AM1480 CZ
Bezpečnostní
Informace firmy Thomson
informace
VAROVÁNÍ!
Přítomnost neviditelného laserového záření při otevření
přístroje. Vyvarujte se vystavení paprsku. Laserový produkt
třídy 1. Přístroj může být otevřen pouze kvalifikovaným
technikem, aby nedošlo ke zranění laserovým paprskem.
LASER λ = 780 nm, P max = 5 mW
Informace o zatížení: Na spodní straně přístroje přístroj
odpovídá požadavkům
ADVARSEL!
USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING NAR
SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
UNGDÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.
VORSICHT!
UNSICHTBARE LASERSTRALUNG
WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITS–
VERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT.
NICHT DEM LASERSTRAHL AUSSETZEN!
CAUTION – INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS FAILED OR
DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION – RAYONNEMENT LASER INVISIBLE
DANGEREUX EN CAS D'OUVERTURE ET LORSQUE
LA SECURITE EST NEUTRALISEE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
Podle destičky zatížení na přístroji přístroj
odpovídá současným normám pro
elektrickou bezpečnost a
elektromagnetickou kompatibilitu.
Dbejte prosím na životní prostředí.
Před vyhozením jakýchkoli baterií se
informujte u prodejce, který by měl
baterie shromažďovat pro recyklaci.
Pozor na vaše ušní bubínky!
Před nasazením sluchátek se přesvědčete,
že je ztlumena hlasitost. Hlasitost
nastavte na požadovanou úroveň až po
nasazení sluchátek.
CZ
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
VARNING–
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAN ÄR URKOPPLADE.
BETRAKTA EJ STRÅLEN.
VARO!
AVATTAESSA JA SOUJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE.
LASERSÄTEIL YLLE ÄLÄ KA TSO SÄTEESEEN.
Popisy a technické údaje uvedené v tomto dokumentu jsou jen informativní a nejsou zaručeny. V zájmu zlepšení kvality výrobku si
vyhrazujeme právo provádět bez předchozího upozornění úpravy nebo vylepšení. Pro popis výrobků a provozních postupů je rozhodující
anglická verze dokumentace - za odchylky v jejích překladech se neručí.
AM1480 CZ
4
7/31/02, 3:16 PM
Bezpečnostní
informace
Safety
Information
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE
S Y M B O L
BLESKU
SE
ŠIPKOU
V
TROJÚHELNÍKU
UPOZORŇUJE
N
A
NEBEZPEČNÉ
V Y S O K É
NAPĚTÍ
V
PŘÍSTROJI.
UPOZORNĚNÍ: V ZÁJMU
OCHRANY
PŘED
ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM NESNÍMEJTE
VÍKO (NEBO ZADNÍ
STRANU) PŘÍSTROJE. V
PŘÍSTROJI
NEJSOU
ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY
MOHL
UŽIVATEL
VYMĚNIT.
SERVIS
SVĚŘTE ODBORNÉMU
TECHNIKOVI.
S Y M B O L
VYKŘIČNÍKU V
TROJÚHELNÍKU
UPOZORŇUJE
NA
DŮLEŽITÉ
POKYNY, KTERÉ
J
S
O
U
PŘILOŽENY
K
PŘÍSTROJI.
VIZ OZNAČENÍ NA DOLNÍ/ZADNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE.
UPOZORNĚNÍ: V ZÁJMU OCHRANY PŘED
ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘÍSTROJ
NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VHLKU.
Obsah
Bezpečnostní pokyny
Tuner/Přehrávání MP3 ........... 7
Jak začít ................................... 1
Přehrávání MP3 ...................... 8
CD mini věž ............................ 2
Přehrávač CD ......................... 9
Dálkové ovládání ..................... 3
Tipy k řešení problémů .......... 10
Nastavení ................................. 4
Údržba ..................................... 11
kazeta/nahrávání ..................... 5
Další informace ....................... 12
Tuner ........................................ 6
AM1480 CZ
5
7/31/02, 3:16 PM
CZ
Jak začít
1. FM anténní konektor
2. AM rámová anténa
3. Optický výstup
4. AUX vstup
5. Hlavní výstupy
reproduktorů
1
2
3
1
4
Při rozbalení naleznete:
1. Hlavní část systému
2. Jedno dálkové ovládání
3. Dva reproduktory
4. Jednu uživatelskou příručku
5. CD-ROM MusicMatch
6. Jednu AM rámovou anténu
7. Jednu FM anténu
8. Záruční list
5
PŢipojen’ kabeló reproduktoró
Instalace
Dodržením níže uvedených odstupů zajistíte správnou
ventilaci:
10 cm
10 cm
Stisknžte odpruěenů jazů‹ek
Uvolnžn’m jazů‹ku se kabel
svorkovnice reproduktoru
zajist’.
smžrem doló a prostr‹te
konec kabelu.
POZNçMKA: konce kabeló reproduktoró mus’ bůt zbaveny izolace.
AM 1480 DIGIT AL MP3 MICRO HI-FI SYSTEM
MULTIFUNCTIONFLUORESCENTDISPLAY
CZ
CD-R / RW COMPATIBLE
DIGITAL PLL SYNTHESIZEDTUNER
Používání antény
TUNING
BAND APP
CD
ON
ECO
IR SENSOR
TUNER
PLA YLIST
REC
CLOCK
TIMER
EQ
DN
X-BASS
TAPE
Před použitím přístroje zkontrolujte správné připojení FM
antény. FM anténa je stočený vodič připojený do zadní
části přístroje. Rozviňte jej tak, aby byl úplně natažený
(můžete jej dokonce přilepit páskou na zeď za přístrojem,
čím výše tím lépe).
Pro získání lepšího příjmu AM přesouvejte nebo otáčejte
AM rámovou anténu.
@
PROG
BOOKMARK
PRESET UP SET CLEAR
DISPLAY/
DIMMER
DEMO
OK
RDS
DIGITAL LOGIC DECK
MP3
CONTROLS
VOLUME
OPEN/
CLOSE
PLAYBACK/ RECORD
10 cm 5 cm
10 cm
Instalace baterií
Připojení reproduktorů
Při připojování reproduktorů zasuňte červené vodiče do
červených zdířek a černé do černých zdířek. Každý
reproduktor má červenou a černou zdířku (+/-). Horní
dvě zdířky jsou určeny pro levý reproduktor a spodní dvě
pro pravý reproduktor.
R
L
Dálkové ovládání musí být před použitím opatřeno dvěma
bateriemi typu AA. Při vkládání baterií dodržujte
následující postup:
1. Sejměte kryt baterií (na zadní části dálkového
ovládání).
2. Před vložením baterií zjistěte jejich polaritu (tzn. +/-) a
přizpůsobte podle obrázku pod krytem. Poté baterie
nainstalujte.
3. Po instalaci baterií nasaďte kryt zpět.
1
AM1480 CZ
6
7/31/02, 3:16 PM
CD mini věž
Pohled zpředu
AM 1480 DIGIT AL MP3 MICRO HI-FI SYSTEM
MULTIFUNCTIONFLUORESCENTDISPLAY
TUNING
CD-R / RW COMPATIBLE
DIGITAL PLL SYNTHESIZEDTUNER
BAND APP
CD
ON
ECO
IR SENSOR
TUNER
PLA YLIST
REC
CLOCK
TIMER
EQ
DN
X-BASS
TAPE
@
PROG
BOOKMARK
PRESET UP SET CLEAR
DISPLAY/
DIMMER
DEMO
OK
RDS
MP3
CONTROLS
VOLUME
OPEN/
CLOSE
DIGITAL LOGIC DECK
PLAYBACK/ RECORD
ON/ECO - zapíná/vypíná přístroj (režim ECO). Pokud nebudete
přístroj nějakou dobu používat, nezapomeňte vždy odpojit přívod
elektřiny.
CD/MIX (
) - Režim CD; přehrávání skladeb z CD v náhodném
pořadí.
TUNER/BAND/APP - Režim “Tuner“; výběr vysílacího pásma tuneru;
Auto Preset Programming.
TAPE - Zvolení režimu “Tape“.
AUX - Zvolení režimu “AUX“.
CLOCK/TIMER - Ukazuje běžný čas a čas pro zapnutí nebo vypnutí
časovačem; režim nastavování hodin a časovače, zapnutí/vypnutí
časovače.
REC II - Zapínání/přerušení nahrávání z režimu CD/tuner/AUX; při
režimu přehrávání MP3 a při režimu “stop“ umožňuje označení
(BOOKMARK) v PLAYLISTu.
PRESET/DN PLAYLIST - V režimu “Tuner“ vybírá předem nastavené
stanice; v režimu “MP3“ umožní vstup do “Playlist menu“.
PRESET UP/BOOKMARK - V režimu “Tuner“ vybírá předem
nastavené stanice; při režimu přehrávání MP3 a při režimu “Stop“
umožňuje označení (BOOKMARK) v PLAYLISTu.
PROG/SET/CLEAR - Vstup do režimu nastavování programů;
potvrzení nastavení, zrušení nastavení.
EQ - Výběr z různých zvukových efektů (flat/classic/rock/pop/jazz).
X-BASS - Zapnutí funkce X-bass.
DISPLAY/DIMMER/DEMO - Při režimu “CD“ ukazuje zbývající čas;
při přehrávání MP3 z disku ukazuje název skladby, název alba, celkový
počet skladeb, informace o skladbě a dobu přehrávání aktuální skladby;
při režimu “Tuner FM“ ukazuje RDS informace; v případě jakéhokoliv
režimu (mimo “standby“) lze při zmáčknutí a podržení nastavovat VFD
jas (režim podsvícení); v případě režimu “Standby“ je stiskem
uvedeného tlačítka spuštěno “Demo“.
OK/RDS - V režimu “MP3“ umožní potvrzení vašeho nastavení;
v režimu “Tuner FM“ zvolí funkci RDS.
STOP - V režimu “CD“ ukončí přehrávání CD; v režimu “Tape“
ukončí přehrávání kazety; v režimu “MP3“ opustí “Playlist menu“.
PLAY/PAUSE
- V režimu “CD“ spouští a přerušuje přehrávání
CD; v režimu “Tape“ spouští a přerušuje přehrávání kazety.
TUNING+/-(SKIP BACKWARD (
) / SKIP FORWARD
(
)) - V režimu “CD“ vyhledá předchozí nebo následující skladbu
(při podržení čísla skladby vyhledá automaticky); v režimu “Tuner“ ladí
vysílací frekvenci; v režimu “Tape“ přetáčí kazetu zpět nebo vpřed;
v režimu “MP3 playlist“ při zvolení SKIP BACKWARD přejde na
předcházející menu.
VOLUME KNOB - Otáčením lze upravit hlasitost.
Pohled shora
OPEN
CLOSE
COMP ACT D ISC M ICRO SYSTEM
THOMSON
AUDIO HONG KONG
OPEN/CLOSE - Stisknutím se otevře/uzavře zásuvka pro vložení CD
disku.
PHONE
- Zdířka pro připojení sluchátek.
Ovládání MP3
UP - Zvolí další album (složku) nebo playlist.
DOWN - Zvolí předcházející album (složku) nebo
playlist.
LEFT - Zvolí předcházející skladbu (soubor).
RIGHT - Zvolí následující skladbu (soubor).
2
AM1480 CZ
7
7/31/02, 3:16 PM
CZ
Dálkové ovládání
ON/ECO - zapíná/vypíná přístroj (režim ECO).
CD(
)/TUNER/TAPE/AUX - Zvolí CD disk (přehrává skladby v náhodilém
pořadí), režim “Tuner“, “Tape“ a “AUX“.
DEMO/DIM - v případě režimu “Standby“ je stiskem spuštěno “demo“, v případě
jakéhokoliv jiného režimu lze stisknutím a podržením nastavovat VFD jas (režim
podsvícení)
CLK/TIMER - Zobrazuje aktuální čas a čas pro zapnutí nebo vypnutí časovačem; režim
nastavování hodin a časovače.
TMR ON/OFF - Zapnutí a vypnutí časovače.
SLEEP - Nastavení zbývajícího času do vypnutí v délce 120 min, ... 1 min a OFF.
INTRO - V režimu “CD“ zvolí “Intro play“ (přehrávání začátků skladeb).
DISPLAY - V režimu “CD“ zobrazí zbývající čas; při přehrávání MP3 zobrazí název
skladby, název alba, celkový počet skladeb, informace o skladbě a dobu přehrávání
aktuální skladby; při režimu “Tuner FM“ zobrazí RDS informace
PROG/SET/CLEAR - Vstup do režimu nastavování programů; potvrzení nastavení,
zrušení nastavení.
RDS - Funkce RDS tuneru v pásmu FM.
REPEAT - Při běžném režimu přehrávání CD zajistí nastavení opakovaní “1“,
opakované přehrání celého CD disku; v režimu naprogramovaného přehrávání nastaví
“1“, zopakovat vybrané stopy.
BAND/APP - Volba vysílacího pásma u tuneru; stiskem a podržením se aktivuje funkce
“Auto Preset Programming“ (ukládání stanic do paměti).
TUNNING - V režimu přehrávání CD se vrátí zpět na předcházející stopy;
v režimu “Tuner“ vyhledává směrem dolů vysílací frekvence; v režimu “Tape“ převine
kazetu zpět; v režimu “MP3“ přejde na předcházející menu.
TUNER +
- V režimu přehrávání CD přechází vpřed na následující stopy; v režimu
“Tuner“ vyhledává směrem nahoru vysílací frekvence; v režimu “Tape“ převine kazetu
vpřed.
PRESET - V režimu “Tuner“ zvolí nastavenou stanici; v režimu “RDS“ zvolí typ RDS
informací (PTY) pro vyhledávání.
PRESET - V režimu “Tuner“ zvolí nastavenou stanici; v režimu RDS zvolí typ RDS
informací (PTY) pro vyhledávání.
STEREO - V režimu “Tuner“ nastaví stereo nebo mono reprodukci vysílacího pásma FM.
PLAY/PAUSE
- V režimu “CD“ spouští a přerušuje přehrávání CD; v režimu
“Tape“ spouští a přerušuje přehrávání kazety.
STOP - V režimu “CD“ zastaví přehrávání CD; v režimu “Tape“ zastaví přehrávání
kazety; v režimu “MP3“ opustí “playlist menu“.
REC II - Zapínání/přerušení nahrávání z režimu CD/tuner/AUX.
MUTE
- Vypne zvuk.
EQ - Volba různých zvukových efektů (flat/classic/rock/pop/jazz).
X-BASS - Zapnutí funkce X-bass.
VOLUME UP - Zesílí hlasitost.
VOLUME DOWN - Zeslabí hlasitost.
OK - Potvrzení volby.
NUMBER/WORD KEY (0 ~9/A~Z) - V režimu “CD“ přímo zvolí stopu (soubor)
k přehrávání; v režimu “Tuner“ vybere nastavenou stanici; v režimu vyhledávání souboru
MP3 vloží požadované klíčové slovo k vyhledávání souboru.
HOME - Stiskem v režimu “MP3“ přejde na režim “Stop“ a zobrazí první album (složku).
BOOKMARK - V režimu “MP3“ vybere hranou stopu a označí ji (BOOKMARK)
v PLAYLISTu.
PLAYLIST - V režimu “MP3“ vstoupí do playlistu.
FILESEARCH - V režimu “MP3“ vyhledá požadovaný soubor.
ON
ECO
1
2
ABC
3
DEF
DEMO
CLK TIMER
4
GHI
5
JKL
6
MNO
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ TMR ON
0
REPEAT DISPLAY
STEREO
INTRO
RDS
DIM
OFF
SLEEP
REC
PRESET
TUNING
-
TUNING
+
PRESET
TUNER
TAPE
CD
BAND
CZ
PROG
SET CLEAR
APP
HOME
BOOK
MARK
FILE
SEARCH
LEFT
DN
UP
OK
@
EQ
PLAYLIST
RIGHT
X-BASS
VOLUME
UP - Vybere následující album (složku) nebo playlist.
DOWN - Vybere předcházející album (složku) nebo playlist.
LEFT - Vybere předcházející stopu (soubor).
RIGHT - Vybere následující stopu (soubor).
3
AM1480 CZ
8
7/31/02, 3:16 PM
Nastavení
Nastavení hodin
Aktivace časovače
Ruční nastavení (první nastavení)
1. Stiskněte CLOCK/TIMER, čímž přejdete do režimu
nastavování hodin, na displeji se objeví XX XX.
2. Stiskněte
a
a nastavte hodiny.
3. Pro potvrzení stiskněte PROG/SET/CLEAR.
4. Stiskněte
a
a nastavte minuty.
5. Pro potvrzení stiskněte PROG/SET/CLEAR.
6. Stiskněte
a
a nastavte režim 12 nebo 24
hodin.
7. Pro potvrzení stiskněte PROG/SET/CLEAR.
8. Při úpravě času na hodinách stiskněte PROG/SET/
CLEAR a opakujte kroky 2-6.
Na hlavní části přístroje stiskněte tlačítko CLOCK/
TIMER a podržte jej po dobu 2 sekund a nastavte
časovač do režimu “on“ (zapnuto nebo “off“ (vypnuto).
Je-li časovač zapnut, na displeji se objeví nápis “TIMER“. V
požadovaný čas se přístroj sám zapne.
Nastavení časovače
1. Stiskněte CLOCK/TIMER a podržte dokud se
neobjeví ON XX XX.
2. Stiskněte
a
a nastavte hodiny.
3. Pro přechod na nastavování minut stiskněte PROG/
SET/CLEAR.
4. Stiskněte
a
a nastavte minuty.
5. Stiskněte PROG. čímž potvrdíte nastavení TIMER ON
(časovač aktivován).
6. Stiskněte
a
a nastavte zdroj (CD/TUNER/
TAPE/REC TUN).
7. Pro nastavení přechod na nastavování hlasitosti
stiskněte PROG/SET/CLEAR.
8. Stiskněte
a
a nastavte požadovanou hlasitost.
9. Pro nastavení času vypnutí časovače stiskněte PROG/
SET/CLEAR, na displeji se objeví OFF XX XX.
10. Zopakujte kroky 3-5 a nastavte hodinu a minuty
vypnutí.
11. Pro potvrzení stiskněte PROG/SET/CLEAR.
Poznámka: Není-li nastaven čas na hodinách, na displeji
bude při aktivaci časovače blikat nápis “SET CLOCK“.
Nebyl-li nastaven čas zapnutí, bude na displeji při aktivaci
časovače blikat nápis “SET TIMER“.
Nastavení doby do vypnutí
Stiskněte SLEEP a nastavte dobu do vypnutí přístroje (v
krocích po 10 minutách).
Zvukové funkce
Stiskněte EQ a vyberte mezi funkcemi flat/classic/rock/
pop/jazz.
X-BASS - tímto tlačítkem se uvedená funkce aktivuje/
vypíná.
MUTE
Vypínání zvuku.
CZ
Poznámka: Při přesném nastavování časovače se vnitřní
hodiny jednotky nezastaví, doporučuje se nastavit časovač
o 5 nebo více minut později. V opačném případě nemusí
časovač fungovat správně.
4
AM1480 CZ
9
7/31/02, 3:16 PM
Tape / Nahrávání
OPEN/
CLOSE
DIGITAL LOGIC DECK
PLAYBACK/ RECORD
Nahrávání z MP3 disku nebo
z CD
1. Stiskem CD zvolte režim “CD“.
2. Vyberte stopu/soubor/album, které chcete nahrávat.
3. Stiskněte REC•II, pokud na displeji bliká “REC CD“,
opětovným stiskem stejného tlačítka začněte nahrávat.
4. Nahrávání ukončíte stiskem STOP
.
Nahrávání z AUX
Režim “Tape“
F. FWD - Rychlé přetáčení vpřed.
PLAY/PAUSE - Přehrávání/přerušení kazety.
REC•II - Nahrávání/přerušení nahrávání z CD,
Tuneru nebo AUX.
REWIND - Rychlé zpětné převíjení kazety.
STOP - Zastavení kazety.
Přehrávání kazety
CZ
1. Stiskem TAPE vyberte režim “Tape“.
2. Stiskem dvířek kazety otevřete jednotku.
3. Vložte kazetu do pracovní jednotky a jemným přitlačením
zavřete dvířka.
4. Přehrávání spustíte stiskem PLAY/PAUSE
.
5. Kazetu zastavíte stiskem STOP .
1. Stiskem AUX zvolte režim “AUX“.
2. Stiskněte REC•II, pokud na displeji bliká “REC AUX“,
opětovným stiskem stejného tlačítka začněte nahrávat.
3. Nahrávání ukončíte stiskem STOP .
Poznámka: Jiné funkce jsou při nahrávání vyřazeny.
Chcete-li nahrávání přerušit, stiskněte REC•II.
Opětovným stiskem se k nahrávání vrátíte.
Nulování počítadla otáček
kazety
Počítadlo vynulujete stiskem tlačítka PROG/SET/
CLEAR.
Nahrávání rozhlasového
programu
1. Stiskem TUNER/BAND/APP vyberte režim “Tuner“ a
zvolte požadované pásmo.
2. Nalaďte požadovanou stanici.
3. Stiskněte tlačítko REC•II, pokud na displeji bliká “REC
TUN“, opětovným stiskem stejného tlačítka začněte
nahrávat.
4. Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka STOP .
5
AM1480 CZ
10
7/31/02, 3:16 PM
Tuner
Auto preset programming
1. V režimu “Tuner“ stiskněte a dvě sekundy podržte
tlačítko TUNER/BAND/APP na hlavní části přístroje
nebo tlačítko BAND/APP na dálkovém ovládání a na
displeji proběhne text “Automatic preset program“.
AM 1480 DIGIT AL MP3 MICRO HI-FI SYSTEM
MULTIFUNCTIONFLUORESCENTDISPLAY
TUNING
CD-R / RW COMPATIBLE
DIGITAL PLL SYNTHESIZEDTUNER
BAND APP
TUNER
CD
ON
ECO
IR SENSOR
CLOCK
TIMER
EQ
PLA YLIST
REC
DN
X-BASS
TAPE
@
PROG
BOOKMARK
PRESET UP SET CLEAR
DISPLAY/
DIMMER
DEMO
OK
MP3
CONTROLS
RDS
VOLUME
Vyhledávání stanic
1. Stiskem tlačítka TUNER/BAND/APP na hlavní části
přístroje nebo tlačítka TUNER na dálkovém ovládání
zvolte režim “Tuner“.
2. Zvolte vysílací pásmo (FM/MW/LW) tlačítkem TUNER/
BAND/APP nebo tlačítkem BAND/APP na
dálkovém ovládání.
3. Vyhledejte stanici stiskem
nebo
. Automatické
vyhledávání spustíte stiskem a podržením uvedených
tlačítek po dobu 1 sekundy, dokud se na
displeji neobjeví nápis “SEARCH“.
Ladění stanice RDS (pouze
FM)
1. V režimu “Tuner FM“ nalaďte RDS stanici stiskem
tlačítka TUNING +/(rozsvítí se kontrolka
RDS) nebo stiskem PRESET UP/DOWN nalaďte
stanici uloženou v paměti.
2. Chcete-li zobrazit informace o RDS stanici, dvakrát
stiskněte tlačítko OK/RDS a tlačítkem PROG/SET/
CLEAR zvolte mezi INFO ON (zapnuto)/INFO OFF
(vypnuto).
Čas RDS na hodinách (CT)
Opakovaným stiskem tlačítka RDS zvolte “SYNC ON“ a
poté stiskněte tlačítko PROG/SET/CLEAR a vyberte
buď “SYNC ON“ nebo “SYNC OFF“.
CZ
Ukládání stanic do paměti
1. Stiskem tlačítka TUNER/BAND/APP zvolte vysílací
pásmo.
2. Vyhledejte stanici stiskem
nebo
.
3. Stiskem PROG.SET / CLEAR vstupte do režimu
“Program“
4. Stiskem PRESET DN/UP zvolte pozici v paměti (až
30 paměťových pozic). Při výběru pozice bliká nápis
“PROG.“.
5. Tlačítkem PROG. SET / CLEAR potvrďte nastavení.
Poslech stanice uložené v
paměti
1. Stiskněte tlačítko TUNER/BAND/APP.
2. Opakovaným stiskem tlačítka PRESET DN/UP zvolte
požadovanou pozici v paměti.
3. Při přímém výběru stanice z paměti stiskněte tlačítko
NUMBER KEY na dálkovém ovládání.
Příklad: Pro poslech stanice č. 2 stiskněte “2“.
Pro poslech stanice č. 20 stiskněte “2“ a “0“.
V případě vysílacího pásma FM stiskem tlačítka STEREO
zvolte stereo nebo mono poslech.
6
AM1480 CZ
11
7/31/02, 3:17 PM
Tuner / Přehrávání MP3
Vyhledávání podle typu
programu (PTY)
1. V režimu “Tuner“ stiskněte tlačítko OK/RDS nebo na
dálkovém ovládání tlačítko RDS.
2. Objeví-li se na displeji nápis “NONE“ nebo “FIND“,
stiskněte tlačítko PRESET DN/UP a vyberte z nabídky
NEWS /AFFAIRS /INFO /SPORTS /EDUCATE /DRAMA
/CULTURE /SCIENCE /VARIED /POP /ROCK /M,O,R /
LIGHT /CLASSICS /OTHERS.
3. Stiskem tlačítka TUNING +/do tří sekund
dojde k vyhledání stanice vysílající zvolený typ programu.
Zobrazení informací o RDS
stanici
CZ
Opakovaným stiskem tlačítka DISPLAY dojde k zobrazení
informací o stanici
1. Frekvence
2. RDS název
3. Rádio text (RT)
4. RDS typ (PTY)
RDS NEWS (zprávy), AFFAIRS (aktuální události), INFO
(počasí, zdravotnictví), SPORT (sportovní informace),
EDUCATE (vzdělávání), DRAMA (seriály a hry),
CULTURE (náboženství), SCIENCE (věda a technika),
VARIED (různé), POP M (populární hudba), ROCK M
(rocková hudba), MOR M (hudba pro cestování), LIGHT
M (nenáročná hudba), CLASSICS (vážná hudba), OTHER
M (nespecifikovaná hudba), WEATHER (počasí),
FINANCE (finanční informace), CHILDREN (dětské
programy), SOCIAL (zprávy ze společnosti), RELIGION
(náboženské programy), PHONE-IN (program
s telefonickou účastí posluchačů), TRAVEL (cestování a
volný čas), HOBBY (zájmová činnost), JAZZ (jazzová
hudba), COUNTRY (country hudba), NATIONAL
(domácí), OLDIES (oldies hudba), FOLK M (lidová
hudba), DOCUMENT (dokumentární pořady), TEST
(testy) & ALARM (alarm).
5. RDS čas.
6. RDS datum.
Ovládání MP3
UP - Zvolí následující album (složku) nebo playlist.
DOWN - Zvolí předcházející album (složku) nebo
playlist.
LEFT - Zvolí předcházející stopu (soubor).
RIGHT - Zvolí následující stopu (soubor).
SKIP BACKWARD
- Přechod na předcházející
menu.
STOP - Odejde z playlist menu.
Přehrávání MP3 disku
1. Vložte MP3 CD a na displeji se zobrazí název prvního
alba (nebo kořenového adresáře).
2. Zvolte album stisknutím tlačítka UP / DOWN .
Pomocí tlačítka LEFT / RIGHT vyberte stopu.
3. Přehrávání zahájíte stiskem PLAY.
Vyhledávání souboru (pouze
na dálkovém ovládači)
Na disku s mnoha stopami je složité najít požadovanou
písničku. Tento přístroj umožňuje vyhledávání na základě až
tří prvních písmen jména písničky.
1. Stiskněte tlačítko FILE SEARCH na dálkovém ovládání
a písmeno zadejte pomocí tlačítek číslo/písmeno.
2. Stiskněte tlačítko RIGHT a s jeho pomocí zvolte
druhé, a poté i třetí písmeno. Předcházející písmeno(a)
je možno kdykoliv změnit.
3. Stiskem tlačítka OK zahájíte vyhledávání. Po jeho
ukončení bude v alfanumerickém pořadí zobrazen
seznam skladeb odpovídajících zadaným počátečním
písmenům.
4. V seznamu je možno se pohybovat pomocí tlačítek UP
/ DOWN . Stiskem tlačítka PLAY spustíte
přehrávání.
7
AM1480 CZ
12
7/31/02, 3:17 PM
Přehrávání MP3
Playlist
Vstup do playlist menu
1. Do playlist menu vstoupíte stiskem tlačítka PLAYLIST
v režimu “Stop“.
2. Pomocí tlačítek UP / DOWN
zvolte požadovaný
playlist. (Celkem je k dispozici 20 playlistů včetně:
BOOKMARK, ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC, MY ALB1,
MY ALB2, MY ALB3, SOUNDTRACK, COUNTRY,
DANCE, DISCO, FUNK HIP HOP, RAP, REGGAE,
TECHNO, GOSPEL, SOUL, PUNK)
3. Do alba je možno vstoupit stiskem OK, pomocí tlačítka
STOP lze z playlist menu odejít.
Přidávání skladeb do playlistu
1. V playlist edit menu zvolte pomocí tlačítek UP /
DOWN
funkci “ADD SONG“ a potvrďte stiskem
OK.
2. Vyberte požadovanou skladbu a tlačítkem OK potvrďte
výběr.
3. V případě více skladeb opakujte krok 2.
Mazání všech skladeb ve složce playlistu
1. V playlist edit menu zvolte pomocí tlačítek UP
/
DOWN
funkci “CLEAR FOLDER“ a potvrďte
stiskem OK.
2. Na displeji se objeví nápis “CLR Y/N“, po potvrzení
pomocí tlačítka OK se na displeji objeví “CLEARED“.
3. V případě více alb opakujte krok 2.
Bookmark playlist
Bookmark (záložka) je složka playlistu, v níž můžete
jednoduše uchovávat jednotlivé skladby. Postup je
následující:
1. Stiskněte v kterémkoliv režimu tlačítko BOOKMARK.
Na displeji se objeví nápis “MARK Y/N“. Potvrďte
stiskem OK, zvolená skladba se tím uloží do složky
BOOKMARK.
2. Postup úpravy playlistu BOOKMARK je stejný jako u
jakéhokoliv jiného playlistu.
Přehrávání playlistu
1. V playlist edit menu zvolte pomocí tlačítek UP
/
DOWN
funkci “PLAY“ a potvrďte stiskem OK.
2. Přístroj vyhledá odpovídající stopy automaticky. Po
přehrání poslední stopy splňující odpovídající požadavky
se na displeji objeví “NO MORE“.
CZ
Poznámka pro přehrávání disku MP3
Mazání skladeb v playlistu
1. V playlist edit menu zvolte pomocí tlačítek UP /
DOWN funkci “DELETE SONG“ a potvrďte
stiskem OK.
2. Vyberte skladbu, kterou chcete vymazat a tlačítkem OK
potvrďte výběr. Na displeji se objeví nápis “DEL Y/N“.
Potvrďte stiskem OK, stiskem tlačítka STOP volbu
zrušíte.
3. V případě více skladeb opakujte krok 2.
• Pro lepší kvalitu přehrávání disku MP3 je vhodné
záznam z disku CD komprimovat na hustotu 128kbps
nebo vyšší.
• Pro formát UDF (např. disk vytvořený Direct CD)
umožněte přístup na CDROM po vypálení disku
pomocí CDR.
• Disky s objemem dat > 650MB nejsou doporučeny.
• Celkový počet souborů a složek na disku by neměl
překročit 250, což je rovněž závislé na délce názvů
souborů a složek.
• Schopnost přehrávání disků CD-RW se může různit
podle rozdílů v kvalitě médií CD-RW a zařízení
použitých pro vytvoření obsahu disku.
• U disků se smíšeným režimem je možné pro
přehrávání zvolit pouze jeden režim v závislosti na
formátu záznamu.
• Pro zajištění dobré kvality přehrávání vyčkejte, dokud
zařízení pro výměnu disků nepřečte celý obsah disku.
• Soubory MP3 ve formátu disku CD ROM EXTRA
nemohou být rozeznány.
8
AM1480 CZ
13
7/31/02, 3:17 PM
CD přehrávač
Nastavení funkce “Intro Play“
(pouze na dálkovém ovládači)
AM 1480 DIGIT AL MP3 MICRO HI-FI SYSTEM
MULTIFUNCTIONFLUORESCENTDISPLAY
TUNING
CD-R / RW COMPATIBLE
DIGITAL PLL SYNTHESIZEDTUNER
BAND APP
TUNER
CD
ON
ECO
IR SENSOR
CLOCK
TIMER
EQ
PLA YLIST
REC
DN
X-BASS
TAPE
@
PROG
BOOKMARK
PRESET UP SET CLEAR
DISPLAY/
DIMMER
DEMO
OK
MP3
CONTROLS
RDS
VOLUME
Vkládání a přehrávání disků
1. Jemným stiskem otevřete zásuvku CD přehrávače.
Vložte CD (potiskem stranou nahoru). Jemným
stiskem zásuvku zavřete.
2. Stiskem tlačítka CD vyberte režim CD, přičemž se
přístroj automaticky zapne a zahájí přehrávání.
3. Stiskem tlačítka PLAY/PAUSE
lze přehrávání
přerušit a opětovně spustit.
Můžete:
• přeskočit na další skladbu pomocí tlačítka SKIP
BACKWARD
nebo SKIP FORWARD
.
Podržením uvedených tlačítek dojde k prohledávání.
• Přehrávanou skladbu lze zopakovat jedním stiskem
tlačítka REPEAT na dálkovém ovládači. Zobrazí se
nápis REP.1; opakovaným stiskem dojde
k opakování všech skladeb. Zároveň se na displeji
objeví nápis REP.DISC. Funkci lze zrušit třetím
stiskem uvedeného tlačítka.
• Stiskem tlačítka CD v režimu “Playback“ lze
přehrávat skladby v náhodném pořadí.
4. Stiskem tlačítka STOP je přehrávání zastaveno.
CZ
Poznámka: Pokud není vložen disk nebo disk nelze
přečíst, objeví se na displeji nápis “NO DISC“
Tato funkce umožňuje poslech úvodních 10 sekund každé
písničky z alba. Po přehrání úvodu poslední skladby se
přehrávání zastaví.
1. Proveďte kroky 2 a 3 z kapitoly “Vkládání a přehrávání
disků“ uvedené výše.
2. Stiskem tlačítka INTRO se uvedená funkce spustí.
3. Stiskem tlačítek SKIP BACKWARD
nebo SKIP
FORWARD
lze vybrat konkrétní skladbu.
4. Opětovným stiskem tlačítka INTRO lze funkci zrušit,
přičemž přístroj začne běžným způsobem přehrávat
aktuální skladbu.
Programování
1. Stiskem tlačítka CD zvolte režim CD.
2. Po vložení CD stiskněte tlačítko PROG.SET/CLEAR,
přičemž přístroj je stále v režimu “Stop“. Na displeji se
zobrazí nápis “01 PR 01“ a bliká nápis “PROG.“.
3. Stiskem tlačítek SKIP BACKWARD
nebo SKIP
FORWARD
lze vybrat konkrétní skladbu a uložit
ji na pozici 1.
4. Stiskem tlačítka PROG./SET/CLEAR potvrďte výběr a
uložte tuto skladbu do paměti. Opakujte krok 3 a tento
krok a uložte všechny požadované skladby. Do paměti
je možno uložit nejvýše 99 skladeb.
5. Přehrávání uloženého programu je možno spustit
pomocí tlačítka PLAY/PAUSE
. Při přehrávání
uloženého programu se na displeji zobrazí ikona
PROG.
6. Uložený program je možno zrušit stiskem a podržení
tlačítka PROG/SET/CLEAR po dobu dvou sekund
nebo otevřením dvířek CD přehrávače.
Poznámky k CD-R/RW diskům
Tento přístroj dokáže přehrávat disky CD-RW/ CD-R.
• Na CD-R/RW disky (stranu záznamu nebo potisku)
nelepte nálepky, hrozí porucha přístroje.
• K zabránění poškození CD-R/RW disku neotvírejte
dvířka prostoru pro disk během čtení obsahu disku.
• Nevkládejte do přístroje prázdné CD-R/RW disky.
Načtení jejich obsahu může trvat dlouho.
• Možnost přehrávání CD-RW disků závisí na
kvalitě použitého CD-RW disku a
záznamového zařízení použitého k vytvoření
disku.
9
AM1480 CZ
14
7/31/02, 3:17 PM
Řešení problémů
Problém
Řešení
Problém
Řešení
Přístroj nelze
zapnout
• Zkontrolujte, zda je správně připojena
napájecí šňůra
• Přístroj na chvíli odpojte od napájení a
pak znovu zapněte.
• Zkontrolujte zásuvku na zdi
připojením jiného přístroje.
Tlačítko CD
nebude
fungovat, nebo
nebude měnit
disky, pokud
jste stiskli
DISC SKIP.
• Přepněte na jinou funkci (TAPE, tuner)
a poté opět na CD přehrávač.
Přístroj
nehraje
• Nastavte vyšší hlasitost.
• Zkontrolujte správné připojení
reproduktorů.
• Zkontrolujte, zda jste vybrali správný
režim: CD, TAPE, TUNER.
• Ujistěte se, že není zapnuto ztlumení.
Špatný příjem
rádia
CD nehraje
CD disk při
přehrávání
vynechává
• Zkontrolujte správné připojení antény.
• Změňte polohu antény.
• Vypněte elektrické spotřebiče v
blízkosti přístroje, např. fén na vlasy,
vysavač, mikrovlnnou troubu nebo
zářivky.
• Zkontrolujte, zda je v prostoru pro
CD disk vložen disk.
• Zkontrolujte, zda je CD disk vložen
potištěnou stranou nahoru.
• Zkontrolujte, zda není aktivován režim
PAUSE.
• Zkontrolujte, zda je aktivován režim
CD.
• Použijte čistič čoček CD.
• Vyčistěte disk.
Zvuk nahrávky • Zkontrolujte magnetofonové hlavy,
na kazetě je
očistěte je a odmagnetujte.
zkreslený
nebo se
šumem
Nefunguje
dálkové
ovládání
• Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy
baterie.
• Slabé baterie vyměňte..
• Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k
napájení.
• Dálkovým ovládáním miřte přímo na
přední panel přístroje.
• Jděte blíž k přístroji.
• Mezi dálkovým ovládáním a přístrojem
nesmí být překážky.
CZ
• CD disk očistěte.
• Zkontrolujte, zda není disk ohnutý,
poškrábaný nebo jinak poškozený.
• Zkontrolujte, zda na přístroj nepůsobí
vibrace. Pokud ano, přesuňte jej jinam.
• Zkontrolujte, že reproduktory jsou
alespoň 1 metr od hlavní jednotce nebo
na jiné ploše.
10
AM1480 CZ
15
7/31/02, 3:17 PM
Údržba
Před každou údržbou přístroj odpojte ze sítě.
Čištění
Očistěte povrch přístroje pomocí jemné prachovky.
Prehrávac CD
VÝSTRAHA! Prístroj využívá laser. Prístroj smí otvírat jen
kvalifikovaný technik.
Kazetový magnetofon
K zabránení poklesu kvality zvuku obcas otevrete dvírka
prostoru pro kazetu a ocistete magnetické hlavy, prítlacný
válecek a hrídel vatovým tampónem namoceným do
alkoholu. Hlavy demagnetizujte prehráním demagnetizacní
kazety (lze zakoupit v prodejne s audio vybavením).
Nahrávky na jedné i druhé strane kazety lze chránit pred
vymazáním vylomením príslušného okénka. Pokud chcete
na kazetu s vylomeným okénkem nahrávat, prelepte otvor
lepící páskou.
Ochrana strany A
Manipulace s CD
• Nedotýkejte se nepotištené strany disku. CD držte za
okraje, nebo za okraj a otvor. Na CD nelepte nálepky
nebo lepící pásky. Nepoškozujte potištenou stranu CD.
Disky CD se v prístroji rychle otácí. Poškozené (prasklé
nebo ohnuté) disky nepoužívejte!
Cištení CD
• Znecištené disky CD mohou být prícinou zhoršení
kvality zvuku. CD udržujte v cistote otrením mekkým
hadríkem od stredu k okraji.
• Silne znecištené disky CD otrete hadríkem namoceným
do vody a dobre vyždímaným. Kapky vody z disku CD
setrete suchým hadríkem.
• Na CD disky nepoužívejte cistící nebo antistatické
spreje urcené pro klasické gramodesky. Disky CD
necistete benzínem, redidlem nebo jiným rozpouštedlem,
které by mohlo povrch disku poškodit.
Péce o snímac CD
Znecištený snímac muže být prícinou zhoršení kvality
zvuku. K cištení snímace CD se používá cistící sada, k níž
je priložen návod.
Ochrana strany B
CZ
Napnutí pásky - povolená páska se
muže pomackat nebo pretrhnout.
Pokud je páska uvolnená, vložte do
otvoru tužku a otácením pásku
navinte na cívku. Pak teprve vložte
kazetu do prístroje.
A
11
AM1480 CZ
16
7/31/02, 3:17 PM
Další informace
Bezpečnostní opatření
• Za žádných okolností neotvírejte skříň přístroje.
Opravy a vnitřní nastavení přenechejte kvalifikovanému
technikovi.
• Nikdy nepoužívejte přístroj se sejmutou skříní.
• Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama. Pokud do
přístroje pronikne nějaká tekutina, nechte jej odborně
prohlédnout.
• Přehrávač CD disků používá ke čtení disků laser.
Ačkoli přístroj používá čtecí laserovou čočku, je při
dodržení pokynů zcela bezpečný.
• Disky v přehrávači rotují vysokou rychlostí.
Nepoužívejte poškozené, deformované, nebo prasklé
disky.
• Chraňte přístroj před poškozením, nastavte jej na
správné napětí.
• Nedotýkejte se čtecí čočky uvnitř přístroje. Chraňte
čočku před zaprášením a nenechávejte CD přehrávač
delší dobu otevřený. Pokud se čočka zašpiní, očistěte ji
jemným kartáčkem, nebo použijte speciální kartáček na
optiku.
• Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající
vodě.
Bezpečnost při poslechu na
sluchátka
• Nepoužívejte sluchátka pri nastavené velké hlasitosti.
Odborníci na sluch pred dlouhodobým poslechem pri
velké hlasitosti varují.
• Pokud vám zvoní v uších, snižte hlasitost nebo
sluchátka sejmete.
• V nebezpecných situacích používejte sluchátka jen s
nejvyšší opatrností nebo je vubec nepoužívejte.
U sluchátek otevreného typu, pres které slyšíte zvuky
okolí, nenastavujte tak vysokou hlasitost, abyste
neslyšeli, co se kolem vás deje.
Duležité informace o
bateriích
• Pokud dálkové ovládání déle než mesíc nepoužíváte,
vyjmete baterie, aby nedošlo k poškození prístroje
vytékajícím elektrolytem.
• Baterie, z nichž vytéká elektrolyt, okamžite zlikvidujte,
protože elektrolyt muže poleptat pokožku nebo
zpusobit jiný úraz. Baterie likvidujte v souladu s
místními predpisy.
• Z baterie muže vytéci elektrolyt v následujících
prípadech:
- pri kombinování ruzných typu baterií,
- pri nedodržení polarity,
- pokud nejsou vymeneny všechny baterie najednou,
- pri odhození do ohne,
- pri pokusu o nabití baterie, která k tomu není
urcena.
Neporušujte zákon
Tento výrobek by měl být používán pouze pro účely, pro
které je prodáván - tedy zábava, nepřekračující autorský
zákon. Jakékoli použití tohoto přístroje pro jiné účely se
neshoduje se zákonem a proto nemůže být společností
Thomson multimedia prominuto.
CZ
Technické parametry
Napájení: 230V~50Hz
Rozměry : v. x š. x h. (mm)
Jednotka - 236 x 146 x 222
Reproduktor - 236 x 160 x 165
Kazetová mechanika: křivka citlivosti: 125Hz-10kHz (-5dB)
CD přehrávač: křivka citlivosti (+/- 3dB): 60Hz až 20 kHz
Destička zatížení: na zadní straně.
12
AM1480 CZ
17
7/31/02, 3:17 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising