EPC126 EPC146 EPC186 EPC128 EPC148 EPC188

EPC126 EPC146 EPC186 EPC128 EPC148 EPC188
Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-89 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
EPC126
EPC146
EPC186
EPC128
EPC148
EPC188
2
3
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše akumulátorová vrtačka/šroubovák Black & Decker
EPC126/EPC146/EPC186 je určena pro šroubování
a vrtání do dřeva, kovu a plastů.
f.
Vaše příklepová vrtačka/šroubovák Black & Decker
EPC128/EPC148/EPC188 je určena pro šroubování
a vrtání do dřeva, kovu, plastů a měkkého zdiva. Toto
nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru nebo vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu použit
proudový chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie
a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka určená pro určitý druh baterie může být
nebezpečná při nabíjení jiného typu baterie.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou určeny pro daný typ nářadí.
Použití jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k vzniku
spálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li
se kapalina očí, zasažené místo omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
♦
♦
♦
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
pracovního nástroje s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči, držte elektrické nářadí vždy za izolované části. Montážní
prvky, které se dostanou do kontaktu s „živým“
vodičem, způsobí, že neizolované kovové části
elektrického nářadí budou také „živé“, což může
obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
protože může být horký.
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití tohoto výrobku
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací
s tímto nářadím, než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy nebo poškození
zařízení.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude
používat výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad půso-
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro vrtačky a příklepové vrtačky
5
bení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač chodu vpřed/vzad
3. Volič režimu / objímka pro nastavení utahovacího
momentu
4. Sklíčidlo
5. Volič otáček
6. Držák nástrojů
7. Baterie
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky
Baterie
♦
Nikdy se nepokoušejte narušit obal baterie.
♦
Zabraňte kontaktu baterií s vodou.
♦
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Obr. A
8. Kolíkový konektor nabíječky
9. Nabíječka
10. Úložný prostor pro baterie
Sestavení
Varování! Před sestavím vyjměte z nářadí baterii.
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. B a C)
♦
Chcete-li baterii (7) nasadit, srovnejte ji s místem
jejího uložení na nářadí. Zasuňte baterii do nářadí
a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu řádnému
usazení.
♦
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (11) a současně vysunujte baterii z nářadí.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Nabíječky
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s nářadím. Ostatní
baterie mohou prasknout, způsobit poranění nebo
jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nesnažte se vniknout pod kryt nabíječky.
♦
Nepokoušejte se nabíječku zkoumat.
Upevnění krytu baterie (obr. C)
Varování! Při přepravě a skladování upevněte na baterii
(7) kryt (12).
Upnutí a vyjmutí vrtáku nebo šroubovacího nástavce (obr. D)
Toto nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem,
které usnadňuje výměnu nástrojů.
♦
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy (2).
♦
Při otevírání sklíčidla jednou rukou otáčejte jeho
přední části (13) a druhou rukou přidržujte jeho
zadní část (14).
♦
Zasuňte do sklíčidla upínací stopku nástroje (15)
a sklíčidlo pevně dotáhněte.
Toto nářadí je dodáváno s oboustranným šroubovacím
nástavcem, který je umístěn v držáku nástrojů (6).
♦
Šroubovací nástavec vyjmete z držáku nástrojů
vysunutím.
♦
Šroubovací nástavec uložíte do držáku řádným
zatlačením.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Tepelná pojistka proti
přetížení je účinná pouze jednou a potom musí
být vyměněna.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k zásuvce
elektrického proudu.
Sejmutí a nasazení sklíčidla (obr. E)
♦
Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
♦
Pomocí šroubováku vyšroubujte ve směru pohybu
hodinových ručiček zajišťovací šroub sklíčidla.
♦
Upněte do sklíčidla šestihranný klíč a udeřte do něj
kladivem jako na uvedeném obrázku.
♦
Vyjměte šestihranný klíč ze sklíčidla.
6
♦
♦
Nabíječka s kolíkovým konektorem
♦
Chcete-li baterii nabít, zkontrolujte, zda je řádně
nasazena na vrtačce.
♦
Zasuňte kolíkový konektor (8) do zdířky.
♦
Připojte nabíječku k síti.
♦
Proveďte zapnutí.
Po normálním použití poskytne nabíjecí doba v trvání
3 hodin dostatečný výkon pro většinu aplikací. Ovšem
delší nabíjení v trvání až 6 hodin by mohlo značně
prodloužit provozní dobu nářadí, v závislosti na baterii
a provozníchj podmínkách.
♦
Odpojte nářadí od nabíječky.
Varování! Nepoužívejte nářadí, které je připojeno
k nabíječce.
Vyšroubujte sklíčidlo otáčením proti směru pohybu
hodinových ručiček.
Chcete-li sklíčidlo nasadit zpět, našroubujte jej na
hřídel a zajistěte jej zajišťovacím šroubem.
Zbytková rizika.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
Volba směru otáčení (obr. G)
Při vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem
dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček). Pro
povolování šroubů a uvolňování zablokovaných vrtáků
používejte chod vzad (proti směru pohybu hodinových
ručiček).
♦
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) doleva.
♦
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro
chodu vpřed/vzad doprava.
♦
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Volba pracovního režimu nebo utahovacího momentu (obr. H)
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro volbu pracovního
režimu a pro nastavení momentu při utahování šroubů.
Šrouby velkých rozměrů a obrobky z tvrdých materiálů
vyžadují nastavení vyšší hodnoty momentu než malé
šrouby a měkké materiály. Objímka poskytuje široké
rozpětí hodnot momentu podle vašich potřeb.
♦
Pro vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte objímku
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů
zjistěte polohu elektrických vedení a vodovodních,
plynových nebo jiných potrubí.
Nabíjení baterie (obr. A a F)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Nabíjíte-li baterii poprvé nebo po dlouhodobém uskladnění,
dojde k jejímu nabití zhruba na 80 % celkové kapacity.
Baterie dosáhne plné kapacity až po několika cyklech nabití a vybití. Baterie se může během nabíjení
zahřívat. Jedná se o normální stav, který neznamená
žádný problém.
♦
Varování! Nenabíjejte baterii, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Použití nabíječky
♦
Chcete-li nabít baterii (7), vyjměte ji z nářadí a nasuňte lůžko nabíječky (10) na baterii.
♦
Připojte nabíječku (9) k síti.
Při nabíjení dochází k zahřívání baterie. Přibližně po 3
hodinách nabíjení bude baterie dostatečně nabitá pro
běžné použití. Přibližně po 8 až 10 hodinách nabíjení
bude baterie zcela nabita.
♦
Sejměte lůžko nabíječky z baterie.
(3) do polohy pro vrtání srovnáním symbolu se
značkou (16).
Při šroubování nastavte objímku na požadovanou
hodnotu momentu. Neznáte-li ještě vhodné nastavení, postupujte následovně:
Nastavte objímku (3) na nejmenší hodnotu
momentu.
Utáhněte první šroub.
Začne-li spojka před dosažením požadovaného výsledku prokluzovat, zvětšete hodnotu
momentu nastavením objímky do další polohy
a pokračujte v utahování šroubu. Opakujte
tento postup, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení. Použijte toto nastavení i pro
dotažení zbývajících šroubů.
Vrtání do zdiva (obr. H a I)
♦
Chcete-li vrtat do zdiva, nastavte objímku (3) do
polohy pro vrtání s příklepem srovnáním symbolu
se značkou (16).
♦
Nastavte volič otáček (5) směrem k přední části
nářadí (2. převodový stupeň).
7
Ochrana životního prostředí
Volič otáček (obr. I)
♦
Pro vrtání do oceli a pro šroubování nastavte volič
otáček (5) směrem k zadní části nářadí (1. převodový stupeň).
♦
Pro vrtání do jiných materiálů než je ocel nastavte
volič otáček (5) směrem k přední části nářadí (2.
převodový stupeň).
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte tento
výrobek v tříděném odpadu.
Vrtání/šroubování
♦
Pomocí přepínače pro chod vpřed/vzad (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Rady pro optimální použití
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Vrtání
♦
Vždy vyvíjejte mírný tlak v ose vrtáku.
♦
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou
stranou obrobku zmenšete tlak vyvíjený na nářadí.
♦
Aby při průniku vrtáku nedocházelo k tvorbě třísek
na povrchu obrobku, podložte obrobek kouskem
dřeva.
♦
Při vrtání otvorů do dřeva, které mají větší průměr,
používejte ploché vrtáky do dřeva.
♦
Při vrtání do kovu používejte vrtáky z rychlořezné
oceli (HSS).
♦
Při vrtání do zdiva použijte vrtáky do zdiva.
♦
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
♦
Pro zvýšení přesnosti vrtání si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, vytvořte na povrchu obrobku
pomocí průbojníku vodicí značku.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Baterie
Baterie Black & Decker lze mnohokrát opakovaně nabíjet. Po ukončení jejich životnosti je
likvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
Šroubování
♦
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího nástavce.
♦
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
♦
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
♦
♦
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
Baterie typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do
místní sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
Technické údaje
EPC126 (H1) EPC146 (H1) EPC186(H1)
Napájecí napětí VDC 12
Otáčky
naprázdno
min-1 0-450/
0-1 400
Max. moment
Nm 18
Maximální průměr
sklíčidla
mm 10
Maximální průměr vrtáku při vrtání
Ocel/dřevo
mm 10/25
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí baterii. Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí.
8
14,4
18
0-450/
0-1 500
20
0-400/
0-1 350
25
10
10
10/25
10/25
Baterie
Kapacita
Typ
Hmotnost
A12/A12E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,5
Baterie
Kapacita
Typ
Hmotnost
A12NH
Ah 1,5
NiMH
kg 0,6
A14/A14E
A18/A18E
1,0
NiCd
0,6
1,0
NiCd
0,7
A14NH
A18NH
1,5
NiMH
0,7
1,5
NiMH
0,9
Nabíječka
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba
nabíjení
Nabíječka
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba
nabíjení
90500843
90500847
90500855
90500858
VAC 230-240
VDC 14,5-15,3
mA 210-220
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
hod 8-10
8-10
8-10
12
14,4
18
0-450/
0-1 400
18
0-450/
0-1 500
22
0-400/
0-1 350
25
Max. moment Nm
Maximální průměr
sklíčidla
mm 10
10
Maximální průměr vrtáku při vrtání
Ocel/dřevo
mm 10/25
10/25
Zdivo
mm 10
10
Baterie
Kapacita
Typ
Hmotnost
Baterie
Kapacita
Typ
Hmotnost
A12/A12E
Ah 1,0
NiCd
kg 0,5
A12NH
Ah 1,5
NiMH
kg 0,6
90500844
90500848
90500856
90500859
230-240
17,4-18,2
200-210
90500845
90500849
90500857
90500860
230-240
21,75-22,6
210-230
hod 8-10
8-10
8-10
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 87 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 98 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Příklepové vrtání do betonu (ah, ID) 11,4 m/s2, odchylka (K) 1,5
m/s2, Vrtání do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2,
Šroubování bez rázů (ah, S) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
ES Prohlášení o shodě
EPC128 (H1) EPC148 (H1) EPC188(H1)
Napájecí napětí VDC
Otáčky
naprázdno
min-1
90500843
90500847
90500855
90500858
VAC 230-240
VDC 14,5-15,3
mA 210-220
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
EPC126/EPC146/EPC186/ EPC148/EPC148/EPC188
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1
10
10/25
10
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
A14/A14E
A18/A18E
1,0
NiCd
0,6
1,0
NiCd
0,7
A14NH
A18NH
1,5
NiMH
0,7
1,5
NiMH
0,9
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/07/2011
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a v evropské zóně
volného obchodu EFTA.
9
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde budete informováni o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků.
10
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00158721 - 29-07-2011
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising