null  User manual
JE114
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
Odštavňovač/ Odšťavovač / Sokowirówka / Juice extractor
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje
do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,
pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj
není určen pro komerční použití.
• Chraňte ho před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké
ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze
zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za
kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit
nebo v případě poruchy.
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj
vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
• Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel
nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje
nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
• V případě selhání či nesprávné činnosti přístroj vypněte a nepokoušejte se ho sami opravit.
Obraťte se na autorizovaný servis a žádejte originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedeného může ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
• Používejte jen originální příslušenství.
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj
• Pro ochranu před elektrickým šokem neponořujte kabel, zástrčku ani jednotku do vody ani jiné
kapaliny.
• Při používání spotřebiče v blízkosti dětí je třeba zvýšená opatrnost.
• Není-li spotřebič používán nebo budete-li provádět montáž či demontáž jeho součástí, vždy jej
odpojte ze zásuvky.
• Spotřebič nepoužívejte venku. Je určen pouze pro domácí používání.
• Nenechte kabel viset před ostré hrany stolu nebo linky ani se dotýkat horkých předmětů.
• Nepokládejte spotřebič do blízkosti horkého plynového či elektrického vařiče ani zahřáté trouby.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru. Spotřebič používejte pouze k uvedeným účelům.
• Zamezte styku s pohyblivými částmi spotřebiče.
• Vždy před zapnutím zkontrolujte, zda je ochranný kryt spotřebiče řádně zabezpečen. Kryt
během provozu odšťavovače neodepínejte. Není-li kryt bezpečně usazen, jednotka se automaticky vypne.
• Spotřebič nesmí být používán bez krytu řádně nasazeného pomocí zajišťovacích klapek.
PRACUJTE POUZE S ŘÁDNĚ SESTAVENÝM SPOTŘEBIČEM.
• Po skončení práce odšťavovač vždy vypínejte (spínač do polohy „OFF“). Před demontáží nejprve ověřte, zda se motor již zcela zastavil.
• Do otvorů v zapnutém odšťavovači nikdy nevkládejte prsty nebo cizí předměty. Dojde-li k
uvíznutí potravin v otvorech, použijte k jejich protlačení pěchovátko nebo jiný kousek ovoce či
zeleniny.
• Pokud se takto ovoce protlačit nepodaří, vypněte motor, odpojte spotřebič od napájení, rozmontujte odšťavovač a vyjměte zbytek potraviny.
• Zkontrolujte, zda je filtrační košík pevně usazen na hřídeli.
CZ - CZ
• Nepřetěžujte spotřebič a nepoužívejte k tlačení potravin příliš velkou sílu.
VÝSTRAHA:
Strouhací nůž je velmi ostrý, proto vždy používejte pěchovátko. Pozor na pohyblivé části.
Držte prsty mimo dosah dávkovacího otvoru a vypouštěcích otvorů. Před čištěním, montáží a
demontáží odpojte spotřebič od přívodu elektřiny.
Popis ovládacích prvků
P1. Pěchovátko
P2. Ochranný kryt
P3. Filtrační košík a strouhací nůž
P4. Horní jednotka
P5. Bezpečnostní klapky
P6. Hřídel
P7. Nádoba na šťávu
P8. Jednotka s motorem
P9. Nádoba na dužinu
P10. Hlavní spínač On/Off
P11. Kontrolka napájení
Pokyny k použití
Před zapnutí prosím zkontrolujte, zda ochranný kryt (P2) se znakem šipky a bezpečnostní
klapky (P5) se znakem šipky jsou na stejné straně. V případě potřeby horní jednotkou otočte
(P4).
POKYNY PRO LISOVÁNÍ ŠŤÁV
• Při přípravě směsných šťáv používejte nejprve měkčí a poté tvrdší ingredience.
• Vitamíny se ztrácejí brzy po vymačkání šťáv. Doporučujeme proto vypít džus co nejdříve.
• Jablečná šťáva rychle hnědne. Pro zpomalení tohoto procesu použijte několik kapek citrónu.
• Odšťavenou dužinu lze použít jako základ do polévek, omáček, marmelád a dezertů.
CZ - POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE:
Prosím nezapomeňte, že funkce bezpečnostního blokování brání jednotce pracovat, dokud
není bezpečnostní kryt řádně nasazen a zajištěn.
1) Před zapojením do elektřiny se ujistěte, že vypínač je v pozici „OFF“ (vypnuto) a bezpečnostní klapky jsou řádně zajištěny.
2) Ovoce nebo zeleninu důkladně omyjte. Ovoce nasekejte na menší kousky tak, aby prošly
dávkovacím otvorem.
- Odšťavovač nezpracovává banány, meruňky, mango a papáju, protože toto ovoce je málo
šťavnaté.
- Odšťavovač nezpracovává kokosové ořechy nebo jiné tvrdé plody, protože mohou poškodit motor a filtr.
Z citrusových plodů je nutno nejprve odstranit dužinu, třešně apod. zbavit pecek.
- Odšťavovač není vhodný pro zpracovávání rybízu
3) Zkontrolujte, zda uváděné elektrické parametry spotřebiče vyhovují místní elektrické síti a
poté spotřebič zapojte do zásuvky.
4) Nastavte spínač na „ON“ (zapnuto).
5) Do dávkovacího otvoru vložte připravené ovoce a jemně jej tlačte dolů.
6) Po naplnění nádoby na šťávu spotřebič vypněte (tlačítko do polohy „OFF”) a před dalším
používáním nádobu vyprázdněte.
7) Po skončení práce spotřebič vypněte („OFF”) a odpojte ze sítě.
NENECHTE ODŠŤAVOVAČ PRACOVAT SOUVISLE DÉLE NEŽ 2 MINUTY. POTÉ JEJ
VYPNĚTE A NECHTE ALESPOŇ 2 MINUTY CHLADNOUT. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BY MOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ MOTORU.
UŽITEČNÉ TIPY:
1.
Nejlepšího výsledku dosáhnete při zpracovávání mladého a zejména čerstvého ovoce.
Obecně platí, že čím měkčí zelenina a zralejší ovoce, tím hustší šťáva.
2.
Ovoce a zeleninu umyjte a nechte pokud možno dobře oschnout.
3.
Ovoce a mrkev krájejte na proužky.
4.
Listnatou zeleninu rolujte do balíčků.
Čištění a údržba
• ZKONTROLUJTE, ZDA JE ODŠŤAVOVAČ VYPNUTÝ(„OFF”) A ZÁSTRČKA ODPOJENÁ Z
ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. POTÉ MŮŽETE PROVÉST MONTÁŽ NEBO DEMONTÁŽ JEHO
SOUČÁSTÍ.
• Otevřete bezpečnostní klapky, sejměte kryt nádoby, horní jednotku a poté filtrační košík. Očistěte tyto části pod tekoucí vodou. Nemyjte v myčce na nádobí nebo velmi horkou vodu.
• Pro snadnější čištění filtračního košíku doporučujeme použít zubní kartáček (není přiložen).
• VAROVÁNÍ: Jednotku motorem neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Motor musí být
udržován v suchu. Pro očištění jednotky motoru použijte vlhký hadřík.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte brusné přípravky ani drátěnky.
• Všechny části řádně osušte.
• Montáž součástí proveďte ve správném pořadí a spotřebič uložte na suchém místě.
• Před čištěním, montáží a demontáží spotřebič vždy odpojte od napájení
Odstraňování poruch
Přístroj nefunguje
- Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu
- Zkontrolujte polohu hlavního spínače a správné sestavení spotřebiče
CZ - CZ
Záruka
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby
nebo vadou použitých materiálů. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení záručního listu a originálu dokladu o
zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem a čitelným razítkem prodejny. Nárok lze uplatňovat u prodejce, kterého byl výrobek zakoupen nebo u některého z autorizovaných servisních středisek.
Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
- zásahu do přístroje (zásah do výrobku může provést pouze autorizovaný servis).
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou.
- nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zejména pokud byl používán k profesionální
či jiné výdělečné činnosti.
- zjevné mechanické poškození.
Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného používání.
Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje.
Nepodstatné odchylky od standartního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako
je například elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl
zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Materiál výrobku splňuje nejnovější
směrnice Evropské unie.
Po uplynutí záruky
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném obchodě nebo autorizovaném servisním středisku.
Technická specifikace
- Odštavňovač
- Nerezové mikrosítko
- 1 rychlost
- Snadno rozebíratelné části
- Spínač s bezpečnostním systémem
- Gumové nožičky zajišťující stabilitu
- Napájení: 230 V ~ 50 Hz
- Příkon: 350 W
- Rozměry: 22,5 x 30,5 x 20 cm
- Hmotnost: 2,5 kg
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
CZ - VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI, ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ
JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3
materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte, prosím, místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s
výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento
výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských
zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím,
že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním
následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte
na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod
číslem 05065/06-ECZ.
Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ 0000213.
CZ - SK
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja
do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným
listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre
uschovajte.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj
nie je určený pre komerčné použitie.
• Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade
ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade,
že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite
zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.
• Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za
kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť
alebo v prípade poruchy.
• Prístroj nesmie zostaťv prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj
vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
• Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje
nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky.
• V prípade zlyhania či nesprávnej činnosti prístroj vypnite a nepokúšajte sa ho sami opraviť.
Obráťte sa na autorizovaný servis a žiadajte originálne náhradné diely. Nedodržanie vyššie
uvedeného môže ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča.
• Používajte len iriginálne príslušenstvo.
• Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj“.
Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj
• Pre ochranu pred elektrickým šokom neponárajte kábel, zástrčku ani jednotku do vody ani
inej kvapaliny.
• Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je treba zvýšená opatrnosť.
• Ak nie je spotrebič používaný alebo ak budete montovať či demontovať jeho súčasti, vždy ho
odpojte zo zásuvky.
• Spotrebič nepoužívajte vonku. Je určený iba pre domáce používanie.
• Nenechajte kábel visieť cez ostré hrany stolu alebo linky ani sa dotýkať horúcich predmetov.
• Nepokladajte spotrebič do blízkosti horúceho plynového či elektrického variča ani horúcej
rúry.
• Nenechávajte spotrebič bez dozoru. Spotrebič používajte iba na uvedené účely.
• Zamedzte styku s pohyblivými časťami spotrebiča.
• Vždy pred zapnutím skontrolujte, či je ochranný kryt spotrebiča riadne zabezpečený. Kryt v
priebehu prevádzky odšťavovača neodopínajte. Ak nie je kryt bezpečne usadený, jednotka sa
automaticky vypne.
• Spotrebič nesmie byť používaný bez krytu riadne nasadeného pomocou zaisťovacích klapiek.
PRACUJTE IBA S RIADNE ZOSTAVENÝM SPOTREBIČOM.
• Po skončení práce odšťavovač vždy vypínajte (spínač do polohy „OFF“). Pred demontážou
najprv overte, či sa motor už úplne zastavil.
• Do otvorov v zapnutom odšťavovači nikdy nevkladajte prsty alebo cudzie predmety. Ak dôjde
k uviaznutiu potravín v otvoroch, použite na ich pretlačenie piest alebo iný kúsok ovocia či
zeleniny.
• Pokiaľ sa takto ovocie pretlačiť nepodarí, vypnite motor, odpojte spotrebič od napájania, rozmontujte odšťavovač a vyberte zvyšok potraviny.
• Skontrolujte, či je filtračný košík pevne usadený na hriadeli.
• Nepreťažujte spotrebič a nepoužívajte na tlačenie potravín príliš veľkú silu.
SK - VÝSTRAHA:
Strúhací nôž je veľmi ostrý, preto vždy používajte piest. Pozor na pohyblivé časti.
Držte prsty mimo dosah dávkovacieho otvoru a vypúšťacích otvorov. Pred čistením, montážou
a demontážou odpojte spotrebič od prívodu elektriny.
Popis ovládacích prvkov
P1. P2. P3. P4. P5. P6. P7. P8. P9. P10. P11. Piest
Ochranný kryt
Filtračný košík a strúhací nôž
Horná jednotka
Bezpečnostné klapky
Hriadeľ
Nádoba na šťavu
Jednotka s motorom
Nádoba na dužinu
Hlavný spínač On/Off
Kontrolka napájania
Pokyny na použitie
Pred zapnutím prosím skontrolujte, či ochranný kryt (P2) so znakom šípky a bezpečnostnej
klapky (P5) so znakom šípky sú na rovnakej strane. V prípade potreby otočte hornou jednotkou
(P4).
POKYNY PRE LISOVANIE ŠTIAV
• Pri príprave zmesových štiav používajte najprv mäkšie a potom tvrdšie ingrediencie.
• Vitamíny sa strácajú rýchlo po vytlačení šťavy. Odporúčame preto vypiť džús čo najskôr.
• Jablková šťava rýchle hnedne. Pre spomalenie tohto procesu použite niekoľko kvapiek citrónu.
• Odšťavenú dužinu je možné použiť ako základ do polievok, omáčok, marmelád a dezertov.
SK - SK
POUŽÍVANIE PRÍSTROJA:
Prosím nezabudnite, že funkcia bezpečnostného blokovania bráni jednotke pracovať, dokiaľ nie
je bezpečnostný kryt riadne nasadený a zaistený.
1) Pred zapojením do elektriny sa uistite, že vypínač je v pozícii „OFF“ (vypnuté) a bezpečnostné klapky sú riadne zaistené.
2) Ovocie alebo zeleninu dôkladne umyte. Ovocie nasekajte na menšie kúsky tak, aby prešlidávkovacím otvorom.
- Odšťavovač nespracováva banány, marhule, mango a papáju, pretože toto ovocie je málo
šťavnaté.
- Odšťavovač nespracováva kokosové orechy alebo iné tvrdé plody, pretože môžu poškodiť
motor a filter.
- Z citrusových plodov je nutné najprv odstrániť dužinu, čerešne apod. zbaviť kôstok.
- Odšťavovač nie je vhodný pre spracovanie ríbezlí.
3) Skontrolujte, či uvádzané elektrické parametre spotrebiče vyhovujú miestnej elektrickej sieti
a potom spotrebič zapojte do zásuvky.
4) Nastavte spínač na „ON“ (zapnuté).
5) Do dávkovacieho otvoru vložte pripravené ovocie a jemne ho tlačte dole.
6) Po naplnení nádoby na šťavu spotrebič vypnite (tlačidlo do polohy „OFF”) a pred ďalším
používaním nádobu vyprázdnite.
7) Po skončení práce spotrebič vypnite („OFF”) a odpojte zo siete.
NENECHAJTE ODŠŤAVOVAČ PRACOVAŤ SÚVISLE DLHŠIE NEŽ 2 MINÚTY. POTOM HO
VYPNITE A NECHAJTE ASPOŇ 2 MINÚTY CHLADNÚŤ. V OPAČNOM PRÍPADE BY MOHLO
DÔJSŤ K POŠKODENIU MOTORU.
UŽITOČNÉ TIPY:
1.
Najlepší výsledok dosiahnete pri spracovávaní mladého a hlavne čerstvého ovocia.
Obecne platí, že čím mäkšia zelenina a zrelšie ovocie, tým hustejšia šťava.
2.
Ovocie a zeleninu umyte a nechajte pokiaľ možno dobre uschnúť.
3.
Ovocie a mrkvu krájajte na prúžky.
4.
Listnatú zeleninu rolujte do balíčkov.
Čistenie a údržba
• SKONTROLUJTE, ČI JE ODŠŤAVOVAČ VYPNUTÝ(„OFF”) A ZÁSTRČKA ODPOJENÁ Z
ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY. POTOM MÔŽETE MONTOVAŤ ALEBO DEMONTOVAŤ JEHO
SÚČASTI.
• Otvorte bezpečnostné klapky, zložte kryt nádoby, hornú jednotku a potom filtračný košík.
Očistite tieto časti pod tečúcou vodou. Neumývajte v umývačke riadu alebo veľmi horúcou
vodou.
• Pre jednoduchšie čistenie filtračného košíku odporúčame použiť zubnú kefku (nie je priložená).
• VAROVANIE: Jednotku motoru neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Motor musí byť
udržovaný v suchu. Pre očistenie jednotky motoru použite vlhkú utierku.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte brúsne prípravky ani drôtenky.
• Všetky časti riadne osušte.
• Montujte súčasti v správnom poradí a spotrebič uložte na suchom mieste.
• Pred čistením, montážou a demontážou spotrebič vždy odpojte od napájania
SK - Odstraňovanie porúch
Prístroj nefunguje
- Skontrolujte pevné usadenie prívodného káblu
- Skontrolujte polohu hlavného spínača a správne zostavenie spotrebiča
Záruka
Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby
alebo vadou použitých materiálov. Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu
na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.
Nárok na záruku je možné uplatniť iba po predložení záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtu) s typovým označením výrobku, dátumom a čitateľnou pečiatkou predajne.
Nárok sa uplatňuje u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo u niektorého z autorizovaných servisných stredísk.
Zákazník stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis v prípade:
-
zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
-
poškodenie prístroja vplyvom živelnej pohromy.
-
akejkoľvek zmeny v záručnom liste spôsobenej neoprávnenou osobou.
-
nevyplnenie záručného listu, straty záručného listu.
-
používanie výrobku pre iné účely než je obvyklé, hlavne pokiaľ bol používaný k profesio
nálnej či inej zárobkovej činnosti .
-
zjavné mechanické poškodenie.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru nad rámec bežného používania.
Poškodenie príslušenstva nie je automatickým dôvodom pre bezplatnú výmenu kompletného
prístroja.
Nepodstatné odchýlky od štandartného provedenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku, si
výrobca vyhradzuje.
Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE,
ako je napríklad elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol
skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostných predpisov. Materiál výrobku splňuje najnovšie
smernice Európskej únie.
Po uplynutí záruky
Po uplynutí záručnej doby je možné za úplatu urobiť opravy v príslušnom obchode alebo autorizovanom servisnom stredisku.
Technická špecifikácie
- Odšťavovač
- Nerezové mikrositko
- 1 rýchlosť
- Ľahko rozoberateľné časti
- Spínač s bezpečnostným systémom
- Gumové nožičky zaisťujúce stabilitu
- Napájanie: 230 V ~ 50 Hz
- Príkon: 350 W
- Rozmery: 22,5 x 30,5 x 20 cm
- Hmotnosť: 2,5 kg
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
SK - 10
SK
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s
výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento
výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým,
že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym
následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom
prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a
elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku
sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde
ste výrobok zakúpili.
Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u spoločnosti Elektrowin a.s. pod
číslom 05065/06-ECZ.
Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u spoločnosti Envidom pod číslom EZ 0000213.
SK - 11
Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed wprowadzeniem tego urządzenia do eksploatacji bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję obsługi i wraz z kartą gwarancyjną,
paragonem fiskalnym (asygnatą) i według możliwości także z opakowaniem i wewnętrzną zawartością opakowania dobrze schowaj.
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa
• Urządzenie to używać wyłącznie dla prywatnego zapotrzebowania i dla określonych celów.
Urządzenie to nie jest przeznaczone dla używania komercyjnego.
• Urządzenie chronić przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wilgocią (w
żadnym wypadku nie zanurzać urządzenia do cieczy) i kontaktem z ostrymi krawędziami. Nie
używać urządzenia w wypadku, że mają Państwo wilgotne ręce. Jeżeli dojdzie do zwilżenia
lub namoczenia urządzenia, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Strzec się przed
kontaktem z wodą.
• Wyłączyć urządzenie i zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (ciągnąć tylko wtyczkę, nigdy nie za kabel), jeżeli nie będą Państwo używać urządzenia, jeżeli będą Państwo chcieli
zamontować wyposażenie, wyczyścić urządzenie lub w wypadku awarii.
• Urządzenie nie może być eksploatowane bez nadzoru. Jeżeli muszą Państwo opuścić miejsce pracy, zawsze wyłączyć urządzenie, ewentualnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (zawsze
ciągnąć wtyczkę, nigdy nie za kabel).
• Aby ochronić dzieci przed ryzykiem połączonym z urządzeniami elektrycznymi, dopilnować,
aby kabel nie wisiał na dół i dzieci nie dosięgły na urządzenie.
• Regularnie kontrolować urządzenie i kabel doprowadzający z punktu widzenia uszkodzenia.
Jeżeli urządzenie wykazuje usterki, nie wprowadzać do eksploatacji.
• W wypadku nie zadziałania lub niewłaściwej czynności, wyłączyć urządzenie i nie próbować
go naprawiać własnymi siłami. Zwrócić się do autoryzowanego serwisu i zażądać oryginalne
części zamienne. Nie dotrzymanie wyżej wymienionych wskazówek może mieć wpływ na
bezpieczeństwo urządzenia odbiorczego.
• Używać tylko oryginalne wyposażenie.
• Prosimy, aby Państwo respektowali następujący rozdział „Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla tego urządzenia“.
Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla tego urządzenia
• Dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie wolno zanurzać kabla, wtyczki ani
właściwego urządzenia w wodzie ani żadnej innej cieczy.
• W przypadku używania urządzenia w pobliżu dzieci należy szczególnie dbać na dotrzymywanie zasad bezpieczeństwa.
• Jeżeli urządzenie nie jest używane lub, jeżeli chcą Państwo przeprowadzić montaż lub
demontaż jakiejkolwiek jego części należy urządzenie wyłączyć z sieci elektrycznej.
• Urządzenie nie wolno używać na zewnątrz. Urządzenie jest przeznaczone do używania w
domu.
• Nie należy pozostawiać kabel wolno wiszący przez ostre krawędzie stołu lub blatu kuchennego. Kabel nie powinien dotykać gorących przedmiotów.
• Nie wolno stawiać urządzenie w pobliżu gorącej kuchenki gazowej lub elektrycznej ani w
pobliżu rozgrzanego piekarnika.
• Urządzenie należy używać wyłącznie w celu, do którego jest przeznaczone.
• Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzenia.
• Zawsze przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy pokrywa ochronna urządzenia
jest odpowiednio zabezpieczona. Zabrania się otwierać pokrywę w trakcie pracy sokowirówki.
W przypadku, że pokrywa nie jest odpowiednio zamknięta urządzenie zostanie automatycznie
wyłączone.
PL - 12
PL
• Urządzenie nie wolno używać bez odpowiednio zamkniętej pokrywy, zabezpieczonej klapkami bezpieczeństwa. URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDNIO
POSKŁADANE.
• Po zakończeniu pracy sokowirówki należy urządzenie wyłączyć (wyłącznik do pozycji „OFF”).
Przed demontażem należy się upewnić czy silnik skończył prace.
• Nie wolno wkładać palce ani żadne obce ciała w otwory włączonej sokowirówki. Jeżeli dojdzie
do zablokowania otworów częścią mielonych owoców lub warzyw, do odblokowania należy
użyć popychacz lub inny kawałek owocu lub warzywa.
• Jeżeli w ten sposób nie uda się odblokować otworów, należy silnik wyłączyć, wyjąć wtyczkę z
gniazdka, rozebrać sokowirówkę i wyjąć zablokowany kawałek owocu lub warzywa.
• Należy sprawdzić odpowiednie osadzenie koszyka filtracyjnego na wale.
• Nie należy przeciążać urządzenie i używać zbyt dużej siły do dociskania przetwarzanych
owoców i warzyw.
OSTRZEŻENIE:
Urządzenie posiada bardzo ostry nóż tnący, dlatego podczas pracy należy zawsze używać popychacz. Należy unikać kontaktu z częściami ruchomymi.
Należy dotrzymywać bezpieczną odległość od otworu wlotowego i otworów wypustowych.
Przed czyszczeniem, montażem i demontażem należy urządzenie wyłączyć z sieci elektrycznej.
Opis pierwiastków sterujących
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
P6.
P7.
P8.
P9.
P10.
P11.
Popychacz
Pokrywa ochronna
Koszyk filtracyjny i nóż tnący
Część górna
Klapki zabezpieczające
Wał napędowy
Pojemnik na sok
Część silnikowa
Pojemnik na miąższ
Główny przełącznik On/Off
Kontrolka podłączenia do sieci
PL - 13
Obsługa - zalecenia
Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić czy pokrywa ochronna (P2) ze strzałką i klapki
bezpieczeństwa (P5) ze strzałką znajdują się po tej samej stronie. W przeciwnym razie należy
skręcić górną częścią urządzenia (P4).
PRZYGOTOWYWANIE SOKU - INSTRUKCJE
• W celu przygotowywania soków wieloskładnikowych należy przetwarzać najpierw składniki
bardziej miękkich i soczystych następnie przechodząc na twardsze.
• Wraz z upływem czasu w soku zmniejsza się zawartość witamin. Wyprodukowany sok należy
wypić jak najszybciej.
• Sok z jabłek na powietrzu brunatnieje. Dla spowolnienia tego procesu zalecamy dodać do
soku kilka kropli cytryny.
• Wyciśnięty z soku miąższ można użyć do wyrobu zup, sosów, dżemów i deserów.
INSTRUKCJA OBSŁUGI:
Należy pamiętać, że funkcja blokady bezpieczeństwa nie pozwala urządzeniu pracować do
momentu kiedy pokrywa nie będzie odpowiednio nałożona o zabezpieczona.
1) Przed włączeniem do sieci elektrycznej należy sprawdzić czy przełącznik znajduje się w
pozycji „OFF” (wyłączone) i czy klapki są odpowiednio zabezpieczone.
2) Owoce i warzywa należy dokładnie obmyć. Owoce należy pokroić na kawałki odpowiednio
do wielkości otworu wlotowego.
- Do produkcji soku w sokowirówce nie nadają się banany, morele, mango i papaja ze względu na niską zawartość soku.
- Do sokowirówki nie wolno wkładać orzechy kokosowe ani inne twarde owoce i warzywa
ponieważ mogą one uszkodzić silnik i filtr.
- Owoce cytrusowe należy uprzednio obrać ze skórki, z czereśni należy wyjąć pestki itp.
- Sokowirówka nie nadaje sie do uzyskiwania soku z czarnej porzeczki.
3) Należy sprawdzić czy parametry elektryczne urządzenia są zgodne z miejscową siecią elektryczną. Po sprawdzeniu można włączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
4) Przełącznik należy przekręcić do pozycji ON (włączone).
5) Do otworu wlotowego należy stopniowo wkładać uprzednio przygotowane owoce i delikatnie
popychać w dół.
6) Po napełnieniu pojemnika na sok należy urządzenie wyłączyć (przełącznik do pozycji
„OFF”). Przed kolejnym użyciem pojemnik należy opróżnić.
7) Po zakończeniu pracy należy urządzenie wyłączyć („OFF”) i odłączyć z sieci elektrycznej.
SOKOWIRÓWKA NIE POWINNA PRACOWAĆ W TRYBIE CIĄGŁYM DŁUŻEJ NIŻ 2 MINUTY.
PO UPŁYNIECIU TEGO CZASU NALEŻY URZĄDZENIE WYŁĄCZYĆ I POZOSTAWIĆ DO
SCHŁODZENIA CONAJMNIEJ 2 MINUTY. W PRZECIWNYM PRZYPADKU MOŻE DOJŚĆ DO
USZKODZENIA SILNIKA.
PORADY
PL - 14
PL
1.
2.
3.
4.
Najlepszy efekt uzyskają Państwo przy użyciu młodych i świeżych owoców.
Ogólnie przyjmuje się, że im bardziej miękkie warzywa i dojrzalsze owoce, tym sok jest
bardziej gęsty.
Owoce i warzywa należy dokładnie obmyć i zostawić do wyschnięcia.
Owoce i marchewkę należy kroić w prążki
Warzywa liściaste przed włożeniem do sokowirówki należy uprzednio zrolować.
Czyszczenie i konserwacja
• PROSZĘ SKONTROLOWAĆ CZY SOKOWIRÓWKA JEST WYŁĄCZONA („OFF”) I CZY
WTYCZKA JEST WYJĘTA Z GNIAZDKA. NASTĘPNIE MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO MONTAŻU LUB DEMONTAŻU URZĄDZENIA.
• Należy otworzyć klapki zabezpieczające, zdjąć pokrywę pojemnika, część górną urządzenia a
następnie koszyk filtracyjny. Wszystkie części należy oczyścić pod bieżącą wodą.
• Nie wolno myć w zmywarce ani pod zbytnio gorącą wodą.
• W celu łatwiejszego czyszczenia koszyka filtracyjnego można użyć szczoteczki do zębów (nie
jest częścią produktu).
• OSTRZEŻENIE: Część silnikową nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Silnik
powinien być zabezpieczony przed kontaktem z wodą. Do czyszczenia części silnikowej można użyć nawilżoną ściereczkę.
• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących ściernych ani szczotek
drucianych.
• Pojedyncze elementy należy dokładnie wysuszyć.
• Montaż poszczególnych elementów należy przeprowadzić w odpowiedniej kolejności. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
• Przed czyszczeniem, montażem i demontażem urządzenie należy zawsze wyłączyć z sieci
elektrycznej.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa
- należy sprawdzić osadzenie kabla zasilającego
- należy sprawdzić pozycję przełącznika i odpowiedni montaż urządzenia
Gwarancja
Na przez nas sprzedane urządzenie udzielamy gwarancji przez okres 24 miesięcy do dnia
sprzedaży. Gwarancja dotyczy uszkodzeń i usterek, które w ciągu okresu gwarancji powstały
przez błąd produkcji lub wadą użytych materiałów. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, jeżeli jest
produkt używany według instrukcji obsługi i podłączony do właściwego napięcia sieciowego.
Prawo do gwarancji można zastosować tylko po przedłożeniu karty gwarancji i oryginalnej asygnaty o kupnie produktu (paragon fiskalny) z typowym oznaczeniem produktu, datą i czytelną
pieczątką sklepu. Prawo można zastosować u sprzedawcy, u którego był produkt zakupiony lub
u któregokolwiek autoryzowanego ośrodka serwisowego.
Klient traci prawo na naprawy gwarancyjne lub bezpłatny serwis w wypadku:
- interwencji do urządzenie (interwencję do produktu może wykonać autoryzowany serwis).
- uszkodzenia urządzenia pod wpływem katastrofy żywiołowej.
- jakiekolwiek zmiany w karcie gwarancji przeprowadzonej przez nieuprawnioną osobę.
- nie wypełnienia karty gwarancji, zgubienia karty gwarancji.
- używania produktu do innych celów, niż zwykłych, zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do
profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej.
- widocznego uszkodzenia mechanicznego.
PL - 15
Gwarancja nie dotyczy zużycia towaru nad zakres zwykłego używania.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia.
Bezpodstawne wychylenia od standardowego wykonania, które nie mają wpływu na funkcję produktu, zastrzega sobie producent.
Urządzenie to było testowane według wszystkich odpowiednich, współcześnie obowiązujących
dyrektyw CE, jakimi są na przykład elektromagnetyczna kompatybilność i dyrektywa z niskonapięciowym bezpieczeństwem. Urządzenie było konstruowane według najnowszych przepisów
bezpieczeństwa. Materiał produktu spełnia najnowsze dyrektywy Unii Europejskiej.
Po upływie gwarancji
Po upływie okresu gwarancji można przeprowadzić naprawy za opłatę w odpowiednim sklepie
lub autoryzowanym ośrodku serwisowym.
Specyfikacja techniczna
- Sokowirówka
- Mikro-siatka ze stali nierdzewnej
- 1 prędkość obrotowa
- Łatwy demontaż
- Przełącznik z zabezpieczeniem
- Gumowe nóżki zapewniające stabilność
- Zasilanie: 230V~ 50 Hz
- Maksymalny pobór mocy: 350 W
- Rozmiary: 22,5 x 30,5 x 20 cm
- Waga: 2,5 kg
Producent zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji technicznej urządzenia.
PL - 16
PL
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z
GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU
NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.
NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU
AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera
materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby
Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi,
wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja starego elektrycznego i elektronicznego urządzenia
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Prosimy,
aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie
zostanie przeprowadzona utylizacja tego właśnie elektrycznego i elektronicznego
urządzenia. W Unii Europejskiej i w dalszych ziemiach europejskich istnieją miejsca zbiorcze dla zużytych elektrycznych i elektronicznych urządzeń. Przez to, że
Państwo zapewnią właściwą likwidację produktu, można zapobiec możliwym
negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, które w przeciwnym
wypadku mogą okazać się jako skutek niewłaściwej manipulacji z tym produktem. Utylizacja
materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy, aby nie wyrzucać stare
elektryczne i elektroniczne urządzenia do odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji o
sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.
Firma HP Tronic Ústí nad Labem sp. z.o.o. jest rejestrowana przy spółce Elektrowin s.a. pod
numerem 05065/06-ECZ.
Firma Proton SK, s.a. jest rejestrowana przy spółce Envidom pod numerem EZ 0000213.
PL - 17
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the
warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
General Safety Instructions
• The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This
appliance is not fit for commercial use.
• Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and
sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet,
unplug it immediately. Do not put it in water.
• When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from
the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the
attached accessories.
• Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always
switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
• To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable
is hanging low and that children do not have access to the appliance.
• Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if
it is damaged.
• Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To
avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
• Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions for this unit“.
Special safety instructions for this unit
• To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or unit in water or any other
liquid.
• Close supervision is necessary when any appliance is operated near children.
• Unplug unit from outlet when not in use and before putting on or taking off any parts to clean.
• Do not use outdoors. This appliance is for household use only.
• Do not allow cord to hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
• Do not place unit on or near a hot gas or electric burner or a heated oven.
• Do not leave appliance unattended. Do not use appliance for other than its intended use.
• Avoid contact with moving parts.
• Always make sure juicer cover is clamped down securely in place before motor is turned ON.
Do not fasten or unfasten clamps while juicer is in operation. Unit is designed to shut off automatically if protective cover is not fastened securely in place.
• The appliance is not to be operated without the cover locked in place by the securing clamps.
NEVER OPERATE UNIT UNLESS IT IS FULLY ASSEMBLED.
• Be sure to turn switch to OFF position after each use of your juicer. Make sure the motor
stops completely before disassembling.
• Do not put fingers or other objects into juicer opening while it is in operation. If food becomes
lodged in opening, use food pusher or another piece of fruit or vegetable to push it down.
• If this doesn’t work, turn the motor off, unplug unit, then disassemble juicer to remove remaining food.
• Make sure filter basket is firmly attached to adaptor.
• Do not overload appliance or use excessive force to press food through the feeding hole.
ENG - 18
ENG
CAUTION:
Grater has sharp blade-always use pusher, becareful of moving parts. Keep fingers out of feeder and discharge openings. Unplug unit before cleaning and before assembling and removing
parts.
Description of the controls
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
P6.
P7.
P8.
P9.
P10.
P11.
Pusher
Lid/protective cover
Filter Basket And Grater
Upper Body
Securing Clamps
Connector
Juice cup
Motor Casing
Pulp cup
On/Off Switch
Power indicator
Instructions for Use
Before using, please make sure the lid(P2) with arrow sign and the securing clamps(P5) with
arrow sign are on the same side. If necessary, turn the upper body(P4).
GUIDE FOR EXTRACTING JUICES
• When making a mix drink, use the softer ingredients first, then the harder ones.
• Vitamins disappear quickly after extraction of the fruits and vegetables.The juice should be
consumed as soon as possible.
• Apple juice turns brown rapidly. A few drops of lemon juice will keep it from turning brown too
quickly.
• The pulp can be used as a base for soups, sauces, jams, and desserts.
ENG - 19
HOW TO USE:
Please note that safety interlock prevents unit from operating unless protective cover is clamped
securely in place.
1) Before plugging unit into power source, make sure the switch is OFF and the securing
clamps unit into power source, make sure the switch is off and the securing clamps are safely locked.
2) Wash fruits and vegetables well. Cut fruits into small pieces so they can fit into the feeding
funnel.
- The juice extractor cannot process bananas, peaches, apricots, mangos, Papayas, etc.
because no juice can be squeezed from those fruits.
- The juice extractor cannot process coconut or other hard items because they may
damage the motor and filter.
- Peels must be removed from citrus fruits, remove pits from cherries. Prune, etc. before
feeding them into the funnel.
- The juice extractor is not suitable for processing the blackcurrant.
3) Making sure that the indicate volt is suited to local electrical service and then plug the cord
into power outlet.
4) Switch the power “ON”.
5) Insert the prepared fruits into the feeding funnel and gently push the plunger down.
6) When residue or juice cups are full, switch the power“OFF”and empty the containers before
continuing to process.
7) After using, switch appliance“OFF”and unplug the unit.
DO NOT RUN JUICER CONTINUOUSLY FOR LONGER THAN 2 MINUTES.TURN OFF
SWITCH AND LET IT REST FOR AT LEAST 2 MINUTES TO COOL DOWN THE MOTOR, AND
TO CLEAN CLEAR THE LID AND THE UP BODY. IF NOT MOTOR MAY BECOME DAMAGED.
HELPFUL HINTS:
1.
The best results are obtained when using young and particularly fresh vegetables and
fruits. In general, the softer the vegetable and riper the fruit, the thicker and less clear the
juice will be.
2.
Wash fruits and vegetables and dry them well, if possible.
3.
Cut fruits and carrots into strips.
4.
Roll leafy vegetables into clumps.
Cleaning and Maintenance
• MAKE SURE JUICER IS“OFF” AND PLUG IS DISCONNECTED FROM OUTLET BEFORE
PUTTING ON OR TAKING OFF ANY PARTS.
• Open the securing clamps, remove the container cover, upper body and the filter. Clean these
parts under running water. Do not use a dishwasher or very hot water.
• To clean the filter easily, use a small toothbrush (not included) is recommended.
• WARNING: Do not immerse motor housing in water or any other liquid. Motor must always be
kept dry. Use a damp cloth to clean the motor housing.
• Do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean the unit.
• Dry all parts.
• Reassemble all parts in proper order and store the appliance in a dry place.
• Unplug before cleaning and before assembling or removing parts.
ENG - 20
ENG
Troubleshooting
The device is not working
• Check that the mains connection cable is firmly plugged in.
• Check the positions of main switch and fully assembled.
Guarantee
The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting
on the date of purchase (receipt). During the life of the guarantee any fault of the device or its
accessories ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by
repairing or, at our discretion, by replacing it. Proof of the guarantee is provided by the proof of
purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.
If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original
packaging to your dealer together with the receipt.
The guarantee lapses:
- in case of unauthorized tampering
- destroyed unit by natural disaster
- any changes in guarantee list by unauthorized person
- empty guarantee list or damage this list
- using this machine for other purpose that usual, especially for professional or other
commercial use
- with apparent mechanic defects
The guarantee does not apply on goods damaged due to unusual usage.
The damage of accessories is not an automatic reason for replacing the entire device free of
charge.
The manufacturer reserves the right to make minute changes to the standard model that will
have no effect on functionality of the product.
This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with
the latest safety regulations.
After the expiry of the guarantee
After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair by the
authorized service.
Technical specifications
- Juicer
- Stainless micro-strainer
- 1 speed
- Easily demountable parts
- Contact-maker with safety systém
- Gumlegs for fixity
- Rated input: 350 W
- Power supply: 230 V ~ 50 Hz
- Size: 22 x 30,5 x 20 cm
- Weight: 2,5 kg
We reserve the right to change technical specifications.
ENG - 21
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of
electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision.
There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always
appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Liquidation of old electrical and electronic devices
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste.
Please transport the product to the respective collection point where the electric
and electronic device will be recycled. Collection points for the used electric and
electronic devices exist in the European Union and also in other European countries. By proper liquidation of the product you can prevent possible negative
impacts on environment and human health, which might otherwise occur as a
consequence of improper manipulation with the product. Recycling of materials
contributes to protection of natural resources. Therefore please do not throw the old electric and
electronic devices in the household wastes. For more detailed information please contact your
local authority, any service company liquidating household waste or the store where you have
bought the product.
HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Elektrovin a.s. under number 05065/06-ECZ.
SK Proton, a.s. is registered by Envidom under number EZ 0000213.
ENG - 22
Poznámky / Notatka / Notes:
Seoul, Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement