LCP-12UV 12x 3W UV Strobe INSTRUCTION MANUAL

LCP-12UV 12x 3W UV Strobe INSTRUCTION MANUAL
LCP-12UV 12x 3W UV Strobe
Ref. nr.: 153.272
INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
V1.0
ENGLISH
Congratulations to the purchase of this Beamz light effect. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in
order to benefit fully from all features.
Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all
precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to
avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.
- Prior to using the unit, please ask advice from a
specialist. When the unit is switched on for the first
time, some smell may occur. This is normal and will
disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do
NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit
This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as
radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating
surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it.
A faulty or damaged mains lead can cause electrical
shock and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always
pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they
need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal
parts are visible, do NOT plug the unit into a mains
outlet and DO NOT switch the unit on. Contact your
dealer. Do NOT connect the unit to a rheostat or
dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the
unit to rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified
technician only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet (220240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used
for a longer period of time, unplug it from the mains.
The rule is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of
time, condensation may occur. Let the unit reach
room temperature before you switch it on. Never use
the unit in humid rooms or outdoors.
- During operation, the housing becomes very hot. Do
not touch it during operation and immediately after.
- To prevent accidents in companies, you must follow
the applicable guide lines and follow the instructions.
- Secure the unit with an extra safety chain if the unit is
ceiling mount. Use a truss system with clamps. Make
sure nobody stands in the mounting area. Mount the
effect at least 50cm away from inflammable material
and leave at least 1 meter space on every side to
ensure sufficient cooling.
- This unit contains high intensity LEDs. Do not look
into the LED light to prevent damage to your eyes.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This
shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not
leave the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The
residues of these sprays cause deposits of dust and
grease. In case of malfunction, always seek advice
from a specialist.
- Only operate the unit with clean hands.
- Do not force the controls.
- If the unit has fallen, always have it checked by a
qualified technician before you switch the unit on
again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage
the varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause
interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise
serious damage and/or dangerous radiation may
occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the
mains and/or other equipment. Unplug all leads and
cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged
when people walk on it. Check the mains lead before
every use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if
power outlet match. If you travel, make sure that the
mains voltage of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can
transport the unit in safe conditions
This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient
magnitude to cause a shock hazard.
This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should
read and adhere to.
DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LENS. This can damage your eyes. Persons who are subject to epileptic attacks
should be aware of the effects that this light effect may have on them.
The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and
their guarantee!
NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and
35°C/95°F. Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your
local authorities or your dealer about the way to proceed.
2
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz lichteffect. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding
zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.
Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens
kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is
het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te
voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.
- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is,
dit in de originele verpakking kunt opsturen om
beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst
een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer
inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal
en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande
onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het
effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond
plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet.
Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot
elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan
het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit
apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp.
uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het
apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld
te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige
(onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het
stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT
worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de
dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een
vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz
(geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A
meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook
wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt
wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil
gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst
op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te
stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- De behuizing wordt zeer warm, raak deze dan ook niet aan
bij gebruik en direct na gebruik..
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening
worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en
moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat op
hoogte wordt gehangen. Gebruik een truss-systeem met
clamps . Ga nooit onder het apparaat staan bij ophanging.
Monteer minimaal 50 cm van brandbare objecten en laat
tenminste 1meter vrij aan weerszijden voor een deugdelijke
ventilatie.
- Dit apparaat bezit een high intensity LED; kijk nooit in de
LED om oogbeschadigingen te voorkomen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten
worden
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te
reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat
smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde
een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het
apparaat.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische
oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een
droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die
bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden
gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of
ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer
verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u
dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan
raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer
vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz.
Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan
naar de netspanning in het land waar u verblijft. Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product
aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.
Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op
te volgen.
KIJK NOOIT DIRECT IN DE LENS. Dit kan uw ogen beschadigen. Daarnaast dienen epileptici rekening te houden met
de effecten die dit toestel creëert. Dit apparaat is CE goedgekeurd ; er mogen geen veranderingen modificaties worden
doorgevoerd ; deze kunnen de CE status te niet doen met alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!
OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur
tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.
Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader
van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in
bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie
www.stibat.nl
3
DEUTSCH
Vielen Dank für den Kauf dieses Beamz gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig
durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können. Lesen Sie erst die Anleitung
vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt.
Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von
qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere
Bezugnahme auf.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im
geltenden Richtlinien beachtet und die
Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst
- Wenn das Gerät an der Decke befestigt werden soll, muss
von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten
es mit einer zusätzlichen Sicherheitskette abgesichert
Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und
werden. Benutzen Sie ein Traversen system mit Haken.
verschwindet nach einer Weile
Während der Montage darf sich niemand im Bereich
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher
darunter aufhalten. Das Gerät muss mindestens 50cm von
NIEMALS das Gehäuse öffnen.
brennbaren Materialien entfernt angebracht werden.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät
Lassen Sie einen Mindestabstand von 1m an jeder Seite
dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten
des Geräts frei, um ausreichende Kühlung zu
führen.
gewährleisten.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern
- Das Gerät besitzt eine hochintensive LED. Niemals direkt
aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
in die LED blicken, um die Augen nicht zu beschädigen.
Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und
erheblich.
beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann - Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
zu Stromschlag und Defekten führen.
Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese
ziehen, niemals an der Schnur.
hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor
Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen
Regen und Feuchtigkeit schützen.
Fachmann um Rat fragen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
stecken oder abziehen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der
- Nach einem Unfall mit dem Gerät immer erst einen
Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von
Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
einem Fachmann repariert werden.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar
Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen
sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt
Tuch abwischen.
werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen,
Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das
die Brummstörungen verursachen können.
Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden,
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder
um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu
Sachverständigen ausgeführt werden.
vermeiden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen,
220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker
abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt
abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker
werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das
abziehen.
Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich
überprüfen.
Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC /
auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten.
50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen
Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien
Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des
benutzen.
Geräts entspricht.
- Das Gehäuse wird sehr warm. Während des Betriebs und
gleich danach nicht das Gehäuse anfassen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die
Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei
Berührung einen Stromschlag verursachen.
Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt
eingehalten werden müssen.
NIEMALS DIREKT IN DIE LINSE BLICKEN. Dies kann Ihre Augen verletzen. Epileptiker müssen die
Auswirkungen berücksichtigen, die die Effekte dieses gerat auf ihre Gesundheit haben können. Das Gerät ist CE geprüft.
Daher dürfen KEINE Veränderungen vorgenommen werden. Außerdem verfällt bei Veränderungen am Gerät jeglicher
Garantieanspruch!
HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C
liegen.
Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG). Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer
nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem sammelpunkt für das Recycling
abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
4
ESPAÑOL
Enhorabuena por la compra de este efecto de luces Beamz. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato
para disfrutar al completo de sus prestaciones.
Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o
una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas.
Guarde el manual para futuras consultas.
Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un profesional. Cuando el aparato se enciende por primera vez, suele
sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.
- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo
tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del
aparato Podría producir descargas eléctricas y fallos en
el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo
radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies
vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo
dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación
puede producir una descarga eléctrica o fallo en el
funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente,
siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos
mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados,
necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse
sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de
corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor.
NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga
el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo
exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de
tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 1016A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse
durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la
toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va
a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede
producirse condensación. Deje el aparato a temperatura
ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato
en ambientes húmedos o en el exterior.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta
muchísimo. No la toque durante el funcionamiento o
inmediatamente después.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir
las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- Asegure el aparato con una cadena de seguridad extra
si el aparato se monta en un techo. Utilice un sistema de
truss con ganchos. Asegúrese de que nadie permanece
en el área de montaje. Monte el efecto a una distancia
de al menos 50cm de materiales inflamables y deje un
espacio de al menos 1 metro a cada lado para permitir
que haya suficiente ventilación.
- Este aparato contiene LEDs de alta luminosidad. No
mire a la luz del LED para evitar daños en su vista.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su
tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No
deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los
interruptores. Los residuos de estos sprays producen
depósitos de polvo y grasa. En caso de mal
funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique
un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato.
Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden
producir interferencias.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones,
de otro modo pueden producirse daños serios y/o
radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de
corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los
cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede
dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de
alimentación antes de cada uso por si hay daños o
defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz.
Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene
que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el
adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el
aparato en condiciones seguras.
Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente
magnitud como para producir una descarga eléctrica.
Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie
de la letra.
NO MIRE DIRECTAMENTE A LA S LENTES. Puede dañarle la vista. Las personas propensas a tener ataques
epilépticos deben tener en cuenta los efectos que este efecto de luces puede tener en ellos. Este aparato ha obtenido el
certificado CE. Está prohibido hacer cambios en el aparato. ¡Invalidaría el certificado CE y su garantía!
NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre
5°C/41°F y 35°C/95°F.
5
INSTALLATION
CAUTION: Please consider the respective national norms during the
installation! The installation must only be carried out by
an authorized employee or dealers!
Attention:

The installation of the fixture has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour
without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This
secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main
attachment fails.

Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during rigging, de-rigging and servicing.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert
before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled
person once a year.

The fixture should be installed in the position where persons cannot reach and where persons may walk by or be
seated.
CAUTION: When installing the device, make sure there is no highly
in inflammable material (decoration articles, etc.) in
between a distance of min o.5 meter.
POWERSUPPLY
On the label on the backside of the light effect is indicated on this type of power supply must be connected. Check that
the mains voltage corresponds to this, all other voltages than specified, the light effect can be irreparably damaged. The
light effect must also be directly connected to the mains and may be used. No dimmer or adjustable power supply.
6
FIXTURE CLEANING
The cleaning of internal and external optical lenses and/or mirrors must be carried out periodically to optimize light
output. Cleaning frequency depends on the environment in which the fixture operates: damp, smoky or particularly dirty
surrounding can cause greater accumulation of dirt on the unit’s optics.








Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during servicing
Housings, fixations and installations spots( ceiling, truss, suspensions) should be totally free from any
deformation
The mains cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately when even a small
problem is detected
In order to protect the fixture from overheat the cooling fans (if any) and ventilation openings should be cleaned
monthly.
The interior of the fixture should be cleaned annually using a vacuum cleaner or air-jet.
Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
Always dry the parts carefully.
Clean the external optics at least every 20 days. Clean the internal optics at least every 30/60 days.
ATTENTION: We strongly recommend internal cleaning to be carried out by qualified
HOW TO CONTROL THE UNIT
Three ways to operation:
A. Master/Slave mode
B. Sound active and Auto mode
C. DMX controller
MODE
MENU
UP - DOWN
DMX MODE 5CH
(ch. 1-512)
DMX MODE 6CH
(ch. 1-512)
AUTO MODE
(program 1 – 4)
(speed 1 – 9))
SOUND MODE
(program 1 – 4)
(speed 1 – 9)
7
A. MASTER- /SLAVE MODE
The unit can be linked together in daisy chain in master/slave mode to perform the great built-in pre-programmed
lighting shows triggered by music. In Master/Slave mode refer to the settings below:
Master unit: Set working at Easy sound or auto mode operation
Slave units: DMX start address MUST be set to d001.
B. SOUND ACTIVE OR AUTO MODE
Set the product in one of the standalone modes to control without connecting a DMX controller.
Note: Never connect a product that is operating in any standalone mode (auto or sound) to a DMX string connected
to a DMX controller.
Auto mode:
Follow below actions to setup the auto standalone mode:
Press <MENU> repeatedly until Ax x shows on the display.
Use <MENU> select auto program (A1 x – A4 x)
Use <UP> or <DOWN> to choose the speed of the program (Ax 1 – Ax 9).
Press <ENTER>
Mode
Program
A1 Mode
A2 Mode
A3 Mode
A4 Mode
Auto Program 1
Auto Program 2 (Not Flash)
Auto Program 3 (Flash)
Auto Program 4 (All Bright Flash)
Variable Speed
Speed 1~9
Speed 1~9
Speed 1~9
Speed 1~9
Sound mode:
Follow below actions to setup the sound standalone mode:
Press <MENU> repeatedly until Sx x shows on the display.
Use <MENU> select sound program (S1 x – S4 x)
Use <UP> or <DOWN> to choose the speed of the program (Sx 1 – Sx 9).
Press <ENTER>
Mode
S1 Mode
S2 Mode
S3 Mode
S4 Mode
Program
Sound Program 1
Sound Program 2 (No flash)
Sound Program 3 (Flash)
Sound Program 4 (All Bright Flash)
Variable Speed
Speed 1~9
Speed 1~9
Speed 1~9
Speed 1~9
8
C. DMX MODE
When selecting a starting DMX address, always consider the number of DMX channels. If you choose a starting
address that is too high, you could restrict the access to some of the product’s channels. With 8-channel DMX
mode, it defines the highest configurable address 504.
Press <MENU> repeatedly until dxxx shows on the display.
Use <UP> or <DOWN> to select the starting address (d001 – d512).
Press <ENTER>
DMX CHANNELS
5 Channels DMX code setting: d001~d512
Channel
1
2
3
4
5
Value
000-255
000-100
101-255
000-255
011-200
201-255
000-255
Description
LED Mode 1
LED Mode 2
Strobe Speed
Strobe
Auto mode
Sound mode
Auto / Sound Speed (Slow-Fast)
6 Channels DMX code setting: H001~H512
Channel
1
2
3
4
5
6
Value
000-255
000-255
000-255
000-255
000-255
000-255
Description
LED Effect Group 1
LED Effect Group 2
LED Effect Group 3
LED Effect Group 4
LED Effect Group 5
LED Effect Group 6
TECHNICAL SPECIFICATION
Rated voltage
Rated power
LED
Fuse
Control Signal
Channel
Function
Dimensions per unit
Weight (per unit)
: AC100~240V 50/60Hz
: 60Watt
: 12x3W UV LED
: F3A
: DMX signal
: 5 / 6 Channels
: DMX, Auto, Sound active and Master-Slave.
: 120 x 370 x 122mm
: 2.1 kg
The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be
changed without prior notice.
9
10
– Declaration of Conformity
Importer:
TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
Tel :
0031546589299
Fax :
0031546589298
The Netherlands
Product number:
153.272
Product Description:
LCP12UV 12x 3W LEDs UV Strobe
Regulatory Requirement:
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 60598-2-17:1989+A2:1991
EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 62471:2008
EN 62493:2010
The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and conforms to the above
mentioned Declarations.
ALMELO,
19-05-2014
Signed: P. Feldman
11
www.tronios.com
Copyright © 2014 by TRONIOS the Netherlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement