Sony | SA-WM20 | Sony SA-WM20 Instrucciones de operación

Sony SA-WM20 Instrucciones de operación
A
B
C
1
2
Versterker
Amplificador
1
Deze ultralaag-luidspreker
Este altavoz de graves
2
Versterker
Amplificador
Versterker
Amplificador
LINE
IN
SPEAKER
SPEAKER
IN
LINE IN
SPEAKER
IN
Active Subwoofer
L
R
L
L
R
R
OUT
SPEAKER
SPEAKER
L
IN
SA-WM20
R
IN
OUT
OUT
L
L
L
L
R
R
R
R
SPEAKER IN
Deze ultralaag-luidspreker
Este altavoz de graves
4-233-869-31(3)
D
Voorluidspreker (R)
Altavoz delantero (R)
E
Versterker
Amplificador
Deze ultralaag-luidspreker
Este altavoz de graves
MONO OUT
F
PHASE
CUT OFF FREQ
Voorluidspreker (L)
Altavoz delantero (L)
Voorluidspreker (R)
Altavoz delantero (R)
1
PHASE
LEVEL
CUT OFF FREQ
50Hz
200Hz MIN
Deze ultralaag-luidspreker
Este altavoz de graves
G
100Hz
3
2
75Hz
120Hz
LEVEL
POWER
NORMAL
REVERSE
Voorluidspreker (L)
Altavoz delantero (L)
2
LINE
IN
MAX
NORMAL
REVERSE
50Hz
200Hz MIN
MAX
POWER (?/1) POWER indicatorilampje
Indicador POWER
PHASE
CUT OFF FREQ
150Hz
4
1
50Hz
200Hz
Voetjes
Pies
LEVEL
Español
Nederlands
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar van
brand of een elektrische schok te voorkomen.
Om brand te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen van het
apparaat niet worden afgedekt door kranten, tafelkleden, gordijnen,
enz. Zet ook geen brandende kaarsen op het apparaat.
Om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen,
mogen er geen vazen op het apparaat worden geplaatst.
Installeer het apparaat niet in een krappe, omsloten ruimte
zoals een boekenkast of een inbouwkast.
Aansluiten op een versterker met slechts een
enkel stel luidspreker-aansluitingen (B)
Aansluitingen
Veiligheid
Bij in- en uitschakelen van de versterker of andere
apparatuur
Draai eerst de volumeregelaar van de versterker terug naar de
minimumstand.
Voorkomen van beschadiging aan de ultralaagluidspreker
• Let op dat u de volumeregelaar van de versterker niet te hoog
instelt, om beschadiging door pieken in het ingangsvermogen te
voorkomen.
• Tracht in geen geval de ombouw van de luidspreker te openen of
wijzigingen in de luidspreker of het scheidingsfilter-netwerk aan
te brengen.
2
Sluit de ultralaag-luidspreker aan op de
versterker.
Verbind de SPEAKER IN ingangsaansluitingen van
de ultralaag-luidspreker via de luidsprekersnoeren
met de luidspreker-aansluitingen van de versterker.
Sluit dit apparaat zowel op het linker als het rechter
kanaal aan.
Sluit de voorluidsprekers aan op de ultralaagluidspreker.
Sluit de gewone (voor) luidsprekers aan op de
luidspreker-uitgangsaansluitingen van deze
ultralaag-luidspreker.
Aansluiten op een versterker met twee stel
(A+B) luidspreker-aansluitingen (C)
Als uw versterker van twee stel (A+B) luidspreker-aansluitingen is
voorzien, sluit u zowel de ultralaag-luidspreker als de
voorluidsprekers rechtstreeks op de versterker aan.
Aansluitingen
1
Sluit de voorluidsprekers aan op de versterker.
Sluit de gewone (voor)luidsprekers aan op de (A)
luidspreker-aansluitingen van uw versterker.
2
Als een dichtbij staande TV storing in de
kleurweergave vertoont
Sluit de ultralaag-luidspreker aan op de versterker.
Verbind de SPEAKER IN aansluitingen van de
ultralaag-luidspreker met de luidsprekeraansluitingen (B) van de versterker met behulp van
luidsprekersnoeren (bijgeleverd).
Dankzij de magnetische afscherming van dit luidsprekersysteem
kunnen de luidsprekers in de buurt van een TV-toestel worden
opgesteld.
Toch kan zich in bepaalde gevallen ongelijkmatige kleurweergave
voordoen, afhankelijk van het type kleuren-TV waarover u beschikt.
Bij gebruik van twee stel luidsprekers (A+B) dient u op de
versterker altijd de stand “A+B” te kiezen.
Wanneer zich storing in de kleurweergave voordoet...
Opmerking
t Schakel het TV-toestel uit en schakel het na 15 à 30 minuten
weer in.
Als de kleuren weer verstoord worden...
t Zet dan de luidsprekers en het TV-toestel wat verder uit elkaar.
Als er een loeiende toon gaat “rondzingen”
Zet de luidspreker verder bij de versterker uit de buurt of
verminder de geluidssterkte op de versterker.
Betreffende de opstelling
• Plaats deze ultralagetonen-luidspreker niet te dicht bij een
warmtebron, zoals een kachel of verwarmingsradiator. Zet de
ultralaag-luidspreker ook niet in de volle zon, op een stoffige
plaats of ergens waar cleze blootstaat aan mechanische trillingen
of schokken.
• Een goede ventilatie is van het grootste belang om te voorkomen
dat de temperatuur in de woofer te hoog oploopt. Installeer de
woofer op een plaats waar voldoende lucht circuleert. Zet de
woofer niet op een zachte ondergrond.
• Ga voorzichtig te werk wanneer u de luidspreker op een speciaal
behandelde vloer (met was of olie behandeld, gepolijst, enzovoort)
plaatst; anders kunnen vlekken of verkleuringen optreden.
Reinigen van de behuizing
Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte doek,
licht bevochtigd met water en zonodig wat afwasmiddel. Gebruik
nooit een schuursponsje of schuurmiddel, noch een oplosmiddel
zoals alkohol of wasbenzine, aangezien dergelijke middelen de
afwerking van het apparaat kunnen aantasten.
Mocht u na het lezen nog vragen of problemen met betrekking tot
het apparaat hebben, aarzel dan niet kontakt op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Installeren
Aangezien het menselijk gehoor niet in staat is nauwkeurig de
richting en plaats te bepalen waar de basgeluiden van de
lagetonenluidspreker (beneden 200 Hz) vandaan komen, kunt u de
lagetonenluidspreker zonder bezwaar neerzetten waar u wilt. Voor
de beste basweergave is het aanbevolen de luidspreker op een zo
stevig mogelijke ondergrond te zetten, om externe resonantie te
vermijden.
Wanneer u alleen de (A) luidspreker-aansluitingen gebruikt (voor
alleen voorluidsprekers) of wanneer u de versterker uitschakelt,
dient u de geluidssterkte te verminderen of de ultralaag-luidspreker
uit te schakelen, anders kan er een storende bromtoon klinken.
Aansluiting op een versterker met een
speciale subwoofer-aansluiting
Als uw versterker is uitgerust met een speciale aansluiting voor een
subwoofer (bijvoorbeeld MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER of
SUPER WOOFER), verbind dan LINE IN van de woofer met één
van die aansluitingen.
Aansluitingen (D)
Verbind MONO OUT van uw versterker met LINE IN van de
woofer met behulp van de meegeleverde audioverbindingskabel.
Opmerking
Als het uitgangsvermogen van de aangesloten versterker niet
voldoende is voor het aandrijven van alle luidsprekers tegelijk, dan
zullen de lage tonen niet krachtig genoeg doorkomen. Dan kunt u beter
de SPEAKER IN aansluitingen van deze ultralaag-luidspreker
verbinden met de gewone luidspreker-aansluitingen van de versterker.
Aansluiten van het netsnoer
• Steek de netsnoerstekker van de ultralaag-luidspreker en die van
de versterker in een gewoon wandstopkontakt.
• Zorg ervoor dat de woofer is uitgeschakeld alvorens een stekker
in te steken of uit te trekken.
Luisteren naar de geluidsweergave
(E)
1
Schakel de versterker in en kies de geluidsbron.
2
Druk op de POWER (?/1).
De ultralaag-luidspreker wordt ingeschakeld en het
POWER indicatorilampje licht groen op.
3
Opmerkingen
• Plaats deze ultralagetonen-luidspreker uitsluitend vertikaal, en
laat een speling van tenminste enkele centimeters tussen het
apparaat en de wand.
• Plaats geen zware voorwerpen op de luidspreker en ga er niet op
zitten.
• Bij opstelling van deze luidspreker midden in een kamer kunnen
de bassen erg verzwakt worden. Dit is te wijten aan het optreden
van een staande golf. Om dit verschijnsel te vermijden, dient u het
apparaat niet in het midden van de kamer te zetten. Mocht dit
echter toch gewenst zijn, dan kunt u het optreden van een staande
golf voorkomen door het onderbreken van grote parallelle
oppervlakken in de kamer, bijvoorbeeld door plaatsing van een
boekenkast halverwege een wand e.d.
Aansluiten
Overzicht
Voor het aansluiten op de versterker is deze ultralaag-luidspreker
voorzien van twee stel aansluitingen, LINE IN en SPEAKER IN.
• Als uw versterker is voorzien van één van de volgende soorten
aansluitingen, verbind dan LINE IN en de aansluiting van de
versterker met behulp van de meegeleverde
audioverbindingskabel.
— MONO OUT uitgangsaansluiting
— MIX OUT uitgangsaansluiting
— SUBWOOFER uitgangsaansluiting(en)
— SUPER WOOFER uitgangsaansluiting(en)
• Is uw versterker niet voorzien van een dergelijk stel
uitgangsaansluitingen, verbind dan de gewone luidsprekeraansluitingen van de versterker met de SPEAKER IN
aansluitingen van de ultralaag-luidspreker. (A)
Alvorens met aansluiten te beginnen
• Zorg dat zowel de versterker als de ultralaag-luidspreker beide
zijn uitgeschakeld, alvorens u de aansluitingen maakt.
• Gebruik voor het aansluiten de bijgeleverde aansluitsnoeren. Zijn
deze niet voldoende voor de vereiste aansluitingen, dan kunt u
zich in de audio-handel extra aansluitsnoeren aanschaffen.
• Sluit de snoeren stevig aan, met alle stekkers over de volle lengte
in de aansluitbussen, om het optreden van brom en andere
stoorgeluiden te voorkomen.
• Sluit het netsnoer van de ultralaag-luidspreker aan op een
gewoon wandstopkontakt.
Printed in Malaysia
2
Als uw versterker van een enkel stel luidspreker-aansluitingen is
voorzien, sluit u de ultralaag-luidspreker op de versterker aan en
dan de voorluidsprekers op de ultralaag-luidspreker.
Voorzorgsmaatregelen
• Kontroleer, alvorens de ultralaag-luidspreker op het stopkontakt
aan te sluiten, of de bedrijfsspanning van uw ultralaagluidspreker overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
• Verbreek de aansluiting van het netsnoer op het stopkontakt
wanneer u denkt de ultralaag-luidspreker geruime tijd niet te
gebruiken. Trek voor het verbreken van de aansluiting op het
stopkontakt altijd aan de stekker en nooit aan het snoer zelf.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het inwendige van de ultralaagluidspreker terechtkomen, verbreek dan de aansluiting op het
stopkontakt en laat de ultralaag-luidspreker eerst door een deskundige
nakijken alvorens het apparaat weer in gebruik te nemen.
• Mocht het nodig zijn het netsnoer te vervangen, laat dit dan
uitsluitend bij een erkende vakhandel verrichten.
Voor de meest doeltreffende lagetonen-weergave van
Dolby Digital geluidsbronnen stelt u het CUT OFF
FREQ filterpunt zo hoog mogelijk in bij het afspelen
van een Dolby Digital (AC-3) geluidsbron.
• U kunt voor het aansluiten van de ultralaag-luidspreker niet de
CENTER aansluiting, bestemd voor de Dolby Pro Logic funkties
van de versterker gebruiken. Bij bepaalde Dolby Pro Logic
akoestiekfunkties zullen er geen lage tonen worden
weergegeven.
1
 2001 Sony Corporation
SPEAKER B
SPEAKER A
OUT
Start de weergave van de geluidsbron.
Stel de geluidssterkte zodanig in dat het geluid van de
voorluidsprekers niet vervormd klinkt.
Als het geluid van de voorluidsprekers vervormd
klinkt, zal het geluid van de ultralaag-luidspreker ook
vervormd zijn.
3
4
5
Stel de geluidssterkte van de ultralaag-luidspreker in.
Draai aan de LEVEL regelaar totdat u de lage tonen
iets luider hoort dan voorheen. Draai de regelaar
rechtsom voor meer lage tonen en linksom voor
minder lage tonen.
Geef een videofilm-soundtrack of een muziekstuk
weer dat u goed kent.
Muziek met lage mannenzangstemmen of filmdialoog
met mannenstemmen is het meest geschikt voor het
maken van de afstellingen. Stel de geluidssterkte van
de voorluidsprekers in op een normaal luisternivo.
Kies de fase-instelling.
Stel de fase in met de PHASE schakelaar.
Herhaal de stappen 1 t/m 4 totdat de optimale
instellingen zijn verkregen.
Nadat u de gewenste instellingen op de ultralaagluidspreker heeft gemaakt, gebruikt u de VOLUME
regelaar op de versterker om de geluidssterkte voor de
ultralaag-luidspreker en de andere luidsprekers gelijktijdig
in te stellen. Bij het veranderen van de geluidssterkte op de
versterker hoeven de instellingen gemaakt op de ultralaagluidspreker niet te worden bijgesteld.
• Tracht niet deze luidspreker te testen met behulp van extreme
geluidssignalen van een in de handel verkrijgbare test-CD of
speciale geluidsopnamen (zoals van elektronische instrumenten
e.d.). Stel de luidspreker niet bloot aan sinusgolf-signalen tussen
20 Hz en 50 Hz, stel de toonregelaars (BASS, TREBLE e.d.) van de
versterker niet te hoog in, zet de grafiek-toonregeling niet in een
extreme stand en pas op voor plotselinge harde geluiden zoals de
dreun van een analoge platenspeler.
Bij dergelijke extreme belastingen is het gevaar van schade aan de
luidspreker niet denkbeeldig.
Bij luide weergave van muziek met erg veel extreem lage tonen
kan er vervorming optreden of bijgeluiden hoorbaar zijn. Als dit
zich voordoet, dient u het geluidsnivo te verminderen.
• Het subwoofer-uitgangssignaal (DOLBY digital (AC-3) signaal)
van een los verkrijgbare digital surround processor is 10 dB hoger
ingesteld door Dolby laboratories Licensing Corporation. Regel
eventueel het subwoofer-niveau bij normaal gebruik.
Voor een optimale geluidsweergave dient het geluid van de
ultralaag-luidspreker te worden afgestemd op het geluid van de
voorluidsprekers. Door de bassen te versterken wordt een meer
ruimtelijk en voller geluid verkregen.
Stel de filterfrekwentie in.
Stel de CUT OFF FREQ regelaar in overeenkomstig
het weergavebereik van uw voorluidsprekers.
Volg de onderstaande richtlijnen.
1 Gangbare uiterst klein-formaat luidsprekers: 5 – 7
cm doorsnede
2 Gangbare klein-formaat luidsprekers: 8 – 15 cm
doorsnede
3 Gangbare gemiddeld-formaat luidsprekers: 16 – 24
cm doorsnede
4 Gangbare groot-formaat luidsprekers: meer dan 25
cm doorsnede
Precauciones
Seguridad
• Als het geluid vervormd gaat klinken wanneer u op uw versterker
de lage tonen extra versterking geeft (via de DBFB of GROOVE
funktie of de grafiek-toonregeling), schakel de extra basversterking
dan uit en regel het geluid zo af dat het optimaal klinkt.
• Zet het volume van de lagetonenluidspreker niet op het
maximum. Daardoor neemt het bass-effect immers af en is er
bovendien meer ruis hoorbaar.
• In de NORMAL stand van de PHASE schakelaar is de fase normaal
en in de REVERSE stand wordt de fase omgekeerd. De lagetonenweergave kan wel eens beter klinken met omgekeerde fase,
afhankelijk van het soort voorluidsprekers, de opstelling van de
ultralaag-luidspreker en de instelling van de filterfrekwentie. Ook
is het mogelijk dat de ruimtelijkheid van het geluid en de akoestiek
erdoor veranderen. Door vanaf uw luisterplaats beide standen uit
te proberen, kunt u de beste instelling voor weergave bepalen.
• Tenga cuidado al ajustar el control de volumen del
amplificador a fin de evitar una potencia de entrada
excesiva.
• No intente abrir la caja acústica ni extraer las unidades
altavoces ni las redes.
De luidspreker opstellen (G)
Om te vermijden dat de luidspreker tijdens het
beluisteren gaat trillen of bewegen, moet u de
meegeleverde voetjes op de luidspreker bevestigen.
Si observa irregularidades de color en la
pantalla de un televisor cercano
Debido al apantallamiento magnético del altavoz de graves,
éste podrá instalarse cerca de un televisor. Sin embargo,
todavía pueden observarse irregularidades en los colores en
la pantalla de un televisor dependiendo del tipo de televisor
utilizado.
Si se observan irregularidades en los colores...
t Desconecte la alimentación del televisor y vuelva a
conectarla después de 15 a 30 minutos.
Si vuelven a observarse irregularidades en los
colores...
t Aleje más el altavoz de graves del televisor.
Conecte el amplificador.
Conecte los terminales SPEAKER IN del altavoz
de graves a los terminales para altavoces del
amplificador con los cables para altavoces
suministrados. Cerciórese de conectar ambos
canales, izquierdo y derecho.
Conecte los altavoces delanteros al altavoz de
graves.
Conecte los altavoces a los terminales para
altavoces del altavoz de graves.
Conexión de un amplificador con juegos
de terminales para altavoces dobles
(A+B) (C)
Si su amplificador posee dos juegos de terminales para
altavoces (A+B), conecte el altavoz de graves y los altavoces
delanteros al amplificador.
Conexiones
1
Antes de conectar o desconectar la alimentación
del amplificador o de otro equipo
Para evitar dañar el altavoz de graves
Conecte los altavoces delanteros al amplificador.
Conecte los altavoces a los terminales para
altavoces del amplificador (A).
2
Conecte el altavoz de graves al amplificador.
Conecte los terminales SPEAKER IN del altavoz
de graves a los terminales para altavoces (B) del
amplificador utilizando los cables para altavoces
(suministrados).
Cuando utilice los juegos dobles (A+B) de terminales de
altavoces, cerciórese de seleccionar la posición “A+B” en el
amplificador.
Nota
Cuando esté utilizando los terminales (A) solamente
(altavoces delanteros solamente) o cuando desconecte la
alimentación del amplificador, reduzca el volumen, o
desconecte la alimentación del altavoz de graves, es posible
que oiga ruido.
Conexión a un amplificador con una
toma especial para altavoz de subgraves
Verhelpen van storingen
Reubique el altavoz de graves o reduzca el volumen del
amplificador.
Si su amplificador dispone de una toma especial para altavoz
de subgraves (como una toma MONO OUT, MIX OUT,
SUBWOOFER o SUPER WOOFER), conecte la toma LINE IN
del altavoz de graves a una de dichas tomas.
Mocht zich bij het gebruik van de ultralaag-luidspreker een
probleem voordoen, neemt u dan even deze lijst met
kontrolepunten door. Is de storing aan de hand hiervan niet te
verhelpen, raadpleeg dan a.u.b. uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Instalación
Conexiones (D)
• No instale el altavoz de graves cerca de fuentes térmicas
tales como radiadores o conductos de aire cálido, ni en un
lugar sometido a la luz solar directa, polvo excesivo,
vibraciones mecánicas, ni golpes.
• Una buena ventilación es esencial para evitar el
recalentamiento interno del altavoz de graves. Coloque
el altavoz de graves en un lugar con una ventilación de
aire adecuada. No coloque el altavoz de graves sobre
una superficie mullida.
• Tenga cuidado si coloca el altavoz en suelos tratados de
manera especial (encerados, barnizados con aceites,
pulidos, etc.), ya que es posible que aparezcan manchas
o se descoloren.
Conecte la toma MONO OUT del amplificador a la toma
LINE IN del altavoz de graves con el cable conector de audio
suministrado.
Limpieza de la caja
• Conecte el cable de alimentación de CA del altavoz de
graves de su amplificador a una toma de la red.
• Compruebe que la alimentación del altavoz de graves está
desactivada antes de enchufar o desenchufar cualquier
cable de alimentación.
Si se produce aullido
De luidspreker geeft geen geluid.
• Kontroleer of deze ultralaag-luidspreker en de andere
geluidsapparatuur geheel naar behoren is aangesloten,
met alle stekkers stevig in de aansluitbussen.
• Draai de LEVEL regelaar naar rechts om de
geluidssterkte te verhogen.
• Zet de INPUT ingangskeuzeschakelaar in de
SPEAKER of LINE stand.
• Stel de geluidssterkte opnieuw in.
Het geluid valt plotseling weg.
• Wellicht is er kortsluiting in de luidsprekersnoeren.
Kontroleer de aansluitingen van de snoeren.
Het geluid klinkt vervormd.
• Dit kan te wijten zijn aan het ingangssignaal (een zwak
doorkomende radiozender e.d.).
• De geluidssterkte van de geluidsbron of de versterker
staat te hoog ingesteld.
• Stel het CUT OFF FREQ filterpunt in op 150Hz (de
maximum-stand) voor het afspelen van een Dolby
Digital (AC-3) geluidsbron.
Er klinkt een storende bromtoon of andere bijgeluiden.
• Zorg dat de aarddraad van de platenspeler op een
goed aardingspunt wordt aangesloten.
• Er is ergens een los kontakt, tussen de stekkers van de
aansluitsnoeren en de stekkerbussen. Steek de stekkers
stevig over de volle lengte in de aansluitbussen.
• De stereo-installatie pikt storing op van een te dichtbij
staand TV-toestel. Zet de geluidsapparatuur en de TV
verder uit elkaar, of schakel de TV uit.
Technische gegevens
Systeem
Active Subwoofer (“Active Super Woofer”, magnetisch
afgeschermd ontwerp)
Limpie la caja con un paño suave ligeramente humedecido
en agua. No utilice ningún tipo de estropajos, polvos
abrasivos, ni disolventes como alcohol o bencina.
Woofer: 20 cm diam., conustype
Versterkergedeelte
Maximaal bruikbaar uitgangsvermogen : 50 watt
(DIN)
Frekwentiebereik weergave
28 Hz tot 200 Hz
Instelbare grensfrekwentie
50 Hz tot 200 Hz
Faseschakelaar
NORMAL, REVERSE (omgekeerd)
Ingangen
Ingangsaansluitingen
LINE IN: tulpstekkerbussen
SPEAKER IN: luidspreker-aansluitklemmen
Stroomvoorziening
230 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
50 watt
Ca. 270 x 325 x 385 mm (b/h/d)
Gewicht
10 kg
Bijgeleverd toebehoren
Voetjes (4)
Audio-aansluitsnoer (1 tulpstekker – 1 tulpstekker), 2 m
(1)
Luidsprekersnoeren, 2,5 m (2)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Si el nivel de salida de su amplificador no es suficientemente
grande, es posible que el sonido no sea suficientemente
fuerte. En este caso, conecte los terminales para altavoces del
amplificador directamente a los terminales SPEAKER IN del
altavoz de graves.
Conexión del cable de alimentación de
CA
Escucha de sonido (E)
Instalación
1
Conecte la alimentación del amplificador y
seleccione la fuente de programa.
2
Presione POWER (?/1).
Se conectará la alimentación del altavoz de graves,
y el indicador POWER se encenderá en verde.
3
Ponga en reproducción la fuente de programa.
Ajuste VOLUME de forma que el sonido de los
altavoces delanteros no se oiga distorsionado.
Si está distorsionado, también se distorsionará el
sonido del altavoz de graves.
Como el oído humano no puede detectar la dirección ni la
posición de donde viene el sonido de graves producido por
un altavoz de graves (menos de 200 Hz), usted podrá instalar
el altavoz de graves en el lugar que desee de la sala. Para
obtener una mejor reproducción de graves, le recomendamos
que instale el altavoz de graves sobre un piso sólido en el
que sea difícil que se produzca resonancia.
Notas
• Instale siempre el altavoz de graves en posición vertical,
alejado varios centímetros de la pared.
• No coloque ningún objeto ni se siente sobre el altavoz de
graves.
• Si instala el altavoz de graves en el centro de una sala, los
graves pueden debilitarse extremadamente. Esto se debe a
la influencia de las ondas estacionarias de la sala. Si sucede
esto, mueva el altavoz de graves del centro de una sala, o
elimine la causa de las ondas estacionarias, instalando una
librería en la pared, etc.
Conexión a un sistema
Descripción general
Utilice la toma LINE IN o los terminales SPEAKER IN del
altavoz de graves para conectarlo al amplificador.
• Si su amplificador dispone de uno de los siguientes tipos
de tomas de salida, conecte la toma LINE IN y la toma del
amplificador con el cable conector de audio suministrado.
— Tomas MONO OUT
— Toma MIX OUT
— Toma(s) de salida SUBWOOFER
— Toma(s) de salida SUPER WOOFER
• Si su amplificador no posee las tomas de salida
mencionadas arriba, conecte en su lugar los terminales
para altavoces del amplificador a los terminales SPEAKER
IN. (A)
SPEAKER OUT: uitgangen
Algemeen
Nota
Si tiene alguna pregunta o problema en relación con el
altavoz de graves que este manual no pueda resolver,
consulte a su proveedor Sony.
Luidspreker-eenheid
Afmetingen
1
1
2
• Antes de utilizar el altavoz de graves, compruebe si la
tensión de alimentación del mismo coincide con la de la
red local.
• Cuando no vaya a utilizar el altavoz de graves durante
mucho tiempo, cerciórese de desenchufarlo de la toma de
la red. Para desconectar el cable de alimentación, tire del
enchufe. No tire nunca del propio cable.
• Si dentro del altavoz de graves entra cualquier objeto
sólido o líquido, desenchúfelo de la red y haga que sea
comprobado por personal cualificado.
• El cable de alimentación de CA solamente deberá
cambiarse en un taller de reparaciones cualificado.
Antes de comenzar
• Desconecte la alimentación del amplificador y del altavoz
de graves antes de realizar cualquier conexión.
• Utilice los cables conectores de audio suministrados con
los equipos respectivos. Si no tiene suficientes cables
conectores de audio para realizar las conexiones
necesarias, tendrá que adquirir otros adicionales.
• Cerciórese de realizar conexiones firmes para evitar ruido.
• Conecte el cable de alimentación de CA del altavoz de
graves a una toma de la red.
• Usted no podrá conectar la toma de salida CENTER al
altavoz de graves para utilizar la función Dolby Pro Logic.
El sonido de graves no saldrá con ciertos modos Dolby
Pro Logic.
Conexión de un amplificador con un
solo juego de terminales para altavoces
(B)
2
Ajuste el nivel de volumen del altavoz de
graves.
Gire el control LEVEL de forma que oiga el
sonido de graves un poco mejor que antes. Para
aumentar el volumen, gire el control hacia la
derecha. Para reducir el volumen, gire el control
hacia la izquierda.
3
Ponga en reproducción su canción o película
favorita.
Para el ajuste será más adecuada una canción de
un vocalista masculino que contenga sonidos
graves. Ajuste el volumen de los altavoces
delanteros al nivel normal.
4
Seleccione la polaridad de fase.
Conexiones
No instale la unidad en un espacio cerrado, como una
librería o un armario emportado.
Opmerkingen
Uitgangen
Bijregelen van de geluidsweergave
(F)
Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga
la unidad a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En
caso de avería, solicite los servicios de personal
cualificado solamente.
Para evitar el riesgo de incendio o de descargas eléctricas,
no ponga ningún jarrón encima del aparato.
Si su amplificador solamente dispone de un juego de
terminales para altavoces, conecte el altavoz de graves al
amplificador, y después conecte los altavoces delanteros al
altavoz de graves.
Reduzca el volumen del amplificador al mínimo.
Type luidspreker
Opmerkingen
ADVERTENCIA
Notas
• No ajuste nunca los controles de tono (BASS, TREBLE, etc.)
del amplificador ni del ecualizador a un nivel alto, ni
aplique las ondas senoidales de 20 a 50 Hz grabadas en un
disco de prueba, ni sonido especial (sonido de graves de un
instrumento musical electrónico, ruido de chasquido de un
giradiscos analógico, sonido con graves anormalmente
reforzados, etc.) de alto nivel continuamente a esta unidad.
Estas acciones podrían dañar los altavoces, Cuando
reproduzca un disco que contenga graves anormalmente
reforzados, puede salir ruido además del sonido original.
En tal caso, reduzca el nivel del sonido.
• Las señales de salida del altavoz de subgraves (señal
DOLBY digital (AC-3)) del procesador perimpetrico digital
normalmente están ajustadas a 10 dB más que el valor de
Dolby Labaratories Licensing Corporation. Normalmente
ajuste el nivel del altavoz de subgraves.
Ajuste del sonido (F)
Usted podrá ajustar el sonido del altavoz de graves de
acuerdo con el sonido de sus altavoces delanteros. El
refuerzo del sonido de graves le ofrecerá una mayor
sensación de atmósfera.
1
Ajuste la frecuencia de corte.
Gire el control CUT OFF FREQ dependiendo de
las frecuencias de reproducción de sus altavoces
delanteros.
Para ajustar, refiérase a lo siguiente.
1 Altavoces típicos de tamaño muy pequeño: 5
– 7 cm de dia.
2 Altavoces típicos de tamaño pequeño: 8 – 15
cm de dia.
3 Altavoces típicos de tamaño mediano: 16 – 24
cm de dia.
4 Altavoces típicos de tamaño grande: más de
25 cm de dia.
Para sacar el máximo partido de la función del
convertidor de bajo nivel de Dolby digital,
ajuste CUT OFF FREQ al valor lo más alto
posible cuando reproduzca con Dolby digital
(AC-3).
Utilice el selector PHASE para seleccionar la
polaridad de fase.
5
Repita los pasos 1 a 4 para ajustar el sonido a su
gusto.
Después de haber ajustado el altavoz de graves
a su gusto, utilice el control VOLUME del
amplificador para ajustar el volumen del altavoz
de graves de acuerdo con el de los demás
altavoces. Usted no necesitará ajustar el altavoz
de graves cuando cambie el nivel del volumen
del amplificador.
Notas
• Si el sonido se distorsiona después de haber activado el
refuerzo de graves desde su amplificador (con DBFB,
GROOVE, el ecualizador gráfico, etc.), desactive tal
refuerzo y ajuste el sonido.
• No ajuste el volumen del altavoz de graves en el nivel
máximo. Si lo hace, los graves pueden debilitarse. Además,
es posible que se oiga un ruido extraño.
• Al elegir NORMAL o REVERSE con el selector PHASE, se
invertirá la polaridad y puede proporcionar una
reproducción de graves mejor en ciertos ambientes de
escucha (dependiendo del tipo de altavoces delanteros, la
posición del altavoz de graves y del ajuste de la frecuencia
de corte). También puede cambiar la amplitud y la
consistencia del sonido, e influir en la sensación del campo
acústico. Seleccione el ajuste que ofrezca el sonido
preferido cuando escuche desde su posición de escucha
normal.
Ajuste del altavoz (G)
Para evitar vibraciones o movimientos del altavoz
durante la audición, fije los pies suministrados a dicho
altavoz.
Solución de problemas
Si experimenta cualquiera de las dificultades siguientes
cuando utilice el altavoz de graves, use esta guía como ayuda
para resolver el problema. Si el problema persiste, consulte a
su proveedor Sony más cercano.
No hay sonido.
• Compruebe si el altavoz de graves y los
componentes están instalados correctamente y
con seguridad.
• Gire LEVEL hacia la derecha para aumentar el
volumen.
• Elija SPEAKER o LINE con el selector INPUT.
• Reajuste el nivel.
El sonido se paró repentinamente.
• Los cables del altavoz pueden haberse
cortocircuitado. Conecte los cables
adecuadamente.
El sonido se oye distorsionado.
• La señal de entrada es imperfecta.
• El nivel de la señal de entrada es demasiado alto.
• Ajuste CUT OFF FREQ al valor lo más alto
posible cuando reproduzca con Dolby digital
(AC-3).
Se oye mucho zumbido o ruido.
• Conecte adecuadamente el conductor de puesta a
tierra del giradiscos.
• El contacto entre las clavijas de los cables
conectores y las tomas correspondientes no es
correcto. Conecte firmemente las clavijas.
• El sistema de audio está captando cierto ruido de
un televisor. Aleje el sistema de audio del
televisor o desconecte la alimentación de éste.
Especificaciones
Sistema
Tipo
Altavoz de subgraves activo (diseño de apantallamiento
magnético)
Unidad altavoz
De graves: 20 cm de dia., tipo cone
Sección del amplificador
Salida de potencia RMS continua : 50 vatios (DIN)
Gama de frecuencias de reproducción
28 Hz – 200 Hz
Gama de corte de altas frecuencias
50 Hz – 200 Hz
Selector de fase
NORMAL (normal), REVERSE (opuesta)
Entradas
Tomas de entrada
LINE IN: Toma fono de entrada
SPEAKER IN: Terminales de entrada
Tomas de salida
SPEAKER OUT: Terminales de salida
Generales
Alimentación
CA de 230 V, 50/60 Hz
Consumo
50 vatios
Dimensiones
Aprox. 270 x 325 x 385 mm (an/al/prof)
Masa
10 kg
Accesorios suministrados
Pies (4)
Cable conector de audio (1 clavija fono - 1 clavija fono),
2 m (1)
Cables para altavoces, 2,5 m (2)
Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo
aviso.
A
B
C
1
2
Förstärkare
Wzmacniacz
1
Denna lågbashögtalare
Ten subwoofer
2
Förstärkare
Wzmacniacz
Förstärkare
Wzmacniacz
LINE
IN
SPEAKER
Active Subwoofer
L
OUT
R
L
L
R
R
SPEAKER
SPEAKER
L
IN
SA-WM20
OUT
LINE IN
SPEAKER
IN
R
IN
OUT
L
L
L
R
R
R
R
SPEAKER IN
D
Främre högtalare (R)
Głośnik przedni (R)
E
Förstärkare
Wzmacniacz
F
Främre högtalare (L)
Głośnik przedni (L)
Främre högtalare (R)
Głośnik przedni (R)
1
PHASE
CUT OFF FREQ
PHASE
LEVEL
CUT OFF FREQ
IN
POWER
50Hz
200Hz MIN
50Hz
200Hz MIN
MAX
POWER (?/1) POWER-indicator
zasilania POWER
PHASE
Deutsch
Svenska
Placera inte lågbashögtalaren i ett trångt utrymme,
som t. ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.
1
• Kontrollera innan låsbashögtalaren tas i bruk att
märkspänningen stämmer överens med lokal nätspänning.
• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget när denna
lågbashögtalare inte ska användas under en längre
tidsperiod. Dra i stickkontakten, aldrig i kabeln, för att
koppla ur nätkabeln.
• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget om du skulle råka spilla
vätska eller tappa någonting i högtalaren. Låt en fackkunnig
reparatör besiktiga högtalaren innan den tas i bruk igen.
• Nätkabelbytet får endast utföras av en fackkunnig
tekniker som Sonys representant har godkänt.
Före strömpåslag till ansluten förstärkare
eller ansluten ljudkälla
Sänk volymnivån på förstärkaren till miniminivå.
2
När det uppstår färgskiftningar på den
intillstående tv:ns bildskärm
Tack vare högtalarens uppbyggnad med magnetisk
avskärmning kan högtalaren placeras nära en tv. Det kan
emellertid hända att det uppstår färgskiftningar på den
intillstående tv:ns bildskärm, beroende av tv:ns typ.
När färgerna börjar skifta ...
t Slå av strömmen till tv:n och vänta i 15 - 30
minuter. Slå därefter på strömmen igen.
När färgerna fortfarande är avvikande ...
t Placera högtalaren på längre avstånd från tv:n.
När det uppstår akustisk återkoppling
(tjutande störningar)
Ändra på högtalarens placering eller styr volymen på
förstärkaren till lägre nivå.
Angående placering
• Placera inte lågbashögtalaren på en plats där den utsätts
för värme, som t. ex. nära ett element, solsken, damm,
mekaniska vibrationer och/eller stötar.
• God ventilation är A och O när det gäller att förhindra
skadlig upphettning av subwoofern. Därför måste du se
till att den placeras där luften kan cirkulera fritt runt
den. Placera den inte på ett mjukt underlag.
• Var försiktig om du placerar högtalaren på ett
ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande)
eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
Angående rengöring
Torka lågbashögtalaren med en mjuk trasa, som fuktats i
vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel eller starka
kemiska lösningar, som t. ex. spritlösningar eller bensin.
Rådfråga affären där lågbashögtalaren köptes, eller Sonys
representant, när du råkar ut för svårigheter eller vill
ställa frågor som inte besvaras i denna bruksanvisning.
Anslut de främre högtalarna till
lågbashögtalaren.
Anslut högtalarna till högtalaruttagen
SPEAKER på denna lågbashögtalare:
3
Styr volymnivån via lågbashögtalaren till
lämplig nivå.
Vrid reglaget LEVEL till ett läge där basljudet
hörs något tydligare än tidigare. Vrid reglaget
medurs för att höja volymnivån och moturs
för att sänka volymnivån.
Sätt igång önskad ljud/bildåtergivning.
Manliga, vokala toner och röster som
innehåller basljud är de mest lämpliga för
basförstärkning. Styr volymnivån via främre
högtalare till normal nivå.
4
Välj fasriktning.
Välj fasriktning med hjälp av väljaren
PHASE.
Högtalaranslutningar till en
förstärkare med två par högtalaruttag
(A+B) (C)
5
Anslut både lågbashögtalaren och de främre högtalarna
till förstärkaren, när förstärkaren har dubbla par
högtalaruttag (A+B).
Anslutningarna
1
Anslut de främre högtalarna till förstärkaren.
Anslut högtalarna till högtalaruttagen (A) på
förstärkaren:
2
Följ på nytt anvisningarna enligt punkterna 1
till och med 4 tills önskad ljudkvalitet
uppnåtts.
Använd volymreglaget VOLUME på
förstärkaren för att styra volymnivåerna via
både lågbashögtalaren och de övriga
högtalarna, efter att inställningarna på
lågbashögtalaren är klara. Inställningarna på
lågbashögtalaren behöver inte ändras så
länge volymnivån styrs med hjälp av
förstärkaren.
Kom ihåg att ställa högtalarväljaren på förstärkaren i läget
(A+B) efter att anslutningarna gjorts till högtalaruttagen
A och B på förstärkaren.
OBS!
Vid ljudåtergivning endast via högtalaruttagen (A) på
förstärkaren (främre högtalare), måste lågbashögtalarens
volymnivå sänkas efter strömpåslag till förstärkaren, eller
så måste strömmen till lågbashögtalaren slås av, för att
undvika brum och störningar.
Anslutning till en förstärkare med en
specialkontakt för anslutning av
lågbashögtalare
Om förstärkaren har specialkontakter för en
lågbashögtalare (som t.ex. en MONO OUT-, MIX OUT-,
SUBWOOFER- eller en SUPER WOOFER-kontakt),
ansluter du LINE IN-kontakten på lågbashögtalaren till
någon av dessa kontakter.
Anslutningarna (D)
Anslut MONO OUT-kontakten på förstärkaren till LINE
IN-kontakten på lågbashögtalaren med den medföljande
anslutningskabeln.
OBS!
Det kan hända, när förstärkarens utnivå inte är tillräckligt
hög, att ljudet som återges via lågbashögtalaren blir för
lågt. Anslut i så fall förstärkarens högtalaruttag till
intagen SPEAKER IN på lågbashögtalaren.
Nätanslutning
• Anslut nätkablarna från denna lågbashögtalare och
från förstärkaren till lämpliga nätuttag.
• Se till att strömmen till lågbashögtalaren är avstängd
innan du ansluter eller kopplar ur nätkablar.
Eftersom det mänskliga örat inte kan uppfatta i vilken
riktning eller varifrån basljudet (under 200 Hz) via
lågbashögtalaren återges, kan lågbashögtalaren placeras
var som helst i lyssningsrummet. För bästa möjliga
basåtergivning rekommenderar vi emellertid att
lågbashögtalaren placeras på ett stadigt golv där resonans
knappast kan uppstå.
1
Slå på förstärkaren och välj önskad ljudkälla.
2
Tryck på strömbrytaren POWER (?/1).
Strömmen slås på till lågbashögtalaren.
Strömindikatorn POWER-indicator i grönt.
3
OBS!
• Placera alltid högtalaren i stående ställning och se till att
avståndet till närmaste vägg är några centimetrar långt.
• Placera inte någonting på denna högtalare. Sätt dig inte
på högtalaren.
• När lågbashögtalaren placeras mitt i lyssningsrummet,
försämras basåtergivningen märkbart. Detta beror på
den stående vågen i rummet. Placera inte högtalaren
mitt i rummet eller nollställ den stående vågen, som
beror på parallella ytor i rummet, genom att till exempel
placera en bokhylla mot en vägg.
Anslutningarna
Översikt
Anslut antingen ingångarna LINE IN eller intagen
SPEAKER IN på denna lågbashögtalare till lämpliga
utgångar/lämpliga högtalaruttag på förstärkaren.
• Om förstärkaren har någon av följande utgångar,
ansluter du LINE IN-anslutningen till förstärkarens
utgång med den medföljande anslutningskabeln.
— utgången MONO OUT
— utgången MIX OUT
— utgången (-arna) SUBWOOFER eller
— utgången (-arna) SUPER WOOFER
• När förstärkaren inte har någon av ovanstående
utgångar, måste intagen SPEAKER IN på
lågbashögtalaren anslutas till högtalaruttagen på
förstärkaren. (A)
Före lågbashögtalarens anslutning
• Kontrollera att strömbrytarna på förstärkaren och
lågbashögtalaren står i frånslagna lägen.
• Använd de ljudkablar, som levereras med de
respektive ljudkällorna. Köp ljudkablar (tillval) när de
medföljande ljudkablarna inte räcker till för alla
anslutningar.
• Skjut in kontakterna så långt det går för att undvika
störningar.
• Anslut nätkabeln från låsbashögtalaren till ett nätuttag.
• Utgången CENTER på förstärkaren kan inte anslutas
till denna lågbashögtalare för ljudåtergivning med
Dolbys simulerade akustik. Efter val av vissa bland
Dolbys avkodarlägen återges inte basen.
Högtalaranslutningar till en
förstärkare med ett enda par
högtalaruttag (B)
Anslut först lågbashögtalaren till förstärkaren och
därefter de främre högtalarna till lågbashögtalaren, när
förstärkaren inte har mer än ett par högtalaruttag.
Sätt igång ljudåtergivning på vald ljudkälla.
Vrid på volymreglaget VOLUME för att styra
volymen till lagom nivå, utan att det uppstår
distorsion i ljudet via främre högtalare.
I annat fall uppstår det distorsion också i
ljudet via lågbashögtalaren.
OBS!
• Ställ aldrig tonklangsreglagen (BASS, TREBLE, o.s.v.)
på förstärkaren eller på inbyggd/ansluten ekvalisator
på för hög nivå och sänd aldrig in 20 – 50 Hz:s
sinusvågor, som spelats in på en provskiva eller vissa,
speciella ljud (som t. ex. basen i elektronisk musik, popp
på analoga grammo-fonskivor, ljudåtergivning med hög
basförstärkningsnivå, o.s.v.) med hög nivå i denna
högtalare. Det kan resultera i skador.
Det kan uppstå störningar vid återgivning av musik
med hög basförstärkningsnivå. Sänk i detta fall den
utgående volymnivån.
• Utsginalen från lågbashögtalaren (DOLBY digital (AC3)-signalen) från den digitala surroundprocessorn (säljs
separat) är ställd 10 dB högre av Dolby laboratories
Licensing Corporation. Vid normal användning justerar
du nivån på lågbashögtalaren.
Nivån i ljudet via lågbashögtalaren kan ställas in så att
den anpassas till ljudet via de främre högtalarna.
Genom att förstärka basljudet skapas en tydligare känsla
av atmosfär i ljudåtergivningen.
1
Ställ in övergångsfrekvensen.
Vrid reglaget CUT OFF FREQ till lämpligt
läge, beroende av de främre högtalarnas
frekvensomfång för ljudåtergivning.
Ställ reglaget i lämpligt läge enligt följande:
1 normala, mycket små högtalare: 5 – 7 cm i
diam.
2 normala, små högtalare: 8 – 15 cm i diam.
3 normala, mellanstora högtalare: 16 – 24 cm
i diam.
4 normala, stora högtalare: över 25 cm i
diam.
Välj en så hög övergångsfrekvens som möjligt
med reglaget CUT OFF FREQ vid återgivning
av ljud som kodats med Dolby digital (AC-3),
för att uppnå bästa möjliga effekt med den
lågnivåomvandling som Dolby digital
erbjuder.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni zamkniętej,
takiej jak półka na książki czy zabudowana szafka.
Gå igenom den nedanstående felsökningen, om det skulle
uppstå något fel, för att reparera felet. Rådfråga Sonys
representant när felet inte går att reparera.
Ljudet återges inte.
•Kontrollera att samtliga anslutningar gjorts på
korrekt sätt.
•Vrid reglaget LEVEL medurs för att höja
volymnivån.
•Ställ väljaren INPUT i korrekt läge, SPEAKER
eller LINE.
•Återställ nivån.
Ljudåtergivningen avbryts plötsligt.
•Kanhända kortslutning i högtalarkablarna.
Anslut kablarna på korrekt sätt.
Distorsion.
•Fel på ingående ljudsignaler.
•För hög insignalnivå.
•Vrid reglaget CUT OFF FREQ till ett läge med
så hög övergångsfrekvens som möjligt vid
återgivning av ljud som kodats med Dolby
digital (AC-3).
Märkbart brum eller märkbara störningar.
•Anslut skivspelarens jordledning på korrekt
sätt.
•Kontakterna på anslutningskablarna har inte
anslutits till in/utgångarna på korrekt sätt.
Utför anslutningarna på korrekt sätt.
•Störningar som beror på intillstående tv. Flytta
stereon på l ängre avstånd från tv:n eller slå av
strömmen till tv:n.
Tekniska data
Högtalartyp och Högtalarelement
Högtalarelement
• Głośność wzmacniacza należy ustawiać ostrożnie, tak aby
moc wejściowa nie była zbyt duża.
• Nie należy zdejmować obudowy lub modyfikować budowy
głośników ani sieci.
Högtalarfas
NORMAL (normalfas), REVERSE (omkastad fas)
Ingångar
Ingångar/intag
LINE IN: enpolig koppling
SPEAKER IN: högtalarintag
Utgångar
SPEAKER OUT: utgångsterminaler
Allmänt
Strömförsörjning
230 V nätspänning, 50/60 Hz
Strömförbrukning
50 watt
Dimensioner
ca. 270 x 325 x 385 mm (b/h/d)
Vikt
10 kg
Medföljande tillbehör
Fotdynor (4)
Ljudkabel (1 phonokontakt - 1 phonokontakt), 2 m (1)
Högtalarkablar, 2,5 m (2)
Rätt till ändringar förbehålles.
Podłącz przednie głośniki do subwoofera.
Podłącz głośniki do gniazd głośnikowych
subwoofera.
Jeśli wystąpią zmiany kolorów...
t Wyłącz telewizor, a następnie włącz go ponownie po 15
– 30 minutach.
Jeśli zmiany kolorów wystąpią ponownie...
2
Ustaw głośność subwoofera.
Pokrętło LEVEL ustaw tak, aby basy były nieco
lepiej słyszalne niż wcześniej. Aby zwiększyć
głośność, obracaj pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Aby zmniejszyć głośność,
obracaj pokrętło w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
3
Rozpocznij odtwarzanie ulubionego utworu i
filmu.
Głosy męskie zawierające dużo basów najlepiej
nadają się do zmiany ustawień. Ustaw głośność
głośników przednich na tym samym poziomie, co
zwykle.
4
Wybierz polaryzację fazy.
Za pomocą pokrętła PHASE wybierz polaryzację
fazy.
5
Powtórz czynności 1 – 4, aby zmienić ustawienia
na preferowane wartości.
Po odpowiednim ustawieniu subwoofera, za
pomocą pokrętła VOLUME na wzmacniaczu
ustaw głośność subwoofera i innych głośników.
Nie trzeba zmieniać ustawień subwoofera przy
zmianie głośności wzmacniacza.
Podłączanie do wzmacniacza z dwoma
zestawami gniazd głośnikowych (A+B) (C)
1
Podłącz przednie głośniki do wzmacniacza.
Podłącz głośniki do gniazd wzmacniacza (A).
2
Podłącz subwoofer do wzmacniacza.
Połącz gniazda SPEAKER IN subwoofera z
gniazdami głośnikowymi wzmacniacza (B) za
pomocą przewodów głośnikowych (należą do
wyposażenia).
Korzystając z dwóch zestawów gniazd głośnikowych (A+B),
należy upewnić się, że we wzmacniaczu wybrano pozycję
“A+B”.
Uwaga
W przypadku korzystania tylko z zestawu gniazd
głośnikowych (A) (podłączony jest tylko głośnik przedni)
wzmacniacza lub przy wyłączonym zasilaniu wzmacniacza
należy zmniejszyć głośność lub wyłączyć zasilanie
subwoofera; w przeciwnym przypadku mogą wystąpić szumy.
Jeśli wzmacniacz ma specjalne gniazdo subwoofera (np.
MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER lub SUPER WOOFER),
gniazdo subwoofera LINE IN należy połączyć z jednym z tych
gniazd.
Połączenia (D)
Połącz gniazdo MONO OUT wzmacniacza z gniazdem LINE IN
subwoofera za pomocą dostarczonego przewodu
połączeniowego audio.
Uwagi
• Jeśli dźwięk zostaje zniekształcony podczas włączania
wzmocnienia basów we wzmacniaczu (funkcje DBFB,
GROOVE, korektor graficzny itp.), należy wyłączyć
wzmacnianie basów i ustawić odpowiednio dźwięk.
• Nie należy ustawiać maksymalnej głośności subwoofera.
Może to spowodować mniejszą słyszalność basów. Mogą
być także słyszalne szumy.
• Ustawienie przełącznika PHASE w pozycji NORMAL lub
REVERSE PHASE powoduje zmianę polaryzacji i w
pewnych środowiskach może korzystnie wpłynąć na
jakość odtwarzania basów (w zależności od rodzaju
głośników przednich, ustawienia subwoofera i ustawień
częstotliwości odcięcia). Może to także zmienić
uwydatnienie i napięcie dźwięku, a także efekt pola
dźwiękowego. Podczas słuchania dźwięku w stałym
miejscu wybierz preferowane ustawienie dźwięku.
Ustawianie głośnika (G)
Aby zapobiec drganiom i przesuwaniu się głośnika
podczas słuchania, należy przymocować do głośnika
dostarczone wraz z nim nóżki.
t Ustaw głośniki dalej od telewizora.
Uwaga
Jeśli występuje “wycie”
Zmień usytuowanie głośników lub zmniejsz głośność
wzmacniacza.
• Nie należy ustawiać subwoofera w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak grzejniki lub strumienie powietrza, ani w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
• Aby zapobiec kumulacji ciepła wewnątrz subwoofera,
należy zapewnić jego właściwą wentylację.
Subwoofer powinien być zainstalowany w miejscu o
odpowiednim obiegu powietrza. Nie należy ustawiać
subwoofera na miękkich powierzchniach.
• Umieszczając głośnik na podłodze pokrytej woskiem,
olejem, pastą itp., należy zachować ostrożność,
ponieważ może to spowodować jego poplamienie
lub odbarwienie.
Jeśli poziom wyjściowy wzmacniacza nie jest wystarczający,
dźwięk może nie być dostatecznie głośny. W takim wypadku
gniazda głośnikowe wzmacniacza należy bezpośrednio
połączyć z gniazdami SPEAKER IN subwoofera.
Podłączanie przewodu zasilającego
• Podłącz przewód zasilający subwoofera i przewód
zasilający wzmacniacza do gniazdka ściennego.
• Przed włożeniem lub wyjęciem przewodu zasilającego z
gniazdka upewnij się, że subwoofer jest wyłączony.
Korzystanie z kilku subwooferów.
Słuchanie dźwięku (E)
1
Włącz wzmacniacz i wybierz źródło dźwięku.
Obudowę należy czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną
wodą. Nie należy używać szorstkich gąbek, proszków do
czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol czy
benzyna.
2
Naciśnij przycisk zasilania POWER (?/1).
Subwoofer zostanie włączony, a wskaźnik
zasilania POWER będzie sie świecił na zielono.
Z ewentualnymi pytaniami lub problemami związanymi z
użytkowaniem subwoofera, które nie zostały omówione w
niniejszej instrukcji obsługi, należy zwrócić się do najbliższego
przedstawiciela firmy Sony.
3
Czyszczenie obudowy
Instalacja
Ponieważ ucho ludzkie nie rozpoznaje kierunku i miejsca emisji
dźwięków basowych z subwoofera (dźwięki o częstotliwości
poniżej 200 Hz), subwoofer można zainstalować w dowolnym
miejscu. Aby odtwarzanie basów było lepsze, zaleca się
zainstalowanie subwoofera na solidnym podłożu, które nie jest
podatne na występowanie rezonansu.
Uwagi
• Subwoofer należy zawsze instalować w pozycji pionowej,
kilka centymetrów od ściany.
• Na subwooferze nie należy siadać ani umieszczać na nim
żadnych przedmiotów.
• Jeśli subwoofer został zainstalowany w środkowej części
pomieszczenia, basy mogą być bardzo słabo słyszalne.
Jest to wynikiem działania fali stojącej pomieszczenia. W
takim przypadku należy przesunąć subwoofer ze środka
pomieszczenia lub wyeliminować działanie fali stojącej
poprzez zawieszenie na ścianie półki na książki.
Łączenie poszczególnych elementów
systemu
Do łączenia subwoofera ze wzmacniaczem służą gniazda LINE
IN lub SPEAKER IN.
• Jeśli wzmacniacz ma jeden z poniższych typów gniazd
wyjściowych, gniazdo LINE IN subwoofera należy połączyć
z odpowiednim gniazdem wzmacniacza za pomocą
dostarczonego przewodu połączeniowego audio.
— Gniazdo MONO OUT
— Gniazdo MIX OUT
— Gniazda wyjściowe SUBWOOFER
— Gniazda wyjściowe SUPER WOOFER
• Jeśli wzmacniacz nie ma powyższych gniazd wyjściowych,
gniazda głośnikowe należy połączyć z gniazdami SPEAKER
IN subwoofera. (A)
Från 50 Hz till 200 Hz
2
Dzięki zastosowaniu ekranowania magnetycznego, głośniki
można instalować w pobliżu telewizora. Zmiany kolorów
mogą jednak wystąpić. Zależy to od typu telewizora.
Förstärkardelen
28 Hz till 200 Hz
Podłącz subwoofer do wzmacniacza.
Połącz gniazda SPEAKER IN subwoofera z
gniazdami głośnikowymi wzmacniacza za
pomocą przewodów głośnikowych. Upewnij się,
że zostały podłączone oba kanały: L (lewy) i R
(prawy).
Podłączanie do wzmacniacza ze specjalnym
gniazdem subwoofera
Omówienie
Frekvensomfång vid ljudåtergivning
1
W przypadku wystąpienia zmian kolorów na ekranie
telewizora
Lågbaselement : 20 cm diameter, kontyp
Praktisk, maximal uteffekt : 50 watt (DIN)
Fotdynor
Nóżki głośnika
Połączenia
Połączenia
• o Przed rozpoczęciem użytkowania subwoofera sprawdź,
czy jego napięcie robocze odpowiada napięciu w sieci
lokalnej.
• Jeśli subwoofer nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyłączyć go z gniazdka ściennego. Aby odłączyć
przewód zasilający, pociągnij go, chwytając za wtyczkę.
Nigdy nie ciągnij za sam przewód.
• Jeśli do subwoofera dostanie się przypadkowo jakiś
przedmiot lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający i
zlecić sprawdzenie subwoofera wykwalifikowanej osobie.
• Przewód zasilający może być wymieniany tylko w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
Typ
Aktiv lågbashögtalare (med magnetiskt avskärmad
uppbyggnad)
200Hz
Bezpieczeństwo
Instalacja
Felsökning
50Hz
Jeśli wzmacniacz ma dwa zestawy gniazd głośnikowych (A+B),
do wzmacniacza należy podłączyć subwoofer i głośniki
przednie.
Aby uniknąć uszkodzenia subwoofera
För att hindra högtalaren från att flytta sig genom de
vibrationer som uppstår i den när du använder den bör
du fästa de medföljande fotdynorna på högtalarens
undersida.
1
Środki ostrożności
• Koppla ur basförstärkningen och reglera ljudnivån, om
det uppstår distorsion efter att basförstärkning kopplats
in på förstärkaren (med hjälp av t. ex. DBFB, GROOVE
eller frekvenskurva).
• Vrid inte upp volymen på lågbashögtalaren till max.
Om du gör så kan basljudet bli svagare. Dessutom kan
det uppstå störande biljud.
• När väljaren PHASE ställs i läget NORMAL eller
REVERSE kastas fasriktningen om. Detta kan i vissa
lyssningsmiljöer ge en bättre bas-återgivning (beroende
på typen av främre högtalare, lågbashögtalar-ens
placering och inställningen av övergångsfrekvensen)
samt ändra ljudets omfång och fasthet och påverka
känslan i ljudfältet. Välj det läge som ger önskad effekt
vid lyssningsläget.
Övergångsfrekvens för diskant
Styrning av ljudkvalitet (F)
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
Aby nie dopuścić do pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych zestawu gazetami, obrusem, zasłonami,
itd. Nie stawiaj zapalonych świec na zestawie.
Stawianie wazonów na zestawie może być przyczyną
pożaru lub porażenia prądem.
Zmniejsz głośność wzmacniacza do minimum.
Ljudåtergivning (E)
Placering
OSTRZEŻENIE
OBS!
Placera högtalaren (G)
150Hz
4
LEVEL
Przy włączaniu i wyłączaniu wzmacniacza lub innych
urządzeń
Anslut lågbashögtalaren till förstärkaren.
Använd medföljande högtalarkablar till att
ansluta intagen SPEAKER IN på
lågbashögtalaren till högtalaruttagen (B) på
förstärkaren:
Att undvika skador på lågbashögtalaren
• Var försiktig, när volymreglaget på ansluten förstärkare
används för att höja volymen, för att undvika för hög
ineffekt till högtalaren.
• Ta aldrig isär högtalarlådan. Bygg inte heller om de inbyggda
högtalarelementen och/eller det inbyggda kabelnätet.
Anslut lågbashögtalaren till förstärkaren.
Använd de medföljande högtalarkablarna för
att ansluta intagen SPEAKER IN på denna
lågbashögtalare till högtalaruttagen på
förstärkaren. Var noga med att göra
anslutningarna både mellan högtalarin/
uttagen märkta L och högtalarin/uttagen
märkta R.
Att observera
Angående säkerhet
CUT OFF FREQ
Język polski
2
G
MAX
NORMAL
REVERSE
Anslutningarna
Denna lågbashögtalare
Ten subwoofer
100Hz
3
2
75Hz
120Hz
LEVEL
LINE
NORMAL
REVERSE
Främre högtalare (L)
Głośnik przedni (L)
2
Denna lågbashögtalare
Ten subwoofer
MONO OUT
Utsätt inte lågbashög-talaren för regn och fukt för att
undvika riskerna för brand och/eller elektriska stötar.
Se till att anläggningens ventilationshål inte är förtäckta
av tidningar, dukar, gardiner eller liknande. Det medför
risk för brand. Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå
anläggningen.
Ställ aldrig blomvaser eller liknande ovanpå apparaten,
eftersom det medför risk för brand eller elstötar.
OUT
L
Denna lågbashögtalare
Ten subwoofer
VARNING!
SPEAKER B
SPEAKER A
SPEAKER
IN
Czynności wstępne
• Przed rozpoczęciem łączenia wzmacniacza z subwooferem
należy wyłączyć zasilanie wzmacniacza.
• Należy używać przewodów połączeniowych audio
dostarczonych ze sprzętem. Jeśli liczba przewodów
połączeniowych audio jest niewystarczająca, należy zakupić
dodatkowe przewody.
• Sprzęt należy podłączyć starannie, aby uniknąć
występowania szumów.
• Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazdka
ściennego.
• Z subwooferem nie można łączyć gniazda wyjściowego
CENTER, ponieważ jest ono zarezerwowane dla funkcji
Dolby Pro Logic. W niektórych trybach Dolby Pro Logic basy
nie są emitowane.
Podłączanie do wzmacniacza z jednym
zestawem gniazd głośnikowych (B)
Jeśli wzmacniacz ma jeden zestaw gniazd głośnikowych,
subwoofer należy podłączyć do wzmacniacza, a następnie
przednie głośniki należy podłączyć do subwoofera.
Rozpocznij odtwarzanie dźwięku źródłowego.
Ustaw głośność za pomocą pokrętła VOLUME,
tak aby dźwięk z przednich głośników nie był
zniekształcony.
Jeśli dźwięk jest zniekształcony, dźwięk z
subwoofera także będzie zniekształcony.
Uwagi
Usuwanie usterek
Jeśli podczas korzystania z subwoofera występują poniższe
problemy, dzięki tym instrukcjom dotyczącym usuwania usterek
można je rozwiązać. Jeśli nie można usunąć problemu, należy
skontaktować się najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Nie słychać dźwięku.
•Sprawdź, czy subwoofer i inne elementy systemu
są podłączone prawidłowo.
•Przekręć pokrętło LEVEL zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność.
•Ustaw przełącznik INPUT w pozycji SPEAKER lub
LINE.
•Wyzeruj poziom.
Dźwięk nagle zanikł.
•Przewody głośnikowe mogą być zwarte. Podłącz
prawidłowo przewody.
Dźwięk jest zniekształcony.
•Sygnał wejściowy nie jest dobrej jakości.
•Poziom sygnału wejściowego jest zbyt wysoki.
•Podczas odtwarzania przy użyciu funkcji Dolby
digital (AC-3) za pomocą pokrętła CUT OFF FREQ
ustaw jak najwyższą wartość częstotliwości
odcięcia.
Słychać tylko ŇbuczenieÓ i szumy.
•Podłącz prawidłowo przewód uziemienia adaptera.
•Wtyczki przewodów połączeniowych nie zostały
właściwie umieszczone w odpowiadających im
gniazdach. Podłącz prawidłowo wszystkie
wtczyki.
•Zestaw audio przechwytuje szumy z telewizora.
Umieść zestaw audio dalej od telewizora lub
wyłącz telewizor.
• Nie należy ustawiać pokręteł tonów wzmacniacza (BASS,
TREBLE itp.) lub poziomu wyjściowego korektora na
wysokim poziomie, a sinusoidalne przebiegi wejściowe nie
powinny przekraczać zakresu od 20 Hz do 50 Hz dźwięku
nagranego na dostępnym w sklepach dysku testowym, lub
przy odsłuchiwaniu dźwięków specjalnych (basów
instrumentów elektronicznych, szumu z płyty winylowej,
nadmiernie uwydatnionych basów itp.). Niezastosowanie
się do tej uwagi może spowodować uszkodzenie
głośników.
Jeśli odtwarzana jest płyta, na której nagrano nadmiernie
uwydatnione basy, oprócz zwykłego dźwięku mogą być
słyszalne szumy. W takim wypadku należy zmniejszyć
głośność.
• Sygnał wyjściowy subwoofera (sygnał cyfrowy DOLBY (AC3)) cyfrowego procesora surround (sprzedawany
oddzielnie) ma wartość o 10 dB wyższą, ustawioną przez
firmę Dolby laboratories Licensing Corporation. W
przypadku standardowego korzystania z subwoofera
należy zmienić poziom subwoofera.
Sekcja wzmacniacza
Wyjściowa moc skuteczna przy pracy ciągłej : 50 W
(DIN)
Ustawianie dźwięku (F)
Zakres częstotliwości odtwarzania
28 Hz – 200 Hz
Dźwięk subwoofera można ustawić tak, aby był on dopasowany
do dźwięku głośników przednich. Wzmocnienie basów daje
lepsze poczucie atmosfery.
1
Ustaw częstotliwość odcięcia.
Ustaw pokrętło CUT OFF FREQ w odpowiedniej
pozycji, w zależności od częstotliwości
odtwarzana głośników przednich.
Przy ustawianiu częstotliwości należy wziąć
pod uwagę poniższe wartości.
1 Typowe głośniki o bardzo małych rozmiarach:
5 – 7 cm średnicy
2 Typowe głośniki o małych rozmiarach: 8 – 15
cm średnicy
3 Typowe głośniki o średnich rozmiarach: 16 – 24
cm średnicy
4 Typowe głośniki o dużych rozmiarach: powyżej
25 cm średnicy
Aby w pełni wykorzystać funkcje konwertera
dolnoprzepustowego Dolby digital, podczas
odtwarzania przy użyciu funkcji Dolby digital (AC-3)
pokrętło CUT OFF FREQ należy ustawić w pozycji
odpowiadającej jak najwyższej częstotliwości.
Dane techniczne
System
Typ
Subwoofer aktywny (ekranowany magnetycznie)
Głośnik
Woofer: średnica: 20 cm, stożkowy
Częstotliwość odcięcia wysokiej częstotliwości
50 Hz – 200 Hz
Pokrętło wyboru fazy
NORMAL, REVERSE
Wejścia
Gniazda wejściowe
LINE IN: wejściowe typu jack
SPEAKER IN: gniazda wejściowe
Gniazda wyjściowe
SPEAKER OUT: gniazda wyjściowe
Ogólne
Zasilanie
230 V, prąd zmienny, 50/60 Hz
Pobór mocy
50 W
Rozmiary
Ok. 270 x 325 x 385 mm (szer./wys./głęb.)
Masa
10 kg
Wyposażenie w zestawie
Nóżki głośnika (4)
Przewód połączeniowy audio
(1 wtyczka phono – 1 wtyczka phono), 2m (1)
Przewody głośnikowe , 2,5m (2)
Producent zastrzega sobie prawo zmiany projektu i
danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising