T.sonic™ 510
T.sonic™ 510
Užívateľský manuál
TS256M/512MMP510
Obsah
Predstavenie...................................................................................................................................................................... 4
Úvod .............................................................................................................................................................................. 4
Obsah balenia ............................................................................................................................................................... 4
Vlastnosti....................................................................................................................................................................... 4
Požiadavky na systém................................................................................................................................................... 4
Upozornenia .................................................................................................................................................................. 5
Výstraha: Nebezpečenstvo ohluchnutia ........................................................................................................................ 5
Popis produktu.................................................................................................................................................................. 6
Ovládacie prvky............................................................................................................................................................. 6
LCD displej .................................................................................................................................................................... 6
Základy ovládania ............................................................................................................................................................. 7
Zapnutie ........................................................................................................................................................................ 7
Vypnutie ........................................................................................................................................................................ 7
Prehrávanie skladby ...................................................................................................................................................... 7
Pozastavenie skladby.................................................................................................................................................... 7
Výber nasledujúcej skladby ........................................................................................................................................... 7
Výber predchádzajúcej skladby..................................................................................................................................... 7
Rýchle pretáčanie dopredu............................................................................................................................................ 7
Rýchle pretáčanie dozadu ............................................................................................................................................. 7
Zvýšenie hlasitosti ......................................................................................................................................................... 7
Zníženie hlasitosti.......................................................................................................................................................... 8
Opakovanie skladby ...................................................................................................................................................... 8
Opakovanie všetkých skladieb ...................................................................................................................................... 8
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí ..................................................................................................................... 8
Opakovanie priečinka .................................................................................................................................................... 8
Opakovanie časti skladby (A-B opakovanie) ................................................................................................................. 8
Hold ............................................................................................................................................................................... 8
Inštalácia ovládačov ......................................................................................................................................................... 9
Inštalácia ovládačov pre Windows® 98SE ..................................................................................................................... 9
Inštalácia ovládačov vo Windows® ME, 2000 a XP ..................................................................................................... 10
Inštalácia ovládačov v Mac™ OS 9.0 alebo v novšom................................................................................................ 10
Inštalácia ovládačov pre Linux™ s jadrom 2.4 alebo novším...................................................................................... 10
Hudobné funkcie ............................................................................................................................................................. 11
Kopírovanie MP3/WMA súborov ................................................................................................................................. 11
Prehrávanie MP3/WMA súborov ................................................................................................................................. 11
Navigačná funkcia ....................................................................................................................................................... 11
Funkcia synchronizovaného zobrazovania textov skladieb ......................................................................................... 12
Funkcia opakovania A-B.............................................................................................................................................. 12
FM funkcie (rádio) ........................................................................................................................................................... 12
Vyhľadanie kanála....................................................................................................................................................... 12
Uloženie kanála........................................................................................................................................................... 13
Výber uloženej predvoľby............................................................................................................................................ 13
Nahrávanie FM kanála ................................................................................................................................................ 13
2
Funkcie nahrávania hlasu .............................................................................................................................................. 13
Nahrávanie hlasu......................................................................................................................................................... 13
Prehrávanie nahraných súborov.................................................................................................................................. 14
Vymazanie MP3/WMA/WAV súborov............................................................................................................................. 14
Nastavenia ....................................................................................................................................................................... 14
Režim ekvalizéra (EQ)................................................................................................................................................. 15
Užívateľské nastavenie ekvalizéra .............................................................................................................................. 15
Režim opakovania....................................................................................................................................................... 15
Kontrast ....................................................................................................................................................................... 15
Podsvietenie................................................................................................................................................................ 16
Šetrenie energiou ........................................................................................................................................................ 16
Kvalita nahrávania....................................................................................................................................................... 16
Prostredie pri nahrávaní .............................................................................................................................................. 17
Jazyk ........................................................................................................................................................................... 17
Informácie o zariadení ................................................................................................................................................. 17
Synchronizované zobrazovanie textov skladieb .......................................................................................................... 17
Opustenie menu .......................................................................................................................................................... 17
Bezpečné odpojenie prehrávača od počítača .............................................................................................................. 18
Odpojenie prehrávača vo Windows® 98SE ................................................................................................................. 18
Odpojenie prehrávača vo Windows® ME, 2000 a XP .................................................................................................. 18
Odpojenie prehrávača v Mac™ OS............................................................................................................................. 18
Odpojenie prehrávača v Linuxe................................................................................................................................... 18
Obnovenie výrobných nastavení................................................................................................................................... 18
Obnova prehrávača vo Windows® 98SE ..................................................................................................................... 18
Obnovenie prehrávača vo Windows® ME, 2000 a XP ................................................................................................. 19
Odstraňovanie problémov.............................................................................................................................................. 22
Špecifikácia ..................................................................................................................................................................... 24
Informácie k objednávke.............................................................................................................................................. 24
3
Predstavenie
Úvod
Ďakujeme vám za zakúpenie prehrávača T.sonic™ 510 od spoločnosti Transcend. Toto drobné zariadenie je viac, ako
USB flash jednotka. Kombinuje USB flash jednotku s MP3 prehrávačom a funkciami A-B opakovania, hlasového rekordéra a FM rádia. Váš T.sonic™ 510 je vybavený USB rozhraním na rýchly prenos dát z/do počítača s USB konektorom.
Pomocou funkcie A-B opakovania môžete súvisle prehrávať vybranú časť skladby, čo robí z tohto prehrávača ideálny
nástroj na výuku jazykov. Okrem toho si pomocou digitálneho rekordéra môžete do jednotky nahrávať svoje poznámky.
Prostredníctvom integrovaného FM rádia môžete kedykoľvek počúvať vaše obľúbené rozhlasové stanice. Prehrávač
T.sonic™ 510 od spoločnosti Transcend je o krok pred bežnými MP3 prehrávačmi.
Obsah balenia
Balenie prehrávača T.sonic™ 510 obsahuje nasledujúce položky:
• T.sonic™ 510
• Slúchadlá
• Remienok na krk
• CD s ovládačmi
• Jednu batériu typu AAA
• Predlžovací USB kábel
• Príručku rýchlej inštalácie
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zariadenie USB 1.1 kompatibilné s USB 2.0
Flash disk v T.sonic™ 510 je pri prenose dát z/do počítača napájaný priamo z USB portu, a nevyžaduje preto
žiadne externé napájanie (ani batériu). Ak chcete používať zariadenie ako MP3 prehrávač alebo digitálny rekordér,
musíte do neho vložiť jednu batériu typu AAA. (Jedna alkalická batéria typu AAA umožňuje až 8 hodín používania.
Podpora 12 užívateľských jazykov, zobrazovanie názvov súborov a ID3 titulov
Podpora formátov MP3, WMA a WAV
Digitálny hlasový rekordér
Funkcia opakovania A-B umožní súvisle prehrávať vybranú časť skladby
Podpora synchronizovaného zobrazovania textov skladieb počas prehrávania MP3 a WMA
Možnosť uložiť až 20 FM kanálov a nahrávať z FM rádií do WAV súboru
Automatické vypínanie po 2, 10 alebo 30 minútach bez používania.
Jasne podsvietený LCD displej informuje o ovládaní T.sonic™ 510
Požiadavky na systém
Stolový počítač alebo notebook s USB portom a jeden z nasledujúcich operačných systémov:
• Windows® 98SE
• Windows® ME
• Windows® 2000
• Windows® XP
• Mac™ OS 9.0 alebo vyšší
• Linux™ s jadrom 2.4 alebo vyšším
4
Upozornenia
•
•
•
•
•
T.sonic držte ďalej od vysokého tepla, priameho slnečného svetla a vlhkosti. T.sonic neohýbajte, a dávajte pozor,
aby vám nespadol.
Pred zapnutím jednotky skontrolujte, či je prepínač HOLD v polohe OFF.
Pri odpájaní prehrávača od USB portu ho vždy držte za obe jeho strany.
Na formátovanie prehrávača T.sonic nikdy nepoužívajte funkcie „Rýchle formátovanie“ alebo „Úplné formátovanie“ vo Windows.
Pri odpájaní prehrávača od počítača postupujte podľa časti „Bezpečné odpojenie prehrávača od počítača“.
Výstraha: Nebezpečenstvo ohluchnutia
•
•
•
•
Opakované alebo časté používanie slúchadiel s nastavenou hlasitosťou nad 80 dB môže vyvolať falošný dojem, že
hlasitosť nie je dostatočná. Užívatelia potom môžu hlasitosť postupne zvyšovať na ešte vyššiu hodnotu a riskovať
tak nebezpečenstvo poškodenia sluchu.
Na ochranu vášho zdravia a sluchu udržujte hlasitosť vášho MP3 prehrávača pod úrovňou 80 dB a prehrávač nepoužívajte dlhodobo. Ak sa prejavia symptómy ako bolesti hlavy, nevoľnosť, alebo problémy so sluchom, prestaňte
okamžite prehrávač používať.
Maximálna hlasitosť vášho MP3 prehrávača je obmedzená na 100 dB.
Pred použitím slúchadiel skontrolujte, či sú ich technické parametre podobné pôvodným slúchadlám.
5
Popis produktu
Ovládacie prvky
Joystick
Menu (Stlačiť)
Nasledujúci / Rýchlo dopredu (Doprava)
Predchádzajúci / Rýchlo dozadu (Doľava)
Zvýšenie hlasitosti (Hore)
Zníženie hlasitosti (Dole)
Tlačidlo PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE
Mikrofón
Tlačidlo A-B
Prepínač HOLD
Konektor na pripojenie slúchadiel
USB konektor
LCD displej
Ikony
Hold
Stav batérie
Režim ovládania
Režim ekvalizéra
A-B opakovanie
Režim opakovania
Hlasitosť
Popis
Indikuje aktívnu funkciu Hold (uzamknutie tlačidiel).
Indikuje aktuálny stav batérie.
Zobrazuje režim ovládania – prehrávanie, pauza, rýchle pretáčanie dopredu a rýchle pretáčanie dozadu.
Indikuje režim ekvalizéra – Normal, Classical, POP, Rock, Jazz a User (užívateľský).
Indikuje aktívny režim A-B opakovania.
Indikuje režim opakovaného prehrávania: normálne prehrávanie, opakovanie jednej skladby, opakovanie všetkých skladieb, prehrávanie v náhodnom poradí a opakovanie všetkých
skladieb v priečinku.
Zobrazuje úroveň hlasitosti.
6
Základy ovládania
Zapnutie
•
Na zapnutie T.sonic™ 510 stlačte a podržte stlačené tlačidlo PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE. Na OLED displeji sa zobrazí animované logo. Následne môžete začať T.sonic používať.
Doba zapnutia prehrávača závisí od toho, koľko súborov je v ňom uložených. Čím viac je v pamäti súborov, tým
je doba zapnutia dlhšia.
Ak sa pri pokuse o zapnutie jednotky na LCD displeji zobrazí nápis „HOLD“, znamená to, že je aktivovaný prepínač HOLD na T.sonic. Predtým, ako začnete T.sonic používať, musíte prepínač HOLD deaktivovať.
Vypnutie
Na vypnutie T.sonic stlačte a podržte stlačené tlačidlo PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE. Približne po troch sekundách sa na LCD displeji zobrazí lišta priebehu vypínania. Po uvoľnení tlačidla PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE sa
prehrávač vypne.
Prehrávanie skladby
Na výber MP3/WMA alebo WAV skladby stlačte tlačidlo PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE.
Pozastavenie skladby
Na pozastavenie skladby počas prehrávania stlačte tlačidlo PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE.
Výber nasledujúcej skladby
Na výber nasledujúcej skladby stlačte joystick smerom doprava (Nasledujúci)
.
Výber predchádzajúcej skladby
Na výber predchádzajúcej skladby stlačte joystick smerom doľava (Predchádzajúci)
.
Rýchle pretáčanie dopredu
Na rýchle pretáčanie smerom dopredu podržte stlačený joystick smerom doprava (Rýchlo dopredu)
.
Rýchle pretáčanie dozadu
Na rýchle pretáčanie smerom dozadu podržte stlačený joystick smerom doľava (Rýchlo dozadu)
.
Zvýšenie hlasitosti
Joystick stlačte raz smerom hore, alebo ho držte stlačený smerom hore (Zvýšenie hlasitosti)
požadovanú hlasitosť.
7
, pokiaľ nedosiahnete
Zníženie hlasitosti
Joystick stlačte raz smerom dole, alebo ho držte stlačený smerom dole (Zníženie hlasitosti)
požadovanú hlasitosť.
, pokiaľ nedosiahnete
Opakovanie skladby
Pre viac informácií pozrite časť Režim opakovania v sekcii Nastavenia.
Opakovanie všetkých skladieb
Pre viac informácií pozrite časť Režim opakovania v sekcii Nastavenia.
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
Pre viac informácií pozrite časť Režim opakovania v sekcii Nastavenia.
Opakovanie priečinka
Pre viac informácií pozrite časť Režim opakovania v sekcii Nastavenia.
Opakovanie časti skladby (A-B opakovanie)
Na označenie začiatku časti skladby, ktorú chcete opakovať, stlačte tlačidlo A-B. Na označenie konca časti skladby,
ktorú chcete opakovať, stlačte ešte raz tlačidlo A-B. Pri prehrávaní MP3, WMA alebo WAV skladby sa označená sekcia
bude prehrávať v súvislej slučke.
Hold
Ak je prepínač HOLD v polohe „HOLD“, tlačidlá na prehrávači nefungujú.
8
Inštalácia ovládačov
Inštalácia ovládačov pre Windows® 98SE
1. CD s ovládačmi vložte do CD-ROM mechaniky (je podporované automatické spustenie). Kliknite na tlačidlo Win98
Driver.
2. Na pokračovanie kliknite na tlačidlo Next.
3. Sprievodca inštaláciou ovládačov vás prevedie procesom inštalácie.
4. Po nainštalovaní ovládačov do počítača pripojte T.sonic k voľnému USB portu. Zobrazí sa dialógové okno Sprievodca pridaním nového hardvéru.
9
5. Počítač automaticky rozpozná nový hardvér a v okne Tento počítač sa zobrazí nový odoberateľný disk
s priradeným písmenom.
Inštalácia ovládačov vo Windows® ME, 2000 a XP
Inštalácia ovládačov nie je vyžadovaná. Tieto operačné systémy majú integrované ovládače, ktoré podporujú T.sonic.
Stačí pripojiť T.sonic k voľnému USB portu a Windows nainštalujte všetko potrebné. V okne Tento počítač sa zobrazí
nový odoberateľný disk s priradeným písmenom.
Inštalácia ovládačov v Mac™ OS 9.0 alebo v novšom
Inštalácia ovládačov nie je vyžadovaná. Stačí pripojiť T.sonic k voľnému USB portu a počítač ho automaticky rozpozná.
Inštalácia ovládačov pre Linux™ s jadrom 2.4 alebo novším
Inštalácia ovládačov nie je vyžadovaná. Stačí pripojiť T.sonic™ 510 k voľnému USB portu a použiť príkaz mount.
Príklad: 1. Najprv vytvorte priečinok /mnt/T.sonic:
mkdir /mnt/T.sonic
2. Pripojte T.sonic:
mount –a –t msdos /dev/sda1 /mnt/T.sonic
1. Ak je T.sonic pripojený k počítaču, je uzamknutý výhradne na prenos súborov. V tomto čase nie je
možné prehrávať ani nahrávať hudbu. Ak chcete T.sonic používať, odpojte ho od počítača.
2. T.sonic nikdy neformátujte v operačnom systéme Windows. V opačnom prípade hrozí riziko poškodenia priečinkov/súborov na ňom.
3. V koreňovom priečinku existuje skrytý súbor „settings.dat“, nemažte ho.
4. T.sonic je obmedzený na prácu s maximálne 50 priečinkami a 450 audio súbormi (MP3/WMA/WAV).
5. T.sonic je obmedzený na prácu so súbormi s názvom pozostávajúcim maximálne zo 125 znakov.
10
Hudobné funkcie
Kopírovanie MP3/WMA súborov
1.
Menší koniec USB kábla pripojte k USB portu na prehrávači, a väčší koniec pripojte k USB portu na počítači.
V okne Tento počítač sa objaví ikona Odstrániteľný disk s novým písmenom. Na indikáciu pripravenosti sa na
LCD displeji prehrávača zobrazí nasledujúci obrázok.
2.
Pri kopírovaní MP3/WMA súborov z počítača sa na LCD displeji prehrávača zobrazí nápis WRITE.
3.
Pri kopírovaní MP3/WMA súborov do počítača sa na LCD displeji prehrávača zobrazí nápis READ.
4.
Po skončení kopírovania súborov sa LCD displej prepne do pohotovostného režimu.
T.sonic podporuje súbory Mpeg I Layer 3 a WMA s bitovým tokom 32 kbps – 320 kbps.
Pred pripojení prehrávača k USB portu prosím vyberte z neho batériu. V opačnom prípade môže prísť
k nepredvídateľným poškodeniam súborov v prehrávači.
Prehrávanie MP3/WMA súborov
1.
Na zapnutie prehrávača stlačte a podržte stlačené tlačidlo PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE. Štandardnou
obrazovkou je obrazovka v režime AUDIO.
Režim AUDIO je možné vybrať aj v hlavnom menu výberom ikony Music, a následným stlačením joysticku
v strede (Menu) .
2.
Ak nie sú k dispozícii žiadne MP3 alebo WMA súbory, na LCD obrazovke sa zobrazí nápis „***No Files***“.
3.
Na výber požadovaného MP3/WMA súboru stlačte joystick smerom doprava (Nasledujúci)
(Predchádzajúci) .
4.
Na spustenie prehrávania hudobného MP3/WMA súboru stlačte tlačidlo PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE.
alebo doľava
Navigačná funkcia
Navigačná funkcia vám umožní sa jednoduchým spôsobom pohybovať medzi skladbami, súbormi a priečinkami.
1.
V režime AUDIO. Na výber navigačnej funkcie podržte stlačený joystick v strede (Menu)
2.
Na výber požadovaného MP3/WMA súboru, alebo priečinka, stlačte joystick smerom hore (Zvýšenie hlasitosti)
, alebo smerom dole (Zníženie hlasitosti) .
11
.
3.
Na výber požadovaného priečinka stlačte joystick v strede (Menu)
priečinkov stlačte joystick smerom doľava (Predchádzajúci) .
. Na presun do predchádzajúcej úrovne
4.
Na spustenie prehrávania hudobného MP3/WMA súboru stlačte tlačidlo PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE.
5.
Navigačnú funkciu ukončíte stlačením a podržaním joysticku v strede (Menu)
.
Funkcia synchronizovaného zobrazovania textov skladieb
Funkcia synchronizovaného zobrazovania textov skladieb zobrazuje texty skladieb na LCD displeji v synchronizácii
s prehrávanými MP3 alebo WMA súbormi.
V režime AUDIO môžete funkciu synchronizovaného zobrazovania textov skladieb spustiť/zastaviť stlačením
a podržaním joysticku smerom dole (Zvýšenie hlasitosti) , a súčasným stlačením tlačidla A-B opakovanie.
Funkcia opakovania A-B
Pri spustení opakovaného prehrávania časti skladby postupujte nasledujúcim spôsobom.
1.
Je spustené prehrávanie MP3/WMA alebo WAV skladby.
2.
Na označenie začiatku časti skladby, ktorú chcete opakovať, stlačte tlačidlo A-B. Na LCD displeji sa zobrazí symbol A.
3.
Na označenie konca časti skladby, ktorú chcete opakovať, stlačte ešte raz tlačidlo A-B. Na LCD displeji sa zobrazí
symbol A-B a označená časť sa bude prehrávať v súvislej slučke.
4.
Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte ešte raz tlačidlo A-B.
FM funkcie (rádio)
1.
Na vstup do hlavného menu stlačte joystick v strede (Menu)
stlačte joystick v strede .
2.
Na LCD displeji sa zobrazí frekvencia FM rádia.
. Vyberte ikonu FM Tuner, a na výber FM funkcie
Pri prvom použití tejto funkcie sa automaticky prehľadajú všetky dostupné stanice, a do pamäti prehrávača sa
uloží prvých 20 staníc s najsilnejším signálom.
Na dosiahnutie čo najlepšieho príjmu v režime FM skontrolujte, či sú k prehrávaču dôkladne pripojené slúchadlá.
Vyhľadanie kanála
Na zmenu FM frekvencie s krokom 0,1 MHz a výber požadovaného kanála stlačte joystick smerom doprava (Nasledujúci) alebo doľava (Predchádzajúci) . Na rýchle automatické vyhľadanie nasledujúceho alebo predchádzajúceho
kanála podržte joystick stlačený smerom doprava (Nasledujúci) alebo doľava (Predchádzajúci) dlhšie.
12
Uloženie kanála
Do pamäti prehrávača je možné uložiť 20 obľúbených rozhlasových staníc (CH 01 – CH 20).
1.
Najprv vyberte požadovaný kanál (frekvenciu).
2.
Na jednu sekundu podržte stlačené tlačidlo A-B. Na displeji sa zobrazí blikajúci nápis „SET CH 01“.
3.
Na výber iného čísla kanála stlačte joystick smerom doprava (Nasledujúci)
.
4.
Na uloženie vybraného kanála stlačte joystick v strede (Menu)
alebo doľava (Predchádzajúci)
.
Výber uloženej predvoľby
1.
Na výber požadovanej uloženej predvoľby stláčajte opakovane tlačidlo PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE.
2.
Na LCD displeji sa zobrazí uložený obľúbený rozhlasový kanál.
Nahrávanie FM kanála
1.
Vyberte požadovaný kanál.
2.
Stlačte tlačidlo A-B. Spustí sa nahrávanie vybraného kanála. Na displeji sa zobrazí názov súboru, do ktorého sa
nahrávka ukladá. Súbor sa uloží do priečinka [/FM]. Súborom nahrávaným z FM rádia sa priraďujú názvy v poradí
[F0001.WAV], [F0002.WAV], atď.
3.
Na zastavenie nahrávania a prepnutie displeja do predchádzajúceho stavu stlačte joystick v strede (Menu)
Nahrávanie FM
Vzorkovacia
frekvencia
8 kHz
16 kHz
Kanály
256 MB
512 MB
2 (stereo)
2 (stereo)
8 hodín
4 hodiny
16 hodín
8 hodín
.
Funkcie nahrávania hlasu
Nahrávanie hlasu
Spôsob nahrávania hlasu pomocou integrovaného mikrofónu:
1.
Na vstup do hlavného menu stlačte joystick v strede (Menu)
nia stlačte joystick v strede (Menu) ešte raz.
2.
Na displeji sa zobrazí názov súboru, do ktorého sa nahrávka ukladá. Súbor sa uloží do priečinka [/VOICE]. Súborom nahrávaným z integrovaného mikrofónu sa priraďujú názvy v poradí [V0001.WAV], [V0002.WAV], atď.
13
. Vyberte ikonu RECORD a na spustenie nahráva-
3.
Na zastavenie nahrávania a prepnutie displeja do predchádzajúceho stavu stlačte joystick v strede (Menu)
Nahrávanie hlasu
Vzorkovacia
frekvencia
8 kHz
16 kHz
Kanály
256 MB
512 MB
1 (mono)
1 (mono)
16 hodín
8 hodín
32 hodín
16 hodín
.
Za predpokladu dostatku voľného miesta v prehrávači a dostatočnej kapacity batérie.
Na vylepšenie kvality nahrávky odporúčame mikrofón prehrávača priložiť čo najbližšie k zdroju zvuku.
Prehrávanie nahraných súborov
Spustenie prehrávania súborov nahraných z mikrofónu alebo z FM rádia.
1.
Na vstup do hlavného menu stlačte joystick v strede (Menu)
stlačte joystick v strede (Menu) .
. Vyberte ikonu Voice, a na vstup do režimu Voice
2.
Na výber požadovaného súboru stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
3.
Na spustenie prehrávania vybraného súboru stlačte tlačidlo PREHRÁVANIE-PAUZA/ZAPNUTIE.
alebo doľava (Predchádzajúci)
.
Vymazanie MP3/WMA/WAV súborov
1.
Na vstup do hlavného menu stlačte joystick v strede (Menu)
zania stlačte joystick v strede (Menu) ešte raz.
. Vyberte ikonu Delete, a na výber funkcie vyma-
2.
Na výber ikony Delete Music Files (Vymazať hudobné súbory) alebo Delete Voice Files (Vymazať nahrané súbory) stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
alebo doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick
v strede (Menu) . Ak nechcete súbory vymazať, na návrat do hlavného menu vyberte možnosť Exit.
3.
Postupne sa zobrazia všetky súbory. Na výber súboru, ktorý chcete vymazať, stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
alebo doľava (Predchádzajúci)
. Na vymazanie súboru stlačte tlačidlo PREHRÁVANIEPAUZA/ZAPNUTIE. Na displeji sa zobrazí odkaz „File Deleted“ (Súbor vymazaný).
Vymazanie väčšieho počtu súborov potrvá dlhšie.
Prehrávač dokáže priamo vymazať iba súbory MP3/WMA/WAV. Iné typy súborov vymazať nedokáže. Na vymazanie iných typov súborov budete musieť použiť počítač.
Nastavenia
Na vstup do hlavného menu stlačte joystick v strede (Menu) . Vyberte ikonu Settings (Nastavenia), a na vstup do
menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick v strede (Menu) ešte raz.
14
Režim ekvalizéra (EQ)
Vyberte požadovaný režim ekvalizéra, ktorý najviac vyhovuje vašim predstavám: Normal, Rock, Jazz, Classical, Pop
alebo User (užívateľský). Podľa nasledujúcej časti je možné ekvalizér nastaviť podľa vašich požiadaviek.
1.
Na výber ikony Equalizer (Ekvalizér) v menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
alebo doľava (Predchádzajúci) . Na výber ekvalizéra stlačte joystick v strede (Menu) .
2.
Na zmenu režimu ekvalizéra stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
alebo doľava (Predchádzajúci) . Na
výber nastavenia ekvalizéra stlačte joystick v strede (Menu) . V slúchadlách budete okamžite počuť zmenu.
Užívateľské nastavenie ekvalizéra
Vstúpte do menu Settings (Nastavenia) a vyberte nastavenie ekvalizéra.
1.
Na výber ikony Set User EQ (Užívateľské nastavenie ekvalizéra) stlačte v nastaveniach ekvalizéra joystick doprava (Nasledujúci) alebo doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick v strede (Menu) .
2.
Na výber frekvenčného pásma (80 Hz / 250 Hz / 1 kHz / 4 kHz / 12 kHz) stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
alebo doľava (Predchádzajúci) . Na nastavenie úrovne vybraného frekvenčného pásma v rozsahu od –14 dB do
+ 14 dB s krokom 0,5 dB stlačte joystick hore (Zvýšenie hlasitosti) , alebo dole (Zníženie hlasitosti) .
3.
Na uloženie nastavených úrovní a návrat do menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick v strede (Menu)
.
Režim opakovania
Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať požadovaný režim opakovaného prehrávania: Normal (Normálny), Repeat
One (Opakovanie jednej skladby), Repeat All (Opakovanie všetkých skladieb), Random (Prehrávanie v náhodnom poradí) alebo Repeat Folder (Opakované prehrávanie priečinka).
1.
Na výber ikony Repeat (Opakované prehrávanie) v menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick doprava (Nasledujúci) alebo doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick v strede (Menu) .
2.
Na zmenu režimu opakovania stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
alebo doľava (Predchádzajúci)
potvrdenie vybraného režimu opakovania stlačte joystick v strede (Menu) .
. Na
Kontrast
Nastavenie kontrastu LCD displeja.
1.
Na výber ikony Contrast (Kontrast) v menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
bo doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick v strede (Menu) .
15
ale-
2.
Na zmenu nastavenia kontrastu stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
potvrdenie vybraného kontrastu stlačte joystick v strede (Menu) .
alebo doľava (Predchádzajúci)
. Na
Podsvietenie
Nastavenie doby, po ktorej sa má podsvietenie automaticky vypnúť.
1.
Na výber ikony Backlight (Podsvietenie) v menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
alebo doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick v strede (Menu) .
2.
Na zmenu nastavenia podsvietenia stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
Na potvrdenie vybraného nastavenia stlačte joystick v strede (Menu) .
3.
Ak vyberiete 5 Sec, podsvietenie sa vypne po 5 sekundách. Ak vyberiete Always Off (Vždy vypnuté) alebo
Always On (Vždy zapnuté), podsvietenie sa nezapne, alebo nevypne vôbec.
alebo doľava (Predchádzajúci)
.
Šetrenie energiou
Nastavenie doby, po ktorej sa prehrávač automaticky vypne.
1.
Na výber ikony Power Saving (Šetrenie energiou) v menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick doprava (Nasledujúci) alebo doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick v strede (Menu) .
2.
Na zmenu nastavenia šetrenia energiou stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
. Na potvrdenie vybraného nastavenia stlačte joystick v strede (Menu) .
3.
Ak vyberiete 2MIN, 10MIN alebo 30MIN, prehrávač sa automaticky vypne po 2, 10, alebo 30 minútach nečinnosti
(neprehráva sa hudba, ani sa napočúva FM rádio). Ak vyberiete DISABLE, prehrávač zaostane stále zapnutý (za
predpokladu, že nie je vybitá batéria).
alebo doľava (Predchádzajúci)
Kvalita nahrávania
Nastavenie vzorkovacej frekvencie na 8000 Hz alebo 16000 Hz. Čím vyššia je vzorkovacia frekvencia, tým viac pamäti
nahrávka zaberie.
1.
Na výber ikony REC Quality (Kvalita nahrávania) v menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick doprava (Nasledujúci) alebo doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick v strede (Menu) .
2.
Na zmenu nastavenia kvality nahrávania stlačte joystick hore (Zvýšenie hlasitosti) , alebo dole (Zníženie
hlasitosti) . Na potvrdenie vybraného nastavenia stlačte joystick v strede (Menu) .
16
Prostredie pri nahrávaní
1.
Na výber ikony REC Environment (Prostredie pri nahrávaní) v menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick doprava (Nasledujúci) alebo doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick v strede (Menu) .
2.
Na zmenu nastavenia prostredia pri nahrávaní stlačte joystick hore (Zvýšenie hlasitosti) , alebo dole (Zníženie hlasitosti) . Na potvrdenie vybraného nastavenia stlačte joystick v strede (Menu) .
Jazyk
Nasledujúcim spôsobom je možné nastaviť jazyk zobrazovania názvu súborov alebo ID3 informácií. (ID3 informácie sú
textovými informáciami v MP3/WMA súboroch, ktoré môžu obsahovať názov skladby, meno interpreta, atď.) Ak sú
v MP3/WMA súbore uložené ID3 informácie, zobrazia sa tie; v opačnom prípade sa zobrazí iba názov súboru.
1.
Na výber ikony Language (Jazyk) v menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick v strede (Menu) .
2.
Na zmenu nastavenia jazyka stlačte joystick doprava (Nasledujúci)
potvrdenie vybraného nastavenia stlačte joystick v strede (Menu) .
alebo doľava (Predchádzajúci)
alebo
. Na
Informácie o zariadení
Na výber ikony About (Informácie o zariadení) stlačte joystick doprava (Nasledujúci) alebo doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick v strede (Menu) . Na LCD displeji sa zobrazí verzia firmvéru a dostupná pamäť
prehrávača.
Synchronizované zobrazovanie textov skladieb
1.
Na výber ikony Sync Lyrics (Synchronizované zobrazovanie textov skladieb) v menu Settings (Nastavenia) stlačte joystick doprava (Nasledujúci) alebo doľava (Predchádzajúci) . Na potvrdenie stlačte joystick v strede
(Menu) .
2.
Na zmenu režimu zobrazenia stlačte joystick hore (Zvýšenie hlasitosti)
Na potvrdenie stlačte joystick v strede (Menu) .
Opustenie menu
Na opustenie režimu Settings (Nastavenia) vyberte položku Exit (Ukončenie).
17
, alebo dole (Zníženie hlasitosti)
.
Bezpečné odpojenie prehrávača od počítača
Pred odpojením prehrávača od počítača vždy skontrolujte, či sa na jeho displeji nenachádza odkaz
READ/WRITE. V opačnom prípade môže prísť k poškodeniu súborov v pamäti prehrávača.
Odpojenie prehrávača vo Windows® 98SE
Ak sa neprenášajú žiadne dáta, môžete prehrávač priamo odpojiť od počítača.
Odpojenie prehrávača vo Windows® ME, 2000 a XP
1. Na systémovej lište vyberte ikonu .
2. Zobrazí sa okno Bezpečné odobratie hardvéru. Vyberte ho.
3. Zobrazí sa okno s oznamom USB zariadenie typu Mass Storage je teraz možné bezpečne odpojiť od systému.
Odpojenie prehrávača v Mac™ OS
Ikonu disku, ktorá zodpovedá prehrávaču T.sonic, preneste do koša. Následne odpojte prehrávač od USB portu.
Odpojenie prehrávača v Linuxe
Na odpojenie zariadenia spustite príkaz umount /mnt/ T.sonic.
Obnovenie výrobných nastavení
Ak váš T.sonic prestane pracovať správne, alebo zamŕza, na obnovenie štandardných výrobných nastavení použite
program Recovery. Tento program je tiež možné použiť na aktualizáciu firmvéru v jednotke.
Pri použití programu Recovery príde k vymazaniu všetkých dát v prehrávači.
Ak sa vo flash pamäti prehrávača nachádzajú chybné bloky, po použití programu Recovery sa môže veľkosť dostupnej pamäti zmenšiť.
Obnova prehrávača vo Windows® 98SE
1.
T.sonic pripojte k voľnému USB portu na vašom stolovom počítači, alebo notebooku. Kliknite na tlačidlo
na hlavnom paneli a na spustenie programu T.sonic 510 Firmware Update vyberte Programy > Transcend
T.sonic 510 > T.sonic 510 Firmware Update.
Ak ste ešte nenainštalovali ovládač pre Windows® 98SE, urobte tak teraz.
18
2.
Zobrazí sa okno T.sonic 510 Firmware Update.
3.
Vyberte možnosť Format Data Area. Zobrazí sa okno Option. Na pokračovanie kliknite na tlačidlo Yes.
Pri výbere tejto možnosti príde k vymazaniu všetkých dát uložených v prehrávači. Najprv si preto urobte ich zálohu.
4.
Na spustenie aktualizácie firmvéru kliknite na tlačidlo Start.
5.
Zobrazí sa okno Complete. Na dokončenie obnovy kliknite na tlačidlo Close. Váš T.sonic sa vráti na pôvodné
výrobné nastavenia.
Obnovenie prehrávača vo Windows® ME, 2000 a XP
Ak je program na obnovu nainštalovaný, môžete preskočiť kroky 1 – 3.
1.
CD s ovládačmi vložte do CD-ROM mechaniky (je podporované automatické spustenie). Na úvodnej obrazovke
kliknite na tlačidlo Recovery.
19
2.
Na pokračovanie kliknite na tlačidlo Next.
3.
4.
Sprievodca inštaláciou ovládačov vás prevedie procesom inštalácie.
Po nainštalovaní ovládačov do počítača pripojte T.sonic k voľnému USB portu. Zobrazí sa dialógové okno Sprievodca pridaním nového hardvéru.
20
6. Kliknite na tlačidlo
na hlavnom paneli a na spustenie programu T.sonic 510 Firmware Update vyberte
Programy > Transcend T.sonic 510 > T.sonic 510 Firmware Update.
7.
Zobrazí sa okno T.sonic 510 Firmware Update.
21
7.
Vyberte možnosť Format Data Area. Zobrazí sa okno Option. Na pokračovanie kliknite na tlačidlo Yes.
Pri výbere tejto možnosti príde k vymazaniu všetkých dát uložených v prehrávači. Najprv si preto urobte ich zálohu.
8.
Na spustenie aktualizácie firmvéru kliknite na tlačidlo Start.
9.
Zobrazí sa okno Complete. Na dokončenie obnovy kliknite na tlačidlo Close. Váš T.sonic sa vráti na pôvodné
výrobné nastavenia.
Odstraňovanie problémov
Ak pri používaní prehrávača T.sonic príde k nejakému problému, pred jeho odovzdaním do opravy najprv skúste postupovať podľa nasledujúcich informácií. Ak nie je možné vďaka nim problém odstrániť, kontaktujte prosím svojho distribútora, servisné stredisko alebo miestneho zástupcu firmy Transcend. Podporu pre naše výrobky nájdete aj na našich
internetových stránkach.
CD s ovládačom sa vo Windowse nespustí automaticky
V Ovládacích paneloch vyberte Správcu zariadení a povoľte funkciu automatického spustenia CD po jeho vložení.
Alternatívne môžete spustiť program T.sonic.EXE na CD s ovládačmi manuálne.
Operačný systém nedokáže T.sonic rozpoznať
Skontrolujte nasledujúce body:
• Je váš T.sonic správne pripojený k USB portu? Ak nie, odpojte ho, a pripojte ho ešte raz.
22
•
•
•
Je váš T.sonic pripojený k Mac klávesnici? Ak áno, odpojte ho a pripojte ho radšej k USB portu na počítači.
Je USB port povolený? Ak nie, preštudujte si užívateľský manuál k počítaču (alebo k základnej doske) a daný port
povoľte.
Je nainštalovaný potrebný ovládač? Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows® 98/98SE,
pred používaním prehrávača musíte nainštalovať ovládač dodaný na CD. Pre Windows ME/2000/XP, Mac OS 9.0
alebo novší, alebo Linux s jadrom 2.4 alebo novším nie je potrebné inštalovať žiadny ovládač.
T.sonic nie je možné zapnúť
Skontrolujte nasledujúce:
• Je T.sonic pripojený k počítaču? Ak áno, odpojte ho.
• Je prepínač HOLD v polohe „HOLD“? Ak áno, prepnite ho do polohy „OFF“.
• Je batéria vložená správne? Ak nie, otočte ju.
• Nie je batéria vybitá? Ak áno, vložte novú batériu.
Do prehrávača nie je možné nakopírovať MP3/WMA súbory
Skúste odinštalovať ovládač a potom ho opätovne nainštalovať. Ak ani potom nebude možné kopírovať súbory, vykonajte obnovu T.sonic podľa časti Obnovenie výrobných nastavení.
Tlačidlá nefungujú
Je prepínač HOLD v polohe „HOLD“? Ak áno, prepnite ho do polohy „OFF“.
Pri prehrávaní skladieb nie je nič počuť
Skontrolujte nasledujúce body:
• Skopírovali ste do hlavného priečinku T.sonic nejaké hudobné súbory? Ak nie, musíte ich tam najprv nakopírovať.
(Podporované sú iba MP3 a WMA súbory komprimované s bitovým tokom 32 kbps – 320 kbps).
• Sú slúchadlá pripojené správne? Ak nie, pripojte ich správne.
• Je hlasitosť dostatočná? Ak nie, nastavte vyššiu hlasitosť.
Na obrazovke nie je správne zobrazený názov skladby
• Štandardným jazykom T.sonic je angličtina. Nastavte najprv správny jazyk.
• Prioritu pri zobrazovaní na displeji má ID3 informácia. ID3 informáciu je možné modifikovať pomocou prehrávačov
Windows Media Player alebo Winamp.
• Ak je ID3 informácia prázdna, na displeji sa zobrazí iba názov súboru.
Prerušovanie skladby počas prehrávania
Pripojte slúchadlá k výstupnému konektoru ešte raz, a skontrolujte, či sú pripojené správne.
T.sonic sa automaticky vypína
T.sonic je vybavený funkciou šetrenia energiou. Ak sa nepoužíva 2, 10 alebo 30 minút (nehrá hudba ani rádio), automaticky sa vypne. Informácie o nastavení automatického vypínania nájdete v časti Šetrenie energiou.
T.sonic nepracuje správne
Ak váš T.sonic prestane pracovať správne, alebo zamŕza, pokúste sa ho niekoľkokrát po sebe vypnúť a zapnúť. Ak sa
tým problém nevyriešil, na obnovu jeho štandardných nastavení použite program Recovery.
23
Nie je možné nájsť súbor, ktorý bol práve skopírovaný do T.sonic
Skopírujte súbor ešte raz. Pri odpájaní T.sonic po skopírovaní súborov postupujte podľa časti Odpojenie od počítača.
Vymazaný súbor nebol odstránený
Vymažte súbor ešte raz. Pri odpájaní T.sonic po vymazaní súborov postupujte podľa časti Odpojenie od počítača.
T.sonic po sformátovaní vo Windowse nefunguje
Pri sformátovaní T.sonic pomocou príkazov „Rýchle formátovanie“ alebo „Úplné formátovanie“ vo Windowse sa poškodí
štandardný formát používaný v prehrávači. Na obnovenie pôvodného formátu si musíte zo stránky
http://www.transcendusa.com stiahnuť nový firmvér k T.sonic a nahradiť ním pôvodný.
Špecifikácia
Veľkosť:
86 mm x 36 mm x 16,5 mm
Váha:
25 g (bez batérie)
Doba uchovania dát:
max. 10 rokov
Počet vymazávacích cyklov:
> 100 000 krát
Odstup signál/šum
≥ 90 dB
Výdrž batérie:
8 hodín (alkalická batéria)
Podporované formáty prehrávania:
MP3 a WMA (nepodporuje DRM)
Nahrávací formát:
ADPCM (WAV)
Bitový tok:
32 kbps – 320 kbps
Certifikáty:
CE, FCC, BSMI
Informácie k objednávke
Popis zariadenia
Veľkosť pamäti
Označenie
Hudobný prehrávač T.sonic™ 510
256 MB
TS256MMP510
Hudobný prehrávač T.sonic™ 510
512 MB
TS512MMP510
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising