Bluetooth Receiver
Pairing with a Bluetooth device
Art.no 18-8347 ModelBTR011-UK
38-5532 BTR011
Please read the entire instruction manual before using the product and then save
it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any
necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding
technical problems please contact our Customer Services.
Safety
•
•
•
•
The Bluetooth receiver should only be repaired by qualified service personnel.
The product should not be taken apart or modified. Certain exposed parts
inside the casing carry dangerous current. Contact with these can lead to fire
or electric shock.
The product is designed for indoor use only.
Never subject the Bluetooth receiver to high temperature, dust, heavy
vibration, impacts, humidity or moisture.
1. First read the instruction manual of the device which is to be paired with
the Bluetooth receiver.
2. Plug the Bluetooth receiver into a wall socket. The Bluetooth indicator (3) will
start to flash indicating that the Bluetooth receiver is in pairing mode.
3. Activate the Bluetooth function on the device to be paired (linked) with
the Bluetooth receiver. Make sure that the device which is to be paired with
the Bluetooth receiver is no more than 1 metre away from it.
4. The pairing device scans for Bluetooth devices and any devices found will be
shown on the display. Select BTRO11.
5. When the Bluetooth indicator (3) flashes twice every fourth second the pairing
is complete.
6. If prompted for a PIN code, enter 0000. Some devices require that you
accept the pairing by pressing YES or Confirm.
•
•
•
Description
1. USB port for
charging electronic
devices.
2. Plug
3. Bluetooth indicator
4. 3.5 mm line-out
3
1
4
Note: The Bluetooth receiver’s pairing mode is active for 2 minutes, if within
this time the pairing process has not been completed the receiver returns to
standby mode. Unplug it from the wall socket and then plug it back in again
to activate the pairing mode.
Note: The Bluetooth receiver can hold up to 8 devices in its memory, if
an additional device is paired, it will replace the first device in the memory.
If the distance between the Bluetooth receiver and the connected device
becomes too great, the Bluetooth receiver will enter standby mode. If the
Bluetooth receiver and the connected device come back in range of each
other again within 5 minutes they will be paired again automatically.
Charging from the USB port
Why does my telephone not automatically connect to the Bluetooth receiver?
•
If you have been out of range of the Bluetooth receiver for less than 5
minutes, the pairing should take place automatically. If you have been out of
the Bluetooth receiver’s range for more than 5 minutes, you must connect
manually from your telephone.
Disposal
This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are
unsure how to proceed, contact your local authority.
Specifications
Bluetooth version
Bluetooth V2.1 + EDR
Bluetooth profile
Bluetooth A2DP profile
Range Up to 10 metres
Power supply
100–240 V, 50 Hz
USB charging port
5 VDC/1 A
Size
38.5 × 38.5 × 67.5 mm
Weight
approx. 45 g
Declaration of Conformity
Connect the product to be charged to the charging port. Use a suitable USB cable.
The output of the charging port is 5 V DC, 1 A.
The Bluetooth indicator
Hereby, Clas Ohlson AB, declares that the following product(s):
Bluetooth Receiver
Shows the Bluetooth receiver’s function.
•
•
•
2
The Bluetooth indicator flashes continuously in pairing mode.
The Bluetooth indicator flashes once every other second in standby mode
(no device is connected).
The Bluetooth indicator flashes twice every fourth second in active mode (a
device is connected and ready for use).
Art. no: 18-8347 / 38-5532 Model: BTR011
is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Care and maintenance
Operating instructions
BTR011 is a Bluetooth receiver which enables you to listen to music on a music
player which doesn’t support Bluetooth. The signal is transmitted wirelessly from
a Bluetooth-enabled telephone, tablet, etc to the Bluetooth receiver and then to
your HiFi, TV, etc via a cable connected to the line-out socket.
Always unplug the Bluetooth receiver’s mains lead before cleaning.
Clean the Bluetooth receiver using a soft, moist cloth. Use a mild detergent and
never use solvents or strong, abrasive cleaning agents for cleaning as these can
damage the Bluetooth receiver.
Troubleshooting
Article 3.1a (Health):
Article 3.1a (Safety):
Article 3.1b (EMC):
Article 3.2 (Radio):
EMF/SAR 99/519
EC Council Recommendation
EN 62479
EN 60950-1
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 300328
Insjön, Sweden, January 2013
Why can’t the Bluetooth receiver pair with my telephone?
•
•
Check that the Bluetooth receiver is in pairing mode.
The Bluetooth receiver’s pairing mode is active for 2 minutes, if within this
time the pairing process has not been completed the receiver returns to
standby mode. Unplug it from the wall socket and then plug it back in again
to activate the pairing mode.
GREAT BRITAIN • customer service tel: 08545 300 9799 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk internet: www.clasohlson.com/uk
Klas Balkow
President
Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden
Ver. 20130301
1. Plug the Bluetooth receiver into a wall socket.
2. Pair the Bluetooth receiver with your Bluetooth-enabled phone/ transmitter.
(see below)
3. Connect an external audio player/HiFi system to the line-out socket via
a cable with a 3.5 mm plug.
4. Music can now be transmitted from the Bluetooth-enabled transmitter device
to the audio player/HiFi system.
English
Bluetooth Receiver
Användning
BTR011 är en Bluetooth-mottagare som gör det möjligt att lyssna på
musik från en musikanläggning som inte stöder Bluetooth. Signalen
överförs trådlöst från telefonen, sändaren etc. till Bluetooth-mottagaren,
och sedan till en ljudanläggning, TV etc. via kabel från line-out uttaget.
Art.nr 18-8347 ModellBTR011-UK
38-5532
BTR011
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den
sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt
ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor,
kontakta vår kundtjänst.
Säkerhet
• Bluetooth-mottagaren får endast repareras av kvalificerad
servicepersonal.
• Bluetooth-mottagaren får inte demonteras eller ändras.
Farlig spänning finns oskyddat på komponenter inuti Bluetoothmottagares hölje. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge
elektriska stötar.
• Bluetooth-mottagaren är avsedd endast för inomhusbruk.
• Utsätt aldrig Bluetooth-mottagaren för höga eller låga temperaturer,
dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
Beskrivning
3
1
2
USB-uttag för laddning av externa enheter
Stickproppsanslutning
Bluetooth-indikator
3,5 mm-uttag (line-out)
Parkoppling med en Bluetooth-enhet
1. Läs först bruksanvisningen för enheten som ska anslutas till
Bluetooth-mottagaren.
2. Anslut Bluetooth-mottagaren till ett eluttag, Bluetoothindikatorn (3) blinkar vilket indikerar att Bluetooth-mottagaren är
i parkopplingsläge.
3. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska parkopplas med
Bluetooth-mottagaren. Se till att den anslutande enheten och
Bluetooth-mottagaren är max 1 meter från varandra.
4. Den anslutande enheten söker efter Bluetooth-enheter, de enheter
som hittas visas på displayen. Välj BTRO11.
5. När Bluetooth-indikatorn (3) blinkar 2 gånger var 4:e sekund är
anslutningen klar.
6. Om du tillfrågas om en PIN-kod, ska du ange 0000. Vissa enheter
kräver också att du godkänner anslutningen genom att trycka på
YES eller Bekräfta.
• Obs! Bluetooth-mottagarens parkopplingsläge är aktivt i 2 minuter,
mottagaren återgår sedan till standbyläge om ingen parkoppling
har utförts. Ta ur mottagaren ur eluttaget och sätt i den igen för att
aktivera parkopplingsläget.
• Obs! Bluetooth-mottagaren kan hålla upp till 8 enheter i minnet.
Om ytterligare en enhet parkopplas kommer den första att ersättas
av den nya.
• Om avståndet mellan Bluetooth-mottagaren och den anslutna
enheten blir för stort kommer Bluetooth-mottagaren att övergå
till standbyläge. Om Bluetooth-mottagaren och den anslutna
enheten kommer inom räckvidden inom 5 minuter kommer de att
parkopplas igen automatiskt.
Visar Bluetooth-mottagarens funktion.
• Bluetooth-indikatorn blinkar kontinuerligt i parkopplingsläge.
• Bluetooth-indikatorn blinkar 1 gång varannan sekund i standbyläge
(ingen enhet är ansluten).
• Bluetooth-indikatorn blinkar 2 gånger var 4:e sekund i aktivt läge
(enhet är ansluten och klar för användning).
Skötsel och underhåll
Dra ur Bluetooth-mottagaren ur eluttaget innan rengöring.
Torka av Bluetooth-mottagaren med en lätt fuktad, mjuk trasa.
Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka,
slipande rengöringsmedel, det kan skada Bluetooth-mottagaren.
Felsökning
Varför kan inte Bluetooth-mottagaren parkopplas med telefonen,
d.v.s. ingen sammankoppling sker?
• Kontrollera att Bluetooth-mottagaren är i parkopplingsläge.
• Bluetooth-mottagarens parkopplingsläge är aktivt i 2 minuter,
mottagaren återgår sedan till standbyläge. Ta ur den ur eluttaget
och sätt i den igen för att aktivera parkopplingsläget.
Varför ansluter inte telefonen automatiskt till Bluetooth-mottagaren?
• Om du har varit utom Bluetooth-mottagarens räckvidd i mindre
än 5 minuter sker anslutningen automatiskt, om du har varit utom
Bluetooth-mottagarens räckvidd längre än 5 minuter måste du
ansluta manuellt från telefonen.
Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.
Specifikationer
Bluetooth-version
Bluetooth V2.1 + EDR
Bluetooth-profil
Bluetooth A2DP-profil
Räckvidd
Upp till 10 meter
Drivspänning
100–240 V AC
Laddning från USB-uttag
USB-laddningsuttag 5 VDC, 1 A
Anslut produkten som ska laddas till laddningsuttaget. Använd en USBkabel som passar. Laddningsuttaget lämnar 5 V DC, 1 A.
Mått
38,5 × 38,5 × 67,5 mm
Vikt
Ca 45 g
SVERIGE • kundtjänst tel. 0247/445 00 fax 0247/445 09 e-post kundservice@clasohlson.se internet www.clasohlson.se
Ver. 20130301
1.
2.
3.
4.
4
1. Anslut Bluetooth-mottagaren till ett eluttag.
2. Parkoppla Bluetooth-mottagaren med en Bluetooth-telefon eller
annan Bluetooth-sändare. Se nedan.
3. Anslut en extern ljudanläggning till line-out uttaget via kabel med
3,5 mm-kontakt.
4. Musik kan överföras från Bluetooth-enheten till ljudanläggningen.
Bluetooth-indikator
Svenska
Bluetooth-mottagare
Bruk
BTR011 er en Bluetooth-mottaker som gjør det mulig å lytte til musikk
fra et musikkanlegg som ikke støtter Bluetooth. Signalene overføres
trådløst fra telefonen, senderen e.l. til Bluetooth-mottakeren og deretter
til lydanlegg, TV e.l. via kabel fra uttaket for utgående linje.
Art.nr.18-8347 ModellBTR011-UK
38-5532 BTR011
Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for
fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle tekst- og bildefeil samt
endringer i tekniske data. Hvis det skulle oppstå tekniske problemer,
eller hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kundeservice.
Sikkerhet
• Reparasjoner på Bluetooth-mottakeren skal kun utføres av
kvalifisert personell.
• Ikke demonter eller gjør endringer på Bluetooth-mottakeren. Det er
farlig, ubeskyttet spenning på komponenter under dekselet på
Bluetooth-mottakeren. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi
elektrisk støt.
• Bluetooth-mottakeren er beregnet bare til innendørs bruk.
• Ikke utsett Bluetooth-mottakeren for høy eller lav temperatur,
støvete omgivelser, sterke vibrasjoner, støt, fukt eller væske.
Beskrivelse
3
1
2
USB-kontakt for lading av eksterne enheter
Støpseltilkobling
Bluetooth-indikator
3,5 mm-uttak (utgående linje)
Parkobling med en Bluetooth-enhet
1. Les først bruksanvisningen for enheten som skal kobles til
Bluetooth-mottakeren.
2. Koble Bluetooth-mottakeren til et strømuttak. Bluetooth-indikatoren
(3) blinker for å indikere at Bluetooth-mottakeren er i paringsmodus.
3. Aktiver Bluetooth på enheten som skal parkobles med Bluetoothmottakeren. Kontroller at avstanden mellom enheten som skal
tilkobles og Bluetooth-mottakeren er maksimalt 1 meter.
4. Enheten som kobles til, søker etter Bluetooth-enheter. De enhetene
som blir funnet, vises på displayet. Velg BTRO11.
5. Tilkoblingen er klar når Bluetooth-indikatoren (3) blinker 2 ganger
hvert 4. sekund.
6. Hvis du blir spurt om en PIN-kode, skal du angi 0000. Enkelte
enheter krever også at du godkjenner tilkoblingen ved å trykke på
YES (JA) eller Godkjenn.
• Obs! Bluetooth-mottakerens paringsmodus er aktiv i 2 minutter.
Mottakeren går deretter i ventemodus hvis det ikke blir utført noen
parkobling. Koble den fra strømuttaket og sett i kontakten på nytt
for å aktivere paringsmodus.
• Obs! Bluetooth-mottakeren kan holde opptil 8 enheter i minnet.
Hvis ytterligere en enhet parkobles, blir den første erstattet av
den nye.
• Hvis avstanden mellom Bluetooth-mottakeren og den tilkoblede
enheten blir for stor, går Bluetooth-mottakeren i ventemodus.
Hvis Bluetooth-mottakeren og den tilkoblede enheten kommer
innenfor rekkevidde i løpet av 5 minutter, blir de parkoblet
igjen automatisk.
Bluetooth-indikatoren viser Bluetooth-mottakerens funksjon:
• Bluetooth-indikatoren blinker kontinuerlig i paringsmodus.
• Bluetooth-indikatoren blinker 1 gang annethvert sekund
i ventemodus (ingen enhet er tilkoblet).
• Bluetooth-indikatoren blinker 2 ganger hvert 4. sekund i aktiv
modus (enhet er tilkoblet og klar til bruk).
Behandling og vedlikehold
Koble Bluetooth-mottakeren fra strømuttaket før rengjøring.
Tørk av Bluetooth-mottakeren med en lett fuktet, myk klut. Bruk et mildt
rengjøringsmiddel, og aldri løsemiddel eller sterke, slipende rengjøringsmidler, for det kan skade Bluetooth-mottakeren.
Feilsøking
Hvorfor kan ikke Bluetooth-mottakeren parkobles med telefonen?
Det vil si, sammenkoblingen skjer ikke.
• Kontroller at Bluetooth-mottakeren er i paringsmodus.
• Bluetooth-mottakerens paringsmodus er aktiv i 2 minutter.
Mottakeren går deretter i ventemodus. Koble den fra strømuttaket
og sett i kontakten på nytt for å aktivere paringsmodus.
Hvorfor kobles ikke telefonen automatisk til Bluetooth-mottakeren?
• Hvis du har vært utenfor Bluetooth-mottakerens rekkevidde
i mindre enn 5 minutter, skjer tilkoblingen automatisk, men hvis
du har vært utenfor Bluetooth-mottakerens rekkevidde lenger enn
5 minutter, må du koble til manuelt fra telefonen.
Avfallshåndtering
Når du skal avhende produktet, skal dette skje i henhold til gjeldene
forskrifter. Hvis du ikke vet hvor du skal gjøre dette, kan du ta kontakt
med kommunen.
Spesifikasjoner
Bluetooth-versjon
Bluetooth V2.1 + EDR
Bluetooth-profil
Bluetooth A2DP-profil
Rekkevidde
Opptil 10 meter
Lading fra USB-kontakten
Spenning
100–240 V AC
Koble produktet som skal lades, til kontakten for lading. Bruk en USBkabel som passer. Kontakten for lading gir 5 V DC, 1 A.
Mål
38,5 × 38,5 × 67,5 mm
Vekt
Ca. 45 g
USB-kontakt for lading 5 V DC, 1 A
NORGE • kundesenter tel. 23 21 40 00 fax 23 21 40 80 e-post kundesenter@clasohlson.no internett www.clasohlson.no
Ver. 20130301
1.
2.
3.
4.
4
1. Koble Bluetooth-mottakeren til et strømuttak.
2. Opprett en parkobling mellom Bluetooth-mottakeren og
en Bluetooth-telefon eller Bluetooth-sender. Se nedenfor.
3. Koble et eksternt lydanlegg til uttaket for utgående linje via kabel
med en 3,5 mm-kontakt.
4. Musikk kan overføres fra Bluetooth-enheten til lydanlegget.
Bluetooth-indikator
Norsk
Bluetooth-mottaker
Tuotenro18-8347 Malli BTR011-UK
38-5532 BTR011
Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa
tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen
tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.
Turvallisuus
• Vain valtuutettu huoltoliike saa korjata Bluetooth-vastaanottimen.
• Älä pura tai muuta Bluetooth-vastaanotinta. Tuotteen rungon sisällä
on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja.
Niiden koskettaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
• Bluetooth-vastaanotin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
• Älä altista Bluetooth-vastaanotinta liian korkeille lämpötiloille, pölylle,
tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
Kuvaus
3
1
4
Käyttö
BTR011 on Bluetooth-vastaanotin, joka mahdollistaa musiikin kuunte­
lemisen stereoista, jotka eivät tule Bluetoothia. Signaali siirtyy langattomasti esim. puhelimesta tai lähettimestä Bluetooth-vastaanottimeen ja
siitä esim. stereoihin tai TV:hen kaapelilla line-out-liitännästä.
1. Liitä Bluetooth-vastaanotin pistorasiaan.
2. Yhdistä Bluetooth-vastaanotin Bluetooth-puhelimeen tai Bluetoothlähettimeen. Katso alla.
3. Liitä ulkoinen äänilähde line-out-liitäntään kaapelilla, jossa on
3,5 mm:n liitin.
4. Musiikkia voidaan siirtää Bluetooth-laitteesta äänilähteeseen.
Yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen
1. Lue ensin sen laitteen käyttöohje, jonka liität Bluetoothvastaanottimeen.
2. Liitä Bluetooth-vastaanotin pistorasiaan. Bluetooth-merkkivalo (3)
vilkkuu, mikä tarkoittaa sitä, että Bluetooth-vastaanotin on valmis
muodostamaan yhteyden.
3. Aktivoi Bluetooth-vastaanottimeen liitettävän laitteen Bluetooth.
Varmista, että liitettävä laite ja Bluetooth-vastaanotin ovat enintään
yhden metrin päässä toisistaan.
4. Liitettävä laite etsii Bluetooth-laitteita. Löydetyt laitteet näkyvät
näytöllä. Valitse BTRO11.
5. Kun Bluetooth-merkkivalo (3) vilkkuu kaksi kertaa neljän sekunnin
välein, Bluetooth-yhteys on muodostettu.
6. Jos laite kysyy PIN-koodia, syötä 0000. Tietyt laitteet vaativat
lisäksi, että Bluetooth-yhteys hyväksytään. Paina tällöin Yes tai
Vahvista.
• Huom.! Bluetooth-vastaanotin on yhteydenmuodostustilassa
kaksi minuuttia ja palaa valmiustilaan, ellei yhteyttä muodosteta
sinä aikana. Irrota sen pistoke pistorasiasta hetkeksi, niin
yhteydenmuodostustila aktivoituu taas.
• Huom.! Bluetooth-vastaanottimen muistissa voi olla enintään
kahdeksan laitetta. Jos muodostat Bluetooth-yhteyden
yhdeksännelle laitteelle, yhteys ensimmäiseen laitteeseen katoaa.
• Jos Bluetooth-vastaanottimen ja liitetyn laitteen etäisyys on liian
suuri, Bluetooth-vastaanotin siirtyy valmiustilaan. Jos Bluetoothvastaanotin ja liitetty laite palaavat kantaman sisälle viiden minuutin
sisällä, niiden yhteys palautuu automaattisesti.
2
USB-liitäntä ulkoisten laitteiden lataukseen
Pistokeliitäntä
Bluetooth-merkkivalo
3,5 mm:n liitäntä (line-out)
Liitä ladattava laite USB-liitäntään. Käytä sopivaa USB-kaapelia.
Latausliitäntä: 5 V DC, 1 A.
SUOMI • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222 sähköposti asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu www.clasohlson.fi
• Bluetooth-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti yhteydenmuodostustilassa.
• Bluetooth-merkkivalo vilkkuu joka toinen sekunti valmiustilassa
(kun laitetta ei ole liitetty).
• Bluetooth-merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa neljän sekunnin välein
aktiivisessa tilassa (laite on liitetty ja käyttövalmis).
Huolto ja ylläpito
Irrota Bluetooth-vastaanottimen pistoke pistorasiasta ennen vastaanottimen puhdistamista.
Pyyhi Bluetooth-vastaanotin kevyesti kostutetulla ja pehmeällä liinalla.
Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hiovia puhdistusaineita
tai liuotinaineita, sillä ne voivat vaurioittaa Bluetooth-vastaanotinta.
Vianetsintä
Miksi Bluetooth-vastaanotin ei muodosta Bluetooth-yhteyttä
puhelimen kanssa?
• Varmista, että Bluetooth-vastaanotin on yhteydenmuodostustilassa.
• Bluetooth-vastaanotin on yhteydenmuodostustilassa kaksi
minuuttia ja palaa valmiustilaan, ellei yhteyttä muodosteta
sinä aikana. Irrota sen pistoke pistorasiasta hetkeksi, niin
yhteydenmuodostustila aktivoituu taas.
Miksi puhelin ei muodosta automaattisesti yhteyttä Bluetoothvastaanottimeen?
• Jos puhelin on ollut Bluetooth-vastaanottimen kantaman
ulkopuolella alle viisi minuuttia, yhteys muodostuu automaattisesti
Jos puhelin on ollut kantaman ulkopuolella yli viisi minuuttia,
muodosta yhteys manuaalisesti puhelimesta.
Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.
Tekniset tiedot
Bluetooth-versio
Bluetooth V2.1 + EDR
Bluetooth-profiili
Bluetooth A2DP-profiili
Kantama
Jopa 10 metriä
Käyttöjännite
100–240 V AC
USB-latausliitäntä
5 VDC, 1 A
Mitat
38,5 × 38,5 × 67,5 mm
Paino
Noin 45 g
Ver. 20130301
1.
2.
3.
4.
USB-lataus
Bluetooth-merkkivalo
Suomi
Bluetooth-vastaanotin
Betrieb
Art.Nr.18-8347 Modell BTR011-GB
38-5532
BTR011
Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen
und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten
wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich
unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.
Sicherheitshinweise
• Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern überlassen.
• Das Gerät darf nicht demontiert oder anderweitig verändert
werden. Im Inneren des Produktes befinden sich nicht isolierte
Komponenten mit gefährlicher Stromspannung. Bei Kontakt
können diese zu Bränden oder Stromschlägen führen.
• Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
• Das Gerät niemals hohen oder niedrigen Temperaturen, staubiger
Umgebung, starken Erschütterungen, Flüssigkeiten oder
Feuchtigkeit aussetzen.
Beschreibung
3
1
2
USB-Ladeausgang für externe Geräte.
Steckeranschluss
Indikatorlampe
3,5 mm-Buchse (Line-Out)
1. Das Gerät an eine Steckdose anschließen.
2. Den Bluetooth-Empfänger an Bluetooth-Handy oder -Empfänger
koppeln. Siehe unten.
3. Eine externe Stereoanlage an die Line-Out-Buchse (3,5 mm)
anschließen.
4. Musik kann vom Bluetooth-Gerät an die Stereoanlage
übertragen werden.
Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät
1. Zuerst die Bedienungsanleitung für das anzuschließende
Gerät lesen.
2. Den Bluetooth-Empfänger an eine Steckdose anschließen,
die Indikatorlampe (3) blinkt, was den Bluetooth-Suchmodus anzeigt.
3. Die Bluetooth-Funktion des anzuschließenden Gerätes aktivieren
und dieses in den Suchmodus versetzen. Der Abstand zwischen
den Geräten sollte dabei nicht mehr als 1 Meter betragen.
4. Das anzuschließende Gerät sucht nach Bluetooth-Geräten,
gefundene Geräte werden im Display angezeigt. BTRO11 wählen.
5. Wenn die Indikatorlampe (3) alle 4 Sekunden 2-mal Blinkt, sind
die Geräte gekoppelt.
6. Bei eventueller PIN-Abfrage, den PIN „0000“ eingeben. Bei einigen
Geräten muss die Verbindung zusätzlich zugelassen werden.
• Achtung: Der Bluetooth-Suchmodus des Empfängers ist 2 Minuten
aktiv. Bei nicht etablierter Verbindung wechselt der Empfänger
danach in den Standby-Modus. Den Empfänger aus der Steckdose
nehmen und wieder einstecken um den Bluetooth-Suchmodus
erneut zu starten.
• Achtung: Der Bluetooth-Empfänger merkt sich bis zu
8 Verbindungen. Wenn ein weiteres Gerät angeschlossen wird,
wird es mit dem ersten ausgetauscht usw.
• Bei zu großem Abstand zwischen dem Bluetooth-Empfänger
und dem angeschlossenen Gerät wechselt der Empfänger
in den Standby-Modus. Wenn der Bluetooth-Empfänger und
das angeschlossene Gerät innerhalb von 5 Minuten in Reichweite
von einander kommen, werden sie wieder miteinander verbunden.
Die Indikatorlampe zeigt die Funktion des Empfängers an:
• Die Indikatorlampe blinkt ununterbrochen im Bluetooth-Suchmodus.
• Die Indikatorlampe blinkt alle 2 Sekunden 1-mal im Standby-Modus
(kein angeschlossenes Gerät).
• Die Indikatorlampe blinkt alle 4 Sekunden 2-mal im WiedergabeModus (Geräte sind gekoppelt).
Pflege und Wartung
Den Netzstecker vor der Reinigung ziehen.
Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen.
Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien
oder schleifende Reinigungsmittel.
Fehlersuche
Der Bluetooth-Empfänger kann nicht mit einem anderen Gerät
gekoppelt werden.
• Sicherstellen, dass sich der Empfänger im Suchmodus befindet.
• Der Suchmodus des Empfängers ist 2 Minuten aktiv, danach
wechselt der Empfänger in den Standby-Modus. Den Empfänger
aus der Steckdose nehmen und wieder einstecken um den
Bluetooth-Suchmodus erneut zu starten.
Das Handy stellt keine automatische Verbindung mit dem Empfänger her.
• Wenn der Empfänger und das angeschlossene Gerät innerhalb
von 5 Minuten wieder in Reichweite von einander kommen,
werden sie automatisch miteinander verbunden, ansonsten muss
die Verbindung manuell vom Telefon wiederhergestellt werden.
Hinweise zur Entsorgung
Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind erhältlich von der Gemeinde oder den
kommunalen Entsorgungsbetrieben.
Technische Daten
Bluetooth-Version
Bluetooth V2.1 + EDR
Bluetooth-Profil
Bluetooth A2DP-Profil
Reichweite
Bis zu 10 Meter
Laden über USB-Buchse
Betriebsspannung
100–240 V AC
Das zu ladende Gerät an die Ladebuchse anschließen. Ein passendes
USB-Kabel benutzen. Ausgangsspannung der USB-Buchse 5 V DC
bei 1 A.
USB-Ladebuchse
5 VDC, 1 A
Abmessungen
38,5 × 38,5 × 67,5 mm
Gewicht
ca. 45 g
DEUTSCH • kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.com besuchen und auf Kundenservice klicken.
Ver. 20130301
1.
2.
3.
4.
4
BTR011 ist ein Bluetooth-Empfänger zum Anschluss an eine Stereoanlage, die Bluetooth nicht selber unterstützt. Der Ton wird per Funk
von Telefon, Sender etc. an den Bluetooth-Empfänger gesendet, und
dann von der Line-Out-Buchse über Kabel an Stereoanlage, TV, etc.
weitergeleitet.
Die Indikatorlampe
Deutsch
Bluetooth-Empfänger
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising