Uživatelská příručka
Uživatelská příručka
Porto S (E570)
CZ
ZPRÁVA OD COOLPADU
Děkujeme vám, že jste si zakoupili mobilní telefon Porto S E570!
Postupujte prosím podle těchto jednoduchých - avšak důležitých pokynů pro optimální používání vašeho nového telefonu:
Před prvním použitím tohoto telefonu si prosím pozorně přečtěte
tuto uživatelskou příručku, zejména bezpečnostní informace.
Poznámka: Produkty nebo služby prodejce nebo přepravce se
v rámci této uživatelské příručky mohou změnit bez předchozího
upozornění.
Vlastnosti a funkce aplikací se mohou lišit podle zemí, regionů
nebo hardwarových specifikací, a za jakékoli poruchy aplikací
třetích stran nesou odpovědnost jejich výrobci.
Při změně Nastavení registrace uživatele buďte opatrní, protože
může dojít k problémům s funkcemi nebo kompatibilitou, za které
nenese společnost Coolpad odpovědnost.
Přejeme si, abyste byli s vaším novým telefonem Porto S E570
co nejvíce spokojeni a naučili se optimálně používat všechny jeho
pozoruhodné funkce!
Mějte prosím na paměti, že vysoká hlasitost může poškodit váš
sluch.
Mějte prosím na paměti, že v případě nedostupné sítě Wi-Fi
budou využívána data, za což mohou být účtovány poplatky podle
vašeho tarifu.
Podrobnější informace o funkcích a bezpečnostních pokynech
naleznete v uživatelské příručce v operačním systému a v
Příručce s bezpečnostními pokyny a předpisy. Aplikaci uživatelské
příručky lze spustit dotykem ikony Porto S E570 na ploše.
www.coolpad.eu
V případě problémů využijte prosím příruček v balení. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte naše webové stránky
www.coolpad.eu/support nebo se prostřednictvím e-mailu Europe@coolpad.
com můžete obrátit přímo na naši místní technickou podporu.
OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ
PRÁVA
Copyright © 2015 Coolpad Technologies Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Všechny materiály v tomto dokumentu včetně, avšak nikoli
výhradně, designu, textů a jakýchkoli značek (pokud není
uvedeno jinak) jsou vlastnictvím společnosti Coolpad
Technologies, Inc.
Coolpad a logo Coolpad jsou registrované ochranné známky
společnosti Yulong Computer Telecommunication Scientific
(Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Hangouts, Google
Play, YouTube a další příslušné značky jsou registrované
ochranné známky společnosti Google Inc.
Poznámka: Uvedené obrázky se používají pouze pro ilustraci a nepředstavují
skutečná zařízení.
ZAČÍNÁME
Připravte se na spoustu zábavy s vaším novým telefonem
Coolpad Porto S E570!
Popis zařízení
Konektor
náhlavní
soupravy
Přijímač
Snímač
světla/
přiblížení
Přední
fotoaparát
Držák SIM
/SD karty
Blesk
Tlačítko
hlasitosti
Tlačítko
napájení
Reproduktor
Zpět
Poslední
Domů
Port USB
Zadní fotoaparát
Používání telefonu
Tlačítko
Napájení
Funkce
• Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí
telefonu.
• Stiskněte pro zapnutí nebo uzamknutí
obrazovky.
Poslední
• Klepněte pro otevření seznamu naposledy
použitých aplikací.
• Klepněte a podržte pro aktivaci Nabídky.
Domů
• Klepněte pro návrat na domovskou obrazovku.
• Klepněte a podržte pro aktivaci vyhledávání
Google.
Zpět
• Klepněte pro návrat na předchozí obrazovku.
• Stiskněte pro nastavení hlasitosti telefonu.
Hlasitost
Nabíjení baterie
1.Připojte jeden konec datového kabelu k portu USB. Tento port
je umístěn v dolní části telefonu.
2.Připojte druhý konec k cestovnímu adaptéru.
3.Připojte cestovní adaptér do elektrické zásuvky a plně telefon nabijte.
Poznámka:
• Používejte cestovní adaptér dodávaný k telefonu; použití jiných
adaptérů může způsobit poškození telefonu.
• Nabíjení telefonu pomocí USB kabelu připojeného k notebooku
trvá déle, než nabíjení cestovním adaptérem.
• Pokud je baterie příliš vybitá, telefon se automaticky vypne. V
takovém případě nabijte baterii. Když je v baterii kriticky málo
energie, nemusí se stav nabíjení zobrazit okamžitě (musíte
počkat na jeho zobrazení).
Při použití telefonu pro hraní her nebo provádění jiných aktivit
během procesu nabíjení se může telefon z důvodu vybité
baterie vypnout.
• Pokud nebudete baterii dlouhou dobu používat, bude se
postupně vybíjet. Před opětovným použitím baterie ji musíte
dobít, aby bylo možno telefon zapnout a normálně používat.
SIM karta a mikro SD karta
1.Vložte do otvoru vysouvací kolík pro uvolnění držáku karty.
2.Držák karty opatrně vytáhněte. Vložte prosím Micro SIM kartu
do Slotu 1 a Nano SIM nebo Micro SD (T-flash) kartu do slotu 2.
Zapnutí/vypnutí, restartování
a režim Letadlo
Tlačítko napájení je umístěno v pravé horní části vašeho telefonu.
Zapnutí: Když je telefon vypnutý, stiskněte a několik sekund
podržte tlačítko napájení pro zapnutí telefonu.
Vypnutí: Když je telefon zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko
napájení, dokud se nezobrazí okno možností. Vyberte Vypnout
pro vypnutí telefonu.
Restartování: Když je telefon zapnutý, stiskněte a podržte
tlačítko napájení, dokud se nezobrazí okno možností. Vyberte
Restartovat pro restartování telefonu.
Režim Letadlo: Když je telefon zapnutý, stiskněte a podržte
tlačítko napájení, dokud se nezobrazí okno možností. Vyberte
Režim Letadlo - telefon automaticky zakáže všechny přenosy
signálu.
Poznámka: Můžete rovněž klepnout na
na domovské
obrazovce a pak klepnout na Bezdrátová připojení a sítě >
Další > Režim Letadlo.
Odemknutí/uzamknutí obrazovky
Uzamknutí telefonu vypne obrazovku a zabrání nechtěnému
ovládání. Pro uzamknutí obrazovky během používání telefonu
jednoduše stiskněte tlačítko napájení. Obrazovka se rovněž
vypne a automaticky uzamkne v případě, že telefon během
předem nastavené doby nepoužijete.
Pro odemknutí obrazovky stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí
obrazovky a posuňte
nahoru.
> Zabezpečení > Zámek
Poznámka: Klepněte na
obrazovky pro nastavení typu uzamknutí obrazovky.
Dotyková obrazovka
Klepnutí
Pro otevření aplikace nebo spuštění jiných funkcí klepněte na
obrazovku prstem.
Klepnutí a podržení
Klepněte na položku nebo obrazovku a více než 2 sekundy ji
podržte pro otevření dostupných možností.
Přetažení
Pro přesunutí položky na ni klepněte, podržte ji a přetáhněte na
cílové místo.
Poklepání
Poklepejte na obrázek pro jeho zvětšení; novým poklepáním
obnovíte jeho původní velikost.
Dvakrát
Přejetí
Přejeďte na domovské obrazovce prstem doleva nebo doprava
pro zobrazení dalších panelů.
Rozevření a sevření
Rozevřete dva prsty na webové stránce nebo obrázku pro
zvětšení vybrané části. Pro zmenšení prsty sevřete.
Domovská obrazovka
Základní uspořádání
Stavový pruh
Widget
Oblíbené
aplikace
Aplikace
Indikátory
obrazovek
Složka
Přizpůsobení domovské obrazovky
Domovská obrazovka zobrazuje widgety, oblíbené aplikace a další.
Pro zobrazení dalších panelů přejeďte prstem doleva nebo doprava
nebo klepněte na jeden z indikátorů obrazovek v dolní části obrazovky.
Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte
ji pro otevření dostupných možností, včetně změny nastavení
tapety a přidání widgetů.
• Pro přidání widgetů klepněte na prázdnou oblast na domovské
obrazovce a podržte ji, klepněte na Widgety
, klepněte
na widget, podržte jej a pak jej přetáhněte na domovskou
obrazovku.
• Pro přesunutí aplikace klepněte na položku domovské
obrazovky a podržte ji, a pak ji přetáhněte na nové místo. Pro
přesunutí položky na jiný panel ji přetáhněte na bok obrazovky.
• Pro odstranění položky na ni klepněte a podržte ji. Pak ji
přetáhněte na Odinstalovat
v horní části obrazovky.
• Pro vytvoření složky klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji
přetáhněte nad jinou aplikaci; jakmile se kolem aplikací objeví
rámeček složky, pusťte ji - vytvoří se nová složka obsahující
vybrané aplikace. Pro přidání dalších aplikací do složky
klepněte na jinou aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte do
složky. Pro přejmenování složky klepněte na složku a pak
klepněte na název složky.
Domovská obrazovka
Oznamování vás upozorňuje na existenci nových zpráv, událostí
kalendáře a budíků, stejně jako probíhající události.
• Když se objeví oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky
jeho ikona. Ikony čekajících oznámení se zobrazují vlevo,
zatímco systémové ikony zobrazující signál Wi-Fi, signál
mobilního operátora, sílu baterie apod. se zobrazují vpravo.
• Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky telefonu pro
otevření oznamovacího panelu a zobrazení detailů.
• Po zpracování oznámení jej přetáhněte pryč. Pro smazání
všech oznámení klepněte na
v pravé dolní části seznamu
oznámení.
Rychlá nastavení používejte pro snadné otevření často
používaných nastavení, jako například zapnutí režimu Letadlo.
Pro otevření panelu Rychlá nastavení přejeďte prstem dolů z
horní části obrazovky telefonu - dvakrát
jedním prstem nebo jednou dvěma prsty.
Pro změnu nastavení pouze klepněte
na ikonu:
• Wi-Fi:
Zapnutí nebo vypnutí
Wi-Fi. Pro otevření nastavení Wi-Fi
klepněte na název sítě Wi-Fi.
Zapnutí nebo vypnutí
• Bluetooth:
Bluetooth. Pro otevření nastavení
Bluetooth klepněte na slovo „Bluetooth“.
Zobrazení
• Datové připojení:
využití mobilních dat a jejich zapnutí
nebo vypnutí.
Zapnutí nebo
• Režim Letadlo:
vypnutí režimu Letadlo. Režim Letadlo způsobí, že telefon se
nepřipojí k Wi-Fi nebo mobilnímu signálu ani v případě, že je
tento signál k dispozici.
Uzamknutí orientace vašeho
• Automatické otáčení:
zařízení v režimu na výšku nebo na šířku.
• Svítilna:
Zapnutí nebo vypnutí baterky.
• Poloha:
• Jas displeje:
Zapnutí nebo vypnutí služby umístění.
Posuňte pro snížení nebo zvýšení jasu obrazovky.
Zadávání textu
Pomocí panelu pro vstup textu
Tento vstupní panel lze používat pro zadávání textu. Pro
skrytí vstupního panelu klepněte na tlačítko Zpět. Pro otevření
vstupního panelu klepněte na oblast vstupu textu.
Přepnutí metod vstupu
Váš telefon má k dispozici několik metod pro vstup textu. Pro
vstup textu si můžete vybrat kteroukoli z nich.
1.Pro změnu výchozí metody vašeho telefonu pro vstup textu
klepněte na
na domovské obrazovce.
2.Pod položkou Osobní klepněte na Jazyk a zadávání >
Aktuální klávesnice a pak vyberte metodu vstupu.
Úprava textu
Klepněte a podržte prst nad textem. Přetáhněte
nebo
pro výběr požadovaného textu. Pro rychlou úpravu textu můžete
používat ikony, které se zobrazují v pravé horní části obrazovky.
•
: Vybrat celý text.
•
: Vyjmout vybraný text.
•
: Zkopírovat vybraný text.
•
: Nahradit text textem, který jste dříve vyjmuli nebo
zkopírovali.
Snímky obrazovky
1.Zaostřete obraz zobrazený na obrazovce vašeho telefonu.
2.Stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení
hlasitosti.
3.Obrázek se automaticky uloží do aplikace Fotky.
APLIKACE
Instalace nebo odinstalace aplikací
Pro zakoupení nebo stažení aplikací klepněte na
otevření Obchodu Play.
pro
Poznámka: Aplikace lze stáhnout z webových stránek pomocí
prohlížeče telefonu nebo softwaru třetí strany pro stahování
aplikací.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na
vyhledání podle klíčového slova.
pro
Vyberte aplikaci, jejíž informace chcete zobrazit. Pro stažení
bezplatných aplikací klepněte na Instalovat. Pro zakoupení a
stažení placených aplikací klepněte na cenu a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Odinstalace aplikací
Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji
přetáhněte na Odinstalovat v horní části obrazovky.
Poznámka: Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.
Telefon
Hovor můžete uskutečnit pomocí aplikace Telefon, aplikace
Kontakty nebo jiných aplikací či widgetů, které zobrazují kontaktní
informace. Kdykoli vidíte telefonní číslo, můžete na něj obvykle
klepnout a vytočit jej.
Volání
1.Klepněte na
na domovské obrazovce.
2.Klepněte na
čísla.
pro otevření klávesnice a zadání telefonního
3.Klepněte na
v dolní části obrazovky pro volání.
Poznámka: Aby nedošlo k ovlivnění kvality hovoru, nezakrývejte
během volání nebo příjmu hovorů přijímač nebo reproduktor.
Volání pomocí seznamu kontaktů
1.Na obrazovce Telefon klepněte na Kontakty pro otevření
seznamu kontaktů.
2.Klepněte na kontakt pro volání.
Volání pomocí seznamu posledních hovorů
1.Na obrazovce Telefon klepněte na Poslední pro zobrazení
posledních hovorů.
2.Klepněte na hovor pro volání.
Rychlá volba
1.Na obrazovce Telefon klepněte na Rychlá volba.
2.Klepněte na
> Telefonní paměť.
3.Klepněte na numerické tlačítko, vyberte ze seznamu kontakt a
klepněte na OK.
4.Klepněte na klávesnici, klepněte na numerické tlačítko
přiřazené kontaktu a podržte jej pro rychlé zavolání kontaktu.
Poznámka: Numerické tlačítko 1 je výchozí tlačítko pro hlasovou
poštu. Nelze jej nastavit jako číslo rychlé volby.
Přijetí nebo odmítnutí hovoru
Když se objeví příchozí hovor, máte k dispozici několik možností.
• Pro přijetí hovoru posuňte
směrem k
vpravo.
• Pro odmítnutí hovoru posuňte
směrem k
vlevo.
• Pro odmítnutí hovoru a odeslání
SMS zprávy volajícímu posuňte
směrem k
nahoře.
Poznámka: Když se objeví příchozí hovor, můžete stisknutím
tlačítka hlasitosti ztlumit vyzváněcí tón. Pro vytvoření různých
zpráv odmítnutí klepněte na
> Nastavení > Obecné > Další
> Rychlé odpovědi na obrazovce Telefon a upravte zprávy.
Během hovoru
Během hovoru můžete provést kteroukoli z následujících akcí:
• Reproduktor: Aktivace hlasitého telefonu pro poslech
volajícího v reproduktoru (takže jej nebudete muset držet u
ucha).
• Ztlumit: Vypnutí mikrofonu, aby vás nemohla druhá strana
slyšet.
• Klávesnice: Otevření klávesnice a zadání jiného čísla.
• Podržet: Podržení aktuálního hovoru.
• Přidat hovor: Vytočení druhého hovoru.
•
: Ukončení aktuálního hovoru.
Zobrazení posledních hovorů
Poslední hovory představují historii přijatých, zmeškaných nebo
uskutečněných hovorů. Představují snadný způsob opětovného
vytočení čísla, návratu k hovoru nebo přidání čísla do vašich
kontaktů.
1.Klepněte na
pro otevření obrazovky Telefon.
2.Klepněte na Poslední pro zobrazení seznamu posledních
příchozích a odchozích hovorů.
3.Klepněte na
a pak vyberte Historie volání pro zobrazení
dalších hovorů.
Ikony se šipkami vedle hovoru indickují typ hovoru, a vícenásobné
šipky indikují vícenásobné hovory:
• Zmeškaný hovor
• Příchozí hovor
• Odchozí hovor
U posledních hovorů jsou k dispozici následující možnosti:
• Klepněte na číslo nebo kontakt, a pak klepněte na Podrobnosti
pro další informace o hovoru.
• Klepněte na Znovu vytočit pro vytočení čísla.
• Pod položkou Podrobnosti klepněte na
pro smazání hovoru.
• Pod položkou Podrobnosti klepněte na
> Před voláním
upravit číslo pro provedení změn zpětně volaného čísla.
Kontakty
Aplikace Kontakty umožňuje snadno uložit všechny vaše důležité
kontaktní informace včetně jmen kontaktů, čísel a e-mailových adres.
Přidání kontaktu
1.Klepněte na
na domovské obrazovce.
2.Klepněte na
a zadejte kontaktní informace.
3.Klepněte na
pro jeho uložení.
Poznámka: Pro přidání telefonního čísla do seznamu kontaktů
z klávesnice zadejte číslo a klepněte na Přidat do kontaktů.
Správa kontaktů
Přidání kontaktu do seznamu Oblíbené
1.Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt, který chcete přidat do
seznamu Oblíbené.
2.Klepněte na
v pravém horním rohu jména kontaktu.
Hvězdička se vyplní barvou (
do seznamu Oblíbené.
) pro indikaci přidání kontaktu
Vyhledání kontaktu
1.Na obrazovce Kontakty klepněte na
.
2.Zadejte do vyhledávacího okna klíčová slova. Výsledky
vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím pruhem.
Poznámka: Pro rychlé vyhledání kontaktu můžete rovněž
posunout posuvný pruh v pravé části okna Kontakty.
Úprava kontaktu
1.Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt, který chcete upravit
a pak klepněte na
.
2.Upravte příslušné informace a pak klepněte na
kontaktu. Alternativně můžete klepnout na
změny pro zrušení vašich změn.
pro uložení
> Zahodit
Smazání kontaktu
1.Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt, který chcete smazat a
> Smazat.
pak klepněte na
2.Klepněte na OK pro potvrzení smazání kontaktu.
Import kontaktů ze SIM karty/úložiště
1.Na obrazovce Kontakty klepněte na
> Importovat/
Exportovat, a vyberte příslušnou možnost.
2.Vyberte jeden nebo několik kontaktů.
3.Klepněte na
pro dokončení kopírování kontaktu (kontaktů).
Zprávy
Na domovské obrazovce klepněte na
Zprávy.
pro otevření obrazovky
Vytvoření zprávy
1.Na obrazovce Zprávy klepněte na
.
2.Zadejte číslo příjemce nebo klepněte na
kontaktů.
pro výběr
3.Přidejte vaši zprávu. Klepněte na
pro připojení
multimediálních souborů, jako například fotografie, zvuku nebo
prezentace.
4.Klepněte na
pro odeslání zprávy.
Poznámka: Když jsou přidány multimediální soubory, bude SMS
odeslána jako MMS.
Odpověď na zprávu
1.Na obrazovce Zprávy vyberte zprávu, na kterou chcete
odpovědět.
2.Sestavte vaši zprávy a klepněte na
pro její odeslání.
Vyhledání zpráv
1.Na obrazovce Zprávy klepněte na
.
2.Zadejte obsah zprávy nebo klíčová slova pro rychlé vyhledání
požadované zprávy.
Smazání zprávy
1.Na obrazovce Zprávy klepněte a podržte konverzaci se
zprávami, kterou chcete smazat.
2.Klepněte na
pro smazání konverzace se zprávami.
Přizpůsobení nastavení zpráv
Na obrazovce Zprávy klepněte na
> Nastavení pro
konfiguraci SMS, MMS, oznamování zpráv a další nastavení.
E-mail
Založení a používání Gmailu
Aplikace Gmail umožňuje číst a sestavovat e-maily.
Na domovské obrazovce klepněte na
pro otevření obrazovky
Gmail. Gmail lze používat různým způsobem. Svůj účet Gmail
můžete například využívat pro přihlášení ke všem aplikacím a
službám Google včetně, avšak nikoli výhradně:
• Google Play Music
• Google Play Store
• Google Drive
Seznámení s vaší E-mailovou aplikací
• Na domovské obrazovce ve složce Nástroje klepněte na
pro otevření obrazovky E-mail. Při
prvním použití této aplikace musíte
zadat vaši e-mailovou adresu a heslo
pro konfiguraci účtu.
• Po konfiguraci vašeho e-mailového
účtu můžete archivovat, mazat,
označovat nebo provádět jiné
operace s mailem.
• Klepněte na ikonu nalevo od
mailového vlákna pro jeho výběr.
• Po otevření mailu přejeďte doleva
nebo doprava pro přečtení dřívějších
nebo pozdějších mailových
konverzací.
• Klepněte na
v horní části
obrazovky vašeho telefonu pro správu vašich mailů.
• Na obrazovce E-mail můžete klepnout na
přidání nového e-mailového účtu.
> Nastavení pro
• Na obrazovce nastavení E-mailu klepněte na e-mailový účet a
upravte nastavení vašeho E-mailu.
Chrome
Na domovské obrazovce klepněte na
pro prohlížení internetu
za účelem vyhledávání informací a označení vašich oblíbených
webových stránek záložkami pro pohodlný přístup.
Prohlížení webových stránek
1.Klepněte do pole adresy
2.Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo pro prohlížení
webové stránky.
Správa záložek
Přidání záložky
1.Otevřete webovou stránku, kterou chcete označit záložkou.
2.Klepněte na
>
.
3.Zadejte název záložky a klepněte na Uložit pro přidání záložky.
Otevření záložky
1.Na obrazovce Chrome klepněte na
> Záložky.
2.Vyberte záložku webové stránky, kterou chcete zobrazit.
Přizpůsobení nastavení prohlížeče
1.Na obrazovce Chrome klepněte na
> Nastavení.
2.V seznamu Nastavení můžete vybrat nabídky pro přizpůsobení
prohlížeče.
Kalendář
Na domovské obrazovce klepněte na
pro otevření obrazovky Kalendář.
• Pokud máte synchronizován váš účet
Gmail, zobrazí se po prvním otevření
aplikace Kalendář ve vašem telefonu
aktuální události kalendáře.
• Pro úpravu zobrazení Kalendáře
klepněte na
a vyberte Plán
- Den/3 dny/Týden/Měsíc v horní
části obrazovky Kalendář.
• Zobrazte nebo upravte detaily
událostí klepnutím na Událost.
Fotoaparát
Váš telefon můžete používat pro fotografování a sdílení fotografií
a videí.
Pořízení fotografie
1.Na domovské obrazovce klepněte na
obrazovky Fotoaparát.
pro otevření
2.Zaostřete na objekt pomocí obrazovky vašeho telefonu.
3.Klepněte na
pro pořízení fotografie.
Vytvoření videa
1.Na domovské obrazovce klepněte na
obrazovky Fotoaparát.
2.Klepněte na
pro otevření
pro spuštění záznamu videa.
3.Po dokončení záznamu klepněte na
pro zastavení.
Sdílení videa nebo fotografie
1. Na domovské obrazovce klepněte na pro otevření obrazovky
Fotografie.
2.Vyberte video nebo fotografii a klepněte na
.
3.Na vyskakovací obrazovce vyberte požadovanou metodu
sdílení.
Fotky
Rychlé vyhledání fotografií
Po otevření aplikace Google Fotky uvidíte všechny fotografie a
videa ve vašem zařízení a, pokud jste zapnuli funkci „zálohování
a synchronizace“, vše ostatní synchronizované do vaší knihovny
Google Fotky.
1.Otevřete aplikaci Google Fotky
.
2.Vlevo nahoře se dotkněte ikony nabídky
> Fotky.
3.V horní části by se měla zobrazit právě pořízená fotografie.
Přetočením dolů můžete zobrazit další obsah.
Úprava fotografií pomocí filtrů
Přidání filtru
1.Otevřete aplikaci Google Fotky
.
2.Dotkněte se fotografie, kterou chcete upravit > ikona tužky
3.V dolní části se dotkněte ikony fotografie
.
.
4.Přetáčením procházejte filtry v dolní části. Několik z nich
vyberte, abyste viděli, jak vypadají..
Tip: Intenzitu filtru upravte pomocí stupnice v dolní části.
5.Vpravo dole se dotkněte zatržítka
.
6.Vpravo nahoře se dotkněte ULOŽIT.
Sdílení fotografií s ostatními
1.Právě upravená fotografie by měla být stále na obrazovce. Vlevo
dole se dotkněte ikony sdílení
.
2.Dotkněte se Získat odkaz.
3.Pomocí aplikace pro zprávy nebo e-maily odešlete někomu
právě zkopírovaný odkaz.
Hodiny
Na domovské obrazovce klepněte na
pro otevření obrazovky
Hodiny. Zde můžete nastavovat budíky, zjišťovat aktuální čas v
mnoha městech po celém světě, nastavit konkrétní dobu trvání
nebo čas události.
Používání budíku
Na obrazovce Hodiny klepněte na
Budík.
1.Klepněte na
pro přepnutí na kartu
a čas zobrazený pro nastavení budíku.
2.Po nastavení budíku můžete přidat jeho označení.
3.Zaškrtněte zaškrtávací pole Vibrovat a vyberte váš vyzváněcí
tón z vyskakovací obrazovky Cesium .
Kalkulačka
Na domovské obrazovce klepněte na
Kalkulačka.
pro otevření obrazovky
Zde můžete provádět jednoduché i složité výpočty.
Přejeďte prstem doprava nebo otočte telefon do orientace na
šířku pro zobrazení vědecké kalkulačky.
Stahování
Na domovské obrazovce klepněte na
Stahování.
pro otevření obrazovky
Zde můžete stahovat soubory z Gmailu nebo jiných zdrojů.
• Na obrazovce Stažené klepněte na položku pro její otevření.
• Klepněte na položku a podržte ji, dokud se nezobrazí
,
a pak na ni klepněte pro její sdílení prostřednictvím některé
z mnoha metod sdílení.
• Klepněte na položku a podržte ji, dokud se nezobrazí
a pak na ni klepněte pro její smazání.
,
• Klepněte na
> Podle názvu, Podle data úpravy nebo
Podle velikosti pro setřídění stažených položek.
YouTube
Na domovské obrazovce klepněte na
pro otevření obrazovky
YouTube. Zde můžete sledovat světová videa a sledovat vaše
oblíbené kanály YouTube. Přihlaste se pro přístup k vašim odběrům,
playlistům, nahraným položkám, nákupům, historii a dalším položkám.
Přihlášení k YouTube
Pro přihlášení vyberte
> Přihlásit. Vyberte existující účet ve
vašem zařízení nebo vyberte Přidat účet pro přidání nového účtu
k vašemu zařízení.
Přepnutí kanálů
Pokud máte stejný účet asociován s více kanály, můžete přepínat
kanály odhlášením a opětovným přihlášením. Pro odhlášení
vyberte
> Odhlásit.
Sledování videí
Klepněte na miniaturu pro zahájení přehrávání videa. Klepněte
v přehrávači videa pro přístup k dalším možnostem
na
prohlížení.
• Celá obrazovka: Pro přehrávání videa přes celou obrazovku
klepněte na ikonu celé obrazovky nebo
vaše zařízení.
vodorovně otočte
• Kvalita videa: Pro ruční úpravu kvality videa klepněte na
>
na videu.
• Titulky: Povolte titulky na videu výběrem
> CC na videu.
Skryté titulky nemusí být u všech videí k dispozici.
Sledování videí během prohlížení
Minimalizujte video pro navigaci v aplikaci, aniž byste ztratili
jediný okamžik právě sledovaného videa. Tímto způsobem
můžete prohlížet návrhy, playlisty a další položky bez pozastavení
nebo zastavení videa.
• Minimalizace a maximalizace přehrávače: Přejeďte prstem
dolů pro minimalizaci video přehrávače a pokračování v
navigaci po aplikaci.
Přejeďte prstem nahoru na minimalizovaném videu pro jeho
opětovnou maximalizaci.
• Zrušení přehrávače: Pokud se již nechcete dívat na
minimalizované video, přejeďte prstem zleva doprava
Nastavení přehrávání
Využití mobilních dat můžete omezit výběrem
> Nastavení >
Obecné > Omezit využití mobilních dat. Pokud je to povoleno,
bude se HD video streamovat pouze při Wi-Fi připojení.
Google aplikace
Google nabízí zábavu, sociální média a firemní aplikace. Obchod
Google Play je univerzální místo zábavy nabízející na webu
hudbu, filmy, knihy a aplikace.
Další detaily najdete na stránce www.support.google.com/android.
NASTAVENÍ
Wi-Fi
Připojení k síti Wi-Fi
1.Na domovské obrazovce klepněte na
obrazovky Nastavení.
pro otevření
Pak vyberte Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi pro zapnutí/
vypnutí Wi-Fi.
2.Přetáhněte posuvný ovladač do polohy Zapnuto umožňující
vašemu telefonu vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě.
3.Klepněte na název požadované sítě pro připojení; v případě
potřeby zadejte heslo.
Poznámka: Dříve připojené a uložené sítě se připojí automaticky.
Uživatel se může připojit k síti a zapomenout ji nebo ji odstranit ze
seznamu známých sítí.
Přidání sítě
1.Klepněte na
v pravém horním rohu obrazovky Wi-Fi. Pak
klepněte na Přidat síť v rozbalovacím okně.
2.Zadejte název SSID sítě a vyberte správný režim zabezpečení.
3.Klepněte na Uložit.
Nastavení pokročilých možností Wi-Fi
Na obrazovce Wi-Fi klepněte na
> Rozšířené nastavení.
Kdykoli bude k dispozici veřejná síť, budete upozorněni. Pokud
nechcete být upozorňováni, přetáhněte posuvný ovladač pro
Oznamování sítí doleva.
Abyste omezili využívání dat vaším telefonem, zůstane váš
telefon po automatickém vypnutí obrazovky připojen k Wi-Fi.
Bluetooth
Váš telefon podporuje funkci Bluetooth, která umožňuje vytvořit
bezdrátové spojení s jinými kompatibilními zařízeními pro sdílení
dat. Pomocí Bluetooth můžete maximalizovat skvělé vlastnosti
a funkce telefonu.
Poznámka: Maximální vzdálenost příjmu signálu Bluetooth je
10 metrů. Udržujte zařízení připojené pomocí Bluetooth ve
vzájemné vzdálenosti 10 metrů. Překážky, jako například stěny
nebo jiná elektronická zařízení, mohou signály Bluetooth rušit.
Zapnutí/vypnutí Bluetooth
Na domovské obrazovce klepněte na
Nastavení.
pro otevření obrazovky
Pak vyberte Bezdrátová připojení a sítě > Bluetooth pro
zapnutí/vypnutí Bluetooth.
Změna Bluetooth názvu vašeho telefonu
Váš telefon má náhodný Bluetooth název, který je během pokusů
o připojení viditelný pro další Bluetooth zařízení.
Tento náhodný název můžete změnit na název dle vašich
preferencí.
1.Na obrazovce Bluetooth klepněte na
zařízení.
> Přejmenovat toto
2.Zadejte nový název a klepněte na Přejmenovat.
Poznámka: Můžete rovněž změnit Bluetooth název zařízení,
který se zobrazuje ve vašem telefonu. Klepněte na
vedle
připojeného Bluetooth zařízení, zadejte nový název a klepněte na
OK pro změnu názvu.
Párování vašeho telefonu s jinými Bluetooth zařízeními
Před sdílením dat je nutno provést spárování s Bluetooth
zařízením. Jakmile je zařízení spárováno s vaším telefonem, po
zapnutí se vždy automaticky připojí k vašemu telefonu.
1.Zapněte Bluetooth a váš telefon automaticky vyhledá blízká
Bluetooth zařízení.
2.Pokud váš telefon zastaví vyhledávání dříve, než je Bluetooth
zařízení připraveno, klepněte na
> Obnovit.
3.V seznamu se dotkněte ID Bluetooth zařízení, které chcete s
telefonem spárovat.
4.Zajistěte, aby obě zařízení ukazovala stejný kód párování a
klepněte na Párovat.
Poznámka: Pokud chcete párování zrušit, klepněte na
připojeného Bluetooth zařízení a klepněte na Odstranit.
vedle
Odesílání souborů prostřednictvím Bluetooth
Pomocí Bluetooth můžete sdílet obrázky, videa nebo hudební
soubory s vaší rodinou a přáteli.
1.V aplikaci ES File Explorer klepněte a podržte soubor, který
chcete odeslat.
2.Po výběru souboru klepněte na
> Sdílet a v zobrazené
nabídce možností vyberte Bluetooth.
3.Na obrazovce se zobrazí seznam nalezených Bluetooth
zařízení. Vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat soubor.
Využití dat
Na domovské obrazovce klepněte na
pro otevření obrazovky
Nastavení.
Pak vyberte Bezdrátová připojení a sítě > Přenesená data.
• Mobilní data: Nastavení telefonu na využití datových připojení
na jakékoli mobilní síti
• Zadat limit mobilních dat: Nastavení limitu využití mobilních
dat.
Využití mobilních dat můžete omezit následujícím způsobem:
1.Přetáhněte posuvný ovladač pro Zadat limit mobilních dat
doprava.
2.Přetažením pruhu pro nastavení limitu nahoru nebo dolů
nastavte limit.
3.Přetažením pruhu pro nastavení varování nahoru nebo dolů
nastavte úroveň výstrahy pro využití dat. V případě dosažení
varovné úrovně vás telefon upozorní.
Poznámka: Pokud je současně zapnuto Wi-Fi i datové služby,
použijte telefon automaticky Wi-Fi připojení. Pokud Wi-Fi odpojíte,
bude telefon používat datové služby pro zachování datového
připojení. Mějte prosím na paměti, že v případě nedostupné sítě
Wi-Fi budou využívána data, za což mohou být účtovány poplatky
dle vašeho tarifu.
Mobilní sítě
Na domovské obrazovce klepněte na
pro otevření obrazovky
Nastavení.
Pod položkou Bezdrátová připojení a sítě klepněte na Další >
Mobilní sítě.
• Datový roaming: Připojení k datovým službám při roamingu.
• Preferovaný typ sítě: K dispozici u sítí 4G/3G/2G.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových
bodů (APN).
Sdílené připojení a přenosný hotspot
Toto zařízení můžete používat jako mobilní hotspot pro sdílení
mobilního datového připojení tohoto zařízení s jinými zařízeními,
když není k dispozici připojení k síti. Připojení lze provést
prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.
1.Klepněte na
na domovské obrazovce.
2.Pod položkou Bezdrátová připojení a sítě klepněte na Další >
Sdílené připojení a přenosný hotspot.
Poznámka: Používání této funkce může znamenat další poplatky
za data, podle vašeho datového tarifu.
• Sdílené připojení přes USB: Sdílení mobilního datového
připojení vašeho telefonu prostřednictvím USB s počítačem a
používání počítače pro připojení k internetu.
• Aktivní bod Wi-Fi: Aktivace Wi-Fi hotspotu a sdílení mobilního
datového připojení vašeho telefonu.
• Sdílené připojení přes Bluetooth: Sdílení datového připojení
vašeho telefonu prostřednictvím Bluetooth.
Poznámka: Klepnutím na Nastavení aktivního bodu a sdílení
můžete nastavit název, zabezpečení a heslo pro Wi-Fi hotspot.
Pro ochranu vaší sítě doporučujeme její zabezpečení pomocí
WPA2 PSK.
Displej
Na domovské obrazovce klepněte na
> Zařízení > Displej
pro změnu jasu nebo nastavení velikosti písma a přizpůsobení
tapety ve vašem telefonu.
• Úroveň jasu: Nastavení jasu displeje.
• Tapeta: Změna obrázku pozadí na domovské obrazovce.
• Časový limit obrazovky: Nastavení času automatického
vypnutí obrazovky. Vaše obrazovka se automaticky vypne,
pokud během nastaveného času neprovedete žádnou operaci.
• Spořič obrazovky: Když je funkce Daydream zapnuta, bude
vaše zařízení během nabíjení nebo dokování zobrazovat
fotografie, barvy a jiné položky. Nastavte typ nebo podmínky
aktivace funkce Daydream. Pro vypnutí této funkce klepněte na
její přepínač.
• Velikost písma: Nastavení velikosti písma podle vašich
preferencí.
Zvuk
Na domovské obrazovce klepněte na
pro otevření obrazovky
Nastavení.
Pak vyberte Zařízení > Zvuk a oznámení.
1.Přetáhnutím posuvného ovladače nastavte Hlasitost budíku
nebo Hlasitost vyzvánění. Hlasitost vyzvánění můžete rovněž
nastavit stisknutím tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.
2.Klepněte na Vyzváněcí tón telefonu. Vyberte požadovaný
vyzváněcí tón pro váš telefon.
Poznámka: Mějte prosím na paměti, že vysoká hlasitost může
poškodit váš sluch.
Baterie
Na domovské obrazovce klepněte na
pro otevření obrazovky
Nastavení.
Pak vyberte Zařízení > Baterie. Zde můžete monitorovat, jak
aplikace, data a systém vašeho telefonu spotřebovávají energii
baterie.
• Klepněte na Procenta baterie - na stavovém pruhu vedle ikony
úrovně nabití baterie by se ukáže ikona procenta baterie.
Poznámka: Zbývající doba použití ukazuje čas zbývající před
vybitím baterie. Zbývající doba použití se může lišit v závislosti na
nastavení vašeho zařízení a provozních podmínkách.
• Prodlužte výdrž baterie vašeho telefonu zapnutím funkce
Spořič baterie.
1.Na obrazovce Baterie klepněte na
Spořič baterie.
a pak klepněte na
2.Přetáhněte posuvný ovladač na Zapnuto.
Poznámka: Spořič baterie se při nabíjení telefonu automaticky
vypne.
Poloha
Vašemu zařízení můžete povolit, aby přistupovalo k GPS, sítím
Wi-Fi a mobilním sítím za účelem určení vaší polohy. Aplikace,
které mají vaše svolení, mohou tyto informace používat pro
poskytování služeb založených na umístění, jako například
možnosti ubytování, zobrazení dopravy nebo nalezení blízkých
restaurací.
Pro ovládání informací o umístění, které může vaše zařízení
> Osobní > Poloha.
používat, klepněte na
Když je přepínač Umístění zapnutý, můžete provádět následující
akce:
• Změnit Režim určování polohy na Vysoká přesnost, Úspora
baterie nebo Pouze zařízení.
• Zobrazit Nedávné žádosti o určení polohy.
• Zkontrolovat Služby určení polohy.
Poznámka: Používání přístupu k umístění zvyšuje nároky na
baterii. Pokud potřebujete maximalizovat výdrž baterie, pak tuto
funkci vypněte - po vypnutí však vaše zařízení nebude moci najít
přesné umístění nebo jej sdílet s jakoukoli aplikací.
Zabezpečení
Nastavení gesta pro odemknutí obrazovky
Telefon umožňuje nastavit gesto pro odemknutí obrazovky.
Po uzamknutí obrazovky je nutno nakreslit správné gesto pro
odemknutí obrazovky.
• Klepněte na
> Osobní > Zabezpečení > Zámek
obrazovky > Gesto.
• Podle pokynů na obrazovce nakreslete gesto pro odemknutí.
• Klepněte na Pokračovat.
• Nakreslete znovu stejné gesto pro odemknutí a klepněte na
Potvrdit.
Nastavení PIN kódu pro odemknutí obrazovky
Pro odemknutí telefonu můžete nastavit číselný PIN kód. Po
uzamknutí obrazovky je nutno zadat správný kód pro odemknutí
telefonu.
Zámek obrazovky
• Klepněte na
> Osobní > Zabezpečení > PIN.
• Zadejte minimálně čtyřciferné číslo.
• Klepněte na Pokračovat.
• Zadejte znovu stejné číslo a klepněte na OK.
Nastavení hesla pro odemknutí obrazovky
Pro odemknutí telefonu můžete nastavit heslo pro odemknutí
obrazovky.
• Klepněte na
> Osobní > Zabezpečení > Zámek
obrazovky > Heslo.
• Zadejte heslo obsahující minimálně čtyři znaky.
• Klepněte na Pokračovat.
• Zadejte znovu stejné číslo a klepněte na OK.
Účty
Pomocí nastavení Účty můžete přidávat, odebírat a spravovat své
účty, jako například Exchange, Facebook, Google, Twitter a další
podporované účty.
Na domovské obrazovce klepněte na
Nastavení.
pro otevření obrazovky
Pak vyberte Osobní > Účty. Pod položkou Účty můžete zobrazit
již přidané účty nebo spravovat účty.
Přidání účtu
1.Klepněte na Přidat účet.
2.Vyberte druh přidávaného účtu.
3.Podle pokynů na obrazovce zadejte požadované informace o
účtu.
4.Zkonfigurujte účet.
5.Po dokončení je zkonfigurovaný účet přidán do Účty.
Záloha a obnova dat
Na domovské obrazovce klepněte na
obnova dat.
> Osobní > Záloha a
• Zálohování mých dat: Zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a
dalších nastavení serverů Google.
• Záložní účet: Nastavení nebo úprava vašeho účtu Google pro
zálohy.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení na automatickou
obnovu dat nastavení a aplikací ze serveru Google při
reinstalaci aplikací.
• Obnovení továrních dat: Resetování nastavení na výchozí
tovární hodnoty a smazání všech dat.
Poznámka: Před obnovením továrního nastavení je nezbytně
nutné, abyste nejprve zazálohovali všechna důležitá data
v telefonu; jinak budou všechna data při obnově továrního
nastavení smazána.
Datum a čas
Na domovské obrazovce klepněte na
a čas.
> Systém > Datum
• Automatické datum a čas: Používání času ze sítě.
• Automatické časové pásmo: Používání časového pásma ze
sítě.
• Nastavení data: ruční nastavení data.
• Nastavení času: ruční nastavení času.
• Volba časového pásma: výběr požadovaného časového
pásma ze seznamu.
Přetáčením seznamu zobrazíte další časová pásma.
• Použít 24hodinový formát: přepínání mezi 24hodinovým a
12hodinovým formátem.
Poznámka: Když váš telefon používá nastavení data a času
poskytovaná automaticky sítí, nelze datum, čas a časové pásmo
nastavit ručně.
Aktualizace systému
Na domovské obrazovce klepněte na
> Systém > Informace
o telefonu > Bezdrátová aktualizace.
Klepněte na Vyhledat aktualizaci systému na serveru - telefon
vyhledá nejnovější software. Pokud chcete systém aktualizovat,
klepněte prosím na Stáhnout.
Poté klepněte na Aktualizovat nyní pro dokončení aktualizace.
Potom budete mít nejnovější verzi softwaru vašeho telefonu.
Poznámka:
1.Během stahování nebo aktualizace neměňte výchozí umístění
úložiště, aby nedošlo k chybě při lokalizaci správných
aktualizačních balíčků.
2.Aktualizace softwaru vašeho telefonu nemá žádný vliv na data
ve vašem mobilním telefonu.
Upozornění
Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Ačkoli jsme při přípravě této příručky
věnovali maximální úsilí zajištění přesnosti obsahu, veškerá
prohlášení, informace a doporučení uvedená v této příručce
nepředstavují žádnou záruku jakéhokoli druhu, vyjádřenou ani
předpokládanou. Přečtěte si pozorně bezpečnostní informace
pro zajištění správného a bezpečného používání vašeho
bezdrátového zařízení.
Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresa:
Coolpad Information Harbor, 2nd Mengxi Road, Hi-Tech Industrial
Park (North), Nanshan District, Shenzhen, P.R.C
TECHNICKÉ ÚDAJE
Specifikace a hardware
Technické údaje
Rozměry
143 × 72 × 7.6 mm
Anténa
Vestavěná
SIM karta
Mikro SIM
Síť
GSM (900/1 800/1 900 MHz)
UMTS (900/2 100 MHz)
LTE (800/1800/2100/2600 MHz)
Fotoaparát
Přední 2 Mpx + Zadní 8 Mpx
Konektor náhlavní Ф3,5 mm norma CTIA
soupravy
Parametry obrazovky
Typ
Rozměry
Rozlišení
QHD
5.0 palce
1280x720
Typ baterie
Lithium-iontová
polymerová dobíjecí
baterie
Jmenovitá kapacita
2000 mAh
Jmenovité napětí
3,8 V
Příslušenství
Baterie
Poznámka: Kapacita baterie podléhá aktualizacím a může se
měnit.
Obsah balení
Č.
Název
Množství
1
Telefon
1
2
Baterie (vestavěná)
1
3
Cestovní nabíječka
1
4
USB kabel
1
5
Záruční list
1
6
Průvodce rychlým používáním
1
7
Sluchátka
1
Poznámka: Položky dodávané k tomuto telefonu a jakékoli
dostupné příslušenství se mohou lišit v závislosti na regionu nebo
poskytovateli služeb.
Prohlášení o nebezpečných látkách
Název dílu
Jedovaté nebo nebezpečné látky nebo prvky
Olovo
(Pb )
Desky
plošných
spojů a
příslušenství
○
Rtuť
(Hg)
○
Kadmium
(Cd)
○
Chróm
VI (Cr
(VI))
Polybromované
bifenyly
(PBB)
Polybromované
difenylétery
(PBDE)
○
○
○
Plasty
○
○
○
○
○
○
Kovy
○
○
○
○
○
○
Baterie
○
○
○
○
○
○
Jiné
○
○
○
○
○
○
○: indikuje, že obsah jedovaté nebo nebezpečné látky ve všech
homogenních materiálech je v rámci limitu normy SJ/T11363-2006.
×: indikuje, že obsah jedovaté nebo nebezpečné látky v některých homogenních materiálech překračuje limit normy
SJ/T11363-2006.
Perioda ekologicky šetrného používání tohoto
produktu je 20 let, což je indikováno symbolem
vlevo. Perioda ekologicky šetrného používání
vyměnitelných dílů, jako například baterie,
může být odlišná od tohoto produktu. Perioda
ekologicky šetrného používání je platná pouze při
používání produktu za podmínek definovaných v
této uživatelské příručce.
Bezpečnostní
a regulační příručka
CZ
Prosím přečtěte si, než budete pokračovat
PO VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ BATERIE PLNĚ NABITÁ.
Důležité informace o zdraví a bezpečnostních
opatřeních
Při používání tohoto produktu je nezbytné dodržovat bezpečnostní
opatření, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za
způsobené škody.
Ponechte si a dodržujte bezpečnostní a provozní instrukce výrobku.
Dodržujt všechna varování v provozních instrukcích produktu.
V zájmu omezení nebezpečí poranění, zásahu elektrickým
proudem, požáru a poškození zařízení dodržujte následující
opatření.
Elektrická bezpečnost
Tento výrobek je určen k používání při napájení z určené baterie
nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší
platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.
Bezpečnostní zásady pro správnou instalaci uzemnění
POZOR: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za
následek zásah přístroje elektrickým proudem.
Tento výrobek se dodává s kabelem USB pro připojení ke stolnímu
nebo přenosnému počítači. Než tento výrobek připojíte, přesvědčte
se, že je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního či
přenosného počítače má zemnicí vodič a zemnicí kolík. Zástrčku je
nutné zapojit do odpovídající zásuvky, která je řádně nainstalovaná
a uzemněná v souladu s místními zákony a nařízeními.
Bezpečnostní opatření pro napájecí zdroj
• Používejte správný externí zdroj napájení
Tento výrobek lze provozovat pouze s určenými napájecími
jednotkami.
• S bateriemi pracujte opatrně
Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou-polymerovou nebo
lithium-iontovou baterii. V případě nesprávné manipulace s
bateriemi hrozí nebezpečí požáru a popálení. Nepokoušejte
se baterie otevírat ani opravovat. Nerozebírejte, nemačkejte,
neprobodávejte, nezkratujte, nevhazujte do ohně ani do vody a
nevystavujte baterie teplotám vyšším než 45 ˚C.
VAROVÁNÍ: Chcete-li předejít požáru a nebezpečí
popálení, nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte,
nezkratujte a nevystavujte baterie teplotám nad 45
°C, ani je nevhazujte do ohně či vody. Použité baterie
recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními nařízeními
nebo referenční příručkou dodanou s výrobkem.
• Udržujte zařízení suché a mimo vodu či jiné tekutiny, protože ty
mohou způsobit zkrat.
• Telefon lze připojovat k produktům s logem USB-IF nebo
produktům majicí provedený s dokončeným program shody s
USB-IF.
• Pokud dojde k úniku tekutiny z baterie:
• Nedopusťte kontakt tekutiny s kůží ani oděvem. Dojde-li ke
kontaktu, opláchněte postiženou oblast okamžitě čistou vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc.
• Nedopusťte kontakt tekutiny s očima. Dojde-li ke kontaktu,
NEMNĚTE si oči, ale propláchněte je okamžitě čistou vodu a
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Zvláště opatrní buďte na to, aby poškozená baterie nepřišla
do kontaktu s ohněm, protože hrozí její zapálení a výbuch.
• Doporučené prostředí používání je mezi 0 °C a 45 °C.
• Pokud zařízení spadne do vody, tak mobilní telefon vypněte
a odešlete jej okamžitě do místní opravny. Nepokoušejte se
jej vysušit zařízeními, která vyvářejí teplo, jako jsou sušičky,
mikrovlnné trouby atd.
• Dlouhé volání, procházení webem nebo hraní může vést k
ohřátí telefonu, zejména při dobíjení. To je u moderních chytrých
telefonů normální jev.
• Při dobíjení nedávejte během volání telefon blízko k obličeji.
Dodržujte všechny ostatní předpisy související s používáním
mobilních telefonů.
Bezpečnostní opatření – přímé sluneční světlo
Chraňte tento výrobek před nadměrnou vlhkostí a extrémními
teplotami. Nenechávejte zařízení po delší dobu ve vozidle ani na
místech, kde může teplota překročit 60 °C, jako je palubní deska
v autě, parapet u okna nebo místo za sklem vystavené přímému
slunečnímu světlu nebo silnému ultrafialovému záření. Může dojít k
poškození produktu, přehřátí baterie a ohrožení okolí.
Bezpečnost v letadle
Chcete-li pracovat s telefonem v letadle, nezapomeňte vypnout
jeho telefonní funkce přepnutím do režimu letadla.
Omezení používání v nebezpečném prostředí
Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích, ve skladištích
paliva, chemických závodech, v místech probíhajících odstřelů ani
v potenciálně výbušných atmosférách. Uvědomte si prosím, že
jiskry v takových oblastech mohou způsobit výbuch nebo požár a
následně ublížení na zdraví či dokonce smrt.
Rušení funkcí lékařských přístrojů
Tento produkt může způsobit selhání lékařských přístrojů.
Sluchadla
Některé digitální bezdrátové telefony mohou narušovat činnost
pomůcek pro zlepšení sluchu.
V případě takové interference se spojte s poskytovatelem služeb
nebo zavolejte na centrum péče o zákazníky a prodiskutujte
alternativy.
Elektrická bezpečnost
• Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových struktur (např. kovové
konstrukce budovy).
• Nepoužívejte telefon v blízkosti silného elektromagnetického
pole, jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, televizory a
radiopřijímače.
• Používejte pouze schválené příslušenství.
• Nepřipojujte k nekompatibilním produktům a příslušenství.
• Připojení rozhraní telefonu k elektrickému systému vozidla
přenechte profesionálům.
• Nepokoušejte se rozebírat telefon ani jeho příslušenství.
• Servis telefonu a jeho opravu mohou provádět pouze
kvalifikované osoby.
Veškeré příslušenství (jako jsou karty SIM a USIM, adaptér atd.)
pokládejte mimo dosah dětí, aby nemohlo dojít ke zranění.
Všeobecné bezpečnostní zásady
Sami zodpovídáte za způsob, jakým telefon používáte, a za
důsledky tohoto používání. Telefon musíte vždy vypnout v místech,
kde je jeho používání zakázáno. Používání telefonu podléhá
bezpečnostním opatřením pro ochranu uživatelů a životního
prostředí.
• Nevyvíjejte na zařízení přílišný tlak
Netlačte příliš na displej zařízení ani na jeho tělo, jinak může
dojít k poškození; před usednutím vyjměte telefon z kapsy
kalhot. Záruka se nevztahuje na prasknutí displeje způsobené
nevhodnou manipulací se zařízením.
• Vždy zacházejte se svým telefonem a veškerým jeho
příslušenstvím opatrně a přechovávejte je na čistém a
bezprašném místě.
• Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství otevřenému ohni ani
zapáleným tabákovým výrobkům.
• Telefon ani jeho příslušenství nepouštějte na zem, neházejte s
nimi a nepokoušejte se je ohnout.
• Ukládejte telefon a jeho příslušenství v teplotách od 0 do 45 °C.
• Dodržujte místní předpisy o likvidaci elektronických výrobků.
Při následujících okolnostech přenechte opravu autorizovanému
servisnímu technikovi nebo dodavateli:
• Výrobek byl vystaven dešti nebo tekutinám, spadl na zem, byl
vystaven nárazu nebo jinak poškozen.
• Jsou na něm patrné známky přehřívání.
• Výrobek nepracuje normálně, i když postupujete podle
provozních instrukcí.
• Vyhýbejte se horkým oblastem.
• Vyhýbejte se mokrým oblastem.
• Nepoužívejte zařízení po velké změně teploty
UPOZORNĚNÍ: Při přenosu zařízení z nízké teploty do teplejšího
prostředí nebo z vysoké teploty do chladnějšího prostředí
umožněte zařízení přizpůsobit se nové teplotě, než je zapnete.
• Do slotů ani jiných otvorů v zařízení nikdy nestrkejte cizí objekty.
• Než začnete používat sluchátka či jiná zařízení reprodukce
zvuku, snižte hlasitost.
Mějte prosím na paměti, že vysoká hlasitost může poškodit váš
sluch.
• Před čištěním odpojte zařízení od napájecí sítě. Nepoužívejte
tekutá čistidla ani aerosoly. Čistěte vlhkým hadříkem, ovšem
NIKDY nečistěte displej LCD vodou.
• Nenechávejte telefon ani jeho příslušenství v dosahu malých dětí
a nenechte je hrát si s nimi. Mohly by ublížit sobě či jiným nebo
telefon nechtěně poškodit.
• Abyste minimalizovali nebezpečí zranění z opakovaných pohybů,
tak při psaní zpráv a hraní her na telefonu:
• Nedržte telefon příliš silně
• Tlačítka mačkejte jemně
• Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.
• Tento telefon, stejně jako všechny bezdrátové telefony, pracuje
s rádiovými signály, takže nelze zaručit připojení za všech
okolností. Ohledně tísňové komunikace se tedy nesmíte nikdy
spoléhat výhradně na bezdrátové telefony.
• Výzkumy ukazují, že psaní zpráv a telefonování při řízení
významně zvyšuje riziko nehody.
Toto zařízení lze používat v následujících zemích:
AT
BE
BG
BIH
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SAR
Toto mobilní zařízení naplňuje mezinárodní předpisy pro vystavení
rádiovým vlnám.
Nejvyšší limit SAR má hodnotu 2,0 W/kg, změřená hodnota SAR
tohoto zařízení je 1,250 W/kg
* Hodnoty SAR jsou v různých zemích, oblastech a testovacích
prostředích jiné. Používání příslušenství může znamenat jiné
absorpční hodnoty.
Mobilní zabezpečení a zálohování:
Toto zařízení podporuje připojení k internetu. Podobně jako
počítače může být zneužito viry, škodlivými informacemi či
aplikacemi a jiným škodlivým obsahem. Prosím otevírejte zprávy,
přijímejte požadavky na spojení, stahujte obsah a přijímejte
požadavky na instalaci pouze ze spolehlivých zdrojů. Zálohujte si
prosím pravidelně informace, aby nedošlo ke ztrátě dat, v servisu
můžete o data přijít.
Kardiostimulátory
Osoby s kardiostimulátory:
• Musejí VŽDY udržovat telefon dále než 15 cm od svého
kardiostimulátoru, když je telefon zapnutý.
• Nesmějí nosit telefon v náprsní kapse.
• Musejí používat ucho dále od kardiostimulátoru, aby se
minimalizovala možnost interference. Máte-li důvod domnívat se,
že k interferenci dochází, telefon okamžitě vypněte.
Upozornění WEEE
Logo WEEE (vlevo) na produktu nebo jeho obalu
znamená, že nesmí být likvidován společně s
domovním odpadem. Elektrický a elektronický odpad
musíte likvidovat tak, že jej odevzdáte ve stanoveném
sběrném místě, které zajišťuje recyklování podobného
nebezpečného odpadu.
Shoda s RoHS
Tento produkt naplňuje direktivu 2011/65/EU Evropského
parlamentu a Rady z 8. července 2011 o omezení používání
určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních (RoHS) a její dodatky.
Společnost TCCM s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve
shodě s požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese
www.coolpad.eu/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising