GT 320 - Biurowi

GT 320 - Biurowi
Instrukcja obsługi
80-393 GDAŃSK
ul. Krynicka 1
tel.: 58 55 43 555
fax: 58 55 43 500
ODDZIAŁ:
02-784 WARSZAWA
ul. Janowskiego 9
tel.: 22 648 03 48..49
fax: 22 648 03 50
© ARGO S.A.
instruction manual
Gilotyna z trymerem
guillotine with trimmer
GT 320
www.argo.pl
PL
Gilotyna z trymerem Wallner GT 320
PARAMETRY TECHNICZNE
Model
Wallner GT 320
Format
A4
Max. ilość ciętych kartek (80g/m )
gilotyna
10
trymer, cięcie proste
10
trymer, cięcie faliste
3
trymer, cięcie perforowane
3
2
Długość cięcia (mm)
320
Waga (kg)
2,2
ISTOTNE WSKAZÓWKI
Przed użyciem przeczytaj instrukcję.
•
•
•
•
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Przechowuj gilotynę
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Urządzenie przeznaczone do cięcia papieru. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego
przeznaczeniem.
Trzymaj ręce z daleka od ostrza, aby uniknąć skaleczenia.
Trzymaj biżuterię, krawaty, luźne przedmioty etc. z daleka od ostrza, tak by uniknąć
uszkodzenia urządzenia.
W celu uniknięcia zniszczenia urządzenia:
• Zawsze usuwaj z dokumentu spinacze i zszywki.
• Nigdy nie zwilżaj ostrza.
• Nie narażaj urządzenia na działanie wody.
• Nie używaj wody, ani innych płynnych substancji do czyszczenia urządzenia.
W celu uniknięcia skaleczenia:
• Nie przenoś urządzenia trzymając za ostrze.
• Sprawdź czy ostrze jest zabezpieczone, w czasie gdy urządzenie nie jest używane.
• Zawsze stawiaj urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
• Nie wieszaj urządzenia.
• Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
2
EN
Zachowaj instrukcję, by móc odnieść się do niej w przyszłości.
Przy przekazywaniu urządzenia innym osobom, należy dołączyć do niego niniejszą
instrukcję obsługi.
Budowa urządzenia
1
6
7
8
5
2
3
4
Trymer
1. Blat roboczy
2. Listwa dociskowa
3. Głowica tnąca w pozycji wyjściowej
4. Przełącznik wyboru rodzaju cięcia
Gilotyna
5. Blat roboczy
6. Dźwignia do cięcia papieru
7. Listwa dociskowa
z osłoną zabezpieczającą
8. Zamek blokujący ostrze
Łączenie modułów (gilotyny i trymera):
Aby połączyć oba moduły, postaw gilotynę na płaskiej powierzchni. Następnie podnieś
trymer pionowo (pod kątem 90°) względem gilotyny (rys.1A) i wsuń go w elementy łączące gilotyny. Przechyl trymer w dół do pozycji poziomej. Moduły zostały złączone
UWAGA!
Przy łączeniu modułów urządzenia i ich ustawianiu w położeniu roboczym.
Istnieje możliwość zgniecenia części ciała.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
3
PL
Rozłączanie modułów (gilotyny i trymera):
Aby rozłączyć moduły urządzenia, podnieś trymer, tak by znalazł się w pozycji pionowej
(pod kątem 90°) względem gilotyny (rys.1A) i pociągając trymer do góry, wyjmij go z elementów łączących.
UWAGA!
Moduły urządzenia można ze sobą łączyć i rozłączać tylko pod kątem 90°.
Przechowywanie urządzenia:
Urządzenie można składać, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca. W tym celu opuść
i zabezpiecz dźwignię gilotyny. Przesuń głowice tnącą trymera do pozycji wyjściowej.
Złóż połączone moduły gilotyny i trymera tak, aby trymer znalazł się nad gilotyną. Trymer
wyczuwalnie blokuje się w gilotynie. Gilotyna znajduje się teraz w bezpiecznej pozycji
transportowej (rys. 1B).
Rys. 1
A
a
B
a
kąt 90 °
OBSŁUGA GILOTYNY
Gilotyna znajduje się po prawej stronie urządzenia
1. Ustaw urządzenie poziomo na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności zdejmij ostrze gilotyny z zamka zabezpieczającego i podnieś ostrze do góry do oporu. UWAGA - automatyczny docisk powoduje
naprężenie w pozycji poziomej, które przy uwalnianiu ostrza może spowodować jego
gwałtowne odskoczenie.
3. Dostosuj papier do wybranego formatu. Ujednolicone formaty papieru narysowane
są na blacie.
4. Przytrzymaj papier lewą ręką, a prawą opuść ostrze.
5. Po zakończeniu używania gilotyny zabezpiecz ostrze zamkiem zabezpieczającym
UWAGA!
1. Przy zdejmowaniu ostrza gilotyny z zamka zabezpieczającego, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż automatyczny docisk może spowodować gwałtowne odskoczenie ostrza przy uwalnianiu.
2. Jeżeli gilotyna nie jest używana, jej ostrze powinno znajdować się na dole, tj.
w pozycji poziomej.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
4
PL
UWAGA!
We wszystkich gilotynach z nożem łukowatym występuje zasada, że im większa
ilość kartek ciętych jednorazowo, tym jakość cięcia jest mniejsza.
OBSŁUGA TRYMERA
Trymer znajduje się po lewej stronie urządzenia
1. Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Umieść głowicę tnącą w pozycji wyjściowej.
3. Umieść kartki, które zamierzasz przyciąć na blacie roboczym, wsuwając ich koniec
pod przezroczystą, plastikową listwę dociskową.
4. Wyrównaj kartki do wybranego formatu.
5. Za pomocą przełącznika z boku urządzenia wybierz rodzaj linii cięcia (prostą, falistą
lub perforowaną). Wybór linii cięcia możliwy jest tylko gdy głowica tnąca znajduje się
w pozycji wyjściowej (maksymalnie w lewą stronę do słyszalnego kliknięcia).
6. Przyciskając przesuń głowicę tnącą wzdłuż krawędzi blatu.
UWAGA!
Zakazane jest cięcie ilości kartek większej niż podana w instrukcji, gdyż mogłoby
to spowodować wysunięcie kręcącego się ostrza poza strefę cięcia i spowodować jego trwałe uszkodzenie.
UWAGA!
Ochronę przed kontaktem z ostrzem noża tnącego zapewnia specjalna obudowa, w której umieszczony jest nóż obrotowy. W żaden sposób nie wolno zdejmować ani demontować obudowy noża.
USTERKI
W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien
zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia
do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia
urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania
zastępczego.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
5
EN
Wallner GT 320 guillotine
with trimmer
Model
Wallner GT 320
Format
A4
Cutting capacity (80g/m2)
guillotine
10
trimmer, straight cut
10
trimmer, wave cut
3
trimmer, perforated cut
3
Cutting length (mm)
320
Weight (kg)
2,2
IMPORTANT RECOMMENDATIONS
Read all instructions before using.
•
•
•
This product is not meant to be used by children. Keep children away from the guillotine.
This product is designed to cut paper. Do not use the product for any other purpose.
Keep loose items (e.g. hands, fingers, jewellery, clothing, neck-ties, etc.) away from
the blade to avoid personal injury or damage to the product.
To avoid damage to the product:
• Remove paper clips and staples from items before cutting paper.
• Never lubricate the cutting blade.
• Do not expose product to water.
• Never use solvents or water to clean the guillotine.
To avoid possible severe personal injury:
• Never carry the machine by the blade or the cutting handle.
• Always ensure the blade lock is secure when the product is not in use.
• Always operate the product on a flat, level and steady surface to avoid it overturning.
• Do not hang or wall-mount the product.
• This product is intended for indoor use only. Do not use outdoors.
Save these instructions for future reference.
If the machine is passed on or sold, please pass on the manual too.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
6
EN
NOTE!
If the guillotine is not used, its blade should be pleaced down (in horizontal position).
PARTS AND FUNCTIONS
1
6
7
8
5
2
3
4
Trimmer
1. Cutting table
2. Paper clamp
3. Cutting head in starting position
4. Cutting blade selector
Guillotine
5. Cutting table
6. Cutting handle
7. Paper clamp with blade guard
8. Blade's locking device
how to connect, DISCONNECT AND STORe THE PAPER
CUTTER
Connecting the cutting units:
In order to connect the two cutting units, set the guillotine on a leveled base. Keep the
rotary trimmer vertical (at 90°) to the guillotine (Fig. 1A) and insert it onto the connecting
components of the guillotine. Fold the rotary trimmer down to the left. The cutting units
are now ready for use and safeguarded.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
7
EN
Attention:
Possible risk of crushing while connecting and unfolding the cutting units for
operation!
Disconnecting the cutting units:
To disconnect the cutting units, lift the rotary trimmer until it is vertical (at 90°) to the
guillotine (Fig.1A) and remove the unit from the connecting components.
NOTE!
The cutting units may be disconnected or connected only at an angle of 90°.
Storing the paper cutter:
To store the paper cutter, you may fold it down to save space. To do this, fold the connected rotary trimming unit down onto the guillotine unit. Please note that the blade's head
must be in starting position. The rotary trimming unit snaps cleanly into place on the
catches of the guillotine and is now safely locked for transport (Fig. 1B).
Fig. 1
A
a
B
a
kąt 90 °
OPERATION OF THE GUILLOTINE
The guillotine is located on the right-hand side of the machine.
1. Place the guillotine on a stable, horizontal surface.
2. Carefully loosen the blade from the security lock and lift the blade up to the maximum
position. Note!: Automatic sheet-pressing system causes tension in horizontal position and may cause recoil of the blade when loosening the blade from the security
lock.
3. Put the paper down on the guillotine, along the vertical slide.
4. Press the paper with your left hand and lower the blade with your right hand.
5. Always secure the blade into security lock, when the guillotine is not used.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
8
EN
NOTE!
Please remain cautious while unlocking the blade from the security lock.
1. The automatic sheet-pressing system may cause recoil of the blade.
2. If the guillotine is not used, its blade should be placed down (in horizontal
position).
NOTE!
While cutting maximum amounts of sheets of paper at a time, it is also recommended to cut smaller amounts of paper, thus allowing self-sharpening of
blade through contact of the blade with the counterblade. There is a rule in all
guillotines -the bigger amount of sheets cut at a time – the smaller quality of
cutting.
OPERATION OF THE TIMMER
The trimmer is located on the left-hand side of the machine.
1. Put the trimmer on the flat, stable surface.
2. Place the cutting head in starting position.
3. Ensure that you place the material that you intend to cut beneath the transparent
plastic rails.
4. Place the paper or material that you intend to cut in the required position on the
cutting base.
5. Press and slide the cutting head along the edge of the metal cutting base.
NOTE!
It is forbidden to cut bigger amount of paper than stated in instruction, it could
cause sliding out the rotating blade over the cutting zone and cause the permanent damages of blades.
There is a rule in all trimmers - the bigger amount of sheets cut at a time - the
smaller quality of cutting
NOTE!
Special casing in which the blade is mounted, protects from contact with cutting blade. Never remove or dismantle blade’s casing
MALFUNTION
If any faults should appear, please pass the machine along with the warranty card to the
seller or closest authorised dealer. The machine might be passed further, thus the user
should maintain the original and complete packaging. In cases when the machine is passed for repair in a not original or incomplete package, the risks of further damages that
might arise in transportation are on the user's side. Thus, in such a case, it is in the user's
best interest to make the best possible replacement packaging.
© ARGO S.A.
www.argo.pl
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement