Doro | Kronos | 56252 Manual Doro Plus 2

DORO AS, Postboks 1404, 1602 Fredrikstad
Brukerstøtte Telefon:82 07 17 87 (hverdager 08-16, kr 12 pr min.)
e-mail: support@doro.no
Hjemmesider: http://www.doro.com
Orion Plus
ISDN telefon
Brukerveiledning
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
side 2
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Sikkerhetsanvisninger
Før du begynner å bruke din DORO Orion Plus, sørg for at du følger disse
sikkerhetsforanstaltninger:
• Ikke plasser telefonen i nærheten av varmekilder, i direkte sollys eller tett inntil
andre elektriske apparater. Dette kan ødelegge elektronikken og skade
plastdekselet.
• Sørg for at telefonen står stødig og ikke kan skli.
• Sørg for at telefonen ikke kommer i kontakt med fuktighet, etsende væsker, støv
og damp. Dette kan forkorte telefonens levetid.
• Telefonen skal ikke benyttes i fuktige rom (baderom og enkelte kjellere) eller i
rom med eksplosjonsfare.
• Kontroller at du setter inn riktige ledninger i apparatet.
• Benytt kun godkjent utstyr når du kobler til andre enheter til telefonen.
• Ikke åpne telefonen selv, ta kontakt med autorisert personell hos din forhandler
dersom noe er galt med telefonen.
• Rengjør telefonen kun med en lett fuktet eller antistatisk klut. Du skal aldri
rengjøre telefonen med kjemiske stoffer eller rengjøringsmidler.
Sikkerhetsforskrifter
DORO Orion Plus er konstruert på en slik måte at
mennesker og utstyr ikke skal komme til skade.
DORO Orion Plus tilfredstiller de Europeiske retningslinjer
for telekommunikasjonsapparater og terminalutstyr
(1999/5/EC)
CE-symbolet viser at denne telefonen tilfredstiller
ovennevnte direktiver.
Enkelte av telefonens funksjoner avhenger av at
teleoperatøren og/eller ditt ISDN abonnement støtter disse.
side 3
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Oversikt over tastene på DORO Orion Plus
Display
Valgknapp "OK"
Hurtigvalgtaster
Avbryt
Repetisjon
Telefonbok
Demp/Mute
Høyttalende
Tastatur
R-tast(Parker)
Mikrofon
Telefonrør
Taster og symboler
side 4
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Oversikt over betjeningsknapper
Knappen ”Neste”
Går til neste valg på samme nivå i menyen.
Knappen ”Forrige”
Blar tilbake til foregående valg på samme nivå i menyen.
Knappen ”OK”
Avhengig av hvilket menynivå man står i; Går til neste trinn i menyen
eller avslutter den aktive menyen (bekrefter valg) og bekrefter med et
lydsignal.
Knappen ”C – Avbryt”
Avbryter den aktive menyen og går til et annet menytrinn eller til
hovedmenyen.
Funksjonstast 1
Lagrer den aktive menyen som hurtigvalg
Funksjonstast 2
Lagrer den aktive menyen som hurtigvalg
Knappen ”Telefonbok - ”
Trykk knappen ”Telefonbok” for å lagre et telefonnummer eller hente et
allerede lagret telefonnummer.
Knappen ”Gjenoppringing”
Henter nummer fra samtalelogg (de ti siste oppringte telefonnumrene)
der det siste oppringte telefonnummeret vises først og det eldste til
slutt.
Knappen ”Demp / Mute”
Kobler ut mikrofonen i håndsettet dersom du har løftet av røret eller
mikrofonen i telefonapparatet dersom du benytter håndfri-funksjonen.
Knappen ”Høyttalende”
Benyttes for å ringe ut eller motta et anrop ved hjelp av høyttaler
funksjonen.
”R-tasten”
Benytt denne tasten for å parkere et anrop eller benytte teleoperatørens
tilleggstjenester (under en aktiv samtale).
side 5
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Bokstaver og symboler
De forskjellige tastene kan benyttes for å skrive forskjellige bokstaver og symboler når du
skriver tekstmeldinger eller skal angi navn ved lagring av telefonnummer i telefonboken.
Under finner du en oversikt over alle tilgjengelige bokstaver og symboler.
Tast
Rekkefølge (antall tastetrykk)
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Symboler, tall og bokstaver
1 /
!
?
” $
b c
2 A
B C
d
e f
3 D
E F
g
h i
4 G
H I
K L
a
j
k l
5 J
m
n o
6 M N O
p
q r
s 7
P Q
t
u v
8 T
U V
W X
w
x y
z 9
å
æ ø
0 Å Æ Ø
*
{ |
➞ [
#
+
¥ ^
% &
’
,
.
:
;
=
R S
Y Z
-
Tomme celler (som ikke er fargelagt) viser at ved å trykke det gitte antall
ganger på den angitte tasten, får man et mellomrom (space).
INFO
Du kan enkelt og hurtig få frem det tilhørende tallet på hver enkelt tast
ved å holde tasten nede i ca. 1 sekund. Dersom du skriver en melding og f.eks.
ønsker å angi tallet 2, hold nede i ca. 1 sekund.
side 6
→
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Innhold
Sikkerhetsanvisninger .................................................................................................
Sikkerhetsforskrifter..........................................................................................
Oversikt over tastene på DORO Orion Plus .....................................................
Oversikt over betjeningsknapper ...............................................................................
Bokstaver og symboler......................................................................................
Innhold ..............................................................................................................
Generelt om bruk og programmering .......................................................................
Installasjon og oppstart...............................................................................................
1.Kontroller pakkens innhold............................................................................
2.Koble til telefon og telefonrør........................................................................
3.Programmere telefonnummer (MSN)............................................................
4.Koble til en telefaks eller trådløs telefon.......................................................
5.Bruke telefonen – ring ...................................................................................
Telefonens display ........................................................................................................
Øvre displaylinje – informasjon .......................................................................
Nedre menylinje – meny/menyvalg ..................................................................
Foreta anrop .................................................................................................................
Ringe ved hjelp av telefonrøret.........................................................................
Ringe når røret ligger på (to veis høyttalende).................................................
Taste nummer ved hjelp av repetisjonsknappen ...............................................
Ringe ut ved hjelp av anropslisten....................................................................
Foreta anrop fra telefonboken...........................................................................
Ringe ved hjelp av hurtigvalg...........................................................................
Grunninnstillinger .......................................................................................................
PIN kode ...........................................................................................................
Programmere telefonnummer (MSN)...............................................................
Stille inn forskjellige ringetoner/typer..............................................................
Vise / ikke vise utgående telefonnummer (CLIP/CLIR) ..................................
Endre displaykontrast........................................................................................
Analog port...................................................................................................................
Samtalefordeling ...............................................................................................
Sette over fra analog port til DORO Orion Plus...............................................
Innhente anrop til analog port...........................................................................
Innhente anrop til DORO Orion Plus ...............................................................
Tjenesteindikator for analog port......................................................................
Oversikt over tjenesteindikatornummer (tjenestemodus) .................................
Volum på signalene på analogporten ................................................................
Forsterke/redusere signalene ut på analogporten..............................................
Viderekoble til analog port etter tid..................................................................
Utvidede innstillinger ..................................................................................................
Viderekobling....................................................................................................
Informasjon om viderekobling..........................................................................
Overføre anrop – sette over...............................................................................
Sette over til og fra analog port ........................................................................
side 7
3
3
4
5
6
7
9
10
10
10
11
12
13
14
14
15
15
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
20
20
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24
25
25
26
27
28
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Parkere et innkommende anrop ........................................................................
Enhets ID ..........................................................................................................
Direkteanrop – Baby Call .................................................................................
Samtalesperre....................................................................................................
Delvis sperre .....................................................................................................
Eksempler på sperremuligheter ........................................................................
Full sperre .........................................................................................................
Ikke Forstyrr......................................................................................................
Funksjonstaster (hurtigtaster) ...........................................................................
Fjernkonfigurasjon – fjernkontroll ...................................................................
Fjernkonfigurasjonskommandoer .....................................................................
Tilleggsfunksjoner .......................................................................................................
Samtale Venter ..................................................................................................
Aktivere/deaktivere Samtale Venter..................................................................
Ta imot samtale som venter ..............................................................................
Avvise ventende anrop ......................................................................................
Veksle mellom partene......................................................................................
Konferanse / ”3 på linjen” ................................................................................
Legge på èn av innringerne...............................................................................
Avslutte konferanse...........................................................................................
Menyoppbygging og funksjonstaster ................................................................
Sende melding til en annen ISDN telefon ........................................................
Sende melding til mobiltelefon (i GSM nettet) ................................................
Automatisk tilbakering ved opptatt (CCBS).....................................................
Aktivere ”Automatisk Tilbakering” ..................................................................
Deaktivere ”Automatisk Tilbakering”...............................................................
Serienummer / Firmware versjon .....................................................................
Samtaleteller......................................................................................................
Telefonboken ................................................................................................................
Legge inn oppføring i telefonboken ................................................................
Redigere en oppføring i telefonboken ..............................................................
Barnevakt ..........................................................................................................
Aktivere Barnevakt-funksjonen ........................................................................
Tilbakestillingsfunksjoner.................................................................................
Tekniske data / generelle merknader.........................................................................
Garanti..........................................................................................................................
Menyoversikt ................................................................................................................
Indeks............................................................................................................................
side 8
29
29
30
30
30
30
31
31
32
32
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
38
38
38
38
39
40
40
40
41
42
42
43
44
45
46
48
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Generelt om bruk og programmering
• Tasten merket OK benyttes for å bekrefte valg
• Tasten merket C benyttes for å gå ut av en meny, som oftes opp til foregående
nivå
• Dersom du har begynt å programmere en funksjon/tjeneste, kan du når som
helst avbryte ved enten A) å taste C-tasten, B) å løfte av telefonrøret eller C)
trykke høyttalertasten
• Dersom du ikke benytter tastene eller menyene på en stund, vil telefonen
automatisk gå tilbake til standardvisning (hovedmenyen)
• Under programmering benyttes piltastene (
og
) til å veksle mellom
forskjellige valg
• Du kan ikke motta anrop under programmering av telefonen, men disse
anropene vil legges til i anropslisten (som ubesvarte anrop)
• Dersom du taster inn brukerinformasjon (som f.eks. dine telefonnummer) eller
skriver en tekstmelding, benytt R-tasten for å slette tegn for tegn mot venstre
• Siden DORO Orion Plus har et innebygget analogadapter, støtter ikke denne
telefonen nødstrømsfunksjonen i ISDN nettet. Dette medfører at dersom du
benytter denne telefonen alene, vil du ikke kunne motta anrop ved strømbrudd.
Dersom det er kritisk at du skal kunne motta anrop også ved strømbrudd, bør du
derfor anskaffe deg en tilleggstelefon som støtter nødstrøm, som f.eks. DORO
Kronos
• DORO Orion Plus kan ikke veggmonteres
• For å endre innstillingene for ringesignal (opp og ned) benyttes minus- og
plusstastene (* og #)
side 9
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Installasjon og oppstart
Kontroller pakkens innhold
Telefonen DORO Orion Plus
Telefonrør
Telefonledning (ISDN) med 8 pins kontakter i begge ender (RJ-45)
Telefonrør ledning (spiral ledning)
Tre selvklebende etiketter for navneliste
Brukerveiledning
Overgang fra 6 – 8 pins kobling for analogt utstyr
2.
Koble til telefon og telefonrør
Kontakter for tilkobling av kabel for telefonrør og ISDN-linje er plassert på baksiden av
telefonen, rett bak displayet.
Koble først til telefonrøret ved hjelp av den medfølgende spiral ledningen. Sett inn spiral
ledningen i telefonrøret og deretter i kontakten på venstre side av telefonen. Du hører at
pluggene er på plass når du hører et lite klikk.
Plugg inn den medfølgende ISDN kabelen (med de brede pluggene) i telefonens bakside i
kontakten merket ISDN. Du vil høre et klikk når pluggen er på plass. Plugg deretter den
andre enden inn i en ISDN kontakt eller direkte i uttaket på din NT1-boks (ISDN boksen
montert av Telenor).
Etter å ha plugget inn ISDN kabelen i ISDN kontakten, vil displayet på telefonen vise
følgende informasjon:
DORO ORION PLUS
DSS1-N 05.00
Dette viser at telefonen er riktig tilkoblet, og klar til bruk. Du kan nå både ringe ut og motta
samtaler. Du er nå klar til å programmere telefonen.
Dersom du ønsker å løsne pluggene fra telefonen eller ISDN kontakten, klem inn
festeklemmen på pluggen og trekk denne forsiktig ut.
side 10
DORO Orion Plus
3.
Brukerveiledning
Programmere telefonnummer (MSN)
Etter at ovennevnte melding er vist i ca. 4 sekunder, vil menyen skifte til standardvisning,
se illustrasjonen under.
MENY
Du bør nå programmere inn det telefonnummeret/ de telefonnummer du vil din DORO
Orion Plus skal svare på. Dersom du ikke programmerer inn telefonnummer, vil din telefon
svare på innkommende anrop til begge/ alle dine telefonnummer. Du vil ikke kunne ta imot
innkommende anrop på analogporten dersom du ikke programmerer et telefonnummer for
denne eller programmerer Samtalefordeling.
For å starte programmeringen av telefonnummer på din DORO Orion Plus, trykk tasten
merket ”OK”. Bla med piltastene for å komme til menyen ”Konfigurasjon” (trykk to ganger
på piltasten som peker mot høyre ). Trykk deretter ”OK”, og du vil få valget som vist
under.
KONFIGURASJON
TELEFONNUMMER
Bekreft valget ved å trykke ”OK”. Du kan nå bla gjennom menyen med piltastene for å
velge hvilket telefonnummer du ønsker å programmere; Første, andre eller analogporten.
Dersom du ønsker at din DORO Orion Plus skal svare på begge/ alle dine telefonnummer,
legger du inn disse ved å bla med piltastene til f.eks. ”Første telefonnummer” og deretter
trykke ”OK”.
Tast deretter inn et av dine telefonnummer og trykk ”OK”.
ANNGI TELEFONNUMMER
23288800
Konfigurasjonen bekreftes med en pipetone, og en kvittering i displayet:
TELEFONNR. LAGRET
Menyen i displayet viser nå hovedmenyen for programmering av telefonnummer, og du kan
fortsette å angi telefonnummer din DORO Orion Plus skal besvare (inntil 3
nummer).Dersom du har mer enn tre telefonnummer og ønsker at din DORO Orion Plus
skal svare på alle, skal du ikke angi/ programmere noen av disse.
side 11
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
4.
Koble til en telefaks eller trådløs telefon
Dersom du ønsker å koble til en telefaks i analogporten, vil det være naturlig å angi ditt
andre telefonnummer for dette. Dersom du angir samme telefonnummerfor analogporten
som du programmerte i punktene over (for ”Første telefonnr.”), vil enheten du har koblet til
analogporten besvare det samme telefonnummeret. Dette er nødvendig dersom du f.eks.
kobler til en analog trådløs telefon til analogporten, og ønsker at denne også skal ringe samtidig med din DORO Orion Plus.
For å legge inn et telefonnummer for analogporten, bla deg frem til menyen
”Nummerkonfig. Analogportnr.
” og angi telefonnummeret du ønsker at analogporten
skal besvare.
NUMMERKONFIG.
ANALOGPORTNR.
Bekreft nummeret du ønsker å programmere ved å trykke knappen merket ”OK”. Valget
blir bekreftet med en pipetone, samt at menyen viser
TELEFONNR. LAGRET
side 12
DORO Orion Plus
5.
Brukerveiledning
Bruke telefonen - ringe
Du kan nå begynne å bruke din nye DORO Orion Plus
Ringe med telefonrøret av:
Løft av røret
Tast nummeret
Snakk med den oppringte parten
Ringe ved hjelp av høytalerfunksjonen:
Trykk høytalerknappen på tastaturet
Tast nummeret
Snakk med den oppriingte parten
eller:
Tast nummeret
Trykk høytalertasten på tastaturet
Snakk med den oppringte parten
side 13
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Telefonens display
Displayet på din DORO Orion Plus gir deg informasjon om de forskjellige funksjonene og
tjenestene du kan benytte. Ved hjelp av disse menyene, er det særdeles enkelt å benytte selv
avanserte tjenester! Displayet er bygget opp av to linjer med inntil 20 tegn på hver linje.
Dersom en menyfunksjon eller – melding krever større plass, vil du få beskjed om dette ved
at en pil vises i displayet .
Vær oppmerksom på at telefonrøret må ligge på for å kunne velge disse menyene. Du
bekrefter et valg in menyene ved å trykke på knappen merket ”OK” og avbryter ved å
trykke på knappen ”C”. Benytt ”C” for å gå opp et trinn i menyene eller for å avbryte dine
valg i menyene.
Øvre displaylinje – informasjon
Denne linjen gir deg følgende informasjon:
Når telefonen ikke er i bruk, vil du få informasjon om dato og klokkeslett. Vær oppmerksom på at du må ha satt opp en utgående samtale for at denne informasjonen skal bli
oppdatert fra sentralen til Telenor. Disse feltene vil således ikke være i funksjon rett etter
du har koblet din DORO Orion Plus til ISDN linjen.
29.02.0
MENY
17:00
Mens du fører en samtale, vil denne linjen vise samtalevarighet.
0:25
OVERFØRE
Når du blar i menyene og velger forskjellige funksjoner, vil denne linjen vise hvilken meny
eller undermeny du befinner deg i.
TJENESTE:
MELDINGER
side 14
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Nedre menylinje – menyer/menyvalg
Den nedre menylinjen gir deg statusinformasjon når telefonen er i standby-modus (når den
ikke er i bruk eller når du ikke foretar valg i menyene). Du vil her få statusinformasjon for
de forskjellige ISDN tjenestene og telefonens egne tjenester; Viderekobling, Samtale Venter,
vise eget nummer, direkte anrop, sperre og samtalefordeling.
Når du har en aktiv samtale, vil du i nedre menylinje få valget ”Overføre ?”, som gir deg
muligheten til å overføre anropet til en annen DORO Orion Plus eller til analogporten.
Du kan finne en komplett oversikt over alle menyene i kapittelet ”Menyoversikt”.
INFO
Du kan når som helst gå ut av en meny ved å trykke knappen ”C”, ved
å løfte av røret eller trykke høyttalerknappen . Vær oppmerksom på at du ikke
kan ta imot anrop mens du konfigurerer (programmerer) apparatet.
Foreta anrop
Du kan benytte flere alternativer for å ringe ut med din DORO Orion Plus. Du kan ringe ut
på ”vanlig” måte ved hjelp av telefonrøret, eller ved hjelp av den høyttalende funksjonen
(to veis høyttalende).
Ringe ved hjelp av telefonrøret
Du kan enkelt ringe ved hjelp av telefonrøret på samme måte du ville ha gjort med din
”gamle”, analoge telefon.
Løft av røret
Tast nummeret til den du ønsker å snakke med
Snakk med den oppringte parten
Legg på telefonrøret når samtalen er ferdig
Ringe når røret ligger på (to veis høyttalende)
Trykk høyttalerknappen
Tast nummeret til den du ønsker å snakke med
Snakk med den oppringte parten
Trykk høyttalerknappen når samtalen er ferdig
side 15
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Taste nummer ved hjelp av repetisjonsknappen
DORO Orion Plus lagrer de ti siste utgående anropene i en egen anropsliste, Du kan derfor
benytte repetisjonsknappen i stedet for å taste nummeret på nytt. For å bla i anropslisten,
trykk flere ganger på repetisjonsknappen. Du kan benytte repetisjonsknappen både når du
ringer ved hjelp av telefonrøret og den to veis høyttalende funksjonen (høyttaleren).
Benytt følgende fremgangsmåte for å taste et nummer ved hjelp av repetisjonsknappen:
Bla i anropslisten for å finne nummeret du ønsker å ringe på nytt
Løft av røret eller trykk på høyttalerknappen
Snakk med den oppringte parten
Legg på når samtalen er avsluttet
•Dersom du mottar mer enn ti telefonnummer i anropslisten før du sletter noen av
oppføringene i denne, vil den eldste oppføringen bli overskrevet først.
•Oppføringene i anropslisten vises i kronologisk rekkefølge, med det nyeste
anropet først og det eldste til slutt
Ringe ut ved hjelp av anropslisten
Alle ubesvarte innkommende anrop lagres i en egen anropsliste. Denne anropslisten lagrer
de siste ti innkommende anropene du ikke har besvart. Displayet på din DORO Orion Plus
viser om du har ubesvarte anrop i anropslisten ved at det blir lagt til en oppføring til høyre
for datoen. Når det finnes ti nummer i listen, vil det eldste nummeret slettes ved hvert nytt
nummer.
29.02.00 01/00 17:00
MENY
Du kan hente mer detaljert informasjon om de ubesvarte anropene ved å gå inn i anropslisten i menyen Informasjon. For å bla gjennom anropslisten, benytt følgende fremgangsmåte:
Meny ➞ OK ➞ Informasjon ➞ OK ➞ Anropsliste ➞ OK
Ubesvarte anrop står oppført med et minustegn foran nummeret. Dersom du velger undermenyen Informasjon, vil du også få opp informasjon om når anropet ble mottatt (med dato
og klokkeslett).
29.02.00
INFORMASJON
17:00
Pilen mot høyre (➞) viser at det er flere anrop i anropslisten.
side 16
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Foreta anrop fra telefonboken
Du kan også hente lagrede oppføringer fra telefonboken. Fremgangsmåten for hvordan du
lagrer oppføringer i telefonboken er beskrevet i kapittelet Telefonboken.
Trykk Telefonbok knappen ( ). Bla med piltastene
eller
. Den første eller siste
oppføringen vises. Du kan velge en oppføring i telefonboken på to måter:
Taste inn den første bokstaven i navnet
Dersom du f.eks. leter etter navnet ”Hans”, trykker du to ganger på tasten 4. Du vil få opp
første oppføring som begynner med bokstaven ”H”. Bla deg frem eller tilbake med piltastene dersom det er nødvendig. For å ringe opp den valgte oppføringen, løft av telefonrøret
eller trykk på høyttalerknappen.
Bla deg gjennom telefonboken
Trykk telefonbok knappen
. Benytt piltastene
eller
for å bla deg gjennom
oppføringene i telefonboken. Løft av røret eller trykk på høyttalerknappen for å ringe den
valgte oppføringen.
Ringe ved hjelp av hurtigvalg
Dersom du har lagt inn oppføringer som hurtigvalg (se avsnittet Telefonboken), kan du også
ringe ut ved hjelp av disse. Hurtigvalgene er lagret under telefonbok knappen
, men for
å hente frem de programmerte hurtigvalgene, må du trykke to ganger på telefonbok knappen. For å ringe ved hjelp av hurtigvalg, må telefonrøret ligge på – det vil si at denne funksjonen benytter den innebygde høyttaler funksjonen for denne operasjonen.
Trykk telefonbok knappen to ganger. Velg deretter riktig hurtigvalg (1 til 9). DORO Orion
Plus ringer automatisk ut ved hjelp av høyttalerfunksjonen. Dersom du foretrekker å snakke
ved hjelp av telefonrøret, løft av røret og start samtalen.
12345678
INFO
Du kan kun ringe ut ved hjelp av hurtigtastene når telefonrøret ligger
på, fordi denne måten å ringe på benytter den innebygde høyttalerfunksjonen i
din DORO Orion Plus.
side 17
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Programmere telefonen
Grunninstillinger
PIN kode
(Du kommer til valget PIN kode ved å gå inn i menyen Konfigurasjon og deretter trykke
venstre piltast ( ) to ganger).
Ved å angi en PIN kode kan du forhindre at uvedkommende endrer innstillingene på din
DORO Orion Plus. PIN koden består av en femsifret tallkombinasjon, og telefonen leveres
fra fabrikk med koden 00000 som standard.
Dersom du endrer PIN koden fra fabrikkinnstillingen (00000) til en ny, f.eks. 01234,
beskytter du følgende funksjoner fra uautorisert bruk:
Enhets ID
Konfigurering av telefonnummer
Tjenesteindikator (analogport)
Sperre
For å endre PIN koden fra fabrikkinnstilling 00000, åpne menyen Konfigurasjon og trykk
venstre piltast ( ) to ganger. Bekreft valget med ”OK”. Tast inn din gamle PIN kode
(00000) og trykk deretter ”OK”. Tast inn din nye PIN kode (f.eks. 01234) og trykk deretter
”OK”.
Gjenta den nye PIN koden og trykk deretter ”OK”. Din PIN kode er nå endret.
Dersom du trykker feil tall, slett dette (gå tilbake) ved å trykke på venstre piltast (
(flytter mot venstre).
)
Eksempel:
Du ønsker å endre PIN koden fra 00000 (fabrikkinnstilling) til 01234. Benytt følgende
fremgangsmåte:
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ PIN kode ➞ 00000 (gammel PIN) ➞ OK ➞ 01234 (ny PIN) ➞
OK ➞ 01234 (gjenta ny PIN) ➞ OK
INFO
Av sikkerhetsmessige årsaker vises sifrene du oppgir for din PIN kode
som symboler (*). Dersom du angir feil PIN kode, blir du varslet om dette med
teksten ” Feil PIN!” i displayet, samtidig som du hører et kort lydsignal.
Dersom du glemmer din PIN kode, kan din telefon kun tilbakestilles ved at du tar
med deg din DORO Orion Plus til din forhandler. Vær oppmerksom på at dette
medfører kostnader og ikke er dekket av garantien !
side 18
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Programmere telefonnummer (MSN)
Dersom du ikke programmerer inn telefonnummer, vil din telefon svare på innkommende
anrop til begge/alle dine telefonnummer. Du vil ikke kunne ta imot innkommende anrop på
analogporten dersom du ikke programmerer et telefonnummer for denne eller aktivert samtalefordeling.
For å starte programmeringen av telefonnummer på din DORO Orion Plus, trykk tasten
merket ”OK”. Bla med piltastene for å komme til menyen ”Konfigurasjon” (trykk to ganger
på høyre piltast ). Trykk deretter ”OK”, og du vil få valget som vist under.
KONFIGURASJON
TELEFONNUMMER
Bekreft valget ved å trykke ”OK”. Du kan nå bla gjennom menyen med piltastene for å
velge hvilket telefonnummer du ønsker å programmere; Første, andre eller analogporten.
Dersom du ønsker at din DORO Orion Plus skal svare på begge/alle dine telefonnummer,
legger du inn disse ved å bla med piltastene til f.eks. ”Første telefonnummer” og deretter
trykke ”OK”.
Tast deretter inn et av dine telefonnummer og trykk ”OK”.
ANGI TELEFONNUMMER
12345678
Konfigurasjonen bekreftes med en pipetone, og en kvittering i displayet.
TELEFONNR. LAGRET
Menyen i displayet viser nå hovedmenyen for programmering av telefonnummer, og du kan
fortsette å angi telefonnummer 2 for din DORO Orion Plus skal besvare og/eller telefonnummer for analog porten.
Dersom du ønsker å koble til en trådløs telefon til den analoge porten, kan du programmere
denne til å svare på samme telefonnummer som din DORO Orion Plus, slik at begge telefonene ringer samtidig.
Du kan også koble til en telefaks til den analoge porten. Det vil i de fleste tilfeller da være
normalt å programmere analogporten til å svare på ditt andre telefonnummer (ikke det
samme som du benytter for telefon).
side 19
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Stille inn forskjellige ringetoner/-typer
KONFIGURASJON
RINGETONE ➞
Du kan angi en egen ringemelodi og volum på ringesignalet for hvert enkelt telefonnummer. NB! Samtalefordeling må være satt til ”AV” for å få ulike ringesignaler.
Dersom du for eksempel har et hjemmekontor, kan det være ønskelig å vite hvilket
telefonnummer innringerne ringer til. Du kan enkelt finne ut av dette ved å angi forskjellige
ringetoner/-typer for de forskjellige telefonnummerne (gjelder ikke for enheter tilkoblet
analogporten).
Du kan endre ringetone/-type både for telefonnummer 1 og 2 (MSN 1 og 2) samt angi de
samme valgene for den spesielle ringetonen (f.eks. for mottak av tekstmeldinger). Du kan
endre både volum på ringesignalet, melodi og hastigheten (frekvensen) på ringesignalene.
Du har følgende alternativer for konfigurering av ringetone:
Første telefonnummer
Andre telefonnummer
Spesiell ringetone
Volum
01 (lavest) til 12 (høyest)
Melodi
01 til 09
Hastighet/frekvens 01 (sakte) til 11 (hurtig)
Du blar i innstillingene ved å benytte minus- (lavere verdi) eller plusstastene (høyere verdi)
og valgene (volum, melodi, hastighet) med piltastene. Du kan også benytte talltastene for å
velge nivå direkte. For å bekrefte innstillingene, trykk ”OK”. Du kan avbryte konfigurasjonen av ringetone ved å trykke ”Avbryt” (C-knappen).
Vise / ikke vise utgående telefonnummer (CLIP/CLIR)
Med ISDN får du selv muligheten til å velge om de du ringer eller de som ringer deg skal
se ditt telefonnummer eller ikke. Du kan koble inn og ut denne tjenesten når du måtte
ønske.
For å aktivere/deaktivere visning av eget telefonnummer
Meny ➞ Tjenester➞ OK ➞ Vis telefonnummer ➞ OK ➞ På eller Av ➞ OK
NB! For hver gang man bekrefter med OK, så endres status fra På til Av eller motsatt.
NB! For at utgående nummer skal vises, så må AV velges !
Endre displaykontrast
Du kan med din DORO Orion Plus selv endre kontrasten i displayet etter behov. Dersom
det er lyst i rommet telefonen befinner seg, behøver du kanskje ikke ha så høy kontrast som
i et mørkere rom. Endre displaykontrasten med følgende prosedyre:
Meny ➞ Tjenester➞ OK ➞ Display-kontrast ➞ 0 (mørkest) til 3 (lysest)
Benytt talltastene eller pluss- og minustastene (* og #) for å justere kontrasten.
side 20
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Analogport
Din DORO Orion Plus har en egen analogport som muliggjør tilkobling av eksisterende
analogt utstyr, som f.eks. en analog trådløs telefon, analog telefaks eller et analogt modem.
Du kan selvfølgelig også koble til en ”vanlig” analog telefon.
Bemerk at analog porten ikke har visning av nummer ved innkommende samtale.
For å programmere et telefonnummer analog porten skal svare på, les i kapittelet
Programmere telefonnummer – MSN.
VIKTIG ! Vær oppmerksom på begrensningene som gjelder for tilkobling av utstyr på
analogporten. DORO Orion Plus er produsert slik at man skal slippe å benytte ekstern
strømforsyning, som er vanlig på andre analogadaptere. For å få til dette, har man måtte
redusere strømforbruket til resten av telefonen. Dette medfører at dersom man kobler til
en analog enhet som trekker for mye strøm eller at man kobler til en for lang kabel ut fra
analog porten, vil ikke DORO Orion Plus klar å drifte dette utstyret. I verste fall vil også
ISDN telefonen slutte å fungere. Det er derfor viktig at du følger anvisningene og benytter
de spesifikasjoner som er angitt nedenfor (under INFO.)
Samtalefordeling
I stedet for å viderekoble et innkommende anrop til din DORO Orion Plus ved f.eks. ikke
svar eller opptatt, kan du programmere den analoge porten til å svare på innkommende
anrop parallelt med ISDN telefonen. Dette gjør du ved å konfigurere samtalefordeling
mellom ISDN telefon og analog porten.
Fremgangsmåte for å fordele innkommende anrop mellom ISDN telefonen og analog port:
Meny ➞ Tjenester ➞ OK ➞ Samtalefordeling ➞ På eller Av ➞ OK
For hver gang man bekrefter med OK, så endres status fra På til Av eller motsatt.
Valget bekreftes med en kvitteringstone.
Det vil nå ringe samtidig på din DORO Orion Plus og utstyret som er koblet til analog
porten. Benytt samme fremgangsmåte for å oppheve samtalefordelingen, men velg da AV.
Samtalefordeling fungerer kun dersom ingen MSN nummer er lagt inn eller det ene telefonnummeret er programmert på DORO Orion Plus og det andre på analog porten. Dersom
samtalefordeling da er satt PÅ så ringer begge telefonen på begge nummerne.
INFO
For å garantere funksjonaliteten både til ISDN delen av din DORO Orion Plus
og det analoge utstyret du måtte koble til, er det viktig at du påser følgende:
1. Koble til kun en enhet i den analoge utgangen. Dersom du har behov for å
koble til ytterligere utstyr, anbefaler vi at du investerer i f.eks. DORO Pan
analog adapter.
2. Sørg for at lengden på kabelen mellom den analoge utgangen og det analoge
utstyret ikke er lenger enn ca. 10 meter
3. Dersom du vet at utstyret du skal koble til den analoge porten krever mye
strøm (høy spenning på linjen), les punkt 1.
side 21
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Sette over fra analog port til DORO Orion Plus
For å sette over et mottatt anrop fra den analoge enheten tilkoblet analog porten, benytt
følgende fremgangsmåte:
Besvar anropet på apparatet tilkoblet analog porten
Trykk * * 0
Legg på
Det ringer i din DORO Orion Plus, og displayet viser Anrop fra analog.
Innhente anrop til analog port
Du har muligheten til å innhente en aktiv forbindelse eller en innkommende samtale til din
DORO Orion Plus fra apparater tilkoblet analog porten.
Løft av røret på apparatet tilkoblet analog porten
Trykk to ganger på *
Du hører en kvitteringstone både i den analoge telefonen og i DORO
Orion Plus
Anropet er innhentet til analog porten
Innhente anrop til DORO Orion Plus
Du kan også innhente et anrop til din DORO Orion Plus dersom det ringer på enheten
tilkoblet analog porten.
Du hører det ringer på apparatet tilkoblet analog porten
Trykk Meny, du får alternativet ”Svarmeny” i displayet, velg OK
Displayet viser nå ”Innhent analogport”, bekreft med ”OK”.
Du får beskjed om å løfte røret (løft opp telefonrøret eller trykk på høyt
talerknappen)
Vent mens DORO Orion Plus innhenter anropet til analog porten
Du hører en kvitteringstone når anropet er innhentet
Tjenesteindikator for analogport
Dette valget gir deg muligheten til å endre signalene som sendes ut fra analog porten på din
DORO Orion Plus. Fabrikkinnstillingen er tjenestemodus 1 (ISDN telefon), som gjør det
mulig å opprette en forbindelse med de fleste andre enheter. Dersom det likevel oppstår
problemer (spesielt dersom DORO Orion Plus er tilkoblet en intern hussentrallinje eller ved
tilkobling av enkelte typer faksmaskiner), kan du ofte løse problemet ved å velge
tjenestemodus 2 (Telefon) eller 4 (Faks Gruppe 3).
side 22
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
For å endre/konfigurere tjenestemodus for analog porten, velg
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Analog port ➞ OK ➞ Tjenesteindikator ➞ OK ➞
Tjenesteindikator nr. ➞ OK
Valget bekreftes med en kvitteringstone. Du kan velge tjenesteindikatornummer (tjenestemodus) ved å taste inn riktig siffer (1 til og med 6), eller bla ved hjelp av minus- eller
plusstastene (* og #).
Oversikt over tjenesteindikatornumre (tjenestemodus)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ISDN telefon (fabrikkstandard)
Telefon
Faks Gruppe 2 (lite benyttet i Norge i dag)
Faks Gruppe 3 (ofte benyttet)
Telefon – valg 1
Telefon – valg 2
Volum på signalene på analog porten
Enkelte enheter som kobles til analog porten kan kreve at man øker styrken på signalene ut
fra analog porten. På DORO Orion Plus kan du velge mellom faste verdier mellom –9,5 dB
(lav) og + 2,5 dB (høy). Fabrikkinnstillingen er –3,5 dB (medium).
Forsterke/redusere signalene ut på analog porten
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Analog port ➞ Ok➞ Volum analog port ➞
Lav/Medium/Høy ➞ OK
Du velger nivå med minus- og plusstastene (* og #).
side 23
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Viderekoble til analog port etter tid
En egen funksjon gjør det mulig å automatisk viderekoble innkommende anrop på din
DORO Orion Plus til utstyr tilkoblet analog porten (f.eks. en analog telefonsvarer) etter et
gitt antall ringesignaler. Slik viderekobler du et anrop fra din DORO Orion Plus til utstyr
tilkoblet analog porten etter et gitt antall ringesignaler.
Bemerk at samtalefordeling må være AV og at ikke analog porten må ha samme MSN som
DORO Orion Plus.
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Analog port ➞ OK ➞ Viderek. til analog ➞ OK ➞
XX ➞ OK
XX er her antall ringesignaler før anropet skal overføres fra DORO Orion Plus til analog
porten. Standardverdi er 00 (ingen viderekobling), mens maksimalverdien er 90. Du vil
høre en kvitteringstone etter å ha trykket OK siste gang i prosedyren over.
vidrekoble til:
00
side 24
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Utvidede innstillinger
Du kan foreta mange innstillinger for å tilpasse DORO Orion Plus dine behov. Disse utvidede innstillingene er ikke nødvendig å konfigurere for at din telefon skal fungere til daglig, men er svært nyttige dersom du f.eks. ønsker å viderekoble anrop, sette over en samtale
eller sperre din telefon for utgående anrop.
Viderekobling
Du kan selv velge om du vil benytte menyene i DORO Orion Pluss eller Telenor sine egne
koder for å viderekoble innkommende anrop. Dersom du er usikker på kodene som benyttes
av Telenor, anbefaler vi at du bruker menyene.
Det finnes i dag tre forskjellige typer viderekobling; Direkte, etter tid og ved opptatt. Du
kan ikke kombinere disse viderekoblingstypene dersom du har lagt inn direkte
viderekobling, da denne overstyrer de andre innstillingene.
Du finner menyen Viderekobling ved å velge Meny og deretter trykke venstre piltast (
to ganger.
Bemerk at MSN nummer må være programmert.
Viderekobling direkte
Viderekobling ved ikke svar
Viderekobling ved opptatt
)
Alle innkommende anrop viderekobles til det
angitte telefonnummeret umiddelbart (Telenors
kode *21* )
Innkommende anrop viderekobles til valgt
telefonnummer dersom du ikke svarer etter fem
ringesignaler (Telenors kode *61*)
Innkommende anrop viderekobles dersom du sitter
opptatt i telefonen (Telenors kode *67*)
Slik viderekobler du din DORO Orion Plus til et annet telefonnummer:
Direkte
Meny ➞ Viderekobling ➞ OK ➞ Direkte ➞ På ➞ Nummeret du vil viderekoble til ➞ OK
Ved ikke svar
Meny ➞ Viderekobling ➞ OK ➞ Ved ikke svar ➞ På ➞ Nummeret du vil viderekoble til
➞ OK
Ved opptatt
Meny ➞ Viderekobling ➞ OK ➞ Ved opptatt ➞ På ➞ Nummeret du vil viderekoble til ➞
OK
INFO
Ikke benytt denne viderekoblingstypen dersom du heller ønsker å besvare et
anrop fra en enhet tilkoblet analogporten på din DORO Orion Plus. Benytt da funksjonen
Samtalefordeling beskrevet på side 21.
Ved levering er ingen viderekoblingstyper aktivert. Dersom du benytter viderekobling
ofte, kan du legge inn en viderekoblingstype på en funksjonstast. Les mer om dette i
kapittelet Funksjonstaster.
side 25
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Brukerveiledning
Informasjon om viderekobling
Dersom du kun har programmert din DORO Orion Plus med kun et telefonnummer, vil
dette nummeret viderekobles når du programmerer en av de tre viderekoblingstypene.
Dersom du har lagt inn flere telefonnummer, vil viderekoblingsmenyen spørre deg hvilket
telefonnummer du ønsker å viderekoble når du går inn i denne menyen.
VIDEREKOBLING AV:
FØRSTE TELEFONNR.
VIDEREKOBLING AV:
ANDRE TELEFONNR.
Når du har aktivert en viderekobling, vil displayet på telefonen vise hvilket telefonnummer
som er viderekoblet (1, 2 eller 3), samt hvilken type viderekobling som er aktivert. Vær
oppmerksom på at denne statusmeldingen ikke vil forsvinne fra displayet før
viderekoblingen er deaktivert.
29.02.00
MENY
17:00
1:DIREKTE
Menyen over viser at ditt første telefonnummer er viderekoblet direkte.
INFO
Vær oppmerksom på at når du aktiverer/deaktiverer en viderekobling,
vil det ta 2 – 3 sekunder fra du trykker ”OK” til du får en kvitteringstonen. Dette
fordi telefonen må oppdatere statusen for viderekoblingen i Telenor sin sentral.
Du bør derfor vente en liten stund etter du har trykket ”OK” for å høre om viderekoblingen er aktivert/deaktivert.
side 26
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Overføre anrop – sette over
Din DORO Orion Plus gjør det enkelt å sette over en samtale til andre DORO Orion Plus
på din ISDN linje. Denne telefonen benytter seg av et spesielt system som gjør at du kan
sette over til andre enheter på samme ISDN linje uten ekstra kabler og kostnader! Dette
medfører at du ved enkle tastetrykk kan sette over en samtale til en annen enhet (se under)
akkurat som du har et lite sentralbord tilkoblet din ISDN linje.
For å kunne sette over et anrop fra en enhet til en annen, må hver enkelt enhet ha sin unike
Enhets-ID. Les mer om hvordan du programmerer/endrer dette i avsnittet Enhets-ID. Dette
vil si at dersom du har 3 stykk DORO Orion Plus, kan du benytte Enhets-ID 1, 2 , 3.
Når du besvarer et innkommende anrop og ønsker å sette over dette til en annen av de
nevnte enhetene, benytt følgende fremgangsmåte:
Løft av røret og snakk med innringeren
OK
I displayet ser du nå at det står Overfør
. Trykk ”OK”:
Velg Enhets-ID til den riktige enheten
Du får en kvitteringstone dersom du har valgt en gyldig Enhets-ID
Legg på
Samtalen er nå satt over til den andre enheten.
0:25
OVERFØRE
side 27
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Sette over til og fra analog port
Du kan motta et anrop på din DORO Orion Plus og sette over direkte til analog porten.
Dette kan være nyttig f.eks. dersom du har koblet til en telefaks i analog porten og mottar et
faksanrop på din DORO Orion Plus. For å kunne sette over til analog porten, setter du over
til Enhets-ID 0. Denne Enhets.ID er fast og kan ikke endres.
Sette over til analog port fra DORO Orion Plus
Besvar anropet på din DORO Orion Plus
Velg Overfør
Velg Enhets-ID 0
Legg på røret
Sette over fra analog port til DORO Orion Plus
Besvar anropet på apparatet tilkoblet analog porten
Trykk * * 0
Legg på
Det ringer i din DORO Orion Plus, og displayet viser Anrop fra analog
side 28
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Parkere et innkommende anrop
Dersom du ønsker å parkere et anrop for å foreta noe annet en kortere periode, kan du
parkere anropet. Innringeren vil da ikke høre deg, og du kan f.eks. hente noe å skrive på el.l.
Benytt denne fremgangsmåten for å parkere et innkommende anrop:
Besvar det innkommende anropet
Trykk venstre piltast (
)
Velg Parkere
Angi en parkerings-ID (mellom 0 og 9)
Du får en kvitteringstone
Samtalen er parkert
For å innhente:
Menyen viser Svarmeny
Trykk ”OK”, bla frem Gjenoppta?
Trykk ”OK”
Angi den samme parkerings-ID du oppga for å parkere anropet
Telefonen ringer med en spesiell ringetone
Displayet viser Anrop Enhets-ID X (der X er Enhets-ID til din DORO OrionPlus)
Besvar anropet
Du har innhentet anropet
Enhets - ID
Som beskrevet i avsnittet “overføre anrop - sette over”, så benytter Doro Orion Plus et
spesielt system for dette. For at dette skal fungere, må hver Doro Orion Plus ha hver sin
unike enhets - ID. Benytt følgende fremgangsmåte:
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Enhets -ID (0-8) ➞ OK (kviteringstone)
w
side 29
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Direkteanrop – Baby Call
Dersom du har små barn i huset og gjerne vil at disse skal nå deg uten å huske et bestemt
telefonnummer, kan du legge inn funksjonen Direkteanrop. Dersom denne funksjonen er
aktivert, ringes det forhåndsprogrammerte telefonnummeret automatisk når noen løfter av
telefonrøret eller trykker høyttalerknappen.
direkteanrop:
pa
For å programmere direkteanrop, benytt følgende fremgangsmåte:
Meny ➞ Tjenester ➞ OK ➞ Direkteanrop ➞ På/Av ➞ OK ➞ Telefonnummeret som
skal ringes opp ➞ OK
Samtalesperre
Du kan programmere inntil fem telefonnummer eller nummersekvenser som skal sperres
for utgående anrop. Du kan på denne måten effektivt begrense kostnadene for ditt ISDN
abonnement ved selv å sperre for f.eks. samtaler til Teletorg-tjenester, samtaler til mobiltelefoner og utenlandssamtaler.
Du kan velge mellom to typer sperre, Full sperre eller delvis sperre. Du kan ringe nødnumrene 110, 112 og 113 selv om du velger å sperre telefonen for utgående anrop, det vil
si at disse numrene ikke lar seg sperre.
Delvis sperre
Med denne funksjonen kan du sperre enkelte nummersekvenser eller spesifikke telefonnummer for utgående anrop. Du må selv definere hvilke nummer/nummersekvenser dette
gjelder.
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Sperre På ➞ OK ➞ Delvis sperre ➞ OK ➞
Sperrenummer 1 ➞ OK ➞ Telefonnummer/nummerserie som skal sperres ➞ OK
Etter å ha angitt hvilke telefonnummer/nummerserier som skal sperres, må sperren akriveres;
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Sperre På ➞ Delvis sperre på? ➞ OK
Du vil høre en kort kvitteringstone som indikerer at Delvis sperre er aktivert.
Eksempler på sperremuligheter:
18
82
9
Sperrer oppringinger til f.eks.
Opplysningen 180®
Sperrer oppringinger til alle
Teletorg-tjenester
Sperrer oppringinger til de fleste
mobiltelefoner
00
Sperrer alle utenlandsanrop
12345678 Sperrer et spesifikt telefonnummer
0049
side 30
Sperrer utgående anrop til enkelte
land
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Full sperre
Dersom du aktiverer Full sperre, begrenser du ikke bare hvilke telefonnummer eller nummerserier man ikke kan ringe – du sperrer for alle nummer bortsett fra inntil fem telefonnummer du gir ”tillatelse til” å ringe. Du må selv angi hvilke fem telefonnummer som skal
kunne ringes mens Full sperre er aktivert.
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Sperre På ➞ OK ➞ Full sperre ➞ Sperrenummer X ➞
OK ➞ Telefonnummer som KAN ringes under Full sperre ➞ OK
X er her sperrenummer (1 til og med 5). Etter å ha angitt hvilke telefonnummer som kan
ringes selv om Full sperre er aktivert, må du aktivere Full sperre.
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Sperre på ➞ OK ➞ Full sperre på? ➞ OK
Du vil høre en kort kvitteringstone som indikerer at Full sperre er aktivert. når Full sperre
er aktivert, kan du kun ringe telefonnummer du har oppgitt som sperrenummer, samt nødnumrene 110, 112 og 113.
Displayet vil vise at sperre er lagt inn, enten Delvis eller Full.
29.02.00
meny
17:00
full
For å deaktivere sperre:
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ bla frem ”Sperre av” ➞ OK
INFO
Nødnumrene 110, 112 og 113 kan ikke sperre med Delvis eller Full
sperre. Med Delvis sperre kan du sperre hele nummerserier ved å taste inn de to
eller tre første sifrene i telefonnummeret. Du kan sperre for alle utenlandsanrop
ved å legge inn sperre for utenlandsprefikset 00.
Ikke forstyrr
Dersom du i en periode ikke ønsker å bli forstyrret av at telefonen ringer, kan du sperre
telefonen for innkommende anrop. Innringerne vil høre et opptattsignal når funksjonen Ikke
forstyrr er aktivert. Aktivere Ikke forstyrr.
Meny ➞ Tjenester ➞ OK ➞ Ikke forstyrr ➞ OK ➞ På? ➞ OK
En kvitteringstone bekrefter at Ikke forstyrr er aktivert, samtidig som displayet viser at
denne tjenesten er aktivert;
29.02.00
meny
17:00
ikke forst.
side 31
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Funksjonstaster (hurtigtaster)
Du kan benytte de to funksjonstastene F1 og F2 som ”snarveier”/hurtigtaster til menyer du
ofte benytter, som f.eks. viderekobling. Du tilordner (programmerer funksjon) funksjonstastene ved å trykke en av disse i den aktive menyen du ønsker å programmere inn på den
aktuelle funksjonstasten.
Eksempel:
Du ønsker å tilordne menyvalget Viderekobling direkte til funksjonstast F1.
Bla deg til denne menyen:
Meny ➞ Viderekobling ➞ OK ➞ Direkte ➞ OK ➞ På
Trykk nå funksjonstasten F1 to ganger (i løpet av 1 sekund). Du har nå laget en ”snarvei”
til denne prosessen, slik at neste gang du ønsker å viderekoble, behøver du kun å trykke F1,
telefonnummeret du ønsker å viderekoble til og deretter ”OK”.
Du kan f.eks. legge inn en oppheving av den samme viderekoblingen på funksjonstasten F2.
Fjernkonfigurasjon – fjernkontroll
Du behøver ikke nødvendigvis være hjemme for å programmere din DORO Orion Plus –
du kan faktisk ”fjernstyre” de nødvendige funksjonene fra en hvilken som helst telefon som
støtter tonesignalering (DTMF)!
Det første du må gjøre, er å tildele et telefonnummer for fjernkontroll. Dette må være et
nummer som ikke er i bruk av andre apparater/tjenester på din telefonlinje. Det vil si at du
ikke kan benytte noen av de du automatisk får tildelt når du installerer ISDN, men må ha et
telefonnummer som kun benyttes for dette formålet. Slik programmerer du dette nummeret:
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Telefonnummer ➞ OK ➞ Fjernkontrollnr. ➞ OK ➞
Angi telefonnummer ➞ OK
Slik fjernkontrollerer du din DORO Orion Plus:
Ring opp fjernkontrollnummeret du har programmert
Taste stjernetasten (*) og deretter PIN koden, avslutt med stjernetasten (*)
Du hører nå en konstant signaltone med lavere frekvens enn en normal
summetone
Du er nå i fjernkonfigurasjonsmodus og kan konfigurere alle funksjonene du
ønsker uten å måtte angi PIN koden på nytt for hver funksjon.
INFO
Du MÅ ha endret PIN koden fra fabrikkinnstillingen 00000 til en ny PIN
kode (f.eks. 01234) for å kunne benytte denne tjenesten. Dersom du ikke har endret
PIN koden, vil du få en feilmelding når du forsøker å taste inn denne koden.
side 32
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Fjernkonfigurasjonskommandoer
Dersom du taster feil når du skal angi PIN kode, vil dette bli opplyst ved hjelp av et feilsignal (feiltone). Vent til du igjen hører den spesielle summetonen og tast inn riktig PIN kode.
Dersom du hører en feiltone under selve konfigurasjonsprosessen, kan du gjenta prosessen etter tonen
(etter ca. 3,5 sekunder). Du behøver ikke oppgi PIN koden på nytt for hver programmeringskommando.
Når du programmerer viderekobling, kan det ta noen sekunder før du hører en bekreftelses- eller feiltone. Dersom du umiddelbart hører en feiltone, må du taste kommandoen på nytt med riktig prosedyre.
Du kan benytte følgende kommandoer for å fjernkonfigurere din DORO Orion Plus:
Funksjon
Endre PIN kode
Endre Første telefonnr.
Endre Andre telefonnr.
Endre Analogportnr.
Endre fjernkontrollnr.
Nummersperre på/av
Telefonnr. for Delvis
sperre
Telefonnr. for Full
sperre
Barnevakt
Samtalefordeling
Overføre anrop
Tastekombinasjon
Forklaring
Ny PIN
Ny PIN
Telefonnummer
Telefonnummer
Telefonnummer
Telefonnummer
For fjernkontroll av DORO Orion Plus
< , , >
Slå på eller av delvis eller full sperre
= Sperre av
= Delvis sperre på
= Full sperre på
< - > Telefnr.
Registrering av maksimalt fem
telefonnummer/nummerserier (1 - 5)
som ikke kan ringes selv om Full
sperre er aktivert
< - > Telefnr.
Registrering av maksimalt fem
telefonnummer (1 til 5) som kan
ringes selv om Full sperre er
aktivert
Aktiverer barnevaktfunksjonen
(”Room monitoring”). Etter at du
har aktivert denne funksjonen, må
du ringe opp på nytt for å foreta
ytterligere konfigurasjon.
< eller >
Aktiverer samtalefordeling mellom
ISDN apparatet og analog port
= Av
= På
< deretter til
>(PÅ) Aktiverer/deaktiverer overføring av
< >(AV)
anrop fra din DORO Orion Plus
til analog porten etter X antall
ringesignaler (1 til 20)
side 33
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Tilleggsfunksjoner
Samtale Venter
Under en aktiv samtale kan du bli varslet både med et tonesignal og en melding i displayet
på telefonen dersom andre forsøker å ringe deg. Du velger selv om du ønsker å aktivere
denne tjenesten eller ikke.
Dersom du har aktivert Samtale Venter, kan du velge om du ønsker å motta det ventende
anropet, avvise det eller ignorere det, uten å bryte den aktive samtalen. Dersom du allerede
sitter i en telefonkonferanse (”3 på linjen”), kan du ikke benytte Samtale Venter.
Innringeren vil da bli avvist (få opptattsignal).
Aktivere/deaktivere Samtale Venter
Benytt følgende fremgangsmåte for å aktivere tjenesten Samtale Venter:
(i utgangspunktet er Samtale Venter deaktivert)
Meny ➞ Konfigurasjon ➞ OK ➞ Samtale Venter ➞ OK ➞ På/Av ➞ OK
Dersom Samtale Venter blir aktivert, vil du få en bekreftelse i displayet hver gang du legger
på.
29.02.00
meny
17:00
samt.vent.
Ta imot samtale som venter
Dersom du allerede er i en aktiv samtale og har aktivert Samtale Venter, vil du bli varslet
om at noen forsøker å nå deg ved et tonesignal i telefonrøret eller i høyttaleren (dersom du
benytter høyttalerfunksjonen), samt også at displayet viser et telefonnummer i første menylinje. Vær oppmerksom på at displayet vil vise en A foran det ventende anropet for å
indikere at samtalen står på vent.
A 12345678
motta ventende
For å parkere den aktive samtalen og innhente det ventende anropet, trykk ”OK”. Den
parkerte samtaleparten vil høre en kort pipetone som indikerer at han er satt på vent.
side 34
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Avvise ventende anrop
Dersom du fører en samtale og mottar et ventende anrop, men ikke ønsker å snakke med
denne innringeren, kan du avvise dette anropet. Du kan enkelt gjøre dette ved å trykke
høyre piltast ( ) to ganger når du hører varslingen i telefonrøret eller ser i displayet at et
anrop venter. Du vil da se valget ”Avvise ventende”, bekreft dette ved å trykke ”OK”.
A 12345678
avvise ventende
Veksle mellom partene
Du kan veksle mellom de to mottatt samtalene ved å trykke R-tasten. Når du trykker
R-tasten, vil displayet vise ”2.anrop påvent” (den siste samtalen du besvarte) og du kan
snakke med den første som ringte deg. Trykker du R-tasten på nytt, vil displayet vise
”1.anrop på vent”, og du parkerer da den første samtalen du mottok. Du kan nå snakke
med den siste innringeren på nytt.
Konferanse / ”3 på linjen”
Dersom du ønsker å snakke med begge partene samtidig, bla med piltastene til du kommer
til menyvalget ”Konferanse”. Trykk deretter ”OK”, og alle tre partene kan snakke sammen.
Displayet vil nå vise C (2), som angir antall parter på linjen i tillegg til deg.
Dersom du blar i menyen og velger ”Avslutt konferanse”, vil du igjen parkere den siste parten du snakket med før du startet konferansen. Du kan igjen veksle mellom partene med
R-tasten.
Legge på en av innringerne
Benytt R-tasten for å parkere den samtalen du ikke skal avslutte. Displayet vil da vise
hvilken part som er satt på vent. Når du har den parten på linjen som du ikke lenger ønsker
å snakke med, bla med piltastene til du kommer til menyvalget ”Legge på
”. Trykk
”OK”, og du avslutter samtalen med den ønskede parten. Du vil da automatisk komme
tilbake til den parten du har satt på vent.
Avslutte konferanse
Dersom du ønsker å avslutte en konferanse med to innringere, legg på røret og du avslutter
begge innkommende anrop. Dersom du ønsker å fortsette å snakke med begge parter hver
for seg, kan du gjøre dette ved å trykke ”OK” når det står ”Avslutte konferanse” i displayet.
Bla eventuelt med piltastene for å få frem dette valget.
side 35
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Tekstmeldinger (ISDN tekst / SMS / UUS1)
Telenor startet 1.desember 1999 tjenesten ISDN Tekst over protokollen UUS1 (User-toUser Signalling 1). Denne tjenesten innebærer at man kan sende tekstmeldinger mellom
ISDN telefoner som er forberedt for denne funksjonen. Man kan også benytte denne
tjenesten til å sende meldinger til GSM telefoner, samt hente informasjon fra andre
tjenester som f.eks. Mobilinfo. Men ISDN Tekst kan man selvfølgelig også motta
meldinger på sin ISDN telefon.
Formatet som benyttes gjør at man kan benytte inntil 128 tegn/symboler, i motsetning til
SMS over GSM, som tilbyr inntil 160 tegn. Vær oppmerksom på at denne forskjellen ligger
i ISDn nettet og ikke i telefonen!
Full frihet
I motsetning til enkelte andre apparater som er ”forberedt for ISDN Tekst”, kan man
benytte DORO Orion Plus på samme måte som man sender tekstmeldinger med en GSM
telefon. Dette medfører at man med DORO Orion Plus har full frihet til å forfatte sine
egne meldinger. Vær oppmerksom på at en del andre ISDN telefoner kun kan sende faste
meldinger som er forhåndsprogrammert i telefonen.
Menyoppbygging og funksjonstaster
Første linje i displayet:
Melding:
Andre linje i displayet:
Selve meldingsteksten med markør
Benytt
for å bla fremover i meldingen ( eller R-tasten for å bla bakover.
mot venstre, mens R-tasten flytter markøren mot venstre uten å slette).
sletter
Benytt tasten ”C” tasten for å slette hele meldingen. Trykk ”C” tasten en gang til for å gå ut
av menyen.
Sende melding til en annen ISDN telefon
1. Trykk ”OK” under meny
29.02.00
meny
17:00
2. Velg menyen Tjenester ved å bla med piltasten
29.02.00
tjenester
, trykk deretter ”OK”.
17:00
3. Displayet viser valget ”Tjeneste: Meldinger
meny
meldinger
side 36
”. Bekreft med å trykke ”OK”.
DORO Orion Plus
4. Menyen ”Rediger melding
”OK”.
Brukerveiledning
” vises. For å skrive en ny melding, bekreft med å trykke
meldinger
rediger melding
5. Brukeren kommer nå inn i menyen for å skrive/redigere meldinger. Fyll inn ønsket
melding.
skriv melding:
.....
skriv melding
abc ...
6. Når meldingsteksten er ferdig, avslutt ved å trykke tasten ”OK”.
7. En ny meny vises, der brukeren skal skrive inn riktig nummer til mottaker
angi nummer:
12345678
8. Etter å ha angitt telefonnummeret til mottakeren (eller til tjenesten, f.eks. Mobilinfo
1999), bekreftes valget med ”OK” og deretter ”OK” igjen.
melding
send
melding
blir sendt
Din melding blir nå sendt til mottakeren.
side 37
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Sende melding til mobiltelefonen (i GSM nettet)
Du kan også sende en tekstmelding til en mottaker som benytter en mobiltelefon i GSM
nettet. Fremgangsmåten er den samme som over, bortsett fra at du da taster inn mottakerens
GSM nummer i stedet for et ISDN nummer.
meldinger
rediger melding gsm
angi mobilnummer:
90000000 ...
skriv melding:
90000000 abc ...
melding
send
melding
blir sendt
Automatisk tilbakering ved opptatt (CCBS)
Dersom du ringer et telefonnummer som er opptatt, kan du aktivere tjenesten Automatisk
Tilbakering. Dette medfører at du vil bli varslet med et ringesignal når den du forsøkte å nå
er tilgjengelig/ledig. Du kan ringe ut på en vanlig måte selv om du har aktivert Automatisk
Tilbakering
Aktivere ”Automatisk Tilbakering”
Når du ringer en samtalepart og denne er opptatt i telefonen, vil du få opp valget
”Autom.tilb.ring” i displayet (Automatisk Tilbakering). For å aktivere denne funksjonen,
bekreft ganske enkelt ved å trykke ”OK”. Når den oppringte parten blir ledig, vil du bli
varslet med den spesielle ringetonen. Løft av røret eller trykk høyttalerknappen, og du vil
automatisk ringe opp samtaleparten som satt opptatt.
Deaktivere ”Automatisk Tilbakering”
Dersom du ombestemmer deg og ikke ønsker å bli varslet når den oppringte parten blir
ledig i telefonen, kan du deaktivere ”Automatisk Tilbakering” ved å gå inn i menyen
”Autom.tilbakering” og der velge alternativet ”Av”. Du vil nå ikke bli varslet når den
oppringte parten blir ledig. Tjenesten blir automatisk koblet ut dersom den oppringte
parten ikke blir ledig i løpet av 45 minutter.
side 38
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Serienummer / Firmware versjon
Denne informasjonen er kun nødvendig å lese av dersom du har problemer med din enhet,
men det er likevel viktig at du vet hvordan du benytter disse.
For å lese av serienummeret til din DORO Orion Plus, kan du benytte følgende fremgangsmåte:
Meny ➞ Informasjon ➞ OK ➞ Serienummer ➞ OK
For å finne ut hvilken Firmware versjon din DORO Orion Plus har:
Meny ➞ Informasjon ➞ OK ➞ Firmware versj. ➞ OK
Menyen går automatisk tilbake til hovedmenyen (basismenyen) etter ca. 3 sekunder.
firmware:
dss1-n
05.00
INFO
Serienummeret til din DORO Orion Plus finner du klistret på en egen
etikett både på undersiden av selv telefonapparatet og på emballasjen DORO Orion
Plus blir levert i. Det er viktig at du oppgir apparatets serienummer og firmwareversjon til din forhandler dersom du har problemer med apparatet.
side 39
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Samtaleteller
Dette menyvalget gir deg informasjon om antall innkommende og utgående anrop for
Telefonnummer 1, Telefonnummer 2 og Telefonnummer 3.
Bla til menyen ”Samtaleteller”
Meny ➞ Informasjon ➞ OK ➞ Samtaleteller ➞ OK ➞ Slett alle tellere ➞ OK
forbindelser
inn: 01 ut:
07
For å slette alle samtaletellere, velg
Meny ➞ Informasjon ➞ OK ➞ Samtaleteller ➞ OK ➞ Slett alle tellere ➞ OK
Telefonboken
Du kan lagre inntil 60 oppføringer i telefonboken, med navn og nummer. Vær imidlertid
oppmerksom på at dette antallet avhenger av lengden på navnene og telefonnumrene. Med
normal lengde på navn og telefonnummer, kan du lagre ca. 45 oppføringer.
Du kan ved hjelp av telefonboken enkelt og hurtig ringe dine forbindelser. Fremgangsmåten
for å legge inn oppføringer i telefonboken er også svært enkel og hurtig. Husk at du kun
kan legge inn oppføringer i telefonboken med telefonrøret på.
Legge inn oppføring i telefonboken.
For å legge inn en oppføring i telefonboken, sørg for at telefonrøret ligger på og at du ikke
benytter den høyttalende funksjonen. Gjør deretter følgende:
Tast inn telefonnummeret du ønsker å lagre. Telefonen vil nå spørre deg om du
ønsker
12345678
lagre
Du får nå valget mellom å lagre oppføringen i telefonboken eller som hurtigvalg.
Første alternativ er Telefonbok. Trykk ”OK”.
12345678
telefonbok?
side 40
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Du får spørsmål om å oppgi navnet som skal forbindes med telefon
nummeret du tastetinn. Benytt talltastene for å bla til de riktige bokstavene og
symbolene. Du finner en oversikt over disse aller først i denne manualen. Trykk
”OK” når du er ferdig.
oppgi navn:
doro
nummer lagret
Du hører en kvitteringstone samtidig som displayet viser at nummeret er lagret.
Gjenta denne prosessen for å lagre ytterligere oppføringer.
Alle oppføringer vil bli lagret alfabetisk.
Dersom du taster feil tall eller bokstav, benytt venstre piltast (
R-tasten for å gå mot venstre uten å slette (overskrive).
) for å slette venstre og
Redigere en oppføring i telefonboken
Du kan enkelt redigere en eksisterende oppføring (endre navn eller telefonnummer) uten å
måtte slette denne og legge den inn på nytt.
Trykk på Telefonbok tasten
Den første oppføringen i telefonboken vil nå vises, og menyen viser ”Rediger”.
Dersom du har flere enn en oppføring i telefonboken, vil du se en pil mot høyre i
displayet ( ). Benytt piltastene for å bla til oppføringen du ønsker å redigere.
Trykk ”OK”. Menyen vil nå vise navnet på oppføringen, samt et valg som viser
følgende alternativer.
Endre navn
Endre nummer
Rediger melding
Slett
Endre navnet i oppføringen
Endre det tilhørende telefonnummeret i oppføringen
Sende melding til denne oppføringen
Slette oppføringen fra telefonboken
Foreta endringene du ønsker og trykk deretter ”OK”. Du får en bekreftelse på
endringene i displayet sammen med en kvitteringstone. Etter at oppføringen er
endret, går du automatisk tilbake til telefonboken, og kan fortsette og redigere
oppføringen.
INFO
Dersom du ønsker å lagre nummer som hurtigvalg, gjør du følgende:
Tast nummer ➞ Lagre ➞ OK ➞ Hurtigvalg ➞ OK ➞ Tast et nummer 1-9
side 41
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Barnevakt
Denne spesielle funksjonen gir deg muligheten til å ringe opp din DORO Orion Plus fra en
hvilken som helst telefon (som støtter tonesignalering) og høre hva som skjer i rommet
telefonen er plassert. Denne funksjonen kan være nyttig dersom du f.eks. ønsker å
kontrollere hva som skjer på barneværelset.
Fremgangsmåten er nesten identisk med funksjonen Fjernkonfigurasjon. Du ringer opp
telefonnummeret du har angitt for fjernkonfigurasjon, men taster inn en spesiell kommando
for å aktivere mikrofonen i din DORO Orion Plus. Vær oppmerksom på at høyttaleren ikke
vil bli aktivert og du kan således ikke føre en samtale med denne funksjonen.
Aktivere Barnevakt funksjonen
Sørg for at du på forhånd har angitt et eget telefonnummer for fjernkontroll (les mer i
kapittelet Fjernkonfigurasjon – fjernkontroll).
Løft av røret
Tast inn nummeret til Fjernkontroll
Du hører en spesiell summetone
Tast * tasten og deretter PIN koden etterfulgt av * tasten (OBS! Du må
på forhånd han endret denne fra fabrikkinnstillingen 00000 til et
annet, f.eks. 01234 – les mer om hvordan du gjør dette i avsnittet
PIN kode.
Tast sekvensen *72* . Mikrofonen i din DORO Orion Plus (hjemme)
aktiveres, og du hører hva som foregår rundt din hjemmetelefon
DORO Orion Plus.
Legg på for å avslutte.
INFO
Vær oppmerksom på at det i Norge ikke er tillatt å avlytte andres samtaler uten etter samtykke fra denne parten.
side 42
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Tilbakestillingsfunksjoner
Dersom du ikke er sikker på hva eller hvordan du har programmert din DORO Orion Plus,
kan det i enkelte tilfeller lønne seg å tilbakestille telefonen til fabrikkinnstillingene. Vær
oppmerksom på at dersom du tilbakestiller telefonen til fabrikkstandard, endres følgende:
PIN kode tilbakestilles til 00000
Samtale Venter deaktiveres
Hurtigvalgstastene slettes
Ringetonene tilbakestilles
Enhets-ID tilbakestilles til 1
Nummeret til meldingssentralen
tilbakestilles til 19100
Ikke Forstyrr deaktiveres
Direkteanrop deaktiveres
Kvitteringstone aktiveres
Viderekoblinger oppheves
Alle telefonnummer fjernes (må legges inn på nytt)
Telefonboken slettes
Funksjonstastene må defineres på nytt
Sperrer slettes
Innstillingene for Analog port tilbakestilles
Visning av eget telefonnummer aktiveres
Anropslisten slettes
Display-kontrast tilbakestilles (til verdi 2)
Samtalefordeling deaktiveres
Meldinger slettes
Samtaletellere nullstilles
For å tilbakestille din DORO Orion Plus, benytt denne fremgangsmåten:
Meny ➞ Tjenester ➞ OK ➞ Fabrikkinnstilling ➞ OK ➞ (PIN kode dersom denne er
endret fra 00000➞ OK) ➞ Bekreft med OK
INFO
Dersom du har glemt PIN koden og har endret denne fra 00000 (fabrikkinnstilling) til en ny PIN kode, kan du ikke gjenopprette fabrikkstandard.
Din telefon må da returneres til forhandler eller importør for tilbakestilling – dette
er en betalbar tjeneste og dekkes ikke av garantien !
side 43
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Kvitteringstone
Kvitteringstonen forteller deg i tillegg til meldingene i displayet at du har utført en kommando og at denne er utført riktig. Du kan selv bestemme om du ønsker å høre kvitteringstonen eller ikke. Som fabrikkstandard leveres telefonen med denne funksjonen aktiv. Benytt
denne fremgangsmåten dersom du ønsker å deaktivere kvitteringstonene:
Meny ➞ Tjenester➞ OK ➞ Kvitteringstone ➞ OK
Kvitteringstonen er nå utkoblet, og du får kun beskjed i displayet om dine endringer i konfigurasjonen er riktig eller ikke.
side 44
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Tekniske data / generelle merknader
ISDN standard:
Euro-ISDN, ISDN basis abonnement
Grensesnitt:
S0 for tilkobling av flere apparater
D-kanalprotokoll: DSS1 (Euro)
Strømforsyning:
Via NT1 enhet fra Telenor
Nødstrømsdrift:
Ikke tilgjengelig
ISDN kabler:
RJ-45 plugger
DORO Orion Plus okan tilkobles alle ISDN linjer som følger ISDN
standaren Euro-ISDN for flere enheter pr. ISDN linje
Garanti
Dette apparatet har et års normal varegaranti.
Ved eventuell reklamasjon, kontakter du forhandleren.
Garantiservice utføres kun mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.
Garantien gjelder ikke ved feil og skader som er forårsaket av ulykke eller tilsvarende hendelse eller påvirkning, eller av væskeinntrengning, vanskjøtsel, unormal bruk eller andre
forhold som er kjøperens ansvar. Garantien gjelder ikke ved feil som har oppstått ved
lyn/torden eller andre elektriske overspenninger.
For sikkerhets skyld anbefaler vi at du trekker ut ledningen ved tordenvær.
Vær obs på at ikke alle feiltyper skyldes feil på apparatet. Du kan spare både tid og penger
ved å lese grundig igjennom denne bruksanvisning. Dersom du har spørsmål vedrørende
bruk, programmering eller ISDN nettfunksjoner, kan du kontakte forhandleren hvor du
kjøpte apparatet. Du kan også ringe DOROs brukerstøtte på telefon 820 71787 (hverdager
08-16, kr. 12,- pr.minutt). Nyttige tips kan også finnes på DOROs hjemmeside
http://www.doro.com
DORO support mail kan nås på support@doro.no
side 45
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Menyoversikt
Svarmeny
Innhent
analogport
Anropsliste
Informasjon
Anropsliste
For telefonnr. 1
For telefonnr. 2
For telefonnr. 3
Slett alle tellere
Samtaleteller
Serienummer
Firmvareversjon
Konfigurasjon
Telefonnummer
Første telefonnr.
Andre telefonnr.
Analogport
Fjernkontrollnr.
Ringetone
For telefonnr. 1
Volum
Melodi
Hastighet
For telefonnr. 2
Volum
Melodi
Hastighet
Spesiell ringetone
Volum
Melodi
Hastighet
Samtale venter
På/av
Sperre på
Delvis sperre på?
Full sperre på?
Enhets-ID
Analogport
Volum analog port
Tjenesteindikator
Viderekobl.til analog port
PIN kode
Gateway
Tilleggstjenester
side 46
DORO Orion Plus
Tjenester
Brukerveiledning
Meldinger
Svarmeny
Skriv melding
Send
Lagre
Redigere melding
GSM
Skriv melding
Send
Lagre
Les melding
Neste
Slett
På
Av
Vis telefonnr.
Ikke forstyrr
Display-kontrast
Direkteanrop
På
Av
Samtalefordeling
På
Av
Kvitteringstone
På
Av
Fabrikkinstilling
Viderekobling
Tilbakering ved
opptatt
Umiddelbart
På
Av
Ved ikke svar
På
Av
Ved opptatt
På
Av
Vis oppføring
Av
side 47
DORO Orion Plus
Brukerveiledning
Indeks
Aktivere barnevakt
42
Analog port
21
Automatisk tilbakering
38
Avbryt
5
Avslutte konferanse
35
Avvise
35
Barnevakt
42
Betjeningsknapper
5
Bokstaver og symboler
6
Bruk og programmering
9
CLIP
20
CLIR
20
Delvis sperre
30
Direkte anrop
30
Display
14
Displaykontrast
20
Enhets-ID
29
Firmware
39
Fjernkonfigurasjon
32
Fjernkonfig.kommandoer
33
Fjernkontroll
32
Foreta anrop
15
Forrige
5
Full sperre
31
Funksjonstaster
32
Garanti
45
Grunninnstillinger
18
Hurtigvalg
17
Ikke Forstyrr
31
Innhente
22
Innhold
7
Installasjon
10
Kvitteringstone
44
Menyoversikt
46
MSN
11,19
Neste
5
OK
5
Overføre anrop
27
Pakkens innhold
10
Parkere
29
PIN kode
18
Programmere
18
Redigere
41
Ringe
13,15
Ringetoner
20
Samtale Venter
34
Samtalefordeling
21
Samtalesperre
30
Samtaleteller
40
Sende melding
36
Sende melding til mobiltlf.
38
Serienummer
39
Sette over
22,27
Sette over til og fra analog port 28
Sikkerhetsanvisning
3
Sikkerhetsforskrifter
3
Slå nummer
16
Sperremuligheter
30
Tekniske data
45
Tekstmeldinger
36
Telefaks
12
Telefonboken
17,40
Telefonnummer
19
Telefonnumre
11
Telefonrør
10
Tilbakestillingsfunksjoner
43
Tilleggsfunksjoner
34
Tjenesteindikator
22
Tjensteindikatornummer
23
Trådløs telefon
12
Umiddelbart
25
Ved ikke svar
25
Ved opptatt
25
Veksle
35
Viderekoble
24
Viderekobling
25
Vise utgående telefonnummer
20
Volum
23
side 48
Download PDF

advertising