csd17 przenośne urządzenie mp3/cd/radio instrukcja obsługi

csd17 przenośne urządzenie mp3/cd/radio instrukcja obsługi
CSD17
PRZENOŚNE URZĄDZENIE
MP3/CD/RADIO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE
ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA
NA DESZCZ I WILGOĆ.
SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w
trójkącie
równobocznym
służy
ostrzeżeniu
użytkownika przed obecnością wewnątrz produktu
niebezpiecznych, nieizolowanych elementów pod
napięciem, które może być wystarczająco wysokie
by powodować ryzyko porażenia człowieka.
SYMBOL
WYKRZYKNIKA
w
trójkącie
równobocznym, służy do wskazania, że ze
względów
bezpieczeństwa
pewne
elementy
urządzenia mogą być zastąpione wyłącznie
elementami
wymienionymi
w
niniejszej
dokumentacji.
Do urządzenia zostały przymocowane poniższe etykiety, wskazujące sposób postępowania w pracy z
wiązką laserową :
ETYKIETA CLASS 1 LASER PRODUCT – etykieta ta służy
informowaniu, że urządzenie zawiera część laserową (Klasa 1 lasery które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy).
ETYKIETA
1
OSTRZEGAWCZA
INFORMUJĄCA
O
PROMIENIOWANIU LASEROWYM - ostrzega przed
znajdującym się w środku urządzenia źródłem
promieniowania. Sprzęt zawiera laser emitujący
promieniowanie laserowe zgodne z limitami dla
produktów laserowych klasy 1.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1. PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE – przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania.
2. ZACHOWAĆ INSTRUKCJE – zachować wszystkie instrukcje, mogą się przydać w przyszłości.
3. ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA OSTRZEŻENIA – należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych zarówno na
urządzeniu jak i w niniejszych instrukcjach.
4. PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI – należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji.
5. WODA I WILGOĆ – urządzenie nie może być używane w pobliżu wody, na przykład niedaleko prysznica, umywalki,
zlewu kuchennego, mokrego prania a także na basenie czy w wilgotnej piwnicy.
6. WENTYLACJA – urządzenie powinno być ustawione tak, żeby nie było żadnych przeszkód w prawidłowej jego
wentylacji. Nie stawiać na łóżku, sofie, dywanie lub innych miękkich powierzchniach, które mogą zablokować otwory
wentylacyjne ani nie umieszczać w zabudowanych meblach typu meblościanka lub szafka, które zahamują przepływ
powietrza do wlotów w urządzeniu.
7. CIEPŁO – urządzenie powinno znajdować się z daleka od takich źródeł ciepła takich jak grzejniki, piecyki lub inne
tego typu urządzenia (włączając w to wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
8. ZASILANIE – podłączać urządzenie wyłącznie do sieci o parametrach opisanych w instrukcji użytkowania lub
zaznaczonych na urządzeniu.
9. OCHRONA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO – przewód zasilania powinien być ułożony tak, żeby nie można było go
zdeptać ani też przytrzasnąć przedmiotami stawianymi przy lub naprzeciwko urządzenia.
10. LINIE ELEKTRYCZNE – antena zewnętrzna powinna znajdować się z dala od linii elektrycznych.
11. ZALANIE LUB WRZUCENIE PRZEDMIOTÓW DO URZĄDZENIA – należy zwrócić uwagę by do otworów w
obudowie urządzenia nie dostały się żadne przedmioty ani płyny.
12. UWAGA NA ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE – z powodu wyładowań elektrostatycznych urządzenie może nie
pracować prawidłowo lub nie reagować na próby wykonywania jakichkolwiek działań. Należy wówczas wyłączyć
urządzenie, odłączyć je z sieci zasilania i poczekać kilka sekund przed ponownym włączeniem.
13. USZKODZENIA WYMAGAJĄCE NAPRAWY SERWISOWEJ – urządzenie powinno być serwisowane przez
kompetentnych serwisantów gdy:
a. wystąpiło uszkodzenie wtyczki lub przewodu zasilania.
b. do urządzenia dostały się jakieś przedmioty lub płyny.
c. urządzenie było poddane działaniu deszczu.
d. urządzenie zostało upuszczone lub została uszkodzona jego obudowa.
e. urządzenie nie działa w normalny sposób.
14. NAPRAWY – użytkownik nie może podejmować prób napraw i konserwacji urządzenia, oprócz tych które zostały
wymienione w instrukcji. Wszystkie pozostałe naprawy powinny zostać zlecone wyłącznie uprawnionym pracownikom
serwisu.
Uwagi:
a. Zabrudzone lub porysowane płyty CD mogą być przyczyną problemów ze “skakaniem” dźwięku. Należy wyczyścić lub
wymienić płytę.
b. Jeśli pojawi się informacja o błędzie lub urządzenie będzie działało wadliwie, należy odłączyć przewód zasilania i
wyjąć wszystkie baterie. Następnie ponownie włączyć urządzenie do prądu.
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
Uwagi: DOTYCZY PŁYT CD.
Ponieważ brudne i porysowane płyty mogą uszkodzić urządzenie, należy zadbać o to by:
a. Płyty nadawały się do użytku. Korzystać wyłącznie z płyt oznaczonych symbolem widocznym poniżej.
b. Korzystać z płyt CD zawierających wyłącznie cyfrowy sygnał audio.
2
ŹRÓDŁA ZASILANIA
gniazdko ścienne
gniazdo zasilania
Włożyć 6 baterii “C”(R14)
do przegrody na baterie
ZASILANIE Z SIECI
System przenośny można zasilać wkładając odłączalny kabel zasilający do gniazda zasilania znajdującego
się z tyłu urządzenia i podłączając go do ściennego gniazda zasilania. Przed wykonaniem tej czynności
należy sprawdzić, czy napięcie zasilania urządzenia jest zgodne z napięciem w lokalnej sieci elektrycznej.
Upewnić się, że przewód zasilania jest w pełni podłączony do wyjścia w urządzeniu.
ZASILANIE BATERYJNE
Włożyć 6 baterii “C” (R14) do przegrody na baterie. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe (zgodne z
oznaczeniami polaryzacji) włożenie baterii, w innym przypadku urządzenie może zostać uszkodzone.
Zawsze wyjmować baterie w przypadku gdy urządzenie ma być długo nie używane, pozwoli to zapobiec
wylaniu się zawartości baterii, co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.
Uwagi:
- Używać baterii tego samego typu. Nigdy nie łączyć różnych typów baterii.
- Aby korzystać z zasilania bateryjnego, należy odłączyć od urządzenia przewód zasilający.
3
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH
ANTENA FM
KIESZEŃ CD
WYBÓR FUNKCJI
WYBÓR PASMA
REGULACJA
GŁOŚNOŚCI
STROJENIE
WSKAŹNIK STROJENIA
OTWIERANIE/ZAMYKANIE
PRZYCISKI MAGNETOFONU – PAUSE(PAUZA), STOP/EJECT(STOP/WYJĘCIE), FAST FORWARD
(PRZEWIJANIE W PRZÓD), REWIND (PRZEWIJANIE W TYŁ), PLAY (ODTWARZANIE), RECORD (NAGRYWANIE)
WYŚWIETLACZ LCD
WSKAŹNIK
DZIAŁANIA
WSKAŹNIK STEREO FM
STOP
TRYB
PLAY / PAUSE
ALBUM
SKIP +
SKIP -
4
PL-4
FUNKCJE RADIA
DZIAŁANIA PODSTAWOWE
1.
2.
3.
4.
Ustawić wybór funkcji (“FUNCTION”) na tryb “RADIO”.
Wybrać pasmo używając pokrętła “BAND”.
Dostroić częstotliwość radiową sterując pokrętłem “TUNING” .
Ustawić głośność przy pomocy pokrętła “VOLUME”.
ODBIERANIE SYGNAŁU FM / FM-STEREO
- Aby odbierać dźwięk MONO ustawić wybór pasma „BAND” na tryb FM.
- Aby odbierać dźwięk STEREO ustawić wybór pasma „BAND” na tryb FM ST. Wskaźnik trybu stereo zapali
się.
ABY UZYSKAĆ LEPSZY ODBIÓR
- Przestawiać antenę aż do uzyskania najlepszego odbioru
FM.
- Przestawiać urządzenie, by uzyskać lepszy
odbiór AM.
5
PL-5
FUNKCJE ODTWARZACZA CD / MP3
DZIAŁANIA PODSTAWOWE
PLAY / PAUSE
Wcisnąć by rozpocząć odtwarzanie dysku CD / MP3.
Wcisnąć ponownie by czasowo wstrzymać odtwarzanie.
Wcisnąć ponownie by odtwarzać dalej.
SKIP +
SKIP -
Wcisnąć by przejść do utworu następnego (+) lub poprzedniego (-).
Wcisnąć i przytrzymać w czasie odtwarzania aż do znalezienia
żądanego miejsca utworu.
&
STOP
Wcisnąć by zakończyć wszystkie operacje CD / MP3.
ODTWARZANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ustawić wybór funkcji (“FUNCTION”) na tryb “CD / MP3”.
Otworzyć kieszeń CD i włożyć dysk CD / MP3, stroną zadrukowaną do góry.
Zamknąć kieszeń CD.
Po włożeniu płyty urządzenie odczytuje ją.
• Płyta CD - Na wyświetlaczu pojawi się liczba utworów zamieszczonych na płycie.
• Płyta MP3 – na wyświetlaczu pojawi się symbol MP3
Wcisnąć przycisk ““PLAY / PAUSE”” by rozpocząć odtwarzanie płyty CD / MP3.
Ustawić głośność przy pomocy pokrętła “VOLUME”.
Wcisnąć przycisk “PLAY / PAUSE” by czasowo wstrzymać odtwarzanie.
Wcisnąć przycisk “STOP” by zakończyć odtwarzanie.
6
FUNKCJE ODTWARZACZA CD / MP3
PROGRAMOWANIE LISTY DO ODTWARZANIA
Urządzenie pozwala na zaprogramowanie listy do 20 utworów w wybranej przez użytkownika kolejności
odtwarzania.
Przed skorzystaniem należy zakończyć inne operacje wciskając “STOP”.
1. Wcisnąć przycisk “MODE” na wyświetlaczu pojawi podświetlony komunikat “P01”.
2. Wybrać żądany utwór używając przycisków “SKIP +” lub “SKIP -” (Można wybrać żądany katalog
wciskając przycisk “ALBUM”).
3. Ponownie wcisnąć przycisk “MODE” by zapisać w pamięci wybrany utwór.
4. Powtarzać punkty 2 i 3 by dodawać kolejne utwory do pamięci.
5. Po utworzeniu pełnej listy utworów, nacisnąć przycisk “PLAY / PAUSE” by rozpocząć odtwarzanie w
zaprogramowanej kolejności.
6. Dwukrotnie nacisnąć “STOP” by zakończyć odtwarzanie zaprogramowanej listy.
TRYB - MODE
Wcisnąć przycisk “MODE” przed lub w trakcie odtwarzania płyty CD / MP3, każde kolejne naciśnięcie
zmienia tryb jak pokazano poniżej:
1 – CIĄGŁE POWTARZANIE JEDNEGO UTWORU
2 – POWTARZANIE ALBUMU ( TYLKO PŁYTY MP3 )
3 – POWTARZANIE WSZYSTKICH UTWORÓW
4 – ODTWARZANIE LOSOWE
5 – ODTWARZANIE W TRYBIE ZWYKŁYM
Pozbywanie się urządzeń elektrycznych
Zużytego czy uszkodzonego urządzenia nie wyrzucać razem z odpadami
gospodarczymi. Urządzenie takie należy dostarczyć do sprzedawcy lub do
wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów tego typu. W ten sposób
zapewni się utylizację urządzenia zgodną z zasadami ochrony środowiska.
Szczegółowe informacje o punktach zbierania zużytych urządzeń elektrycznych można
uzyskać u władz lokalnych.
Więcej informacji na stronie
www. mpmaneurope.com
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising