DECT 4055
Digital trådløs telefon med
nummerviser
DORO AS
DORO DECT 4055
INNHOLD
Utseende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Håndenheten . . . . . . . . . . . . . . .
Baseenheten . . . . . . . . . . . . . . .
Oppakking . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
3
3
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plassering av baseenheten . . . . .
Tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . .
Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lade batteriene . . . . . . . . . . . . .
Batteriindikator . . . . . . . . . . . . .
Rekkevidde . . . . . . . . . . . . . . .
Driftstid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av/På knapp . . . . . . . . . . . . . . .
Belteklips . . . . . . . . . . . . . . . . .
Headset . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayet . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
Bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvilestilling . . . . . . . . . . . . . . .
Å svare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke forstyrr . . . . . . . . . . . . . .
Å ringe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repetisjon . . . . . . . . . . . . . . . .
Mikrofonsperre . . . . . . . . . . . . .
Søking . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tastaturlås . . . . . . . . . . . . . . . .
Volumkontroll . . . . . . . . . . . . .
Kortnummer . . . . . . . . . . . . . . .
Tilleggstjenester . . . . . . . . . . . .
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
13
Nummerviser . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forklaring av nummerviser . . . .
Avlesing av telefonnummer . . .
Ring-Opp funksjon . . . . . . . . . .
14
14
15
17
Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Håndenhetens innstillinger . . .
Ringesignalstyrke . . . . . . . .
Ringesignaltype . . . . . . . . .
Displayinformasjon . . . . . . .
Tastelyd . . . . . . . . . . . . . . .
Autosvar . . . . . . . . . . . . . . .
Direkte oppringing . . . . . . .
Velg baseenhet . . . . . . . . . .
Håndenhetens PIN-kode . . .
Registrering . . . . . . . . . . . .
Nullstilling . . . . . . . . . . . . .
19
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
Baseenhetens innstillinger . . . .
Ringesignalstyrke . . . . . . . .
Ringesignaltype . . . . . . . . .
Prioritet . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonsentralfunksjoner . . .
Nødnummer . . . . . . . . . . . .
Samtalesperre . . . . . . . . . . .
Økonomivalg . . . . . . . . . . .
Baseenhetens PIN-kode . . .
Avregistrering . . . . . . . . . . . .
Nullstilling . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
26
27
29
30
31
33
33
34
Øket system . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DECT systemet . . . . . . . . . . . 35
Flere baseenheter . . . . . . . . . 35
Flere håndenheter . . . . . . . . . 37
Internsamtale . . . . . . . . . . . . 38
Overføre samtale mellom håndenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Felles anrop . . . . . . . . . . . . . 39
Plassering av baseenheter . . . 39
Annet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vise IPEI-nummer . . . . . . . .
Forstyrrelser . . . . . . . . . . . . .
Feilsøkingsguide . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . .
40
40
40
40
42
43
1
UTSEENDE
DORO DECT 4055
HÅNDENHETEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Uttak for headset (på siden)
Høyttaler
Display
Linjeknapp
Søkeknapp OPP
Siffertaster 0-9, *, #
R-knapp
Repetisjon
Minne
10
11
12
13
14
15
16
17
Ladepoler
Mikrofon
Av/på-knapp
Knapp for mikrofonsperre og sletting
Knapp for programmering
Søkeknapp NED
Nedkoblingsknapp
Internsamtaleknapp
DORO DECT 4055
UTSEENDE
BASEENHETEN
18 Uttak for nettadapteren
19 Uttak for telefonledning
20 Ladepoler
21
22
23
Indikator for linje
Indikator for lading
Søkeknapp
OPPAKKING
Ved levering skal følgende deler medfølge:
n Håndenhet
n Nettadapter
n Baseenhet
n Telefonledning
n 2 stk batterier
n Norsk bruksanvisning
n Belteklips
Ta kontakt med innkjøpsstedet hvis en del mangler eller er skadet.
3
INSTALLASJON
DORO DECT 4055
PLASSERING AV BASEENHETEN
n
Plasser baseenheten nær både et 230 V eluttak og en telefonkontakt. Ikke sett
baseenheten på steder hvor den utsettes for direkte sollys eller annen sterk varme!
n
Ikke plasser baseenheten nær annet elektrisk utstyr, f eks TV-apparater, bildeskjermer, kopimaskiner, lysrør osv. Dette for å minske risikoen for eventuelle
forstyrrelser.
n
OBS! Både baseenheten og håndenheten har innebygde antenner.
For mer informasjon om plasseringen se avsnittet om rekkevidde på side 6.
TILKOBLING
n
Koble telefonledningens minste modulærplugg til telefonuttaket på baseenhetens
bakside.
Koble telefonledningens største modulærplugg til en telefonkontakt. Dersom
veggkontakten er av gammel type (3 pol kontakt) eller at apparatet skal tilkobles i
tillegg til eksisterende apparat, kan forhandleren hjelpe med overgangskontakt..
n
Koble den medfølgende nettadapteren til eluttaket samt til uttaket på baseenhetens
bakside.
n
Ta bort batteriluken fra håndenhetens bakside. Sett batteriene i håndenheten
ifølge markeringene for pluss- respektive minuspol og sett tilbake batteriluken.
n
Legg håndenheten i baseenheten. Når håndenheten er plassert i baseenheten, vil
ladeindikatoren på basen lyse fast. Håndenheten kan lades både med tastaturet opp
eller ned.
4
DORO DECT 4055
INSTALLASJON
BATTERI
Telefonen leveres med to miljøvennlige batterier av nickelmetallhydridtype (NiMH).
Batterier er ferskvarer og meget følsomme for hvordan de behandles. Hvis opp- og
utlading av batteriene skjer på riktig måte vil de holde høy ladekapasitet i lang tid, og
driftstiden for håndenheten vil være god mellom hver opplading. Det er dog helt normalt
at drifts- og hviletiden synker noe sammenlignet med spesifikasjonene når telefonen
brukes regelmessig.
Batteriene til telefonen er helt fri fra kadmium. Når batteriene
er utbrukt, returner dem inn der telefonen er kjøpt eller hos nærmeste
forhandler som selger batterier.
OBS!
P Når telefonen installeres for første gang skal batteriene lades i 24 timer før
telefonen brukes. Hvis ikke dette gjøres kan batterienes kapasitet synke vesentlig!
P Bruk kun DORO original batterier. Garantien dekker ikke skader som kommer av
feil bruk av batterier.
n Ikke bruk vanlige (ikke oppladbare) batterier. Garantien dekker ikke skader
som kommer av feil bruk av batterier.
LADE BATTERIENE
Batteriene kobles til håndenheten. Før telefonen brukes for første gang skal batteriene
lades i 24 timer. Etter dette tar en normal opplading med tomme batterier ca 8 timer.
Håndenheten legges, med tastaturet ned eller opp, ovenpå baseenheten. Baseenhetens
ladepoler skal gi kontakt med ladepolene på håndenhetens underside. Når håndenheten
er korrekt plassert på basen vil baseenhetens røde ladeindikator
tennes. Vær
oppmerksom på at ladeindikatoren blinker når ladingen er ferdig.
Baseenheten har innebygget ladeautomatikk som styrer ladingen, batteriene kan altså ikke
bli overladet eller ta skade av å ligge "for lenge" til lading.
Hvis håndenheten ikke brukes over en lengre tid (f.eks. ved ferie) anbefaler vi at du slår
av håndenheten med avstengningsknappen. Dette for at batteriene ikke skal bli totalt
utladet.
5
INSTALLASJON
DORO DECT 4055
BATTERIINDIKATOR
Når batteriene er slutt fungerer ikke håndenheten og det går ikke å ta imot eller ringe
samtaler. Som indikasjon på når det er på tide å lade batteriene finnes en batteriindikator
i håndenhetens display.
Indikatoren består av fire segment og når batteriene er fullt oppladet vises alle fire
segmentene. Eterhvert som ladingen synker slukkes segmentene en etter en ifølge tabellen
nedenfor. Når batteriene er nesten helt slutt begynner indikatoren å blinke, og varselsignaler høres.
Hvis håndenheten ikke lades nå vil håndenheten slutte å fungere til lading skjer.
Batteriene er fullt oppladet.
Batteriene har høy lading.
Batteriene har middels lading.
Batteriene har lav lading.
Tomme batterier. Varseltone høres. Indikatoren blinker.
REKKEVIDDE
Telefonens rekkevidde varierer avhengig av ulike faktorer i dens omgivelse.
Radiobølgene som overfører samtalen støter på mange hinder på veien mellom hånd- og
baseenhet som dels reflekterer og dels absorberer radiobølgene med dempningseffekter.
Angitte rekkevidder for telefonen forutsetter at det er helt fritt mellom base- og håndenhet. Ved slike ideelle forhold kan rekkevidden overstige 300 meter. I tett bebyggelse,
hus, leiligheter etc. begrenses rekkevidden av vegger, gulv, tak, metall- og betongkonstruksjoner etc. For beste rekkevidde, prøv å plasser baseenheten på forskjellige
plasser, forskjellen i rekkevidde kan variere mye fra plass til plass. Den ideelle
plasseringen for baseenheten er høyt og fritt. Man kan koble til flere baseenheter for å
oppnå bedre rekkevidde.
REKKEVIDDEVARSEL
Hvis håndenheten under samtale bæres til grensen for telefonens rekkevidde, vil
lydkvaliteten på samtalen bli dårligere og dårligere og symbolet for rekkevidde blinker
til slutt i displayet. Hvis ikke håndenheten flyttes innenfor rekkeviddegrensen innen noen
sekunder vil samtalen brytes.
6
DORO DECT 4055
INSTALLASJON
DRIFTSTID
Når batteriene er fullt oppladet holder batteriene til ca 110 timers hviletid eller ca 13
timers samtaletid. Tidene er cirka og forutsetter normal romstemperatur og at batteriene
er riktig behandlet og fullt oppladet.
AV/PÅ-KNAPP
Avstengningsknappen
sitter lengst ned i midten på håndenhetens fremside. Ved å
holde knappen inntrykt i ca to sekunder stenges håndenheten av og displayet slukkes. Når
håndenheten er avstengt kan ingen samtaler ringes eller tas imot. Håndenheten er gjort
for å alltid være på, den trenger altså ikke stenges av over natten. Dog kan den stenges
av hvis den ikke skal brukes over en lengre tid, f eks under ferie eller lignende. Hvis
batteriene tar slutt stenges håndenheten av ettersom spenningsnivået blir for lavt.
Slå på håndenheten igjen ved å holde knappen inntrykt ca et sekund.
BELTEKLIPS
Ved levering medfølger et belteklips som kan monteres på håndenhetens bakside. Med
klipset kan håndenheten henges i beltet, bukselinningen eller lignende. Klipset monteres
ved at det trykkes fast over håndenhetens bakside. I høyde med høyttaleren på
håndenhetens sider er det spor som klipset skal gripe i.
HEADSET
DORO DECT 4055 er forberedt for bruk med headset. Håndenheten har et headsetuttak
på sin venstre side. Headset er ekstra tilbehør og kan kjøpes hos din lokale DORO
forhandler.
Å svare på- og ringe samtaler fungerer akkurat som vanlig selv når headset brukes. Når
headsettet er tilkoblet kobles håndenhetens høyttaler og mikrofon automatisk bort.
7
INSTALLASJON
DORO DECT 4055
DISPLAYET
16 siffer- og tegnplasser
Batterinivå
Sperre
Rekkevidde
Mikrofonsperre
Programmering
Nytt nummer
Linje
Internsamtale
FORKLARING AV INDIKATORENES FUNKSJON
Indikator
Batterinivå
Funksjon
- Indikerer batterienes ladestatus, se side 6.
Rekkevidde
- Lyser fast når håndenheten har kontakt med en baseenhet.
- Blinker når håndenheten ikke har kontakt med en baseenhet.
Programmering
-
Lyser fast ved programmering av telefonen.
Linje
-
Lyser fast under eksterne samtaler.
Blinker når det ringer ved innkommende eksterne samtaler.
Internsamtale
-
Blinker ved søking og ved innkommende internsamtale.
Lyser fast ved internsamtale og ved programmering av baseenheten.
Nytt nummer
-
Lyser fast når nye nummer er lagret i nummerviserminnet.
Mikrofonsperre
-
Lyser fast når mikrofonsperrefunksjonen er aktivert.
Sperre
- Lyser fast når en samtalesperre eller direkte oppringing er
aktivert.
8
DORO DECT 4055
BRUK
HVILESTILLING
Med hvilestilling menes det at håndenheten ikke brukes, d v s ikke er oppkoblet i samtale
og ikke programmeres. Når telefonen står i hvilestilling er den klar til å ta imot
innkommende samtaler, gjøre utgående samtaler og programmeres. I hvilestilling viser
displayet også anropsnummeret, dette er nyttig når to eller flere håndenheter er koblet til
samme baseenhet.
Å SVARE
Ved innkommende samtale ringer det både i hånd- og baseenheten. Ringesignalet er
justerbart, se side 19 og 25-26.
n
På grunn av den trådløse forbindelsen kan ringesignalet ved en innkommende samtale
være noe forsinket før det kommer i håndenheten. Vent derfor alltid til ringesignalet
høres i håndenheten før samtalen besvares.
n
Når det ringer blinker indikatoren for ekstern (eller intern) samtale i håndenhetens
display. Den innkommende samtalen besvares ved at linjeknappen
trykkes.
n
Avslutt samtalen ved å trykke på nedkoblingsknappen
.
IKKE FORSTYRR
Denne funksjonen innebærer at håndenhetens ringesignal midlertidig kan stenges av ved
en innkommende samtale, praktisk hvis du f eks sitter i et møte. Ved innkommende
samtale, trykk på
for å midlertidig stenge av ringesignalet i håndenheten.
9
BRUK
DORO DECT 4055
Å RINGE
n
Trykk ønsket telefonnummer med siffertastene, telefonnummeret vises i displayet.
Taster du feil siffer kan du slette med knappen C.
n
Trykk på linjeknappen
n
Avslutt samtalen ved å trykke på nedkoblingsknappen
for å ringe opp det telefonnummeret som displayet viser.
.
Det går også å først koble opp linjen med linjeknappen, og deretter taste
telefonnummeret. Se også oppringing med kortnummer, side 12.
Har du telefonen tilkoblet bak en telefonsentral, se funksjoner for linjeforvalg (side 2728).
OBS!
Hvis ikke telefonen finner en ledig kanal eller ikke kan koble opp linjen når en
utgående samtale skal gjøres, vil en varseltone høres. Problemet kan komme av at
håndenheten er for langt fra baseenheten eller at alle overføringskanaler er opptatt. Prøv
igjen etter en stund.
TIMER
Ca 10 sekunder etter at samtalen har startet, vises en samtaletimer i telefonens display.
Timeren hjelper deg på en enkel måte å holde orden på hvor lenge samtalen har vart.
REPETISJON
Med repetisjonsknappen
opp igjen.
kan de fire siste oppringte telefonnummerene lett ringes
n
Trykk på repetisjonsknappen gjentatte ganger, de siste telefonnummerene
søkes frem i displayet.
n
Trykk på linjeknappen
10
, telefonen ringer opp det valgte telefonnummeret.
DORO DECT 4055
BRUK
MIKROFONSPERRE
Med knappen
kan mikrofonen i håndenheten kobles bort under samtale. Knappen er
dobbeltvirkende, d v s etter første trykk kobles mikrofonen bort, trykk på knappen en
gang til for å aktivere mikrofonen igjen.
I displayet vises
så lenge funksjonen er aktivert.
SØKING
Ved å trykke på søkeknappen
på baseenheten gis et søkesignal i håndenheten i ca
30 sekunder. Funksjonen er praktisk for å finne håndenheten eller for å påkalle
oppmerksomhet hos den som bærer håndenheten.
For å avslutte søkingen trykker du en gang til på baseenhetens søkeknapp eller en gang
på håndenhetens nedkoblingsknapp.
TASTATURLÅS
Med denne funksjonen kan tastene på håndenheten låses som beskyttelse mot at man
uønsket skulle trykke på en av dem.
n
Trykk - og hold nedtrykt - knappen # i ca 1 sekund.
Displayet viser:
n
Hold knappen # nedtrykt i ca 1 sekund for å ta bort tastaturlåsen.
Det går å svare på samtaler selv om tastaturlåsen er aktivert. Når samtalen avsluttes går
håndenheten tilbake til å være låst.
Tastaturlåsen beskytter alle knapper utenom av/på knappen.
11
BRUK
DORO DECT 4055
VOLUMKONTROLL
Lydstyrken i håndenhetens høyttaler kan justeres i tre nivåer under samtale. Styrken
reguleres med knappene
og
.
KORTNUMMER
Telefonen har ti minner (kortnummer) hvor telefonnummer kan lagres. Når et
telefonnummer er lagret i et av kortnummerene kan oppringing skje med færre taste-trykk.
Kortnummerene nummereres 0-9.
LAGRE KORTNUMMER
n Trykk på programmeringsknappen
Displayet viser "_".
, og deretter på kortnummerknappen
.
n
Velg kortnummerplass ved å trykke på ønsket siffertast 0-9 eller søk
med knappen
.
n
Trykk ønsket telefonnummer, max 20 siffer.
n
Lagre kortnummeret ved å trykke på kortnummerknappen
n
Lagre flere nummer ifølge ovenfor, eller trykk på programmeringsknappen
å avslutte.
igjen.
for
Trykker du feil siffer ved lagring, eller vil endre en lagret posisjon, kan du slette med
knappen C. Vil du lagre en pause i et telefonnummer trykker du på knappen
.
OPPRINGING MED KORTNUMMER
n Trykk på kortnummerknappen
og velg deretter ønsket kortnummer ved å
trykke på tilsvarende siffertast 0-9 eller søk med
.
n
Trykk på linjeknappen
, det valgte kortnummeret ringes opp automatisk.
Det går også bra å først trykke på linjeknappen og deretter velge kortnummer.
12
DORO DECT 4055
BRUK
TILLEGGSTJENESTER
Denne telefonen kan med knappene R, # og * benytte diverse tilleggstjenester som
nettoperatøren tilbyr. Ta eventuelt kontakt med din nettoperatør.
13
DORO DECT 4055
NUMMERVISER
FORKLARING AV NUMMERVISER
Med nummervisertjenesten kan du se hvem som ringer før du besvarer samtalen eller se
hvem som har ringt når du ikke var hjemme. Noen sekunder etter du hører første
ringesignal viser displayet hvilket telefonnummer samtalen kommer fra.
Mottatte telefonnummer lagres i et minne sammen med dato og klokkeslett, og kan enkelt
hentes frem for avlesing og oppringing. Minnet har plass til 39 telefonnummer.
Så fort nummervisertjenesten er aktivert vil din DORO DECT 4055 automatisk vise
telefonnummer som ringer til deg, du trenger altså ikke aktivere funksjonen i apparatet.
Når det ringer vises det påringende telefonnummer i displayet på håndenheten.
Vil du besvare samtalen kan du gjøre det akkurat som vanlig ved å trykke på
linjeknappen på håndenheten. Telefonnummeret vises i displayet til samtalen besvares
eller til innringeren legger på (hvis samtalen ikke besvares).
OBS!
For at visning av nummer skal fungere må du abonnere på nummervisertjenesten, f.eks.
"Hvem ringer" hos Telenor. Kontakt din operatør for nærmere informasjon.
14
NUMMERVISER
DORO DECT 4055
AVLESING AV TELEFONNUMMER
Når det er nye mottatte telefonnummer i minnet indikeres dette ved at linje-indikatoren
på baseenheten blinker og symbolet
tennes i displayet.
Når minst et av de nye nummerene er avlest slutter linjeindikatoren å blinke og symbolet
for nytt nummer slukkes i displayet.
Hvert mottatt telefonnummer får et rekkefølgenummer som indikerer hvilken rekkefølge
telefonnummerene ble tatt imot.
n
Trykk på knappen * i mer enn et sekund.
n
Displayet viser hvor mange nye telefonnummer, samt det totale antall telefonnummer
som er lagret i minnet. F eks:
1 nytt telefonnummer i minnet
n
Trykk på
n
Søk blant telefonnummerene med knappene
n
Totalt 4 telefonnummer
i minnet
for å vise nye, ikke avleste telefonnummer i minnet.
og
.
Knappen
søker "nedover" mot de eldre nummerene i minnet.
Knappen
søker "oppover" mot de nyere nummerene i minnet.
Avslutt avlesingen ved å trykke på nedkoblingsknappen
.
OBS!
Når man søker frem et telefonnummer, vises nummeret og dato/tid vekselvis i displayet.
Bemerk at dato/tid vises slik: F.eks. 05-15 16:00 (15.mai klokken 16:00)
15
DORO DECT 4055
NUMMERVISER
Foruten visning av innringende telefonnummer kan displayet også vise et antall meldinger
ifølge bildene nedenfor.
Vises i slutten av listen da ingen flere telefonnummer
finnes i den retningen man søker i minnet (etter det
eldste telefonnummeret).
Vises i slutten av listen da ingen flere telefonnummer
finnes i den retningen man søker i minnet (etter det
nyeste telefonnummeret).
Ukjent nummer. Betyr at ingen informasjon om
innringeren ble tatt imot.
Det innringende nummeret kan
f.eks.være utenlandssamtale, eller samtale fra en telefon
som ikke er tilkoblet en digital telestasjon.
Det innringende telefonnummeret er hemmelig eller
sperret mot visning. Kan også være fra mobiltelefon eller
bedriftssentral.
16
NUMMERVISER
DORO DECT 4055
SLETTE ENKELTE TELEFONNUMMER
n Koble opp avlesing ifølge beskrivelsen på side 15.
n
Søke frem det telefonnummer du vil slette.
n
Trykk to ganger på knappen C. Displayet viser "ErASE" og telefonnummeret slettes.
SLETTE ALLE TELEFONNUMMER
n Koble opp avlesing ifølge beskrivelsen på side 15 og søk frem et telefonnummer.
n
n
Hold knappen C inntrykt til displayet viser "ErASE ALL".
Slipp knappen og trykk deretter med en gang på samme knapp, alle telefonnummer slettes.
HVIS NUMMERMINNET BLIR FULLT
Nummerviserens minne rommer 39 telefonnummer (inklusive eventuelle "Out oF arEa" og
"SEcrEt" mottak). Hvis minnet skulle bli fullt, vil hver ny påringing erstatte det eldste
lagrede telefonnummeret, prinsippet "først inn først ut" gjelder. Det nye nummeret får
rekkefølgenummer 39 og alle andre nummer flyttes ned et trinn i minnerekkefølgen.
RING-OPP FUNKSJON
Med denne funksjonen kan telefonen automatisk ringe det telefonnummeret som vises i
displayet. Praktisk, spesielt hvis man har mange inngående samtaler, ettersom man slipper
å taste nummeret manuellt. Også bra hvis man f eks tar imot anmeldinger eller svar på en
annonse men er nødt for å gå ifra telefonen en stund. Når man kommer tilbake er alle
samtaler (max 39) som har ringt under tiden registrert, og kan enkelt ringes opp igjen
med Ring-Opp funksjonen.
n
Koble opp avlesing ifølge beskrivelsen på side 15, og søk frem ønsket telefonnummer slik at det vises i displayet på håndenheten.
n
Trykk på linjeknappen
, telefonnummeret ringes opp.
17
DORO DECT 4055
INNSTILLINGER
INNSTILLINGER
DORO DECT 4055 har et enkelt menysystem med tydelige displaytekster.
Menysystemet styres av fem knapper:
Knappene
og
brukes for å søke i menyene.
Knappen
brukes for å gå inn i menysystemet og går et trinn ned i menyene og/eller
bekrefter ditt valg.
Knappen
tar deg tilbake til hvilestilling uten å lagre.
Knappen C brukes for å korrigere innmatede verdier.
MENYEN BESTÅR AV TO HOVEDGRUPPER:
Håndenhetens innstillinger
Her gjør du alle dine innstillinger for håndenheten. F eks ringesignal, tastelyd og direkte
oppringing. Se side 19-24 for mer informasjon.
Start: Trykk
etterfulgt av en av piltastene.
Baseenhetens innstillinger
Her gjør du alle dine innstillinger for baseenheten. F eks samtalesperre, økonomivalg og
prioritering. Innstillingene er beskyttet av baseenhetens PIN-kode. Se side 25-34 for mer
informasjon.
Start: Trykk
18
etterfulgt av #.
HÅNDENHETENS INNSTILLINGER
DORO DECT 4055
HÅNDENHETENS INNSTILLINGER
For å komme til håndenhetens innstillinger trykker du på knappen
etterfulgt av
knappen
eller
. Søk deretter frem ønsket innstilling med piltastene og følg
instruksjonene for respektive innstilling.
RINGESIGNALSTYRKE (BELL LOUD)
Styrken på ringesignalet i håndenheten kan stilles i fire stillinger. I stilling oFF er ringesignalet avstengt.
n
Trykk
etterfulgt av
.
n
Søk frem "bELL Loud". Trykk
n
Displayet viser aktuell innstilling (oFF = Av, 3 = Høyeste volum).
n
Søk frem ønsket innstilling med knappene
n
Trykk
.
og
. Ringesignalet høres.
for å lagre valgt innstilling.
For at korrekt ringesignal skal spilles opp ved programmering må tastelyden være
aktivert, se neste side.
RINGESIGNALTYPE (BELL TYPE)
Ringesignalets type i håndenheten kan stilles i seks ulike stillinger.
n
Trykk
etterfulgt av
.
n
Søk frem "bELL tYPE". Trykk
n
Displayet viser aktuell innstilling (1 = Type 1, 2 = Type 2 osv).
n
Søk frem ønsket innstilling med knappene
n
Trykk
.
og
. Ringesignalet høres.
for å lagre valgt innstilling.
For at korrekt ringesignal skal spilles opp ved programmering må tastelyden være
aktivert, se neste side.
19
DORO DECT 4055
HÅNDENHETENS INNSTILLINGER
DISPLAYINFORMASJON (BS/HS-DISP)
Displayet kan i hvilestilling vise håndenhetens anropsnummer (hS-diSP) samt nummeret
på den baseenheten (bS-diSP) som brukes. Visningen av denne informasjonen kan kobles
av eller på etter ønskemål.
Baseenhetens
anropsnummer
nummer
Håndenhetens
n
Trykk
etterfulgt av
.
n
Søk frem "bS dISP".eller "hS dISP". Trykk
n
Displayet viser aktuell innstilling (on = på, oFF = av).
n
Søk frem ønsket innstilling med knappene
n
Trykk
.
og
.
for å lagre valgt innstilling.
TASTELYD (BEEP)
Når du trykker på knappene på håndenheten høres et kort pip som kvittering. Dette pipet
kan kobles av eller på etter ønskemål.
n
Trykk
n
Søk frem "bEEP". Trykk
n
Displayet viser aktuell innstilling (on = på, oFF = av).
n
Søk frem ønsket innstilling med knappene
n
Trykk
20
etterfulgt av
.
.
for å lagre valgt innstilling.
og
.
HÅNDENHETENS INNSTILLINGER
DORO DECT 4055
AUTOSVAR (AUTO ACCEPT)
Denne funksjonen innebærer at en samtale kan besvares (linjen kobles opp) ved at
håndenheten løftes fra baseenheten når det ringer. Man trenger altså ikke trykke på linjeknappen for å besvare samtalen.
n
Trykk
etterfulgt av
.
n
Søk frem "Auto AccEPt". Trykk
n
Displayet viser aktuell innstilling (on = på, oFF = av).
n
Søk frem ønsket innstilling med knappene
n
Trykk
.
og
.
for å lagre valgt innstilling.
DIREKTE OPPRINGING (DIRECT NR/SET)
Direkte oppringing er en funksjon hvor et forutbestemt telefonnummer vil ringes opp
uansett hvilken knapp på telefonen som trykkes (dog ikke programmeringsknappen).
Denne funksjonen er praktisk f eks hvis barn er hjemme alene, eller som trygghet for
handikappede. Kun ett tastetrykk, så ringer telefonen opp det forbestemte nummeret til
foreldre eller annen hjelp. Når funksjonen er aktivert viser displayet telefonnummeret som
vil ringes opp.
LAGRE DIREKTE OPPRINGINGSNUMMER
n Trykk
etterfulgt av
.
n
Søk frem "dirEct nr". Trykk
n
Angi håndenhetens pin-kode (0000 ved levering).
n
Displayet viser lagret telefonnummer.
n
Angi ønsket nummer med siffertastene. Slett eventuellt med C.
n
Trykk
.
for å lagre valgt innstilling.
Funksjonen er nå aktivert og sperresymbolet tennes i displayet.
21
DORO DECT 4055
HÅNDENHETENS INNSTILLINGER
SLÅ AV/PÅ DIREKTE OPPRINGING
n Trykk
etterfulgt av
.
n
Søk frem "dirEct SEt". Trykk
n
Angi håndenhetens pin-kode (0000 ved levering).
n
Displayet viser aktuell innstilling (on = på, oFF = av).
n
Søk frem ønsket innstilling med knappene
n
Trykk
.
og
.
for å lagre valgt innstilling.
VELG BASEENHET (SELECT BS)
Hvis mer enn en baseenhet er programmert til håndenheten kan du velge hvilken/hvilke
av disse som skal brukes.
n
Trykk
etterfulgt av
.
n
Søk frem "SELEct bS". Trykk
n
Displayet viser aktuell innstilling (tilsvarende siffer blinker).
n
Angi ønsket innstilling/baseenhet med siffertastene.
.
Innstillingen "0" innebærer at håndenheten automatisk velger en registrert baseenhet
som finnes innen rekkeviddeområdet.
n
22
Trykk
for å lagre valgt innstilling.
HÅNDENHETENS INNSTILLINGER
DORO DECT 4055
HÅNDENHETENS PIN-KODE(HS-PIN)
For å beskytte noen innstillinger i håndenheten må du ha en PIN-kode. Håndenhetens
PIN-kode er en valgfri firesifret sifferkode som du selv kan stille inn. Ved levering er
koden stilt til 0000.
n
Trykk
etterfulgt av
.
n
Søk frem "HS-Pin". Trykk
n
Trykk håndenhetens nåværende PIN-kode (0000 ved levering).
n
Trykk den nye PIN-koden to ganger etter hverandre.
n
Trykk
.
for å lagre den nye PIN-koden.
REGISTRERING (REGISTER)
For å kunne bruke flere base- og håndenheter må en registrering utføres. Se side 36 for
mer informasjon om ØKET SYSTEM.
P Trykk på baseenhetens søkenapp
og hold den nedtrykt (ca fire sekunder)
til baseenheten piper. Du har nå 30 sekunder på deg å fullføre registreringen.
n
Trykk
etterfulgt av
.
n
Søk frem "rEgiStEr". Trykk
n
Velg baseenhetens nummer ved å trykke på tilsvarende siffertast 1 - 4.
n
Trykk baseenhetens PIN-kode (0000 ved levering).
n
Etter et par sekunder vises ledige anropsnummer for håndenheten. Velg et av disse
ved å trykke på tilsvarende siffertast.
n
Håndenheten går tilbake til hvilestilling.
.
NB! Ved registrering av ny (ekstra) baseenhet, bør det ikke finnes andre baseenheter
innenfor rekkevidde området.
23
DORO DECT 4055
HÅNDENHETENS INNSTILLINGER
NULLSTILLING
Du kan nullstille håndenheten eller kun slette repetisjonsminnet.
SLETTE REPETISJONSMINNET (ERASE REDIAL)
n Trykk
etterfulgt av
.
n
Søk frem "EraSE rEdiAL". Trykk
n
Trykk håndenhetens PIN-kode (0000 ved levering).
n
Trykk
.
for å bekrefte nullstillingen.
NULLSTILL HÅNDENHETEN (DEFAULT SET)
Nullstillingen tilbakestiller de fleste av håndenhetens funksjoner og innstillinger:
!
!
!
!
Håndenhetens PIN-kode stilles til 0000
Ringesignalvolumet stilles til høy
Ringesignaltypen stilles til type 2
Autosvar aktiveres
n
Trykk
n
Søk frem "dEFauLt SEt". Trykk
n
Trykk håndenhetens PIN-kode (0000 ved levering), avslutt med
24
etterfulgt av
! Tastelyden aktiveres
! Volumet stilles til stilling 1
! Displayet viser kun håndenhetens
anropsnummer
.
.
.
BASEENHETENS INNSTILLINGER
DORO DECT 4055
BASEENHETENS INNSTILLINGER
For å komme til baseenhetens innstillinger gjør du slik:
n
Trykk
etterfulgt av #.
Etter noen sekunder viser displayet INT. Søk deretter frem ønsket innstilling med
piltastene og følg instruksjonene for respektive innstilling. For visse innstillinger må du
angi baseenhetens PIN-kode (0000 ved levering).
RINGESIGNALSTYRKE (BELL LOUD)
Styrken på ringesignalet i baseenheten kan stilles i fire stillinger. I stilling oFF er
ringesignalet avstengt.
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem "bELL Loud". Trykk
n
Displayet viser aktuell innstilling (oFF = Av, 3 = Høyeste volum).
n
Søk frem ønsket innstilling med knappene
n
Trykk
.
og
. Ringesignalet høres.
for å lagre valgt innstilling.
RINGESIGNALTYPE (BELL TYPE)
Ringesignalets type i baseenheten kan stilles i seks ulike stillinger.
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem "bELL tYPE". Trykk
n
Displayet viser aktuell innstilling (1 = Type 1, 2 = Type 2 osv).
n
Søk frem ønsket innstilling med knappene
n
Trykk
.
og
. Ringesignalet høres.
for å lagre valgt innstilling.
25
DORO DECT 4055
BASEENHETENS INNSTILLINGER
PRIORITET (PRIORITY HS)
Ved bruk av flere håndenheter til samme baseenhet kan det være behov for å bestemme
hvordan innkommende samtaler skal ringe. Normalt ringer alle håndenheter ved
innkommende samtaler, men dette kan endres slik at en viss håndenhet ringer først
(prioriteres). Det går også å stille inn etter hvor mange ringesignaler prioriteten skal
opphøre.
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem til displayet viser "PrioritY hS". Trykk
n
Displayet viser nummeret på den prioriterte håndenheten (blinker).
n
Angi ønsket håndenhet ved å trykke på tilsvarende siffertast. Velger du 0
opphører prioriteringen og alle håndenheter ringer samtidig.
n
Trykk
.
for å lagre valgt innstilling.
ANTALL RINGESIGNALER (RING COUNT)
Når en håndenhet prioriteres, går det også å stille inn etter hvor mange ringesignaler (1-9)
alle håndenheter skal begynne å ringe.
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem til displayet viser "ring count". Trykk
n
Displayet viser aktuell innstilling (1-9).
n
Angi ønsket innstilling med piltastene.
n
Trykk
26
for å lagre valgt innstilling.
.
BASEENHETENS INNSTILLINGER
DORO DECT 4055
TELEFONSENTRALFUNKSJONER
Hvis telefonen brukes under en telefonsentral, må man normalt slå ett (eller flere) siffer
for å få en ekstern linje ved oppringning. Normalt er det også en viss ventetid (ett par
sekunder) etter sifferet er tastet, til linjen kobles opp.
DORO DECT 4055 har en sentralfunksjon hvor man forteller telefonen hvilket
forvalgssiffet det er og hvor lang ventetiden skal være.
Når man ringer ut føler telefonen om telefonnummeret som slås begynner med det riktige
sifferet, og legger automatisk inn en pause før selve telefonnummeret slås. Telefonen kan
stilles til å føle opptil 3 forskjellige primære linjevalg, med opptil 4 siffer i hvert.
Telefonen kan også håntere ytterligere ett forvalgstrinn, d.v.s. hvis telefonen er koblet
under to telefonsentraler, og det kreves ytterligere et forvalgstrinn og to pauser før den
eksterne linjen kobles opp. Dette kalles sekundært linjeforvalg.
Eksempel med primært linjeforvalg:
Forvalgssifferet "9" er lagt inn som primært linjeforvalg.
Ved oppringning av telefonnummer: "9123456", vil telefonen slå: "9" etterfulgt av en
pause mens linjen kobles opp, og deretter resterende del: "123456". Det spiller ingen rolle
om oppringningen skjer manuelt eller via kortnummer. Nummer som ikke begynner på
"9" (i dette eksempelet) vil ringe ut som vanlig uten pauser.
Eksempel med primært og sekundært linjeforvalg:
Som primært forvalg er sifferet "9" lagret, og som sekundært forvalg er sifferet "0" lagret.
Dette betyr at for å få en ekstern linje må først sifferet "0" slås, og deretter sifferet "9" og
deretter telefonnummeret. Telefonen vil selv kjenne igjen disse siffrene og legge inn
pauser automatisk.
27
DORO DECT 4055
BASEENHETENS INNSTILLINGER
LAGRE FORVALG (ACCESS CODE)
De primære linjeforvalgene kalles P-CODE0, P-CODE1, P-CODE2. De sekundære
forvalgene kalles S-CODE0, S-CODE1, S-CODE2.
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem til displayet viser "AccESS codES". Trykk
n
Displayet viser en av de seks innstillingene.
n
Søk frem til ønsket innstilling med knappene
n
Trykk ønsket/-de forvalgssiffer/-re med siffertastene når du har søkt frem ønsket
plass. Også R, * og # kan lagres som forvalg.
n
Trykk
.
og
.
for å lagre valgt innstilling.
Trykker du feil siffer ved lagring kan du slette med knappen C.
PAUSETID (DIAL PAUSE)
Denne innstilling styrer hvor lang tid telefonen skal vente mellom forvalget og
telefonnummeret. Innstillingen styrer også hvor lang tid telefonen skal vente når en pause
fås ved hjelp av knappen
. Tiden kan stilles til 1, 3 eller 5 sekunder.
Leveringsinnstilling er 3 sekunder.
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem til displayet viser "diAL PAuSE". Trykk
n
Displayet viser aktuell innstilling.
n
Søk frem til ønsket innstilling med knappene
n
Trykk
28
for å lagre valgt innstilling.
.
og
.
DORO DECT 4055
BASEENHETENS INNSTILLINGER
NØDNUMMER (SOS SET)
Nødnummer kan programmeres som unntak når samtalesperrene er aktivert.
Tre nødnummer kan angis. 112 er programmert ved levering.
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem til displayet viser "SoS SEt". Trykk
n
Angi baseenhetens PIN-kode (0000 ved levering).
n
Displayet viser et av de programmerte nødnummerene.
n
Søk frem ønsket posisjon(0-2) med piltastene.
n
Angi ønsket telefonnummer
eventuellt med C.
n
Trykk
med
.
siffertastene
(max
12
siffer).
Slett
for å lagre valgt innstilling.
29
BASEENHETENS INNSTILLINGER
DORO DECT 4055
SAMTALESPERRE (CALL BLOC)
Telefonen har en samtalesperre som låser telefonen for ulike typer av utgående samtaler
og/eller funksjoner. Sperrene kan være praktiske hvis man f eks ofte låner bort sin telefon
og vil være sikker på at den ikke brukes til dyre utenlandssamtaler. Man sperrer de første
sifrene/sifferet som telefonnummer ikke får starte med. F eks 00 for utenlandssamtaler.
For å kunne stille inn eller ta bort samtalesperrer må man kunne baseenhetens PIN-kode
(se side 33). Innkommende samtaler kan alltid tas imot uansett sperrefunksjon.
Det finnes tre ulike sperrer med opp til åtte siffer i hver (SET BLOC NO), som telefonnummer ikke får starte med.
Sperrene gjelder kun de håndenheter som er angitt (CALL BLOC).
Innstilling
Displaymelding
Ingen sperre
bLoc oFF
Sperre ifølge samtalesperre
bLoc nr
Sperre alle utgående samtaler
bLoc outGoinG
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem til displayet viser "cALL bLoc". Trykk
n
Angi baseenhetens PIN-kode (0000 ved levering).
n
Angi hvilken håndenhet som skal sperres ved å trykke på tilsvarende siffertast.
n
Displayet viser aktuell innstilling.
n
Søk frem ønsket innstilling med piltastene ifølge tabellen ovenfor.
n
Trykk
30
for å lagre valgt innstilling.
.
DORO DECT 4055
BASEENHETENS INNSTILLINGER
ANGI SPERREDE NUMMER (SET BLOC NO)
Her angir du hvilke siffer telefonnummer ikke får starte med. F eks 00 for utenlandssamtaler. Tre posisjoner kan angis med 8 siffer i hver.
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem til displayet viser "SEt bLoc no". Trykk
n
Angi baseenhetens PIN-kode (0000 ved levering).
n
Displayet viser et av de sperrede nummerene.
n
Søk frem ønsket posisjon(0-2) med piltastene.
n
Angi ønskede begynnelse siffer på telefonnummer som skal sperres med siffertastene (max 8 siffer). Slett eventuellt med C.
n
Trykk
.
for å lagre valgt innstilling.
ØKONOMIVALG (LCR SET)
Med fler og fler nettoperatører på markedet er man ikke lenger bundet å bare bruke en
operatør. De ulike operatørene konkurrerer om deg som abonnent, og selv om noen av
dem spesialiserer seg på f.eks. utenlandssamtaler eller noen teletjenester, er det vel verdt
å undersøke og sammenligne deres abonnementsavgifter og samtaletakser.
For å velge operatør tastes normalt fire siffer før selve telefonnummeret. DECT 4055 har
en funksjon som automatisk velger en alternativ operatør.
Når funksjonen er aktivert kan både nye siffer legges til, og eksisterende siffer kan
erstattes i telefonnummeret f eks:
Tele2 er tegnet for å ringe utenlandssamtaler. For å ringe med Tele2 slås 1502 før
landsnummeret. Det er dog enkelt å glemme og alltid taste 1502 føre 00.
DECT 4055 programmeres det slik at alle telefonnummer som starter med 00 endres til
150200 f eks telefonnummeret 00 46 46 2805000 endres automatisk til 1502 00 46 46
2805000.
Posisjon
Kjenn igjen (L-codE)
Erstatt med (Lcr)
Av=oFFP
å=on
L-code0
00
150200
on
L-code1
0034
1502000034
on
31
BASEENHETENS INNSTILLINGER
DORO DECT 4055
Posisjon
Du kan lagre 2 ulike posisjoner (innstillinger) for økonomivalg. Innstillingene er
uavhengig av hverandre. Tenk på å ikke programmere samme nummer som skal kjennes
igjen i fler enn en posisjon.
I posisjon L- code 0 vil alle utenlandssamtaler benytte Tele2.
I posisjon L- code 1 vil alle samtaler til Spania benytte Tele2.
Kjenn igjen
Her angir du de innledende siffer som skal kjennes igjen i et tastet telefonnummer.
1-5 siffer kan angis her. Jo flere siffer du angir desto mer spesifikk er du.F eks lagrer du
00 kjenner telefonen igjen alle utenlandssamtaler, mens innstillingen 0034 kun kjenner
igjen samtaler til Spania.
Vil du at visse siffer skal legges til fremfor alle telefonnummer angir du ingen prefix.
Erstatt med/legg til
Her angir du hvilke siffer som skal erstatte de igjenkjente sifrene. Maksimalt 10 siffer.
I eksempelet i tabellen på side 33, angis den alternative operatørens prefix og sifrene fra
det innmatede telefonnummeret som må tastes etter prefixet.
Har ingen siffer som skal kjennes igjen blitt angitt, vil denne posisjon legges til fremfor
alle telefonnummer ved utgående samtaler. Praktisk hvis en spesiell operatør skal brukes
til alle samtaler.
PROGRAMMERING AV ØKONOMIVALG
n Trykk
etterfulgt av #.
n
Søk frem til displayet viser "Lcr SEt". Trykk
n
Angi baseenhetens PIN-kode (0000 ved levering).
n
Displayet viser et av nummerene som skal kjennes igjen. Søk frem ønsket posisjon
(0-1) med piltastene.
n
Angi ønsket begynnelse på telefonnummer som skal kjennes igjen (max 5
siffer). Slett eventuellt med C. Avslutt med
.
n
Angi de siffer som skal erstatte/legges til (max 10 stk). Trykk
n
Slå av/på funksjonen med piltastene. Trykk
n
Lagre neste posisjon eller trykk på
32
.
.
.
for å gå tilbake til hvilestilling.
DORO DECT 4055
BASEENHETENS INNSTILLINGER
BASEENHETENS PIN-KODE (BS-PIN)
For å beskytte visse innstillinger i baseenheten må du ha en PIN-kode. Baseenhetens PINkode er en valgfri firesifret sifferkode som du selv kan stille inn. Ved levering er koden
stilt til 0000.
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem "bS-Pin". Trykk
n
Trykk baseenhetens nåværende PIN-kode (0000 ved levering).
n
Trykk den nye PIN-koden to ganger etter hverandre.
n
Trykk
.
for å lagre den nye PIN-koden.
AVREGISTRERING (DE-REG)
Hvilken håndenhet som helst kan enkelt avregistreres fra en baseenhet. Avregistreringen
innebærer at den valgte håndenhetens ID-nummer slettes fra listen over registrerte
håndenheter. Avregister ikke hovedhåndenheten med anropsnummer 1.
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem til displayet viser "dE-rEg". Trykk
n
Angi baseenhetens PIN-kode (0000 ved levering).
n
Angi hvilken håndenhet som skal avregistreres ved å trykke på tilsvarende
siffertast. Dog ikke 1.
n
Trykk
.
for å bekrefte avregistreringen.
Hvis det finnes en annen baseenhet innen dekningsområdet vil den kobles opp til
håndenheten, og det nye anropsnummeret vises i displayet.
33
BASEENHETENS INNSTILLINGER
DORO DECT 4055
NULLSTILLING (DEFAULT SET)
Nullstillingen tilbakestiller de fleste av baseenhetens funksjoner og innstillinger:
etterfulgt av #.
n
Trykk
n
Søk frem "dEFauLt SEt". Trykk
n
Trykk baseenhetens nåværende PIN-kode (0000 ved levering).
n
Trykk
34
.
for å bekrefte nullstillingen.
DORO DECT 4055
ØKET SYSTEM
DECT-SYSTEMET
DECT er en heldigital overføringsmåte for trådløse telefoner. Denne overføringsmåten
gjør at helt nye funksjoner og muligheter åpner seg for denne type telefoner. For DORO
DECT 4055 innebærer det at du kan:
n
n
n
n
Bruke opp til 6 stk håndenheter til en og samme baseenhet.
Tilkoble (registrere) opp til 4 stk baseenheter til hver håndenhet.
Føre internsamtale og overføre samtaler mellom håndenheter som er koblet til
samme baseenhet.
Øke rekkevidden med automatisk overkobling til nærmeste baseenhet.
Ekstra baseenheter og håndenheter kan kjøpes hos din lokale DORO-forhandler.
DORO DECT 4055 er dessuten GAP (Generic Access Profile) kompatibel hvilket
innebærer at både hånd- og baseenhet kan brukes sammen med andre GAP kompatible
enheter uansett produsent.
OBS!
Hvis man kobler flere baseenheter til et system, må telefonlinjen trekkes frem til hver
baseenhet. Avhengig av hvordan systemet skal brukes, kan det være samme telefonlinje
som brukes av alle baseenhetene (i dette tilfellet kan kun en ekstern samtale være
oppkoblet av gangen), eller så kan det være ulike linjer til alle baseenheter, f.eks. som
internnummer under en telefonsentral (i dette tilfellet kan hver baseenhet ha en ekstern
samtale oppkoblet uavhengig av de andre baseenhetene i systemet).
FLERE BASEENHETER
Ved å koble flere baseenheter til systemet, kan den praktiske rekkevidden for
håndenhetene forlenges. Ved å registrere ønskede baseenheter i håndenheten vil
håndenheten automatisk koble seg til en ny base-enhet hvis eller når - den mister
kontakten med den foregående baseenheten. En annen praktisk brukermåte kan være at
man har en baseenhet hjemme og en baseenhet på jobben. Da kan samme håndenhet
brukes på begge stedene.
Overføringen fra en base-enhet til en annen skjer automatisk, men kan ikke skje under en
pågående samtale. Håndenheten beholder sin baseenhet frem til den mister kontakten på
grunn av at rekkevidden ble overskredet. Når dette skjer vil håndenheten søke etter en
ny baseenhet i sin liste over registrerte baseenheter.
35
ØKET SYSTEM
I dette bildet vises et system med fire
baseenheter, kalt A - D. De stiplede linjene
angir hver baseenhets dekningsområde, eller
rekkeviddegrense.
Hvis vi registrerer alle disse fire baseenhetene i en håndenhet vil den kunne
utnytte alle baseenhetene og dermed få ca
fire ganger så lang rekkevidde sammenlignet
med bare en baseenhet.
Håndenheten kan tas fra base-enhet A videre
til baseenhet B, C og D. Den vil automatisk
bytte til neste baseenhet når den mistet
kontakten med den foregående.
Vær oppmerksom på at håndenheten ikke
kan bytte til ny baseenhet under en pågående
samtale. I dette tilfellet vil samtalen brytes
når håndenheten tas utenfor baseenhetens
rekkevidde.
Som det fremgår av eksempelet er det viktig
at baseenhetenes dekningsområde
overlapper hverandre, for at man skal få en
heldekkende rekkevidde. Mer om baseenhetenes plassering finner du på
side 39.
36
DORO DECT 4055
DORO DECT 4055
ØKET SYSTEM
FLERE HÅNDENHETER
Funksjonene med flere base- og håndenheter har mange praktiske bruksområder, f.eks.
kan medarbeidere på et kontor ha flere håndenheter (max 6 stk) koblet til samme
baseenhet. Alle medarbeiderne kan besvare innkommende samtaler, gjøre utgående
samtaler, og ringe opp hverandre "internt" mellom håndenhetene, samt overføre en
ekstern samtale mellom håndenhetene. Max en ekstern samtale og en intern samtale kan
pågå samtidig.
For å kunne bruke ekstra håndenheter til en base-enhet må man registrere sin base-enhet
i de nye håndenhetene. Registreringen forteller håndenheten hvilken base-enhet den
tilhører. Ved registrering tildeler man hver håndenhet et spesielt anropsnummer, 1 til 6.
Dette nummeret brukes også ved internsamtaler mellom håndenhetene. Når du kjøper din
telefon er håndenheten for-registrert fra fabrikken til den medfølgende base-enheten.
Håndenheten har anropsnummer 1, som står i displayet ved hvilestilling. Se side 24 for
mer informasjon om registrering og hvordan den utføres.
37
ØKET SYSTEM
DORO DECT 4055
INTERNSAMTALE
Når flere håndenheter brukes til samme baseenhet kan oppringing og samtaler skje
mellom håndenhetene, dette kalles internsamtale. Internsamtale kan ikke skje mellom
håndenheter som brukes til ulike baseenheter.
Å RINGE EN INTERNSAMTALE
n Trykk på internsamtaleknappen INT .
n
Angi anropsnummeret på den håndenhet som skal ringes opp ved å trykke på
tilsvarende siffertast 1 - 6.
Det høres påringingstoner i den oppringende håndenheten, og det høres ringesignal
i den håndenheten som ringes opp. Håndenhetene viser den andre håndenhetens
anropsnummer.
n
Trykk linjeknappen
på den andre håndenheten for å besvare påringingen.
n
Avslutt samtalen ved å trykke på nedkoblingsknappen
enhetene.
på en av hånd-
Under oppringingen blinker indikatoren for internsamtale "INT
INT" i displayet på den
oppringte håndenheten, det er altså lett å skille en ekstern innringende samtale fra en
intern. Ringesignalet er dessuten litt anderledes enn ved vanlig innkommende samtale.
Hvis en ekstern samtale skulle ringe inn mens en internsamtale pågår, vil en påminnelsetone høres i begge håndenhetene, samtidig som linjeindikatoren blinker.
Påminnelsetonen er en kort tone som høres med jevne mellomrom til samtalen besvares,
eller til den eksterne oppringeren legger på.
For å besvare den innkommende eksterne samtalen går det å velge mellom følgende:
a) Trykk på R for å koble ned internsamtalen og besvar den innkommende samtalen.
eller
b) Trykk INT for å ventekoble internsamtalen og besvare den innkommende samtalen.
Det går nå bra å pendle mellom den eksterne og den interne samtalen ved å trykke
på INT.
38
DORO DECT 4055
ØKET SYSTEM
OVERFØRE SAMTALER MELLOM HÅNDENHETER
En ekstern samtale kan overføres fra en håndenhet til en annen (begge håndenhetene må
brukes på samme baseenhet).
En ekstern samtale er oppkoblet. Trykk på internsamtaleknappen INT på håndenheten,
og trykk deretter anropsnummeret til den håndenhet som samtalen skal overføres til. Den
eksterne samtalen blir ventekoblet under denne tiden. Den andre håndenheten besvarer
oppringingen akkurat som vanlig, og man kan nå snakke internt.
For å overføre den eksterne samtalen, trykk på nedkoblingsknappen
på den
oppringende håndenheten.
Hvis du ikke vil overføre samtalen, trykk R på den oppringende håndenheten, den
eksterne samtalen går tilbake til den opprinnelige håndenheten.
FELLES ANROP
En håndenhet kan ringe til alle håndenheter som er koblet til samme baseenhet. Trykk på
internsamtaleknappen INT på håndenheten, og deretter på *. Nå ringer det i alle
håndenheter til noen svarer.
PLASSERING AV BASEENHETER
Tenk på ved plassering av baseenheten/-ene:
n
Skal du bruke flere håndenheter til en baseenhet, sjekk at baseenheten
plasseres "i midten" slik at dekningsområdet blir ca like stort for alle
håndenhetene. Se bildet på side 37.
n
Skal du bruke flere baseenheter for å få utvidet rekkevidde innen et spesielt
område, f.eks. kontor, lager osv., er det viktig at de ulike baseenhetenes
dekningsområder "overlapper" hverandre (se bildet på side 36). Ellers kan
det bli gråsoner mellom dekningsområdene hvor håndenhetene ikke har
noe kontakt med en baseenhet . Å plassere baseenhetene slik at deknings-områdene
overlapper hverandre kan være vanskelig, vi anbefaler at du prøver deg frem ved å
plassere baseenheten og deretter koble opp en samtale i håndenheten. Gå bort med
samtalen oppkoblet og sjekk hvor samtalen brytes. På denne måten kan du finne ut
hvor langt baseenheten rekker ved ulike plasseringer.
39
ANNET
DORO DECT 4055
VISE IPEI-NUMMER (SHOW IPEI)
Håndenheten har et unikt identitetsnummer som iblant brukes når håndenheten registreres
med en baseenhet av annet merke/modell.
n
Trykk
.
P Trykk ned knappen
R og hold den nedtrykt til displayet viser IPEI-nummeret
(hexadecimalt).
n
Trykk på nedkoblingsknappen
for å gå tilbake til hvilestilling.
FORSTYRRELSER
Også når baseenheten er plassert på en ideell plass og håndenheten er innen
rekkeviddegrensen kan tilfeldige forstyrrelser oppstå. Elektrisk utstyr som
husholdningsapparater, kjøleskap, mikrobølgeovner, TV apparater, datamaskiner, telefax,
lysrør m.m. stråler kraftige magnetfelt. Disse kan gi forstyrrelser i radioforbindelsen til
den trådløse telefonen og i verste tilfelle forkorte rekkevidden.
Hvis forstyrrelser forekommer ofte under dine samtaler, sjekk at baseenheten og dens
kabler ikke befinner seg i nærheten av slike elektriske apparater.
FEILSØKINGSGUIDE
Hvis telefonen ikke fungerer slik den skal, les først igjennom denne bruksanvisningen.
Kontroller at alle tilkoblinger er riktig satt i og at apparatets tilkobling til telefonlinjen er
korrekt. Koble bort alt eventuelt tilleggsutstyr, skjøteledninger og andre telefoner. Hvis
telefonen fungerer nå ligger feilen i en annen tilkobling.
Hvis dette ikke hjelper, følg feilsøkingsguiden på neste side.
OBS!
For at nummerviseren skal fungere, må du abonnere på nummervisertjenesten.
Kontakt din operatør for nærmere opplysninger.
40
DORO DECT 4055
ANNET
LINJEINDIKATOREN PÅ BASEENHETEN BLINKER
n Det finnes nye nummer i nummerviserminnet.
INGEN NUMMER VISES NÅR DET RINGER
n Kontroller at tjenesten Nummerviser er aktivert på din telefonlinje.
n Hvis SEcrEt eller out oF ArEA vises i displayet betyr det enten at det
ikke sendes noen informasjon om det påringende nummeret eller at oppringeren
har sperret eller hemmelig telefonnummer.
n Nummermottak kan ikke skje hvis telefonen er koblet under en telefonsentral
(forutsatt at denne ikke er spesielt forberedt for det).
TELEFONEN FUNGERER IKKE
n Kontroller at håndenheten ikke er avstengt med avstengningsknappen.
n Kontroller at adapteren er riktig satt i baseenheten og i el-uttaket.
n Kontroller at telekabelen er riktig satt i baseenheten og i kontakten.
n Kontroller at batteriene i håndenheten er oppladet.
n Koble inn en annen telefon, som du vet er feilfri, i telefonkontakten. Hvis denne
telefonen fungerer er det sansynligvis feil på den trådløse telefonen.
n Prøv telefonen på en annen telefonlinje f eks hos en nabo. Hvis den fungerer der er
det feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen.
IKKE RINGESIGNAL
n Kontroller at ringesignalet ikke er avstengt.
VARSELTONE UNDER SAMTALE
P Batteriene kan være på vei å ta slutt (legg håndenheten til lading).
P Håndenheten kan være på grensen for rekkevidden, gå nærmere baseenheten.
GÅR IKKE Å KOBLE OPP LINJEN
P Avstanden mellom hånd- og baseenhet kan være for lang, gå nærmere basen.
P Kontroller at batteriene er oppladet (legg håndenheten til lading).
P På grunn av den trådløse forbindelsen er det viktig å vente til det ringer i håndenheten før linjeknappen trykkes for å besvare samtalen.
OPPRINGING MED KORTNUMMER FUNGERER IKKE
n Lagre et nytt kortnummer og prøv igjen.
Hvis telefonen fremdeles ikke fungerer, ta kontakt med innkjøpsstedet. Ikke glem
kvittering/garantibevis.
41
ANNET
DORO DECT 4055
GARANTI
DORO DECT 4055 har ett års normal varegaranti. Ved eventuell feilfunksjon, ta kontakt
med innkjøpsstedet. Garantiservice utføres kun mot fremvisning av
kvittering/fakturakopi.
Garanti gjelder kun ved normal bruk av apparatet.
Garantien gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden eller andre elektriske
overspenninger.
Garantien gjelder ikke hvis apparatet er blitt åpnet eller forsøkt reparert selv.
Informasjon om godkjenning
Utstyret er godkjent i enighet med rådets beslutning 98/482/EG* for alleuropeisk tilkobling som enkel terminal til det
allmenne tilgjengelige telefonnettet (PSTN). På grunn av de forskjeller som finnes mellom telefonnettene i ulike land utgjør
godkjenningen imidlertid ikke i seg selv en absolutt garanti for at utstyret vil fungere tilfredsstillende ved hvert
nettilkoblingspunkt i telefonnettet.
Hvis problemer oppstår bør du i første rekke kontakte leverandøren av utstyret.
Nummerviseren fungerer kun i Norge.
DORO DECT 4055 oppfyller godkjenningskravene for tilkobling i følgende land: Danmark, Finland, Frankrike, Norge,
Sveits, Storbritannia og Sverige.
42
DORO DECT 4055
ANNET
TEKNISKE DATA
Hviletid
:
Ca 110 timer
Samtaletid
:
Ca 13 timer
Rekkevidde
:
>300 meter ved ideelle forhold.
Antall kortnummer
:
10 stk
Antall nummer i Nummerviserminnet
:
39 stk
Batteri
2 x 1.2V AA NiMH type. Oppladbare.
:
Vekt
: Hånd: ca 170g (inklusive batterier)
Base: ca 200g
Størrelse (BxHxD)
:
Hånd: 45 x 155 x 26 mm
Base: 107 x 148 x 51 mm
Med forbehold om endringer
43
44
Download PDF

advertising