Opel Mokka | Instrukcja obsługi systemów multimedialnych 2015,5

Opel Mokka | Instrukcja obsługi systemów multimedialnych 2015,5
OPEL MOKKA
Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego
Spis treści
Navi 950 / CD 600 ......................... 5
CD 450 / 400 ................................ 89
Navi 950 / CD 600
Wprowadzenie ............................... 6
Podstawowa obsługa ................... 17
Radioodtwarzacz ......................... 25
Odtwarzacz CD ............................ 32
Urządzenia zewnętrzne ............... 35
Nawigacja .................................... 40
Rozpoznawanie mowy ................. 60
Telefon ......................................... 70
Najczęściej zadawane pytania ..... 80
Indeks .......................................... 84
6
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Informacje ogólne .......................... 6
Zabezpieczenie przed
kradzieżą ....................................... 7
Przegląd elementów
sterujących ..................................... 8
Obsługa ....................................... 14
Informacje ogólne
System Infotainment posiada wiele
nowoczesnych funkcji, które podczas
podróży samochodowych
zapewniają rozrywkę i informacje o
trasie.
Radioodbiornik można używać w
łatwy sposób, zapisując dużą liczbę
stacji radiowych FM, AM i DAB
(nadawanie cyfrowego sygnału
audio) za pomocą programowanych
przycisków 1...6.
Do systemu audio-nawigacyjnego
można podłączać, jako dodatkowe
źródła sygnału audio, zewnętrzne
urządzenia pamięci np. iPod,
urządzenia USB lub inne zewnętrzne
urządzenia audio – za pomocą
przewodu lub bezprzewodowo przez
Bluetooth.
System nawigacyjny z dynamicznym
planowaniem trasy zawsze
poprowadzi prosto do celu oraz, jeśli
będzie to konieczne, może
automatycznie zmodyfikować trasę,
by ominąć korki lub inne problemy
drogowe.
Dodatkowo system audionawigacyjny jest wyposażony w
aplikację telefonu komórkowego,
który umożliwia wygodne i
bezpieczne korzystanie z telefonu
komórkowego w pojeździe.
Opcjonalnie, system audionawigacyjny można obsługiwać za
pomocą elementów panelu
sterowania, elementów sterujących
na kierownicy lub funkcji
rozpoznawania mowy.
Dobrze zaprojektowane elementy
sterujące i czytelne ekrany
umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę
systemu.
Szczegółowe informacje dotyczące
obsługi oraz najnowszych aktualizacji
oprogramowania można znaleźć na
naszej stronie internetowej.
Uwaga
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera
opis wszystkich opcji i funkcji
udostępnianych przez różne
systemy Infotainment. Niektóre
opisy, w tym dotyczące
wyświetlacza i funkcji menu, mogą
nie dotyczyć posiadanego pojazdu
Wprowadzenie
ze względu na różnice pomiędzy
poszczególnymi wariantami
modelu, specyfikacje modelu dla
danego kraju, zainstalowane
wyposażenie dodatkowe lub
akcesoria.
Ważne informacje dotyczące
obsługi i bezpieczeństwa ruchu
drogowego
9 Ostrzeżenie
Należy zawsze korzystać z
systemu Infotainment w sposób
umożliwiający bezpieczne
prowadzenie pojazdu. W razie
wątpliwości zatrzymać pojazd i
obsługiwać system podczas
postoju.
9 Ostrzeżenie
Stosowanie systemu
nawigacyjnego nie zwalnia
kierowcy z odpowiedzialności
prawidłowego, czujnego
zachowania, jako uczestnika
ruchu drogowego. Należy zawsze
postępować zgodnie ze
stosownymi przepisami ruchu
drogowego.
Wartości (np. adresy) można
wprowadzać wyłącznie podczas
postoju pojazdu.
Jeśli instrukcje systemu
nawigacyjne są sprzeczne z
przepisami ruchu drogowego,
zawsze mają zastosowanie
przepisy.
9 Ostrzeżenie
Niektóre miejsca, np. ulice
jednokierunkowe czy strefy dla
pieszych, nie są oznaczone na
mapie systemu nawigacyjnego. W
powyższych miejscach system
może wyświetlić ostrzeżenie,
które należy zaakceptować.
Dlatego też należy zwracać
szczególną uwagę na ulice
jednokierunkowe oraz inne drogi i
wjazdy, na których obowiązuje
zakaz wjazdu.
7
Odbiór programów radiowych
W następujących sytuacjach możliwe
są trzaski, szumy, zakłócenia, a
nawet całkowity zanik odbioru:
■ zmieniająca się odległość od
nadajnika
■ nakładanie się sygnałów wskutek
odbić
■ gdy na drodze fal radiowych
znajdują się różnego rodzaju
przeszkody
Zabezpieczenie przed
kradzieżą
System audio-nawigacyjny
wyposażony jest w elektroniczny
system bezpieczeństwa w celu
zapobiegania kradzieży.
Dzięki niemu system audioinformacyjny będzie działał wyłącznie
w samochodzie, w którym został
pierwotnie zamontowany – jest tym
samym bezwartościowy dla złodzieja.
8
Wprowadzenie
Przegląd elementów sterujących
Navi 950
Wprowadzenie
1
;
2
Uzyskiwanie dostępu do
strony głównej ....................... 17
Przyciski stacji radiowych 1...6
Krótkie naciśnięcie:
wybieranie stacji .................... 27
5
m VOL
Naciśnięcie: włączanie i
wyłączanie systemu .............. 14
6
Obrót: regulowanie
głośności ............................... 14
u
3
Długie naciśnięcie:
zapisywanie stacji ................. 27
DEST / NAV
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w
przód) .................................... 25
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
następnego utworu ............... 33
4
Otwieranie menu celów
podróży systemu
nawigacyjnego ...................... 45
s
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w tył) .... 25
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
poprzedniego utworu ............ 33
Urządzenia zewnętrzne:
przechodzenie do
poprzedniego utworu ............ 37
7
Urządzenia zewnętrzne:
przechodzenie do
następnego utworu ............... 37
T
CD/MP3/WMA:
rozpoczęcie/wstrzymanie
odtwarzania ........................... 33
Urządzenia zewnętrzne:
rozpoczęcie/wstrzymanie
odtwarzania ........................... 37
9
8
FAV 1-2-3
9
Otwieranie listy ulubionych . . . 27
AS 1-2
Krótkie naciśnięcie:
otwieranie listy
automatycznie
zapisanych stacji ................... 27
Długie naciśnięcie:
automatyczne
zapisywanie stacji ................. 27
10 TP
Włączanie i wyłączanie
funkcji komunikatów dla
kierowców ............................. 28
11 d
Wysuwanie CD ..................... 33
12 CONFIG
Otwieranie menu ustawień . . . 22
13 INFO
Radioodbiornik:
informacja o bieżącej stacji
10
Wprowadzenie
CD/MP3/WMA,
urządzenia zewnętrzne:
informacje o bieżącym utworze
Nawigacja: informacje,
np. dotyczące bieżącej lokalizacji
14 Pokrętło wielofunkcyjne
Obrót: zaznaczanie
pozycji menu lub
ustawianie wartości
alfanumerycznych ................ 17
Naciśnięcie (zewnętrzny
pierścień): wybór/
uaktywnienie zaznaczonej
opcji; potwierdzenie
ustawionej wartości; wł./
wył. funkcji, otwieranie
menu audio lub nawigacji ..... 17
15 Przełącznik ośmiopozycyjny
Nawigacja: przesuwanie
okna podglądu mapy ............ 41
16 BACK
Menu: przechodzenie o
jeden poziom wstecz ............. 17
Wprowadzanie wartości:
usuwanie ostatniego
znaku lub całego wpisu ......... 17
17 RPT / NAV
Powtórzenie ostatniego
komunikatu nawigacyjnego ... 55
18 Szczelina na płyty CD ........... 33
19 O
Odbieranie połączenia lub
aktywacja/dezaktywacja
wyciszenia ............................. 73
20 NAV
Wyświetlanie mapy .............. 41
21 SRCE (Źródło)
Nacisnąć w celu
przełączenia między
różnymi źródłami sygnału audio
Odtwarzacz CD/MP3 ............ 32
USB ....................................... 35
AUX ....................................... 35
Bluetooth ............................... 35
AM ......................................... 25
FM ......................................... 25
DAB ....................................... 25
Wprowadzenie
CD 600
11
12
Wprowadzenie
1
;
2
3
4
5
u
9
Uzyskiwanie dostępu do
strony głównej ....................... 17
Przyciski stacji radiowych 1...6
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w
przód) .................................... 25
Wysuwanie CD ..................... 33
10 CONFIG
Długie naciśnięcie:
zapisywanie stacji ................. 27
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
następnego utworu ............... 33
Krótkie naciśnięcie:
wybieranie stacji .................... 27
s
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w tył) .... 25
6
Urządzenia zewnętrzne:
przechodzenie do
następnego utworu ............... 37
FAV 1-2-3
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
poprzedniego utworu ............ 33
7
Otwieranie listy ulubionych . . . 27
AS 1-2
Krótkie naciśnięcie:
otwieranie listy
automatycznie
zapisanych stacji ................... 27
Urządzenia zewnętrzne:
przechodzenie do
poprzedniego utworu ............ 37
m VOL
Naciśnięcie: włączanie i
wyłączanie systemu .............. 14
Obrót: regulowanie
głośności ............................... 14
8
Długie naciśnięcie:
automatyczne
zapisywanie stacji ................. 27
TP
Włączanie i wyłączanie
funkcji komunikatów dla
kierowców ............................. 28
d
Otwieranie menu ustawień . . . 22
11 INFO
Radioodbiornik:
informacja o bieżącej stacji
CD/MP3/WMA,
urządzenia zewnętrzne:
informacje o bieżącym utworze
12 Pokrętło wielofunkcyjne
Obrót: zaznaczanie
pozycji menu lub
ustawianie wartości
alfanumerycznych ................ 17
Naciśnięcie: wybór/
uaktywnienie zaznaczonej
opcji; potwierdzenie
ustawionej wartości; wł./
wył. funkcji, otwieranie
menu audio ........................... 17
Wprowadzenie
13 BACK
Menu: przechodzenie o
jeden poziom wstecz ............. 17
Wprowadzanie wartości:
usuwanie ostatniego
znaku lub całego wpisu ......... 17
14 Tone
Otwieranie ustawień
barwy dźwięku ...................... 20
15 Szczelina na płyty CD ........... 33
16 O
Odbieranie połączenia lub
aktywacja/dezaktywacja
wyciszenia ............................. 73
17 T
CD/MP3/WMA:
rozpoczęcie/wstrzymanie
odtwarzania ........................... 33
Urządzenia zewnętrzne:
rozpoczęcie/wstrzymanie
odtwarzania ........................... 37
18 SRCE (Źródło)
Nacisnąć w celu
przełączenia między
różnymi źródłami sygnału audio
13
Elementy sterujące na
kierownicy
Odtwarzacz CD/MP3 ............ 32
USB ....................................... 35
AUX ....................................... 35
Bluetooth ............................... 35
AM ......................................... 25
FM ......................................... 25
DAB ....................................... 25
1
qw
Krótkie naciśnięcie:
odbieranie połączeń
telefonicznych ....................... 73
lub wybieranie numeru z
listy ........................................ 73
lub uruchom system
rozpoznawania mowy ........... 60
14
Wprowadzenie
Długie naciśnięcie:
wyświetlanie listy połączeń ... 73
2
Jeśli aktywny jest telefon:
obrócenie w górę/w dół
umożliwia wybranie
następnej/poprzedniej
pozycji na liście połączeń ..... 73
lub włączenie
przekazywania poleceń
głosowych (jeśli telefon
obsługuje tę funkcję) ............. 60
SRC (Źródło)
3
Przy aktywnym telefonie i
połączeniu oczekującym:
obrócenie w górę/w dół
umożliwia przełączenie
między rozmowami ............... 73
w
4
Zwiększanie głośności .......... 14
─
5
Zmniejszanie głośności ......... 14
xn
Naciśnięcie: wybieranie
źródła dźwięku ...................... 25
Jeśli aktywne jest radio:
obrócenie w górę/w dół
umożliwia wybranie
następnej/poprzedniej
zapisanej stacji ...................... 25
Jeśli aktywny jest
odtwarzacz CD: obrócenie
w górę/w dół umożliwia
wybranie następnego/
poprzedniego utworu CD/
MP3/WMA ............................. 33
Jeśli aktywne jest
urządzenie zewnętrzne:
obrócenie w górę/w dół
umożliwia wybranie
następnego/poprzedniego
utworu ................................... 37
Krótkie naciśnięcie:
zakańczanie/odrzucanie
połączeń ................................ 73
lub zamykanie listy
połączeń ................................ 73
lub włączanie/wyłączanie
wyciszenia ............................. 14
lub wyłącz system
rozpoznawania mowy ........... 60
Obsługa
Elementy sterujące
System audio-nawigacyjny obsługuje
się przy użyciu przycisków
funkcyjnych i pokrętła
wielofunkcyjnego, korzystając z
menu pojawiających się na
wyświetlaczu.
Wprowadzanie danych obywa się
opcjonalnie za pomocą:
■ centralnego modułu sterującego na
desce rozdzielczej 3 8
■ elementów sterujących na
kierownicy 3 8
■ systemu rozpoznawania mowy
3 60
Uwaga
W kolejnych rozdziałach opisano
tylko najbardziej bezpośrednie
sposoby obsługi menu. W
niektórych przypadkach mogą być
dostępne inne opcje.
Wprowadzenie
Włączanie i wyłączanie systemu
Infotainment
Nacisnąć krótko przycisk X. Po
włączeniu systemu uaktywniane jest
poprzednio wybrane źródło dźwięku.
Automatyczne wyłączanie
Jeśli system audio-nawigacyjny
został włączony przez naciśnięcie X
przy wyłączonym zapłonie, po
upływie 10 minut wyłączy się
automatycznie.
Ustawianie głośności
Obrócić X. Bieżące ustawienia
pokazują się w oknie na dole ekranu.
Po włączeniu systemu wybierany jest
ostatnio używany poziom głośności,
pod warunkiem że jest on niższy od
maksymalnego poziomu
początkowego.
Następujące opcje głośności można
ustawić niezależnie od siebie:
■ maksymalna głośność przy
włączeniu 3 21
■ głośność komunikatów dla
kierowców 3 21
■ głośność komunikatów nawigacji
3 41
Automatyczna regulacja głośności
Gdy funkcja automatycznej regulacji
głośności jest włączona 3 21,
poziom głośności jest automatycznie
dostosowywany proporcjonalnie do
prędkości jazdy, aby skompensować
hałas silnika, toczących się kół oraz
wiatru.
Wyciszanie
Nacisnąć O (jeśli dostępny jest
interfejs telefonu: nacisnąć na kilka
sekund), aby wyciszyć źródła
dźwięku.
W celu wyłączenia wyciszenia
obrócić X VOL lub ponownie
nacisnąć O (jeśli dostępny jest
interfejs telefonu: nacisnąć i
przytrzymać przez kilka sekund).
15
Ograniczanie głośności przy
wysokich temperaturach
Przy bardzo wysokich temperaturach
wewnątrz samochodu system audionawigacyjny ogranicza maksymalny
poziom głośności. Jeśli jest to
konieczne, głośność jest
zmniejszana automatycznie.
Tryby działania
Podłączanie zewnętrznych
odtwarzaczy audio
Kilkakrotnie nacisnąć SRCE, aby
przełączyć między głównymi menu:
AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth
lub DAB.
Szczegółowy opis następujących
elementów:
■ Odtwarzacz CD/MP3 3 32
■ Gniazdo USB 3 35
■ Wejście AUX 3 35
■ Bluetooth Audio 3 35
■ Radio AM 3 25
■ Radio FM 3 25
■ Radio DAB 3 30
16
Wprowadzenie
Nawigacja
Nacisnąć przycisk NAV, aby
wyświetlić mapę aplikacji
nawigacyjnej.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby otworzyć podmenu z opcjami
wprowadzania celu podróży i
struktury trasy.
Szczegółowy opis funkcji systemu
nawigacji 3 40.
Telefon
Nacisnąć O, aby wyświetlić główne
menu telefonu zawierające opcje
wprowadzania lub wyboru numerów.
Szczegółowy opis funkcji telefonu
komórkowego 3 70.
Uwaga
W aplikacji Szybkie informacje mogą
się wyświetlać krótkie informacje o
źródłach sygnału audio i bieżącej
sesji nawigacyjnej.
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa ................... 17
Ustawienia barwy dźwięku ........... 20
Ustawienia poziomu głośności .... 21
Ustawienia systemu ..................... 22
17
Podstawowa obsługa
Pokrętło wielofunkcyjne
Pokrętło wielofunkcyjne stanowi
centralny element sterujący obsługą
menu.
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne:
■ zaznaczanie pozycji menu
■ ustawianie wartości
alfanumerycznej
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne
(Navi 950: nacisnąć pierścień
zewnętrzny):
■ wybieranie lub włączanie
zaznaczonych pozycji
■ potwierdzanie ustawionych
wartości
■ włączanie / wyłączanie funkcji
systemu
■ otwieranie menu audio lub
nawigacji w odpowiedniej aplikacji
Przycisk ;
Nacisnąć ;, aby przejść do Strona
główna.
Za pomocą pokrętła
wielofunkcyjnego można uzyskać
dostęp do różnych aplikacji.
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
wybrać Więcej na dole ekranu.
18
Podstawowa obsługa
Przycisk BACK
Nacisnąć BACK:
■ aby wyjść z menu lub ekranu
■ aby przejść z podmenu do menu
nadrzędnego
■ aby usunąć ostatni znak z ciągu
wprowadzanych znaków
Nacisnąć i przytrzymać BACK przez
kilka sekund, aby usunąć cały wpis.
w opisane następująco: „...wybrać
<nazwa przycisku>/<nazwa
pozycji>”.
Przewijanie list
Przykłady obsługi menu
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne
(Navi 950: nacisnąć pierścień
zewnętrzny), aby wyświetlić drugą
Strona główna z następnymi
aplikacjami.
Za pomocą pokrętła
wielofunkcyjnego można uzyskać
dostęp do różnych aplikacji.
Uwaga
Bezpośredni dostęp do większości
aplikacji lub menu aplikacji można
również uzyskać za pomocą
przycisków na tablicy przyrządów.
Wybieranie elementu ekranu
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
przesunąć wskaźnik (= zmieniony
kolor tła) na żądaną opcję.
Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny,
aby uaktywnić wybraną ikonę lub
pozycję menu bądź wybrany przycisk
ekranowy.
Uwaga
W następnych rozdziałach
poszczególne etapy procedur
wyboru i uaktywnienia przycisku
ekranowego lub pozycji menu będą
Jeśli wszystkie dostępne opcji nie
mieszczą się na liście wyświetlanej
na ekranie, wyświetla się pasek
przewijania.
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne w
prawo, aby przewinąć w górę i w
lewo, aby przewinąć w dół.
Podstawowa obsługa
Uwaga
W następnych rozdziałach
poszczególne etapy przewijania do
pozycji listy będą opisane jako
„...przewinąć do <nazwa pozycji>”.
Regulacja ustawienia
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
zmienić bieżącą wartość ustawienia.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby potwierdzić ustawioną wartość.
Uwaga
W następnych rozdziałach
poszczególne etapy regulacji
ustawień będą w opisane
następująco: „...wyregulować
<nazwa ustawienia> do...”.
Uaktywnienie pozycji menu
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
przesunąć wskaźnik (= zmieniony
kolor tła) na żądaną opcję.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby uaktywnić pozycję menu. W polu
lub kółku wyboru obok odpowiedniej
pozycji menu pojawi się znak lub
punkt.
19
Uwaga
W następnych rozdziałach
poszczególne etapy procedur
aktywacji pozycji menu będą
opisane jako „...uaktywnić <nazwa
pozycji>”.
Wprowadzanie ciągu znaków
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
zaznaczyć żądany znak.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wprowadzić odpowiedni znak w
polu wprowadzania na górze ekranu.
Ostatni znak w ciągu można usunąć,
naciskając Usuń na ekranie lub
BACK na tablicy rozdzielczej.
Naciśnięcie i przytrzymanie BACK
powoduje usunięcie całego wpisu.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby potwierdzić wybór znaku.
Uwaga
W następnych rozdziałach
poszczególne etapy wprowadzania
znaków będą opisane następująco
„... wprowadzić żądane znaki...”.
20
Podstawowa obsługa
Komunikaty
Przed wykonaniem funkcji
systemowej czasami pojawia się
komunikat. W razie potrzeby wybrać
jedną z opcji.
Ustawienia barwy dźwięku
Nacisnąć ; a następnie wybrać
Więcej na dole ekranu. Na drugiej
Strona główna wybrać Dźwięk.
Zostaje wyświetlone menu ustawień
barwy dźwięku.
Mid
Służy do podwyższenia lub obniżenia
średnich niskich częstotliwości źródła
audio.
Wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Treble
Służy do podwyższenia lub obniżenia
poziomu wysokich częstotliwości
źródła audio.
Wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Tryb EQ
Wybór i uaktywnienie przycisku
ekranowego w komunikacie funkcji
odbywa się tak samo, jak
przedstawiono w opisie wybierania
opcji w menu.
Bass
Służy do podwyższenia lub obniżenia
poziomu niskich częstotliwości źródła
audio.
Wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
(EQ: Korektor)
Użyć tego ustawienia w celu
optymalnego dobrania barwy
dźwięku do określonego stylu
muzycznego, np. Muz. rockowa lub
Klasyka.
Wybrać opcję EQ. Wyświetli się
podmenu z zaprogramowanymi
stylami muzycznymi.
Wybrać żądaną charakterystykę
dźwięku.
Podstawowa obsługa
Jeśli wybrany jest jeden z
zaprogramowanych stylów
muzyczny, system ustawia Tony
niskie, Środek i Tony wysokie.
Jeśli jedno z powyższych ustawień
zostanie wyregulowane ręcznie, EQ
ustawi się na Ręczny.
Fader i balans (rozłożenie
głośności między głośnikami
przednimi/tylnymi i lewymi/
prawymi)
Jeśli zostanie wybrana opcja Fader
lub Balans, z prawej strony ekranu
wyświetli się rysunek.
Aby ustawić rozłożenie głośności
między przednimi i tylnymi głośnikami
w pojeździe, wybrać Fader.
Wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Aby ustawić rozłożenie głośności
między lewymi i prawymi głośnikami
w pojeździe, wybrać Balans.
Wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Ustawienia poziomu
głośności
Ustawianie automatycznej
regulacji głośności
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia radia.
Wybrać opcję Automatyczna
regulacja głośności, aby wyświetlić
odpowiednie menu.
Aby nastawić stopień
dopasowywania głośności, dla opcji
Automatyczna regulacja głośności
wybrać ustawienie Wył., Cicho,
Średnia lub Mocna.
21
Wył.: brak podwyższenia poziomu
głośności wraz ze wzrostem
prędkości.
Mocna: maksymalne podwyższenie
poziomu głośności wraz ze wzrostem
prędkości.
Regulacja głośności
początkowej
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia radia.
Wybrać opcję Głośność po
włączeniu, aby wyświetlić
odpowiednie menu.
Wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Regulacja poziomu głośności
komunikatów dla kierowców
Głośność komunikatów dla
kierowców można nastawić,
wybierając poziom niezależny od
„normalnego” poziomu głośności.
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia radia.
22
Podstawowa obsługa
Wybrać opcję Opcje RDS, a
następnie Głośność informacji o
warunkach ruchu, aby wyświetlić
odpowiednie menu.
Wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Uwaga
Podczas emisji komunikatu,
głośność można wyregulować w
prosty sposób, naciskając m.
Regulacja głośności sygnału
dźwiękowego
Przy posługiwaniu się elementami
sterującymi w pojeździe krótkie
sygnały dźwiękowe potwierdzają
działania. Głośność krótkich
sygnałów dźwiękowych można
wyregulować.
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia pojazdu.
Wybrać opcję Ustawienia komfortu, a
następnie Głośność sygn. ostrzeg.,
aby wyświetlić odpowiednie
podmenu. Wybrać opcję Cichy lub
Mocna.
Regulacja głośności
komunikatów systemu
nawigacji
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia nawigacji.
Wybrać opcję Komunikat głosowy, a
następnie Głośność nawigacji.
Zostanie wyświetlone odpowiednie
podmenu.
Aby ustawić głośność komunikatów
głosowych, wybrać Komunikat a
następnie wyregulować ustawienia
stosownie do potrzeb.
Aby ustawić głośność z jaką może
być odtwarzany sygnał ze źródła
audio w tle, wybrać Tło a następnie
wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Wybrać Sprawdz. głośności, aby
odtworzyć przykładowy sygnał audio
z ustawieniami.
Uwaga
Podczas emisji komunikatu,
głośność można wyregulować w
prosty sposób, naciskając m.
Ustawienia systemu
Za pomocą aplikacji Konfiguracja
można regulować różne ustawienia
systemu audio-nawigacyjnego.
Ustawienia języka
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Języki (Languages). Zostanie
wyświetlona lista wszystkich
dostępnych języków.
Wybrać żądany język.
Ustawienia godziny i daty
Nacisnąć CONFIG, a następnie
wybrać Czas i data, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu.
Podstawowa obsługa
Automatyczne ustawianie czasu
System stale odbiera informacje o
aktualnej godzinie i dacie.
Jeśli ustawienia godziny i daty mają
być aktualizowane automatycznie,
uaktywnić Synchronizacja zegara
RDS.
Jeśli godzina i data mają być
ustawiane ręcznie, należy
zdezaktywować Synchronizacja
zegara RDS.
Ustawianie zegara
Aby ustawić godzinę, wybrać Ustaw
czas.
Wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Ustawianie daty
Aby ustawić datę, wybrać Ustaw
datę. Wyregulować ustawienia
stosownie do potrzeb.
Format godziny
Aby ustawić żądany format godziny,
wybrać Ustaw format czasu. Zostanie
wyświetlone podmenu. Włączyć 12
godzin lub 24 godz.
Informacje o oprogramowaniu
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia radia.
Przewinąć listę i wybrać Menu wersji
oprogramowania, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu.
Informacje o wersji oprogramowania
Aby wyświetlić listę wersji wszystkich
zainstalowanych programów, wybrać
Informacje o wersji oprogramowania.
Domyślnie wszystkie wersje są
uaktywnione.
23
Aktualizacja oprogramowania
Aby uaktualnić oprogramowanie
systemu, należy skontaktować się z
centrum Opel Partner.
Plik dziennika
Aby wygenerować plik dziennika
bieżącej wersji oprogramowania,
wybrać Tworzenie pliku dziennika.
Informacje o licencji
Aby wyświetlić informacje o
producencie systemu audionawigacyjnego, wybrać Informacje
dotyczące licencji.
Domyślne ustawienia fabryczne
Aby przywrócić ustawienia fabryczne
systemu audio-nawigacyjnego,
wybrać Resetowanie radia.
Ustawienia wyświetlacza
Nacisnąć CONFIG, a następnie
wybrać Ustawienia wyświetlacza, aby
wyświetlić odpowiednie podmenu.
Strona główna
Wybrać Menu strony głównej, aby
wyświetlić menu ustawień strony
głównej.
24
Podstawowa obsługa
Aby przejść do menu z Strona
główna, wybrać Menu na dole
ekranu.
Strona główna można ustawić
zgodnie z własnymi preferencjami.
Dostosowywanie do wymagań
Ikony aplikacji wyświetlane na
pierwszej stronie główne można
wybrać stosownie do potrzeb.
Wybrać Dostosuj stronę główną, aby
wyświetlić listę wszystkich aplikacji
zainstalowanych w systemie.
Uaktywnić pozycje menu tych
aplikacji, które mają być wyświetlane
na pierwszej stronie głównej.
Inne aplikacje zostaną umieszczone
na kolejnych stronach.
Sortowanie
Na każdej stronie głównej można
umieścić maksymalnie osiem ikon
aplikacji.
Pozycje ikon można zmieniać
zgodnie z wymaganiami.
Wybrać Sortuj według, aby wyświetlić
strony główne w trybie edycji.
Wybrać ikonę, która ma być
przeniesiona.
Przewinąć stronę główną do pozycji,
w której ma być umieszczona ikona.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby potwierdzić.
Ikona zostaje przeniesiona w nowe
miejsce. Ikona, która znajdowała się
wcześniej w tym miejscu, wyświetla
się w pierwotnym miejscu
przeniesionej ikony.
Ustawienia domyślne strony głównej
Aby zresetować Strona główna do
domyślnych ustawień fabrycznych,
wybrać Przywróć ustaw.domyślne
strony głównej.
Wyłączanie wyświetlacza
Aby wyłączyć wyświetlacz, wybrać
Wyłączenie wyświetlacza.
Aby ponownie włączyć wyświetlacz,
nacisnąć dowolny przycisk na tablicy
rozdzielczej (z wyjątkiem pokrętła
m VOL).
Radioodtwarzacz
Radioodtwarzacz
Obsługa
Włączanie radioodbiornika
Obsługa ....................................... 25
Wyszukiwanie stacji ..................... 25
Listy automatycznie zapisanych
stacji ............................................. 27
Listy ulubionych stacji .................. 27
System RDS (Radio Data
System) ........................................ 28
DAB – nadawanie cyfrowego
sygnału audio .............................. 30
Nacisnąć ; a następnie wybrać AM,
FM lub DAB.
Wyświetla się ostatnio wybrana
stacja.
Uwaga
Gdy źródło sygnału audio jest już
aktywne, można przełączać między
różnymi źródłami sygnału audio,
kilkakrotnie naciskając SRCE.
Wyszukiwanie stacji
Automatyczne wyszukiwanie
stacji
Aby przejść do kolejnej zapisanej w
pamięci stacji, krótko nacisnąć t lub
v.
Ręczne wyszukiwanie stacji
Nacisnąć i przytrzymać przycisk t
lub v. Zwolnić przycisk, gdy
wyświetlana wartość zbliży się do
żądanej częstotliwości.
25
Ręczne dostrajanie odbioru
stacji
W zakresie częstotliwości FM lub
DAB nacisnąć pokrętło
wielofunkcyjne, aby otworzyć
odpowiednie menu a następnie
wybrać Strojenie ręczne. Na dole
ekranu wyświetla się aktualnie
aktywna częstotliwość.
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
ustawić żądaną częstotliwość.
W zakresie AM obrócić pokrętło
wielofunkcyjne, aby wyregulować
częstotliwość.
Listy stacji
W zakresie FM lub DAB obrócić
pokrętło wielofunkcyjne, aby
wyświetlić listę stacji.
W zakresie AM nacisnąć pokrętło
wielofunkcyjne, aby wyświetlić menu
odpowiedniego zakresu
częstotliwości.
Wybrać opcję Lista stacji AM.
26
Radioodtwarzacz
Wyświetli się lista wszystkich stacji,
które można odbierać w danym
zakresie częstotliwości na danym
obszarze.
Uwaga
Jeśli wcześniej nie została
utworzona lista stacji, system audionawigacyjny przeprowadza
automatyczne wyszukiwanie stacji.
Lista kategorii
Wiele stacji RDS 3 28 i DAB
3 30 przesyła kod PTY, który
określa typ nadawanego programu
(np. wiadomości). Niektóre stacje
zmieniają również kod PTY w
zależności od treści nadawanego
aktualnie programu.
System audio-nawigacyjny zapisuje
te stacje w odpowiedniej liście
kategorii sortowane według typu
programu.
Uwaga
Pozycja podmenu zawierająca listę
kategorii jest dostępna tylko dla
zakresów częstotliwości FM i DAB.
Wybrać żądaną stację.
Uwaga
i oznacza aktualnie odbieraną
stację.
W celu wyszukania typu programu
określonego przez stacje należy
wybrać opcję listy kategorii
określonego zakresu.
Zostanie wyświetlona lista aktualnie
dostępnych typów programów.
Wybrać żądany typ programu.
Zostanie wyświetlona lista stacji,
nadających wybrany typ programu.
Wybrać żądaną stację.
Uwaga
i oznacza aktualnie odbieraną
stację.
Aktualizowanie list stacji
Jeśli stacje zapisane w liście stacji dla
danego zakresu nie są już odbierane,
listy stacji AM i DAB należy
uaktualnić.
Uwaga
Lista stacji FM uaktualnia się
automatycznie.
Wybrać odpowiednią pozycję listy w
menu dla danego zakresu
częstotliwości, aby uaktualnić listę
stacji.
Rozpoczyna się wyszukiwanie stacji.
Po zakończeniu wyszukiwania
włączony zostanie odbiór ostatnio
wybranej stacji radiowej.
Aby anulować wyszukiwanie stacji,
nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne.
Uwaga
W przypadku zaktualizowania stacji
dla danego zakresu aktualizowana
jest również odpowiednia lista
kategorii.
Radioodtwarzacz
Listy automatycznie
zapisanych stacji
Najlepiej odbierane stacje w zakresie
częstotliwośc można zapisywać i
wybierać z list automatycznie
zapisanych stacji.
Automatyczne zapisywanie
stacji
Przytrzymać wciśnięty AS do
momentu wyświetlenia komunikatu o
automatycznym zapisywaniu. Na 2
listach automatycznego zapisu
zostanie zapisanych 12 stacji o
najmocniejszym sygnale w bieżącym
zakresie częstotliwości.
Aby anulować procedurę
automatycznego zapisywania,
wybrać Anuluj.
Ręczne zapisywanie stacji
Każdy z zakresów posiada 2 listy
automatycznie zapisanych stacji
(AS 1, AS 2), obie mieszczące po
6 stacji.
Uwaga
Zaznaczona jest aktualnie
odbierana stacja.
Na listach automatycznego zapisu
można również zapisywać stacje
ręcznie.
Ustawić odbiór stacji, która ma zostać
zapisana.
Nacisnąć AS, aby otworzyć listę
automatycznego zapisu lub
przełączyć się na drugą listę.
W celu zapisania stacji w jednej z
pozycji pamięci: nacisnąć przycisk
odpowiedniej stacji 1...6 do momentu
wyświetlenia komunikatu z
potwierdzeniem.
27
Uwaga
Stacje zapisane ręcznie są
nadpisywane podczas procesu
automatycznego zapisywania stacji.
Przywracanie odbioru stacji
W razie potrzeby nacisnąć AS, aby
otworzyć listę automatycznie
zapisanych stacji lub przełączyć na
drugą taką listę.
W celu przywrócenia odbioru danej
stacji nacisnąć jeden z przycisków
numerycznych stacji 1...6.
Listy ulubionych stacji
Na listach ulubionych stacji można
ręcznie zapisywać stacje z
wszystkich zakresów.
28
Radioodtwarzacz
W celu zapisania stacji w jednej z
pozycji pamięci: nacisnąć przycisk
odpowiedniej stacji 1...6 do momentu
wyświetlenia komunikatu z
potwierdzeniem.
Przywracanie odbioru stacji
Na jednej liście ulubionych stacji
można zapisać 6 stacji. Liczbę
dostępnych list ulubionych stacji
można zmienić (patrz poniżej).
Uwaga
Zaznaczona jest aktualnie
odbierana stacja.
Zapisywanie stacji
Ustawić odbiór stacji, która ma zostać
zapisana.
Krótko nacisnąć FAV, aby otworzyć
listę ulubionych stacji lub przełączyć
się na drugą taką listę.
W razie potrzeby krótko nacisnąć
FAV, aby otworzyć listę ulubionych
stacji lub przełączyć się na drugą taką
listę. Nacisnąć jeden z przycisków
stacji radiowych 1...6, aby włączyć
stację zapisaną w odpowiedniej
lokalizacji.
Określanie liczby list ulubionych
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia radia. Wybrać
Ilość ulubionych stron, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu.
Wybrać liczbę stron ulubionych, która
ma być wyświetlana.
System RDS (Radio Data
System)
System RDS jest usługą stacji FM,
która w znaczny sposób ułatwia
znajdowanie poszukiwanej stacji i
zapewnia jej bezproblemowy odbiór.
Zalety systemu RDS
■ Dla ustawionej stacji zamiast
częstotliwości wyświetlana jest
nazwa programu.
■ Podczas wyszukiwania stacji
system Infotainment dostraja się
wyłącznie do stacji RDS.
■ System Infotainment zawsze
dostraja się do najlepiej odbieranej
częstotliwości dla ustawionej stacji
za pomocą funkcji AF
(częstotliwość alternatywna).
■ W zależności od odbieranej stacji
system Infotainment może
pokazywać na wyświetlaczu
informacje tekstowe przesyłane ze
stacji radiowej, które mogą
zawierać np. informacje o
bieżącym programie.
Radioodtwarzacz
Menu opcji systemu RDS
Aby otworzyć menu konfiguracji RDS,
nacisnąć CONFIG, a następnie
wybrać Ustawienia radia.
Wybrać Opcje RDS, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu.
Regionalne
Czasami stacje RDS nadają na
różnych częstotliwościach odmienne
regionalne wersje programów.
Jeśli włączona jest opcja Regionalne
(REG), wybrane są tylko
częstotliwości alternatywne tych
samych programów regionalnych.
Jeśli opcja Regionalne (REG) jest
wyłączona, alternatywne
częstotliwości stacji są wybierane
niezależnie od programu
regionalnego.
Zatrzymanie przewijanego
tekstu
Włączanie funkcji RDS
Aktywowanie RDS.
Uwaga
Jeśli opcja RDS jest nieaktywna, nie
wyświetlają się wszystkie pozycje
menu Opcje RDS.
Niektóre stacje RDS podają na
wyświetlaczu nie tylko nazwę
programu, lecz także dodatkowe
informacje na temat bieżącego
programu. Jeśli wyświetlane są
informacje dodatkowe, nazwa
programu jest ukryta.
Aby wyłączyć wyświetlanie informacji
dodatkowych, uaktywnić Zatrzym.
przewijania tekstu.
29
Wiadomości tekstowe ze stacji
radiowej
Jeśli włączona jest funkcja RDS i trwa
odbiór stacji RDS, na wyświetlaczu
poniżej nazwy aktywnego programu
pojawiają się informacje o bieżącym
programie oraz aktualnie
odtwarzanym utworze.
Aby pokazać lub ukryć informacje,
włączyć lub wyłączyć Radiotekst.
Radiowe komunikaty dla
kierowców
(TP = ang. Traffic Programme)
Stacje nadające program
komunikatów drogowych są stacjami
RDS, które nadają informacje
przeznaczone dla kierowców.
Gdy funkcja komunikatów dla
kierowców jest włączona, podczas
nadawania komunikatów przerywane
jest odtwarzanie programu
radiowego lub plików z nośników.
30
Radioodtwarzacz
Włączanie i wyłącznie funkcji
radiowych komunikatów dla
kierowców
W celu włączenia lub wyłączenia
funkcji oczekiwania na komunikaty
dla kierowców w systemie audionawigacyjnym, nacisnąć TP.
■ Jeśli odbiór komunikatów dla
kierowców jest włączony, na
wyświetlaczu pokazuje się symbol
[ ].
■ Jeśli wybrana stacja nie jest stacją
nadającą komunikaty dla
kierowców, automatycznie
rozpoczynane jest wyszukiwanie
najbliższej stacji spełniającej ten
wymóg.
■ Po znalezieniu stacji nadającej
komunikaty dla kierowców, na
wyświetlaczu pojawia się symbol
[TP].
Głośność komunikatów drogowych
Aby wyregulować głośność
komunikatów drogowych, wybrać
Głośność informacji o warunkach
ruchu. Zostanie wyświetlone
odpowiednie podmenu.
Wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Odsłuchiwanie wyłącznie
komunikatów dla kierowców
Włączyć funkcję radiowych
komunikatów dla kierowców i
całkowicie zmniejszyć poziom
głośności systemu Infotainment.
Blokowanie komunikatów dla
kierowców
W celu zablokowania odbioru
komunikatów dla kierowców, np.
podczas odtwarzania płyty CD/MP3:
Nacisnąć TP lub wybrać Anuluj w
komunikacie TP na ekranie.
Komunikaty dla kierowców zostają
anulowane, ale funkcja komunikatów
pozostaje włączona.
DAB – nadawanie
cyfrowego sygnału audio
Cyfrowy system radiowy DAB (ang.
Digital Audio Broadcasting) jest
innowacyjnym i uniwersalnym
systemem nadawania.
Informacje ogólne
■ Stacje DAB są oznaczane za
pomocą nazwy programu zamiast
częstotliwością nadawania.
■ Dzięki systemowi DAB kilka
programów radiowych (usług)
może być nadawanych na
pojedynczej częstotliwości
(multipleksie).
■ Oprócz wysokiej jakości cyfrowych
sygnałów audio stacje DAB nadają
również połączone z programem
dane i wiele innych usług, takich jak
komunikaty dla kierowców.
■ Tak długo jak odbierany jest sygnał
stacji nadawczej (nawet gdy jest on
bardzo słaby), odbiornik systemu
DAB poprawnie rekonstruuje
przesyłany dźwięk.
■ Nie występuje zjawisko zaniku fali
(osłabienia dźwięku), typowe dla
odbioru AM lub FM. Sygnał
systemu DAB jest odtwarzany ze
stałą głośnością.
■ W przypadku systemu DAB nie
występują zakłócenia generowane
przez stacje nadające na
zbliżonych częstotliwościach
Radioodtwarzacz
(zjawisko typowe dla odbioru stacji
AM i FM).
Jeśli sygnał DAB jest za słaby, aby
mógł być odebrany przez odbiornik,
system przełącza się na ten sam
program nadawany przez inną
stację DAB lub FM.
■ Odbijanie sygnału DAB od
przeszkód naturalnych lub
budynków poprawia odbioru,
podczas gdy podobne okoliczności
pogarszają odbiór AM i FM.
■ Gdy włączony jest odbiór DAB,
tuner FM systemu audionawigacyjnego pozostaje aktywny
w tle, stale wyszukując stacje FM o
najmocniejszym sygnale. Jeśli
włączona jest funkcja TP 3 28,
nadawane są komunikaty dla
kierowców ze stacji FM, która jest w
danej chwili najlepiej odbierana.
Wyłączyć funkcję TP, aby odbiór
DAB nie był przerywany
komunikatami dla kierowców ze
stacji FM.
Komunikaty DAB
Oprócz programów muzycznych,
wiele stacji DAB nadaje także
komunikaty należące do różnych
kategorii.
Gdy wyświetlane jest menu główne
DAB, nacisnąć pokrętło
wielofunkcyjne, aby otworzyć Menu
DAB a następnie wybrać Ogłoszenia.
W przypadku włączenia niektórych
lub wszystkich kategorii, aktualnie
nadawany program DAB zostanie
przerwany, gdy pojawi się komunikat
należący do określonej kategorii.
Uaktywnić żądane kategorie.
31
32
Odtwarzacz CD
Odtwarzacz CD
Informacje ogólne ........................ 32
Obsługa ....................................... 33
Informacje ogólne
Formaty plików
Ważne informacje dotyczące
płyt Audio CD i MP3/WMA
Płyty CD Audio
Można używać następujących
formatów CD: CD-ROM Mode 1 i
Mode 2; CD-ROM XA Mode 2,
Form 1 i Form 2.
Zintegrowany odtwarzacz CD
systemu Infotainment umożliwia
odtwarzanie płyt Audio CD i
MP3/WMA.
Przestroga
W żadnym razie nie umieszczać w
odtwarzaczu płyt DVD, płyt CD o
średnicy 8 cm ani płyt CD o
nieregularnym kształcie.
Na płytach CD nie wolno
umieszczać naklejek. Płyty mogą
zablokować się w napędzie i
uszkodzić odtwarzacz. W takiej
sytuacji konieczna będzie
wymiana urządzenia.
Płyty CD MP3
Można używać następujących
formatów plików: ISO9660 Level 1,
Level 2, (Romeo, Joliet).
Pliki MP3 i WMA zapisane w
jakimkolwiek formacie innym niż
podane powyżej mogą nie być
odtwarzane prawidłowo, zaś
zapisane na nich nazwy plików i
katalogów mogą nie być prawidłowo
wyświetlane.
Odnośnie do danych zapisanych na
płytach z plikami MP3/WMA mają
zastosowanie poniższe ograniczenia:
Liczba utworów: maks. 999
Liczba katalogów: maks. 255
Głębokość struktury katalogów:
maks. 64 poziomy (zalecana:
maks. 8 poziomów)
Liczba list odtwarzania: maks.15
Odtwarzacz CD
Liczba utworów w liście odtwarzania:
maks. 255
Dozwolone rozszerzenia list
odtwarzania: .m3u, .pls, .asx, .wpl
Jeśli po wysunięciu płyta CD nie
zostanie wyjęta, po kilku sekundach
zostanie automatycznie ponownie
wciągnięta do napędu.
Lista utworów
Obsługa
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
wyświetlić listę wszystkich utworów
nagranych na płycie CD.
Rozpoczynanie odtwarzania
płyty CD
Trzymając płytę CD stroną z etykietą
do góry, wsunąć ją w szczelinę płyt,
aż zostanie automatycznie pobrana.
Odtwarzanie płyty CD rozpoczyna się
automatycznie i wyświetlane jest
menu główne CD MP3 CD.
Jeśli płyta CD jest już włożona, ale
menu CD ani MP3 CD nie jest
aktywne, nacisnąć ; i wybrać CD.
Wyświetla się menu główne CD lub
MP3 CD i rozpoczyna się
odtwarzanie płyty CD.
33
Uwaga
Aktualnie odtwarzany utwór jest
oznaczony przez i.
W zależności od tego czy w
odtwarzaczu znajduje się płyta audio
CD czy MP3 CD, na wyświetlaczu
pojawiają się bardziej lub mniej
szczegółowe informacje dotyczące
płyty CD i bieżącego utworu.
Uwaga
Gdy źródło sygnału audio jest już
aktywne, można przełączać między
różnymi źródłami sygnału audio,
kilkakrotnie naciskając SRCE.
Wyjmowanie płyt CD
Nacisnąć przycisk d.
Płyta CD zostanie wysunięta ze
szczeliny.
Wybrać żądany utwór.
Przyciski funkcyjne
Przejście do poprzedniego lub
następnego utworu
Nacisnąć t lub v jeden raz lub
kilka razy, aby przejść do
poprzedniego lub następnego
utworu.
Szybkie przewijanie do przodu lub do
tyłu
W celu przewinięcia bieżącego
utworu w przód lub w tył nacisnąć i
przytrzymać t lub v.
34
Odtwarzacz CD
Wstrzymywanie odtwarzania
Nacisnąć T, aby wstrzymać
odtwarzanie.
Menu audio
Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny,
aby wyświetlić menu CD lub MP3.
Uwaga
Opis funkcji dostępnych w menu
MP3 3 37.
Funkcja odtwarzania losowego
Aby odtworzyć utwory z płyty CD w
kolejności losowej, uaktywnić
Przypadkowa kolejność.
Aby wrócić do normalnej kolejności
odtwarzania, zdezaktywować
Przypadkowa kolejność.
Urządzenia zewnętrzne
Urządzenia
zewnętrzne
Informacje ogólne ........................ 35
Odtwarzanie dźwięku ................... 37
Wyświetlanie zdjęć ...................... 38
Informacje ogólne
Gniazda do podłączania urządzeń
zewnętrznych są ukryte pod pokrywą
w konsoli środkowej.
Uwaga
Gniazda muszą być zawsze czyste i
suche.
Wejście AUX
Do wejścia AUX można podłączyć
np. urządzenie iPod, smartfon lub
inne zewnętrzne urządzenie audio z
wtykiem typu jack 3,5 mm. System
audio-nawigacyjny może odtwarzać
pliki muzyczne zapisane w
zewnętrznych urządzeniach audio.
Sygnał audio z zewnętrznego
urządzenia audio podłączonego do
wejścia AUX jest odtwarzany przez
głośniki systemu audionawigacyjnego.
Głośność można regulować za
pomocą systemu audionawigacyjnego. Wszystkie inne
funkcje sterujące muszą być
obsługiwane z zewnętrznego
urządzenia audio.
35
Podłączanie urządzenia
Aby podłączyć zewnętrzne
urządzenie audio do gniazda AUX
systemu audio-nawigacyjnego,
należy użyć następującego
przewodu:
3-stykowego do sygnału audio.
Aby odłączyć urządzenie zewnętrzne
(AUX), wybrać inną funkcję i usunąć
urządzenie.
Gniazdo USB
Do gniazda USB można podłączyć
odtwarzacz MP3, urządzenie USB
urządzenie iPod lub smartfon.
System audio-nawigacyjny może
odtwarzać pliki muzyczne lub
wyświetlać zdjęcia zapisane w
zewnętrznych urządzeniach audio.
Po podłączeniu do gniazda USB,
powyższe urządzenia można
obsługiwać za pomocą elementów
sterujących i opcji menu systemu
audio-nawigacyjnego.
36
Urządzenia zewnętrzne
Uwaga
System Infotainment nie obsługuje
wszystkich modeli odtwarzaczy
MP3, kart pamięci USB, urządzeń
iPod i smartfonów.
Podłączanie/odłączanie urządzenia
Podłączyć urządzenie do gniazda
USB. W przypadku urządzenia iPod
użyć odpowiedniego przewodu
połączeniowego.
Uwaga
W przypadku podłączenia
urządzenia USB lub iPod, którego
nie można odczytać, pojawi się
odpowiedni komunikat o błędzie i
system audio-nawigacyjny
automatycznie przełączy się na
poprzednią funkcję.
Aby odłączyć urządzenie USB lub
iPod, należy wybrać inną funkcję, a
następnie odłączyć urządzenie
pamięci USB.
Przestroga
Unikać odłączania urządzenia
podczas odtwarzania. Może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia lub systemu audionawigacyjnego.
Bluetooth
Do systemu audio-nawigacyjnego
można bezprzewodowo podłączyć
źródła sygnału audio Bluetooth (np.
telefony komórkowe z odtwarzaczem
muzyki, odtwarzacze plików MP3
wyposażone w funkcję Bluetooth itd.),
które obsługują muzyczne profile
Bluetooth A2DP i AVRCP.
System audio-nawigacyjny może
odtwarzać pliki muzyczne zapisane w
urządzeniach Bluetooth np. iPodzie
lub smarftonie.
Podłączanie urządzenia
Szczegółowy opis podłączania
urządzeń przez Bluetooth 3 71.
Formaty plików
Pliki dźwiękowe
Obsługiwane są tylko urządzenia
sformatowane w systemach plików
FAT32, NTFS i HFS+.
Uwaga
Niektóre pliki mogą nie być
odtwarzane prawidłowo. Może to
wynikać z innego formatu zapisu lub
stanu pliku.
Pliki pochodzące ze sklepów
internetowych objęte systemem
cyfrowego zarządzania prawami
(DRM) nie mogą być odtwarzane.
Odtwarzane formaty plików
dźwiękowych to: .mp3, .wma, .aac
i .m4a.
Podczas odtwarzania pliku
zawierającego informacje zapisane w
postaci tagów ID3, system audionawigacyjny może wyświetlać te
informacje, np. tytuł utworu i
wykonawcę.
Urządzenia zewnętrzne
Pliki zdjęciowe
Odtwarzane formaty plików
zdjęciowych
to: .jpg, .jpeg, .bmp, .png i .gif.
Maksymalny rozmiar plików to:
szerokość 2048 pikseli i wysokość
2048 (4MP).
Gracenote
Baza danych Gracenote zawiera
informacje dotyczące mediów
aktualnie dostępnych na rynku.
Po podłączeniu urządzeń
zewnętrznych, utwory lub pliki są
rozpoznawane przez funkcję
Gracenote.
Jeśli jest aktywna funkcja
normalizacji Gracenote, błędy
ortograficzne w danych zapisanych w
tagach MP3 są poprawiane
automatycznie. Dzięki temu można
poprawić wyszukiwanie mediów.
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia radia.
Wybrać Opcje Gracenote, aby
wyświetlić odpowiednie podmenu.
Włączyć funkcję normalizacji
Gracenote.
Odtwarzanie dźwięku
Rozpoczęcie odtwarzania
Podłączyć urządzenie, jeśli nie jest
podłączone 3 35.
Nacisnąć ; a następnie wybrać
USB, AUX lub Bluetooth.
Przykład: menu główne USB
37
Przyciski funkcyjne
Pliki mediów zapisane w
urządzeniach USB i Bluetooth można
obsługiwać za pomocą przycisków na
panelu sterowania.
Przejście do poprzedniego lub
następnego utworu
Nacisnąć t lub v jeden raz lub
kilka razy, aby przejść do
poprzedniego lub następnego
utworu.
Szybkie przewijanie do przodu lub do
tyłu
W celu przewinięcia bieżącego
utworu w przód lub w tył nacisnąć i
przytrzymać t lub v.
Wstrzymywanie odtwarzania
Nacisnąć T, aby wstrzymać
odtwarzanie.
Menu audio
Aby wyświetlić odpowiednie menu
audio, nacisnąć pokrętło
wielofunkcyjne.
38
Urządzenia zewnętrzne
Uwaga
Nie każda pozycja menu jest
dostępna we wszystkich menu
audio.
Funkcja odtwarzania losowego
Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny,
aby wyświetlić menu USB lub
Bluetooth.
Aby odtworzyć utwory z
odpowiedniego urządzenia w
kolejności losowej, uaktywnić
Przypadkowa kolejność.
Aby wrócić do normalnej kolejności
odtwarzania, zdezaktywować
Przypadkowa kolejność.
Przeglądanie
(dostępne tylko menu USB)
Aby wyszukać utwór w strukturze
katalogów, wybrać jedną z pozycji
menu np. Katalogi, Listy
odtwarzania lub Albumy.
Przeglądać strukturę katalogów aż do
znalezienia żądanego utworu.
Wybrać utwór, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Indywidualne listy odtwarzania
System umożliwia tworzenie nowych
list odtwarzania za pomocą funkcji
Gracenote. Na liście automatycznie
generowanej przez system są
umieszczane podobne utwory.
Wybrać utwór, który będzie podstawą
do utworzenia listy.
Wybrać Odtwórz więcej
podobnych ... w odpowiednim menu
audio. Nowa lista zostaje utworzona i
zapisana w menu Listy odtwarzania.
Aby usunąć listę odtwarzania
wygenerowaną przez system, wybrać
Kasowanie listy odtwarzania.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich
wygenerowanych list odtwarzania.
Wybrać listę odtwarzania
przeznaczoną do usunięcia. Lista
odtwarzania zostaje usunięte.
Wyświetlanie zdjęć
Oglądanie zdjęć
Podłączyć urządzenie USB 3 35.
Nacisnąć ; a następnie wybrać
Obrazy, aby otworzyć menu Przegl.
zdjęć USB.
Wyświetli się lista wszystkich zdjęć i
wszystkich folderów znalezionych na
urządzeniu USB.
Przewinąć zdjęcia i foldery, aby
znaleźć żądane zdjęcie i wybrać je.
Wyświetla się zdjęcie.
Urządzenia zewnętrzne
Pokaz slajdów
Aby rozpocząć pokaz slajdów dla
wszystkich zdjęć zapisanych w
danym folderze, wybrać 6 na dole
ekranu. Rozpocznie się pokaz
slajdów.
Po rozpoczęciu pokazu slajdów 6
zmienia się w Q.
Wybrać Q, aby wstrzymać pokaz
slajdów.
Przyciski funkcyjne
Przycisk INFO
Wybrać Informacje na dole ekranu,
aby wyświetlić informacje o zdjęciu
zapisanym w urządzeniu USB, np.
nazwę lub numer. Nad zdjęciem
wyświetlą się odpowiednie
informacje.
Przejście do poprzedniego lub
następnego zdjęcia
Wybrać < lub > na dole ekranu, aby
wyświetlić poprzednie lub następne
zdjęcie.
Obracanie zdjęcia
Wybrać R na dole ekranu, aby
obrócić zdjęcie.
Menu zdjęć
Aby wyświetlić menu zdjęć, wybrać
Menu na dole ekranu.
Główna przeglądarka slajdów
Wybrać Główna przeglądarka zdjęć,
aby wyświetlić listę wszystkich
folderów ze zdjęciami, patrz wyżej.
Licznik czasu pokazu slajdów
Aby ustawić, przez który pokazuje
jedno zdjęcie podczas pokazu,
wybrać Licznik czasu pokazu
slajdów. Zostanie wyświetlone
odpowiednie podmenu. Wybrać
żądaną opcję.
Wyświetlanie zdjęć w kolejności
losowej
Aby wyświetlić zdjęcia pokazu
slajdów w kolejności losowej,
uaktywnić Los. wyśw. zdj..
39
40
Nawigacja
Nawigacja
Informacje ogólne ........................ 40
Obsługa ....................................... 41
Wprowadzanie punktu
docelowego .................................. 45
Prowadzenie po trasie ................. 55
Informacje ogólne
Aplikacja nawigacyjna niezawodnie
poprowadzi kierowcę do celu bez
potrzeby korzystania z
nieporęcznych map.
W obliczeniach trasy uwzględniana
jest aktualna sytuacja na drodze. W
tym celu system audio-nawigacyjny
odbiera komunikaty drogowe RDSTMC, jeśli są dostępne na danym
obszarze.
Aplikacja nawigacyjna nie może
jednak wziąć pod uwagę wypadków
drogowych, zmian przepisów /
oznakowania dróg, które nastąpiły
niedawno, lub też niebezpieczeństw
bądź problemów występujących
nagle (np. prace drogowe).
Przestroga
Stosowanie systemu
nawigacyjnego nie zwalnia
kierowcy z odpowiedzialności
prawidłowego, czujnego
zachowania, jako uczestnika
ruchu drogowego. Należy zawsze
postępować zgodnie ze
stosownymi przepisami ruchu
drogowego. Jeśli instrukcje
systemu nawigacyjnego są
sprzeczne z przepisami ruchu
drogowego, zawsze mają
zastosowanie przepisy.
Działanie aplikacji nawigacyjnej
Pozycja i ruch pojazdu wykrywane są
przez aplikację nawigacyjną przy
użyciu czujników. Przejechany
dystans jest obliczany na podstawie
sygnału z prędkościomierza a zmiany
kierunku jazdy na łukach są
wykrywane przez żyroskop. Pozycja
określana jest przez satelity GPS
(Globalnego Systemu Ustalania
Pozycji).
Poprzez porównanie sygnałów z
czujników z mapami cyfrowymi
możliwe jest określenie pozycji z
dokładnością do ok. 10 m.
System działa również w sytuacji
słabego sygnału GPS, zmniejsza się
jednak wówczas dokładność
ustalania pozycji.
Nawigacja
Po wprowadzeniu adresu punktu
docelowego lub POI (najbliższa
stacja benzynowa, hotel itp.)
obliczana jest trasa z bieżącej
lokalizacji do wybranego punktu
docelowego.
Prowadzenie po trasie odbywa się za
pomocą poleceń głosowych i strzałki
kierunkowej, a także z pomocą
kolorowej mapy poglądowej.
Prowadzenie po trasie nie jest
włączone
Aby wyświetlić mapę obszaru wokół
bieżącej lokalizacji, można
opcjonalnie:
■ Nacisnąć przycisk NAV.
■ Nacisnąć ; a następnie wybrać
Nawigacja.
■ Bieżąca pozycja: oznaczona
czerwonym trójkątem w szarym
kółku.
■ Interesujące miejsca (POI), np.
oznaczone odpowiednimi
symbolami stacje benzynowe,
parkingi lub restauracje (jeśli opcja
jest aktywna).
■ W dolnym wierszu: nazwa ulicy
bieżącej lokalizacji.
Prowadzenie po trasie jest włączone
Obsługa
Informacje pokazywane na
wyświetlaczu mapy
41
Jeżeli prowadzenie po trasie nie jest
aktywne, wyświetla się następująca
informacja:
■ W górnym wierszu: informacje o
aktualnie aktywnym źródle sygnału
audio i godzina.
■ Poniżej górnego wiersza: symbol
GPS.
■ W górnym lewym rogu: kompas
wskazujący północ.
■ Widok mapy obszaru otaczającego
aktualną pozycję.
42
Nawigacja
Jeżeli prowadzenie po trasie jest
aktywne, wyświetla się następująca
informacja:
■ W górnym wierszu: informacje o
aktualnie aktywnym źródle sygnału
audio i godzina.
■ Poniżej górnego wiersza: symbol
GPS.
■ Poniżej górnego wiersza: nazwa
ulicy, którą należy kierować się po
przejechaniu następnego
skrzyżowania.
■ W górnym lewym rogu: symbol
kompasu wskazujący północ.
■ Widok mapy obszaru otaczającego
aktualną pozycję.
■ Bieżąca pozycja: oznaczona
czerwonym trójkątem w szarym
kółku.
■ Trasa: oznaczona niebieską linią.
■ Cel podróży: oznaczony flagą z
czarno-białą szachownicą.
■ Punkt nawigacyjny (punkt
pośredni) jest oznaczony
czerwonym symbolem diamentu.
■ Interesujące miejsca (POI), np.
oznaczone odpowiednimi
symbolami stacje benzynowe,
parkingi lub restauracje (jeśli opcja
jest aktywna).
■ Wydarzenia drogowe np. zator
drogowy są oznaczone
odpowiednimi symbolami (jeśli
opcja jest włączona).
■ Z lewej strony: strzałka kierunku i
odległość do następnego
manewru.
■ Z lewej strony: odległość pozostała
do końcowego celu podróży lub do
następnego punktu pośredniego.
■ Z lewej strony: szacunkowa
godzina przyjazdu lub czas do
końca podróży.
■ W dolnym wierszu: nazwa ulicy
bieżącej lokalizacji.
Obsługa mapy
Przesuwanie widocznego fragmentu
mapy
Widoczny na wyświetlaczu fragment
mapy można przesuwać w dowolnym
kierunku za pomocą przełącznika
ośmiokierunkowego.
Przełącznik ośmiokierunkowy
znajdujący się w środku pokrętła
wielofunkcyjnego można pochylać w
dowolnym kierunku.
Pochylić przełącznik w jedną stronę.
Widoczna sekcja mapy przesunie się
w odpowiednim kierunku.
Aby ponownie wyświetlić mapę
obszaru wokół bieżącej lokalizacji,
nacisnąć BACK.
Zmiana skali mapy
Gdy wyświetla się mapa, obrócić
pokrętło wielofunkcyjne, aby
wyświetlić pasek skali na dole
ekranu.
Ponownie obrócić pokrętło
wielofunkcyjne, aby ustawić żądaną
skalę.
Nawigacja
Zmiana trybu wyświetlania mapy
Mapę można wyświetlać w trzech
(nieaktywne prowadzenie po trasie)
lub pięciu (aktywne prowadzenie po
trasie) różnych trybach, patrz
„Konfiguracja mapy” poniżej.
Kilkakrotnie nacisnąć NAV, aby
przełączyć między różnymi trybami
mapy.
Konfiguracja mapy
Wskaźnik kierunku jazdy
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić opcję Menu nawigacji.
Wybrać Orientacja mapy, aby
wyświetlić odpowiednie podmenu.
Dostępne są następujące opcje:
■ 2D, północ u góry ekranu: widok
2D, orientacja- na północ.
■ 2D, kierunek jazdy u góry ekranu:
widok 2D, orientacja - w kierunku
ruchu.
■ 3D, kierunek jazdy u góry ekranu:
widok 3D, orientacja - w kierunku
ruchu.
Wybrać żądaną opcję.
Tryby wyświetlania mapy
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić opcję Menu nawigacji.
Wybrać Tryby wyświetlania mapy,
aby wyświetlić odpowiednie
podmenu.
Dostępne są następujące opcje:
■ Pełnoekranowy tryb mapy (widok
„Normalny”): widok pełnoekranowy
mapy, wyświetlone wszystkie
ekranowe przyciski funkcyjne i
wskaźnikowe.
■ Tylko mapa: widok pełnoekranowy
mapy, ukryta większość
przycisków funkcyjnych i
wskaźnikowych.
■ Dzielony z listą zakrętów: ekran
podzielony, z lewej strony mapa, z
prawej strony lista zakrętów.
■ Dzielony ze strzałką skrętu: ekran
podzielony, z lewej strony mapa, z
prawej strony strzałka skrętu dla
następnego manewru.
■ Dzielony z mediami: ekran
podzielony, z lewej strony mapa, z
prawej strony aktualnie aktywne
źródło sygnału audio.
43
Wybrać żądaną opcję.
Mapa poglądowa
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić opcję Menu nawigacji.
Wybrać opcję Ustawienia mapy, a
następnie Wyświetlacz mapy, aby
wyświetlić odpowiednie podmenu.
W zależności od oświetlenia
zewnętrznego, włączyć Dzień lub
Noc.
Aby system dostosowywał się
automatycznie, uaktywnić opcję
Automatycz..
Wyświetlanie POI
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić opcję Menu nawigacji.
Wybrać Pokaż interesujące miejsca,
aby wyświetlić odpowiednie
podmenu.
Jeśli na mapie mają być wyświetlane
wszystkie POI dostępne w systemie,
uaktywnić opcję Pokaż wszystkie
interesujące miejsca.
Jeśli POI mają być ukryte, uaktywnić
opcję Ukryj wszystkie interesujące
miejsca.
44
Nawigacja
Aby wyświetlić tylko określone POI,
uaktywnić Zdefiniowane przez
użytkownika a następnie uaktywnić
kategorie POI, które mają być
wyświetlane.
Zmiana informacji wyświetlanych na
ekranie
Informacje o trasie wyświetlane na
ekranie podczas aktywnego
prowadzenia po trasie można
dostosować do własnych potrzeb.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić opcję Menu nawigacji.
Przewinąć listę i wybrać Przełącz
czas przejazdu/cel podróży.
Informacje o czasie
Aby zmienić wyświetlane informacje
o czasie, wybrać Przełącz czas
podróży/godz. przejazdu w celu
wyświetlenia odpowiedniego
submenu.
Uaktywnić ustawienia informacji,
które mają być wyświetlane.
Informacje o celu podróży
W trakcie podróży z punktami
pośrednimi istnieje możliwość
wyświetlania informacji o trasie dla
punktu pośredniego zamiast dla
końcowego celu podróży.
Aby zmienić ustawienia, wybrać
Przełącz punkt trasy/cel podróży.
Wyświetli się lista wszystkich
punktów pośrednich w aktualnie
aktywnej podróży z punktami
pośrednimi.
Uaktywnić ustawienia informacji,
które mają być wyświetlane.
Informacje o pozycji
Bieżąca pozycja
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić opcję Menu nawigacji.
Wybrać Informacja o bieżącej pozycji.
Na mapie z prawej strony ekranu
wyświetla się bieżąca pozycja. Z
lewej strony pokazują się
współrzędne GPS bieżącej pozycji.
Pozycja celu podróży
Jeśli prowadzenie po trasie jest
aktywne, można wyświetlać
informacje o wprowadzonym celu
podróży.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić opcję Menu nawigacji.
Wybrać Informacja o pozycji celu
podróży.
Na mapie z prawej strony ekranu
wyświetla się cel podróży. Z lewej
strony pokazują się współrzędne
GPS celu podróży.
Zapisywanie pozycji
W książce adresowej można zapisać
pozycję bieżącą lub pozycję celu
podróży.
Wybrać opcję Zapisz. Szczegółowy
opis zapisywania adresów w książce
adresowej 3 45.
Symulacja trasy
System audio-nawigacyjny posiada
opcję trybu symulacji trasy
przeznaczoną do celów testowych.
Nawigacja
Aby rozpocząć symulację trasy,
nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia nawigacji.
Przewinąć listę i wybrać Symulacja
trasy, aby wyświetlić odpowiednie
podmenu.
Wykorzystanie określonej lokalizacji
Aby jako punkt początkowy ustawić
określoną lokalizację, wybrać Użyj
podanej lokalizacji.
Wprowadzić adres. Szczegółowy
opis 3 45.
Pozycja początkowa
W trybie symulacji nie jest
wykorzystywany sygnał GPS
określający bieżącą pozycję pojazdu,
więc pozycję początkową należy
wprowadzić ręcznie.
Wykorzystanie ostatniej znanej
pozycji
Aby jako punkt początkowy ustawić
ostatnią pozycję określoną na
podstawie sygnału GPS, wybrać Użyj
ostatniej znanej pozycji.
Rozpocznie się symulacja.
Wykorzystanie poprzedniego celu
podróży
Aby jako punkt początkowy ustawić
ostatni wprowadzony cel podróży,
wybrać Użyj poprzedniego celu
podróży. Wyświetli się lista
poprzednich celów podróży.
Wybrać żądany adres.
Anulowanie trybu symulacji
Aby wyjść z trybu symulacji trasy,
nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia nawigacji.
Przewinąć listę i wybrać Symulacja
trasy, aby wyświetlić odpowiednie
podmenu.
Wybrać opcję Anuluj symulację trasy.
Menu symulacji dodatkowej trasy
Gdy prowadzenie po trasie jest
aktywne w trybie symulacji, w Menu
nawigacji wyświetla się dodatkowe
menu.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić opcję Menu nawigacji.
Przewinąć listę i wybrać Symulacja
trasy, aby wyświetlić odpowiednie
podmenu.
45
Aby zatrzymać symulowane
prowadzenie po trasie, wybrać
Zatrzymaj symulację. Proces
prowadzenia po trasie zostaje
zatrzymany, tryb prowadzenia po
trasie nadal jest aktywny.
Aby wyświetlić symulację
następnego manewru skrętu na
mapie, wybrać Następny manewr.
Wprowadzanie punktu
docelowego
Aplikacja Cel podróży zapewnia
różne opcje ustawiania celu podróży
dla prowadzenia po trasie.
Nacisnąć DEST / NAV (gdy
prowadzenie po trasie nie jest
aktywne), aby wyświetlić menu
Wprowadzanie celu podróży.
46
Nawigacja
Wybrać pole wprowadzania numeru
domu lub skrzyżowania. Ponownie
wyświetli się klawiatura. Wprowadzić
żądany numer lub żądaną nazwę
ulicy (patrz poniżej).
Uwaga
Jeśli w bazie danych nie jest
zapisany numer domu, do obliczenia
trasy jest wykorzystywany numer
domu znajdującego się najbliżej
wprowadzonego celu podróży.
Ręczne wprowadzanie adresu
Menu wprowadzania adresu
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży, a
następnie wybrać Wprow. adresu,
aby wyświetlić maskę wprowadzania
danych.
Wybrać pole wprowadzania kraju.
Wyświetli się lista. Wybrać żądany
kraj.
Wybrać pole wprowadzania miasta /
kodu pocztowego, aby wyświetlić
klawiaturę. Wprowadzić żądaną
nazwę miasta lub kod pocztowy
(patrz niżej).
Wybrać pole wprowadzania ulicy, aby
wyświetlić klawiaturę. Wprowadzić
żądaną nazwę ulicy (patrz poniżej).
Następnie można wprowadzić numer
domu lub skrzyżowanie.
W razie potrzeby potwierdzić
wprowadzenie.
Wyświetli się menu potwierdzenia.
Wybierz Uruchom prowadzenie po
trasie aby rozpocząć prowadzenie po
trasie.
Klawiatura
W zależności od wybranej funkcji
mogą się wyświetlać różne
klawiatury.
Nawigacja
Aby zmienić układ liter na klawiaturze
alfabetycznej, wybrać ABC z lewej
strony klawiatury. Litery będą
przedstawione w kolejności
alfabetycznej.
Aby wprowadzić ciąg znaków, należy
kolejno wybierać żądane znaki.
Uwaga
Przy wprowadzaniu adresu
wykorzystywana jest inteligentna
funkcja klawiatury, która blokuje
wszystkie znaki, które nie mogą się
pojawić na następnej pozycji w
odpowiednim ciągu znaków.
Aby wprowadzić znaki specjalne
niedostępne na klawiaturze
alfabetycznej, wybrać ÄÖ z prawej
strony klawiatury. Wyświetli się
klawiatura ze znakami specjalnymi.
Wybrać żądany znak.
Aby wprowadzić cyfry lub symbole,
wybrać Sym z prawej strony
klawiatury ze znakami specjalnymi.
Wyświetli się klawiatura z symbolami.
Wybrać żądany znak.
Aby ponownie wyświetlić klawiaturę
alfabetyczną, wybrać ABC z prawej
strony klawiatury z symbolami. W ten
sposób można przełączać między
trzema klawiaturami.
Aby usunąć już wprowadzone znaki,
wybrać Usuń z prawej strony
odpowiedniej klawiatury lub nacisnąć
BACK.
Przy wprowadzaniu adresu
automatycznie wyświetli się lista
pasujących wpisów, jeśli ich liczba w
pamięci adresów nie przekracza
sześciu.
47
Aby ręcznie wyświetlić listę
pasujących wpisów dla aktualnie
wprowadzonego ciągu znaków,
wybrać odpowiedni przycisk
ekranowy Lista na dole klawiatury.
Aby wyświetlić ostatnie pięć wpisów,
wybrać 5 ostatnich na dole
klawiatury.
Wybrać żądany wpis z listy.
W razie potrzeby wybrać przycisk
potwierdzenia wyświetlony na dole
klawiatury.
Punkty zainteresowania
Interesujące miejsce (POI) to
specjalna lokalizacja, która może być
interesująca dla użytkownika np.
stacja benzynowa, parking czy
restauracja.
Dane zapisane w systemie audionawigacyjnym zawierają dużą liczbę
wstępnie zdefiniowanych
interesujących miejsc (POI), które
oznaczone są symbolami na mapie.
Te miejsca POI można wybrać jako
cele podróży dla prowadzenia po
trasie.
48
Nawigacja
Menu wyszukiwania
POI można wybrać, stosując różne
maski wyszukiwania.
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży a
następnie wybrać Interesujące
miejsca, aby wyświetlić menu Lista
punktów POI.
Wybrać opcję Kategoria:, Nazwa: lub
Numer telefonu. Wyświetli się
odpowiednia maska wyszukiwania.
Uzupełnić pola wprowadzania w
odpowiedniej masce wyszukiwania.
Maska wyszukiwania kategorii
Wybrać pole wprowadzania
lokalizacji, aby wyświetlić listę.
Wybrać żądaną opcję.
Wybrać pole wprowadzania kategorii,
aby wyświetlić listę kategorii POI.
Wybrać żądaną kategorię a
następnie podkategorię z listy.
Wybrać pole wprowadzania metody
sortowania, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu. Wybrać
opcję Według odległości lub Według
nazwy.
Wybrać Szukanie na dole ekranu.
Wyświetli się lista POI lub kategorii
POI zgodna z wprowadzonymi
kryteriami. Wybrać żądaną pozycje
menu.
Maska wyszukiwania nazw
Wybrać pole wprowadzania kraju,
aby wyświetlić listę wszystkich
dostępnych krajów. Wybrać żądany
kraj.
Aby podać lokalizację, wybrać pole
wprowadzania miasta lub kodu
pocztowego. Wyświetla się
klawiatura. Wprowadzić żądaną
nazwę lub żądany numer.
Wybrać pole wprowadzania metody
sortowania, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu. Wybrać
opcję Według odległości lub Według
nazwy.
Wybrać Szukanie na dole ekranu.
Ponownie wyświetli się klawiatura.
Wpisać wymaganą nazwę POI.
Maska wyszukiwania numeru
telefonu
Wybrać pole wprowadzania kraju,
aby wyświetlić listę wszystkich
dostępnych krajów. Wybrać żądany
kraj.
Wybrać pole wprowadzania metody
sortowania, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu. Wybrać
opcję Według odległości lub Według
nazwy.
Wybrać pole wprowadzania numeru,
aby wyświetlić klawiaturę
numeryczną. Wprowadzić żądany
numer.
Po uzupełnieniu odpowiedniej maski
wyszukiwania wyświetli się menu
potwierdzenia.
Nawigacja
Wybierz Uruchom prowadzenie po
trasie aby rozpocząć prowadzenie po
trasie.
Listy kategorii
Nacisnąć NAV, a następnie pokrętło
wielofunkcyjne w celu wyświetlenia
Menu nawigacji. Wybrać opcję
Interesujące miejsca w pobliżu lub
Interesujące miejsca na trasie.
Wyświetli się lista kategorii POI.
Wybrać wymaganą kategorię,
podkategorię a następnie POI.
Wyświetli się menu potwierdzenia.
Wybierz Uruchom prowadzenie po
trasie aby rozpocząć prowadzenie po
trasie.
Poprzednie cele podróży
W systemie są zapisywane ostatnie
wybrane lub wprowadzone cele
podróży dla prowadzenia po trasie.
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży a
potem wybrać Poprzednie cele
podróży.
49
Wyświetli się lista ostatnich celów
podróży uporządkowanych w
odwrotnej kolejności chronologicznej.
Wybrać żądany adres z listy.
Wyświetli się menu potwierdzenia.
Wybierz Uruchom prowadzenie po
trasie aby rozpocząć prowadzenie po
trasie.
Książka adresowa
Książka adres. zapewnia miejsce w
pamięci lokalnej do zapisu adresów
wprowadzonych w aplikacji
nawigacyjnej.
Zapisywanie adresów w książce
adresowej
Aby zapisać adres w książce
adresowej, nacisnąć DEST / NAV w
celu wyświetlenia menu
Wprowadzanie celu podróży.
Wprowadzić lub wybrać żądany
adres. Wyświetli się menu
potwierdzenia.
Wybrać opcję Zapisz. Wyświetli się
filtr Wpis książki adresowej.
50
Nawigacja
W zależności od dostępnych
informacji, różne pola wprowadzania
mogą być już wypełnione.
Aby wprowadzić lub zmienić nazwę
odpowiedniej lokalizacji, wybrać pole
wprowadzania nazwy. Wyświetla się
klawiatura. Wprowadzić żądaną
nazwę i potwierdzić wprowadzenie.
Aby zmienić adres, wybrać pole
wprowadzania adresu. Wyświetli się
maska wprowadzania adresu.
Wprowadzić zmiany i potwierdzić
wprowadzenie.
Aby wprowadzić lub zmienić numer
telefonu, wybrać pole wprowadzania
numeru. Wyświetla się klawiatura
numeryczna. Wprowadzić żądany
numer.
Jeśli jest aktywna opcja 3 41, wpisy
książki adresowej są zaznaczone na
mapie w postaci ikon POI. Aby
zmienić ikonę wskazującą wpis
adresu, wybrać pole wprowadzania
ikony. Wyświetli się lista wszystkich
ikon POI dostępnych w systemie.
Przewinąć listę i wybrać żądaną
ikonę.
Wybrać Wykonano na dole maski
wprowadzania. Adres zostaje
zapisany.
Wybieranie adresów z książki
adresowej
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży a
potem wybrać Książka adres..
Wyświetli się lista wszystkich wpisów
książki adresowej.
Edytowanie adresów w książce
adresowej
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży a
potem wybrać Książka adres..
Wyświetli się lista wszystkich wpisów
książki adresowej.
Wybrać żądany wpis.
Wyświetli się menu potwierdzenia.
Wybrać Edytuj, aby wyświetlić maskę
Wpis książki adresowej.
Wprowadzić zmiany i potwierdzić
wprowadzenie. Zmiany zostają
zapisane w książce adresowej.
Książka telefoniczna
Wybrać żądany wpis.
Wyświetli się menu potwierdzenia.
Wybierz Uruchom prowadzenie po
trasie aby rozpocząć prowadzenie po
trasie.
Jako cele podróży można wybierać
adresy zapisane w książce
telefonicznej telefonu komórkowego
podłączonego do systemu.
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży a
potem wybrać Książka telefoniczna.
Pojawi się menu Wyszukiwanie w
książce telef..
Nawigacja
Wybrać żądany zakres pierwszych
liter, aby wyświetlić wstępnie
wyselekcjonowane wpisy książki
telefonicznej. Książka telefoniczna
otwiera się w wybranym zakresie liter.
Wyświetli się menu potwierdzenia.
Wybierz Uruchom prowadzenie po
trasie aby rozpocząć prowadzenie po
trasie.
Wybieranie celu podróży z
mapy
Cele podróży (adresy lub POI) można
również ustalać za pomocą mapy.
Nacisnąć NAV, aby wyświetlić mapę.
Użyć przełącznika
ośmiokierunkowego, aby
wyśrodkować mapę na żądanym celu
podróży. Na mapie pokaże się
czerwony symbol v i w etykiecie
wyświetli się odpowiedni adres.
Wybrać żądany wpis książki
telefonicznej, aby wyświetlić adres
zapisany dla tego kontaktu. Wybrać
adres.
Uwaga
Gdy system audio-nawigacyjny nie
może znaleźć ważnego adresu,
generuje komunikat.
51
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby uaktywnić Idź.
Wyświetli się menu potwierdzenia.
Wybierz Uruchom prowadzenie po
trasie aby rozpocząć prowadzenie po
trasie.
Uwaga
Jeśli w wybranej pozycji na mapie
znajduje się kilka POI, jest to
zaznaczone na etykiecie. Aktywacja
Idź powoduje otwarcie listy wyboru.
Mój dom
W systemie można trwale zapisać
adres domowy.
Zapisywanie adresu domowego
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży.
Wprowadzić adres domowy.
Wyświetli się menu potwierdzenia.
Wybrać opcję Zapisz jako Dom.
Zostanie wyświetlone komunikat.
Potwierdzić komunikat, aby zapisać
adres domowy.
Uwaga
W książce adresowej jest również
zapisany adres domowy.
52
Nawigacja
Wybieranie adresu domowego
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży a
potem wybrać Mój Dom.
Natychmiast rozpocznie się
prowadzenie po trasie do adresu
domowego.
Wybrać Dodaj w miejscu, gdzie ma
być dodany punkt pośredni. Pojawi
się menu Wprowadzanie celu
podróży.
Wprowadzić lub wybrać żądany cel
podróży. Wyświetli się menu
potwierdzenia.
Wybrać opcję Dodaj. Trasa będzie
przeliczona i ponownie wyświetli się
lista punktów pośrednich z pośrednim
celem podróży na wybranej pozycji.
Trasy z punktami pośrednimi
Gdy został wprowadzony cel podróży
i prowadzenie po trasie jest aktywne,
do trasy można wprowadzać
pośrednie cele podróży (punkty
pośrednie).
Aby skonfigurować trasę z punktami
pośrednimi podczas aktywnego
prowadzenia po trasie, nacisnąć
DEST / NAV, aby otworzyć Menu
trasy a następnie wybrać Lista celów
podr.. Zostanie wyświetlone
podmenu.
Dodawanie punktów nawigacyjnych
Aby dodać punkt pośredni, wybrać
Dodaj punkt trasy. Wyświetlona
zostaje lista punktów pośrednich.
Uwaga
Na liście punktów pośrednich można
zapisać maksymalnie cztery
pozycje.
Usuwanie punktów pośrednich
Aby usunąć punkt pośredni, wybrać
Usuń punkt trasy. Wyświetlona
zostaje lista punktów pośrednich.
Wybrać Usuń przy punkcie
pośrednim, który ma być usunięty.
Punkt pośredni zostanie usunięty i
ponownie wyświetli się lista punktów
pośrednich.
Aby usunąć całą listę i zakończyć
prowadzenie po trasie, wybrać Usuń
wszystkie cele podróży.
Nawigacja
Przenoszenie punktów pośrednich
Aby zmienić kolejność punktów
pośrednich na trasie, wybrać Sortuj
punkty trasy.
Wybrać Przesuń przy punkcie
pośrednim, który ma być
przeniesiony. Pojawi się menu Dodaj
punkt trasy.
Wybrać Dodaj w miejscu, gdzie ma
być dodany odpowiedni punkt
pośredni.
Trasa zostanie przeliczona i zmieni
się kolejność punktów pośrednich na
liście.
Wybrać opcję Zapisz jako Podróż.
Wyświetla się klawiatura.
Wprowadzić nazwę dla ulubionej
trasy i potwierdzić wprowadzenie.
Trasa z punktami pośrednimi
zostanie zapisana.
53
Wprowadzić nazwę dla ulubionej
trasy i potwierdzić wprowadzenie.
Wyświetla się menu Ulubiona trasa.
Wybrać żądaną ulubioną trasę.
Wyświetlone zostaje podmenu.
Tworzenie nowych ulubionych tras
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży a
następnie wybrać Ulubione trasy, aby
wyświetlić menu Ulubiona trasa.
Wybrać opcję Nowa ulubiona trasa.
Wyświetla się klawiatura.
Ulubione trasy
Zapisywanie tras z punktami
pośrednimi
Utworzoną trasę z punktami
pośrednimi (patrz wyżej) można
zapisać jako ulubioną.
Przy aktywnej trasie z punktami
pośrednimi nacisnąć DEST / NAV,
aby otworzyć Menu trasy, a następnie
wybrać Lista celów podr.. Zostanie
wyświetlone podmenu.
Utworzyć trasę z punktami
pośrednimi (patrz wyżej).
Aby zmienić nazwę danej ulubionej
trasie, wybrać Edyt. naz.. Wyświetli
się klawiatura do wprowadzenia
nazwy. Wprowadzić żądaną nazwę i
potwierdzić wprowadzenie.
54
Nawigacja
Aby usunąć daną ulubioną trasę,
wybrać Usuń poz. ulub.. Ulubiona
trasa będzie usunięta i ponownie
wyświetli się menu Ulubiona trasa.
Wybieranie ulubionej trasy
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży a
następnie wybrać Ulubione trasy, aby
wyświetlić listę zapisanych
ulubionych tras.
Wybrać żądaną trasę z listy.
Wyświetli się menu potwierdzenia
trasy.
Aby rozpocząć prowadzenie po
trasie, wybrać Uruchom prowadzenie
po trasie.
Szerokość/długość
geograficzna
Do ustawienia celu podróży można
użyć współrzędnych GPS żądanej
lokalizacji.
Nacisnąć DEST / NAV, aby wyświetlić
menu Wprowadzanie celu podróży a
potem wybrać Szerok. geogr..
Wybrać pole wprowadzania
szerokości geograficznej, aby
wyświetlić menu Wprowadzanie
geolokalizacji.
Kilkakrotnie nacisnąć pokrętło
wielofunkcyjne, aby wprowadzić
pierwsze ustawienie zgodnie z
wymaganiami.
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
przejść do następnej wartości, która
ma być ustawiona.
Postępować analogicznie, aby
ustawić wszystkie wartości.
Wybrać BACK, aby powrócić do
następnego wyższego poziomu
menu.
Ustawić wartość długości
geograficznej zgodnie z powyższym
opisem.
Po wprowadzeniu wszystkich
współrzędnych GPS wybrać
Szukanie na dole ekranu.
Wyświetli się menu potwierdzenia.
Aby rozpocząć prowadzenie po
trasie, wybrać Uruchom prowadzenie
po trasie.
Usuwanie zapisanych celów
podróży
Aby usunąć zapisane w systemie
cele podróży, nacisnąć CONFIG,
wybrać Ustawienia nawigacji a
następnie Usuń zapisane cele
podróży. Zostanie wyświetlone
podmenu.
Uaktywnić pozycje menu pamięci
lokalnej, które mają być wykasowane.
Wybrać opcję Usuń. Wybrane
pozycje pamięci zostaną
wykasowane.
Nawigacja
Prowadzenie po trasie
Uruchamianie i anulowanie
prowadzenia po trasie
Uruchomienie prowadzenia po trasie
Wprowadzić lub wybrać żądany
adres.
Wyświetli się menu potwierdzenia.
Wybierz Uruchom prowadzenie po
trasie aby rozpocząć prowadzenie po
trasie.
Anulowanie prowadzenia po trasie
Gdy prowadzenie po trasie jest
aktywne, nacisnąć DEST / NAV, aby
wyświetlić Menu trasy.
Wybrać Anuluj trasę, aby anulować
bieżącą sesję nawigacji.
Instrukcje prowadzenia po
trasie
Prowadzenie po trasie zapewniają
komunikaty głosowe i instrukcje
wizualne na mapie (jeśli są
uaktywnione).
Komunikaty głosowe
Gdy pojazd zbliża się do
skrzyżowania, na którym kierowca
powinien skręcić, system nawigacji,
za pomocą polecenia głosowego,
podaje kierunek jazdy.
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia nawigacji.
Wybrać Komunikat głosowy, aby
wyświetlić odpowiednie podmenu.
Jeśli system ma dźwiękowo
sygnalizować następny manewr
skrętu, uaktywnić Głosowe
komunikaty nawigacji.
55
Jeśli mają być odczytywane
ostrzeżenia drogowe, uaktywnić
Komunikaty z ostrzeż. o ruchu
drogowym.
Aby wyregulować głośność w czasie
komunikatów głosowych, wybrać
Głośność nawigacji. Zostanie
wyświetlone odpowiednie podmenu.
Aby ustawić głośność komunikatów
głosowych, wybrać Komunikat a
następnie wyregulować ustawienia
stosownie do potrzeb.
Aby ustawić głośność z jaką może
być odtwarzany sygnał ze źródła
audio w tle, wybrać Tło a następnie
wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Wybrać Sprawdz. głośności, aby
odtworzyć przykładowy sygnał audio
z ustawieniami.
Ostrzeżenia funkcji prowadzenia po
trasie
Komunikaty funkcji prowadzenia po
trasie pokazują w widoku zbliżenia
odpowiedniej sekcji mapy kierunek
56
Nawigacja
jazdy po dojechaniu do
skrzyżowania, na którym należy
skręcić.
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia nawigacji.
Wybrać Ostrzeżenie systemu
prowadzenia po trasie, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu.
Jeśli wyświetlacz ma automatycznie
pokazywać mapę, gdy pojazd zbliży
się do następnego manewru skrętu,
włączyć opcję Ostrzeż. systemu
prowadz. o podstaw..
Jeśli manewry skrętu mają być
pokazywane w widoku zbliżenia,
włączyć opcję Ostrzeż. syst.
prowadz. po trasie na mapie.
Wypadki drogowe
System komunikatów drogowych
TMC odbiera wszystkie bieżące
informacje dotyczące ruchu
drogowego ze stacji TMC. Informacje
te są uwzględniane w obliczaniu
trasy.
Ustawienia drogowe
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia nawigacji.
Wybrać Ustawienia informacji o ruchu
drog., aby wyświetlić odpowiednie
podmenu.
Aby użyć systemu komunikatów
drogowych, uaktywnić Zdarzenia
drogowe.
Ponowne obliczanie aktywnej trasy
Jeśli podczas aktywnego
prowadzenia po trasie wystąpią
problemy związane z ruchem
drogowym, trasę można zmienić.
Wybrać Powiadom, jeśli dost. jest
lepsza trasa, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu.
Jeśli trasa ma być stale
dopasowywana do bieżącej sytuacji
na drodze, włączyć opcję Powiadom,
jeśli dostępna jest lepsza trasa.
Wybrać opcję Automatyczne
przeliczanie lub Przeliczanie po
potwierdzeniu odpowiedniego
komunikatu.
Wypadki drogowe na mapie
Wypadki drogowe mogą być
wyświetlane na mapie w postaci
odpowiednich symboli.
Wybrać Wyświetlaj zdarzenia
drogowe na mapie, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu.
Wybrać żądaną opcję.
Jeśli jest aktywna opcja Zdefiniowane
przez użytkownika, przewinąć listę i
uaktywnić kategorie wypadków
drogowych, które mają być
wyświetlone.
Nawigacja
Stacje TMC
Stacje TMC, które nadają informacje
o ruchu drogowym, można ustawić
automatycznie lub ręcznie.
Wybrać Stacje z informacjami o ruchu
drogowym, aby wyświetlić filtr
wyboru.
Wybrać pole wprowadzania trybu,
aby wyświetlić odpowiednie
podmenu. Wybrać żądaną opcję.
Jeśli wybrana jest opcja Ręczne
wybieranie stacji, należy ustawić
stację TMC.
Wybrać pole wprowadzania stacji,
aby wyświetlić Lista stacji z
informacjami o ruchu drogowym.
Wybrać żądaną stację.
Aby wyświetlić listę wszystkich
znanych zdarzeń drogowych dla
obszaru wokół bieżącej lokalizacji
pojazdu, wybrać Wszystkie zdarzenia
drogowe.
Aby wyświetlić listę zdarzeń
drogowych dotyczących bieżącej
trasy, wybrać Zdarzenia drogowe na
trasie.
Listy wypadków drogowych mogą być
sortowane w różny sposób.
Wybrać Ustawienia informacji o ruchu
drog. w menu Informacje dla
kierowców a następnie Metoda
sortow.:. Zostanie wyświetlone
odpowiednie podmenu.
Uaktywnić żądaną opcję.
Listy wypadków drogowych
Gdy prowadzenie po trasie jest
aktywne, nacisnąć NAV a następnie
nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić Menu nawigacji.
Przewinąć listę i wybrać Informacje
dla kierowców.
Śledzenie trasy
Funkcja pozostawiania śladów
(bread crumbs) umożliwia śledzenie
dróg już przejechanych podczas
pokonywania trasy.
Nacisnąć CONFIG a następnie
wybrać Ustawienia nawigacji.
Wybrać opcję Ślady nawigacji, aby
wyświetlić odpowiednie menu.
57
Aby rozpocząć sesję śledzenia,
uaktywnić Zapisz. Przejechana trasa
jest rejestrowana i wyświetlana w
postaci kropkowanej linii na mapie.
Aby usnąć ślad pozostawiony w
czasie aktywnej sesji śledzenia,
wybrać Usuń. Zostanie wyświetlone
komunikat. Potwierdzić komunikat,
aby usunąć wszystkie ślady.
Aby zakończyć sesję śledzenia,
zdezaktywować Zapisz. Wyświetla
się klawiatura.
58
Nawigacja
Wprowadzić nazwę odpowiedniej
sesji śledzenia i wybrać Wykonano.
Sesja zostanie zapisana na liście
Zapisano.
Aby wyświetlić listę wszystkich sesji
śledzenia, wybrać Zapisano. Wybrać
żądaną sesję śledzenia, aby
wyświetlić menu Szczegółowe dane
śladów nawigacji.
Aby zmienić nazwę danej sesji
śledzenia, wybrać Edyt. naz..
Wyświetla się klawiatura.
Wprowadzić żądaną nazwę i wybrać
Wykonano.
Wybrać Pobierz, aby wyświetlić menu
główne śledzenia. Jeśli dana sesja
śledzenia ma być stale wyświetlana
na mapie, uaktywnić Wyświetlaj.
Aby bezpośrednio wyświetlić całą
sesję śledzenia na odpowiedniej
sekcji mapy, wybrać Wyświetlaj na
mapie.
Aby usunąć daną sesję śledzenia,
wybrać Usuń.
Wyznaczanie trasy
Trasa będzie przeliczona i dana ulica
zostanie z niej wyłączona.
Lista zakrętów
Lista manewrów wyświetla wszystkie
ulice i manewry skrętu na obliczonej
trasie począwszy od bieżącej
lokalizacji.
Nacisnąć DEST / NAV a następnie
wybrać Lista manewrów.
Wyświetlona zostaje lista zakrętów.
Lista ominiętych odcinków trasy
Gdy ulice zostały wyłączone z
pierwotnej trasy, wyświetlają się w
Lista omijanych odc..
Nacisnąć DEST / NAV, a następnie
wybrać Lista omijanych odc., aby
wyświetlić odpowiednie podmenu.
Aby wyświetlić wszystkie ominięte
ulice, wybrać Wyświetl listę.
Aby usunąć wszystkie wyłączenia i
przywrócić pierwotną trasę, wybrać
Usuń wszystkie pozycje.
Po obliczeniu trasy, można ręcznie
zmieniać jej niektóre części lub
ponownie przeliczać całą trasę.
Objazd
Nacisnąć DEST / NAV a następnie
wybrać Objazd.
Aby zmienić trasę na określonym
odcinku, wybrać Objazdy wg
odległości. Wyświetli się lista z
różnymi odległościami.
Wybrać żądaną odległość. Trasa
zostaje odpowiednio przeliczona.
Aby wyłączyć pewne ulice z trasy,
wybrać Omijaj przy odpowiedniej
ulicy.
Nawigacja
Aby zablokować całą trasę, wybrać
Objazd całej trasy. Pierwotna trasa
zostaje zablokowana i obliczona
będzie nowa trasa do żądanego celu
podróży.
Lista zjazdów
Aby podczas jazdy autostradą
wyświetlić listę następnych zjazdów i
stacji paliwowych, nacisnąć NAV a
potem pokrętło wielofunkcyjne, aby
wyświetlić Menu nawigacji.
Przewinąć listę i wybrać Lista
zjazdów.
Opcje trasy
Gdy prowadzenie po trasie jest
aktywne, nacisnąć DEST / NAV a
potem wybrać Opcje trasy.
Wyświetla się lista opcji obliczania
trasy i typów dróg.
Aby określić kryteria, według których
może być obliczona trasa, uaktywnić
jedną z opcji: Najszybsza dla
najszybszej trasy (czas), Najkrótsza
dla najkrótszej trasy (odległość) lub
Eco dla trasy z najmniejszym
zużyciem paliwa.
Aby określić, które typy dróg mogą
być uwzględnione w obliczeniu trasy,
uaktywnij żądane opcje: autostrady,
drogi płatne, promy itd.
59
60
Rozpoznawanie mowy
Rozpoznawanie
mowy
Informacje ogólne ........................ 60
Obsługa ....................................... 61
Przegląd poleceń głosowych ....... 65
Informacje ogólne
Zintegrowane rozpoznawanie
mowy
Funkcja rozpoznawania mowy
systemu audio-nawigacyjnego
umożliwia obsługę różnych funkcji
systemu audio-nawigacyjnego za
pomocą poleceń głosowych. System
wykrywa polecenia i sekwencje
numeryczne niezależnie od tego, kto
je wypowiada. Polecenia i sekwencje
numeryczne można wypowiadać bez
wykonywania pauz pomiędzy
poszczególnymi słowami.
W przypadku nieprawidłowej obsługi
lub poleceń system rozpoznawania
mowy wyświetla ostrzeżenie i/lub
generuje głosowy komunikat zwrotny
oraz informuje o konieczności
ponownego wydania polecenia.
Ponadto system rozpoznawania
mowy potwierdza wykonywanie
istotnych poleceń i w razie potrzeby
prosi o dodatkowe zatwierdzenie.
Ogólnie rzecz biorąc, istnieją różne
sposoby wypowiadania poleceń
wykonania czynności. Większość z
nich, z wyjątkiem wprowadzania celu
podróży i numerycznej klawiatury
głosowej, można wyrazić
pojedynczym poleceniem.
Jeśli wykonanie czynności wymaga
więcej niż jednego polecenia, należy:
W pierwszym poleceniu podać rodzaj
czynności, którą należy wykonać np.
„Wprowadzenie celu podróży do
systemu nawigacyjnego”. System
odpowiada komunikatami, które w
formie dialogu pomagają
użytkownikowi wprowadzić
potrzebne informacje. Przykładowo,
jeśli należy wprowadzić cel podróży
dla prowadzenia po trasie, należy
wypowiedzieć polecenie „Nawigacja”
lub „Wprowadzanie celu podróży”.
Uwaga
Aby rozmowy prowadzone
wewnątrz samochodu nie
powodowały nieumyślnego
włączenia funkcji systemu
rozpoznawania mowy, pozostaje on
nieaktywny do momentu włączenia.
Rozpoznawanie mowy
Obsługa języków
■ Nie wszystkie języki obsługi
wyświetlacza systemu
Infotainment są obsługiwane przez
funkcję rozpoznawania mowy.
■ Jeśli aktualnie wybrany język
wyświetlacza nie jest obsługiwany
przez funkcję rozpoznawania
mowy, funkcja ta nie jest dostępna.
W takiej sytuacji należy wybrać inny
język obsługi wyświetlacza, jeśli
system audio-nawigacyjny ma być
obsługiwany za pomocą poleceń
głosowych. Zmiana języka
wyświetlacza, patrz „Język” w
rozdziale „Ustawienia systemu”
3 22.
Np. jeśli językiem wyświetlacza jest
angielski i występuje potrzeba
wprowadzenia nazwy miasta
znajdującego się we Francji, należy
zmienić język wyświetlacza na
francuski.
Wyjątki: Jeśli trzeba wprowadzić
adresy w Belgii, można opcjonalnie
zmienić język wyświetlacza na
francuski lub niderlandzki. W celu
wprowadzenia adresów w Szwajcarii
można opcjonalnie zmienić język
wyświetlacza na francuski, niemiecki
lub włoski.
W celu zmiany języka wyświetlacza,
patrz „Język” w rozdziale „Ustawienia
systemu” 3 22.
Wprowadzanie adresu punktów
docelowych znajdujących się za
granicą
W przypadku potrzeby głosowego
wprowadzenia adresu celu podróży,
który znajduje się w innym kraju,
należy zmienić język wyświetlacza
systemu audio-nawigacyjnego na
język tego kraju.
Kolejność wprowadzania adresu celu
podróży
Kolejność wprowadzania elementów
adresu za pomocą systemu
rozpoznawania mowy zależy od
kraju, w którym znajduje się cel
podróży.
Przykład odpowiedniej kolejności
wprowadzania jest podawany przez
system.
61
Aplikacja przekazywania
poleceń głosowych
Aplikacja przekazywania poleceń
głosowych systemu audionawigacyjnego umożliwia dostęp do
poleceń systemu rozpoznawania
mowy w telefonie komórkowym. Aby
dowiedzieć się, czy dany smartfon
obsługuje tę funkcję, należy zajrzeć
do jego instrukcji obsługi.
Obsługa
Zintegrowane rozpoznawanie
mowy
Włączanie rozpoznawania mowy
Uwaga
Podczas aktywnego połączenia
telefonicznego rozpoznawanie
mowy nie jest dostępne.
Nacisnąć w na kierownicy, z prawej
strony.
System audio wycisza się, na
wyświetlaczu podświetla się w i
emitowany jest komunikat głosowy z
prośbą o wypowiedzenie polecenia.
62
Rozpoznawanie mowy
Gdy funkcja rozpoznawania mowy
jest gotowa do przyjęcia polecenia
głosowego, włącza się krótki sygnał
dźwiękowy.
Można teraz wypowiedzieć polecenie
głosowe, aby w bezpośredni sposób
uruchomić funkcję systemową (np.
odbiór stacji radiowej) lub rozpocząć
sekwencję dialogową składającą się
z kilku kroków (np. w przypadku
wprowadzania adresu docelowego),
patrz „Obsługa przy użyciu poleceń
głosowych” w dalszej części tej
instrukcji.
Po zakończeniu sekwencji
dialogowej system rozpoznawania
mowy jest automatycznie wyłączany.
Aby rozpocząć kolejną sekwencję
dialogową, należy ponownie
uruchomić system rozpoznawania
mowy.
Regulacja głośności komunikatów
głosowych
Nacisnąć w lub ─ na kierownicy, z
prawej strony.
Przerywanie komunikatu głosowego
Jako doświadczony użytkownik
kierowca może przerwać
odtwarzanie komunikatu głosowego,
krótko naciskając w na kierownicy.
Natychmiast rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i niezwłocznie można
wydać polecenie.
Anulowanie sekwencji dialogowej
Istnieje kilka możliwości anulowania
sekwencji dialogowej i wyłączenia
rozpoznawania mowy:
■ Powiedzieć „Anuluj” lub „Wyjdź”.
■ Nacisnąć n na kierownicy, z
prawej strony.
Sekwencja dialogowa zostaje
automatycznie anulowana w
następujących sytuacjach:
■ Jeśli w określonym czasie nie
zostanie wypowiedziane żadne
polecenie (domyślnie system trzy
razy prosi o podanie polecenia).
■ Jeśli zostaną wypowiedziane
polecenia, które nie zostaną
rozpoznane przez system
(domyślnie system trzy razy prosi o
podanie prawidłowego polecenia).
Obsługa przy użyciu poleceń
głosowych
Funkcja rozpoznawania mowy
rozumie polecenia wypowiedziane
naturalnie w postaci zdania lub
polecenia bezpośrednie określające
aplikację i zadanie.
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
■ Przed wypowiedzeniem polecenia
lub odpowiedzi posłuchać
komunikatu głosowego i poczekać
na krótki sygnał dźwiękowy.
Rozpoznawanie mowy
■ Powiedzieć „Pomoc”, jeśli wystąpi
potrzeba ponownego odsłuchania
komunikatu na bieżącym etapie
dialogu.
■ Komunikat głosowy można
przerwać, ponownie naciskając w.
Aby wypowiedzieć polecenie
bezpośrednio, należy dwukrotnie
nacisnąć w.
■ Poczekać na sygnał dźwiękowy i w
naturalny sposób wypowiedzieć
polecenie. W większości
przypadków stopień
rozpoznawania będzie wyższy,
jeśli pauzy będą ograniczone do
minimum. Używać krótkich i
bezpośrednich poleceń.
Zwykle polecenia dla telefonu i
systemu audio można wypowiedzieć
w jednym prostym zdaniu. Np.
„Połącz z Davidem Smithem w
pracy”, „Odtwórz” i nazwa
wykonawcy lub tytuł utworu bądź
„Dostrój do” i częstotliwość radiowa
oraz zakres.
Jednak cele podróży są zbyt
skomplikowane, aby można je było
podać w jednym poleceniu. Najpierw
należy powiedzieć „Nawigacja” a
potem np. „Adres” lub „Interesujące
miejsce”. System odpowie, żądając
więcej szczegółów.
Po wypowiedzeniu słów „Interesujące
miejsca” przez podanie nazwy można
wybrać tylko główne sieci. Sieci są to
przedsiębiorstwa mieszczące się w
co najmniej 20 lokalizacjach. Dla
innych interesujących miejsc
powiedzieć nazwę kategorii np.
„Restauracje”, „Centra handlowe” lub
„Szpitale”.
System łatwiej zrozumie
bezpośrednie polecenia np. „Połącz z
01234567”.
Po wypowiedzeniu słowa „Telefon”
system rozumie to jako żądanie
połączenia telefonicznego i
odpowiada stosownymi pytaniami,
dopóki nie uzyska odpowiednich
informacji szczegółowych. Jeśli
numer telefonu został zapisany z
nazwiskiem i miejscem,
bezpośrednie polecenie powinno
zawierać obie informacje, np. „Połącz
z Davidem Smithem w pracy”.
63
Wybieranie pozycji z listy
Gdy jest wyświetlona lista, w
komunikacie głosowym system prosi
o potwierdzenie lub wybranie pozycji
z listy. Pozycję z listy można wybrać
ręcznie lub przez wypowiedzenie
numeru pozycji.
Lista na ekranie rozpoznawania
mowy działa tak samo, jak listy na
innych ekranach. Ręczne przewijanie
listy na ekranie w czasie sesji
powoduje wstrzymanie bieżącego
zdarzenia rozpoznawania mowy i
odtworzenie odpowiedniego
komunikatu, np. „Wybierz z listy,
używając ręcznych elementów
sterujących, lub naciśnij BACK na
panelu sterowania, aby spróbować
jeszcze raz”.
Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie
dokonany żaden wybór ręczny,
system wyemituje komunikat i
ponownie wyświetli się poprzedni
ekran.
64
Rozpoznawanie mowy
Polecenie „Cofnij”
Aby powrócić do poprzedniego etapu
dialogu, alternatywnie: powiedzieć
„Cofnij” lub nacisnąć BACK na tablicy
przyrządów.
Polecenie „Pomoc”
Po wypowiedzeniu słowa „Pomoc”,
odczytany zostanie komunikat
pomocy dla bieżącego etapu dialogu.
Aby przerwać komunikat pomocy,
ponownie nacisnąć w. Włączy się
krótki sygnał dźwiękowy. Można
wypowiedzieć polecenie.
Aplikacja przekazywania
poleceń głosowych
Aktywacja rozpoznawania
przekazywanych poleceń głosowych
Nacisnąć i przytrzymać w z prawej
strony na kierownicy, aż rozpocznie
się sesja rozpoznawania mowy.
Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji obsługi smartfonu.
Regulacja głośności komunikatów
głosowych
Nacisnąć w lub ─ na kierownicy, z
prawej strony.
Dezaktywacja rozpoznawania
przekazywanych poleceń głosowych
Nacisnąć n na kierownicy, z prawej
strony. Sesja rozpoznawania mowy
zostaje zakończona.
Rozpoznawanie mowy
65
Przegląd poleceń głosowych
Poniższa tabela zawiera przegląd najważniejszych poleceń głosowych.
Menu
Działanie
Polecenia głosowe
Wszystkie menu
Twierdząca
odpowiedź na
pytanie systemu
Przecząca
odpowiedź na
pytanie systemu
Anulowanie sesji
Powrót do
poprzedniego kroku
Prośba o pomoc
(Tak | Oczywiście | Dobrze | Dobra | Prawidłowo | O K | Zgoda |
Prawdopodobnie | No pewnie | Jasne | No jasne)
Włączanie lub
wyłączanie
komunikatów
głosowych
Pytanie o aktualnie
wybrane źródło
dźwięku
Nie | Nie ma mowy | Źle | Nieprawidłowo | Naprawdę nie | Powiedziałem nie
| Absolutnie nie | O nie
Anuluj
(Wróć | Poprzednie | Do tyłu)
Pomoc
Więcej poleceń
[Włącz] Verbose
[Wyłącz] Verbose
Co jest odtwarzane
66
Rozpoznawanie mowy
Menu
Działanie
Menu
radioodtwarzacza
Wybór zakresu częs‐ Nastaw [radio] F M
totliwości
Nastaw [radio] A M
Nastaw [radio] D A B
Wybieranie stacji
Nastaw F M …
Nastaw A M …
Nastaw ... D A B
Wybieranie źródła
(Odtwarzaj | Odtwórz) [płytę] C D
dźwięku
(Odtwarzaj | Odtwórz) U S B
(Odtwarzaj | Odtwórz) [przez przednie wejście] AUX
(Odtwarzaj | Odtwórz) [audio przez] Bluetooth
Wybieranie kategorii (Odtwarzaj | Odtwórz) utwór …
wyszukiwania
(Odtwarzaj | Odtwórz) album …
(Odtwarzaj | Odtwórz) gatunek …
(Odtwarzaj | Odtwórz) folder …
(Odtwarzaj | Odtwórz) playlistę …
(Odtwarzaj | Odtwórz) kompozytora …
(Odtwarzaj | Odtwórz) audiobook …
Wybieranie utworu
Odtwórz utwór ... [wykonawcy ...]
Menu mediów
Polecenia głosowe
Rozpoznawanie mowy
67
Menu
Działanie
Polecenia głosowe
Menu systemu
nawigacyjnego
Wprowadzanie celu
podróży
(wprowadź adres | nawiguj do adresu) [celu podróży]
Nawigacja | Cel podróży, (wprowadź adres| nawiguj do adresu) [celu podróży]
Nawigacja | Cel podróży, Skrzyżowanie | Węzeł
Nawigacja | Cel podróży, (Punkt | Miejsce) zainteresowania
Nawigacja | Cel podróży, (Punkt | Miejsce) zainteresowania w pobliżu
Nawigacja | Cel podróży, (Punkt | Miejsce) zainteresowania blisko celu
podróży
Nawigacja | Cel podróży, (Punkt | Miejsce) zainteresowania na trasie
Nawigacja | Cel podróży, [(Dom | Prowadź) do] domu
Wprowadzanie
punktu POI
Wprowadzanie
adresu domowego
Pytanie o bieżącą
lokalizację
Nawigacja | Cel podróży, Gdzie jestem | (Moja | Bieżąca) lokalizacja
68
Rozpoznawanie mowy
Menu
Działanie
Polecenia głosowe
Menu systemu
nawigacyjnego
Dodawanie punktu
pośredniego
Nawigacja | Cel podróży, Dodaj punkt trasy bezpośredni adres
Nawigacja | Cel podróży, Dodaj punkt trasy (wprowadź adres | nawiguj do
adresu) [celu podróży]
Nawigacja | Cel podróży, Dodaj punkt trasy (Punkt | Miejsce) zainteresowania
Nawigacja | Cel podróży, Dodaj punkt trasy (skrzyżowanie | węzeł)
Nawigacja | Cel podróży, Dodaj punkt trasy [(Prowadź | Nawiguj) do] kontaktu
Nawigacja | Cel podróży, Dodaj punkt trasy [(Prowadź | Nawiguj) do] domu
Nawigacja | Cel podróży, Usuń punkt trasy
Usuwanie punktu
pośredniego
Anulowanie
prowadzenia po
trasie
Włączanie/
wyłączanie
prowadzenia
głosowego
Nawigacja | Cel podróży, (zatrzymaj | anuluj | wyłącz | zakończ) nawigację
[Włącz] nawigację głosową
[Wyłącz] nawigację głosową
Rozpoznawanie mowy
Menu
Działanie
Polecenia głosowe
Menu telefonu
Parowanie
urządzenia
Wybieranie numeru
(Sparuj [Urządzenie] | Podłącz)
Wybieranie głosowe cyframi
(Wybierz | Zadzwoń) …
Ponowne wybieranie (Wybierz (ponownie | ostatni numer))
ostatniego numeru
Usuwanie cyfr
Skasuj
Skasuj wszystko
Odczytywanie
Odczytaj wiadomości [S M S | tekstowe]
wiadomości
tekstowej
... : wielokropek symbolizuje konkretne nazwy, które należy wstawić w jego miejsce
| : pionowa kreska oddziela alternatywne polecenia
( ) : w nawiasach okrągłych podano alternatywne polecenia
[ ] : w nawiasach kwadratowych podano opcjonalne elementy polecenia
, : przecinek oddziela wymagane kroki sekwencji
69
70
Telefon
Telefon
Informacje ogólne ........................ 70
Podłączanie urządzeń przez
Bluetooth ...................................... 71
Połączenie alarmowe ................... 72
Obsługa ....................................... 73
Wiadomości tekstowe .................. 77
Telefony komórkowe i radia CB ... 78
Informacje ogólne
Interfejs telefonu umożliwia
prowadzenie rozmów telefonicznych,
korzystając z wbudowanego
mikrofonu i głośników
samochodowych, a także obsługę
najważniejszych funkcji telefonu
komórkowego za pomocą systemu
Infotainment. Aby możliwe było
korzystanie z interfejsu, telefon
komórkowy musi być z nim połączony
za pomocą funkcji Bluetooth.
Interfejs telefonu opcjonalnie można
obsługiwać poprzez system
rozpoznawania mowy.
Nie wszystkie funkcje interfejsu są
dostępne dla wszystkich telefonów
komórkowych. Dostępne funkcje są
uzależnione od modelu telefonu i
operatora sieci komórkowej. Więcej
informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi telefonu
komórkowego lub po konsultacji z
przedstawicielem operatora sieci
komórkowej.
Ważne informacje dotyczące
obsługi i bezpieczeństwa ruchu
drogowego
9 Ostrzeżenie
Telefony komórkowe wykazują
oddziaływanie na otoczenie. Z tej
przyczyny przygotowano przepisy
i wytyczne w zakresie
bezpieczeństwa. Przed
przystąpieniem do korzystania z
funkcji telefonu należy się z nimi
zapoznać.
9 Ostrzeżenie
Korzystanie z trybu
głośnomówiącego podczas jazdy
może być niebezpieczne,
ponieważ prowadzenie rozmów
telefonicznych osłabia
koncentrację. Na czas korzystania
z tego trybu należy zaparkować
Telefon
pojazd. Należy postępować
zgodnie z przepisami kraju, w
którym się przebywa.
Nie należy zapominać o
szczególnych przepisach
obowiązujących na określonych
obszarach i zawsze wyłączać
telefon komórkowy, jeśli jest to
zakazane, jeśli telefon powoduje
zakłócenia lub w przypadku
możliwości wystąpienia
niebezpiecznych sytuacji.
Bluetooth
Interfejs telefonu posiada certyfikat
organizacji Bluetooth Special Interest
Group (SIG).
Więcej informacji dotyczących
powyższej specyfikacji można
znaleźć w Internecie na stronie
http://www.bluetooth.com
Podłączanie urządzeń
przez Bluetooth
Bluetooth to standard transmisji
radiowej umożliwiający
bezprzewodowe połączenie np. z
telefonami komórkowymi,
urządzeniami iPod/iPhone i innymi
urządzeniami.
Aby ustanowić połączenie Bluetooth
z systemem audio-nawigacyjnym,
należy uaktywnić funkcję Bluetooth w
urządzeniu Bluetooth. W celu
uzyskania szczegółowych informacji
należy skorzystać z instrukcji obsługi
urządzenia Bluetooth.
Do parowania (wymiana kodu PIN
między urządzeniem Bluetooth a
systemem audio-telefonicznym) i
podłączania urządzeń Bluetooth do
systemu audio-nawigacyjnego służy
menu Bluetooth.
Ważne informacje
■ Z systemem można sparować
maksymalnie pięć urządzeń.
■ W danej chwili do systemu
Infotainment może być podłączone
jedno sparowane urządzenie.
■ Zazwyczaj parowanie należy
przeprowadzić tylko jeden raz,
chyba że urządzenie zostanie
usunięte z listy sparowanych
urządzeń. Jeśli urządzenie było
71
podłączone już wcześniej, system
audio-nawigacyjny ustanawia
połączenie automatycznie.
■ Działanie systemu Bluetooth
powoduje znacznie szybsze
rozładowanie baterii urządzenia. W
związku z tym należy podłączyć
urządzenie do gniazda zasilania w
celu naładowania baterii.
Menu Bluetooth
Aby otworzyć menu Bluetooth,
nacisnąć CONFIG. Wybrać
Ustawienie telefonu a potem
Bluetooth.
Wyświetlają się pozycje Lista
urządzeń i Sparuj urządzenie menu.
Powiąż urządzenie
Aby rozpocząć proces parowania w
systemie audio-nawigacyjnym,
wybrać Sparuj urządzenie. Wyświetla
się komunikat z czterocyfrowym
kodem systemu audionawigacyjnego.
Zainicjować proces parowania w
urządzeniu Bluetooth. Jeśli jest
wymagany, wprowadzić
72
Telefon
czterocyfrowy kod systemu audionawigacyjnego do urządzenia
Bluetooth.
W systemie audio-nawigacyjnym
wyświetla się sześciocyfrowy kod PIN
dla procesu parowania.
Aby potwierdzić proces parowania:
■ Jeśli jest obsługiwana funkcja SSP
(bezpieczne proste parowanie):
Porównać kody PIN wyświetlone w
systemie audio-nawigacyjnym i w
urządzeniu Bluetooth (jeśli jest
wymagane) i potwierdzić
komunikat w urządzeniu Bluetooth.
■ Jeśli nie jest obsługiwana funkcja
SSP (bezpieczne proste
parowanie):
Wprowadzić kod PIN do
urządzenia Bluetooth i potwierdzić
wprowadzenie.
Urządzenia zostaną sparowane i
wyświetli się główne menu telefonu.
Z urządzenia Bluetooth zostaną
pobrane książka telefoniczna i listy
połączeń (jeśli są dostępne).
W razie potrzeby potwierdzić
odpowiedni komunikat w urządzeniu
Bluetooth.
Lista urządzeń
Lista urządzeń zawiera wszystkie
urządzenia Bluetooth sparowane z
systemem audio-nawigacyjnym.
Wybrać opcję Wybierz.
Poprzednio podłączone urządzenie
odłącza się i zostaje podłączone
wybrane urządzenie.
Usuwanie urządzenia
Wybrać urządzenie, które ma zostać
usunięte. Zostanie wyświetlone
podmenu.
Wybrać opcję Usuń.
Urządzenie zostanie usunięte.
Połączenie alarmowe
9 Ostrzeżenie
Jeśli zostanie sparowane nowe
urządzenie, wyświetli się na liście
urządzeń.
Podłączanie urządzenia
Wybrać urządzenie, które ma zostać
podłączone. Zostanie wyświetlone
podmenu.
Nie jest możliwe ustanowienie
połączenia w każdej sytuacji.
Dlatego też podczas
wykonywania bardzo ważnych
połączeń (np. kontaktu z
Telefon
pogotowiem) nie należy polegać
wyłącznie na telefonie
komórkowym.
W niektórych sieciach konieczne
będzie umieszczenie w telefonie
we właściwy sposób ważnej karty
SIM.
9 Ostrzeżenie
Należy pamiętać, że można
nawiązywać i odbierać połączenia
za pomocą telefonu
komórkowego, jeśli znajduje się
on na obszarze objętym usługą
operatora, na którym sygnał jest
dostatecznie silny. W niektórych
okolicznościach nie można
nawiązać połączeń awaryjnych w
każdej sieci komórkowej z uwagi
na aktywne określone usługi
sieciowe i/lub funkcje telefonu.
Informacje na ten temat można
uzyskać u lokalnych operatorów
sieci.
Numery telefonów awaryjnych
mogą się różnić zależnie od
regionu i kraju. Należy uprzednio
uzyskać informacje na temat
prawidłowych numerów telefonów
awaryjnych dla danego regionu.
Wykonywanie połączenia
alarmowego
Wybrać numer telefonu alarmowego
(np. 112).
Ustanowione zostanie połączenie
telefoniczne z centrum połączeń
alarmowych.
Gdy zgłosi się operator centrum
alarmowego, należy go
poinformować o zaistniałej sytuacji.
9 Ostrzeżenie
Nie należy kończyć połączenia,
dopóki nie poprosi o to pracownik
centrum powiadamiania
ratunkowego.
73
Obsługa
Po ustanowieniu połączenia
Bluetooth pomiędzy telefonem
komórkowym a systemem
Infotainment, za pomocą systemu
można obsługiwać wiele funkcji
telefonu.
Po ustanowieniu połączenia
pomiędzy telefonem komórkowym a
systemem Infotainment, następuje
transfer danych z telefonu do
systemu audio-nawigacyjnego. W
zależności od modelu telefonu może
to potrwać trochę czasu. Podczas
transferu danych obsługa telefonu za
pomocą systemu Infotainment jest
możliwa tylko w ograniczonym
stopniu.
Niektóre telefony mogą nie
obsługiwać wszystkich funkcji
aplikacji telefonicznej. Z tego względu
zakres dostępnych funkcji może się
różnić w zależności od modelu
telefonu.
74
Telefon
Menu główne telefonu
Książka telef.
Nacisnąć O a następnie wybrać
Książka telefoniczna. Pojawi się
menu Wyszukiwanie w książce telef..
Aby wyświetlić menu główne
telefonu, nacisnąć O. Wyświetli się
poniższy ekran (jeśli jest podłączony
telefon komórkowy).
Nawiązanie połączenia
telefonicznego
Wprowadzanie numeru
Nacisnąć O a następnie wybrać
Wpisz numer. Wyświetla się
klawiatura numeryczna.
Wprowadzić żądany numer.
Wybrać Usuń na ekranie lub nacisnąć
BACK na tablicy rozdzielczej, aby
usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę.
Wybrać l lub k, aby przesunąć
kursor na już wprowadzony numer.
Aby rozpocząć wybieranie, wybrać
OK.
Uwaga
Dostęp do książki telefonicznej
można uzyskać z klawiatury
numerycznej, naciskając Książka
tel..
Wybrać żądany zakres pierwszych
liter, aby wyświetlić wstępnie
wyselekcjonowane wpisy książki
telefonicznej. Książka telefoniczna
otwiera się w wybranym zakresie liter.
Telefon
75
Listy połączeń
Nacisnąć O a następnie wybrać
Listy rozmów. Pojawi się menu Listy
rozmów.
Wybrać żądany wpis książki
telefonicznej, aby wyświetlić numery
zapisane dla tego kontaktu.
Wybrać żądany numer, aby
rozpocząć łączenie.
Sortowanie książki telefonicznej
Książka telefoniczna może być
sortowana według nazwisk lub
według imion.
Aby zmienić kolejność sortowania,
wybrać O a następnie Ustawienie
telefonu.
Wybrać Porządek sortowania, aby
wyświetlić odpowiednie podmenu.
Uaktywnić żądaną opcję.
Aby odebrać połączenie, nacisnąć
Odpowiedz.
Aby odrzucić połączenie, nacisnąć
Odrzuć.
Wybrać żądaną listę połączeń. W
zależności od wybranej listy,
wyświetlają się ostatnie połączenia
przychodzące, wychodzące lub
nieodebrane.
Wybrać żądany wpis z listy połączeń,
aby rozpocząć łączenie.
Połączenie przychodzące
Gdy przychodzi połączenie, na
ekranie wyświetla się komunikat.
Funkcje w trakcie połączenia
Gdy połączenie jest aktywne,
wyświetla się widok połączenia.
76
Telefon
Aby przełączyć rozmowę z powrotem
do systemu audio-nawigacyjnego,
wybrać Przełącz rozmowę w menu
Rozmowa prywatna.
Drugie połączenie
Zakończenie połączenia
telefonicznego
Aby zakończyć połączenie, nacisnąć
Rozłącz się.
Wyciszanie połączenia
Aby tymczasowo wyłączyć mikrofon,
uaktywnić Wycisz rozmowę.
Zdezaktywować Wycisz rozmowę,
aby włączyć mikrofon.
Przełączanie na aparat telefoniczny
Wybrać Przełącz na telefon, aby
przełączyć rozmowę na telefon
komórkowy. Pojawi się menu
Rozmowa prywatna.
Nawiązanie drugiego połączenia
telefonicznego
Przy aktywnym połączeniu wybrać
Wpisz numer w widoku połączenia.
Wyświetla się klawiatura
numeryczna. Numer można
wprowadzić lub wybrać z książki
telefonicznej.
Drugie połączenie przychodzące
Gdy przychodzi drugie połączenie, na
dole wyświetla się komunikat.
Wybrać żądaną opcję.
Po odebraniu połączenia, pierwsze
połączenie zostanie zawieszone a
drugie stanie się aktywne.
Oba połączenia wyświetlają się w
widoku połączenia.
W celu przełączenia między
połączeniami wybrać Przełącz
rozmowy.
Połączenie konferencyjne
Wybrać Złącz rozmowy, aby
jednocześnie uaktywnić oba
połączenia.
Złącz rozmowy zmienia się na Odłącz
rozmowę.
Aby zakończyć połączenie
konferencyjne, wybrać Odłącz
rozmowę.
Telefon
Zakończenie połączeń
telefonicznych
W trybie połączenia konferencyjnego
wybrać Rozłącz się, aby zakończyć
oba połączenia telefoniczne.
Wiadomości tekstowe
Po ustanowieniu połączenia
Bluetooth pomiędzy telefonem
komórkowym a systemem
Infotainment, za pomocą systemu
można obsługiwać skrzynkę
wiadomości przychodzących.
Nie wszystkie telefony obsługują
funkcję wiadomości tekstowych
systemu audio-nawigacyjnego.
Uaktywnienie aplikacji
wiadomości w telefonie
komórkowym
W telefonie komórkowym musi być
uaktywniona funkcja przesyłania
wiadomości tekstowych do systemu
audio-nawigacyjnego.
Po podłączeniu telefonu do systemu
audio-nawigacyjnego na jego ekranie
może pojawić się komunikat z prośbą
o wyrażenie zgody na dostęp do
wiadomości tekstowych telefonu z
poziomu systemu audionawigacyjnego. Potwierdzić
komunikat.
Jeśli komunikat nie zostanie
wyświetlony, należy otworzyć menu
Bluetooth w telefonie, wybrać nazwę
systemu audio-nawigacyjnego i
aktywować odpowiednią funkcję
dostępu.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat
udzielania dostępu w różnych
telefonach można znaleźć na naszej
stronie internetowej.
Wtedy można wybrać ikonę
Wiadomości w menu głównym
systemu audio-nawigacyjnego.
Przychodząca wiadomość
tekstowa
Po odebraniu nowej wiadomości
tekstowej system wyświetla
komunikat z imieniem/nazwiskiem
lub numerem nadawcy.
Wybrać jedną z opcji komunikatu.
77
Odsłuchaj
Jeśli system ma głośno odczytać
wiadomość, wybrać Słuchaj.
Widok
Aby wyświetlić wiadomość na
ekranie, wybrać odpowiedni przycisk
ekranowy.
Uwaga
Wiadomości są wyświetlane na
ekranie tylko wtedy, gdy pojazd jest
zaparkowany.
Odrzucanie
Aby odrzucić wiadomość, wybrać
odpowiedni przycisk ekranowy.
Odpowiedź
Aby bezpośrednio odpowiedzieć na
wiadomość, wybrać Odpowiedz.
Wyświetli się lista
zaprogramowanych wiadomości.
Wybrać żądaną wiadomość i
potwierdzić wprowadzenie.
Wiadomość zostaje wysłana.
78
Telefon
Uwaga
Nowe zaprogramowane
wiadomości można tworzyć w menu
ustawień.
Wybrać żądany komunikat. Na
ekranie wyświetli się komunikat.
Uwaga
Wiadomości są wyświetlane na
ekranie tylko wtedy, gdy pojazd jest
zaparkowany.
Połącz
Aby połączyć się z nadawcą
wiadomości tekstowej, wybrać
Zadzwoń.
W razie potrzeby wybrać jedną z opcji
na dole ekranu (patrz wyżej).
Skrzynka odbiorcza
Ustawienia
Nacisnąć ;, a następnie
Wiadomości, aby wyświetlić
odpowiednie menu.
Wybrać Skrzynka odbiorcza, aby
wyświetlić listę wszystkich
wiadomości w skrzynce odbiorczej.
Nacisnąć ;, a następnie
Wiadomości, aby wyświetlić
odpowiednie menu.
Wybrać Ustawienia, aby wyświetlić
odpowiednie podmenu.
Wyregulować ustawienia stosownie
do potrzeb.
Telefony komórkowe i
radia CB
Instrukcja instalacji i wskazówki
dotyczące obsługi
Przy instalowaniu i obsłudze telefonu
komórkowego należy przestrzegać
instrukcji instalacji oraz wskazówek
dotyczących użytkowania, podanych
przez producenta telefonu
komórkowego i zestawu
głośnomówiącego. W przeciwnym
razie może dojść do naruszenia
warunków homologacji pojazdu
(Dyrektywa UE 95/54/WE).
Zalecenia dotyczące
bezproblemowej eksploatacji:
■ Aby uzyskać maksymalny możliwy
zasięg, należy profesjonalnie
zamontować antenę zewnętrzną.
■ Maksymalna moc nadawcza:
10 W
■ Telefon komórkowy powinien być
zamontowany w odpowiednim
miejscu. Uwzględnić odpowiednią
uwagę zamieszczoną w rozdziale
Poduszki powietrzne w instrukcji
obsługi.
Przed przystąpieniem do instalacji
warto zasięgnąć informacji na temat
odpowiednich miejsc montażu anteny
zewnętrznej i uchwytu telefonu oraz
na temat korzystania z urządzeń o
mocy nadawczej powyżej 10 W.
Telefon
Zestawu głośnomówiącego bez
anteny zewnętrznej zgodnego ze
standardem telefonii
GSM 900/1800/1900 oraz UMTS
można używać wyłącznie wtedy, gdy
maksymalna moc nadawcza telefonu
komórkowego nie przekracza 2 W w
przypadku korzystania z sieci
GSM 900 oraz 1 W w innych
przypadkach.
Ze względów bezpieczeństwa nie
należy używać telefonu w trakcie
jazdy. Nawet korzystanie z zestawu
głośnomówiącego może rozpraszać
w trakcie jazdy.
9 Ostrzeżenie
Urządzenia radiowe oraz telefony
komórkowe niezgodne z
powyższymi standardami mogą
być używane wyłącznie w
przypadku podłączenia ich do
anteny zamontowanej na
zewnątrz samochodu.
Przestroga
W przypadku niezastosowania się
do obowiązujących instrukcji
korzystanie w pojeździe z
telefonów komórkowych i
urządzeń radiowych bez anteny
zewnętrznej może być przyczyną
nieprawidłowego działania
podzespołów elektronicznych
samochodu.
79
80
Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane
pytania
Najczęściej zadawane
pytania
Rozpoznawanie mowy
Najczęściej zadawane pytania .... 80
? Funkcja rozpoznawania mowy nie
działa dobrze. Jak poprawić
działanie tej funkcji?
! Poczekać na sygnał dźwiękowy i
spróbować w naturalny sposób
wypowiedzieć polecenie. Unikać
długich przerw, nadmiernego
akcentowania wyrazów i mówić
umiarkowanym głosem.
Szczegółowy opis 3 61.
? Komunikaty głosowe generowane
przez system rozpoznawania
mowy są zbyt długie. Jak mogę je
przerwać i od razu wypowiedzieć
polecenie?
! Aby przerwać komunikat głosowy
systemu rozpoznawania mowy,
należy nacisnąć w na kierownicy.
Poczekać na sygnał dźwiękowy i
wypowiedzieć polecenie.
Szczegółowy opis 3 61.
? Nie mogę wybrać kontaktu
telefonicznego za pomocą
systemu rozpoznawania mowy.
Co robię źle?
! System Infotainment wybiera
wpisy z książki telefonicznej w
kolejności, w jakiej są zapisane.
Jeśli ustawiono porządek
sortowania „nazwisko, imię”,
prawidłowym poleceniem
umożliwiającym nawiązanie
połączenia z Johnem Smithem
będzie „Smith, John”.
Szczegółowy opis 3 60.
? Nie mogę wprowadzić adresu
znajdującego się w innym kraju za
pomocą systemu rozpoznawania
mowy. Co robię źle?
! Za pomocą systemu
rozpoznawania mowy można
wprowadzać tylko adresy celów
podróży znajdujących się w kraju,
którego język jest wybrany jako
język systemu, np. jeśli system jest
ustawiony na język niemiecki, nie
można wprowadzić celu podróży
znajdującego się we Francji.
Szczegółowy opis 3 60.
Najczęściej zadawane pytania
Telefon
? Jak mogę sparować swój telefon z
systemem audio-nawigacyjnym?
! Aby sparować telefon, nacisnąć
O, wybrać Ustawienie telefonu a
następnie Bluetooth. Wybrać
Sparuj urządzenie i postępować
według instrukcji wyświetlanych
na ekranie systemu audionawigacyjnego i telefonu
komórkowego. Upewnić się, że
funkcja Bluetooth jest włączona.
Szczegółowy opis 3 71.
? Jak mogę uzyskać dostęp do mojej
książki telefonicznej lub listy
ostatnich połączeń za pomocą
systemu audio-nawigacyjnego?
! W zależności od telefonu, trzeba
umożliwić dostęp do
odpowiednich danych w
ustawieniach telefonu
komórkowego. Pobieranie książki
telefonicznej i listy ostatnich
połączeń nie jest obsługiwane
przez wszystkie telefony
komórkowe.
Szczegółowy opis 3 71.
? Uzyskałem dostęp do mojej
książki telefonicznej, lecz nie
wszystkie kontakty są dostępne w
systemie audio-nawigacyjnym.
Dlaczego tak jest?
! W przypadku niektórych telefonów
kontakty zapisane na karcie SIM
mogą nie zostać odczytane przez
system audio-nawigacyjny.
Szczegółowy opis 3 71.
Nawigacja
? Jak mogę przełączyć wyświetlanie
między łącznym czasem jazdy a
pozostałym czasem jazdy i łączną
odległością a odległością
częściową?
! Gdy aplikacja nawigacyjna jest
aktywna, nacisnąć pokrętło
wielofunkcyjne, aby wyświetlić
Menu nawigacji. Wybrać Przełącz
czas przejazdu/cel podróży i
dostosować ustawienia do
własnych preferencji.
Szczegółowy opis 3 41.
81
? Po naciśnięciu DEST/NAV
czasem wyświetlane są różne
menu. Dlaczego tak jest?
! Jeśli prowadzenie po trasie jest
aktywne, zostaje wyświetlona
aplikacja nawigacyjna, aby
umożliwić wybranie celu podróży.
Szczegółowy opis 3 45.
Jeżeli prowadzenie po trasie nie
jest aktywne, zostaje wyświetlone
Menu trasy.
Szczegółowy opis 3 55.
Audio
? Podczas odtwarzania plików
multimedialnych z urządzenia
podłączonego przez Bluetooth
system audio-nawigacyjny nie
wyświetla tytułu utworu ani nazwy
wykonawcy i nie jest dostępna
funkcja przeglądania
multimediów. Dlaczego tak jest?
! Ze względu na obsługiwany
protokół Bluetooth, po podłączeniu
urządzenia przez Bluetooth
dostępne są tylko niektóre funkcje.
Szczegółowy opis 3 37.
82
Najczęściej zadawane pytania
? System audio-nawigacyjny nie ma
przycisku regulacji barwy dźwięku
na panelu sterowania. Jak można
zmienić ustawienia barwy
dźwięku?
! Menu ustawień barwy dźwięku jest
dostępne poprzez Strona główna.
Nacisnąć ; a następnie wybrać
Więcej, aby wyświetlić drugą
Strona główna. W celu
wyświetlenia menu ustawień
barwy dźwięku wybrać Dźwięk.
Szczegółowy opis 3 20.
Najczęściej zadawane pytania
83
84
Indeks
A
Adres domowy.............................. 45
Aktualizacja oprogramowania...... 22
Aktywacja interfejsu telefonu........ 73
Automatyczna regulacja głośności 21
AUX.............................................. 35
B
Balance......................................... 20
Bass.............................................. 20
C
Czas............................................. 22
D
DAB.............................................. 30
DAB – nadawanie cyfrowego
sygnału audio............................ 30
Data.............................................. 22
Domyślne ustawienia fabryczne... 22
E
Elementy sterujące
Kierownica................................... 8
System Infotainment................... 8
F
Fader............................................ 20
Format godziny............................. 22
Formaty plików............................. 32
Pliki dźwiękowe......................... 35
Pliki zdjęciowe........................... 35
G
Głośność
Automatyczna regulacja
głośności................................... 21
Funkcja wyciszenia................... 14
Głośność komunikatów dla
kierowców................................. 21
Głośność sygnału
ostrzegawczego........................ 21
Głośność systemu
nawigacyjnego.......................... 21
Głośność wskazówek audio...... 21
Maksymalna głośność
początkowa............................... 21
Głośność sygnału
ostrzegawczego........................ 21
Głośność systemu nawigacyjnego 21
Głośność wskazówek audio......... 21
Gracenote..................................... 35
I
Informacje ogólne. 32, 35, 40, 60, 70
AUX........................................... 35
CD............................................. 32
Interfejs telefonu....................... 70
Nawigacja.................................. 40
85
Odtwarzanie muzyki przez
łącze Bluetooth......................... 35
Radioodbiornik.......................... 25
System Infotainment................... 6
USB........................................... 35
J
Język............................................ 22
K
Klawiatura..................................... 45
Komunikaty................................... 17
Korektor........................................ 20
Korektor barwy dźwięku (EQ)....... 20
Książka adresowa........................ 45
Książka telef........................... 45, 73
L
Lista kategorii............................... 25
Lista zakrętów............................... 55
Listy automatycznie zapisanych
stacji.......................................... 27
Ponowne wybieranie stacji........ 27
Zapisywanie stacji..................... 27
Listy ulubionych stacji................... 27
Ponowne wybieranie stacji........ 27
Zapisywanie stacji..................... 27
M
Ulubione trasy........................... 45
Ustawienia ogólne..................... 41
Wprowadzanie celu podróży..... 45
Współrzędne............................. 45
Wypadki drogowe...................... 55
Maksymalna głośność
początkowa............................... 21
Mapy............................................. 41
N
Nadawanie cyfrowego sygnału
audio......................................... 30
Najczęściej zadawane pytania..... 80
Nawigacja
Adres domowy.......................... 45
Bieżąca lokalizacja.................... 41
Klawiatura................................. 45
Komunikaty głosowe................. 55
Książka adresowa..................... 45
Lista zakrętów........................... 55
Mapa poglądowa....................... 41
Obsługa mapy........................... 41
Opcje trasy................................ 55
Ostatnie cele podróży............... 45
Ostrzeżenia funkcji
prowadzenia po trasie............... 55
Podróż z punktami pośrednimi.. 45
Prowadzenie po trasie.............. 55
Punkty POI................................ 45
Stacje TMC............................... 55
Symulacja trasy......................... 41
Ślady......................................... 55
Śledzenie trasy.......................... 55
O
Obsługa.......... 14, 25, 33, 41, 61, 73
AUX........................................... 37
CD............................................. 33
Menu......................................... 17
Odtwarzanie muzyki przez
łącze Bluetooth......................... 37
Radioodbiornik.......................... 25
System Infotainment................. 14
System nawigacyjny.................. 41
Telefon...................................... 73
USB..................................... 37, 38
Obsługa menu.............................. 17
Odtwarzacz płyt CD...................... 32
Odtwarzanie dźwięku................... 37
Odtwarzanie muzyki przez łącze
Bluetooth................................... 35
P
Panel sterowania systemu
audio-nawigacyjnego.................. 8
Parowanie..................................... 71
Pliki dźwiękowe............................ 35
Pliki zdjęciowe.............................. 35
86
Podłączanie urządzeń przez
Bluetooth................................... 71
Podróż z punktami pośrednimi..... 45
Podstawowa obsługa................... 17
Pokrętło wielofunkcyjne................ 17
Połączenie alarmowe................... 72
Połączenie telefoniczne
Nawiązywanie........................... 73
Odbieranie................................. 73
Prowadzenie po trasie ................. 55
Przegląd elementów sterujących.... 8
Przegląd poleceń głosowych........ 65
Przycisk BACK (wstecz)............... 17
Punkty POI................................... 45
Stacja z informacjami
drogowymi................................. 28
System RDS (Radio Data
System)..................................... 28
TP.............................................. 28
Wybór zakresu.......................... 25
Wykaz stacji.............................. 25
Wyszukiwanie stacji.................. 25
Zapisywanie stacji..................... 27
Regionalizacja.............................. 28
Rozpoznawanie mowy.................. 60
Rozpoznawanie poleceń
głosowych................................. 60
Telefon
Bluetooth................................... 70
Funkcje podczas rozmowy........ 73
Książka telef.............................. 73
Ostatnie połączenia.................. 73
Połączenia alarmowe................ 72
Połączenie Bluetooth................ 71
Połączenie konferencyjne......... 73
Wiadomości tekstowe............... 77
Telefony komórkowe i radia CB ... 78
TMC.............................................. 55
TP................................................. 28
Treble........................................... 20
R
S
Stacja z informacjami drogowymi. 28
Strona główna........................ 17, 22
Symulacja trasy............................ 41
System nawigacyjny..................... 40
System RDS (Radio Data
System) .................................... 28
U
Radioodbiornik
DAB........................................... 30
Komunikaty DAB....................... 30
Lista kategorii............................ 25
Listy automatycznie
zapisanych stacji....................... 27
Listy ulubionych stacji............... 27
Menu opcji systemu RDS.......... 28
Nadawanie cyfrowego
sygnału audio............................ 30
Ponowne wybieranie stacji........ 27
RDS........................................... 28
Regionalne................................ 28
Ś
Ślady............................................. 55
Średnie tony................................. 20
T
TA................................................. 28
TA volume.................................... 21
Uaktywnianie odtwarzacza CD..... 33
USB.............................................. 35
Ustawienia barwy dźwięku........... 20
Ustawienia ogólne
Język......................................... 22
Oprogramowanie....................... 22
Strona główna........................... 22
Ustawienia godziny i daty......... 22
Wyświetlacz.............................. 22
Ustawienia poziomu głośności..... 21
Ustawienia systemu...................... 22
W
Wiadomości tekstowe................... 77
Włączanie AUX............................. 37
87
Włączanie odtwarzania dźwięku
z urządzenia USB..................... 37
Włączanie odtwarzania muzyki
przez łącze Bluetooth................ 37
Włączanie radioodbiornika........... 25
Włączanie systemu audionawigacyjnego.......................... 14
Włączanie systemu
nawigacyjnego.......................... 41
Włączanie wyświetlania zdjęć z
urządzenia USB........................ 38
Wprowadzanie punktu
docelowego .............................. 45
Wybór zakresu.............................. 25
Wyciszanie................................... 14
Wykaz stacji.................................. 25
Wypadki drogowe......................... 55
Wyszukiwanie stacji...................... 25
Wyświetlacz.................................. 22
Wyświetlanie zdjęć....................... 38
Z
Zabezpieczenie przed kradzieżą ... 7
Zdjęcia.......................................... 38
88
CD 450 / 400
Wprowadzenie ............................. 90
Radioodtwarzacz ....................... 101
Odtwarzacz CD .......................... 111
Wejście AUX .............................. 115
Gniazdo USB ............................. 116
Odtwarzanie muzyki przez łącze
Bluetooth .................................... 119
Telefon ....................................... 121
Indeks ........................................ 132
90
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Informacje ogólne ........................ 90
Zabezpieczenie przed
kradzieżą ..................................... 91
Przegląd elementów
sterujących ................................... 92
Obsługa ....................................... 95
Podstawowa obsługa ................... 96
Ustawienia barwy dźwięku ........... 99
Ustawienia poziomu głośności .... 99
Informacje ogólne
System Infotainment posiada wiele
nowoczesnych funkcji, które podczas
podróży samochodowych
zapewniają rozrywkę i informacje o
trasie.
Korzystając z funkcji radioodbiornika
FM, AM i DAB, można zapisać
maksymalnie 36 stacji w sześciu
zestawach ulubionych stacji.
Zintegrowany system audio
umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD
oraz płyt z plikami MP3/WMA.
Do systemu audio-nawigacyjnego
można podłączać, jako dodatkowe
źródła sygnału audio, zewnętrzne
urządzenia pamięci np. iPod,
odtwarzacz MP3, pamięć USB lub
przenośny odtwarzacz CD – za
pomocą przewodu lub
bezprzewodowo przez Bluetooth.
Dodatkowo system audionawigacyjny jest wyposażony w
interfejs telefonu komórkowego, który
umożliwia wygodne i bezpieczne
korzystanie z telefonu komórkowego
w samochodzie.
Zamiast tego system Infotainment
można obsługiwać za pomocą
sterowania w kierownicy.
Dobrze zaprojektowane elementy
sterujące i czytelne ekrany
umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę
systemu.
Uwaga
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera
opis wszystkich opcji i funkcji
udostępnianych przez różne
systemy Infotainment. Niektóre
opisy, w tym dotyczące
wyświetlacza i funkcji menu, mogą
nie dotyczyć posiadanego pojazdu
ze względu na różnice pomiędzy
poszczególnymi wariantami
modelu, specyfikacje modelu dla
danego kraju, zainstalowane
wyposażenie dodatkowe lub
akcesoria.
Wprowadzenie
Ważne informacje dotyczące
obsługi i bezpieczeństwa ruchu
drogowego
9 Ostrzeżenie
Należy zawsze korzystać z
systemu Infotainment w sposób
umożliwiający bezpieczne
prowadzenie pojazdu. W razie
wątpliwości zatrzymać pojazd i
obsługiwać system podczas
postoju.
Odbiór programów radiowych
W następujących sytuacjach możliwe
są trzaski, szumy, zakłócenia, a
nawet całkowity zanik odbioru:
■ zmieniająca się odległość od
nadajnika
■ nakładanie się sygnałów wskutek
odbić
■ gdy na drodze fal radiowych
znajdują się różnego rodzaju
przeszkody
Zabezpieczenie przed
kradzieżą
System audio-nawigacyjny
wyposażony jest w elektroniczny
system bezpieczeństwa w celu
zapobiegania kradzieży.
Dzięki niemu system audioinformacyjny będzie działał wyłącznie
w samochodzie, w którym został
pierwotnie zamontowany – jest tym
samym bezwartościowy dla złodzieja.
91
92
Wprowadzenie
Przegląd elementów sterujących
Panel sterowania
Wprowadzenie
1
Przyciski stacji radiowych 1 - 6
6
7/i
93
12 INFO
Długie naciśnięcie:
zapisywanie stacji ............... 103
Otwieranie głównego
menu telefonu ..................... 121
Radioodbiornik:
Informacje o bieżącej stacji
Krótkie naciśnięcie:
wybieranie stacji .................. 103
m VOL
7
8
lub włączanie/wyłączanie
funkcji wyciszenia dźwięku . . . 95
Szczelina na płyty CD
TONE
CD/MP3/WMA:
Informacje o bieżącym utworze
13 d
9
3
Obrót: regulowanie
głośności ............................... 95
RADIO BAND
Ustawienia barwy dźwięku .... 99
P BACK
4
Włączanie
radioodbiornika lub
zmienianie zakresu
częstotliwości ...................... 101
CD
Wprowadzanie wartości:
usuwanie ostatniego
znaku lub całego wpisu ......... 96
10 Pokrętło wielofunkcyjne
5
Włączanie źródła CD .......... 111
AUX
2
Naciśnięcie: włączanie i
wyłączanie systemu .............. 95
Włączanie lub zmiana
źródła dźwięku ...................... 95
Menu: przechodzenie o
jeden poziom wstecz ............. 96
Centralny element
sterujący służący do
obsługi menu ......................... 96
11 CONFIG
Ustawienia ogólne ................ 95
Wysuwanie płyty ................. 112
14 TP
Włączanie i wyłączanie
funkcji komunikatów dla
kierowców ........................... 106
15 AS 1-2
Listy automatycznie
zapisanych stacji ................. 103
16 FAV 1-2-3
Ulubione stacje radiowe ...... 103
17 s i u
Radio: przeszukiwanie w
tył i w przód ......................... 101
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
poprzedniego lub
następnego utworu ............. 112
94
Wprowadzenie
Elementy sterujące na
kierownicy
lub włączanie funkcji
ponownego wybierania
numeru ................................ 125
Przy aktywnym interfejsie
telefonu i wyświetlonej
liście połączeń (patrz
pozycja 1): obrócenie w
górę/w dół umożliwia
wybranie następnej/
poprzedniej pozycji na
liście połączeń ..................... 125
lub wybieranie numeru z
listy ...................................... 125
Długie naciśnięcie:
wyświetlanie listy połączeń . 125
3
lub włączanie/wyłączanie
trybu głośnomówiącego ...... 125
SRC (Źródło) ......................... 95
Naciśnięcie: wybieranie
źródła dźwięku ...................... 95
1
xn
Naciśnięcie: kończenie/
odrzucanie połączenia ........ 125
lub zamykanie listy
połączeń .............................. 125
2
lub włączanie/wyłączanie
funkcji wyciszenia dźwięku . . . 95
q
Krótkie naciśnięcie:
odbieranie połączeń
telefonicznych ..................... 121
Jeśli aktywne jest radio:
obrócenie w górę/w dół
umożliwia wybranie
następnej/poprzedniej
zapisanej stacji .................... 101
Jeśli aktywny jest
odtwarzacz CD: obrócenie
w górę / w dół umożliwia
wybranie następnego/
poprzedniego utworu CD/
MP3/WMA ........................... 112
4
Przy aktywnym interfejsie
telefonu i połączeniu
oczekującym: obrócenie w
górę / w dół umożliwia
przełączenie między
rozmowami .......................... 125
+iZwiększanie i
zmniejszanie głośności
Wprowadzenie
Obsługa
Elementy sterujące
System audio-nawigacyjny obsługuje
się przy użyciu przycisków
funkcyjnych i pokrętła
wielofunkcyjnego, korzystając z
menu pojawiających się na
wyświetlaczu.
Wprowadzanie danych obywa się
opcjonalnie za pomocą:
■ panelu sterowania systemu audionawigacyjnego 3 92
■ elementów sterujących funkcji
audio na kierownicy 3 92
Włączanie i wyłączanie systemu
Infotainment
Nacisnąć krótko przycisk X VOL. Po
włączeniu systemu uaktywniane jest
poprzednio wybrane źródło dźwięku.
Nacisnąć ponownie X VOL, aby
wyłączyć system.
Automatyczne wyłączanie
Jeśli system audio-nawigacyjny
został włączony przez naciśnięcie
X VOL przy wyłączonym zapłonie, po
upływie 10 minut od ostatniego
użycia elementu sterującego system
wyłącza się automatycznie.
Ustawianie głośności
Obrócić m VOL. Bieżące ustawienie
pojawia się na wyświetlaczu.
Po włączeniu systemu wybierany jest
ostatnio używany poziom głośności,
pod warunkiem że jest on niższy od
maksymalnej głośności początkowej
(patrz poniżej).
Poniższych ustawień można dokonać
oddzielnie:
■ maksymalna głośność początkowa
3 99
■ poziom głośności komunikatów dla
kierowców 3 99
Dopasowywanie głośności do
prędkości jazdy
Gdy funkcja dopasowywania
głośności do prędkości jazdy jest
włączona 3 99, poziom głośności
jest automatycznie dostosowywany
proporcjonalnie do prędkości jazdy,
aby skompensować hałas silnika,
toczących się kół oraz wiatru.
95
Funkcja wyciszenia
Nacisnąć 7 / i (jeśli dostępny jest
interfejs telefonu: nacisnąć na kilka
sekund), aby wyciszyć źródła
dźwięku.
W celu wyłączenia funkcji wyciszenia:
obrócić m VOL lub ponownie
nacisnąć 7 / i (jeśli dostępny jest
interfejs telefonu: nacisnąć i
przytrzymać przez kilka sekund).
Ograniczanie głośności przy
wysokich temperaturach
Przy bardzo wysokich temperaturach
wewnątrz samochodu system
Infotainment ogranicza maksymalny
poziom głośności. Jeśli jest to
konieczne, głośność jest
zmniejszana automatycznie.
Tryby działania
Radioodbiornik
W celu włączenia głównego menu
radioodbiornika lub przełączenia
pomiędzy zakresami częstotliwości,
nacisnąć RADIO BAND.
96
Wprowadzenie
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić menu zakresów
częstotliwości zawierające opcje
wyboru stacji.
Szczegółowy opis funkcji
radioodbiornika 3 101.
Podłączanie zewnętrznych
odtwarzaczy audio
Nacisnąć AUX jeden raz lub
kilkakrotnie, aby wyświetlić menu
główne USB, iPod lub AUX (jeśli jest
dostępne) lub przełączać między tymi
menu.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić odpowiednie menu
zawierające opcje wyboru utworów.
Szczegółowy opis poszczególnych
elementów:
■ Funkcje odtwarzacza CD 3 111
■ Funkcje wejścia AUX 3 115
■ Funkcje gniazda USB 3 116
■ Funkcje odtwarzania muzyki
Bluetooth 3 119
Telefon
Nacisnąć krótko 7 / i, aby wyświetlić
menu telefonu.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić menu telefonu
zawierające opcje wprowadzania i
wyboru numerów.
Szczegółowy opis interfejsu telefonu
3 121.
Ustawienia ogólne
Ustawienie języka
Teksty menu systemu Infotainment
mogą się wyświetlać w różnych
językach.
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Języki (Languages) w
menu Ustawienia, aby wyświetlić
odpowiednie menu.
Wybrać żądany język tekstów menu.
Uwaga
Szczegółowy opis obsługi menu
3 96.
Ustawienia godziny i daty
Szczegółowy opis można znaleźć w
instrukcji obsługi.
Podstawowa obsługa
Pokrętło wielofunkcyjne
Pokrętło wielofunkcyjne stanowi
centralny element sterujący obsługą
menu.
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne:
■ zaznaczanie pozycji menu
■ ustawianie wartości numerycznych
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne:
■ wybieranie lub włączanie
zaznaczonych pozycji
■ potwierdzanie ustawionych
wartości
■ włączanie / wyłączanie funkcji
systemu
Wprowadzenie
Przycisk P BACK
Nacisnąć krótko przycisk P BACK:
■ aby wyjść z menu
■ aby przejść z podmenu do menu
nadrzędnego
■ aby usunąć ostatni znak z ciągu
wprowadzanych znaków
Nacisnąć i przytrzymać P BACK
przez kilka sekund, aby usunąć cały
wpis.
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
przesunąć wskaźnik (= zmieniony
kolor tła) na żądaną opcję.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wybrać zaznaczoną pozycję.
97
Ustawianie wartości
Podmenu
Symbol strzałki z prawej strony menu
oznacza, że po wybraniu danej
pozycji dostępne będą dalsze opcje.
Włączanie ustawienia
Przykłady obsługi menu
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
zmienić bieżącą wartość ustawienia.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby potwierdzić ustawioną wartość.
Wskaźnik przesuwa się wtedy na
następną wartość. Po nastawieniu
wszystkich wartości następuje
automatycznie powrót do menu
nadrzędnego.
Wybieranie opcji
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
zaznaczyć żądane ustawienie.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby włączyć zaznaczone ustawienie.
98
Wprowadzenie
Regulacja ustawienia
Włączanie lub wyłączanie funkcji
Wprowadzanie ciągu znaków
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
zmienić ustawienie.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby potwierdzić ustawienie.
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
zaznaczyć funkcję, która ma zostać
włączona lub wyłączona.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby przełączyć pomiędzy
ustawieniami Włącz. i Wył..
Aby wprowadzić ciąg znaków, np.
kod PIN lub numer telefonu:
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
zaznaczyć żądany znak.
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby potwierdzić zaznaczony znak.
Ostatni znak w ciągu można usunąć,
wybierając k na wyświetlaczu lub
naciskając przycisk P BACK na
panelu sterowania. Naciśnięcie i
przytrzymanie P BACK powoduje
usunięcie całego wpisu.
Wprowadzenie
Aby zmienić położenie wskaźnika w
już wprowadzonym ciągu znaków,
wybrać ◀ lub ▶ na wyświetlaczu.
Ustawienia barwy dźwięku
W menu ustawień barwy dźwięku
można zdefiniować oddzielną
charakterystykę barwy dźwięku dla
każdego zakresu częstotliwości
radiowych i każdego źródła dźwięku.
W celu włączenia menu ustawiania
barwy dźwięku należy nacisnąć
przycisk TONE.
Ustawianie rozłożenia mocy
dźwięku na prawe i lewe głośniki
Przewinąć listę i wybrać Balans.
Ustawić żądaną wartość.
Wybór charakterystyki dźwięku
Przewinąć listę i wybrać Kor. graf.
(korektor). Pojawi się menu
Ustawienia korektora.
Wybrać żądaną opcję, a następnie
nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund pokrętło wielofunkcyjne.
Wartość zostaje wyzerowana.
Wyzerowywanie lub wybieranie
opcji „WYŁ” dla wszystkich
ustawień
Ustawienia poziomu
głośności
Przewinąć listę i wybrać Basy, T.
średnie lub Soprany.
Dla wybranej pozycji ustawić żądaną
wartość.
Przewinąć listę i wybrać Fader P-T.
Ustawić żądaną wartość.
Wyzerowywanie pojedynczego
ustawienia
Nacisnąć TONE na kilka sekund.
Wszystkie wartości zostają
wyzerowane, a dla korektora zostaje
wybrana opcja „WYŁ”.
Ustawianie tonów niskich,
średnich i wysokich
Ustawianie rozłożenia mocy
dźwięku na przednie i tylne
głośniki
99
Dopasowywanie głośności do
prędkości jazdy
Dostępne opcje zapewniają
optymalnie zdefiniowane ustawienia
tonów niskich, średnich i wysokich dla
danego stylu muzyki.
Wybrać żądaną opcję.
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia radia, a
następnie Automatyczna regulacja
głośności.
100
Wprowadzenie
W wyświetlonym menu funkcję
Automatyczna regulacja głośności
można wyłączyć bądź też wybrać
stopień dostosowywania głośności.
Wybrać żądaną opcję.
Regulacja maksymalnej
prędkości początkowej
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia radia, a
następnie Maksym. głośn. początk..
Ustawić żądaną wartość.
Regulacja poziomu głośności
komunikatów dla kierowców
Głośność komunikatów dla
kierowców można nastawić w taki
sposób, by zwiększała lub
zmniejszała się proporcjonalnie do
normalnego poziomu głośności.
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia radia,
Opcje RDS, a następnie Głośn.
komun. dla kier..
Ustawić żądaną wartość.
Regulacja głośności sygnału
dzwonka
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia telefonu,
Dźwięk i sygnały, a następnie
Głośność dzwonka.
Ustawić żądaną wartość.
Radioodtwarzacz
Radioodtwarzacz
Obsługa
Włączanie radioodbiornika
Obsługa ..................................... 101
Wyszukiwanie stacji ................... 101
Listy automatycznie zapisanych
stacji ........................................... 102
Listy ulubionych stacji ................ 103
Menu zakresów częstotliwości ... 104
System RDS (Radio Data
System) ...................................... 106
DAB – nadawanie cyfrowego
sygnału audio ............................ 108
W celu włączenia głównego menu
radioodbiornika nacisnąć
RADIO BAND.
101
Włączony zostanie odbiór ostatnio
wybranej w tym zakresie stacji
radiowej.
Wyszukiwanie stacji
Automatyczne wyszukiwanie
stacji
Aby przejść do poprzedniej lub
następnej zapisanej w pamięci stacji,
krótko nacisnąć s lub u.
Ręczne wyszukiwanie stacji
Włączony zostanie odbiór ostatnio
wybranej stacji radiowej.
Wybieranie zakresu
częstotliwości
W celu wybrania żądanego zakresu
nacisnąć RADIO BAND jeden raz lub
kilkakrotnie.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
s lub u. Zwolnić dany przycisk,
gdy wyświetlana wartość zbliży się do
żądanej częstotliwości.
Zostaje wyszukana i automatycznie
włączona następna stacja, której
sygnał jest odpowiednio dobry.
Uwaga
Ręczne wyszukiwanie stacji: Jeśli
radioodbiornik nie wykryje stacji,
następuje jego automatyczne
przełączenie w tryb wyszukiwania o
większej czułości. Jeśli nadal nie
102
Radioodtwarzacz
zostanie wykryta żadna stacja,
ustawiana jest ostatnia aktywna
częstotliwość.
Uwaga
Zakres częstotliwości FM: w
przypadku gdy włączona jest funkcja
RDS, wyszukiwane są wyłącznie
stacje obsługujące tę funkcję
3 106, zaś gdy włączona jest
funkcja komunikatów dla kierowców
(TP), wyszukiwane są wyłącznie
stacje obsługujące tę funkcję
3 106.
Ręczne dostrajanie odbioru
stacji
Radio AM i FM
Obrócić pokrętło wielofunkcyjne i
ustawić optymalną częstotliwość
odbioru.
Radio DAB
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby otworzyć menu odpowiedniego
zakresu częstotliwości i wybrać
Strojenie ręczne DAB. Na
wyświetlonym ekranie częstotliwości
obracać pokrętłem wielofunkcyjnym
w celu ustawienia optymalnej
częstotliwości odbioru stacji.
Listy automatycznie
zapisanych stacji
Stacje o najlepszej mocy sygnału w
każdym z zakresów częstotliwości
można wyszukiwać i zapisywać
automatycznie przy użyciu funkcji
automatycznego zapisywania stacji.
Każdy z zakresów posiada 2 listy
automatycznie zapisanych stacji
(Stacje AS 1, Stacje AS 2), obie
mieszczące po 6 stacji.
Uwaga
i oznacza aktualnie odbieraną
stację.
Automatyczne zapisywanie
stacji
Przytrzymać wciśnięty AS 1-2 do
momentu wyświetlenia komunikatu o
automatycznym zapisywaniu. Na 2
listach automatycznego zapisu
zostanie zapisanych 12 stacji o
najmocniejszym sygnale w bieżącym
zakresie częstotliwości.
Aby anulować procedurę
automatycznego zapisywania,
nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne.
Ręczne zapisywanie stacji
Na listach automatycznego zapisu
można również zapisywać stacje
ręcznie.
Ustawić odbiór stacji, która ma zostać
zapisana.
Nacisnąć krótko AS 1-2 jeden raz lub
kilkakrotnie, aby przełączyć się na
żądaną listę.
Radioodtwarzacz
W celu zapisania stacji w jednej z
pozycji pamięci: nacisnąć przycisk
odpowiedniej stacji 1...6 do momentu
wyświetlenia komunikatu z
potwierdzeniem.
W celu zapisania stacji w jednej z
pozycji pamięci: nacisnąć przycisk
odpowiedniej stacji 1...6 do momentu
wyświetlenia komunikatu z
potwierdzeniem.
Uwaga
Stacje zapisane ręcznie są
nadpisywane podczas procesu
automatycznego zapisywania stacji.
Przywracanie odbioru stacji
Przywracanie odbioru stacji
Nacisnąć krótko AS 1-2 jeden raz lub
kilkakrotnie, aby przełączyć się na
żądaną listę.
W celu przywrócenia odbioru danej
stacji krótko nacisnąć jeden z
przycisków numerycznych stacji 1...
6.
Listy ulubionych stacji
Na listach ulubionych stacji można
ręcznie zapisywać stacje z
wszystkich zakresów.
103
Na jednej liście ulubionych stacji
można zapisać 6 stacji. Liczbę
dostępnych list ulubionych stacji
można zmienić (patrz poniżej).
Uwaga
i oznacza aktualnie odbieraną
stację.
Zapisywanie stacji
Ustawić odbiór stacji, która ma zostać
zapisana.
Nacisnąć krótko FAV 1-2-3 jeden raz
lub kilkakrotnie, aby przełączyć się na
żądaną listę.
Nacisnąć krótko FAV 1-2-3 jeden raz
lub kilkakrotnie, aby przełączyć się na
żądaną listę.
W celu przywrócenia odbioru danej
stacji krótko nacisnąć jeden z
przycisków numerycznych stacji 1...
6.
Określanie liczby dostępnych
list ulubionych stacji
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia radia, a
następnie Ulubione stacje radiowe,
aby wyświetlić menu Maksym. liczba
stron ulubion. stacji.
Wybrać żądaną liczbę dostępnych list
ulubionych stacji.
104
Radioodtwarzacz
Menu zakresów
częstotliwości
W menu poszczególnych zakresów
dostępne są różne funkcje wyboru
stacji.
Uwaga
Przedstawione poniżej ekrany
stanowią jedynie przykłady.
Listy stacji
W menu głównym radioodbiornika
obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby
wyświetlić listę stacji odpowiedniego
zakresu częstotliwości.
Wyświetlone zostaną wszystkie
stacje FM, AM lub DAB, których
odbiór jest możliwy w danej
lokalizacji.
Uwaga
Jeśli wcześniej nie została
utworzona lista stacji, system audionawigacyjny przeprowadza
automatyczne wyszukiwanie stacji.
Wybrać żądaną stację.
Uwaga
i oznacza aktualnie odbieraną
stację.
Aktualizowanie list stacji
W menu głównym radioodbiornika
nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić odpowiednie menu
zakresu częstotliwości.
Jeśli nie można już odbierać stacji
zapisanych na listach
poszczególnych zakresów:
Wybrać pozycję Aktualizuj listę stacji
FM, Aktualizuj listę stacji AM lub
Aktualizuj listę stacji DAB w
odpowiednim menu zakresu
częstotliwości.
Rozpoczyna się wyszukiwanie stacji.
Po zakończeniu wyszukiwania
włączony zostanie odbiór ostatnio
wybranej stacji radiowej.
Aby anulować wyszukiwanie stacji:
nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne.
Uwaga
Jeśli system audio-nawigacyjny jest
wyposażony w dwa tunery, listy
stacji są przez cały czas
aktualizowane w tle. Nie jest
wymagana ręczna aktualizacja.
Radioodtwarzacz
Uwaga
W przypadku zaktualizowania stacji
dla danego zakresu aktualizowana
jest również odpowiednia lista
kategorii (jeśli jest dostępna).
Lista ulubionych
W menu głównym radioodbiornika
nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić odpowiednie menu
zakresu częstotliwości.
Wybrać opcję Lista ulubionych.
Wyświetlone zostaną wszystkie
stacje zapisane na liście ulubionych
stacji.
Wybrać żądaną stację.
105
Uwaga
i oznacza aktualnie odbieraną
stację.
Listy kategorii
Wiele stacji RDS 3 106 i DAB
3 108 przesyła kod PTY, który
określa typ nadawanego programu
(np. wiadomości). Niektóre stacje
zmieniają również kod PTY w
zależności od nadawanego aktualnie
programu.
System Infotainment zapisuje takie
stacje na listach kategorii
poszczególnych zakresów, sortując
je wg programu.
W celu wyszukania typu programu
określonego przez stacje: wybrać
opcję listy kategorii określonego
zakresu.
Zostanie wyświetlona lista aktualnie
dostępnych typów programów.
Wybrać żądany typ programu.
Zostanie wyświetlona lista stacji,
nadających wybrany typ programu.
106
Radioodtwarzacz
Zalety systemu RDS
Wybrać żądaną stację.
Lista kategorii jest również
aktualizowana podczas aktualizacji
odpowiedniej listy stacji określonego
zakresu.
Uwaga
i oznacza aktualnie odbieraną
stację.
Komunikaty DAB
Wiele stacji systemu DAB 3 108
oprócz programów muzycznych
nadaje również komunikaty w
różnych kategoriach.
Podczas nadawania jakichkolwiek
komunikatów z wcześniej
uaktywnionych kategorii przerywany
jest odbiór bieżącej usługi (programu)
DAB.
Uaktywnianie kategorii komunikatów
W Menu DAB wybrać opcję
Komunikaty DAB, aby wyświetlić
odpowiednie menu.
Uaktywnić żądane kategorie
komunikatów.
Jednocześnie można wybrać kilka
kategorii komunikatów.
Uwaga
Poniższe opcje są dostępne tylko
wtedy, gdy dla funkcji RDS wybrane
jest ustawienie Włącz..
System RDS (Radio Data
System)
System RDS jest usługą stacji FM,
która w znaczny sposób ułatwia
znajdowanie poszukiwanej stacji i
zapewnia jej bezproblemowy odbiór.
■ Dla ustawionej stacji zamiast
częstotliwości wyświetlana jest
nazwa programu.
■ Podczas wyszukiwania stacji
system audio-nawigacyjny dostraja
wyłącznie do stacji RDS.
■ System Infotainment zawsze
dostraja się do najlepiej odbieranej
częstotliwości dla ustawionej stacji
za pomocą funkcji AF
(częstotliwość alternatywna).
■ W zależności od odbieranej stacji
system audio-nawigacyjny może
pokazywać na wyświetlaczu
informacje tekstowe przesyłane ze
stacji radiowej, które mogą
zawierać np. informacje o
bieżącym programie.
Konfigurowanie RDS
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia radia, a
następnie Opcje RDS.
Radioodtwarzacz
Opcje RDS
Dla opcji RDS wybrać ustawienie
Włącz. lub Wył..
Uwaga
Jeżeli funkcja RDS jest wyłączona,
zostanie ponownie automatycznie
włączona, gdy użytkownik zmieni
stację radiową (przy pomocy funkcji
wyszukiwania lub przycisku
ustawień).
Uwaga
Poniższe opcje są dostępne tylko
wtedy gdy dla funkcji RDS wybrane
jest ustawienie Włącz..
Włączanie i wyłączanie funkcji
regionalizacji
Czasami niektóre stacje RDS
regionalnie nadają inne programy na
innych częstotliwościach.
Dla opcji Regionalne wybrać
ustawienie Włącz. lub Wył..
Jeśli włączona jest regionalizacja,
wybierane są tylko częstotliwości
alternatywne (AF) tych samych
programów regionalnych.
Jeśli regionalizacja jest wyłączona,
alternatywne częstotliwości stacji są
wybierane niezależnie od programu
regionalnego.
Funkcja przewijania tekstu RDS
Niektóre stacje RDS ukrywają nazwę
programu w stosownym wierszu
wyświetlacza, aby pokazać
dodatkowe informacje.
Zapobieganie wyświetlaniu
dodatkowych informacji:
Dla opcji Zatrzym. przewijania tekstu
wybrać ustawienie Włącz..
107
Wiadomości tekstowe ze stacji
Jeśli funkcja RDS jest włączona i
odbierana jest stacja RDS, pod
nazwą stacji są wyświetlane
informacje o bieżącym programie i
aktualnie odtwarzanym utworze.
Aby włączyć lub wyłączyć
wyświetlanie tych informacji, dla opcji
Radiotekst wybrać ustawienie
Włącz. lub Wył..
TA volume
Głośność komunikatów dla
kierowców (TA) można wstępnie
zdefiniować. Szczegółowy opis 3 99.
Radiowe komunikaty dla
kierowców
(TP = ang. Traffic Programme)
Stacje nadające program
komunikatów drogowych są stacjami
RDS, które nadają informacje
przeznaczone dla kierowców.
108
Radioodtwarzacz
Włączanie i wyłącznie funkcji
radiowych komunikatów dla
kierowców
W celu włączenia lub wyłączenia
funkcji oczekiwania na komunikaty
dla kierowców w systemie
Infotainment:
Nacisnąć przycisk TP.
■ Jeśli funkcja radiowych
komunikatów dla kierowców jest
włączona, w głównym menu
radioodbiornika wyświetlany jest
symbol [ ].
■ Odbierane są wyłącznie stacje
nadające komunikaty dla
kierowców.
■ Jeśli wybrana stacja nie jest stacją
nadającą komunikaty dla
kierowców, automatycznie
rozpoczynane jest wyszukiwanie
najbliższej stacji spełniającej ten
wymóg.
■ Po znalezieniu stacji nadającej
komunikaty dla kierowców w
głównym menu radioodbiornika
wyświetlany jest symbol [TP].
■ Głośność odtwarzania
komunikatów dla kierowców jest
ustawiana za pomocą opcji TA
3 99.
■ Gdy funkcja komunikatów dla
kierowców jest włączona, podczas
nadawania komunikatów
przerywane jest odtwarzanie płyty
CD/MP3.
Odsłuchiwanie wyłącznie
komunikatów dla kierowców
Włączyć funkcję radiowych
komunikatów dla kierowców i
całkowicie zmniejszyć poziom
głośności systemu Infotainment.
Blokowanie komunikatów dla
kierowców
W celu zablokowania odtwarzania
komunikatów dla kierowców, np.
podczas odtwarzania płyty CD/MP3:
Wcisnąć TP na pokrętle
wielofunkcyjnym, aby potwierdzić
komunikat o anulowaniu czynności
na wyświetlaczu.
Komunikaty dla kierowców zostają
anulowane, ale funkcja komunikatów
pozostaje włączona.
DAB – nadawanie
cyfrowego sygnału audio
Cyfrowy system radiowy DAB (ang.
Digital Audio Broadcasting) jest
innowacyjnym i uniwersalnym
systemem nadawania.
Stacje DAB są oznaczane za pomocą
nazwy programu zamiast
częstotliwością nadawania.
Radioodtwarzacz
Informacje ogólne
■ Dzięki systemowi DAB kilka
programów radiowych (usług)
może być nadawanych na
pojedynczej częstotliwości
(multipleksie).
■ Oprócz wysokiej jakości cyfrowych
sygnałów audio stacje DAB nadają
również połączone z programem
dane i wiele innych usług, takich jak
komunikaty dla kierowców.
■ Tak długo jak odbierany jest sygnał
stacji nadawczej (nawet gdy jest on
bardzo słaby), odbiornik systemu
DAB poprawnie rekonstruuje
przesyłany dźwięk.
■ Nie występuje zjawisko zaniku fali
(osłabienia dźwięku, typowe dla
odbioru AM lub FM). Sygnał
systemu DAB jest odtwarzany ze
stałą głośnością.
■ Gdy sygnał DAB jest zbyt słaby, by
mógł być wychwycony przez
odbiornik, odbiór jest przerywany
całkowicie. Aby tego uniknąć,
należy aktywować opcję
Automatyczne przełączanie i/lub
Automat. przełącz. DAB-FM w
menu ustawień DAB.
■ W przypadku systemu DAB nie
występują zakłócenia generowane
przez stacje nadające na
zbliżonych częstotliwościach
(zjawisko typowe dla odbioru stacji
AM i FM).
■ Odbijanie sygnału DAB od
przeszkód naturalnych lub
budynków poprawia odbioru,
podczas gdy podobne okoliczności
pogarszają odbiór AM i FM.
■ Gdy włączony jest odbiór DAB,
tuner FM systemu audionawigacyjnego pozostaje aktywny
w tle, stale wyszukując stacje FM o
najmocniejszym sygnale. Jeśli
włączona jest funkcja TP 3 106,
nadawane są komunikaty dla
kierowców ze stacji FM, która jest w
danej chwili najlepiej odbierana.
Wyłączyć funkcję TP, aby odbiór
DAB nie był przerywany
komunikatami dla kierowców ze
stacji FM.
109
Konfigurowanie DAB
Nacisnąć przycisk CONFIG.
Wybrać opcję Ustawienia radia, a
następnie Ustawienia DAB.
W menu konfiguracyjnym dostępne
są następujące opcje:
Automatyczne przełączanie
programów
Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie
przełącza się na odbiór tej samej
usługi (programu) z innego
multipleksu DAB (częstotliwości) w
przypadku zbyt słabego sygnału
DAB, by mógł być wychwycony przez
odbiornik.
Wybrać dla funkcji ustawienie
Włącz. lub Wył..
Automatyczne przełączanie DAB-FM
Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie
przełącza się na odbiór stacji FM
odpowiadającej włączonemu
programowi DAB w przypadku zbyt
słabego sygnału DAB, by mógł być
wychwycony przez odbiornik.
Wybrać dla funkcji ustawienie
Włącz. lub Wył..
110
Radioodtwarzacz
Dynamiczna adaptacja audio
Gdy funkcja jest aktywna, zakres
dynamiczny sygnału DAB jest
ograniczony. Oznacza to, że poziom
dźwięków głośnych zostaje obniżony,
a poziom dźwięków cichych zostaje
podwyższony. Dzięki tej funkcji
głośność systemu audionawigacyjnego można zwiększyć tak,
by dobrze były słyszane dźwięki
ciche, a dźwięki głośnie nie były zbyt
donośne.
Wybrać dla funkcji ustawienie
Włącz. lub Wył..
Wybór zakresu
Wybrać opcję Wybór zakresu, aby
wyświetlić odpowiednie menu.
Aby określić, które zakresy
częstotliwości DAB mają być
odbierane przez system audionawigacyjny, włączyć jedną z opcji:
Pasmo-L: 1452 - 1492 MHz, radio
naziemne i satelitarne
Zakres III: 174 - 240 MHz, radio
naziemne
Oba
Odtwarzacz CD
Odtwarzacz CD
Informacje ogólne ...................... 111
Obsługa ..................................... 112
Informacje ogólne
Zintegrowany odtwarzacz CD
systemu Infotainment umożliwia
odtwarzanie płyt Audio CD i
MP3/WMA.
Ważne informacje
Przestroga
W żadnym razie nie umieszczać w
odtwarzaczu singli CD o średnicy
8 cm lub płyt o nieregularnych
kształtach.
Na płytach CD nie wolno
umieszczać naklejek. Płyty mogą
zablokować się w napędzie i
uszkodzić odtwarzacz. W takiej
sytuacji konieczna będzie
wymiana urządzenia.
■ Można używać następujących
formatów CD:
CD-ROM Mode 1 i Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i
Form 2
111
■ Można używać następujących
formatów plików:
ISO 9660 Level 1, Level 2 (Romeo,
Joliet)
Pliki MP3 i WMA zapisane w
jakimkolwiek formacie innym niż
podane powyżej mogą nie być
odtwarzane prawidłowo zaś
zapisane na nich nazwy plików i
katalogów mogą nie być
prawidłowo wyświetlane.
■ Płyty Audio CD zabezpieczone
przed kopiowaniem w sposób
niezgodny z obowiązującymi
standardami dla płyt CD mogą być
odtwarzane niepoprawnie lub ich
odtwarzanie może być niemożliwe.
■ Korzystanie z samodzielnie
nagranych płyt CD-R i CD-RW
może sprawiać więcej problemów
niż używanie płyt CD tłoczonych
fabrycznie. Z płyt należy zawsze
korzystać zgodnie z instrukcjami,
szczególnie w przypadku płyt CD-R
i CD-RW (patrz poniżej).
112
Odtwarzacz CD
■ Odtwarzanie samodzielnie
nagranych płyt CD-R i CD-RW
może być niepoprawne lub
niemożliwe. W takich sytuacjach
wina nie leży po stronie sprzętu.
■ W przypadku płyt CD z zawartością
mieszaną (utwory w formacie audio
i pliki poddane kompresji, np. MP3)
możliwe jest oddzielne odtwarzanie
utworów w formacie audio i plików
poddanych kompresji.
■ Podczas zmieniania płyt unikać
dotykania powierzchni odczytu.
■ W celu ochrony płyt CD przed
zarysowaniem i zabrudzeniem po
wyjęciu z napędu należy je od razu
chować w ich pokrowce.
■ Brud i płyny znajdujące się na
płycie CD mogą zabrudzić
soczewkę odtwarzacz znajdującą
się wewnątrz urządzenia i
spowodować błędne
funkcjonowanie.
■ Chronić płyty CD przed wysokimi
temperaturami i bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.
■ Dane zapisane na płytach z plikami
MP3/WMA podlegają
następującym ograniczeniom:
Szybkość bitowa: 8 kbit/s 320 kbit/s
Częstotliwość próbkowania:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (dla
MPEG-1) i 24 kHz, 22,05 kHz,
16kHz (dla MPEG-2)
■ Odnośnie do danych zapisanych
na płytach z plikami MP3/WMA
mają zastosowanie poniższe
ograniczenia:
Liczba utworów: maks. 999
Liczba utworów na każdym
poziomie struktury folderów:
maks. 512
Głębokość struktury folderów:
maks. 10 poziomów
Uwaga
W tym rozdziale omówiono tylko
odtwarzanie plików MP3, ponieważ
obsługa urządzenia w przypadku
plików WMA jest taka sama jak dla
plików MP3. Gdy załadowana jest
płyta z plikami WMA, wyświetlane są
takie same menu, jak w przypadku
plików MP3.
Obsługa
Rozpoczynanie odtwarzania
płyty CD
Nacisnąć CD jeden raz lub
kilkakrotnie, aby wyświetlić menu
główne CD lub MP3.
Jeśli w odtwarzaczu znajduje się
płyta CD, rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzacz CD
W zależności od tego, czy w
odtwarzaczu znajduje się płyta Audio
CD czy płyta z plikami MP3, na
wyświetlaczu pojawiają się różne
informacje dotyczące bieżącego
utworu.
Wybieranie utworów za pomocą
menu płyty Audio CD
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby otworzyć Menu płyty CD.
Wkładanie płyty CD
Trzymając płytę CD zadrukowaną
stroną do góry, włożyć ją w szczelinę
na płyty, aż zostanie automatycznie
wciągnięta.
Krótko nacisnąć s lub u.
Przewijanie w przód lub w tył
W celu przewinięcia bieżącego
utworu w przód lub w tył nacisnąć i
przytrzymać s lub u.
Powtórz
Aby powtarzać odtwarzanie utworu:
wybrać dla tej opcji ustawienie
Włącz..
Uwaga
Gdy funkcja ta jest włączona, w
odpowiednim menu głównym
wyświetlany jest symbol 1.
Lista utworów
Wybieranie utworu na płycie CD:
wybrać opcję Lista utworów, a
następnie wybrać żądany utwór.
Uwaga
Jeśli w odtwarzaczu znajduje się
płyta CD, na wyświetlaczu widoczny
jest symbol 0.
Przechodzenie do następnego
lub poprzedniego utworu
113
Przemieszaj utwory
Odtwarzanie wszystkich utworów w
kolejności losowej: wybrać dla tej
opcji ustawienie Włącz..
Uwaga
Gdy funkcja ta jest włączona, w
odpowiednim menu głównym
wyświetlany jest symbol 2.
Foldery
Aby wybrać utwór z folderu: wybrać
Foldery. Zostanie wyświetlona lista
folderów zapisanych na płycie CD.
Wybrać jeden z folderów, a następnie
wybrać żądany utwór.
Uwaga
Ta pozycja menu jest dostępna tylko
wtedy, gdy włożona jest płyta z
plikami MP3.
Szukanie…
Aby wyświetlić menu wyszukiwania i
wyboru utworu: wybrać pozycję
Szukanie….
114
Odtwarzacz CD
Wybrać jedną z kategorii, a następnie
wybrać żądany utwór.
Uwaga
Ta pozycja menu jest dostępna tylko
wtedy, gdy włożona jest płyta z
plikami MP3.
Wyjmowanie płyt CD
Nacisnąć przycisk d.
Płyta CD zostanie wysunięta ze
szczeliny.
Jeśli po wysunięciu płyta CD nie
zostanie wyjęta, po kilku sekundach
zostanie automatycznie ponownie
wciągnięta do napędu.
Wejście AUX
Wejście AUX
Informacje ogólne ...................... 115
Obsługa ..................................... 115
115
Informacje ogólne
Na panelu sterowania systemu audionawigacyjnego 3 92 znajduje się
wejście AUX służące do podłączenia
zewnętrznych źródeł dźwięku.
Do wejścia AUX można na przykład
podłączyć przenośny odtwarzacz
CD, używając wtyczki typu jack
3,5 mm.
Uwaga
Gniazdo musi być zawsze czyste i
suche.
Obsługa
W celu włączenia trybu AUX,
nacisnąć AUX jeden raz lub
kilkakrotnie.
Obrócić m VOL systemu audionawigacyjnego, aby wyregulować
głośność.
Wszystkie inne funkcje można
obsługiwać wyłącznie za pomocą
elementów sterujących danego
urządzenia audio.
116
Gniazdo USB
Gniazdo USB
Informacje ogólne ...................... 116
Odtwarzanie zapisanych plików
audio .......................................... 117
Informacje ogólne
W konsoli środkowej pod elementami
sterującymi ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji znajduje się gniazdo
USB służące do podłączania
zewnętrznych źródeł z danymi audio.
Uwaga
Gniazdo musi być zawsze czyste i
suche.
Do gniazda USB można podłączyć
odtwarzacz plików MP3, pamięć
USB, kartę SD (poprzez złącze/
adapter USB) lub urządzenie iPod.
Po podłączeniu jednego z
powyższych urządzeń do gniazda
USB, można je obsługiwać za
pomocą elementów sterujących i
opcji menu systemu Infotainment.
Uwaga
System Infotainment nie obsługuje
wszystkich modeli odtwarzaczy
MP3, pamięci USB, kart SD lub
urządzeń iPod.
Ważne informacje
■ Urządzenia zewnętrzne,
podłączone do gniazda USB,
muszą być zgodne ze specyfikacją
klasy USB MSC (Mass Storage
Class).
■ Urządzenia podłączone za
pośrednictwem gniazda USB
obsługiwane są maksymalną
szybkością 12 Mbit/s, zgodnie ze
specyfikacją USB V 2.0.
■ Obsługiwane są wyłącznie
urządzenia z systemem plików
FAT16/FAT 32.
■ Dyski twarde (HDD) nie są
obsługiwane.
■ Koncentratory USB nie są
obsługiwane.
■ Można używać następujących
formatów plików:
ISO 9660 Level 1, Level 2 (Romeo,
Joliet)
Pliki MP3 i WMA zapisane w innym
formacie niż podane powyżej mogą
nie być odtwarzane prawidłowo, a
nazwy plików i katalogów mogą nie
być prawidłowo wyświetlane.
Gniazdo USB
■ Odnośnie do plików zapisanych na
urządzeniu zewnętrznym mają
zastosowanie poniższe
ograniczenia:
Szybkość bitowa: 8 kbit/s 320 kbit/s
Częstotliwość próbkowania:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (dla
MPEG-1) i 24 kHz, 22,05 kHz,
16kHz (dla MPEG-2)
■ Dane przechowywane na
urządzeniach zewnętrznych,
podłączonych do gniazda USB,
podlegają następującym
ograniczeniom:
Liczba utworów: maks. 999
Liczba utworów na każdym
poziomie struktury folderów: maks.
512
Głębokość struktury folderów:
maks. 10 poziomów
Nie ma możliwości odtwarzania
plików WMA zabezpieczonych
systemem DRM, zakupionych w
internetowych sklepach
muzycznych.
Pliki WMA będą prawidłowo
odtwarzane, tylko jeśli zostały
utworzone przy użyciu aplikacji
Windows Media Player w wersji 9
lub późniejszej.
Dozwolone rozszerzenia list
odtwarzania: .m3u, .pls, .wpl
Pozycje listy odtwarzania muszą
być podane w formie tzw. ścieżek
względnych.
Nie może zostać ustawiony atrybut
systemowy folderów/plików
zawierających dane dźwiękowe.
Odtwarzanie zapisanych
plików audio
W celu włączenia trybu MP3 lub iPod,
nacisnąć AUX jeden raz lub
kilkakrotnie.
Odtwarzanie danych dźwiękowych
zapisanych na urządzeniu
rozpocznie się automatycznie.
117
Korzystanie z menu urządzenia
Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne,
aby wyświetlić menu aktualnie
podłączonego urządzenia.
118
Gniazdo USB
Przemieszaj utwory
Odtwarzanie wszystkich utworów w
kolejności losowej: wybrać dla tej
opcji ustawienie Włącz..
Uwaga
Gdy funkcja ta jest włączona, w
odpowiednim menu głównym
wyświetlany jest symbol 2.
Powtórz
Aby powtarzać odtwarzanie utworu:
wybrać dla tej opcji ustawienie
Włącz..
Uwaga
Gdy funkcja ta jest włączona, w
odpowiednim menu głównym
wyświetlany jest symbol 1.
Foldery
Aby wybrać utwór z folderu: wybrać
Foldery. Zostanie wyświetlona lista
folderów zapisanych na urządzeniu.
Wybrać jeden z folderów, a następnie
wybrać żądany utwór.
Uwaga
Ta pozycja menu nie jest dostępna,
jeśli nie jest podłączone urządzenie
iPod.
Szukanie…
Aby wyświetlić menu wyszukiwania i
wyboru utworu: wybrać pozycję
Szukanie….
Wybrać jedną z kategorii, a następnie
wybrać żądany utwór.
Odłączanie urządzenia
Aby bezpiecznie odłączyć
urządzenie, wybrać opcję Wyjmij
płytę USB lub Odłącz iPod, a
następnie odłączyć urządzenie.
Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth
Odtwarzanie muzyki
przez łącze Bluetooth
Informacje ogólne ...................... 119
Obsługa ..................................... 119
Informacje ogólne
Do systemu audio-nawigacyjnego
można bezprzewodowo podłączyć
źródła sygnału audio Bluetooth (np.
telefony komórkowe z odtwarzaczem
muzyki, odtwarzacze plików MP3
wyposażone w funkcję Bluetooth itd.),
które obsługują muzyczny protokół
Bluetooth A2DP.
Ważne informacje
■ Do systemu Infotainment można
podłączyć wyłącznie urządzenia,
które obsługują profil A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile) w wersji 1.2 lub nowszej.
■ Urządzenie Bluetooth musi
obsługiwać profil AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile) w
wersji 1.0 lub nowszej. Jeśli
urządzenie nie obsługuje profilu
AVRCP, za pomocą systemu
Infotainment można regulować
tylko głośność.
■ Przed podłączeniem urządzenia
Bluetooth do systemu Infotainment,
należy zapoznać się z
119
informacjami, dotyczącymi funkcji
Bluetooth, zawartymi w instrukcji
urządzenia.
Obsługa
Warunki wstępne
Aby można było użyć trybu
odtwarzania muzyki Bluetooth
systemu Infotainment, muszą być
spełnione następujące warunki
wstępne:
■ Funkcja Bluetooth systemu
Infotainment musi być aktywna
3 122.
■ Funkcja Bluetooth zewnętrznego
źródła sygnału audio musi być
aktywna (patrz instrukcja obsługi
urządzenia).
120
Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth
■ Niektóre zewnętrzne źródła
sygnału audio Bluetooth mogą
wymagać ustawienia w trybie
„widoczne” (patrz instrukcja obsługi
urządzenia).
■ Zewnętrzne źródło sygnału audio
Bluetooth musi być sparowane i
podłączone do systemu
Infotainment 3 122.
Włączanie trybu odtwarzania
muzyki Bluetooth
W celu włączenia trybu muzyki z
Bluetooth, nacisnąć AUX jeden raz
lub kilkakrotnie.
Odtwarzanie muzyki przez łącze
Bluetooth trzeba włączać i przerywać/
wyłączać za pomocą urządzenia
Bluetooth.
Obsługa za pomocą systemu
Infotainment
Regulacja głośności
Głośność można regulować za
pomocą systemu audionawigacyjnego 3 95.
Przejście do poprzedniego lub
następnego utworu
Krótko nacisnąć s lub u na
panelu sterowania systemu audionawigacyjnego.
Telefon
Telefon
Informacje ogólne ...................... 121
Podłączanie urządzeń przez
Bluetooth .................................... 122
Połączenie alarmowe ................ 124
Obsługa ..................................... 125
Telefony komórkowe i radia CB . 129
Informacje ogólne
Interfejs telefonu umożliwia
prowadzenie rozmów telefonicznych,
korzystając z wbudowanego
mikrofonu i głośników
samochodowych, a także obsługę
najważniejszych funkcji telefonu
komórkowego za pomocą systemu
Infotainment. Aby możliwe było
korzystanie z interfejsu, telefon
komórkowy musi być z nim połączony
z systemem audio-nawigacyjnym za
pomocą funkcji Bluetooth.
Nie wszystkie funkcje interfejsu są
dostępne dla wszystkich telefonów
komórkowych. Dostępne funkcje są
uzależnione od modelu telefonu i
operatora sieci komórkowej. Więcej
informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi telefonu
komórkowego lub po konsultacji z
przedstawicielem operatora sieci
komórkowej.
121
Ważne informacje dotyczące
obsługi i bezpieczeństwa ruchu
drogowego
9 Ostrzeżenie
Telefony komórkowe wykazują
oddziaływanie na otoczenie. Z tej
przyczyny przygotowano przepisy
i wytyczne w zakresie
bezpieczeństwa. Przed
przystąpieniem do korzystania z
funkcji telefonu należy się z nimi
zapoznać.
9 Ostrzeżenie
Korzystanie z trybu
głośnomówiącego podczas jazdy
może być niebezpieczne,
ponieważ prowadzenie rozmów
telefonicznych osłabia
koncentrację. Na czas korzystania
z tego trybu należy zaparkować
122
Telefon
pojazd. Należy postępować
zgodnie z przepisami kraju, w
którym się przebywa.
Nie należy zapominać o
szczególnych przepisach
obowiązujących na określonych
obszarach i zawsze wyłączać
telefon komórkowy, jeśli jest to
zakazane, jeśli telefon powoduje
zakłócenia lub w przypadku
możliwości wystąpienia
niebezpiecznych sytuacji.
Bluetooth
Interfejs telefonu posiada certyfikat
organizacji Bluetooth Special Interest
Group (SIG).
Więcej informacji dotyczących
powyższej specyfikacji można
znaleźć w Internecie na stronie
http://www.bluetooth.com
Podłączanie urządzeń
przez Bluetooth
Bluetooth jest standardem
komunikacji radiowej używanym do
połączeń bezprzewodowych np.
telefonu z innymi urządzeniami. Za
pomocą tego połączenia można
przesyłać dane, takie jak książka
telefoniczna, listy połączeń, nazwa
operatora sieci komórkowej i siła
sygnału. Funkcjonalność ta może być
ograniczona w zależności od modelu
telefonu.
Aby móc ustanowić połączenie
Bluetooth z interfejsem telefonu,
funkcja Bluetooth musi być aktywna
w telefonie komórkowym, a sam
telefon musi być skonfigurowany jako
„widoczny” w sieci bezprzewodowej.
Szczegółowy opis można znaleźć w
instrukcji obsługi telefonu.
Uaktywnianie połączeń
Bluetooth
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia Bluetooth,
a następnie Bluetooth.
Wybrać opcję Aktywacja, a następnie
Włącz..
Parowanie urządzenia
Bluetooth
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia. Wybrać opcję
Ustawienia Bluetooth, a następnie
Dodaj urządzenie (telefon).
Zostanie wyświetlony poniższy
ekran.
Telefon
wyświetlaczu systemu audionawigacyjnego i wyświetlaczu
telefonu komórkowego.
Gdy tylko interfejs telefonu systemu
audio-nawigacyjnego zostanie
wykryty, pojawi się na liście urządzeń
wyświetlanej przez urządzenie
Bluetooth. Wybrać interfejs telefonu.
Na żądanie wprowadzić w urządzenie
Bluetooth kod PIN. Urządzenia
zostaną sparowane i połączone.
Uwaga
Książka telefoniczna telefonu
komórkowego zostanie pobrana
automatycznie. Prezentacja oraz
kolejność wpisów książki
telefonicznej może być inna na
Jeśli połączenie Bluetooth zostało
nawiązane: w przypadku gdy do
systemu audio-nawigacyjnego było
podłączone inne urządzenie
Bluetooth, zostanie ono odłączone od
systemu.
Jeśli próba połączenia Bluetooth
zakończyła się niepowodzeniem:
ponownie rozpocząć procedurę
opisaną powyżej lub skorzystać z
instrukcji obsługi urządzenia
Bluetooth.
123
Podłączanie innego
sparowanego urządzenia
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia Bluetooth,
a następnie Lista urządzeń.
Wyświetla się lista wszystkich
urządzeń Bluetooth aktualnie
sparowanych z systemem
Infotainment.
Uwaga
Z systemem audio-nawigacyjnym
można sparować maksymalnie 5
urządzeń.
Zmienianie kodu Bluetooth
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia Bluetooth,
a następnie Zmień kod Bluetooth.
Wprowadzić wybrany czterocyfrowy
kod PIN i potwierdzić go, naciskając
OK.
Wybierz wymagane urządzenie.
Zostanie wyświetlone podmenu.
Wybrać Wybierz w celu ustanowienia
połączenia.
124
Telefon
Odłączanie urządzenia
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia Bluetooth,
a następnie Lista urządzeń.
Wyświetla się lista wszystkich
urządzeń Bluetooth aktualnie
sparowanych z systemem
Infotainment.
Wybrać sparowane urządzenie.
Zostanie wyświetlone podmenu.
Wybrać Rozłączono, aby odłączyć
urządzenie.
Usuwanie sparowanego
urządzenia
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia Bluetooth,
a następnie Lista urządzeń.
Wyświetla się lista wszystkich
urządzeń Bluetooth aktualnie
sparowanych z systemem
Infotainment.
Wybierz wymagane urządzenie.
Zostanie wyświetlone podmenu.
Jeśli urządzenie jest podłączone,
trzeba je najpierw odłączyć (patrz
powyżej).
Wybrać Usuń, aby usunąć
urządzenie.
Przywracanie ustawień
fabrycznych
Dla ustawień telefonu, np. listy
urządzeń, kodu Bluetooth i sygnału
dzwonka, można przywrócić wartości
fabryczne.
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia. Wybrać opcję
Ustawienia Bluetooth, a następnie
Przywróć ustawienia fabryczn..
W podmenu zostaje wyświetlone
pytanie. Aby przywrócić wartości
fabryczne wszystkich ustawień,
wybrać Tak.
Połączenie alarmowe
9 Ostrzeżenie
Nie jest możliwe ustanowienie
połączenia w każdej sytuacji.
Dlatego też podczas
wykonywania bardzo ważnych
połączeń (np. kontaktu z
pogotowiem) nie należy polegać
wyłącznie na telefonie
komórkowym.
W niektórych sieciach konieczne
będzie umieszczenie w telefonie
we właściwy sposób ważnej karty
SIM.
9 Ostrzeżenie
Należy pamiętać, że można
nawiązywać i odbierać połączenia
za pomocą telefonu
komórkowego, jeśli znajduje się
on na obszarze objętym usługą
operatora, na którym sygnał jest
dostatecznie silny. W niektórych
okolicznościach nie można
Telefon
nawiązać połączeń awaryjnych w
każdej sieci komórkowej z uwagi
na aktywne określone usługi
sieciowe i/lub funkcje telefonu.
Informacje na ten temat można
uzyskać u lokalnych operatorów
sieci.
Numery telefonów awaryjnych
mogą się różnić zależnie od
regionu i kraju. Należy uprzednio
uzyskać informacje na temat
prawidłowych numerów telefonów
awaryjnych dla danego regionu.
Wykonywanie połączenia
alarmowego
Wybrać numer telefonu alarmowego
(np. 112).
Ustanowione zostanie połączenie
telefoniczne z centrum połączeń
alarmowych.
Gdy zgłosi się operator centrum
alarmowego, należy go
poinformować o zaistniałej sytuacji.
9 Ostrzeżenie
Nie należy kończyć połączenia,
dopóki nie poprosi o to pracownik
centrum powiadamiania
ratunkowego.
Obsługa
Po ustanowieniu połączenia
Bluetooth pomiędzy telefonem
komórkowym a systemem audionawigacyjnym, za pomocą systemu
można obsługiwać wiele funkcji
telefonu.
Za pośrednictwem systemu
Infotainment można np. ustanowić
połączenie przy pomocy numerów
telefonów zapisanych w telefonie
komórkowym lub zmienić numery
telefonów.
Uwaga
W trybie głośnomówiącym obsługa
telefonu komórkowego jest nadal
możliwa, np. odbieranie połączeń
lub regulacja głośności.
125
Po ustanowieniu połączenia
pomiędzy telefonem komórkowym a
systemem audio-nawigacyjnym,
następuje transfer danych z telefonu
do systemu audio-nawigacyjnego. W
zależności od modelu telefonu może
to potrwać kilka minut. Podczas
transferu danych obsługa telefonu za
pomocą systemu Infotainment jest
możliwa tylko w ograniczonym
stopniu.
Uwaga
Niektóre telefony komórkowe mogą
nie obsługiwać wszystkich funkcji
interfejsu telefonu. Z tego względu
zakres dostępnych funkcji może się
różnić od opisanego poniżej.
126
Telefon
Warunki wstępne
Aby można było użyć trybu
głośnomówiącego systemu
Infotainment, muszą być spełnione
następujące warunki wstępne:
■ Funkcja Bluetooth systemu
Infotainment musi być aktywna
3 122.
■ Funkcja Bluetooth telefonu
komórkowego musi być aktywna
(patrz instrukcja obsługi
urządzenia).
■ Telefon komórkowy musi być
ustawiony w trybie „widoczny”
(patrz instrukcja obsługi
urządzenia).
■ Telefon komórkowy musi być
sparowany z systemem
Infotainment 3 122.
Włączanie trybu
głośnomówiącego
Nacisnąć przycisk y / @ na panelu
sterowania systemu audionawigacyjnego. Zostanie
wyświetlone menu główne telefonu.
Uwaga
Jeśli do systemu audionawigacyjnego nie jest podłączony
żaden telefon komórkowy,
wyświetlony zostanie komunikat
Brak telefonu. Szczegółowy opis
ustanawiania połączenia przez
Bluetooth 3 122.
Wieloma funkcjami telefonu
komórkowego można sterować za
pomocą menu głównego telefonu (i
powiązanych z nim podmenu), a
także za pomocą elementów
sterowania telefonem na kierownicy.
Nawiązanie połączenia
telefonicznego
Ręczne wprowadzanie numeru
W menu głównym telefonu nacisnąć
pokrętło wielofunkcyjne, aby
wyświetlić Menu telefon.
Wybrać opcję Wpisz numer. Zostanie
wyświetlony poniższy ekran.
Wprowadzić żądany numer i wybrać
y na ekranie, aby rozpocząć
wybieranie numeru.
Uwaga
Aby wyświetlić ekran Szukanie
książki telefonicznej, nacisnąć 4.
Korzystanie z książki telefonicznej
Uwaga
Książkę telefoniczną można pobrać
tylko wtedy gdy telefon komórkowy
obsługuję tę funkcję. W celu
uzyskania szczegółowych informacji
należy skorzystać z instrukcji
obsługi telefonu komórkowego.
Telefon
Książka telefoniczna zawiera nazwy i
numery kontaktów.
W menu głównym telefonu nacisnąć
pokrętło wielofunkcyjne, aby
wyświetlić Menu telefon.
Wybrać opcję Książka telefoniczna.
Wybrać opcję Szukanie, a następnie
Imię lub Ostatnie nazwisko. Zostanie
wyświetlony poniższy ekran.
127
Aktualizowanie książki telefonicznej
Jeśli wpisy w książce telefonicznej
telefonu komórkowego zmieniły się,
można zaktualizować wpisy, które
zostały pobrane do systemu audionawigacyjnego za pierwszym razem.
Nacisnąć 7 / i, aby wyświetlić Menu
telefon. Wybrać opcję Książka
telefoniczna, a następnie
aktualizacja. Zostanie wyświetlone
pytanie. Wybrać opcję Tak, aby
rozpocząć aktualizowanie.
Podobnie jak w telefonie zwykłym lub
komórkowym, litery na wyświetlaczu
są podzielone na grupy alfabetyczne:
abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv oraz
wxyz.
Wybrać żądaną grupę liter. Zostanie
wyświetlona książka telefoniczna i
będą pokazane pozycje zaczynające
się na jedną z liter danej grupy.
Przewinąć listę i wybrać nazwę
żądanej pozycji.
Przewinąć listę numerów książki
telefonicznej i wybrać żądany numer.
Wybierany jest odpowiedni numer
telefonu.
Usuwanie książki telefonicznej
Aby usunąć wszystkie wpisy z książki
telefonicznej w systemie audionawigacyjnym, nacisnąć 7 / i.
Wybrać Książka telefoniczna, a
następnie Usuń wszystko.
Korzystanie z listy połączeń
Wszystkie połączenia przychodzące,
wychodzące lub nieodebrane są
rejestrowane na odpowiednich listach
połączeń.
W menu głównym telefonu nacisnąć
pokrętło wielofunkcyjne, aby
wyświetlić Menu telefon. Wybrać
Listy rozmów.
128
Telefon
Zostanie wyświetlony poniższy
ekran.
Nacisnąć 7 na kierownicy, aby
wyświetlić menu Wybierz ponownie.
Ponownie nacisnąć 7, aby rozpocząć
wybieranie.
Nacisnąć xn na kierownicy, aby
wyświetlić menu Wybierz ponownie.
Ewentualnie można użyć pokrętła
wielofunkcyjnego i wybrać na
wyświetlaczu Nie.
Połączenie przychodzące
Wybrać żądaną listę połączeń, np.
Połączenia nieodebrane. Zostanie
wyświetlone menu zawierające
odpowiednią listę połączeń.
Aby nawiązać połączenie
telefoniczne: wybrać wymagany wpis
z listy. Wybierany jest odpowiedni
numer telefonu.
Jeśli przy połączeniu przychodzącym
włączony jest tryb audio, np.
radioodbiornik lub odtwarzacz CD,
odpowiednie źródło sygnału audio
zostanie wyciszone i pozostanie w
tym stanie do chwili zakończenia
połączenia.
Aby odebrać połączenie: wybrać
Odbierz na wyświetlaczu.
Aby odrzucić połączenie: wybrać
Odrzuć na wyświetlaczu.
Ponowne wybieranie numeru
telefonu
Można ponownie wybrać ostatnio
wybierany numer telefonu.
Drugie połączenie przychodzące
Jeśli w trakcie trwającego połączenia
nadejdzie drugie połączenie,
zostanie wyświetlony komunikat.
Aby odebrać drugie połączenie i
zakończyć połączenie trwające:
wybrać Odbierz na wyświetlaczu.
Aby odrzucić drugie połączenie i
kontynuować połączenie trwające:
wybrać Odrzuć na wyświetlaczu.
Zmiana sygnału dzwonka
Nacisnąć CONFIG w celu włączenia
menu Ustawienia.
Wybrać opcję Ustawienia telefonu,
Dźwięk i sygnały, a następnie Dźwięk
dzwonka. Zostanie wyświetlona lista
wszystkich dostępnych sygnałów
dzwonka.
Wybrać żądany sygnał dzwonka.
Szczegółowy opis nastawiania
głośności sygnału dzwonka 3 99.
Funkcje w trakcie połączenia
W trakcie połączenia telefonicznego
wyświetlane jest menu główne
telefonu.
Wybrać opcję Menu na wyświetlaczu,
aby wyświetlić menu Połączony.
Wybrać opcję Rozłącz się na
wyświetlaczu, aby zakończyć
połączenie.
Telefon
Włączanie trybu prywatnego
W menu Połączony wybrać
Rozmowa prywatna, aby przełączyć
połączenie na telefon komórkowy.
Aby przełączyć połączenie z
powrotem na system audionawigacyjny, wybrać na
wyświetlaczu Menu, a następnie
Przełącz rozmowę.
Wyłączanie/włączanie mikrofonu
W menu Połączony dla pozycji Mikrof.
wył. wybrać ustawienie Włącz..
Rozmówca nie będzie wtedy słyszeć
dźwięku z samochodu.
Aby ponownie włączyć mikrofon: dla
pozycji Mikrof. wył. wybrać
ustawienie Wył..
Telefony komórkowe i
radia CB
Instrukcja instalacji i wskazówki
dotyczące obsługi
Przy instalowaniu i obsłudze telefonu
komórkowego należy przestrzegać
instrukcji instalacji oraz wskazówek
dotyczących użytkowania, podanych
przez producenta telefonu
komórkowego i zestawu
głośnomówiącego. W przeciwnym
razie może dojść do naruszenia
warunków homologacji pojazdu
(Dyrektywa UE 95/54/WE).
Zalecenia dotyczące
bezproblemowej eksploatacji:
■ Aby uzyskać maksymalny możliwy
zasięg, należy profesjonalnie
zamontować antenę zewnętrzną.
■ Maksymalna moc nadawcza:
10 W
■ Telefon komórkowy powinien być
zamontowany w odpowiednim
miejscu. Uwzględnić odpowiednią
uwagę zamieszczoną w rozdziale
Poduszki powietrzne w instrukcji
obsługi.
Przed przystąpieniem do instalacji
warto zasięgnąć informacji na temat
odpowiednich miejsc montażu anteny
zewnętrznej i uchwytu telefonu oraz
na temat korzystania z urządzeń o
mocy nadawczej powyżej 10 W.
129
Zestawu głośnomówiącego bez
anteny zewnętrznej zgodnego ze
standardem telefonii
GSM 900/1800/1900 oraz UMTS
można używać wyłącznie wtedy, gdy
maksymalna moc nadawcza telefonu
komórkowego nie przekracza 2 W w
przypadku korzystania z sieci
GSM 900 oraz 1 W w innych
przypadkach.
Ze względów bezpieczeństwa nie
należy używać telefonu w trakcie
jazdy. Nawet korzystanie z zestawu
głośnomówiącego może rozpraszać
w trakcie jazdy.
9 Ostrzeżenie
Urządzenia radiowe oraz telefony
komórkowe niezgodne z
powyższymi standardami mogą
być używane wyłącznie w
przypadku podłączenia ich do
anteny zamontowanej na
zewnątrz samochodu.
130
Telefon
Przestroga
W przypadku niezastosowania się
do obowiązujących instrukcji
korzystanie w pojeździe z
telefonów komórkowych i
urządzeń radiowych bez anteny
zewnętrznej może być przyczyną
nieprawidłowego działania
podzespołów elektronicznych
samochodu.
Telefon
131
132
Indeks
A
Aktualizowanie list stacji............. 104
Automatyczna regulacja głośności 99
B
Blokowanie komunikatów dla
kierowców............................... 106
Bluetooth
Odtwarzanie muzyki przez
łącze Bluetooth....................... 119
Połączenie Bluetooth.............. 122
Telefon.................................... 125
D
DAB............................................ 108
DAB – nadawanie cyfrowego
sygnału audio.......................... 108
Dynamiczna adaptacja audio..... 108
E
Elementy sterujące
Kierownica................................. 92
System Infotainment................. 92
Telefon.................................... 121
Elementy sterujące na kierownicy 92
F
Funkcja ponownego wybierania
numeru.................................... 125
G
Głośność
Automatyczna regulacja
głośności................................... 99
Dopasowywanie głośności do
prędkości jazdy......................... 99
Funkcja wyciszenia................... 95
Głośność sygnału dzwonka...... 99
Maksymalna głośność
początkowa............................... 99
Ograniczanie głośności przy
wysokich temperaturach........... 95
TA volume................................. 99
Ustawianie głośności................. 95
Gniazdo USB
Informacje ogólne................... 116
Menu USB............................... 117
Obsługa................................... 117
Odłączanie urządzenia USB... 117
Podłączanie urządzenia USB. 116
Ważne informacje................... 116
Włączanie................................ 117
I
Informacje ogólne...... 111, 115,
116, 119, 121
Gniazdo USB.......................... 116
Odtwarzacz płyt CD................ 111
133
Odtwarzanie muzyki przez
łącze Bluetooth....................... 119
System Infotainment................. 90
Telefon.................................... 121
Wejście AUX........................... 115
K
Komunikaty dla kierowców......... 106
Książka telef............................... 125
L
Lista kategorii............................. 104
Listy automatycznie zapisanych
stacji........................................ 102
Ponowne wybieranie stacji...... 102
Zapisywanie stacji................... 102
Listy połączeń............................. 125
Listy stacji................................... 104
Listy ulubionych stacji......... 103, 104
Ponowne wybieranie stacji...... 103
Zapisywanie stacji................... 103
M
Maksymalna głośność
początkowa............................... 99
Menu CD.................................... 112
Menu USB.................................. 117
Menu zakresów częstotliwości. . . 104
O
Obsługa 95, 101, 112, 115, 119, 125
Gniazdo USB.......................... 117
Menu......................................... 96
Odtwarzacz płyt CD................ 112
Odtwarzanie muzyki przez
łącze Bluetooth....................... 119
Radioodbiornik........................ 101
Telefon.................................... 125
Wejście AUX........................... 115
Obsługa menu.............................. 96
Odtwarzacz płyt CD
Informacje ogólne................... 111
Menu CD................................. 112
Obsługa................................... 112
Rozpoczynanie odtwarzania
płyty CD................................... 112
Uaktywnianie funkcji................ 112
Wkładanie płyty CD................. 112
Wyjmowanie płyt CD............... 112
Odtwarzanie muzyki przez łącze
Bluetooth
Informacje ogólne................... 119
Obsługa................................... 119
Uaktywnianie funkcji................ 119
Warunki wstępne..................... 119
Odtwarzanie zapisanych plików
audio....................................... 117
P
Panel sterowania systemu
audio-nawigacyjnego................ 92
Podłączanie urządzeń przez
Bluetooth................................. 122
Podstawowa obsługa................... 96
Pokrętło wielofunkcyjne................ 96
Połącz
Funkcje podczas rozmowy...... 125
Nawiązanie połączenia
telefonicznego......................... 125
Połączenia przychodzące....... 125
Sygnał dzwonka...................... 125
Połączenie alarmowe................. 124
Ponowne wybieranie stacji. 102, 103
Przegląd elementów sterujących.. 92
R
Radioodbiornik
Aktualizowanie list stacji.......... 104
Dynamiczna adaptacja audio. . 108
Komunikaty DAB..................... 104
Komunikaty dla kierowców...... 106
Konfigurowanie DAB............... 108
Konfigurowanie RDS............... 106
Lista kategorii.......................... 104
Listy automatycznie
zapisanych stacji..................... 102
Listy stacji................................ 104
134
Listy ulubionych stacji..... 103, 104
Menu zakresów częstotliwości 104
Nadawanie cyfrowego
sygnału audio (DAB)............... 108
Obsługa................................... 101
Ponowne wybieranie stacji.....
........................................ 102, 103
Radiowe komunikaty dla
kierowców............................... 106
Regionalizacja......................... 106
Strojenie stacji......................... 101
System RDS (Radio Data
System)................................... 106
Uaktywnianie funkcji................ 101
Wybieranie zakresu
częstotliwości.......................... 101
Wybór zakresu........................ 108
Wyszukiwanie stacji................ 101
Zapisywanie stacji........... 102, 103
Radiowe komunikaty dla
kierowców............................... 106
RDS............................................ 106
Regionalizacja............................ 106
Rozpoczynanie odtwarzania
płyty CD................................... 112
S
Sygnał dzwonka
Głośność sygnału dzwonka...... 99
Wybór sygnału dzwonka......... 125
System RDS (Radio Data
System) .................................. 106
T
TA volume.................................... 99
Telefon
Bluetooth................................. 121
Elementy sterujące.................. 121
Funkcje podczas rozmowy...... 125
Informacje ogólne................... 121
Książka telef............................ 125
Listy połączeń......................... 125
Połączenia alarmowe.............. 124
Połączenia przychodzące....... 125
Połączenie Bluetooth.............. 122
Ponowne wybieranie numeru
telefonu................................... 125
Uaktywnianie funkcji................ 125
Warunki wstępne..................... 125
Ważne informacje................... 121
Wybieranie numeru................. 125
Wybór sygnału dzwonka......... 125
Telefony komórkowe i radia CB . 129
U
Uaktywnianie odtwarzacza CD... 112
Ustawienia barwy dźwięku........... 99
Ustawienia daty............................ 95
Ustawienia godziny....................... 95
Ustawienia języka......................... 95
Ustawienia ogólne
Godzina i data........................... 95
Język......................................... 95
Przywracanie ustawień
fabrycznych............................... 95
Ustawienia samochodu............. 95
Ustawienia poziomu głośności..... 99
W
Wejście AUX
Informacje ogólne................... 115
Obsługa................................... 115
Regulacja głośności................ 115
Uaktywnianie funkcji................ 115
Włączanie funkcji urządzenia
AUX......................................... 115
Włączanie funkcji USB............... 117
Włączanie odtwarzania muzyki
przez łącze Bluetooth.............. 119
Włączanie radioodbiornika......... 101
Włączanie systemu audionawigacyjnego.......................... 95
135
Włączanie trybu
głośnomówiącego telefonu..... 125
Wybieranie zakresu
częstotliwości.......................... 101
Wyciszanie................................... 95
Wyszukiwanie stacji.................... 101
Z
Zabezpieczenie przed kradzieżą . 91
Zapisywanie stacji.............. 102, 103
136
www.opel.com
Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji są oparte na najnowszych informacjach o produktach dostępnych w momencie druku, zgodnie z datą podaną poniżej. Adam Opel AG
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych, wyposażeniu i konstrukcji samochodów w stosunku do informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, jak
również zmian w samej instrukcji obsługi.
Edycja: luty 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.
Wydrukowano na papierze wybielanym bezchlorowo.
KTA-2755/4-pl
*KTA-2755/4-PL*
02/2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising