INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER BLUETOOTH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER BLUETOOTH
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ADAPTER BLUETOOTH v2.0 USB
CBD-120
#05798
wersja 1.1
Wstęp
Adapter Bluetooth v2.0 USB umożliwia komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth w obrębie 150 metrów
w wolnej przestrzeni (w warunkach normalnej pracy obszar zasięgu może być ograniczony). Dołączone do
niego oprogramowanie BlueSoleil bazujące na paltformie Windows pozwala na połączenie innego komputera, aparatu, telefonu lub innego urządzenia Bluetooth.
Oświadczenie ETSI dotyczące zakłóceń
Urządzenie generuje i wykorzystuje fale o częstotliwościach radiowych. Instalacja niezgodna z podanymi
w instrukcji zaleceniami może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej i spowodować pracę urządzenia niezgodną z przepisami prawa.
Ostrzeżenie
Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może spowodować utratę możliwości jego legalnego użytkowania.
Bezpieczeństwo użytkowania
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób
instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich
wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC).
Deklaracja zgodności R&TTE
Urządzenie pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie europejskiej opisującej urządzenia
radiowe, terminale telekomunikacyjne oraz ich wzajemne rozpoznawanie i zgodność. (Directive 1999/5/CE
of the European Parliament and the Council of Europe, march 1999, on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity).
1. Zawartość opakowania
- Bluetooth v2.0 USB Adapter,
- płyta CD z oprogramowaniem BlueSoleil oraz instrukcją obsługi,
- niniejsza instrukcja obsługi.
Podczas dostawy należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych
uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Prosimy również o sprawdzenie zgodności
zawartości opakowania z powyżej zamieszczoną listą.
2. Zawartość instrukcji
Instrukcja ta zawiera opis adaptera Bluetooth z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i użytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu.
3. Zasady bezpieczeństwa
Adapter Bluetooth v2.0 USB jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń
elektrycznych.
4. Instalacja sprzętu
4.1. Instalacja oprogramowania bezprzewodowej Adaptera Bluetooth v2.0 USB
- do napędu CD-ROM włożyć płytę CD dostarczoną z kartą USB (pojawi się instalator programu),
2
- z menu instalacyjnego wybrać USB Adapter for PC. Jeśli menu instalacyjne nie pojawi się automatycznie,
należy wybrać Start -> Uruchom i wpisać D:\autorun.exe (gdzie D to litera napędu CD-ROM) i kliknąć OK,
- postępować zgodnie z instrukcjami instalatora,
- wyciągnąć z napędu płytę CD i zrestartować komputer,
- włożyć Adapter Bluetooth do portu USB komputera,
- po zresetowaniu, system Windows w większości przypadków zainstaluje odpowiednie sterowniki automatycznie.
4.2. Konfiguracja Adaptera Bluetooth v2.0 USB
4.2.1. Okno konfiguracyjne programu BlueSoleil.
3
Dostępne profile (ikony):
Bluetooth Personal Area Networking Service
umożliwia utworzenie sieci lokalnej opartej o Bluetooth
Bluetooth Dial-Up Networking Service
umożliwia bezprzewodowe połączenie z Internetem za pomocą modemu lub
telefonu komórkowego
Bluetooth Serial Port Service
umożliwia połączenie z laptopem, PDA, itp. poprzez wirtualny port szeregowy
Bluetooth Lan Acces Service
umożliwia użytkownikowi dostęp do sieci LAN opartej o Bluetooth
Bleutooth File Transfer Service
umożliwia przesyłanie plików, katalogów pomiędzy urządzeniami Bluetooth
Bluetooth Information Synchronization Service
umożliwia synchronizację pomiędzy urządzeniami Bluetooth
Bluetooth Object Push Service
umożliwia użytkownikowi wysyłanie i odbieranie informacji PIM (wiadomości,
notatki, wizytówki) pomiędzy komputerem a PDA lub telefonem komórkowym
Bluetooth Printer Service
umożliwia komunikację z drukarką Bluetooth
Bluetooth Human Interface Device Service
umożliwia podłączenie klawiatury, myszki itp.
Bluetooth FAX Service
umożliwia użytkownikom za pomocą Bluetooth wysyłanie faksów poprzez modem
lub telefon komórkowy
Bluetooth Basic Imaging Service
umożliwia użytkownikowi pobieranie obrazów, zdjęć z urządzeń (telefon, aparat)
Bluetooth AV Service
umożliwia użytkownikowi słuchanie muzyki odtwarzanej np. z komputera poprzez
słuchawki
Bletooth Headset Service
umożliwia podłączenie słuchawek lub mikrofonu
Kolory wyświetlanych ikon oznaczają:
Biały:
Żółty:
Zielony:
stan bezczynności (normalny stan pracy),
dostępny (urządzenie zostało wykryte),
połączony (możliwa jest komunikacja między urządzeniami) .
4.2.2. Menu programu BlueSoleil:
File:
Hide – ukrycie okna program,
Always on Top - wyświetlenie okna program zawsze na wierzchu,
Exit – zamknięcie programu BlueSoleil,
View:
Main Window – pokazanie Menu Główne programu,
Service Window - pokazanie Menu Serwisowe,
Arrange Devices – ułożenie ikon w wybranej kolejności,
Refresh Devices – odświeżenie liczby urządzeń,
My Bluetooth:
Bluetooth Device Discovery - wyszukiwanie innych urządzeń będących w zasięgu,
Bluetooth Service Discovery – wskazanie na wybrane urządzenie,
Security - konfiguracja ustawień bezpieczeństwa,
Properties - konfiguracja właściwości urządzenia (np. nazwy),
My Services:
Start Service – uruchomienie lokalnej obsługi Bluetooth,
Stop Service – zatrzymanie lokalnej obsługi Bluetooth,
Status – monitorowanie statusu urządzenia,
Properties - konfiguracja obsługi Bluetooth (np.automatyczne połączenia),
Tools:
Find Device – wyszukanie urządzeń,
Add New Device - dodanie nowego urzadzenia,
Add Device From History - dodanie nowego urządzenia z listy,
Configurations - konfiguracja urządzenia,
My Bluetooth Device - zaawansowana konfiguracja urządzenia,
Help:
Contents and Index - dostęp do pomocy,
About BlueSoleil - informacje o wersji programu.
4
5. Konserwacja
Adapter Bluetooth v2.0 USB nie wymaga żadnych szczególnych czynności konserwacyjnych.
6. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy
gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub
odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego
punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można
oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa
utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z
odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.
7. Specyfikacja techniczna
RP-WU1705
Numer Atel
#05798
Standardy
Bluetooth 1.1/1.2/2.0
Pasmo częstotliwości
Ilość kanałów
Zasięg
2402 MHz ÷ 2480 MHz
79
100 m
Interfejs
USB 1.1
Antena
zintegrowana
Max. prędkość transmisji
Pobór prądu
Czułość
Certyfikaty
Wymiary
Waga
3,0 Mbps
80 mA (transmisja),
25 mA (czuwanie)
-80dBm @ 0.1% BER
CE, FCC
59x19x7 mm
8g
Klasa mocy
Class 1
Gwarancja
12 miesięcy
5
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów.
W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia
prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl.
Atel Electronics
www.atel.com.pl
dr/pw/25.09.2006
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising