Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok

Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
Arbeta inuti datorn
Ta bort och sätta tillbaka delar
Specifikationer
Diagnostik
Systeminställningar
Obs, viktigt och varningar
OBS! Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator. VIKTIGT! Ger information om risk för skador på maskinvaran eller dataförlust som kan uppstå om anvisningarna inte följs. VARNING! Ger information om risk för skada på egendom eller person, eller för livsfara. Om du har en Dell™ n Series-dator är inga referenser till Microsoft® Windows®-operativsystem tillämpliga.
Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.
© 2010 Dell Inc. Med ensamrätt Återgivning av detta material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.
Varumärken som används i denna text: Dell, DELL-logotypen, Latitude ON och Latitude är varumärken som tillhör Dell Inc.; Intel, Pentium, Celeron, Intel SpeedStep, Intel TurboBoost
och Core är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation; Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Dell under licens; Microsoft, Windows, Windows Vista, och startknappen i Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder; Adobe, Adobe- logotypen och Flash är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder; ATI FirePro är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.
Andra varumärken kan användas i dokumentet och hänvisar då antingen till de som gör anspråk på varumärkena eller till deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.
June 2010 Rev. A00
Tillbaka till innehållssidan
Systeminställningar
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
Öppna systeminställningsprogrammet
Startmeny
Navigeringstangenter
Menyalternativ i systeminställningsprogrammet
Datorn har följande alternativ för BIOS och systeminställningsprogrammet:
l
l
l
Öppna systeminställningsprogrammet genom att trycka på <F2> Öppna en engångsstartmeny genom att trycka på <F12> Öppna Intel® AMT-inställningarna genom att trycka på <Ctrl> + <P> Öppna systeminställningsprogrammet
Tryck på <F2> för att öppna systeminställningsprogrammet och ändra de användardefinierbara inställningarna. Om du inte kan öppna systeminställningsprogrammet med den här tangenten, trycker du på <F2> när indikatorerna på tangentbordet börjar blinka.
Startmeny
Tryck på <F12> när Dell-logotypen visas om du vill öppna startmenyn med en lista över giltiga startenheter för systemet. Alternativen Diagnostics (diagnostik)
och Enter Setup (starta systeminställningsprogrammet) finns också på den här menyn. Vilka enheter som finns med i listan på startmenyn beror på systemets startbara enheter. Den här menyn är användbar när du försöker starta en viss enhet eller ta fram diagnostik för datorn. Startordningen som är sparad i BIOS ändras inte när du använder startmenyn. Navigeringstangenter
Använd följande tangenter för att navigera mellan skärmbilderna i systeminställningsprogrammet.
Åtgärd
Tangent(er)
Avsluta BIOS
<Esc> eller klicka på Exit (avsluta)
Använda en inställning
klicka på Apply (verkställ)
Återställa standardinställningar
klicka på Load Defaults (läs in standardinställningar) Visa eller dölja fält <Retur>
Menyalternativ i systeminställningsprogrammet
I följande tabeller beskrivs menyalternativen i systeminställningsprogrammet.
General (allmänt)
Alternativ
Beskrivning
I det här avsnittet visas de huvudsakliga maskinvarufunktionerna i datorn. Det finns inga alternativ som går att konfigurera i detta avsnitt.
System Information
(systeminformation)
l
l
l
l
Battery Information
(batteriinformation)
System Information (systeminformation)
Memory Information (minnesinformation)
Processor Information (processorinformation)
Device Information (enhetsinformation)
Visar batteristatus och den typ av nätadapter som är ansluten till datorn.
Ange den ordningsföljd i vilken datorn försöker hitta ett operativsystem.
l
l
Boot Sequence
(startsekvens)
l
l
l
l
Diskette drive (diskettenhet)
Internal HDD (IRRT) (inbyggd hårddisk (IRRT)) USB Storage Device (USB-lagringsenhet)
CD-/DVD-/CD-RW Drive (CD-/DVD-/CD-RW-enhet)
Onboard NIC (inbyggt nätverkskort) CardBus NIC (CardBus-nätverkskort) Här kan du även välja Boot list Option (alternativ för startlista). Alternativen är: Legacy (tidigare) och UEFI
Date/Time (Datum/tid)
Visar nuvarande inställningar för datum och tid.
OBS! Systemkonfigurationen innefattar alternativ som relateras till inbyggda systemenheter. Beroende på systemet och vilka enheter som är installerade i det visas kanske inte alla alternativ i det här avsnittet.
System Configuration (systemkonfiguration)
Alternativ
Beskrivning
Konfigurera det inbyggda nätverkskortet. Alternativen är: Disabled (inaktiverat), Enabled (aktiverat) och Enabled w/PXE
Integrated NIC (inbyggt
nätverkskort)
(aktiverat med PXE)
Standardinställning: Enabled w/PXE (aktiverat med PXE)
Konfigurera parallellporten på dockningsstationen. Alternativen är: Disabled (inaktiverat), AT, PS2 och ECP
Parallel Port (parallellport)
Standardinställning: ECP
Konfigurera den inbyggda serieporten. Alternativen är: Disabled (inaktiverat), COM1, COM2, COM3 och COM4
Serial Port (serieport)
Standardinställning: COM1
SATA Operation (SATAdrift)
Konfigurera den inbyggda styrenheten för SATA-hårddisk. Alternativen är: Disabled (inaktiverat), ATA, AHCI och RAID On
(RAID på)
Standardinställning: RAID On (RAID på)
Aktivera eller inaktivera följande enheter:
l
l
l
Miscellaneous Devices
(övriga enheter)
l
l
l
l
l
l
Internal Modem (inbyggt modem)
Module Bay (modulfack)
ExpressCard eller PC Card
Media Card (minneskort), PC Card och 1394
External USB Port (extern USB-port)
Microphone (mikrofon)
eSATA Ports (eSATA-portar)
Hard Drive Free Fall Protection (skydd mot fritt fall för hårddisk) Camera (kamera) och Microphone (mikrofon)
Standardinställning: All enabled (alla aktiverade).
Konfigurera driftläget för Latitude ON Reader. Alternativen är: Disabled (inaktiverat) and Enabled (aktiverat)
Latitude ON™ Reader
Standardinställning: Enabled (aktiverat)
Keyboard Illumination
(tangentbordsljus)
Konfigurera funktionen för tangentbordsljus. Alternativen är: Disabled (inaktiverat), Auto ALS and Input (automatisk ALS och
inmatning) och Auto Input Only (endast automatisk inmatning)
Standardinställningar: Disabled (inaktiverat)
Video (bildskärm)
Alternativ
Ambient Light Sensor
(ljussensor)
LCD Brightness (LCDljusstyrka)
Beskrivning
Om du vill aktivera ljussensorn markerar du kryssrutan Ambient Light Sensor.
Standardinställningar: Disabled (inaktiverat)
Ställ in bildskärmens ljusstyrka utifrån strömkällan (On Battery (batteridrift) och On AC (nätdrift)).
Security (säkerhet)
Alternativ
Beskrivning
Ange, ändra eller ta bort adminstratörslösenordet. När adminstratörslösenordet angetts aktiveras bl.a. följande säkerhetsfunktioner:
l
l
Admin Password (adminlösenord)
l
l
Ändringar i inställningsprogrammet begränsas De startenheter som visas på <F12> Boot Menu (startmenyn) begränsas till dem som aktiverats i fältet "Boot Sequence" (startsekvens)
Ändringar i ägar- och inventarienummer förbjuds System- och hårddisklösenord ersätts OBS! Du måste ange adminstratörslösenordet innan du kan ange system- eller hårddisklösenordet.
OBS! Lösenordsändringar träder ikraft direkt.
OBS! Om du tar bort administratörslösenordet raderas även systemlösenordet.
Standardinställning: Not Set (inte inställt)
Ange, ändra eller ta bort systemlösenordet. När systemlösenordet angetts måste du ange det varje gång datorn startar.
System Password
(systemlösenord) OBS! Lösenordsändringar träder ikraft direkt.
Standardinställning: Not Set (inte inställt)
Internal HDD Password
(lösenord för inbyggd hårddisk)
I det här fältet kan du ange, ändra eller ta bort lösenordet för systemets interna hårddiskenhet (HDD). Ändringar träder ikraft direkt och datorn måste startas om. Hårddisklösenordet följer med hårddisken, vilket innebär att hårddisken är skyddad även om den installeras i en annan dator.
Standardinställning: Not Set (inte inställt)
Hoppa över uppmaning om att ange lösenord för den inbyggda hårddisken när datorn startar eller återgår från viloläge.
Password Bypass (ignorera
lösenord)
Du kan ställa in Password Bypass (ignorera lösenord) på Disabled (inaktiverat) och Reboot Bypass (ignorera vid omstart).
OBS! Du kan inte förbigå system- eller hårddisklösenordet när du sätter igång en dator som varit avstängd.
Standardinställning: Disabled (inaktiverat) Password Change (ändra lösenord)
Strong Password (starkt
lösenord)
Aktivera inaktiveringsbehörighet för system- och hårddisklösenordet när administratörslösenordet angetts.
Standardinställning: Allow Non-Admin Password Changes (tillåt icke-admin lösenordsändringar)
Tillåter dig att aktivera alternativet inaktiverat för att upprätthålla starka lösenord. Om det är aktiverat måste alla lösenord innehålla minst ett versalt tecken, ett gement tecken och vara minst åtta tecken långt. Vid aktivering av denna funktion ändras automatisk standardvärdet för lösenordets minimala längd till åtta tecken.
Standardinställning: Disabled (inaktiverat) Aktivera eller inaktivera TPM (Trusted Platform Module) i datorn.
OBS! Om du inaktiverar det här alternativet ändras inte de inställningar som du gjort för TPM. Den information eller de nycklar som du lagrat där tas inte heller bort. TPM Security (TPMsäkerhet)
När TPM är aktiverat är följande alternativ tillgängliga: l
l
l
Deactivate (avaktivera) — TPM avaktiveras. TPM begränsar åtkomsten till lagrad ägarinformation och kör inte några kommandon som använder TPM-resurser.
Activate (aktivera) — TPM aktiveras.
Clear (radera) — Ägarinformationen som lagras i TPM raderas. Standardinställning: Disabled (inaktiverat) Aktivera eller inaktivera den extra Computrace-programvaran. Alternativen är: Deactivate (avaktivera), Disable (inaktivera)
och Activate (aktivera).
Computrace
OBS! Alternativen Activate och Disable aktiverar respektive inaktiverar funktionen permanent och inga ytterligare ändringar tillåts. Standardinställning: Deactivate (avaktivera)
CPU XD Support (stöd för CPU XD)
Aktivera eller inaktivera processorns Execute Disable-läge. Standardinställning: Enabled (aktiverad)
Non-Admin Setup Changes
Tillåter dig att bestämma om ändringar av inställningsalternativen är tillåtna när ett administratörslösenord är angivet. Om alternativet är inaktiverat är inställningsalternativen låsta av admin-lösenordet. Password Configuration
(lösenordskonfiguration)
Tillåter dig att bestämma minimal och maximal längd på lösenorden för administratör och system.
Admin Setup Lockout
(administratörsutelåsning)
Tillåter dig att hindra användare från att öppna installationen när ett administratörslösenord är angivet.
Performance (prestanda)
Alternativ
Multi Core Support (stöd för flera kärnor)
Beskrivning
Aktivera eller inaktivera processorns stöd för flera kärnor. Inställningsalternativen är: alla, 1 och 2
Standardinställning: Alla
Aktivera eller inaktivera Intel SpeedStep-funktionen.
Intel® SpeedStep™
Standardinställning: Enabled (aktiverad)
Aktiverar eller inaktiverar Intel TurboBoost-prestandan.
Intel® TurboBoost™
Standardinställning: Enabled (aktiverad)
Power Management (strömhantering)
Alternativ
Beskrivning
Aktivera eller inaktivera datorn från att starta automatiskt när en nätadapter är ansluten.
Nätbeteende
Standardinställning: Wake on AC Disabled Aktivering via nätanslutning inaktiverad
Ange den tidpunkt när datorn ska starta automatiskt.
Auto On Time (automatisk
starttid)
Du kan ställa in datorn så att den slås på automatiskt varje dag eller på vardagar. Inställningarna är Disabled (inaktiverat),
Everyday (varje dag) eller Weekdays (veckodagar).
Standardinställning: Disabled (inaktiverat)
Aktivera eller inaktivera funktionen i USB-enheter att aktivera datorn från vänteläge.
USB Wake Support (stöd för USB-aktivering)
Den här funktionen fungerar bara när nätadaptern är ansluten. Om nätadaptern tas bort under vänteläget bryts strömförsörjningen till alla USB-portar för att spara på batterikraft.
Standardinställning: Disabled (inaktiverat)
Datorn sätts igång med hjälp av en speciell LAN-signal eller från viloläge när den aktiveras via en speciell trådlös LAN-signal.
Aktivering från vänteläget påverkas inte av den här inställningen och måste aktiveras i operativsystemet.
Wake on LAN/WLAN
(aktivera via LAN/WLAN)
l
l
l
l
Disabled (inaktiverad) — Datorn sätts inte igång när den får en aktiveringssignal från LAN eller trådlöst LAN. LAN Only (endast LAN) — Datorn sätts igång vid speciella LAN-signaler.
WLAN Only (endast WLAN) — Datorn sätts igång vid speciella WLAN-signaler.
LAN or WLAN (LAN eller WLAN) — Datorn sätts igång vid speciella LAN- eller WLAN-signaler.
Standardinställning: Disabled (inaktiverat)
Aktivera eller inaktivera ExpressCharge-funktionen.
ExpressCharge
OBS! ExpressCharge är inte tilläglig för alla batterier.
Charger Behavior
(laddningsbeteende)
Aktiverar eller inaktiverar batteriladdaren. Om den är inaktiverad förlorar batteriet inte ström när datorn är ansluten till en nätadapter men det laddas inte heller.
Standardinställning: ExpressCharge
POST Behavior (POST-beteende)
Alternativ
Beskrivning
Aktivera eller inaktivera BIOS-varningsmeddelanden när du använder vissa nätadaptrar. BIOS visar dessa meddelanden om du Adapter Warnings
(adaptervarningar)
försöker använda en nätadapter som har för lite kapacitet för din konfiguration.
Standardinställning: Enabled (aktiverad)
Välj en av två metoder att aktivera knappsatsen som är inbyggd i det interna tangentbordet.
l
l
Keypad (Embedded)
(inbyggd knappsats)
Fn Key Only (endast Fn-tangent) — Knappsatsen är endast aktiverad när du håller ned <Fn>-tangenten.
By Num Lk (via Num Lock) — Knappsatsen är aktiverad när (1) lysdioden för Num Lock lyser och (2) inget externt tangentbord är inkopplat. Observera att systemet kanske inte omedelbart märker när ett externt tangentbord kopplas bort.
OBS! När inställningsprogrammet körs har detta fält ingen effekt — Inställningsprogrammet fungerar endast i läget FN Key
Only (endast Fn-tangent).
Standardinställning: Fn Key Only (endast Fn-tangent)
Välj en av två metoder att använda pekenheter.
Mouse/Touchpad
(mus/pekskiva)
l
l
l
Serial Mouse (seriell mus) — Inaktivera den integrerade pekskivan när det finns en extern seriell mus. PS/2 Mouse (PS/2-mus) — Inaktivera den integrerade pekskivan när det finns en extern PS/2-mus.
Touchpad-PS/2 (pekskiva-PS/2) — Lämna den integrerade pekskivan aktiverad när det finns en extern PS/2-mus.
Standardinställning: Touchpad-PS/2 (pekskiva-PS/2)
Numlock LED (Numlocklysdiod)
USB Emulation (USBemulering)
Aktivera eller inaktivera Num Lock-lysdioden när datorn startar.
Standardinställning: Enabled (aktiverad)
Definera hur BIOS ska hantera USB-enheterna. USB-emulering är alltid aktiverad under POST. Standardinställning: Enabled (aktiverad)
Använd <Scroll Lock>-tangenten på ett externt PS/2-tangentbord på samma sätt som du använder <Fn>-tangenten på datorns inbyggda tangentbord.
Fn Key Emulation (Fntangent, emulering)
OBS! USB-tangentbord kan inte emulera <Fn>-tangenten om du kör ett ACPI-operativsystem t.ex. Microsoft® Windows® XP.
USB-tangentbord emulerar endast <Fn>-tangenten i icke-ACPI-läge (t.ex. när du kör DOS).
Standardinställning: Enabled (aktiverad)
Aktivera eller inaktivera Fast Boot-funktionen. Följande alternativ är tillgängliga: l
Fast Boot (snabbstart)
l
l
Minimal — Starta snabbt såvida inte BIOS har uppdaterats, minnet har ändrats eller tidigare POST inte slutfördes. Thorough (grundlig) — Hoppa inte över några steg i startprocessen. Auto — Ger operativsystemet möjlighet att styra den här inställningen (detta fungerar endast när operativsystemet stöder Simple Boot Flag (flagga för enkel start)). Standardinställning: Minimal
Intel Fast Call for Help
(Intel snabbanrop för hjälp)
Används i samband med iAMT 4.0. Gör att användare kan initiera kontakt med en hanteringskonsol när de befinner sig utanför en företagsinfrastruktur (dvs. på en fjärrplats, bakom en brandvägg eller NAT osv.) Använd kryssrutan för att aktivera eller inaktivera denna funktion.
Standardinställning: Disabled (inaktiverat)
Virtualization Support (virtualiseringsstöd)
Alternativ
Virtualization
(virtualisering)
Beskrivning
Anger om en VMM (Virtual Machine Monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarumöjligheter som tillhandahålls av Intel® Virtualization Technology.
Standardinställning: Enabled (aktiverad)
VT for Direct I/O (VT för direkt-I/O)
Det här alternativet anger om en VMM (Virtual Machine Monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel Virtualization Technology för direkt I/O. Standardinställning: Disabled (inaktiverat)
Det här alternativet anger om en MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel Trusted Execution Technology. Virtualization Technology och Virtualization Technology för direkt-I/O
Trusted Execution (betrodd måste vara aktiverade för att funktionen ska kunna användas.
körning)
Standardinställning: Disabled (inaktiverat)
Trådlöst
Alternativ
Beskrivning
Wireless Switch
Bestäm vilka trådlösa enheter om ska styras med den trådlösa anslutningen: WWAN, WLAN och Bluetooth®
Wireless Devices (trådlösa enheter)
Aktivera eller inaktivera följande trådlösa enheter: WWAN, WLAN och Bluetooth
Maintenance (underhåll)
Alternativ
Beskrivning
Visar datorns servicekod. Om servicekoden av någon anledning inte redan angetts kan du ange koden i det här fältet.
Service Tag (servicekod)
Asset Tag
(inventariebeteckning)
Om en servicekod inte angetts för datorn visas denna skärmbild automatiskt så fort BIOS startar. Du uppmanas att ange servicekoden.
I det här fältet kan du skapa en inventariebeteckning för systemet. Det går bara att uppdatera fältet om det inte redan har skapats ett inventariebeteckning.
System Logs (systemloggar)
Alternativ
Beskrivning
BIOS Events (BIOShändelser)
Visa och radera BIOS POST-händelser. Här anges datum och tid för händelsen såväl som lysdiodkoden.
DellDiag Events (DellDiaghändelser)
Visa de diagnostiska resultaten från Dell Diagnostik och PSA. Här anges tid och datum, diagnostiken och versionen som kördes och resulterande kod.
Thermal Events
(värmehändelser)
Visa och radera händelser som gäller värme. Det inkluderar datum och tid såväl som namnet på händelsen.
Power Events
(strömhändelser)
Visa och radera strömhändelser. Här anges datum och tid för händelsen såväl som strömläge och orsak.
Tillbaka till innehållssidan
Tillbaka till innehållssidan
Diagnostik
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok Indikatorer för enhetsstatus
Indikatorer för batteristatus
Batteriladdning och batteritillstånd Indikatorer för tangentbord
Felkoder
Indikatorer för enhetsstatus
Tänds när du slår på datorn och blinkar när datorn är i strömhanteringsläge.
Tänds när datorn läser eller skriver information.
Lyser eller blinkar för att visa batteriets laddningsstatus.
Tänds när det trådlösa nätverket är aktiverat.
Tänds när ett kort med trådlös Bluetooth®-teknik är aktiverat. Om du enbart vill stänga av den trådlösa Bluetoothfunktionen högerklickar du på ikonen i systemfältet och väljer Disable Bluetooth Radio (inaktivera Bluetooth-radio).
Indikatorer för batteristatus
Om datorn är ansluten till ett eluttag fungerar batteriindikatorn enligt följande:
l
l
l
l
l
Växlar mellan blinkande gult och blått ljus — Nätadaptern som är ansluten till datorn kommer inte från Dell och kan inte användas eller är inte autentiserad.
Växlar mellan blinkande gult ljus och lysande blått ljus — Tillfälligt batterifel och nätadaptern är ansluten. Konstant blinkande gult ljus — Allvarligt batterifel och nätadaptern är ansluten. Lampan släckt — Batteriet är fulladdat och nätadaptern är ansluten. Blått ljus på — Batteriet laddas och nätadaptern är ansluten. Batteriladdning och batteritillstånd
Kontrollera batteriladdningen genom att trycka ned och släppa statusknappen på batteriladdningsmätaren så att batteriladdningsindikatorerna tänds. Varje lampa motsvarar cirka 20 procent av batteriets fulla laddning.
Om till exempel fyra lampor är tända återstår 80 procent av batteriets ursprungliga laddningskapaciteten. Om ingen lampa tänds är batteriet urladdat. Om du vill kontrollera batteriets tillstånd med hjälp av laddningsmätaren håller du ned statusknappen på batteriets laddningsmätare i minst tre (3) sekunder. Om ingen lampa tänds är batteriet i god kondition och minst 80 procent av den ursprungliga laddningskapaciteten återstår. För varje lampa som tänds är tillståndet sämre. Om fem lampor tänds återstår mindre än 60 procent av laddningskapaciteten och du bör överväga att byta batteri.
Indikatorer för tangentbord
De gröna lamporna som finns ovanför tangentbordet indikerar följande:
Tänds när den numeriska knappsatsen är aktiverad.
Tänds när Caps Lock-funktionen är aktiverad.
Tänds när Scroll Lock-funktionen är aktiverad.
Felkoder
I nedanstående tabell visas möjliga lysdiodkoder som kan visas när POST inte utförs.
Utseende
Beskrivning
PÅ-BLINKAR-BLINKAR
Nästa steg
1.
2.
Inga SODIMM är installerade
3.
4.
BLINKAR-PÅ-PÅ
Installera minnesmoduler som stöds. Om minne redan finns installerat tar du bort minnesmodulerna
och sätter tillbaka dem, en i taget i respektive kontakt. Försök med ett fungerande minne från en annan dator eller byt ut minnet.
Byt ut moderkortet.
Fel på moderkort
1.
2.
3.
Ta bort och sätt tillbaka processorn. Byt ut moderkortet.
Byt ut processorn.
Fel på bildskärmspanel
1.
2.
3.
Koppla bort och sätt tillbaka bildskärmskabeln. Byt ut bildskärmspanelen. Byt ut grafikkort/moderkort.
1.
2.
Installera kompatibla minnesmoduler.
Om två moduler är installerade kan du ta bort en och testa igen. Pröva att sätta den andra modulen på samma kortplats och testa igen. Testa den andra kortplatsen med båda modulerna.
Byt ut minnet.
Byt ut moderkortet.
BLINKAR-PÅ-BLINKAR
AV-BLINKAR-AV
Fel på minneskompatibilitet
3.
4.
1.
2.
PÅ-BLINKAR-PÅ
Minnet har identifierats men
det innehåller fel
3.
4.
Sätt tillbaka minnet. Om två moduler är installerade kan du ta bort en och testa igen. Pröva att sätta den andra modulen på samma kortplats och testa igen. Testa den andra kortplatsen med båda modulerna.
Byt ut minnet.
Byt ut moderkortet.
1.
2.
3.
Ta bort och sätt tillbaka modemet. Byt ut modemet.
Byt ut moderkortet.
AV-BLINKAR-BLINKAR
Modemfel
BLINKAR-BLINKAR-BLINKAR
Byt ut moderkortet.
Fel på moderkort
BLINKAR-BLINKAR-AV
Fel på tilläggs-ROM
AV-PÅ-AV
Fel på lagringsenhet
1.
2.
3.
Ta bort och sätt tillbaka enheten. Byt ut enheten.
Byt ut moderkortet.
1.
2.
Ta bort och sätt tillbaka hårddisken och den optiska enheten. Testa datorn med bara hårddisken och bara den optiska enheten.
Byt ut den enhet som är upphov till felet. Byt ut moderkortet.
3.
4.
BLINKAR-BLINKAR-PÅ
Grafikkortsfel
Tillbaka till innehållssidan
Byt ut moderkortet.
Tillbaka till innehållssidan
Ta bort och sätta tillbaka delar
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok Kåpa till ATG-port (endast för E6410 ATG-datorer)
Batteri
SIM-kort
SD-kort ExpressCard-kort
Smartkort Optisk enhet
Hårddisk Åtkomstpanel
Gångjärnskåpor
knappcellsbatteri Minne WWAN-kort
WLAN-kort
Latitude ON™-kort/CMG-modul
Processorfläkt
Kylfläns och processorfläkt
Processor
Modemanslutningskontakt Modem
Lysdiodsskydd Tangentbord
Bildskärmsram
Bildskärmsenhet
Bildskärmspanel
Kamera
Fingeravtrycksläsare
Handledsstöd
Bluetooth-kort
ExpressCard-låda
Moderkort
IEEE 1394-port
Modemanslutning
Strömkontakt
Smartkortläsare
I/O-kontakt
Tillbaka till innehållssidan
Tillbaka till innehållssidan
Specifikationer
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
Systeminformation
Processor
Minne
Fingeravtrycksläsare (tillval)
Portar och kontakter
Enheter
Video (bildskärm) Ljud
Kommunikation
Bildskärm
Tangentbord
Pekskiva
ExpressCard-kort
P C-kort
Läsare för SD-minneskort (Secure Digital)
Batteri
Nätadapter
Fysiskt
Kontaktlösa smartkort (tillval)
Miljöpåverkan
OBS! Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Mer information om datorns konfiguration visas om du klickar på Start® Hjälp och support och väljer alternativet att visa datorinformation. Systeminformation Kretsuppsättning
Mobile Intel® 5-seriens kretsuppsättning (QM57)
Databussbredd
64 bitar
DRAM-bussbredd
64 bitar med två kanaler
OBS! Du måste installera minne i par för att tvåkanalsläget ska fungera.
Flash EPROM
SPI 32 Mbit
PCI-buss
32 bitar, 33 MHz
Processor Typer
Intel Core™ i5-serien
Intel Core i7-serien
L2-cacheminne
Intel Core i5-520M/540M Dual Core - 3 MB
Intel Core i7-620M Dual Core - 4 MB
Extern bussfrekvens
1066 MHz
Minne Typ
DDR3 SDRAM
Hastighet
1066 MHz
Kontakter
två SODIMM-kontakter
Modulkapacitet
1 GB, 2 GB, 4 GB
Minsta minnesstorlek
1 GB
Största minnesstorlek
8 GB
OBS! Endast 64-bitars operativsystem kan hantera
minneskapaciteter större än 4 GB.
Video (bildskärm) Typ
E6410 - UMA eller separat grafikstyrenhet
E6410 ATG - UMA
Styrenhet
UMA
Intel grafikmediaaccelerator HD
Separat
NVIDIA Quadro NVS 3100M
Utgång
15-stifts VGA-kontakt
20-stifts DisplayPort-kontakt
OBS! DisplayPort, DVI och VGA erbjuds via
dockningsstationen.
Ljud Typ
Hd-ljudcodec med två kanaler (HDA)
Styrenhet
IDT 92HD81B-styrenhet
Högtalare
två
Intern högtalarförstärkare
1 W-kanal
Volymreglage
knappar för volym upp, ned och ljudavstängning
Kommunikation Modem
internt modem (tillval)
Nätverkskort
10/100/1000 Mbit/s Intel 82577LM Gigabit Ethernetstyrenhet
Trådlöst
dedicerad WLAN, WWAN och Bluetooth® GPS
minikort för mobilt bredband
ExpressCard-kort
OBS! ExpressCard-kortplatsen stöder inte PC Card-kort.
ExpressCard-kontakt
ExpressCard-kortplats
Kort som stöds
54 mm ExpressCard
34 mm ExpressCard
OBS! Du kan beställa E6410 med kortplats för ExpressCard eller för PC Card.
OBS! E6410 ATG stöder inte ExpressCard-kort.
PC-kort
OBS! PC Card-kortplatsen stöder inte ExpressCard-kort.
Kontakt för PC Card-kort
PC Card-kortplats
Kort som stöds
54 mm PC Card-kort
OBS! Du kan beställa E6410 med kortplats för PC Card eller för ExpressCard. OBS! E6410 ATG stöder endast PC Card-kort.
Läsare för SD-minneskort (Secure Digital)
Kort som stöds
SD / MMC / SDHC / SDHS / MiniSD / MicroSD / SDIO
Kontaktlösa smartkort (tillval)
Smartkort och tekniker som stöds
ISO14443A - 106 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s och
848 kbit/s
ISO14443B - 106 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s och
848 kbit/s
ISO15693
HID iClass
FIPS201
NXP Desfire
Fingeravtrycksläsare (tillval)
Typ
swipe fingeravtrycksläsare
Portar och kontakter Ljud
mikrofonkontakt, kontakt för stereohörlurar/högtalare
Video (bildskärm)
en 15-stifts VGA-kontakt
en DisplayPort-kontakt med dubbelt läge
Nätverkskort
en RJ-45-kontakt
Modem
en RJ-11-kontakt
IEEE 1394
en 4-stiftskontakt
USB
tre USB 2,0-kompatibla kontakter
en eSATA/USB 2.0-kompatibel kontakt
Minneskortläsare
en 6-i-1-minneskortläsare
Smartkortsläsare
integrerad smartkortsläsare
Mini Card-kort
två Mini-Card-kortplatser för halvhöjdskort
en Mini-Card-kortplats för full höjd Dockningskontakt
en E-Family-dockningskontakt med 144 stift
Enheter
Hårddisk
SATA 2 hårddisk
SATA 2 mobil hårddisk
Optiska enheter
DVD
DVD+/-RW
Blu-ray™
Bildskärm Latitude™ E6410
Latitude™ E6410 ATG
Typ och storlek
358,14 mm (14,1 tum)
diagonal TFT med vitt
lysdiodsbakgrundsljus
358,14 mm (14,1 tum)
diagonal TFT med vitt
lysdiodsbakgrundsljus
Aktivt område (X/Y)
303,55 mm x 189,65 mm
(11,95 tum x 7,46 tum)
303,55 mm x 189,65 mm
(11,95 tum x 7,46 tum)
Höjd
207 mm
207 mm
Bredd
320 mm
320 mm
Mått
Driftvinkel
0 grader (stängd) till 160 0 grader (stängd) till 160 grader
grader
Bildskärmsalternativ 1
WXGA + bländskydd
WXGA
Maximal upplösning
1280 (H) x 800 (V) med
262 000 färger
1280 (H) x 800 (V) med
262 000 färger
Maximal ljusstyrka
220 nit
730 nit
Uppdateringsfrekvens
60 Hz
60 Hz
Visningsvinkel
Horisontell
40 grader/40 grader
55 grader/55 grader
Vertikal
15 grader/30 grader
45 grader/45 grader
Bildpunktstäthet
0,2373 mm x 0,2373 mm
0,2370 mm x 0,2370 mm
WXGA + bländskydd
WXGA (pekfunktion)
Maximal upplösning
1440 (H) x 900 (V) med
262 000 färger
1280 (H) x 800 (V) med
262 000 färger Typisk ljusstyrka
300 nit
630 nit
Uppdateringsfrekvens
60 Hz
60 Hz
Visningsvinkel
Horisontell
40 grader/40 grader
55 grader/55 grader
Vertikal
15 grader/30 grader
45 grader/45 grader
Bildpunktstäthet
0,2109 mm x 0,2109 mm
0,2370 mm x 0,2370 mm
Bildskärmsalternativ 2
Tangentbord Antal tangenter
USA: 83 tangenter
Europa: 84 tangenter
Japan: 87 tangenter
Layout
QWERTY/AZERTY/Kanji
Bakgrundsbelyst tangentbord
(tillval)
Pekskiva Aktivt område
X-axel
68 mm
Y-axel
38 mm
Batteri Typ
"smart" litiumjonbatteri med 4 celler (37 wattimmar)
"smart" litiumjonbatteri med 6 celler (60 wattimmar)
"smart" litiumjonbatteri med 9 celler (81 wattimmar) och 3 års livslängd
"smart" litiumjonbatteri med 9 celler (90 wattimmar)
"smart", externt litiumjonbatteri med 12 celler (88
wattimmar)
Laddningstid med datorn avstängd
(med 90 W-adapter)
4, 6, 9 celler - ungefär 1 timme med 80 % kapacitet och 2 timmar med 100 % kapacitet.
12 celler - ungefär 3 timmar med 100 % kapacitet.
Drifttid
batteriets drifttid varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Livstid
ca 300 laddnings-/urladdningscykler
Mått
Djup
4 celler/6 celler
206,11 mm
9 celler
207,77 mm
12 celler
14,48 mm
Höjd
4 celler/6 celler
19,81 mm
9 celler
22,10 mm
12 celler
217,17 mm
Bredd
4 celler/6 celler
47,00 mm
9 celler
68,83 mm
12 celler
322,07 mm
Vikt
Batteri med 4 celler
235,87 g
6 celler
326,59 g
9 celler
480,81 g
12 celler
848,22 g
Spänning
11,10 V DC
Temperaturintervall
Drift
0 °C till 35 °C
Lagring
–40 °C till 60 °C
Knappcellsbatteri
3 V CR2032-litiumcellbatteri
Nätadapter Inspänning
100 V-240 V~
Inström (maximal)
1,5 A
Infrekvens
50-60 Hz
Uteffekt
65 W eller 90 W
Utström
65 W (E6410 endast med UMA-grafik)
3,34 A (kontinuerlig)
90 W
4,62 A (kontinuerlig)
Mått Djup
65 W
127,00 mm
90 W
147,00 mm
Höjd
65 W
16,00 mm
90 W
16,00 mm
Bredd
65 W
66,04 mm
90 W
70,00 mm
Temperaturintervall
Drift
0 °C till 35 °C
Lagring
–40 °C till 65 °C
Fysiskt Latitude E6410
Djup
238,30 mm
Höjd
främre höjd: 25,40 mm
bakre höjd: 31,20 mm
Bredd
335,00 mm
Vikt
1,95 kg
Latitude E6410 ATG
Djup
245,80 mm
Höjd
främre höjd: 31,20 mm
bakre höjd (med portkåpa): 39,50 mm
Bredd
341,00 mm
Vikt (minimum)
2,68 kg
Miljöpåverkan Temperaturintervall
Drift
0 °C till 35 °C
Ej i drift
–40 °C till 65 °C
Relativ luftfuktighet (maximal)
Drift
10 till 90 % (utan kondens)
Ej i drift
5 till 95 % (utan kondens)
Maximal vibration
Drift
0,66 Grms (2-600 Hz)
Ej i drift
1,30 Grms (2-600 Hz)
OBS! Vibration mäts med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.
Maximal stöttålighet
Drift
110 G (2 ms)
Ej i drift
160 G (2 ms)
OBS! Stöttålighet mäts med parkerad hårddisk och en halvsinuspuls på 2 ms.
Höjd
Drift
–15,20 m till 3048 m
Ej i drift
–15,20 m till 10 668 m
Tillbaka till innehållssidan
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Åtkomstpanel
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort åtkomstpanelen
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast E6410 ATG-datorn).
Ta bort batteriet.
Lossa den skruv som håller fast åtkomstpanelen i datorns undersida. 5.
För åtkomstpanelen mot datorns framsida. 6.
Lyft och ta bort åtkomstpanelen från datorn. Sätta tillbaka åtkomstpanelen
Sätt tillbaka åtkomstpanelen genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Kåpan till ATG-porten
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort kåpan till ATG-porten
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Tryck försiktigt på kåpan till ATG-porten och ta bort den från datorns undersida. Sätta tillbaka kåpan till ATG-porten
Sätt tillbaka kåpan till ATG-porten genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Batteri
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort batteriet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Skjut batterispärrarna mot datorns mitt. 3.
Skjut ut batteriet ur datorn och ta bort det.
Sätta tillbaka batteriet
Sätt tillbaka batteriet genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Bluetooth-kort
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort Bluetooth-kortet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast E6410 ATG-datorn).
Ta bort batteriet.
Ta bort SIM-kortet.
Ta bort SD-kortet.
Ta bort ExpressCard-kortet.
Ta bort smartkortet.
Ta bort gångjärnskåporna.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort den optiska enheten.
Ta bort hårddisken.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Ta bort knappcellsbatteriet.
Ta bort minnet.
Ta bort WWAN-kortet.
Ta bort WLAN-kortet.
Ta bort Latitude ON™ Flash/CMG-modulen.
Ta bort fingeravtrycksläsaren.
Ta bort kylflänsen och processorfläkten.
Ta bort skruven som håller Bluetooth-kortet på plats i datorn. 22.
Koppla bort Bluetooth-kabeln från datorn. 23.
Ta bort Bluetooth-kortet från datorn. Sätta tillbaka Bluetooth-kortet
Sätt tillbaka Bluetooth-kortet genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Kamera
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort kameran
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort batteriet.
Ta bort bildskärmsramen.
Lossa fästskruven som fäster kameran i datorn. 5.
Ta bort kameran från platsen på datorn. 6.
Koppla bort datakabeln och ta bort kameran från datorn. Sätta tillbaka kameran
Sätt tillbaka kameran genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
ExpressCard-låda
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort ExpressCard-lådan
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort minneskortet.
Ta bort ExpressCard-kortet.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort gångjärnskåporna.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Ta bort hårddisken.
Ta bort fingeravtrycksläsaren.
Ta bort kylflänsen och processorfläkten.
Ta bort bildskärmsenheten.
Ta bort handledsstödet.
Ta bort skruvarna som håller fast ExpressCard-lådan vid datorn. 16.
Lyft upp ExpressCard-lådan och skjut ut den ur datorn. Sätta tillbaka ExpressCard-lådan
Sätt tillbaka ExpressCard-lådan genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Knappcellsbatteri
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort knappcellsbatteriet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort åtkomstpanelen.
Koppla bort kabeln för knappscellsbatteriet från moderkortet. 6.
Lyft upp knappcellsbatteriet och ta ut det ur sockeln.
Sätta tillbaka knappcellsbatteriet
Sätt tillbaka knappcellsbatteriet genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Bildskärmsenheten
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort bildskärmsenheten
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort gångjärnskåporna.
Ta bort åtkomstpanelen.
Koppla bort och trä ur antennkabeln från WLAN-kortet eller WWAN-kortet.
7.
Koppla bort och trä ur pekskärmskabeln från moderkortet. (Gäller endast E6410 ATG-datorer).
8.
Lossa fästskruvarna som håller fast visningskabeln på moderkortet. 9.
Koppla bort och trä ur visningsdatakabeln från moderkortet. 10.
Ta bort skruvarna som håller fast bildskärmsenheten vid datorn. 11.
Lyft och ta bort bildskärmsenheten från datorn. Sätta tillbaka bildskärmsenheten
Sätt tillbaka bildskärmsenheten genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Bildskärmsram
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort bildskärmsramen
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort batteriet.
Börja nedifrån och använd en plastrits. Med den bänder du försiktigt loss bildskärmsramen från bildskärmen inifrån och utåt. 4.
När alla låsfästen har lossats tar du bort bildskärmsramen från bildskärmen. Sätta tillbaka bildskärmsramen
Sätt tillbaka bildskärmsramen genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Bildskärmspanel
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort bildskärmspanelen OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort bildskärmsramen.
Ta bort skruvarna som fäster bildskärmspanelen i bildskärmen. 6.
Ta bort bildskärmspanelen från den övre kåpan och lägg den med ovansidan nedåt på handledsstödet. 7.
8.
Koppla bort pekskärmskabeln (1) och EDP-kabeln (2) från LCD-panelen.
Koppla bort pekskärmskabeln om det finns en sådan. 9.
Ta bort bildskärmspanelen. 10.
Ta bort de skruvar som håller fast det vänstra bildskärmsfästet i bildskärmspanelen. 11.
Ta bort de skruvar som håller fast det högra bildskärmsfästet i bildskärmspanelen. Sätta tillbaka bildskärmspanelen
Sätt tillbaka bildskärmspanelen genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
ExpressCard-kort
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort ExpressCard-kortet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Tryck på och släpp kortutmatningsknappen. 4.
Tryck på kortutmatningsknappen så att kortet frigörs. 5.
Lyft ut kortet ur datorn.
Sätta tillbaka ExpressCard-kortet
Sätt tillbaka ExpressCard-kortet genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Processorfläkt
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort processorfläkten
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort åtkomstpanelen.
Koppla bort processorfläktkabeln från moderkortet. 6.
Ta bort skruvarna som fäster processorfläkten i kylflänsen. 7.
Ta bort processorfläkten från datorn. Sätta tillbaka processorfläkten
Sätt tillbaka processorfläkten genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Fingeravtrycksläsare
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort fingeravtrycksläsaren
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort den optiska enheten.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Lossa den fästskruv (märkt med F) på datorns undersida som håller fast fingeravtrycksläsaren. 9.
Koppla bort fingeravtrycksläsarens datakabel från moderkortet. 10.
Ta bort Mylar-plastfilmen så att du kan lossa kabeln och fingeravtrycksläsaren från datorn och ta bort fingeravtrycksläsaren. Sätta tillbaka fingeravtrycksläsaren
Sätt tillbaka fingeravtrycksläsaren genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Hårddisk
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort hårddisken
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Lossa de skruvar som håller hårddisken på plats i datorn. 5.
Skjut ut hårddisken ur datorn. 6.
Ta bort den skruv som håller fast hårddiskbehållaren i hårddisken. 7.
Lossa hårdiskbehållaren från hårddisken genom att dra i den. Sätta tillbaka hårddisken
Sätt tillbaka hårddisken genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Kylfläns och processorfläkt
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort kylflänsen och processorfläkten
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort knappcellsbatteriet.
Koppla bort fläktkabeln från moderkortet. 7.
Lossa fästskruvarna på kylflänsen. 8.
Lyft upp den kylflänskant som är närmast datorns mitt och skjut sedan ut kylflänsen ur datorn. Ta bort kylflänsen och processorfläkten
Sätt tillbaka kylflänsen och processorfläkten genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Gångjärnskåpor
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort gångjärnskåporna
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort skruvarna som fäster gångjärnskåporna i datorn. 5.
Skjut gångjärnskåporna mot datorns baksida och ta bort dem. Sätta tillbaka gångjärnskåporna
Sätt tillbaka gångjärnskåporna genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
IEEE 1394-port
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort IEEE 1394-porten
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort SIM-kortet.
Ta bort SD-kortet.
Ta bort ExpressCard-kortet.
Ta bort smartkortet.
Ta bort gångjärnskåporna.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort den optiska enheten.
Ta bort hårddisken.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Ta bort knappcellsbatteriet.
Ta bort minnet.
Ta bort WWAN-kortet.
Ta bort WLAN-kortet.
Ta bort Latitude ON™ Flash/CMG-modulen.
Ta bort fingeravtrycksläsaren.
Ta bort kylflänsen och processorfläkten.
Ta bort bildskärmsenheten.
Ta bort skyddet som täcker firewire-kabeln.
23.
Koppla bort och trä ur firewire-datakabeln från moderkortet. 24.
Ta bort skruvarna som fäster IEEE 1394-kortet i datorn.
25.
Ta bort IEEE 1394-kortet från datorn. Sätta tillbaka IEEE 1394-porten
Sätt tillbaka IEEE 1394-porten genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Kort för I/O-port
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort kortet för I/O-porten
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort den optiska enheten.
Ta bort hårddisken.
Ta bort gångjärnskåporna.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort knappcellsbatteriet.
Ta bort kylflänsen och processorfläkten.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Ta bort bildskärmsenheten.
Ta bort handledsstödet.
Ta bort modemet.
Ta bort modemanslutningen.
Ta bort ExpressCard-lådan.
Ta bort handledsstödet.
Ta bort moderkortet.
Ta bort skruven som fäster kortet för I/O-porten i datorn.
20.
Lyft kortet för I/O-porten i den vänstra kanten och plocka ut kortet ur datorn. Sätta tillbaka kortet för I/O-porten
Sätt tillbaka kortet för I/O-porten genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tangentbord
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort tangentbordet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort de skruvar som håller fast tangentbordet i datorn. 6.
Du lossar tangentbordet genom att trycka in plastfliken och lyfta upp tangentbordets bakre kant.
7.
Skjut tangentbordet bakåt och plocka bort det från datorn. Sätta tillbaka tangentbordet
Sätt tillbaka tangentbordet genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Latitude ON™ Flash/CMG-modul
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort Latitude ON Flash/CMG-modulen
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort den vänstra gångjärnskåpan. (Se Ta bort gångjärnskåporna).
Ta bort skruven som fäster Latitude ON Flash/CMG-modulen.
6.
Ta bort Latitude ON Flash/CMG-modulen.
Sätta tillbaka Latitude ON Flash/CMG-modulen
Sätt tillbaka Latitude ON Flash/CMG-modulen genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Lysdiodsskydd
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort lysdiodsskyddet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort batteriet.
Bänd försiktigt loss ena änden på lysdiodskyddet och plocka bort skyddet. Sätta tillbaka lysdiodsskyddet
Sätt tillbaka lysdiodsskyddet genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Minne
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort minnesmodulen
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort åtkomstpanelen.
Sära på spärrhakarna i vardera ände av minnesmodulens kontakt tills minnesmodulen lossnar. 6.
Skjut ut minnesmodulen och ta ut den ur sockeln.
Sätta tillbaka minnesmodulen
Sätt tillbaka minnesmodulen genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Modem
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort modemet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Ta bort skruven som håller modemet på plats i datorn. 7.
Lyft upp modemet något med hjälp av plastfilmsfliken och skjut sedan ut det från dess plats. 8.
Koppla bort modemkabeln från modemet och ta ut modemet ur datorn. Sätta tillbaka modemet
Sätt tillbaka modemet genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Modemanslutning
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort modemanslutningen
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort minnet.
Ta bort ExpressCard-kortet.
Ta bort den optiska enheten.
Ta bort hårddisken.
Ta bort gångjärnskåporna.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort Latitude ON™ Flash/CMG-modulen.
Ta bort WWAN-kortet.
Ta bort WLAN-kortet.
Ta bort knappcellsbatteriet.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Ta bort fingeravtrycksläsaren.
Ta bort bildskärmsenheten.
Ta bort ExpressCard-lådan.
Ta bort handledsstödet.
Ta bort moderkortet.
Trä ur modemanslutningskabeln från datorn. 22.
Lyft upp modemanslutningen från dess plats och ta bort den. Sätta tillbaka modemanslutningen
Sätt tillbaka modemanslutningen genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Modemplugg
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort modempluggen
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Stick in ett stift i modempluggens utmatningshål på modemportspluggen och ta bort låsfästet som fäster pluggen. Sätta tillbaka modempluggen
Sätt tillbaka modempluggen genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Optisk enhet
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort den optiska enheten
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort skruvarna som håller fast den optiska enheten i datorn. 4.
Tryck på och frigör spärren för den optiska enheten. 5.
Dra ut den optiska enheten ur datorn.
Sätta tillbaka den optiska enheten
Sätt tillbaka den optiska enheten genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Handledsstöd
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort handledsstödet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort SIM-kortet.
Ta bort SD-kortet.
Ta bort ExpressCard-kortet.
Ta bort smartkortet.
Ta bort gångjärnskåporna.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort den optiska enheten.
Ta bort hårddisken.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Ta bort knappcellsbatteriet.
Ta bort minnet.
Ta bort WWAN-kortet.
Ta bort WLAN-kortet.
Ta bort Latitude ON™ Flash/CMG-modulen.
Ta bort knappcellsbatteriet.
Ta bort fingeravtrycksläsaren.
Ta bort kylflänsen och processorfläkten.
Ta bort bildskärmsenheten.
Ta bort de 8 skruvarna (nummer 1 är en fästskruv) från datorns undersida. OBS! Om datorn är installerad med ett handledsstöd i standardutförande läser du borttagningsanvisningarna för fingeravtrycksläsaren från steg 8 för att lossa den 9:e skruven som är en fästskruv. 24.
Ta bort skruvarna som fäster handledsstödet i datorn. 25.
Koppla bort högtalarkabeln (1), strömbrytarkabeln (2), pekskärmskabeln (3) och RFID-kabeln (4).
OBS! RFID-kabeln är endast tillgänglig om datorn köptes med en kontaktlös smartkortslösning. 26.
Lyft upp den bakre kanten på handledsstödet och dra på höger sida så frigörs låsfästena på höger sida. När låsfästena på höger sida har frigjorts drar du handledsstödet framåt längst framsidan så att de främre låsfästena frigörs. Ta sedan bort handledsstödet. Sätta tillbaka handledsstödet
Sätt tillbaka handledsstödet genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Strömkontakt
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort strömkontakten
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast E6410 ATG-datorn).
Ta bort batteriet.
Ta bort minnet.
Ta bort ExpressCard-kortet.
Ta bort den optiska enheten.
Ta bort hårddisken.
Ta bort gångjärnskåporna.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort Latitude ON™ Flash/CMG-modulen.
Ta bort WWAN-kortet.
Ta bort WLAN-kortet.
Ta bort knappcellsbatteriet.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Ta bort Fingeravtrycksläsaren.
Ta bort bildskärmsenheten.
Ta bort ExpressCard-lådan.
Ta bort handledsstödet.
Ta bort moderkortet.
Trä ur strömkabeln från datorn. 22.
Lyft upp porten till strömkällan för att ta bort den från datorn. Sätta tillbaka strömkontakten
Sätt tillbaka strömkontakten genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Processor
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort processorn
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast E6410 ATG-datorn).
Ta bort batteriet.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort kylflänsen och processorfläkten.
Vrid processorns kamlås moturs. 7.
Lyft processorn och ta bort den från datorn. Sätta tillbaka processorn
Sätt tillbaka processorn genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
SD-kort
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort SD-kortet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Tryck på SD-kortet så att det lossnar. 3.
Dra i SD-kortet och plocka ut det ur datorn.
Sätta tillbaka SD-kortet
Sätt tillbaka SD-kortet genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
SD-kortläsare
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort SD-kortläsaren
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort minnet.
Ta bort ExpressCard-kortet.
Ta bort den optiska enheten.
Ta bort hårddisken.
Ta bort gångjärnskåporna.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort Latitude ON™ Flash/CMG-modulen.
Ta bort WWAN-kortet.
Ta bort WLAN-kortet.
Ta bort knappcellsbatteriet.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Ta bort fingeravtrycksläsaren.
Ta bort bildskärmsenheten.
Ta bort ExpressCard-lådan.
Ta bort moderkortet.
Koppla bort SD-kortläsarkabeln från moderkortet. 21.
Lyft upp de två krokarna samtidigt som du drar smartkortläsaren till datorns högra sida. 22.
Ta bort smartkortläsaren från datorn. Sätta tillbaka SD-kortläsaren
Sätt tillbaka SD-kortläsaren genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
SIM-kort
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort SIM-kortet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Tryck på SIM-kortet så att det frigörs. 5.
Skjut ut SIM-kortet från datorn. Sätta tillbaka SIM-kortet
Sätt tillbaka SIM-kortet genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Smartkort
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort smartkortet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Dra i smartkortet och plocka ut det ur datorn.
Sätta tillbaka smartkortet
Sätt tillbaka minneskortet genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Moderkort
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort moderkortet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort SIM-kortet.
Ta bort SD-kortet.
Ta bort ExpressCard-kortet.
Ta bort smartkortet.
Ta bort gångjärnskåporna.
Ta bort åtkomstpanelen.
Ta bort den optiska enheten.
Ta bort hårddisken.
Ta bort lysdiodsskyddet.
Ta bort tangentbordet.
Ta bort knappcellsbatteriet.
Ta bort minnet.
Ta bort WWAN-kortet.
Ta bort WLAN-kortet.
Ta bort Latitude ON™ Flash/CMG-modulen.
Ta bort fingeravtrycksläsaren.
Ta bort kylflänsen och processorfläkten.
Ta bort bildskärmsenheten.
Ta bort handledsstödet.
Koppla loss strömkontakten från moderkortet. 24.
Koppla bort smartkortläsaren och IEEE 1394-kablarna från moderkortet. 25.
Ta bort skruvarna som håller fast moderkortet i datorn. 26.
27.
Börja i det bakre högra hörnet och separera moderkortet från I/O-kortanslutningen.
Lyft upp moderkortets bakre kant tills alla anslutningar på vänster sida är separerade, skjut moderkortet bakåt och ta ut det ur datorn. Sätta tillbaka moderkortet
Sätt tillbaka moderkortet genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
WLAN-kort
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort WLAN-kortet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort åtkomstpanelen.
Koppla bort antennkablarna från WLAN-kortet.
6.
Ta bort skruven som håller WLAN-kortet på plats i datorn. 7.
Ta bort WLAN-kortet från datorn. Sätta tillbaka WLAN kortet
Sätt tillbaka WLAN-kortet genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
WWAN-kort
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation hittar du på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance. Ta bort WWAN-kortet
OBS! Det kan hända att du måste installera Adobe® Flash® Player från Adobe.com för att kunna visa bilderna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
Ta bort kåpan till ATG-porten (gäller endast för E6410 ATG-datorer).
Ta bort batteriet.
Ta bort åtkomstpanelen.
Koppla bort eventuella antennkablar som är anslutna till WWAN-kortet.
6.
Ta bort skruven som håller WWAN-kortet på plats i datorn. 7.
Ta bort WWAN-kortet från datorn. Sätta tillbaka WWAN-kortet
Sätt tillbaka WWAN-kortet genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning. Tillbaka till Ta bort och sätta tillbaka delar
Tillbaka till innehållssidan
Arbeta inuti datorn
Dell™ Latitude™ E6410/E6410 ATG Servicehandbok
Innan du arbetar inuti datorn
Rekommenderade verktyg
Stänga av datorn
Efter det att du har arbetat inuti datorn
Innan du arbetar inuti datorn
Följ säkerhetsanvisningarna nedan för att skydda dig och datorn mot potentiella skador. Om inget annat anges förutsätts i varje procedur i det här dokumentet att följande villkor har uppfyllts:
l
l
l
Se till att du har utfört alla steg i det här avsnittet.
Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn. En komponent kan bytas ut eller - om den köpts separat - installeras i omvänd ordning jämfört med borttagningsproceduren.
VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.
VIKTIGT! Många reparationer kan enbart utföras av en certifierad servicetekniker. Du bör endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt vad som auktoriserats i din produktdokumentation, eller enligt vad som anvisas av service och support-teamet online eller per telefon. Skada
som orsakats av servicetekniker som inte är auktoriserade av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ den säkerhetsinformation som medföljde produkten.
VIKTIGT! Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorns baksida) med jämna mellanrum.
VIKTIGT! Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller i hållaren av metall. Håll alltid en komponent, t.ex. en processor, i kanten och aldrig i stiften.
VIKTIGT! När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Om du kopplar bort den här typen av kabel, tryck då in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. Dra isär kontakterna rakt ifrån varandra så att inga kontaktstift böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln. OBS! Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från vad som visas i det här dokumentet. Undvik skada i datorn genom att genomföra nedanstående åtgärder innan du börjar arbeta i den. 1.
2.
3.
Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan repas. Stäng av datorn (se Stänga av datorn).
Om datorn är ansluten (dockad) till en dockningsstation frigör du den. VIKTIGT! Om du ska koppla bort en nätverkskabel kopplar du först bort den från datorn och sedan från nätverksenheten.
4.
5.
6.
7.
Koppla bort alla nätverkskablar från datorn. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen. Koppla bort alla eventuella adaptrar från datorn. Stäng av skärmen och lägg datorn upp och ned på en plan yta. VIKTIGT! När du ska utföra service på datorn måste du först ta ut huvudbatteriet. I annat fall kan moderkortet skadas.
8.
9.
10.
11.
Ta bort huvud batteriet.
Vänd datorn rätt. Öppna bildskärmen. Tryck på strömbrytaren så att moderkortet jordas. VIKTIGT! Undvik elektriska stötar genom att alltid koppla loss datorn från eluttaget innan du öppnar bildskärmen.
VIKTIGT ! Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, t.ex. metallen på datorns baksida, innan du vidrör något inuti datorn. Vidrör då och då på en omålad metallyta för att ta bort eventuell statisk elektricitet som kan skada de interna komponenterna.
12.
13.
Ta bort alla eventuella installerade ExpressCard-kort eller smartkort från kortplatserna. Ta bort hårddisken.
Rekommenderade verktyg
Följande verktyg kan komma att behövas för att kunna genomföra procedurerna i detta dokument:
l
l
l
l
Liten platt skruvmejsel
Stjärnskruvmejsel #0
Stjärnskruvmejsel #1
Liten ritspenna av plast
Stänga av datorn
VIKTIGT! Undvik att data går förlorade genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn.
1.
Stänga av operativsystemet: l
I Windows 7®:
Klicka på Start
l
I Windows Vista®:
Klicka på Start
l
och Stäng av.
, sedan på pilen längst ned till höger på Startmenyn, som visas nedan, och sedan på Stäng av.
I Windows® XP:
Klicka på Start® Stäng av datorn® Stäng av.
Datorn stängs av när operativsystemets avstängningsprocedur är klar.
2.
Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om datorn eller någon ansluten enhet inte stängdes av automatiskt när du stängde av operativsystemet trycker du ned strömknappen i ungefär fyra sekunder för att stänga av dem. Efter det att du har arbetat inuti datorn
När du har bytt ut delar inuti datorn kontrollerar du att alla externa enheter, kort och kablar är anslutna innan du startar datorn.
VIKTIGT! Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Dell-datorn. Använd inte batterier som är utformade för andra Dell-datorer.
1.
2.
Anslut externa enheter, t.ex. en portreplikator, ett externt batteri eller en dockningsstation, och sätt tillbaka eventuella kort (t.ex. ExpressCard-kort).
Anslut telefon- eller nätverkskablar till datorn. VIKTIGT! Anslut alltid nätverkskabeln till nätverksenheten först och sedan till datorn.
3.
4.
5.
Sätt tillbaka batteriet.
Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.
Starta datorn.
Tillbaka till innehållssidan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising