Manual för Plug-in fjärrkontroll

Manual för Plug-in fjärrkontroll
1
Transmitter
2
IST194/NL01.4851_21-03-2013
1 ch wall remote
4 ch wall remote
EN - Instructions and
warnings for users
SE - Instruktioner och varningar för användare
Hunter Douglas Scandinavia AB
Sandbergsvägen 441 39 Alingsås
3
Step 1
4
02
1
Step 2
34
02
1
3
4
02
1
34
ENGLISH
DESCRIPTION AND
APPLICATIONS
The products belong to a complete
range of remote controls that allow
to control the automation systems
for awning, roller shutter, etc and a
series of interchangeable supports
(Fig.1).
INSTALLATION
To install the transmitter, introduce
the remote control into the chosen
support, directing it as desired
(Fig.1).
MEMORIZATION
To memorise the remote control,
refer to the specific instructions in
the manual of the radio receiver or
control unit to be controlled.
OPERATION
The transmitters are divided into 2
operational types (Fig. A, B). Identify the type of remote control you
have and read the operating procedures below.
TYPE A - Buttons s = open; n
= Stop; t = Close of this remote
control command perform a single command a single automation
group.
TYPE B - These remote control
has 2 distinct and consecutive operational steps to send
a command (settings and execution), as in Fig.4.
STEP 1 - SELECT THE AUTOMATION SYSTEMS:
Select the identification number on
the remote control (buttons 1, 2,
3, 4, 5, 6) of the automation to be
controlled and, in the event of several automation systems, select
the respective numbers one after
the other, as in Fig.4.
STEP 2 - SEND THE COMMANDS:
Once the automation systems
have been selected and before the
led goes off, the commands must
be sent to them by pushing one of
the following buttons: s (Open); n
(Stop); t (Close).
WARNING: Steps 1 and 2 must
be performed while the led
is on, each time the button is
pushed prolongs the time the
led remains on (if already on)
for a further 4 seconds (Fig. 4).
The commands sent with buttons
s, n, t also memorises the automation systems selected in
step 1 (this replaces the previous
memorisation). These memorised
automation systems can be subsequently commanded by pushing
the s, n, t buttons.
Whereas, if the led goes off before the command is sent with
the s, n, t buttons, memorisation does not take place and the
s, n, t buttons will only command the previously memorised
automation systems.
POWER SUPPLY BATTERY
The remote control battery must
be replaced when:
• the transmission of the command
is slow when the button is pushed
(meaning the battery is nearly flat)
• the transmission led light dulls
when the button is pushed (meaning the battery is totally flat).
Battery replacement
Refer to the operations illustrated
in Fig.2 and 3 to replace the battery.
Battery disposal
Warning!: The battery
contains polluting substances and therefore
when flat must not be
thrown out with normal household
refuse but disposed of in compliance with local laws and regulations in appropriate containers for
the collection and disposal of polluting substances.
TECHNICAL
CHARACTERISTICS
• Power supply: CR2032 type
3Vdc lithium battery • Battery life:
approx. 2 years, with 10 transmissions per day • Frequency:
433.92 MHz (± 100 KHz) • Irradiated power: approximately 1 mW
e.r.p. • Radio coding: rolling code
52 bit • Operating temp.: - 20°C;
+ 55°C • Range: approx. 200 m;
35 m (if inside buildings) • Protecti on: class IP 40 (home use
or protected locations) • Dimensions: W. 40 x D. 40 x H. 10 mm
• Weight: 14g
Notes: • The producer, in order to
improve its products, reserves the
right to modify their technical characteristics at any time without prior
notice. In any case, the manufacturer guarantees their functionality and fitness for the intended
purposes. • All indicated technical characteristics refer to a room
temperature of 20°C (± 5°C).
CE declaration of
conformity
Hunter Douglas here by
declares that the products:
1 ch wall remote, 4 ch
wall remote conform to the
essential requisites and other
pertinent provisions laid down
by directive 1999/5/EC.
N.Dekker
(manager Reserch and
Development)
A
SVENSKA
BESKRIVNING OCH
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Produkterna tillhör ett komplett
sortiment av fjärrkontroller vars
funktion är att styra automatiseringssystem för markiser, rulljalusier o.s.v. samt en rad utbytbara
hållare (Fig.1).
INSTALLATION
För att installera sändaren, sätt i
fjärrkontrollen i önskad hållare och
rikta den som du vill (Fig.1).
MEMORERA
För att memorera fjärrkontrollen
hänvisas till respektive instruktioner i handboken för radiomottagaren eller styrenhet som ska styras.
FUNKTION
Sändare kan delas in i 2 olika funktionstyper (Fig. A, B). Kontrollera
vilken typ av fjärrkontroll du har
och läs igenom funktionsprocedurerna nedan.
TYP A - Knapparna s = Öppna,
n = Stopp, t = Stänga på denna
fjärrkontroll ger ett enskilt kommando för en enskild automatiseringsenhet.
TYP B - Dessa fjärrkontroller har 2
skilda och på varandra följande
funktionssteg för att skicka ett
kommando (inställningar och utförande), som visas i Fig.4.
STEP 1 - VÄLJ AUTOMATISERINGSSYSTEM:
Välj identifieringsnumret på fjärrkontrollen (knapparna 1, 2, 3, 4,
5, 6) för automatiseringen som ska
styras och välj respektive nummer
ett efter ett (vid flera automatiseringssystem), som visas i Fig.4.
STEG 2 - SKICKA KOMMANDON:
När automatiseringssystemen har
valts och innan lampan släcks,
måste kommandona skickas till
dem genom att trycka en av följande knappar: s (Öppna), n (Stopp),
t (Stänga).
VARNING! Steg 1 och 2 måste
utföras medan lampan är tänd.
Varje gång knappen trycks ned
förlängs tiden som lampan lyser (om den redan lyser) i ytterligare 4 sekunder (Fig. 4).
Kommandona som skickas med
knapparna s, n, t memorerar
även automatiseringssystemen
som har valts i steg 1 (detta ersätter den tidigare memoreringen).
Dessa memorerade automatiseringssystem kan därefter styras
B
1a
1a
1b
genom att trycka på knapparna s,
n och t.
Om lampan släcks innan kommandot skickas med knapparna s, n och t , sker inte memoreringen och knapparna s, n och
t styr endast tidigare memorerade automatiseringssystemen.
FJÄRRKONTROLLEN BATTERI
Fjärrkontrollens batteri måste bytas när:
• Sändningen av kommandot går
långsamt när knappen trycks ned
(batteriet är nästan urladdat).
• Sändningslampan lyser svagt när
knappen när knappen trycks ned
(batteriet är helt urladdat).
Byta batteri
Se proceduren i Fig.2 och 3 för att
byta batteriet.
Kassering av batteriet
Varning! Batteriet innehåller förorenande ämnen och ska därför inte
slängas med det vanliga
hushållsavfall när det är urladdat.
Kassera i stället batteriet i enlighet
med lokala lagar och bestämmelser i därtill avsedda behållare för
insamling och bortskaffande av
förorenande ämnen.
TEKNISKA EGENSKAPER
• Strömförsörjning: CR2032
typ 3 V dc litiumbatteri • Batteriets livslängd: Ca 2 år vid 10
sändningar per dag • Frekvens:
433,92 MHz (± 100 kHz) • Utstrålad effekt: Ca 1 mW e.r.p. • Radiokodning: Rullande kod 52 bit
• Arbetstemp.: - 20 °C; + 55 °C
• Räckvidd: Ca 200 m, 35 m (inomhus) • Skydd: Kapslingsklass
IP 40 (hemmabruk eller skyddade
platser) • Dimensioner: B 40 x D
40 x H 10 mm • Vikt: 14 g
Obs! • I syfte att förbättra produkterna förbehåller sig tillverkaren
rätten att göra ändringar på deras
tekniska egenskaper när som helst
och utan förvarning. Tillverkaren
garanterar dock deras funktion och
lämplighet för avsedda användningsområden. • Samtliga tekniska
egenskaper gäller för en rumstemperatur på 20 °C (± 5 °C).
EG-försäkran om
överensstämmelse
Hunter Douglas försäkrar
härmed att produkterna: 1
ch wall remote, 4 ch wall
remote överensstämmer
med de grundläggande krav
och andra tillämpliga bestämmelser som fastställs av direktiv 1999/5/EC.
N. Dekker (forskningsoch utvecklingschef)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising