Notebook PC
Notebook PC
Електронно
ръководство
BG7553
Септемвриj 2012
Информация за авторските права
Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат
размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици
под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с
цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО
ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ
ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ,
ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА
ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА,
СА ВЪЗМОЖНИ
Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са регистрирани
търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за идентифициране
или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ
ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ
НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.
Ограничение на отговорността
Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия, при
които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви дават
право на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на недвижимо
имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение на задълженията
според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.
ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор,
непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.
Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който
ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ
СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ
ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ
ИЛИ ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ
ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ
СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.
Сервиз и поддръжка
Посетете страницата ни http://support.asus.com, която е преведена на много езици.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Съдържание
За това ръководство.................................................................................... 6
Символи, използвани в това ръководство...............................................7
Икони . ....................................................................................................7
Типография..................................................................................................7
Предпазни мерки.......................................................................................... 8
Използване на Вашия Notebook PC...........................................................8
Грижа за Вашия Notebook PC....................................................................9
Правилно изхвърляне на продукта..........................................................10
Глава 1: Хардуерна настройка
Запознаване с Вашия Notebook PC.......................................................... 12
Изглед "Ноутбук".......................................................................................12
Изглед "Таблет".........................................................................................16
Отдолу . ..................................................................................................18
Дясна страна..............................................................................................20
Лява страна...............................................................................................22
Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC
Първи стъпки.............................................................................................. 24
Зареждане на Вашия Notebook PC.........................................................24
Повдигнете, за да отворите панела на дисплея....................................25
Преместете бутона за включване и изключване наляво......................25
Използване на жестове на екран "Таблет"............................................26
Работа с тъчскрийна (при определени модели).....................................26
Използване на тъчпад жестове...............................................................28
Жестове с три пръста...............................................................................32
Използване на клавиатурата.................................................................... 33
Функционални клавиши............................................................................33
Функционални клавиши за ASUS приложения......................................34
Windows® 8 клавиши.................................................................................34
Използване на Taichi клавиш...................................................................35
Глава 3: Работа с Windows®
Стартиране за пръв път............................................................................. 38
Windows® 8 заключен екран...................................................................... 38
Windows® потребителски интерфейс ...................................................... 39
Стартов екран............................................................................................39
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Windows® приложения..............................................................................39
Активни елементи.....................................................................................40
Работа с Metro приложения....................................................................... 42
Стартиране на приложения.....................................................................42
Персонализиране на приложения...........................................................42
Затваряне на приложения.......................................................................44
Достъп до екрана All Apps (Всички приложения)...................................45
Charm bar (Лента Charm)..........................................................................47
В Charm bar (Лента Charm).......................................................................48
Функция Snap (Прилепване)...................................................................... 49
Използване на Snap (Прилепване)..........................................................49
Други клавишни комбинации..................................................................... 51
Свързване към безжични мрежи ............................................................ 53
Wi-Fi . ..................................................................................................53
Разрешаване на Wi-Fi...............................................................................53
Bluetooth . ..................................................................................................55
Airplane mode (Режим "Самолет")............................................................. 57
Свързване към кабелни мрежи................................................................ 58
Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP адрес/PPPoE
мрежова връзка........................................................................................58
Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес.................62
Изключване на Вашия Notebook PC......................................................... 63
Поставяне на Notebook PC в спящ режим..............................................63
Глава 4: ASUS приложения
Важни ASUS приложения......................................................................... 66
Life Frame...................................................................................................66
Power4Gear Hybrid.....................................................................................68
USB Charger+.............................................................................................69
Незабавно включване..............................................................................71
Глава 5: Тестове при включване на системата (POST)
Тестване на системата (POST)................................................................. 74
Използване на POST за достъп до BIOS и отстраняване на
неизправности...........................................................................................74
BIOS ......................................................................................................... 74
Достъп до BIOS.........................................................................................74
BIOS Settings (Настройки на BIOS)..........................................................75
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Отстраняване на неизправности.............................................................. 82
Обновяване на Вашия компютър............................................................82
Нулиране на Вашия компютър.................................................................83
Разширени опции......................................................................................84
Приложения
Информация за DVD-ROM устройството (при определени модели)....88
Информация за Blu-ray ROM устройство (при определени модели)....90
Съвместимост на вътрешния модем.......................................................91
Общ преглед..............................................................................................91
Декларация за съвместимостта на мрежата.........................................91
Декларация за съвместимостта на мрежата ........................................92
Негласови устройства .............................................................................92
Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (ФКК)..........94
Предупреждение на ФКК относно радиочестотно облъчване.............96
Декларация за съответствие Директива 1999/5/EC за радио и
телекомуникационно терминално оборудване.......................................96
CE маркировка..........................................................................................97
Предупреждение на IC относно радиочестотно облъчване за Канада 97
Безжични работни канали за различни райони.....................................98
Ограничени безжични честотни ленти във Франция............................98
Предупреждения на UL за безопасност...............................................100
Изискване за електрическа безопасност.............................................101
Бележки относно ТВ тунери (при определени модели)......................101
REACH бележки......................................................................................101
Предупредителни съобщения относно лития за северните страни (за
литиево-йонни батерии)..........................................................................101
Информация за безопасност отнасяща се за оптичните устройства103
Декларация на Macrovision Corporation ................................................103
CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем)........................104
Продукт, съвместим с ENERGY STAR..................................................105
Екомаркировка на Европейския Съюз . ...............................................106
Предотвратяване на слухови увреждания...........................................106
Съвместимост със законите за опазване на околната среда и
Декларация .............................................................................................107
ASUS рециклиране / Обратно приемане...............................................107
Информация за покритието...................................................................107
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
За това ръководство
Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните
функции на Вашия Notebook PC, организирани в следните глави:
Глава 1: Хардуерна настройка
Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните
компоненти на Вашия Notebook PC.
Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC
Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия
Notebook PC.
Глава 3: Работа с Windows® 8
Тази глава съдържа общ преглед на работата с Windows® 8 на Вашия
Notebook PC.
Глава 4: ASUS приложения
Тази глава характеризира ASUS приложенията, включени на Вашия
Notebook PC.
Глава 5: Тестове при включване на системата (POST)
Тази глава показва как да използвате POST тестовете, за да
промените настройките на Вашия Notebook PC.
Приложения
Този раздел включва съобщения и изявления относно безопасността
за Вашия Notebook PC.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Символи, използвани в това ръководство
С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство,
съобщенията са показани както следва:
ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която
трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и
съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация,
която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате
определени задача и за да се предотврати повреда на данните и
компонентите на Вашия Notebook PC.
Икони
Иконите по-долу показват кое устройство се използва за извършване на
серии от задачи или процедури на Вашия Notebook PC.
= Използвайте екран "Таблет".
= ����������������������
Използване на тъчпада.
= ���������������������������
Използване на клавиатурата.
Типография
Получер
= Показва меню или елемент, които трябва да бъдат
избрани.
Курсив
= Показва раздели в това ръководство, с които можете да
направите справка.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Предпазни мерки
Използване на Вашия Notebook PC
Notebook PC трябва да се използва при температура на
околната среда между 5°C (41°F) и 35°C (95°F).
Вижте етикета на долната страна на Notebook PC и се
уверете дали Вашият адаптер отговаря на изискванията.
Не оставяйте Вашия Notebook PC върху скута си или
друга част на тялото, за да предотвратите неудобство или
нараняване поради излагане на топлина.
Не използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари
или други периферни устройства с Вашия Notebook PC.
Не носете Notebook PC и не го покривайте с материали,
които биха могли да попречат на циркулацията на въздух,
докато Notebook PC е включен.
Не поставяйте Вашия Notebook PC върху неравни или
нестабилни работни повърхности.
Можете да пуснете Notebook PC през рентгеновите машини
на летището (използват се за предметите, поставени на
багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори
или пръчки.
Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече за
услугите по време на полет, които можете да използвате,
както и за ограниченията при работа с Notebook PC.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Грижа за Вашия Notebook PC
Изключвайте от захранването и отстранявайте батерийния
модул (ако е приложимо) преди почистване на Notebook
PC. Използвайте чиста целулозна гъба или гюдерия,
навлажнена в разтвор на неабразивен почистващ препарат
в няколко капки топла вода. Отстранете излишната влага от
Вашия Notebook PC с помощта на сухо парче плат.
Не използвайте силни разтворители като разредители,
бензол или други химикали върху или в близост до Вашия
Notebook PC.
Не поставяйте обекти върху Notebook PC.
Не излагайте Notebook PC на силни магнитни и електрически
полета.
Не използвайте и не излагайте Notebook PC на течности,
дъжд или влага.
Не излагайте Вашия Notebook PC на запрашена среда.
Не използвайте Вашия Notebook PC близо до утечки на газ.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Правилно изхвърляне на продукта
НЕ изхвърляйте Notebook PC с домакинските отпадъци.
Този продукт е създаден, за да могат частите му да бъдат
рециклирани. Този символ на зачеркната с кръст кофа за
отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо,
електронно устройство и съдържаща живак клетъчна
батерия) не трябва да се изхвърля заедно с останалите
битови отпадъци. Направете справка с местните разпоредби
за изхвърляне на електронни продукти.
НЕ изхвърляйте батерията заедно с битовите отпадъци.
Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на
колелца означава, че батерията не трябва да се изхвърля
заедно с останалите битови отпадъци.
10
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Глава 1:
Хардуерна настройка
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
11
Запознаване с Вашия Notebook PC
Изглед "Ноутбук"
ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата може да се различава за
различните региони или държави. Изгледът "Ноутбук" може да изглежда
различно в зависимост от модела на Notebook PC.
12
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Array микрофони
Функции на array микрофоните за отмяна на акустиката, подтискане
на шума и оптимална насоченост на звука за по-добро разпознаване
на глас и по-добър запис на звук.
Камера
Вградената камера дава възможност за правене на снимки или запис
на видеоклипове с помощта на Вашия Notebook PC.
Индикатор на камерата
Индикаторът на камерата показва кога вградената камера работи.
Сензор за околна светлина
Сензорът за околна светлина открива количеството околна светлина
във Вашата среда. Това позволява на системата автоматично
да настрои яркостта на дисплея в зависимост от състоянието на
околната светлина.
Екран "Ноутбук"
Екранът "Ноутбук" Ви дава възможност да разглеждате снимки,
видео и други файлове на Вашия Notebook PC.
Вентилационни отвори
Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да излиза
горещ въздух от Вашия Notebook PC .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ��! Убедете се, че вентилационните отвори не са
запушени от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в противен
случай е възможно прегряване.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
13
Taichi клавиш
Клавишът стартира началната страница Taichi на Вашия Notebook
PC, за да можете да превключвате между следните режими на
екрана: Notebook Mode (Режим "Ноутбук"), Dual Screen Mode
(Режим "Двоен екран"), MIrror Mode (Огледален режим), Tablet
Mode (Режим "Таблет").
ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Използване
на Taichi клавишв това ръководство.
Индикатор за екран "Таблет"
Индикаторът светва, когато е активиран екран "Таблет".
Bluetooth индикатор / Индикатор на безжичната мрежа
Този индикатор светва, за да покаже, че е активирана Bluetooth
функцията или LAN функцията на Notebook PC.
Индикатор за включени главни букви
Този индикатор светва, когато е Caps Lock функцията. Използването
на Caps Lock Ви дава възможност да пишете главни букви (напр. A,
B, C) като използвате клавиатурата на Notebook PC.
14
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Keyboard
Клавиатура предлага QWERTY клавиши в пълен размер с удобно
потъване при писане. Тя Ви дава възможност и да използвате
функционални клавиши за бърз достъп до Windows® и управление
на други мултимедийни функции.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата зависи от модела и
територията.
Тъчпад
Тъчпадът позволява използването на множество жестове за
управление на екрана, което осигурява интуитивно усещане на
потребителя. Той също така симулира функциите на обикновената
мишка.
ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Жестове за
тъчпада в това ръководство.
Комуникации в близко поле (NFC) (на избрани модели)
Вграденият NFC сензор Ви дава възможност да споделяте контакти,
снимки, видео, визитни картички и други файлове в съответните
приложения. За да използвате NFC, поставете друго устройство с
NFC от лявата страна на тъчпада на Notebook PC.
ЗАБЕЛЕЖКА: Зоната извън пунктираната линия активира NFC
функция и не може да се използва за тъчпад жестове.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
15
Изглед "Таблет"
Windows© 8 сензорни бутони
Докоснете този бутон, за да се върнете на екрана Start (Старт).
Ако вече сте в екрана Start (Старт), докоснете този бутон, за да се
върнете на последното отворено приложение.
Микрофон (вграден)
Вграденият микрофон може да се използва за конферентен видео
разговор, запис на глас или опростени аудио записи.
Сензор за околна светлина
Сензорът за околна светлина открива количеството околна светлина
във Вашата среда. Това позволява на системата автоматично
да настрои яркостта на дисплея в зависимост от състоянието на
околната светлина.
16
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Камера
Вградената камера дава възможност за правене на снимки или запис
на видеоклипове с помощта на Вашия Notebook PC.
Екран "Таблет"
Екранът "Таблет" Ви дава възможност да управлявате своя таблет
с помощта на жестове.
ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно жестовете,
вижте раздел Използване на жестове в екран "Таблет" в това
ръководство.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
17
Отдолу
ЗАБЕЛЕЖКА: Долната страна може да се различава на външен вид в
зависимост от модела.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дъното на Notebook PC може да стане топло или
горещо при работа или зареждане на батерийния модул. Когато работите
с Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която може да
блокира вентилационните отвори.
ВАЖНО! Продължителността на работа на батериите варира в
зависимост от това за какво използвате Notebook PC и от техническите
му характеристики. ����������������������������������
Батерийният модул не се разглобява.
18
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Високоговорители
Този Notebook PC използва технология SonicMaster, разработена
съвместно с Bang & Olufsen ICEPower®, която Ви дава възможност
да слушате звука направо от Notebook PC. Аудио функциите на този
Notebook PC се управляват софтуерно.
Вентилационни отвори
Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да излиза
горещ въздух от Вашия Notebook PC .
ВАЖНО! Убедете се, че вентилационните отвори не са запушени
от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в противен
случай е възможно прегряване.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
19
Дясна страна
Бутон за включване и изключване
Преместете бутона за включване и изключване наляво, за да
включите или изключите Вашия Notebook PC. Можете също така
да използвате бутона за включване и изключване, за да поставите
Вашия Notebook PC в спящ режим или в режим хибернация, или да
го събудите от спящ режим или режим хибернация.
Ако Notebook PC спре да отговаря, преместете бутона за включване и
изключване наляво и задръжте за четири (4) секунди докато Notebook
PC не се изключи.
Индикатор за захранването
Индикаторът на захранването светва, когато Notebook PC е ВКЛЮЧЕН
и мига бавно, когато Notebook PC е в спящ режим.
Micro-HDMI порт
Този порт е предназначен за микро конектор за интерфейс за
високодетайлна мултимедия (HDMI) и е съвместим с HDCP, което
позволява възпроизвеждане на HD DVD дискове, Blu-ray и друго
защитено съдържание.
20
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
USB 3.0 порт с USB Charger+
Този USB 3.0 порт с иконата� има
������������������������������
функция USB Charger+. USB
Charger+ Ви дава възможност бързо да зареждате мобилни
устройства и може да се използва докато Notebook PC е в спящ
режим, хибернация или е изключен (за избрани модели)�.
Вход за захранване (постоянен ток)
Включете адаптера в този порт, за да заредете вградения батериен
модул и да захраните Вашия Notebook PC.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Адаптерът може да се загрее или да започне
да пари по време на работа. Уверете
��������������������������������������
се, че адаптерът не е покрит.
Дръжте го далеч от тялото си докато е включен в източник на
електричество.
ВАЖНО! Използвайте само адаптера, включен в комплекта, за да
заредете вградения батериен модул и да захраните Notebook PC.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
21
Лява страна
Комбиниран порт за изход за слушалки/вход за микрофон.
Този порт Ви дава възможност да свържете изходния сигнал на
Notebook PC с високоговорители или слушалки. Можете да използвате
този порт, за да свържете Notebook PC с външен микрофон.
USB 3.0 порт с USB Charger+
Този USB 3.0 порт с иконата� има
������������������������������
функция USB Charger+. USB
Charger+ Ви дава възможност бързо да зареждате мобилни
устройства и може да се използва докато Notebook PC е в спящ
режим, хибернация или е изключен (за избрани модели)�.
Mini VGA порт
Mini VGA портът Ви позволява да свържете Notebook PC със
стандартно VGA-съвместимо устройство като монитор или проектор
с помощта на VGA кабел.
Бутон за силата на звука
С този бутон усилвате или намалявате звука на Вашия Notebook
PC.
Заключване на екран "Таблет"
Този ключ Ви дава възможност да разрешите или забраните екран
"Таблет".
22
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Глава 2:
Използване на Вашия Notebook
PC
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
23
Първи стъпки
Зареждане на Вашия Notebook PC.
A. Включете адаптера за променлив ток в 100V~240V контакт.
B. Включете контектора за прав ток във входа за захранването на
Notebook PC.
Заредете Notebook PC за 3 часа преди да го използвате за
пръв път.
ВАЖНО!
•�������������������������������������������������������������
Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към електрически
адаптер преди да го включите за пръв път.
• Открийте етикета с номиналната входно/изходна мощност на
Notebook PC и се уверете, че тя отговаря на входно/изходната
мощност на Вашия захранващ адаптер.
• Когато използвате своя Notebook PC в режим на зареждане
от адаптера, контактът трябва да бъде достатъчно близо до
устройството, за да е осигурен лесен достъп до него:
• информация за адаптера:
- Входно напрежение: 100-240V АС
24
- Честота на входния сигнал: 50-60Hz
- Изходен ток: 1.75A макс. 2.37A
- Изходно напрежение: 19V
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Повдигнете, за да отворите панела на дисплея.
Преместете бутона за включване и изключване
наляво.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
25
Използване на жестове на екран "Таблет"
Жестовете Ви позволяват да стартирате програми и да получавате
достъп до настройките на Вашия Notebook PC.����������������
���������������
Вижте следните
илюстрации, когато използвате жестовете на екрана "Таблет".
Работа с тъчскрийна (при определени модели)
26
Плъзгане от ляв ръб
Плъзгане от десен ръб
Плъзнете от левия ръб на екрана,
за да разбъркате изпълняващите се
приложения.
Плъзнете от десния ръб, за да
стартирате лентата Charm .
Намаляване
Увеличаване
Съберете два пръста върху
сензорния панел.
Раздалечете два пръста върху
сензорния панел.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Плъзгане от горен ръб
Плъзгане на пръст
• В екрана Start (Старт), плъзнете
от горния ръб на екрана, за да
видите лентата All Apps (Всички
приложения).
• В изпълняващо се приложение,
плъзнете от горния ръб на
екрана, за да видите менюто на
приложението.
Плъзнете пръста си, за да
превъртате нагоре или надолу.
Плъзнете пръста си за разпъване
на екрана наляво или надясно.
Докоснете и задръжте
Натискане/Двойно натискане
• За преместване на приложение, • Натиснете приложение, за да
натиснсте и без да пускате
го стартирате.
приложението го плъзнете на
• В режим Desktop mode
новото място.
(Режим на работния плот)
• За да затворите приложение,
натиснете два пъти дадено
натиснете и задръжте горната
приложение, за да го
част на изпълняващо се
стартирате.
приложение и го плъзнете
надолу, към долната част на
екрана, за да го затворите.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
27
Използване на тъчпад жестове
Вижте следните илюстрации, когато използвате жестовете на тъчпада.
Жестове с един пръст
Натискане/Двойно натискане
•����������������������������������������������������������
В екрана Start, натиснете приложение, за да го стартирате.
•������������������������������������������������������������������
В режим Desktop (Работен плот), натиснете два пъти даден елемент,
за да го стартирате.
Плъзгане и пускане
Натиснете два пъти даден елемент, след което плъзнете същия пръст без да
го повдигате от тъчпада. За да пуснете елемент на друго място, повдигнете
пръста си от тъчпада.
28
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Натискане на ляв бутон
•
•
Натискане на десен бутон
В екрана Start (Старт),
•
натиснете приложение, за да
го стартирате.
В режим Desktop (Работен
плот), натиснете два пъти
дадено приложение, за да го
стартирате.
•
В екрана Start (Старт),
щракнете върху приложение,
за да изберете и да
стартирате лентата с
настройки. Можете също така
да натиснете и този бутон,
за да стартирате лентата All
Apps (Всички приложения).
В режим Desktop (Работен
плот) използвайте този бутон,
за да отворите менюто.
ЗАБЕЛЕЖКА: Областите в рамките на пунктираната линия
представляват местата на левия и десния бутон на тъчпада.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
29
Плъзгане от горен ръб
30
•
В екрана Start, плъзнете от горния ръб, за да стартирате лентата
All apps (Всички приложения).
•
В изпълняващо се приложение, плъзнете от горния ръб, за да
видите менюто на приложението.
Плъзгане от ляв ръб
Плъзгане от десен ръб
Плъзнете от левия ръб, за да
разбъркате изпълняващите се
приложения.
Плъзнете от десния ръб, за да
стартирате лентата Charm bar.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Жестове с два пръста
Натиснете
Завъртане
Натиснете тъчпада с два пръста,
за да симулирате функцията при
натискане на десния бутон на
мишка.
За да завъртите изображението,
поставете два пръста върху
тъчпада, след което завъртете един
пръст по посока на часовниковата
стрелка или обратно докато другият
е неподвижен.
Превъртане с два пръста (нагоре/ Превъртане с два пръста (наляво/
надолу)
надясно)
Плъзнете два пръста, за да
превъртате нагоре или надолу.
Плъзнете два пръста, за да
превъртате наляво или надясно.
Намаляване
Увеличаване
Съберете два пръста върху тъчпада. Раздалечете два пръста върху
тъчпада.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
31
Плъзгане и пускане
Изберете елемент, след което натиснете и задръжте левия бутон. С другия
пръст плъзнете надолу по тъчпада, за да плъзнете и пуснете елемента на
друго място.
Жестове с три пръста
Прокарайте пръст нагоре
Прокарайте пръст надолу
Прокарайте три пръста нагоре, за Прокарайте три пръста надолу, за
да видите всички изпълняващи се да видите режим Desktop (Работен
приложения.
плот).
32
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Използване на клавиатурата
Функционални клавиши
Функционалните клавиши на клавиатурата на Вашия Notebook PC могат
да активират следните команди:
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте оригиналните функции на клавишите от f1 до
f12 в Windows® 8, натиснете
който искате да използвате.
и съответния функционален клавиш,
поставя Notebook PC в режим Sleep (Заспиване)
включва или изключва режим Airplane (Самолет)
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е разрешен, режим Airplane
(Самолет) забранява всички безжични мрежи.
(за някои модели) намалява яркостта на клавиатурата
за модели на Notebook PC със задно осветяване на
клавиатурата.
(за някои модели) увеличава яркостта на клавиатурата
за модели на Notebook PC със задно осветяване на
клавиатурата.
намалява яркостта на дисплея
увеличава яркостта на дисплея
изключва панела на дисплея
активира настройките на втория екран
NOTE: Забележка: Уверете се, че вторият екран е
свързан с Вашия Notebook PC.
Разрешава или забранява тъчпада.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
33
Включва или изключва високоговорителя.
Намалява звука на високоговорителя.
Усилва звука на високоговорителя.
(при определени модели) � Включва или изключва сензора
за осветеност на околната среда.
Функционални клавиши за ASUS приложения
Вашият Notebook PC се предлага със специален набор от функционални
клавиши, който може да се използва за стартиране на ASUS
приложения.
кара приложението ASUS Splendid Video Enhancement
Technology да превключва между следните режими за
подобрение на цветовете на дисплея: Gamma Correction
(Гама корекция), Vivid Mode (Ярки цветове), Theater Mode
(Кино режим), Soft Mode (Меки цветове), My Profile (Моят
профил) и Normal (Нормален режим).
стартира приложението ASUS Life Frame
стартира приложението ASUS Power4Gear Hybrid
Windows® 8 клавиши
Има два специални Windows® клавиша на клавиатурата на Вашия Notebook
PC, които се използват както следва:
Натиснете този клавиш, за да се върнете на екрана Metro Start.
Ако вече сте в екрана Metro Start, натиснете този клавиш, за да се
върнете на последното отворено приложение.
Натиснете този клавиш, за да симулирате функциите при
натискане на десен бутон на мишката.
34
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Използване на Taichi клавиш
Taichi клавишът на клавиатурата на Вашия Notebook PC Ви дава достъп до
четири екранни режима посредством началната страница ASUS Taichi:
Активиране на тези режими:
1. Натиснете
���������������������������������������������
, за да стартирате началната страница Taichi.
2. В началната страница Taichi натиснете Mode Switch (Превключване
на режим), след което използвайте стрелките, за да изберете режима
на екрана, който искате да активирате.
Notebook Mode (Режим "Ноутбук") - Активира
само екран "Ноутбук".
Tablet Mode (Режим "Таблет") - Активира екран
"Таблет" и Ви дава възможност да използвате
жестове с Вашия Notebook PC.
Mirror Mode (Огледален режим) - Активира екрани
"Таблет" и "Ноутбук" за Вашия Notebook PC. Когато
използвате този режим можете да дублирате
действие от екран "Ноутбук" в екран "Таблет" и
обратно.
Dual Screen Mode (Режим "Двоен екран) Активира екрани "Таблет" и "Ноутбук" за Вашия
Notebook PC. С този режим можете да използвате
и двата екрана, за да виждате различни дисплеи
да извършвате различни функции.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
35
36
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Windows®
Глава 3:
Работа с Windows® 8
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
37
Стартиране за пръв път
Когато стартирате Вашия компютър за пръв път, ще се появят поредица
от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни
настройки на Вашата операционна система
Windows® 8.
За да стартирате Notebook PC за пръв път:
1. Натиснете бутона за включване и изключване на Notebook PC.
Изчакайте няколко минути, докато се появи екранът за настройка.
2. От екрана за настройка, изберете езика, който да използвате на
Вашия Notebook PC.
3. Внимателно прочетете лицензионните условия. Сложете отметка в
I accept the license terms for using Windows (Приемам условията
за лиценза за използване на Windows) и щракнете върху Accept
(Приемам).
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате следните
основни елементи:
•
Компютърът Ви трябва да е защитен
•
Персонализиране
•
Безжични
•
Настройки
•
Влизане във Вашия компютър
5. След като конфигурирате основните елементи, ще се появи
въвеждащият курс за Windows®8. Гледайте го, за да научите
повече за функционалността на Windows®8.
Windows® 8 заключен екран
Заключеният екран на Windows®8 може да се появи, когато Вашият
Notebook PC влезе в операционната система Windows®8. За да
продължите, натиснете заключения екран или произволен клавиш на
клавиатурата на Notebook PC.
38
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Windows® потребителски интерфейс
Windows® 8 се предлага с мозаечен потребителски интерфейс, който Ви дава
възможност да организирате и лесно да получавате достъп до Windows®
приложения от екрана Start (Старт). Той включва следните функции, които
можете да използвате докато работите на своя Notebook PC.
Стартов екран
Екранът Старт се появява след като успешно се регистрирате в своя
потребителски акаунт. Той Ви помага да организирате всички програми
и приложения, от които се нуждаете, на едно единствено място.
Потребителски акаунт
Увеличаване/Намаляване
Windows® приложения
Тези приложения се намират на екрана Start (Старт) и се показват във
формат мозайка за улеснен достъп.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои приложения изискват регистрация в Microsoft
акаунт, за да могат да се стартират напълно.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
39
Активни елементи
Активните елементи на екрана Ви позволяват да стартирате програми и
да получавате достъп до настройките на Вашия Notebook PC. Функциите
в тези активни елементи могат да се активират с помощта на тъчпада.
Активни точки в стартирано приложение
Активни елементи на екрана Старт
40
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Активен елемент
Действие
горен ляв ъгъл
Задръжте курсора на мишката върху горния
ляв ъгъл, след това щракнете миниатюрата
на скорошните приложения, за да се върнете
обратно на това изпълняващо се приложение.
Ако сте стартирали повече от едно приложение,
плъзнете надолу, за да покажете всички
стартирани приложения.
долен ляв ъгъл
От екрана на изпълняващо се приложение:
Задръжте курсора на мишката над долния ляв
ъгъл, след което натиснете миниатюрата на
екрана Start (Старт), за да се върнете на екрана
Start (Старт).
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също така да натиснете
Windows клавиша
на клавиатурата, за да
се върнете към екрана Start (Старт)
От екрана Start (Старт):
Задръжте курсора на мишката върху долния
ляв ъгъл, след това щракнете миниатюрата на
изпълняващо се приложение, за да се върнете
обратно на това приложение.
горна страна
Дръжте курсора отгоре, докато той не стане
икона на ръка. Плъзнете, след което пуснете
приложението на ново място.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция на точка за
безжичен достъп работи само при изпълняващо
се приложение или когато искате да използвате
функцията Snap (Прилепване). За повече
информация, вижте Функция Snap (Прилепване)
под Работа с Windows® приложения.
горен и долен десен Задръжте курсора на мишката над горния или
долния десен ъгъл, за да стартирате Charm bar
ъгъл
(лентата Charm).
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
41
Работа с Metro приложения
Използвайте екрана "Таблет", тъчпада или клавиатурата на Вашия
Notebook PC, за да стартирате, персонализирате или затворите своите
приложения.
Стартиране на приложения
Натиснете приложение, за да го стартирате.
Поставете курсора на мишката над приложението,
щракнете с левия бутон на мишката или натиснете
еднократно тъчпада, за да стартирате приложението.
Натиснете�
двукратно, след което използвайте
клавишите със стрелки за преглед на приложенията.
Натиснете
, за да стартирате приложение.
Персонализиране на приложения
Можете да премествате, преоразмерявате и откачвате приложения от
екрана Start (Старт) с помощта на следните стъпки.
Преместване на приложения
Натиснете и задръжте плочката на приложението, след
което я плъзнете към новото местоположение.
Натиснете приложението двукратно, след което го плъзнете
и пуснете до новото местоположение.
42
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Преоразмеряване на приложения
1.������������������������������������������������
Плъзнете плочката на приложението надолу, за да
изберете и стартирате лентата с настройки.�
2.���������
Натиснете
, за да намалите или
уголемите плочката на приложението.
за да
Щракнете с десния бутон на мишката върху приложението,
за да активирате неговата лента с настройки, след което
натиснете�
����
или�
.
Откачване на приложения
1.������������������������������������������������
Плъзнете плочката на приложението надолу, за да
изберете и стартирате лентата с настройки.�
2.����������
Натиснете�
��������������������������
за да откачите приложение.
Щракнете с десния бутон на мишката върху приложението,
за да активирате лентата с настройки, след което натиснете�
.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
43
Затваряне на приложения
Натиснете и задръжте горната част на изпълняващото се
приложение и го плъзнете надолу, към долната част на
екрана, за да го затворите.
1. Преместете курсора в горната част на стартираното
приложение и изчакайте курсорът да стане като ръка.
2. Плъзнете, след което пуснете приложението в долната
част на екрана, за да го затворите.
От стартираното приложение, натиснете�
44
.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Достъп до екрана All Apps (Всички приложения)
Освен приложенията, които вече са закачени на екрана Start
(Старт), можете да отворите и други приложения чрез екрана Apps
(Приложения) .
Хоризонтален плъзгач
Стартиране на екрана All Apps
Стартирайте екрана Apps (Приложения) като използвате екрана "Таблет",
тъчпада или клавиатурата на Вашия Notebook PC.
(на избрани модели)
1.���������������������������������������������������
Плъзнете от горния или долния ръб на екрана, за да
стартирате лентата All Apps.
2.����������
Натиснете�
за да покажете всички приложения,
инсталирани на Вашия Notebook PC.
Плъзнете от горния ръб, за да стартирате лентата All Apps
(Всички приложения).
От екрана Start (Старт), натиснете�
, за да
изберете иконата All Apps (Всички приложения)
след което натиснете�
,
.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
45
Закачане на още приложения към екран Start (Старт)
Можете да закачите още приложения към екрана Start (Старт) с помощта
на екрана "Таблет" или на тъчпада.
1. ��������������������������������������������
В екрана Apps (Приложения), плъзнете надолу
приложението, за да изберете и стартирате лентата с
настройки.
2.����������
Натиснете�
�������������������������
за да закачите избраното
приложение към екрана Start (Старт).
1. Поставете курсора на мишката над приложението,
което желаете да добавите към екрана Старт.
2. Щракнете с десния бутон на мишката върху
приложението, за да активирате настройките му.
3.������������������
Натиснете иконата�
46
.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Charm bar (Лента Charm)
Charm bar (Лента Charm) е лента, която може да бъде активирана от
дясната страна на Вашия екран. Тя съдържа някои инструменти, които
Ви позволяват да споделяте приложения и Ви дава бърз достъп до
персонализиране на настройките на Вашия Notebook PC.
Стартиране на Charm bar (Лента Charm)
Лента Charm
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато извикате Charm bar (Лента Charm), тя
първоначално изглежда като набор от бели икони. Изображението
отгоре показва как ще изглежда Charm лентата след като бъде
активирана.
Използвайте екрана "Таблет", тъчпада или клавиатурата на Вашия Notebook
PC, за да стартирате или персонализирате своята Charm лента.
Плъзнете от десния ръб, за да стартирате лентата Charm
bar.
Преместете курсора на мишката в горния десен или горния
ляв ъгъл на екрана.
Натиснете Windows клавиш
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
47
В Charm bar (Лента Charm)
Search (Търсене)
Този инструмент Ви позволява да търсите файлове,
приложения или програми във Вашия Notebook PC.
Share (Споделяне)
Този инструмент Ви позволява да споделяте приложения
чрез уебсайтове на социални мрежи или чрез имейл.
Start (Старт)
Този инструмент връща екрана обратно към екран Старт.
От екрана Старт можете също да използвате инструмента,
за да се върнете в наскоро отворено приложение.
Devices (Устройства)
Този инструмент Ви дава достъп до възможност за
споделяне на файлове с устройства, свързани към Вашия
Notebook PC, като например външен дисплей или принтер.
Settings (Настройки)
Този инструмент Ви дава достъп до PC настройки за Вашия
Notebook PC.
48
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Функция Snap (Прилепване)
Функцията Snap (Прилепване) показва две приложения едно до друго,
което Ви дава възможност да работите в двете приложения или да
превключвате от едното на другото.
ВАЖНО! Уверете се, че разделителната способност на Вашия Notebook
PC е 1366 x 768 или повече преди да използвате функцията Snap
(Прилепване).
Използване на Snap (Прилепване)
Лента Snap
(Прилепване)
Използвайте екрана "Таблет", тъчпада или клавиатурата на Вашия
Notebook PC, за да активирате и използвате Snap (Прилепване).
1. Стартирайте приложението, което искате да прилепите.
2. Натиснете и задръжте най-горната част на
приложението, след което го плъзнете наляво или
надясно по екрана докато не се появи лентата за
прилепване.
3.�����������������������������
Стартирайте друго приложение�.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
49
1. Стартирайте приложението, което искате да прилепите.
2. Натиснете и задръжите най-горната част на
приложението и го плъзнете наляво или надясно по
екрана докато не се появи лентата за прилепване.
3. Стартирайте друго приложение.
4. Стартирайте друго приложение.
1. Стартирайте приложението, което искате да прилепите.
2. Натиснете
.
3. Стартирайте друго приложение.
4.���������������������������������������������������
За да превключите от едното приложение на другото,
натиснете
50
.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Други клавишни комбинации
С помощта на клавиатурата можете да използвате други преки пътища,
които ще Ви помогнат за стартиране на приложения и навигация в
Windows®8.
\
Превключва между екрана Старт и последното
изпълняващо се приложение
Стартира работния плот
Стартира прозореца Компютър на работния плот
Отваря прозореца Търсене на файл
Отваря прозорец Споделяне
Отваря прозореца Настройки
Отваря прозореца Устройства
Активира екрана Заключване
Минимизира прозореца Internet Explorer
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
51
Отваря прозореца Втори екран
Отваря прозореца Търсене на приложение
Отваря прозореца Изпълни
Отваря Център за улеснен достъп
Отваря прозореца Търсене на настройки
Отваря меню с Windows® инструменти
Стартира иконата на лупата и увеличава екрана.
Намалява екрана
Отваря Настройки на разказвача
Разрешава функцията печат на екрана
52
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Свързване към безжични мрежи
Wi-Fi
Получавайте достъп до имейлите си, сърфирайте в интернет и
споделяйте приложения чрез уебсайтовете на социалните мрежи с
помощта на Wi-Fi връзката на Вашия Notebook PC.
ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим)е изключен,
за да разрешите Wi-Fi функцията на Вашия Notebook PC. За още
информация, вижте раздел Airplane mode (Самолетен режим) в това
ръководство.
Разрешаване на Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi на Вашия Notebook PC като използвате следните стъпки
на екран "Таблет" или на тъчпада.
1. Стартирайте лента Charm.
2. Натиснете
и натиснете
.
3. Изберете си точка за достъп от списъка с налични Wi-Fi
връзки.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
53
4. Щракнете върху Connect (Свързване), за да стартирате
мрежовата връзка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е да бъдете подканени да въведете
ключ за сигурност за разрешаване на Wi-Fi връзката.
5. Ако искате да разрешите споделяне между Notebook PC и
други безжични системи, натиснете Yes, turn on sharing
and connect to devices (Да, включете споделяне и
свързване към устройства). Натиснете No, don’t turn
on sharing or connect to devices (Не, не включвай
споделяне и не се свързвай с устройства) , ако не
желаете да разрешавате функцията за споделяне.
54
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Bluetooth
Използвайте Bluetooth, за да улесните безжичния пренос на данни с
други устройства с разрешен Bluetooth.
ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим)е изключен,
за да разрешите Bluetooth функцията на Вашия Notebook PC. За още
информация, вижте раздел Airplane mode (Самолетен режим) в това
ръководство.
Сдвояване с други устройства с разрешен Bluetooth
Трябва да сдвоите Вашия Notebook PC с други устройства с разрешен
Bluetooth, за да разрешите пренос на данни. За да направите това,
използвайте екран "Таблет" или тъчпада, както следва:
1.������������������
Стартирайте лента Charm.
2.����������
Натиснете�
, след което натиснете Change PC Settings
(Промени настройките на компютъра).
3.����
Под PC Settings (Настройки на компютъра) изберете Devices
(Устройства), след това натиснете Add a Device (Добави
устройство), за да търсите устройства с разрешен Bluetooth.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
55
4. Изберете устройство от списъка. Сравнете паролата на
Вашия Notebook PC с паролата, изпратена на избраното от
Вас устройство. Ако са едни и същи, натиснете Yes (Да) за
успешно сдвояване на Вашия Notebook PC с устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: За някои устройства с разрешен bluetooth е
възможно да бъдете подканени да въведете паролата на Вашия
Notebook PC.
56
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Airplane mode (Режим "Самолет")
Airplane mode (Самолетен режим) забранява безжичната
комуникация, което Ви позволява да използвате Вашия Notebook PC
безопасно по време на полет.
Включване на Airplane mode (Самолетен режим)
1.������������������
Стартирайте лента Charm.
2.����������
Натиснете�
и натиснете�
.
или
3. Преместете плъзгача надясно, за да включите Airplane
mode (Самолетен режим).
Натиснете
.
Изключване на Airplane mode (Самолетен режим)
1.������������������
Стартирайте лента Charm.
2.����������
Натиснете�
и натиснете�
.
или
3.
Преместете плъзгача наляво, за да изключите Airplane
mode (Самолетен режим).
Натиснете
.
ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече
за услугите по време на полет, които можете да използвате, както и за
ограниченията при работа с Notebook PC.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
57
Свързване към кабелни мрежи
Можете също така да се свържете към кабелни мрежи, като например
локални мрежи и широколентова връзка към интернет с помощта на
LAN порта на Notebook PC.
ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с Вашия интернет доставчик или мрежов
администратор за помощ при настройка на Вашата интернет връзка.
За конфигуриране на Вашите настройки, вижте следните процедури.
ВАЖНО! Уверете се, че между LAN порта на Вашия Notebook PC и
локалната мрежа е свързан кабел преди да извършите някое от следните
действия.
Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP
адрес/PPPoE мрежова връзка
1. Стартирайте Desktop (Работен плот).
2. От лентата със задачи на Windows® щракнете с десния
или
бутон на мишката върху иконата на мрежите,
след което натиснете Open Network and Sharing Center
(Отвори центъра за мрежи и споделяне).
3. В прозореца на Network and Sharing Center (Център за
мрежи и споделяне) натиснете Change adapter settings
(Промени настройките на адаптера).
4. Щракнете с десния бутон на мишката върху Вашата
локална мрежа и изберете Properties (Свойства).
58
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
5. Натиснете Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Интернет протокол версия 4(TCP/IPv4)), след което
натиснете Properties (Свойства).
6. Натиснете Obtain an IP address automatically
(Получавай автоматично IP адрес), след което
натиснете OK.
ЗАБЕЛЕЖКА: Продължете със следващите стъпки, ако използвате
PPPoE връзка.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
59
7. Върнете се на прозореца Network and Sharing Center
(Център за мрежи и споделяне) и щракнете върху Set up
a new connection or network (Настройка на нова връзка
или мрежа).
8. Изберете Connect to the Internet (Свързване с Интернет)
и натиснете Next (Напред).
60
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
9. Натиснете Broadband (PPPoE) (Широколентова
(PPPoE)).
10. Въведете User name (Потребителско име), Password
(Парола) и Connection name (Име на връзката), след което
натиснете Connect (Свързване).
11. Щракнете върху Close (Затвори), за да завършите
конфигурирането.
12. Натиснете
на лентата със задачи, след което
натиснете връзката, която току-що създадохте.
13. Въведете своято потребителско име и парола и натиснете
Connect (Свързване), за да се свържете към интернет.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
61
Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP
адрес
1. Повторете стъпки 1-5 под Конфигуриране на динамична
IP/PPPoE мрежова връзка.
или
2
Натиснете Use the following IP address (Използвай
следния IP адрес).
3. Въведете данните IP address (IP адрес), Subnet mask
(Подмрежова маска) и Default gateway (Шлюз по
подразбиране), които са Ви предоставени от Вашия
доставчик.
4. Ако е необходимо, може също така да въведете адреса
на предпочитан DNS сървър и адрес на алтернативен
DNS сървър, след което натиснете OK.
62
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Изключване на Вашия Notebook PC
Можете да изключите Вашия Notebook PC по един от следните начини:
•����������
Натиснете
или
от Charm bar (лентата Charm), след
което натиснете
> Shut down (Изключване) за
стандартно изключване.
•����������������������������
От екрана за вход натиснете
(Изключване).
> Shut down
•�������������������������������������������������
Можете да изключите Вашия Notebook PC чрез Режим
на работния плот. За да направите това, стартирайте
работния плот, след което натиснете alt + f4 , за да
стартирате прозореца Изключване. Изберете Shut Down
(Изключване) от падащото меню, след което изберете
OK.
•���������������������������������������������������
Ако Вашият Notebook PC спре да отговаря, натиснете
и задръжте бутона за включване и изключване в
продължение на най-малко четири (4) секунди докато
Notebook PC не се изключи.
Поставяне на Notebook PC в спящ режим
За да поставите Notebook PC в спящ режим, натиснете бутона за
включване и изключване веднъж.
Можете да поставите Вашия Notebook PC в спящ режим
чрез Режим на работния плот. За да направите това,
стартирайте работния плот, след което натиснете alt + f4
, за да стартирате прозореца Изключване. Изберете Sleep
(Заспиване) от падащото меню, след което изберете OK.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
63
64
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Глава 4:
ASUS приложения
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
65
Важни ASUS приложения
Life Frame
Подобрява функциите на уеб камерата Ви чрез приложението Life
Frame. Създавайте снимки, редактирайте снимки, записвайте видео,
записвайте аудио файлове, използвайте уеб камерата си като
устройство за охрана и играйте игри като използвате това приложение.
Стартиране на Life Frame
натиснете
.
Архивната лента със задачи показва
записаните файлове за дадена функция
под формата на миниатюри.
Бутон Action
Бутон за проследяване на
лице
Режими
Заснемане
Настройки на уеб
камера
66
Увеличаване/Намаляване
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Life Frame функции
Camera (Камера)
Използвайте тази функция, за да правите снимки с уеб
камерата си.
Camcorder (Камкордер)
Използвайте тази функция за заснемане на видео с уеб
камерата си.
Monitor (Наблюдение)
Тази функция Ви дава възможност да използвате камерата
за наблюдение и охрана, защото тя автоматично открива
движението и го заснема.
Voice Recorder (Гласов рекордер)
Използвайте тази функция за запис на аудио файлове на
Вашия Notebook PC.
Game (Игри)
Тази функция Ви позволява да играете игри с помощта на
уеб камерата.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
67
Power4Gear Hybrid
Оптимизира производителността на Вашия Notebook PC с помощта на
икономичните режими на Power4Gear.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изключването на Notebook PC от електрическата мрежа
автоматично поставя Power4Gear Hybrid в режим Battery Saving (Икономия
на батерията).
Стартиране на Power4Gear Hybrid
натиснете
.
Изберете от следните режими на планове
на захранването.
Използвайте тези опции, за да
персонализирате режима за
икономия на енергия.
Позволява Ви да скриете иконите на работния
плот и да включвате или изключвате режима
за презентации.
Performance mode (Режим на производителност)
Използвайте този режим, когато действията, които извършвате,
изискват висока производителност, като например когато играете игри
или правите бизнес презентации на Вашия Notebook PC.
Режим Battery saving (Икономия на батерията)
Този режим удължава живота на батерията на Вашия Notebook PC,
когато компютърът е включен в електрическата мрежа или се захранва
от батерията.
68
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
USB Charger+
USB Charger+ Ви дава възможност бързо да зареждате мобилни устройства
посредством USB порта за зареждане на Вашия ASUS Notebook PC.
Тази функция може да се използва и когато Вашият Notebook PC е в
спящ режим, в хибернация или изключен ����������������������������
(налично само за определени
модели)�.
ЗАБЕЛЕЖКА: USB Charger+ е достъпен в USB 3.0 порта за зареждане с
иконата .
ВНИМАНИЕ! Ако свързаното устройство прегрее, незабавно го
отстранете.
Използване на настройките на USB Charger+
Настройките на USB Charger+ Ви дават възможност да задавате
ограничение на USB Charger+, когато Вашият ASUS Notebook PC работи
със захранване от батерията. �������������������������������������
Това също ще Ви позволи да зареждате
устройства докато Вашият Notebook PC е в спящ режим, режим хибернация
или е изключен.
1. Щракнете с десния
бутон на иконата
USB Charger+
на
десктопа, след което
натиснете Настройки.
2. Маркирайте Enable
USB Charger +
in battery mode
(Активиране на USB
Charger + в режим
на захранване от
батерия).
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
69
3. Изберете една от следните опции
зареждане или и двете: Enable quick
charge when the system is running
(Разреши бързо зареждане докато
системата работи) или Enable
quick charge when the system is
in sleep/hibernate/shutdown mode
(Разреши бързо зареждане,
когато системата е в спящ режим/
хибернация/изключена).
ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели USB
Charger+ автоматично избира и двете опции. Можете да размаркирате
която и да е от двете опции, ако е необходимо.
4. Преместете плъзгача на процентите наляво или надясно, за да
зададете лимит за зарежданите устройства.
5. Щракнете върху "ОК", за да запишете направените настройки. В
противен случай натиснете "Отказ".
70
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Незабавно включване
Пестете батерията, докато Вашият Notebook PC е в режим на дълбок
сън (Deep S3) с помощта на Instant On (Незабавно включване).
ЗАБЕЛЕЖКА: Deep S3 е технология, благодарение на която пестите
енергия докато ASUS Notebook PC е в спящ режим.
ВАЖНО! Времето в режим на готовност варира според оставащия
капацитет на батерията на Notebook PC, модела на компютъра,
конфигурацията и условията на работа.
Режим на производителност
Режимът на производителност
е разрешен по подразбиране за
Вашия Notebook PC. Той позволява
системата да се върне в последното
си състояние на работа в рамките
на две секунди, дори и след като
Notebook PC е бил в режим на дълбок
сън.
Режим за икономия на
батерията
Този режим Ви дава по-дълго време
в режим на готовност, като по този
начин батерията може да издържи до
30 (тридесет) и повече дни. Когато е
разрешен този режим, Notebook PC
се връща в последното си състояние
на работа в рамките на по-малко от
7 секунди, четири часа след като е
преминал в режим на дълбок сън.
или
Щракнете, за да активирате
режима за икономия на
батерията.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
71
72
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Глава 5:
Тестове при включване на
системата (POST)
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
73
Тестване на системата (POST)
POST (Power-On Self Test) представлява серия от софтуерно
управлявани диагностични тестове, които се изпълняват, когато
включите или рестартирате Notebook PC. Софтуерът, който контролира
тестовете е трайна част от архитектурата на Notebook PC.
Използване на POST за достъп до BIOS и
отстраняване на неизправности
По време на POST, можете да получите достъп до BIOS настройките
или да пуснете опции за отстраняване на неизправности чрез
функционалните клавиши на Вашия Notebook PC. Можете да видите
следната информация за повече подробности.
BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) съхранява хардуерните настройки
на системата, които са необходими за стартиране на Notebook PC.
BIOS настройките по подразбиране са приложими за повечето
състояния на Вашия Notebook PC. Не променяйте BIOS настройките по
подразбиране освен в следните ситуации:
• На екрана се появява съобщение при зареждане на системата,
което Ви подканва да стартирате BIOS Setup (BIOS настройка).
• Инсталирали сте нов системен компонент, който изисква
допълнителни BIOS настройки или актуализация.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на неправилни BIOS настройки
може да доведе до нестабилност или грешка при зареждане. Горещо
Ви препоръчваме да променяте BIOS настройките само с помощта на
квалифициран сервизен персонал.
Достъп до BIOS
Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете
на POST.
74
по време
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
BIOS Settings (Настройки на BIOS)
ЗАБЕЛЕЖКА: BIOS екраните в този раздел са само за справка.
Действителните екрани в пакета могат да се различават в зависимост от
модела и държавата.
Boot (Стартиране)
Това меню Ви дава възможност да конфигурирате свойствата на
опциите за стартиране. Можете да видите следните процедури, когато
задавате приоритета за зареждане.
1. На екрана Boot (Зареждане на операционна система) изберете
Boot Option #1 (Опция за зареждане #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
Launch CSM
[Enabled]
[Disabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.14.1219.
2.15.1226. Copyright
Copyright (C)
(C) 2011
2012 American
American Megatrends,
Megatrends, Inc.
Inc.
Version
2. Натиснете
и изберете устройство за Boot Option #1
(Опция за зареждане #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
Launch CSM
[Enabled]
[Disabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Boot Option #1
[Windows
Boot Manager]
Windows Boot
Manager
Disabled
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.14.1219.
2.15.1226. Copyright
Copyright (C)
(C) 2011
2012 American
American Megatrends,
Megatrends, Inc.
Inc.
Version
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
75
Security (Защита)
Това меню Ви позвоялва да конфигурирате администраторската парола
и паролата на потребителя на Вашия Notebook PC. То също така Ви
позволява да управлявате достъпа до твърдия диск на Вашия Notebook
PC’, входно-изходния (I/O) интерфейс и USB интерфейса.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Ако инсталирате User Password (Потребителска парола), ще
бъдете подканвани да я въведете преди да влезете в операционната
система на Notebook PC.
• Ако инсталирате Administrator Password (Администраторска
парола), ще бъдете подканени да я въведете преди влизане в BIOS.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only
limits access to Setup and is only asked for when entering
Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is
a power on password and must be entered to boot or enter
Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD User Pwd Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
Secure Boot state
Set Administrator
Password. The password
length must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Setup
Disabled
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Задаване на парола:
1. На екрана Security (Сигурност), изберете Setup Administrator
Password (Конфигуриране на администраторска парола) или
User Password (Потребителска парола).
2. TНапишете паролата и натиснете
3. Напишете отново паролата и натиснете
76
.
.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Премахване на паролата:
1. На екрана Security (Сигурност), изберете Setup Administrator
Password (Конфигуриране на администраторска парола) или
User Password (Потребителска парола).
2. Въведете текущата парола и натиснете
.
3. Оставете полето Create New Password (Създаване на нова парола)
празно и натиснете
4.
.
Изберете Yes (Да) в полето за потвърждение и натиснете
Защита на входно-изходен интерфейс
В менюто Security (Защита), можете да плучите достъп до I/O Interface
Security (Защита на входно-изходен интерфейс), за да заключите някои
функции на интерфейса на Вашия Notebook PC.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, LAN controller
will be disabled.
I/O Interface Security
Wireless Network Interface
HD AUDIO Interface
USB Interface Security
[UnLock]
[UnLock]
Wireless Network Interface
Lock
UnLock
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Заключване на входно-изходния интерфейс:
1.На екрана Защита изберете Защита на входно-изходен
интерфейс.
2. Изберете интерфейса, който искате да заключите и натиснете
.
3. Изберете Lock (Заключване).
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
77
Защита на USB интерфейс
Чрез менюто I/O Interface Security (Защита на входно-изходен
интерфейс) можете да получите достъп и до USB Interface Security
(Защита на USB интерфейс) и да за ключите или отключите
портове и устройства.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
Bluetooth
CMOS Camera
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
USB Interface
Lock
UnLock
If
LOCKED,
USB devices
be disabled
all
will
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Заключване на USB интерфейса:
1.На екрана Защита, изберете Защита на входно-изходен
интерфейс > Защита на USB интерфейс.
2.Изберете интерфейса, който искате да заключите и натиснете
Заключи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Конфигуране на USB Interface (USB интерфейс) на Lock
(Заключване)също заключва и скрива External Ports (Външни портове)
и други устройства, включени в USB Interface Security (Защита на USB
интерфейс).
78
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Задаване на Master Password (Основна парола)
В меню Security (Защита), можете да използвате Set Master
Password (Задаване на основна парола), за да конфигурирате
достъп с парола до Вашия твърд диск.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American
Main
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only
limits access to Setup and is only asked for when entering
Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is
a power on password and must be entered to boot or enter
Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD User Pwd Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
Secure Boot state
Megatrends, Inc.
Megatrends, Inc.
Set HDD Master Password.
***Advisable to Power
Cycle System after Setting
Hard Disk Passwords***
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Setup
Disabled
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Задаване на парола на твърдия диск:
1. На екрана Защита, натиснете Задай основна парола.
2. Въведете парола и натиснете
.
3. Въведете отново, за да потвърдите паролата и натиснете
.
4. Натиснете Задай парола на потребителя и повторете
предишните стъпки, за да зададете паролата на потребителя.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
79
Запис и изход
За да запишете настройките си, изберете Save Changes and Exit
(Запис на промените и изход) преди да излезете от BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Save Changes and Exit
Exit system setup after
saving the changes.
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Актуализиране на BIOS.
1. Проверете точния модел на Notebook PC, след което изтеглете
последния BIOS файл за Вашия одел от уеб сайта на ASUS.
2. Запазете копие от изтегления BIOS файл на флаш у стройство.
3. Свържете флаш устройството към Вашия Notebook PC.
4. Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете
по време на
POST.
5.������������������������������������������������
От програмата за BIOS настройка, щракнете върху Advanced
(Разширени) > Start Easy Flash (Стартиране на Easy Flash), след
което натиснете�
80
.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
Wake On Lid Open
Power Off Energy Saving
ASUS USB Charger+ in battery mode
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Disabled]
Intel Virtualization Technology
[Enabled]
Intel AES-NI
[Enabled]
VT-d
[Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
DPTF Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
Press Enter to run the
utility to select and
update BIOS.
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
6. Намерете изтегления BIOS файл на флаш устройството и
натиснете
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Winbond 25X/Q Series
Current BIOS
Platform: TAICHI21
Version: L72
Build Date: Aug 17 2012
Build Time: 11:49:52
FSO
FS1
FS2
FS3
FS4
New BIOS
Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown
0 EFI
<DIR>
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7. След актуализирането на BIOS, щракнете върху Exit (Изход) >
Restore Defaults (Възстанови настройката по подразбиране), за
да възстановите настройката по подразбиране на системата.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
81
Отстраняване на неизправности
Като натиснете
по време на POST, можете да получите достъп
до опциите за отстраняване на неизправности на Windows® 8, които
включват:
•
Обновяване на Вашия компютър
•
Нулиране на Вашия компютър
•
Разширени опции
Обновяване на Вашия компютър
Използвайте Refresh your PC (Обновяване на Вашия компютър), ако
искате да обновите Вашата система без да губите текущите си файлове
и приложения.
Достъп до тази настройка по време на POST:
1. Рестартирайте своя Notebook PC и натиснете
време на POST.
или
по
2. Изчакайте Windows® да се зареди. Изберете опция от
екрана и натиснете Troubleshoot (Отстраняване на
неизправности).
3. Натиснете Refresh your PC (Обновяване на Вашия
компютър).
4. На екрана Refresh your PC (Обновяване на Вашия
компютър) прочетете точките, за да научите повече за
използването на тази опция, след което натиснете Next
(Напред).
5. Натиснете акаунта, който искате да обновите.
6. Въведете паролата за акаунта и натиснете Continue
(Продължи).
7. Натиснете Refresh (Обновяване).
ВАЖНО! Уверете се, че Вашият Notebook PC е включен в
електрическата мрежа преди да обновите системата.
82
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Нулиране на Вашия компютър
ВАЖНО! Архивирайте всичките си данни преди да извършите тази
опция.
Използвайте Reset your PC (Нулиране на Вашия компютър), за да
върнете настройките по подразбиране на Вашия Notebook PC.
Достъп до тази настройка по време на POST:
1. Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете
време на POST.
по
2. Изчакайте Windows® да се зареди. Изберете опция от
екрана и натиснете Troubleshoot (Отстраняване на
неизправности).
или
3. Натиснете Reset your PC (Нулиране на Вашия
компютър).
4. На екрана Reset your PC (Нулиране на Вашия
компютър) прочетете точките, за да научите повече за
използването на тази опция, след което натиснете Next
(Напред).
5. Натиснете предпочитаната опция за нулиране: Just
remove my files (Само премахни моите файлове) или
Fully clean the drive (Изчисти устройството напълно).
6. Натиснете Reset (Нулиране).
ВАЖНО! Уверете се, че Вашият Notebook PC е включен в
електрическата мрежа преди да обновите системата.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
83
Разширени опции
Използвайте Advanced options (Разширени опции) за допълнително
остраняване на неизправности на Вашия Notebook PC.
Достъп до тази настройка по време на POST:
1. Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете
време на POST.
или
по
2. Изчакайте Windows® да се зареди. Изберете опция от
екрана и натиснете Troubleshoot (Отстраняване на
неизправности).
3. Натиснете Advanced options (Разширени опции).
4. На екрана Advanced options (Разширени опции) изберете
опцията за отстраняване на неизправности, която искате
да извършите.
5. Следвайте последователните стъпки, за да завършите
процеса.
Използване на System Image Recovery (Възстановяване от
системен образ)
Под Advanced options (Разширени опции), можете да използвате
System Image Recovery (Възстановяване от системен образ), за да
възстановите системата си чрез точно определен файл с образ.
Достъп до тази настройка по време на POST:
1. Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете
време на POST.
по
2. Изчакайте Windows® да се зареди. Изберете опция от
екрана и натиснете Troubleshoot (Отстраняване на
неизправности).
или
84
3. Натиснете Advanced options (Разширени опции).
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
4. В екрана Advanced options (Разширени опции), изберете
System Image Recovery (Възстановяване от системен
образ).
5. Изберете акаунт, който искате да възстановите чрез
файл със системно изображение.
6. Въведете паролата за акаунта и натиснете Continue
(Продължи).
7. Изберете Use the latest available system image
(recommended) (Използване на последното налично
системно изображение (препоръчва се)) , след
което натиснете Next (Напред). Можете също така да
изберете Select a system image (Избор на системно
изображение), ако системното изображение е на
външно устройство или DVD.
8. Следвайте последователните стъпки, за да завършите
процеса по възстановяване от системен образ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Горещо Ви препоръчваме често да архивирате
системата си, за да предотвратите загуба на данни, в случай
че Notebook PC спре да работи.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
85
86
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Приложения
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
87
Информация за DVD-ROM устройството �����
(при
определени модели)
DVD-ROM устройството Ви дава възможност да разглеждате и
създавате свои собствени CD и DVD дискове. Можете да закупите
допълнителен софтуер за гледане на DVD дискове, за да гледате DVD
заглавия.
Информация за регионите
Възпроизвеждането на DVD филми включва MPEG2 видео декодиране,
цифров AC3 звук и декодиране на защитено CSS съдържание. CSS
(понякога наричана още защита от копиране) е името дадено на
схемата за защита на съдържанието, което се използва във филмовата
индустрия, за да се защити съдържанието от незаконен презапис.
Въпреки, че много правила се прилагат на притежаващите
CSS лицензи, правилото, което е най-уместно е ограничение за
възпроизвеждане на съдържание в даден регион. За да се улесни
разпределението на филми по региони, DVD филмите се пускат за
специален географски регион, което е обяснено по-долу в “Определения
за региони”. Авторското право изисква всички DVD филми да бъдат
ограничения за определен регион (обикновено се кодират за региона,
в който ще се продават). Съдържанието на DVD филма може да се
пусне в много региони, но правилата на CSS изискват всички системи
да могат да възпроизвеждат криптирано CSS съдържание само за един
регион.
ВАЖНО! Тази регионална настройка може да се променя до 5 пъти с
помощта на софтуер,с лед което е възможно възпроизвеждането на
DVD филми само с последната регионална настройка. Промяната на
регионалния код след това изисква фабрично нулиране на системата,
което не се покрива от гаранцията. Ако е необходимо нулиране,
потребителят покрива разходите по доставката и нулирането.
88
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Дефиниране на региони
Регион 1
Канада, САЩ и територии на САЩ
Регион 2
Чехия, Египет, Финландия, Франция, Германия, държавите в Залива,
Унгария, Исландия, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Япония, Холандия,
Норвегия, Полша, Португалия, Саудитска арабия, Шотландия, Южна
Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Сирия, Турция, Великобритания,
Гърция, бившите югославски републики, Словакия
Регион 3
Бурма, Индонезия, Южна Корея, Малайзия, Филипините, Сингапур,
Тайван, Тайланд, Виетнам
Регион 4
Австралия, Карибите (без териториите на САЩ), централна Америка,
Нова Зеландия, островите в Тихия океан, Южна Америка
Регион 5
CIS, Индия, Пакистан, останалата част от Африка, Русия, Северна
Корея
Регион 6
Китай
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
89
Информация за Blu-ray ROM устройство �����
(при
определени модели)
Региони
Blu-ray ROM устройството Ви дава възможност да гледате
високодетайлно (HD) видео и други формати на дискове като DVD CD.
Регион A
Страните в Северна, Централна и Южна Америка и техните територии;
Тайван, Хонконг, Макао, Япония, Корея (Южна и Северна), страните в
Югоизточна Азия и техните територии.
Регион Б
Страните в Европа, Африка и Югозападна Азия и техните територии;
Австралия и Нова Зеландия.
Регион В
Страните в Централна и Южна Азия, Източна Европа и техните
територии; Китай и Монголия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте уебсайта на Blu-ray дисковете www.blu-raydisc.
com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html за повече информация.
90
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Съвместимост на вътрешния модем
Notebook PC моделът с вътрешен модел е съвместим с JATE (Япония),
FCC (САЩ, Канада, Корея, Тайван) и CTR21. Вътрешният модем е
одобрен в съответствие с Решение 98/482/ЕО на Съвета относно
единното паневропейско свързване към обществените комутируеми
телефонни мрежи (PSTN). Въпреки това, поради разликите между
отделните PSTN, предоставяни в отделните държави, одобрението
не предоставя само по себе си безусловна гаранция за успешна
експлоатация във всяка крайна точка на PSTN мрежата. В случай на
проблеми, свържете се с Вашия доставчик като първа инстанция.
Общ преглед
На 4 август 1998, решението на Европейския съвет отнасящо се до
CTR 21 е било публикувано в официалния журнал на ЕО. Стандартът
CTR 21 е приложим за всички негласови крайни устройства с двойно
тонално номеронабиране (DTMF), предназначени за свързване към
обществените комутируеми аналогови телефонни мрежи (PSTN).
Общият технически регламент CTR 21 (Common Technical Regulation)
относно изискванията за свързване към обществените комутируеми
аналогови телефонни мрежи (PSTN) на крайни устройства (с
изключение на крайни устройства, поддържащи гласова телефония с
идентификация на обажданията), при които включването в мрежата,
ако има достъп, се осъществява чрез двойно тонално номеронабиране
(DTMF).
Декларация за съвместимостта на мрежата
Изявление на производителя към нотифицирания орган и продавача:
„Тази декларация ще посочи мрежите, за които е предназначено
оборудването и мрежите, с които оборудването може да има проблеми".
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
91
Декларация за съвместимостта на мрежата
Изявление на производителя към потребителя: „В тази декларация се
посочват мрежите, с които устройството е предназначено да работи,
както и всяка определена мрежа, с която устройството може да има
затруднения при взаимната експлоатация. Производителят дава
също сродна информация с оглед изясняване къде съвместимостта
на мрежата е зависима от физическото състояние или програмното
осигуряване на комутируемите връзки. Декларацията съветва
потребителя да се свърже с продавача, ако оборудването ще се
използва в друга мрежа”.
Към момента нотифицираният орган CETECOM е издал няколко
паневропейски одобрения, използвайки CTR 21. Резултатите са първите
модеми в Европа, които не изискват одобрения от регулаторните органи
на всяка отделна европейска страна.
Негласови устройства
Телефонният секретар и телефоните с високоговорители могат да се
включат тук, както и модеми, факс машини, системи за автоматично
избиране и алармени системи. Оборудване, при което качеството на
говора се контролира от регулатори (напр. телефони със слушалка, а в
някои страни също и безжичните телефони) не влиза тук.
92
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Таблицата по-долу показва страните използващи CTR21
стандарта в момента.
Държава
Приложим
Допълнително изпитване
Австрия1
Да Не
Белгия Да Не
Чехия Не Не е приложимо
Дания1 Да Да
Финландия Да Не
Франция Да Не
Германия Да Не
Гърция Да Не Унгария Не Не е приложимо
Исландия Да Не
Ирландия Да Не
Италия Предстои Предстои
Израел Не Не
Лихтенщайн Да Не Люксембург Да Не
Нидерландия1 Да Да
Норвегия Да Не
Полша Не Не е приложимо
Португалия Не Не е приложимо
Испания Не Не е приложимо
Швеция Да
Не
Швейцария Да Не
Великобритания Да Не
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
93
Тази информация е копирана от CETECOM и се предоставя без
гаранции. За актуалните версии на таблицата посетете http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Прилагат се националните изисквания само ако оборудването
използва пулсово избиране (възможно е производителите да посочат
в ръководството, че оборудването поддържа единствено тонално
набиране, което прави допълнителните тестове излишни).
В Холандия се изискват допълни изпитвания за последователно
свързване и идентификация на обажданията.
Изявление на Федералната Комисия по
Комуникациите (ФКК)
Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от Правилника на
ФКК. Работата на устройството отговаря на следните две условия:
• Устройството да не причинява вредна интерференция и
• Устройството трябва да приема всякаква интерференция, включително
и такава, която може да причини нежелано действие.
Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово
оборудване от клас Б, съобразно Част 15 от разпоредбите на ФКК.
Тези ограничения са предвидени да предоставят подходяща защита
срещу вредни смущения при инсталация в жилища. Това устройство
генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако
не е инсталирано и не се използва съгласно инструкциите, може да
причини вредни смущения на радиовръзки. Няма гаранция, че тази
интерференция няма да се появи при определена инсталация. Ако
устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното
приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване
на устройството, потребителят може да се опита да коригира
смущенията по един или повече от следните начини:
• Да промени ориентацията или местоположението на приемателната
антена.
• Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
94
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
• Да включи устройството в контакт от електрическата верига, който е
различен от веригата, към която е включен приемникът.
• Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен
техник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо е използването на за защитен
захранващ кабел, за да се изпълнят изискванията на ФКК за ограничение
на излъчването и за да се избегне интерференция с приемане на радио
или телевизионен сигнал. Изключително важно е да се ползва само
предоставеният захранващ кабел. Използвайте само защитени кабели за
свързване на входно-изходни устройства към това устройство. Насочваме
вниманието Ви на факта, че промени или модификации, които не са били
одобрени от страната отговаряща за съвместимостта на устройството,
могат да отнемат правото Ви да използвате това оборудване.
(Препечатано от Кодекс на федералните закони #47, част 15.193, 1993.
Вашингтон: Федерален регистър, Национално управление на архивите и
регистъра, Държавна печатна служба на САЩ).
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
95
Предупреждение на ФКК относно радиочестотно
облъчване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Промени или модификации, които не са одобрени
изрично от страната отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат
правата на потребителя да използва оборудването. “Производителят
декларира, че това устройство е ограничено до канали от 1 до 11 в рамките
на честоти от 2.4GHz чрез софтуер за САЩ.”
Това оборудване отговаря на изискванията на FCC за ограниченията,
отнасящи се до неконтролирана среда. За да подсигурите спазване
на изискванията на FCC за радиочестотно облъчване, избягвайте
преки контакти с предавателната антена по време на предаване.
Крайните потребители трябва да спазват специфичните инструкции за
експлоатация, за да работят в съответствие с указанията за излагане
на радиочестоти.
Декларация за съответствие Директива 1999/5/
EC за радио и телекомуникационно терминално
оборудване
Следните точки са изпълнени и се смятат за уместни и достатъчни
съобразно директивата за радио и телекомуникационно терминално
оборудване:
• Основни изисквания упоменати в [Член 3]
• Изисквания за безопасност, упоменати в [Член 3.1a]
• Тестове за електрическа безопасност според [EN 60950]
• Изисквания за електромагнитна съвместимост в [Член 3.1b]
• Тестове за електромагнитна съвместимост в [EN 301 489-1] & [EN 301
489-17]
• Ефективна използване на радио спектъра съобразно [Член 3.2]
• Приложения за радио тестове според [EN 300 328-2]
96
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
CE маркировка
CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth
Версията на устройството отговаря на изискванията на директива
2004/108/EC “Електромагнитна съвместимост” и на директива 2006/95/
EC “Директива за ниско напрежение”, издадени от Комисията на
Европейската общност.
CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth
Това е продукт от клас Б; в домашна среда този продукт може да
причини радиосмущения, което може да наложи предприемането на
съответни мерки от потребителя.
Предупреждение на IC относно радиочестотно
облъчване за Канада
Това оборудване отговаря на изискванията на IC за ограниченията,
отнасящи се до неконтролирана среда. За да подсигурите спазване
на изискванията на IC за радиочестотно облъчване, избягвайте пряк
контакт с предавателната антена по време на предаване. Крайните
потребители трябва да спазват специфичните инструкции за
експлоатация, за да работят в съответствие с указанията за излагане
на радиочестоти.
Работата е предмет на следните две условия:
•
•
Устройството да не причинява интерференция и
Това устройство трябва да приема всякаква интерференция,
включително такава, която може да причини нежелани промени в
работата на устройството.
За да се избегне интерференция с лицензирани услуги (например
мобилни сателитни системи използващи същата честота), това
устройство трябва да се използва само на закрито и далеч от прозорци,
за да се осигури максимална защита. Устройства (или техните
предавателни антени), които се инсталират за външна употреба, са
обект на лицензиране.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
97
Безжични работни канали за различни райони
Северна Америка2.412-2.462 GHz
К01 до К11
Япония2.412-2.484 GHz
К01 до К14
Европа ETSI2.412-2.472 GHz
К01 до К13
Ограничени безжични честотни ленти във Франция
Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти.
Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лошия
случай е:
• 10mW за цялата честота 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz)
• 100mW за честоти между 2446.5 MHz и 2483.5 MHz
ЗАБЕЛЕЖКА: 10-ти до 13-ти канал включително работят в честотната лента
2446.6 MHz - 2483.5 MHz.
Има малко възможности за употреба на открито: В частна собственост
или в частната собственост на обществени лица, употребата е обект
на предварителна процедура за одобрение от Министерството на
отбраната с максимална разрешена мощност на 100mW в честотната
лента 2446.5–2483.5 MHz. Не се разрешава външна употреба на
обществена собственост.
За департаментите посочени по-долу, за цялата честота 2.4 GHz:
• Максималната разрешена мощност на закрито е 100mW
• Максималната разрешена мощност на открито е 10mW
98
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Департаментите, в които използването на честотната лента 2400–
2483.5 е разрешено с EIRP по-малко от 100mW за вътрешна и по-малко
от 10mW за външна употреба:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées
Atlantique
68 Haut Rhin
66 Pyrénées
Orientales
70 Haute Saône
67 Bas Rhin
75 Paris
82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
71 Saône et Loire
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Това изискване може да се промени с времето, което ще Ви даде
възможност да използвате мрежовата карта в други райони на
Франция. Проверете на страницата на ART за най-актуалната
информация (www.arcep.fr).
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата WLAN карта предава по-малко от 100mW, но повече
от 10mW.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
99
Предупреждения на UL за безопасност
Задължителни за стандарта UL 1459, чийто предмет са
далекосъобщителни (телефонни) съоръжения, които се включват чрез
електричество в далекосъобщителна мрежа с работно напрежение
спрямо земята, което не надвишава максимум от 200V, 300V вариации
на амплитудата и 105V rms, и които са инсталирани или ползвани в
съответствие с Националния закон за електричеството на САЩ (NFPA
70).
Когато използвате модема на Notebook PC, трябва да следвате основни
изисквания за безопасност, за да намалите риска от пожар, токов удар
и нараняване, включително и следните:
• Не използвайте Notebook PC в близост до вода, например близо до
вана, мивка, кухненска мивка, мокро помещение или в близост до
басейн.
• Не използвайте Notebook PC по време на гръмотевична буря. Може да
има известен риск от токов удар поради светкавица.
• Не използвайте използвайте Notebook PC при изтичане на газ.
Изисквания на UL 1642 отнасящи се до основни (непрезареждаеми) и
второстепенни (презареждаеми) литиеви батерии като захранване в
продукти. Тези батерии съдържат метален литий или литиева сплав,
или литиев йон и може да се състоят от единична електрохимична
клетка или две или повече клетки, свързани последователно, паралелно
или по двата начина, които преобразуват химическа енергия в
електрическа чрез необратима или обратима химична реакция.
• Не излагайте батерията на Notebook PC на огън, защото може да се
взриви. Проверете местните разпоредби за евентуални специални
изисквания за изхвърляне на батериите, за да се намали риска от
нараняване поради запалване или експлозия.
• Неизползвайте захранващи адаптери или батерии от други устройства,
за да намалите опасността от физическо нараняване поради огън или
избухване. Използвайте само адаптери одобрени от UL и батериите
предоставени от производителя или одобрени търговски представители.
100
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Изискване за електрическа безопасност
С продукти с напрежение по-голямо от 6А и тегло повече от 3кг трябва
да използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G,
0.75mm2 или H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
Бележки относно ТВ тунери (при определени
модели)
Бележка до техника, инсталиращ CATV системата - Кабелната
разпределителна система трябва да бъде заземена в съответствие
с ANSI/NFPA 70 към Националния закон за електричеството на САЩ
(NEC), по-точно раздел 820.93, Заземяване на външен проводящ екран
на коаксиален кабел – инсталацията трябва да включва свързване на
екрана на коаксиалния кабел със заземяването на входа на сградата.
REACH бележки
Съобразено с регламента относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Химическите
вещества в нашите продукти публикуваме на уеб сайта на ASUS REACH
на адрес: http://crs.asus.com/english/REACH.htm.
Предупредителни съобщения относно лития
за северните страни (за литиево-йонни
батерии)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita
in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
101
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch
der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom
Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter
Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig
håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme
fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.
(Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.
Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin.
Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement
incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une
batterie du mêre type ou d’un type équivalent recommandé
par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор
иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте
аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
102
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Информация за безопасност отнасяща се за оптичните
устройства
Информация за безопасност при работа с лазер
Предупреждение за безопасност за CD-ROM устройство
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите излагане на лазера на оптичното
устройство, не се опитвайте да демонтирате или поправяте оптичното
устройство сами. За Ваша безопасност, свържете се с професионален
техник за помощ.
Етикет съдържащ предупреждение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ! НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ,
КОГАТО УСТРОЙСТВОТО Е ОТВОРЕНО. НЕ СЕ ВГЛЕЖДАЙТЕ В ЛЪЧА И
НЕ ГЛЕДАЙТЕ ДИРЕКТНО С ПОМОЩТА НА ОПТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ.
Разпоредби на Националния център по радиология
Националният център по радиология (CDRH) на САЩ. Разпоредби на
Агенцията за храни и лекарства отнасящи се за лазерни продукти от 2
август, 1976. Тези разпоредби се отнасят за лазерни продукти произведени
след 1 август, 1976. Съвместимостта е задължителна за продукти
предлагани в САЩ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на контрол и настройки или
извършването на процедури различни от посочените тук и в упътването
за инсталиране на лазерния продукт, могат да доведат до опасно
облъчване.
Декларация на Macrovision Corporation
Този продукт има технология с авторски права защитена от патентното право
в САЩ и други права свързани с интелектуалната собственост притежание
на Macrovision Corporation и други. Използването на тази технология защитена
от авторското право трябва да се одобри от Macrovision Corporation и е
предназначена единствено за ползване в дома и други ограничени ползвания,
освен ако друго не е било одобрено от Macrovision Corporation. „Обратното
инженерство” и разглобяването се забраняват.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
103
CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
104
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Spanish
Swedish
Продукт, съвместим с ENERGY STAR
ENERGY STAR е програма на Агенцията за защита
на околната среда на САЩ и на Министерството
на енергетиката на САЩ, с която те ни помагат да
спестяваме пари и да предпазваме околната среда
чрез енергийноефективни продукти и практики.
Всички продукти на ASUS с логото ENERGY
STAR отговарят на стандарта ENERGY STAR и
енергоспестяващата функция е активирана по подразбиране. Мониторът
и компютърът автоматично преминават в режим „Сън” при липса на
активност 15 и 30 минути. За да събудите компютъра, щракнете с
мишката или натиснете произволен клавиш на клавиатурата.
Моля, посетете http://www.energy.gov/powermanagement за подробна
информация относно управлението на консумация на енергия и
ползите за околната среда. Освен това можете също така да посетите
http://www.energystar.gov, за да прочетете повече информация за
съвместната програма ENERGY STAR.
ЗАБЕЛЕЖКА: Energy Star НЕ се поддържа на продукти с Freedos и Linux.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
105
Екомаркировка на Европейския Съюз
Маркировката "Цветето на ЕС" беше присъдена на Notebook PC, което
означава, че продуктът има следните характеристики:
1. Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим "В
готовност".
2. Ограничена употреба на токсични тежки метали.
3. Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и
здравето.
4. Намалена употреба на природни ресурси чрез окуражаване на
рециклирането
5. Създаден за лесно надграждане и дългогодишна употреба
благодарение на предоставяне на съвместими резервни части
като батерии, захранвания, клавиатура, памет и CD или DVD
устройство, ако има такова.
6. Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политика
на обратно приемане.
За повече информация относно екомаркировката "Цветето на ЕС",
моля, посетете уеб сайта на екомаркировката на Европейския съюз на
адрес http://www.ecolabel.eu.
Предотвратяване на слухови увреждания
За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте силен звук
продължително време.
106
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Съвместимост със законите за опазване на околната
среда и Декларация
ASUS следва концепцията за екологичен дизайн и производство на
своите продукти и прави всичко възможно във всеки един етап от
живота си, продуктите на ASUS да отговарят на нормите за опазване на
околната среда. В допълнение, ASUS публикува информация, основана
на изискванията на съответните разпоредби.
Вижте http://csr.asus.com/english/Compliance.htm за повече информация
за изискванията на разпоредбите, които ASUS спазва:
JIS-C-0950 Декларация на материалите в Япония
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Енергийни закони на Швейцария
ASUS рециклиране / Обратно приемане
Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти
се основават на нашето старание да отговаряме на най-високите
стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето
на решения на Вас, за да можете да рециклирате нашите продукти,
батерии и други компоненти, както и опаковъчните материали.
Посетете http://csr.asus.com/english/Takeback.htm, за да видите подробна
информация за рециклирането в друг регион.
Информация за покритието
ВАЖНО! С цел електрическа изолация и поддържане на
електрическата безопасност е нанесено покритие върху корпуса на
Notebook PC, освен от двете страни, където се намират входовете и
изходите на компютъра.
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
107
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook P.C
Model name :
Taichi21
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 62311:2008
EN 62209-2(2010-6)
EN 50385:2002
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A11:2009
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 62301:2005
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Ver. 120601
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name : Jerry Shen
Declaration Date: Oct. 13, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
108
Signature : __________
Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising