Manual Carat BS-1252

Manual Carat BS-1252
NEDERLANDS
5
Gebruiksaanwijzing
ENGLISH
8
Instructions for use
FRANÇAIS
11
Manuel d’utilisation
DEUTSCH
15
Bedienungsanleitung
ESPAÑOL
19
Instrucciones de uso
ITALIANO
23
Istruzioni
DANSK
26
Brugsanvisning
SVENSKA
29
Användningsinstruktioner
NORSK
32
Bruksanvisning
BS-1252
2
NMH1253
07-11-2016
NMH1253
07-11-2016
3
4
NL
EN
FR
DE
ES
IT
DK
SE
NO
Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.
Please read the instructions carefully before starting the machine.
Veuillez lire avec soin le mode d’emploi avant la mise en service.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.
Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta.
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di mettere in funzione l’elettroutensile.
Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
Läs instruktionerna noggrant innan du startar maskinen.
Les bruksanvisningen nøye før bruk av maskinen.
NL
EN
FR
DE
ES
IT
DK
SE
NO
Trek altijd de stekker uit het contact voor werkzaamheden aan het elektrisch gereedschap.
Always disconnect the plug from the socket before carrying out any work on the machine.
Avant tous travaux sur la machine extraire la fiche de la prise de courant.
Vor allen Arbeiten an der Maschine den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina.
Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina togliere la spina dalla presa di corrente.
Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af stikdåsen.
Koppla alltid ur kontakten från uttaget innan du utför något arbete på maskinen.
Alltid ta kontakten ut av strømforsyningen før du jobber med maskinen.
NL
EN
FR
DE
ES
IT
DK
SE
NO
Draag een stofmasker.
Wear a dust mask.
Porter un masque anti-poussière.
Tragen Sie eine Stoffmaske.
Llevar una mascarilla protectora
Indossare una mascheriana.
Anvend åndedrætsværn.
Bär ansiktsmask.
Ha på støvmaske.
NL
EN
FR
DE
ES
IT
DK
SE
NO
Draag gehoorbescherming.
Wear ear protection.
Porter une casque de protection.
Tragen Sie Gegörschutz.
Llevar Protección Auditiva.
Indossare protezioni auricolari.
Brug høreværn.
Använd hörselskydd.
Ha på hørselvern.
NL
EN
FR
DE
ES
IT
DK
SE
NO
Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.
Always wear goggles when using the machine.
Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine.
Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.
Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de protección.
Durante l’uso dell’apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di protezione.
Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller på.
Bär alltid skyddsglasögon när du använder maskinen.
Ha alltid vernebriller på når du bruker maskinen.
NL
EN
FR
DE
ES
IT
DK
SE
NO
CE-keurmerk
European Conformity Mark
Marque CE
CE-Zeichen
Marca CE
Marchio CE
CE-mærke
Europeisk överensstämmelsemärkning
Europeisk Samsvarsmerke (CE).
NL
EN
FR
DE
ES
IT
DK
SE
NO
Waarschuwing voor algemeen gevaar.
General warning.
Avertissement danger général.
Warnung vor allgemeiner Gefahr.
Advertencia de peligro en general.
Attenzione: pericolo generico.
Generel fare.
Allmän varning.
Advarsel.
NMH1253
07-11-2016
In verband met continue produktontwikkelingen en technische verbeteringen kunnen technische gegevens zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
Lees voor het gebruik van deze machine de
bedienings- en veiligheidsvoorschriften. Voor
uw veiligheid dient u deze voorschriften nauwkeurig op te volgen.
MACHINE GEGEVENS
Type
Maximaal opgenomen vermogen
Isolatieklasse
Onbelast toerental
Schroefdraad uitgaande as
Asgatdiameter
Diameter diamantkomschijf
Gewicht
BS-1252
1400W
2 / II
10.000 min-1
M14
Ø 22,2 mm (7/8”)
Ø 125 mm
3,2 kg
HOOFDONDERDELEN
De hoofdonderdelen zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op pagina 3 van
deze handleiding.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bescherm- en afzuigkap
Afneembaar neusdeel bescherm- en afzuigkap
Borstelkrans
Afzuigslang
Afzuigaansluiting
Extra handgreep
Blokkeerknop uitgaande as
AAN/UIT-schakelaar
Uitgaande as
Opnameflens
Tussenflens
Diamantslijpkop
Spanmoer
Nokkensleutel voor spanmoer
VOORGESCHREVEN GEBRUIK
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het droog
schuren, ontbramen en gladmaken van overwegend
minerale materialen (zoals beton, steen, marmer en aanstrijkmateriaal). Het is ook geschikt voor het verwijderen
van beschermende lagen en lijmresten. Het elektrische
gereedschap mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met een zuiger van stofklasse M, geschikt voor het
opzuigen van stof en gruis.
STROOMVOORZIENING
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de
typeplaat, en kan alleen op enkelfase wisselstroom worden gebruikt. De machine is dubbel geïsoleerd volgens
de Europese standaard en kan daarom ook op een nietgeaard stopcontact worden aangesloten.
STOFAFZUIGING
Het stof dat bij het werken (het slijpen van
mineralen) vrijkomt kan schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van
stof kan leiden tot allergische reacties en/of
ziekten aan de luchtwegen van de gebruiker of personen
die zich in de omgeving bevinden.
NMH1253
07-11-2016
• Om een hoge graad van stofafzuiging te bereiken,
gebruikt u een zuiger van stofklasse M geschikt
voor mineraalstof in combinatie met dit elektrische
gereedschap.
• Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
• Er wordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
FFP2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te
bewerken materialen in acht.
Neem de volgende aanwijzingen in acht om de tijdens de
werkzaamheden optredende stofemissies te verminderen.
• Gebruik uitsluitend door Carat geadviseerde combinaties van diamantslijpkop, betonslijper met gemonteerde
bescherm- en afzuigkap en zuiger van stofklasse M.
Andere combinaties kunnen leiden tot een slechtere
opname en afscheiding van stof.
• Neem de gebruiksaanwijzing van de zuiger voor het
onderhoud en de reiniging van de zuiger inclusief de
filters in acht. Maak de stofverzamelreservoirs onmiddellijk leeg wanneer deze vol zijn. Reinig de filters van de
zuiger regelmatig en zet de filters altijd compleet gemonteerd in de zuiger.
• Gebruik alleen de door Carat voorziene afzuigslangen.
Manipuleer de afzuigslang niet. Als er brokken steen in
de afzuigslang terechtkomen, dient u de werkzaamheden te onderbreken en de afzuigslang onmiddellijk te
reinigen. Voorkom knikken van de afzuigslang.
• Gebruik de betonslijper uitsluitend volgens de
voorschriften.
• Neem de algemene eisen aan werkplekken op bouwplaatsen in acht.
• Zorg voor een goede ventilatie.
• Zorg ervoor dat er geen obstakels in de werkomgeving
zijn. Bij langdurige werkzaamheden moet de zuiger zonder belemmeringen kunnen worden meegevoerd respectievelijk op tijd worden meegevoerd.
• Draag een gehoorbescherming, stofbril, stofmasker en
indien nodig handschoenen. Gebruik als stofmasker
minstens een deeltjesfilterend halfgezichtsmasker van
klasse FFP2.
• Gebruik voor het schoonmaken van de werkomgeving
een geschikte zuiger. Verspreid neergedaald stof niet
door te vegen.
MONTAGEINSTRUCTIES
Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór
werkzaamheden
aan
het
elektrische
gereedschap!
Monteren van de diamantslijpkop
Deze machine is niet geschikt om gebruikt te worden in
combinatie met andere slijpschijven dan een diamantslijpkop. De afscherming biedt onvoldoende bescherming voor
schijven anders dan een diamantslijpkop.
Let op de afmetingen van de diamantslijpkop. De diameter
van het asgat moet bij de opnameflens passen. Het asgat
van de diamantslijpkop mag niet groter worden gemaakt.
Gebruik geen adapters of reduceerstukken.
Het toegestane toerental van de gebruikte diamantslijpkoppen moet minstens 10.000 per minuut zijn.
NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING
5
Gebruik altijd de juiste diamantslijpkop, een type dat is
afgestemd op het te slijpen materiaal. Wij adviseren diamantslijpkoppen van het merk Carat. Neem de gebruiksaanwijzing van de diamantslijpkoppen in acht.
Zorg dat de diamantslijpkop in de juiste richting draait. Let
erop dat de richting van de pijl van de diamantslijpkop correspondeert met de richting van de pijl op de machine.
Maak voordat u begint de uitgaande as en alle andere
onderdelen schoon. Controleer de staat van de flenzenset
en de diamantslijpkop. De oplegvlakken tussen de flenzen
en de diamantslijpkop moet schoon en nauwkeurig van
passing zijn.
Druk de blokkeerknop nooit in terwijl de uitgaande as nog
draait. Hierdoor kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.
• Druk op de blokkeerknop [7] van de uitgaande as.
• Draai de spanmoer (D) los met behulp van de nokkensleutel en draai deze van de as (B). Verwijder die diamantslijpkop (C).
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Controleer altijd of de schakelaar [8] naar behoren werkt en naar de 0-positie (UIT) terugkeert
wanneer u het achterste gedeelte van de schakelaar neerdrukt, voordat u het elektrische gereedschap op een stopcontact aansluit.
Vastklemmen werkstuk
Het werkstuk dient stevig te liggen en beveiligd te zijn tegen
wegglijden, bijvoorbeeld met behulp van spaninrichtingen.
Het gebruik
Sluit de machine aan op een stopcontact waarvan de
spanning overeenkomt met de spanningsaanduiding op
de typeplaat. Sluit de stofafzuiginstallatie aan en schakel
deze in.
Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, duwt
u de AAN/UIT-schakelaar [8] naar voren. Als u de schakelaar wilt vergrendelen, drukt u het voorste gedeelte van
de schakelaar in.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen drukt u
op het achterste gedeelte van de schakelaar, zodat deze
in de UIT-stand springt.
• Plaats de opnameflens (B) zo op de uitgaande as (A)
dat de centreerkraag aan de buitenzijde ligt. De opnameflens moet zo op de uitgaande as gemonteerd worden
dat de verdraaibeveiliging (twee vlakken kanten) over de
vlakke kanten van de uitgaande as valt.
• Plaats de diamantslijpkop (C) op de opnameflens.
• Druk op de blokkeerknop [7] voor de uitgaande as om
deze vast te zetten. Schroef de spanmoer (D) op de
as en draai deze met de nokkensleutel [14] vast. Zorg
ervoor dat de kraag van de spanmoer aan de buitenzijde
ligt.
Controleer de diamantslijpkoppen voor het gebruik. De
diamantslijpkop moet op de juiste wijze zijn gemonteerd
en vrij kunnen draaien. Laat de diamantslijpkop minstens 1
minuut onbelast proefdraaien. Gebruik geen beschadigde,
niet-ronde of trillende diamantslijpkoppen. Beschadigde
diamantslijpkoppen kunnen barsten en verwondingen
veroorzaken.
Houdt het elektrische gereedschap met beide handen
stevig vast.
Controleer na de montage van de diamantslijpkop en vóór
het inschakelen of de diamantslijpkop correct is gemonteerd en vrij kan draaien. Controleer dat de diamantslijpkop de bescherm- en afzuigkap of andere delen niet raakt.
• Wanneer de segmenten van de diamantslijpkop zo ver
gesleten zijn, dat deze het te bewerken oppervlak niet
meer bereiken, monteer dan de tussenflens (E) tussen
de opnameflens en de diamantslijpkop. Zorg ervoor dat
de centreerkraag aan de buitenzijde ligt.
Demonteren van de diamantslijpkop
Voor het vervoeren van het elektrische gereedschap dient
u de diamantslijpkop te demonteren, om beschadigingen
van de diamantslijpkop te voorkomen.
Pak de diamantslijpkop niet vast voordat deze is afgekoeld!
Deze kan tijdens de werkzaamheden zeer heet worden.
6
NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING
NMH1253
07-11-2016
Houdt de machine boven het te bewerken oppervlak en
schakel deze in met schakelaar. Laat de diamantslijpkop
eerst op toeren komen voordat u deze in contact brengt
met het materiaal.
Beweeg het elektrische gereedschap met matige druk cirkelend of afwisselend in lengte- en dwarsrichting over het
te bewerken oppervlak. Bij een sterke daling van het toerental van de machine tijdens het gebruik, dient er minder
druk uitgeoefend te worden. Laat de machine eerst weer
volledig op toeren komen, alvorens de werkzaamheden te
hervatten.
De bescherm- en afzuigkap heeft een afneembaar neusdeel [2], zodat bijvoorbeeld ook het vloeroppervlak tegen
een muur aan bewerkt kan worden.
Verwijder het neusdeel alleen in uitzonderlijke situaties.
Zonder het neusdeel is de gebruiker niet meer volledig
beschermd tegen wegvliegende brokstukken en het draaiende inzetgereedschap.
Vermijd elke contact met de diamantslijpkop. Wanneer het
neusdeel is verwijderd bestaat er een grotere kans dat de
diamantslijpkop direct in contact komt met ledematen, kleding of kabels.
Trek altijd de stekker van het elektrische gereedschap uit
het stopcontact vóór het monteren of demonteren van het
neusdeel van de bescherm- afzuigkap!
U verwijdert het neusdeel door terwijl u de vergrendeling
indrukt het neusdeel in de richting van de pijl te bewegen.
U kunt het neusdeel weer monteren door deze op zijn
plaats terug te duwen.
EMISSIE
Trillingsemissiewaarde 5 m/s², onzekerheid < 1,5 m/s².
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 88 dB(A); geluidsvermogenniveau 99
dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745.
AFVALVERWIJDERING
Als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving
2012/19/EU is CARAT verplicht om afgedankte
elektrische gereedschappen in te nemen zodat
deze op verantwoorde wijze worden verwerkt /
gerecycled. U wordt daarom verzocht om afgedankte elektrische gereedschappen in te leveren bij de CARAT
dealer.
NMH1253
07-11-2016
SERVICE EN ONDERHOUD
Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór
werkzaamheden
aan
het
elektrische
gereedschap.
Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Een botte diamantslijpkop kunt u weer scherp maken door
deze kort in zacht zanderig materiaal (zoals kalkzandsteen) te slijpen.
Borstelkrans vervangen
Om een optimale afzuiging te waarborgen, dient u een versleten borstelkrans [3] op tijd te vervangen.
Trek de borstelkrans (eventueel met behulp van een
schroevendraaier) voorzichtig uit de borstelhouder van de
bescherm- en afzuigkap.
Duw een nieuwe borstelkrans voorzichtig in de borstelhouder tot deze niet meer verder kan. Let hierbij op dat
de borstelkrans niet over de rand heen steekt, zodat het
neusdeel nog gedemonteerd en gemonteerd kan worden.
GARANTIE
Voor de machine geldt een garantieperiode van 12 maanden welke ingaat op het moment van levering. Garantieaanspraken dienen te worden aangetoond door middel
van overlegging van de aankoopfactuur. De garantie
omvat het herstellen van opgetreden gebreken, welke
terug te voeren zijn op materiaal- of fabricagefouten.
Niet onder de garantie vallen gebreken of
schaden, welke zijn opgetreden door:
• Foutief gebruik of aansluiten.
• Overbelasting van de machine.
• Slecht of foutief onderhoud.
• Niet opvolgen van de informatie uit de handleiding.
• Gebruik door onbevoegden.
• Gebruik
voor
doeleinden
waar
het
niet
geschikt voor is.
• Repararatie
met
gebruik
van
niet-originele
onderdelen.
• Indien
de
machinecodering
is
aangetast
of verwijderd.
• Brand, vocht en/of transportschade.
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid
dat het product in overeenstemming is met de bepalingen
van de richtlijnen: EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/EG;
2014/30/EG; 2002/95/EG
Directeur: C.J. van Beek
06-02-2009
CARAT Nederland B.V.
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Nederland
NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING
7
Due to continuous product development and technical
improvements, technical information may be changed
without prior notice.
PERSONAL SAFETY
Read all operating and safety instructions
before using the machine. Follow the instructions strictly for your own safety.
MACHINE DATA
Type
Rated power input
Protection class
No-load speed
Thread of spindle
Arbor diameter
Diamond grinding tool diameter
Weight
BS-1252
1400W
2 / II
10.000 min-1
M14
Ø 22,2 mm (7/8”)
Ø 125 mm
3,2 kg
MAIN PARTS
The main parts are numbered identical to the graphic of
the power tool at page 3 of this manual.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Guard and extraction hood
Forebody of guard and extraction hood
Brush collar
Vacuum hose
Vacuum connection
Auxiliary handle
Spindle lock button
ON/OFF-switch
Grinder Spindle
Mounting flange
Spacer
Diamond grinding tool
Clamping nut
Two-pin spanner for clamping nut
INTENDED USE
The machine is intended for dry grinding, deburring and
smoothing mainly mineral materials (such as e.g., concrete, stone, marble and pavement/plaster flooring). It is
also suitable for removing protective coating and adhesive
residue. The machine should be used exclusively in conjunction with a dust category M vacuum cleaner, suitable
for extracting dust and gravel.
POWER SUPPLY
The tool should be connected only to a power supply of the
same voltage as indicated on the nameplate, and can only
be operated on single-phase AC supply. The tool is doubleinsulated in accordance with European Standard and can,
therefore be used from non-grounded sockets.
DUST EXTRACTION
Dust released when processing (grinding of
minerals) can be harmful to one’s health. Touching or breathing-in the dusts can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.
8
ENGLISH – ORIGINAL INSTRUCTIONS
• To achieve a high degree of dust extraction, use a dust
category M vacuum cleaner for mineral dust together
with this power tool.
• Provide good ventilation of the working place.
• It is recommended to wear a FFP2 filter class respirator.
Observe the relevant regulations in your country for the
materials to be worked.
Please observe the following notes in order to reduce the
dust emissions occurring while working.
• Only use combinations of diamond grinding tools, concrete grinders with mounted guard and extraction hood
as well as dust category M vacuum cleaners that are
recommended by Carat. Other combinations can lead to
insufficient dust collection and separation.
• Observe the operating instructions of the vacuum cleaner for maintenance and cleaning of the vacuum cleaner, including the filter. Empty dust collection containers
immediately once full. Clean the filters of the vacuum
cleaner regularly and always insert the filters completely
into the vacuum cleaner.
• Only use vacuum hoses as intended by Carat. Do not
manipulate the vacuum hose. When rocks or chunks of
stone/masonry are drawn into the vacuum hose, cease
work and clean the vacuum hose immediately. Prevent
the vacuum hose from being bent or creased.
• Use the concrete grinder only as intended for.
• Observe the general requirements for construction sites.
• Provide for good ventilation.
• Ensure that the work area is free of obstructions. For longer grinding jobs, the vacuum cleaner must be able to
move along freely and at the right time.
• Wear hearing protection, protective goggles, a dust
mask and gloves as required. As dust mask, use at least
a particle-filtering class FFP 2 half-mask.
• Use a suitable vacuum cleaner for cleaning the workplace. Prevent settled dust from being swirled up by
sweeping.
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Pull the mains plug of the power tool from the
socket, before any work on the machine itself!
Mounting the diamond grinding tool
This power tool is not intended to be used in combination
with other tools than diamond grinding tools. The guard
doesn’t supply suitable protection for tools other than diamond grinding tools.
The arbor of the diamond grinding tool must fit the mounting flange. Do not increase the arbor of the diamond grinding tool. Do not use reducers or adapters.
The permissible speed (rpm) of the diamond grinding tools
used must be at least the 10.000 per minute.
Always select a type diamond grinding tool suitable for the
specific material to be grinded. We advise diamond grinding tools from Carat. Observe the manual of the grinding
tools.
NMH1253
07-11-2016
Make sure the diamond grinding tool is rotating in the correct direction. Verify the direction of the arrow on the diamond grinding tool is corresponding the direction of the
arrow on the power tool.
Clean the grinder spindle and all parts to be mounted
before you start. Verify the condition of the flanges and
diamond grinding tool. The supporting surfaces between
the flanges and the diamond grinding tool must be clean
and fit well.
• Push the spindle lock button [7] to lock the grinder
spindle.
• Loosen the clamping nut (D) with aid of the two-pin spanner [14] and dismount it from the spindle. Remove the
diamond grinding tool (C).
OPERATION INSTRUCTIONS
Verify the switch [8] actuates properly and returns
to the 0-position when the rear of the switch lever
is pressed, before plugging in the power tools.
Work piece clamping
The work piece must be well supported and secured
against sliding, for example by the means of clamping
devices.
Usage
Connect the power tool to an power supply with the same
current as stated on the nameplate.
Connect and switch on the dust extractor.
To start the power tool, slide the ON/OFF-switch [8]
towards the front. For continuous operation, press the front
of the switch to lock it.
To stop the power tool, press the rear of the switch so it
returns to the OFF-position.
• Place the mounting flange (B) in such way on the grinder spindle (A) the centre-bushing is pointing outwards.
The mounting flange must be mounted in such way the
rotation-lock (two flat surfaces) is corresponding with the
flat surfaces of the grinder spindle.
• Mount the diamond grinding tool (C) on the mounting
flange.
• Push the spindle lock button [7] to lock the grinder spindle. Screw on the clamping nut (D) on the spindle and
tighten it with the two-pin spanner [14]. Make sure the
bushing of the clamping nut is pointing outwards.
Check grinding tools before using. The grinding tool must
be mounted properly and be able to move freely. Carry
out a test run for at least one minute with no load. Do not
use damaged, out-of-centre or vibrating grinding tools.
Damaged grinding tools can burst and cause injuries.
Operate the power tool with both hands.
After mounting the diamond grinding tool and before switching on, check that the diamond grinding tool is correctly
mounted and that it can turn freely. Make sure that the diamond grinding tool does not graze against the guard and
extraction hood or other parts.
• When the segments of the diamond grinding tool are
worn and don’t reach the surface to grind. Mount the
spacer (E) between the mounting flange and the diamond grinding tool. Make sure the bushing is pointing
outwards.
Dismount the diamond grinding tool
You need to dismount the diamond grinding tool before
transporting the power tool, to avoid damaging.
Switch the power tool ON when holding it above the
surface to be grinded. Let the diamond grinding tool reach
is maximum no-load speed before it makes contact with
the surface.
Do not touch the diamond grinding tool before it cooled
down! The diamond grinding tool may become very hot
while operating.
Never push the spindle lock button when the spindle is still
rotating! Otherwise the machine may damage.
NMH1253
07-11-2016
ENGLISH – ORIGINAL INSTRUCTIONS
9
Move the power tool with a circular motion or alternately in
length and crosswise direction over the work piece/surface
applying moderate pressure. When the rotational speed
drops, apply less pressure. Make sure the power tool reaches its maximum no-load speed before it makes contact
with the surface again.
Changing the Brush Collar
To ensure optimal dust extraction, directly change a worn
brush collar [3].
The guard and extraction hood is equipped with a removable forebody [2]. Especially to grind the floor near to walls.
Push a new brush collar carefully into the housing, reaching the full depth. Make sure the brush collar doesn’t
extends the guard and extraction hood, so the forebody
can be dismounted and mounted without problems.
Only remove the forebody in exceptional situations. Without the forebody the operator isn’t fully protected against
flying fragments and the rotating diamond grinding tool.
Avoid any contact with the diamond grinding tool. A dismounted forebody increases the risk of the diamond grinding tool contacting limbs, clothing and cables.
Pull the mains plug of the power tool from the socket,
before any dismounting or mounting the forebody of the
guard and extraction hood!
Dismount the forebody by pressing the locking and moving
the forebody in the stated direction.
Mount the forebody by pushing it to its original position.
Pull the brush collar (if necessary with aid of a screwdriver)
gently out of the housing of the guard and extraction hood.
WARRANTY
For the machine, a guarantee period of 12 months applies
from the moment of delivery. Guarantee claims must be
shown by submission of purchase invoice. The guarantee
includes the repair of defects which have occurred and can
be linked by to material or manufacturing faults.
Not covered by guarantee:
• Defects or damages which have arisen due to incorrect
use or connection.
• Machine overload.
• When maintenance has been carried out incorrectly or
badly.
• Information in the manual has not been properly followed.
• The machine is used by unqualified persons.
• If the machine is used for purposes for which it is
unsuitable.
• The machine is repaired using unoriginal parts.
• If the machine encryption is damaged or deleted.
• If defects are caused by fire, damp and/or transport.
DECLARATION OF CONFORMITY
EMISSION
Vibration emission value ah = 5 m/s².
Uncertainty K < 1.5 m/s².
Typically the A-weighted noise levels of the product are: Sound pressure level 88 dB(A); Sound
power level 99 dB(A). Uncertainty K=3 dB.
We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents:
EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/EC; 2014/30/EC;
2002/95/EC
Director: C.J. van Beek
Measured values determined according to EN 60745.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
According to the European regulation 2012/19/
EU, CARAT is responsible to recycle old electric
drill motors.
You are therefore requested to return old
CARAT electric drill motors to your local reseller.
06-02-2009
CARAT Nederland B.V.
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, The Netherlands
SERVICE AND MAINTENANCE
Pull the mains plug of the power tool from the
socket, before any work on the machine itself!
For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.
A blunt diamond grinding tool can be reground by briefly
grinding abrasive material (e.g. lime-sand brick).
10
ENGLISH – ORIGINAL INSTRUCTIONS
NMH1253
07-11-2016
En raison du développement continu du produit et des
améliorations techniques, les informations techniques
peuvent être modifiées sans préavis.
SÉCURITÉ PERSONNELLE
Lire attentivement les instructions de fonctionnement et de sécurité avant d’utiliser la
machine. Pour votre sécurité vous devez suivre strictement les instructions de ce manuel.
DONNÉES DE LA MACHINE
Type
Puissance d’entrée
Classe de protection
Vitesse à vide
Filetage de l’axe
Diamètre d’alésage
Diamètre de l’outil de
meulage diamant
Poids
BS-1252
1400W
2 / II
10.000 min-1
M14
Ø 22,2 mm (7/8”)
Ø 125 mm
3,2 kg
PIÈCES PRINCIPALES
Les pièces principales sont numérotées sur le schéma de
la machine, visible en page 3 de ce manuel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Carter et hotte d’extraction
Capot amovible du carter et de la hotte d’extraction
Collier de brosse
Tuyau d’aspiration
Connexion d’aspiration
Poignée auxiliaire
Touche de verrouillage de la broche
Interrupteur Marche/Arrêt (ON/OFF)
Broche de la ponceuse
Bride de montage
Entretoise
Outil de meulage diamant
Ecrou de serrage
Clé à deux broches pour écrou de serrage
UTILISATION
La machine est conçue pour le meulage à sec, l’ébavurage
et le lissage des matériaux essentiellement minéraux
(comme par exemple, le béton, la pierre, le marbre et les
revêtements de sol). Il est également approprié pour enlever les revêtements protecteurs ainsi que les résidus de
colle. La machine doit être utilisée exclusivement en coordination avec un aspirateur classe M, adapté pour extraire
la poussière et le gravier.
SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
L’outil doit être connecté uniquement à une source
d’alimentation de la même tension que celle indiquée sur
la plaque signalétique, et ne peut être utilisé qu’avec un
courant alternatif monophasé. Grâce à sa double isolation,
l’outil est conforme à la norme européenne et peut donc
être utilisé sans prise de terre.
EXTRACTION DES POUSSIÈRES
Le fonctionnement de la machine (meulage de
minéraux) génère de la poussière qui peut être
nocive pour la santé. Toucher ou respirer des
poussières peut provoquer des réactions allergiques et / ou conduire à des infections respiratoires pour
l’opérateur ou les personnes présentes.
NMH1253
07-11-2016
• Pour atteindre un degré élevé d’extraction de la poussière, utiliser un aspirateur de catégorie M pour les poussières minérales avec cette machine.
• Assurer une bonne ventilation du lieu de travail.
• Il est recommandé de porter un appareil respiratoire
classe FFP2.
Pour chaque matériau spécifique à usiner, vous devez respecter les règlements en vigueur dans votre pays.
Afin de réduire les émissions de poussières qui se produisent pendant le travail, veuillez respecter les consignes
suivantes :
• Suivez les recommandations données par Carat en utilisant uniquement une combinaison associant des outils
de meulage diamant montés sur une meuleuse à béton
avec carter de protection et hotte d’extraction reliée à
un aspirateur classe M. D’autres combinaisons peuvent
conduire à une collecte et une séparation de poussières
insuffisantes.
• Respecter le mode d’emploi de l’aspirateur pour
l’entretien et le nettoyage de celui-ci et du filtre. Vider
les conteneurs de collecte de poussière dès qu’ils sont
pleins. Nettoyer régulièrement les filtres de l’aspirateur
et insérer toujours complètement les filtres dans
l’aspirateur.
• Utiliser uniquement les tuyaux d’aspiration prévus par
Carat. Ne pas manipuler le tuyau d’aspiration. Lorsque
des roches ou des morceaux de pierre ou de maçonnerie
sont aspirés dans le tuyau d’aspiration, cesser immédiatement le travail et nettoyer le tuyau d’aspiration. Veiller
à ce que le tuyau d’aspiration ne soit ni plié ni froissé.
• Utiliser la meuleuse à béton uniquement pour sa fonction
spécifique.
• Respecter les prescriptions générales pour les chantiers
de construction.
• Prévoir une bonne ventilation.
• Veiller à ce que la zone de travail soit libre de tout obstacle. Pour les travaux de meulage plus longs, l’aspirateur
doit en permanence pouvoir se déplacer librement.
• L’opérateur doit porter une protection auditive, des
lunettes de protection, un masque anti-poussière et des
gants. Comme masque anti-poussière, utiliser au moins
un demi-masque filtrant de classe FFP 2.
• Utiliser un aspirateur adapté pour le nettoyage du lieu
de travail. Ne pas balayer afin d’empêcher la poussière
de tourbillonner.
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Avant toute intervention sur la machine, vous
devez retirer la fiche de secteur de la prise
d’alimentation.
Montage de l’outil de meulage diamant
Cette machine n’est pas destinée à être utilisée en combinaison avec d’autres outils que des outils de meulage
diamant. Le carter ne fournit pas une protection adéquate
pour des outils autres que les outils de meulage diamant.
L’alésage de l’outil de meulage diamant doit correspondre
exactement à la bride de fixation. Ne pas augmenter
l’alésage de l’outil de meulage diamant. Ne pas utiliser des
réducteurs ou des adaptateurs.
La vitesse autorisée (tr/min) des outils de meulage diamant doit être d’au moins 10 000 tr/min.
FRANÇAIS – TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE
11
Toujours choisir le type d’outil de meulage diamant adapté
au matériau spécifique à poncer. Nous conseillons les
outils de meulage diamant Carat. Consulter le catalogue
des outils de meulage.
S’assurer que le sens de rotation de l’outil de meulage soit
correct. Vérifiez que la direction de la flèche sur l’outil de
meulage diamant corresponde bien à la direction de la flèche sur la machine.
Nettoyer la broche de la meuleuse et toutes les pièces
avant de commencer le montage. Vérifier l’état des brides
et de l’outil de meulage diamant. Les surfaces d’appui
entre les brides et l’outil de meulage diamant doivent être
propres et bien ajustées.
Ne pas toucher l’outil de meulage diamant avant qu’il ait
refroidi ! L’outil de meulage diamant peut devenir très
chaud quand il fonctionne.
Ne jamais appuyer sur la touche de verrouillage de broche
lorsque la broche tourne encore ! Sinon, la machine peut
s’endommager.
• Appuyer sur le touche de verrouillage de la broche [7]
pour verrouiller la broche de meulage.
• Desserrer l’écrou de serrage (D) avec l’aide de la clé à
deux broches [14] et le sortir de la broche. Retirer l’outil
de meulage diamant (C).
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Vérifier que l’interrupteur [8] fonctionne correctement et revient à la position 0 lorsque l’arrière du
levier de l’interrupteur est enfoncé, avant de
brancher la machine.
Pièce de serrage
La pièce doit être bien maintenue et fixée pour éviter
tout glissement, par exemple au moyen de dispositifs de
serrage.
Utilisation
Brancher la machine à une source d’alimentation ayant le
même courant que celui indiqué sur la plaque signalétique.
Brancher et allumer l’extracteur de poussière.
Pour démarrer la machine, faites glisser la touche Marche/Arrêt (ON/OFF) [8] vers l’avant. Pour un fonctionnement continu, appuyer sur l’avant de l’interrupteur pour le
verrouiller.
Pour arrêter la machine, appuyer sur l’arrière de
l’interrupteur de sorte qu’il retourne à la position Arrêt
(OFF).
• Placer la bride de fixation (B) sur la broche de la meuleuse (A) de telle manière que le centre-douille soit
orienté vers l’extérieur. La bride de fixation doit être montée de telle sorte que le verrouillage de rotation (deux
surfaces plates) corresponde avec les surfaces plates de
la broche de la meuleuse.
• Monter l’outil de meulage diamant (C) sur la bride de
fixation.
• Appuyer sur la touche de verrouillage de la broche [7]
pour verrouiller la broche de la meuleuse. Visser l’écrou
de serrage (D) sur la broche et le serrer avec la clé à
deux broches [14]. S’assurer que la douille de l’écrou de
serrage est bien orientée vers l’extérieur.
Vérifier les outils de meulage avant utilisation. L’outil de
meulage doit être monté correctement et être en mesure
de se déplacer librement. Faites un essai d’au moins une
minute sans charge. Ne pas utiliser des outils de meulage endommagés, décentrés ou vibrants. Des outils de
meulage endommagés peuvent éclater et causer des
blessures.
Après le montage de l’outil de meulage diamant et avant
la mise en marche, vérifier que l’outil de meulage diamant
est monté correctement et qu’il peut tourner librement.
S’assurer que l’outil de meulage diamant ne touche pas le
carter, la hotte d’extraction ou d’autres parties.
• Lorsque les segments de l’outil diamant de meulage
sont usés et n’atteignent la surface à meuler, monter
l’entretoise (E) entre la bride de fixation et l’outil de meulage diamant. Assurez-vous que la bague soit bien orientée vers l’extérieur.
Démonter l’outil de meulage diamant
Vous avez besoin de démonter l’outil de meulage diamant avant de transporter la machine, pour éviter tout
dommage.
12
FRANÇAIS – TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE
NMH1253
07-11-2016
Quand la machine fonctionne, la tenir fermement avec les
deux mains.
Monter le capot amovible en le poussant dans sa position
initiale.
ÉMISSION
Valeur d’émission vibratoire ah = 5 m/s².
Incertitude K <1,5 m/s².
Typiquement, les niveaux sonores pondérés du
produit sont les suivants : niveau de pression
acoustique 88 dB(A) ; niveau de puissance
acoustique 99 dB(A). Incertitude K=3 dB.
Valeurs de mesure déterminées selon la norme EN 60745.
Mettre en marche la machine au-dessus de la surface à
meuler. Laisser la meuleuse atteindre son plein régime
sans charge avant de la mettre en contact avec la surface
à meuler.
Déplacer la ponceuse avec un mouvement circulaire ou
alternativement en longueur et en largeur sur la pièce/
surface de travail en appliquant une pression modérée.
Lorsque la vitesse de rotation diminue, appliquer moins
de pression. S’assurer que la ponceuse atteigne son plein
régime sans charge avant de la remettre en contact avec
la surface.
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Selon la directive européenne 2012/19 / UE,
CARAT est responsable de recycler les vieux
moteurs de ses machines électriques.
Vous êtes donc prié de retourner vos vieux
moteurs électriques CARAT à votre revendeur local.
SERVICE ET MAINTENANCE
Retirer la fiche de secteur de la ponceuse de la
prise d’alimentation, avant toute intervention sur
la machine !
Le carter de protection de la hotte d’extraction est équipé
d’un capot amovible [2], utile surtout pour meuler dans les
angles au bord des murs.
Pour assurer la sécurité et un bon fonctionnement, maintenir en permanence la propreté de la machine et spécifiquement les fentes d’aération.
Retirer le capot amovible uniquement dans des situations
exceptionnelles. Sans le capot amovible, l’opérateur n’est
pas entièrement protégé contre les fragments projetés ni
contre les rotations de l’outil de meulage diamant.
Éviter tout contact avec l’outil de meulage diamant. Le
capot amovible enlevé augmente le risque de contact de
l’outil de meulage diamant avec les membres, les vêtements et les câbles.
Un outil de meulage diamant émoussé peut être ravivé
en ponçant brièvement un matériau abrasif (p. ex. brique
sableuse).
Retirer la fiche de secteur de la ponceuse de la prise
d’alimentation, avant tout montage ou démontage du
capot amovible du carter et de la hotte d’extraction.
Démonter le capot amovible en poussant sur le verrouillage et en déplaçant le capot amovible dans la direction
indiquée.
NMH1253
07-11-2016
Changer le collier de brosse
Pour assurer l’extraction optimale des poussières, changer directement un collier de brosse usé [3].
Tirer doucement le collier de brosse (si nécessaire avec
l’aide d’un tournevis) hors de son emplacement dans le
carter et la hotte d’extraction.
Pousser soigneusement et jusqu’au fond dans son emplacement un nouveau collier de brosse. S’assurer que le
collier de brosse ne dépasse pas du carter et de la hotte
d’extraction, de sorte que le capot amovible du carter
puisse être démonté et monté sans problèmes.
FRANÇAIS – TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE
13
GARANTIE
Une période de garantie de 12 mois s’applique à la
machine à partir du jour de livraison. Les réclamations de
garantie doivent être présentées accompagnées de la facture d’achat. La garantie comprend la réparation de dommages qui se sont produits et sont liés à des défauts de
fabrication ou de matériau.
Non couvert par la garantie :
• Les défectuosités ou les dommages qui ont surgi en raison d’une mauvaise utilisation ou connexion.
• Surcharge de la machine.
• L’entretien a été mal effectué, ou effectué de manière
incorrecte.
• Les informations contenues dans le manuel n’ont pas été
correctement suivies.
• La machine a été utilisée par des personnes non
qualifiées.
• Si la machine est utilisée à des fins pour lesquelles elle
est inadaptée.
• La machine a été réparée avec des pièces non originales.
• Si le cryptage de la machine est endommagé ou
supprimé.
• Si les défauts sont causés par le feu, l’humidité et/ou le
transport.
CERTIFICATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
produit est en conformité avec les directives ou documents
normalisés suivants :
EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/CE; 2014/30/CE;
2002/95/CE
Directeur : CJ van Beek
06-02-2009
CARAT Nederland B.V.
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Pays-Bas
14
FRANÇAIS – TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE
NMH1253
07-11-2016
Im Zuge der technischen Weiterentwicklung und
Verbesserung der Produkte können die in dieser
Betriebsanleitung enthaltenen Angaben ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
PERSÖNLICHE SICHERHEIT
Lesen Sie vor der Benutzung der Maschine
alle Betriebs- und Sicher¬heitshinweise durch.
Befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt die Hinweise.
MASCHINENDATEN
Typ
Nennleistungsaufnahme
Schutzklasse
Leerlaufdrehzahl
Spindelgewinde
Aufnahmedurchmesser
Ø der Diamantschleifscheibe
Gewicht
BS-1252
1400W
2 / II
10.000 min-1
M14
Ø 22,2 mm (7/8”)
Ø 125 mm
3,2 kg
KOMPONENTEN DES ELEKTROWERKZEUGS
Die Nummerierung der Komponenten bezieht sich auf die
Darstellung des Elektrowerkzeugs auf Seite 3 in dieser
Bedienungsanleitung.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Schutz- und Absaughaube
Vorderteil der Schutz- und Absaughaube
Bürstenkranz
Absaugschlauch
Absauganschluss
Zusatzgriff
Spindel-Arretiertaste
EIN/AUS-Taste
Schleifspindel
Aufnahmeflansch
Abstandhalter
Diamant-Schleifwerkzeug
Spannmutter
Zweilochschlüssel für Spannmutter
VERWENDUNGSZWECK
Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum trockenen Schleifen, Entgraten und Glätten von überwiegend mineralischen Werkstoffen (z. B. Beton, Stein, Marmor und
Estrich). Es ist auch geeignet zum Entfernen von Schutzanstrichen und Klebstoffresten. Das Elektrowerkzeug
darf aussch¬ließlich in Verbindung mit einem Sauger der
Staubklasse M verwendet werden, der für das Absaugen
von Staub und Steinabfällen geeignet ist.
NETZANSCHLUSS
Die Maschine darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden und arbeitet nur mit Einphasen- Wechselspannung. Sie ist entsprechend den Europäischen Richtlinien doppelt schutzisoliert
und kann daher auch an Steckdosen ohne Erdanschluss
betrieben werden.
NMH1253
07-11-2016
STAUBABSAUGUNG
Der bei der Verarbeitung (Schleifen von Mineralien) ent-stehende Staub kann schädlich für
die Gesundheit sein. Direkter Hautkontakt oder
das Einatmen von Staub kann allergische
Reaktionen hervorrufen und/oder zu Infektionen der Atemwege des Bedieners oder von umstehenden Personen
führen.
• Um einen hohen Entstaubungsgrad zu erreichen, muss
dieses Elektrowerkzeug in Verbindung mit einem Sauger
der Staubklasse M für Mineralstaub verwendet werden.
• Sorgen Sie für eine gute Belüftung am Arbeitsplatz.
• Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske der Filterklasse FFP2 zu tragen.
Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften für
die zu bearbeitenden Materialien.
Beachten Sie folgende Hinweise, um die beim Arbeiten
auftretenden Staubemissionen zu verringern.
• Verwenden Sie nur von Carat empfohlene Kombinationen aus Diamant-Topfscheibe, Betonschleifer mit
montierter Schutz- und Absaughaube sowie Sauger der
Staubklasse M. Andere Kombinationen können zu einer
schlechteren Erfassung und Abscheidung der Stäube
führen.
• Beachten Sie die Betriebsanleitung des Saugers zur
Wartung und zur Reinigung des Saugers einschließlich
der Filter. Entleeren Sie Staubsammelbehälter sofort,
wenn diese voll sind. Reinigen Sie regelmäßig die Filter
des Saugers und setzen Sie die Filter immer vollständig
in den Sauger ein.
• Verwenden Sie nur die von Carat vorgesehenen
Absaug¬schläuche. Manipulieren Sie den Absaugschlauch nicht. Gelangen Gesteinsbrocken in den
Absaugschlauch, unterbrechen Sie die Arbeit und reinigen Sie sofort den Absaugschlauch. Vermeiden Sie das
Abknicken des Absaugschlauches.
• Setzen Sie den Betonschleifer nur entsprechend dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch ein.
• Beachten Sie die allgemeinen Anforderungen an
Arbeitsplätze auf Baustellen.
• Sorgen Sie für gute Durchlüftung.
• Gewährleisten Sie ein freies Arbeitsfeld. Bei längeren
Arbeiten muss der Sauger frei nachführbar sein bzw.
rechtzeitig nachgeführt werden.
• Tragen Sie Gehörschutz, Schutzbrille, Staubmaske und
ggf. Handschuhe. Verwenden Sie als Staubmaske mindestens eine Partikel filtrierende Halbmaske der Klasse
FFP 2.
• Verwenden Sie zur Arbeitsplatzreinigung einen geeigneten Sauger. Wirbeln Sie abgelagerten Staub nicht durch
Kehren auf.
DEUTSCH – ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
15
MONTAGEANLEITUNGEN
Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine
den Netz-stecker des Elektrowerkzeugs aus der
Steckdose!
Montage des Diamant-Schleifwerkzeugs
Dieses Elektrowerkzeug ist nicht für die Verwendung in
Kombination mit anderen Werkzeugen als mit DiamantSchleifwerkzeugen bestimmt. Die Schutzhaube bietet
keinen ausreichenden Schutz für andere Werkzeuge als
Diamant-Schleifwerkzeuge.
Die Aufnahme des Diamant-Schleifwerkzeugs muss mit
dem Montageflansch übereinstimmen. Die Aufnahme des
Diamant-Schleifwerkzeugs darf nicht erweitert werden.
Verwenden Sie keine Reduzierstücke oder Adapter.
Die zulässige Drehzahl (U/min) der verwendeten DiamantSchleifwerkzeuge muss mindestens 10.000 pro Minute
betragen.
Benutzen Sie stets ein für das jeweils zu schleifende
Material geeignete Diamant-Schleifwerkzeug. Wir empfehlen die Benutzung von Diamant-Schleifwerkzeugen
von Carat. Beachten Sie die Bedienungsanleitung der
Schleifscheiben.
Stellen Sie sicher, dass sich das Diamant-Schleifwerkzeug
in die richtige Richtung dreht. Achten Sie darauf, dass
der Drehrichtungspfeil auf dem Diamant-Schleifwerkzeug
mit dem Drehrichtungspfeil auf dem Elektrowerkzeug
übereinstimmt.
Reinigen Sie vor dem Beginn die Schleifspindel und alle
zu montierenden Teile. Überprüfen Sie den Zustand der
Flansche und des Diamant-Schleifwerkzeugs. Die Auflageflächen zwischen den Flanschen und dem DiamantSchleifwerkzeug müssen sauber sein und gut passen.
• Setzen Sie das Diamant-Schleifwerkzeug (C) auf den
Aufnahmeflansch.
• Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste [7], um die
Schleif¬spindel festzustellen. Schrauben Sie die
Spannmut¬ter (D) auf die Spindel und ziehen Sie diese
mit dem Zweilochschlüssel [14] fest. Achten Sie darauf,
dass der Bund der Spannmutter nach außen zeigt.
Überprüfen Sie nach der Montage der Diamant- Topfscheibe vor dem Einschalten, ob die Diamant-Topfscheibe
korrekt montiert ist und sich frei drehen kann. Stellen Sie
sicher, dass die Diamant-Topfscheibe nicht an der Schutzund Absaughaube oder anderen Teilen streift.
• Wenn die Segmente des Diamant-Schleifwerkzeugs
abgenutzt sind und nicht mit der zu schleifenden
Oberfläche in Berührung kommen, müssen Sie den
Abstandhalter (E) zwischen Montageflansch und Diamant-Schleifwerkzeug montieren. Achten Sie darauf,
dass der Bund nach außen zeigt.
Demontage des Diamant-Schleifwerkzeugs
Vor dem Transport des Elektrowerkzeugs sollten
Sie das Diamant-Schleifwerkzeug abnehmen, um
Beschädigun¬gen zu vermeiden.
Fassen Sie das Diamant-Schleifwerkzeug nicht an, bevor
es abgekühlt ist! Diamant-Schleifwerkzeuge können
während des Betriebs sehr heiß werden.
Betätigen Sie die Spindel-Arretiertaste nur bei stillstehender Spindel! Andernfalls kann es zu einer Beschädigung
der Maschine kommen.
• Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste [7], um die Schleifspindel festzustellen.
• Lösen Sie die Spannmutter (D) mit dem Zweilochspanner [14] und schrauben Sie diese von der Spindel ab.
Nehmen Sie das Diamant-Schleifwerkzeug (C) ab.
BETRIEB
Überprüfen Sie vor dem Anschluss von Elektrowerkzeu-gen, ob sich der Schalter [8] ordnungsgemäß betätigen lässt und bei der Betätigung
des Schalthebels in die 0-Position zurückspringt.
Werkstückspannung
Das Werkstück muss gut abgestützt und vor dem Verrutschen gesichert werden, z. B. mit Spannvorrichtungen.
Gebrauch
Schließen Sie das Elektrowerkzeug an eine Spannungsversorgung an, wobei die Spannung der Stromquelle mit
den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen muss.
Schließen Sie die Absaugung an und schalten Sie diese
ein.
Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs drücken Sie den
EIN-/AUS-Schalter [8] nach vorne und drücken Sie ihn
zum Arretieren vorn herunter.
• Setzen Sie den Aufnahmeflansch (B) so auf die Schleifspindel (A), dass der Zentrierbund außen liegt. Der Aufnahmeflansch muss so eingesetzt werden, dass die
Ver¬drehsicherung (zwei flache Oberflächen) mit den
flachen Oberflächen der Schleifspindel übereinstimmt.
16
Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs drücken Sie hinten auf den EIN-/AUS-Schalter, so dass dieser in die AUSPosition zurückspringt.
DEUTSCH – ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
NMH1253
07-11-2016
Überprüfen Sie die Schleifwerkzeuge vor dem Gebrauch.
Das Schleifwerkzeug muss einwandfrei montiert sein und
sich frei drehen können. Führen Sie einen Probelauf von
mindestens 1 Minute ohne Belastung durch. Verwenden
Sie keine beschädigten, unrunden oder vibrierenden
Schleifwerkzeuge. Beschädigte Schleifwerkzeuge können
zerbersten und Verletzungen verursachen.
Bringen Sie das Vorderteil an, indem Sie es in seine
ursprüngliche Position drücken.
Bedienen Sie die Elektrowerkzeuge mit beiden Händen.
EMISSIONEN
Schwingungsemissionswert ah = 5 m/s².
Unsicherheit K < 1,5 m/s².
Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerä¬tes
beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 88
dB(A); Schallleistungspegel 99 dB(A). Unsicherheit K=3 dB.
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.
ABFALLENTSORGUNG
Nach der Richtlinie 2012/19/EU ist CARAT und
der Distributor verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen, um sie stofflich zu trennen und zu
recyclen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Altgeräte
nicht in den unsortierten Hausmüll gelangen.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug EIN, während Sie es
über die zu schleifende Fläche halten. Das DiamantSchleifwerkzeug soll zunächst die maximale Drehzahl
ohne Last erreichen, bevor es mit der Oberfläche in
Berüh¬rung kommt.
Bewegen Sie das Elektrowerkzeug mit mäßigem Druck
flächig kreisend oder wechselnd in Längs- und Querrichtung auf dem Werkstück/der Oberfläche. Wenn die Drehzahl sinkt, müssen Sie weniger Druck ausüben. Sorgen
Sie dafür, dass das Elektrowerkzeug die maximale Drehzahl ohne Last erreicht, bevor es wieder mit der Oberfläche
in Berührung kommt.
Die Schutz- und Absaughaube ist mit einem abnehmbaren
Vorderteil [2] ausgestattet, insbesondere zum Schleifen
des Bodens in der Nähe von Wänden.
Entfernen Sie das Vorderteil nur in Ausnahmefällen. Ohne
Vorderteil ist der Bediener nicht vollständig vor umherfliegenden Teilen und dem sich drehenden Diamant-Schleifwerkzeug geschützt.
Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem Diamant-Schleifwerkzeug. Ein abgenommenes Vorderteil erhöht das
Risiko, dass das Diamant-Schleifwerkzeug mit Gliedmaßen, Kleidern und Kabeln in Kontakt kommt.
SERVICE & WARTUNG
Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine
den Netz-stecker des Elektrowerkzeugs aus der
Steckdose!
Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze
sauber, um gut und sicher zu arbeiten.
Sie können ein stumpf gewordenes Diamant-Schleifwerkzeug durch kurzes Schleifen von abrasivem Material (z.B.
Kalksandstein) nachschleifen.
Bürstenkranz auswechseln
Um eine optimale Staubabsaugung zu gewährleisten,
wechseln Sie einen abgenutzten Bürstenkranz [3] rechtzeitig aus.
Ziehen Sie den Bürstenkranz (falls notwendig, mit Hilfe
eines Schraubenziehers) vorsichtig aus dem Gehäuse der
Schutz- und Absaughaube heraus.
Drücken Sie einen neuen Bürstenkranz vorsichtig bis zum
Anschlag in das Gehäuse ein. Achten Sie darauf, dass
der Bürstenkranz nicht aus der Schutz- und Absaughaube
hinausragt, damit das Vorderteil ohne Probleme entfernt
und angebracht werden kann.
Ziehen Sie vor dem Anbringen oder Entfernen des
Vorder¬teils von der Schutz- und Absaughaube den Netzstecker des Elektro-Werkzeugs aus der Steckdose!
Nehmen Sie das Vorderteil ab, indem Sie die Arretierung
betätigen und das Vorderteil in die angegebene Richtung
entfernen.
NMH1253
07-11-2016
DEUTSCH – ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
17
GARANTIE
Für das Elektrowerkzeug leisten wir 12 Monate Garan¬tie
vom Tag der Lieferung an. In dieser Zeit beheben wir kostenlos Material- und Fertigungsfehler. Für den Garantieanspruch muss der Kaufbeleg vorgelegt werden.
Keine Garantieleistung erfolgt bei:
• Abnormaler Nutzung oder falschem Anschluss
• Überlastung
• Schlechter oder unzureichender Wartung
• Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
• Verwendung durch Unbefugte
• Verwendung für nicht vorgesehene Zwecke
• Reparatur mit fremden Teilen
• Fehlendem oder unleserlichem Typenschild
• Verbrennungs-, Feucht- oder Transportschäden
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
mit den folgenden Normen und Richtlinien übereinstimmt:
EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/EG; 2014/30/EG;
2002/95/EG
Geschäftsführer: C.J. van Beek
06-02-2009
CARAT Nederland B.V.
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Niederlande
18
DEUTSCH – ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
NMH1253
07-11-2016
Debido al desarrollo continuo y las mejoras técnicas de
nuestros productos, la información técnica puede cambiar
sin previo aviso.
SEGURIDAD PERSONAL
Leer todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de utilizar la
máquina. Siga estrictamente las instrucciones
por su propia seguridad.
DATOS DE LA MÁQUINA
Tipo
Potencia nominal
Clase de protección
Velocidad sin carga
Rosca del husillo
Diámetro del eje
Diámetro de la herramienta
de amolado de diamante
Peso
BS-1252
1400W
2 / II
10.000 min-1
M14
Ø 22,2 mm (7/8”)
Ø 125 mm
3,2 kg
PIEZAS PRINCIPALES
Las piezas principales están numeradas de la misma
forma que en el gráfico de la herramienta eléctrica en la
página 3 de este manual.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Caja de protección y extracción
Pieza delantera de la caja de protección y extracción
Cuello del cepillo
Manguera de aspiración
Conexión de aspiración
Mango auxiliar
Botón de bloqueo del husillo
Interruptor ON/OFF
Husillo de la amoladora
Brida de montaje
Separador
Herramienta de amolado de diamante
Tuerca de sujeción
Llave de dos clavijas para tuerca de sujeción
USO PREVISTO
La máquina está prevista para amolar, desbarbar y alisar
en seco principalmente materiales de tipo mineral (p. ej.
hormigón, piedra, mármol y suelos de asfalto/yeso). También es adecuada para eliminar revestimientos protectores
y residuos adhesivos. La máquina debe utilizarse exclusivamente con un aspirador para polvo clase M, adecuado
para aspirar polvo y grava.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
• Para conseguir un elevado grado de extracción de polvo,
usar un aspirador de polvo clase M para polvo mineral
junto con esta herramienta eléctrica.
• Proporcionar una buena ventilación en el lugar de
trabajo.
• Se recomienda usar un respirador de filtro clase FFP2.
Observar las normas pertinentes en su país respecto a los
materiales a trabajar.
Observar las siguientes notas para reducir las emisiones
de polvo que se producen durante el trabajo.
• Utilizar solo combinaciones de herramientas de amolado
de diamante, amoladoras de hormigón con la caja de
protección y extracción montadas así como los aspiradores de polvo clase M recomendados por Carat. Otras
combinaciones pueden producir la recogida y separación de polvo insuficiente.
• Observar las instrucciones de funcionamiento del aspirador para el mantenimiento y la limpieza del aspirador,
incluyendo el filtro. Vaciar los depósitos de recogida del
polvo inmediatamente una vez estén llenos. Limpiar
regularmente los filtros del aspirador e insertar siempre
los filtros completamente en el aspirador.
• Usar las mangueras del aspirador únicamente tal y como
recomienda Carat. No manipular la manguera del aspirador. Si se aspiran rocas o trozos de roca hacia el interior
de la manguera de aspiración, detener el trabajo y limpiar la manguera del aspirador inmediatamente. Evitar
que la manguera de aspiración se doble o arrugue.
• Usar la amoladora de hormigón solo para el uso previsto.
• Observar los requisitos generales de las obras de
construcción.
• Proporcionar una buena ventilación.
• Comprobar que el área de trabajo esté libre de obstrucciones. Para trabajos de amolado más largos, el aspirador debe poder moverse libremente y en el momento
adecuado.
• Llevar protección auditiva, gafas protectoras, máscara
antipolvo y guantes según sea necesario. Como máscara antipolvo, usar por lo menos una media-máscara
filtrante de partículas clase FFP 2.
• Usar un aspirador adecuado para limpiar el lugar de trabajo. Evitar que el polvo sedimentado se arremoline al
barrer.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
¡Desenchufar la herramienta de la red eléctrica
antes de realizar cualquier trabajo en la
máquina!
La herramienta solo debe conectarse a una fuente de
alimentación con la misma tensión que la indicada en la
placa de datos, y solo puede funcionar con suministro de
CA monofásica. La herramienta tiene doble aislamiento
según la Norma Europea, y puede, por tanto, utilizarse
desde tomas sin puesta a tierra.
Montaje de la herramienta de amolado de diamante
Esta herramienta eléctrica no está prevista para el uso con
otras herramientas que no sean herramienta de amolado
de diamante. La caja de protección no ofrece protección
adecuada para otras herramientas que no sean herramientas de amolado de diamante.
EXTRACCIÓN DE POLVO
El árbol de la herramienta de amolado de diamante debe
ajustarse a la brida de montaje. No incrementar el árbol de
la herramienta de amolado de diamante. No utilizar reductores o adaptadores.
El polvo liberado durante el procesamiento
(amolado de minerales) puede ser nocivo para
la salud. Tocar o respirar los polvos puede causar reacciones alérgicas y/o producir infecciones respiratorias al usuario o a las personas del entorno.
NMH1253
07-11-2016
La velocidad permisible (rpm) de las herramientas de
amolado de diamante debe ser como mínimo de 10.000
por minuto.
ESPAÑOL - TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL
19
Seleccionar siempre un tipo de herramienta de amolado
de diamante adecuado para el material específico a amolar. Aconsejamos herramientas de amolado de diamante
de Carat. Observar el manual delas herramientas de
amolado.
Desmontaje de la herramienta de amolado de diamante
Es necesario desmontar la herramienta de amolado de
diamante antes de transportar la herramienta eléctrica con
el fin de evitar daños.
Comprobar que la herramienta de amolado de diamante
gire en la dirección correcta. Verificar que la dirección de la
flecha de la herramienta de amolado de diamante se corresponde con la dirección de la flecha de la herramienta
eléctrica.
¡No tocar la herramienta de amolado de diamante antes de
que se haya enfriado! La herramienta de amolado de diamante puede calentarse mucho durante el funcionamiento.
Limpiar el husillo de la amoladora y todas las piezas a
montar antes de empezar. Verificar el estado de las bridas y de la herramienta de amolado de diamante. Las
superficies de soporte entre las bridas y la herramienta de
amolado de diamante deben estar limpiar y ajustarse bien.
¡No pulsar nunca el botón de bloqueo del husillo mientras el husillo esté todavía girando! En caso contrario la
máquina podría dañarse.
• Pulsar el botón de bloqueo del husillo [7] para bloquear
el husillo de la amoladora.
• Aflojar la tuerca de bloqueo (D) con la ayuda de la llave
de dos clavijas [14] y desmontarla del husillo. Retirar la
herramienta de amolado del husillo (C).
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Verificar que el interruptor [8] funciona adecuadamente y vuelve a la posición 0 cuando se presiona la parte posterior de la palanca del interruptor, antes de enchufar la herramienta eléctrica.
Sujeción de la pieza de trabajo
La pieza de trabajo debe estar bien apoyada y sujeta
para que no resbale, por ejemplo mediante dispositivos
de sujeción.
Uso
Conectar la herramienta eléctrica a una fuente de alimentación con la misma corriente que la establecida en la
placa de datos. Conectar y encender el extractor de polvo.
• Colocar la brida de montaje (B) en el husillo de la amoladora (A) de forma que el casquillo central apunte hacia
fuera. La brida de montaje debe montarse de forma que
el bloqueo de rotación (dos superficies planas) se corresponda con las superficies planas del husillo de la
amoladora.
• Montar la herramienta de amolado de diamante (C) en
la brida de montaje.
• Pulsar el botón de bloqueo del husillo [7] para bloquear
el husillo de la amoladora. Atornillar la tuerca de sujeción
(D) en el husillo y apretarla con la llave de dos clavijas
[14]. Comprobar que el casquillo de la tuerca de sujeción
esté apuntando hacia fuera.
Para poner en marcha la herramienta eléctrica, deslizar el
interruptor ON/OFF [8] hacia delante. Para un funcionamiento continuo, pulsar la parte delantera del interruptor
para bloquearlo.
Para detener la herramienta eléctrica, pulsar la parte posterior del interruptor para que vuelva a la posición OFF.
Comprobar las herramientas de amolado antes del uso. La
herramienta de amolado debe montarse adecuadamente
y poder moverse libremente. Hacer una marcha de prueba
durante por lo menos un minuto sin carga. No usar herramientas de amolado dañadas, descentradas o que vibren.
Las herramientas de amolado dañadas pueden estallar y
causar lesiones.
Después de montar la herramienta de amolado de diamante y antes de conectarla, compruebe que la herramienta de amolado de diamante está montada correctamente y puede girar libremente. Comprobar que la
herramienta de amolado de diamante no esté rozando con
la caja de protección y extracción u otras piezas.
• Cuando los segmentos de la herramienta de amolado
de diamante están desgastados y no alcanzan la superficie a amolar, montar el separador (E) entre la brida
de montaje y la herramienta de amolado de diamante.
Comprobar que el casquillo esté apuntando hacia fuera.
20
ESPAÑOL - TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL
NMH1253
07-11-2016
Sujetar la herramienta eléctrica con ambas manos.
Montar la pieza delantera empujándola hasta su posición
original.
EMISIONES
Valor de emisión de vibración ah = 5 m/s².
Tolerancia K < 1,5 m/s².
Típicamente los niveles de ruido ponderados A
del producto son: Nivel de presión sonora 88
dB(A), nivel de potencia acústica 99 dB(A).
Tolerancia K = 3 dB.
Encender la herramienta eléctrica (ON) una vez sujeta por
encima de la superficie a amolar. Dejar que la herramienta
de amolado de diamante alcance su máxima velocidad sin
carga antes de que entre en contacto con la superficie.
Mover la herramienta eléctrica con un movimiento circular
o alternativamente en dirección longitudinal y transversal
sobre la pieza/superficie de trabajo aplicando una presión
moderada. Cuando la velocidad rotacional disminuya,
aplicar menos presión. Asegurarse de que la herramienta
eléctrica alcanza su máxima velocidad sin carga antes de
que entre en contacto con la superficie de nuevo.
La caja de protección y extracción está equipada con una
pieza delantera extraíble [2]. Especial para amolar suelos
cerca de paredes.
Retirar la pieza delantera solo en situaciones excepcionales. Sin la pieza delantera, el operador no está totalmente
protegido contra posibles fragmentos voladores y la rotación de la herramienta de amolado.
Evitar cualquier contacto con la herramienta de amolado de diamante. La no presencia de la pieza delantera
aumenta el riesgo de que la herramienta de amolado de
diamante entre en contacto con miembros del cuerpo,
ropas y cables.
¡Desenchufe la herramienta eléctrica antes de desmontar o montar la pieza delantera de la caja de protección
y extracción!
Desmontar la pieza delantera pulsando el bloqueo y
moviendo la pieza en la dirección indicada.
NMH1253
07-11-2016
Valores medidos determinados según EN 60745.
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Según la regulación europea 2012/19/EU,
CARAT es responsable de reciclar los motores
de taladrado eléctricos viejos. Por tanto, deben
devolver los motores de taladrado eléctricos
CARAT viejos a su distribuidor local.
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO
¡Desenchufar la herramienta de la red eléctrica
antes de realizar cualquier trabajo en la
máquina!
Para un trabajo seguro y adecuado, mantener siempre la
máquina y las ranuras de ventilación limpias.
Una herramienta de amolado de diamante roma puede
volver a afilarse amolando brevemente material abrasivo
(p. ej. ladrillos calcáreos).
Cambio del cuello del cepillo
Para garantizar la óptima extracción de polvo, cambiar
directamente el cuello del cepillo si está gastado [3].
Sacar suavemente el cuello del cepillo (si es necesario
con la ayuda de un destornillador) del alojamiento de la
caja de protección y extracción.
Empujar un nuevo cuello cuidadosamente en el alojamiento, alcanzando la profundidad máxima. Comprobar
que el cuello del cepillo no alcanza la caja de protección
y extracción, para que la pieza delantera pueda desmontarse y montarse sin problemas.
ESPAÑOL - TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL
21
GARANTÍA
La máquina tiene una garantía de 12 meses aplicable
desde el momento de la entrega. Las reclamaciones de
garantía deben acompañarse de la presentación de la factura de compra. La garantía incluye la reparación de los
defectos que se hayan producido y puedan vincularse a
fallos del material o de fabricación.
No cubierto por la garantía:
• Defectos o daños derivados del uso o conexión
incorrectos.
• Sobrecarga de la máquina.
• Si el mantenimiento se ha realizado mal o
incorrectamente.
• La información del manual no se ha seguido
adecuadamente.
• Uso de la máquina por personas no cualificadas.
• Si la máquina se utiliza para fines para los cuales no
es apta.
• Reparación de la máquina utilizando piezas no
originales.
• Si la descripción de la placa de datos está dañada o
borrada.
• Si los defectos están causados por fuego, humedad y/o
transporte.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto es conforme con las siguientes normas o
documentos estandarizados:
EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/EC;
2014/30/EC; 2002/95/EC
Director: C.J. van Beek
06-02-2009
CARAT Nederland B.V.
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Países Bajos
22
ESPAÑOL - TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL
NMH1253
07-11-2016
A causa delle continue evoluzioni tecniche del prodotto,
le specifiche tecniche qui indicate possono variare senza
obbligo di preavviso.
SICUREZZA PERSONALE
Leggere tutte le istruzioni operative e di sicurezza prima dell’uso. Per la propria sicurezza,
rispettare attentamente le istruzioni.
DATI TECNICI
Modello
Potenza massima assorbita
Classe di protezione
Velocità di marcia libera
Filetto dell’albero di uscita
Diametro albero
Diametro della mola diamantata
Peso
BS-1252
1400W
2 / II
10.000 min-1
M14
Ø 22,2 mm (7/8”)
Ø 125 mm
3,2 kg
COMPONENTI PRINCIPALI
Le parti principali della macchina sono numerate secondo
l’esploso di pagina 3 del manuale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Cuffia di protezione e aspirazione
Calotta della cuffia di protezione e aspirazione
Collare spazzola
Tubo di aspirazione
Raccordo di aspirazione
Impugnatura ausiliare
Bottone di serraggio mandrino
Interruttore ON/OFF
Mandrino della smerigliatrice
Flangia montaggio
Distanziatore
Mola diamantata
Dado di chiusura
Chiave di serraggio
UTILIZZO DELLA MACCHINA
L’elettroutensile è ideale per la levigatura a secco, la
sbavatura e la spianatura prevalentemente di materiali
minerali (come ad. es. calcestruzzo, pietra, marmo e pavimento/intonaco). È adatto anche per la rimozione di vernici
protettive e residui di adesivi. L’elettroutensile deve essere
utilizzato esclusivamente insieme ad un aspirapolvere per
classe di polveri M, adatto per l’aspirazione di polveri e
sabbia fine.
ALIMENTAZIONE
L’utensile può essere collegato soltanto alla tensione di
alimentazione indicata sulla piastra seriale e funziona solo
con corrente AC monofase. Dispone di un doppio isolamento in conformità con le norme europee e può pertanto
essere usato con prese di corrente sprovviste di messa
a terra.
ASPIRAZIONE
L’emissione di polveri durante la lavorazione
può essere dannosa per la salute dell’operatore. Toccare o respirare polveri può causare
reazioni allergiche o infezioni respiratorie
all’utilizzatore o alle persone vicine.
NMH1253
07-11-2016
• Per ottenere un livello elevato di aspirazione, usare un
aspiratore di categoria M per le polveri minerali.
• Assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro.
• Si raccomanda di indossare una mascherina di classe
FFP2.
Rispettare le norme in vigore nel vostro paese per i materiali da lavorare.
Rispettare le seguenti indicazioni per ridurre le emissioni di
polvere durante il lavoro.
• Utilizzare esclusivamente combinazioni di mola diamantata, levigatrice per calcestruzzo con protezione e cappa
di aspirazione montate nonché aspirapolvere per classe
di polveri M consigliate da CARAT. Altre combinazioni
possono causare un’aspirazione ed una separazione
insufficienti delle polveri.
• Rispettare le istruzioni per l’uso dell’aspirapolvere relativamente alla manutenzione ed alla pulizia dell’aspirapolvere stesso, compreso il filtro. Svuotare subito i serbatoi
raccoglipolvere quando sono pieni. Pulire regolarmente
il filtro dell’aspirapolvere ed inserire sempre completamente il filtro nell’aspirapolvere.
• Utilizzare i tubi di aspirazione esclusivamente come previsto da CARAT. Non manomettere il tubo flessibile di
aspirazione. Qualora dovessero penetrare frammenti di
pietra nel tubo flessibile di aspirazione, interrompere il
lavoro e pulire immediatamente. Evitare che il tubo flessibile di aspirazione si pieghi.
• Usare la levigatrice per calcestruzzo solo per gli scopi
previsti.
• Rispettare le normative generali sui posti di lavoro nei
cantieri.
• Provvedere a una buona aerazione.
• Accertarsi che l’area di lavoro sia libera. In caso di lavori
di smerigliatura più lunghi, l’aspirapolvere deve potersi
muovere liberamente e a tempo debito.
• Indossare protezioni auricolari, occhiali di protezione,
mascherina antipolvere e guanti. La mascherina antipolvere deve essere almeno una semimaschera antipolvere
con filtro di classe FFP 2.
• Per la pulizia del posto di lavoro utilizzare un aspirapolvere adatto. Evitare di sollevare la polvere depositata
pulendo con la scopa.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Togliere la spina della macchina dalla presa
prima di iniziare qualsiasi lavoro sulla stessa!
Montaggio della mola diamantata
La levigatrice non può essere usata con utensili differenti
dalle mole diamantate. Il carter protezione della mola non
garantisce una sicurezza sufficiente per utensili differenti
dalle mole diamantate.
L’albero della mola diamantata deve essere fissato alla
flangia di montaggio. Non utilizzare riduzioni o adattatori.
La velocità di rotazione della mola (rpm) deve essere di
almeno 10.000 giri al minuto.
ITALIANO - TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
23
Scegliere sempre il tipo di mola adatta al materiale da
levigare. Suggeriamo di montare mole diamantate Carat.
Rispettare il manuale d’uso delle mole diamantate.Assicurarsi che il senso di rotazione della mola sia corretto.
Verificare che la direzione della freccia sulla mola corrisponda a quella della levigatrice.
Pulire accuratamente il mandrino della macchina e tutte le
parti che devono essere montate prima di iniziare il lavoro.
Controllare le condizioni delle flange e della mola diamantata. La superficie di contatto tra le flange e la mola deve
essere pulita e consentire un incastro corretto.
Non premere mai il bottone di chiusura del mandrino mentre questo sta ancora girando! In caso contrario la macchina può danneggiarsi.
• Premere il bottone blocca mandrino (14) per bloccare il
mandrino della mola.
• Allentare il dado di serraggio (D) con l’aiuto della chiave
(14) e toglierlo dal mandrino. Togliere la mola diamantata
(C).
ISTRUZIONI PER L’USO
Verificare che l’interruttore (8) funzioni correttamente e ritorni nella posizione 0 quando è premuta la parte posteriore della leva dell’interruttore, prima di collegare la macchina alla presa di
corrente.
Serraggio dell’elemento di lavorazione
L’elemento da lavorare deve essere ben serrato e supportato per evitare lo slittamento, ad esempio mediante l’uso
di morse.
Utilizzo
Collegare la levigatrice all’alimentazione elettrica prestando attenzione che tensione della presa di corrente corrisponda al valore indicato sulla macchina.
Collegare il tubo di aspirazione polvere e attivarlo.
Per fare partire la levigatrice, fare slittare l’interruttore ON/
OFF (8) in avanti. Per operazioni prolungate, premere la
parte anteriore dell’interruttore per bloccarlo.
Per fermare la levigatrice, premere la parte posteriore dell’interruttore per farlo tornare nella posizione OFF.
• Posizionare la flangia di montaggio (B) in modo che
sul mandrino (A) la boccola di centraggio punti verso
l’esterno. La flangia di montaggio deve essere installata in modo che il blocco di rotazione (le due superfici
piane) corrisponda alla superficie piana del mandrino
della mola.
• Montare quindi la mola diamantata (C) sulla flangia di
montaggio.
• Premere il bottone di serraggio mandrino (7) per bloccare il mandrino della mola. Avvitare il dado di bloccaggio (D) al mandrino e serrare con la chiave (14). Assicurarsi che la boccola del dado punti verso l’esterno.
Controllare lo stato degli utensili abrasivi prima dell’uso.
L’utensile abrasivo deve essere montato correttamente
e deve poter ruotare liberamente. Eseguire una prova di
funzionamento a vuoto per almeno 1 minuto. Non utilizzare mai utensili abrasivi difettosi, ovalizzati o che vibrano.
Gli utensili difettosi possono andare in pezzi e provocare
lesioni.
Utilizzare la levigatrice con entrambe le mani.
Dopo il montaggio della mola diamantata e prima dell’accessione, verificare che la mola sia montata in modo corretto e possa girare liberamente.Assicurarsi che la mola
diamantata non venga a contatto con la cuffia di protezione
e di aspirazione o altre parti.
• Quando i segmenti della mola diamantata sono consumati e non raggiungono la superficie da levigare, montare il distanziatore (E) tra la flangia di montaggio e la
mola diamantata. Assicurarsi che la boccola punti verso
l’esterno.
Smontaggio della mola diamantata
È necessario smontare la mola diamantata prima di
trasportare la levigatrice per evitare di danneggiarla.
Non toccare la mola diamantata prima che si sia raffreddata! La mola può diventare molto calda durante l’utilizzo.
24
ITALIANO - TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
NMH1253
07-11-2016
Portare l’interruttore in posizione ON quando la macchina
è posizionata al di sopra della superficie da levigare. Lasciare che la mola diamantata raggiunga la sua massima
velocità a vuoto prima di metterla a contatto con la superficie da levigare.
Muovere la levigatrice con un movimento circolare o
alternativamente in direzione verticale e orizzontale sulla
superficie da levigare applicando una moderata pressione.
Quando la velocità di rotazione diminuisce, ridurre la pressione. Assicurarsi che la mola diamantata raggiunga la sua
massima velocità di rotazione a vuoto prima di rimetterla in
contatto con la superficie da trattare.
La cuffia di protezione e aspirazione è dotata di una calotta
removibile (2) specialmente per levigare il pavimento
vicino alle pareti.
Rimuovere la calotta solo in casi eccezionali. Senza di
essa, infatti, l’operatore non è pienamente protetto contro
i frammenti prodotti dalla rotazione della mola diamantata.
Evitare qualunque contatto con la mola diamantata. La
calotta smontata fa aumentare il rischio di contatto della
mola diamantata con gli arti, i vestiti e i cavi.
Estrarre la spina della levigatrice dalla presa della rete
elettrica prima di smontare o montare la calotta della cuffia
di protezione e aspirazione.
Smontare la calotta premendo il pulsante di blocco e tirandola nella direzione indicata nell’immagine.
Il montaggio della calotta si esegue spingendola nella sua
posizione originale coma da immagine.
EMISSIONI
Valore di emissione dell’oscillazione ah = 5 m/s².
Incertezza della misura K < 1,5 m/s².
Il livello di pressione acustica stimato A della
macchina ammonta a dB(A): livello di rumorosità 88 dB(A); livello di potenza acustica 99
dB(A). Incertezza della misura K=3 dB.
Valori misurati in conformità con la norma EN 60745.
MANUTENZIONE
Estrarre la spina della levigatrice dalla presa
della rete elettrica prima di effettuare qualsiasi
manutenzione.
Per garantire condizioni di lavoro sicure e appropriate,
tenere sempre puliti la macchina e le prese di ventilazione.
La ravvivatura della mola diamantata può essere effettuata levigando brevemente materiali abrasivi (ad es. mattoni calcarei).
Sostituzione del collare della spazzola
Per assicurare un’aspirazione ottimale, cambiare il collare
della spazzola usurato (3).
Sollevare con cautela il collare a spazzola (se necessario
con l’aiuto di un cacciavite) dalla sua sede sulla cuffia di
protezione.
Spingere a fondo il nuovo collare della spazzola nel proprio alloggiamento. Fare attenzione che il collare
non interferisca con la cuffia di protezione e aspirazione, di
modo che la calotta si possa smontare e rimontare senza
problemi.
GARANZIA
Il motore è coperto da una garanzia di 12 mesi a partire
dalla data di acquisto. Le richieste di garanzia saranno
accettate solo su presentazione della fattura di acquisto.
La garanzia include la riparazione dei difetti che possono
essere collegati a problemi del materiale o di fabbricazione.
Elementi non coperti dalla garanzia:
• Difetti o danni provocati da uso o collegamento scorretti.
• Sovraccarico della macchina.
• Errori nello svolgimento della manutenzione.
• Mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale.
• Utilizzo della macchina da parte di personale non
qualificato.
• Utilizzo della macchina per operazioni a cui non è adatta.
• Riparazione della macchina con pezzi non originali.
• Danneggiamento o cancellazione della targa con i dati
identificativi.
• Eventuali difetti causati da incendi, umidità e/o condizioni
di trasporto.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto è
conforme con le disposizioni delle linee guida:
EN 60745-1, EN 61000, 2006/42/CE; 2014/30/CE;
2002/95/CE
Direttore:C.J. van Beek
TUTELA DELL’AMBIENTE
Secondo la norma europea 2012/19/EU,
CARAT è responsabile del riciclaggio di vecchi
motori di trapani elettrici.
Siete pertanto invitati a restituire i vostri vecchi
motori di trapani elettrici al vostro rivenditore locale.
NMH1253
07-11-2016
06-02-2009
CARAT Nederland B.V.
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Paesi Bassi
ITALIANO - TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
25
Grundet stadig produktudvikling og tekniske forbedringer
kan disse tekniske specifikationer ændres uden forudgående varsel.
PERSONLIG SIKKERHED
Læs hele instruktionen omhyggeligt før brug af
maskinen. Følg, for Deres egen sikkerheds
skyld, alle instruktioner omhyggeligt.
MASKIN DATA
Type
Forbrug
Sikkerhedsklasse
Hastighed, ubelastet
Aksel
Huldiameter
Diameter kopsten
Vægt
BS-1252
1400W
2 / II
10.000 min-1
M14
Ø 22,2 mm (7/8”)
Ø 125 mm
3,2 kg
MASKINENS HOVEDDELE
Nummerreringen af maskinens henviser til tegningen, på
side 3 I denne manual.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Beskyttelse- og støvsugerhoved
Aftageligt forstykke
Støvbørste
Støvsugerslange
Slangestuds
Støtte håndtag
Spindellås
Tænd og sluk kontakt
Udgangsaksel
Flange
Afstandsstykke
Diamant slibeværktøj
Spænde møtrik
Skruenøgle
BRUG AF MASKINEN
El-værktøjet er beregnet til tør slibning, afgratning og
glatning af overvejende mineralske materialer (som f.eks.
beton, sten, marmor og støbte gulve). Det er også egnet til
at fjerne beskyttelsesmaling og limrester. El-værktøjet må
udelukkende anvendes i forbindelse med en støvsuger fra
støvklasse M, egnet for fjernelse af støv og grus.
STRØMFORSYNING
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med samme
spænding som angivet på typeskiltet, og kan kun anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I henhold til de
europæiske retningslinier er den dobbeltisoleret og kan
derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.
FJERNELSE AF STØV
Når der arbejdes med maskinen, afgives der
støv, der kan være farlig for helbredet. Berøring
og indånding, af dette støv, kan foresage allergiske reaktioner og/eller luftvejsproblemer for
bruger og personer i nærhedes af arbejdsstedet.
• For at opnå, en høj grad af støvfjernelse, benyttes
støvsuger kategori M., beregnet til mineralsk støv, når
der arbejdes med maskinen.
• Arbejdsstedet skal ventileres godt.
• Det anbefales, at benytte åndedrætsværn klasse FFP2.
26
Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materialer, der skal bearbejdes.
• Læs og overhold følgende instrukser for at reducere de
støvemissioner, der opstår under arbejdet.
• Anvend kun de af Carat anbefalede kombinationer af
diamant-kopskive, betonslibemaskine med montertet
beskyttelses- og opsugningskappe samt støvsuger fra
støvklasse M. Andre kombinationer kan føre til en dårlig
registrering og udskillelse af støv.
• Læs og overhold brugsanvisningen til støvsugeren vedr.
vedligeholdelse og rengøring af støvsugeren inkl. filter.
Tøm støvsamlebeholderen, så snart den er fuld. Rengør
støvsugerens filtre med regelmæssige mellemrum og
sæt altid filtrene helt ind i støvsugeren.
• Anvend kun de af Carat fastlagte opsugningsslanger. Manipulér ikke opsugningsslangen. Kommer der
stenstykker ind i opsugningsslangen, skal du afbryde
arbejdet og rengøre opsugningsslangen med det
samme. Undgå at knække opsugningsslangen.
• Anvend kun betonslibemaskinen til de formål, den er
beregnet til.
• Læs og overhold de almindelige krav, der gælder for
arbejdsplader på byggepladser.
• Sørg for god ventilation.
• Sikre et frit arbejdsfelt. Til længerevarende arbejde skal
støvsugeren frit kunne efterføres hhv. efterføres rettidigt.
• Bær høreværn, beskyttelsesbriller, støvmaske og i givet
fald handsker. Som støvmaske skal du mindst en partikelfiltrerende halvmaske fra klasse FFP 2.
• Anvend en egnet støvsuger til rengøring af arbejdspladsen. Undgå at ophvirvle støv ved fejning.
SAMLE INSTRUKTION
Før enhver samling eller adskillelse af maskinen,
skal
ledningen
tages
ud
af
strømforsygningen.
Montering af diamantkopsten
Dette værktøj, er udelukkende beregnet for slibning med
diamantkopsten. Beskyttelsesskærmen yder ikke tilstrækkelig beskyttelse, for slibning med andre typer kopsten.
Huldiameteren på kopstenen, skal være identisk, med
maskinens huldiameter. Forsøg ikke, at øge huldiameteren på kopstenen, og brug ikke adabtorer, for at formindske diameteren.
Den tilladte hastighed (opm) for diamantkopsten, skal
være mindst 10.000 per minut.
Der skal altid vælges en kopsten, der er egnet for det materiale, der skal slibes. Vi anbefaler, at der benyttes kopsten
fra Carat Tools. Vær opmærksom på kopstenens manual.
Det skal altid sikres, at omdrejningsretningen for kopstenen, er identisk med maskinens omdrejningsretning, der
er markeret med en pil, på maskinen.
Rengør spindle, kopsten og flanger før brug. Vær opmærksom på, at kopstenen og alle maskinens dele, er helt
intakte når maskinen benyttes. Vær særligt opmærksom
på, at flangernes og kopstenen er helt rene, og passer til
maskinen.
DANSK – OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL BRUGSANVISNING
NMH1253
07-11-2016
Brug
Maskinen forbindes med strømforsyning, af same styrke
som mærket på typepladen. Tilslut støvsuger.
Maskinen starten ved at skyde Tænd/Sluk kontakten [8]
fremad. For konstant drift, trykkes på den forreste del af
kontakten, for at låse denne.
Maskinen standses, ved at presse på den bagerste del af
kontakten, og lade denne glide tilbage til stop.
Kontrollér slibeværktøjet, før det tages i brug. Slibeværktøjet skal være korrekt monteret og skal kunne rotere frit.
Gennemfør en prøvekørsel i mindst 1 minut uden belastning. Brug ikke beskadiget, ikke rundt eller vibrerende slibeværktøj. Beskadiget slibeværktøj kan revne og føre til
kvæstelser.
Maskinen skal betjenes med begge hænder.
• Monter flangen (B) på maskinens aksel, således at rotationslåsen er aktiv.
• Monter diamantkopstenen (C) på flangen.
• Tryk på spindellåsens låseknap, for at låse akslen. Monter spændemøtrikken (D) på akslen, og stram til, med
spændenøglen. Vær sikker på, at spændemøtrikkens
bøsning, vender ud.
Kontrollér efter montering af diamant-kopskiven og før
tænding, om diamant-kopskiven er monteret korrekt og
kan dreje sig frit. Sikre, at diamant-kopskiven hverken rammer beskyttelses- og opsugningskappen eller andre dele.
• Når kopstenens segmenter, er slidt, og ikke længere
når, den overflade, der slibes, skal afstandsstykket (E)
monteres mellem flange og kopsten. Spændemøtrikkens
bøsning, skal stadig vende ud.
Afmontering af kopsten
Diamantkopstenen bør afmonteret maskinen, før transport, for at undgå skader.
Rør aldrig ved diamantkopstenen, før denne er kølet helt
ned! Diamantkopstenen kan blive meget varm.
Tryk aldrig på spindellåsen, når maskinen roterer! Maskinen skades, hvis spindellåsen betjenes, medens maskinen stadig roterer.
• Tryk på spindellåsen [14], for at låse akslen.
• Løns spændemøtrikken (D) med spændenøglen [14] og
afmonter denne fra akslen. Diamantkopstenen kan nu
fjernes (C).
BRUGSANVISNING
Før strømforsyningen tilsluttes, skal det kontrolleres at kontakten [8], slukker korrekt, når der
trykkes på den bagerste del.
Arbejdspladsen
Arbejdspladsen, skal være ryddelig, og sikres at brugeren
ikke skrider.
NMH1253
07-11-2016
Maskinen tændes, medens denne holdes over det der skal
sliber. Lad diamantkopstenen opnå maximumshastighed,
før slibning påbegyndes.
Når der slibes, bevæges maskinen i roterende bevægelser, med moderat pres på maskinen. Når rotationshastigheden falder, er presset for højt. Maskinen skal da hæves
fra overflades, før slibning igen påbegyndes.
Sikkerhedskappen, er udstyret, med et aftageligt forstykke
[2], der gør det muligt, at slibe Ganske tæt på vægge.
Forstykket må kun fjernes, når dette er nødvendigt. Uden
forstykket er operatøren, og personer i nærheden, ikke
længere fuldstændigt beskyttet.
Undgå enhver kontakt med diamantkopstenen, når
denne roterer. Et afmonteret forstykke, øger risikoen
for at, personer, tøj, kabler etc. kommer i berøring med
diamantkopstenen.
Før afmontering eller montering af forstykket, skal stikket
fjernes fra strømforsyningen.
DANSK – OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL BRUGSANVISNING
27
Afmonter forstykket, ved at trykke på låseknappen, smatidig skubbes forstykket væk fra maskinen.
Forstykket monteres ved at skubbe dette tilbage i oprindelig position.
EMISSIONER
Vibrationseksponering ah = 5 m/s².
Usikkerhed K < 1,5 m/s².
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 88 dB(A); lydeffektniveau 99
dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
GARANTI
For maskine er garantiperioden 12 måneder fra leveringstidspunktet. Alle krav skal ledsages af faktura. Garantien omfatter reparation af opståede skader, der kan føres
tilbage til materiale- og/eller produktionsfejl.
Garantien omfatter ikke:
• Mangler eller skader, der er opstået som følge af forkert
anvendelse eller tilslutning.
• Overbelastning af maskinen.
• Forkert eller mangelfuld vedligeholdelse.
• Hvis informationerne i denne manual ikke bliver fulgt.
• Utilsigtet anvendelse af maskinen.
• Hvis maskinen er blevet betjent af uautoriserede
personer.
• Hvis maskinen er blevet repareret med uoriginale
reservedele.
• Hvis maskinkoden er blevet ændret eller fjernet.
• Skader opstået pga. brand, fugt og/eller transportskader.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
De målte værdier fastsættes efter EN 60745.
Vi erklærer, som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiserede dokumenter:
EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/EF; 2014/30/EF;
2002/95/EF
BORTSKAFFELSE AF VÆRKTØJET
Director: C.J. van Beek
Ifølge Eu forordning 2012/19/EU, er CARAT
ansvarlig for genbruget af denne maskine. De
kan derfor returnere Deres gamle Carat maskinen til Deres lokale CARAT forhandler.
SERVICE & VEDLIGEHOLD
TStikket fjernes fra strømforsyningen, før nogen
service, vedligehold eller anden tilsvarende betjening må finde sted.
06-02-2009
CARAT Nederland B.V.
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Holland
El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal altid
holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
En blankslit kopsten, kan ofte åbnes ved at slibe let, på et
abrasivt materiale.
Udskiftning af støvbørste
For at opnå optimal støvopsamling, skal et slidt børstehoved udskiftes [3].
Træk børstehovedet ud af sikkerhedskappen, om nødvendigt ved brug af en skruetrækker.
Skub det nye børstehoved ind I sikkerhedskappen. Vær
opmærksom på, at børstehovedet, skubbes helt i bund´,
samt at forstykket kan betjenes uden problemer.
28
DANSK – OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL BRUGSANVISNING
NMH1253
07-11-2016
På grund av produktutveckling och tekniska förbättringar
kan den tekniska informationen komma att ändras utan
förbehåll.
PERSONLIG SÄKERHET
Läs igenom alla instruktioner angående såväl
användning som säkerhet innan du börjar
använda maskinen. Följ instruktionerna noga
för din egen säkerhet.
TEKNISK SPECIFIKATION
Typ
Ineffekt
Säkerhetsklass
Hastighet, obelastad
Spindelgänga
Diameter, hål
Diamantsliprondell, diameter
Vikt
SL-1252
1400W
2 / II
10.000 min-1
M14
Ø 22,2 mm (7/8”)
Ø 125 mm
3,2 kg
MASKINENS HUVUDDELAR
Huvuddelarnas nummer hänvisar till bilden av maskinen
på sid 3 i denna manual.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Skyddskåpa
Skyddskåpa, förstycke
Borsthållarring
Dammsugarslang
Dammsugaranslutning
Hjälphandtag
Spindellåsknapp
Strömbrytare på/av
Spindel
Axelända
Distansbricka
Diamantslipskiva
Låsmutter
Skruvnyckel
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Maskinen är tänkt att användas till torrslipning, avgradning
och utjämning av framför allt olika mineraliska material
(såsom t.ex. betong, sten, marmor och sten-/cementgolv).
Den är också lämplig för borttagning av skyddsfärg och
limrester. Maskinen ska endast användas tillsammans
med en dammsugare i dammklass M, lämplig för borttagning av damm och grus.
STRÖMTILLFÖRSEL
Maskinen får endast anslutas till nät med samma spänning
som den som anges på typplåten, och kan endast köras
i enfas växelström. Maskinen är dubbelisolerad i enlighet
med europeisk standard och kan därför anslutas till ojordade uttag.
BORTTAGNING AV DAMM
När du använder maskinen (kapning av mineral) avges damm som kan vara skadligt för din
hälsa. Beröring och inandning av dammet kan
orsaka allergiska reaktioner och/eller leda till
luftvägsinfektioner hos användaren eller kringstående
personer.
NMH1253
07-11-2016
• För att uppnå en hög nivå av dammreducering ska
en dammsugare av dammklass M för mineraldamm
användas tillsammans med denna maskin.
• Försäkra dig om att ventilationen på arbetsplatsen är
god.
• Du rekommenderas att bära en FFP2 filtermask.
Ta reda på vilka regler som gäller i ditt land för de material
du ska arbeta med.
Läs igenom och följ dessa instruktioner för att reducera
dammutsläppet när du arbetar.
• Använd endast de diamantkapskivor, betongkapskivor
med monterad skyddskåpa samt dammsugare i dammklass M som rekommenderas av Carat. Andra kombinationer kan leda till otillräcklig uppsamling och reducering
av damm.
• Läs igenom instruktionerna för underhåll och rengöring
av dammsugaren, inklusive filtret. Töm dammuppsamlingsbehållaren direkt när den är full. Rengör dammsugarens filter regelbundet och sätt alltid tillbaka filtret helt
och hållet i dammsugaren.
• Använd endast dammsugarslangar från Carat. Manipulera inte dammsugarslangen. Om stenar eller delar
av stenar/murverk kommer in i dammsugarslangen,
avbryt arbetet och rengör slangen direkt. Undvik att böja
slangen.
• Använd endast betongslipen till de användningsområden
den är till för.
• Använd endast verktyg som är i perfekt skick. En märkbar försämring sker om slitna verktyg används.
• Ta reda på och följ de allmänna reglerna för arbeten på
byggarbetsplatser.
• Försäkra dig om att ventilationen på arbetsplatsen är
god.
• Försäkra dig om att arbetsplatsen är fri från hinder. För
arbeten som varar en längre tid måste dammsugaren
kunna flyttas fritt och vid rätt tid.
• Använd hörselskydd, skyddsglasögon, filtermask och
handskar. Som filtermask, använd minst en partikelfiltrerande halvmask klass FFP 2.
• Använd en lämplig dammsugare för städning av arbetsplatsen. Förhindra att damm yr runt vid städning.
MONTERINGSANVISNINGAR
Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget före alla
arbeten på maskinen!
Montering av diamantslipskiva
Denna maskin ska endast användas med diamantslipskivor. Skyddsanordningen ger endast tillräckligt med skydd
vid användning av diamantslipskivor.
Diametern på diamantslipskivans hål måste stämma
överens med dimensionerna på axeländan. Förstora inte
diametern på diamantslipskivan. Använd inte adapters.
Högsta tillåtna varvtal (v/min) för diamantslipskivan är
10 000 per minut.
Välj alltid en diamantslipskiva som är avsedd för det material som ska slipas. Vi rekommenderar diamantslipskivor
från Carat. Läs manualen om slipskivor.
SVENSKA - ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONER
29
Försäkra dig om att diamantslipskivan roterar i rätt riktning.
Kontrollera att pilens riktning på diamantslipskivan stämmer överens med pilens riktning på maskinen.
Rengör spindeln och alla delar som ska monteras innan
du börjar. Kontrollera flänsarnas och diamantslipskivans
skick. Stödytorna mellan flänsarna och diamantslipskivan
måste vara rena och passa ihop.
BRUKSANVISNING
Försäkra dig om att strömbrytaren [8] fungerar
korrekt och går tillbaka till 0-position när den
bakre ändan av brytaren trycks ner, innan du
ansluter maskinen.
Fastlåsning av verktyget
Verktyget måste vara ordentligt fastsatt med t.ex. låsanordningar, så att det inte kan glida.
Användande
Anslut maskinen till en strömkälla med samma ström som
står på typplåten.
Anslut och slå på dammsugaren.
För att starta maskinen för du strömbrytaren ON/OFF
[8] framåt. För långvarig användning, tryck in den främre
delen av brytaren för att låsa den.
För att stanna maskinen trycker du ner den bakre delen av
brytaren så att den kommer i OFF-läge.
Kontrollera slipskivan innan du använder den. Slipskivan
måste monteras korrekt och kunna rör sig fritt. Utför ett test
i åtminstone 1 minut utan belastning. Använd inte slipskivor som är skadade, vibrerar eller har fel dimensioner.
Skadade slipskivor kan gå av och orsaka skador.
Använd maskinen med båda händerna.
• Placera axeländan (B) på spindeln (A) så att det
försänkta centret pekar uppåt. Axeländan måste monteras så att rotationslåsen (två plana ytor) ligger an mot
de plana ytorna på spindeln.
• Montera diamantslipskivan C) på axeländan.
• Tryck på spindellåsningen [7] för att låsa spindeln.
Skruva på låsmuttern (D) på spindeln och dra åt med
skruvnyckeln. Försäkra dig om att försänkningen på låsmuttern pekar uppåt.
Efter att du monterat diamantslipskivan och innan du börjar använda den, kontrollera att diamantslipskivan är korrekt monterad och att den kan röra sig fritt. Försäkra dig
om att diamantslipskivan inte skrapar mot skyddskåpan
eller andra delar.
• När diamantslipskivans delar är slitna och inte längre når
ner till ytan som ska slipas, montera distansbrickan(E)
mellan axeländan och diamantslipskivan. Försäkra dig
om att försänkningen pekar utåt.
Demontering av diamantslipskivan
Innan du transporterar maskinen måste du plocka isär
diamantslipskivan.
Rör inte diamantslipskivan innan den har svalnat! Diamantslipskivan kan bli mycket varm under användning.
Tryck aldrig på spindellåsningen medan spindeln fortfarande roterar! Gör du detta kan maskinen skadas.
• Tryck på spindellåsningen [7] för att låsa spindeln.
• Släpp på låsmuttern (D) med hjälp av skruvnyckeln [14]
och ta loss den från spindeln. Ta bort diamantslipskivan
(C).
30
Slå på maskinen när du håller den ovanför ytan som ska
slipas. Låt diamantslipskivan nå sin maximala hastighet i
obelastat tillstånd innan den når ytan.
Rör maskinen antingen i en cirkulär rörelse eller i en längsoch tvärgående rörelse över arbetsytan med måttligt
tryck. Om rotationshastigheten minskar är trycket för högt.
Försäkra dig om att maskinen når sin maximala hastighet i
obelastat tillstånd innan den förs mot ytan igen.
Skyddskåpan är utrustad med ett avtagbart förstycke [2]
för att du ska kunna slipa golvet nära väggen.
SVENSKA - ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONER
NMH1253
07-11-2016
Ta endast bort förstycket i undantagsfall. Utan förstycket är
användaren inte fullt skyddad mot flygande fragment och
den roterande diamantslipskivan.
Undvik all kontakt med diamantslipskivan. Ett felaktigt
monterat förstycke ökar risken för att diamantslipskivan
kommer i kontakt med kroppsdelar, kläder och kablar.
GARANTI
Dra ut sladden innan du tar bort eller sätter dit skyddskåpans förstycke.
Garantin gäller inte:
• Vid fel eller skador som uppstått på grund av felaktig
användning eller icke korrekt anslutning av maskinen.
• Vid överbelastning av maskinen.
• Om service utförts felaktigt eller dåligt.
• Om informationen i manualen inte har följts.
• Om maskinen har använts av okvalificerade personer.
• Om maskinen har använts för arbeten den inte är anpassad för.
• Om maskinen har reparerats med delar som inte är i
original.
• Om maskinkoden har ändrats eller raderats.
• Om felen är orsakade av eld, fukt och/eller transport.
Ta bort förstycket genom att trycka på spärren och föra
förstycket i den angivna riktningen.
Lägg tillbaka förstycket genom att föra det till dess ursprungliga position.
För maskinen gäller 12 månaders garanti från och med
leveransdatum. Garantin gäller endast vid uppvisande av
inköpskvitto/faktura. Garantin omfattar reparationer av fel
som uppstått och kan kopplas samman med material- och
fabrikationsfel.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi intygar att denna produkt överensstämmer med följande
standarder eller standardiserade dokument:
EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/EC; 2014/30/EC;
2002/95/EC
EMISSIONSVÄRDE
Vibrationsemissionsvärde ah = 5 m/s².
Osäkerhet K < 1.5 m/s².
Verkställande direktör: C.J. van Beek
Verktyget har en typisk A-ljudnivå: Ljudtrycksnivå 88 dB(A); Ljudeffektnivå 99 dB(A). Osäkerhet K=3 dB.
Mätvärdena är fastställda enligt EN 60745.
MILJÖSKYDD
I enlighet med EU-lag 2012/19/EU är CARAT
ansvariga för återanvändning av gamla elektriska apparater. Returnera därför gamla maskiner
till
din
lokala
återförsäljare
av
CARAT-produkter.
06-02-2009
CARAT Nederland B.V.
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, The Netherlands
SERVICE OCH UNDERHÅLL
Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget före alla
arbeten på maskinen!
För säker och korrekt hantering försäkra dig om att maskinen och ventilationsöppningarna är rena.
En slö diamantslipskiva kan bli vass igen genom att en
kort stund slipa ett skrovligt material (t.ex. kalkstenstegel).
Byte av borsthållarring
För att försäkra optimal dammreducering ska en sliten
borsthållarring [3] bytas ut direkt.
Tryck försiktigt ut borsthållarringen från skyddskåpan
(använd en skruvmejsel vid behov).
Tryck försiktigt in en ny borsthållarring i skyddskåpan tills
det tar stopp. Försäkra dig om att borsthållarringen inte
sticker ut från skyddskåpan så att förstycket kan tas bort
och sättas på plats utan problem.
NMH1253
07-11-2016
SVENSKA - ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONER
31
Grunnet kontinuerlig produktutvikling og tekniske
forbedringer, kan disse tekniske spesifikasjonene endres
uten forutgående varsel.
PERSONLIG SIKKERHET
Les alle drifts- og sikkerhetsreglene før bruk av
maskinen. For din egen sikkerhet må du følge
reglene nøye.
MASKININFORMASJON
Type
Strøminngang
Beskyttelsesklasse
Hastighet
Spindeltråd
Diameter på aksel
Diameter på slipeverktøy
Vekt
BS-1252
1400W
2 / II
10.000 min-1
M14
Ø 22,2 mm (7/8”)
Ø 125 mm
3,2 kg
HOVEDDELER
Hoveddelene er identisk nummerert til grafikken på verktøyet på side 3 i denne manualen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Beskyttelses- og avtrekkshette
Fremdelen av beskyttelses- og avtrekkshette
Støvbørste
Vakuumslange
Vakuumtilkobling
Ekstrahåndtak
Låsknapp for spindel
PÅ/AV-bryter
Slipespindel
Festeflens
Avstandsstykke
Slipeverktøy
Låsemutter
Skiftenøkkel til låsemutter
BRUKSOMRÅDE
Maskinen er ment til bruk for tørrsliping, avgrading og
pussing av hovedsaklig mineralske mineraler (som
betong, stein, marmor og asfalt/gips). Den er også
egnet for fjerning av beskyttelseslag og limrester.
Maskinen skal kun brukes sammen med en støvsuger
i støvkategori M, som passer til utvinning av støv og
grus.
STRØMFORSYNING
• For å oppnå et høyt nivå støvavsug, bruk en kategori M
støvsuger for mineralstøv sammen med dette verktøyet.
• Ventiler godt på arbeidsplassen.
• Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse
FFP2.
Observer relevante regelverk i ditt land for hvordan materialene skal behandles.
Vennligst observer følgende notater for å kunne redusere
støvutslipp mens du jobber.
• Bruk bare kombinasjoner av slipeverktøy, betongslipere
med montert beskyttelses- og utvinningshette, samt
støvkategori M støvsugere som anbefales av Carat.
Andre kombinasjoner kan føre til for lite støvansamling
og separasjon.
• Observer driftsinstruksjonene til støvsugeren for vedlikehold og rengjøring av støvsugeren, inkludert filteret. Tøm
støvsamlere med en gang de har fyllt seg. Rengjør filtere
på støvsugeren regelmessig og sett alltid filteret helt inn
i støvsugeren.
• Bare bruk slanger til støvsugere som anbefalt av Carat.
Ikke manipuler slangen til støvsugeren. Når steiner eller
hauger med stein/mur dras inn i slangen, stopp arbeidet
og rengjør slangen øyeblikkelig. Forhindre at slangen
bøyes eller brettes.
• Bruk betongsliperen bare til det den er ment for.
• Observer generelle krav for byggessteder.
• Sørg for god ventilasjon.
• Pass på at arbeidsområdet er fritt for hindringer. For
lengre slipejobber må støvsugeren kunne flytte seg fritt
rundt.
• Ta på hørselvern, vernebriller, støvmaske og hansker
som påkrevd. Som støvmaske, bruk en halvmaske med
partikkelfilter klasse FFP 2.
• Bruk en egnet støvsuger for rengjøring av arbeidsplassen. Forhindre at støv virvler opp ved kosting.
MONTERINGSINSTRUKSJONER
Dra hovedkontakten til verktøyet ut av uttaket
før det jobbes på selve maskinen!
Montering av slipeverktøyet
Verktøyet er ikke ment for bruk i kombinasjon med andre
verktøy enn slipeverktøy. Beskyttelseshetten gir ikke tilstrekkelig beskyttelse for annet verktøy enn slipeverktøy.
Maskinen skal bare kobles til en strømforsyning av samme
volt som indikert på maskinen, og kan kun drives på enfaset AC-forsyning. Verktøyet er dobbeltisolert i samsvar
med europeisk standard, og kan derfor brukes i ikke-jordede kontakter.
Akselen på slipeverktøyet må passe med den monterte
flensen. En feilmontert fremdel øker sjansen for at slipeverktøyet kommer i kontakt med lemmer, klær og kabler.
Ikke bruk reduksjoner eller adaptere.
STØVAVSUG
Den tillatte hastigheten (rpm) på slipeverktøyet må være
på minst 10 000 per minutt.
Støv frigitt ved behandling (sliping av mineraler) kan være helseskadelig. Berøring eller
innpusting av støv kan forårsake allergiske
reaksjoner og/eller føre til luftveisinfeksjoner
hos brukeren eller personer i nærheten.
Velg alltid en type slipeverktøy som egner seg for det spesifikke materialet. Vi anbefaler diamant-slipeverktøy fra
Carat. Observer manualen til slipeverktøyet.
Pass på at slipeverktøyet roterer i riktig retning. Verifiser at
retningen til pilen på slipeverktøyet samsvarer med retningen til pilen på maskinen.
32
NORSK - OVERSETTELSE AV ORIGINALINSTRUKSJONER
NMH1253
07-11-2016
Rengjør slipespindelen og alle delene før montering. Verifiser tilstanden på flensene og slipeverktøyet. De støttende
overflatene mellom flensene og slipeverktøyet må rengjøres og tilpasses godt.
DRIFTSINSTRUKSJONER
Verifiser at bryteren [8] aktiveres riktig og returneres til 0-posisjon når bakdelen av bryterhendelen
er presset, før maskinen skrus på.
Sikring på arbeidssted
Arbeidsstedet må være godt støttet og sikret mot glidning,
for eksempel ved bruk av sikringsenheter.
Bruk
Koble maskinen til et strømuttak med samme strømstyrke
som anvist på maskinen.
Koble til og slå på støvutvinneren.
For å starte maskinen, skyv PÅ/AV-bryteren [8] fremover.
For fortsatt drift, trykk på fremdelen av bryteren for å låse
den.
For å stoppe maskinen, trykk på bakdelen av bryteren slik
at den går til AV-posisjon.
Kontroller slipeverktøy før bruk. Slipeverktøyet må monteres riktig og kunne bevege seg fritt. Ta en prøverunde på
minst ett minutt. Ikke bruk ødelagt, ubalanserte eller vibrerende slipeverktøy. Ødelagte slipeverktøy kan sprekke og
forårsake skader.
• Plasser den monterte flensen (B) på en slik måte at
midt-foringen på slipespindelen (A) peker utover. Den
monterte flensen må monteres på en slik måte at rotasjonslåsen (to flate overflater) samsvarer med det flate
overlaget til slipespindelen.
• Monter slipeverktøyet (C) på den monterte flensen.
• Dytt på låsknappen til spindelen [7] for å låse slipespindelen. Skru fast låsemutteren (D) på spindelen og stram
den med skiftenøkkelen [14]. Pass på at foringen på
låsemutteren peker utover.
Kjør maskinen med begge hender.
Etter montering av slipeverktøyet og før det slås på,
kontroller at slipeverktøyet er riktig montert og at det kan
bevege seg fritt. Pass på at slipeverktøyet ikke dyttes mot
beskyttelses- og utvinningshetten eller andre deler.
• Når segmentene på slipeverktøyet brukes opp og ikke
når overflaten for å slipes. Monter avstandsholderen (E)
mellom den monterte flensen og slipeverktøyet. Pass på
at foringen peker utover.
Demonter slipeverktøyet
Du må demontere slipeverktøyet før transport for å unngå
skader.
Ikke rør slipeverktøyet før det har kjølt seg ned! Slipeverktøyet kan bli svært varmt når det er i drift.
Aldri rør spindelens låseknapp når spindelen roterer! Maskinen kan bli skadet.
• Dytt på låsknappen til spindelen [7] for å låse
slipespindelen.
• Løsne låsemutteren (D) ved hjelp av skiftenøkkelen [14]
og demonter fra spindelen. Fjern slipeverktøyet (C).
NMH1253
07-11-2016
Slå maskinen PÅ når den holdes over overflaten for å
slipe. La slipeverktøyet når maksimal hastighet før den
kommer i kontakt med overflaten.
Flytt maskinen med sirkelbevegelser, eller alternativt på
langs og på tvers, over arbeidsområdet/overflaten med
et moderat trykk. Legg på mindre trykk når den roterende
hastigheten faller. Pass på at slipeverktøyet når maksimal
hastighet før den kommer i kontakt med overflaten igjen.
Beskyttelses- og utvinningshetten er utstyrt med en avtakbar fremdel [2]. Spesielt for å slipe gulvet nær vegger.
NORSK - OVERSETTELSE AV ORIGINALINSTRUKSJONER
33
Fjern bare fremdelen i unntakssituasjoner. Uten fremdelen
er ikke maskinen helt beskyttet mot flyvende fragmenter
og det roterende slipeverktøyet.
Unngå enhver kontakt med slipeverktøyet. En feilmontert
fremdel øker sjansen for at slipeverktøyet kommer i kontakt med lemmer, klær og kabler.
GARANTI
Dra hovedkontakten på maskinen ut av uttaket før
enhver demontering eller montering av fremdelen av og
beskyttelseshette!
Ikke dekket av garantien:
• Defekte eller ødelagte deler som har oppstått pga feil
bruk eller tilkobling.
• Overbelastning av maskinen.
• Når vedlikehold er utført feil eller dårlig.
• Når informasjon i manualen ikke er riktig fulgt opp.
• Når maskinen er brukt av ukvalifiserte personer.
• Hvis maskinen er brukt til formål den ikke er egnet til.
• Hvis maskinen er reparert ved bruk av uoriginale deler.
• Hvis maskinens kryptering er ødelagt eller slettet.
• Hvis feil er forårsaket av brann, fukt eller transport.
Demonter fremdelen ved å presse låsen og flytte fremdelen i samme retning.
Monter fremdelen ved å dytte den til originalposisjonen.
Maskinen har en garantiperiode på 12 måneder som
gjelder fra leveringstidspunktet. Ved garantikrav må kvittering på innkjøp vises. Garantien inkluderer reparasjon av
defekte deler som har oppstått og kan kobles til materielle
feil eller produksjonsfeil.
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er vårt ansvar at dette produktet er i
samsvar med følgende standarder eller standardiserte
dokumenter:
EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/EC; 2014/30/EC;
2002/95/EC
UTSLIPP
Vibrasjonsutslipp verdi ah = 5 m/s².
Usikkerhet K < 1.5 m/s².
Administrerende direktør: C.J. van Beek
Vanligvis er støynivåene på produktet: Lydtrykknivå 88 dB(A); Lydeffektnivå 99 dB(A). Usikkerhet K=3 dB.
Målte verdier bestemt i henhold til EN 60745.
MILJØBESKYTTELSE
I henhold til bestemmelsene i EU-forordning
2012/19/EU, er CARAT ansvarlig for å resirkulere gamle, elektriske drillmotorer. Du bes derfor
om å returnere gamle, elektriske drillmotorer fra
CARAT til din lokale forhandler.
06-02-2009
CARAT Nederland B.V.
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Nederland
SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Dra hovedkontakten på verktøyet ut av uttaket
før det jobbes på selve maskinen!
For at maskinen skal være trygg og virke riktig, hold den og
ventilasjonspunkter rene.
Et sløvt slipeverktøy kan returneres med slipemateriale
(f.eks. kalk/sand/murstein).
Bytting av støvbørste
For å sikre optimal støvutvinning, bytt en slitt støvbørste
[3].
Dra støvbørsten (hvis nødvendig med hjelp av en skrutrekker) forsiktig ut av beskyttelses- og utvinningshetten.
Dytt en ny støvbørste forsiktig inn i hele sin lengde. Pass
på at støvbørsten ikke forlenger beskyttelses- og utvinningshetten, slik at fremdelen kan demonteres og monteres uten problemer.
34
NORSK - OVERSETTELSE AV ORIGINALINSTRUKSJONER
NMH1253
07-11-2016
CARAT Nederland B.V.
Nikkelstraat 18
4823 AB Breda
The Netherlands
www.carat-tools.com
www.carat-tools.nl
www.carat-tools.dk
NMH1253
06-02-2009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement