rtc 611 návod k použití / návod na použitie instrukcja

rtc 611 návod k použití / návod na použitie instrukcja
RTC 611
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
retro hudební systém
retro hudobný systém
Centrum muzyczne retro
Nostalgic Music System
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje
do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,
pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.
Bezpečnostní opatření
• Tento produkt je určen k použití v mírném klimatu. Nepoužívejte a neinstalujte tento přístroj
tam, kde by byl vystaven přímému slunci nebo extrémně vysokým teplotám, ani v blízkosti
radiátorů, kamen či zařízení produkujících teplo.
• Neberte přístroj do koupelny ani do blízkosti bazénu.
Nepoužívejte jej tam, kde by byl vystaven vodě, vlhkosti nebo kapající či tekoucí vodě.
• Nestavte na přístroj předměty naplněné tekutinou, například vázy.
• Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
• Dostane-li se do přístroje voda, vytáhněte jej ze zásuvky a poraďte se se svým prodejcem.
• Nemanipulujte síťovým kabelem mokrýma rukama.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, NIKDY se nedotýkejte vnitřních součástí.
Přenechejte opravy a servis kvalifikovanému personálu.
• Pokud přístroj zapojujete do zásuvky nebo jej ze zásuvky vytahujete, držte vždy zástrčku,
nikoliv kabel. Pokud budete tahat za kabel, může dojít k jeho poškození, což může být
nebezpečné.
• Dbejte, aby vám přístroj neupadl, nedošlo k jeho polití a nedostaly se do něj cizí předměty.
• Pokud přístroj přestane fungovat, vytáhněte jej za zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný
servisní personál.
• Je-li přístroj zapojen, spotřebovává velmi malý proud. Z důvodu úspory elektrické energie
a bezpečnosti se doporučuje přístroj zcela odpojit ze sítě, pokud jej delší dobu nepoužíváte.
• Pokud dojde k poškození, přerušení spojení nebo porušení kontaktů síťového kabelu, obraťte
se na nejbližšího prodejce.
• Dbejte, aby nedocházelo k ohýbání síťového kabelu v ostrých úhlech, netahalo se za něj
a nebyl zkroucený.
• Síťový kabel nijak neupravujte.
• Do přístroje nezasunujte žádné kovové předměty.
• V případě nebezpečí blesků vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
• V případě nefunkčnosti v důsledku elektrostatického výboje přístroj resetujte.
Pro obnovení normálního provozu může být nutné odpojení a opětné zapojení
zdroje napájení.
CZ - 2
CZ
Umístění přístroje
• Je třeba dodržet minimální vzdálenost 15 cm kolem přístroje, aby bylo zajištěno
dostatečné větrání.
• Umožněte adekvátní odvětrávání přístroje. Nebraňte odvětrávání přístroje zakrytím
ventilačních otvorů například novinami, ubrusy, závěsy, atd. Nestavte přístroj na tlustý
koberec ani jej neinstalujte na místa se špatným prouděním vzduchu.
• Přístroj umístěte na plochý rovný povrch.
• Nepoužívejte přístroj na místech s nadměrnou teplotou, chladem, prašností nebo vlhkostí.
• Uvnitř přístroje se může vytvořit kondenzace, pokud jej ponecháte na teplém a vlhkém místě,
nebo pokud jej přemístíte z chladného prostředí (např. z garáže) do teplé místnosti.
V takovém případě nechte přístroj 1–2 hodiny stát nezapnutý, nebo postupně zvyšujte teplotu
místnosti, aby se přístroj před použitím vysušil.
• Nestavte přístroj na místa s vibracemi.
• Nestavte přístroj na místa, kde by mohlo dojít k jeho zmagnetizování magnetem nebo
reproduktorem, protože v reproduktorech jsou magnety.
Neklaďte na přístroj magnetické pásky a karty, protože by mohlo dojít k vymazání dat.
• Pokud přístroj používáte v blízkosti televizoru, může dojít ke zkreslení televizního obrazu.
Dojde-li k tomu, postavte přístroj mimo dosah televizoru. Pokud nedojde ke zlepšení situace,
nepoužívejte přístroj, pokud je televizor zapnutý.
• Talíř CD prostoru mějte zavřený, aby se dovnitř nedostal prach. NEDOTÝKEJTE se čočky.
Bezpečnostní mechanismus:
Tento přístroj má bezpečnostní mechanismus, který zapíná a vypíná laserový paprsek.
Proto je-li držák disku otevřený, laserový paprsek se automaticky vypne.
CZ - 3
Umístění ovládacích prvků
POHLED ZEPŘEDU
1. Výřezy reproduktorů
2. Displej stereofonního rádia
3. Tlačítko přepínání funkcí
4. Tlačítko CD
5. Tlačítko AM
6. Tlačítko FM
7. Knoflík hlasitosti
8. Ladící knoflík
9. Indikátor Přehrávání/Pauzy CD
10.Talíř CD
11.Kontrolka Přehrávání/Pauzy CD
12.Tlačítko Předchozí CD
13.Tlačítko Další CD
14.Tlačítko Stop CD
15.Konektor sluchátek 3,5 mm
16.Tlačítko Otevřít/Zavřít CD
POHLED SHORA
17.Rameno přenosky
18.Opěrka ramene přenosky
19.Přepínač rychlosti
20.Zámek ramene přenosky
21.Ovládací páčka
22.Přepínač velkého disku
23.Talíř gramofonu
24.Šroub talíře gramofonu
POHLED ZEZADU
25.Síťový kabel
26.Anténa FM
27.Vypínač reproduktorů
28.Tlačítko zapnutí/vypnutí (Power ON/OFF)
CZ - 4
CZ
Příprava k použití
Pečlivě vybalte přístroj z kartónu (v této fázi se nepokoušejte provést žádná připojení). Měli byste mít k dispozici následující položky:
1) Tento návod
2) Přístroj s elektrickou zástrčkou
Pokud některá z uvedených položek chybí, obraťte se na svého prodejce. Balící materiál uschovejte pro případ, že byste později chtěli přístroj přepravovat.
Připojení
• Zkontrolujte, zda máte napájení 230V, 50 Hz.
• Zapojte zástrčku elektrického síťového kabelu do elektrické zásuvky.
• Rozmotejte anténu FM.
Provoz s napájením ze sítě
• Chcete-li přístroj napájet z elektrické zásuvky, najděte místo, které je v blízkosti zásuvky
a v jejím snadném dosahu. Síťový kabel nenapínejte pokud nedosáhne k zásuvce, najděte
pro přístroj jiné místo.
• Zapojte síťový kabel do příslušné elektrické zásuvky a zapojte síťový vypínač,
pokud jej elektrická zásuvka má.
Zapnutí hlavního vypínače přístroje
Přístroj má kabel a zástrčku.
Ujistěte se, že napětí vyhovuje, zapojte přístroj do zásuvky a zapněte jej. Stiskněte tlačítko
Power ON / OFF do polohy ON, pak je přístroj zapnutý. Stiskněte tlačítko Power ON / OFF do
polohy OFF, pak je přístroj vypnutý.
Nastavení hlasitosti
Chcete-li upravit hlasitost, otáčejte knoflíkem hlasitosti v levé části přístroje.
Používání sluchátek
Zapojte sluchátka do konektoru sluchátek ve střední části přístroje po pravé straně.
Zvuk bude poté slyšet ze sluchátek, nikoliv z reproduktorů.
Poznámka:
Sluchátka musí mít stereofonní konektor o průměru 3,5 mm a impedanci 8 až 32 ohmů.
Instalace reproduktoru
1)
2)
3)
4)
5)
Vložte díl  do dílu .
Vložte díl  do dílu .
Podržte díl  a otočením dílu  jej připojte
k dílu .
Podržte díl  a otočením dílu  jej připojte
k dílu .
Pak nasaďte reproduktor do dílu .
Polohu REPRODUKTORU můžete upravit
otáčením doleva nebo doprava.
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ reproduktoru
•
Chcete-li, aby z reproduktoru vycházel zvuk,
přepněte při přehrávání přístroje tlačítko
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ REPRODUKTORU (27)
do polohy ON (Zapnuto).
•
Pokud přepnete přepínač ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
REPRODUKTORU (27) do polohy OFF
(Vypnuto), nebude z reproduktoru vycházet
žádný zvuk.
CZ - 5
Poznámka: Pokud se přehrává GRAMOFON, CD nebo RÁDIO, můžete pomocí přepínače
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ REPRODUKTORU určit, zda bude z REPRODUKTORU vycházet zvuk
či nikoliv. Hlasitost můžete nastavit OVLADAČEM HLASITOSTI (7).
Používání rádia
Zapnutí rádia
Před zapnutím rádia se ujistěte, že je zapnut hlavní vypínač.
Tlačítkem přepínání funkcí zvolte Rádio.
Tlačítkem volby pásma AM/FM zvolte pásmo.
Otáčením Ladícího knoflíku navolte požadovaný kanál.
Anténa
Pro nejlepší příjem na FM roztáhněte drátovou anténu na zadní straně přístroje.
Pohybujte jí, dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu FM.
Vypnutí rádia
Tlačítkem přepínání funkcí zvolte Off (Vypnuto), Phono (Gramofon) nebo CD.
Používání gramofonu
VYBALENÍ GRAMOFONU
1) Opatrně vyjměte přístroj z polystyrénové pěny a z plastového sáčku.
2) Otevřete víko a odstraňte elastický obal jeho otevřením a vysunutím zpod ramene přenosky.
3) Odstraňte balící materiál.
4) Vyjměte ochranný kryt jehly jeho vytažením směrem k přední části přístroje.
• Pomocí mince otočte velkým chromovaným šroubem (24) po směru hodinových ručiček,
až jej zašroubujete na doraz. Tím umožníte, aby talíř gramofonu „plaval“ na tlumičích otřesů.
• Uvolněte bezpečnostní háček mírným zatlačením doprava. Tím odemknete rameno přenosky
(17) ze zámku ramene přenosky (20). Bezpečnostní háček použijte vždy, když budete přístroj
stěhovat na jiné místo.
CZ - 6
CZ
PROVOZ GRAMOFONU
1) Zapojte přístroj do standardní elektrické zásuvky 230 V, 50 Hz.
2) Nastavte Přepínač rychlosti (19) na požadovanou rychlost (33, 45 nebo 78 ot./min.)
3) TLAČÍTKEM PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ (3) nastavte PHONO (Gramofon) a poté zvedněte
rameno za ovládací páčku (21). Můžete jej také ovládat rukou a jemně jej položit na desku.
Ovladačem hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.
4) Na konci desky se rameno přenosky (17) automaticky zastaví a talíř gramofonu (23)
se přestane otáčet.
JAK vyměnit jehlu
Vyjmutí staré jehly
1) Nasaďte na špičku jehly šroubovák a zatlačte ve směru „A“.
2) Vyjměte jehlu jejím zatlačením směrem dolů a dopředu.
A
Instalace nové jehly
1) Uchopte špičku jehly a zasuňte její druhý konec zatlačením ve směru „B“.
2) Zatlačte směrem nahoru ve směru „C“, až špička jehly zaklapne.
C
Péče a údržba
B
Čištění CD
Otisky prstů nebo prach z disku odstraňte pomocí měkké tkaniny. Disk otírejte přímými pohyby
od středu disku směrem k jeho okrajům. Malé částečky prachu nebo slabé skvrny nemají vliv
na kvalitu reprodukce.
• K čištění CD nikdy nepoužívejte chemikálie, například spreje na čištění desek, antistatické
spreje, benzín či ředidlo.
• Z důvodu snížení rizika poškrábání ukládejte CD po použití vždy zpět do krabičky.
• Nevystavujte disky přímému slunci, vysoké vlhkosti ani vysokým teplotám.
• Na žádnou stranu CD nelepte papír ani nic nepište.
• V tomto přístroji lze přehrávat pouze disky označené symbolem CD disku.
Čištění čočky
Znečištěná čočka způsobuje přeskakování zvuku a v případě velkého znečištění nemusí
přehrávání CD fungovat.
Použijte čistící disk.
Používání přehrávače CD
Zacházení s kompaktními disky
Chcete-li disk vyjmout z krabičky, zatlačte na střed krabičky a disk zvedněte.
Disk držte za okraje. Dbejte, abyste se nedotkli nahrané strany disku.
Vkládání CD
Nastavte Přepínač funkcí do polohy CD.
Otevřete rukou talíř CD. Nikdy talíř neotvírejte násilím.
Vložte na talíř disk potištěnou stranou nahoru.
Zavřete talíř zatlačením rukou. Jakmile se talíř zcela zasune, CD se bude krátce otáčet.
Displej LED zobrazí celkový počet stop na disku.
CZ - 7
Poznámky:
• Do prostoru pro disk nevkládejte nic jiného než disk.
Jiné předměty mohou poškodit mechanismus.
• Nikdy talíř neotvírejte ani nezavírejte násilím.
• Pokud CD přehrávač nepoužíváte, mějte jeho talíř zavřený,
aby se do mechanismu nedostaly nečistoty a prach.
• Nikdy nevkládejte více než jedno CD najednou.
• Pokud je disk silně poškrábaný nebo příliš znečištěný, nemusí být možné jej přehrát.
Přehrávání CD
Jakmile vložíte CD, stiskněte tlačítko Play/Pause (Přehrávání/Pauza) CD přehrávače.
LED displej zobrazí aktuálně přehrávanou stopu. Při přehrávání se rozsvítí indikátor Play.
Talíř CD můžete kdykoliv vysunout stisknutím tlačítka Open/Close.
Přehrávání můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka Stop.
Pauza
Chcete-li přehrávání stopy přechodně zastavit, stiskněte tlačítko Play/Pause
(Přehrávání/Pauza). Disk se pozastaví a LED displej bude blikat na aktuální pozici přehrávání.
Indikátor Play se rozsvítí.
Chcete-li přehrávání obnovit, stiskněte znovu tlačítko Play/Pause (Přehrávání/Pauza).
Přeskakování mezi stopami směrem vpřed a vzad
Funkci přeskakování a vyhledávání lze použít kdykoliv během přehrávání.
Chcete-li vybrat následující stopu, stiskněte tlačítko přeskakování směrem vpřed (NEXT).
Jestliže jste na poslední stopě disku, přehrávač přeskočí na stopu 1.
Chcete-li přejít na začátek aktuální stopy, stiskněte tlačítko přeskakování směrem vzad (BACK).
Chcete-li přejít na předchozí stopu, stiskněte dvakrát tlačítko přeskakování směrem vzad
(BACK).
Chcete-li přehrát určitou stopu, vložte do CD přehrávače disk a tiskněte tlačítko přeskakování
směrem vpřed (NEXT), dokud se na LED displeji nezobrazí požadované číslo stopy.
Stopu pak přehrajete stisknutím tlačítka Play/Pause (Přehrávání/Pauza).
UPOZORNĚNÍ
• Tento produkt využívá laser. Dbejte, abyste se přímo nevystavili laserovému paprsku.
Používání ovládacích prvků, úprav nebo postupů neuvedených v tomto návodě může mít za
následek nebezpečné ozáření.
• Používejte tento hudební systém pouze dle pokynů výrobce.
• Používejte tento přístroj pouze k určenému účelu.
• Umístěte přístroj mimo dosah dětí, není to hračka.
Technické specifikace
Napájení
Střídavý proud
Zvukový výkon
Příkon
Rozměry přístroje
Hmotnost (NETTO) 230 V, 50 HZ
2 Waty x 2 RMS
13 W
491 (D) x 460 (Š) x 340 (V) mm
9,6 kg
CZ - 8
CZ
Pokrytí rozhlasové frekvence
FM
AM/MW
88 – 108 MHz
530 – 1600 kHz
Přehrávač CD
Kmitočtová odezva
100 Hz – 16 kHz
Obecné
Sluchátka
stereofonní konektor 3,5 mm, 8 – 32 ohmů
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ
SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.
PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení
na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály,
které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím
místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje,
že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem.
Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je
přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace
tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích
existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte
správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům
pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé
elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho
prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete
zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce,
na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.
Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci
elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
CZ - 9
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja
do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným
listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre
uschovajte.
Bezpečnostné informácie
• Tento produkt je určený na použitie v miernej klíme. Nepoužívajte a neinštalujte tento prístroj
tam, kde by bol vystavený priamemu slnku alebo extrémne vysokým teplotám, ani v blízkosti
radiátorov, kachlí alebo zariadení produkujúcich teplo.
• Neberte prístroj do kúpeľne ani do blízkosti bazéna.
Nepoužívajte ho tam, kde by bol vystavený vode, vlhkosti alebo kvapkajúcou alebo tečúcej
vode.
• Nestavajte na prístroj predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
• Nestavajte na prístroj zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
• Ak sa dostane do prístroje voda, vytiahnete ho zo zásuvky a poraďte sa so svojim predajcom.
• Nemanipulujte sieťovým káblom mokrými rukami.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, NIKDY sa nedotýkajte vnútorných súčastí.
Prenechajte opravy a servis kvalifikovanému personálu.
• Ak prístroj zapájate do zásuvky alebo ho zo zásuvky vyťahujete, držte vždy zástrčku, nie
kábel. Ak budete ťahať za kábel, môže dôjsť k jeho poškodeniu, čo môže byť nebezpečné.
• Dbajte, aby vám prístroj neupadol, nedošlo k jeho poliatiu a nedostali sa do nej cudzie
predmety.
• Ak prístroj prestane fungovať, vytiahnete ho za zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaný
servisný personál.
• Ak je prístroj zapojený, spotrebováva veľmi malý prúd. Z dôvodu úspory elektrickej energie
a bezpečnosti sa odporúča prístroj úplne odpojiť zo siete, pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate.
• Ak dôjde k poškodeniu, prerušení spojenia alebo porušenia kontaktov sieťového kábla,
obráťte sa na najbližšieho predajcu.
• Dbajte, aby nedochádzalo k ohýbaniu sieťového kábla v ostrých uhloch, neťahalo sa za nej
a nebol skrútený.
• Sieťový kábel nijako neupravujte.
• Do prístroje nevkladajte žiadne kovové predmety.
• V prípade nebezpečenstva bleskov vytiahnete sieťový kábel zo zásuvky.
• V prípade nefunkčnosti v dôsledku elektrostatického výboja prístroj resetuje.
Pre obnovenie normálnej prevádzky môže byť potrebné odpojenie a opätovné zapojenie
zdroja napájania.
SK - 10
SK
Umiestnenie prístroja
• Je treba dodržať minimálnu vzdialenosť 15 cm okolo prístroje, aby bolo zabezpečené
dostatočné vetranie.
• Umožnite adekvátne odvetrávanie prístroja. Nebráňte odvetrávanie prístroja zakrytím
ventilačných otvorov napríklad novinami, obrusy, závesy, a. t. ď. nestavajte prístroj na hrubý
koberec ani ho neinštalujte na miesta so zlým prúdením vzduchu.
• Prístroj umiestnite na plochý, rovný povrch.
• Nepoužívajte prístroj na miestach s nadmernou teplotou, chladom, prašnosťou alebo
vlhkosťou.
• Vnútri prístroja sa môže vytvoriť kondenzácie, ak ho necháte na teplom a vlhkom mieste,
alebo ak ho premiestnite z chladného prostredia (napr. z garáže) do teplej miestnosti.
V takom prípade nechajte prístroj 1-2 hodiny štát nezapnutý, alebo postupne zvyšujte teplotu
miestnosti, aby sa prístroj pred použitím vysušil.
• Nestavajte prístroj na miesta s vibráciami.
• Nestavajte prístroj na miesta, kde by mohlo dôjsť k jeho zmagnetizovanie magnetom alebo
reproduktorom, pretože v reproduktoroch sú magnety.
Neklaďte na prístroj magnetickej pásky a karty, pretože by mohlo dôjsť k vymazaniu údajov.
• Ak prístroj používate v blízkosti televízora, môže dôjsť ku skresleniu televízneho obrazu.
Ak dôjde k tomu, postavte prístroj mimo dosahu televízora.
Ak nedôjde k zlepšeniu situácie, nepoužívajte prístroj, ak je televízor zapnutý.
• Tanier CD priestoru majte zavretý, aby sa dovnútra nedostal prach.
NEDOTÝKAJTE sa šošovky.
Bezpečnostný mechanizmus:
Tento prístroj má bezpečnostný mechanizmus, ktorý zapína a vypína laserový lúč.
Ak je držiak disku otvorený, laserový lúč sa automaticky vypne.
SK - 11
Umiestnenie ovládacích prvkov
POHĽAD Z PREDU
1. Výrezy reproduktorov
2. Displej stereofónneho rádia
3. Tlačidlo prepínania funkcií
4. Tlačidlo CD
5. Tlačidlo AM
6. Tlačidlo FM
7. Gombík hlasitosti
8. Ladiaci gombík
9. Indikátor Prehrávania/Pauzy CD
10.Tanier CD
11.Kontrolka Prehrávania/Pauzy CD
12.Tlačidlo Predchádzajúci CD
13.Tlačidlo Ďalší CD
14.Tlačidlo Stop CD
15.Konektor slúchadiel 3,5 mm
16.Tlačidlo Otvoriť/Zatvoriť CD
POHĽAD SHORA
17.Rameno prenosky
18.Opierka ramena prenosky
19.Prepínač rýchlosti
20.Zámok ramena prenosky
21.Ovládacia páčka
22.Prepínač veľkého disku
23.Tanier gramofónu
24.Skrutka taniera gramofónu
POHĽAD ZOZADU
25.Sieťový kábel
26.Anténa FM
27.Vypínač reproduktorov
28. Tlačidlo zapnutia/vypnutia (Power ON/OFF)
SK - 12
SK
Príprava na použitie
Starostlivo vybaľte prístroj z kartónu (v tejto fáze sa nepokúšajte vykonať žiadna pripojenie).
Mali by ste mať k dispozícii nasledovné položky:
1) Tento návod
2) Prístroj s elektrickou zástrčkou
Ak niektorá z uvedených položiek chýba, obráťte sa na svojho predajcu.
Baliaci materiál uschovajte pre prípad, že by ste neskôr chceli prístroj prepravovať.
Pripojenie
• Skontrolujte, či máte napájanie 230V, 50 Hz.
• Zapojte zástrčku elektrického sieťového kábla do elektrickej zásuvky.
• Rozmotajte anténu FM.
Prevádzka s napájaním zo siete
• Ak chcete prístroj napájať z elektrickej zásuvky, nájdite miesto, ktoré je v blízkosti
zásuvky a v jej ľahkom dosahu. Sieťový kábel neuťahujte príliš silno ak nedosiahne
k zásuvke, nájdete pre prístroj iné miesto.
• Zapojte sieťový kábel do príslušné elektrickej zásuvky a zapojte sieťový vypínač,
ak ho elektrická zásuvka má.
Zapnutí hlavného vypínača prístroja
Prístroj má kábel a zástrčku.
Uistite sa, že napätie vyhovuje, zapojte prístroj do zásuvky a zapnite ho. Stlačte tlačidlo Power
ON / OFF do polohy ON, potom je prístroj zapnutý. Stlačte tlačidlo Power ON / OFF do polohy
OFF, potom je prístroj vypnutý.
Nastavenie hlasitosti
Ak chcete upraviť hlasitosť, otáčajte gombíkom hlasitosti v ľavej časti prístroja.
Používanie slúchadiel
Zapojte slúchadlá do konektoru slúchadiel v strednej časti prístroja po pravej strane.
Zvuk budete potom počuť zo slúchadiel, nie z reproduktorov.
Poznámka:
Slúchadlá musia mať stereofónny konektor s priemerom 3,5 mm a impedanciu 8 až 32 ohmov..
Inštalácia reproduktora
1) Vložte diel  do dielu .
2) Vložte diel  do dielu .
3) Podržte diel  a otočením dielu  ho pripojte
k dielu .
4) Podržte diel  a otočením dielu  ho pripojte
k dielu .
5) Potom nasaďte reproduktor do dielu .
Polohu REPRODUKTORA môžete upraviť
otáčaním doľava alebo doprava.
ZAPNUTIE/VYPNUTIE reproduktora
• Ak chcete, aby z reproduktora vychádzal zvuk,
prepnite pri prehrávaní prístroja tlačidlo
ZAPNUTIE A VYPNUTIE REPRODUKTORU
(27) do polohy ON (Zapnuté).
• Ak prepnete prepínač ZAPNUTIE A VYPNUTIE
REPRODUKTORU (27) do polohy OFF
(Vypnuté), nebude z reproduktora vychádzať
žiadny zvuk.
SK - 13
Poznámka: Ak sa prehráva Gramofón, CD alebo RÁDIO, môžete pomocou prepínača
ZAPNUTIE A VYPNUTIE REPRODUKTORU určiť, či bude z REPRODUKTORU vychádzať
zvuk alebo nie. Hlasitosť môžete nastaviť OVLÁDAČOM HLASITOSTI (7).
Používanie rádia
Zapnutie rádia
Pred zapnutím rádia sa uistite, že je zapnutý hlavný vypínač.
Tlačidlom prepínania funkcií vyberte Rádio.
Tlačidlom voľby pásma AM/FM vyberte pásmo.
Otáčaním ladiaceho gombíka navoľte požadovaný kanál.
Anténa
Pre najlepší príjem na FM roztiahneme drôtovú anténu na zadnej strane prístroja.
Pohybujte ňou, kým nedosiahnete najlepšieho príjmu FM.
Vypnutie rádia
Tlačidlom prepínania funkcií vyberte Off (Vypnuté), Phono (Gramofón) alebo CD.
Používanie gramofónu
VYBALENIE GRAMOFÓNU
1) Opatrne vyberte prístroj z polystyrénové peny a z plastového vrecka.
2) Otvorte veko a odstráňte elastický obal jeho otvorením a vysunutím spod ramena prenosky.
3) Odstráňte baliaci materiál.
4) Vytiahnite ochranný kryt ihly jeho vytiahnutím smerom k prednej časti prístroja.
• Pomocou mince otočte veľkou chrómovanou skrutkou (24) po smere hodinových ručičiek,
až ju zaskrutkujete na doraz. Tým umožníte, aby tanier gramofónu „plával“ na tlmiči otrasov.
• Uvoľnite bezpečnostný háčik miernym zatlačením doprava. Tým odomknete rameno prenosky (17) zo zámku ramena prenosky (20). Bezpečnostný háčik použite vždy, keď budete prístroj sťahovať na iné miesto.
SK - 14
SK
PREVÁDZKA GRAMOFÓNU
1) Zapojte prístroj do štandardnej elektrickej zásuvky 230 V, 50 Hz.
2) Nastavte Prepínač rýchlosti (19) na požadovanú rýchlosť (33, 45 nebo 78 ot./min.)
3) TLAČIDLOM PREPÍNANIA FUNKCIÍ (3) nastavte PHONO (Gramofón) a potom zdvihnete
rameno za ovládaciu páčku (21). Môžete ho tiež ovládať rukou a jemne ho položiť na dosku.
Ovládačom hlasitosti nastavte požadovanú hlasitosť.
4) Na konci dosky sa rameno prenosky (17) automaticky zastaví a tanier gramofónu (23) sa prestane otáčať.
AKO vymeniť ihlu
Vybratie starej ihly
1) Nasaďte na špičku ihly skrutkovač a zatlačte v smere „A“.
2) Vyberiete ihlu jej zatlačením smerom dole a dopredu.
A
Inštalácia novej ihly
1) Uchopte špičku ihly a zasuňte jej druhý koniec zatlačením v smere „B“.
2) Zatlačte smerom nahor v smere „C“, až špička ihly nezapadne.
C
Starostlivosť a údržba
Čistenie CD
Odtlačky prstov alebo prach z disku odstráňte pomocou mäkkej tkaniny.
Disk utierajte priamymi pohybmi od stredu disku smerom k jeho okrajom.
Malé čiastočky prachu alebo slabé škvrny nemajú vplyv na kvalitu reprodukcie.
• Na čistenie CD nikdy nepoužívajte chemikálie, napríklad spreje na čistenie dosiek,
antistatické spreje, benzín alebo riedidlo.
• Z dôvodu zníženia rizika poškriabaniu ukladajte CD po použití vždy späť do kartónu.
• Nevystavujte disky priamemu slnku, vysokej vlhkosti alebo vysokým teplotám.
• Na žiadnu stranu CD nelepte papier ani nič nepíšte.
• V tomto prístroji možno prehrávať iba disky označené symbolom CD disku.
B
Čistenie šošovky
Znečistená šošovka spôsobuje preskakovanie zvuku a v prípade veľkého znečistenia nemusí
prehrávanie CD fungovať.
Použite čistiaci disk.
Používanie prehrávača CD
Zachádzanie s kompaktnými diskami
Ak chcete disk vybrať z kartónu, zatlačte na stred kartónu a disk zdvihnete.
Disk držte za hrany. Dbajte, aby ste sa nedotkli nahrané strany disku.
Vkládanie CD
Nastavte Prepínač funkcií do polohy CD.
Otvorte rukou tanier CD. Nikdy tanier neotvárajte násilím.
Vložte na tanier disk potlačenou stranou nahor.
Zavrite tanier zatlačením rukou. Ako náhle sa tanier úplne zasunie, CD sa bude krátko otáčať.
Displej LED zobrazuje celkový počet stôp na disku.
SK - 15
Poznámky:
• Do priestoru pre disk nevkladajte nič iného ako disk.
Iné predmety môžu poškodiť mechanizmus.
• Nikdy tanier neotvárajte ani nezatvárajte násilím.
• Ak CD prehrávač nepoužívate, majte jeho tanier zavretý,
aby sa do mechanizmu nedostali nečistoty a prach.
• Nikdy nevkladajte viac ako jedno CD naraz.
• Ak je disk silne poškriabaný alebo príliš znečistený, nemusí byť možné ich prehrávať.
Prehrávanie CD
Ako náhle vložíte CD, stisnete tlačidlo Play/Pause (Prehrávanie/Pauza) CD prehrávača.
LED displej zobrazí aktuálne prehrávanú stopu. Pri prehrávaní sa rozsvieti indikátor Play.
Tanier CD mažete kedykoľvek vysunúť stlačením tlačidla Open/Close.
Prehrávanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla Stop.
Pauza
Ak chcete prehrávanie stopy prechodne zastaviť, stlačte tlačidlo Play/Pause
(Prehrávanie/Pauza). Disk sa pozastaví a LED displej bude blikať na aktuálnej pozícii
prehrávanie. Indikátor Play sa rozsvieti.
Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte znovu tlačidlo Play/Pause (Prehrávanie/Pauza).
Preskakovanie medzi stopami smerom vpred a vzad
Funkciu preskakovanie a vyhľadávanie je možné použiť kedykoľvek v priebehu prehrávania.
Ak chcete vybrať nasledujúcu stopu, stlačte tlačidlo preskakovanie smerom vpred (NEXT).
Ak ste na poslednej stope disku, prehrávač preskočí na stopu 1.
Ak chcete prejsť na začiatok aktuálnej stopy, stlačíte tlačidlo preskakovanie smerom dozadu
(BACK).
Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stopu, stlačíte dvakrát tlačidlo preskakovania smerom
dozadu (BACK)
Ak chcete prehrať určitú stopu, vložte do CD prehrávače disk a stlačíte tlačidlo preskakovania
smerom vpred (NEXT), kým sa na LED displeji nezobrazí požadované číslo stopy.
Stopu potom prehráte stlačením tlačidla Play/Pause (Prehrávanie/Pauza).
UPOZORNENIE
• Tento produkt využíva laser. Dbajte, aby ste sa priamo nevystavil laserovému lúču.
Používanie ovládacích prvkov, úprav alebo postupov neuvedených v tomto návode môže mať
za následok nebezpečné ožiarenie.
• Používajte tento hudobný systém len podľa pokynov výrobcu..
• Používajte tento prístroj len na určený účel.
• Umiestnite prístroj mimo dosah detí, nie je to hračka.
Technické špecifikácie
Napájanie
Striedavý prúd
Zvukový výkon
Príkon
230 V, 50 HZ
2 Watty x 2 RMS
13 W
Rozmery prístroja
Hmotnosť (NETTO) 491 (D) x 460 (Š) x 340 (V) mm
9,6 kg
SK - 16
SK
Pokrytie rozhlasovej frekvencie
FM
AM/MW
88 – 108 MHz
530 – 1600 kHz
Prehrávač CD
Kmitočtová odozva
100 Hz – 16 kHz
Obecné
Slúchadlá
stereofónny konektor 3,5 mm, 8 – 32 ohmov
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje
materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte
prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami
a starým zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje,
žes výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.
Po skončení životnostiodovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená)
v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto
elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách
existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte
správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok
nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia
materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte
odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo
akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe
www.sewa.sk.
Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a.s.
(pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).
Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3
SK - 17
Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed wprowadzeniem tego
urządzenia do eksploatacji bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję obsługi i wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem fiskalnym (asygnatą) i według możliwości także z opakowaniem
i wewnętrzną zawartością opakowania dobrze schowaj.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
• Produkt jest przeznaczony do użytkowania w warunkach umiarkowanych. Nie należy go
instalować ani wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub bardzo
wysokich temperatur, nie ustawiać w pobliżu grzejników, kuchenek i innych źródeł ciepła.
• Nie używać urządzenia w łazienkach lub w pobliżu basenów, ani w żadnych innych
miejscach, w których występuje ryzyko zachlapania, wystąpienia zwiększonej wilgotności
czy innej formy kontaktu z wodą.
• Nie stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów napełnionych wodą (np. wazonów).
• Nie stawiać na urządzeniu ani w jego bezpośredniej bliskości źródeł otwartego ognia
(np. zapalonych świec).
• W przypadku dostania się wody do wewnątrz urządzenia, należy natychmiast odłączyć
je od źródła zasilania i zwrócić się o pomoc do serwisu.
• Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami.
Aby uniknąć porażenia elektrycznego NIGDY nie dotykać żadnych wewnętrznych
części urządzenia.
Naprawy i inne czynności serwisowe muszą zostać powierzone kompetentnym
pracownikom serwisu.
• Przy podłączaniu i odłączaniu urządzenia od źródła zasilania należy trzymać za wtyczkę
a nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może go uszkodzić a także sprowadzić
niebezpieczeństwo porażenia.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie, nie rozlewać na nim płynów i nie dopuszczać,
by do środka sprzętu dostały się ciała obce.
• W przypadku wadliwego działania urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania
i skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.
• Urządzenie podłączone do sieci elektrycznej, pobiera stale bardzo niewielkie ilości prądu.
Aby oszczędzać prąd a także ze względów bezpieczeństwa, należy całkowicie odłączać
urządzenie od źródła zasilania, kiedy ma być ono nieużywane przez dłuższy czas.
• W przypadku uszkodzenia, wadliwego działania lub innych problemów z przewodem
zasilającym należy skontaktować się z serwisem.
• Nie modyfikować w żaden sposób przewodu zasilającego.
• Nie wkładać do środka urządzenia żadnych przedmiotów metalowych.
• Jeśli wadliwe działanie zostało spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi, w celu
przywrócenia prawidłowego działania wystarczy odłączyć a następnie podłączyć urządzenie
do sieci elektrycznej.
PL - 18
PL
Ustawianie urządzenia
• W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji należy zachować min. 15 cm dystansu
wokół urządzenia.
• Wentylacja nie może być zakłócana przez blokowanie otworów wentylacyjnych jakimikolwiek
przedmiotami (np. czasopisma, zasłony, obrusy etc.). Nie ustawiać urządzenia na grubych
miękkich dywanach, nie instalować go w miejscach słabo wentylowanych.
• Urządzenie musi być ustawione na płaskiej, równej powierzchni.
• Nie używać w warunkach mocno podwyższonej lub niskiej temperatury, w otoczeniu
mokrym, wilgotnym lub nadmiernie zakurzonym. Para wodna może skraplać się w środku
znajdującego się w ciepłym i wilgotnym pomieszczeniu odtwarzacza CD lub też po
przeniesieniu urządzenia z chłodnego do ciepłego otoczenia (np. z bagażnika samochodu
do pokoju). Jeśli takie działania są konieczne (np. w wyniku transportu) należy odczekać 1-2
godziny lub stopniowo podnosić temperaturę w pomieszczeniu, w którym zamierzamy używać
sprzętu.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których może być narażone na wibracje.
• Nie ustawiać urządzenia w zasięgu oddziaływania pola magnetycznego na przykład
z głośników; nie kłaść na głośnikach kaset czy kart magnetycznych, mogą one zostać
uszkodzone lub skasowane przez pole magnetyczne.
• Jeśli urządzenie znajduje się blisko odbiornika telewizyjnego, może powodować zakłócenia
obrazu TV. W takim przypadku należy zwiększyć odległość między oboma sprzętami.
Jeśli to nie pomoże, należy unikać włączania urządzenia podczas pracy telewizora.
• Klapka CD powinna być stale zamknięta, by unikać zakurzenia soczewek.
NIE DOTYKAĆ soczewek.
Zabezpieczenie:
Urządzenie zawiera mechanizm bezpieczeństwa, który włącza i wyłącza laser, tak by
w czasie otwierania kieszeni CD wiązka laserowa automatycznie się wyłączała.
PL - 19
Rozmieszczenie elementów sterujących
Widok z przodu
1. Głośnik
2. Wyświetlacz radia stereo
3. Przycisk wyboru funkcji
4. Przycisk CD
5. Przycisk AM
6. Przycisk FM
7. Pokrętło regulacji głośności
8. Pokrętło strojenia
9. Wyświetlacz LED odtwarzacza Play/Pause
10.Kieszeń CD
11.Przycisk CD Play/Pauza
12.Przycisk CD Next (następny)
13.Przycisk CD Back (poprzedni)
14.Przycisk CD Stop
15.Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
16.Przycisk otwierania/zamykania CD
Widok z góry
17.Ramię gramofonu
18.Podpórka pod ramię
19.Przełącznik prędkości
20.Blokada ramienia
21.Dźwignia ramienia
22.Krążek adaptera płyt
23.Talerz
24.Śruba talerza
Widok z tyłu
25.Przewód zasilający
26.Antena FM
27.Przełącznik głośników on/off
28. Przycisk ON/OFF (Power (ON/OFF)
PL - 20
PL
Przed rozpoczęciem użytkowania
Ostrożnie wypakować urządzenie z kartonu (nie podłączać natychmiast). W opakowaniu powinny znajdować się:
1) Niniejsza instrukcja obsługi
2) Urządzenie wraz z wbudowanym przewodem zasilającym.
Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, należy skontaktować się z dostawcą.
Należy zachować wszystkie elementy opakowania, na wypadek transportu urządzenia
w przyszłości.
Podłączenia
• Sprawdzić parametry sieci elektrycznej (230V, 50 Hz)
• Podłączyć przewód zasilający do gniazda sieciowego
• Rozwinąć antenę FM
Zasilanie
• Przy zasilaniu z gniazda elektrycznego, należy znaleźć dla urządzenia taką lokalizację, która
pozwoli na swobodne podłączenie do sieci zasilania. Nie należy naciągać przewodu – jeśli
lokalizacja wymusza naciąganie, należy przestawić urządzenie w inne, dogodniejsze miejsce.
• Przewód zasilający należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka i włączyć zasilanie
w gniazdku jeśli posiada ono włącznik.
Włączanie zasilania
Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z wtyczką.
Po sprawdzeniu zgodności napięcia włożyć wtyczkę do gniazda w celu włączenia urządzenia.
Proszę przełącznik ON/OFF ustawić w pozycji “ON”, wtedy urządzenie się włączy. Proszę przełącznik ON/OFF ustawić w pozycji „OFF”, wtedy urządzenie się wyłączy.
Ustawianie poziomu dźwięku
Aby ustawić głośność należy obracać pokrętłem głośności znajdującym się po prawej stronie
urządzenia.
Korzystanie ze słuchawek
Podłączyć słuchawki do gniazda słuchawkowego znajdującego się po prawej stronie
urządzenia. Dźwięk będzie słyszany przez słuchawki a nie przez głośniki.
Ważne:
Słuchawki powinny być wyposażone we wtyk 3,5 mm stereo, 8-32 Ω.
Instalacja tuby
1) Włóż  do .
2) Umieść  na .
3) Przytrzymaj  i przykręć  w prawo by się
połączył z .
4) Przytrzymaj  i przykręć  w prawo by się połączył
z .
5) Następnie umieść głośnik na .
Możesz wybrać położenie tuby skręcając go
w lewo lub w prawo.
•
•
Włączenie i wyłączenie dźwięku z tuby
Jeśli chcesz aby dźwięk wydobywał się z tuby
naciśnij przełącznik SPEAKER ON/OFF do pozycji
ON podczas odtwarzania muzyki.
Jeżeli przełącznik SPEAKER ON/OFF jest w pozycji
OFF dźwięk nie wydobywa się z tuby.
PL - 21
Uwaga: Jeżeli urządzenie jest włączone i gra, można użyć przełącznika SPEAKER ON/OFF
do kontrolowania dźwięków z głośników. Możesz użyć VOLUME przycisk (7) do regulacji
głośności.
Obsługa radia
Włączanie radia
Przed włączeniem sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
Korzystając z przycisku wyboru funkcji wybrać Radio.
Korzystając z przycisków wyboru zakresu AM lub FM wybrać zakres.
Obracając pokrętło strojenia wybrać żądaną stację.
Antena
Aby uzyskać najlepszy odbiór w zakresie FM, należy rozwinąć antenę znajdującą się z tyłu
urządzenia i przemieszczać ją aż dźwięk będzie czysty.
Wyłączanie radia
Aby wyłączyć radio należy ustawić wybór funkcji na pozycję Off, Phono lub CD.
Korzystanie z gramofonu
ROZPAKOWYWANIE TALERZA
1) Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania styropianowego oraz plastikowej torby.
2) Otworzyć pokrywę i usunąć zabezpieczenia poluzowując je i delikatnie zsuwając spod
ramienia adaptera.
3) Zdjąć resztę opakowania.
4) Zdjąć z igły osłonę, delikatnie ciągnąc ją w kierunku frontu urządzenia.
• Przy wykorzystaniu monety obracać dużą chromowaną śrubę (24) do całkowitego wkręcenia.
Umożliwi to talerzowi (23) obracanie się na amortyzatorach.
• Zwolnić blokadę delikatnie przesuwając ją w prawą stronę. Pozwoli to na zwolnienie ramienia
gramofonu (17) z blokady ramienia (20). Blokady należy używać zawsze przy przenoszeniu
urządzenia.
PL - 22
PL
OBSŁUGA GRAMOFONU
1) Podłączyć urządzenie do standardowego gniazda zasilania sieciowego (230V, 50Hz).
2) Ustawić przełącznik prędkości obrotów (19) na żądaną prędkość (33,45 lub 78 obr/ min).
3) Przestawić pokrętło wyboru funkcji (3) na pozycję PHONO, a następnie przy
użyciu dźwigni ramienia unieść ramię. Można to także zrobić ręcznie, następnie delikatnie
kładąc ramię na płycie.
Wybrać pożądaną głośność przy pomocy pokrętła głośności
4) Po zakończeniu odtwarzania ramę gramofonu (17) automatycznie
zatrzyma się a talerz przestanie się kręcić.
Wymiana igły
Wyjmowanie starej igły
1) Ustawić mały śrobokręt na górnej części wkładki i pchnąć w dół w kierunku „A”
2) Wyjąć igłę ciągnąc ją w dół i do przodu.
Wkładanie nowej igły
1) Przytrzymać czubek igły i wsunąć we wkładkę naciskając w kierunku „B”.
2) Pchnąć w kierunku „C” do momentu zablokowania się igły.
A
C
Czyszczenie i konserwacja
B
Czyszczenie płyt CD
Przy użyciu miękkiej ściereczki wytrzeć z powierzchni płyty wszystkie odciski palców oraz kurz.
Czyścić po liniach prostych od środka do krawędzi zwenętrznych płyty. Niewielkie drobiny kurzu
i małe plamki nie wpływają na jakość odtwarzania.
• Nie używać do czyszczenia środków czyszczących takich jak spraye do płyt, spraye
antystatyczne, benzyna czy rozcieńczalniki.
• Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń należy zaraz po użyciu odkładać płyty do opakowań.
• Nie wystawiać płyt przez dłuższy czas na działanie promieni słonecznych, wysokiej
temperatury czy wilgoci.
• Nie przyklejać niczego ani nie pisać na drugiej stronie płyty.
• W urządzeniu mogą być odtwarzane wyłacznie płyty z tym symbolem.
Czyszczenie soczewek
Zabrudzone soczewki lasera mogą powodować zakłócenia w odtwarzaniu dźwięku
(przeskakiwanie), a przy bardzo brudnych odtwarzacz nie będzie działał.
Należy czyścić je z użyciem specjalnej płyty czyszczącej.
Obsługa odtwarzacza CD
Obchodzenie się z płytami CD
Aby wyjąć płytę CD z etui, nacisnąć środek opakowania i wyciągnąć płytę.
Trzymać płyty wyłącznie za krawędzie. Unikać dotykania nagranej strony dysku.
Wkładanie płyt CD do urządzenia
Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji CD.
Otworzyć kieszeń odtwarzacza CD naciskając ręką.
Nigdy nie otwierać klapki ręcznie z użyciem siły.
Umieścić płytę CD w kieszeni odtwarzacza stroną zadrukowaną do góry.
Zamknąć ręcznie kieszeń CD. Po pełnym zamknięciu płyta zacznie się szybko obracać.
Wyświetlacz LED wskaże łączną liczbę utworów na płycie.
PL - 23
Ważne:
• Nie wkładać do kieszeni odtwarzacza nic innego niż płyty CD.
Inne obiekty mogą uszkodzić urządzenie.
• Nigdy nie używać siły przy ręcznym otwieraniu/zamykaniu klapki odtwarzacza CD
• Aby zabezpieczyć odtwarzacz przed kurzem i brudem, należy zawsze zamykać kieszeń gdy
urządzenie nie jest używane.
• Nigdy nie wkładac do kieszeni więcej niż jednej płyty CD równocześnie.
• Urządzenie może nie odtwarzać płyt, które są zbyt porysowane lub brudne.
Odtwarzanie płyt CD
Po włożeniu płyty CD, nacisnąć przycisk CD PLAY/PAUSE. Wyświetlacz LED pokaże numer
aktualnie odtwarzanego utworu. Wskaźnik Play podświetli się w czasie odtwarzania.
W każdej chwili można wyjąć płytę, naciskając przycisk OPEN/CLOSE a następnie otwierając
kieszeń naciskając ręką na jej wierzch.
Aby zakończyć odtwarzanie w dowolnym momencie, nacisnąć przycisk STOP.
Pauza
Aby czasowo wstrzymać odtwarzanie, nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE.
Odtwarzanie zatrzyma się a na wyświetlaczu LED będzie migała numer aktualnie odtwarzanego
utworu. Wskaźnik Play będzie podświetlony.
Aby wznowić odtwarzanie, ponownie nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE.
Przenoszenie się w przód i w tył pomiędzy utworami
Funkcja przemieszczania się między utworami/wyszukiwania może być uruchomiona w każdym
momencie odtwarzania.
Aby przejść do następnego utworu, nacisnąć przycisk NEXT.
Jeśli odtwarzany jest ostatni utwór, urządzenie przejdzie do pierwszego utworu na płycie.
Aby wrócić do początku odtwarzanego właśnie utworu, nacisnąć jednokrotnie przycisk BACK.
Aby odtworzyć poprzedni utwór nacisnąć dwukrotnie przycisk BACK.
Aby odtworzyć konkretny utwór, po włożeniu płyty do dotwarzacza naciskać przycisk NEXT do
momentu pokazania się żądanej nazwy na wyświetlaczu LED.
Nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE by odtworzyć wybrany utwór.
UWAGI:
• Produkt zawiera laser. Należy unikać bezpośredniego wystawiania się na działanie wiązki
laserowej. Stosowanie elementów sterujących, dodatków i procedur nie wymienionych
w niniejszej instrukcji może stwarzać ryzyko niebezpiecznej ekspozycji na działanie lasera.
• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób zgodny z instrukcją.
• Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem
• Urządzenie nie jest zabawką, należy je trzymać poza zasięgiem dzieci.
Specyfikacje techniczne
Zasilanie
Moc wychodząca audio
Pobór mocy
Wymiary (DxSxW)
Waga (NETTO)
230 V, 50 HZ
2 Watty x 2 RMS
13 W
491 (D) x 460 (Š) x 340 (V) mm
9,6 kg
PL - 24
PL
Zasięg częstotliwości radiowych
FM
AM/MW
88 – 108 MHz
530 – 1600 kHz
Odtwarzacz CD
Reakcja na częstotliwość
100 Hz – 16 kHz
Inne właściwości
Wejście słuchawkowe:
gniazdo 3,5 mm typu Jack, 8-32 Ω
Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ
Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.
W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE
NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU
SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM
NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo
rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.
Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.
Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się
z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii
i akumulatorów
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu
oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.
Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia
prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze,
gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja
Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się
miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
i akumulatorów.
Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym
negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić
w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub
zużytymi bateriami i akumulatorami.
Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać
starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami
domowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się
z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem,
w którym został produkt kupiony
Producent: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Importer: DIGISON Polska sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland
PL - 25
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including
the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
precautions
• This product is designed for use in moderate dimares. Do not use or install this unit where
it would be exposed to direct sunlight or in extremely hot temperatures, or near a radiator,
stove or appliance that produces heat.
• Do not take this unit into the bathroom, or near a swimming pool.
Do not use it where it would be exposed to water, moisture, dripping or splashing.
• No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
• No naked flame sources, such as lighted candies, should be placed on the product.
• If water gets inside the unit. Unplug the power cord from the supply socket and consult your
dealer.
• Do not handle the power cord with wet hands.
To avoid electric shock, NEVER touch any internal parts.
Repairs/Servicing should be left to qualified service personnel.
• When connecting or disconnecting from the mains supply, hold the plug, not the cord pulling
the cord may damage it and could be dangerous.
• Do not drop the unit, spill liquid into it or allow objects to fall in it .
• If the unit fails to operate, disconnect from the mains and cosult qualified service personnel.
• When plugged in, a very small current will flow. To save electricity and for safety when not
using the unit for an extended period of time, it is recommended that the product is completely
disconnected at the AC mains socket.
• Consult your nearest dealer when damage, disconnection or contact failure is found
with the cord.
• Do not bend the cord sharply, pull or twist it.
• Do not modify the power cord in any manner.
• Do not insert any metallic object into the unit.
• Unplug the power cord when there is the possibility of lighting.
• In case of malfunction due to electrostatic discharge just reset the product reconnect of power
source may be required to resume normal operation.
ENG - 26
ENG
Positioning the unit
• A minimum distance of 6 INCHES must be maintained to provide sufficient ventilation.
• Allow adequate ventilation for the unit ventilation should not be impeded by covering
the ventilation openings with items such as newspapers, table cloths, curtains etc.
Do not stand it on a thick pile carpet, or install it in a place with poor air flow.
• Place the unit on a flat even surface.
• Do not use the unit in excessively hot, cold, dusty, damp or humid place.
• Condensation may form inside the CD player if the unit is left anywhere warm and damp,
or if you move the unit from somewhere cold (e.g.Your car boot)to a warm room. In this case,
let the unit stand for 1-2 hours,or gradually increase the room temperature so the unit is dry
before you use it .
• Do not place it where it could be subject to vibration.
• Do not place it where it could be magnetised by a magnet or speaker since there are magnets
in the speakers, do not place tapes or magnetic cards on them as recorded data could
be erased.
• When this unit is used near a TV, the TV picture could be distorted. if this happens, move
the unit away from the TV. If this does not correct the situation, avoid using the unit when
the TV is turned on.
• Keep the CD door closed so the lens is not contaminated by dust. DO not touch the lens.
Safety Mechanism:
This unit incorporates a safety interlock mechanism which switches the laser beam on and off,
so that when the disc holder is open, the laser beam stops automatically.
ENG - 27
Location of Controls
FRONT VIEW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Speaker Window
Stereo Radio Display
Function Button
CD Button
AM Button
FM Button
Volume Button
Tuning Button
9. CD Play/Pause Indicator
10.CD Door
11.CD LED Play/Pause
12.CD Back Button
13.CD Next Button
14.CD Stop Button
15.3.5mm Earphone Jack
16.CD Open/Close Button
TOP VIEW
17.Tone Arm
18.Tone Arm Rest
19.Speed Control Switch
20.Tone Arm Lock
21.Control Perch
22.The Big Disc Switchboard
23.Turntable
24.Turntable Screw
REAR VIEW
25.AC Power Cord
26.FM ANT
27.Speaker on/off Switch
28. Power ON/OFF
ENG - 28
ENG
Preparation for use
Carefully unpack the Main unit from i ts carton(do not attempt to connect Anything at this stage).
You should have the following items:
1) This User Guide.
2) Main Unit with built in AC plug.
If any these items is missing, consult your dealer Keep any packaging in case you want
to transport the Main unit at some later date.
Connections
• Check that the main supply is 230 V ~ 50 HZ.
• Connect the AC Power cord to the AC outlet.
• Unwind the FM antenna.
AC power operation
• If you wish to power your unit from an electrical outlet, find a location that is close and within
easy access of an outlet. Do not stretch the cable-if you cannot reach a supply you should
find an alternative location for the system.
• Connect the AC power cord into a suitable outlet and switch on at the mains
• Plug if the socket has a switch.
Switching on Main Power
Your system comes fitted with a cable and plug.
Ensure the voltage is compatible and plug the unit into an outlet to switch on. Press the Power
ON/OFF Switch to “ON”position, then the unit is on. Press the Power ON/OFF Switch to “OFF”
position, then the unit is off
Adjusting the sound
To adjust the sound turn the Volume Knob located on the Left side of Your system.
Using Headphones
Plug your headphones into the headphones socket located in the middle of your System
on the right hand side.
The sound will be heard through the headphones, not the speakers.
Please note:
Headphones should have a 3.5mm diameter stereo plug and an impedance of 8-32 Ohms.
Installation of Speaker
1) Put  into .
2) Put  onto .
3) Hold  and turn  to right to connect with .
4) Hold  and turn  to right to connect with .
5) Then put the speaker onto .
You can choose the position of SPEAKER by turning
left or right.
•
•
Speaker ON/OFF
If you want the sound come from the speaker, push
the SPEAKER ON/FF Switch (27) button to ON
position while the unit is playing.
When you push the SPEAKER ON/OFF Switch (27)
to OFF position, there is no sounds from speaker.
ENG - 29
Note: When PHONO, CD or RADIO is playing, you can use the SPEAKER ON/OFF switch
to control sounds from SPEAKER or not. You can use the VOLUME BUTTON (7) to control
volume.
Using the Radio
To turn the radio on
Turn the Function knob to Radio position.
Use the AM/FM Band Selector to select the band.
Turn the Tuning Knob to select the channel you want.
Antenna
For best FM reception, extend the wire antenna located at the back of the unit.
Move it around until you get the best FM reception.
To turn the radio off
Set the Function Selector to Off, Phono, CD, or Radio mode.
Using the phono player
UNPACKING THE TURNTABLE
1) Carefully remove the unit from the styro foam and take it out of the plastic bag.
2) Open the lid and remove the tie-wrap by untwisting and gently sliding it out from under
the Tone Arm.
3) Remove packing material.
4) Remove the protective needle cover by gently pulling it toward the front of the Unit.
• Using a coin.Turn the large chrome screw (24)clockwise until it is down.
This allows the turntable (23) to float on its shock absorbers.
• Release the security Hook by gently pushing it to the right . This will unlock the Tone Arm
(17)from the Tone Arm Lock (20). Use the security hook whenever moving the unit to another
location.
ENG - 30
ENG
TURNTABLE OPERATION
1) Plug the unit into a standard AC 230 V ~ 50 HZ Outlet.
2) Set the speed control switch (19) to the desired speed (33,45,78rpm)
3) Open the FUNCTION KNOB (3), turn to PHONO position, then use control
Perch(21)to put up the arm. Or you can control it by your hand, put it onto the disc gently.
Choose the volume what you like by re-adjusting the volume.
4) At the end of the record, the tone arm (17) will automatically stop and the turntable (23) will
stop spinning.
HOW TO Replace The needle
Removing old needle
1) Set a screwdriver at the tip of the needle and push down to the direction A.
2) Remove the needle by pulling it down and forward.
Installing a new needle
1) Hold the tip of the needle and insert the other edge by pressing
in the direction B .
2) Push up in the direction C until it locks at the tip.
A
C
Care & Maintenance
Cleaning CDS
B
Use a soft cloth to wipe off any fingerprints and dust from the disc surface.
Wipe in a straight line from the centre to the outside of the disc. Small dust Particles and light
stains will not affect reproduction quality.
• Never use chemicals such as record sprays, anti-static sprays, benzine or thinners to clean
your CDs.
• To reduce the risk of scratches, please put the CD back into the bag after using .
• Do not expose CDs to direct sunlight, high humidity or high temperatures for long periods.
• Do not stick paper or write anything on either side of the CD.
• Only discs displaying this symbol can be played on this unit.
Cleaning the Lens
Adirty lens will cause sound skipping and, if the lens is very dirty, the CD may not work.
Please use cleaning disc.
Using the CD player
Handle Compact Discs
To remove a CD from its storage case, press down on the centre of the case and lift the disc
out. Hold the disc by the edges. Avoid touching the recorded side of the disc.
Loading CDs
Set the Fubction Selector to the CD position.
Open the CD door by hand Do not force open the CD door by hand at any time.
Place the CD in the comparment with the label side facing upwards.
Close the CD door by hand. When fully closed the CD will rotate briefly.
The LED Display will indicate the total number of tracks on the disc.
ENG - 31
Please note:
• Do not put anything other than a CD in the compartment.
Other objects can damage the mechanism.
• Do not force open/close the CD door by and any time.
• Keep the CD door closed when not in use to prevent dirt and dust from getting into
the mechanism.
• Never insert more than one CD at a time.
• If a disc is deeply scratched or too dirty, it may not play.
Playing Cds
Once you have loaded a CD, press the CD Play/Pause Button.
The LED Display Shows the track currently playing. The Play indicator light up when playing.
You can open the CD door at any time by pressing the Stop Button and then open the CD door
by hand on the top of the player.
To stop play at any time ,press the Stop Button.
Pause
To stop a track temporarily, press the Play/Pause Button.
The disc will pause and LED Display flashing at the current play position.
The Play indicator light up.
To resume play, press the Play/Pause Button again.
Skip Forward or Backward through tracks
The Skip/Seach function can be used at any time during play.
To select the next track, press (NEXT) Forward Skip Button .If you are on the last track of the
disc, the player will move to track1.
To go back to the beginning of the current track press (BACK) Backward Skip Button once.
To go back to the previous track press (BACK) Backward Skip Button twice.
To play a particular track, load the disc in the CD player and press (NEXT)
Forward Skip Button until the track number you want is shown in the LED Display.
Press the Play/Pause Button to play that track.
CAUTION
• This product uses a laser. Avoid any direct exposure to the laser beam. Use of controls,
adjustments or procedures not listed in this guide may result in hazardous exposure.
• Use this music system according to the manufacturer instructions only.
• Use only as intended.
• Keep away from children, it is not a toy.
ENG - 32
ENG
SPECIFICATION
Power Supply
AC
Audio Output Power
Power Consumption
Unit Dimension
Net Weight (NETTO)
230V~50HZ
2WattsX2RMS
13W
491 (L) X 460 (W) X 340 (H) mm
9,6 kg
Radio frequency coverage
FM
AM/MW
88 – 108 MHz
530 – 1600 kHz
CD Player
Frequency Response
100 Hz – 16 kHz
General
Headphones:
3.5 mm stereo jack plug, 8 - 32 Ohms
We reserve the right to change technical specifications.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury
of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before
a revision. There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer.
Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous
tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the
product packing means that the product must not be disposed as household
waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as
a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling
of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw
the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information,
where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local
authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave
the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
ENG - 33
Poznámky / Notatka / Notes:
Záruční list
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců
od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby
nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je
zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný
záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné
síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin,
vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho
pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní
službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození
výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz
Případné další dotazy zasílejte na info@hyundai-electronics.cz
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
RTC 611
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu
dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby
alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo
v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je
zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne
vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený
na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
• nesprávnej údržby výrobku.
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov
alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo
jeho pádom.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo
prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo
poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte info@hyundai-electronics.cz
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované
na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
RTC 611
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
Karta gwarancyjna
PL
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI,
zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym
przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
(np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie
płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego
odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej
czynności zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi,
czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant
zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu,
co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10)W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład
Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy
odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt.
8 powodują utratę gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12)W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie
zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest
upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika
(np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13)Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14)W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15)Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16)Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17)W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Producent: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Republika Czeska
Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland
Nazwa:
RTC 611
Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
Poznámky / Notatka / Notes:
Licensed by Hyundai Corporation, Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising