en – user manual pl – instrukcja obsługi cz – návod k

en – user manual pl – instrukcja obsługi cz – návod k
EN – USER MANUAL
PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI
CZ – NÁVOD K OBSLUZE
SK – NÁVOD NA POUŽITIE
EN – MP3 PLAYER NATEC MP10 – USER MANUAL
1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
The manual contains important safety instructions and information of the device’s proper usage. Read it carefully to avoid
accidents.
- Please do not expose the device in the low or high temperature (above 40℃), especially in cars with window closed
during summer.
- Please do not store it in the humid or dirty area.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Please do not turn up the volume of the earphones too high while using it. If you feel ringing in your ears stop using the
device or turn the volume down.
- Please do not wipe the surface of device with alcohol, benzene or thinners.
- Please do not use the device in areas where electronic devices are prohibited.
- It is not suggested to use the device when you are driving or walking on the street.
2. FUNCTION OVERVIEW
1. USB plug
2. USB Push the knob
3. Power ON/OFF
4. Earphone jack
5. Mode
6. Next
7. Volume
8. Play / Pause
9. Previous
10. Micro SD card slot
11. MIC
12. LCD Display
13. Strap hole
3. BASIC OPERATION
Power ON/OFF
Push the button to “ON/OFF” position to turn on/off the device.
Note: When battery power is low, system will automatically power OFF the device.
Standby Mode
Hold play/pause button for 3 seconds to enter/exit into/from standby mode.
Volume adjusting
Press “V” button to enter into volume adjustment interface, then press “next/previous” button to increase/decrease the
volume. Long press “next/previous” button will increase/decrease the volume continuously.
Note: Do not turn up the volume too high when using the earphones, otherwise you can injure your hearing.
4. BATTERY
Battery power indicator is located on the screen, when battery power is low, recharge your battery by connecting to PC via
USB. The battery indicator will indicate charging of battery. Indicator will also indicate when battery is fully charged.
Note: For the first two times charge the battery for about 8hrs. The running time of battery depends on the volume, playing
files format, button operation, etc. The user can set [power off setting] to save power.
5. MAIN MENU
Press “M” button to enter into sub menu, then press “next/previous” button to select. To save settings and exit from menu
hold “M” button.
Music mode
Short press play/pause button to start/pause of playing. Press “next” button to move on the next song. Press “previous”
button briefly to move to the previous songs.
Press “M” button to enter into sub-menu, then press “next/previous” button to select the mode. You can confirm selection
by pressing “M” button (Repeat, Equalizer, Replay, Replay times, Replay gap, Exit).
Replay settings: when “A” in the icon
blinks, select song and press “M” to confirm start point, then select song which
you want to play as last and press “M” to confirm. The player will replay from A to B according to the setting in the replay
times.
Record mode
Press play/pause button to start/stop recording. Hold “M” button to save and exit.
Settings
Press “next/previous” button to select required setting, then press “M” button briefly to edit. In this mode you can set:
System Time, Backlight, Language, Power OFF time, Contrast and also you can get information’s about Used memory,
Firmware version, Firmware upgrade.
E-book mode
Press “M” button to enter into TEXT menu. To read the e-book, press “play/pause” button. To set up, delete or bookmark
e-book file, press “M” button and select required action.
6. USB DISK FUNCTION
The player can be also used as a mobile storage device, just plug and play to the computer, supports 1GB ~ 8GB memory.
The player also supports charging via USB when connecting to PC.
GENERAL INFORMATION
- The product is covered by a 24 months manufacturer’s warranty.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard. The standard was issued in order to
decrease the amount of the electronic and electrical waste emitted into the atmosphere.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste.
You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed
information about recycling this product please contacts your retailer or a local authority.
Visit our web site to get more information: www.natec-zone.com
PL - MP3 PLAYER NATEC MP10 - INSTRUKCJA OBSŁUGI
1 . INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania urządzenia. Przeczytaj
dokładnie całą instrukcje, aby uniknąć problemów.
- Proszę nie wystawiać urządzenie na działanie niskich lub wysokich temperatur (powyżej 40 ℃), zwłaszcza w
samochodach z zamkniętym oknem w okresie letnim.
- Proszę nie przechowywać urządzenie w wilgotnym lub zakurzonym środowisku.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną
usterkę produktu.
- Proszę nie ustawiać głośność słuchawki zbyt wysoko podczas użytkowania. Jeśli czujesz, dzwonienie w uszach należy
przerwać korzystanie z urządzenia lub zmniejszyć głośność.
- Proszę nie czyścić powierzchni urządzenia alkoholem, benzenem lub innymi rozcieńczalnikami.
- Proszę nie używać urządzenia w miejscach, gdzie jest to zabronione.
- Nie zaleca się korzystania z urządzenia podczas jazdy lub spaceru na ulicy.
2. PRZEGLĄD FUNKCJI
1. Wtyczka USB
2. Przycisk wysunięcia wtyczki USB
3. Przycisk włączania/wyłączania
4. Gniazdo słuchawkowe
5. Przycisk “M” (Mode)
6. Następny
7. Głośność
8. Odtwarzanie / Pauza
9. Poprzedni
10. Gniazdo kart Micro SD
11. Mikrofon
12. Wyświetlacz LCD
13. Otwór na smycz lub pasek
3 . FUNKCJE PODSTAWOWE
Włączanie/wyłączanie
Przesuń przycisk na pozycję "ON/OFF", aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
Uwaga: W przypadku niskiego poziomu akumulatora, system automatycznie wyłączy urządzenie.
Tryb gotowości
Przytrzymaj przycisk „Play/Pause” przez 3 sekundy, aby wejść/wyjść do/z trybu gotowości.
Regulacja głośności
Naciśnij przycisk "V", aby wejść w regulację głośności, a następnie naciśnij przycisk "następny/poprzedni", aby
zwiększyć/zmniejszyć głośność. Długie naciśnięcie przycisku "następny/poprzedni" spowoduje zwiększenie/zmniejszenie
głośności w sposób ciągły.
Uwaga: Podczas korzystania z słuchawek nie należy ustawiać głośność zbyt wysoko, inaczej możesz uszkodzić swój słuch.
4 . BATERIA
Wskaźnik naładowania baterii znajduje się na ekranie, w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora, naładuj
baterie przez podłączenie urządzenia do portu USB w komputerze. Wskaźnik baterii wskazuje ładowanie baterii.
Wskaźnik będzie także wskazywać, gdy bateria jest w pełni naładowana.
Uwaga: Przez pierwsze dwa razy należy ładować baterię około 8 godzin. Czas pracy akumulatora zależy od głośności,
odtwarzanych formatów plików, naciskania przycisków, itp. Użytkownik może ustawić czas automatycznego wyłączania
urządzenia, aby oszczędzać energię.
5 . MENU GŁÓWNE
Naciśnij przycisk "M", aby wejść do podmenu, a następnie naciśnij przycisk "następny/poprzedni", aby przejść do żądanej
pozycji. Aby zapisać ustawienia i wyjść z menu przytrzymaj przycisk "M".
Tryb muzyki
Krótko naciśnij przycisk Play/Pause, aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie muzyki. Naciśnij przycisk "Następny", aby
przejść do następnego utworu. Naciśnij przycisk "poprzedni", aby przejść do poprzedniego utworu.
Naciśnij przycisk "M", aby wejść do podmenu, a następnie naciśnij przycisk "następny/poprzedni", aby przejść do żądanej
pozycji. Wybór możesz potwierdzić, naciskając przycisk "M", w podmenu znajdują się ustawienia (Pętli, Equalizera,
Powtarzania, Liczby powtórzeń, Luki powtarzania).
Ustawienia powtarzania: gdy ikona " " miga, wybierz utwór i naciśnij przycisk "M", aby potwierdzić punkt początkowy,
a następnie wybierz utwór, który chcesz odtworzyć jak ostatni i potwierdź wybrane naciśnięciem przycisku "M".
Odtwarzacz będzie powtarzacz utwory z A do B w zależności od ustawienia liczby powtórzeń.
Tryb nagrywania dźwięku
Naciśnij przycisk Play/Pause, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie. Przytrzymaj "M", aby zapisać i wyjść z nagrywania.
Ustawienia
Za pomocy przycisku "następny/poprzedni" wybierz odpowiednie ustawienie, by zapisać ustawienia naciśnij krótko
przycisk "M". W tym trybie można ustawić: czas systemu, podświetlenie, język, czas wyłączenia, kontrast, a także można
uzyskać informacje o dostępnej pamięci, wersji oprogramowania i aktualizacji oprogramowania.
Tryb E-book
Naciśnij przycisk "M", aby wejść do menu tekstowego. Aby przeczytać e-book, naciśnij przycisk "play/pause". Aby wejść
w ustawienia, usunąć plik lub utworzyć zakładkę, naciśnij przycisk "M", a następnie wybierz żądaną akcję.
6 . FUNKCJA DYSKU PRZENOŚNEGO
Odtwarzacz może być również używany jako mobilny nośnik pamięci, wystarczy podłączyć do komputera (obsługuje
karty pamięci 1GB ~ 8GB). Odtwarzacz posiada również funkcje ładowania przez USB po podłączeniu do komputera.
UWAGI OGÓLNE
- Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją producenta.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Jej celem jest zmniejszenie ilości
substancji niebezpiecznych, przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany
jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W
celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu lub organem władzy
lokalnej.
Więcej informacji na stronie: www.natec-zone.com
CZ - MP3 PŘEHRÁVAČ NATEC MP10 – NÁVOD K POUŽITÍ
1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání zařízení. Přečtěte si pozorně celý návod,
aby se předešlo pozdějším problémům.
Nevystavujte zařízení nízkým, nebo vysokým teplotám (nad 40 ℃) a to zejména v autech se zavřenými okny v létě.
Nepoužívejte zařízení v prašném, nebo vlhkém prostředí .
Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
Prosím nenastavujte hlasitost sluchátek během používání příliš vysoko. Pokud máte pocit zvonění v uších, přerušte jej
používaní, nebo snižte hlasitost.
- Prosím nečistěte povrchu zařízení alkoholem, benzenem, nebo jinými chemickými látkami.
- Prosím nepoužívejte zařízení v místech, kde je to zakázáno.
- Nedoporučuje se používat zařízení při jízdě, nebo chůzi na ulici.
-
2. PŘEHLED FUNKCÍ
1. USB konektor
2. Tlačítko pro vysunutí USB konektoru
3. Tlačítko ON/OFF
4. Výstup pro sluchátka
5. Tlačítko “M” (Mode)
6. Další
7. Hlasitost
8. Přehrávání / Pauza
9. Předchozí
10. Čtečka karet Mikro SD
11. Mikrofon
12. LCD displej
13. Otvor pro klíčenku, nebo pásek
3. VLASTNOSTI
Zapnutí/vypnutí
Pro zapnutí/vypnutí zařízení posuňte přepínač do pozice "ON/OFF".
Poznámka: V případě nízkého stavu baterie, systém automaticky vypne zařízení.
Pohotovostní režim
Podržte tlačítko "Play/Pause" na 3 sekundy pro vstup/výstup do/z pohotovostního režimu.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko "V" pro přístup k ovládání hlasitosti a poté stiskněte tlačítko "další/předchozí" aby zvýšit/snížit hlasitost.
Dlouhým stiskem tlačítka "další/předchozí" se plynule zvýší/sníží hlasitost.
Poznámka: Při používání sluchátek nenastavujte hlasitost příliš vysoko, jinak si můžete poškodit váš sluch.
4. BATERIE
Indikátor stavu baterie je umístěn v pravým horním rohu displeje, v případě nízkého stavu baterie, nabijte baterii
připojením zařízení k portu USB ve vašem počítači. Indikátor stavu baterie signalizuje také nabíjení a plné nabití baterie.
Poznámka: Při prvních dvou nabitích nabíjejte baterii až 8 hodin. Životnost baterie je závislá od hlasitosti, formátu
přehrávaných souborů, častého používání tlačítek atd. Uživatel si můžete nastavit čas automatického vypínání zařízení,
aby ušetřit energii.
5 . HLAVNÍ MENU
Stiskněte tlačítko "M" pro vstup do podmenu a poté stiskněte tlačítko "další/předchozí" aby přejít do požadované funkce.
Chcete-li uložit nastavení a vyjít z menu podržte tlačítko "M".
Hudební režim
Krátce stiskněte tlačítko Play/Pause aby začít/zadržet přehrávání hudby. Stisknutím tlačítka "Další" přejdete na následující
skladbu. Stisknutím tlačítka "předchozí" přejdete na předchozí skladbu.
Pro vstup do podmenu stiskněte tlačítko "M" a poté stiskněte tlačítko "další/předchozí" aby přejít do požadované funkce.
Volbu můžete potvrdit stisknutím tlačítka "M". V podmenu najdete následující nastavení (Smyčka, Ekvalizér, opakování,
počet opakování, mezera opakování).
Nastavení opakování: kdy ikona " " bliká, vyberte skladbu a stiskněte tlačítko "M" aby potvrdit počáteční bod a pak
vyberte skladbu, kterou chcete přehrát jako poslední a volbu potvrďte stisknutím tlačítka "M". Přehrávač bude opakovat
skladby z bodu A do bodu B v závislosti od nastavení počtu opakování.
Režim nahrávání
Stiskněte tlačítko Play/Pause pro spuštění/zastavení nahrávání. Podržte tlačítko "M" aby uložit a vyjít z nahrávání.
Nastavení
Pomocí tlačítka "další/předchozí" vyberte odpovídající nastavení, pro uložení nastavení stiskněte krátce tlačítko "M". V
tomto režimu můžete nastavit: systémový čas, podsvícení, jazyk, čas automatického vypnutí, kontrast, a můžete také získat
informace o dostupné paměti, verzi softwaru a aktualizaci softwaru.
E-book režim
Stiskněte tlačítko "M" pro vstup do nabídky textu. Chcete-li přečíst e-knihu, stiskněte tlačítko "Play/Pause". Pro vstup do
nastavení, smazaní souboru, nebo vytvoření záložky, stiskněte tlačítko "M" a pak vyberte požadovanou akci.
6. FUNKCE PŘENOSNÉHO DISKU
Přehrávač lze také použít jako mobilní úložiště médií, jednoduše připojte k počítači (podporuje paměťové karty
1GB~8GB). Přehrávač obsahuje také funkci nabíjení přes USB po připojení k počítači.
OBECNÉ INFORMACE
- Na tento výrobek se vztahuje 2 ročná záruční doba.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS, které účelem je snížení nebezpečných látek
unikajících do prostředí z elektrických a elektronických odpadů.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto výrobkem nelze nakládat jak s domácím
odpadem. Správným znehodnocením chráníte životní prostředí. Podrobné informace o recyklaci tohoto
výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.
Pro více informací navštivte: www.natec-zone.com
SK - MP3 PREHRÁVAČ NATEC MP10 – NÁVOD NA POUŽITIE
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Táto príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a správnom používaní zariadenia. Prečítajte si pozorne celý
návod, aby sa predišlo neskorším problémom.
- Nevystavujte zariadenie nízkym, alebo vysokým teplotám (nad 40 ℃) a to najmä v autách so zatvorenými oknami v
lete.
- Nepoužívajte zariadenie v prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Prosím nenastavujte hlasitosť slúchadiel počas používania príliš vysoko. Ak máte pocit zvonenia v ušiach, prerušte jeho
používanie, alebo znížte hlasitosť.
- Prosím nečistite povrch zariadenia alkoholom, benzénom, alebo inými chemickými látkami.
- Prosím nepoužívajte zariadenie v miestach, kde je to zakázané.
- Neodporúča sa používať zariadenie pri jazde, alebo chôdzi na ulici.
2. PREHĽAD FUNKCIÍ
1. USB konektor
2. Tlačidlo pre vysunutie USB konektoru
3. Tlačidlo ON/OFF
4. Výstup pre slúchadla
5. Tlačidlo “M” (Mode)
6. Ďalší
7. Hlasitosť
8. Play/Pause
9. Predchádzajúci
10. Čítačka kariet Mikro SD
11. Mikrofón
12. LCD displej
13. Otvor pre kľúčenku
3. VLASTNOSTI
Zapnutie/vypnutie
Pre zapnutie/vypnutie zariadenia posuňte prepínač do pozície "ON/OFF".
Poznámka: V prípade nízkeho stavu batérie, systém automaticky vypne zariadenie.
Pohotovostný režim
Podržte tlačidlo "Play/Pause" na 3 sekundy pre vstup/výstup do/z pohotovostného režimu.
Nastavenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo "V" pre prístup k ovládaniu hlasitosti a potom stlačte tlačidlo "ďalší/predchádzajúci" aby zvýšiť/znížiť
hlasitosť. Dlhým stlačením tlačidla "ďalší/predchádzajúci" sa plynulo zvýši/zníži hlasitosť.
Poznámka: Pri používaní slúchadiel nenastavujte hlasitosť príliš vysoko, inak si môžete poškodiť sluch.
4. BATÉRIE
Indikátor stavu batérie je umiestnený v pravom hornom rohu na displeji, v prípade nízkeho stavu batérie, nabite batériu
pripojením zariadenia k portu USB vo vašom počítači. Indikátor stavu batérie signalizuje aj nabíjanie a plné nabitie batérie.
Poznámka: Pri prvých dvoch nabíjaniach nabíjajte batériu až 8 hodín. Životnosť batérie je závislá od hlasitosti, formátu
prehrávaných súborov, častého používania tlačidiel, atď. Užívateľ si môžete nastaviť čas automatického vypínania
zariadenia, aby šetriť energiu.
5. HLAVNÉ MENU
Stlačte tlačidlo "M" pre vstup do podmenu a potom stlačte tlačidlo "ďalší/predchádzajúci", aby prejsť do požadovanej
funkcie. Ak chcete uložiť nastavenia a vyjsť z menu podržte tlačidlo "M".
Režim hudby
Krátko stlačte tlačidlo Play/Pause, aby začať/zadržať prehrávanie hudby. Stlačením tlačidla "Ďalej" prejdete na
nasledujúcu skladbu. Stlačením tlačidla "predchádzajúci" prejdete na predchádzajúcu skladbu.
Pre vstup do podmenu stlačte tlačidlo "M" a potom stlačte tlačidlo "ďalší/predchádzajúci", aby prejsť k požadovanej
funkcie. Voľbu môžete potvrdiť stlačením tlačidla "M". V podmenu nájdete nasledujúce nastavenia (Slučka, Ekvalizér,
opakovanie, počet opakovaní, medzera opakovania).
Nastavenie opakovania: keď ikona
bliká, vyberte skladbu a stlačte tlačidlo "M", aby potvrdiť počiatočný bod a potom
vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať ako poslednú a voľbu potvrďte stlačením tlačidla "M". Prehrávač bude opakovať
skladby z bodu A do bodu B v závislosti od nastavenia počtu opakovaní.
Režim nahrávania
Stlačte tlačidlo Play/Pause pre spustenie/zastavenie nahrávania. Podržte tlačidlo "M", aby uložiť a vyjsť z nahrávania.
Nastavenia
Pomocou tlačidla "ďalší/predchádzajúci" prejdete na odpovedajúce nastavenia, pre uloženie nastavení stlačte krátko
tlačidlo "M". V tomto režime môžete nastaviť: systémový čas, podsvietenie, jazyk, čas automatického vypnutia, kontrast a
môžete tiež získať informácie o dostupnej pamäti, verziu softvéru a aktualizáciu softvéru.
Režim E-book
Stlačte tlačidlo "M" pre vstup do ponuky textu. Ak chcete prečítať e-knihu, stlačte tlačidlo "Play/Pause". Pre vstup do
nastavení, zmazania súboru, alebo vytvorenia záložky, stlačte tlačidlo "M" a potom vyberte požadovanú položku.
6. FUNKCIA PRENOSNÉHO DISKU
Prehrávač možno tiež použiť ako mobilné úložisko médií, jednoducho pripojte k počítaču (podporuje pamäťové karty
1GB~8GB). Prehrávač obsahuje tiež funkciu nabíjania cez USB po pripojení k počítaču.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
- Na tento výrobok sa vzťahuje 2 ročná záručná doba.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú k strate záruky, alebo k poškodeniu výrobku.
- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS, ktorej účelom je zníženie nebezpečných
látok unikajúcich do prostredia z elektrických a elektronických odpadov.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno zaobchádzať ako s
domácim odpadom. Správnym znehodnotením chránite životné prostredie. Podrobné informácie o
recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.
Pre viac informácií navštívte: www.natec-zone.com
PRODUCT SPECIFICATION
LCD screen
Operating languages
USB Interface
File formats supported
Micro SD Card reader
Built-in memory
Audio socket
Power supply
Operating temperature
Dimension
System requirements
Package contents
128x64 pixels
English, German, French, Italian, Dutch, Portuguese, Spanish,
Swedish, Czech, Polish, Romanian, Greek, Russian etc.
USB2.0
Music: MP3, WMA,
Record: WAV
Text: TXT
Supports 1~8 GB
4GB
3.5mm stereo Mini-Jack
3.7V 150mAh Li-polymer battery
-5℃~40℃
83x27x12mm
Windows 2000/ME/XP/Vista,7/8, Mac OS 10, Linux 2.4.2
MP3 Player MP10, Earphones, User Manual
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising