal tekens dat
per disc kan worden ingevoerd
Alleen alfanumerieke tekens en
symbolen: Ongeveer 120 titels van
ongeveer 10 tekens elk (maximaal
ongeveer 1.700 tekens)
Het aantal titels dat kan worden
opgeslagen op een disc hangt af van het
aantal tekens dat u invoert voor namen
van muziekstukken, groepen en disc.
Opmerking
Als u in discnamen gebruikmaakt van het
symbool "//", zoals in "abc//def", kan het zijn
dat u de groepsfunctie niet kunt gebruiken.
5-standenschakelaar
(., >, N, VOL+, –)
x
X
END SEARCH
Muziekstukken een
naam geven (Name)
Met behulp van het letterpalet van de
recorder kunt u muziekstukken en discs
een naam geven.
Opmerking
Zie pagina 49 wanneer u een naam voor een
groep wilt invoeren.
Beschikbare tekens
• De hoofd- en kleine letters van het
Nederlandse alfabet
• De cijfers 0 t/m 9
•! " # $ % & ( ) * . ; < = > ?
@ _ ` + – ' , / : _ (spatie)
MENU
Namen geven
U kunt een naam voor een muziekstuk of
een disc invoeren terwijl de recorder is
gestopt, bezig is met opnemen of
afspelen. Als u een naam voor een
muziekstuk wilt invoeren terwijl de
recorder is gestopt, moet het muziekstuk
zijn geselecteerd.
Zie "Opgenomen groepen benoemen"
(pagina 61) wanneer u een naam voor een
groep wilt invoeren.
1
Druk op MENU.
38
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
2
3
4
Druk enkele malen op . of >
totdat "EDIT" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
ENTER.
Druk enkele malen op . of >
totdat "Name" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
ENTER.
Druk enkele malen op . of >
totdat het volgende onderdeel in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
Tijdens het
benoemen van
een muziekstuk
"
: Name"
Tijdens het
benoemen van
een disc
"
: Name"
De cursor knippert in het
letterinvoergebied en u kunt een naam
invoeren voor het muziekstuk, de
groep of de disc.
Bewerkingen
Druk op ENTER.
Een naam
invoeren
Druk gedurende 2
seconden of langer
op ENTER.
Een spatie
invoeren vóór de
cursor
Druk tegelijkertijd
op END SEARCH
en VOL +.
Een teken wissen Druk tegelijkertijd
op END SEARCH
en VOL –.
Afwisselen
tussen
hoofdletters en
kleine letters
Druk op X.
Het benoemen
annuleren
Druk op x of
MENU.
6
Herhaal stap 5 en voer vervolgens
alle tekens voor de naam in.
7
Druk ten minste 2 seconden op
ENTER.
Het muziekstuk of de disc heeft nu
een naam.
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x.
De cursor knippert.
5
Functies
Een teken
invoeren
Druk op VOL + of – om een letter te
kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
De geselecteerde letter verschijnt en
de cursor gaat naar de volgende
invoerpositie.
Hieronder volgt een overzicht van de
toetsen die bij de letterinvoer kunnen
worden gebruikt en de bijbehorende
functies.
Functies
Bewerkingen
Een teken
selecteren
Druk op VOL + of –.
Het benoemen annuleren
Druk gedurende 2 seconden of langer op
x.
Opmerking
Als de opname tijdens het invoeren van een
naam voor een muziekstuk of een disc is
gestopt, of wanneer tijdens het invoeren van de
naam van een muziekstuk het volgende
muziekstuk wordt opgenomen, wordt de
informatie automatisch op dat punt ingevoerd.
39
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Opnamen een andere naam
geven
Volg de procedure "Namen geven"
(pagina 38) om opnamen een andere
naam te geven.
5-standenschakelaar
(., >)
x
Opmerking
De recorder kan een disc of muziekstuk niet een
andere naam geven, als deze reeds op een ander
apparaat een naam van meer dan 200 tekens
heeft gekregen.
Zie pagina 61 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
Opgenomen
muziekstukken
verplaatsen (Move)
MENU
1
Speel het muziekstuk dat u wilt
verplaatsen af en druk vervolgens op
MENU.
2
Druk enkele malen op . of >
totdat "EDIT" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
ENTER.
De recorder speelt het geselecteerde
muziekstuk herhaaldelijk af.
3
Druk enkele malen op . of >
totdat "Move" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
ENTER.
4
Druk enkele malen op . of >
totdat "
: Move" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
In bovenstaand voorbeeld verschijnt
"tTr003" in het uitleesvenster.
5
Druk enkele malen op . of >
om het gewenste muziekstuknummer
te selecteren.
6
Druk op ENTER.
Het muziekstuk wordt verplaatst naar
de gekozen positie.
In bovenstaand voorbeeld verschijnt
"002" in het uitleesvenster.
U kunt de volgorde van de muziekstukken
wijzigen.
Opmerking
Zie pagina 50 voor het verplaatsen van
muziekstukken op een disc met
groepsinstellingen.
Voorbeeld
Verplaats muziekstuk C
(muziekstuknummer 3) van de derde naar
de tweede positie.
Voor het verplaatsen
A
A
B
C
C
B
Na het verplaatsen
D
D
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x.
40
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Het verplaatsen annuleren
Druk gedurende 2 seconden of langer op
x.
Muziekstukken direct splitsen
1
Zie pagina 62 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
Muziekstuk splitsen
(Divide)
U kunt een muziekstuk opsplitsen met een
muziekstukmarkering, en een nieuw
muziekstuk maken vanaf de
muziekstukmarkering. U kunt de positie
van de muziekstukmarkering nauwkeurig
afstellen voordat u de uiteindelijke
opsplitsing maakt. De tracknummers
worden als volgt opgehoogd.
Deze functie kan alleen op de recorder
worden ingesteld.
Een splitspunt aanpassen
voordat een muziekstuk wordt
gesplitst (Divide Rehearsal)
1
Opmerking
Het is niet mogelijk om muziekstukmarkeringen toe te voegen bij muziekstukken die
vanaf de computer zijn overgebracht.
Tijdens het afspelen of pauzeren
drukt u op de recorder op T MARK
op het punt dat u wilt markeren.
"MARK ON" verschijnt in het
uitleesvenster en er wordt een
muziekstukmarkering toegevoegd.
Het muziekstuknummer wordt met
één verhoogd.
Als u het punt wilt zoeken waar u de
muziekstukmarkering wilt toevoegen,
houdt u T MARK 2 seconden of
langer ingedrukt.
Maximaal worden vier seconden
vooruit opnieuw afgespeeld vanaf het
punt waarop op T MARK is gedrukt.
Op het punt waar op T MARK is gedrukt.
De muziekstuknummers worden als volgt
opgehoogd:
1
2
3
4
Bij het afspelen wordt maximaal 4
seconden vooruit van het muziekstuk
herhaald.
Muziekstukmarkering
1
2
3
4
5
Muziekstuknummers worden verhoogd
5-standenschakelaar
(., >)
T MARK
2
Druk op . of > om het
splitspunt aan te passen.
Door op . of > te drukken
wordt het splitspunt naar voren of
achteren verschoven. Het splitspunt
kan maximaal 8 seconden naar
achteren of voren worden verschoven
vanaf het punt dat de eerste keer op T
MARK werd gedrukt.
vervolgd
41
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Op het punt
waar op
T MARK is
gedrukt is
stap 1.
Opmerkingen
• Het is niet mogelijk om muziekstukmarkeringen te wissen bij muziekstukken die
afkomstig zijn van uw computer.
• Zie pagina 47 voor het combineren van
groepen of muziekstukken op een disc met
groepsinstellingen.
• Muziekstukken die met verschillende
opnamestanden zijn opgenomen, kunnen niet
worden gecombineerd.
Het opsplitspunt
worden maximaal 8
seconden vooruit of
terug verschoven.
De muziekstuknummers veranderen als
volgt:
Bij het afspelen wordt maximaal 4
seconden vooruit van het muziekstuk
herhaald vanaf het verschoven
opsplitspunt.
1
2
3
4
Een muziekstukmarkering wissen
3
Druk op ENTER.
1
Muziekstukmarkeringen
toevoegen tijdens het
opnemen (behalve tijdens
synchroonopnamen)
Op het punt waar u een muziekstukmarkering wilt toevoegen, drukt u op T
MARK (druk op P MODE/ op de
afstandsbediening).
Met de Automatische tijdmarkering kunt
u automatisch muziekstukmarkeringen
toevoegen na bepaalde intervallen
(behalve tijdens digitale opnamen)
(pagina 30).
2
3
Muziekstuknummers worden verlaagd
5-standenschakelaar (.)
X
T MARK
Samenvoegen van
muziekstukken
(Combine)
Als u opneemt met analoge (lijn)invoer,
worden misschien overbodige
muziekstukmarkeringen toegevoegd op
punten waar het opnameniveau laag is. U
kunt een muziekstukmarkering wissen om
zo de muziekstukken die zich voor en na
deze markering bevinden, samen te
voegen.
1
Speel het muziekstuk af waarin zich
de muziekstukmarkering bevindt die
u wilt wissen. Druk vervolgens op X
om te pauzeren.
2
Zoek de muziekstukmarkering op
door op . te drukken.
Als u bijvoorbeeld de derde
muziekstukmarkering wilt wissen,
zoekt u het begin op van het derde
muziekstuk. "00:00" verschijnt in het
uitleesvenster.
"MARK" verschijnt gedurende een
aantal seconden in het uitleesvenster.
42
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
3
Druk op T MARK om de markering
te wissen.
"MARK OFF" verschijnt in het
uitleesvenster. De
muziekstukmarkering wordt gewist
en de beide muziekstukken worden
samengevoegd.
5-standenschakelaar
(., >)
z
x
MENU
Als u een muziekstukmarkering wist, worden
ook de datum, de tijd en de naam die aan die
markering zijn toegekend, gewist.
Opmerking
Als u een muziekstukmarkering wist tussen
twee opeenvolgende muziekstukken die zijn
toegewezen aan verschillende groepen, wordt
het tweede muziekstuk aan de groep van het
eerste muziekstuk toegewezen. En als u een
muziekstuk dat bij een groep hoort, combineert
met een muziekstuk dat niet bij een groep hoort
(twee opeenvolgende muziekstukken), wordt
het tweede muziekstuk aan dezelfde groep
toegewezen als het eerste muziekstuk.
Een muziekstuk wissen
Bedenk dat een opname die
eenmaal is gewist, niet meer is
terug te halen. Let erop dat u het
juiste muziekstuk wist.
1
Speel het muziekstuk dat u wilt
wissen af en druk op MENU.
2
Druk enkele malen op . of >
totdat "EDIT" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
ENTER.
De recorder speelt het geselecteerde
muziekstuk herhaaldelijk af.
3
Druk enkele malen op . of >
totdat "Erase" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
ENTER.
4
Druk enkele malen op . of >
totdat "
: Erase" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
"Erase OK?" en "PushENTER"
verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Muziekstukken en de
inhoud van een gehele
disc wissen (Erase)
U kunt overbodige of alle muziekstukken
op een disc wissen.
Opmerking
• Zie pagina 51 voor meer informatie over het
wissen van groepen.
• U kunt geen muziekstukken wissen die zijn
overgebracht van de computer. U kunt geen
hele disc wissen als deze een overgebracht
muziekstuk bevat. Zet in dat geval het
muziekstuk of de muziekstukken terug op de
computer.
vervolgd
43
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
5
Druk op ENTER.
Het muziekstuk wordt gewist en de
recorder begint het volgende
muziekstuk af te spelen. Alle
muziekstukken na het gewiste
muziekstuk worden automatisch
opnieuw genummerd.
Een deel van een muziekstuk
wissen
Voeg muziekstukmarkeringen toe aan het
begin en aan het eind van het gedeelte dat
u wilt wissen. Wis vervolgens het
betreffende deel (pagina 41).
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x.
Het wissen annuleren
Druk gedurende 2 seconden of langer op
x.
Zie pagina 62 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
Het is mogelijk om snel alle
muziekstukken en alle informatie die op
de MD staan in één keer te wissen.
Bedenk dat een opname die
eenmaal is gewist, niet meer is
terug te halen. Zorg ervoor dat u de
inhoud van de disc die u wilt
wissen, van tevoren controleert.
Speel de disc af om de inhoud te
controleren.
2
3
Druk op x om te stoppen.
Druk enkele malen op . of >
totdat "EDIT" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
ENTER.
5
Druk enkele malen op . of >
totdat "Erase" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
ENTER.
6
Druk enkele malen op . of >
totdat "
: Erase" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op ENTER.
"AllErase?" en "PushENTER"
verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
7
Druk op ENTER.
"TOC Edit" verschijnt in het
uitleesvenster en alle muziekstukken
worden gewist.
Als de MD volledig is gewist,
verschijnt "BLANKDISC" in het
uitleesvenster.
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x.
De hele disc wissen
1
4
Het wissen annuleren
Druk gedurende 2 seconden of langer op
x.
Zie pagina 62 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
Druk op MENU.
44
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
De groepsfunctie gebruiken
Opmerking
Wat is de
groepsfunctie?
U kunt geen groepsinstellingen maken indien
de muziekstukken, de groepen en de discnaam
het maximumaantal op een disc overschrijden.
Met de groepsfunctie kunt u discs met
groepsinstellingen afspelen. De
groepsfunctie is handig wanneer u MD's
afspeelt waarop verschillende CD's of
CD's met één muziekstuk in de MDLPstand (LP2/LP4) zijn opgenomen.
Opnemen met de
groepsfunctie
5-standenschakelaar (., >)
Wat is een disc met
groepsinstellingen?
De recorder kan met verschillende
functies in groepseenheden werken. Dit
zijn bijvoorbeeld muziekstukken die op
een disc zijn opgenomen als onderdeel
van aparte groepen, zoals hieronder wordt
getoond.
GROUP
REC
END SEARCH
MENU
Voor toepassen van groepsinstellingen
Disc
1 2 3 4 5 6 7 8
Een muziekstuk in een nieuwe
groep maken
12131415
Muziekstukken 1 tot 5 worden toegewezen
aan groep 1.
Muziekstuk 8 tot 12 worden toegewezen aan
groep 2.
Muziekstuk 13 tot 15 worden toegewezen aan
groep 3.
Muziekstuk 6 tot 7 worden niet toegewezen
aan een groep.
Na het instellen van de groep
Disc
Groep 1
Groep 2
12345 6 7 12345
Groep 3
U kunt tijdens het opnemen een nieuwe
groep toevoegen aan het einde van de
reeds opgenomen muziekstukken op een
disc.
1
Zorg dat de recorder is gestopt en
druk op END SEARCH.
2
Houd GROUP ingedrukt en verschuif
de toets REC.
3
Speel de geluidsbron af.
Er wordt een nieuwe groep
toegevoegd na de huidige inhoud op
een disc.
123
Muziekstukken die niet zijn toegewezen aan
een groep worden behandeld als onderdeel van
"Group - -".
U kunt maximaal 99 groepen op een disc
maken.
Stoppen met opnemen
Druk op x.
Het materiaal dat reeds was opgenomen
voordat u op x drukte, wordt als een
nieuwe groep ingevoerd.
45
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Een muziekstuk opnemen in
een bestaande groep
Een muziekstuk afspelen met
Groep afspelen
U kunt een muziekstuk toevoegen aan een
bestaande groep.
Bij Groep afspelen worden alle groepen
op volgorde afgespeeld, te beginnen bij
groep 1, en gevolgd door de niet
toegewezen muziekstukken ("Group - -").
Het afspelen stopt nadat alle
muziekstukken zijn afgespeeld.
1
Druk op GROUP, en druk vervolgens
op . of > totdat de groep
waaraan u een muziekstuk wilt
toevoegen in het uitleesvenster
verschijnt.
2
Houd GROUP ingedrukt en verschuif
de toets REC.
3
Speel de geluidsbron af.
Het zojuist opgenomen muziekstuk
wordt toegevoegd na de huidige
inhoud van de groep.
• Als u een muziekstuk dat wordt afgespeeld,
aan een groep wilt toevoegen, dient u het
afspelen van het muziekstuk eerst te stoppen
of te pauzeren. Daarna volgt u de procedure
vanaf stap 2.
• U kunt de recorder instellen om altijd een
nieuwe groep te maken zonder dat u op de
GROUP-toets drukt. Zie pagina 56 voor meer
informatie.
De recorder kan een disc met
groepsinstellingen op verschillende
manieren afspelen.
In dit gedeelte worden de functies van de
afstandsbediening besproken. Zie
pagina 57 voor meer informatie over de
bediening van de recorder.
Druk tijdens het afspelen enkele
malen op P MODE/ totdat "
" in
het uitleesvenster verschijnt.
Zoeken naar het begin van een
groep (Group Skip)
z
Groepen afspelen
1
1 Druk tijdens het afspelen op
+ of –.
Als u op de
–-toets drukt, wordt het
eerste muziekstuk in de huidige groep
opgezocht. Als u nogmaals op de toets drukt,
wordt het eerste muziekstuk van de vorige
groep gezocht.
Zie pagina 57 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
De afspeelstand voor het
afspelen van een groep
selecteren (Group Play Mode)
De functies Shuffle-afspelen en
Geprogrammeerd afspelen zijn
beschikbaar tijdens Groep afspelen.
1
Druk enkele malen op P MODE/ .
Na normaal afspelen (pagina 33)
worden de volgende afspeelstanden
weergegeven.
Uitleesvenster Afspeelstand
P MODE/
(Groep normaal
afspelen)
Keuzehendel
+, –
Alle muziekstukken
in de groepen worden
eenmaal afgespeeld.
Hierbij wordt
begonnen met het
eerste muziekstuk in
groep 1.
46
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Uitleesvenster Afspeelstand
, SHUF
(Shuffle in
groep)
, PGM
(Groepsprogramma)
Shuffle-afspelen
begint bij de groep die
momenteel wordt
afgespeeld en gaat
verder met de daarop
volgende groepen.
De groepen worden in
de door u opgegeven
volgorde afgespeeld.
Afspelen voor de geselecteerde groepsafspeelstand
herhalen (Group Repeat Play)
1
muziekstukken binnen de groepen kan
niet worden gewijzigd.
Groepen bewerken
In dit gedeelte wordt de bediening van de
recorder uitgelegd.
Muziekstukken of groepen
aan een nieuwe groep
toekennen (Group Setting)
Met deze functie kunt u bestaande
muziekstukken of groepen toekennen aan
een nieuwe groep. Ook kunt u een
muziekstuk dat buiten een groep staat,
toekennen aan een bestaande groep.
Tijdens het afspelen in de
geselecteerde groepstand houdt u P
MODE/ 2 seconden of langer
ingedrukt.
" " verschijnt in het uitleesvenster.
Het afspelen wordt herhaald in de
desbetreffende groepsafspeelstand.
Disc
Muziekstuknummer
Groep 1
1 2 3 4 5 6
7 8
Groep 2
9 101112
Uitleesvenster Afspeelstand
Afspelen herhalen van
muziekstukken binnen
een groep
SHUF
Herhalen van shuffleafspelen van
muziekstukken binnen
een groep
PGM
Herhalen van afspelen
van groepsprogramma
Muziekstukken 1 tot 3 toewijzen
aan een nieuwe groep
Groep 1 en groep 2 toewijzen
aan een nieuwe groep
Disc
1 2 3
Groepen in de gewenste
volgorde afspelen (Group
Program Play)
Voer de procedure uit die wordt toegelicht
in "Muziekstukken in de gewenste
volgorde beluisteren (Geprogrammeerd
afspelen)" (pagina 35), voor het afspelen
van groepen in de gewenste volgorde. U
kunt maximaal 10 groepen
programmeren. De volgorde van de
Groep 2
Groep 1
4 5 6
7 8 9 101112
Groepen die niet opeenvolgend zijn,
kunnen niet worden toegewezen
(muziekstuk 3 en muziekstuk 7 tot en met
8 kunnen bijvoorbeeld niet worden
toegewezen aan een nieuwe groep).
Muziekstukken verschijnen in de
volgorde waarin ze op de disc staan en
niet in de volgorde binnen de groep.
47
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Opmerkingen
• U kunt maximaal 99 groepen op een disc
maken. U kunt geen groepsinstellingen maken
indien de muziekstukken, de groepen en de
discnaam het maximumaantal tekens op een
disc overschrijden.
• De desbetreffende muziekstukken of groepen
moeten opeenvolgend zijn opgeslagen.
Mochten de gewenste muziekstukken of
groepen niet opeenvolgend zijn opgeslagen,
moet u deze eerst verplaatsen, zodat ze wel
opeenvolgend zijn ("Opgenomen
muziekstukken verplaatsen (Move)",
pagina 40).
4
Druk op . of > totdat het
nummer van het gewenste eerste
muziekstuk in het uitleesvenster
verschijnt. Druk vervolgens op
ENTER.
Op deze manier selecteert u het eerste
muziekstuk van de nieuwe groep.
5
Druk op . of > totdat het
nummer van het gewenste laatste
muziekstuk in het uitleesvenster
verschijnt. Druk vervolgens op
ENTER.
Hierdoor wordt het laatste
muziekstuk van de nieuwe groep
geselecteerd.
6
Een groep benoemen (zie
"Opgenomen groepen een naam
geven" (pagina 49)).
5-standenschakelaar (., >)
x
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x.
MENU
1
Zorg dat de recorder gestopt is en
druk op MENU.
2
Druk op . of > totdat "EDIT"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op ENTER.
3
De bewerking annuleren
Druk gedurende 2 seconden of langer op
x.
Opmerkingen
Druk op . of > totdat "
:
Set" in het uitleesvenster verschijnt
en druk vervolgens op ENTER.
Het muziekstuknummer van het
eerste muziekstuk ("STR") verschijnt
in het uitleesvenster.
• Het eerste muziekstuk dat u in stap 4
selecteert, moet het eerste muziekstuk van een
bestaande groep zijn of een muziekstuk dat
niet tot een groep behoort.
• Als u in stap 5 het laatste muziekstuk
selecteert, moet u zorgen dat dit muziekstuk
zich na het muziekstuk bevindt dat u in stap 4
hebt geselecteerd. Het laatste muziekstuk
moet het laatste muziekstuk van een bestaande
groep zijn of een muziekstuk dat niet tot een
groep behoort.
Zie pagina 63 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
48
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Groepsinstelling opheffen
Opgenomen groepen een
naam geven
5-standenschakelaar (., >)
U kunt een groep benoemen wanneer de
recorder een muziekstuk uit de gewenste
groep opneemt of afspeelt. U kunt ook
een groep benoemen wanneer de recorder
is gestopt en een muziekstuk uit de
gewenste groep selecteren.
x
1
MENU
1
Selecteer een groep die u wilt
vrijgeven en controleer de inhoud (zie
"Een muziekstuk afspelen met Groep
afspelen" (pagina 46)).
2
3
4
Druk op x.
Voer de procedure uit in "Namen
geven" (pagina 38), selecteer "
:
Name" in stap 4 en voer vervolgens
de stappen 5 tot en met 7 uit.
Zie pagina 61 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
Druk op MENU.
Druk op . of > totdat "EDIT"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op ENTER.
5
Druk op . of > totdat "
Release" in het uitleesvenster
verschijnt en druk op ENTER.
"Release?" en "PushENTER"
verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
6
Druk op ENTER.
De groepsinstelling van de
geselecteerde groep is opgeheven.
:
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x.
De bewerking annuleren
Druk gedurende 2 seconden of langer op
x.
Zie pagina 63 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
49
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Een muziekstuk op een disc
met groepsinstelling
verplaatsen
U kunt een muziekstuk verplaatsen uit
een groep of naar een andere groep. U
kunt ook een muziekstuk dat niet bij een
groep hoort, verplaatsen naar een
bestaande groep.
Disc
Groep 2
Groep 1
1 2 3 4
5 6
2
Druk op . of > totdat "EDIT"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op ENTER.
De recorder speelt het geselecteerde
muziekstuk herhaaldelijk af.
3
Druk op . of > totdat "Move"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op ENTER.
4
Druk op . of > totdat "
:
Move" in het uitleesvenster verschijnt
en druk vervolgens op ENTER.
5
Wanneer u een muziekstuk uit een
groep verplaatst, slaat u deze stap
over.
Druk wanneer u een muziekstuk
verplaatst naar een andere groep op
. of > totdat de gewenste
groep in het uitleesvenster verschijnt
en druk vervolgens op ENTER.
6
Druk op . of > totdat de
gewenste positie (binnen de groep bij
het verplaatsen naar een andere
groep) in het uitleesvenster verschijnt
en druk vervolgens op ENTER.
Groep 3
1 2 3 4
1 2 3
Muziekstuknummer 2 in
groep 1 verplaatsen naar
muziekstuknummer 3 in
groep 2
Disc
Groep 1
1 2 3
4 5
Groep 2
Groep 3
1 2 3 4 5
1 2 3
5-standenschakelaar (., >)
x
MENU
1
Speel het muziekstuk dat u wilt
verplaatsen af en druk vervolgens op
MENU.
Het geselecteerde muziekstuknummer
verschijnt in het uitleesvenster.
Als het muziekstuk is benoemd, drukt
u op > om ervoor te zorgen dat de
naam van het muziekstuk in het
uitleesvenster verschijnt. Druk op
. om terug te keren naar de
weergave van het
muziekstuknummer.
50
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x.
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x.
Het verplaatsen annuleren
Druk gedurende 2 seconden of langer op
x.
Het verplaatsen annuleren
Druk gedurende 2 seconden of langer op
x.
Zie pagina 61 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
Zie pagina 61 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
Een groep wissen
De groepsvolgorde op een
disc wijzigen (Group Move)
5-standenschakelaar (., >)
x
U kunt muziekstukken in een
geselecteerde groep wissen.
Bedenk dat een opname die
eenmaal is gewist, niet meer is
terug te halen. Zorg er dus voor dat
u de inhoud van de groep die u wilt
wissen, van tevoren controleert.
Opmerking
MENU
1
Speel een muziekstuk af dat deel
uitmaakt van de groep die u wilt
verplaatsen en druk op MENU.
2
Druk op . of > totdat "EDIT"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op ENTER.
3
Druk op . of > totdat "Move"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op ENTER.
4
Druk op . of > totdat "
:
Move" in het uitleesvenster verschijnt
en druk vervolgens op ENTER.
5
Druk op . of > om de nieuwe
positie op de disc te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
U kunt geen muziekstukken wissen die zijn
overgebracht van de computer. U kunt geen
groep wissen als deze een overgebracht
muziekstuk bevat. Zet in dat geval het
muziekstuk of de muziekstukken terug op de
computer.
5-standenschakelaar (., >)
x
MENU
1
Selecteer een groep die u wilt wissen
en controleer de inhoud (zie "Een
muziekstuk afspelen met Groep
afspelen" (pagina 46)).
2
3
Druk op x.
Druk op MENU.
vervolgd
51
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
4
Druk op . of > totdat "EDIT"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op ENTER.
5
Druk op . of > totdat "Erase"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op ENTER.
6
Druk op . of > totdat " :
Erase" in het uitleesvenster verschijnt
en druk vervolgens op ENTER.
De groepsnaam, "GP Erase?" en
"PushENTER" verschijnen om
beurten in het uitleesvenster.
7
Druk op ENTER.
De groep is gewist.
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x.
Het wissen annuleren
Druk gedurende 2 seconden of langer op
x.
Zie pagina 63 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
52
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Andere functies
Handige instellingen
De recorder heeft veel menu's met handige functies voor opnemen, afspelen, bewerken,
enz.
In de volgende tabel ziet u de menu-items die u kunt selecteren. Sommige items worden
zowel op de recorder als op de afstandsbediening ingesteld, terwijl andere alleen op de
recorder of de afstandsbediening worden ingesteld.
Uitvoeren
op
Pagina
recorder
pagina 56
Categorie
Functie
Werking
Algemene
bediening
Pieptoon in-/
uitschakelen
Schakelt de pieptoon in of uit.
Opnemen
Synchroonopname
Vereenvoudigt de handelingen
bij digitaal opnemen.
recorder
pagina 26
Langdurige
opnamen
maken
Selecteert de opnamestand (SP,
LP2, LP4 of mono).
recorder
pagina 27
De microfoongevoeligheid
selecteren
Stelt de microfoongevoeligheid
af op de geluidsbron.
recorder
pagina 29
Muziekstukmarkeringen
toevoegen
(Divide)
Voegt automatisch
muziekstukmarkeringen toe na
gespecificeerde intervallen.
recorder
pagina 30
Het opnameniveau regelen
Handmatig het opnameniveau
regelen.
recorder
pagina 31
Beginpunt van
de opname
selecteren
Hiermee kunt u opgeven of het
materiaal wel of niet wordt
overschreven bij het opnemen.
recorder
pagina 56
Groepsopnamen
Hiermee stelt u de recorder zo in recorder
dat met elke opnamebewerking
een nieuwe groep wordt
gemaakt.
pagina 56
De afspeelstand
selecteren
Hiermee selecteert u de afspeelstand, zoals herhaald afspelen,
programma afspelen, enz.).
recorder
pagina 56
Geluidskwaliteit
wijzigen
Hiermee past u de instellingen
voor de surround- of
equalizerstand aan.
recorder
Versneld
beginnen met
afspelen
Hiermee wordt de recorder
recorder pagina 59
ingesteld om versneld te
beginnen met afspelen of zoeken afstands- pagina 59
bediening
naar een muziekstuk.
Afspelen
afstands- pagina 56
bediening
afstands- pagina 33
bediening
pagina 59
afstands- pagina 36
bediening
53
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Pagina
Categorie
Functie
Werking
Afspelen
Het maximale
volume
beperken
Hiermee beperkt u het maximale recorder pagina 60
volume ter bescherming van uw
afstands- pagina 60
gehoor.
bediening
Uitleesvenster
Informatie
weergeven
Hiermee worden in het
uitleesvenster verschillende
gegevens weergegeven zoals de
resterende tijd en dergelijke.
recorder
Hiermee geeft u een naam aan
muziekstukken, groepen of de
disc.
recorder
Bewerken
Een naam
geven (Name)
Uitvoeren
op
pagina's
25 en 60
afstands- pagina's
bediening 25 en 33
pagina 38
(muziekstuk en
disc)
pagina 49
(groep)
afstands- pagina 61
bediening (muziekstuk, disc
en groep)
Verplaatsen
Hiermee wijzigt u de volgorde
van muziekstukken of groepen.
recorder
pagina 40
(muziekstuk)
pagina 50
(groep)
afstands- pagina 61
bediening
Wissen
Hiermee worden muziekstukken, recorder
groepen of de gehele disc gewist.
pagina 43
(muziekstuk en
disc)
pagina 51
(groep)
afstands- pagina 62
bediening
Muziekstukken Hiermee kent u muziekstukken
aan groepen
of groepen toe aan een nieuwe
toekennen
groep.
recorder
Groep
vrijgeven
recorder
Hiermee worden de groepsinstellingen vrijgegeven.
pagina 47
afstands- pagina 63
bediening
pagina 49
afstands- pagina 63
bediening
54
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
De menu-items gebruiken
Voor het instellen van de menu-items volgt u de
onderstaande procedure.
5-standenschakelaar
Op de recorder:
1 Druk op MENU om het menu in te voeren.
2 Druk op . of > om het item te selecteren.
3 Druk op ENTER om de selectie in te voeren.
4 Herhaal de stappen 2 en 3.
De instelling wordt ingevoerd wanneer u op
ENTER drukt.
MENU
Op de afstandsbediening:
1 Druk ten minste 2 seconden op DISPLAY om
het menu in te voeren.
2 Haal de keuzehendel over om het item te
selecteren.
3 Druk op de hendel om de keuze in te voeren.
4 Herhaal de stappen 2 en 3.
De instelling wordt ingevoerd wanneer u op de
hendel drukt.
DISPLAY
Keuzehendel
Terugkeren naar de vorige instelling
Druk op x.
De bewerking annuleren tijdens het instellen
Druk ten minste 2 seconden op x.
55
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
De pieptoon uitschakelen
Nieuwe groep maken bij het
opnemen
U kunt de pieptoon instellen zodat deze
niet klinkt wanneer de recorder en de
afstandsbediening worden bediend.
1
Open het menu en selecteer
"OPTION" - "BEEP".
2
Selecteer "BEEP OFF".
Door REC te verschuiven kunt u de
recorder instellen om automatisch een
nieuwe groep te maken bij elke keer dat u
opneemt. Dit is handig als u verschillende
CD's achter elkaar opneemt.
Deze functie kan alleen op de recorder
worden ingesteld.
De pieptoon aanzetten
Selecteer "BEEP ON".
1
Wanneer de recorder is gestopt, opent
u het menu en selecteert u "REC
SET" - " : REC".
Opnemen zonder bestaand
materiaal te overschrijven
2
Selecteer "
Volg de onderstaande procedure als u wilt
vermijden dat de huidige inhoud van een
MD wordt overschreven. Al het nieuwe
materiaal wordt dan opgenomen vanaf het
einde van de huidige inhoud. Bij
aflevering is de recorder zo ingesteld dat
bestaand materiaal wordt overschreven.
Deze functie kan alleen op de recorder
worden ingesteld.
De instelling weer op normaal
zetten
Selecteer " : REC OFF".
1
Open het menu en selecteer
"OPTION" - "REC-Posi".
2
Selecteer "From End".
: REC ON".
De afspeelstand selecteren
Zie pagina 33 voor meer informatie over
de afstandsbediening.
1
Open het menu en selecteer "PLAY
MODE".
2
Selecteer de gewenste afspeelstand.
Als u A selecteer, verschijnt B.
Het opnemen starten vanaf
het huidige punt
Selecteer "From Here".
z
• Als u tijdelijk niet over bestaand materiaal
wilt opnemen, drukt u vóór het begin van de
opname op END SEARCH. De opname
begint dan na het laatste muziekstuk, ook al is
"REC-Posi" ingesteld op "From Here"
(fabrieksinstelling). Als u op END SEARCH
drukt, wordt de resterende opnametijd van de
disc in het uitleesvenster weergegeven.
• Als de instelling voor groepsopnamen ("
:
REC") is ingesteld op "
: REC ON", wordt
de recorder altijd ingesteld op "From End".
Indicatie A/B1) Afspeelstand
Normal/—
Alle muziekstukken
worden eenmaal
afgespeeld.
1 Track/1
Er wordt één
muziekstuk
afgespeeld.
56
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Indicatie A/B1) Afspeelstand
TrPLAY/
Gemarkeerde
muziekstukken
worden afgespeeld
in de volgorde van
hun muziekstuknummers.
Shuffle/SHUF
Alle muziekstukken
worden in willekeurige volgorde
afgespeeld.
Program/PGM
De muziekstukken
worden in de door u
opgegeven
volgorde
afgespeeld.
groepsafspeelstand (
) verschijnt
wanneer u een disc afspeelt met
groepsinstellingen. Zie "De afspeelstand voor
het afspelen van een groep selecteren (Group
Play Mode)" (pagina 46) voor meer
informatie.
De gemarkeerde muziekstukken
afspelen
1"
TrPLAY?" verschijnt in het
uitleesvenster in stap 2 van "De afspeelstand
selecteren" (pagina 56).
2 Selecteer "RepeatON" of "RepeatOFF".
Markeringen wissen
Houd tijdens het afspelen van het muziekstuk
dat u wilt wissen, N ten minste 2 seconden
ingedrukt.
Muziekstukken in de gewenste
volgorde beluisteren
(Geprogrammeerd afspelen)
1
Selecteer "Program" in stap 2 van
"De afspeelstand selecteren"
(pagina 56).
2
Selecteer "RepeatON" of
"RepeatOFF".
3
Druk op . of > om een
muziekstuk te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het geselecteerde muziekstuk wordt
ingevoerd.
4
Herhaal stap 3 als u meer
muziekstukken wilt programmeren.
5
Druk gedurende 2 seconden of langer
op ENTER.
Het programma is nu gereed en het
afspelen begint vanaf het eerste
muziekstuk.
1) De
3
Selecteer "RepeatON" (een
muziekstuk herhaald afspelen) of
"RepeatOFF".
Wanneer u "RepeatON" selecteert,
verschijnt " " op B en wordt het
afspelen herhaald in de afspeelstand
die u hebt geselecteerd in stap 2.
Alleen naar geselecteerde
muziekstukken luisteren
(Gemarkeerd afspelen)
De muziekstukken markeren
1 Terwijl u het te markeren muziekstuk
afspeelt, drukt u gedurende ten minste
2 seconden op N.
Het eerste muziekstuk voor gemarkeerd
afspelen wordt gekozen.
2 Herhaal stap 1 om de overige muziekstukken
te markeren.
Een muziekstuk afspelen met
Groep afspelen
1
Voer stap 1 en 2 van "De afspeelstand
selecteren" (pagina 56) uit en
selecteer "
:Normal" in stap 2.
Zoeken naar het begin van een
groep (Group Skip)
1 Druk tijdens het afspelen op GROUP.
vervolgd
57
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
2 Druk op . of >.
Zie pagina 47 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
Zie pagina 46 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
Het geluid instellen (VirtualSurround • 6-Band Equalizer)
De afspeelstand voor het
afspelen van een groep
selecteren (Group Play Mode)
1
Het virtuele geluid wijzigen om
verschillende akoestische
effecten te creëren (VirtualSurround)
Volg stap 1 t/m 2 van "De
afspeelstand selecteren" (pagina 56).
De volgende groepsafspeelstand
verschijnt na de normale
afspeelstanden.
Uitleesvenster
Afspeelstand
1
Open tijdens het afspelen het menu en
selecteer "SOUND" - "V-SUR".
2
Druk meerdere malen op . of
> om de surroundstand te
selecteren.
(Groep Alle muziekstukken in de
groepen worden eenmaal
normaal
afgespeeld. Hierbij wordt
afspelen)
begonnen met het eerste
muziekstuk in groep 1.
, SHUF
(Shuffle in
groep)
Shuffle-afspelen begint bij
de groep die momenteel
wordt afgespeeld en gaat
verder met de daarop
volgende groepen.
De groepen worden in de
, PGM
door u opgegeven
(Groepsprogramma) volgorde afgespeeld.
2
Selecteer "RepeatON" of
"RepeatOFF".
Groepen in de gewenste
volgorde afspelen (Group
Program Play)
Voer de procedure uit die wordt toegelicht
in "Muziekstukken in de gewenste
volgorde beluisteren (Geprogrammeerd
afspelen)" (pagina 57) voor het afspelen
van groepen in de gewenste volgorde. U
kunt maximaal 10 groepen
programmeren. De volgorde van de
muziekstukken binnen de groepen kan
niet worden gewijzigd.
2
Steeds wanneer u op . of >
drukt, verandert A. Wanneer u op
ENTER drukt, verschijnt B.
A
B
STUDIO
V-SUR S
LIVE
V-SUR L
CLUB
V-SUR C
ARENA
V-SUR A
De instelling annuleren
Selecteer "SOUND OFF" in stap 1.
De geluidskwaliteit selecteren
(6-Band Equalizer)
1
Open tijdens het afspelen het menu en
selecteer "SOUND" - "SOUND EQ".
Druk meerdere malen op . of
> om de SOUND-stand te
58
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
selecteren.
3 Druk op VOL+, – om het niveau in te stellen.
Telkens als u op . of > drukt,
veranderen A en B als volgt:
A
B
HEAVY
SOUND H
POPS
SOUND P
JAZZ
SOUND J
UNIQUE
SOUND U
CUSTOM1
SOUND 1
CUSTOM2
SOUND 2
3
Druk op ENTER om de selectie in te
voeren.
De instelling annuleren
Selecteer "SOUND OFF" in stap 1.
Het geluid aanpassen en opslaan
1 Open tijdens het afspelen het menu en
selecteer "SOUND" - "SOUND EQ" "CUSTOM1" of "CUSTOM2".
2 Druk op . of > om de frequentie te
selecteren.
Niveau (+10 dB)
U kunt kiezen uit zeven niveaus.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB,
+10 dB
4 Herhaal stap 2 en 3 om het niveau voor elke
frequentie aan te passen.
5 Druk op ENTER.
Zie pagina 37 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
Het afspelen versneld
beginnen (Quick Mode)
Nadat u op de afspeeltoets hebt gedrukt of
het muziekstuk hebt gevonden, kan het
afspelen versneld beginnen.
1
Open het menu en selecteer
"OPTION" - "PowerMode".
2
Selecteer "QUICK".
Het uitleesvenster op de recorder
Het uitleesvenster op de afstandbediening
Frequentie (100 Hz)
Vanaf links kunt u 100 Hz, 250 Hz,
630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz of 10 kHz
selecteren
Terugschakelen naar de
normale instelling
Selecteer "NORMAL" in stap 2.
59
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Het uitleesvenster verandert als volgt:
Opmerkingen
• Wanneer de energiestand is ingesteld op
"QUICK", blijft de voeding naar de recorder
ingeschakeld ook als er niets in het
uitleesvenster verschijnt. Dit verkort de
gebruiksduur van de batterij. Het valt daarom
aan te bevelen de batterij dagelijks op te
laden.
• Indien de recorder (inclusief het openen of
sluiten van het deksel) gedurende 17 uur niet
wordt gebruikt, wordt de voeding naar de
recorder automatisch uitgeschakeld. De
volgende keer dat u gaat afspelen of een
andere bewerking start, zal de recorder
daarom niet snel reageren. De eenheid keert
daarna echter terug naar de Quick-stand.
Uw gehoor beschermen
(AVLS)
De AVLS (Automatic Volume
Limiter System – Automatische
volumebegrenzer) zorgt ervoor dat het
volume beneden een bepaald maximum
blijft en uw gehoor beschermd wordt.
1
Open het menu en selecteer
"OPTION" - "AVLS".
2
Selecteer "AVLS ON".
Als u probeert het volume te hoog in
te stellen, verschijnt "AVLS" in het
uitleesvenster. Het volume wordt op
een gematigd niveau gehouden.
De AVLS annuleren
Selecteer "AVLS OFF" in stap 2.
Indicatie: A/B
A (na een B
A
(geselec- paar
seconden)
teerd
item)
LapTime
MuziekVerstreken
stuknummer tijd
1 Remain
MuziekResterende
stuknummer tijd van het
huidige
muziekstuk
GP
Remain
Groepsnaam Resterende
tijd in een
groep na het
huidige
muziekstuk
AllRemain Discnaam
Resterende
tijd na de
huidige
positie
SOUND
—
Naam van
de geluidsstand
Opmerking
Verschillende informatie
weergeven
1
Open tijdens het afspelen het menu en
selecteer "DISPLAY".
2
Selecteer de gewenste informatie.
Soms kunt u bepaalde indicaties niet selecteren
of worden de indicaties verschillend
weergegeven. Dit is afhankelijk van het feit of u
afspelen in een groep of normaal afspelen hebt
gekozen, van de gebruiksomstandigheden en de
discinstellingen.
Zie pagina 25 voor meer informatie
over de afstandsbediening.
60
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Een naam geven (Name)
1
Open het menu en selecteer "EDIT" "Name".
2
Selecteer een van het volgende:
Tijdens het
benoemen van een
muziekstuk
"
Tijdens het
benoemen van een
disc
"
: Name"
: Name"
De cursor verschijnt in het uitleesvenster en u
kunt een naam invoeren voor het muziekstuk,
de groep of de disc.
3
Draai meerdere malen aan de
volumeregeling om een letter te
kiezen en druk op de hendel.
De geselecteerde letter houdt op met
knipperen en de cursor gaat naar de
volgende invoerpositie.
De cursor knippert bij de volgende
invoerpositie.
Functies
Handeling
Het benoemen
annuleren
Druk gedurende 2
seconden of langer
op x.
4
Herhaal stap 3 en voer alle tekens van
de naam in.
5
Houd de keuzehendel ten minste 2
seconden ingedrukt.
Zie pagina 38 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
Opgenomen groepen
benoemen
1
Selecteer "
: Name" in stap 2 van
"Een naam geven (Name)"
(pagina 61) en voer stap 3 t/m 5 uit
om een naam voor een groep in te
voeren.
Zie pagina 49 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
Functies
Handeling
Opnamen opnieuw benoemen
U kunt opnamen een andere naam geven
door de procedure van "Een naam geven
(Name)" (pagina 61) te volgen.
De cursor naar links of
rechts verplaatsen
Haal de keuzehendel
over (., >).
Zie pagina 40 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
De letter één positie
naar links of rechts
verplaatsen
Draai aan de
volumeregeling
(VOL+, –).
Een teken invoeren
Druk op de
keuzehendel (NX/
ENT).
Een naam invoeren
Druk ten minste 2
seconden op de
keuzehendel (NX/
ENT).
Afwisselen tussen
hoofdletters, kleine
letters en cijfers/
markeringen
Druk op P MODE/
.
Een spatie invoeren
Druk op
+.
Een teken wissen
Druk op
–.
Opgenomen muziekstukken
verplaatsen
1
Terwijl het muziekstuk dat u wilt
verplaatsen, wordt afgespeeld, opent
u het menu en selecteert u "EDIT" "Move" - "
: Move".
"003 t Tr003" verschijnt
bijvoorbeeld in het uitleesvenster.
vervolgd
61
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
2
3
Haal de keuzehendel meerdere malen
over totdat het gewenste
muziekstuknummer in het
uitleesvenster verschijnt.
"003 t Tr002" verschijnt
bijvoorbeeld in het uitleesvenster.
1
Terwijl het muziekstuk dat u wilt
verplaatsen, wordt afgespeeld, voert u
het menu in en selecteert u "EDIT" "Move" - "
Move".
2
Haal de keuzehendel meerdere malen
over om een nieuwe positie op de disc
te selecteren en druk vervolgens op
de keuzehendel om de selectie in te
voeren.
Druk op de hendel om de keuze in te
voeren.
Zie pagina 40 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
Voorbeeld: Bij het verplaatsen van de
eerste groep (GP01) naar de tweede
groep (GP02)
Een muziekstuk op een disc
met groepsinstelling
verplaatsen
1
Terwijl het muziekstuk dat u wilt
verplaatsen, wordt afgespeeld, opent
u het menu en selecteert u "EDIT" "Move" - "
: Move".
2
Wanneer u een muziekstuk uit een
groep verplaatst, slaat u deze stap
over.
Wanneer u een muziekstuk verplaatst
naar een andere groep, haalt u de
keuzehendel over totdat de gewenste
groep in het uitleesvenster verschijnt.
Druk vervolgens op de keuzehendel.
3
De groepsvolgorde op een disc
wijzigen (Group Move)
Zie pagina 51 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
Haal de keuzehendel meerdere malen
over totdat de gewenste positie
(binnen een groep bij het verplaatsen
naar een andere groep) in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op de keuzehendel om de
selectie in te voeren.
Zie pagina 50 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
Muziekstukken, de gehele
disc of groepen wissen
(Erase)
Muziekstukken wissen
1
Tijdens het afspelen van het
muziekstuk dat u wilt wissen, opent u
het menu en selecteert u "EDIT" "Erase" - "
: Erase".
"Erase OK?" en "PushENTER"
verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
2
Druk op de keuzehendel om de keuze
in te voeren.
Zie pagina 43 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
De hele disc wissen
1
Speel de disc af om de inhoud te
controleren.
62
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
2
3
Druk op x om te stoppen.
4
Druk op de keuzehendel om de keuze
in te voeren.
2
Haal de keuzehendel meerdere malen
over totdat het nummer van het
muziekstuk dat u als eerste in de
groep wilt opnemen, in het
uitleesvenster verschijnt. Druk
vervolgens op de keuzehendel.
3
Haal de keuzehendel meerdere malen
over totdat het nummer van het
muziekstuk dat u als laatste in de
groep wilt opnemen, in het
uitleesvenster verschijnt. Druk
vervolgens op de keuzehendel.
4
Een groep benoemen (zie
"Opgenomen groepen een naam
geven" (pagina 49)).
Open het menu en selecteer "EDIT" "Erase" - "
: Erase".
"AllErase?" en "PushENTER"
verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Zie pagina 44 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
Een groep wissen
1
Selecteer een groep die u wilt wissen
en controleer de inhoud (zie "Zoeken
naar het begin van een groep (Group
Skip)" (pagina 46)).
2
3
Druk op x om te stoppen.
4
Open het menu en selecteer "EDIT" "Erase" - "
: Erase".
"GP Erase?" en "PushENTER"
verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Zie pagina 47 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
Groepsinstelling opheffen
1
Selecteer een groep die u wilt
vrijgeven en controleer de inhoud (zie
"Zoeken naar het begin van een groep
(Group Skip)" (pagina 46)).
2
3
Druk op x.
4
Druk op de hendel om de keuze in te
voeren.
Druk op de keuzehendel om de keuze
in te voeren.
Zie pagina 51 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
Muziekstukken of groepen
aan een nieuwe groep
toekennen (Group Setting)
1
Open het menu en selecteer "EDIT" "
: Set".
Open het menu en selecteer "EDIT" " : Release".
"Release?" en "PushENTER"
verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Zie pagina 49 voor meer informatie
over de bediening van de recorder.
63
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
De menu’s
Menu's op de recorder
De items onder "Menu 1" zijn beschikbaar voor selectie wanneer u op MENU drukt. De
items onder "Menu 2" zijn beschikbaar wanneer u een item selecteert in Menu 1. En "Menu
3" bevat de items die beschikbaar zijn wanneer u een item selecteert in Menu 2.
Opmerking
Afhankelijk van de discinstellingen en de wijze waarop u het apparaat gebruikt, kan een andere
aanduiding worden weergegeven.
Menu 1
Menu 2
EDIT
Name
DISPLAY
PLAY
MODE
Menu 3
: Name y
: Set
—
: Release
—
: Name y
Move
: Move y
: Move
Erase
: Erase y
: Erase y
LapTime
—
RecRemain
(tijdens het
opnemen en
wanneer is
gestopt)/1 Remain
(tijdens het
afspelen)
—
GP Remain
—
: Name
: Erase
AllRemain
—
Sound
—
Normal
RepeatOFF (fabrieksinstelling) y RepeatON
1 Track
TrPLAY
Shuffle
Program
:Normal
: Shuffle
:Program
SOUND
SOUND OFF
—
V-SUR
STUDIO y LIVE y CLUB y ARENA
SOUND EQ
HEAVY y POPS y JAZZ y UNIQUE y
CUSTOM1 y CUSTOM2
64
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Menu 1
Menu 2
Menu 3
REC SET
REC MODE
SP (fabrieksinstelling) y LP2 y LP4 y MONO
RecVolume
Auto REC (fabrieksinstelling) y ManualREC
TIME MARK
OFF (fabrieksinstelling) y ON
MIC SENS
SENS HIGH (fabrieksinstelling) y SENS LOW
: REC
OPTION
: REC ON y
: REC OFF (fabrieksinstelling)
SYNC REC
SYNC OFF (fabrieksinstelling) y SYNC ON
AVLS
AVLS OFF (fabrieksinstelling) y AVLS ON
BEEP
BEEP OFF y BEEP ON (fabrieksinstelling)
REC-Posi
From Here (fabrieksinstelling) y From End
PowerMode
NORMAL (fabrieksinstelling) y QUICK
Op de afstandsbediening
Menu 1
Menu 2
EDIT
Name
OPTION
Functies
: Name y
: Set
—
: Release
—
: Name y
Move
: Move y
: Move
Erase
: Erase y
: Erase y
AVLS
: Name
: Erase
AVLS OFF (fabrieksinstelling) y AVLS ON
BEEP
BEEP OFF y BEEP ON (fabrieksinstelling)
PowerMode
NORMAL (fabrieksinstelling) y QUICK
65
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Voedingsbronnen
U kunt de recorder via netspanning van
stroom voorzien, of op de hieronder
beschreven manier.
In de recorder ...
— een oplaadbare nikkel-metallischhydridebatterij NH-10WM
Met batterijhouder ...
— een LR6-alkalinebatterij (AAformaat)
1) Meetwaarden
conform de JEITA-standaard
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
2) Met een 100% volledig geladen oplaadbare
nikkel-metallisch-hydridebatterij (NH10WM).
3) Met een alkalinebatterij, Sony LR6 (SG)
"STAMINA" (gemaakt in Japan).
Tijdens het afspelen
Wanneer u lange tijd achter elkaar
opneemt, verdient het de voorkeur
gebruik te maken van netvoeding.
Wanneer u een batterij gebruikt, moet u
zorgen dat dit een volledig opgeladen
oplaadbare batterij is of een nieuw
alkalinebatterij. U voorkomt zodoende dat
bewerkingen (opnemen en bewerken)
mislukken door te weinig voeding.
Gebruiksduur van de batterij
Tijdens het opnemen
(Eenheid: geschatte uren)(JEITA1))
LP2- LP4Batterijen
SPstereo stereo stereo
7,5
LR6 alkaline- 12,5
batterij van
Sony3)
Oplaadbare
nikkelmetallischhydridebatterij
+ Eén LR6
26
9,5
13
16
19
34
41
23
27
LR6-alkaline- 42
batterij van
Sony
48
56
63
70
85
Oplaadbare
nikkelmetallischhydridebatterij
Oplaadbare
nikkelmetallischhydridebatterij
+ Eén LR6
De gebruiksduur van de batterij kan
korter zijn ten gevolge van de wijze
waarop het apparaat wordt gebruikt, de
omgevingstemperatuur, of het soort
alkalinebatterij dat u gebruikt.
Oplaadbare
nikkelmetallischhydridebatterij2)
(Eenheid: geschatte uren)(JEITA)
Batterijen
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
19,5
De batterijen vervangen
Als de alkalinebatterij of de oplaadbare
batterij bijna leeg is, ziet u een
knipperende r of “LOW BATT" in het
uitleesvenster. Vervang de alkalinebatterij
of laad de oplaadbare batterij op.
De indicatie van de batterijlading is niet
exact. Het is een benadering die afhangt
van de wijze waarop en de
omstandigheden waarin de recorder is
gebruikt.
Opmerking
Stop de recorder voordat u de batterij vervangt.
66
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Aanvullende informatie
Koptelefoon/oortelefoon
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN
3V-aansluiting.
Voedingsbronnen
• Gebruik netspanning, een oplaadbare nikkelmetallisch-hydridebatterij, een LR6-batterij
(AA-formaat) of een autoaccu.
• Bij gebruik binnenshuis: Gebruik de
meegeleverde oplaadsteun voor de
meegeleverde netspanningsadapter. Gebruik
geen andere netspanningsadapter, omdat de
recorder dan defect kan raken.
Polariteit van de
stekker
• Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als de
netspanningsadapter niet normaal
functioneert, verbreekt u onmiddellijk de
aansluiting op het stopcontact.
• De recorder wordt van netspanning voorzien
zolang deze op het stopcontact is aangesloten,
zelfs als de recorder is uitgeschakeld.
• Als u de recorder gedurende een lange periode
niet gebruikt, kunt u de stroomvoorziening het
beste afsluiten (de netspanningsadapter, de
batterij, de oplaadbare batterij of de
batterijkabel voor gebruik in de auto). Trek
aan de adapterstekker zelf en nooit aan het
snoer als u de netspanningsadapter uit het
stopcontact haalt.
Warmtevorming
Wanneer de recorder langere tijd achtereen
wordt gebruikt, kan zich warmte ophopen in het
apparaat. Dit is echter geen storing.
Opstelling
• Gebruik de recorder niet onder
omstandigheden met extreem veel licht,
warmte, vocht of trillingen.
• Wikkel de recorder niet ergens in als deze
wordt gebruikt met een netspanningsadapter.
Er hoopt zich dan warmte op waardoor er
storingen of schade kunnen ontstaan.
Verkeersveiligheid
Maak geen gebruik van de koptelefoon/
oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen of het
bedienen van een gemotoriseerd voertuig.
Hierdoor kunnen verkeersongevallen ontstaan.
Bovendien is dit in veel landen verboden. Ook
kan het gevaarlijk zijn om tijdens het lopen uw
recorder met een hoog volume af te spelen, met
name bij voetgangersoversteekplaatsen. U dient
in deze gevallen uiterste voorzichtigheid te
betrachten of de recorder te stoppen bij situaties
die gevaar op kunnen leveren.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de koptelefoon/oortelefoon niet met
het hoogste geluidsvolume. Gehoorexperts
raden af om regelmatig gedurende langere tijd
naar harde muziek te luisteren. Als u merkt dat
uw oren suizen, stel de recorder dan in op een
lager volume of schakel deze uit.
Rekening houden met anderen
Houd het geluid op een gematigd volume.
U bent dan in staat om geluiden van buiten op
te vangen en u houdt dan rekening met anderen.
Op de afstandsbediening
De meegeleverde afstandsbediening is
uitsluitend voor deze recorder ontworpen.
U kunt de recorder niet gebruiken met een
afstandsbediening die is geleverd bij andere
apparatuur.
Opladen
• De meegeleverde oplaadsteun kan uitsluitend
bij deze recorder worden gebruikt. Alle andere
modellen kunnen hiermee niet worden
opgeladen.
• Gebruik de meegeleverde oplaadsteun niet
voor het opladen van andere batterijen dan die
zijn meegeleverd of ervoor zijn bedoeld (NH10WM).
• Zorg dat u de meegeleverde
netspanningsadapter gebruikt.
• Laad de oplaadbare batterij op bij een
temperatuur van +5°C tot maximaal +40°C .
• De oplaadsteun en de batterij worden heet
tijdens het opladen. Dit brengt echter geen
gevaar met zich mee.
67
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
• Als u de batterij voor het eerst na lange tijd
weer oplaadt, wordt de batterij wellicht niet
tot de nominale capaciteit opgeladen. Dit is
normaal. Nadat u de batterij een paar maal
hebt gebruikt en opgeladen, keert deze terug
naar de normale laadcapaciteit.
Opmerkingen over de batterij
Bij onjuist gebruik van de batterijen kan er
lekkage van batterijvloeistof ontstaan of
kunnen de batterijen scheuren. Om dit te
voorkomen, dient u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
• Plaats de batterij met de + en – polen in de
juiste positie.
• Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te
laden.
• Verwijder de batterij als de recorder
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
• Wanneer er een batterijlek is ontstaan, dient u
de batterijvloeistof voorzichtig en grondig uit
de batterijbehuizing weg te vegen, voordat u
nieuwe batterijen plaatst.
De houder voor batterijen
De meegeleverde houder voor batterijen is
uitsluitend voor deze recorder ontworpen.
De MiniDisc-behuizing
• U kunt een MiniDisc in het bijbehorende
doosje vervoeren of opbergen.
• Verbreek de sluiting van de behuizing niet.
• Leg de MiniDisc niet op plaatsen waar deze
aan licht, extreme hitte, vocht of stof wordt
blootgesteld.
• Bevestig het meegeleverde MD-label alleen
op de hiervoor bestemde plaats op de disc.
Bevestig het niet op een ander deel van het
oppervlak.
Opmerking over mechanische
bijgeluiden
Als de recorder in werking is, worden er
mechanische bijgeluiden geproduceerd. Deze
worden veroorzaakt door het
energiebesparingssysteem van de recorder en
vormen geen probleem.
Reinigen
• Reinig de behuizing van de recorder met een
zachte doek die licht is bevochtigd met water
of een oplossing met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik in geen geval
schuursponsjes, schuurpoeder of oplossingen
met alcohol of benzeen, aangezien hierdoor de
afwerking van de behuizing kan worden
aangetast.
• Verwijder vuil van de MiniDisc-behuizing
met een droge doek.
• Stof op de lens kan het goed functioneren van
het apparaat belemmeren. Zorg er daarom
voor dat u het deksel van het discgedeelte
altijd sluit.
• Veeg de stekkers van de koptelefoon/
oortelefoon of de afstandsbediening af met
een droge doek voor een optimale
geluidskwaliteit. Vuile stekkers kunnen het
geluid vervormen of onderbrekingen in het
geluid veroorzaken.
Een opgenomen MD beveiligen
Open het nokje aan de zijkant van de MD om
een MD tegen opnemen te beveiligen. In deze
stand kan er niet op de MD worden opgenomen.
Als u weer wilt opnemen, zet u het nokje terug
zodat deze weer zichtbaar is.
Nokje
Achterzijde van
de MD
Opnamen zijn
beveiligd.
Opnamen zijn niet
beveiligd.
68
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Onderhoud
Maak de contactpunten van tijd tot tijd schoon
met een wattenstaafje of een zachte doek, zoals
hieronder is afgebeeld.
Stekkeraansluiting
Als u vragen of problemen hebt met betrekking
tot uw recorder, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer. (Als het probleem
zich heeft voorgedaan terwijl de disc zich in
recorder bevond, raden we u aan om de disc in
het apparaat te laten zitten wanneer u de Sonydealer raadpleegt. De oorzaak van het probleem
kan dan namelijk beter worden achterhaald.)
69
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Voeding
Sony-netspanningsadapter aangesloten op de
DC IN 3V-aansluiting:
120 V wisselstroom, 60 Hz (modellen voor
VS, Canada, Mexico en Taiwan)
230 V wisselstroom, 50/60 Hz (modellen
voor Europese vasteland, Singapore en
Thailand)
240 V wisselstroom, 50 Hz (model voor
Australië)
220 V wisselstroom, 50 Hz (model voor
China)
230 - 240 V wisselstroom, 50 Hz (modellen
voor VK en Hongkong)
220 V wisselstroom, 50 Hz (model voor
Argentinië)
100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz (andere
modellen)
De recorder:
Oplaadbare nikkel-metallischhydridebatterij NH-10WM 1,2 V 900 mAh
(MIN) Ni-MH
LR6-alkalinebatterij (AA-formaat)
Oplaadsteun:
Netadapter DC 3V
Technische gegevens
Audioafspeelsysteem
Digitaal audiosysteem MiniDisc
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 790 nm
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde is gemeten op een afstand van
200 mm van het lensoppervlak op de optische
afleeseenheid met een opening van 7 mm.)
Opname- en afspeelduur (bij gebruik
van MDW-80)
Maximaal 160 min. in mono
Maximaal 320 min. in LP4-stereo
Omwentelingen
380 tot 2.700 omw./min. (constante lineaire
snelheid)
Foutcorrectie
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Aftastfrequentie
44,1 kHz
Gebruiksduur batterij3)
Aftastfrequentie-converter
Zie "Gebruiksduur van de batterij" (pagina 66)
Invoer: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Codering
Afmetingen
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding)
ATRAC3 — LP2/LP4
Gewicht
Ongeveer 81,0 × 74,4 × 20,0 mm (b/h/d)
Ongeveer 108 g voor alleen de recorder
Modulatiesysteem
1)De
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Weergavefrequentie
20 tot 20.000 Hz ± 3 dB
Ingangen1)
MIC: stereoministekker
(minimaal ingangsniveau 0,12 mV)
Lijningang:
stereoministekker voor analoge invoer,
minimaal ingangsniveau 49 mV
optische (digitale) ministekker voor optische
(digitale) invoer
Uitgangen
i: stereoministekker
Maximaal uitgangsniveau
LINE IN (OPTICAL)-aansluiting wordt
gebruikt om een digitale (optische) kabel of
een analoge (lijn)kabel aan te sluiten.
2)De i-aansluiting wordt gebruikt om een
koptelefoon/oortelefoon of een lijnkabel aan
te sluiten.
3)Gemeten conform de JEITA-standaard.
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere
landen vallen onder de licentie van Dolby
Laboratories.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
1,2 mW + 1,2 mW; belastingsimpedantie
16 Ω (Europese modellen)
5 mW + 5 mW; belastingsimpedantie
16 Ω (andere modellen)
70
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Verkrijgbare accessoires
Optische kabel
POC-15B, POC-15AB, POC-DA12SP
Stereomicrofoon ECM-717, ECM-MS907,
ECM-MS957
Stereo-koptelefoon/oortelefoon* MDR-series
Actieve luidsprekers uit SRS-serie
Het is mogelijk dat uw dealer enkele van de
genoemde accessoires niet kan leveren.
Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over
de accessoires die in uw land verkrijgbaar zijn.
∗ Als u een afzonderlijk verkrijgbare
hoofdtelefoon gebruikt, moet u er een met
stereoministekkers kiezen. U kunt geen
koptelefoon/oortelefoon met microstekkers
gebruiken.
71
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Storingen verhelpen en toelichting
Storingen en oplossingen
Als u problemen ondervindt bij het bedienen van de recorder, volgt u de onderstaande
stappen.
1
Raadpleeg dit gedeelte "Storingen en oplossingen" (pagina 72).
U kunt de oplossing voor uw probleem wellicht ook vinden op "Meldingen"
(pagina 79). Neem de informatie door.
2
Als u het probleem niet kunt verhelpen, nadat u controles hebt uitgevoerd, raadpleegt u
de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Tijdens het opladen
Probleem
Oorzaak/oplossing
De oplaadbare
batterij begint niet
met opladen. De
oplaadbare batterij
kan niet volledig
worden opgeladen.
• De oplaadbare batterij is onjuist geplaatst of de
netspanningsadapter is onjuist aangesloten.
, Plaats de batterij op de juiste wijze of sluit de
netspanningsadapter goed aan.
• De contactpunten van de oplaadsteun zijn vuil.
, Reinig de contactpunten met een droge doek (pagina 69).
De oplaadsteun en
de batterij worden
heet tijdens het
opladen.
• Dit brengt geen gevaar met zich mee.
Tijdens het opnemen
Probleem
Oorzaak/oplossing
• De beginpositie voor de opname ("REC-Posi") is ingesteld op
De recorder
"From Here".
overschrijft bestaand
materiaal tijdens het
, Stel de positie "REC-Posi" in op "From End".
opnemen.
Het opnemen begint • Het opnemen van groepen (" : REC") is ingesteld op " :
REC ON". (U kunt geen muziekstukken overschrijven wanneer
vanaf het einde van
" : REC" is ingesteld op " : REC ON".)
de disc zelfs wanneer
"REC-Posi" is
, Stel de instelling voor het opnemen van groepen in op " :
ingesteld op "From
REC OFF" (pagina 56).
Here".
"REC-Posi" (het
beginpunt van de
opname) kan niet
worden ingesteld op
"From Here".
• Het opnemen van groepen (" : REC") is ingesteld op " :
REC ON".
, Stel de instelling voor het opnemen van groepen in op " :
REC OFF" (pagina 56) en stel "REC-Posi" vervolgens in op
"From Here".
72
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Probleem
Oorzaak/oplossing
Het opnemen kan
niet correct worden
uitgevoerd.
• De audiobronnen zijn wellicht niet goed aangesloten.
, Koppel de audiobronnen los en sluit deze opnieuw aan
(pagina 17, 18, 21).
• Er komt geen digitaal signaal van de draagbare CD-speler.
, Als u een digitale opname maakt vanaf een draagbare CDspeler, gebruikt u een netspanningsadapter en schakelt u de
stabiliseerfunctie op de CD-speler (bijvoorbeeld ESP) uit
(pagina 21).
• De analoge opname is gemaakt via een aansluitkabel met een
signaalverzwakker.
, Gebruik een aansluitkabel zonder signaalverzwakker.
• Het opnameniveau is te laag om op te nemen (als u het
opnameniveau handmatig afstelt).
, Pauzeer de recorder en regel het opnameniveau (pagina 31).
• De voedingsbron was losgekoppeld of er heeft zich tijdens het
opnemen een stroomstoring voorgedaan.
, Het opnameresultaat is niet op de disc vastgelegd. Maak de
opname opnieuw.
• Er is een voorbespeelde MD geplaatst.
, Plaats een onbespeelde MD.
• De resterende opnametijd op de disc is 12 seconden of minder
("DISC FULL" wordt weergegeven).
, Vervang de disc.
De opname stopt
automatisch tijdens
het opnemen.
• U hebt geprobeerd een muziekstuk te overschrijven dat van de
computer was overgebracht. (Muziekstukken die van de
computer zijn overgebracht, kunnen niet worden overschreven.
De opname stopt automatisch.)
, Zet het overgebrachte muziekstuk weer terug op de
computer.
, Neem op vanaf het einde van de disc.
Er klinkt
stereogeluid in de
koptelefoon/
oortelefoon tijdens
het opnemen in
mono.
• Dit is normaal. Tijdens digitaal opnemen wordt het geluid in
stereo weergegeven in de koptelefoon/oortelefoon, ook al is het
opgenomen geluid in mono.
Er is een kortstondig • Door de speciale audiocompressietechnologie die bij LP4stereo-opnamen wordt gebruikt, kan in zeer zeldzame gevallen
bijgeluid te horen bij
bij bepaalde geluidsbronnen een kortstondig bijgeluid wordt
het opnemen.
geproduceerd.
, Neem op in de SP- of de LP2-stand.
Het deksel gaat niet
open na het
opnemen.
• Het deksel gaat niet open zolang "TOC Edit" in het
uitleesvenster staat.
73
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Probleem
Oorzaak/oplossing
"TR FULL"
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscverschijnt al voordat
systeem. Als er 254 muziekstukken op de disc zijn opgeslagen,
de disc de maximale
verschijnt "TR FULL" ongeacht de verstreken opnametijd. Er
opnametijd (60, 74 of
kunnen niet meer dan 254 muziekstukken op de disc worden
80 minuten) heeft
opgenomen.
bereikt, en er kan niet
, Als u wilt doorgaan met opnemen, moet u overbodige
worden opgenomen.
muziekstukken wissen.
Hoewel er vele korte • Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscsysteem. Muziekstukken van minder dan 12 seconden (in SPmuziekstukken zijn
stereostand), 24 seconden (in LP2-stereostand of mono) of 48
gewist, neemt de
seconden (in LP4-stereostand) worden niet meegeteld, zodat het
resterende
wissen ervan niet in een toename van de resterende opnametijd
opnametijd niet toe.
resulteert.
Tijdens het afspelen
Probleem
Oorzaak/oplossing
Een MD wordt niet • Herhaald afspelen is geselecteerd.
normaal
, Gebruik MENU op de recorder of druk op P MODE/
afgespeeld.
afstandsbediening om terug te keren naar de normale
afspeelstand.
• De afspeelstand is gewijzigd.
, Gebruik MENU op de recorder of druk op P MODE/
afstandsbediening om terug te keren naar de normale
afspeelstand.
op de
op de
Een MD wordt niet • Het afspelen van de disc is gestopt voordat het laatste muziekstuk
is bereikt.
afgespeeld vanaf
het eerste
, Druk ten minste 2 seconden op N om het afspelen te starten,
muziekstuk.
of druk de bedieningstoets op de afstandsbediening enkele
malen naar ..
Het geluid slaat
over bij het
afspelen.
• De recorder bevindt zich op een plaats waar deze aan trillingen
blootgesteld is.
, Zet de recorder op een stabiele plaats.
• Een zeer kort muziekstuk kan ervoor zorgen dat het geluid
overslaat.
, Probeer geen muziekstukken van minder dan één seconde te
maken.
Het geluid bevat
veel statische ruis.
• Sterke magnetische velden van televisietoestellen e.d. verstoren de
werking van de recorder.
, Houd de recorder verwijderd van een bron met sterke
magnetische velden.
74
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Probleem
Oorzaak/oplossing
• Het muziekstuk werd analoog opgenomen (bij digitaal opnemen
Het volume van
wordt het opnameniveau automatisch aangepast aan de
het opgenomen
muziekstuk is laag. geluidsbron), of u hebt een aansluitkabel gebruikt met een
signaalverzwakker.
, Gebruik een juiste aansluitkabel.
• Het opnameniveau is laag.
, Regel het opnameniveau tijdens het opnemen met de hand.
Het volume kan
niet worden
opgevoerd.
• AVLS is ingeschakeld.
, Geef de AVLS-instellingen vrij (pagina 60).
Er komt geen
geluid uit de
koptelefoon/
oortelefoon.
• De stekker van de koptelefoon/oortelefoon is niet goed aangedrukt.
, Sluit de stekker van de koptelefoon/oortelefoon goed aan op de
afstandsbediening. Sluit de stekker van de afstandsbediening
goed aan op i.
• De stekker is vuil.
, Reinig de stekker.
• De -toets is ingedrukt ( knippert in het uitleesvenster).
De recorder slaat
verschillende
, De recorder keert terug naar normaal wanneer er gedurende 5
muziekstukken
seconden geen bewerking wordt uitgevoerd.
over (naar voren of
naar achteren)
wanneer u de
schakelaar op de
recorder drukt naar
. of >.
Tijdens het zoeken • Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDisckan bij de
systeem. Door de fragmentatie van gegevens kan er tijdens het
bewerkte
zoeken geluidsuitval optreden, omdat de muziekstukken dan op
muziekstukken
een hogere snelheid worden afgespeeld dan normaal.
geluidsuitval
optreden.
Er is geen R• Er is geen R-kanaalgeluid hoorbaar wanneer de recorder is
kanaalgeluid
aangesloten op een cassettedeck of een versterker met een
hoorbaar wanneer
monokabel.
een muziekstuk
, Zorg ervoor dat u stereo-aansluitkabel gebruikt. Als de
wordt afgespeeld
aangesloten apparatuur echter mono is, is er geen Rdat is opgenomen
kanaalgeluid hoorbaar zelfs niet als een stereo-aansluitkabel
met een
wordt gebruikt.
cassettedeck of een
versterker, of bij
het luisteren naar
een muziekstuk via
een aangesloten
cassettedeck of via
een versterker.
75
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Tijdens het bewerken
Probleem
Oorzaak/oplossing
Het deksel gaat
niet open.
• De voedingsbronnen zijn tijdens het opnemen of bewerken
losgekoppeld, of de batterij is leeggeraakt.
, Sluit de voedingsbronnen weer aan of vervang de leeggeraakte
batterij.
Het bewerken kan
niet worden
uitgevoerd.
• De voedingsbron werd losgekoppeld of er heeft zich tijdens het
bewerken een stroomstoring voorgedaan.
, De bewerkingsresultaten tot dat punt zijn niet op de disc
opgeslagen. Voer de bewerking opnieuw uit.
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscU kunt geen
systeem. Als u een muziekstuk wilt wissen dat is overgebracht van
muziekstuk wissen
de computer, moet u dit eerst terugzetten en het vervolgens met
dat is overgebracht
behulp van het programma SonicStage wissen.
van de computer.
Muziekstukken die • Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscsysteem. Wanneer de gegevens van een muziekstuk zijn
van de computer
gefragmenteerd, is het niet mogelijk om een muziekstukmarkering
zijn overgebracht,
te verwijderen van een fragment dat korter duurt dan 12 seconden
kunnen niet
(opname in SP-stereo), 24 seconden (opname in LP2-stereo of
worden gewist.
mono) of 48 seconden (opname in LP4-stereo). Muziekstukken die
in verschillende opnamestanden zijn opgenomen, kunt u niet
combineren: bijvoorbeeld een muziekstuk dat in stereo is
opgenomen en een muziekstuk dat in mono is opgenomen; ook
kunt u een muziekstuk dat is opgenomen met een digitale
verbinding, niet samenvoegen met een muziekstuk dat met een
analoge verbinding is opgenomen.
De disc kan niet op • LP2-stereo of LP4-stereo worden niet door het betreffende
apparaat ondersteund.
een ander apparaat
worden bewerkt.
, Voer de bewerking uit op een ander apparaat dat wel LP2stereo en LP4-stereo ondersteunt.
"TR FULL"
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscverschijnt al
systeem. Herhaaldelijk opnemen en wissen kan fragmentatie en
voordat de disc het
verspreiding van gegevens tot gevolg hebben. Hoewel deze
maximale aantal
verspreide gegevens kunnen worden gelezen, wordt ieder fragment
muziekstukken of
aangemerkt als een muziekstuk. Op deze manier kan het aantal van
de maximale
254 muziekstukken worden bereikt, waardoor verder opnemen niet
opnametijd heeft
mogelijk is. Als u wilt doorgaan met opnemen, moet u overbodige
bereikt.
muziekstukken wissen.
76
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Tijdens het gebruiken van de groepsfunctie
Probleem
Oorzaak/oplossing
De groepsfunctie
werkt niet.
• U hebt geprobeerd om een groepsmenu te selecteren bij een disc
zonder groepsinstelling.
, Gebruik een disc met groepsinstelling.
Een muziekstuk
kan niet in een
nieuwe groep
worden
opgenomen. Een
nieuwe groep kan
niet worden
gemaakt.
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscsysteem. Er zijn groepsgegevens weggeschreven naar het gebied
waar de discnaam is opgeslagen. De discnaam en de
muziekstuknamen worden opgeslagen in hetzelfde gebied dat een
capaciteit heeft van ongeveer 1.700 tekens. Als dit aantal wordt
overschreden, kan geen nieuwe groep worden gemaakt, zelfs als de
groepsstand is ingeschakeld. Het is in dat geval ook onmogelijk om
groepsinstellingen op te geven.
77
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Overige
Probleem
Oorzaak/oplossing
De recorder werkt
niet of matig.
• De oplaadbare batterij is niet opgeladen.
, Laad de oplaadbare batterij op.
• Het volume is laag.
, Zet het volume hoger.
• Er is geen disc geplaatst.
, Plaats een bespeelde disc.
• De HOLD-functie is ingeschakeld (in het uitleesvenster verschijnt
"HOLD" als u op een recordertoets drukt).
, Schakel HOLD op de recorder uit door de HOLD-schakelaar
tegen de richting van de pijl in te schuiven.
• Het deksel is niet goed gesloten.
, Sluit het deksel totdat deze klikt. Schuif vervolgens naar
OPEN om het deksel te openen.
• Er is condensatie in de recorder opgetreden.
, Haal de MD eruit en laat de recorder enkele uren op een
warme plaats liggen totdat het vocht is verdampt.
• De oplaadbare of alkalinebatterij is bijna leeg ("LOW BATT"
knippert of er verschijnt niets in het uitleesvenster).
, Laad de oplaadbare batterij op, vervang de alkalinebatterij of
sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op de recorder.
• De batterij is onjuist geplaatst.
, Plaats de batterij op de juiste wijze.
• De recorder is tijdens het opnemen blootgesteld aam een
mechanische schok, te veel statische energie, een abnormale
spanning ten gevolge van bliksem, enz.
, Begin als volgt opnieuw met opnemen.
1 Sluit alle voedingsbronnen af.
2 Laat de recorder ongeveer 30 seconden met rust.
3 Sluit de voedingsbron aan.
• De disc is beschadigd of bevat niet de juiste opname- of
bewerkingsgegevens.
, Plaats de disc opnieuw. Maak nieuwe opnamen op de disc. Als
de foutmelding opnieuw verschijnt, vervangt u de disc door
een andere.
• Er is een interne storing in het systeem.
, Maak de speciale USB-kabel los van de recorder, start de
computer opnieuw en sluit de kabel opnieuw aan op de
recorder.
78
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Meldingen
Als de volgende foutmeldingen in het uitleesvenster knipperen, raadpleegt u onderstaand
overzicht.
Foutmelding
Betekenis/oplossing
AVLS
• AVLS is ingesteld op "AVLS ON" zodat het volume niet hoger
wordt.
, Stel AVLS in op "AVLS OFF" (pagina 60).
FULL
• U hebt geprobeerd 21 markeringen in te stellen.
, U kunt maximaal 20 markeringen instellen. Stel maximaal 20
markeringen in.
BLANKDISC
• Er is een lege MD geplaatst.
BUSY
• U hebt geprobeerd de recorder te bedienen terwijl deze bezig was
de opgenomen gegevens te lezen.
, Wacht tot de melding weer verdwijnt (in zeldzame gevallen
kan dit enkele minuten vergen).
CannotCHG
• U hebt geprobeerd op te laden op een plaats waar de temperatuur
te hoog is.
, Laad de batterij op bij een temperatuur tussen de +5°C en
+40°C.
Charging
• De recorder laadt de oplaadbare batterij op.
DISC FULL
• De resterende opnametijd op de disc is 12 seconden (SP-stereo),
24 seconden (LP2-stereo of mono), 36 seconden (LP4-stereo) of
minder.
, Vervang de disc.
ERROR
• Er is een interne storing in het systeem.
, Start de bewerking opnieuw door middel van stap 1 tot en met
3 op pagina 78. Als het bericht nog steeds verschijnt, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sony dealer.
GroupFULL
• U hebt geprobeerd honderd groepen te maken.
, U kunt maximaal 99 groepen op een disc maken. Maak
maximaal 99 groepen.
Hi DC in
• De spanning van de voedingsvoorziening is te hoog (er is geen
gebruik gemaakt van de meegeleverde netspanningsadapter of van
de aanbevolen batterijkabel voor gebruik in de auto).
, Gebruik de meegeleverde netspanningsadapter of de
aanbevolen batterijkabel voor gebruik in de auto.
HOLD
• De recorder is vergrendeld.
, Ontgrendel de recorder door HOLD tegen de richting van de
pijl te schuiven (pagina 18).
79
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Foutmelding
Betekenis/oplossing
LOW BATT
• De batterijen zijn bijna leeg.
, Laad de oplaadbare batterij op of vervang de batterij
(pagina 18).
MEM OVER
• U hebt geprobeerd op te nemen terwijl de recorder zich op een
plaats bevond waar deze continu aan trillingen stond blootgesteld.
, Zet de recorder op een stabiele plaats en begin opnieuw met
opnemen.
MENU
• U hebt een toets op de afstandsbediening ingedrukt terwijl u op de
recorder een menu hebt geselecteerd. U hebt een toets op de
recorder ingedrukt terwijl u op de afstandsbediening een menu
hebt geselecteerd.
NAME FULL
• U hebt geprobeerd een naam van meer dan 200 tekens voor een
muziekstuk, groep of disc in te voeren.
• U hebt geprobeerd in totaal meer dan ongeveer 1.700 tekens in te
voeren voor de namen van muziekstukken en de naam van de disc.
NO BATT
• De oplaadbare batterij is niet geplaatst.
, Plaats een oplaadbare batterij.
NO COPY
• U hebt geprobeerd op te nemen van een disc die is beveiligd door
het Serial Copy Management System. Het is niet mogelijk te
kopiëren van een digitaal aangesloten bron die zelf is opgenomen
via een digitale aansluiting.
, Gebruik in plaats hiervan een analoge aansluiting (pagina 28).
NO DISC
• U hebt geprobeerd af te spelen of op te nemen zonder dat er een
disc in de recorder zat.
, Plaats een MD.
NO EDIT
• U hebt " : Erase" geselecteerd met een disc zonder
groepsinstelling.
, U kunt geen groepen wissen met een disc zonder groepen.
• U hebt " : Set", " : Release", "Move" of "Erase" geselecteerd
tijdens het opnemen.
• U hebt geprobeerd de muziekstukmarkering aan het begin van het
eerste muziekstuk of de eerste groep te wissen.
• U hebt geprobeerd een muziekstukmarkering te wissen waardoor
onverenigbare muziekstukken zouden worden samengevoegd
(bijvoorbeeld een stereo- en mono-opname).
• U hebt geprobeerd een muziekstukmarkering te overschrijven.
No MARK
• U hebt geprobeerd gemarkeerde muziekstukken af te spelen op een
disc zonder markeringen.
, Stel bladwijzers in (pagina 34).
80
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Foutmelding
Betekenis/oplossing
NO SET
• U hebt geprobeerd de volgende instellingen te wijzigen tijdens het
opnemen.
— Opnamestand selecteren
— Opnameniveau
— Keuze van " : REC" in menu
— Keuze van "REC-Posi" tijdens het opnemen in een groep.
NoOPERATE
• U hebt
+, – ingedrukt tijdens het instellen van een programma
op de afstandsbediening.
• U hebt geprobeerd Automatische tijdmarkering in te stellen tijdens
het opnemen via een digitale aansluiting.
• U hebt geprobeerd tijdens een synchroonopname op X of T
MARK te drukken.
NO SIGNAL
• De recorder heeft geen digitale invoersignalen kunnen waarnemen.
, Zorg dat de bron goed is aangesloten (pagina 21).
P/B ONLY
• U hebt geprobeerd op te nemen of te bewerken op een
voorbespeelde MD (P/B staat voor "playback", afspelen).
, Plaats een onbespeelde MD.
PROTECTED
• U hebt geprobeerd op te nemen op een MD die tegen opnemen is
beveiligd, of u hebt geprobeerd deze MD te bewerken.
, Schuif het nokje terug (pagina 68).
Push STOP
• U hebt geprobeerd het deksel te openen terwijl de recorder bezig
was met het opslaan van discinformatie.
, Open het deksel alleen nadat u op x hebt gedrukt en nadat
"TOC Edit" is verdwenen van het uitleesvenster.
READ ERR
• De recorder kan de discgegevens niet goed lezen.
, Plaats de disc opnieuw.
REC ERR
• De opname is niet op de juiste wijze gemaakt.
, Zet de recorder op een plaats waar geen trillingen plaatsvinden
en maak de opname opnieuw.
• De disc is vuil (vet of vingerafdrukken), bevat krassen of is geen
standaarddisc.
, Probeer een opname te maken met een andere disc.
Rehearsal
• U hebt op de afstandsbediening op een toets en/of op een hendel
gedrukt (niet de bedieningsknop) terwijl op de recorder
muziekstukken herhaald worden afgespeeld om ze op te splitsen.
SEL Group
• U hebt "
: Name", "
: Move" of "
: Erase" geselecteerd
terwijl de recorder is gestopt of een muziekstuk afspeelt dat niet tot
een groep behoort.
, Voer de bewerking opnieuw uit nadat u het gewenste
muziekstuk hebt geselecteerd.
81
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
Foutmelding
Betekenis/oplossing
SEL Track
• U hebt "
: Name", "
: Move" of "
: Erase" geselecteerd
toen het afspelen was voltooid of nadat END SEARCH was
ingedrukt en de recorder is gestopt.
, Voer de bewerking opnieuw uit nadat u het gewenste
muziekstuk hebt geselecteerd.
SLOW CHG
• U hebt geprobeerd op te laden op een plaats waar de temperatuur
te laag is.
, Laad de batterij op bij een temperatuur tussen de +5 en +40°C.
TEMP OVER
• Er heeft zich te veel warmte in de recorder opgehoopt.
, Laat de recorder afkoelen.
TOC Edit
• De MD-speler is bezig om informatie (begin- en eindpunten van
muziekstukken) vanuit het geheugen op de disc op te nemen.
, Wacht totdat dit proces is voltooid. Zorg dat de speler niet
blootstaat aan fysieke schokken en dat de stroomvoorziening
niet wordt onderbroken.
TOC ERR
• De recorder kan de discgegevens niet goed lezen.
, Plaats een andere disc.
, Wis de gehele disc (pagina 43) als dit geen probleem is.
TR FULL
• Muziekstuknummer 254 is bereikt.
, Wis overbodige muziekstukken (pagina 43).
TrPROTECT
• U hebt geprobeerd een muziekstuk op te nemen of te bewerken dat
tegen wissen is beveiligd.
, Neem op over een ander gedeelte of voer de bewerking uit op
een ander muziekstuk.
• U hebt geprobeerd een muziekstuk te bewerken dat van een
computer was overgedragen.
, Zet het muziekstuk terug op uw computer en voer dan de
bewerking uit.
82
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
Toelichting
Het verschil tussen een digitale (optische) ingang en een analoge
(lijn) invoer
De ingang van deze recorder werkt zowel digitaal als analoog. Sluit de recorder aan op een
CD-speler of een cassettedeck via de digitale (optische) ingang of analoge (lijn) ingang.
Zie "Meteen een MD opnemen!" (pagina 20) voor het opnemen via de digitale (optische)
ingang, en "Opnemen via een tv of radio (Analoge opname)" (pagina 28) voor het opnemen
via de analoge (lijn) ingang.
Verschil
Digitale (optische) ingang
Geschikte
bron
Apparatuur met een digitale (optische) Apparatuur met een analoge
uitgang (CD-speler, DVD-speler, enz.) (lijn) uitgang (cassettedeck,
radio, platenspeler, enz.)
Analoge (lijn) ingang
Geschikte
aansluitkabel
Optische kabel (met een optische
stekker of een optische ministekker)
(pagina 21)
Lijnkabel (met 2 audiostekkers
of een stereoministekker)
(pagina 28)
Signaal van
de bron
Digitaal
Analoog
Zelfs als een digitale bron (zoals
een CD) is aangesloten, wordt
een analoog signaal naar de
recorder verzonden.
Muziekstuk- Worden automatisch gemarkeerd
Worden automatisch gemarkeerd
markeringen1) (gekopieerd)
• als langer dan 2 seconden geen
• op dezelfde posities als in de bron
geluid (pagina 84) of een
(als de bron een CD of een MD is).
segment met een laag
opnameniveau wordt
• als langer dan 2 seconden geen geluid
doorgegeven.
(pagina 84) of een zwak geluid wordt
doorgegeven (als de bron geen CD of • als de recorder is onderbroken
MD is).
tijdens het opnemen.
• wanneer de recorder is onderbroken
(3 seconden geen geluid tijdens
synchroonopnamen).
Opgenomen
geluidsniveau
Gelijk aan de bron.
Kan ook handmatig worden geregeld
(Digitale REC-niveauregeling) ("Het
opnameniveau met de hand regelen",
pagina 31).
Automatisch geregeld. Kan ook
handmatig worden geregeld
("Het opnameniveau met de hand
regelen", pagina 31).
1) Na
het opnemen kunt u overbodige markeringen wissen ("Samenvoegen van muziekstukken
(Combine)", pagina 42).
Opmerking
Muziekstukmarkeringen kunnen foutief worden gekopieerd:
• als u via de digitale (optische) ingang opneemt van bepaalde CD-spelers of CD-wisselaars.
• als de bron tijdens het opnemen via de digitale (optische) ingang gebruikmaakt van Shuffle- of
Geprogrammeerd afspelen. Speel in dat geval af in de normale afspeelstand.
• als u via de digitale (optische) ingang opnamen maakt van uitzendingen met digitaal geluid (bijv. van
een digitale tv).
83
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
De betekenis van "no sound"
"No sound" geeft een situatie aan waarbij het ingangsniveau van de recorder bij analoge invoer
ongeveer 4,8 mV bedraagt of minder is dan –89 dB bij optische (digitale) invoer (met 0 dB als
maximum (het maximale opnameniveau van een MiniDisc)).
Opmerking over digitaal opnemen
Deze recorder maakt gebruik van het Serial Copy Management System, waarmee van voorbespeelde
MD's slechts één keer een digitale kopie kan worden gemaakt. Wanneer u een zelfopgenomen MD
kopieert, kan dat alleen via de analoge aansluitingen (lijnuitgang).
Voorbespeelde software zoals CD's of
MD's.
Microfoon, platenspeler, tuner, enz. (met
analoge uitgangen).
Analoog opnemen
Digitaal opnemen
Zelfopgenomen MD
Zelfopge- Geen
nomen
digitale
MD
opnamen
Onbespeelde
MD
Digitaal opnemen
Onbespeelde
MD
Geen
digitale
opnamen
Onbespeelde
MD
Beperkingen voor het bewerken van muziekstukken die van de
computer zijn overgebracht
Dit apparaat is zodanig ontworpen dat de bewerkingsfuncties (muziekstukken wissen,
muziekstukmarkeringen toevoegen en muziekstukmarkeringen wissen) niet functioneren
wanneer muziekstukken van de computer zijn overgebracht. Anders zou het risico bestaan dat de
overgebrachte muziekstukken niet meer kunnen worden teruggezet. Als u deze muziekstukken
wilt bewerken, moet u ze eerst terugzetten op de computer. Vervolgens bewerkt u de
muziekstukken op de computer.
Informatie over de DSP TYPE-S voor ATRAC
Deze recorder ondersteunt DSP TYPE-S, en specificatie voor geavanceerde Sony MiniDiscdecks die zijn voorzien van digitale signaalprocessors (DSP). Dankzij deze specificatie kan de
recorder geavanceerd geluid produceren van muziekstukken die in de MDLP-stand zijn
opgenomen. Aangezien ook DSP TYPE-R wordt ondersteund, produceert de recorder superieure
geluidskwaliteit tijdens het opnemen of afspelen in de SP-stand (normaal stereo).
Het overslaan van geluid onderdrukken (G-PROTECTION)
De functie G-PROTECTION is ontwikkeld om een betere schokbestendigheid te bieden dan de
bestaande spelers.
84
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
85
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
De software bedienen
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\050GETSS1.5.fm]
masterpage:Left
Audiogegevens op de
computer opnemen
U kunt audiogegevens op de computer opnemen van
bronnen als audio-CD's en Internet (pagina 94).
Audio-CD's
Internet
Op de computer
Luisteren
U kunt een audio-CD afluisteren via het
CD-ROM-station op de computer. Ook
kunt u audiogegevens afspelen vanaf de
vaste schijf (pagina 101).
86
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\050GETSS1.5.fm]
masterpage:Right
Wat is een Net MD?
Net MD is een standaard die het mogelijk maakt om audiogegevens van een computer over
te brengen naar een MiniDisc-apparaat. Als u de Net MD met de computer wilt gebruiken,
hebt u de toepassing "SonicStage" nodig.
SonicStage bevat een database voor het beheren van de audiogegevens op de computer en
functies voor het afspelen van audiogegevens in verschillende afspeelstanden, het
bewerken van de gegevens en het overdragen van de resultaten naar andere apparaten en
hardware die op de computer zijn aangesloten. Het is een geïntegreerde toepassing met een
groot aantal verschillende functies voor het genieten van muziek.
Audiogegevens overbrengen
naar de Net MD
U kunt de audiogegevens die in de computer zijn opgeslagen
overdragen naar een MD (pagina 98).
Op een Net MD
De software bedienen
Bewerken
U kunt de audiogegevens eenvoudig
bewerken en met het toetsenbord een
naam eraan toevoegen (pagina 97).
Een muziekbibliotheek maken
U kunt op de computer een
muziekbibliotheek maken met uw
favoriete nummers.
87
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:L0-Left
Basishandelingen
Basishandelingen voor de Net MD
Hieronder ziet u een overzicht van de basishandelingen die u zult uitvoeren na het
aanschaffen van de recorder. Aan de hand van de volgende stappen kunt u de computer
voorbereiden en instellen voor het gebruik van uw recorder als een Net MD. Raadpleeg
hierbij de aangegeven pagina's voor meer details.
1 De vereiste systeemomgeving creëren.
(pagina 89)
2 De software op de computer installeren.
(pagina 90)
3 Net MD aansluiten op de computer.
(pagina 93)
4 Audiogegevens op de computer opslaan.
U vindt in deze handleiding informatie over het opnemen vanaf een audio-CD.
(pagina 94)
5 Audiogegevens van de computer
overbrengen naar een MD (Check-out).
(pagina 98)
6 Een MD afluisteren.
U kunt luisteren naar audiogegevens die van de computer naar de Net MD zijn
overgebracht.
(pagina 101)
88
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
De vereiste systeemomgeving creëren
Systeemvereisten
U moet beschikken over de volgende hardware en software als u SonicStage wilt gebruiken
met de Net MD.
Computer
IBM PC/AT of daarmee compatibele pc
• CPU: Pentium II 400 MHz of sneller (Pentium III 450 MHz of sneller
aanbevolen)
• Beschikbare ruimte op de vaste schijf1): 120 MB of meer
• RAM: 64 MB of meer (128 MB of meer aanbevolen)
Overig
• CD-ROM-station (met functie voor digitaal afspelen via WDM)
• Geluidskaart
• USB-poort (ondersteuning voor USB 2.0 Full Speed (voorheen USB
1.1)).
Besturingssysteem
Geïnstalleerd bij aanschaf:
Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows
Millennium Edition/Windows 2000 Professional/Windows 98 Second
Edition
Beeldscherm
Hoge kleuren (16 bits) of hoger, 800 × 480 pixels of meer (800 × 600
pixels of meer aanbevolen)
Overig
• Toegang tot Internet: voor registratie via het web en EMD-services
• Windows Media Player (versie 7.0 of hoger) voor het afspelen van
WMA-bestanden
1)
Zie pagina 107 voor informatie.
Deze software wordt niet ondersteund door de volgende
besturingssystemen:
• Macintosh
• Windows XP, alleen Home Edition of Professional
• Windows 2000, alleen Professional
• Windows 98, alleen Second Edition
• Windows NT
• Windows 95
• Zelfgebouwde pc's of besturingssystemen
• Omgevingen met een upgrade van oorspronkelijk in de fabriek geïnstalleerde besturingssysteem
• Omgevingen met multi-boot-voorzieningen
• Omgevingen met meerdere monitoren
Opmerkingen
• Sony kan niet garanderen dat de software zonder problemen werkt op computers die voldoen aan de
systeemvereisten.
• Sony garandeert ook niet dat de systeemfuncties voor slaapstand (suspend, sleep of hibernation) op
alle computers zonder problemen werken.
89
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
De software op de computer installeren
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de software van SonicStage versie 1.5 installeert die
bij de Net MD wordt geleverd.
Voordat u de software installeert
1 Houd rekening met het volgende voordat u de software installeert.
Sluit de speciale USB-kabel niet aan voor de installatie!
Het programma SonicStage wordt mogelijk niet juist geladen of werkt niet correct
als de speciale USB-kabel op de computer is aangesloten tijdens de installatie.
Sluit alle andere Windows-toepassingen voordat u begint met de
installatie!
Sluit virusscanners af omdat dergelijke software gewoonlijk grote hoeveelheden
systeembronnen in beslag neemt.
2 Als de volgende besturingssystemen of programma's al op de computer
zijn geïnstalleerd, raadpleegt u de aangegeven pagina's voordat u de
software installeert.
Windows XP
, pagina 104
Windows Millennium Edition
, pagina 105
Windows 2000
, pagina 105
• Als u dit programma wilt installeren, meldt u zich
aan met een gebruikersnaam met het kenmerk
"Computer Administrator".
• Als u de functie "System Restore" in het menu
"System Tools" van Windows gebruikt, worden
de muziekstukken die u met SonicStage beheert
mogelijk beschadigd en kunt u ze niet meer
afspelen.
• Als u de functie "System Restore" in het menu
"System Tools" van Windows gebruikt, worden
de muziekstukken die u met SonicStage beheert
mogelijk beschadigd en kunt u ze niet meer
afspelen.
• U moet zich aanmelden als "Administrator"
voordat u de software installeert.
OpenMG Jukebox, SonicStage • Afhankelijk van de versie van het programma
of SonicStage Premium
wordt de bestaande software overschreven door
nieuwe versie of blijft de oude versie bestaan
, pagina 106 de
naast SonicStage versie 1.5. Aangezien het
installatieproces verschilt per versie, raadpleegt u
de aangegeven pagina's voor meer details.
90
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
SonicStage versie 1.5 installeren
1
Zet de computer aan en start Windows.
2
Plaats de meegeleverde CD-ROM (SonicStage versie 1.5) in het CD-ROMstation.
Het installatieprogramma wordt automatisch
gestart en het installatiescherm voor
SonicStage versie 1.5 verschijnt.
3
Klik om [SonicStage 1.5] te selecteren.
Als u dit programma wilt gebruiken met de Net MD, moet u SonicStage versie 1.5 en
het Net MD-stuurprogramma installeren.
Klik op [SonicStage 1.5]
• SonicStage de eerste keer
installeren
• Als SonicStage, SonicStage
Premium of OpenMG Jukebox
op de computer is geïnstalleerd
vervolgd
91
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
4
Volg de instructies op het scherm.
Lees de instructies aandachtig door.
De installatie neemt ongeveer 20 tot 30
minuten in beslag, afhankelijk van de
systeemomgeving (pagina 113).
5
Nadat de installatie is voltooid, klikt u op [Restart] om de computer opnieuw
op te starten.
Zorg dat u de computer pas opnieuw opstart
nadat de installatie is voltooid.
Is de installatie geslaagd?
Mochten er problemen optreden tijdens de installatie, dan raadpleegt u "Storingen
verhelpen" (pagina 110).
Opmerkingen
• Verwijder, verplaats of bewerk installatiemappen niet in de Verkenner of met een andere applicatie.
Als u dit doet, kan de SonicStage-database instabiel worden of beschadigd raken.
• Onderbreek de installatie niet en haal de CD-ROM tijdens het installeren niet uit het CD-ROMstation. Hierdoor kan de software misschien niet meer opnieuw worden geïnstalleerd.
92
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
De Net MD aansluiten op de computer
Nadat de software is geïnstalleerd, sluit u de Net MD aan op de computer.
Raadpleeg ook de bedieningsinstructies voor de Net MD.
1
Plaats een onbespeelde disc in de Net MD.
2
Sluit de voedingsbron en de speciale USB-kabel aan op de Net MD en de
computer.
Netspanningsadapter
Naar de USB-stekker/
speciale stekker
Naar de USBaansluiting
Net MDapparaten*
Speciale
USB-kabel
Naar DC IN-aansluiting
Computer
* Als een slede is meegeleverd met de Net MD, sluit u de speciale USB-kabel aan op
de USB-slede en plaatst u de Net MD op de USB-slede.
3
Controleer de aansluitingen.
Als de aansluitingen op de juiste manier zijn
gemaakt, ziet u "PCppMD"* in het
uitleesvenster van de Net MD.
*Afhankelijk van het apparaat verschijnt "Net MD".
Opmerkingen
• Als de Net MD is aangesloten op de computer, kunt u de recorder het beste gebruiken met netvoeding.
Als u een batterij gebruikt voor de voeding van de Net MD, zorgt u dat u een nieuwe of een volledig
opgeladen oplaadbare batterij gebruikt. Sony kan niet instaan voor de resultaten bij onjuiste
bediening, check-outfouten of voor audiogegevens die zijn gewist omdat er onvoldoende
batterijvoeding beschikbaar is.
• Als u de Net MD met de slede gebruikt, plaatst u de slede op een stabiel oppervlak zodat de speciale
USB-kabel niet losraakt.
93
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Audiogegevens op de computer opslaan
In dit gedeelte vindt u instructies voor het opnemen en opslaan van de audiogegevens van
een audio-CD op de vaste schijf van de computer.
Met de procedure in dit gedeelte kunt u alle muziekstukken op een audio-CD opnemen. Als
u alleen bepaalde muziekstukken van een CD of andere geluidsbronnen wilt opnemen,
raadpleegt u de on line Help (pagina 102).
Opmerking
Het systeem werkt misschien niet correct als de computer overgaat naar de slaapstand tijdens het
afspelen of opnemen of terwijl een verbinding met externe apparaten of media* zoals een Net MD tot
stand wordt gebracht. U kunt de slaapstand het beste uitschakelen. Zie pagina 107 voor informatie.
∗ Bij dit programma verwijst het woord "MD" naar de ingebouwde MD-sleuf op de computer, en
"Device/Media" naar een Net MD die extern is aangesloten via een USB-kabel.
SonicStage starten
Voer een van de volgende handelingen uit:
• Dubbelklik op
(pictogram [SonicStage]) op de computer.
• Selecteer [Start] - [Programs]* - [SonicStage] - [SonicStage].
∗ [All Programs] voor Windows XP
SonicStage wordt gestart en het hoofdvenster wordt geopend.
94
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Audio-CD's opnemen op de vaste schijf
In SonicStage versie 1.5 wordt de vaste schijf de "Music Drive" genoemd. Op de Music
Drive worden alle audiogegevens beheerd die zijn opgeslagen in SonicStage.
1
Plaats de audio-CD waarvan u wilt opnemen in het CD-ROM-station van de
computer.
Het CD-venster verschijnt op het scherm.
Opmerking
De eerste keer dat u een audio-CD opneemt van het CDROM-station, verschijnt het dialoogvenster "CD Drive
Optimization" als u de audio-CD plaatst. Door op [Start] te
klikken wordt het CD-ROM-station gecontroleerd zodat u
zeker weet dat de opname correct wordt uitgevoerd.
2
Klik op
(Opnemen).
Het opnamenavigatievenster* verschijnt.
∗Met behulp van het opnamenavigatievenster is het maken
van een opname heel eenvoudig. Met 1, 2 en 3 in de
volgende stap selecteert u de geluidsbron in het
linkerdeelvenster en de opnamebestemming in het
rechterdeelvenster.
3
Selecteer
(CD) voor [1 Sources] en
(Music Drive) voor [2
Targets] en klik op 3
[Jump to Record Window].
Het opnamevenster verschijnt op het scherm.
vervolgd
95
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
4
Klik op
selecteer de opnamestand.
in het midden van het opnamevenster en
Als u gegevens opneemt in de LP2-stand:
selecteert u ATRAC3 132kbps
Als u gegevens opneemt in de LP4-stand:
selecteert u ATRAC3 66kbps
Klik hier
5
Klik op
weergegeven.
(Lijst tonen), als het lijstvenster niet wordt
Lijstvensters verschijnen onder het opnamevenster. De
inhoud van de audio-CD verschijnt in het linker
lijstvenster.
6
Klik op
[Record All].
Het opnemen begint.
Na het voltooien van de opname verschijnen de opgenomen muziekstukken in het
rechter lijstvenster.
Opname stoppen
Klik op
([Stop]).
Klik op
om verder te gaan met opnemen. Na het hervatten begint de opname vanaf het
begin van het muziekstuk dat als laatste is onderbroken.
96
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Audiogegevens een naam geven
Na het voltooien van de opnamen kunt u de audiogegevens een naam geven in de Music
Drive. De naam die u in de Music Drive geeft aan audiogegevens, wordt samen met de
audiogegevens overgebracht naar een disc, zodat deze gegevens zichtbaar zijn op de Net
MD.
1
Start SonicStage (pagina 94) en klik op
(Music Drive).
"All Playlists" verschijnt en u ziet alle CD's die op de
Music Drive zijn opgeslagen, in het venster Music
Drive.
2
Dubbelklik op de naam van de gewenste CD.
U ziet een lijst met de audiobestanden op die CD.
3
Klik op
(Bewerken) rechtsonder in het scherm.
Het bewerkvenster verschijnt op het scherm.
4
Selecteer een item door te klikken op [Title], [Album], [Artist] of [Genre], en
klik vervolgens op de rechtermuistoets en selecteer [Rename].
Klik op [V] bij [Album] of [Artist] voor een vervolgkeuzelijst en selecteer een item uit
de lijst.
5
Als de titel van het muziekstuk wordt gemarkeerd, kunt u tekst met het
toetsenbord invoeren.
z
U kunt met de toets
([CD Info]) ook namen importeren uit een database en deze gebruiken bij het
geven van namen aan muziekstukken of CD's. In de on line Help vindt u meer details (pagina 102).
97
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Audiogegevens van de computer overbrengen naar
de Net MD (Check-out)
Audiogegevens die op de Music Drive zijn opgeslagen, kunnen worden overgebracht naar
de Net MD. Dit proces wordt "Check-out" genoemd. Het aantal keren dat een muziekstuk
in dit programma kan worden overgebracht, is beperkt vanwege de bescherming van het
copyright (pagina 116).
Afspeellijst
Audiobestanden overbrengen naar de Net MD
In dit gedeelte leest u hoe alle audiobestanden in een afspeellijst* worden overgebracht.
∗ Een afspeellijst is een soort verzameling waarin de audiobestanden die op de Music Drive zijn
opgeslagen, kunnen worden ingedeeld op genre, artiest, enz.
1
Klik op
geven.
2
Selecteer
(Music Drive) bij [1 Sources] en
(Device/Media) bij
[2 Targets] en klik vervolgens op 3
([Jump to Record Window]).
(Opnemen) om het opnamenavigatievenster weer te
Het opnamevenster verschijnt op het scherm.
98
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
3
Klik op
opnamestand (pagina 96).
in het midden van het scherm en selecteer de
Standard transfer mode: De gegevens worden overgebracht in de indeling van de
oorspronkelijke bestanden.
Maximum available transfer space: Alle gegevens worden overgebracht in de LP4stand.
SP transfer mode: Alle gegevens worden geconverteerd en overgebracht in de normale
stereostand. Selecteer deze stand als u de overgebrachte gegevens wilt beluisteren
op apparatuur die de MDLP-stand niet ondersteunt.
4
Klik op
weergegeven.
(Lijst tonen) als het lijstvenster niet wordt
Er verschijnt een afspeellijst op het scherm.
5
Controleer of de audiobestanden die u wilt overbrengen, correct kunnen
worden overgebracht.
Het notenbalkje naast het muziekstuknummer in het
linker deelvenster geeft aan hoe vaak het bestand kan
worden overgebracht (
betekent bijvoorbeeld dat u
het nummer nog drie keer kunt overbrengen). Als
naast het muziekstuknummer staat, kan het bestand
niet worden overgebracht.
6
Klik op
[Check-Out All].
Het overbrengen van de bestanden begint.
Alle bestanden in de afspeellijst worden overgebracht naar de aangesloten Net MD.
Check-out annuleren
Klik op
([Stop]).
99
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Opmerkingen
• Haal tijdens het overbrengen de speciale USB-kabel of de aansluiting op de voedingsbron niet los
voordat de check-outbewerking is voltooid. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens beschadigd raken
of functioneert het systeem mogelijk niet meer correct.
• Stoot niet tegen de Net MD nadat het overbrengen is begonnen. Als u dit wel doet, wordt de opname
mogelijk niet correct opgeslagen.
• Vanwege de beperkingen van het MD-systeem kunt u misschien niet de volledige resterende
opnametijd benutten.
• Vanwege de beperkingen van het MD-systeem kunnen maximaal circa 1.700 tekens op de disc
worden opgeslagen voor de discnaam, de groepsnamen en de muziekstuknamen. Houd hier rekening
mee als u een groot aantal muziekstukken overbrengt.
100
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Luisteren naar een MD
U kunt luisteren naar een MD op de Net MD terwijl deze op de computer is aangesloten.
Als de Net MD niet op de computer is aangesloten, kan dit apparaat als een gewone
MiniDisc worden gebruikt.
Gedetailleerde instructies voor de bediening van de Net MD vindt u in het gedeelte "De
recorder bedienen".
Luisteren naar een MD terwijl de Net MD is aangesloten op de
computer
Als u luistert naar een MD terwijl de Net MD is aangesloten op de computer, luistert u via
de Net MD zelf (door de koptelefoon/oortelefoon, luidsprekers, enz. aan te sluiten). U
hoort het geluid van de MD niet via koptelefoons/oortelefoons die op de computer zijn
aangesloten.
Luisteren naar een MD terwijl de Net MD niet is aangesloten op
de computer
Luister naar de MD nadat u de speciale USB-kabel hebt losgemaakt van de computer en de
Net MD.
Opmerkingen
Over het algemeen kunt u audiobestanden die met de check-outprocedure zijn overgebracht, niet
wissen, opsplitsen en combineren. Als u deze bestanden wilt bewerken, moet u ze eerst terugzetten met
de check-inprocedure. Check-outbestanden kunnen op sommige MD-apparaten wel worden bewerkt.
Als u echter een muziekstuk wist, vermindert het aantal keren dat het bestand kan worden overgebracht.
Als u muziekstukken opsplitst of combineert, kunt u het bestand niet meer terugzetten op de computer
(pagina 114).
101
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:L0-Left
Geavanceerde bewerkingen
Andere functies
De on line Help van SonicStage gebruiken
In deze handleiding worden alleen eenvoudige functies van het programma SonicStage
besproken. Het programma bevat echter een groot aantal andere functies waarmee u allerlei
bewerkingen kunt uitvoeren, zoals het importeren van audiobestanden via Internet, het
sorteren en beheren van audiobestanden en het afspelen in verschillende afspeelstanden.
Informatie en details over de verschillende menu's en bewerkingen vindt u in de on line
Help.
De on line Help openen
Klik op
gestart.
(help) terwijl SonicStage is
z
U kunt de on line Help openen door de volgende opties te selecteren:
[Start]–[Programs]*–[SonicStage]–[SonicStage Help]
∗ [All Programs] voor Windows XP.
102
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
On line Help weergeven
De tabbladen
Het rechterdeelvenster
Het linkerdeelvenster
In dit gedeelte leest u hoe u de on line Help gebruikt. Uitleg over het gebruik van de on line
Help vindt u ook in de on line Help zelf.
1 Dubbelklik op [Overview] in het linkerdeelvenster.
2 Klik op [About this Help file].
De uitleg verschijnt in het rechterdeelvenster.
3 Lees de tekst.
Schuif daarbij indien nodig door het scherm.
Klik op onderstreepte woorden om uitleg daarover te krijgen.
Opmerking
In de on line Help is "Device/Media" de
algemene term voor externe apparaten als
Net MD's, Network Walkmans (draagbare
IC-muziekspelers of draagbare "Memory
Stick" muziekspelers) en MusicClips.
Device/Media
103
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:L0-Left
Overige informatie
Instellingen en voorzorgsmaatregelen
Instellingen per besturingssysteem
De instellingen en voorzorgsmaatregelen verschillen per besturingssysteem.
Neem de onderdelen door die op uw systeem van toepassing zijn.
Voor gebruikers van Windows XP
Beperkingen bij het gebruiken van SonicStage met Windows XP
• Als u dit programma wilt installeren, meldt u zich aan met een gebruikersnaam die
"Computer Administrator"* als kenmerk heeft.
• U moet zich aanmelden met de gebruikersnaam "Administrators" of "Power Users" om
met het programma SonicStage te kunnen werken.
• Beide versies van Windows XP (Home/Professional) kunnen worden gebruikt.
• De NTFS-indeling van Windows XP Home Edition of Windows XP Professional (op de
fabriek geïnstalleerd) kan alleen worden gebruikt met de standaard fabrieksinstellingen.
∗ U controleert als volgt of de gebruikersnaam het kenmerk "Computer Administrator" heeft:
ga naar [Start]-[Control Panel]-[User Account] en controleer de gebruikersnaam op het scherm.
SonicStage gebruiken met Windows XP
Als u de functie "System Restore" in het menu "System Tools" van Windows gebruikt,
worden audiogegevens die u met SonicStage beheert mogelijk beschadigd en kunt u ze niet
meer afspelen.
Maak voordat u de herstelprocedure uitvoert, eerst een back-up van alle audiobestanden en
voer vervolgens de herstelprocedure uit.
Meer informatie over back-upprocedures vindt u in de on line Help.
Opmerking
Voor het herstellen van back-upgegevens moet u toegang hebben tot Internet. Als een audiobestand na
het herstellen van het systeem niet meer kan worden afgespeeld, verschijnt mogelijk een foutbericht.
Als dit gebeurt, volgt u de instructies in het bericht.
104
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Voor gebruikers van Windows Millennium Edition
SonicStage gebruiken met Windows Millennium Edition
Als u de functie "System Restore" in het menu "System Tools" van Windows gebruikt,
worden audiogegevens die u met SonicStage beheert mogelijk beschadigd en kunt u ze niet
meer afspelen.
Maak voordat u de herstelprocedure uitvoert, eerst een back-up van alle audiobestanden en
voer vervolgens de herstelprocedure uit.
Meer informatie over back-upprocedures vindt u in de on line Help.
Opmerking
Voor het herstellen van back-upgegevens moet u toegang hebben tot Internet. Als een audiobestand na
het herstellen van het systeem niet meer kan worden afgespeeld, verschijnt mogelijk een foutbericht.
Als dit gebeurt, volgt u de instructies in het bericht.
Voor gebruikers van Windows 2000
Beperkingen bij het gebruiken van SonicStage met Windows 2000
• U moet zich aanmelden als "Administrator" om SonicStage te installeren.
• U moet zich aanmelden met de gebruikersnaam "Administrators" of "Power Users" om
met het programma SonicStage te kunnen werken.
• SonicStage wordt alleen ondersteund door Windows 2000 Professional.
• De NTFS-indeling van Windows 2000 Professional (op de fabriek geïnstalleerd) kan
alleen worden gebruikt met de standaard fabrieksinstellingen.
Voor gebruikers van Windows 98 Second Edition
MP3-bestanden op de computer importeren of WAV-bestanden op de
computer afspelen.
Microsoft Media Player versie 7.0 of later is vereist voor het importeren van MP3bestanden of het afspelen van WAV-bestanden. Gebruikers van eerdere versies kunnen de
laatste versie downloaden van de website van Microsoft (http://www.microsoft.com/).
105
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Voor gebruikers die OpenMG Jukebox, SonicStage of SonicStage
Premium op hun computer hebben geïnstalleerd
Opmerking
Controleer of muziekstukken zijn overgebracht vanaf de computer.
Als muziekstukken met de check-outprocedure zijn overgebracht uit OpenMG Jukebox,
een eerdere versie van SonicStage of SonicStage Premium, kunnen ze misschien niet meer
worden teruggezet met SonicStage versie 1.5. U kunt de muziekstukken het beste
terugzetten voordat u SonicStage versie 1.5 installeert.
Controleer de volgende onderdelen voordat u SonicStage versie 1.5
installeert.
Afhankelijk van de software die op de computer is geïnstalleerd, kunnen de onderdelen en
procedures voor de installatie verschillend zijn.
Gebruikers met OpenMG Jukebox
Geïnstalleerde versie
Wat moet u doen
Versie 1.0~2.1
Installeer SonicStage 1.5. OpenMG Jukebox versie 1.0-2.1
wordt automatisch verwijderd en vervangen.1)
Versie 2.2
OpenMG Jukebox versie 2.2 en SonicStage versie 1.5
kunnen naast elkaar op de computer staan.
Als u SonicStage versie 1.5 installeert, wordt OpenMG
Jukebox versie 2.2 automatisch bijgewerkt tot de laatste
versie.
1)
Audiobestanden die zijn opgenomen met OpenMG Jukebox versie 1.0-2.1, worden automatisch
geconverteerd naar SonicStage versie 1.5-bestanden. Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen
dat u een back-up van de audiogegevens maakt met het back-uphulpprogramma voordat u upgrade
naar SonicStage versie 1.5.
Gebruikers met een eerdere versie van SonicStage
Geïnstalleerde versie
Wat moet u doen
Versie 1.0~1.5
Installeer SonicStage versie 1.5. De eerdere versie wordt
automatisch verwijderd en vervangen.1)
1)
Audiobestanden die zijn opgenomen met SonicStage versie 1.0-1.5, worden automatisch
geconverteerd naar SonicStage versie 1.5-bestanden. Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen
dat u een back-up van de audiogegevens maakt met het back-uphulpprogramma voordat u upgrade
naar SonicStage versie 1.5.
Gebruikers met een SonicStage Premium
Geïnstalleerde versie
Wat moet u doen
SonicStage Premium
Installeer SonicStage versie 1.5. SonicStage versie 1.5 en
SonicStage Premium kunnen naast elkaar op de computer
bestaan.
106
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Voorzorgsmaatregelen bij coëxistentie van SonicStage versie 1.5 en OpenMG
Jukebox versie 2.2 of SonicStage Premium
• Zorg dat het pictogram voor OpenMG Jukebox versie 2.2 niet in het systeemvak wordt weergegeven.
Als dat het geval is, wordt de Net MD misschien niet herkend door de computer.
• Audiogegevens die op de computer zijn opgenomen, worden opgeslagen in een gemeenschappelijk
bestand en door beide toepassingen gebruikt. Als u dus een audiobestand (bijvoorbeeld één CD) in de
ene toepassing wist, wordt dit in het andere programma ook verwijderd.
Voorzorgsmaatregelen voor computers waarop OpenMG Jukebox versie 1.0-2.1 of
SonicStage versie 1.0-1.2 is geïnstalleerd
Als u SonicStage versie 1.5 hebt geïnstalleerd, zorg dan dat u SonicStage versie 1.5 niet vervangt door
OpenMG Jukebox versie 1.0-2.1 of SonicStage versie 1.0-1.2 omdat alle audiogegevens in de Music
Drive dan verloren gaan. Begint u per ongeluk met het installeren van OpenMG Jukebox versie 1.0-2.1
of SonicStage versie 1.0-1.2, breek de installatie dan onmiddellijk af.
Beschikbare ruimte op de vaste schijf
Er moet ten minste 120 MB op de vaste schijf beschikbaar zijn. Als er onvoldoende ruimte
op de computer beschikbaar is, wordt de software niet correct geïnstalleerd. De vereiste
schijfruimte is afhankelijk van de versie van het Windows-besturingssysteem of van het
aantal audiobestanden dat u wilt verwerken.
Opmerkingen over de slaapstand
• Als de computer overgaat in de slaapstand tijdens het opnemen van een CD of tijdens de
check-in- of check-outprocedure, gaan audiogegevens mogelijk verloren of kan de
computer niet meer worden geactiveerd. Schakel de functie voor de slaapstand daarom
uit.
• Als u media verwisselt als de computer zich in de slaapstand bevindt, gaan
audiogegevens mogelijk verloren als u de computer weer activeert.
• Als de computer overgaat in de slaapstand, wordt de Net MD soms niet herkend wanneer
u de computer weer activeert. Als dit gebeurt, haalt u de USB-kabel los en sluit u deze
vervolgens weer aan.
Back-ups maken van audiogegevens
Voordat u een procedure uitvoert die van invloed is op het besturingssysteem zelf (zoals het
herstellen van het systeem), kunt u het beste een back-up maken van alle audiogegevens
met [SonicStage backup tool] in [Start] - [Programs] - [SonicStage].
107
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
SonicStage verwijderen
Voer de onderstaande procedures uit voor het verwijderen van SonicStage.
Voor gebruikers van Windows XP
Meld u aan met een gebruikersnaam met het kenmerk "Computer Administrator".
Raadpleeg de bedieningsinstructies van de computer als u wilt weten hoe u zich aanmeldt
als beheerder.
1
Klik op [Start]–[Control Panel].
Het venster "Control Panel" verschijnt.
2
Dubbelklik op [Add/Remove Programs].
Het dialoogvenster "Add/Remove Programs" verschijnt.
3
Klik op [Change or Remove Programs].
4
Klik op [SonicStage 1.5.XX] in de lijst "Currently Installed Programs" en klik
op [Change and Remove].
5
Klik op [OpenMG Secure Module 3.1]* in de lijst "Currently Installed
Programs" en klik vervolgens op [Change and Remove].
Volg de instructies in het bericht en start de computer opnieuw op. Als de computer
opnieuw is opgestart, wordt het verwijderen van de software voltooid.
* Als SonicStage versie 1.5 naast OpenMG Jukebox versie 2.2 of SonicStage Premium op de computer
staat en u een van de programma's verwijdert, moet u ervoor zorgen dat u [OpenMG Secure Module
3.1] laat staan aangezien dit programma door beide toepassingen wordt gebruikt.
Voor gebruikers van Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
1
Klik op [Start]–[Settings]–[Control Panel].
Het venster "Control Panel" verschijnt'.
108
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
2
Dubbelklik op [Add/Remove Programs].
Het venster Add/Remove Programs Properties (Eigenschappen) verschijnt.
3
Klik op [SonicStage 1.5.XX] in de lijst met programma's die u automatisch
wilt verwijderen en klik op [Add/Remove].
4
Klik op [OpenMG Secure Module 3.1]* in de lijst met programma's die u
automatisch wilt verwijderen en klik op [Add/Remove].
Volg de instructies in het bericht en start de computer opnieuw op. Als de computer
opnieuw is opgestart, wordt het verwijderen van de software voltooid.
Voor gebruikers van Windows 2000
Meld u aan als "Administrator" en volg de onderstaande instructies.
Raadpleeg de bedieningsinstructies van de computer als u wilt weten hoe u zich aanmeldt
als beheerder.
1
Klik op [Start]–[Settings]–[Control Panel].
Het venster "Control Panel" verschijnt.
2
Dubbelklik op [Add/Remove Programs].
Het dialoogvenster "Add/Remove Programs" verschijnt.
3
Klik op [Change or Remove Programs].
4
Klik op [SonicStage 1.5.XX] in de lijst "Currently Installed Programs" en klik
op [Change/Remove].
5
Klik op [OpenMG Secure Module 3.1]* in de lijst "Currently Installed
Programs" en klik op [Change/Remove].
Volg de instructies in het bericht en start de computer opnieuw op. Als de computer
opnieuw is opgestart, wordt het verwijderen van de software voltooid.
* Als SonicStage versie 1.5 naast OpenMG Jukebox versie 2.2 of SonicStage Premium op de computer
staat en u een van de programma's verwijdert, moet u ervoor zorgen dat u [OpenMG Secure Module
3.1] laat staan aangezien dit programma door beide toepassingen wordt gebruikt.
109
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Storingen verhelpen
Voer de volgende stappen uit als u een probleem ondervindt tijdens het werken met
SonicStage. Als een foutbericht verschijnt, kunt u dit het beste noteren.
Stap 1: Controleer de symptomen in de sectie "Storingen
verhelpen".
U vindt ook veel informatie bij de bedieningsprocedures en in de sectie "Instellingen en
voorzorgsmaatregelen" (pagina 104).
Stap 2: Lees de symptomen in de on line Help van SonicStage
1.5 (pagina 102).
Lees "Troubleshooting" onder "Additional information" in de on line Help.
Ook andere gedeelten van de on line Help kunnen nuttige informatie bevatten.
Stap 3: Als u de problemen niet kunt oplossen na de
bovengenoemde bronnen te hebben geraadpleegd.
Bekijk de volgende tabel en neem contact op met de lokale Sony-dealer.
110
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Computer
• Merk:
• Model:
• Type: Type desktop / laptop
Naam van besturingssysteem:
RAM-capaciteit:
Vaste schijf (met SonicStage en audiogegevens)
• Capaciteit van de schijf:
• Beschikbare ruimte:
Installatiemap met SonicStage (indien deze afwijkt van de standaardmap)1)
• Locatie van de installatiemap:
Versie van de software (SonicStage versie 1.5)2):
Foutbericht (indien van toepassing):
Als een extern CD-ROM-station wordt gebruikt
• Merk:
• Model:
• Type: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Overige (
)
• Type aansluiting op de computer: PC-kaart / USB / IEEE1394 / Overige (
)
Als een ander apparaat met een USB-aansluiting wordt gebruikt
• Naam van het apparaat (of apparaten):
1)
2)
Als u geen bestemming opgeeft, wordt het programma geïnstalleerd in C:\Program
Files\Sony\SonicStage.
Als u de versie van SonicStage wilt weten, gaat u naar [Menu] - [About SonicStage] in het venster
SonicStage, of raadpleegt u de versiegegevens op de meegeleverde CD-ROM.
111
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Als de computer de Net MD niet herkent
• Is de Net MD correct aangesloten op de computer?
— Als de Net MD niet goed is aangesloten op de computer, wordt de Net MD niet door
de computer herkend.
— Sluit de speciale USB-kabel opnieuw aan. Als de computer de Net MD niet herkent,
haalt u de Net MD los, start u de computer opnieuw op en sluit u de speciale USBkabel opnieuw aan.
• Hebt u een MD in de Net MD geplaatst?
Controleer of een MD in de Net MD aanwezig is.
• Als de computer de Net MD niet herkent, zelfs als de Net MD is
aangesloten en een disc is geplaatst, kan het zijn dat het stuurprogramma
voor de Net MD niet juist is geïnstalleerd.
Ga naar [USB Controller] in het venster Windows Device Manager (Apparaatbeheer) en
controleer of de Net MD wordt herkend.
Het teken [!] in Device Manager geeft aan dat de Net MD niet wordt herkend. Installeer
het stuurprogramma van de Net MD opnieuw.
1 Klik op [Start]–[Settings]–[Control Panel].1)
2 Dubbelklik op [System] in het Configuratiescherm.2)
3 Klik op het tabblad [Hardware]3) en klik vervolgens op [Device Manager].
Het venster Device Manager verschijnt.
1)
2)
3)
Kies [Start]–[Control Panel] in Windows XP.
In Windows XP dubbelklikt u op [System] als het Configuratiescherm de indeling "classic"
heeft, of u klikt op [Performance and Maintenance] en vervolgens op [System] als het
Configuratiescherm de indeling "category" heeft.
Het is afhankelijk van het systeem of het tabblad [Hardware] aanwezig is. In dat geval klikt u op
het tabblad [Device Manager] om het venster Device Manager te openen.
Als de installatie is mislukt
• Sluit alle Windows-toepassingen voordat u begint met installeren.
Als u begint met installeren terwijl andere programma's actief zijn, kunnen fouten
optreden. Dit geldt met name voor programma's die veel systeembronnen verbruiken,
zoals virusscanners.
• Sluit de Net MD niet aan op de computer voordat u de installatie start.
Als de speciale USB-kabel op de computer wordt aangesloten voor de installatie, kan de
installatie niet correct worden uitgevoerd. Sluit de speciale USB-kabel pas aan als de
installatie is voltooid.
• Zorg dat de computer over voldoende schijfruimte beschikt.
Er moet ten minste 120 MB op de vaste schijf beschikbaar zijn. Als er onvoldoende
ruimte op de computer beschikbaar is, kan de installatie niet worden uitgevoerd.
112
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
• Als de installatie lijkt te zijn onderbroken.
De installatie kan 30 minuten of langer duren. Dit is afhankelijk van de computer of het
CD-ROM-station.
Let tijdens de installatie op of een van de volgende problemen zich voordoet.
Probleem
Oorzaak/oplossing
De installatie lijkt te zijn
afgebroken voordat deze is
voltooid.
Kijk of er een foutbericht verschijnt onder het
installatievenster.
t Druk op de [Tab]-toets en houd tegelijkertijd de
[Alt]-toets ingedrukt. Druk op [Enter] bij een
foutmelding De installatie wordt hervat. Als er geen
foutbericht staat, is de installatie nog steeds bezig.
Wacht nog wat langer.
De voortgangsindicatiebalk
verandert niet. Het
toegangslampje heeft al een
paar minuten niet gebrand.
De voortgang van de installatie is normaal. Heb nog
even geduld.
• Als de installatie nog steeds niet lukt.
— U kunt de installatie uitvoeren door alle bestanden als volgt naar de vaste schijf te
kopiëren:
1 Maak een nieuwe map op de vaste schijf.
2 Plaats de meegeleverde CD-ROM (SonicStage versie 1.5) in het CD-ROM-station.
3 Als het installatievenster verschijnt, klikt u op [Exit] om de installatie te annuleren.
4 Klik met de rechtermuistoets op het menu Start en start de Explorer (Verkenner).
5 Selecteer [SS15E] op het CD-ROM-station en klik op [Edit]-[Select All].
6 Klik op [Edit]-[Copy to Folder] (of [Edit]-[Copy]) om alle bestanden te kopiëren naar
de map die u hebt aangemaakt in stap 1.
7 Haal de CD-ROM uit het CD-ROM-station, open de map die u naar de vaste schijf
hebt gekopieerd en dubbelklik op [setup.exe].
8 Als het installatievenster verschijnt, volgt u de instructies op het scherm om
[SonicStage 1.5] te installeren.
— U kunt de installatie uitvoeren door de software te installeren via [Start]-[Run].
113
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Informatie en verklaringen
Net MD Veelgestelde vragen
In dit gedeelte vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de Net MD.
Over de Net MD
Wat is een "Net MD"?
Net MD is een specificatie waarmee u audiogegevens via een USB-kabel vanaf een
computer kunt overbrengen naar een MiniDisc.
Voorheen kon u op MiniDiscs alleen analoge bronnen opnemen (via een microfoon of
analoge invoer) of PCM-bronnen zoals CD's. Het opnemen van audiobestanden vanaf de
computer was niet mogelijk. Dankzij SonicStage en andere programma's voor
muziekbeheer die zijn gebaseerd op technologieën ter bescherming van het copyright zoals
"OpenMG"1) en "MagicGate"2), is het echter mogelijk om audiobestanden te converteren
naar de indeling ATRAC of ATRAC33) die op MD's wordt gebruikt. Het is nu dus mogelijk
om computerbestanden op MD's op te nemen.
1)
2)
3)
Technologie ter bescherming van het copyright waarmee audiogegevens die zijn opgenomen op
computers, kunnen worden beheerd.
Technologie voor het controleren van de status van copyrightbescherming op audiogegevens die zijn
betrokken bij check-out-/check-inbewerkingen tussen een computer en een Net MD-apparaat.
Bestandstype voor het opnemen op een MD.
Waarom maakt SonicStage het werken met MD's gemakkelijker?
• Met dit programma kunt u audiogegevens van de computer opnemen op de MD.
• Bewerkingen kunnen eenvoudig via de computer worden uitgevoerd.
— Naamgeving: u kunt het toetsenbord gebruiken om de inhoud van een naam te
voorzien.
— Muziekstukken of groepen verplaatsen: u kunt muziekstukken of groepen verplaatsen
door ze te slepen en neer te zetten. De verplaatsingen van de muziekstukken zijn
gemakkelijk te zien.
— Groepsinstellingen: u kunt groepen gemakkelijk maken en vrijgeven.
Met deze procedures kunt u muziekstukken bewerken die zich op een disc in de Net MD
bevinden. Als u de inhoud van een MD wilt bewerken, sluit u de Net MD aan op de
computer en bewerkt u de muziekstukken in het venster SonicStage Device/Media.
Kunnen muziekstukken die op de Net MD zijn opgenomen, worden overgezet
naar een computer?
Nee, dat is niet mogelijk.
Audiogegevens die oorspronkelijk via een check-outprocedure vanaf een computer zijn
overgebracht, kunnen alleen op dezelfde computer weer worden teruggezet.
Muziekstukken die op de Net MD zijn opgenomen met een microfoon of met een analoge
of digitale aansluiting, kunnen niet naar de computer worden overgebracht of gekopieerd.
Computer k MiniDisc: OK.
MiniDisc k Computer: OK, alleen voor muziekstukken die oorspronkelijk vanaf de
computer zijn overgebracht.
114
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Over het bewerken
Kunnen overgebrachte muziekstukken worden bewerkt op de Net MD?
• Handelingen die u op de Net MD kunt uitvoeren:
— De inhoud van een naam voorzien
— Groepen toewijzen en vrijgeven
— Muziekstukken of groepen verplaatsen
• Handelingen die u niet op de Net MD kunt uitvoeren:
— Muziekstukmarkeringen toevoegen (Divide) of wissen (Combine).
— Muziekstukken, groepen of de gehele inhoud van de disc verwijderen.
115
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Over copyrightbescherming
Dankzij de OpenMG-technologie* kunt u genieten van digitale muziek, terwijl u het
copyright van de houders ervan respecteert. Met OpenMG Jukebox codeert u
audiobestanden in de indeling OpenMG en slaat u ze op de vaste schijf van de computer op
om ongeautoriseerde distributie te voorkomen.
* De technologie voor copyrightbescherming die bij dit programma is gebruikt, voldoet aan de SDMIspecificaties (Secure Digital Music Initiative).
In dit programma gelden bepaalde beperkingen op het opnemen en afspelen om het
copyright te beschermen.
U kunt audiobestanden alleen terugzetten op dezelfde computer van waaraf ze zijn
overgebracht. Ze kunnen niet worden gekopieerd of teruggezet naar andere computers.
Zie "Voorzieningen van de copyrightbescherming van OpenMG" (pagina 117) voor
bijzonderheden.
U kunt audiobestanden alleen
terugzetten op dezelfde computer
van waaraf ze zijn overgebracht.
U kunt de
check-outprocedure drie
maal
toepassen.
U kunt audiobestanden niet
kopiëren of
verplaatsen naar een
andere computer.
116
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
Beperkingen voor audiogegevens
Digitale audiogegevens zijn in ruime mate aanwezig via muziekdistributieservices op
Internet. Om het copyright van de houders te beschermen tegen ongeautoriseerde
distributie worden audiogegevens soms gedistribueerd met bepaalde restricties voor
opnemen en afspelen. Er kan bijvoorbeeld een beperkte afspeelperiode of een bepaalde
telling voor het afspelen van de gegevens gelden. In die gevallen is het soms niet mogelijk
om de audiogegevens terug te zetten.
Afhankelijk van de inhoud kunnen voor bepaalde audiogegevens die wel konden worden
overgebracht, bewerkingsrestricties voor de Net MD gelden. De inhoud kan bijvoorbeeld
niet worden gewist en muziekstukmarkeringen kunnen niet worden toegevoegd of gewist.
U kunt alleen muziekstukken terugzetten die zijn overgebracht vanaf de computer
(bijvoorbeeld muziekstukken die zijn opgenomen met een microfoon of via een analoge of
digitale aansluiting).
Voorzieningen van de copyrightbescherming van OpenMG
Het programma SonicStage bevat OpenMG, een technologie ter bescherming van het
copyright die door Sony is ontwikkeld om auteursrechten op muziek te beschermen.
OpenMG werkt met geavanceerde cryptografische technieken om de muziekinhoud te
beschermen met computers.
Gebruikers moeten zich bewust zijn van de hieronder beschreven beperkingen.
• Muziek die op de vaste schijf wordt opgenomen met SonicStage, kan niet meer worden
afgespeeld als de muziek wordt gekopieerd naar andere computers.
• Installatie van hetzelfde exemplaar van SonicStage op andere computers is niet
toegestaan.
• Gebruiksregels
Als gebruiksregels in de muziek zijn opgenomen door de houder van het copyright of de
distributeur, is de bewerking beperkt tot het gebruik dat is toegestaan in de
gebruiksregels. Voor muziek waarvoor geen gebruiksregels zijn opgenomen, zoals voor
CD's, geldt de standaard SDMI-gebruiksregel. Deze standaardregel bepaalt dat een
bestand maximaal driemaal kan worden overgebracht via check-out.
• Over muziekinhoud die niet compatibel is met SonicStage
Conform de SDMI-regels kan met dit programma geen muziek worden opgenomen
waarvoor een kopieerverbod geldt.
• SonicStage upgraden
Deze software is ontwikkeld conform de actuele overeenkomst tussen Sony en SDMI.
Als deze overeenkomst in de toekomst wordt gewijzigd, zijn bepaalde softwarefuncties
mogelijk niet beschikbaar. Sony kan in dat geval een upgradekit aanbieden tegen extra
betaling.
117
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
Verklarende woordenlijst
Afspeellijst
Een afspeellijst is een soort verzameling waarin de audiobestanden die op de Music Drive
zijn opgeslagen, kunnen worden bewaard en gerangschikt Als u bijvoorbeeld een "jazz"afspeellijst maakt en uw favoriete jazznummers op die afspeellijst zet, kunt u alle nummer
verschillende malen afspelen of ze allemaal tegelijk overdragen.
ATRAC3
ATRAC3 (staat voor Adaptive Transform Acoustic Coding3) is de
audiocompressietechnologie die voldoet aan de eis van hoge geluidskwaliteit en hoge
compressiepercentages.
Het ATRAC3-compressiepercentage is bij benadering 10 keer hoger dan dat van de audioCD, en resulteert dus in een grotere capaciteit voor gegevensopslag.
"Check-in/Check-out"
"Check-out" is een procedure waarbij muziekbestanden van een personal computer worden
overgebracht naar een extern apparaat/media (zoals een Network Walkman). "Check-in" is
het terugzetten van de overgebrachte muziekbestanden naar dezelfde computer. (U kunt
overgebrachte muziekbestanden niet op een andere computer terugzetten.)
U kunt een muziekbestand een oneindig aantal malen overdragen, weer terugzetten en
opnieuw overdragen. Volgens de SDMI-regels kunnen maximaal vier kopieën van een
muziekbestand tegelijkertijd worden overgebracht. OpenMG maakt gebruik van een
methode waarbij drie kopieën van een muziekstuk tegelijkertijd kunnen worden
overgebracht, terwijl de vierde kopie op de computer achterblijft als master.
EMD-service (Electronic Music Distribution)
EMD is een website voor het distribueren van muziekbestanden die voor verkoop
beschikbaar zijn.
MP3
MP3 (staat voor MPEG-1 Audio Layer3) is een standaard voor het comprimeren van
audiobestanden die is vastgesteld door Motion Picture Experts Group, een ISO-werkgroep
(International Organization for Standardization). MP3 maakt het mogelijk om
audiobestanden te comprimeren tot ongeveer 1/10 van de gegevensomvang van een
standaard compactdisc. Sinds het MP3-coderingsalgoritme is vrijgegeven, bestaan er
verschillende coderings-/decoderingsprogramma's die voldoen aan deze standaard, met
inbegrip van gratis freeware. De MP3-standaard wordt dus veel gebruikt in de
computerwereld.
Music Drive
Music Drive is een muziekdatabase voor het beheren van audiogegevens op een computer.
In Music Drive kunnen audiobestanden worden beheerd met informatie als namen van
artiesten, muzieknummers en afbeeldingen van CD-hoezen. Ook kunnen de bestanden
worden gecombineerd of gerangschikt in diverse afspeellijsten.
118
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
OpenMG
Technologie ter bescherming van het copyright die geldt voor het importeren en beheren
van de muzikale inhoud van distributieservices of CD's. Door software te gebruiken die
voldoet aan OpenMG, kunnen audiogegevens worden gecodeerd voordat ze op de vaste
schijf worden opgeslagen. Op deze manier kunnen deze audiobestanden op die computer
worden afgespeeld. OpenMG voorkomt verder dat de muzikale inhoud zonder
toestemming via Internet of andere netwerken wordt verspreid.
Opnamestand (bitsnelheid)
Dit is de maateenheid voor het gegevensvolume per seconde. De snelheid wordt uitgedrukt
in bps (bits per seconde). In SonicStage kunt u kiezen uit drie bitsnelheden voor het
opnemen van een audio-CD of het omzetten van audiobestanden in MP3- en WAV-indeling
naar de ATRAC3-indeling: 132 kbps, 105 kbps of 66 kbps. Bij een snelheid van 105 kbps
worden 105.000 bits aan gegevens per seconde verwerkt. Bij een hoge bitsnelheid wordt
een grote hoeveelheid gegevens gebruikt om de muziek af te spelen. 105 kbps aan
gegevens geeft dus een betere geluidskwaliteit dan 66 kbps, en 132 kbps geeft een betere
geluidskwaliteit dan 105 kbps. Voor audiobestanden in indelingen als MP3 zijn
verschillende coderingsmethoden van toepassing wat betekent dat de geluidskwaliteit niet
alleen door de bitsnelheid wordt bepaald.
SDMI
SDMI (staat voor Secure Digital Music Initiative) is een forum dat bestaat uit meer dan 130
bedrijven op het gebied van opgenomen audiobestanden, computers en
consumentenelektronica. SDMI streeft naar het ontwikkelen van een geïntegreerde
technologie ter bescherming van copyrights die over de hele wereld kan worden gebruikt.
SDMI werkt aan het opstellen van een raamwerk ter voorkoming van onjuist gebruik van
audiobestanden en voor de promotie van legale services voor muziekdistributie. De
OpenMG-technologie ter bescherming van het copyright is gebaseerd op de SDMIstandaard.
Windows Media Audio
Dit is een audiocompressietechnologie die het beheersysteem "Windows Media Rights
Manager" omvat.
Windows Media Technology
Deze technologie omvat het inhoudbeheersysteem Windows Media Rights Manager
waarmee inhoud kan worden gecodeerd en muziekinhoud kan worden gedistribueerd
samen met voorwaarden voor gebruik, distributie, enz. Audiobestanden die Windows
Media Technology (WMT) ondersteunen en die zijn gedownload via EMD*, kunnen
worden geïmporteerd en beheerd in OpenMG Jukebox.
* EMD is niet overal ter wereld beschikbaar.
119
model name1[MZ-N710/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\020REGIX.fm]
masterpage:Left
Index
Cijfers
G
6-Band Equalizer 36
Gemarkeerd muziekstuk
afspelen 35
toevoegen 34
Geprogrammeerd afspelen 35
G-PROTECTION 84
Groep
afspelen 46
instellen 47
opheffen 49
opnemen 45
overslaan 46
verplaatsen 51
wissen 51
Group Program Play 47
A
Aansluiten 93
analoog 28
digitaal 21
tijdens opladen 16
Accessoires
meegeleverd 11
optioneel 71
Afspeellijst 98, 118
Afspeelstand
groepen 46
muziekstukken 33
ATRAC3 114, 118
Audio-CD 86, 95
Automatische tijdmarkering 30
AVLS 60
B
Back-up 107
Batterij
droge batterij 15, 17
levensduur batterij 19
oplaadbare batterij 16
C
CD-ROM 89
Check-in 114, 118
Check-out 98, 114, 118
Controleren
afspeelpositie 33
resterende tijd 25, 33
Copyrightbescherming 116
D
Device/Media 98, 103
DSP TYPE-S 84
E
EMD-services 118
H
Handmatig opnemen 31
HOLD 12
I
Installeren 91
M
MDLP 27
Menu's 64
MP3 118
Music Drive 95, 118
Muziekstukken samenvoegen 42
Muziekstukmarkering
toevoegen (Divide) 41
wissen (Combine) 42
N
Naam
disc 38
groepen 49
muziekstukken 38
Naam geven 97
disc 38
muziekstukken 38
Naam wijzigen 40
Net MD 84, 87, 114
Net MD-stuurprogramma 112
No sound 84
120
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\01NLMZN710CED\020REGIX.fm]
masterpage:Right
O
V
On line Help 102
OpenMG 119
OpenMG Jukebox 90, 106
Opladen 16
Opnamenavigatievenster 95
Opnamestand (bitsnelheid) 96, 99, 119
Opnemen
analoog 28
digitaal 20
MDLP-stand 27
muziekstukmarkeringen toevoegen 30
niveau 31
via microfoon 29
zonder muziekstukken te overschrijven
Vaste schijf
beschikbare ruimte 89, 107
opslaan 95
Verplaatsen
groepen 50
muziekstukken 40
Verwijderen
Windows 2000 109
Windows 98 Second Edition 108
Windows Millennium Edition 108
Windows XP 108
Verwijderen (software) 108
Virtual Surround 36
56
Opsplitsen
herhaling 41
rechtstreeks 41, 42
Overdragen
naar de computer 94
naar Net MD 98
Q
Quick mode 59
R
Reinigen 68, 69
W
Windows 2000 109
Windows 98 Second Edition 108
Windows Millennium Edition 108
Windows XP 108
Wissen
groepen 51
hele disc 44
muziekstukken 43
WMA 119
WMT 119
S
SDMI 119
SonicStage (eerdere versie) 90, 106
SonicStage Premium 90, 106
Starten (software) 94
Synchroonopname 26
Systeembeperkingen 89
Systeemomgeving 89
U
USB
kabel 11
121
model name1[MZ-N710] model name2[MZ------]
[3-249-502-52(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\02BOCMZN710CED\00NL09BLK-CEK.fm]
masterpage:Left
model name1[MZ-N710] model name2[MZ----]
[3-249-502-51(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZ-N710\DTP\3249502521\02BOCMZN710CED\00NL09BLK-CEK.fm]
masterpage:Right
model name1[MZ-N710] model name2[MZ----]
[3-249-502-51(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_069\MZN710\DTP\3249502521\02BOC-MZN710CED\00NL09BCO-U2.fm]
Printed in Malaysia
masterpage:Left
* 3 2 4 9 5 0 2 5 2 * (1)
model name1[MZ-N710] model name2[MZ-----]
[3-249-502-52(1)]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising