Polish
AUDIOLINE 30/30+1
Telefon bezprzewodowy
Instrukcja obsługi
Polski (zobacz strony 4-17)
1
Wskaźnik linii
7
Przenoszenie
2
Głośnik
8
Złącze ładowania
3
Wyświetlacz
9
Przycisk Recall (R)
4
Programowanie/Głośność
10 Przycisk ponownego wybierania
5
Klawisze z cyframi 0-9, *, #
11 Przycisk Pamięć
6
Wyłączanie mikrofonu/
Kasowanie
12 Przycisk Rozmowa
www.doro.com
3
Polski
Instalacja
Spis treści
5
Rozpakowanie .................... 5
Podłączanie........................ 5
Klipsy do paska .................. 6
Akumulator ......................... 6
Wskaźnik naładowania
akumulatora ........................ 7
Zasięg................................. 7
Współpraca z aparatem
słuchowym.......................... 7
Wyświetlacz........................ 8
Obsługa
9
Odbieranie połączenia ....... 9
Nawiązywanie połączenia.. 9
Ponowne wybieranie .......... 9
Przycisk wyciszania
mikrofonu ............................ 9
Poszukiwanie słuchawki..... 9
Regulacja głośności ........... 9
Pamięć................................ 10
Dodatkowe usługi sieciowe 10
4
Ustawienia
11
Typ sygnału dzwonka ......... 11
Głośność sygnału dzwonka 11
Dźwięk klawiszy ................. 11
Blokada klawiatury ............. 11
Automatyczne odbieranie... 12
Wybieranie bezpośrednie... 12
Kod PIN słuchawki ............. 12
Blokowanie połączeń.......... 13
Kontrast .............................. 13
Dodatkowe słuchawki
14
Rejestrowanie nowej
słuchawki ............................ 14
Przenoszenie wywołań
między słuchawkami .......... 14
Inne
15
Przywracanie domyślnych
ustawień słuchawki............. 15
Wyrejestrowywanie
wszystkich słuchawek ........ 15
Rozwiązywanie problemów 16
Gwarancja .......................... 17
www.doro.com
Polski
Instalacja
Rozpakowanie
Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:
- Słuchawkę
- Zasilacz sieciowy
- Jednostkę bazową
- Kabel telefoniczny
- 3 akumulatory
- Klips do paska
Zestaw Audioline 30+1 obejmuje także dodatkową słuchawkę z klipsami do
paska i akumulatorami oraz ładowarkę z zasilaczem.
Podłączanie
1. Podłącz przewód telefoniczny do gniazdka T w jednostce bazowej.
2. Podłącz przewód do gniazdka sieci telefonicznej (w razie potrzeby
korzystając z przejściówki). Jeśli jest już podłączony inny telefon, najpierw
podłącz przejściówkę telefonu bezprzewodowego, a za nią wtyczkę drugiego
telefonu.
3. Podłącz zasilacz jednostki bazowej do gniazda Y i do gniazda ściennego
sieci zasilającej.
4. Zdejmij osłonę akumulatorów z tyłu słuchawki. Włóż akumulatory do
słuchawki, zachowując prawidłową biegunowość (oznaczenia plus/minus), a
następnie załóż osłonę akumulatorów.
5. Umieść słuchawkę na jednostce bazowej, klawiaturą do góry. Po
prawidłowym umieszczeniu słuchawki zaświeci się wskaźnik 7 na
jednostce bazowej.
Tylko Audioline 30+1:
6. Podłącz zasilacz do gniazda ściennego sieci zasilającej i do gniazda Y
ładowarki.
7. Umieść drugą słuchawkę w ładowarce, klawiaturą skierowaną do przodu.
Po prawidłowym umieszczeniu słuchawki zaświeci się wskaźnik 7 na
ładowarce.
Uwaga!
Nie umieszczaj jednostki bazowej w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, na prz ykład
telewizorów, monitorów komputerowych, kopiarek, wentylatorów itp. Pozwoli to ogranicz yć
ryz yko zakłóceń w odbiorze. Nie wystawiaj jednostki bazowej na bez pośrednie działanie
promieni słonecznych i innych silnych źródeł ciepła. Telefon pracuje w paśmie 900 MHz.
www.doro.com
5
Polski
Instalacja
Klipsy do paska
Zestaw zawiera klips do paska, który można przymocować z tyłu słuchawki. Z
klipsa należy korzystać, jeśli słuchawka ma być przytroczona do paska, ubrania
itp. Aby przymocować klips, wciśnij go w wycięcia z tyłu słuchawki. Wycięcia te
znajdują się po obu stronach słuchawki.
Akumulator
Telefon jest wyposażony w przyjazne dla środowiska akumulatory niklowowodorkowe (NiMH). Z czasem pojemność akumulatora może się zmniejszać.
Dlatego, jeśli telefon jest regularnie używany, normalnym zjawiskiem jest
nieznaczne skrócenie czasu rozmowy/gotowości w porównaniu z czasem
określonym w danych technicznych.
W pełni naładowane akumulatory umożliwiają pracę telefonu przez około
110 godzin w trybie gotowości lub około 10 godzin rozmowy. Podane czasy
działania obowiązują w temperaturze pokojowej.
Naładowanie całkowicie rozładowanych akumulatorów trwa około 14 godzin.
Urządzenie jest wyposażone w automatyczny mechanizm ładujący, który
zapobiega przeładowaniu akumulatorów i ich uszkodzeniu wskutek
długotrwałego ładowania.
Uwaga!
Po zainstalowaniu nowego telefonu, przed pierwsz ym uż yciem, należ y ładować akumulatory
przez 14 godzin.
Należ y stosować wyłącznie oryginalne akumulatory firmy DORO. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń będących skutkiem zastosowania niewłaściwych akumulatorów.
Prz y ładowaniu akumulatora klawiatura słuchawki powinna być zwrócona do przodu.
6
www.doro.com
Polski
Instalacja
Wskaźnik naładowania akumulatora
O konieczności ponownego naładowania akumulatorów informuje odpowiedni
symbol
na wyświetlaczu. Gdy akumulatory są bliskie wyczerpania, na
wyświetlaczu pojawia się
i generowany jest ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
Jeśli akumulatory nie zostaną wtedy naładowane, telefon przestanie działać do
czasu naładowania.
Zasięg
Zasięg telefonu zależy od różnorodnych czynników związanych ze
środowiskiem zewnętrznym. Przeszkody fizyczne mogą tłumić fale radiowe
wykorzystywane do przesyłania rozmowy, a w konsekwencji ograniczać zasięg.
Uzyskanie podanego zasięgu jest możliwe pod warunkiem, że transmisja między
słuchawką a jednostką bazową odbywa się bez przeszkód. W takich idealnych
warunkach maksymalny zasięg telefonu wynosi 300 metrów. W obszarach gęsto
zaludnionych, domach, mieszkaniach itp. zasięg telefonu będzie ograniczony.
Chcąc uzyskać jak największy zasięg, należy wybrać właściwe miejsce dla
jednostki bazowej. Najlepiej, jeśli będzie ona umieszczona wysoko, w miejscu nie
zasłoniętym przez żadne obiekty.
Ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg
Jeśli w trakcie rozmowy słuchawka zostanie przeniesiona za daleko od bazy,
wygenerowany zostanie sygnał ostrzegawczy. Jeśli w ciągu kilku sekund
słuchawka nie znajdzie się bliżej bazy, połączenie zostanie przerwane.
Współpraca z aparatem słuchowym
Słuchawka może współpracować z aparatem słuchowym. Aby uaktywnić tę
funkcję, wybierz tryb T w aparacie słuchowym.
www.doro.com
7
Polski
Instalacja
Wyświetlacz
Wskaźnik
Funkcja
Szybkie wybieranie
z
Mikrofon jest wyłączony.
Wskaźnik naładowania akumulatora.
5
Nowy numer (numery) w rejestrze połączeń odebranych.
Informuje o trwającym (aktywnym) połączeniu.
Pulsuje, gdy telefon dzwoni.
P
Programowanie telefonu.
Blokada klawiatury.
8
www.doro.com
Polski
Obsługa
Odbieranie połączenia
1. Poczekaj, aż słuchawka zadzwoni.
2. Odbierz, naciskając q.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk
q.
Nawiązywanie połączenia
1. Wprowadź numer. Przycisk z umożliwia poprawianie błędów.
2. Naciśnij przycisk q, co spowoduje wybranie numeru.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk q.
Uwaga!
Jeśli telefon nie może połącz yć się z siecią telefoniczną, wygenerowany zostanie sygnał
dźwiękowy. Problem może być spowodowany rozładowaniem akumulatorów, zbytnim
oddaleniem słuchawki od jednostki bazowej, albo brakiem wolnych kanałów transmisyjnych.
Ponowne wybieranie
Za pomocą przycisku r można powtarzać pięć ostatnio wybranych numerów.
1. Naciśnij przycisk r, co spowoduje wyświetlenie numeru.
2. Naciśnij przycisk q, co spowoduje wybranie numeru.
Przycisk wyłączania mikrofonu
Podczas rozmowy można odłączyć mikrofon, naciskając klawisz wyłączania z .
Ponowne naciśnięcie tego klawisza aktywuje mikrofon.
Gdy funkcja ta jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol z .
Poszukiwanie słuchawki
Naciśnięcie przycisku J na jednostce bazowej uaktywnia sygnał wywoławczy
słuchawki. Funkcja ta ułatwia znalezienie słuchawki i umożliwia przywołanie
osoby, która ma ją przy sobie.
Regulacja głośności
Podczas rozmowy można regulować głośność za pomocą P.
www.doro.com
9
Polski
Obsługa
Pamięć
W pamięci telefonu można zapisać 10 numerów, przeznaczonych do szybkiego
wybierania. Wybranie zapisanego numeru telefonicznego wymaga naciśnięcia
mniejszej liczby klawiszy. Numery przeznaczone do szybkiego wybierania
oznaczone są cyframi 0-9.
Zapamiętywanie numerów do szybkiego wybierania
1. Naciśnij P
2. Naciśnij
.
3. Wprowadź pozycję pamięci, 0-9 .
4. Wprowadź numer telefoniczny (maksymalnie 24 cyfry). Przycisk C/z
umożliwia usuwanie lub zmianę cyfr.
5. Naciśnij
, aby zapisać numer.
Uwaga!
Aby wprowadzić przerwę w numerze telefonicznym, naciśnij prz ycisk r.
Jeśli zachodzi konieczność zmiany zapisanego numeru telefonu, należ y zapisać nowy numer
w miejsce dotychczasowego.
Skrócone wybieranie
1. Naciśnij
.
2. Wprowadź pozycję pamięci, 0-9 .
3. Naciśnij q. Numer spod zadanej pozycji zostanie wybrany automatycznie.
Dodatkowe usługi sieciowe
Aby przenieść połączenie, gdy telefon jest podłączony do centrali abonenckiej,
naciśnij przycisk R , a następnie wybierz numer wewnętrzny.
Za pomocą przycisków R , *, # można uzyskać dostęp do dodatkowych usług
sieci telefonicznej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora
sieci.
10
www.doro.com
Ustawienia
Polski
Typ sygnału dzwonka
Dostępnych jest kilka różnych typów sygnału dzwonka.
1. Naciśnij P 2 .
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie (1 = typ 1,
2 = typ 2 ... 4 =typ 4).
3. Wybierz ustawienie, naciskając odpowiedni przycisk z cyfrą.
4. Naciśnij
, aby zapisać ustawienie.
Głośność sygnału dzwonka
Można ustawiać różne poziomy głośności dzwonka.
1. Naciśnij P 3 .
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie: Hi (duża), Lo (mała) lub
oFF (wył.).
3. Wybierz ustawienie, naciskając kilkakrotnie 1.
4. Naciśnij
, aby zapisać ustawienie.
Dźwiękklawiszy
Istnieje możliwość włączania i wyłączania dźwięku generowanego przy
naciskaniu klawiszy.
1. Naciśnij P 1 .
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie (oFF lub on).
3. Wybierz ustawienie, naciskając kilkakrotnie 1 .
4. Naciśnij
, aby zapisać ustawienie.
Blokada klawiatury
Funkcja ta blokuje klawisze na słuchawce, uniemożliwiając ich przypadkowe
użycie.
1. Naciśnij P 7 .
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis HoLd, a blokada klawiatury zostanie
uaktywniona.
3. Ponownie naciśnij P 7 , aby wyłączyć blokadę klawiatury.
Mimo zablokowania klawiatury nadal możliwe jest odbieranie połączeń. Po
zakończeniu rozmowy blokada zostanie ponownie włączona.
www.doro.com
11
Polski
Ustawienia
Automatyczne odbieranie
Po uaktywnieniu tej funkcji połączenia przychodzące mogą być odbierane
automatycznie po podniesieniu słuchawki z jednostki bazowej.
1. Naciśnij P 4 .
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie (oFF lub on).
3. Wybierz ustawienie, naciskając kilkakrotnie 1 .
4. Naciśnij
, aby zapisać ustawienie.
Wybieranie bezpośrednie
Po uaktywnieniu tej funkcji naciśnięcie dowolnego klawisza (z wyjątkiem P)
powoduje wybranie zadanego wcześniej numeru.
Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest napis bAbY on.
Numer, który ma być wybierany, musi być zapisany w pamięci pod pozycją 0.
Informacje na temat zapisywania numerów w pamięci można znaleźć na
stronie 10.
Numer należ y zapisać przed uaktywnieniem funkcji.
1. Naciśnij P 6 .
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie (oFF lub on).
3. Wybierz ustawienie, naciskając kilkakrotnie 1 .
4. Naciśnij
, aby zapisać ustawienie.
Kod PIN słuchawki
Kod PIN słuchawki to czterocyfrowy numer, ustalany przez użytkownika.
Zabezpiecza on przed użyciem niektórych funkcji przez osoby nieuprawnione.
1. Naciśnij P # . Na wyświetlaczu pojawi się napis EntEr codE.
2. Wprowadź obecnie obowiązujący kod PIN (początkowo 0000). Po
wprowadzeniu prawidłowego kodu na wyświetlaczu pojawi się napis
ncodE ---- .
3. Wprowadź nowy kod.
4. Naciśnij
, aby zapisać ustawienie.
12
www.doro.com
Ustawienia
Polski
Blokowaniepołączeń
Telefon oferuje funkcję blokowania niektórych typów połączeń. Aby
uniemożliwić dzwonienie pod określone typy numerów, można określić
pierwszą cyfrę/cyfry, które mają powodować zablokowanie połączenia.
Przykład: Aby zablokować rozmowy międzynarodowe, należy wybrać
prefiks numerów międzynarodowych (zwykle 00). Odbieranie połączeń
przychodzących jest możliwe zawsze, niezależnie od ustawienia funkcji
blokowania.
1. Naciśnij P 8 .
2. Wprowadź numer PIN (fabrycznie ustawiony jest kod 0000).
Po wprowadzeniu prawidłowego kodu na wyświetlaczu pojawi się napis
bArring oraz cyfry zablokowanych numerów.
3. Wprowadź pierwsze cyfry numerów, które mają być blokowane
(maksymalnie 3 cyfry). Przykład: Aby zablokować rozmowy
międzynarodowe, należy wybrać prefiks numerów międzynarodowych
(zwykle 00).
4. Naciśnij
, aby zapisać ustawienie.
Aby wyłącz yć funkcję blokowania numerów, nie wprowadzaj cyfr, lecz naciśnij z . Następnie
naciśnij
.
Kontrast
Istnieje możliwość wyregulowania kontrastu wyświetlacza. Kontrast wprowadza
się jako liczbę z przedziału 1-8, gdzie 8 oznacza największą jasność.
1. Naciśnij P 9 .
2. Wybierz ustawienie, naciskając kilkakrotnie 1 .
4. Naciśnij
, aby zapisać ustawienie.
www.doro.com
13
Polski
Dodatkowe słuchawki
Rejestrowanie nowej słuchawki
Aby móc korzystać z dodatkowych słuchawek, należy je zarejestrować.
Rejestrację należy przeprowadzić dla każdej nowej słuchawki. Jednostka bazowa
może obsługiwać maksymalnie 10 słuchawek.
Podczas rejestracji słuchawce przydzielany jest numer, używany potem przy
współpracy z jednostką bazową. Słuchawki są ponumerowane od 0 do 9.
Dodatkowe słuchawki można zakupić u lokalnego sprzedawcy.
1. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz poszukiwania J na
jednostce bazowej, dopóki symbol q na jednostce bazowej nie zacznie
migać. Tryb rejestracji pozostanie aktywny przez około 20 sekund.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz R , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis EntEr no oraz przydzielony numer słuchawki ( 0-9).
3. Potwierdź, naciskając odpowiedni przycisk z cyfrą.
4. Prawidłowe przeprowadzenie rejestracji zostanie potwierdzone długim
sygnałem dźwiękowym.
Uwaga!
Każda nowa słuchawka otrz yma wyższ y numer, niż ostatnia poprzednio zarejestrowana. Jeśli
wykorz ystanych zostanie 10 poz ycji (1-9 i 0), a zachodzi konieczność wymiany jednej lub
kilku słuchawek, należ y wyrejestrować wsz ystkie słuchawki (patrz strona 15) i ponownie
je zarejestrować.
Nie ma możliwości rozmowy pomiędz y słuchawkami (intercom), możliwe jest natomiast
przenoszenie połączeń pomiędz y słuchawkami zarejestrowanymi w tej samej jednostce bazowej.
Przenoszenie połączeń między słuchawkami
Połączenie zewnętrzne można przenieść z jednej słuchawki do drugiej (obie
muszą korzystać z tej samej jednostki bazowej).
1. Trwa połączenie zewnętrzne.
2. Naciśni
i numer słuchawki, do której chcesz przenieść połączenie.
3. Docelowa słuchawka zacznie dzwonić, a na wyświetlaczach wszystkich
podłączonych słuchawek pojawi się napis trAnSFEr i numer słuchawki
docelowej.
4. Odbierz, naciskając q.
Jeśli nie chcesz przenosić połączenia, naciśnij q na dowolnej słuchawce, aby
wznowić połączenie.
Aby sprawdzić numer słuchawki, naciśnij P
.
14
www.doro.com
Inne
Polski
Przywracanie domyślnych ustawień słuchawki
Przywracanie wszystkich ustawień, włącznie z numerami skróconego
wybierania i pamięcią oddzwaniania
1. Naciśnij P 0 .
2. Wprowadź numer PIN (fabrycznie ustawiony jest kod 0000).
3. Po wprowadzeniu prawidłowego kodu na wyświetlaczu pojawi się napis
rESEt Y.
4. Naciśnij
, aby potwierdzić.
Wyrejestrowywanie wszystkich słuchawek
Uwaga!
Wsz ystkie słuchawki zostaną wyrejestrowane. Aby można było ponownie korz ystać z
telefonu, należ y ponowić rejestrację. Patrz poprzednia strona.
1. Odłącz przewód zasilający od jednostki bazowej.
2. Naciśnij i przytrzymaj J na jednostce bazowej i podłącz przewód zasilający.
3. Zwolnij przycisk J , gdy wskaźnik q mignie trzy razy.
4. Odłącz przewód zasilający od jednostki bazowej i podłącz ga ponownie.
Uwaga!
Krótkotrwałe sygnały (stuknięcia) słyszalne co ok. 45 sekund są charakterystyczne dla tej
konstrukcji aparatu, są niezbędne dla zapewnienia rozłączenia połączenia po wyjściu z
zasięgu baz y lub rozładowania akumulatora i nie są podstawą do reklamacji
www.doro.com
15
Polski
Inne
Rozwiązywanie problemów
Należy sprawdzić, czy przewód telefoniczny nie jest uszkodzony i czy jest
prawidłowo podłączony. Należy odłączyć wszelkie przedłużacze i dodatkowe
telefony, jeśli są podłączone. Jeśli problem został rozwiązany, uszkodzenie
występuje w innym urządzeniu. Aparat należy przetestować z linią telefoniczną,
która na pewno jest sprawna. Jeśli aparat będzie działał, to prawdopodobnie
uszkodzona jest linia telefoniczna użytkownika. Należy o tym poinformować
lokalnego operatora telefonicznego.
Sygnał ostrzegawczy podczas rozmowy/Brak możliwości połączenia
- Akumulatory mogą być rozładowane (należy je ponownie naładować).
- Słuchawka może znajdować się (prawie) poza zasięgiem. Należy przybliżyć
się do jednostki bazowej.
Telefon nie działa
- Sprawdź, czy słuchawka jest włączona.
- Sprawdź zasilacz - czy jest on prawidłowo podłączony do jednostki bazowej
i do sieci zasilającej?
- Sprawdź, czy przewód telefoniczny został prawidłowo podłączony do
jednostki bazowej i do gniazdka sieci telefonicznej.
- Sprawdź stan naładowania akumulatorów słuchawki.
- Spróbuj podłączyć do gniazdka telefonicznego inny aparat telefoniczny,
który jest z całą pewnością sprawny. Jeśli inny aparat działa, to
prawdopodobnie ten aparat jest uszkodzony.
Jeśli aparat nadal nie działa, należy skontaktować się z serwisem. Konieczne
będzie przedstawienie kopii rachunku lub kopii faktury zakupu.
16
www.doro.com
Inne
Polski
Gwarancja
Aparat jest objęty standardową roczną gwarancją. W przypadku reklamacji
proszę skontaktować się z najbliższym serwisem lub ze sprzedawcą. Serwis
gwarancyjny jest dostępny wyłącznie po przedstawieniu kopii ważnego dowodu
zakupu/faktury.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub
podobnych zniszczeń, uszkodzeń spowodowanych zalaniem aparatu płynem,
niedbałości, niewłaściwym użytkowaniem lub innymi przyczynami leżącymi po
stronie nabywcy. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych
przez burze i inne skoki napięcia.
Gwarancja w żaden sposób nie wpływa na ustawowe uprawnienia nabywcy. (Ze
względów bezpieczeństwa zaleca się odłączanie telefonu podczas burzy.)
• INFO LINIA pomocy technicznej: 0-801-67-48-88, czynna od 8.00-16.00
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
• INTERNET: www.doro.atlantel.pl
www.doro.com
17
www.doro.com
Download PDF

advertising