instrukcja obsługi i programowania termostatu ltft-19

instrukcja obsługi i programowania termostatu ltft-19
Termostat programowalny LTFT
Ogrzewanie
podłogowe
INSTRUKCJA OBSŁUGI
I PROGRAMOWANIA TERMOSTATU LTFT-19
Spis treści
1. Zastosowanie…………………………………. str. 2
2. Dane techniczne ……..………………………. str. 2
3. Montaż i podłączenie termostatu …….…….. str. 2
4. Czujniki temperatury…...….………………... str. 4
5. Wyświetlacz dotykowy ………….…………… str. 5
6. Procedura startowa ………..………………… str. 5
7. Programowanie termostatu …..…………….. str. 7
8. Sygnalizacja błędów ………………………. str. 20
9. Utylizacja produktu ……………………….... str. 20
Ostrzeżenie!
NAPIĘCIE ZASILAJĄCE TERMOSTAT MUSI BYĆ WYŁĄCZONE W CZASIE MONTOWANIA LUB
DEMONTOWANIA MODUŁU WYŚWIETLACZA. NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEJ ZASADY MOŻE
SKUTKOWAĆ NIEODWRACALNYM USZKODZENIEM TERMOSTATU!!!
Wydanie IV/LTFT/2014
Oprogramowanie V 2.00 II
LUXBUD Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 50,
22 7664560, 22 7664570; fax. 22 7513638 * [email protected] * www.luxbud.com.pl
1. Zastosowanie
Termostat LTFT jest programowalnym regulatorem elektronicznym, służącym do
sterowania
elektrycznymi
systemami grzejnymi w oparciu o sygnał dwustanowy włącz/wyłącz lub PID. Wbudowany przekaźnik z zestykiem
16A/250V AC (obciążenie rezystancyjne) umożliwia bezpośrednie sterowanie 1-fazowymi obwodami grzejnymi o mocy
do 3600W.
Termostat wyposażony jest w intuicyjne menu umożliwiające zaprogramowanie szeregu parametrów dodatkowych
i obsługiwane za pomocą dużego, podświetlanego ekranu dotykowego. Na ekranie wizualizowane są informacje
o aktualnej temperaturze, dacie, realizowanym trybie pracy i komunikaty błędów. Komunikacja z Użytkownikiem odbywa
się w języku polskim (dostępne 6 wersji językowych).
2. Dane techniczne
Napięcie zasilania :
Pobór mocy :
Maksymalne obciążenie zestyku wyjściowego :
Zasada sterowania :
Tryby pracy :
Stopień ochrony :
Zakres regulacji temperatury :
Ochrona przeciwzamrożeniowa :
Dokładność pomiaru :
Temperatura pracy :
Temperatura przechowywania :
Czas podtrzymania nastaw :
Dostępne języki menu :
Zaciski podłączeniowe :
Standardowe czujniki temperatury :
Typ czujnika zewnętrznego :
Wymiary termostatu :
Wymiary wyświetlacza :
Waga termostatu :
Klasa ochronności :
230V AC 50Hz
~1,2 W
16A/250V
o
PID (cykl 10min.) lub ON/OFF (hist. symetryczna 0,6 C)
Auto, Ręczny, Czasowy, Wyłącz, Przeciwzamrożeniowy, Wakacje
IP 21
o
o
5 – 35 C co 0,5 C
o
o
2 - 15 C co 0,5 C
o
0,1 C
o
0 – 40 C
o
o
-10 C – +70 C
zegar/data – max 24h (bateria w pełni naładowana)
polski, rosyjski, holenderski, niemiecki, angielski, czeski
2
2
śrubowe 2,5 mm ; pomiarowe 0,5 mm
wbudowany + zewnętrzny kabelkowy NTC 10kΩ/3m
o
NTC; 10kΩ, 12kΩ lub 15kΩ przy 25 C
wys. 91mm; szer. 91mm; głęb. 42mm
wys. 45mm; szer. 59mm
~150g
II (urządzenie z izolacją wzmocnioną)
Wyrób spełnia wymagania norm EN 60730-1:2003, EN 61000-6-1:2002, EN 61000-6-3:2004, EN 61000-4-2:2001,
DIN EN 60730-2-9 i jest oznaczony znakiem CE
Uwaga :
Termostat przystosowany jest to regulacji temperatury jedynie w pomieszczeniach suchych, w normalnych warunkach
otoczenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia niezbędne jest jego sprawdzenie przez autoryzowany
personel.
3. Montaż i podłączenie termostatu
Czynności wstępne
Obudowa termostatu przystosowana jest do montażu na standardowej puszcze podtynkowej z tworzywa o średnicy
60mm. Przed montażem termostatu do puszki należy doprowadzić, do niej przewód zasilający 230V AC w układzie TN-S
(odrębna żyła ochronna), przewód/przewody obwodu grzejnego i opcjonalnie przewód/przewody czujnika zewnętrznego.
Ze względu na ilość przewodów w puszce zalecane jest stosowanie puszek o większej głębokości niż standardowa.
2
Uwaga :
Przed rozpoczęciem prac wyłączyć napięcie zasilające.
Montaż urządzenia powinien być przeprowadzony przez elektryka z uprawnieniami zgodnie ze schematem
zamieszczonym na urządzeniu i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
Aby dochować wymagań dotyczących II klasy ochronności dostęp Użytkownika do strony przyłączeniowej termostatu
należy odpowiednio zabezpieczyć.
Dla żył ochronnych należy przewidzieć w puszce dodatkowy zacisk PE poza termostatem.
Montaż termostatu
- odkręcić wkręt na boku modułu wyświetlacza (nie wykręcać całkowicie), odchylić moduł i wysunąć z zaczepów
w górnej części obudowy, zdjąć moduł wyświetlacza.
- wykonać połączenia elektryczne do zacisków modułu zasilającego zgodnie z załączonym schematem (patrz punkt
Podłączenia elektryczne)
- przykręcić moduł zasilający do puszki wykorzystując otwory montażowe w module,
- zamontować moduł wyświetlacza wykonując w odwrotnej kolejności czynności opisane w punkcie pierwszym,
- ustawić parametry pracy termostatu (patrz punkt 5)
Podłączenia elektryczne
Uwaga :
Prace związane z podłączaniem termostatu wykonywać tylko w stanie beznapięciowym.
Końcówki żył przyłączeniowych odizolować max na odcinku 8mm.
W żadnym przypadku nie zamieniać podłączeń do zacisków czujnika i zacisków 230V. Zamiana taka może doprowadzić
do porażenia elektrycznego, zniszczenia termostatu, podłączonych czujników i innych urządzeń.
Schemat w instrukcji może odbiegać od stanu faktycznego. Podłączenia termostatu wykonywać wg oznaczeń na jego
obudowie.
Zasilanie termostatu 230V AC
Wyjście na obwód grzejny
max. 3600W (16A); obciążenie rezyst.
Czujnik zewnętrzny 1
(np. kabelkowy w zakresie dostawy)
Czujnik zewnętrzny 2 (opcjonalny)
3
Schemat przyłączeniowy termostatu LTFT
4. Czujniki temperatury
Termostat dostarczany jest w komplecie z wbudowanym czujnikiem temperatury otoczenia i zewnętrznym 3m czujnikiem
o
kabelkowym typu NTC 10kΩ przy +25 C. Opcjonalnie możliwe jest podłączenie do zacisków pomiarowych termostatu
max 2 czujników NTC innych Producentów o następujących parametrach:
o
1) 10kΩ przy +25 C; współczynnik B25/85=3950K
o
2) 12kΩ przy +25 C; współczynnik B25/85=3740K
o
3) 15kΩ przy +25 C; współczynnik B25/85=3965K
PodUwaga :
W przypadku stosowania czujników innych Producentów, należy w Menu termostatu wybrać odpowiedni typ czujnika
zgodnie z procedurą określoną w dalszej części instrukcji. Niedopasowanie wejścia pomiarowego
i podłączonego czujnika, może skutkować błędnymi wskazaniami i nieprawidłową pracą termostatu.
Czujniki zainstalować w takim miejscu aby pomiary temperatury były optymalne dla danego pomieszczenia.
W przypadku montażu czujnika kabelkowego zalecane jest jego prowadzenie w rurce osłonowej chroniącej go przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zapewniającej jego wymianę w przypadku uszkodzenia. Przewód czujnika kabelkowego
może być przedłużony do 50m za pomocą przewodu 2-żyłowego odpowiedniego dla napięcia 230V. Należy unikać
prowadzenia przewodu czujnika w pobliżu głównych przewodów zasilających.
4
5. Wyświetlacz dotykowy
Obsługa termostatu i komunikacja z Użytkownikiem odbywa się za pomocą wyświetlacza dotykowego. Poprzez
dotknięcie wyznaczonych pól na ekranie termostatu możemy wpływać na jego pracę lub uzyskiwać informację o jego
stanie pracy lub występujących nieprawidłowościach.
W przypadku nie dotykania ekranu termostatu przez ok. 60 sekund zmniejszy on swoją jasność (oszczędność energii),
przełączy się do ekranu podstawowego i przejdzie w stan czuwania. Dotknięcie dowolnego punktu wyświetlacza
powoduje jego rozjaśnienie i aktywowanie pól przycisków.
Uwaga :
W trakcie procesu pierwszego uruchomienia i ustawień wstępnych nie następuje proces przełączenia do ekranu
podstawowego aż do zakończenia pełnego cyklu ustawień.
W Menu termostatu możliwe jest ustawienie wyłączenia wyświetlacza w określonym przedziale czasu (fabrycznie od
godziny 20:00 do 7:00).
6. Procedura startowa
Uwaga :
Bateria zainstalowana wewnątrz termostatu musi być ładowana w sposób ciągły przez co najmniej 6 godzin, aby
osiągnąć maksymalną pojemność i zapewnić podtrzymywanie, przez ok. 24h, nastaw daty i czasu po zaniku napięcia.
Po pierwszym uruchomieniu termostatu lub wykonaniu resetu ustawień, termostat prowadzi nas poprzez proces
ustawień wstępnych wymaganych do jego prawidłowej pracy. Termostat nie przerwie samoczynnie procesu ustawień do
momentu jego całkowitego zakończenia.
1)
Ustawienie języka komunikacji
Domyślnie ustawiona jest wersja językowa angielska (niebieska obwódka wokół flagi).
Przyciskami
zlokalizowanymi przy flagach lub poprzez naciśnięcie przycisku flagi, należy wybrać preferowany język
komunikacji (na rysunku polski). Naciśnięcie przycisku
w prawym dolnym rogu ekranu powoduje akceptację
wyboru i przejście do kolejnej pozycji ustawień.
2)
Skala temperatury
Naciśnięcie przycisku
lub
powoduje wybór jednostki skali temperaturowej. Przycisk
powrót do
poprzedniej pozycji ustawień. Przycisk
akceptacja wyboru i przejście do kolejnej pozycji ustawień.
3)
Format czasu
Naciśnięcie przycisku
lub
powoduje wybór sposobu wyświetlania czasu. Przycisk
poprzedniej pozycji ustawień. Przycisk
akceptacja wyboru i przejście do kolejnej pozycji ustawień.
5
powrót do
4)
Data i Czas
Przyciski
umożliwiają przechodzenie pomiędzy kolejnymi polami nastaw daty i czasu (czarne podświetlenie
wybranego pola). Przyciski
zmieniają wartość wybranego pola. Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji
ustawień. Przycisk
akceptacja wyboru i przejście do kolejnej pozycji ustawień.
5)
Układ Czujników
Należy wybrać poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku prawidłową konfigurację czujników:
- wbudowany czujnik powietrzny/pomieszczenia (ustawienie fabryczne).
- zewnętrzny czujnik kabelkowy/podłogowy na wejściu 1.
- wbudowany czujnik powietrzny i limitujący podłogowy na wejściu 1.
- zewnętrzny czujnik powietrzny na wejściu 1 i limitujący podłogowy na wejściu 2.
- wbudowany czujnik powietrzny i 2 czujniki limitujące podłogowe na wejściu 1 i 2.
Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień. Przycisk
pozycji ustawień.
akceptacja wyboru i przejście do kolejnej
Uwaga:
Brak czujnika wymaganego dla wybranej konfiguracji będzie, po zakończeniu procesu ustawień wstępnych,
sygnalizowane na ekranie podstawowym komunikatem ostrzegawczym o błędzie z opisem błędu.
6)
Moc ogrzewania
Wartość mocy nadzorowanego systemu grzejnego wykorzystywana do przybliżonego szacowania kosztów
ogrzewania. Przyciski
umożliwiają przechodzenie pomiędzy kolejnymi polami wartości mocy (czarne
podświetlenie wybranego pola). Przyciski
zmieniają wartość wybranego pola. Przycisk
powrót do
poprzedniej pozycji ustawień. Przycisk
akceptacja wyboru i zakończenie procesu ustawień wstępnych.
Po akceptacji ostatniego z ustawień procesu ustawień wstępnych termostat wyświetli ekran podstawowy
o
i rozpocznie realizowanie trybu
Ręczny z nastawą +20 C.
6
7. Programowanie termostatu
Ekran podstawowy
Przykładowy stan wyświetlacza w czasie pracy termostatu pokazany jest na rysunku poniżej. Jest to podstawowy stan
termostatu, w czasie którego realizuje on zaprogramowane zadania.
Ekran podstawowy
Dodatkowo w tym stanie ekran termostatu może wskazywać:
- dla trybu czasowego pod ikoną Trybu pracy czas pozostały do końca trybu,
- dla trybu wakacji obok przycisku Info/Alarm datę zakończenia trybu,
- przy pracy z wbudowanym czujnikiem powietrznym i dodatkowym czujnikiem podłogowym nad ikoną przycisku
Info/Alarm możliwe jest wyświetlanie temperatury czujnika dodatkowego
Poprzez dotknięcie przycisku
możliwe jest przejście do Menu umożliwiającego korektę ustawień wstępnych,
wprowadzanie szeregu dodatkowych nastaw i zmianę trybu pracy termostatu.
Dotknięcie pola Aktualnej temperatury umożliwia zmianę wartości utrzymywanej temperatury.
Przycisk Info/Alarm może mieć różny wygląd i pełni głównie funkcje informacyjne dla Użytkownika:
- ta postać przycisku informuje o normalnym stanie pracy i realizacji jednego z trybów Ręczny, Czasowy, Wyłącz,
Przeciwzamrożeniowy, Wakacje; dotknięcie przycisku umożliwia zmianę aktualnie utrzymywanej temperatury
- ta postać przycisku informuje o normalnym stanie pracy i realizacji trybu Auto; dotknięcie przycisku umożliwia
przegląd aktualnie realizowanego programu
- sygnalizacja błędu w pracy termostatu; dotknięcie przycisku wyświetla opis błędu (patrz Rozdział 8)
- sygnalizacja włączonej blokady ekranu; jedynym aktywnym miejscem ekranu jest ten przyciski i jego dotknięcie
umożliwia wyłączenie blokady ekranu.
Menu termostatu
Dotknięcie ikony
na ekranie podstawowym termostatu powoduje wejście do Menu termostatu. Podzielone jest ono
na 3 podstawowe grupy o nazwie Tryb, Nastawy i Statystyka.
Grupa Tryb
Przyciśnięcie przycisku
realizowanego trybu pracy.
powoduje
przejście do ekranu umożliwiającego zmianę
aktualnie
Wybór trybu dokonywany jest za pomocą przycisków
lub naciśnięcie odpowiedniej ikony wybranego trybu.
Przycisk
w dolnej części ekranu, powoduje przejście do ekranu podstawowego i realizowanie ustawionego trybu
pracy, co potwierdza ikona wyświetlana z lewej strony ekranu. Do wyboru jest 6 trybów pracy:
7
Ręczny.
Termostat stale utrzymuje ustawioną za pomocą przycisków
wartość temperatury. Po przejściu do ekranu
podstawowego możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisku
lub pola temperatury aktualnej, ustawienie innej wartości
temperatury utrzymywanej.
Tryb Ręczny jest automatycznie wybierany przez termostat po zakończeniu procesu ustawień wstępnych!
Czasowy
Termostat utrzymuje ustawioną za pomocą przycisków
wartość temperatury przez okres czasu ustawiany po
naciśnięciu przycisku
. Maksymalna wartość nastawy czasowej wynosi 5h ze skokiem 10 minut. Przycisk
umożliwia powrót do nastawy wartości temperatury. Na ekranie podstawowym pod ikoną trybu
wyświetlany jest czas pozostały do jego zakończenia. Po upływie zadanego czasu termostat powraca do wcześniej
realizowanego trybu. Naciśnięcie przycisku
lub pola temperatury podstawowej umożliwia ustawienie innej wartości
temperatury utrzymywanej.
Wyłącz
Termostat wyłącza trwale ogrzewanie bez względu na temperaturę czujników. Po przejściu do ekranu podstawowego
aktywny jest jedynie przycisk
umożliwiający wejście do Menu i zmianę trybu.
Uwaga:
W trybie tym istnieje możliwość zamarznięcia nadzorowanego pomieszczenia!
Przeciwzamrożeniowy
wartość
Tryb zbliżony w działaniu do trybu ręcznego. Termostat utrzymuje ustawioną za pomocą przycisków
o
temperatury przeciwzamrożeniowej. Zakres ustawień wartości temperatury ograniczony jest do przedziału od +2 C do
o
o
+15 C ze skokiem 0,5 C Po przejściu do ekranu podstawowego możliwe jest, poprzez naciśnięcie przycisku
8
lub pola temperatury podstawowej ustawienie innej wartości temperatury przeciwzamrożeniowej.
Wakacje
Tryb umożliwiający zaprogramowanie działania termostatu w czasie dłuższej nieobecności w domu np. podczas urlopu.
Po wybraniu tego trybu pojawia się przycisk Nastawy wakacji po naciśnięciu, którego uzyskujemy dostęp do 4 trybów
określających sposób działania termostatu w trakcie trwania wakacji:
Wyłącz (ogrzewanie będzie wyłączone).
Utrzymywanie temperatury przeciwzamrożeniowej (możliwość zmiany wartości przyciskami
).
Utrzymywanie temperatury obniżonej w stosunku do aktualnie obowiązującej nastawy (możliwość
zmiany wartości przyciskami
).
Utrzymywanie temperatury zgodnie z programem obowiązującym aktualnie dla Niedzieli.
Po naciśnięciu przycisku Data Powrotu uzyskujemy dostęp do ekranu umożliwiającego nastawienie daty i godziny
zakończenia trybu Wakacje. Przyciski
umożliwiają przechodzenie pomiędzy kolejnymi polami nastaw aktualnej
daty i czasu. Przyciski
zmieniają wartość danego pola (czarne podświetlenie wybranego pola). Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień. Po przejściu do ekranu podstawowego obok ikony
wyświetlana jest
data zakończenia trybu. Poprzez naciśnięcie przycisku
lub pola temperatury podstawowej możliwe jest ustawienie
innej wartości temperatury utrzymywanej (nie dotyczy trybu
Wyłącz).
Auto
Najbardziej rozbudowany pod względem ustawień tryb pracy termostatu. Po naciśnięciu przycisku Programowanie
przechodzimy do pierwszego ekranu programowania gdzie mamy możliwość wyboru przycisku:
- sprawdzenie / przeglądanie nastaw aktualnie realizowanego programu.
9
Przycisk z 3 literowym skrótem dnia tygodnia umożliwia zmianę dnia. Przegląd zaprogramowanych zdarzeń na dany
dzień tygodnia za pomocą przycisku
. Przycisk
powrót do poprzedniego ekranu ustawień.
- wybranie programu spośród 4 dostępnych programów fabrycznych P1, P2,
P3, P4 lub 3 programów własnych Nowy 1, Nowy 2, Nowy 3,
Przycisk z 3 literowym skrótem dnia tygodnia umożliwia zmianę dnia i sprawdzenie na wykresie ustawień czasowych
i temperaturowych dla wybranego dnia tygodnia. Przycisk
przegląd kolejnego programu. Przycisk
akceptuje wybrany program co powoduje przejście do ekranu wymagającego zatwierdzenie ustawienia
przyciskiem
.
-
ustawianie 3 własnych programów Nowy 1, Nowy 2, Nowy 3
realizowanych później przez termostat.
Termostat umożliwia stworzenie 3 nowych programów z własnymi ustawieniami. Po wybraniu przyciskiem ustawianego
programu mamy możliwość ustawienia :
- programowanie zdarzeń niezależnie na każdy kolejny dzień tygodnia.
- programowanie zdarzeń w dwóch blokach, oddzielnie na 5 dni roboczych
i weekend.
- programowanie tych samych zdarzeń jednocześnie na wszystkie dni
tygodnia.
Termostat przechodzi do ekranu umożliwiającego wprowadzanie zdarzeń składających się z przedziału czasowego
i wartości temperatury jaka w tym przedziale jest utrzymywana. W górnej części ekranu wyświetlany jest numer
ustawianego zdarzenia (Okres ..) i dzień tygodnia lub blok dni tygodni, dla których to zdarzenie obowiązuje. Zmiana
wartości parametrów czasu i temperatury odbywa się za pomocą przycisków
. Możliwe jest zaprogramowanie
max. do 10 zdarzeń na każdy dzień lub blok dni. Programowanie automatycznie rozpoczyna się od Poniedziałku (Pon)
godzina 0:00. Ustawienie czasu odbywa się ze skokiem 15 minut, przy czym min. czas trwania jednego zdarzenia nie
o
może być krótszy niż 1 godzina. Wartość temperatury ustawiana jest ze skokiem 0,5 C. Ostatnie zdarzenie danego
dnia/bloku dni kończy się o godzinie 23:59. Termostat automatycznie ustawia początek następnego zdarzenia na
10
godzinie zakończenia poprzedniego zdarzenia. Przycisk
powoduje wyjście z opcji ustawiania programu. Przycisk
powoduje powrót do poprzedniego etapu ustawień. Przycisk
kończy ustawienia bieżącego zdarzenia
(np. 01) i przechodzi do następnego (02). W przypadku gdy ostatnie ustawione zdarzenie kończy się o godzinie 23:59,
przycisk ten powoduje zakończenie cyklu ustawiania zdarzeń na dany dzień/blok dni. Przycisk
kończy cykl
ustawiania zdarzeń na dany dzień.
Uwaga:
W przypadku zakończenia cyklu ustawiania zdarzeń przed godziną 23:59 lub wyczerpania limitu zdarzeń termostat
automatycznie rozszerzy zakres czasowy ostatniego ustawianego zdarzenie do tej właśnie godziny.
Po zakończeniu cyklu ustawień dla danego dnia/bloku dni zostanie wyświetlony ekran z wizualizacją wprowadzonych
zdarzeń. Przycisk
umożliwia powrót i zmianę wprowadzonych nastaw zdarzeń. Przycisk
daje możliwość
skopiowania wprowadzonego cyklu zdarzeń na kolejny dzień tygodnia/ blok dni (o ile taki występuje) i jednocześnie
powoduje akceptację wprowadzonych zdarzeń. Przycisk
akceptuje wprowadzony cykl zdarzeń i przechodzi do
ustawień zdarzeń w następnym dniu tygodnia / bloku dni. W przypadku gdy ustawiany był ostatni dzień / blok dni
przycisk ten powoduje wyświetlenie ekranu z prośbą o akceptację wyboru ustawionego programu.
Po przejściu do ekranu podstawowego termostat rozpoczyna realizowanie wybranego / ustawionego programu.
Naciśnięcie przycisku
umożliwia przeglądanie realizowanego programu bez wchodzenia do Menu programowania.
Uwaga :
W trakcie pracy termostatu w trybie
Auto istnieje możliwość chwilowego przerwania realizowanego programu
z poziomu ekranu podstawowego. W tym celu należy dotknąć pola wyświetlania Aktualnej temperatury podstawowej
i dokonać zmiany wartości temperatury utrzymywanej (w tym momencie pojawi się na ekranie dodatkowa ikona
.
Termostat zawiesi realizowanie programu co zostanie potwierdzone wyświetleniem ikony
nałożonej na ikonę
(termostat tymczasowo przejdzie w tryb pracy
Ręczny). Termostat samoczynnie powróci do trybu
Auto po
zakończeniu aktualnie realizowanego zdarzenia tego trybu i rozpoczęciu nowego. Aby wcześniej powrócić do trybu
Auto należy wejść do Menu termostatu (przycisk
) wybrać grupę Tryb, następnie przycisk tryb
Ręczny,
ponownie przycisk tryb
Auto i powrócić do ekranu podstawowego.
Grupa Nastawy
Przyciśnięcie przycisku
umożliwia dostęp do grup parametrów umożliwiających dopasowanie
funkcjonowania termostatu do wymagań Użytkownika lub zmieniającej się konfiguracji systemu. Część parametrów
pojawiała się już w trakcie Procedury startowej. Teraz możliwa jest ich modyfikacja i ewentualne ustawienie
dodatkowych opcji.
Parametry podzielone są na 5 podstawowych grup.
11
Przejście pomiędzy ekranami grup odbywa się za pomocą przycisku
z nazwą grupy. Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
. Wybór grupy poprzez naciśnięcie przycisku
Przyciskami
zlokalizowanymi przy flagach lub poprzez naciśnięcie przycisku flagi, należy wybrać preferowany
język komunikacji (na rysunku polski). Przycisk
na dole ekranu, akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji
ustawień.
Przyciski
umożliwiają przechodzenie pomiędzy kolejnymi polami nastaw aktualnej daty i czasu. Przyciski
zmieniają wartość danego pola. Przycisk
uruchamia ekran funkcji automatycznej zmiany czasu
letni/zimowy (DST). Wyłączenie lub włączenie funkcji DST odbywa się przyciskami
(wybór potwierdza
niebieska obwódka wokół przycisku). Przycisk
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Ta grupa parametrów umożliwia sterowanie pracą wyświetlacza termostatu. Przejście pomiędzy ekranami parametrów
odbywa się za pomocą przycisku
. Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Poprzez naciśnięcie przycisku z opisem koloru wybieramy kolor podświetlenia ekranu termostatu (wybór potwierdza
niebieska obwódka wokół przycisku). Przycisk
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
12
Funkcja stosowana w przypadku wystąpienia błędów w pracy wyświetlacza. Uruchomienie funkcji po naciśnięciu
przycisku
. Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień bez czyszczenia ekranu.
Parametr umożliwiający zablokowanie ekranu dotykowego. Po naciśnięciu przycisku
termostat
przełączy się do ekranu podstawowego. W prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony przycisk
. Aby
odblokować ekran należy :
- dotknąć pola przycisku
lub pola Aktualnej temperatury,
- po wyświetleniu powiększonego obrazu
nacisnąć go przez ok 7 sekund do odblokowania ekranu
Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień bez uruchamiania lub zdejmowania blokady.
Przy pracy termostatu z wbudowanym czujnikiem powietrznym i dodatkowym czujnikiem podłogowym możliwe jest
wyświetlanie na ekranie podstawowym temperatury czujnika dodatkowego. Wyboru dokonujemy przyciskami
(wybór potwierdza niebieska obwódka wokół przycisku). Przycisk
akceptacja wyboru i powrót do
poprzedniej pozycji ustawień.
Naciśnięcie przycisku
przycisku). Przycisk
lub
powoduje wybór jednostki skali temperaturowej (niebieska obwódka wokół
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
13
Naciśnięcie przycisku
przycisku). Przycisk
lub
powoduje wybór formatu wyświetlania czasu (niebieska obwódka wokół
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Parametr umożliwiający określenie okresu czasu wyłączenia ekranu termostatu (oszczędność energii). Standardowo
wyświetlacz wyłączany jest od godziny 20:00 do godziny 07:00. Godzina z cyframi w kolorze czerwonym może być
zmieniana za pomocą przycisków
. Przełączenie pola zmian poprzez naciśnięcie miejsca wyświetlania godziny.
Zakres zmian czasu - początek wyłączenia od 12:00 do 23:59, zakończenia wyłączenia od 00:00 do 12:00.
Grupa parametrów, których zmiana ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania termostatu. Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Uwaga :
Przy nastawie tych parametrów należy zachować szczególną ostrożność i przed wprowadzeniem zmian wartości
zapoznać się szczegółowo z załączonymi opisami parametrów. W przypadku wątpliwości skontaktować się z firmą
LUXBUD.
Grupa parametrów, która umożliwia skalibrowanie wskazań poszczególnych czujników oraz dopasowanie ich
charakterystyki przy stosowaniu czujników NTC innych producentów. Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji
ustawień.
14
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzeczywistą temperaturą w miejscu pomiaru a wartością wskazywaną
przez termostat możliwa jest kalibracja wartości temperatury niezależnie dla każdego podłączonego czujnika. Należy
przyciskami wybrać czujnik do kalibracji (wbudowany
lub podłączony do zewnętrznych zacisków pomiarowych
lub
) oraz skorygować wskazywaną aktualnie wartość temperatury za pomocą przycisków
.
W przypadku braku podłączonego czujnika, po jego wyborze w miejscu odczytu wartości temperatury pojawi się
wskazanie „- -. -”. Przycisk
akceptacja nastaw i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Uwaga :
Ewentualna kalibracja wskazań czujnika/czujników powinna być przeprowadzana po co najmniej 1 dniu pracy systemu
grzejnego przy tej samej nastawie wartości temperatury utrzymywanej.
Dla czujnika powietrznego zalecane jest usytuowanie termometru wzorcowego w pomieszczeniu, na wysokości 1,5m od
podłoża przez okres ok 1 godziny i odczytanie rzeczywistej wartości temperatury po tym czasie.
Podczas kalibracji systemu musi pracować jedynie układ grzejny nadzorowany przez termostat podlegający kalibracji.
Ustawione wartości kalibracji ulegają skasowaniu po użyciu parametru RESET.
Parametr umożliwiający dopasowanie charakterystyki czujnika podłączanego do zewnętrznych zacisków pomiarowych
termostatu. Przyciskami
należy wybrać nr wejścia pomiarowego, do którego podłączony jest czujnik.
o
Przyciski
pozwalają określić parametr wartości rezystancji czujnika dla temperatury +25 C. Przycisk
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień. Dodatkowe informacje na temat stosowanych
czujników zamieszczono w rozdziale 4.
PodUwaga :
Ustawienie niewłaściwego parametru wartości rezystancji czujnika, może skutkować błędnymi wskazaniami wartości
temperatury i nieprawidłową pracą termostatu.
Rozbudowana grupa parametrów wpływająca na sposób pracy termostatu. Przejście pomiędzy ekranami parametrów
odbywa się za pomocą przycisku
. Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
15
Parametr umożliwiający dostosowanie termostatu do zmienionej w trakcie eksploatacji konfiguracji czujników. Należy
wybrać poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku prawidłową konfigurację czujników:
- wbudowany czujnik powietrzny/pomieszczenia (ustawienie fabryczne).
- zewnętrzny czujnik kabelkowy/podłogowy na wejściu 1.
- wbudowany czujnik powietrzny i limitujący podłogowy na wejściu 1.
- zewnętrzny czujnik powietrzny na wejściu 1 i limitujący podłogowy na wejściu 2.
- wbudowany czujnik powietrzny i 2 czujniki limitujące podłogowe na wejściu 1 i 2.
Przycisk
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Uwaga:
Brak czujnika wymaganego dla wybranego układu będzie, sygnalizowany na ekranie podstawowym komunikatem
ostrzegawczym o błędzie z opisem błędu.
Parametr definiuje sposób sterowania pracą systemu grzejnego. Przyciskami
dokonywany jest wybór
pracy w oparciu o algorytm ON/OFF (Włącz/Wyłącz) lub PID (ustawienie fabryczne). Sterowanie ON/OFF odbywa się
o
przy stałej histerezie symetrycznej ±0,3 C. Regulacja PID odbywa się w stałym cyklu o długości 10 minut. Przycisk
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Parametr ten umożliwia wprowadzenie wartości minimalnej i maksymalnej temperatury w układzie ograniczającym
temperaturę podłogi. Ustawienie odpowiedniej wartości limitującej odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku
lub
i zmianę wskazywanej wartości temperatury za pomocą przycisków
. Wartość minimalna oznacza, że
termostat włączy ogrzewanie nawet przy prawidłowej temperaturze otoczenia jeżeli wartość temperatury podłogi spadnie
poniżej nastawionej wartości. Wartość maksymalna oznacza, że termostat wyłączy ogrzewanie pomimo zbyt niskiej
temperatury otoczenia, jeżeli temperatura podłogi będzie wyższa od ustawionej wartości.
16
Uwaga:
Wartości ustawiane dla tego parametru są aktywne tylko dla następujących układów czujników (patrz
):
- wbudowany czujnik powietrzny i limitujący podłogowy na wejściu 1.
- zewnętrzny czujnik powietrzny na wejściu 1 i limitujący podłogowy na wejściu 2.
- wbudowany czujnik powietrzny i 2 czujniki limitujące podłogowe na wejściu 1 i 2.
Przycisk
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Parametr umożliwiający automatyczne przeprowadzenie procesu wstępnego wygrzewania nowych instalacji ogrzewania
podłogowego lub sufitowego. Proces wstępnego wygrzewania pozwala uniknąć uszkodzenia podłogi lub sufitu wskutek
zbyt szybkiego nagrzewania powierzchni. Poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku odpowiadającego
zastosowanemu wykończeniu powierzchni ogrzewanej (
– podłogi drewniane lub panele,
– wykończenie
podłogi terakotą, gresem, kamieniem itp.,
– ogrzewanie sufitowe np. pod płytami karton-gips) i naciśnięcie przycisku
uruchamiane są następujące procedury grzejne:
Okres trwania procedury 10 dni; 2 godziny ogrzewania na dobę pierwszego dnia, każdy następny
dzień dodatkowo 2 godziny dłuższe ogrzewanie. W czasie trwania procedury wartość temperatury
podłogi lub pomieszczenia(w zależności od aktywowanej konfiguracji czujników) zmienia się każdego
o
o
o
o
dnia ze skokiem +0,8 C od wartości startowej +20 C pierwszego dnia (20 C-1 dzień; 20,8 C-2 dzień,
o
21,6 C-3 dzień itd.).
Okres trwania procedury 21 dni; 2 godziny ogrzewania na dobę pierwszego dnia, każdy następny
dzień dodatkowo 1 godzinę dłuższe ogrzewanie. W czasie trwania procedury wartość temperatury
podłogi lub pomieszczenia (w zależności od aktywowanej konfiguracji czujników) jest ograniczona do
o
wartości +20 C.
Okres trwania procedury 10 dni; 2 godziny ogrzewania na dobę pierwszego dnia, każdy następny
dzień dodatkowo 2 godziny dłuższe ogrzewanie. W czasie trwania procedury wartość utrzymywanej
o
temperatury pomieszczenia jest ograniczona do wartości +20 C.
Po rozpoczęciu procedury przycisk
zmienia się w przycisk
umożliwiający w dowolnym momencie
przerwanie procedury, a nad przyciskiem pojawia się informacja o kolejnym dniu procedury i całkowitej długości jej
trwania (na rysunku powyżej 1-szy dzień procedury
o długości 21 dni). Dostęp do ekranu umożliwiającego
uzyskanie informacji o realizowanej procedurze lub jej zatrzymania dostępny jest z poziomu ekranu podstawowego po
naciśnięciu przycisku
.
Uwaga:
W trakcie trwania procedury Wygrzewanie termostat nie będzie realizował innych trybów pracy pomimo ich ustawienia.
Przycisk
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
17
Poprzez ustawienie wartości parametru na
(niebieska obwódka wokół przycisku; ustawienie fabryczne) termostat
pracujący w trybie
Auto z wyprzedzeniem włącza ogrzewanie tak, aby o zadanej w programie godzinie, osiągnąć
ustawioną wartość temperatury. Wartość wyprzedzenia jest dobierana do konkretnego układu grzejnego w trakcie
procesu „uczenia się” termostatu. Wybór wartości
- termostat włącza ogrzewanie zgodnie z realizowanym
programem. Przycisk
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Parametr umożliwiający zabezpieczenie się przed zbędnym włączeniem ogrzewania np. w przypadku przewietrzania
pomieszczenia. Uaktywnienie tej funkcji poprzez ustawienie wartości parametru na
(niebieska obwódka wokół
o
przycisku) spowoduje, że w przypadku spadku temperatury powietrza w pomieszczeniu o co najmniej 3 C w czasie nie
dłuższym niż 5 minut, termostat wyłączy ogrzewanie na okres 15 minut. W trakcie 15 minutowego okresu wyłączenia
funkcja ta jest nadal aktywna i o ile spadki temperatury nadal występują okresy wyłączenia mogą trwać dalej. W trakcie
trwania okresu wyłączenia na ekranie podstawowym pojawia się napis Otwarte okno. Powrót do normalnych warunków
pracy i realizacji aktualnego trybu następuje:
- automatycznie gdy temperatura ulega stabilizacji (brak szybkich spadków wartości temperatury).
- w trakcie wyświetlania napisu Otwarte okno na ekranie podstawowym naciśnięcie przycisku
spowoduje
wywołanie ekranu umożliwiającego zatrzymanie (
) lub kontynuowanie (
)
działania funkcji. Jest to możliwe jednokrotnie w trakcie działania funkcji.
- poprzez wejście do Menu i ustawienie wartości parametru na
.
Uwaga:
Funkcja nie działa w przypadku pracy termostatu tylko z zewnętrznym czujnikiem kabelkowym/podłogowym na wejściu
pomiarowym 1 (wartość
) lub aktywnego trybu
Wyłącz lub
Przeciwzamrożeniowy.
o
Jeżeli wartość temperatury otocznia spadnie poniżej +10 C termostat również w okresie 15 minutowego wyłączenia
o
załączy ogrzewanie i będzie starał się utrzymywać temperaturę na poziomie +10 C.
Po zakończeniu działania funkcji termostat przez ok. 15 minut nie będzie jej uaktywniał ponownie pomimo wystąpienia
warunków do jej zadziałania.
Przycisk
akceptacja wyboru i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Parametr umożliwiający powrót termostatu do nastaw fabrycznych aktualnych dla podanej w dolnej linii wersji
oprogramowania. Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia funkcji kasowania przycisk
należy
naciskać przez ok. 3 sekundy. Po uruchomieniu funkcji zostanie przeprowadzony proces ustawień wstępnych jak przy
pierwszym uruchomieniu. Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień bez kasowania nastaw.
18
Grupa Statystyka
Przyciśnięcie przycisku
powoduje przejście do grupy parametrów pozwalających oszacować,
w przybliżeniu, koszty eksploatacji systemu grzejnego nadzorowanego przez termostat. Warunkiem jest poprawne
określenie i wprowadzenie kosztów jednostkowych energii elektrycznej i mocy systemu.
Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Wybierając odpowiedni przycisk można uzyskać informację o zużyciu energii i jej kosztach dla ostatniego dnia (przycisk
), w kolejnych miesiącach (przycisk
) lub latach (przycisk
). Podane
wyliczenia są szacunkowe o czym przypomina komunikat pojawiający się na ekranie termostatu (należy potwierdzić
przyciskiem
).
Przyciski
umożliwiają zmianę miesiąca danego roku lub zmianę roku, dla którego wskazywany jest odczyt
zużycia energii i kosztów ogrzewania. przechodzenie pomiędzy kolejnymi polami nastaw aktualnej daty i czasu. Przycisk
powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
Parametr niezbędny do prawidłowej kalkulacji kosztów ogrzewania elektrycznego. Przycisk
umożliwia przełączanie
pomiędzy jednostką waluty i jej wartością (wartość zmieniana w kolorze czerwonym). Przyciski
pozwalają na
ustawienie wartości wybranej pozycji. Przycisk
akceptacja nastaw i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
19
umożliwiają
Parametr niezbędny do prawidłowej kalkulacji ilości zużytej energii elektrycznej. Przyciski
przechodzenie pomiędzy kolejnymi polami wartości mocy (czarne podświetlenie wybranego pola). Przyciski
zmieniają wartość wybranego pola. Przycisk
akceptacja nastaw i powrót do poprzedniej pozycji ustawień.
8. Sygnalizacja błędów i ich eliminowanie
W przypadku wystąpienia błędu w pracy termostatu, na ekranie podstawowym w dolnym prawym rogu pojawia się
żółta ikona ostrzegawcza
. Dotknięcie przycisku wyświetla opis błędu.
Opis na wyświetlaczu
Opis
Postępowanie
Zew. 1 lub Zew 2
Błąd
Uszkodzony lub nie podłączony
czujnik zewnętrzny
Sprawdzić stan czujnika zewnętrznego lub
konfigurację czujników w Menu termostatu.
Ogranicznik
Góra lub Dół
Układ ogranicznika termostatu
sygnalizuje zbyt wysoką lub zbyt
niską temperaturę.
Sprawdzić stan czujnika zewnętrznego lub
nastawy układu ogranicznika w Menu
termostatu. Zweryfikować wybór typu czujnika
NTC.
Inne usterki
Opis
Termostat nie uruchamia się
Postępowanie
Sprawdzić prawidłowość podłączenia żył zasilających na zaciskach.
Sprawdzić obecność napięcia zasilającego.
Wykonać Reset sprzętowy poprzez wsunięcie cienkiego przewodu w mały otwór
w dolnej, prawej części obudowy termostatu.
Termostat pracuje poprawnie ale
ogrzewanie nie działa
Sprawdzić podłączenie obwodu grzejnego na zaciskach termostatu.
Skontaktować się z instalatorem systemu.
Termostat pracuje poprawnie ale
temperatura w pomieszczeniu
odbiega od zadanej wartości
Sprawdzić wprowadzone limity temperatury ogranicznika.
Sprawdzić aktualnie realizowany tryb pracy.
Zweryfikować wprowadzone wartości daty i czasu.
Sprawdzić czy ustawiona jest funkcja Adaptacyjna.
Zweryfikować dobór mocy systemu grzejnego.
Skontaktować się z instalatorem systemu w celu zweryfikowania nastaw
parametrów czujników.
9. Utylizacja produktu
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 2006/66/EC bateria zlokalizowana na płytce drukowanej
wewnątrz urządzenia może być usunięta przy utylizacji tylko przez wykwalifikowany personel
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement