GSR 10,8-LIProfessional

GSR 10,8-LIProfessional
OBJ_DOKU-17707-002.fm Page 1 Friday, July 29, 2011 9:08 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
GSR 10,8-LI Professional
www.bosch-pt.com
2 609 140 669 (2011.08) O / 146 UNI
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 2 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
2|
2 609 140 669 | (29.7.11)
Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sayfa
67
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona
72
Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana
78
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana
82
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 3 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
3|
10,8 V (Li-Ion)
2 607 336 334
AL 1115 CV
(3,6 – 10,8 V)
2 607 225 514 (EU)
2 607 225 516 (UK)
2 609 140 669 | (29.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 4 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
4|
5
4
3
1
2
10
9
8
6
7
GSR 10,8-LI
Professional
2 609 140 669 | (29.7.11)
11
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 5 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
5|
A
B
2
3
1
1
6
7
12
C
8
8
2 609 140 669 | (29.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 67 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Türkçe | 67
Türkçe
Güvenlik Talimat
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar Talimat
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini
okuyun. Açklanan uyarlara ve talimat
hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik çarpmalarna,
yangnlara ve/veya ağr yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride kullanmak
üzere saklayn.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan “Elektrikli El Aleti”
kavram, akm şebekesine bağl (şebeke bağlant kablosu ile)
aletlerle akü ile çalşan aletleri (akm şebekesine bağlants
olmayan aletler) kapsamaktadr.
UYARI
Çalşma yeri güvenliği
f Çalştğnz yeri temiz tutun ve iyi aydnlatn. Çalştğnz
yer düzensiz ise ve iyi aydnlatlmamşsa kazalar ortaya
çkabilir.
f Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv, gaz veya
tozlarn bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile
çalşmayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarn tutuşmasna neden olabilecek kvlcmlar çkarrlar.
f Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar ve başkalarn
uzakta tutun. Dikkatiniz dağlacak olursa aletin kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
f Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uymaldr. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmş
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f Borular, kalorifer petekleri, stclar ve buzdolaplar
gibi topraklanmş yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaçnn. Bedeniniz topraklandğ anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Aleti yağmur altnda veya nemli ortamlarda
brakmayn. Suyun elektrikli el aleti içine szmas elektrik
çarpma tehlikesini artrr.
f Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşmayn,
kabloyu kullanarak asmayn veya kablodan çekerek fişi
çkarmayn. Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Hasarl veya dolaşmş kablo elektrik çarpma
tehlikesini artrr.
Bosch Power Tools
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 68 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
68 | Türkçe
f Bir elektrikli el aleti ile açk havada çalşrken, mutlaka
açk havada kullanlmaya uygun uzatma kablosu
kullann. Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma tehlikesini azaltr.
f Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalştrlmas
şartsa, mutlaka arza akm koruma şalteri kullann.
Arza akm koruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
Kişilerin Güvenliği
f Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanz, aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayn. Aleti
kullanrken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara
neden olabilir.
f Daima kişisel koruyucu donanm ve bir koruyucu
gözlük kullann. Elektrikli el aletinin türü ve kullanmna
uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koruyucu kask veya koruyucu kulaklk gibi koruyucu donanm
kullanm yaralanma tehlikesini azalttr.
f Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn. Akm ikmal
şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alp
taşmadan önce elektrikli el aletinin kapal olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz şalter üzerinde
dururken taşrsanz ve alet açkken fişi prize sokarsanz
kazalara neden olabilirsiniz.
f Elektrikli el aletini çalştrmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarlar aletten çkarn. Aletin dönen parçalar
içinde bulunabilecek bir yardmc alet yaralanmalara
neden olabilir.
f Çalşrken bedeniniz anormal durumda olmasn.
Çalşrken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
f Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve
tak takmayn. Saçlarnz, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin hareketli
parçalar tarafndan tutulabilir.
f Toz emme donanm veya toz tutma tertibat
kullanrken, bunlarn bağl olduğundan ve doğru
kullanldğndan emin olun. Toz emme donanmnn
kullanm tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve bakm
f Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz işe uygun
elektrikli el aletleri kullann. Uygun performansl
elektrikli el aleti ile, belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
f Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayn.
Açlp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarlmaldr.
f Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya
aküyü çkarmadan önce, herhangi bir aksesuar
değiştirirken veya aleti elinizden brakrken fişi
prizden çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlşlkla
çalşmasn önler.
2 609 140 669 | (29.7.11)
f Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini çocuklarn
ulaşamayacağ bir yerde saklayn. Aleti kullanmay
bilmeyen veya bu kullanm klavuzunu okumayan
kişilerin aletle çalşmasna izin vermeyin. Deneyimsiz
kişiler tarafndan kullanldğnda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.
f Elektrikli el aletinizin bakmn özenle yapn. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini
engelleyebilecek bir durumun olup olmadğn,
hareketli parçalarn kusursuz olarak işlev görüp
görmediklerini ve skşp skşmadklarn, parçalarn
hasarl olup olmadğn kontrol edin. Aleti kullanmaya
başlamadan önce hasarl parçalar onartn. Birçok iş
kazas elektrikli el aletlerinin kötü bakmndan kaynaklanr.
f Kesici uçlar daima keskin ve temiz tutun. Özenle bakm
yaplmş keskin kenarl kesme uçlarnn malzeme içinde
skşma tehlikesi daha azdr ve daha rahat kullanm olanağ
sağlarlar.
f Elektrikli el aletini, aksesuar, uçlar ve benzerlerini, bu
özel tip alet için öngörülen talimata göre kullann. Bu
srada çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dikkate aln.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alann
dşnda kullanlmas tehlikeli durumlara neden olabilir.
Akülü aletlerin özenli bakm ve kullanm
f Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihaz ile
şarj edin. Bir akünün şarjna uygun olarak üretilmiş şarj
cihaz başka bir akünün şarj için kullanlrsa yangn
tehlikesi ortaya çkar.
f Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngörülen aküleri
kullann. Başka akülerin kullanm yaralanmalara ve
yangnlara neden olabilir.
f Kullanlmayan aküyü büro ataçlar, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar köprüleme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akü kontaklar arasndaki bir
ksa devre yanmalara veya yangnlara neden olabilir.
f Yanlş kullanm durumunda aküden sv dşar szabilir.
Bu sv ile temasa gelmeyin. Yanlşlkla temasa
gelirseniz su ile iyice ykayn. Eğer sv gözlerinize gelecek olursa hemen bir hekime başvurun. Dşar szan akü
svs cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
Servis
f Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartn. Bu sayede
aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Matkaplar ve vidalama makineleri için güvenlik
talimat
f Çalşma esnasndan uç veya vidann görünmeyen akm
kablolarna temas etme olaslğ bulunan işleri
yaparken aleti izolasyonlu tutamaklarndan tutun.
Gerilim ileten kablolarla temas, aletin metal parçalarn
gerilime maruz brakabilir ve bu da elektrik çarpmasna
neden olabilir.
f Elektrikli el aleti ile birlikte teslim edilen ek tutamağ/
tutamaklar kullann. Aletin kontrolünün kayb
yaralanmalara neden olabilir.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 69 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Türkçe | 69
f Görünmeyen şebeke hatlarn belirlemek için uygun
tarama cihazlar kullann veya mahalli ikmal
şirketinden yardm aln. Elektrik kablolaryla kontak
yangna veya elektrik çarpmasna neden olabilir. Bir gaz
borusunun hasara uğramas patlamalara neden olabilir. Su
borularna giriş maddi zarara yol açabilir.
f Aletle kullanlan uç bloke olacak olursa elektrikli el
aletini hemen kapatn. Geri tepme kuvveti
oluşturabilecek reaksiyon momentlerine karş dikkatli
olun. Uçlar şu durumlarda bloke olur:
– Elektrikli el aleti aşr ölçüde zorlannca veya
– İşlenen iş parças içinde açlanma yaparsa.
f Elektrikli el aletini skca tutun. Vidalar taklp
sökülürken ksa süreli yüksek reaksiyon momentleri ortaya
çkabilir.
f İş parçasn emniyete aln. Bir germe tertibat veya
mengene ile sabitlenen iş parças elle tutmaya oranla daha
güvenli tutulur.
f Elinizden brakmadan önce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasn bekleyin. Alete taklan uç skşabilir ve
elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
f Aküyü açmayn. Ksa devre tehlikesi vardr.
Aküyü aşr ölçüde snmaya karş; örneğin
sürekli güneş şnna karş ve ayrca, ateşe, suya
ve neme karş koruyun. Patlama tehlikesi vardr.
f Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun
kullanlmadklarnda aküler buhar çkarabilir.
Çalştğnz yeri havalandrn ve şikayet olursa hekime
başvurun. Akülerden çkan buharlar nefes yollarn tahriş
edebilir.
f Aküyü sadece elektrikli el aletiniz ile birlikte kullann.
Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karş korunur.
f Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen
gerilimdeki orijinal Bosch akülerini kullann. Başka
akülerin, örneğin taklitlerin, onarm görmüş akülerin veya
değişik marka akülerin kullanm, akülerin patlamas
sonucu yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
Ürün ve işlev tanm
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini
okuyun. Açklanan uyarlara ve talimat
hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik
çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr
yaralanmalara neden olunabilir.
Lütfen aletin resminin göründüğü sayfay açn ve bu kullanm
klavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfay açk tutun.
Usulüne uygun kullanm
Bu elektrikli el aleti; vidalarn taklp sökülmesi ile ahşap,
metal, seramik ve plastik malzemede delme işleri için
geliştirilmiştir.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar grafik sayfasndaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla ayndr.
1 Vidalama ucu*
2 Uç kovan
Bosch Power Tools
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kilitleme kovan
Tork ön seçimi ayar halkas
Vites seçme şalteri
Akü boşa alma düğmesi*
Akü*
Dönme yönü değiştirme şalteri
Açma/kapama şalteri
“Power Light” lambas
Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
Altgen şaftl matkap ucu*
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart teslimat
kapsamnda değildir. Aksesuarn tümünü aksesuar programmzda
bulabilirsiniz.
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745’e göre tespit
edilmektedir.
Aletin A-değerlendirmeli gürültü basnç seviyesi tipik olarak
71 dB(A)’dr. Tolerans K=3 dB.
Çalşma srasnda gürültü seviyesi 80 dB(A)’y aşabilir.
Koruyucu kulaklk kullann!
Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplam) ve
tolerans K, EN 60745 uyarnca:
Metalde delme: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Vidalama: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e göre
normlandrlmş bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve
elektrikli el aletlerinin karşlaştrlmasnda kullanlabilir. Bu
değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine
uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanm
alanlarn temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanm
alanlarnda kullanlrken, farkl uçlarla kullanlrken veya
yetersiz bakmla kullanlrken, titreşim seviyesi belirtilen
değerden farkl olabilir. Bu da toplam çalşma süresi içindeki
titreşim yükünü önemli ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin
kapal olduğu veya çalştğ halde kullanlmadğ süreler de
dikkate alnmaldr. Bu, toplam çalşma süresi içindeki
titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri aln. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçlarn bakm,
ellerin scak tutulmas, iş aşamalarnn organize edilmesi.
Teknik veriler
Akülü vidalama makinesi
Ürün kodu
Anma gerilimi
Boştaki devir says
– 1. Vites
– 2. Vites
GSR 10,8-LI
Professional
3 601 J92 9..
V=
10,8
dev/dak
dev/dak
0 – 350
0 – 1300
Teknik veriler teslimat kapsamndaki akü ile tespit edilmiştir.
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat
edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik olabilir.
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 70 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
70 | Türkçe
Akülü vidalama makinesi
ISO 5393’e göre sert/yumuşak
vidalamada maksimum tork
maks. delme çap Ø
– Çelikte
– Ahşapta
maks. vidalama-Ø
Ağrlğ EPTA-Procedure
01/2003’e göre
GSR 10,8-LI
Professional
Nm
30/13
mm
mm
mm
10
19
7
kg
0,8
Teknik veriler teslimat kapsamndaki akü ile tespit edilmiştir.
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat
edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik olabilir.
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanmlanan
ürünün aşağdaki norm veya normatif belgelere uygunluğunu
beyan ederiz: 2004/108/AT, 2006/42/AT yönetmelik
hükümleri uyarnca EN 60745.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/AT):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
15.07.2011
Montaj
Akünün şarj (Baknz: Şekil A)
f Sadece aksesuar sayfasnda belirtilen şarj cihazlarn
kullann. Sadece bu şarj cihazlar elektrikli el aletinizde
kullanlan Li-İonen akülere uygundur.
Açklama: Akü ksmi şarjl olarak teslim edilir. Aküden tam
performans elde edebilmek için ilk kullanmdan önce aküyü
şarj cihaznda tam olarak şarj edin.
Li-Ionen aküler kullanm ömürleri ksalmadan istendiği zaman
şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.
Li-Ionen aküler Electronic Cell Protection (ECP) sistemi ile
derin şarja karş korumaldr. Akü deşarj olduğunda elektrikli
el aleti koruyucu kesme sistemi ile kapatlr: Elektrikli el aleti
artk hareket etmez.
DIKKAT Elektrikli el aletiniz otomatik olarak
kapandğnda artk açma/kapama
şalterine basmayn. Aksi takdirde akü hasar görebilir.
Aküyü 7 çkarmak için boşa alma düğmelerine basn 6 ve
aküyü elektrikli el aletinin altndan aln. Bu işlem srasnda
zor kullanmayn.
2 609 140 669 | (29.7.11)
Akü bir NTC scaklk kontrol sistemi ile donatlmş olup, bu
sistem sadece 0 °C–45 °C scaklk aralğnda şarj işlemine
izin verir. Bu sayede akünün kullanm ömrü önemli ölçüde
uzar.
Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.
Uç değiştirme (Baknz: Şekil B)
f Elektrikli el aletinde bir çalşma yapmadan önce
(örneğin bakm, uç değiştirme vb.), aleti taşrken ve
saklarken her defasnda aküyü alttan çkarn. Aletin
açma/kapama şalterine yanlşlkla basldğnda
yaralanmalar ortaya çkabilir.
Ucun taklmas
Kilitleme kovann 3 öne çekin ve daha sonra ucu sonuna
kadar uç kovanna 2 itin. Uç kendiliğinden kilitlenir.
Ucun çkarlmas
Kilitleme kovann 3 öne çekin ve ucu çkarn.
Toz ve talaş emme
f Kurşun içeren boyalar, baz ahşap türleri, mineraller ve
metaller gibi maddeler işlenirken ortaya çkan toz sağlğa
zararl olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlar solumak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullancnn veya onun
yaknndaki kişilerin nefes alma yollarndaki hastalklara
neden olabilir.
Kayn veya meşe gibi baz ağaç tozlar kanserojen etkiye
sahiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanlan
katk maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile
birlikte. Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar
tarafndan işlenmelidir.
– Çalşma yerinizi iyi bir biçimde havalandrn.
– P2 filtre snf filtre takl soluk alma maskesi
kullanmanz tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik
hükümlerine uyun.
f Çalştğnz yerde tozun birikmesini önleyin. Tozlar
kolayca alevlenebilir.
İşletim
Çalştrma
Akünün yerleştirilmesi
f Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen
gerilime sahip orijinal Li-Ionen aküler kullann. Başka
akülerin kullanlmas yaralanmalara ve yangnlara neden
olabilir.
Not: Elektrikli el aletinize uygun olmayan aküleri kullandğnz
takdirde hatal işlevler ortaya çkabilir veya elektrikli el aleti
hasar görebilir.
Aletin yanlşlkla çalşmasn önlemek için dönme yönü
değiştirme şalterini 8 merkezi konuma getirin. Aküyü 7,
hissedilir biçimde kavrama yapacak ve tutamakla ayn hizaya
gelecek biçimde tutamağn içine yerleştirin.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 71 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Türkçe | 71
Dönme yönünün ayarlanmas (Baknz: Şekil C)
Dönme yönü değiştirme şalteri 8 ile elektrikli el aletinin
dönme yönünü değiştirebilirsiniz. Ancak açma/kapama şalteri
9 basl iken bu mümkün değildir.
Sağa dönüş: Delme ve vida takmak için dönme yönü
değiştirme şalterini 8 sonuna kadar sola bastrn.
Sola dönüş: Vidalar gevşetmek veya çkarmak için dönme
yönü değiştirme şalaterini 8 sonuna kadar sağa bastrn.
Tork ön seçimi
Tork ön seçimi ayar halkas 4 ile gerekli torku 20 kademe
halinde önceden seçerek ayarlayabilirsiniz. Ayarlama doğru
olarak yapldğnda vida malzeme seviyesine geldiğinde veya
ayarlanan torka ulaşldğnda uç durur “ ” pozisyonunda
torklu kavrama pasiftir, yani alet delme işlemine ayarldr.
Vidalar sökerken daha yüksek bir tork ayarlayn veya ayar
halkasn “ ”sembolüne getirin.
Mekanik vites seçimi
f Vites seçme şalterini 5 sadece elektrikli el aleti
dururken kullann.
Vites seçme şalteri 5 ile 2 farkl devir says ayar önceden
seçilerek ayarlanabilir.
Vites I:
Düşük devir says alan; vidalama yapmak veya büyük çapl
delikler açmak için.
Vites II:
Yüksek devir says alan; Küçük çapl delikleri açmak için.
Vites seçme şalteri 5 sonuna kadar itilemiyorsa, uç kovann 2
uçla birlikte biraz çevirin.
Açma/kapama
Aleti çalştrmak için açma/kapama şalterine 9 basn ve
şalteri basl tutun.
Lamba 10 açma/kapama şalteri 9 hafifçe veya tam olarak
basl iken yanar ve elverişsiz aydnlatma koşullarnda çalşma
yerinin aydnlatlmasn sağlar.
Elektrikli el aletini kapamak için açma/kapama şalterini 9
brakn.
Devir saysnn ayarlanmas
Açma/kapama şalterine 9 basma durumunuza göre elektrikli
el aleti açkken devir saysn kademeler halinde
ayarlayabilirsiniz.
Açma/kapama şalteri 9 üzerine hafif bir bastrma kuvveti
uygulannca alet düşük devir says ile çalşr. Bastrma kuvveti
yükseltildikçe devir says da yükselir.
Tam otomatik mil kilitleme (Auto-Lock)
Açma/kapama şalteri 9 basl değilken matkap mili ve uç
kovan kilitlidir.
Bu sayede vidalar akü boş durumda iken de vidalanabilir veya
alet tornavida olarak kullanlabilir.
Serbest dönüş freni
Açma/kapama şalteri 9 brakldğnda mandren frenlenir ve
ucun serbest dönüşü engellenir.
Vidalar takarken açma/kapama şalterini 9 vida iş parças
yüzeyi ile ayn seviyeye gelince brakn. Bu sayede vida
başnn iş parças içine gömülmesini önlersiniz.
Bosch Power Tools
Scaklğa bağl aşr zorlanma emniyeti
Usulüne uygun olarak kullanldğnda elektrikli el aleti
zorlanmaz. Yüklenme aşr olduğunda veya müsaade edilen
akü scaklk aralğ 0–70 °C aşldğnda devir says düşer.
Elektrikli el aleti ancak müsaade edilen akü scaklk aralğna
dönüldüğünde tam tevir says ile çalşr.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f Elektrikli el aletini daima kapal durumda vida üzerine
yerleştirin. Dönmekte olan uçlar kayabilir.
Düşük devir says ile uzun süre çalştğnzda, soğutma
yapmak için elektrikli el aletini boşta en yüksek devir says ile
yaklaşk 3 dakika kadar çalştrn.
Metalleri delerken sadece kusursuz bilenmiş HSS matkap
uçlar kullann (HSS=Yüksek performans hzl kesme çeliği).
Bu konudaki garantiyi Bosch aksesuar program sağlar.
Büyük ve uzun vidalar sert malzemeye vidalamadan önce
dişin çekirdek çap ile vida uzunluğunun 2/3 orannda bir
klavuz delik açmalsnz.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f Elektrikli el aletinde bir çalşma yapmadan önce
(örneğin bakm, uç değiştirme vb.), aleti taşrken ve
saklarken her defasnda aküyü alttan çkarn. Aletin
açma/kapama şalterine yanlşlkla basldğnda
yaralanmalar ortaya çkabilir.
f İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el aletini ve
havalandrma deliklerini daima temiz tutun.
Akü artk işlev görmüyorsa lütfen Bosch elektrikli el aletleri
için yetkili bir servise başvurun.
Uç kovann 2 ve ucu daima temiz tutun. Bu sayede kilitleme
kovannn 3 kilitleme işlevini garantiye alrsnz.
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine
rağmen elektrikli el aleti arza yapacak olursa, onarm Bosch
elektrikli aletleri için yetkili bir serviste yaplmaldr.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka
aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm ile yedek
parçalarna ait sorularnz yantlandrr. Demonte görünüşler
ve yedek parçalara ait bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün özellikleri,
bu ürünün kullanm ve ayar işlemleri hakkndaki sorularnz ile
yedek parçalarna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 72 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
72 | Polski
Nakliye
Alet içindeki lityum iyon (Li-Ionen) aküler tehlikeli madde
taşma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir
yükümlülük olmakszn kullanc tarafndan caddeler üzerinde
taşnabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu
ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin
özel hükümlere uyulmaldr. Bu nedenle gönderi paketlenirken
bir tehlikeli madde uzmanndan yardm alnmaldr.
Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin.
Açk kontaklar kapatn ve aküyü ambalaj içinde hareket
etmeyecek biçimde paketleyin.
Lütfen olas ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.
Tasfiye
Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj
malzemesi çevre dostu yeniden kazanm merkezine
gönderilmek zorundadr.
Elektrikli el aletlerini ve aküleri/bataryalar evsel çöplerin içine
atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/AT yönetmeliği uyarnca kullanm
ömrünü tamamlamş elektrikli el aletleri ve
2006/66/AT yönetmeliği uyarnca arzal
veya kullanm ömrünü tamamlamş
aküler/bataryalar ayr ayr toplanmak ve
çevre dostu tasfiye için bir geri dönüşüm
merkezine yollanmak zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa içindeki
uyarlara uyun 72.
Değişiklik haklarmz sakldr.
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z
przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
2 609 140 669 | (29.7.11)
Bezpieczeństwo miejsca pracy
f Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i
dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub
nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
f Nie należy pracować tym elektronarzędziem w
otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują
się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy
elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą
spowodować zapłon.
f Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może
spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
f Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem.
f Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
f Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i
wilgocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia
podwyższa ryzyko porażenia prądem.
f Nigdy nie należy używać przewodu do innych
czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia,
trzymając je za przewód, ani używać przewodu do
zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy
chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych
części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody
zwiększają ryzyko porażenia prądem.
f W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym
niebem, należy używać przewodu przedłużającego,
dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.
Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do
pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania
elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
f Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować
ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych
urazów ciała.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 73 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Polski | 73
f Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko
obrażeń ciała.
f Należy unikać niezamierzonego uruchomienia
narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub
podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy
upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia
elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego
narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
f Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć
narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz,
znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą
doprowadzić do obrażeń ciała.
f Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy.
Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie
równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
f Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i
rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych
części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać wciągnięte przez ruchome części.
f Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń
odsysających i wychwytujących pył, należy upewnić
się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.
Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć
zagrożenie pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi
f Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać
należy elektronarzędzia, które są do tego
przewidziane. Odpowiednio dobranym
elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie
wydajności lepiej i bezpieczniej.
f Nie należy używać elektronarzędzia, którego
włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie,
którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
f Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po
zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
elektronarzędzia.
f Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy
udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub
nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane przez
niedoświadczone osoby elektronarzędzia są
niebezpieczne.
f Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia.
Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia
działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie
Bosch Power Tools
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który
miałby wpływ na prawidłowe działanie
elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed
użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą
konserwację elektronarzędzi.
f Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane
narzędzia łatwiej się też prowadzi.
f Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie
elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych
sytuacji.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja narzędzi
akumulatorowych
f Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach,
zalecanych przez producenta. W przypadku użycia
ładowarki, przystosowanej do ładowania określonego
rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
f W elektronarzędziach można używać jedynie
przewidzianych do tego celu akumulatorów. Użycie
innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i
zagrożenie pożarem.
f Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od
spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych
małych przedmiotów metalowych, które mogłyby
spowodować zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy
stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub
pożar.
f Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się
elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z
nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z
elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą.
Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo
skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może
doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
Serwis
f Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie
wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że
bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki bezpieczeństwa dla wiertarek i
wkrętarek
f Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie
robocze lub śruba mogłyby natrafić na ukryte
przewody elektryczne, elektronarzędzie należy
trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie
rękojeści. Kontakt z przewodem sieci zasilającej może
spowodować przekazanie napięcia na części metalowe
elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 74 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
74 | Polski
f Narzędzia używać z dodatkowymi rękojeściami
dostarczonymi z narzędziem. Utrata kontroli może
spowodować osobiste obrażenia operatora.
f Należy używać odpowiednich przyrządów
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych
przewodów zasilających, lub poprosić o pomoc zakłady
miejskie. Kontakt z przewodami znajdującymi się pod
napięciem może doprowadzić do powstania pożaru
i porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu
gazowego może doprowadzić do wybuchu. Przebicie
przewodu wodociągowego powoduje szkody rzeczowe.
f W razie zablokowania się narzędzia roboczego należy
natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Należy być
przygotowanym na wysokie momenty reakcji, które
powodują odrzut. Narzędzie robocze może się
zablokować, gdy:
– elektronarzędzie jest przeciążone, lub
– gdy skrzywi się w obrabianym przedmiocie.
f Trzymać mocno elektronarzędzie. Podczas dokręcania i
luzowania śrub mogą wystąpić krótkotrwałe wysokie
momenty reakcji.
f Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot.
Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu
mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie
go w ręku.
f Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać,
aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze może
się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad
elektronarzędziem.
f Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo
zwarcia.
Akumulator należy chronić przed wysokimi
temperaturami, np. przed stałym
nasłonecznieniem, przed ogniem, wodą i
wilgocią. Istnieje zagrożenie wybuchem.
f W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego
użytkowania akumulatora może dojść do wydzielenia
się gazów. Wywietrzyć pomieszczenie i w razie
dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Gazy mogą
uszkodzić drogi oddechowe.
f Akumulator należy używać tylko w połączeniu z elektronarzędziem firmy Bosch, dla którego został on przewidziany. Tylko w ten sposób można ochronić akumulator
przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.
f Stosować należy wyłącznie oryginalne akumulatory
firmy Bosch, o napięciu podanym na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia. Użycie innych
akumulatorów, np. podróbek, przeróbek lub
akumulatorów innych producentów może stać się
przyczyną obrażeń lub powstania szkód materialnych
poprzez eksplodujące akumulatory.
2 609 140 669 | (29.7.11)
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych
wskazówek mogą spowodować porażenie
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem urządzenia i
pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzędzie przeznaczone jest do wkręcania i
wykręcania śrub oraz do wiercenia w drewnie, metalu,
wyrobach ceramicznych i tworzywie sztucznym.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi
się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.
1 Końcówka wkręcająca (bit)*
2 Uchwyt narzędziowy
3 Tuleja zaryglowania
4 Pierścień wstępnego wyboru momentu obrotowego
5 Przełącznik biegów
6 Przycisk odblokowujący akumulator*
7 Akumulator*
8 Przełącznik kierunku obrotów
9 Włącznik/wyłącznik
10 Lampa „Power Light“
11 Rękojeść (pokrycie gumowe)
12 Wiertarka z wpustem sześciokątnym*
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji
użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia
standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia
dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.
Informacja na temat hałasu i wibracji
Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą
EN 60745.
Mierzony wg skali A poziom ciśnienia akustycznego,
emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo
71 dB(A). Niepewność pomiaru K=3 dB.
Poziom hałasu na stanowisku pracy może przekroczyć
80 dB(A).
Stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
EN 60745:
Wiercenie w metalu: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Wkręcanie: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań pomierzony
został zgodnie z określoną przez normę EN 60745 procedurą
pomiarową i może zostać użyty do porównywania
elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny
ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli
elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 75 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Polski | 75
innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie
wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać
od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować
podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.
W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa,
mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji
na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi
roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk,
ustalenie kolejności operacji roboczych.
Dane techniczne
Wkrętarka akumulatorowa
Numer katalogowy
Napięcie znamionowe
Prędkość obrotowa bez obciążenia
– 1. bieg
– 2. bieg
maks. moment obrotowy
twardego/miękkiego wkręcania
wg ISO 5393
maks. średnica wiercenia
– Stal
– Drewno
maks. średnica śrub/wkrętów
Ciężar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003
GSR 10,8-LI
Professional
3 601 J92 9..
V=
10,8
min-1
min-1
0 – 350
0 – 1300
Nm
30/13
mm
mm
mm
10
19
7
kg
0,8
Dane techniczne uzyskane zostały w wyników pomiarów z
akumulatorem wchodzącym w skład dostawy.
Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej
nabytego elektronarzędzia. Nazwy handlowe poszczególnych elektronarzędzi mogą się różnić.
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt,
przedstawiony w „Dane techniczne“, odpowiada
wymaganiom następujących norm i dokumentów
normatywnych: EN 60745 – zgodnie z wymaganiami
dyrektyw: 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
15.07.2011
Bosch Power Tools
Montaż
Ładowanie akumulatora (zob. rys. A)
f Stosować należy tylko ładowarki wyszczególnione na
stronach z osprzętem dodatkowym. Tylko te ładowarki
dostosowane są do ładowania zastosowanego w elektronarzędziu akumulatora litowo-jonowego.
Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest
naładowany częściowo. Aby zagwarantować wykorzystanie
najwyższej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym
użyciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.
Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej
chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności.
Przerwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka
uszkodzenia ogniw akumulatora.
Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw – „Electronic
Cell Protection (ECP)“ – akumulator litowo-jonowy jest
zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem. Przy rozładowanym akumulatorze elektronarzędzie zostaje wyłączone
przez układ ochronny – narzędzie robocze nie porusza się.
UWAGA Po automatycznym wyłączeniu
elektronarzędzia nie naciskać ponownie
włącznika. Może to doprowadzić do uszkodzenia
akumulatora.
W celu wyjęcia akumulatora 7 wcisnąć przycisk
odblokowujący 6 i wyciągnąć akumulator z elektronarzędzia
ruchem do dołu. Nie należy przy tym używać siły.
Akumulator wyposażony jest w system kontroli temperatury
NTC, który dopuszcza ładowanie wyłącznie w zakresie
temperatur pomiędzy 0 °C a 45 °C. Dzięki temu osiąga się
wyższą żywotność akumulatora.
Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwania odpadów.
Wymiana narzędzi (zob. rys. B)
f Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu (np.
dogląd, wymiana narzędzi itd.) jak i przed jego
transportem i składowaniem należy wyjąć akumulator
z elektronarzędzia. Przy niezamierzonym uruchomieniu
włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo
obrażeń.
Montaż oprzyrządowania (narzędzia pomocniczego)
Pociągnąć tuleję 3 do przodu, a następnie do oporu wsunąć
narzędzie robocze do uchwytu narzędziowego 2. Narzędzie
robocze blokuje się samoczynnie.
Wyjmowanie oprzyrządowania (narzędzia
pomocniczego)
Pociągnąć tuleję ryglującą 3 do przodu i wyjąć narzędzie
robocze.
Odsysanie pyłów/wiórów
f Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malarskich
z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna,
minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z
pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać
reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego
operatora lub osób znajdujących się w pobliżu.
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 76 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
76 | Polski
Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane
są za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z
substancjami do obróbki drewna (chromiany, impregnaty
do drewna). Materiały, zawierające azbest mogą być
obrabiane jedynie przez odpowiednio przeszkolony
personel.
– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska
pracy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z
pochłaniaczem klasy P2.
Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z
materiałami przeznaczonymi do obróbki.
f Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku
pracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.
Praca
Uruchamianie
Włożenie akumulatora
f Stosować należy wyłącznie oryginalne akumulatory
litowo-jonowe firmy Bosch o napięciu podanym na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Zastosowanie
akumulatorów innego typu może spowodować obrażenia
oraz grozi pożarem.
Wskazówka: Użycie nie dostosowanych do danego
elektronarzędzia akumulatorów może prowadzić do
niewłaściwego funkcjonowania lub do uszkodzenia elektronarzędzia.
Przełącznik kierunku obrotów 8 należy nastawić na pozycję
środkową, aby zapobiec niezamierzonego włączenia się
urządzenia. Włożyć naładowany akumulator 7 do uchwytu aż
do wyczuwalnego zaskoczenia i zwięzłej pozycji z uchwytem.
Ustawianie kierunku obrotów (zob. rys. C)
Przełącznikiem obrotów 8 można zmienić kierunek obrotów
elektronarzędzia. Przy wciśniętym włączniku/wyłączniku 9
jest to jednak niemożliwe.
Bieg w prawo: W celu wiercenia i wkręcania śrub nacisnąć
przełącznik kierunku obrotów 8 w lewo do oporu.
Bieg w lewo: W celu zwolnienia lub wykręcenia śrub i
nakrętek nacisnąć przełącznik kierunku obrotów 8 w prawo
do oporu.
Wybór momentu obrotowego
Za pomocą pierścienia nastawczego 4 możliwe jest
dokonanie wyboru pożądanego momentu obrotowego 20 w
stopniach. Przy właściwym nastawieniu, narzędzie robocze
zatrzyma się po całkowitym wkręceniu śruby w materiał,
względnie po osiągnięciu nastawionego momentu
obrotowego. W pozycji „ “ następuje deaktywacja sprzęgła
przeciążeniowego, np. do wiercenia.
Do wykręcania śrub, należy ewentualnie nastawić wyższy
moment obrotowy lub wybrać symbol „ “.
2 609 140 669 | (29.7.11)
Mechaniczne przełączanie biegów
f Przełącznik biegów 5 należy przestawiać tylko przy
nieruchomym elektronarzędziu.
Za pomocą przełącznika biegów 5 można wybierać 2 zakresy
prędkości obrotowych.
Bieg I:
Niski zakres prędkości obrotowej – do wkręcania lub do pracy
z dużą średnicą wiercenia.
Bieg II:
Wysoki zakres prędkości obrotowej – do pracy z małą
średnicą wiercenia.
Jeżeli przełącznik biegów 5 nie pozwala przesunąć się do
oporu, należy nieznacznie przekręcić uchwyt narzędziowy 2
wraz z narzędziem roboczym.
Włączanie/wyłączanie
W celu włączenia elektronarzędzia nacisnąć włącznik/
wyłącznik 9 i przytrzymać w tej pozycji.
Lampka 10 świeci się przy całkowicie lub do połowy
wciśniętym włączniku/wyłączniku 9 i umożliwia oświetlenie
zakresu roboczego w przypadku niekorzystnych warunków
oświetleniowych.
Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/
wyłącznik 9.
Ustawianie prędkości obrotowej
Prędkość obrotowa włączonego elektronarzędzia może być
regulowana bezstopniowo, w zależności od siły nacisku na
włącznik/wyłącznik 9.
Lekki nacisk na włącznik/wyłącznik 9 oznacza niską prędkość
obrotową. Wraz ze zwiększającym się naciskiem prędkość
obrotowa rośnie.
W pełni automatyczna blokada wrzeciona (Auto-Lock)
Jeżeli włącznik/wyłącznik 9 nie jest wciśnięty, wrzeciono, a
tym samym i cały uchwyt narzędziowy nie są zablokowane.
Umożliwia to wkręcanie śrub również przy wyładowanym
akumulatorze lub używanie elektronarzędzia jako śrubokręta.
Hamulec wybiegowy
Po zwolnieniu włącznika/wyłącznika 9 wyhamowywany jest
bieg uchwytu wiertarskiego, co zapobiega bezwładnemu
ruchowi narzędzia roboczego.
Przy wkręcaniu śrub i wkrętów należy zwolnić włącznik/
wyłącznik 9 dopiero po całkowitym wkręceniu śruby w
materiał. Główka śruby/wkrętu nie wwierci się wówczas w
materiał.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Jeżeli elektronarzędzie używane jest zgodnie z
przeznaczeniem, niemożliwe jest jego przeciążenie. W
przypadku zbyt dużego obciążenia elektronarzędzia lub
przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatur
(0–70 °C), redukowana jest prędkość obrotowa.
Elektronarzędzie zaczyna pracować z pełną prędkością
obrotową dopiero po powróceniu dopuszczalnej temperatury
roboczej.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 77 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Polski | 77
Wskazówki dotyczące pracy
f Przed przyłożeniem elektronarzędzia do śruby należy
je wyłączyć. Obracające się narzędzia robocze mogą
ześlizgnąć się z łba śruby.
Po trwającej przez dłuższy okres czasu pracy z niską
prędkością obrotową, należy ochłodzić elektronarzędzie,
uruchamiając je bez obciążenia z maksymalną prędkością
obrotową na ok. 3 min.
Do wiercenia w metalu należy używać tylko ostrych wierteł
HSS, znajdujących się w doskonałym stanie technicznym
(HSS=stal szybkotnąca o podwyższonej wydajności
skrawania). Odpowiednią jakość gwarantuje program części
zamiennych firmy Bosch.
Przed wkręcaniem większych, dłuższych śrub do twardego
materiału, zaleca się dokonanie nawiercenia na ok. 2/3
długości śruby, o średnicy równej średnicy gwinta śruby.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
f Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu (np.
dogląd, wymiana narzędzi itd.) jak i przed jego
transportem i składowaniem należy wyjąć akumulator
z elektronarzędzia. Przy niezamierzonym uruchomieniu
włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo
obrażeń.
f Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę,
elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należy
utrzymywać w czystości.
W razie awarii akumulatora należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu elektronarzędzi Bosch.
Należy stale dbać o czystość uchwytu narzędziowego 2 i
narzędzia roboczego, aby zagwarantować sprawne działanie
funkcji blokady i odblokowywania tulei ryglującej 3.
Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli
produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien
przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy
Bosch.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części
zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru
katalogowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.
Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne
Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji
nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych
prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można
znaleźć pod adresem:
www.bosch-pt.com
Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch służy pomocą w
razie pytań związanych z zakupem produktu, jego
zastosowaniem oraz regulacją urządzeń i osprzętu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: [email protected]
Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: [email protected]
www.bosch.pl
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają
wymaganiom przepisów dotyczących towarów
niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane
drogą lądową przez użytkownika bez konieczności spełnienia
jakichkolwiek dalszych warunków.
W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport
drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej)
należy dostosować się do szczególnych wymogów
dotyczących opakowania i znaczenia towaru. W takim
wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy
skonsultować się z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa
nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a
akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się
poruszać (przesuwać) w opakowaniu.
Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa
krajowego.
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowanie
należy oddać do powtórnego przetworzenia
zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony środowiska.
Elektronarzędzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzucać do
odpadów domowych!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2002/96/WE, niezdatne do użytku
elektronarzędzia, a zgodnie z europejską
wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub
zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać
osobno i doprowadzić do ponownego
przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Proszę stosować się do wskazówek,
znajdujących się w rozdziale
„Transport“, str. 77.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Bosch Power Tools
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 78 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
78 | Česky
Česky
Bezpečnostní upozornění
Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
VAROVÁNÍ Čtěte všechna varovná upozornění a
pokyny. Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
f Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.
f S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach
nebo páry zapálit.
f Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí
daleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrická bezpečnost
f Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravena. Společně s elektronářadím s ochranným
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.
Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko
zásahu elektrickým proudem.
f Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým
proudem.
f Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
f Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či
zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze
zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým
proudem.
f Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte
pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé
i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež
je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu
elektrickým proudem.
f Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve
vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým
proudem.
2 609 140 669 | (29.7.11)
Bezpečnost osob
f Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a
přistupujte k práci s elektronářadím rozumně.
Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment
nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným
poraněním.
f Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska
proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu
nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
f Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu.
Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej
uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo
akumulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na
spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu
zapnutý, pak to může vést k úrazům.
f Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací
nástroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se
nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
f Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si
bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete
elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
f Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
f Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky,
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.
Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
Svědomité zacházení a používání elektronářadí
f Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu
určené elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete
pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
f Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je
vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je
nebezpečné a musí se opravit.
f Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů
příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku
ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor. Toto
preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí
elektronářadí.
f Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah
dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem
nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.
Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými
osobami.
f Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují se,
zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je
omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte
před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu
ve špatně udržovaném elektronářadí.
f Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se
méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 79 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Česky | 79
f Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací
nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte
přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.
Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést
k nebezpečným situacím.
Svědomité zacházení a používání akumulátorového
nářadí
f Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je
doporučena výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná
pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru,
je-li používána s jinými akumulátory.
f Do elektronářadí používejte pouze k tomu určené
akumulátory. Použití jiných akumulátorů může vést k
poraněním a požárům.
f Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo
kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby
nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou
způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty
akumulátoru může mít za následek opáleniny nebo požár.
f Při špatném použití může z akumulátoru vytéci
kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném
kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina
vnikne do očí, navštivte navíc i lékaře. Vytékající
akumulátorová kapalina může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
Servis
f Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze
kvalifikovaným odborným personálem a pouze s
originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že
bezpečnost stroje zůstane zachována.
Bezpečnostní předpisy pro vrtačky a šroubováky
f Pokud provádíte práce, při nichž může nasazovací
nástroj nebo šroub zasáhnout skrytá elektrická vedení,
pak stroj držte na na izolovaných plochách rukojeti.
Kontakt s elektrickým vedením pod napětím může uvést
napětí i na kovové díly stroje a vést k zásahu elektrickým
proudem.
f Používejte přídavné rukojeti dodávané s
elektronářadím. Ztráta kontroly může vést ke zraněním.
f Použijte vhodná hledací zařízení k vyhledání skrytých
rozvodných vedení nebo přizvěte místní
dodavatelskou společnost. Kontakt s elektrickým
vedením může vést k požáru a elektrickému úderu.
Poškození plynového vedení může vést k explozi. Proniknutí do vodovodního potrubí způsobí věcné škody.
f Elektronářadí okamžitě vypněte, pokud se nasazovací
nástroj zablokuje. Buďte připraveni na vysoké reakční
momenty, které způsobují zpětný ráz. Nasazovací
nástroj se zablokuje když:
– je elektronářadí přetížené nebo
– se v opracovávaném obrobku vzpříčí.
f Držte elektronářadí pevně. Při utahování a povolování
šroubů se mohou krátkodobě vyskytovat vysoké reakční
momenty.
Bosch Power Tools
f Zajistěte obrobek. Obrobek pevně uchycený upínacím
přípravkem nebo svěrákem je držen bezpečněji než Vaší
rukou.
f Než jej odložíte, počkejte až se elektronářadí zastaví.
Nasazovací nástroj se může vzpříčit a vést ke ztrátě
kontroly nad elektronářadím.
f Neotvírejte akumulátor. Existuje nebezpečí zkratu.
Chraňte akumulátor před horkem, např. i před
trvalým slunečním zářením, ohněm, vodou a
vlhkostí. Existuje nebezpečí výbuchu.
f Při poškození a nesprávném použití akumulátoru
mohou vystupovat páry. Přivádějte čerstvý vzduch a
při potížích vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit
dýchací cesty.
f Používejte akumulátor pouze ve spojení s Vaším
elektronářadím Bosch. Jen tak bude akumulátor chráněn
před nebezpečným přetížením.
f Používejte pouze originální akumulátory Bosch s
napětím uvedeným na typovém štítku Vašeho
elektronářadí. Při používání jiných akumulátorů, např.
napodobenin, přepracovaných akumulátorů nebo cizích
výrobků, existuje nebezpečí zranění a též věcných škod
díky explodujícím akumulátorům.
Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upozornění a
pokyny. Zanedbání při dodržování varovných
upozornění a pokynů mohou mít za následek
úraz elektrickým proudem, požár a/nebo
těžká poranění.
Vyklopte prosím odklápěcí stranu se zobrazením stroje a
nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otevřenou.
Určené použití
Elektronářadí je určeno k zašroubování a uvolňování šroubů a
též k vrtání do dřeva, kovu, keramiky a plastu.
Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení
elektronářadí na grafické straně.
1 Šroubovací bit*
2 Nástrojový držák
3 Uzamykací pouzdro
4 Nastavovací kroužek předvolby kroutícího momentu
5 Přepínač volby převodu
6 Odjišťovací tlačítko akumulátoru*
7 Akumulátor*
8 Přepínač směru otáčení
9 Spínač
10 Svítilna „Power Light“
11 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
12 Vrták s šestihrannou stopkou*
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu
obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem
programu příslušenství.
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 80 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
80 | Česky
Informace o hluku a vibracích
Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745.
Hodnocená hladina akustického tlaku A stroje činí typicky
71 dB(A). Nepřesnost K=3 dB.
Hladina hluku může při práci překročit 80 dB(A).
Noste ochranu sluchu!
Celkové hodnoty vibrací ah (vektorový součet tří os) a
nepřesnost K stanoveny podle EN 60745:
Vrtání do kovu: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Šroubování: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena
podle měřících metod normovaných v EN 60745 a může být
použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro
předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití
elektronářadí. Pokud ovšem bude elektronářadí nasazeno pro
jiná použití, s odlišnými nasazovacími nástroji nebo s
nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může
zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny
i doby, v nichž je stroj vypnutý nebo sice běží, ale fakticky není
nasazen. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu
zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně
obsluhy před účinky vibrací jako např.: údržba elektronářadí a
nasazovacích nástrojů, udržování teplých rukou, organizace
pracovních procesů.
Technická data
Akumulátorový šroubovák
Objednací číslo
Jmenovité napětí
Otáčky naprázdno
– 1. stupeň
– 2. stupeň
max. kroutící moment tvrdý/měkký
šroubový spoj podle ISO 5393
max. průměr vrtání
– Ocel
– Dřevo
max. průměr šroubu
Hmotnost podle EPTA-Procedure
01/2003
GSR 10,8-LI
Professional
3 601 J92 9..
V=
10,8
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
15.07.2011
Montáž
Nabíjení akumulátoru (viz obr. A)
f Používejte pouze nabíječky uvedené na straně
příslušenství. Jen tyto nabíječky jsou sladěny s
akumulátorem Li-ion použitým u Vašeho elektronářadí.
Upozornění: Akumulátor se expeduje částečně nabitý. Pro
zaručení plného výkonu akumulátoru jej před prvním
nasazením v nabíječce zcela nabijte.
Akumulátor Li-ion lze bez zkrácení životnosti kdykoli nabít.
Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.
Akumulátor Li-ion je díky „Electronic Cell Protection (ECP)“
chráněn proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru
bude elektronářadí chráničem vypnuto: nasazený nástroj se
už nebude pohybovat.
POZOR Po automatickém vypnutí elektronářadí
už spínač dál nestlačujte. Akumulátor se
může poškodit.
K odejmutí akumulátoru 7 stlačte odjišťovací tlačítko 6 a
vytáhněte akumulátor dolů z elektronářadí. Nepoužívejte
přitom žádné násilí.
Akumulátor je vybaven kontrolou teploty NTC, která dovolí
nabíjení pouze v rozmezí teplot 0 °C a 45 °C. Tím se dosáhne
vysoké životnosti akumulátoru.
Dbejte upozornění k zpracování odpadu.
min-1
min-1
0 – 350
0 – 1300
Nm
30/13
mm
mm
mm
10
19
7
f Před každou prací na elektronářadí (např. údržba,
výměna nástrojů apod.) a též při jeho přepravě a
uskladnění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném
stlačení spínače existuje nebezpečí poranění.
kg
0,8
Nasazení nástroje
Vytáhněte uzamykací pouzdro 3 dopředu a následně vsuňte
nástroj až na doraz do nástrojového držáku 2. Nástroj se
automaticky zaaretuje.
Výměna nástroje (viz obr. B)
Technická data zjištěna s akumulátorem z obsahu dodávky.
Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku
Vašeho elektronářadí. Obchodní označení jednotlivých elektronářadí se
mohou měnit.
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci
„Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s
následujícími normami nebo normativními dokumenty:
EN 60745 podle ustanovení směrnic 2004/108/ES,
2006/42/ES.
2 609 140 669 | (29.7.11)
Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Odejmutí nástroje
Vytáhněte uzamykací pouzdro 3 dopředu a nástroj odejměte.
Odsávání prachu/třísek
f Prach materiálů jako olovoobsahující nátěry, některé
druhy dřeva, minerálů a kovu mohou být zdraví škodlivé.
Kontakt s prachem nebo vdechnutí mohou vyvolat
alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest
obsluhy nebo v blízkosti se nacházejících osob.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 81 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Česky | 81
Určitý prach jako dubový nebo bukový prach je pokládán
za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami
pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na
dřevo). Materiál obsahující azbest smějí opracovávat
pouze specialisté.
– Pečujte o dobré větrání pracovního prostoru.
– Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s
třídou filtru P2.
Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané
materiály.
f Vyvarujte se usazenin prachu na pracovišti. Prach se
může lehce vznítit.
Provoz
Uvedení do provozu
Nasazení akumulátoru
f Používejte pouze originální akumulátory Li-ion firmy
Bosch s napětím uvedeným na typovém štítku Vašeho
elektronářadí. Používání jiných akumulátorů může vést ke
zraněním a k nebezpečí požáru.
Upozornění: Používání akumulátorů nevhodných pro Vaše
elektronářadí může vést k chybným funkcím nebo k poškození
elektronářadí.
Nastavte přepínač směru otáčení 8 na střed, aby se zabránilo
neúmyslnému zapnutí. Nasaďte nabitý akumulátor 7 do
držadla až citelně zaskočí a spolehlivě přiléhá k držadlu.
Nastavení směru otáčení (viz obr. C)
Pomocí přepínače směru otáčení 8 můžete změnit směr
otáčení elektronářadí. Při stlačeném spínači 9 to však není
možné.
Chod vpravo: Při vrtání a zašroubování šroubů stlačte
přepínač směru otáčení 8 vlevo až na doraz.
Chod vlevo: K uvolnění popř. vyšroubování šroubů a matic
stlačte přepínač směru otáčení 8 vpravo až na doraz.
Předvolba kroutícího momentu
Pomocí nastavovacího kroužku předvolby kroutícího
momentu 4 můžete předvolit potřebný kroutící moment v
20 stupních. Při správném nastavení se nástroj zastaví,
jakmile je šroub v jedné rovině zašroubován do materiálu
popř. je dosaženo nastaveného kroutícího momentu. V poloze
„ “ je přeskakovací spojka deaktivovaná, např. pro vrtání.
Při vyšroubování šroubů případně zvolte vyšší nastavení ev.
nastavte na symbol „ “.
Mechanická volba převodu
f Přepínač volby převodu 5 ovládejte jen za klidového
stavu elektronářadí.
Pomocí přepínače volby převodu 5 můžete předvolit
2 rozsahy počtu otáček.
Stupeň I:
Nižší rozsah počtu otáček; pro šroubování nebo práce s
velkým průměrem vrtání.
Stupeň II:
Vyšší rozsah počtu otáček; pro práce s malým průměrem
vrtání.
Bosch Power Tools
Nelze-li přepínač volby převodu 5 posunout až na doraz,
pootočte o něco nástrojový držák 2 s nasazovacím nástrojem.
Zapnutí – vypnutí
K uvedení elektronářadí do provozu stlačte spínač 9 a
podržte jej stlačený.
Svítilna 10 svítí při lehce nebo zcela stlačeném spínači 9 a
umožňuje nasvícení pracovní oblasti při nepříznivých
světelných podmínkách.
K vypnutí elektronářadí spínač 9 uvolněte.
Nastavení počtu otáček
Počet otáček zapnutého elektronářadí můžete plynule
regulovat podle toho, jak dalece stlačíte spínač 9.
Lehký tlak na spínač 9 způsobí nízký počet otáček. S
rostoucím tlakem se počet otáček zvyšuje.
Plně automatická aretace vřetene (Auto-Lock)
Při nestlačeném spínači 9 jsou vrtací vřeteno a tím i
nástrojový držák zaaretovány.
To umožňuje zašroubování šroubů i při vybitém akumulátoru
popř. použití elektronářadí jako šroubováku.
Doběhová brzda
Při uvolnění spínače 9 se sklíčidlo zabrzdí a tím se zabrání
doběhu nástroje.
Při zašroubování šroubů uvolněte spínač 9 teprve poté, když
je šroub v jedné rovině zašroubován do obrobku. Hlava
šroubu pak nepronikne do obrobku.
Ochrana proti přetížení závislá na teplotě
Při určujícím použití nelze elektronářadí přetížit. Při příliš
silném zatížení nebo opuštění přípustného rozsahu teploty
akumulátoru 0–70 °C bude zredukován počet otáček.
Elektronářadí poběží s plným počtem otáček teprve po
dosažení přípustné teploty akumulátoru.
Pracovní pokyny
f Na šroub nasaďte pouze vypnuté elektronářadí.
Otáčející se nasazovací nástroje mohou sklouznout.
Po delší práci s malými otáčkami by jste měli stroj k ochlazení
nechat běžet naprázdno ca. 3 minuty při maximálních
otáčkách.
Při vrtání do kovu použijte pouze bezvadné, naostřené vrtáky
HSS (HSS=vysokovýkonná rychlořezná ocel). Odpovídající
kvalitu zaručuje program příslušenství Bosch.
Před zašroubováním větších, delších šroubů do tvrdých
materiálů byste měli předvrtat otvor s průměrem jádra závitu
do zhruba 2/3 délky šroubu.
Údržba a servis
Údržba a čištění
f Před každou prací na elektronářadí (např. údržba,
výměna nástrojů apod.) a též při jeho přepravě a
uskladnění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném
stlačení spínače existuje nebezpečí poranění.
f Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste
pracovali dobře a bezpečně.
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 82 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
82 | Slovensky
Pokud už akumulátor není schopný funkce, obraťte se prosím
na autorizované servisní středisko pro elektronářadí Bosch.
Nástrojový držák 2 a nasazovací nástroj udržujte neustále
čistý, aby byla zaručena funkce zajištění a odjištění
uzamykacího pouzdra 3.
Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k
poruše stroje, svěřte provedení opravy autorizovanému
servisnímu středisku pro elektronářadí firmy Bosch.
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového
štítku elektronářadí.
Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě
Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a
informace k náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách
ke koupi, používání a nastavení výrobků a příslušenství.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: +420 (519) 305 700
Fax: +420 (519) 305 705
E-Mail: [email protected]
www.bosch.cz
Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají
požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto
akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány
uživatelem po silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká
přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní
požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě
zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.
Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud je těleso
nepoškozené. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a
akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
Dbejte prosím i případných navazujících národních předpisů.
Zpracování odpadů
Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly mají
být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Elektronářadí a akumulátory/baterie neodhazujte do
domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2002/96/ES
musí být neupotřebitelné elektronářadí a
podle evropské směrnice 2006/66/ES
vadné nebo opotřebované akumulátory/
baterie rozebrané shromážděny a dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu
životní prostředí.
2 609 140 669 | (29.7.11)
Akumulátory/baterie:
Li-Ion:
Prosím dbejte upozornění v odstavci
„Přeprava“, strana 82.
Změny vyhrazeny.
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné výstražné upozornenia a
bezpečnostné pokyny
POZOR Prečítajte si všetky Výstražné
upozornenia a bezpečnostné pokyny.
Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov
uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké
poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom
texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo
siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie
napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
Bezpečnosť na pracovisku
f Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať
za následok pracovné úrazy.
f Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom
výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny,
plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie
vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
f Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa
počas používania ručného elektrického náradia
zdržiavali v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti
zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
f Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia
musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom
prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým
náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.
Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko
zásahu elektrickým prúdom.
f Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie
telesá, sporáky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo
uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým
prúdom.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 83 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Slovensky | 83
f Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a
vlhkosti. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia
zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
f Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na
nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho
zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním
za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra
nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu
s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené
alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu
elektrickým prúdom.
f Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku,
používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú
schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.
Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na
používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu
elektrickým prúdom.
f Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického
náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač
pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača
pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
f Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci
s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy,
keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže
mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
f Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy
ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných
pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná
pracovná obuv. ochranná prilba alebo chrániče sluchu,
podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho
použitia znižujú riziko poranenia.
f Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného
elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím
zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením
akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je
ručné elektrické náradie vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači,
alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú
sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
f Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho
nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky.
Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v
rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže
spôsobiť vážne poranenia osôb.
f Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte
si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu.
Takto budete môcť ručné elektrické náradie v
neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
f Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké
odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby
so Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti
Bosch Power Tools
rotujúcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy
alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
ručného elektrického náradia.
f Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať
odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie
prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne
používané. Používanie odsávacieho zariadenia a
zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia
zdravia prachom.
Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a
manipulácia s ním
f Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte.
Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre
daný druh práce. Pomocou vhodného ručného
elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
f Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie,
ktoré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá
zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do
opravy odborníkovi.
f Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo
prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako
odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej
šnúry zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabraňuje
neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.
f Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte
tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať
pneumatické náradie osobám, ktoré s ním nie sú
dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto
Pokyny. Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy,
keď ho používajú neskúsené osoby.
f Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte.
Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú
alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené
niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne
ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického
náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené
súčiastky vymeniť. Veľa nehôd bolo spôsobených
nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
f Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo
ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú
menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
f Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo,
nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných
upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci
zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť,
ktorú budete vykonávať. Používanie ručného
elektrického náradia na iný účel ako na predpísané
použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Starostlivé používanie akumulátorového ručného
elektrického náradia a manipulácia s ním
f Akumulátory nabíjajte len v takých nabíjačkách, ktoré
odporúča výrobca akumulátora. Ak sa používa
nabíjačka, určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov, na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 84 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
84 | Slovensky
f Do elektrického náradia používajte len príslušné
určené akumulátory. Používanie iných akumulátorov
môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo
požiaru.
f Nepoužívané akumulátory neuschovávajte tak, aby
mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami,
mincami, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými
drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli
spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik
požiaru.
f Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytekať
kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa
dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami,
po výplachu očí vyhľadajte aj lekára. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
Servisné práce
f Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len
kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne
náhradné súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť
náradia zostane zachovaná.
Bezpečnostné pokyny pre vŕtačky a skrutkovače
f Držte ručné elektrické náradie len za izolované plochy
rukovätí, ak vykonávate takú prácu, pri ktorej by mohli
použitý pracovný nástroj alebo skrutka natrafiť na
skryté elektrické vedenia. Kontakt s elektrickým
vedením, ktoré je pod napätím, môže dostať pod napätie aj
kovové súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým
prúdom.
f Používajte prídavné rukoväte, ktoré Vám boli dodané s
náradím. Strata kontroly nad náradím môže mať za
následok poranenie.
f Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých
elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali,
alebo sa obráťte na miestne energetické podniky.
Kontakt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť požiar alebo mať za následok zásah elektrickým
prúdom. Poškodenie plynového potrubia môže mať za
následok explóziu. Preniknutie do vodovodného potrubia
spôsobí vecnú škodu.
f Keď sa pracovný nástroj zablokuje, ručné elektrické
náradie okamžite vypnite. Buďte pripravený na vznik
intenzívnych reakčných momentov, ktoré spôsobia
spätný ráz náradia. Pracovný nástroj sa zablokuje v takom
prípade, keď:
– ručné elektrické náradie je preťažené alebo
– je vzpriečené v obrábanom obrobku.
f Pri práci ručné elektrické náradie dobre držte. Pri
uťahovaní a uvoľňovaní skrutiek môžu krátkodobo vznikať
veľké reakčné momenty.
f Zabezpečte obrobok. Obrobok upnutý pomocou
upínacieho zariadenia alebo zveráka je bezpečnejší ako
obrobok pridržiavaný rukou.
2 609 140 669 | (29.7.11)
f Počkajte na úplné zastavenie ručného elektrického
náradia, až potom ho odložte. Pracovný nástroj sa môže
zaseknúť a môže zapríčiniť stratu kontroly nad ručným
elektrickým náradím.
f Akumulátor neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo
skratovania.
Chráňte akumulátor pred horúčavou, napr. aj
pred trvalým slnečným žiarením, pred ohňom,
vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo
výbuchu.
f Po poškodení akumulátora alebo v prípade
neodborného používania môžu z akumulátora
vystupovať škodlivé výpary. Zabezpečte prívod
čerstvého vzduchu a v prípade nevoľnosti vyhľadajte
lekársku pomoc. Tieto výpary môžu podráždiť dýchacie
cesty.
f Používajte tento akumulátor iba spolu s Vaším ručným
elektrickým náradím Bosch. Len takto bude akumulátor
chránený pred nebezpečným preťažením.
f Používajte len originálne akumulátory Bosch s
napätím, ktoré je uvedené na štítku Vášho ručného
elektrického náradia. Pri použití iných akumulátorov,
napríklad rôznych napodobnenín, upravovaných
akumulátorov alebo výrobkov iných firiem, hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo vznik vecných škôd
následkom výbuchu akumulátora.
Popis produktu a výkonu
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie
dodržiavania Výstražných upozornení a
pokynov uvedených v nasledujúcom texte
môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami produktu a
nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod
na používanie.
Používanie podľa určenia
Toto náradie je určené na zaskrutkovávanie a uvoľňovanie
skrutiek ako aj na vŕtanie do dreva, kovu, keramiky a plastov.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na
vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto
Návodu na používanie.
1 Skrutkovací hrot*
2 Upínací mechanizmus
3 Zaisťovacia objímka
4 Nastavovací krúžok krútiaceho momentu
5 Prepínač rýchlostných stupňov
6 Tlačidlo uvoľnenia aretácie akumulátora*
7 Akumulátor*
8 Prepínač smeru otáčania
9 Vypínač
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 85 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Slovensky | 85
10 Žiarovka „Power Light“
11 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
12 Vrták so šesťhrannou stopkou*
Akumulátorový skrutkovač
*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do
základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v
našom programe príslušenstva.
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60745.
Hodnotená hladina akustického tlaku A tohto náradia je
typicky 71 dB(A). Nepresnosť merania K=3 dB.
Hladina hluku môže pri práci dosahovať hodnotu nad
80 dB(A).
Používajte chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrácií ah (suma vektorov troch smerov) a
nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2,
Skrutkovanie: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná
podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a
možno ju používať na vzájomné porovnávanie rôznych typov
ručného elektrického náradia medzi sebou. Hodí sa aj na
predbežný odhad zaťaženia vibráciami.
Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy
používania tohto ručného elektrického náradia. Avšak v
takých prípadoch, keď sa toto ručné elektrické náradie
použije na iné druhy použitia, s odlišnými pracovnými
nástrojmi alebo sa podrobuje nedostatočnej údržbe, môže sa
hladina zaťaženia vibráciami od týchto hodnôt odlišovať. To
môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej
pracovnej doby.
Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého
časového úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas
ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď
náradie síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže
výrazne redukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej
doby.
Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami
zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné
opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického
náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie
zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných
úkonov.
Technické údaje
Akumulátorový skrutkovač
Vecné číslo
Menovité napätie
Počet voľnobežných obrátok
– 1. stupeň
– 2. stupeň
GSR 10,8-LI
Professional
3 601 J92 9..
V=
10,8
min-1
min-1
0 – 350
0 – 1300
Technické údaje určené pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou
balenia.
Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho ručného
elektrického náradia. Obchodné názvy jednotlivých produktov sa môžu
odlišovať.
Bosch Power Tools
max. krútiaci moment tvrdé/mäkké
ukončenie skrutkovania podľa
ISO 5393
max. vŕtací priemer
– Oceľ
– Drevo
max. skrutkovací priemer
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure
01/2003
GSR 10,8-LI
Professional
Nm
30/13
mm
mm
mm
10
19
7
kg
0,8
Technické údaje určené pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou
balenia.
Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho ručného
elektrického náradia. Obchodné názvy jednotlivých produktov sa môžu
odlišovať.
Vyhlásenie o konformite
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný
výrobok „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi
normami alebo normatívnymi dokumentami: EN 60745
podľa ustanovení smerníc 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza
u:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
15.07.2011
Montáž
Nabíjanie akumulátorov (pozri obrázok A)
f Používajte len tie nabíjačky, ktoré sú uvedené na
strane príslušenstva. Len tieto nabíjačky sú
konštruované na spoľahlivé nabíjanie lítiovo-iónových
akumulátorov Vášho ručného elektrického náradia.
Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom
stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým
použitím akumulátor v nabíjačke úplne nabite.
Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez
toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie
nabíjania takýto akumulátor nepoškodzuje.
Lítiovo-iónový akumulátor je chránený proti hlbokému vybitiu
pomocou elektronickej ochrany článku „Electronic Cell
Protection (ECP)“. Keď je akumulátor vybitý, elektrické
náradie sa pomocou ochranného obvodu vypne: Pracovný
nástroj sa už nepohybuje.
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 86 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
86 | Slovensky
Po automatickom vypnutí ručného
elektrického náradia už viac vypínač
nestláčajte. Akumulátor by sa mohol poškodiť.
Na demontáž akumulátora 7 stlačte uvoľňovacie tlačidlá 6 a
vytiahnite akumulátor z ručného elektrického náradia
smerom dole. Nepoužívajte pritom neprimeranú silu.
Akumulátor je vybavený tepelnou poistkou NTC, ktorá dovolí
nabíjanie akumulátora len v rozsahu teplôt medzi 0 °C a 45 °C.
Vďaka tomu sa zabezpečí vyššia životnosť akumulátora.
Dodržiavajte pokyny na likvidáciu.
POZOR
Výmena nástroja (pozri obrázok B)
f Vyberte akumulátor pred každou prácou na
elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja a
pod.) ako aj pri preprave a úschove ručného
elektrického náradia. V prípade neúmyselného zapnutia
vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Vkladanie pracovného nástroja
Potiahnite zaisťovaciu objímku 3 smerom dopredu a potom
posuňte pracovný nástroj až na doraz do upínacieho
mechanizmu 2. Pracovný nástroj sa samočinne zaaretuje.
Demontáž pracovného nástroja
Potiahnite zaisťovaciu objímku 3 smerom dopredu a pracovný
nástroj vyberte.
Odsávanie prachu a triesok
f Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov
obsahujúcich olovo, z niektorých druhov tvrdého dreva,
minerálov a kovov môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s
takýmto prachom alebo jeho vdychovanie môže vyvolávať
alergické reakcie a/alebo spôsobiť ochorenie dýchacích
ciest pracovníka, prípadne osôb, ktoré sa nachádzajú v
blízkosti pracoviska.
Určité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z
bukového dreva, sa považujú za rakovinotvorné, a to
predovšetkým spolu s ďalšími materiálmi, ktoré sa
používajú pri spracovávaní dreva (chromitan, chemické
prostriedky na ochranu dreva). Materiál, ktorý obsahuje
azbest, smú opracovávať len špeciálne vyškolení
pracovníci.
– Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
– Odporúčame Vám používať ochrannú dýchaciu masku
s filtrom triedy P2.
Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa
konkrétneho obrábaného materiálu.
f Vyhýbajte sa usadzovaniu prachu na Vašom
pracovisku. Viaceré druhy prachu sa môžu ľahko vznieť.
Prevádzka
Uvedenie do prevádzky
Upozornenie: Používanie takých akumulátorov, ktoré nie sú
pre dané ručné elektrické náradie vhodné, môže mať za
následok nesprávne fungovanie náradia alebo jeho
poškodenie.
Nastavte prepínač smeru otáčania 8 do strednej polohy, aby
ste zabránili neúmyselnému zapnutiu ručného elektrického
náradia. Vložte nabitý akumulátor 7 do rukoväte tak, aby
počuteľne zaskočil a bol zarovno s rukoväťou.
Nastavenie smeru otáčania (pozri obrázok C)
Prepínačom smeru otáčania 8 môžete meniť smer otáčania
ručného elektrického náradia. Nie je to však možné vtedy,
keď je stlačený vypínač 9.
Pravobežný chod: Na vŕtanie a skrutkovanie skrutiek zatlačte
prepínač smeru otáčania 8 doľava až na doraz.
Ľavobežný chod: Na uvoľňovanie, resp. vyskrutkovávanie
skrutiek a matíc stlačte prepínač smeru otáčania 8 až na doraz
doprava.
Predvoľba krútiaceho momentu
Pomocou nastavovacieho prstenca predvoľby krútiaceho
momentu 4 môžete predvoliť potrebný krútiaci moment po
20 stupňoch. Pri správnom nastavení sa pracovný nástroj
zastaví vo chvíli, keď je hlava skrutky zaskrutkovaná v rovine s
povrchom materiálu, resp. keď sa dosiahne nastavený
krútiaci moment. V tejto polohe „ “ je preskakovacia
spojka vypnutá, napr. na vŕtanie.
Pri vyskrutkovávaní skrutiek zvoľte prípadne nastavenie na
vyšší stupeň, prípadne na symbol „ “.
Mechanické prepínanie rýchlostných stupňov
f S prepínačom rýchlostných stupňov 5 manipulujte len
vtedy, keď je náradie vypnuté.
Pomocou prepínača rýchlostných stupňov 5 sa dajú predvoliť
2 rozsahy obrátok.
Stupeň I:
Nízky rozsah obrátok; vhodný na skrutkovanie alebo na práce
s veľkým vŕtacím priemerom.
Stupeň II:
Vysoký rozsah obrátok; na práce s malým vŕtacím priemerom.
Ak sa pri zastavenom náradí nedá prepínač rýchlostných
stupňov 5 posunúť až na doraz, hnacie vreteno 2 s pracovným
nástrojom trochu pootočte.
Zapínanie/vypínanie
Na zapnutie ručného elektrického náradia stlačte vypínač 9 a
držte ho stlačený.
Žiarovka 10 svieti pri čiastočnom alebo pri úplnom stlačení
vypínača 9 a v prípade nepriaznivých svetelných pomerov na
pracovisku umožňuje osvetlenie pracovného priestoru
náradia.
Na vypnutie ručného elektrického náradia vypínač 9
uvoľnite.
Vloženie akumulátora
f Používajte len originálne lítiovo-iónové akumulátory
Bosch s napätím, ktoré je uvedené na štítku Vášho
ručného elektrického náradia. Používanie iných
akumulátorov môže mať za následok poranenie a
nebezpečenstvo požiaru.
2 609 140 669 | (29.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 87 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
Slovensky | 87
Nastavenie počtu obrátok
Počet obrátok zapnutého ručného elektrického náradia
môžete plynulo regulovať podľa toho, do akej miery stláčate
vypínač 9.
Mierny tlak na vypínač 9 vyvolá nízky počet obrátok. Pri
zvýšení tlaku sa počet obrátok zvýši.
Plnoautomatická aretácia vretena (Auto-Lock)
Ak nie je stlačený vypínač 9 vŕtacie vreteno je zaaretované, a
tým aj upínací mechanizmus (skľučovadlo).
To umožňuje zaskrutkovanie skrutiek aj vtedy, keď je batéria
vybitá, resp. používanie tohto ručného elektrického náradia
ako klasického skrutkovača.
Dobehová brzda
Pri uvoľnení vypínača 9 sa skľučovadlo zabrzdí, a tým sa
zabráni dobiehaniu pracovného nástroja.
Pri skrutkovaní skrutiek uvoľnite vypínač 9 až vtedy, keď je
skrutka zaskrutkovaná do obrobku v rovine s povrchom
materiálu. Skrutkovacia hlava potom nevnikne do obrobku.
Tepelne závislá poistka proti preťaženiu
Pri používaní náradia podľa určenia sa ručné elektrické
náradie nemôže preťažovať. V prípade silného preťaženia
alebo pri prekročení prípustnej teploty akumulátora 0–70 °C
sa počet obrátok zredukuje. Toto ručné elektrické náradie sa
rozbehne na plné obrátky až po dosiahnutí prípustnej teploty
akumulátora.
Upínací mechanizmus 2 a pracovný nástroj udržiavajte vždy v
čistote, aby ste zachovali funkciu zaaretovania a odaretovania
zaisťovacej objímky 3.
Ak by prístroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len
prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať
autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia
Bosch.
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok
uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené
na typovom štítku výrobku.
Servisné stredisko a poradenská služba pre
zákazníkov
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok.
Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam
nájdete aj na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám rád
pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a nastavenia
produktov a príslušenstva.
Slovakia
Tel.: +421 (02) 48 703 800
Fax: +421 (02) 48 703 801
E-Mail: [email protected]
www.bosch.sk
Pokyny na používanie
Transport
f Ručné elektrické náradie prikladajte na skrutku iba vo
vypnutom stave. Otáčajúce sa pracovné nástroje by sa
mohli zošmyknúť.
Po dlhšej práci s nízkym počtom obrátok by ste mali ručné
elektrické náradie ochladiť cca 3-minútovým chodom s
maximálnym počtom obrátok bez zaťaženia.
Na vŕtanie do kovu používajte len bezchybné a ostré vrtáky z
vysokovýkonnej rýchloreznej ocele (HSS). Vhodnú kvalitu
zaručuje program príslušenstva Bosch.
Pred skrutkovaním väčších a dlhších skrutiek do tvrdých
materiálov by ste mali vrtákom s priemerom rovným jadru
závitu skrutky predvŕtať otvor do 2/3 dĺžky skrutky.
Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám
pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie
používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších
opatrení.
Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo
prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné
požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri
príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s expertom
pre prepravu nebezpečného tovaru.
Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa
v obale nemohol posúvať.
Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.
Údržba a servis
Likvidácia
Údržba a čistenie
f Vyberte akumulátor pred každou prácou na
elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja a
pod.) ako aj pri preprave a úschove ručného
elektrického náradia. V prípade neúmyselného zapnutia
vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.
f Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny
udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať
kvalitne a bezpečne.
Keď akumulátor prestane správne fungovať, obráťte sa
láskavo na autorizované servisné stredisko ručného
elektrického náradia Bosch.
Bosch Power Tools
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba
dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného
prostredia.
Neodhadzujte ručné elektrické náradie ani akumulátory/
batérie do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2002/96/ES sa
musí nepoužiteľné ručné elektrické náradie
(elektrospotrebiče) a podľa európskej
smernice 2006/66/ES sa musia
poškodené alebo opotrebované
akumulátory/batérie zbierať separovane a
treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane
životného prostredia.
2 609 140 669 | (29.7.11)
OBJ_BUCH-1010-002.book Page 88 Friday, July 29, 2011 9:09 AM
88 | Magyar
Akumulátory/batérie:
Li-Ion:
Všimnite si láskavo pokyny v odseku
„Transport“, strana 87.
Zmeny vyhradené.
2 609 140 669 | (29.7.11)
Bosch Power Tools
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement