Instrukcja obsługi
Jesteśmy do Twoich usług
Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support
Masz pytanie?
Skontaktuj się z
Instrukcja obsługi
AZ780
Spis treści
8 Informacje o produkcie
1 Ważne
2
3
2 Radioodtwarzacz CD
4
4
4
5
6
Ryzyko połknięcia baterii.
Wstęp
Zawartość opakowania
Opis urządzenia
Opis pilota zdalnego sterowania
3 Czynności wstępne
Przygotowanie pilota
Podłączanie zasilania
Włączanie
Wyłączanie
Dane techniczne
Obsługiwane formaty płyt MP3
Informacje o odtwarzaniu urządzenia
USB
Konserwacja
15
15
15
16
16
9 Rozwiązywanie problemów
17
10 Uwaga
18
7
7
7
8
8
4 Odtwarzanie
9
Odtwarzanie płyty CD
9
Odtwarzanie z urządzeń USB
9
Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego 9
5 Opcje odtwarzania
Sterowanie odtwarzaniem
Programowanie utworów
Regulacja dźwięku
11
11
11
11
6 Słuchanie radia FM
13
Wyszukiwanie stacji radiowych FM
13
Automatyczne zapisywanie stacji
radiowych
13
Ręczne zapisywanie stacji radiowych
13
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej 13
7 Inne funkcje
14
Ustawianie wyłącznika czasowego
14
Włączanie/wyłączanie podświetlenia
ekranu14
Słuchanie przy użyciu słuchawek
14
PL
1
1 Ważne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Przeczytaj tę instrukcję.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami.
Nie blokuj żadnych otworów
wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie
z instrukcjami producenta.
Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych
źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty
ciepłego powietrza, kuchenki i inne
urządzenia (w tym wzmacniacze), które
wytwarzają ciepło.
Zabezpiecz przewód zasilający w taki
sposób, aby nie mógł być deptany ani
uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach
oraz w miejscach, w których przewód
wychodzi z zestawu.
Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz
akcesoriów wskazanych przez producenta.
Odłączaj zestaw od źródła zasilania
podczas burzy i gdy nie jest używany przez
dłuższy czas.
Naprawę urządzenia należy zlecić
wykwalifikowanym serwisantom.
Naprawa jest konieczna w następujących
przypadkach: uszkodzenie elementu
zestawu, np. przewodu zasilającego bądź
wtyczki; wylanie na zestaw płynu lub
upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu;
narażenie zestawu na działanie deszczu lub
wilgoci; niepoprawne działanie zestawu lub
jego upuszczenie.
OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania
z baterii — Aby zapobiec wyciekowi
elektrolitu z baterii, który może
doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia
mienia lub uszkodzenia urządzenia.
• Wkładaj baterie w prawidłowy
sposób, zgodnie ze znakami + i umieszczonymi na urządzeniu.
• Nie należy używać różnych baterii
(starych z nowymi, zwykłych z
alkalicznymi itp.).
PL
•
•
•
•
•
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z
zestawu przez długi czas.
Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć
przed wysokimi temperaturami (światłem
słonecznym, ogniem itp.).
UWAGA: W przypadku nieprawidłowego
włożenia akumulatora istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię
można wymienić tylko na egzemplarz tego
samego lub odpowiedniego typu.
Zestaw nie powinien być narażony na
kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
Nie wolno stawiać na zestawie potencjalnie
niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych płynami, płonących świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do
gniazdka za pomocą przewodu zasilającego
lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo
dostępne.
Ostrzeżenie
•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
•• Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu
elektronicznym.
•• Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
Ochrona słuchu
Przestroga
•• Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno
muzyki przez długi czas. Ustaw głośność na bezpiecznym
poziomie. Im głośniejszy jest dźwięk, tym krótszy jest
bezpieczny czas słuchania.
Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się
do poniższych zaleceń.
• Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
• Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu
głośności dźwięku ze względu na
dostosowywanie się słuchu.
•
•
•
Nie zwiększaj głośności do takiego
poziomu, przy którym nie słychać
otoczenia.
W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach
używaj słuchawek z rozwagą lub przestań
ich używać na jakiś czas.
Narażenie na nadmierny hałas ze
słuchawek grozi utratą słuchu.
Przestroga
•• Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją
obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie
niebezpiecznego promieniowania laserowego.
Ryzyko połknięcia baterii.
•
•
•
•
Produkt/pilot zdalnego sterowania może
zawierać baterię pastylkową, która może
zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie
poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii
może spowodować poważne obrażenia
lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od
połknięcia mogą wystąpić poważne
oparzenia wewnętrzne.
Jeśli przypuszczasz, że bateria została
połknięta lub w inny sposób znalazła
się pod skórą, natychmiast zgłoś się na
pogotowie.
Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i
zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po
wymianie baterii upewnij się, że komora
baterii jest w pełni zabezpieczona.
Jeśli komora baterii nie może zostać w
pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie z
urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci
i skontaktuj się z producentem.
PL
3
2 Radioodtwarzacz CD
Wstęp
Radioodtwarzacz CD umożliwia:
• słuchanie radia FM;
• słuchanie dźwięku z płyt, urządzeń USB i
innych urządzeń zewnętrznych;
• programowanie kolejności odtwarzania
utworów.
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
dynamicznego wzmocnienia basów (DBB) i
cyfrowy procesor dźwięku (DSC), wzbogacające
dźwięk.
Zawartość opakowania
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego
zawartość:
• Jednostka centralna
• Przewód sieciowy
• Pilot zdalnego sterowania (z baterią)
• Skrócona instrukcja obsługi
• Arkusz dotyczący bezpieczeństwa
4
PL
Opis urządzenia
a
b
c
d
q
p
e
f
g
h
o
n
m
l
i
j
k
a Antena FM
• Poprawianie odbioru sygnału w paśmie
FM.
b
• Gniazdo słuchawek
c AUDIO-IN
• Podłączanie zewnętrznych urządzeń
audio.
d
e
f
• Włączanie i wyłączanie urządzenia.
• Zatrzymywanie odtwarzania.
• Usuwanie programu.
/
TUNING +/• Przechodzenie do poprzedniego lub
następnego utworu.
• Wyszukiwanie stacji radiowych FM.
• Wyszukiwanie w utworze.
g ALBUM/PRESET -/+
• Wybór zaprogramowanej stacji
radiowej.
• Przechodzenie do poprzedniego lub
następnego albumu.
h PROG
• Programowanie utworów.
i MODE
• Wybór trybu odtwarzania: powtarzanie
lub odtwarzanie w kolejności losowej.
j SOURCE
• Wybierz źródło.
k
• Gniazdo USB.
l DBB
• Włączanie lub wyłączanie
dynamicznego wzmocnienia basów.
m DSC
• Wybór ustawień efektu dźwiękowego.
n VOL +/• Regulacja poziomu głośności.
PL
5
o
b
• Rozpoczynanie lub wstrzymywanie
odtwarzania.
p Panel wyświetlacza
• Wyświetlanie bieżącego stanu.
q OPEN•CLOSE
• Otwieranie lub zamykanie kieszeni na
płytę.
Opis pilota zdalnego
sterowania
c
d
/
• Przechodzenie do poprzedniego lub
następnego albumu.
• Wybór zaprogramowanej stacji
radiowej.
• Rozpoczynanie lub wstrzymywanie
odtwarzania.
/
• Wyszukiwanie w utworze.
e PROG
• Programowanie stacji radiowych.
• Programowanie utworów.
f REPEAT
• Wybór trybu powtarzania utworów.
a
CD
TUNER
g SHUFFLE
• Wybór trybu odtwarzania losowego.
USB
b
n
h DBB
• Włączanie lub wyłączanie
dynamicznego wzmocnienia basów.
i DSC
• Wybór ustawień efektu dźwiękowego.
c
d
e
PROG
SLEEP
m
l
j VOL +/• Regulacja poziomu głośności.
k
k MUTE
• Wyciszanie lub włączanie dźwięku.
VOL
j
DSC
i
l SLEEP/BACKLIGHT
• Ustawianie wyłącznika czasowego.
• Włączanie lub wyłączanie
podświetlenia.
MUTE
BACKLIGHT
f
REPEAT
g
SHUFFLE
h
DBB
m
a Przełącznik źródła dźwięku: CD, TUNER,
USB.
• Wybór źródła.
6
PL
n
• Zatrzymywanie odtwarzania.
• Usuwanie programu.
/
• Przechodzenie do poprzedniego lub
następnego utworu.
3 Czynności
wstępne
Przestroga
•• Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją
obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie
niebezpiecznego promieniowania laserowego.
Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w
podanej tu kolejności.
W przypadku kontaktu z firmą Philips należy
podać numer modelu i numer seryjny
urządzenia. Numer modelu i numer seryjny
można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz
numery tutaj:
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________
Opcja 1: Zasilanie prądem
przemiennym
Ostrzeżenie
•• Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie
źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną
na spodzie lub na tylnej ściance zestawu.
•• Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania
prądem przemiennym zawsze pamiętaj o wyjęciu
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
Podłącz przewód zasilający do:
• gniazda AC~ MAINS zestawu;
• gniazdka elektrycznego.
Wskazówka
•• Aby zaoszczędzić energię, wyłącz zestaw po
zakończeniu korzystania.
Przygotowanie pilota
W przypadku pierwszego użycia:
Usuń wkładkę ochronną, aby aktywować baterię
pilota zdalnego sterowania.
Aby wymienić zużyte baterie:
1
2
Otwórz szufladkę na baterie.
Włóż jedną baterię CR2025, tak jak
pokazano na rysunku, z zachowaniem
wskazanej, prawidłowej biegunowości (+/-).
Opcja 2: Zasilanie z baterii
Przestroga
•• Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym
pamiętać przy ich wyrzucaniu.
3
Uwaga
Zamknij szufladkę na baterie.
Podłączanie zasilania
•• Baterie nie są dołączone do akcesoriów.
1
Otwórz komorę baterii.
Urządzenie może być zasilane prądem
przemiennym lub za pomocą baterii.
PL
7
2
3
Włóż 6 baterii (typ: R-20, UM-1 lub D)
z zachowaniem wskazanej prawidłowej
biegunowości (+/-).
Zamknij komorę baterii.
Włączanie
Naciśnij przycisk .
»» Urządzenie przełączy się na ostatnio
wybrane źródło.
Wskazówka
•• Aby wybrać źródło, naciśnij kilkakrotnie przycisk
SOURCE lub przyciski wyboru źródła na pilocie.
Wyłączanie
Naciśnij ponownie przycisk .
»» Podświetlenie panelu wyświetlacza zostanie
wyłączone.
8
PL
4 Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty CD
1
2
3
Naciśnij przycisk CD, aby jako źródło
odtwarzania wybrać płytę.
Naciśnij przycisk OPEN•CLOSE, aby
otworzyć szufladę na płytę.
Włóż płytę nadrukiem do góry i zamknij
szufladę.
»» Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Odtwarzanie z urządzenia
zewnętrznego
Za pomocą tego urządzenia możesz również
słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia
audio, np. odtwarzacza MP3.
1
2
Odtwarzanie z urządzeń USB
Uwaga
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE, aby
wybrać źródło [AUDIO-IN].
Podłącz przewód audio (3,5 mm,
niedołączony do zestawu) do:
• gniazda AUDIO-IN zestawu;
• gniazda słuchawkowego w urządzeniu
zewnętrznym.
Rozpocznij odtwarzanie zawartości
urządzenia zewnętrznego (patrz instrukcja
obsługi urządzenia).
•• Sprawdź, czy urządzenie USB zawiera zawartość audio
nadającą się do odtwarzania.
1
2
Naciśnij przycisk USB, aby wybrać źródło
USB.
Włóż urządzenie USB do gniazda .
»» Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk
.
PL
9
10
PL
5 Opcje
odtwarzania
Sterowanie odtwarzaniem
W trybie CD lub USB odtwarzaniem można
sterować za pomocą następujących opcji.
/
/
/
REPEAT
SHUFFLE
Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko
przewinąć utwór do przodu lub
do tyłu podczas odtwarzania, a
następnie zwolnij, aby wznowić
odtwarzanie.
Przechodzenie do poprzedniego
lub następnego albumu MP3/
WMA.
Wybierz plik dźwiękowy.
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie
odtwarzania.
Zatrzymywanie odtwarzania.
[ ]: wielokrotne odtwarzanie
bieżącego utworu.
[
]: wielokrotne odtwarzanie
wszystkich utworów.
[
]: powtarzanie
wszystkich utworów w kolejności
losowej.
W celu wznowienia normalnego
odtwarzania naciśnij kilkakrotnie
przycisk REPEAT, aż zniknie ikona
wielokrotnego odtwarzania.
[
]: odtwarzanie utworów w
kolejności losowej.
W celu wznowienia normalnego
odtwarzania naciśnij kilkakrotnie
przycisk SHUFFLE, aż zniknie ikona
odtwarzania losowego.
Wskazówka
•• Podczas odtwarzania zaprogramowanych utworów
można wybrać tylko opcje [
]i[
].
Programowanie utworów
W trybie CD lub USB można zaprogramować
odtwarzanie maksymalnie 20 utworów.
1
2
3
4
5
6
Naciśnij przycisk , aby zatrzymać
odtwarzanie.
Naciśnij przycisk PROG, aby włączyć tryb
programowania.
»» Zacznie migać napis [PROG]
(program).
W przypadku utworów z płyty MP3/WMA
naciśnij przycisk ALBUM/PRESET +/-, aby
zaprogramować żądany album.
Za pomocą przycisków / wybierz
numer utworu do zaprogramowania i
naciśnij przycisk PROG, aby zatwierdzić.
Powtórz czynności 3–4, aby
zaprogramować więcej utworów.
Naciśnij przycisk
, aby odtworzyć
zaprogramowane utwory.
»» Podczas odtwarzania na ekranie
wyświetla się oznaczenie [PROG]
(program).
• Aby usunąć program, naciśnij
dwukrotnie przycisk .
• Aby przejrzeć program, po zatrzymaniu
odtwarzania naciśnij i przytrzymaj
przycisk PROG przez 2 sekundy.
Regulacja dźwięku
Podczas odtwarzania możliwe jest regulowanie
poziomu głośności i efektów dźwiękowych.
Przycisk
Funkcja
PL
11
VOL
+/MUTE
DBB
DSC
12
PL
Zwiększanie i zmniejszanie poziomu
głośności.
Wyciszanie lub przywracanie
dźwięku.
Włączanie lub wyłączanie
wzmocnienia tonów niskich.
Wybór zaprogramowanego efektu
dźwiękowego:
ROCK (rock); CLASSIC (klasyka);
POP (pop); JAZZ (jazz)
6 Słuchanie radia
FM
»» Zostanie wyświetlony komunikat [AUTO
STORE] (automatyczny zapis).
»» Zestaw zapisze wszystkie dostępne stacje
radiowe FM.
»» Stacja zaprogramowana jako pierwsza
zostanie uruchomiona automatycznie.
Wyszukiwanie stacji
radiowych FM
Uwaga
•• Aby uzyskać optymalny odbiór radia FM, rozłóż antenę
FM i dostosuj jej położenie.
•• Ikona
informuje, że transmisja stereofoniczna jest
dostępna dla tej stacji radiowej.
1
2
3
Ręczne zapisywanie stacji
radiowych
Uwaga
•• Można zaprogramować odtwarzanie maksymalnie 30
stacji radiowych FM.
Naciśnij przycisk TUNER, aby wybrać radio
FM.
1
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
/
przez 2 sekundy.
»» Zostanie wyświetlony komunikat
[SEARCH] (szukanie).
3
»» Zestaw automatycznie dostroi się do
stacji o najsilniejszym sygnale.
Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do
większej liczby stacji.
Aby dostroić radio do stacji o niskim poziomie
sygnału:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/
aż do
momentu uzyskania dobrego odbioru.
4
Dostrajanie stacji radiowej FM.
Naciśnij przycisk PROG, aby włączyć tryb
zapisywania.
»» Na wyświetlaczu zacznie migać
komunikat [PROG] (program).
Za pomocą przycisków
przypisz stacji
żądany numer (od 1 do 30), a następnie
naciśnij przycisk PROG, aby zatwierdzić.
»» Wyświetlony zostanie numer i
częstotliwość zaprogramowanej stacji.
Powtórz powyższe czynności, aby zapisać
inne stacje.
Uwaga
•• Aby usunąć zapisaną wcześniej stację radiową FM,
zapisz inną stację w jej miejsce.
Automatyczne zapisywanie
stacji radiowych
Uwaga
•• Można zaprogramować odtwarzanie maksymalnie 30
stacji radiowych FM.
W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk
PROG przez 2 sekundy.
Wybór zaprogramowanej
stacji radiowej
W trybie tunera FM naciśnij przycisk
wybrać numer zaprogramowanej stacji.
, aby
PL
13
7 Inne funkcje
Ustawianie wyłącznika
czasowego
Zestaw jest wyposażony w funkcję
umożliwiającą samoczynne przełączenie się w
tryb gotowości po ustawionym czasie.
Po włączeniu zestawu naciśnij kilkakrotnie
przycisk SLEEP, aby ustawić wyłącznik czasowy
(w minutach).
»» Po aktywowaniu wyłącznika czasowego
zostanie wyświetlony symbol .
Aby dezaktywować wyłącznik czasowy:
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP aż do
wyświetlenia komunikatu [SLEEP OFF]
(wyłącznik wył.).
»» Po dezaktywacji wyłącznika czasowego
oznaczenie nie będzie już widoczne.
Włączanie/wyłączanie
podświetlenia ekranu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACKLIGHT
przez 2 sekundy.
Słuchanie przy użyciu
słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda
14
PL
urządzenia.
8 Informacje o
produkcie
Uwaga
•• Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez
Tuner
Zakres strojenia
Siatka strojenia
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne
Odstęp sygnału od szumu
87,5–
108 MHz
50 kHz
< 3%
> 50 dBA
powiadomienia.
Informacje ogólne
Dane techniczne
Zasilanie
- Prąd przemienny
Wzmacniacz
- Bateria
Zakres mocy wyjściowej
Pasmo przenoszenia
Odstęp sygnału od szumu
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne
Wejście Audio-in
2 x 1 W RMS
125–
16 000 Hz,
-3 dB
> 55 dBA
< 1%
650 mV RMS
Pobór mocy podczas
pracy
Pobór mocy w trybie
gotowości Wymiary
- jednostka centralna
(szer. x wys. x głęb. )
Waga
(jednostka główna)
220–240 V~,
50/60 Hz;
9 V, 6 baterii 1,5 V
(rozmiar „D”/R20) 15 W
< 0,5 W
435 x 170 x 271 mm 2,5 kg
Płyta
Typ lasera
Średnica płyty
Obsługiwane płyty
Przetwornik C/A
dźwięku
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne
Pasmo przenoszenia
Odstęp sygnału od
szumu
Półprze wodnikowy
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
24-bitowy /
44,1 kHz
< 1%
Obsługiwane formaty płyt
MP3
125–16 000 Hz,
-3 dB
> 55 dBA
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maksymalna długość tytułu: 512 (zależy od
długości nazwy pliku)
Maksymalna liczba albumów: 255
Dźwięk o częstotliwości próbkowania:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256
(kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)
PL
15
Informacje o odtwarzaniu
urządzenia USB
Zgodne urządzenia USB:
• Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB
1.1)
• Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB
(USB 2.0 lub USB 1.1)
• karty pamięci (wymagane jest podłączenie
do urządzenia dodatkowego czytnika kart)
Konserwacja
Czyszczenie obudowy
• Do czyszczenia obudowy należy użyć
miękkiej, nie strzępiącej się ściereczki
zwilżonej łagodnym roztworem detergentu.
Zabronione jest korzystanie ze środków z
zawartością alkoholu, spirytusu, amoniaku
oraz środków mogących porysować
obudowę.
Obsługiwane formaty:
• USB lub system plików FAT12, FAT16,
FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
• Szybkość kompresji MP3 (przepustowość):
32–320 kb/s i zmienna
• WMA wersja 9 lub wcześniejsza
• Maksymalnie 8 poziomów katalogów
• Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
• Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
• Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8
(maksymalna długość: 128 bajtów)
Czyszczenie płyt
• W przypadku zabrudzenia płyty należy
ją wyczyścić za pomocą miękkiej, suchej
ściereczki przesuwanej od środka ku
krawędzi zewnętrznej.
Nieobsługiwane formaty:
• Puste albumy: są to albumy, które nie
zawierają plików MP3/WMA i nie są
pokazywane na wyświetlaczu;
• Pliki w formacie nieobsługiwanym przez
urządzenie są pomijane; Przykładowo,
dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3
z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i
nieodtwarzane;
• Pliki audio AAC, WAV, PCM;
• Pliki WMA zabezpieczone przed
kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p,
.mp4, .aac);
• Pliki WMA w formacie bezstratnym.
•
16
PL
Zabronione jest korzystanie z benzenu,
rozcieńczalników czy dostępnych w
handlu środków czyszczących oraz
antystatycznych, przeznaczonych do płyt
analogowych.
Czyszczenie soczewki lasera
• Na soczewce lasera stopniowo gromadzi
się kurz i inne zabrudzenia. W celu
zachowania wysokiej jakości odtwarzania
soczewkę należy co jakiś czas oczyścić
przy użyciu płyty czyszczącej Philips
przeznaczonej do odtwarzaczy CD.
Szczegółowe instrukcje można znaleźć w
dołączonej do płyty wkładce.
9 Rozwiązywanie
problemów
Ostrzeżenie
•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno
samodzielnie naprawiać urządzenia.
Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia
wystąpią problemy, należy wykonać poniższe
czynności sprawdzające przed wezwaniem
serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu,
odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/
support). Kontaktując się z przedstawicielem
firmy Philips, należy mieć przygotowane w
pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i
numer seryjny.
Brak zasilania
•• Upewnij się, że wtyczka przewodu
zasilającego urządzenia została podłączona
prawidłowo.
•• Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym
jest napięcie.
•• Sprawdź, czy baterie zostały włożone w
sposób zgodny z oznaczeniami +/– w
komorze baterii.
•• Wymień baterie.
Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony
•• Ustaw głośność.
Brak reakcji urządzenia
•• Odłącz zasilacz zestawu, a następnie
podłącz go ponownie i włącz zasilanie.
•• W celu oszczędzania energii zestaw
automatycznie wyłącza się po 15 minutach
bezczynności od momentu zakończenia
odtwarzania.
Pilot nie działa
•• Przed naciśnięciem dowolnego przycisku
funkcji na pilocie najpierw wybierz
właściwe źródło za pomocą pilota, a nie
jednostki centralnej.
•• Użyj pilota w mniejszej odległości od
zestawu.
•• Sprawdź, czy baterie zostały włożone w
sposób zgodny z oznaczeniami +/– w
komorze baterii.
•• Wymień baterie.
•• Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik
sygnałów zdalnego sterowania na panelu
przednim urządzenia.
Przenośne urządzenie USB nie jest
obsługiwane
•• Urządzenie USB jest niezgodne z
zestawem. Spróbuj podłączyć inne
urządzenie.
Nie wykryto płyty
•• Umieść płytę w odtwarzaczu.
•• Sprawdź, czy płyta nie jest włożona do
góry nogami.
•• Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
•• Wymień lub wyczyść płytę.
•• Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty
zapisanej w jednym z obsługiwanych
formatów.
Słaby odbiór stacji radiowych
•• Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a
odbiornikiem TV lub magnetowidem.
•• Rozciągnij całkowicie przewodową antenę
FM.
PL
17
10Uwaga
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii
Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego
urządzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations,
mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
To urządzenie zostało zaprojektowane
i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego
wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego
pojemnika na odpady oznacza, że produkt
objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów
składowania zużytych produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego
typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
18
PL
Produkt zawiera baterie opisane w treści
dyrektywy 2006/66/WE, których nie
można zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji baterii,
ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga
zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby
wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte
środki pakunkowe można z grubsza podzielić na
trzy grupy: tektura (karton), masa papiernicza
(boczne elementy ochronne) i polietylen (worki
foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów,
które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy
zapoznać się z obowiązującymi w Polsce
przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów
pakunkowych, rozładowanych baterii oraz
zużytych urządzeń elektronicznych.
Na tym urządzeniu znajdują się następujące
etykiety:
Symbol urządzenia klasy II
Symbol ten informuje, iż to urządzenie posiada
podwójną izolację.
Wykonywanie nieautoryzowanych
kopii materiałów zabezpieczonych
przed kopiowaniem, w tym programów
komputerowych, plików, audycji i nagrań
dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw
autorskich będące przestępstwem. Nie należy
używać niniejszego urządzenia do takich celów.
Logo USB-IF są znakami towarowymi firmy
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Windows Media oraz logo Windows są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Uwaga
•• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
urządzenia.
PL
19
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips N.V.
AZ780_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising