SE
Friskrivningsklausul
Jöllenbeck GmbH har inte någon ansvarsskyldighet för skador
på produkt eller person som orsakats av oaktsam, felaktig eller ej
därtill avsedd användning av produkten.
Försäkran om överensstämmelse
Inverkan av starka statiska, elektriska eller högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, mikrovågsugnar, urladdningar)
kan leda till funktionsstörningar i apparaten/apparaterna. Försök
i så fall att öka avståndet till de apparater som stör. Härmed
förklarar Jöllenbeck GmbH att denna produkt överensstämmer
med relevanta säkerhetsbestämmelser enligt EU-riktlinje 1999/5/
EC. Fullständig konformitetsförklaring finns att beställa från vår
hemsida www.speedlink.com.
Support
Vänd dig till vår tekniska support om du har problem vid
installation eller anslutning av apparaten. På vår hemsida
www.speedlink.com finns det ett supportformulär. Alternativt kan
du skicka ett e-postmeddelande direkt till supporten:
support@speedlink.com
PL
Wyłączenie z odpowiedzialności
Jöllenbeck GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
produktu lub obrażenia osób powstałe wskutek nieuważnego,
niewłaściwego, nieprawidłowego lub niezgodnego z
przeznaczeniem użycia.
Deklaracja zgodności
Pod wpływem działania silnych pól statycznych, elektrycznych
lub wysokoczęstotliwościowych (urządzenia radiowe, radiostacje,
telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe i inne wyładowania)
może dojść zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takiej
sytuacji należy spróbować zwiększyć odległość od urządzeń,
które powodują zakłócenia. Jöllenbeck GmbH oświadcza, że ten
produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa
zawartymi w dyrektywie UE 1999/5/EC. Pełną deklarację
zgodności można pobrać na naszej stronie internetowej
www.speedlink.com.
Dział techniczny
W przypadku trudności z instalacją lub podczas podłączania
urządzenia, należy zwrócić się o pomoc do naszego działu
technicznego. Na naszej stronie internetowej www.speedlink.com
przygotowaliśmy formularz pomocy technicznej. Z działem
technicznym można skontaktować się również bezpośrednio
wysyłając wiadomość e-mail: support@speedlink.com
CZ
Omezení odpovědnosti
Společnost Jöllenbeck GmbH neručí za škody na výrobku ani
úrazy osob způsobené nepozorným, neodborným nebo
nesprávným používáním výrobku nebo jeho používáním
neodpovídajícím účelu stanovenému výrobcem.
Konformita - shoda
Pod vlivem silně statických, elektrických, nebo
vysoce-frekvenčních polí (rádiové zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přistrojů).
Pokuste se v tomto případě, zvětšit vzdálenost k rušivým
přístrojům. Společnost Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že
tento výrobek splňuje příslušná bezpečnostní ustanovení
směrnice EU 1999/5/ES. Celý text prohlášení o shodě si můžete
vyžádat na našem webu www.speedlink.com.
Podpora
V případě potíží při instalaci nebo připojování zařízení se obraťte
na naše oddělení technické podpory. Na našem webu
www.speedlink.com je k dispozici formulář pro využití podpory.
Můžete také napsat e-mail přímo do oddělení podpory:
support@speedlink.com
DK
Fritagelse for ansvar
Jöllenbeck GmbH overtager intet ansvar for materialeskader
eller personskader, som opstår på grund af uforsigtig,
uhensigtsmæssig, ukorrekt brug eller hvis produktet bruges til
andre formål end dem som angives af producenten.
4in1 Starter Kit for PS 3
®
1
3
2
4
Accessory for your PS®3
Overensstemmelse
Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en høj frekvens
(radioanlæg, mobiltelefoner, udladning af mikrobølger) kan
påvirke enhedens (enhedernes) funktion. Forsøg i dette tilfælde at
forstørre afstanden til de forstyrrende enheder. Hermed erklærer
Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer overens med alle
relevante sikkerhedsbestemmelser af EU-direktivet 19999/5/EC.
Den fuldstændige overensstemmelseserklæring kan forespørges
på vores hjemmeside under www.speedlink.com
Support
Hvis du har problemer med installeringen eller tilslutningen af
enheden, kontakt venligst vores tekniske support. På vores
websted www.speedlink.com finder du en supportblanket.
Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til vores support:
support@speedlink.com
SL-6565
GREEN RED
HU
Felelősség kizárása
A termék elővigyázatlan kezelésből, szakszerűtlen, hibás vagy
nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásáért vagy az
ilyen okokból bekövetkező személyi sérülésekért a Jöllenbeck
GmbH nem vállal felelősséget.
Megfelelőség
Erős statikai, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
hatására (rádiós berendezések, vezeték nélküli telefonok,
mobiltelefonok, mikrohullámú sütők) előfordulhat, hogy a
készülék(ek) működésében hiba keletkezik. Ebben az esetben
próbálja meg növelni a zavaró készülékekhez való távolságot. A
Jöllenbeck GmbH ezennel kijelenti, hogy e termék megfelel az
1999/5/EK irányelvben foglalt biztonsági követelményeknek. A
teljes megfelelési nyilatkozat honlapunkon olvasható:
www.speedlink.com.
Támogatás
Amennyiben nehézségekbe ütközik a termék üzembe helyezése
vagy csatlakoztatása során, kérjen tőlünk műszaki támogatást.
Honlapunkon a www.speedlink.com címen rendelkezésre áll egy
támogatást kérő űrlap. Vagy közvetlenül e-mailben is fordulhat
hozzánk támogatási igényével:
support@speedlink.com
GR
Αποποίηση ευθύνης
Η Jöllenbeck GmbH δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για
ενδεχόμενες ζημιές στο προϊόν ή προσωπικούς τραυματισμούς
λόγω απροσεξίας, μη ενδεδειγμένης χρήσης ή χρήση του
προϊόντος πέραν αυτής για την οποία προορίζεται.
Συμμόρφωση
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή
πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά
τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως συμβούν
επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς
τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή. Με το παρόν, η
Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τους
ισχύοντες κανόνες ασφάλειας που παρατίθενται στην ευρωπαϊκή
οδηγία 1999/5/ΕΚ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
διατίθεται στη γερμανική γλώσσα, κατόπιν αιτήματος, στον
ιστότοπο www.speedlink.com.
Υποστήριξη
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη σύνδεση
ή εγκατάσταση της συσκευής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο
τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης. Συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο
τεχνικής υποστήριξης που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας
www.speedlink.com. Διαφορετικά, μπορείτε να αποστείλετε
μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο τμήμα
τεχνικής υποστήριξης: support@speedlink.com
ON / OFF
white
RED
SE
DK
PL
Ansluta gamepad: Koppla mottagaren till en ledig USB-port. Sätt på gamepaden.
Gamepaden kan användas direkt.
Tilslutning af gamepad: Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface. Tænd for
dit gamepad. Dit gamepad er straks klar til brug.
Podłączanie gamepada: Podłącz odbiornik do wolnego portu USB komputera.
Włącz gamepad. Gamepad jest natychmiast gotowy do użytku.
A
utomateld: Tryck på Turbo-knappen och den knapp du vill belägga med automateld
samtidigt. Om den röda indikatorn blinkar snabbt har knappen belagts med automateld.
Tryck på samma knappar igen för att avaktivera funktionen.
K
onstant skud: Tryk på turbo-knappen og samtidigt på den knap, som du vil knytte til
turbo-skud. Hvis den røde LED blinker hurtigt, er den ønskede knap knyttet til turbo
funktionen. Tryk de samme knapper igen for at deaktivere funktionen.
A
nvänd medföljande laddningskabel för att ladda upp gamepaden. Om den röda indikatorn
blinkar snabbt måste gamepaden laddas. Den gröna indikatorn blinkar när gamepaden
laddas.
B
rug det vedlagte kabel til at oplade dit gamepad. Hvis den røde LED blinker hurtigt, er
dit gamepad opladet. Hvis den grønne LED blinker, oplades dit gamepad.
O
gień ciągły: Naciśnij przycisk Turbo i jednocześnie przycisk, do którego chcesz
przypisać funkcję ognia wielokrotnego. Gdy czerwona dioda LED miga szybko,
do żądanego przycisku jest przypisana funkcja ognia Turbo. Ponownie naciśnij
kombinację przycisków, aby wyłączyć funkcję.
F
järrkontrollen kan användas direkt. Alla grundfunktioner i PS®3 kan utnyttjas med
fjärrkontrollen.
HU
F
jernbetjeningen er straks klar til brug. Alle grundfunktioner af din PS®3 kan styres via
fjernbetjeningen.
CZ
A
by naładować gamepada, użyj dołączonego kabla. Jeśli czerwona dioda LED
miga szybko, należy naładować gamepada. Jeśli miga zielona dioda LED,
gamepad jest ładowany.
P
ilot zdalnego sterowania jest natychmiast gotowy do pracy. Za pomocą pilota
można sterować wszystkimi funkcjami PS®3.
GR
A játékpad csatlakoztatása: csatlakoztassuk a vevőt szabad USB interfészre. Kapcsolja
be a játékpadot. A játékpad azonnal használható.
Zapojení Gamepadu: Zapojte přijímač do volného rozhraní USB. Gamepad zapněte.
Gamepad je okamžitě připravený k použití.
Σύνδεση του Gamepad: Συνδέστε το δέκτη με μια ελεύθερη διασύνδεση USB.
Ενεργοποιήστε το Gamepad. Το Gamepad είναι αμέσως έτοιμο για λειτουργία.
T
artós tüzelés: nyomjuk meg egyszerre a turbógombot és azt a gombot, amelyikre le
szeretnénk menteni a turbó tüzelést. Ha a piros LED gyorsan villog, a kívánt gomb turbó
tüzelésre van beprogramozva. Nyomja meg újra a kombinációt, ha ki szeretné kapcsolni
ezt a funkciót.
T
rvalý oheň: Stiskněte klávesu Turbo a současně tu klávesu, které chcete Turbo oheň
přiřadit. Pokud bliká rychle červená LED, byl požadované klávese přiřazen Turbo oheň.
Pro deaktivaci funkce stiskněte opět kombinaci.
Σ
υνεχές πυρ: Πιέστε το πλήκτρο τούρμπο και ταυτόχρονα το πλήκτρο στο οποίο
θέλετε να εκχωρήσετε την εξαπόλυση τούρμπο. Όταν το κόκκινο LED αναβοσβήνει
γρήγορα, είναι κατειλημμένο το επιθυμητό πλήκτρο με εξαπόλυση τούρμπο. Πιέστε
το συνδυασμό εκ νέου, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
H
a tölteni szeretnénk a játékpadot, használja a mellékelt töltőkábelt. Ha gyorsan villog a
piros LED, fel kell tölteni a játékpadot. Ha a zöld LED villog, a játékvezérlő töltés alatt van.
A
távirányító azonnal használható. A PS®3 valamennyi alapfunkciója kezelhető a
távirányítóról.
K
nabití Gamepadu použijte přiložený nabíjecí kabel. Pokud bliká červená LED rychle,
je třeba Gamepad nabít. Pokud bliká zelená LED, se Gamepad nabíjí.
D
álkové ovládání je okamžitě připraveno k použití. Všechny základné funkce PS®3
jsou ovladatelné dálkovým ovládáním.
Quick Install Guide
Γ
ια να φορτίσετε το Gamepad χρησιμοποιείστε το εσώκλειστο καλώδιο. Εάν
αναβοσβήνει το κόκκινο LED γρήγορα, πρέπει το Gamepad να φορτιστεί. Εάν
αναβοσβήνει το πράσινο LED, φορτίζεται το Gamepad.
Τ
ο τηλεχειριστήριο είναι αμέσως έτοιμο για χρήση. Για όλες τις βασικές λειτουργίες
του PS®3 γίνεται χειρισμός μέσω του τηλεχειριστηρίου.
SL-4451-SBK | Vers. 1.0
©2009 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are
registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. ���������
Windows, ��������
Windows ����
XP, ������������������
Windows Vista and ��������
Windows ��
7 ���������������
are registered
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. PlayStation is a registered trademark of
Sony Computer Entertainment Inc. All
�����������������������������������������������������������������������������������
other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall
not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change
without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
Disclaimer of liability
Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any product
deficiencies or injuries that occur to people due to careless,
improper or incorrect use of the product or use of the product for
purposes not recommended by the manufacturer.
Declaration of Conformity
Operation of the device (the devices) may be affected by strong
static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile
telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs,
try increasing the distance between the devices that are causing
interference. Jöllenbeck GmbH hereby declares that this product
conforms to the relevant safety regulations of EU Directive 1999/5/
EC. The full Declaration of Conformity can be requested via our
website at www.speedlink.com.
Support
If you experience difficulties when installing or connecting the
product, please get in touch with our technical support team. A
support form is available on our website: www.speedlink.com.
Alternatively you can e-mail our technical support team directly:
support@speedlink.com
FR
Clause d’exclusion de responsabilité
La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas
de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à
une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou
contraire aux instructions données par le fabricant.
Conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute
fréquence intenses (installations radio, téléphones sans fil,
téléphones mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber
le bon fonctionnement de l‘appareil (ou des appareils). Dans ce
cas, essayez d‘éloigner les appareils à l’origine des perturbations.
La société Jöllenbeck GmbH déclare que ce produit est conforme
aux directives de sécurité afférentes de la directive de l‘Union
européenne 1999/5/CE. Vous pouvez demander à recevoir la
déclaration de conformité complète en allant sur notre site Web à
l’adresse www.speedlink.com.
Assistance technique
Si vous rencontrez des difficultés en installant ou en branchant
l‘appareil, veuillez vous adresser à notre service d‘assistance
technique. Vous trouverez un formulaire d‘assistance sur notre
site Web www.speedlink.com. Vous pouvez aussi contacter
directement le service d‘assistance technique par e-mail :
support@speedlink.com
ES
Restricciones a la garantía
Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causadosal
producto o lesiones de personas debidas a una utilización
inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el manual,
ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a
la puntualizada por el fabricante del mismo.
Declaración de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta
frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas
de microondas) pueden aparecer señales parasitarias que
perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos). En
caso necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible. Por la presente Jöllenbeck GmbH
declara que este producto ha sido fabricado de conformidad con
las disposiciones de seguridad de la directiva de la UE 1999/5/
EC. La declaración completa de conformidad puede bajarse de
nuestra página web www.speedlink.com
Soporte
Si tienes alguna dificultad en la instalación o en la conexión del
aparato, ponte en contacto con nuestros servicios de asistencia
técnica. En nuestra página web www.speedlink.com encontrarás
un formulario para soporte técnico. Opcionalmente puedes
acceder al soporte técnico mandando un e-mail:
support@speedlink.com
TR
Sorumluluk istisnası
Jöllenbeck GmbH, ürünün dikkatsiz, uygunsuz, hatalı ya da üretici
tarafından belirtilen amaca uygun olmayan şekilde kullanılması
sonucu üründe oluşan hasarlar veya kişisel yaralanmalara yönelik
olarak hiçbir sorumluluk üstlenmez.
Uygunluk
Güçlü statik, elektrik veya yüksek frekanslı alanlarının
etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, cep telefonları,
mikrodalga boşalımları) cihazın (cihazların) işlevleri kısıtlanabilir.
Bu durumda, bozan cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
Jöllenbeck GmbH, işbu belge ile bu ürünün 1999/5/EC sayılı AB
Yönetmeliğinin ilgili güvenlik düzenlemelerine uygun olduğunu
beyan eder. Uygunluk beyanının tamamını adresindeki Web
sayfamızdan temin edebilirsiniz.
Destek
Cihazın kurulumu veya bağlantısı sırasında herhangi bir
sorunla karşılaşmanız durumunda lütfen teknik destek ekibimize
başvurunuz. www.speedlink.com adresindeki internet sitemizde
sizin için bir destek formu hazırladık. Alternatif olarak destek
ekibimize doğrudan e-posta göndererek de ulaşabilirsiniz:
support@speedlink.com
DE
Haftungsausschluss
Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden
am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller
angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.
Konformität
Hiermit erklärt die Jöllenbeck GmbH, dass dieses Produkt
konform mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen der
EU­­-Richtlinie 1999/5/EC ist. Die komplette Konformitätserklärung
können Sie auf unserer Webseite unter www.speedlink.com
anfordern. Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen
oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen,
Handys, Mikrowellen Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in
diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.
Support
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Installation oder beim
Anschluss des Geräts haben sollten, wenden Sie sich bitte an
unseren technischen Support. Auf unserer Webseite
www.speedlink.com haben wir ein Supportformular bereit gestellt.
Alternativ können Sie dem Support direkt eine E-Mail schreiben:
support@speedlink.com
1
3
2
4
GREEN RED
NL
Vrijwaring van aansprakelijkheid
Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het
product of verwonding van personen ten gevolge van onoplettend,
ondeskundig of verkeerd gebruik van het product of gebruik dat
niet overeenkomt met de door de producent voorgeschreven
doeleinden.
Conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of
hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze telefoons,
GSM-telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed
zijn op de werking van het apparaat (de apparaten). Probeer
in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.
Hierbij verklaart Jöllenbeck GmbH, dat dit product conform de
relevante veiligheidsbepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC is.
De complete conformiteitsverklaring kunt u op onze website onder
www.speedlink.com aanvragen.
Support
Neem contact op met onze technische dienst wanneer u
problemen ondervindt bij de installatie of de aansluiting van het
toestel. Op onze website www.speedlink.com bieden wij u een
supportformulier. Als alternatief kunt u ons ook rechtstreeks een
e-mail sturen: support@speedlink.com
ON / OFF
RED
IT
Esclusione di responsabilità
La Jöllenbeck GmbH non risponde per danni sul prodotto o per
lesioni di persone causate da un utilizzo del prodotto sbadato,
inappropriato, errato o non indicato dal produttore.
Conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta
frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde)
potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei
dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti
di interferenza. Con la presente, la Jöllenbeck GmbH dichiara
che il prodotto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza
della Direttiva Europea 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità
completa è reperibile sul nostro sito web all‘indirizzo www.
speedlink.com.
Supporto
In caso di difficoltà nell‘installazione o durante il collegamento del
dispositivo, rivolgersi al nostro supporto tecnico. Sul nostro sito
web www.speedlink.com abbiamo messo a disposizione un
modulo di supporto. In alternativa potete scrivere un‘e-mail
direttamente al servizio di supporto: support@speedlink.com
RU
Исключение ответственности
Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за повреждения
изделия или травмы людей вследствие неосторожной,
ненадлежащей, неправильной или непредусмотренной
производителем эксплуатации устройства.
Соответствие
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить
расстояние от источников помех. Настоящим Jöllenbeck GmbH
заявляет, что данное изделие отвечает соответствующим
правилами техники безопасности директивы 1999/5/EC.
Запросить полную декларацию о соответствии можно на
нашем сайте www.speedlink.com.
Поддержка
В случае трудностей с установкой или подключением
устройства следует обратиться в службу технической
поддержки. На нашем сайте www.speedlink.com имеется
формуляр для поддержки. В качестве альтернативы за
поддержкой можно обратиться по адресу электронной почты:
support@speedlink.com
EN
DE
FR
NL
Connecting the gamepad: plug the receiver into any free USB port. Switch the gamepad on.
The gamepad will be ready to use straight away.
Anschluss des Gamepads: Verbinden Sie den Empfänger mit einer freien USB-Schnittstelle.
Schalten Sie das Gamepad ein. Das Gamepad ist sofort einsatzbereit.
Raccordement de la manette : reliez le récepteur à une prise USB libre. Allumez la manette.
La manette peut être utilisée aussitôt.
Aansluiting van de gamepad: sluit de ontvanger aan op een vrije USB-poort. Schakel de
gamepad in. De gamepad is meteen gereed voor gebruik.
Turbo fire: press and hold the Turbo button and then press the button you want to assign
turbo fire to. When the red LED flashes rapidly, the turbo fire function has been assigned to
the desired button. Press the button combination again to deactivate the function.
Dauerfeuer: Drücken Sie die Turbo-Taste und gleichzeitig die Taste, der Sie Turbo-Feuer zuweisen möchten. Wenn die rote LED schnell blinkt, ist die gewünschte Taste mit Turbo-Feuer
belegt. Drücken Sie die Kombination erneut, um die Funktion zu deaktivieren.
Please use the accompanying charging cable to charge the gamepad. If the red LED flashes
quickly, the gamepad should be charged. If the green LED flashes, the gamepad is charged.
Um das Gamepad zu laden, verwenden Sie das beiliegende Ladekabel. Blinkt die rote LED
schnell, sollte das Gamepad aufgeladen werden. Blinkt die grüne LED, wird das Gamepad
aufgeladen.
Tir continu : appuyez sur la touche Turbo et simultanément sur la touche à laquelle vous
souhaitez attribuer la fonction de tir Turbo. Lorsque le voyant rouge clignote rapidement, cela
signifie que la fonction de tir Turbo est affectée à la touche en question. Appuyez à nouveau
sur la combinaison pour désactiver la fonction.
Turbovuur: druk gelijktijdig op de Turboknop en de knop waaraan u Turbovuur wilt toewijzen.
Als de rode LED snel begint te knipperen, is de Turbovuur-functie aan de desbetreffende
knop toegewezen. Druk nogmaals op de knoppencombinatie om de functie weer uit te
schakelen.
Pour charger la manette, utilisez le câble de recharge ci-joint. Quand le voyant rouge clignote
rapidement, la manette doit être rechargée. Quand le voyant vert clignote, la manette est en
cours de recharge.
Als u de gamepad wilt opladen, gebruikt u de meegeleverde kabel. Als de rode LED snel
knippert, moet de gamepad worden opgeladen. Als de groene LED brandt, dan wordt de
gamepad opgeladen.
La télécommande est aussitôt prête à l’emploi. Toutes les fonctions de base de la PS®3
peuvent être commandées à l‘aide de la télécommande.
De afstandsbediening is meteen gereed voor gebruik. U kunt alle basisfuncties van de
PS®3 met de afstandsbediening aansturen.
he remote control is ready to use straight away. The remote control allows you to operate all
T
of the PS®3’s main functions.
ES
Die Fernbedienung ist sofort einsatzbereit. Alle Grundfunktionen der PS®3 sind über die
Fernbedienung bedienbar.
IT
TR
RU
Conexión del mando: Conecte el receptor a un puerto USB libre. Encienda el mando. El
mando se puede utilizar inmediatamente.
Collegamento del gamepad: Collegare il ricevitore ad una porta USB libera. Attivare il
gamepad. Il gamepad è subito pronto all‘uso.
Oyun konsolu bağlantısı: Alıcıyı serbest USB bağlantı noktasını kullanarak bağlayın. Oyun
konsolunu çalıştırın. Oyun konsolu hemen kullanıma hazır olur.
Подключение геймпада: Соедините приемник со свободным USB-портом. Включите
геймпад. Геймпад немедленно готов к использованию.
Disparo continuo: Pulse el botón de turbo y, al mismo tiempo, el botón al cual quiere asignar
la función de disparo turbo. Cuando el LED rojo destella rápidamente indica que el botón
tiene asignada la función de disparo turbo. Para desactivarla, vuelva a pulsar la misma
combinación de botones.
Fuoco automatico: premere il tasto Turbo contemporaneamente al tasto a cui si desidera
assegnare il Turbo fire. Quando il LED rosso lampeggia velocemente, la funzione di fuoco
automatico è stata assegnata al tasto desiderato. Premere nuovamente la combinazione per
disattivare la funzione.
Sürekli ateş: Turbo tuşuna ve aynı zamanda Turbo ateşlemeyi atamak istediğiniz tuşa basın.
Kırmızı LED hızla yanıp sönüyorsa, istenen tuşa Turbo ateşleme atanmıştır. Bu fonksiyonu
devre dışı bırakmak için aynı kombinasyona tekrar basın.
Непрерывный огонь: Нажмите кнопку Turbo и одновременно кнопку, на которую вы
хотите подвесить турбо-огонь. Если красный светодиод быстро мигает, на нужную
кнопку подвешена функция турбо-огня. Нажмите комбинацию еще раз, чтобы
отключить функцию.
tilice el cable de carga adjunto para cargar el mando. Si el LED rojo destella rápidamente
U
indica que es necesario cargar el mando. Si el LED verde destella indica que se está
cargando el mando.
er caricare il gamepad, usare il cavo di ricarica fornito in dotazione. Se il LED rosso
P
lampeggia velocemente, il gamepad deve essere ricaricato. Quando il LED verde lampeggia,
il gamepad è in carica.
l mando inalámbrico ya se puede utilizar. Con el mando inalámbrico se pueden utilizar
E
todas las funciones básicas de PS®3.
Il telecomando è subito pronto per l’uso. Tutte le funzioni base della PS®3 possono essere
controllate con il telecomando.
Oyun konsolunu şarj etmek için ekteki şarj kablosunu kullanın. Kırmızı LED hızla yanıp
sonüyorsa, oyun konsolunun şarj edilmesi gerekiyordur. LED yeşil yanıyorsa, oyun konsolu
şarj ediliyordur.
Uzaktan kumanda hemen kullanılabilir. PS®3‘lerin tüm temel fonksiyonları uzaktan kumanda
aracılığıyla kullanılabilir.
Для зарядки геймпада используйте кабель для зарядки из комплекта поставки. Если
красный светодиод горит быстро, геймпад нужно зарядить. Если мигает зеленый
светодиод, геймпад заряжается.
Пульт дистанционного управления готов к работе немедленно. Всеми основными
функциями PS®3 можно управлять с пульта дистанционного управления.