Nederlands
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Svenska
249401 Princess
Coffee Maker and Grinder
7
13
19
25
32
38
45
Dansk
Norsk
Suomi
Português
Ελληνικά
‫عربية‬
51
57
63
69
75
87
8
9
19
13 14
12
4
3
6
5
15
7
2
1
11
18
16
17
20
A
2
10
8
4
3
6
2
1
7
5
B
C
A
8
D
B
E
C
3
15
21
14
D
9
E
4
2
2
F
12
10
11
G
5
22
13
H
19
24
20
I
23
6
23
NL
• Het apparaat mag niet worden bediend
door middel van een externe timer of een
apart afstandsbedieningssysteem.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
gebruik binnenshuis en voor gelijksoortige
toepassingsgebieden zoals
werknemerskantines in winkels, kantoren
en andere werkomgevingen; boerderijen;
door gasten in hotels, motels, bed and
breakfasts en andere woonomgevingen.
Gefeliciteerd!
U heeft een apparaat van Princess aangeschaft.
Ons doel is om kwaliteits­producten met een
smaakvol ontwerp en tegen een betaalbare
prijs te bieden. We hopen dat u gedurende
vele jaren plezier zult hebben van dit apparaat.
Instructies voor gebruik
De instructies voor gebruik zijn verzameld in
de bijbehorende sectie. Zorg ervoor dat u
vertrouwd bent met de veiligheidsinstructies
wanneer u de instructies voor gebruik
raadpleegt.
Gebruik
• Wees altijd voorzichtig wanneer u het
apparaat gebruikt.
• Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
• Bescherm de elektrische onderdelen altijd
tegen water of hoge vochtigheid.
• Gebruik het apparaat niet als u handen nat
zijn. Gebruik het apparaat niet als u
blootvoets bent.
• Geleid het netsnoer zorgvuldig om ervoor
te zorgen dat het niet over de rand van
een werkblad hangt. Zorg ervoor dat het
netsnoer niet per ongeluk verstrengeld
raakt of de oorzaak van een struikeling kan
vormen.
• Trek nooit aan het netsnoer om de net­
stekker van de netvoeding te verwijderen.
Houd het netsnoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
• Schakel het apparaat uit voordat u de
netstekker van de netvoeding verwijdert.
• Verwijder geen onderdeel of accessoire
wanneer de netstekker op de netvoeding is
aangesloten. Verwijder altijd eerst de
netstekker van de netvoeding.
• Indien het netsnoer tijdens gebruik
beschadigd raakt, verwijder dan onmiddellijk
de netstekker van de netvoeding. Raak het
netsnoer niet aan voordat u de netstekker
van de netvoeding verwijdert.
• Verwijder de netstekker van de netvoeding
wanneer het apparaat niet in gebruik is,
voor montage- of demontagewerk­
zaamheden en voor reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing!
-- Bij het gebruik van netvoedingapparatuur
moeten de basisveiligheidsinstructies altijd
in acht worden genomen om het risico van
brand, elektrische schok en persoonlijk
letsel te verkleinen.
-- Gebruik het apparaat niet in de buurt van
badkuipen, douches, wastafels of andere
voorzieningen die water bevatten.
• Lees voor gebruik de volledige
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
• Het beoogde gebruik is beschreven in
deze gebruiksaanwijzing. Het gebruik van
accessoires of het uitvoeren van
werkzaamheden met dit apparaat die niet
in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven,
kunnen leiden tot persoonlijk letsel.
• Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor
toekomstig gebruik.
• Houd altijd toezicht op kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
• Het gebruik van dit apparaat door kinderen
of personen met een lichamelijke,
zintuiglijke, geestelijke of motorische
handicap of zonder de benodigde kennis
en ervaring kan gevaar veroorzaken.
Personen die verantwoordelijk zijn voor
hun veiligheid moeten uitdrukkelijke
instructies geven of toezicht houden op het
gebruik van het apparaat.
7
NL
Veiligheid van anderen
• Sluit het apparaat aan op een geaard
stopcontact. Gebruik indien nodig een
geaarde verlengkabel met een geschikte
diameter (minimaal 3 x 1 mm2).
• Gebruik een met water gevuld apparaat
uitsluitend in vorstvrije omgevingen.
• Gebruik het apparaat niet in vochtige
omgevingen.
• Plaats het apparaat op een stabiel en vlak
oppervlak.
• Plaats het apparaat niet op hete
oppervlakken of in de buurt van open
vlammen.
• Wees voorzichtig met heet water en stoom
om brandwonden te vermijden.
• Verwijder de netstekker van de netvoeding
als het apparaat niet wordt gebruikt
gedurende een lange periode.
• Laat kinderen en personen die niet
vertrouwd zijn met deze instructies het
apparaat niet gebruiken.
• Laat kinderen of dieren niet in de buurt van
de werkruimte komen. Laat kinderen of
dieren het apparaat of het netsnoer niet
aanraken. Nauw toezicht is noozakelijk
wanneer het apparaat wordt gebruikt in de
buurt van kinderen.
Na gebruik
• Verwijder de netstekker van de netvoeding
en laat het apparaat afkoelen voordat u het
zonder toezicht achterlaat en voordat u
onderdelen van het apparaat verwisselt,
reinigt of inspecteert.
• Berg het apparaat op een droge plaats op
wanneer het niet in gebruik is. Zorg ervoor
dat kinderen geen toegang hebben tot
opgeborgen apparaten.
Beschrijving (fig. A)
Uw 249401 Princess koffiezetapparaat is
bedoeld voor het zetten van koffie met
koffiebonen of gemalen koffie. Het apparaat is
uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
1.Aan/uit-knop (koffiezetapparaat)
2.Aan/uit-knop (maalfunctie)
3.Keuzeknop koffiehoeveelheid
4.Keuzeknop koffiesterkte
5.PROGRAM-knop
6.HOUR-knop
7.MINUTE-knop
8.Display
9.Keuzeknop fijnheid gemalen koffie
10.Koffiefilterhouder
11.Filterhoudervoorziening
12.Ontgrendelingsknop
(filterhoudervoorziening)
13.Koffiebooncompartiment
14.Waterreservoir
15.Waterniveau-indicator
16.Koffiekan
17.Koffieniveau-indicator
18.Verwarmingsplaat
19.Maalcompartiment
20.Borstel / schroevendraaier
Inspectie en reparaties
• Controleer het apparaat regelmatig op
beschadigde of defecte onderdelen.
Inspecteer het apparaat op kapotte
onderdelen, beschadigingen aan
schakelaars en andere zaken die de
werking nadelig kunnen beïnvloeden.
• Gebruik het apparaat niet als een
onderdeel beschadigd of defect is.
• Laat beschadigde of defecte onderdelen
door een erkend servicecentrum repareren
of vervangen.
• Probeer nooit om onderdelen te verwijderen
of te vervangen die niet in deze in deze
gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
• Controleer voor gebruik het netsnoer op
slijtage of beschadiging.
• Gebruik het apparaat niet als het netsnoer
of de netstekker beschadigd of defect is.
Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het door de
fabrikant of een erkend servicecentrum
worden vervangen.
Veiligheidsinstructies voor
koffiezetapparaten
• Controleer voor gebruik altijd of de
netspanning overeenkomt met de spanning
op het typeplaatje van het apparaat.
8
NL
Eerste gebruik
Zorg ervoor dat het waterniveau zich tijdens
gebruik altijd boven de minimummarkering
bevindt.
-- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud
water.
-- Vul het waterreservoir niet met koolzuur­
houdend water of andere vloeistoffen.
-- Giet geen water in het koffieboon­
compartiment.
Voorbereiding
• Reinig de accessoires:
- Reinig de koffiekan in sop.
Spoel de koffiekan af.
- Reinig de koffiefilterhouder in sop.
Spoel de koffiefilterhouder af.
- Reinig het deksel van het
koffiebooncompartiment in sop.
Spoel het deksel van het
koffiebooncompartiment af.
- Droog de accessoires grondig.
• Reinig de buitenkant van het apparaat met
een vochtige doek. Droog de buitenkant
van het apparaat met een schone, droge
doek.
• Spoel het apparaat.
• Open het deksel (21).
• Vul het waterreservoir (14) met water tot de
gewenste markering op de waterniveauindicator (15).
• Sluit het deksel (21).
Instellen van de koffiehoeveelheid
(fig. B & C)
De koffiehoeveelheid-keuzeknop (3) wordt
gebruikt voor het instellen van de gewenste
koffiehoeveelheid. De koffiehoeveelheidkeuzeknop (3) kan worden ingesteld op
2, 4, 6, 8 of 10 koppen.
• Druk herhaaldelijk op de koffiehoeveelheidkeuzeknop (3) om de koffiehoeveelheid in
te stellen. Het aantal koppen (A) wordt
zichtbaar op de display (8).
Instellen van de klok (fig. B & C)
Indien de netstekker voor de eerste keer in het
stopcontact wordt geplaatst, zal de display (8)
gaan branden ter indicatie dat de klok kan
worden ingesteld.
• Druk herhaaldelijk op de HOUR-knop (6)
om de uren in te stellen.
• Druk herhaaldelijk op de MINUTE-knop (7)
om de minuten in te stellen. De tijd wordt
zichtbaar op de display (8).
Instellen van de koffiesterkte
(fig. B & C)
De koffiesterkte-keuzeknop (4) wordt gebruikt
voor het instellen van de gewenste koffiesterkte.
De koffiesterkte-keuzeknop (4) kan worden
ingesteld op milde koffie (1 koffieboon),
medium koffie (2 koffiebonen) en sterke koffie
(3 koffiebonen).
• Druk herhaaldelijk op de koffiesterktekeuzeknop (4) om de koffiesterkte in te
stellen. Het aantal koffiebonen (B) wordt
zichtbaar op de display (8).
Gebruik
Vullen van het waterreservoir
(fig. D)
Waarschuwing!
-- Schakel voor het vullen van het
waterreservoir het apparaat uit en verwijder
de netstekker uit het stopcontact.
-- Vul het waterreservoir niet met meer water
dan nodig voor het zetten van de koffie.
Gebuik uitsluitend de benodigde hoeveelheid
water voor het zetten van de koffie. Het
apparaat stopt automatisch wanneer het
waterreservoir leeg is.
Voorzichtig!
-- Gebruik het apparaat niet zonder water in
het waterreservoir.
-- Vul het waterreservoir niet verder dan de
maximummarkering.
Instellen van de fijnheid van de
gemalen koffie (fig. E)
De keuzeknop voor de fijnheid van de
gemalen koffie (9) wordt gebruikt voor het
instellen van de gewenste fijnheid van de
gemalen koffie bij het gebruik van koffiebonen.
9
NL
De keuzeknop voor de fijnheid van de
gemalen koffie (9) kan worden ingesteld op
verschillende posities tussen fijne koffiemaling
en grove koffiemaling.
• Draai de keuzeknop voor de fijnheid van
de gemalen koffie (9) naar de gewenste
positie om de fijnheid van de gemalen
koffie in te stellen.
In- en uitschakelen (fig. B)
• Druk op de aan/uit-knop (1) om het
apparaat in te schakelen. De aan/uitknopindicator (1) gaat branden.
• Druk nogmaals op de aan/uit-knop (1) om
het apparaat uit te schakelen. De aan/
uit-knopindicator (1) gaat uit.
Maalfunctie (fig. B & F)
• Druk voor het uitschakelen van de
maalfunctie eerst op de aan/uit-knop (2)
en vervolgens op de aan/uit-knop (1) om
te beginnen met koffie zetten. De aan/uitknopindicatoren (1 & 2) gaan branden.
• Druk voor het inschakelen van de maal­
functie nogmaals op de aan/uit-knop (2)
wanneer de aan/uit-knopindicator (1) uit is.
Koffie zetten met gemalen koffie
(fig. A, B, C, D & G)
Voorzichtig!
-- Gebruik uitsluitend gemalen koffie die
geschikt is voor het apparaat.
-- Gebruik uitsluitend koffiefilters (1x4) die
geschikt zijn voor het apparaat.
• Vul het waterreservoir (14) met de gewenste
hoeveelheid water.
• Plaats de koffiekan (16) op de
verwarmingsplaat (18).
• Verricht voor het gebruik van gemalen
koffie de volgende stappen:
- Druk op de ontgrendelingsknop (12) om
de filterhoudervoorziening (11) te openen.
- Plaats een geschikt koffiefilter in de
koffiefilterhouder (10).
- Doe de gewenste hoeveelheid koffie in
het koffiefilter.
- Sluit de filterhoudervoorziening (11)
totdat de ontgrendelingsknop (12) op zijn
plaats klikt.
• Druk op de aan/uit-knop (2). De aan/uitknopindicator (2) gaat branden.
• Schakel het apparaat in met behulp van de
aan/uit-knop (1). De aan/uit-knopindicator
(1) gaat branden. Het apparaat begint met
koffie zetten.
• Druk voor het onderbreken van het proces
op de aan/uit-knop (1).
• Na het einde van het proces zal het
apparaat piepen en overschakelen naar de
warmhoudmodus. Het apparaat kan
worden uitgeschakeld met behulp van de
aan/uit-knop (1) of het apparaat schakelt
na 2 uur automatisch uit.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
Koffie zetten met koffiebonen
(fig. A - H)
Voorzichtig!
-- Gebruik uitsluitend koffiebonen die
geschikt zijn voor het apparaat.
-- Gebruik uitsluitend koffiefilters (1x4) die
geschikt zijn voor het apparaat.
• Vul het waterreservoir (14) met de gewenste
hoeveelheid water.
• Plaats de koffiekan (16) op de
verwarmingsplaat (18).
• Verricht voor het gebruik van koffiebonen
de volgende stappen:
- Open het deksel (22).
- Vul het koffiebooncompartiment (13)
volledig met koffiebonen.
- Sluit het deksel (22).
- Stel de fijnheid van de gemalen koffie in.
Zie het gedeelte ”Instellen van de
fijnheid van de gemalen koffie”.
- Druk op de ontgrendelingsknop (12) om
de filterhoudervoorziening (11) te openen.
- Plaats een geschikt koffiefilter in de
koffiefilterhouder (10).
- Sluit de filterhoudervoorziening (11)
totdat de ontgrendelingsknop (12) op zijn
plaats klikt.
- Stel de koffiehoeveelheid in. Zie het
gedeelte ”Instellen van de
koffiehoeveelheid”.
- Stel de koffiesterkte in. Zie het gedeelte
”Instellen van de koffiesterkte”.
10
NL
Reiniging en onderhoud
• Schakel het apparaat in met behulp van de
aan/uit-knop (1). De aan/uit-knopindicator
(1) gaat branden. Het apparaat begint met
het malen van de koffiebonen en het zetten
van de koffie.
• Druk voor het onderbreken van het proces
op de aan/uit-knop (1).
• Na het einde van het proces zal het
apparaat piepen en overschakelen naar de
warmhoudmodus. Het apparaat kan
worden uitgeschakeld met behulp van de
aan/uit-knop (1) of het apparaat schakelt
na 2 uur automatisch uit.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
Waarschuwing!
-- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd
het apparaat uit, verwijder de netstekker uit
het stopcontact en wacht totdat het
apparaat is afgekoeld.
-- Dompel het apparaat voor reiniging niet
onder in water of andere vloeistoffen.
Voorzichtig!
-- Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen om het apparaat te
reinigen.
-- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het
apparaat te reinigen.
Uitgestelde startfunctie (fig. B & C)
• Controleer het apparaat regelmatig op
mogelijke schade.
• Reinig de accessoires:
- Reinig de koffiekan in sop.
- Reinig de koffiefilterhouder in sop.
- Reinig het deksel van het
koffiebooncompartiment in sop.
- Droog de accessoires grondig.
• Reinig de buitenkant van het apparaat met
een vochtige doek. Droog de buitenkant
van het apparaat met een schone, droge
doek.
• Berg het apparaat op op een droge en
vorstvrije plaats, buiten bereik van
kinderen.
Het apparaat heeft een uitgestelde startfunctie
waarmee het begin van het koffiezetproces
kan worden uitgesteld en uw koffie op een
vooraf ingestelde tijd gereed kan zijn.
• Stel de klok in. Zie het gedeelte
”Instellen van de klok”.
• Houd de PROGRAM-knop (5) ingedrukt
totdat de PROGRAM-knopindicator (5)
knippert.
• Druk herhaaldelijk op de HOUR-knop (6)
om de uren in te stellen.
• Druk herhaaldelijk op de MINUTE-knop (7)
om de minuten in te stellen.
• Stel de koffiehoeveelheid in. Zie het gedeelte
”Instellen van de koffiehoeveelheid”.
• Stel de koffiesterkte in. Zie het gedeelte
”Instellen van de koffiesterkte”.
• Druk op de PROGRAM-knop (5) om de
instellingen op te slaan. De PROGRAMknopindicator (5) gaat branden.
• Indien de huidige tijd de instellingstijd is,
gaat het apparaat automatisch werken.
• Druk voor het onderbreken van het proces
nogmaals op de PROGRAM-knop (5).
De PROGRAM-knopindicator (5) gaat uit.
Let op: Indien u koffie zet met gemalen koffie,
schakel dan de maalfunctie uit voor het
instellen van de koffiehoeveelheid.
Reinigen van het
maalcompartiment (fig. C & I)
Tijdens het malen van koffiebonen kan koffie­
poeder het maalmechanisme verstoppen.
Het maalcompartiment (19) moet worden
gereinigd wanneer het waarschuwings­symbool
(E) zichtbaar wordt op de display (8). Het
maalcompartiment (19) kan iedere 2 weken
worden gereinigd om te voorkomen dat het
maalmechanisme verstopt raakt.
Voorzichtig!
-- Verricht voor het reinigen van het
maalcompartiment de volgende stappen:
-- Schakel het apparaat uit.
-- Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
-- Verwijder de koffiekan van de
verwarmingsplaat.
11
NL
-- Leeg de koffiefilterhouder. Plaats een
geschikt koffiefilter. Sluit de
filterhoudervoorziening.
• Draai de schroef (23) los met behulp van
de schroevendraaier (20).
• Open het deksel (24).
• Reinig het maalcompartiment (19) met
behulp van de borstel (20).
• Sluit het deksel (24).
• Draai de schroef (23) vast met behulp van
de schroevendraaier (20).
Ontkalken van het apparaat
(fig. A - D)
Het apparaat moet worden ontkalkt wanneer
de ontkalkingsindicator (D) zichtbaar wordt op
de display (8). Indien het apparaat moet
worden ontkalkt, gebruik dan een geschikt
ontkalkingsmiddel. Speciale ontkalkings­
middelen zijn verkrijgbaar bij ons servicestation.
Let op: Indien u het apparaat op een
willekeurig moment wilt ontkalken, druk dan
gelijktijdig op de koffiehoeveelheid-keuzeknop
(3) en de koffiesterkte-keuzeknop (4) om de
ontkalkingsindicator (D) zichtbaar te maken op
de display (8).
Let op: Princess is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door ontkalkingsmiddelen.
Schade veroorzaakt door het niet regelmatig
ontkalken van het apparaat wordt niet gedekt
door de garantie.
Waarschuwing!
-- Verwijder voor het ontkalken van het
apparaat de netstekker uit het stopcontact
en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
-- Dompel het apparaat voor reiniging niet
onder in water of andere vloeistoffen.
Voorzichtig!
-- Wees voorzichtig bij het ontkalken van het
apparaat om beschadiging van meubels of
kleding te voorkomen.
-- Gebruik geen azijn of azijnconcentraat om
het apparaat te ontkalken.
-- Gebruik geen citroenzuur om het apparaat
te ontkalken.
• Vul het waterreservoir (7) met een geschikt
ontkalkingsmiddel.
• Plaats de koffiekan (16) op de
verwarmingsplaat (18).
• Plaats de netstekker in het stopcontact.
• Schakel het apparaat in met behulp van de
aan/uit-schakelaar (1).
• Laat het apparaat lopen totdat 1/3 van het
ontkalkingsmiddel zich in de koffiekan (16)
bevindt.
• Schakel het apparaat uit met behulp van
de aan/uit-schakelaar (1).
• Laat het ontkalkingsmiddel ongeveer
30 minuten werken.
• Schakel het apparaat in met behulp van de
aan/uit-schakelaar (1).
• Laat het apparaat lopen totdat het resterende
ontkalkingsmiddel zich in de koffiekan (16)
bevindt. De ontkalkingsindicator (D)
verdwijnt van de display (8).
• Spoel het apparaat met schoon water:
- Vul het waterreservoir (14) met schoon
water tot de maximummarkering op de
waterniveau-indicator (15).
- Plaats de lege koffiekan (16) op de
verwarmingsplaat (18).
- Druk herhaaldelijk op de
koffiehoeveelheid-keuzeknop (3) en de
koffiesterkte-keuzeknop (4). De
ontkalkingsindicator (D) wordt zichtbaar
op de display (8).
- Schakel het apparaat in met behulp van
de aan/uit-schakelaar (1).
- Laat alle water uit het apparaat lopen.
• Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
• Reinig het apparaat. Zie het gedeelte
”Reiniging en onderhoud”.
Disclaimer
Wijzigingen voorbehouden; specificaties
kunnen zonder opgave van redenen worden
gewijzigd.
12
• This appliance is intended to be used in
indoor only and similar applications such
as staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments; farm houses;
by clients in hotels, motels and other
residential type environments; bed and
breakfast type environments.
Use
Instructions for use
• Always be careful when using the appliance.
• Do not use the appliance outdoors.
• Always protect the electrical parts from
water or excessive humidity.
• Do not operate the appliance if your hands
are wet. Do not operate the appliance if
you are barefoot.
• Carefully guide the mains cable to make
sure that it does not hang over the edge of
a worktop and cannot be caught accidentally
or tripped over.
• Never pull the mains cable to disconnect
the mains plug from the mains. Keep the
mains cable away from heat, oil and sharp
edges.
• Switch off the appliance before disconnecting
the mains plug from the mains.
• Do not remove any part or accessory when
the mains plug is connected to the mains.
Always first disconnect the mains plug from
the mains.
• If the mains cable becomes damaged
during use, immediately disconnect the
mains plug from the mains. Do not touch
the mains cable before disconnecting the
mains plug from the mains.
• Disconnect the mains plug from the mains
when the appliance is not in use, before
assembly or disassembly and before
cleaning and maintenance.
The instructions for use have been collected in
the corresponding section. Be familiar with the
safety instructions when you consult the
instructions for use.
Safety instructions
Warning!
-- When using mains-powered appliances,
basic safety instructions must always be
followed to reduce the risk of fire, electric
shock and personal injury.
-- Do not use the appliance near bathtubs,
showers, basins or other vessels containing
water.
• Read the entire manual carefully before use.
• The intended use is described in this
manual. The use of any accessory or the
performance of any operation with this
appliance other than recommended can
cause a risk of personal injury.
• Keep this manual for future reference.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• The use of this appliance by children or
persons with a physical, sensory, mental or
motorial disability, or lack of experience
and knowledge can give cause to hazards.
Persons responsible for their safety should
give explicit instructions or supervise the
use of the appliance.
• The appliance is not intended to be
operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
Safety of others
• Do not allow children or any person
unfamiliar with these instructions to use the
appliance.
• Do not allow children or animals to come
near the work area. Do not allow children
or animals to touch the appliance or mains
cable. Close supervision is necessary
when the appliance is used near children.
13
EN
Congratulations!
You have purchased a Princess appliance.
Our aim is to provide quality products with
a tasteful design and at an affordable price.
We hope that you will enjoy this appliance for
many years.
EN
After use
• Disconnect the mains plug from the mains
and let the appliance cool down before
leaving it unattended and before replacing,
cleaning or inspecting any parts of the
appliance.
• Store the appliance in a dry place when not
in use. Make sure that children do not have
access to stored appliances.
Inspection and repairs
• Regularly check the appliance for damaged
or defective parts. Inspect the appliance for
breakage of parts, damage to switches and
other conditions that can affect the operation.
• Do not use the appliance if any part is
damaged or defective.
• Have any damaged or defective part
repaired or replaced by an authorised
repair agent.
• Never attempt to remove or replace any
parts other than those specified in this
manual.
• Before use, check the mains cable for wear
or damage.
• Do not use the appliance if the mains cable
or mains plug is damaged or defective. If
the mains cable or mains plug is damaged
or defective, it must be replaced by the
manufacturer or an authorised repair agent.
Safety instructions for coffee
makers
• Before use, always check that the mains
voltage is the same as the voltage on the
rating plate of the appliance.
• Connect the appliance to an earthed wall
socket. If necessary, use an earthed
extension cable of a suitable diameter
(at least 3 x 1 mm2).
• Only use the appliance in frost-free
environments if the appliance is filled with
water.
• Do not use the appliance in damp
environments.
• Place the appliance on a stable and flat
surface.
• Do not place the appliance on hot surfaces
or near open flames.
• Be careful with hot water and steam to
avoid burns.
• Disconnect the mains plug from the mains
if the appliance is not used for a long period.
U.K. Wiring instructions
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE
NEUTRAL
BROWN
LIVE
GREEN/YELLOW EARTH
As the colours of the wire in the mains lead of
this appliance may not correspond with the
colour markings identifying the terminals on
your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be
connected to the terminal which is marked
with the letter N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be
connected to the terminal which is marked
with the letter L or coloured red.
The wire which is coloured GREEN/YELLOW
must be connected to the terminal which is
marked with the letter E or (
) and is coloured
GREEN or GREEN/YELLOW.
If a 13Amp (BS1363) plug is used, a 13Amp
(BS1362) fuse must be fitted, or if any other
type of plug is used, a 13Amp fuse must be
fitted, either in the plug or adaptor, or on the
distribution board.
Warning! This appliance must be earthed.
Description (fig. A)
Your 249401 Princess coffee maker has been
designed for making coffee with coffee beans
or ground coffee. The appliance is suitable for
domestic use only.
1.On/off button (coffee maker)
2.On/off button (grinding function)
3.Coffee quantity selector
4.Coffee strength selector
5.PROGRAM button
6.HOUR button
7.MINUTE button
8.Display
9.Ground coffee fineness selector
14
Only use the amount of water required for
making the coffee. The appliance
automatically stops when the water
reservoir is empty.
Caution!
-- Do not use the appliance without water in
the water reservoir.
-- Do not exceed the maximum mark when
you fill the water reservoir. Make sure that
the water level is always above the
minimum mark during use.
-- Only use cold water to fill the water reservoir.
-- Do not use carbonated water or other
liquids to fill the water reservoir.
-- Do not pour water in the coffee bean
compartment.
Initial use
Preparation
• Clean the accessories:
- Clean the coffee pot in soapy water.
Rinse the coffee pot.
- Clean the coffee filter holder in soapy
water. Rinse the coffee filter holder.
- Clean the lid of the coffee bean
compartment in soapy water. Rinse the
lid of the coffee bean compartment.
- Thoroughly dry the accessories.
• Clean the outside of the appliance with
a damp cloth. Dry the outside of the
appliance with a clean, dry cloth.
• Rinse the appliance.
• Open the cover (21).
• Fill the water reservoir (14) with water up
to the required mark on the water level
indicator (15).
• Close the cover (21).
Setting the coffee quantity
(fig. B & C)
The coffee quantity selector (3) is used for
setting the required coffee quantity. The coffee
quantity selector (3) can be set to 2, 4, 6, 8 or
10 cups.
• Repeatedly press the coffee quantity
selector (3) to set the coffee quantity.
The number of cups (A) is shown on the
display (8).
Setting the clock (fig. B & C)
If the mains plug is inserted into the wall socket
for the first time, the display (8) will light to
indicate that the clock can be set.
• Repeatedly press the HOUR button (6)
to set the hours.
• Repeatedly press the MINUTE button (7)
to set the minutes. The time is shown on
the display (8).
Setting the coffee strength
(fig. B & C)
The coffee strength selector (4) is used for
setting the required coffee strength. The coffee
strength selector (4) can be set to mild coffee
(1 coffee bean), medium coffee (2 coffee
beans) and strong coffee (3 coffee beans).
• Repeatedly press the coffee strength
selector (4) to set the coffee strength.
The number of coffee beans (B) is shown
on the display (8).
Use
Filling the water reservoir (fig. D)
Warning!
-- Before filling the water reservoir, switch off
the appliance and remove the mains plug
from the wall socket.
-- Do not fill the water reservoir with more
water than required for making the coffee.
15
EN
10.Coffee filter holder
11.Filter holder assembly
12.Release button (filter holder assembly)
13.Coffee bean compartment
14.Water reservoir
15.Water level indicator
16.Coffee pot
17.Coffee level indicator
18.Heating plate
19.Grinding compartment
20.Brush / screwdriver
EN
Setting the ground coffee
fineness (fig. E)
The ground coffee fineness selector (9) is
used for setting the required fineness of the
ground coffee when using coffee beans.
The ground coffee fineness selector (9) can
be set to different positions from fine coffee
grounds to coarse coffee grounds.
• Turn the ground coffee fineness selector
(9) to the required position to set the
fineness of the ground coffee.
•
•
•
•
Switching on and off (fig. B)
• To switch on the appliance, press the on/off
button (1). The on/off button indicator (1)
comes on.
• To switch off the appliance, press the on/off
button (1) again. The on/off button indicator
(1) goes off.
Grinding function (fig. B & F)
• To switch off the grinding function, first
press the on/off button (2) and
subsequently press the on/off button (1) to
start making coffee. The on/off button
indicators (1 & 2) come on.
• To switch on the grinding function, press
the on/off button (2) again when the on/off
button indicator (1) is off.
Making coffee with ground coffee
(fig. A, B, C, D & G)
Caution!
-- Only use ground coffee that is suitable for
the appliance.
-- Only use paper coffee filters (1x4) that are
suitable for the appliance.
• Fill the water reservoir (14) with the
required amount of water.
• Place the coffee pot (16) on the heating
plate (18).
• To use ground coffee, take the following
actions:
- Press the release button (12) to open
the filter holder assembly (11).
- Place a suitable coffee filter in the coffee
filter holder (10).
- Put the required amount of coffee in the
coffee filter.
•
- Close the filter holder assembly (11) until
the release button (12) clicks into place.
Press the on/off button (2). The on/off
button indicator (2) comes on.
Switch on the appliance using the on/off
button (1). The on/off button indicator (1)
comes on. The appliance starts to make
the coffee.
To interrupt the process, press the on/off
button (1).
If the process is completed, the appliance
will beep and switch to keep-warm mode.
The appliance can be switched off using
the on/off button (1) or the appliance
switches off automatically after 2 hours.
Allow the appliance to cool down completely.
Making coffee with coffee beans
(fig. A - H)
Caution!
-- Only use coffee beans that are suitable for
the appliance.
-- Only use paper coffee filters (1x4) that are
suitable for the appliance.
• Fill the water reservoir (14) with the
required amount of water.
• Place the coffee pot (16) on the heating
plate (18).
• To use coffee beans, take the following
actions:
- Open the cover (22).
- Fill the coffee bean compartment (13)
completely with coffee beans.
- Close the cover (22).
- Set the ground coffee fineness. Refer to
the section ”Setting the ground coffee
fineness”.
- Press the release button (12) to open
the filter holder assembly (11).
- Place a suitable coffee filter in the coffee
filter holder (10).
- Close the filter holder assembly (11) until
the release button (12) clicks into place.
- Set the coffee quantity. Refer to the
section ”Setting the coffee quantity”.
- Set the coffee strength. Refer to the
section ”Setting the coffee strength”.
16
-- Do not immerse the appliance in water or
any other liquids for cleaning.
Caution!
-- Do not use aggressive or abrasive cleaning
agents to clean the appliance.
-- Do not use sharp objects to clean the
appliance.
• Regularly check the appliance for possible
damage.
• Clean the accessories:
- Clean the coffee pot in soapy water.
- Clean the coffee filter holder in soapy
water.
- Clean the lid of the coffee bean
compartment in soapy water.
- Thoroughly dry the accessories.
• Clean the outside of the appliance with
a damp cloth. Dry the outside of the
appliance with a clean, dry cloth.
• Store the appliance in a dry and frost-free
place, out of the reach of children.
Delay start function (fig. B & C)
The appliance has a delay start function which
makes it possible to delay the start of the
coffee-making process and have your coffee
ready at a preset time.
• Set the clock. Refer to the section
”Setting the clock”.
• Keep the PROGRAM button (5) pressed
until the PROGRAM button indicator (5)
flashes.
• Repeatedly press the HOUR button (6)
to set the hours.
• Repeatedly press the MINUTE button (7)
to set the minutes.
• Set the coffee quantity. Refer to the section
”Setting the coffee quantity”.
• Set the coffee strength. Refer to the section
”Setting the coffee strength”.
• Press the PROGRAM button (5) to save
the settings. The PROGRAM button
indicator (5) comes on.
• If the current time is the setting time, the
appliance will operate automatically.
• To interrupt the process, press the
PROGRAM button (5) again. The
PROGRAM button indicator (5) goes off.
Note: If you make coffee with ground coffee,
switch off the grinding function before setting
the coffee quantity.
Cleaning the grinding
compartment (fig. C & I)
When grinding coffee beans, coffee powder
can clog the grinding mechanism. The
grinding compartment (19) must be cleaned
when the warning symbol (E) is shown on the
display (8). The grinding compartment (19)
can be cleaned every 2 weeks to prevent the
grinding mechanism from being clogged.
Caution!
-- Before cleaning the grinding compartment,
take the following actions:
-- Switch off the appliance.
-- Remove the mains plug from the wall socket.
-- Remove the coffee pot from the heating
plate.
-- Empty the coffee filter holder. Place a
suitable coffee filter. Close the filter holder
assembly.
Cleaning and maintenance
• Loosen the screw (23) using the screwdriver
(20).
• Open the cover (24).
• Clean the grinding compartment (19) using
the brush (20).
Warning!
-- Before cleaning or maintenance, always
switch off the appliance, remove the mains
plug from the wall socket and wait until the
appliance has cooled down.
17
EN
• Switch on the appliance using the on/off
button (1). The on/off button indicator (1)
comes on. The appliance starts to grind the
coffee beans and make the coffee.
• To interrupt the process, press the on/off
button (1).
• If the process is completed, the appliance
will beep and switch to keep-warm mode.
The appliance can be switched off using
the on/off button (1) or the appliance
switches off automatically after 2 hours.
• Allow the appliance to cool down completely.
EN
• Close the cover (24).
• Tighten the screw (23) using the screwdriver
(20).
Descaling the appliance (fig. A - D)
The appliance must be descaled when the
decalcification indicator (D) is shown on the
display (8). If the appliance must be descaled,
use a suitable descaling agent. Special
descaling agents are available from our
service station.
Note: If you want to descale the appliance at
any time, simultaneously press the coffee
quantity selector (3) and the coffee strength
selector (4) to show the decalcification
indicator (D) on the display (8).
Note: Princess will not be responsible for any
damage caused by descaling agents. Damage
caused by not regularly descaling the appliance
is not covered by the guarantee.
Warning!
-- Before descaling the appliance, remove
the mains plug from the wall socket and
wait until the appliance has cooled down.
-- Do not immerse the appliance in water or
any other liquids for cleaning.
Caution!
-- Be careful when descaling the appliance to
prevent damage to furniture or clothing.
-- Do not use vinegar or vinegar concentrate
to descale the appliance.
-- Do not use citric acid to descale the
appliance.
• Switch on the appliance using the on/off
switch (1).
• Let the appliance run until the remaining
descaling agent is in the coffee pot (16).
The decalcification indicator (D) disappears
from the display (8).
• Rinse the appliance with clean water:
- Fill the water reservoir (14) with clean
water up to the maximum mark on the
water level indicator (15).
- Place the empty coffee pot (16) on the
heating plate (18).
- Simultaneously press the coffee quantity
selector (3) and the coffee strength
selector (4). The decalcification indicator
(D) is shown on the display (8).
- Switch on the appliance using the on/off
switch (1).
- Let all water run out of the appliance.
• Remove the mains plug from the wall
socket.
• Allow the appliance to cool down completely.
• Clean the appliance. Refer to the section
”Cleaning and maintenance”.
Disclaimer
Subject to change; specifications can be
changed without further notice.
• Fill the water reservoir (7) with a suitable
descaling agent.
• Place the coffee pot (16) on the heating
plate (18).
• Insert the mains plug into the wall socket.
• Switch on the appliance using the on/off
switch (1).
• Let the appliance run until 1/3 of the
descaling agent is in the coffee pot (16).
• Switch off the appliance using the on/off
switch (1).
• Let the descaling agent work for
approximately 30 minutes.
18
• Cet appareil est destiné à un usage
à l‘intérieur et pour des applications
similaires comme les zones de cuisine
dans une boutique, un bureau ou autre
environnement ; les fermes ; la clientèle
des hôtels, motels et autres environnements
résidentiels ; et les Bed & Breakfast.
Utilisation
Instructions d‘utilisation
• Faites attention en utilisant l’appareil.
• N‘utilisez pas l‘appareil à l‘extérieur.
• Protégez toujours les éléments électriques
de l’eau et d’une humidité excessive.
• N‘utilisez pas l‘appareil avec les mains
mouillées. N‘employez pas l‘appareil si
vous êtes pieds nus.
• Guidez avec soin le cordon d‘alimentation
pour vous assurer qu‘il ne pend pas sur le
bord d‘un plan de travail et qu‘il ne peut
pas être happé ou faire trébucher quelqu‘un
accidentellement.
• Ne tirez jamais sur le cordon d‘alimentation
pour débrancher la fiche secteur du
secteur. Maintenez le cordon d‘alimentation
à l‘écart de la chaleur, de l‘huile et des
bords tranchants.
• Arrêtez l‘appareil avant de débrancher la
fiche électrique de la prise secteur.
• Ne retirez aucune pièce ou accessoire
lorsque la fiche secteur est branchée sur le
secteur. Débranchez toujours d‘abord la
fiche secteur du secteur
• Si le cordon d‘alimentation est endommagé
pendant l‘utilisation, débranchez
immédiatement la fiche secteur du secteur.
Ne touchez pas le cordon d‘alimentation
avant d‘avoir débranché la fiche secteur du
secteur.
• Débranchez la fiche secteur du secteur
lorsque l‘appareil n‘est pas utilisé, avant le
montage ou le démontage de même
qu‘avant le nettoyage ou l‘entretien.
Les instructions d‘utilisation ont été réunies dans
la section correspondante. Familiarisez-vous
avec les instructions de sécurité lorsque vous
consultez les instructions d‘utilisation
Instructions de sécurité
Avertissement !
-- Si vous utilisez un appareil électrique,
respectez les instructions de sécurité
élémentaires afin de réduire les risques
d‘incendie, d‘électrocution et de blessures.
-- N‘utilisez pas l‘appareil à proximité d‘une
baignoire, d‘une douche, d‘un lavabo ou
d‘autres récipients contenant de l‘eau.
• Lisez avec soin le manuel complet avant
utilisation.
• Le présent manuel décrit l‘utilisation prévue
de l‘appareil. L‘emploi de tout accessoire
ou la réalisation de toute opération avec
cet appareil autres que ceux recommandés
est une source potentielle de blessures.
• Conservez ce manuel pour référence
future.
• Les enfants doivent toujours être surveillés
pour s‘assurer qu‘ils ne jouent pas avec
l‘appareil.
• L‘emploi de cet appareil par des enfants ou
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel, mental ou moteur
voire ne disposant pas des connaissances
et de l‘expérience nécessaires est
potentiellement dangereux. Les personnes
responsables de leur sécurité doivent leur
fournir des instructions explicites voire les
surveiller pour utiliser l‘appareil.
• L‘appareil n‘est pas conçu pour être utilisé
avec une minuterie externe ou un système
de télécommande séparé.
Sécurité des tiers
• Ne laissez jamais aucun enfant ou aucune
personne non familiarisée avec ces
instructions utiliser cet appareil.
• Ne laissez aucun enfant ou animal
s‘approcher de la zone de travail.
Ne laissez aucun enfant ou animal toucher
l‘appareil ou le cordon d‘alimentation.
19
FR
Félicitations!
Vous avez acheté un appareil Princess. Nous
souhaitons vous proposer des produits de
qualité associant un design raffiné et des prix
accessibles. Nous espérons que vous profiterez
longtemps de cet appareil.
Redoublez de vigilance lorsque l’appareil
est utilisé à proximité d‘enfants.
Après utilisation
FR
• Débranchez la fiche secteur du secteur et
laissez l‘appareil refroidir avant de le
laisser sans surveillance et avant de
remplacer, de nettoyer ou d‘inspecter l‘une
quelconque de ses pièces.
• Rangez l‘appareil dans un endroit sec
lorsqu‘il n‘est pas utilisé. Assurez-vous que
les enfants ne puissent pas accéder aux
appareils rangés.
Inspection et réparations
• Vérifiez régulièrement que l‘appareil n‘est
pas endommagé et qu‘aucune pièce n‘est
défectueuse. Vérifiez si l‘appareil présente
des pièces cassées, des boutons
endommagés ou d‘autres dégâts
susceptibles d‘affecter son fonctionnement.
• N‘utilisez pas l‘appareil si une pièce est
endommagée ou défectueuse.
• Faites réparer ou remplacer toute pièce
endommagée ou défectueuse par un
réparateur agréé.
• N‘essayez jamais d‘enlever ou de changer
des pièces autres que celles spécifiées
dans ce manuel.
• Avant utilisation, vérifiez si le cordon
d‘alimentation est usé ou endommagé.
• N‘utilisez pas l‘appareil si le cordon
d‘alimentation ou la fiche secteur est
endommagé ou défectueux. Si le cordon
d‘alimentation ou la fiche secteur est
endommagé ou défectueux, il doit être
remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Instructions de sécurité pour les
cafetières
• Avant toute utilisation, vérifiez que la
tension du secteur correspond à celle
indiquée sur la plaque signalétique de
l‘appareil.
• Connectez l‘appareil à une prise murale
mise à la terre. Si nécessaire, vous pouvez
utiliser une rallonge d‘un diamètre adapté
(au moins 3 x 1 mm2).
• Si l‘appareil est rempli d‘eau, utilisez-le
uniquement dans un environnement
protégé contre le gel.
• N‘utilisez pas l‘appareil dans un
environnement humide.
• Placez l’appareil sur une surface plane et
stable.
• Ne placez pas l‘appareil sur une surface
chaude ou à proximité de flammes nues.
• Attention à l‘eau chaude et à la vapeur afin
d‘éviter les brûlures.
• Déconnectez la fiche secteur du secteur si
l‘appareil n‘est pas utilisé pendant une
période prolongée.
Description (fig. A)
Votre cafetière 249401 Princess a été conçue
pour préparer du café avec des grains ou du
café moulu. L’appareil est réservé à un usage
domestique.
1.Bouton marche/arrêt (cafetière)
2.Bouton marche/arrêt (moulin)
3.Sélecteur de quantité de café
4.Sélecteur de puissance du café
5.Bouton PROGRAM
6.Bouton HOUR
7.Bouton MINUTE
8.Affichage
9.Sélecteur de finesse du café moulu
10.Porte-filtre à café
11.Ensemble de porte-filtre
12.Bouton de déblocage (ensemble de portefiltre)
13.Compartiment de grains de café
14.Réservoir d’eau
15.Indicateur de niveau d’eau
16.Pot de café
17.Indicateur de niveau de café
18.Plaque chauffante
19.Compartiment du moulin
20.Brosse / tournevis
Utilisation initiale
Préparation
• Nettoyez les accessoires :
- Nettoyez le pot de café à l‘eau
savonneuse. Rincez le pot de café.
20
-- Ne versez pas d‘eau dans le compartiment
de grains de café.
• Ouvrez le couvercle (21).
• Remplissez le réservoir (14) avec de l‘eau
jusqu‘au repère sur l‘indicateur de niveau
d‘eau (15).
• Fermez le couvercle (21).
Réglage de la quantité de café
(fig. B & C)
Le sélecteur de quantité de café (3) sert à
régler la quantité de café voulue. Le sélecteur
de quantité de café (3) peut être réglé sur
2, 4, 6, 8 ou 10 tasses.
• Appuyez de manière répétée sur le
sélecteur de quantité de café (3) pour
régler la quantité de café. Le nombre de
tasse (A) est affiché à l’écran (8).
Réglage de l‘horloge (fig. B & C)
Si la fiche secteur est insérée dans la prise
murale pour la première fois, l‘affichage (8)
s‘allume pour indiquer que l‘horloge peut être
réglée.
• Appuyez de manière répétée sur le bouton
HOUR (6) pour régler les heures.
• Appuyez de manière répétée sur le bouton
MINUTE (7) pour régler les minutes.
L‘heure est affichée à l’écran (8).
Réglage de la puissance du café
(fig. B & C)
Le sélecteur de puissance du café (4) sert
à régler la puissance de café voulue.
Le sélecteur de puissance du café (4) peut
ètre réglé pour un café léger (1 grain de café),
moyen (2 grains de café) ou fort (3 grains de
café).
• Appuyez de manière répétée sur le
sélecteur de puissance du café (4) pour
régler la puissance du café. Le nombre de
grains de café (B) est affiché à l’écran (8).
Utilisation
Remplissage du réservoir d’eau
(fig. D)
Avertissement !
-- Avant de remplir le réservoir d‘eau, arrêtez
l’appareil et débranchez la fiche secteur de
la prise murale.
-- Ne remplissez pas le réservoir avec plus
d‘eau qu‘il n‘est nécessaire pour faire le
café. Utilisez uniquement la quantité d‘eau
nécessaire pour faire le café. L‘appareil
s‘arrête automatiquement dès que le
réservoir d‘eau est rempli.
Attention !
-- N’utilisez pas l’appareil si le réservoir d‘eau
est vide.
-- Ne dépassez pas le repère maximum
lorsque vous remplissez le réservoir d‘eau.
Assurez-vous que le niveau de l‘eau est
toujours supérieur au repère minimum
durant l‘utilisation.
-- Utilisez uniquement de l‘eau froide pour
remplir le réservoir d‘eau.
-- N‘utilisez pas de l‘eau gazeuse ou autres
liquides pour remplir le réservoir.
Réglage de la finesse du café
moulu (fig. E)
Le sélecteur de finesse du café moulu (9) sert
à régler la finesse voulue pour le café moulu
lorsque vous utilisez des grains de café.
Le sélecteur de finesse du café moulu (9) peut
adopter diverses positions de réglage, pour
obtenir des grains moulus grossièrement ou
finement.
• Positionnez le sélecteur de finesse du café
moulu (9) selon vos désirs pour obtenir la
finesse de café moulu voulue.
Mise en marche et arrêt (fig. B)
• Pour mettre l’appareil en marche, appuyez
sur le bouton marche/arrêt (1). Le témoin
marche/arrêt (1) s‘allume.
21
FR
- Nettoyez le porte-filtre à café à l‘eau
savonneuse. Rincez le porte-filtre à café.
- Nettoyez le couvercle du compartiment
de grains de café à l‘eau savonneuse.
Rincez le couvercle du compartiment de
grains de café .
- Séchez soigneusement les accessoires.
• Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un
chiffon humide. Séchez l‘extérieur de
l‘appareil à l‘aide d‘un chiffon propre et
humide.
• Rincez l‘appareil.
• Pour arrêter l‘appareil, appuyez à nouveau
sur le bouton marche/arrêt (1). Le témoin
marche/arrêt (1) s‘éteint.
Moulin (fig. B & F)
FR
• Pour désactiver le moulin à café, appuyez
d‘abord sur le bouton marche/arrêt (2) puis
sur le bouton marche/arrêt (1) pour
commencer à préparer le café. Les témoins
marche/arrêt (1 & 2) s‘allument.
• Pour activer le moulin, appuyez à nouveau
sur le bouton marche/arrêt (2) lorsque le
témoin marche/arrêt (1) s‘éteint.
Préparation du café avec du café
moulu (fig. A, B, C, D & G)
Attention !
-- Utilisez uniquement du café moulu adapté
à l‘appareil.
-- Utilisez uniquement des filtres à café en
papier (1x4) adaptés à l‘appareil.
• Remplissez le réservoir d‘eau (14) avec la
quantité d‘eau requise.
• Placez le pot de café (16) sur la plaque
chauffante (18).
• Pour utiliser du café moulu, procédez
comme suit :
- Appuyez sur le bouton de déblocage (12)
pour ouvrir l‘ensemble de porte-filtre (11).
- Placez un filtre à café adapté dans le
porte-filtre à café (10).
- Versez la quantité de café requise dans
le filtre à café.
- Fermez l‘ensemble de porte-filtre (11)
pour enclencher le bouton de déblocage
(12).
• Appuyez sur le bouton marche/arrêt (2).
Le témoin marche/arrêt (2) s‘allume.
• Mettez l‘appareil en marche avec le bouton
marche/arrêt (1). Le témoin marche/arrêt
(1) s‘allume. L‘appareil commence à faire
le café.
• Pour interrompre le processus, appuyez
sur le bouton marche/arrêt (1).
• Si le processus est terminé, l‘appareil émet
un bip et passe en mode de maintien de
température. L‘appareil peut être mis hors
tension avec le bouton marche/arrêt (1).
Sinon, il s‘arrête automatiquement au bout
de 2 heures.
• Laissez l‘appareil refroidir complètement.
Préparer du café avec des grains
de café (fig. A - H)
Attention !
-- Utilisez uniquement des grains de café
adaptés à l‘appareil.
-- Utilisez uniquement des filtres à café en
papier (1x4) adaptés à l‘appareil.
• Remplissez le réservoir d‘eau (14) avec la
quantité d‘eau requise.
• Placez le pot de café (16) sur la plaque
chauffante (18).
• Pour utiliser des grains de café, procédez
comme suit :
- Ouvrez le couvercle (22).
- Remplissez complètement le
compartiment de grains de café (13).
- Fermez le couvercle (22).
- Réglez la finesse du café moulu.
Consultez la section ”Réglage de la
finesse du café moulu”.
- Appuyez sur le bouton de déblocage (12)
pour ouvrir l‘ensemble de porte-filtre (11).
- Placez un filtre à café adapté dans le
porte-filtre à café (10).
- Fermez l‘ensemble de porte-filtre (11)
pour enclencher le bouton de déblocage
(12).
- Réglez la quantité de café. Consultez la
section ”Réglage de la quantité de café”.
- Réglez la puissance du café. Consultez
la section ”Réglage de la puissance du
café”.
• Mettez l‘appareil en marche avec le bouton
marche/arrêt (1). Le témoin marche/arrêt
(1) s‘allume. L‘appareil commence à moudre
les grains de café et à préparer le café.
• Pour interrompre le processus, appuyez
sur le bouton marche/arrêt (1).
• Si le processus est terminé, l‘appareil émet
un bip et passe en mode de maintien de
température. L‘appareil peut être mis hors
tension avec le bouton marche/arrêt (1).
Sinon, il s‘arrête automatiquement au bout
de 2 heures.
• Laissez l‘appareil refroidir complètement.
22
- Nettoyez le porte-filtre à café à l‘eau
savonneuse.
- Nettoyez le couvercle du compartiment
de grains de café à l‘eau savonneuse.
- Séchez soigneusement les accessoires.
• Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un
chiffon humide. Séchez l‘extérieur de
l‘appareil à l‘aide d‘un chiffon propre et
humide.
• Rangez l‘appareil dans un endroit sec, hors
de portée des enfants et à l‘abri du gel.
L‘appareil bénéficie d‘une fonction de
retardateur afin de retarder le processus de
préparation du café pour qu‘il soit prêt à une
heure prédéfinie.
• Réglez l‘horloge. Consultez la section
”Réglage de l‘horloge”.
• Maintenez le bouton PROGRAM (5)
appuyé pour que le témoin PROGRAM (5)
clignote.
• Appuyez de manière répétée sur le bouton
HOUR (6) pour régler les heures.
• Appuyez de manière répétée sur le bouton
MINUTE (7) pour régler les minutes.
• Réglez la quantité de café. Consultez la
section ”Réglage de la quantité de café”.
• Réglez la puissance du café. Consultez la
section ”Réglage de la puissance du café”.
• Appuyez sur le bouton PROGRAM (5)
pour enregistrer les réglages. Le témoin
PROGRAM (5) s‘allume.
• Si l‘heure actuelle est l‘heure réglée,
l‘appareil démarre automatiquement.
• Pour interrompre le processus, appuyez
à nouveau sur le bouton PROGRAM (5).
Le témoin PROGRAM (5) s‘éteint.
Remarque : Si vous préparez du café avec du
café moulu, désactivez le moulin avant de
régler la quantité de café.
Nettoyage du compartiment
du moulin (fig. C & I)
Lorsque vous moulez des grains de café,
la poudre de café peut boucher le mécanisme
du moulin. Le compartiment du moulin (19)
doit être nettoyé dès que le symbole
d‘avertissement (E) s‘affiche (8). Le
compartiment du moulin (19) peut être nettoyé
toutes les 2 semaines pour éviter que le
mécanisme du moulin ne se bouche.
Attention !
-- Avant de nettoyer le compartiment du
moulin, procédez comme suit :
-- Éteignez l’appareil.
-- Débranchez la fiche secteur de la prise
murale.
-- Retirez le pot de café de la plaque
chauffante.
-- Videz le porte-filtre à café. Placez un filtre
à café adapté. Fermez l‘ensemble de
porte-filtre.
Nettoyage et entretien
Avertissement !
-- Avant le nettoyage ou l‘entretien, arrêtez
toujours l‘appareil, débranchez la fiche
secteur de la prise murale et attendez que
l‘appareil refroidisse.
-- Ne plongez pas l‘appareil dans l‘eau ou
autres liquides pour le nettoyer.
Attention !
-- N’utilisez pas de produits de nettoyage
agressifs ou abrasifs pour nettoyer l‘appareil.
-- Ne nettoyez pas l‘appareil avec des objets
coupants.
• Contrôlez régulièrement les éventuels
dommages sur l’appareil.
• Nettoyez les accessoires :
- Nettoyez le pot de café à l‘eau
savonneuse.
• Desserrez la vis (23) avec le tournevis (20).
• Ouvrez le couvercle (24).
• Nettoyez le compartiment du moulin (19)
avec la brosse (20).
• Fermez le couvercle (24).
• Serrez la vis (23) avec le tournevis (20).
Détartrage de l’appareil (fig. A - D)
L‘appareil doit être détartré dès que le témoin
de détartrage (D) s‘affiche (8). Si l‘appareil doit
être détartré, utilisez un détartrant adapté.
Des agents détartrants spéciaux sont
disponibles auprès de notre station d‘entretien.
23
FR
Fonction de retardateur (fig. B & C)
FR
Remarque : Si vous voulez détartrer l‘appareil
à un moment de votre choix, appuyez
simultanément sur le sélecteur de quantité de
café (3) et sur le sélecteur de puissance du
café (4) pour que le témoin de détartrage (D)
s‘affiche (8).
Remarque : Princess décline toute
responsabilité pour tout dommage occasionné
par les agents détartrants. Les dommages
causés par l‘absence de détartrage régulier de
l‘appareil ne sont pas couverts par la garantie.
Avertissement !
-- Avant son détartrage, arrêtez toujours
l‘appareil, débranchez la fiche secteur de
la prise murale et attendez que l‘appareil
refroidisse.
-- Ne plongez pas l‘appareil dans l‘eau ou
autres liquides pour le nettoyer.
Attention !
-- Attention lors du détartrage de l‘appareil
à ne pas endommager le mobilier ou les
vêtements.
-- N‘utilisez ni vinaigre, ni concentré de
vinaigre pour détartrer l‘appareil.
-- N‘utilisez pas d‘acide citrique pour détartrer
l‘appareil.
• Rincez l‘appareil avec de l‘eau propre :
- Remplissez le réservoir (14) avec de
l‘eau propre jusqu‘au repère maximum
sur l‘indicateur de niveau d‘eau (15).
- Placez le pot de café vide (16) sur la
plaque chauffante (18).
- Appuyez simultanément sur le sélecteur
de quantité de café (3) et sur le sélecteur
de puissance du café (4). Le témoin de
détartrage (D) s‘affiche (8).
- Mettez l‘appareil en marche avec le
bouton marche/arrêt (1).
- Laissez toute l‘eau s‘évacuer de l‘appareil.
• Débranchez la fiche secteur de la prise
murale.
• Laissez l‘appareil refroidir complètement.
• Nettoyez l‘appareil. Voir la section
”Nettoyage et entretien”.
Clause de non responsabilité
Sous réserve de modifications ; les spécifications
peuvent être modifiées sans préavis.
• Remplissez le réservoir d‘eau (7) avec un
agent détartrant adapté.
• Placez le pot de café (16) sur la plaque
chauffante (18).
• Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
• Mettez l‘appareil en marche avec le bouton
marche/arrêt (1).
• Laissez l‘appareil en marche pour que le
pot de café (16) contienne 1/3 de l‘agent
détartrant.
• Arrêtez l‘appareil avec le bouton marche/
arrêt (1).
• Laissez l‘agent détartrant agir environ
30 minutes.
• Mettez l‘appareil en marche avec le bouton
marche/arrêt (1).
• Laissez l‘appareil en marche pour que le
pot de café (16) contienne le reste de
l‘agent détartrant. Le témoin de détartrage
(D) disparaît (8).
24
Die für die Sicherheit verantwortlichen
Personen müssen klare Anweisungen
geben oder den Gebrauch des Geräts
beaufsichtigen.
• Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, von
einer externen Zeitschaltuhr oder einem
Fernsteuersystem betrieben zu werden.
• Dieses Gerät darf nur in geschlossenen
Räumen und ähnlichen Anwendungen wie
in Personalküchenbereichen von
Geschäften, Büros und anderen
Arbeitsumgebungen, in Gutshäusern und
von Kunden in Hotels, Motels und anderen
Wohnbereichen zum Schlafen und
Frühstücken verwendet werden.
Bedienungsanleitung
Die Bedienungsanleitung wurde im
entsprechenden Abschnitt zusammengestellt.
Machen Sie sich mit den Sicherheits­
anweisungen vertraut, wenn Sie die
Bedienungsanleitung lesen.
Gebrauch
• Gehen Sie beim Gebrauch des Geräts
stets vorsichtig vor.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
• Schützen Sie die elektrischen Teile stets
vor Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit.
• Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen
Händen. Betreiben Sie das Gerät nicht
barfuß.
• Führen Sie das Netzkabel vorsichtig, um
sicherzustellen, dass es nicht an der Kante
einer Arbeitsplatte hängen bleibt und nicht
versehentlich daran gezogen oder darüber
gestolpert wird.
• Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den
Netzstecker aus der Wandsteckdose zu
ziehen. Halten Sie das Netzkabel von
Hitzequellen, Öl und scharfen Kanten fern.
• Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
• Entfernen Sie kein Teil und kein Zubehör,
solange der Netzstecker noch mit der
Wandsteckdose verbunden ist. Ziehen Sie
stets zunächst den Netzstecker aus der
Wandsteckdose.
• Wird das Netzkabel beim Gebrauch
beschädigt, ziehen Sie sofort den
Netzstecker aus der Wandsteckdose.
Berühren Sie das Netzkabel nicht, solange
der Netzstecker noch nicht aus der
Wandsteckdose gezogen wurde.
Sicherheitsanweisungen
Achtung!
-- Beim Gebrauch von netzbetriebenen
Geräten müssen stets die grundsätzlichen
Sicherheitsanweisungen befolgt werden,
um die Gefahr von Bränden,
Stromschlägen und Personenverletzungen
zu verringern.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen, Duschen, Bassins
oder anderen Wasserbehältern.
• Lesen Sie das gesamte Handbuch vor
dem Gebrauch sorgfältig durch.
• Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist in
diesem Handbuch beschrieben. Der
Gebrauch von nicht empfohlenem Zubehör
oder das Ausführen von anderen als den
für dieses Gerät empfohlenen Arbeiten
kann gefährlich sein und zu
Personenverletzungen führen.
• Bewahren Sie dieses Handbuch zur
künftigen Bezugnahme auf.
• Kinder müssen stets beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerät spielen.
• Die Benutzung des Geräts durch Kinder
oder durch Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen, geistigen oder
motorischen Fähigkeiten oder ohne das
erforderliche Wissen und die nötige
Erfahrung kann gefährlich sein!
25
DE
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben ein Princess Gerät erworben.
Unser Ziel ist es, Qualitätsprodukte mit einem
geschmackvollen Design zu einem
erschwinglichen Preis anzubieten. Wir hoffen,
dass Sie viele Jahre Gefallen an diesem Gerät
finden.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht
gebraucht wird, sowie vor der Zerlegung
bzw. dem Zusammenbau und vor der
Reinigung und Wartung.
Sicherheit Anderer
DE
• Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern
oder anderen Personen benutzen, die mit
dieser Bedienungsanleitung nicht vertraut
sind.
• Lassen Sie keine Kinder oder Tiere in die
Nähe des Arbeitsbereichs kommen. Lassen
Sie keine Kinder oder Tiere das Gerät oder
das Netzkabel berühren.
• Wird das Gerät in der Nähe von Kindern
verwendet, ist eine strenge Aufsicht
erforderlich.
Nach dem Gebrauch
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose und lassen Sie das Gerät
abkühlen, bevor Sie es unbeaufsichtigt
zurücklassen oder bevor Sie Teile des
Geräts austauschen, reinigen oder
überprüfen.
• Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch
an einem trockenen Ort auf. Vergewissern
Sie sich, dass Kinder keinen Zugang zu
den aufbewahrten Geräten haben.
Überprüfung und Reparaturen
• Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf
beschädigte oder defekte Teile. Überprüfen
Sie das Gerät auf gebrochene Teile,
Schäden an den Schaltern und auf andere
Zustände, die den Betrieb beeinträchtigen
können.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein
Teil beschädigt oder defekt ist.
• Lassen Sie ein beschädigtes oder defektes
Teil von einem autorisierten Reparaturbetrieb
reparieren oder austauschen.
• Versuchen Sie niemals, andere als in
diesem Handbuch angegebene Teile zu
entfernen oder auszutauschen.
• Prüfen Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch
auf Verschleiß und Beschädigung.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das
Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der
Netzstecker beschädigt oder defekt, muss
das Teil vom Hersteller oder einem
autorisierten Reparaturbetrieb ausgetauscht
werden.
Sicherheitsanweisungen für
Kaffeemaschinen
• Überprüfen Sie vor dem Gebrauch stets,
dass die Netzspannung mit der Spannung
auf dem Typenschild des Geräts
übereinstimmt.
• Schließen Sie das Gerät an eine geerdete
Wandsteckdose an. Verwenden Sie
nötigenfalls ein geerdetes Verlängerungskabel
mit einem geeigneten Durchmesser
(mindestens 3 x 1 mm2).
• Verwenden Sie das Gerät nur in frostfreien
Umgebungen, wenn das Gerät mit Wasser
gefüllt ist.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten
Umgebungen.
• Stellen Sie das Gerät auf eine stabile,
flache Oberfläche.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße
Oberflächen oder in die Nähe von offenen
Flammen.
• Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser
und Dampf um, um Verbrennungen zu
vermeiden.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose, wenn das Gerät während
eines längeren Zeitraums nicht gebraucht
wird.
Beschreibung (Abb. A)
Ihre 249401 Princess Kaffeemaschine wurde
zur Zubereitung von Kaffee in Form von
Kaffeebohnen oder gemahlenem Kaffee
konzipiert. Das Gerät ist nur für den
Hausgebrauch geeignet.
1.Ein-/Aus-Taste (Kaffeemaschine)
2.Ein-/Aus-Taste (Mahlfunktion)
3.Kaffeemengenwähler
4.Kaffeestärkenwähler
26
Gebrauch
5.Taste PROGRAM
6.Taste HOUR
7.Taste MINUTE
8.Anzeige
9.Feinheitswähler für gemahlenen Kaffee
10.Kaffeefilterhalter
11.Filterhalter-Baugruppe
12.Freigabetaste (Filterhalter-Baugruppe)
13.Kaffeebohnenfach
14.Wasserbehälter
15.Wasserstandanzeige
16.Kaffeekanne
17.Kaffeestandanzeige
18.Heizplatte
19.Mahlfach
20.Bürste / Schraubendreher
Achtung!
-- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Wandsteckdose,
bevor Sie den Wasserbehälter füllen.
-- Füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit
mehr Wasser, als es zur Zubereitung des
Kaffees erforderlich ist. Verwenden Sie nur
die zur Zubereitung des Kaffees erforderliche
Wassermenge. Das Gerät stoppt automatisch,
sobald der Wasserbehälter leer ist.
Vorsicht!
-- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne
Wasser im Wasserbehälter.
-- Überschreiten Sie beim Füllen des
Wasserbehälters nicht die Maximalmarke.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstand
beim Gebrauch stets oberhalb der
Mindestmarke liegt.
-- Verwenden Sie ausschließlich kaltes
Wasser, um den Wasserbehälter zu füllen.
-- Verwenden Sie kein kohlesäurehaltiges
Wasser oder andere Flüssigkeiten, um den
Wasserbehälter zu füllen.
-- Gießen Sie kein Wasser in das
Kaffeebohnenfach.
Erster Gebrauch
Vorbereitung
• Reinigen Sie das Zubehör:
- Reinigen Sie die Kaffeekanne in
Seifenwasser. Spülen Sie die
Kaffeekanne aus.
- Reinigen Sie den Kaffeefilterhalter in
Seifenwasser. Spülen Sie den
Kaffeefilterhalter ab.
- Reinigen Sie den Deckel des
Kaffeebohnenfachs in Seifenwasser.
Spülen Sie den Deckel des
Kaffeebohnenfachs ab.
- Trocknen Sie das Zubehör gründlich ab.
• Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit
einem feuchten Lappen. Trocknen Sie das
Äußere des Geräts mit einem sauberen
trockenen Lappen ab.
• Spülen Sie das Gerät.
• Öffnen Sie den Deckel (21).
• Füllen Sie den Wasserbehälter (14) bis zur
erforderlichen Marke auf der
Wasserstandsanzeige (15) mit Wasser.
• Schließen Sie den Deckel (21).
Einstellen der Kaffeemenge
(Abb. B & C)
Einstellen der Uhr (Abb. B & C)
Der Kaffeemengenwähler (3) wird zur
Einstellung der erforderlichen Kaffeemenge
verwendet. Der Kaffeemengenwähler (3) kann
auf 2, 4, 6, 8 oder 10 Tassen eingestellt
werden.
• Drücken Sie wiederholt auf den
Kaffeemengenwähler (3), um die
Kaffeemenge einzustellen. Die Anzahl der
Tassen (A) erscheint auf der Anzeige (8).
Wird der Netzstecker zum ersten Mal in die
Wandsteckdose gesteckt, leuchtet die Anzeige
(8) auf, um anzuzeigen, dass die Uhr
eingestellt werden kann.
• Drücken Sie wiederholt auf die Taste
HOUR (6), um die Stunden einzustellen.
• Drücken Sie wiederholt auf die Taste
MINUTE (7), um die Minuten einzustellen.
Die Zeit erscheint auf der Anzeige (8).
27
DE
Füllen des Wasserbehälters
(Abb. D)
Einstellen der Kaffeestärke
(Abb. B & C)
Kaffee kochen mit gemahlenem
Kaffee (Abb. A, B, C, D & G)
Vorsicht!
-- Verwenden Sie nur gemahlenen Kaffee,
der für das Gerät geeignet sind.
-- Verwenden Sie nur Papier-Kaffeefilter
(1x4), die für das Gerät geeignet sind.
DE
Der Kaffeestärkenwähler (4) wird zur Einstellung
der erforderlichen Kaffeestärke verwendet.
Der Kaffeestärkenwähler (4) kann auf milden
Kaffee (1 Kaffeebohne), mittelstarken Kaffee
(2 Kaffeebohnen) und starken Kaffee (3
Kaffeebohnen) eingestellt werden.
• Drücken Sie wiederholt auf den
Kaffeestärkenwähler (4), um die Kaffeestärke
einzustellen. Die Anzahl der Kaffeebohnen
(B) erscheint auf der Anzeige (8).
• Füllen Sie den Wasserbehälter (14) mit der
erforderlichen Wassermenge.
• Stellen Sie die Kaffeekanne (16) auf die
Heizplatte (18).
• Um gemahlenen Kaffee zu verwenden,
führen Sie Folgendes durch:
- Drücken Sie auf die Freigabetaste (12),
um die Filterhalter-Baugruppe (11) zu
öffnen.
- Legen Sie einen geeigneten Kaffeefilter
in den Kaffeefilterhalter (10) ein.
- Geben Sie die erforderliche Kaffeemenge
in den Kaffeefilter.
- Schließen Sie die Filterhalter-Baugruppe
(11), bis die Freigabetaste (12) einrastet.
• Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste (2). Die
Ein-/Aus-Tastenanzeige (2) leuchtet auf.
• Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/AusTaste (1) ein. Die Ein-/Aus-Tastenanzeige
(1) leuchtet auf. Das Gerät beginnt mit der
Zubereitung des Kaffees.
• Um den Vorgang zu unterbrechen,
drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste (1).
• Ist der Vorgang abgeschlossen, gibt das
Gerät ein Signal von sich und schaltet in
den Warmhaltemodus. Das Gerät kann mit
der Ein-/Aus-Taste (1) abgeschaltet
werden; andernfalls schaltet es sich nach
2 Stunden automatisch aus.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
Einstellen der Feinheit von
gemahlenem Kaffee (Abb. E)
Der Feinheitswähler für gemahlenen Kaffee
(9) wird zur Einstellung der erforderlichen
Feinheit von gemahlenem Kaffee bei der
Verwendung von Kaffeebohnen verwendet.
Der Feinheitswähler für gemahlenen Kaffee
(9) kann auf verschiedene Positionen von
feinkörnig bis grobkörnig eingestellt werden.
• Drehen Sie den Feinheitswähler für
gemahlenen Kaffee (9) auf die
erforderliche Position, um die Feinheit des
gemahlenen Kaffees einzustellen.
Ein- und Ausschalten (Abb. B)
• Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie
auf die Ein-/Aus-Taste (1). Die Ein-/AusTastenanzeige (1) leuchtet auf.
• Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie
erneut auf die Ein-/Aus-Taste (1).
Die Ein-/Aus-Tastenanzeige (1) erlischt.
Mahlfunktion (Abb. B & F)
• Um die Mahlfunktion abzuschalten,
drücken Sie zunächst auf die Ein-/AusTaste (2) und anschließend auf die Ein-/
Aus-Taste (1), um die Kaffeezubereitung
zu starten. Die Ein-/Aus-Tastenanzeigen
(1 & 2) leuchten auf.
• Um die Mahlfunktion einzuschalten,
drücken Sie erneut auf die Ein-/Aus-Taste
(2), wenn die Ein-/Aus-Tastenanzeige (1)
aus ist.
Zubereitung von Kaffee mit
Kaffeebohnen (Abb. A - H)
Vorsicht!
-- Verwenden Sie nur Kaffeebohnen, die für
das Gerät geeignet sind.
-- Verwenden Sie nur Papier-Kaffeefilter
(1x4), die für das Gerät geeignet sind.
• Füllen Sie den Wasserbehälter (14) mit der
erforderlichen Wassermenge.
28
• Drücken Sie wiederholt auf die Taste
HOUR (6), um die Stunden einzustellen.
• Drücken Sie wiederholt auf die Taste
MINUTE (7), um die Minuten einzustellen.
• Stellen Sie die Kaffeemenge ein. Siehe
Abschnitt ”Einstellen der Kaffeemenge”.
• Stellen Sie die Stärke des Kaffees ein.
Siehe Abschnitt ”Einstellen der Kaffeestärke”.
• Drücken Sie auf die Taste PROGRAM (5),
um die Einstellungen zu speichern. Die
PROGRAM Tastenanzeige (5) leuchtet auf.
• Falls die aktuelle Zeit die eingestellte Zeit
ist, arbeitet das Gerät automatisch.
• Um den Vorgang zu unterbrechen, drücken
Sie erneut auf die Taste PROGRAM (5).
Die PROGRAM Tastenanzeige (5) erlischt.
Hinweis: Falls Sie gemahlenem Kaffee
zubereiten, schalten Sie die Mahlfunktion ab,
bevor Sie die Kaffeemenge einstellen.
Reinigung und Wartung
Achtung!
-- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung
und Wartung stets aus, ziehen Sie den
Netzstecker aus der Wandsteckdose und
warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
-- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung
niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten
ein.
Vorsicht!
-- Verwenden Sie keine aggressiven oder
scheuernden Mittel, um das Gerät zu reinigen.
-- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände,
um das Gerät zu reinigen.
• Kontrollieren Sie das Gerät regelmäßig auf
mögliche Schäden.
• Reinigen Sie das Zubehör:
- Reinigen Sie die Kaffeekanne in
Seifenwasser.
- Reinigen Sie den Kaffeefilterhalter in
Seifenwasser.
- Reinigen Sie den Deckel des
Kaffeebohnenfachs in Seifenwasser.
- Trocknen Sie das Zubehör gründlich ab.
• Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit
einem feuchten Lappen. Trocknen Sie das
Äußere des Geräts mit einem sauberen
trockenen Lappen ab.
Startverzögerungsfunktion
(Abb. B & C)
Das Gerät hat eine Startverzögerungsfunktion,
die es ermöglicht, den Beginn des Kaffee­
zubereitungsvorgangs zu verzögern, damit Ihr
Kaffee zu einer voreingestellten Zeit fertig ist.
• Stellen Sie die Uhr ein. Siehe Abschnitt
”Einstellen der Uhr”.
• Halten Sie die Taste PROGRAM (5)
gedrückt, bis die PROGRAM Tastenanzeige
(5) blinkt.
29
DE
• Stellen Sie die Kaffeekanne (16) auf die
Heizplatte (18).
• Um Kaffeebohnen zu verwenden, führen
Sie Folgendes durch:
- Öffnen Sie den Deckel (22).
- Füllen Sie das Kaffeebohnenfach (13)
vollständig mit Kaffeebohnen auf.
- Schließen Sie den Deckel (22).
- Stellen Sie die Feinheit des gemahlenen
Kaffees ein. Siehe Abschnitt ”Einstellen
der Feinheit von gemahlenem Kaffee”.
- Drücken Sie auf die Freigabetaste (12),
um die Filterhalter-Baugruppe (11) zu
öffnen.
- Legen Sie einen geeigneten Kaffeefilter
in den Kaffeefilterhalter (10) ein.
- Schließen Sie die Filterhalter-Baugruppe
(11), bis die Freigabetaste (12) einrastet.
- Stellen Sie die Kaffeemenge ein. Siehe
Abschnitt ”Einstellen der Kaffeemenge”.
- Stellen Sie die Stärke des Kaffees ein.
Siehe Abschnitt ”Einstellen der
Kaffeestärke”.
• Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/AusTaste (1) ein. Die Ein-/Aus-Tastenanzeige
(1) leuchtet auf. Das Gerät beginnt, die
Kaffeebohnen zu mahlen und bereitet den
Kaffee zu.
• Um den Vorgang zu unterbrechen, drücken
Sie auf die Ein-/Aus-Taste (1).
• Ist der Vorgang abgeschlossen, gibt das
Gerät ein Signal von sich und schaltet in
den Warmhaltemodus. Das Gerät kann mit
der Ein-/Aus-Taste (1) abgeschaltet werden;
andernfalls schaltet es sich nach 2 Stunden
automatisch aus.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
• Bewahren Sie das Gerät an einem
trockenen, frostfreien und für Kinder
unerreichbaren Ort auf.
Reinigung des Mahlfachs
(Abb. C & I)
DE
Beim Mahlen von Kaffeebohnen kann
Kaffeepulver den Mahlmechanismus verstopfen.
Das Mahlfach (19) muss gereinigt werden,
wenn das Warnsymbol (E) auf der Anzeige (8)
erscheint. Das Mahlfach (19) kann alle 2 Wochen
gereinigt werden, um zu verhindern, dass der
Mahlmechanismus verstopft wird.
Vorsicht!
-- Treffen Sie vor der Reinigung des Mahlfachs
folgende Maßnahmen:
-- Schalten Sie das Gerät aus.
-- Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose.
-- Nehmen Sie die Kaffeekanne von der
Heizplatte.
-- Leeren Sie den Kaffeefilterhalter. Legen
Sie einen geeigneten Kaffeefilter ein.
Schließen Sie die Filterhalter-Baugruppe.
• Lösen Sie die Schraube (23) mit einem
Schraubendreher (20).
• Öffnen Sie den Deckel (24).
• Reinigen Sie das Mahlfach (19) mit der
Bürste (20).
• Schließen Sie den Deckel (24).
• Ziehen Sie die Schraube (23) mit einem
Schraubendreher (20) an.
Entkalken des Geräts (Abb. A - D)
Das Gerät muss entkalkt werden, wenn die
Entkalkungsanzeige (D) auf der Anzeige (8)
erscheint. Muss das Gerät entkalkt werden,
verwenden Sie einen geeigneten Entkalker.
Spezielle Entkalker sind bei unserem
Kundendienst erhältlich.
Hinweis: Wenn Sie das Gerät zu einem
beliebigen anderen Zeitpunkt entkalken
möchten, drücken Sie gleichzeitig auf den
Kaffeemengenwähler (3) und den
Kaffeestärkenwähler (4), damit die
Entkalkungsanzeige (D) auf der Anzeige (8)
erscheint.
Hinweis: Princess haftet nicht für durch
Entkalker entstandene Schäden. Schäden,
die durch ein nicht regelmäßiges Entkalken
des Geräts entstanden sind, sind nicht von der
Garantie abgedeckt.
Achtung!
-- Ziehen Sie vor dem Entkalken des Geräts
den Netzstecker aus der Wandsteckdose
und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt
ist.
-- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung
niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten
ein.
Vorsicht!
-- Gehen Sie beim Entkalken des Geräts
vorsichtig vor, um Schäden an Möbeln
oder Kleidung zu vermeiden.
-- Verwenden Sie keinen Essig und kein
Essigkonzentrat, um das Gerät zu entkalken.
-- Verwenden Sie keine Zitronensäue,
um das Gerät zu entkalken.
• Füllen Sie den leeren Wasserbehälter (7)
mit einem geeigneten Entkalker.
• Stellen Sie die Kaffeekanne (16) auf die
Heizplatte (18).
• Stecken Sie den Netzstecker in die
Wandsteckdose.
• Schalten Sie das Gerät mit dem
Ein-/Aus-Schalter (1) ein.
• Lassen Sie das Gerät laufen, bis sich
1/3 des Entkalkers in der Kaffeekanne (16)
befindet.
• Schalten Sie das Gerät mit dem
Ein-/Aus-Schalter (1) aus.
• Lassen Sie den Entkalker ca. 30 Minuten
lang einwirken.
• Schalten Sie das Gerät mit dem
Ein-/Aus-Schalter (1) ein.
• Lassen Sie das Gerät laufen, bis sich der
restliche Entkalker in der Kaffeekanne (16)
befindet. Die Entkalkungsanzeige (D)
verschwindet von der Anzeige (8).
• Spülen Sie das Gerät mit sauberem
Wasser durch:
- Füllen Sie den Wasserbehälter (14) bis
zur Maximalmarke auf der
Wasserstandsanzeige (15) mit sauberem
Wasser.
30
DE
- Stellen Sie die leere Kaffeekanne (16)
auf die Heizplatte (18).
- Drücken Sie gleichzeitig auf den
Kaffeemengenwähler (3) und den
Kaffeestärkenwähler (4). Die
Entkalkungsanzeige (D) erscheint auf
der Anzeige (8).
- Schalten Sie das Gerät mit dem
Ein-/Aus-Schalter (1) ein.
- Lassen Sie das gesamte Wasser durch
das Gerät laufen.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
• Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt
”Reinigung und Wartung”.
Haftungsausschluss
Änderungen vorbehalten; die Daten können
ohne Vorankündigung geändert werden.
31
¡Enhorabuena!
Ha adquirido un aparato Princess. Nuestro
objetivo es suministrar productos de calidad
con un diseño elegante a un precio asequible.
Esperamos que disfrute de este aparato
durante muchos años.
Instrucciones de uso
Las instrucciones de uso se han incluido
en la sección correspondiente. Familiarícese
con las instrucciones de seguridad cuando
consulte las instrucciones de uso.
ES
Instrucciones de seguridad
¡Advertencia!
-- Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre
deben seguirse instrucciones de seguridad
básicas a fin de reducir el riesgo de
incendios, descargas eléctricas y lesiones
personales.
-- No utilice el aparato cerca de bañeras,
duchas, lavabos u otros recipientes que
contengan agua.
• Lea detenidamente el manual íntegro
antes del uso.
• En el presente manual se describe el uso
previsto de este aparato. La utilización de
cualquier accesorio o la realización de
operaciones distintas a las recomendadas
con este aparato puede provocar un riesgo
de lesiones personales.
• Conserve este manual para consultas
posteriores.
• Supervise siempre a los niños para
asegurarse de que no jueguen con el
aparato.
• La utilización de este aparato por niños
o personas con una discapacidad física,
sensorial, mental o motora o que no
tengan el conocimiento y la experiencia
necesarios puede provocar riesgos. Las
personas responsables de su seguridad
deben ofrecer instrucciones explícitas
o supervisar la utilización del aparato.
• El aparato no se ha diseñado para funcionar
mediante un temporizador externo o un
sistema de control remoto independiente.
• Este aparato se ha diseñado para su uso
únicamente en interiores y en aplicaciones
tales como zonas de cocina para el
personal en tiendas, oficinas y otros
entornos laborales; granjas; por parte de
clientes en hoteles, moteles y otros
entornos de tipo residencial; así como
pensiones, etc.
Uso
• Tenga siempre cuidado cuando utilice el
aparato.
• No utilice el aparato en el exterior.
• Proteja siempre los componentes eléctricos
del agua o de la humedad excesiva.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas. No utilice el aparato si se
encuentra descalzo.
• Guíe con cuidado el cable eléctrico para
asegurarse de que no cuelgue por encima
del borde de una superficie de trabajo
y pueda engancharse accidentalmente
o tropezarse con él.
• Nunca tire del cable eléctrico para
desconectar el enchufe de la red eléctrica.
Mantenga el cable eléctrico alejado del
calor, del aceite y de las aristas vivas.
• Apague el aparato antes de desconectar el
enchufe de la red eléctrica.
• No quite ninguna pieza o accesorio
cuando el enchufe esté conectado a la red
eléctrica. Desconecte siempre primero el
enchufe de la red eléctrica.
• Si el cable eléctrico resulta dañado durante
el uso, desconecte inmediatamente el
enchufe de la red eléctrica. No toque el
cable eléctrico antes de desconectar el
enchufe de la red eléctrica.
• Desconecte el enchufe de la red eléctrica
cuando el aparato no esté en uso, antes
del montaje o el desmontaje y antes de la
limpieza y el mantenimiento.
32
• Conecte el aparato a un enchufe con toma
de tierra. En caso necesario, utilice un
cable alargador con toma de tierra de un
diámetro adecuado (al menos 3 x 1 mm2).
• Utilice el aparato únicamente en entornos
sin hielo si el aparato está lleno de agua.
• No utilice el aparato en entornos húmedos.
• Coloque el aparato sobre una superficie
estable y plana.
• No coloque el aparato sobre superficies
calientes ni cerca de llamas abiertas.
• Tenga cuidado con el agua caliente y el
vapor para evitar quemaduras.
• Desconecte el enchufe eléctrico de la red
si el aparato no se utiliza durante un
periodo prolongado.
• No deje que el aparato sea utilizado por
niños o por personas que no estén
familiarizadas con estas instrucciones de
uso.
• No permita que niños ni animales se
acerquen a la zona de trabajo. No permita
que niños ni animales toquen el aparato ni
el cable eléctrico. Es necesario estar muy
atento cuando se utiliza el aparato cerca
de niños.
Tras el uso
• Desconecte el enchufe de la red eléctrica y
deje que se enfríe el aparato si va a dejarlo
desatendido y antes de sustituir, limpiar
o inspeccionar piezas del aparato.
• Almacene el aparato en un lugar seco
cuando no lo utilice. Asegúrese de que los
niños no tengan acceso a los aparatos
almacenados.
Descripción (fig. A)
La cafetera 249401 Princess se ha diseñado
para preparar café con granos de café o café
molido. El aparato es adecuado sólo para uso
doméstico.
1.Botón de encendido/apagado (cafetera)
2.Botón de encendido/apagado
(función de molinillo)
3.Selector de cantidad de café
4.Selector de fuerza del café
5.Botón PROGRAM
6.Botón HOUR
7.Botón MINUTE
8.Visor
9.Selector de nivel de molido del café
10.Portafiltro de café
11.Conjunto del portafiltro
12.Botón de desbloqueo
(conjunto del portafiltro)
13.Compartimento de granos de café
14.Depósito de agua
15.Indicador de nivel de agua
16.Cafetera
17.Indicador de nivel de café
18.Placa de calentamiento
19.Compartimento de molido
20.Cepillo / destornillador
Inspección y reparaciones
• Compruebe periódicamente si el aparato
está dañado o tiene piezas defectuosas.
Inspeccione el aparato para comprobar si
hay piezas rotas, interruptores dañados
y otras situaciones que puedan afectar al
funcionamiento.
• No utilice el aparato si hay alguna pieza
dañada o defectuosa.
• Encargue al servicio técnico autorizado
que repare o sustituya las piezas
defectuosas o dañadas.
• Nunca intente quitar o sustituir piezas que
no sean las especificadas en este manual.
• Antes del uso, compruebe si el cable
eléctrico presenta desgaste o daños.
• No utilice el aparato si el cable eléctrico
o el enchufe eléctrico está dañado
o defectuoso. Si el cable eléctrico
o el enchufe eléctrico está dañado o
defectuoso, éste debe ser sustituido por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.
Instrucciones de seguridad para
cafeteras
• Antes del uso, compruebe siempre que la
tensión de red sea la misma que se indica
en la placa de características del aparato.
33
ES
Seguridad de otras personas
Uso inicial
Preparación
ES
• Limpie los accesorios:
- Limpie la cafetera con agua jabonosa.
Aclare la cafetera.
- Limpie el portafiltro de café con agua
jabonosa. Aclare el portafiltro de café.
- Limpie la tapa del compartimento de
granos de café con agua jabonosa.
Aclare la tapa del compartimento de
granos de café.
- Seque bien los accesorios.
• Limpie el exterior del aparato con un paño
húmedo. Seque el exterior del aparato con
un paño limpio y seco.
• Aclare el aparato.
Ajuste del reloj (fig. B & C)
Cuando el enchufe eléctrico se inserta en la
toma de pared por primera vez, el visor (8) se
ilumina para indicar que puede ajustarse el reloj.
• Pulse repetidamente el botón HOUR (6)
para ajustar las horas.
• Pulse repetidamente el botón MINUTE (7)
para ajustar los minutos. La hora se
muestra en el visor (8).
Uso
Llenado del depósito de agua
(fig. D)
¡Advertencia!
-- Antes de llenar el depósito de agua,
apague el aparato y retire el enchufe
eléctrico de la toma de pared.
-- No llene el depósito de agua con más
agua de la necesaria para preparar el café.
Utilice sólo la cantidad de agua necesaria
para preparar el café. El aparato se
detiene automáticamente cuando se vacía
el depósito de agua.
¡Atención!
-- No utilice el aparato sin agua en el
depósito.
-- No supere la marca de máximo cuando llene
el depósito de agua. Asegúrese de que el
nivel de agua esté siempre por encima de la
marca de mínimo durante el uso.
-- Utilice únicamente agua fría para llenar el
depósito de agua.
-- No utilice agua carbonatada ni otros
líquidos para llenar el depósito de agua.
-- No eche agua en el compartimento de
granos de café.
• Abra la cubierta (21).
• Llene el depósito de agua (14) con agua
hasta la marca deseada en el indicador de
nivel de agua (15).
• Cierre la cubierta (21).
Ajuste de la cantidad de café
(fig. B & C)
El selector de cantidad de café (3) se utiliza
para ajustar la cantidad de café deseada.
El selector de cantidad de café (3) puede
ajustarse a 2, 4, 6, 8 ó 10 tazas.
• Pulse repetidamente el selector de cantidad
de café (3) para ajustar la cantidad de
café. El número de taza (A) se muestra en
el visor (8).
Ajuste de la fuerza del café
(fig. B & C)
El selector de fuerza del café (4) se utiliza
para ajustar la fuerza del café deseada.
El selector de fuerza del café (4) puede
ajustarse a café débil (1 grano de café),
café medio (2 granos de café) y café fuerte
(3 granos de café).
• Pulse repetidamente el selector de fuerza
del café (4) para ajustar la fuerza del café.
El número de granos de café (B) se
muestra en el visor (8).
Ajuste del nivel de molido del
café (fig. E)
El selector de nivel de molido del café (9) se
utiliza para ajustar el nivel de molido del café
cuando se utilizan granos de café. El selector
de nivel de molido del café (9) puede
ajustarse a distintas posiciones desde café
molido fino a café molido grueso.
• Gire el selector de nivel de molido del café
(9) a la posición deseada para ajustar el
nivel de molido del café.
34
Encendido y apagado (fig. B)
Función de molinillo (fig. B & F)
• Para apagar la función de molinillo, pulse
primero el botón de encendido/apagado
(2) y posteriormente pulse el botón de
encendido/apagado (1) para empezar
a preparar café. Los indicadores del botón
de encendido/apagado (1 & 2) se encienden.
• Para activar la función de molinillo, pulse el
botón de encendido/apagado (2) de nuevo
cuando el indicador de encendido/apagado
(1) esté apagado.
Preparación de café con granos
de café (fig. A - H)
¡Atención!
-- Utilice únicamente granos de café que
sean adecuados para el aparato.
-- Utilice únicamente filtros de café de papel
(1x4) que sean adecuados para el aparato.
Preparación de café con café
molido (fig. A, B, C, D & G)
• Llene el depósito de agua (14) con la
cantidad deseada de agua.
• Coloque la cafetera (16) sobre la placa de
calentamiento (18).
• Para usar granos de café, realice las
siguientes acciones:
- Abra la cubierta (22).
- Llene completamente el compartimento
de granos de café (13).
- Cierre la cubierta (22).
- Ajuste el nivel de molido del café.
Consulte la sección ”Ajuste del nivel de
molido del café”.
- Pulse el botón de desbloqueo (12) para
abrir el conjunto de portafiltro (11).
- Coloque un filtro de café adecuado en el
portafiltro de café (10).
- Cierre el conjunto del portafiltro (11)
hasta que el botón de desbloqueo (12)
encaje en su posición.
- Ajuste la cantidad de café. Consulte la
sección ”Ajuste de la cantidad de café”.
- Ajuste la fuerza del café. Consulte la
sección ”Ajuste de la fuerza del café”.
• Encienda el aparato con el botón de
encendido/apagado (1). El indicador del
botón de encendido/apagado (1) se
enciende.
¡Atención!
-- Utilice únicamente café molido que sea
adecuado para el aparato.
-- Utilice únicamente filtros de café de papel
(1x4) que sean adecuados para el aparato.
• Llene el depósito de agua (14) con la
cantidad deseada de agua.
• Coloque la cafetera (16) sobre la placa de
calentamiento (18).
• Para usar café molido, realice las
siguientes acciones:
- Pulse el botón de desbloqueo (12) para
abrir el conjunto de portafiltro (11).
- Coloque un filtro de café adecuado en el
portafiltro de café (10).
- Ponga la cantidad de café deseada en
el filtro de café.
- Cierre el conjunto del portafiltro (11)
hasta que el botón de desbloqueo (12)
encaje en su posición.
• Pulse el botón de encendido/apagado (2).
El indicador del botón de encendido/
apagado (2) se enciende.
• Encienda el aparato con el botón de
encendido/apagado (1).
35
ES
El indicador del botón de encendido/
apagado (1) se enciende. El aparato
empieza a preparar el café.
• Para interrumpir el proceso, pulse el botón
de encendido/apagado (1).
• Cuando se haya completado el proceso,
el aparato pitará y pasará al modo de
mantenimiento en caliente. El aparato
puede apagarse con el botón de
encendido/apagado (1) o se apaga
automáticamente tras 2 horas.
• Deje que el aparato se enfríe
completamente.
• Para encender el aparato, pulse el botón
de encendido/apagado (1). El indicador del
botón de encendido/apagado (1) se
enciende.
• Para apagar el aparato, pulse el botón de
encendido/apagado (1) de nuevo.
El indicador del botón de encendido/
apagado (1) se apaga.
El aparato empieza a moler los granos de
café y a preparar el café.
• Para interrumpir el proceso, pulse el botón
de encendido/apagado (1).
• Cuando se haya completado el proceso,
el aparato pitará y pasará al modo de
mantenimiento en caliente. El aparato
puede apagarse con el botón de
encendido/apagado (1) o se apaga
automáticamente tras 2 horas.
• Deje que el aparato se enfríe
completamente.
Función de retardo de puesta
en marcha (fig. B & C)
ES
El aparato tiene una función de retardo de
puesta en marcha con la cual es posible
retrasar la puesta el marcha del proceso de
preparación de café y tener el café listo a una
hora preajustada.
• Ajuste el reloj. Consulte la sección
”Ajuste del reloj”.
• Mantenga pulsado el botón PROGRAM (5)
hasta que el indicador del botón
PROGRAM (5) parpadee.
• Pulse repetidamente el botón HOUR (6)
para ajustar las horas.
• Pulse repetidamente el botón MINUTE (7)
para ajustar los minutos.
• Ajuste la cantidad de café. Consulte la
sección ”Ajuste de la cantidad de café”.
• Ajuste la fuerza del café. Consulte la
sección ”Ajuste de la fuerza del café”.
• Pulse el botón PROGRAM (5) para
guardar los ajustes. El indicador del botón
PROGRAM (5) se enciende.
• Si la hora actual es la hora de ajuste, el
aparato funcionará automáticamente.
• Para interrumpir el proceso, pulse el botón
PROGRAM (5) de nuevo. El indicador del
botón PROGRAM (5) se apaga.
Nota: Si hace café con granos de café,
desactive la función de molinillo antes de
ajustar la cantidad de café.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
-- Antes de la limpieza o el mantenimiento,
apague siempre el aparato, retire el enchufe
eléctrico de la toma de pared y espere
hasta que se haya enfriado el aparato.
-- No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos de limpieza.
¡Atención!
-- No utilice productos de limpieza agresivos
o abrasivos para limpiar el aparato.
-- No utilice objetos afilados para limpiar el
aparato.
• Compruebe periódicamente si el aparato
presenta algún daño.
• Limpie los accesorios:
- Limpie la cafetera con agua jabonosa.
- Limpie el portafiltro de café con agua
jabonosa.
- Limpie la tapa del compartimento de
granos de café con agua jabonosa.
- Seque bien los accesorios.
• Limpie el exterior del aparato con un paño
húmedo. Seque el exterior del aparato con
un paño limpio y seco.
• Almacene el aparato en un lugar seco donde
no hiele, fuera del alcance de los niños.
Limpieza del compartimento de
molido (fig. C & I)
Al moler los granos de café, el polvo del café
puede atascar el mecanismo de molido. El
compartimento de molido (19) debe limpiarse
cuando aparezca el símbolo de advertencia
(E) en el visor (8). El compartimento de molido
(19) puede limpiarse cada 2 semanas para
evitar que el mecanismo de molido se atasque.
¡Atención!
-- Antes de limpiar el compartimento de
molido, realice las siguientes acciones:
-- Apague el aparato.
-- Retire el enchufe eléctrico de la toma de
pared.
-- Retire la cafetera de la placa de
calentamiento.
-- Vacíe el portafiltro de café. Coloque un
filtro de café adecuado. Cierre el conjunto
del portafiltro.
36
• Inserte el enchufe eléctrico en la toma de
pared.
• Encienda el aparato con el interruptor de
encendido/apagado (1).
• Deje que funcione el aparato hasta que 1/3
del producto descalcificador esté en la
cafetera (16).
• Apague el aparato con el interruptor de
encendido/apagado (1).
• Deje que el producto descalcificador actúe
durante aproximadamente 30 minutos.
• Encienda el aparato con el interruptor de
encendido/apagado (1).
• Deje que funcione el aparato hasta que el
resto del producto descalcificador esté en
la cafetera (16). El indicador de
descalcificación (D) desaparece del visor
(8).
• Aclare el aparato con agua limpia:
- Llene el depósito de agua (14) con agua
limpia hasta la marca de máximo en el
indicador de nivel de agua (15).
- Coloque la cafetera vacía (16) sobre la
placa de calentamiento (18).
- Simultáneamente, pulse el selector de
cantidad de café (3) y el selector de
fuerza del café (4). El indicador de
descalcificación (D) se muestra en el
visor (8).
- Encienda el aparato con el interruptor de
encendido/apagado (1).
- Deje que salga toda el agua del aparato.
• Retire el enchufe eléctrico de la toma de
pared.
• Deje que el aparato se enfríe completamente.
• Limpie el aparato. Consulte la sección
”Limpieza y mantenimiento”.
Descalcificación del aparato
(fig. A - D)
El aparato debe descalcificarse cuando el
indicador de descalcificación (D) se muestre
en el visor (8). Si tiene que descalcificar el
aparato, utilice un agente descalcificador
adecuado. Los agentes descalcificadores
también se encuentran disponibles en nuestro
centro de servicio técnico.
Nota: Si desea descalcificar el aparato en
cualquier momento, pulse simultáneamente el
selector de cantidad de café (3) y el selector
de fuerza del café (4) para que aparezca el
indicador de descalcificación (D) en el visor (8).
Nota: Princess no será responsable de los
daños provocados por los productos
descalcificadores. Los daños causados por no
descalcificar periódicamente el aparato no
están cubiertos por la garantía.
¡Advertencia!
-- Antes de descalcificar el aparato, retire el
enchufe eléctrico de la toma de pared y
espere hasta que se haya enfriado el
aparato.
-- No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos de limpieza.
¡Atención!
-- Tenga cuidado al descalcificar el aparato
para evitar daños en el mobiliario o la ropa.
-- No utilice vinagre ni concentrado de
vinagre para descalcificar el aparato.
-- No utilice ácido cítrico para descalcificar el
aparato.
Descargo de responsabilidad
Sujeto a cambios; las especificaciones pueden
modificarse sin previo aviso.
• Llene el depósito de agua vacío (7) con un
agente descalcificador adecuado.
• Coloque la cafetera (16) sobre la placa de
calentamiento (18).
37
ES
• Afloje el tornillo (23) con el destornillador
(20).
• Abra la cubierta (24).
• Limpie el compartimento de molido (19)
con el cepillo (20).
• Cierre la cubierta (24).
• Apriete el tornillo (23) con el destornillador
(20).
Congratulazioni!
Avete acquistato un apparecchio Princess.
Il nostro scopo è quello di fornire prodotti di
qualità con un design gradevole, ad un prezzo
interessante. Ci auguriamo che possiate
usufruire di questo apparecchio per molti anni
a venire.
Istruzioni per l‘uso
Le istruzioni per l‘uso sono state raccolte nella
sezione corrispondente. Nel consultare le
istruzioni per l‘uso, si prega di leggere con
attenzione le istruzioni per la sicurezza,
imparando a conoscerle a fondo.
Istruzioni per la sicurezza
IT
Avvertenza!
-- Durante l‘utilizzo di apparecchi collegati
alla rete di alimentazione elettrica, seguire
sempre le istruzioni di sicurezza basilari,
per ridurre il rischio di incendio, scariche
elettriche e lesioni personali.
-- Non usare l‘apparecchio in prossimità di
vasche da bagno, docce, bacinelle o altri
recipienti contenenti acqua.
• Leggere attentamente l‘intero manuale
prima dell‘uso.
• Questo manuale ne descrive l‘uso previsto.
L‘impiego di accessori o lo svolgimento di
qualsiasi operazione, con questo
apparecchio, secondo modalità diverse da
quelle consigliate, possono comportare un
rischio di lesioni personali.
• Conservare questo manuale per poterlo
consultare in futuro.
• Controllare sempre che i bambini non
giochino con l‘apparecchio.
• L‘uso dell‘apparecchio da parte di bambini
o persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali, mentali o motorie oppure senza
la necessaria pratica ed esperienza può
causare rischi. Le persone responsabili per
la loro sicurezza devono offrire istruzioni
precise oppure supervisionare l‘uso
dell‘apparecchio.
• L‘apparecchio non è previsto per essere
azionato mediante timer esterno
o telecomando.
• L‘apparecchio è progettato esclusivamente
per l‘uso al coperto e in applicazioni simili
quali stanze adibite a cucine per il personale
in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
fattorie; per clienti di hotel, motel e altri
ambienti di tipo residenziale; bed and
breakfast.
Uso
• Porre sempre attenzione nell‘utilizzare
l‘apparecchio.
• Non usare l‘apparecchio in ambienti esterni.
• Proteggere sempre i componenti elettrici
dal contatto con l‘acqua o dall‘eccessiva
umidità.
• Non usare l‘apparecchio con le mani
bagnate. Non azionare l‘apparecchio
a piedi nudi.
• Accompagnare sempre con cura il cavo di
alimentazione, per fare in modo che non
rimanga impigliato nel bordo di sporgenze
o ripiani e non possa costituire fonte di
rischio di incidenti o cadute.
• Per scollegare la spina di alimentazione
elettrica, non tirare mai il cavo di
alimentazione. Tenere il cavo di
alimentazione lontano da fonti di calore,
olio e spigoli taglienti.
• Spengere l‘apparecchio prima di scollegare
la spina dalla rete di alimentazione
elettrica.
• Non rimuovere parti o accessori se la
spina di alimentazione è collegata alla rete
di alimentazione. Scollegare sempre prima
la spina di alimentazione dalla rete di
alimentazione.
• Se il cavo di alimentazione si dovesse
danneggiare durante l‘uso, scollegare
immediatamente la spina di alimentazione
dalla rete di alimentazione. Non toccare il
cavo di alimentazione prima di scollegare
la spina di alimentazione dalla rete di
alimentazione.
38
• Non usare l‘apparecchio se il cavo di
alimentazione o la spina sono danneggiati
o difettosi. Se il cavo di alimentazione o la
spina sono danneggiati o difettosi, devono
essere sostituiti dal fabbricante o da un
centro di assistenza autorizzato.
Sicurezza degli altri
Istruzioni di sicurezza per
macchine da caffè
• Impedire l‘uso dell‘apparecchio ai bambini
o a chiunque non abbia familiarità con
queste istruzioni.
• Tenere lontano dall‘area di lavoro i bambini
e gli animali. I bambini e gli animali non
devono toccare l‘apparecchio o il cavo di
alimentazione. Esercitare un‘attenta
supervisione in caso di utilizzo
dell‘apparecchio in presenza di bambini.
• Prima dell‘uso, verificare sempre che la
tensione di rete corrisponda alla tensione
riportata sulla targhetta nominale
dell‘apparecchio.
• Collegare l‘apparecchio a una presa
a parete dotata di messa a terra. Se
necessario, utilizzate un cavo di prolunga
con conduttore di messa a terra di
diametro adatto (almeno 3 x 1 mm2).
• Se l‘apparecchio è riempito con acqua
utilizzatelo in ambienti non particolarmente
freddi.
• Non utilizzate l‘apparecchio in ambienti
umidi.
• Collocare l‘apparecchio su una superficie
uniforme e stabile.
• Non collocare l‘apparecchio su superfici
calde o vicino a fiamme libere.
• Porre attenzione con acqua calda e vapore
per evitare ustioni.
• Se non usate l‘apparecchio per un lungo
periodo di tempo scollegate la spina dalla
rete di alimentazione.
Dopo l‘uso
• Scollegare la spina dalla rete di
alimentazione elettrica e lasciare raffreddare
l‘apparecchio prima di lasciarlo incustodito
e prima di cambiare, pulire o ispezionare
una parte qualsiasi dello stesso.
• Riporre l‘apparecchio in un luogo asciutto
quando non viene utilizzato. Assicurarsi
che i bambini non abbiano accesso agli
apparecchi riposti.
Ispezione e riparazione
• Controllare regolarmente l‘apparecchio
verificando che non presenti parti
danneggiate o difettose. Ispezionare
l‘apparecchio per rilevare eventuali parti
rotte, interruttori danneggiati ed altre
condizioni che potrebbero influire sul suo
funzionamento.
• Non usare l‘apparecchio se presenta parti
danneggiate o difettose.
• Fare riparare o sostituire le parti
eventualmente danneggiate o difettose da
un centro di assistenza autorizzato.
• Non cercare mai di rimuovere o di
sostituire altre parti se non quelle
specificate sul presente manuale.
• Prima dell‘uso, controllare che il cavo di
alimentazione non sia usurato
o danneggiato.
Descrizione (fig. A)
La macchina del caffè 249401 Princess
è stata progettata per la preparazione di caffè
utilizzando caffè in grani o macinato.
L‘apparecchio è adatto esclusivamente per
uso domestico.
1.Pulsante di accensione/spegnimento
(macchina del caffè)
2.Pulsante di accensione/spegnimento
(funzione macinacaffè)
3.Selettore della quantità di caffè
4.Selettore della concentrazione di caffè
5.Pulsante PROGRAM
6.Pulsante HOUR
7.Pulsante MINUTE
8.Display
39
IT
• Se l‘apparecchio non viene utilizzato,
prima di eseguire operazioni di montaggio
o smontaggio e prima di effettuare
interventi di pulizia e manutenzione,
scollegare sempre la spina dalla rete di
alimentazione elettrica.
9.Selettore del grado di macinatura del caffè
10.Portafiltro
11.Gruppo del portafiltro
12.Pulsante di sgancio (gruppo del portafiltro)
13.Contenitore per il caffè in grani
14.Serbatoio dell‘acqua
15.Indicatore del livello dell‘acqua
16.Caraffa per caffè
17.Indicatore del livello del caffè
18.Piastra riscaldante
19.Macinacaffè
20.Spazzola / cacciavite
Primo utilizzo
Preparazione
IT
• Pulizia degli accessori.
- Lavare la caraffa per caffè in acqua e
sapone. Sciacquare la caraffa per caffè.
- Lavare il portafiltro in acqua e sapone.
Sciacquare il portafiltro.
- Lavare il coperchio del contenitore per il
caffè in grani in acqua e sapone.
Sciacquare il coperchio del contenitore
per il caffè in grani.
- Asciugare a fondo gli accessori.
• Pulire l‘esterno dell‘apparecchio con un
panno umido. Asciugare l‘esterno
dell‘apparecchio con un panno pulito
e asciutto.
• Sciacquare l‘apparecchio.
Impostazione dell‘orologio
(fig. B & C)
Quando la spina viene inserita in una presa
elettrica a parete per la prima volta, il display
(8) si illumina indicando che è possibile
impostare l‘orologio.
• Premere ripetutamente il pulsante HOUR
(6) per impostare le ore.
• Premere ripetutamente il pulsante MINUTE
(7) per impostare i minuti. Viene
visualizzato l‘orario sul display (8).
Uso
Riempimento del serbatoio
dell‘acqua (fig. D)
Avvertenza!
-- Prima di riempire il serbatoio dell‘acqua,
spegnere l‘apparecchio e staccare la spina
di alimentazione dalla presa elettrica
a parete.
-- Non riempire il serbatoio dell‘acqua con
una quantità d‘acqua superiore a quella
necessaria per fare il caffè. Utilizzare
esclusivamente la quantità d‘acqua
necessaria per fare il caffè. L‘apparecchio
si arresta automaticamente quando il
serbatoio dell‘acqua è vuoto.
Attenzione!
-- Non utilizzare l‘apparecchio senza acqua
nel serbatoio dell‘acqua.
-- Riempiendo il serbatoio dell‘acqua non
superare il segno indicatore del massimo
livello. Verificare che il livello dell‘acqua sia
sempre sopra l‘indicatore di minimo livello
durante l‘uso.
-- Utilizzare esclusivamente acqua fredda per
riempire il serbatoio dell‘acqua.
-- Non utilizzare acqua gassata o altri liquidi
per riempire il serbatoio dell‘acqua.
-- Non versare acqua nel contenitore per il
caffè in grani.
• Aprire il coperchio (21).
• Riempire il serbatoio dell‘acqua (14) fino al
contrassegno richiesto sull‘indicatore del
livello dell‘acqua (15).
• Chiudere il coperchio (21).
Impostazione della quantità di
caffè (fig. B & C)
Il selettore della quantità di caffè (3) viene
utilizzato per impostare la quantità di caffè
richiesta. Il selettore della quantità di caffè (3)
può essere impostato su 2, 4, 6, 8 o 10 tazze.
• Premere ripetutamente il selettore della
quantità di caffè (3) per impostare la
quantità di caffè. Il numero di tazze (A)
viene visualizzato sul display (8).
40
Impostazione della concentrazione
di caffè (fig. B & C)
Preparazione del caffè con caffè
macinato (fig. A, B, C, D & G)
• Riempire il serbatoio dell‘acqua (14) con la
quantità d‘acqua richiesta.
• Collocare la caraffa per caffè (16) sulla
piastra riscaldante (18).
• Per utilizzare caffè macinato, procedere
come descritto di seguito.
- Premere il pulsante di sgancio (12) per
aprire il gruppo del portafiltro (11).
- Collocare un filtro da caffè adatto nel
portafiltro (10).
- Inserire la quantità richiesta di caffè nel
portafiltro.
- Chiudere il gruppo del portafiltro (11)
premendolo finché il pulsante di sgancio
(12) non scatta in posizione.
• Premere il pulsante di accensione/
spegnimento (2). La spia del pulsante di
accensione/spegnimento (2) si accende.
• Accendere l‘apparecchio utilizzando il
pulsante di accensione/spegnimento (1).
La spia del pulsante di accensione/
spegnimento (1) si accende.
L‘apparecchio inizia a fare il caffè.
• Per interrompere il processo, premere il
pulsante di accensione/spegnimento (1).
• Se il processo è completato, l‘apparecchio
emette un segnale acustico e passa in
modalità di mantenimento del calore.
L‘apparecchio può essere spento tramite il
pulsante di accensione/spegnimento (1),
oppure si spegne automaticamente dopo 2
ore.
• Far raffreddare completamente
l‘apparecchio.
Impostazione del grado di
macinatura del caffè (fig. E)
Il selettore del grado di macinatura del caffè
(9) viene utilizzato per impostare la finezza
richiesta del caffè macinato quando si utilizza
il caffè in grani. Il selettore del grado di
macinatura del caffè (9) può essere impostato
in varie posizioni da fine a grosso.
• Ruotare il selettore del grado di macinatura
del caffè (9) nella posizione richiesta per
impostare il grado di macinatura del caffè.
Accensione e spegnimento (fig. B)
• Per accendere l‘apparecchio, premere il
pulsante di accensione/spegnimento (1).
La spia del pulsante di accensione/
spegnimento (1) si accende.
• Per spegnere l‘apparecchio, premere di
nuovo il pulsante di accensione/
spegnimento (1). La spia del pulsante di
accensione/spegnimento (1) si spegne.
Funzione macinacaffè (fig. B & F)
• Per spegnere la funzione del macinacaffè,
prima premere il pulsante di accensione/
spegnimento (2), quindi premere il
pulsante di accensione/spegnimento (1)
per iniziare a fare il caffè. Le spie dei
pulsanti di accensione/spegnimento (1 & 2)
si accendono.
• Per attivare la funzione del macinacaffè,
premere nuovamente il pulsante di
accensione/spegnimento (2) quando la
spia del pulsante di accensione/
spegnimento (1) è spenta.
Preparazione del caffè con il caffè
in grani (fig. A - H)
Attenzione!
-- Utilizzare solo caffè in grani adatto per
l‘apparecchio.
-- Utilizzare solo filtri da caffè in carta (1x4)
adatti per l‘apparecchio.
41
IT
Attenzione!
-- Utilizzare solo caffè macinato adatto per
l‘apparecchio.
-- Utilizzare solo filtri da caffè in carta (1x4)
adatti per l‘apparecchio.
Il selettore della concentrazione di caffè (4)
viene utilizzato per impostare la
concentrazione di caffè richiesta. È possibile
impostare il selettore della concentrazione di
caffè (4) su caffè leggero (1 chicco di caffè),
caffè medio (2 chicchi di caffè) e caffè forte (3
chicchi di caffè).
• Premere ripetutamente il selettore della
concentrazione di caffè (4) per impostare
la concentrazione di caffè. Il numero di
chicchi di caffè (B) viene visualizzato sul
display (8).
IT
• Riempire il serbatoio dell‘acqua (14) con la
quantità d‘acqua richiesta.
• Collocare la caraffa per caffè (16) sulla
piastra riscaldante (18).
• Per utilizzare caffè in grani, procedere
come descritto di seguito.
- Aprire il coperchio (22).
- Riempire completamente il contenitore
per il caffè in grani (13) con i chicchi di
caffè.
- Chiudere il coperchio (22).
- Impostare il grado di macinatura del
caffè. Fare riferimento alla sezione
”Impostazione del grado di macinatura
del caffè”.
- Premere il pulsante di sgancio (12) per
aprire il gruppo del portafiltro (11).
- Collocare un filtro da caffè adatto nel
portafiltro (10).
- Chiudere il gruppo del portafiltro (11)
premendolo finché il pulsante di sgancio
(12) non scatta in posizione.
- Impostare la quantità di caffè. Fare
riferimento alla sezione ”Impostazione
della quantità di caffè”.
- Impostare la concentrazione di caffè.
Fare riferimento alla sezione
”Impostazione della concentrazione di
caffè”.
• Accendere l‘apparecchio utilizzando il
pulsante di accensione/spegnimento (1).
La spia del pulsante di accensione/
spegnimento (1) si accende. L‘apparecchio
inizia a macinare i chicchi di caffè
e a preparare il caffè.
• Per interrompere il processo, premere il
pulsante di accensione/spegnimento (1).
• Se il processo è completo, l‘apparecchio
emette un segnale acustico e passa in
modalità di mantenimento del calore.
L‘apparecchio può essere spento tramite il
pulsante di accensione/spegnimento (1),
oppure si spegne automaticamente dopo
2 ore.
• Far raffreddare completamente
l‘apparecchio.
Funzione di avvio posticipato
(fig. B & C)
L‘apparecchio è dotato di una funzione di avvio
posticipato che rende possibile posticipare
l‘avvio del processo di preparazione del caffè
per avere il caffè pronto a un orario preimpostato.
• Impostare l‘orologio. Fare riferimento alla
sezione ”Impostazione dell‘orologio”.
• Mantenere premuto il pulsante PROGRAM
(5) finché la spia del pulsante PROGRAM
(5) non lampeggia.
• Premere ripetutamente il pulsante HOUR
(6) per impostare le ore.
• Premere ripetutamente il pulsante MINUTE
(7) per impostare i minuti.
• Impostare la quantità di caffè.
Fare riferimento alla sezione ”Impostazione
della quantità di caffè”.
• Impostare la concentrazione di caffè.
Fare riferimento alla sezione ”Impostazione
della concentrazione di caffè”.
• Premere il pulsante PROGRAM (5) per
salvare le impostazioni. La spia del
pulsante PROGRAM (5) si accende.
• Se l‘ora corrente è l‘ora impostata,
l‘apparecchio entra in funzione
automaticamente.
• Per interrompere il processo, premere
nuovamente il pulsante PROGRAM (5). La
spia del pulsante PROGRAM (5) si spegne.
Nota: Per preparare il caffè con caffè macinato,
spegnere la funzione del macinacaffè prima di
impostare la quantità di caffè.
Pulizia e manutenzione
Avvertenza!
-- Prima di qualsiasi operazione di pulizia
o manutenzione, spegnere sempre
l‘apparecchio, scollegare la spina di
alimentazione dalla presa elettrica a parete
e attendere che l‘apparecchio si raffreddi.
-- Non immergere l‘apparecchio in acqua
o in altri liquidi per pulirlo.
Attenzione!
-- Per pulire l‘apparecchio non utilizzare
detergenti aggressivi o abrasivi.
-- Non utilizzare oggetti affilati per pulire
l‘apparecchio.
42
Decalcificazione dell‘apparecchio
(fig. A - D)
• Controllare l‘apparecchio a intervalli regolari,
verificando che non sia danneggiato.
• Pulizia degli accessori.
- Lavare la caraffa per caffè in acqua e
sapone.
- Lavare il portafiltro in acqua e sapone.
- Lavare il coperchio del contenitore per il
caffè in grani in acqua e sapone.
- Asciugare a fondo gli accessori.
• Pulire l‘esterno dell‘apparecchio con un
panno umido. Asciugare l‘esterno
dell‘apparecchio con un panno pulito
e asciutto.
• Riporre l‘apparecchio in un luogo asciutto,
al riparo dal gelo e fuori dalla portata dei
bambini.
È necessario decalcificare l‘apparecchio
quando compare l‘indicatore di
decalcificazione (D) sul display (8).
Se è necessario decalcificare l‘apparecchio,
utilizzare un agente decalcificante adatto.
Speciali agenti decalcificanti sono disponibili
presso il centro assistenza.
Pulizia del macinacaffè (fig. C & I)
Nota: Princess declina ogni responsabilità per
eventuali danni causati dagli agenti
decalcificanti. I danni causati dalla mancata
decalcificazione dell‘apparecchio non sono
coperti dalla garanzia.
Durante la macinatura del caffè in grani, la
polvere di caffè può bloccare il meccanismo di
macinatura. È necessario pulire il macinacaffè
(19) quando sul display (8) compare il simbolo
di attenzione (E). Si consiglia di pulire il
macinacaffè (19) ogni 2 settimane per evitare
il blocco del meccanismo di macinatura.
Avvertenza!
-- Prima di decalcificare l‘apparecchio,
staccare la spina di alimentazione dalla
presa elettrica a parete e attendere che
l‘apparecchio si raffreddi.
-- Non immergere l‘apparecchio in acqua
o in altri liquidi per pulirlo.
Attenzione!
-- Durante la procedura di decalcificazione
porre estrema attenzione per evitare danni
agli arredi o agli indumenti.
-- Non utilizzare aceto o aceto concentrato
per decalcificare l‘apparecchio.
-- Non utilizzare acido citrico per decalcificare
l‘apparecchio.
Attenzione!
-- Prima di pulire il macinacaffè, procedere
come descritto di seguito.
-- Spegnere l‘apparecchio.
-- Disinserire la spina di alimentazione dalla
presa a parete.
-- Rimuovere la caraffa per caffè dalla piastra
riscaldante.
-- Svuotare il portafiltro. Inserire un filtro per
caffè adatto. Chiudere il gruppo del
portafiltro.
• Allentare la vite (23) con il cacciavite (20).
• Aprire il coperchio (24).
• Pulire il macinacaffè (19) con la spazzola
(20).
• Chiudere il coperchio (24).
• Stringere la vite (23) con il cacciavite (20).
• Riempire il serbatoio dell‘acqua (7) con un
agente decalcificante adatto.
• Collocare la caraffa per caffè (16) sulla
piastra riscaldante (18).
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa a parete.
• Accendere l‘apparecchio utilizzando
l‘interruttore di accensione/spegnimento (1).
• Lasciare l‘apparecchio in funzione finché
la caraffa per caffè (16) non contiene
1/3 dell‘agente decalcificante.
43
IT
Nota: Se si desidera decalcificare
l‘apparecchio in un qualunque momento,
premere contemporaneamente il selettore
della quantità di caffè (3) e il selettore della
concentrazione di caffè (4) per visualizzare
l‘indicatore di decalcificazione (D) sul display (8).
IT
• Spengere l‘apparecchio utilizzando
l‘interruttore di accensione/spegnimento (1).
• Lasciare agire l‘agente decalcificante per
circa 30 minuti.
• Accendere l‘apparecchio utilizzando
l‘interruttore di accensione/spegnimento (1).
• Lasciare l‘apparecchio in funzione finché
la caraffa per caffè (16) non contiene
anche il resto dell‘agente decalcificante.
L‘indicatore di decalcificazione (D)
scompare dal display (8).
• Risciacquare l‘apparecchio con acqua pulita.
- Riempire il serbatoio dell‘acqua (14) con
acqua pulita fino al contrassegno di
massimo sull‘indicatore del livello
dell‘acqua (15).
- Collocare la caraffa per caffè vuota (16)
sulla piastra riscaldante (18).
- Premere contemporaneamente il selettore
della quantità di caffè (3) e il selettore
della concentrazione di caffè (4). Sul
display (8) viene visualizzato l‘indicatore
di decalcificazione (D).
- Accendere l‘apparecchio utilizzando
l‘interruttore di accensione/spegnimento
(1).
- Lasciare uscire tutta l‘acqua
dall‘apparecchio.
• Disinserire la spina di alimentazione dalla
presa a parete.
• Far raffreddare completamente
l‘apparecchio.
• Pulire l‘apparecchio. Consultare la sezione
”Pulizia e manutenzione”.
Clausola di esclusione
della responsabilità
Soggetto a modifica; le specifiche possono
subire variazioni senza preavviso.
44
Gratulerar!
• Denna apparat är avsedd att endast
användas inomhus och liknande
tillämpningar som personalköka i affärer,
kontor och andra arbetsmiljöer;
bondgårdar; av kunder på hotell, motell
och andra miljöer av bostadstyp; miljöer av
typen ”rum och frukost”.
Du har valt en apparat från Princess. Vårt mål
är att kunna erbjuda kvalitetsprodukter med
en smakfull design till ett överkomligt pris.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av
denna produkt i många år.
• Var försiktig vid användning av apparaten.
• Använd inte apparaten utomhus.
• Skydda alltid de elektriska delarna från
vatten eller hög fuktighet.
• Använd inte apparaten om händerna är
våta. Använd inte apparaten om du är
barfota.
• Dra nätkabeln med omtanke så att den inte
hänger över vassa kanter och så att den
inte kan fastna av misstag eller trampas på.
• Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa
nätkontakten från nätuttaget. Håll nätkabeln
borta från hetta, olja och skarpa kanter.
• Stäng av apparaten innan du drar ut
kontakten från vägguttaget.
• Ta inte bort någon del eller något tillbehör
när nätkontakten är ansluten till nätuttaget.
Lossa alltid först nätkontakten från
nätuttaget.
• Om nätkabeln skulle skadas, dra då
omedelbart ut nätkontakten ur nätuttaget.
Ta aldrig i nätkabeln innan du dragit ut
nätkontakten från nätuttaget.
• Lossa nätkontakten från nätuttaget när
apparaten inte används, före montering
eller demontering och före rengöring och
underhåll.
Säkerhetsanvisningar
Advarsel!
-- Vid användning av nätmatade apparater,
måste man alltid följa
säkerhetsanvisningarna för att minska
risken för brand, elektriska stötar och
personskador.
-- Använd inte apparaten nära badkar,
duschar, bassänger eller andra kärl som
innehåller vatten.
• Läs noggrant igenom hela handboken före
användning.
• Den avsedda användningen beskrivs
i denna handbok. Användning av varje
tillbehör eller användning av varje funktion
i denna apparat andra än de
rekommenderade kan innebära risk för
personskador.
• Behåll denna handbok för framtida behov.
• Barn bör övervakas för att säkerställa att
de inte leker med apparaten.
• Om barn eller personer med fysiska,
sensoriska, mentala eller motoriska
problem eller personer som saknar
erfarenhet och kunskap använder
apparaten kan det innebära risker.
Personer som ansvarar för deras säkerhet
bör ge uttryckliga anvisningar eller
övervaka användningen av apparaten.
• Apparaten är inte avsedd att användas
med hjälp av en yttre timer eller separat
fjärrstyrningssystem.
Säkerhet för andra
• Låt inte barn eller personer som inte är
insatta i anvisningarna använda apparaten.
• Låt inte barn eller djur komma nära
arbetsytan. Låt inte barn eller djur vidröra
apparaten eller nätkabeln. Noggrann
övervakning är nödvändig när apparaten
används i närheten av barn.
Efter användning
• Lossa nätkontakten från nätuttaget och låt
apparaten svalna innan den lämnas
obevakad och före utbyte, rengöring eller
inspektion av någon del av apparaten.
45
SV
Användning
Anvisningar för användning
Anvisningarna för användning har
sammanställts i motsvarande avsnitt. Gör dig
hemmastadd med säkerhetsanvisningarna när
du tar hjälp av bruksanvisningarna.
• Förvara apparaten på en torr plats när den
inte används. Se till att barn inte kommer
åt förvarade apparater.
Inspektion och reparation
• Kontrollera apparaten regelbundet med
avseende på skadade eller defekta delar.
Kontrollera apparaten med avseende på
trasiga delar, skador på strömbrytare och
andra förhållanden som kan påverka
funktionen.
• Använd inte apparaten om någon del är
skadad eller defekt.
• Låt varje skadad eller defekt del repareras
eller bytas ut av en behörig reparatör.
• Försök aldrig avlägsna eller byta ut någon
del annan än de som specificeras i denna
handbok.
• Före användning, kontrollera nätkabeln
med avseende på nötning och skador.
• Använd inte apparaten om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad eller defekt.
Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad
eller defekt, måste den bytas av
tillverkaren eller behörig serviceverkstad.
SV
Säkerhetsanvisningar för
kaffebryggare
• Före användning, kontrollera alltid att
spänningen i det använda nätuttaget
överensstämmer med den som anges på
märkplåten.
• Anslut apparaten till ett jordat vägguttag.
Om nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1 mm2).
• Om apparaten är fylld med vatten får den
endast användas i frostfria miljöer.
• Använd inte apparaten i fuktiga miljöer.
• Placera apparaten på ett plant och stabilt
underlag.
• Placera inte apparaten på varma ytor eller
i närheten av öppen eld.
• Var försiktig med hetvatten och ånga så att
du undviker brännskador.
• Dra ut nätkontakten ur nätuttaget om
apparaten inte ska användas under lång
tid.
Beskrivning (fig. A)
Din 249401 Princess kaffebryggare har
konstruerats för kaffebryggning med kaffebönor
eller malet kaffe. Apparaten är endast lämpad
för hushållsbruk.
1.På/av-knapp (kaffebryggare)
2.På/av-knapp (malningsfunktion)
3.Väljare för kaffemängd
4.Väljare för kaffestyrka
5.PROGRAM-knapp
6.HOUR-knapp
7.MINUTE-knapp
8.Display
9.Väljare för kaffets finmalningsgrad
10.Kaffefilterhållare
11.Filterhållarenhet
12.Frigöringsknapp (filterhållarenhet)
13.Fack för kaffebönor
14.Vattenbehållare
15.Vattennivåindikator
16.Kaffekanna
17.Kaffenivåindikator
18.Värmeplatta
19.Malningsfack
20.Borste / skruvmejsel
Första användningen
Förberedelser
• Rengöring av tillbehören:
- Rengör kaffekannan i tvålvatten.
Skölj ur kaffekannan.
- Rengör kaffefilterhållaren i tvålvatten.
Skölj av kaffefilterhållaren.
- Rengör locket till facket för kaffebönor
i tvålvatten. Skölj av locket till facket för
kaffebönor.
- Torka tillbehören noggrant.
• Rengör apparatens utsida med en fuktad
trasa. Torka apparatens utsida med en ren,
torr trasa.
• Skölj apparaten.
Inställning av klockan (fig. B & C)
När stickkontakten sätts in i vägguttaget första
gången kommer displayen (8) att tändas som
en indikation att klockan kan ställas in.
• Tryck på HOUR-knappen (6) önskat antal
gånger för att ställa in rätt timme.
46
Inställning av kaffestyrkan
(fig. B & C)
• Tryck på MINUTE-knappen (7) önskat
antal gånger för att ställa in rätt minuter.
Tiden visas på displayen (8).
Väljaren för kaffestyrka (4) används för att
ställa in önskad styrka på kaffet. Väljaren för
kaffestyrka (4) kan ställas in på milt kaffe
(1 kaffeböna), mellanstarkt kaffe
(2 kaffebönor) och starkt kaffe (3 kaffebönor).
• Tryck på väljaren för kaffestyrka (4) önskat
antal gånger för att ställa in kaffestyrkan.
Antalet kaffebönor (B) visas på displayen (8).
Användning
Påfyllning av vattenbehållaren
(fig. D)
Advarsel!
-- Innan du börjar fylla vattenbehållaren bör
du alltid slå av apparaten och dra ut
nätkontakten från vägguttaget.
-- Fyll inte på vattenbehållaren med mer
vatten än vad som behövs för att göra
önskad mängd kaffe. Använd endast så
mycket vatten som behövs för att göra
önskad mängd kaffe. Apparaten stannar
automatiskt när vattenbehållaren är tom.
Försiktig!
-- Använd inte apparaten utan vatten
i vattenbehållaren.
-- Fyll inte över max-markeringen när du
fyller vattenbehållaren. Kontrollera alltid att
vattennivån är ovanför min-markeringen.
-- Fyll endast på vattenbehållaren med kallt
vatten.
-- Använd inte kolsyrat vatten eller andra
vätskor till att fylla vattenbehållaren.
-- Häll inte vatten i facket för kaffebönor.
Inställning av kaffets
finmalningsgrad (fig. E)
Väljaren för kaffets finmalningsgrad (9)
används för att ställa in önskad grad av
finmalning vid användning av kaffebönor.
Väljaren för kaffets finmalningsgrad (9) kan
ställas in på olika lägen från finmalna
kaffebönor till grovmalna kaffebönor.
• Vrid väljaren för kaffets finmalningsgrad (9)
till önskat läge för kaffets finmalningsgrad.
• För att slå på apparaten, tryck på
på/av-knappen (1). På/av-knappindikatorn
(1) tänds.
• För att stänga av apparaten, tryck på
på/av-knappen (1) en gång till.
På/av-knappindikatorn (1) släcks.
Malningsfunktion (fig. B & F)
• För att stänga av malningsfunktionen
trycker du först på på/av-knappen (2) och
sedan på på/av-knappen (1) för att börja
brygga kaffe. På/av-knappindikatorerna
(1 & 2) tänds.
• För att sätta på malningsfunktionen trycker
du på på/av-knappen (2) igen när
på/av-knappindikatorn (1) är släckt.
• Öppna locket (21).
• Fyll på vattenbehållaren (14) med vatten
upp till önskad nivåmarkering på
vattennivåindikatorn (15).
• Stäng locket (21).
Inställning av kaffemängd
(fig. B & C)
Väljaren för kaffemängd (3) används för att
ställa in önskad mängd kaffe. Väljaren för
kaffemängd (3) kan ställas in på 2, 4, 6, 8 eller
10 koppar.
• Tryck på väljaren för kaffemängd (3)
önskat antal gånger för att ställa in
kaffemängden. Antalet koppar (A) visas på
displayen (8).
Brygga kaffe med malet kaffe
(fig. A, B, C, D & G)
Försiktig!
-- Använd bara malet kaffe som passar till
apparaten.
-- Använd bara kaffefilter av papper (1×4)
som passar till apparaten.
• Fyll på vattenbehållaren (14) med den
önskade mängden vatten.
47
SV
På- och avslagning (fig. B)
• Placera kaffekannan (16) på värmeplattan
(18).
• Vid användning av malet kaffe gör du enligt
följande:
- Tryck på frigöringsknappen (12) för att
öppna filterhållarenheten (11).
- Placera ett lämpligt kaffefilter
i kaffefilterhållaren (10).
- Lägg i önskad mängd kaffe i kaffefiltret.
- Stäng filterhållarenheten (11) tills
frigöringsknappen (12) snäpper fast.
• Tryck på på/av-knappen (2). På/avknappindikatorn (2) tänds.
• Starta apparaten med på/av-knappen (1).
På/av-knappindikatorn (1) tänds.
Apparaten börjar brygga kaffe.
• Avbryt processen genom att trycka på
på/av-knappen (1).
• När processen är färdig kommer apparaten
att pipa och växla till varmhållningsläget.
Apparaten kan stängas av med på/avknappen (1) eller så stängs apparaten av
automatiskt efter två timmar.
• Låt apparaten svalna helt.
SV
Brygga kaffe med kaffebönor
(fig. A - H)
Försiktig!
-- Använd bara kaffebönor som passar till
apparaten.
-- Använd bara kaffefilter av papper (1×4)
som passar till apparaten.
• Fyll på vattenbehållaren (14) med den
önskade mängden vatten.
• Placera kaffekannan (16) på värmeplattan
(18).
• Vid användning av kaffebönor gör du enligt
följande:
- Öppna locket (22).
- Fyll hela facket för kaffebönor (13) med
kaffebönor.
- Stäng locket (22).
- Ställ in kaffets finmalningsgrad. Se
avsnittet ”Inställning av kaffets
finmalningsgrad”.
- Tryck på frigöringsknappen (12) för att
öppna filterhållarenheten (11).
- Placera ett lämpligt kaffefilter
i kaffefilterhållaren (10).
•
•
•
•
- Stäng filterhållarenheten (11) tills
frigöringsknappen (12) snäpper fast.
- Ställ in kaffemängden. Se avsnittet
”Inställning av kaffemängden”.
- Ställ in kaffestyrkan. Se avsnittet
”Inställning av kaffestyrkan”.
Starta apparaten med på/av-knappen (1).
På/av-knappindikatorn (1) tänds.
Apparaten börjar mala bönorna och brygga
kaffet.
Avbryt processen genom att trycka på
på/av-knappen (1).
När processen är färdig kommer apparaten
att pipa och växla till varmhållningsläget.
Apparaten kan stängas av med
på/av-knappen (1) eller så stängs
apparaten av automatiskt efter två timmar.
Låt apparaten svalna helt.
Funktionen startfördröjning
(fig. B & C)
Apparaten har en funktion för startfördröjning
som gör det möjligt att fördröja starten av
kaffebryggningsprocessen och få kaffet färdigt
på en förinställd tidpunkt.
• Ställ in klockan. Se avsnittet ”Inställning
av klockan”.
• Håll PROGRAM-knappen (5) intryckt tills
PROGRAM-knappindikatorn (5) börjar blinka.
• Tryck på HOUR-knappen (6) önskat antal
gånger för att ställa in rätt timme.
• Tryck på MINUTE-knappen (7) önskat
antal gånger för att ställa in rätt minuter.
• Ställ in kaffemängden. Se avsnittet
”Inställning av kaffemängden”.
• Ställ in kaffestyrkan. Se avsnittet
”Inställning av kaffestyrkan”.
• Tryck på PROGRAM-knappen (5) för att
spara inställningarna. PROGRAMknappindikatorn (5) tänds.
• Om den inställda tiden är aktuell tid kommer
apparaten att sätta igång automatiskt.
• Avbryt processen genom att trycka på
PROGRAM-knappen (5) igen. PROGRAMknappindikatorn (5) släcks.
Obs: Om du brygger kaffe med malet kaffe
stänger du av malningsfunktionen innan du
ställer in kaffemängden.
48
Rengöring och underhåll
• Rengör malningsfacket (19) med borsten
(20).
• Stäng locket (24).
• Dra åt skruven (23) med skruvmejseln (20).
Advarsel!
-- Innan rengöring och/eller underhåll: stäng
alltid av apparaten, dra ut nätkontakten
från vägguttaget och vänta tills apparaten
har svalnat.
-- Sänk inte ner apparaten i vatten eller
annan vätska för rengöring.
Försiktig!
-- Använd inte aggressiva eller slipande
rengöringsmedel vid rengöring av apparaten.
-- Använd inte vassa föremål till att rengöra
apparaten.
Avkalkning av apparaten
(fig. A - D)
Apparaten måste avkalkas när
avkalkningsindikatorn (D) visas på displayen
(8). Om apparaten måste avkalkas, använd då
ett lämpligt avkalkningsmedel. Lämpligt
avkalkningsmedel finns tillgängligt på vår
serviceverkstad.
Obs: Om du vill avkalka apparaten vid valfritt
tillfälle kan du trycka samtidigt på väljaren för
kaffemängd (3) och väljaren för kaffestyrka (4)
för att få avkalkningsindikatorn (D) att visas på
displayen (8).
• Kontrollera apparaten regelbundet med
avseende på eventuella skador.
• Rengöring av tillbehören:
- Rengör kaffekannan i tvålvatten.
- Rengör kaffefilterhållaren i tvålvatten.
- Rengör locket till facket för kaffebönor
i tvålvatten.
- Torka tillbehören noggrant.
• Rengör apparatens utsida med en fuktad
trasa. Torka apparatens utsida med en ren,
torr trasa.
• Förvara apparaten på en torr och frostfri
plats, utom räckhåll för barn.
Advarsel!
-- Före avkalkning av apparaten, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
-- Sänk inte ner apparaten i vatten eller
annan vätska för rengöring.
Försiktig!
-- Var försiktig vid avkalkning av apparaten
för att förhindra skador på möbler och
kläder.
-- Använd inte vinäger eller
vinägerkoncentrat vid avkalkning av
apparaten.
-- Använd inte citronsyra till avkalkning av
apparaten.
Rengöring av malningsfacket
(fig. C & I)
Vid malning av kaffebönor kan kaffepulver
täppa igen malningsmekanismen.
Malningsfacket (19) måste rengöras när
varningssymbolen (E) visas på displayen (8).
Malningsfacket (19) kan rengöras var 14:e
dag för att förhindra att malningsmekanismen
täpps igen.
Försiktig!
-- Innan rengöring av malningsfacket gör du
enligt följande:
-- Stäng av apparaten.
-- Dra ut nätkontakten från vägguttaget.
-- Ta bort kaffekannan från värmeplattan.
-- Töm kaffefilterhållaren. Sätt i ett lämpligt
kaffefilter. Stäng filterhållarenheten.
• Lossa på skruven (23) med skruvmejseln
(20).
• Öppna locket (24).
• Fyll vattenbehållaren (7) med ett lämpligt
avkalkningsmedel.
• Placera kaffekannan (16) på värmeplattan
(18).
• Anslut nätkontakten till vägguttaget.
• Starta apparaten med på/av-brytaren (1).
• Låt apparaten gå tills 1/3 av
avkalkningsmedlet är i kaffekannan (16).
49
SV
Obs: Princess påtar sig inget ansvar för
skador orsakade av avkalkningsmedel.
Skador orsakade av bristande avkalkning av
apparaten täcks inte av garantin.
• Stäng av apparaten med på/av-brytaren (1).
• Låt avkalkningsmedlet verka i cirka 30
minuter.
• Starta apparaten med på/av-brytaren (1).
• Låt apparaten gå tills återstoden av
avkalkningsmedlet är i kaffekannan (16).
Avkalkningsindikatorn (D) släcks på
displayen (8).
• Skölj apparaten med rent vatten.
- Fyll på vattenbehållaren (14) med rent
vatten upp till maximala markeringen på
vattennivåindikatorn (15).
- Placera den tomma kaffekannan (16) på
värmeplattan (18).
- Tryck samtidigt på väljaren för
kaffemängd (3) och väljaren för
kaffestyrka (4). Avkalkningsindikatorn
(D) visas på displayen (8).
- Starta apparaten med på/av-brytaren (1).
- Låt allt vatten rinna ur apparaten.
• Dra ut nätkontakten från vägguttaget.
• Låt apparaten svalna helt.
• Rengöra apparaten. Se avsnittet
”Rengöring och underhåll”.
SV
Friskrivning
Specifikationer kan bli föremål för ändringar
utan föregående meddelande.
50
Tillykke!
• Dette apparat er beregnet til kun at blive
brugt indenfor til anvendelse i
køkkenområder i butikker, kontorer eller
på andre arbejdspladser, i hytter, af kunder
på hoteller, moteller eller andre beboelses­
områder såvel som i bed & breakfasts.
Du har købt et Princess apparat. Vi bestræber
os på at levere kvalitetsprodukter med et
stilfuldt design til en overkommelig pris.
Vi håber, du vil få glæde af dette apparat
i mange år.
• Vær altid forsigtig under brug af apparatet.
• Brug ikke apparatet udendørs.
• De elektriske dele skal altid beskyttes mod
vand eller høj fugtighed.
• Apparatet må ikke betjenes med våde
hænder. Apparatet må ikke betjenes, hvis
du er barfodet.
• Hold øje med netledningen, og sørg for,
at den ikke hænger over kanten af
bordpladen, og at den ikke sætter sig
i klemme eller bliver snublet over.
• Træk ikke i netledningen for at koble
netstikket fra strømforsyningen. Hold
netledningen væk fra varme, olie og skarpe
kanter.
• Sluk for apparatet, før netstikket er koblet
fra strømforsyningen.
• Fjern ikke dele eller tilbehør, når netstikket
er koblet til strømforsyningen. Netstikket
skal altid først tages ud af strømforsyningen.
• Hvis netledningen bliver beskadiget under
brug, skal netstikket straks kobles fra
strømforsyningen. Netledningen må ikke
berøres, før netstikket er koblet fra
strømforsyningen.
• Når apparatet ikke anvendes, skal
netstikket tages ud af strømforsyningen,
inden det monteres eller afmonteres,
og inden det rengøres og vedligeholdes.
Brugsanvisningen er blevet inddelt i de
tilsvarende afsnit. Gør dig bekendt med
sikkerhedsinstruktionerne, når du læser
brugsanvisningen.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel!
-- Når du bruger eldrevne apparater, skal de
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner
altid følges, for at nedsætte risikoen for
brand, elektrisk stød og personskader.
-- Undlad at anvende apparatet nær badekar,
brusere, vaske eller andre beholdere, som
indeholder vand.
• Læs hele håndbogen omhyggeligt inden
brug.
• Den påtænkte anvendelse er beskrevet
i denne håndbog. Anvendelse af tilbehør,
eller en af dette apparats funktioners
ydeevne, udover hvad der er anbefalet,
kan medføre risiko for personskade.
• Opbevar denne håndbog for senere brug.
• Der skal være opsyn med børn for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.
• Anvendelsen af dette apparat af børn eller
personer med fysiske, sansemæssige,
mentale eller motoriske handicap eller med
mangel på den nødvendige viden og
erfaring kan forårsage ulykker. Personer,
som er ansvarlige for deres sikkerhed,
skal give udtrykkelige instruktioner eller
overvåge anvendelsen af apparatet.
• Apparatet er ikke beregnet til brug med
ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
Andres sikkerhed
• Børn eller andre personer, som ikke er
bekendt med disse instruktioner, må ikke
bruge apparatet.
• Lad aldrig børn eller dyr komme i nærheden
af arbejdsområdet. Lad aldrig børn eller dyr
berøre apparatet eller netledningen.
Stærkt opsyn er nødvendigt, når apparatet
anvendes i nærheden af børn.
51
DA
Anvendelse
Brugsanvisning
Efter brug
• Tag netstikket ud af strømforsyningen og
lad apparatet køle af, inden det efterlades
uden opsyn, og inden nogen af apparatets
dele udskiftes, rengøres eller undersøges.
• Når apparatet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt sted. Sørg for, at børn
ikke har adgang til opbevarede apparater.
Eftersyn og reparationer
• Undersøg med jævne mellemrum
apparatet for beskadigede eller defekte
dele. Undersøg apparatet for beskadigede
dele, afbrydere og andre forhold, som kan
påvirke driften.
• Brug ikke apparatet, hvis nogen dele er
beskadigede eller defekte.
• Eventuelt beskadigede eller defekte dele
skal repareres eller udskiftes af en
autoriseret reparatør.
• Forsøg aldrig på at fjerne eller udskifte
dele, som ikke er nævnt i denne håndbog.
• Inden apparatet anvendes, skal
netledningen kontrolleres for slitage.
• Brug ikke apparatet, hvis netledningen eller
netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis
netledningen eller netstikket er beskadiget
eller defekt, skal det udskiftes af
producenten eller en autoriseret reparatør.
• Træk stikket ud af stikkontakten, hvis
apparatet ikke anvendes i en længere
periode.
Beskrivelse (fig. A)
Din 249401 Princess kaffemaskine er beregnet
til at lave kaffe med kaffebønner eller malet
kaffe. Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.
1.Tænd/sluk-knap (kaffemaskine)
2.Tænd/sluk-knap (malefunktion)
3.Kaffemængdevælger
4.Kaffestyrkevælger
5.PROGRAM-knap
6.HOUR-knap
7.MINUTE-knap
8.Display
9.Vælger til finhed af malet kaffe
10.Kaffefilterholder
11.Filterholderophæng
12.Udløserknap (filterholderophæng)
13.Kaffebønnebeholder
14.Vandbeholder
15.Vandniveauindikator
16.Kaffekande
17.Kaffeniveauindikator
18.Varmeplade
19.Malebeholder
20.Børste / skruetrækker
DA
Sikkerhedsinstruktioner for
kaffemaskiner
• Før brug skal det altid kontrolleres,
at strømspændingen svarer til spændingen
på apparatets typeskilt.
• Tilslut apparatet til en stikkontakt med
jordforbindelse. Om nødvendigt kan en
forlængerledning med jordforbindelse, og
en passende diameter (mindst 3 x 1 mm2)
anvendes.
• Brug kun apparatet i frostfri omgivelser,
hvis apparatet er fyldt med vand.
• Brug ikke apparatet i fugtige omgivelser.
• Sæt apparatet på en stabil flad overflade.
• Stil ikke apparatet på varme overflader
eller nær åben ild.
• Vær forsigtig med varmt vand og damp,
så du undgår forbrændinger.
Indledende brug
Klargøring
• Rengør tilbehøret:
- Rengør kaffekanden i sæbevand.
Skyl kaffekanden.
- Rengør kaffefilterholderen i sæbevand.
Skyl kaffefilterholderen.
- Rengør låget til kaffebønnebeholderen
i sæbevand. Skyl låget til kaffebønne­
beholderen.
- Tør tilbehøret grundigt.
• Rengør ydersiden af apparatet med en
fugtig klud. Tør ydersiden af apparatet efter
med en ren tør klud.
• Skyl apparatet.
52
Indstilling af uret (fig. B & C)
Indstilling af kaffestyrke (fig. B & C)
Anvendelse
Indstilling af den malede kaffes
finhed (fig. E)
Når stikket sættes i stikkontakten for første
gang, vil displayet (8) lyse op for at indikere,
at uret er blevet stillet.
• Tryk gentagne gange på HOUR-knappen
(6) for at indstille timetallet.
• Tryk gentagne gange på MINUTE-knappen
(7) for at indstille minuttallet. Tiden vises nu
på displayet (8).
Kaffestyrkevælgeren (4) anvendes til at
indstille den ønskede kaffestyrke. Kaffestyrke­
vælgeren (4) kan indstilles til mild kaffe (1
kaffebønne), medium kaffe (2 kaffebønner) og
stærk kaffe (3 kaffebønner).
• Tryk gentagne gange på
kaffestyrkevælgeren (4) for at indstille
kaffestyrken. Antallet af kaffebønner (B)
vises på displayet (8).
Fyldning af vandbeholderen (fig. D)
Vælgeren til finheden af den malede kaffe (9)
anvendes til at indstille den ønskede finhed af
den malede kaffe, når du bruger kaffebønner.
Vælgeren til finheden af den malede kaffe (9)
kan indstilles til forskellige positioner fra
fintmalet kaffe til groftmalet kaffe.
• Drej vælgeren (9) til den ønskede position
for at indstille den malede kaffes finhed.
Advarsel!
-- Før fyldning af vandbeholderen, skal
apparatet slukkes, og netstikket tages ud
af stikkontakten.
-- Fyld ikke mere vand i vandbeholderen, end
det der påkræves for at lave kaffe. Brug
kun den mængde vand, du skal bruge for
at lave kaffe. Apparatet stopper automatisk,
når vandbeholderen er tom.
Forsigtig!
-- Brug ikke apparatet, hvis der ikke er vand
i vandbeholderen.
-- Overskrid ikke maksimummærket,
når du fylder vandbeholderen. Sørg for,
at vandniveauet altid er over minimums­
mærket under brug.
-- Fyld kun vandbeholderen med koldt vand.
-- Brug ikke danskvand eller andre væsker til
at fylde vandbeholderen med.
-- Hæld ikke vand i kaffebønnebeholderen.
Tænding og slukning (fig. B)
Malefunktion (fig. B & F)
• Åbn dækslet (21).
• Fyld vandbeholderen (14) med vand op til
det ønskede mærke på
vandniveauindikatoren (15).
• Luk dækslet (21).
• Hvis du skal slukke for malefunktionen,
trykker du først på tænd/sluk-knappen (2)
og derefter på tænd/sluk-knappen (1) for at
begynde at lave kaffe. Tænd/sluk-knappens
indikatorer (1 & 2) tænder.
• Hvis du skal tænde for malefunktionen,
trykker du på tænd/sluk-knappen (2) igen,
når tænd/sluk-knappens indikator (1) er
slukket.
Indstilling af kaffemængde
(fig. B & C)
Brygning af kaffe med malet kaffe
(fig. A, B, C, D & G)
Forsigtig!
-- Brug kun malet kaffe, som passer til
apparatet.
-- Brug kun kaffefiltre af papir (1x4), som
passer til apparatet.
Kaffemængdevælgeren (3) anvendes til at
indstille den ønskede kaffemængde.
Kaffemængdevælgeren (3) kan indstilles til
2, 4, 6, 8 eller 10 kopper.
• Tryk gentagne gange på kaffemængde­
vælgeren (3) for at indstille kaffemængden.
Antallet af kopper (A) vises på displayet (8).
53
DA
• For at tænde for apparatet, tryk på tænd/
sluk-knappen (1). Tænd/sluk-knappens
indikator (1) tænder.
• For at slukke for apparatet, tryk igen på
tænd/sluk-knappen (1). Tænd/slukknappens indikator (1) slukker.
• Fyld vandbeholderen (14) med den
passende mængde vand.
• Placer kaffekanden (16) på varmepladen
(18).
• Gør følgende, hvis du anvender malet kaffe:
- Tryk på udløserknappen (12) for at åbne
filterholderens ophæng (11).
- Sæt et passende kaffefilter i
kaffefilterholderen (10).
- Hæld en passende mængde kaffe
i kaffefiltret.
- Luk filterholderens ophæng (11) indtil
udløserknappen (12) klikker på plads.
• Tryk på tænd/sluk-knappen (2).
Tænd/sluk-knappens indikator (2) tænder.
• Tænd for apparatet ved hjælp af tænd/slukknappen (1). Tænd/sluk-knappens indikator
(1) tænder. Apparatet begynder at lave
kaffe.
• Tryk på tænd/sluk-knappen (1) for at
afbryde processen.
• Når processen er fuldført, bipper apparatet
og skifter til opvarmningstilstand. Apparatet
kan slukkes ved hjælp af tænd/slukknappen (1). Ellers slukker apparatet
automatisk efter 2 timer.
• Lad apparatet køle helt ned.
DA
Brygning af kaffe med
kaffebønner (fig. A - H)
Forsigtig!
-- Brug kun kaffebønner, som passer til
apparatet.
-- Brug kun kaffefiltre af papir (1x4), som
passer til apparatet.
• Fyld vandbeholderen (14) med den
passende mængde vand.
• Placer kaffekanden (16) på varmepladen
(18).
• Gør følgende, hvis du anvender kaffebønner:
- Åbn dækslet (22).
- Fyld kaffebønnebeholderen (13) helt op
med kaffebønner.
- Luk dækslet (22).
- Indstil finheden af den malede kaffe.
Se afsnittet ”Indstilling af den malede
kaffes finhed”.
- Tryk på udløserknappen (12) for at åbne
filterholderens ophæng (11).
•
•
•
•
- Sæt et passende kaffefilter i
kaffefilterholderen (10).
- Luk filterholderens ophæng (11) indtil
udløserknappen (12) klikker på plads.
- Indstil kaffemængden. Se afsnittet
”Indstilling af kaffemængden”.
- Indstil kaffestyrken. Se afsnittet
”Indstilling af kaffestyrken”.
Tænd for apparatet ved hjælp af tænd/slukknappen (1). Tænd/sluk-knappens indikator
(1) tænder. Apparatet begynder at male
kaffebønnerne og lave kaffe.
Tryk på tænd/sluk-knappen (1) for at
afbryde processen.
Når processen er fuldført, bipper apparatet
og skifter til opvarmningstilstand. Apparatet
kan slukkes ved hjælp af tænd/slukknappen (1). Ellers slukker apparatet
automatisk efter 2 timer.
Lad apparatet køle helt ned.
Forsinket start-funktion (fig. B & C)
Apparatet har en forsinket start-funktion, som
gør det muligt at forsinke starten på
kaffebrygningsprocessen og have kaffen klar
på et indstillet tidspunkt.
• Indstil uret. Se afsnittet ”Indstilling af uret”.
• Hold PROGRAM-knappen (5) nede, indtil
PROGRAM-knappens indikator (5) blinker.
• Tryk gentagne gange på HOUR-knappen
(6) for at indstille timetallet.
• Tryk gentagne gange på MINUTE-knappen
(7) for at indstille minuttallet.
• Indstil kaffemængden. Se afsnittet
”Indstilling af kaffemængden”.
• Indstil kaffestyrken. Se afsnittet
”Indstilling af kaffestyrken”.
• Tryk på PROGRAM-knappen (5) for at
gemme indstillingerne. PROGRAMknappens indikator (5) tænder.
• Hvis det aktuelle tidspunkt er
indstillingstidspunktet, starter apparatet
automatisk.
• Tryk på PROGRAM-knappen (5) igen for
at afbryde processen. PROGRAMknappens indikator (5) slukker.
Bemærk: Hvis du laver kaffe med malet kaffe,
så sluk for malefunktionen, før du indstiller
kaffemængden.
54
Rengøring og vedligeholdelse
• Rengør malebeholderen (19) med børsten
(20).
• Luk dækslet (24).
• Stram skruen (23) ved hjælp af
skruetrækkeren (20).
Advarsel!
-- Før rengøring eller vedligeholdelse skal
apparatet slukkes, og netstikket tages ud
af stikkontakten. Vent, indtil apparatet er
kølet af.
-- Sænk ikke apparatet ned i vand eller
nogen anden væske ved rengøring.
Forsigtig!
-- Brug ikke aggressive eller slibende
rengøringsmidler for at rengøre apparatet.
-- Brug ikke skarpe objekter for at rengøre
apparatet.
Afkalkning af apparatet (fig. A - D)
Apparatet skal afkalkes, når
afkalkningsindikatoren (D) vises på displayet
(8). Hvis apparatet skal afkalkes, så brug et
passende afkalkningsmiddel. Særlige
afkalkningsmidler kan fås hos vores
servicestationer.
Bemærk: Hvis du vil afkalke apparatet på et
andet tidspunkt, så tryk samtidig på
kaffemængdevælgeren (3) og kaffestyrke­
vælgeren (4) for at få vist afkalkningsindikatoren
(D) på displayet (8).
• Kontroller apparatet med jævne
mellemrum for mulige skader.
• Rengør tilbehøret:
- Rengør kaffekanden i sæbevand.
- Rengør kaffefilterholderen i sæbevand.
- Rengør låget til kaffebønnebeholderen
i sæbevand.
- Tør tilbehøret grundigt.
• Rengør ydersiden af apparatet med en
fugtig klud. Tør ydersiden af apparatet efter
med en ren tør klud.
• Opbevar apparatet på et tørt og frostfrit
sted og utilgængeligt for børn.
Advarsel!
-- Før afkalkning af apparatet, skal netstikket
tages ud af stikkontakten. Vent, indtil
apparatet er kølet af.
-- Sænk ikke apparatet ned i vand eller
nogen anden væske ved rengøring.
Forsigtig!
-- Vær forsigtig, når du afkalker apparatet,
så du ikke beskadiger møbler eller tøj.
-- Brug ikke eddike eller eddikekoncentrat til
at afkalke apparatet.
-- Brug ikke citronsyre til at afkalke apparatet.
Rengøring af malebeholderen
(fig. C & I)
Når du maler kaffebønner, kan kaffepulveret
stoppe malemekanismen til. Malebeholderen
(19) skal rengøres, når advarselssymbolet (E)
vises på displayet (8). Malebeholderen (19)
kan rengøres hver anden uge, så man undgår,
at malemekanismen stoppes til.
Forsigtig!
-- Før malebeholderen rengøres, så gør
følgende:
-- Sluk for apparatet.
-- Tag netstikket ud af stikkontakten.
-- Fjern kaffekanden fra varmepladen.
-- Tøm kaffefilterholderen. Sæt et passende
kaffefilter i. Luk filterholderens ophæng.
• Fyld den tomme vandbeholder (7) med et
passende afkalkningsmiddel.
• Placer kaffekanden (16) på varmepladen
(18).
• Sæt netstikket i stikkontakten.
• Tænd for apparatet ved hjælp af tænd/
sluk-kontakten (1).
• Lad apparatet køre, indtil 1/3 af
afkalkningsmidlet befinder sig i kaffekanden
(16).
• Sluk for apparatet ved hjælp af
tænd/sluk-kontakten (1).
• Løsn skruen (23) ved hjælp af
skruetrækkeren (20).
• Åbn dækslet (24).
55
DA
Bemærk: Princess er ikke ansvarlig for nogen
skader forårsaget af afkalkningsmidler. Skader
forårsaget af, at apparatet ikke afkalkes ofte
nok, dækkes ikke af garantien.
• Lad afkalkningsmidlet virke i cirka 30
minutter.
• Tænd for apparatet ved hjælp af tænd/slukkontakten (1).
• Lad apparatet køre, indtil resten af
afkalkningsmidlet befinder sig i kaffekanden
(16). Afkalkningsindikatoren (D) forsvinder
fra displayet (8).
• Rens apparatet grundigt med rent vand.
- Fyld vandbeholderen (14) med rent vand
op til maksimummærket på vandniveau­
indikatoren (15).
- Placer den tomme kaffekande (16) på
varmepladen (18).
- Tryk samtidig på kaffemængdevælgeren
(3) og kaffestyrkevælgeren (4).
Afkalkningsindikatoren (D) vises på
displayet (8).
- Tænd for apparatet ved hjælp af
tænd/sluk-kontakten (1).
- Lad alt vandet løbe ud af apparatet.
• Tag netstikket ud af stikkontakten.
• Lad apparatet køle helt ned.
• Rengør apparatet. Se afsnittet ”Rengøring
og vedligeholdelse”.
Ansvarsfraskrivelse
DA
Afhængig af ændringer; specifikationerne kan
ændres uden forudgående varsel.
56
Gratulerer!
• Dette apparatet er kun beregnet på
innendørs bruk og lignende, som i de
ansattes kjøkken i forretninger, kontorer
eller på andre arbeidsplasser, på gårder,
for gjester på hoteller, moteller og andre
overnattingssteder.
Du har kjøpt et Princess-apparat. Målet vårt er
å produsere kvalitetsprodukter med smakfull
design til en rimelig pris. Vi håper du vil glede
deg over dette apparatet i mange år.
• Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
• Ikke bruk apparatet utendørs.
• Beskytt alltid de elektriske delene mot vann
eller høy fuktighet.
• Ikke bruk apparatet med våte hender.
Ikke bruk apparatet når du er barbent.
• Håndter strømledningen forsiktig slik at
den ikke henger over kanten på
arbeidsplaten slik at man kan bli hengende
fast eller snuble i den.
• Trekk aldri i strømledningen for å dra
støpselet ut av stikkontakten. Hold
strømledningen unna varme, olje og
skarpe kanter.
• Slå av apparatet før du trekker støpslet ut
av stikkontakten.
• Ikke fjern deler eller tilbehør når støpselet
sitter i stikkontakten. Trekk alltid støpselet
ut av stikkontakten først.
• Dersom strømledningen blir skadet under
bruk, trekk umiddelbart støpselet ut av
stikkontakten. Ikke berør strømledningen
før du drar støpselet ut av stikkontakten.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten når
apparatet ikke er i bruk, før montering eller
demontering og før rengjøring og
vedlikehold.
Bruksanvisningene er samlet i den tilsvarende
delen. Gjør deg kjent med sikkerhets­
instruksjonene når du leser bruksanvisningen.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel!
-- Når du bruker strømdrevne apparater, må
du alltid følge de grunnleggende
sikkerhetsinstruksjonene for å redusere
risikoen for brann, elektrisk støt og
personskader.
-- Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar,
dusj, servant eller annet som inneholder
vann.
• Les hele bruksanvisningen før bruk.
• Tiltenkt bruk er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Bruk av tilbehør eller
annen bruk av apparatet enn det som er
tiltenkt, kan forårsake risiko for
personskader.
• Ta vare på denne bruksanvisningen for
fremtidig referanse.
• Pass alltid på at barna ikke leker med
apparatet.
• Det kan oppstå farlige situasjoner hvis
dette apparatet brukes av barn eller
personer med fysisk, følelsesmessig eller
motorisk funksjonshemming, eller som
mangler nødvendig kunnskap eller
erfaring. Personer som har ansvar for
disse menneskenes sikkerhet, må gi
tydelige instruksjoner eller overvåke
bruken av apparatet.
• Apparatet er ikke ment til bruk med en
ekstern timer eller et separat
fjernkontrollsystem.
Andre personers sikkerhet
• La aldri barn eller personer som ikke har
lest denne bruksanvisningen, bruke
apparatet.
• Ikke la barn eller dyr komme i nærheten av
arbeidsområdet. Ikke la barn eller dyr
berøre apparatet eller strømledningen.
Vær ekstra oppmerksom når apparatet
brukes i nærheten av barn.
Etter bruk
• Trekk støpselet ut av stikkontakten og la
apparatet avkjøles før du går fra det og før
du skifter det ut, rengjør eller inspiserer
deler av apparatet.
57
NO
Bruk
Bruksanvisning
• Lagre apparatet på et tørt sted når det ikke
er i bruk. Forsikre deg om at barn ikke har
tilgang til lagrede apparater.
Inspeksjon og reparasjon
• Kontroller regelmessig apparatet for
skadede eller defekte deler. Inspiser
apparatet for brudd på deler, skader på
brytere og andre forhold som kan påvirke
bruken.
• Bruk aldri apparatet hvis noen av delene er
skadede eller defekte.
• La en autorisert reparatør skifte ut eller
reparere skadede eller defekte deler.
• Prøv aldri å fjerne eller bytte andre deler enn
de som er angitt i denne bruksanvisningen.
• Kontroller om strømledningen er slitt eller
skadet før bruk.
• Ikke bruk apparatet dersom
strømledningen eller støpselet er skadet
eller defekt. Dersom strømledningen eller
støpselet er skadet eller defekt, må de
skiftes ut av produsenten eller en autorisert
reparatør.
Sikkerhetsinstruksjoner for
kaffemaskiner
NO
• Før bruk, kontroller at nettspenningen er
den samme som den som er oppgitt på
apparatets typeskilt.
• Koble apparatet til en jordet stikkontakt.
Om nødvendig kan du bruke en jordet
skjøteledning med passende diameter
(minst 3 x 1 mm2).
• Apparatet bør kun brukes i frostfritt miljø
hvis apparatet fylles med vann.
• Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser.
• Plasser apparatet på et stabilt og flatt
underlag.
• Ikke plasser apparatet på varme flater eller
i nærheten av åpen ild.
• Vær forsiktig så du ikke brenner deg på
varmt vann eller damp.
• Trekk ut støpslet hvis apparatet ikke skal
brukes på en stund.
Beskrivelse (fig. A)
Din 249401 Princess kaffemaskin er beregnet
på å lage kaffe med kaffebønner eller malt
kaffe. Apparatet er kun egnet for hjemmebruk.
1.På/av-knapp (kaffemaskin)
2.På/av-knapp (oppmalingsfunksjon)
3.Velger for kaffemengde
4.Velger for kaffestyrke
5.PROGRAM-knapp
6.HOUR-knapp
7.MINUTE-knapp
8.Display
9.Finhetsvelger for malt kaffe
10.Kaffefilterholder
11.Filterholdermontasje
12.Utløserknapp (filterholdermontasje)
13.Seksjon for kaffebønner
14.Vanntank
15.Vannstandsindikator
16.Kaffekanne
17.Kaffestandsindikator
18.Varmeplate
19.Oppmalingsseksjon
20.Børste / skrutrekker
Første gangs bruk
Klargjøring
• Rengjør tilbehøret:
- Rengjør kaffekannen i såpevann.
Skyll kaffekannen.
- Rengjør kaffefilterholderen i såpevann.
Skyll kaffefilterholderen.
- Rengjør lokket på seksjonen for
kaffebønner i såpevann. Skyll lokket på
seksjonen for kaffebønner.
- Tørk tilbehøret godt.
• Rengjør utsiden av apparatet med en
fuktig klut. Tørk av utsiden av apparatet
med en ren, tørr klut.
• Skyll apparatet.
Innstilling av klokken (fig. B & C)
Når støpselet settes inn i en stikkontakt for
første gang, vil displayet (8) lyse opp for å
indikere at klokken kan stilles.
• Trykk på HOUR-knappen (6) gjentatte
ganger for å stille inn timetallet.
58
• Trykk på velgeren for kaffestyrke (4)
gjentatte ganger for å angi kaffestyrken.
Antallet kaffebønner (B) vises på displayet
(8).
• Trykk på MINUTE-knappen (7) gjentatte
ganger for å stille inn minuttene.
Tiden vises på displayet (8).
Bruk
Innstilling av finhet for malt kaffe
(fig. E)
Fylling av vanntanken (fig. D)
Finhetsvelgeren for malt kaffe (9) brukes til
å stille inn ønsket finhet av den malte kaffen
ved bruk av kaffebønner. Finhetsvelgeren for
malt kaffe (9) kan stilles inn på ulike
posisjoner, fra finmalt kaffe til grovmalt kaffe.
• Vri finhetsvelgeren for malt kaffe (9) til
ønsket posisjon for å angi finheten av den
malte kaffen.
Advarsel!
-- Før du fyller vanntanken, må du alltid slå
av apparatet og trekke ut støpselet fra
stikkontakten.
-- Ikke fyll vanntanken med mer vann enn du
trenger for å lage kaffen. Bruk kun
vannmengden du trenger for å lage kaffen.
Apparatet stopper automatisk når
vanntanken er tom.
Forsiktig!
-- Ikke bruk apparatet uten vann i vanntanken.
-- Ikke fyll vanntanken over merket for
maksimal vannstand. Påse at vannstanden
alltid er over minimumsmerket under bruk.
-- Fyll kun kaldt vann på vanntanken.
-- Ikke bruk sodavann eller andre væsker for
a fylle vanntanken.
-- Ikke hell vann i seksjonen for kaffebønner.
Slå på og av (fig. B)
• For å slå på apparatet, trykk på på/avknappen (1). Indikatoren for på/av-knappen
(1) tennes.
• For å slå av apparatet, trykk på
på/av-knappen (1) igjen. Indikatoren for
på/av-knappen (1) slukkes.
Oppmalingsfunksjon (fig. B & F)
• Åpne lokket (21).
• Fyll vanntanken (14) med vann opp til
ønsket nivå på vannstandsindikatoren (15).
• Lukk lokket (21).
Innstilling av kaffemengde
(fig. B & C)
Velgeren for kaffemengde (3) brukes til å stille
inn ønsket kaffemengde. Velgeren for
kaffemengde (3) kan stilles inn på 2, 4, 6, 8
eller 10 kopper.
• Trykk på velgeren for kaffemengde (3)
gjentatte ganger for å angi kaffemengden.
Antallet kopper (A) vises på displayet (8).
Lage kaffe med malt kaffe
(fig. A, B, C, D & G)
Forsiktig!
-- Bruk kun malt kaffe som egner seg til
maskinen.
-- Bruk kun papirkaffefiltre (1x4) som egner
seg til maskinen.
Innstilling av kaffestyrke
(fig. B & C)
• Fyll på vanntanken (14) med ønsket
vannmengde.
• Plasser kaffekannen (16) på varmeplaten
(18).
• Gjør følgende når du bruker malt kaffe:
- Trykk på utløserknappen (12) for å åpne
filterholdermontasjen (11).
Velgeren for kaffestyrke (4) brukes til å stille inn
ønsket kaffestyrke. Velgeren for kaffestyrke (4)
kan stilles inn på mild kaffe (1 kaffebønne),
medium kaffe (2 kaffebønner) og sterk kaffe (3
kaffebønner).
59
NO
• For å slå oppmalingsfunksjonen av trykker
du først på på/av-knappen (2), og deretter
på på/av-knappen (1) for å begynne å lage
kaffe. Indikatorene for på/av-knappen
(1 & 2) tennes.
• For å slå oppmalingsfunksjonen på trykker
du på på/av-knappen (2) igjen mens
indikatoren for på/av-knappen (1) er slått
av.
•
•
•
•
•
- Plasser et egnet kaffefilter i kaffefilter­
holderen (10).
- Fyll ønsket kaffemengde i kaffefilteret.
- Lukk filterholdermontasjen (11) til
utløserknappen (12) klikker seg på plass.
Trykk på på/av-knappen (2). Indikatoren for
på/av-knappen (2) tennes.
Slå på apparatet ved hjelp av på/avknappen (1). Indikatoren for på/av-knappen
(1) tennes. Apparatet begynner å lage kaffen.
Du kan avbryte prosessen ved å trykke på
på/av-knappen (1).
Når prosessen er fullført, vil apparatet pipe
og gå over til hold-varm-modus. Apparatet
kan slås av ved hjelp av på/av-knappen
(1), ellers slår det seg av automatisk etter
to timer.
La apparatet kjøles helt ned.
Lage kaffe med kaffebønner
(fig. A - H)
Forsiktig!
-- Bruk kun kaffebønner som egner seg til
maskinen.
-- Bruk kun papirkaffefiltre (1x4) som egner
seg til maskinen.
NO
• Fyll på vanntanken (14) med ønsket
vannmengde.
• Plasser kaffekannen (16) på varmeplaten
(18).
• Gjør følgende når du bruker kaffebønner:
- Åpne lokket (22).
- Fyll seksjonen for kaffebønner (13) helt
opp med kaffebønner.
- Lukk lokket (22).
- Angi finhetsgraden for den malte kaffen.
Se avsnittet ”Innstilling av finhet for malt
kaffe”.
- Trykk på utløserknappen (12) for å åpne
filterholdermontasjen (11).
- Plasser et egnet kaffefilter
i kaffefilterholderen (10).
- Lukk filterholdermontasjen (11) til
utløserknappen (12) klikker seg på plass.
- Angi kaffemengde. Se avsnittet
”Innstilling av kaffemengde”.
- Angi kaffestyrke. Se avsnittet ”Innstilling
av kaffestyrke”.
• Slå på apparatet ved hjelp av på/avknappen (1). Indikatoren for på/av-knappen
(1) tennes. Apparatet begynner å male
kaffebønnene og lage kaffen.
• Du kan avbryte prosessen ved å trykke på
på/av-knappen (1).
• Når prosessen er fullført, vil apparatet pipe
og gå over til hold-varm-modus. Apparatet
kan slås av ved hjelp av på/av-knappen
(1), ellers slår det seg av automatisk etter
to timer.
• La apparatet kjøles helt ned.
Forsinket start-funksjon
(fig. B & C)
Apparatet har en forsinket start-funksjon som
gjør det mulig å forsinke starten av
kaffetilberedningen slik at kaffen din gjøres
klar til en forhåndsangitt tid.
• Still klokken. Se avsnittet ”Innstilling av
klokken”.
• Trykk ned PROGRAM-knappen (5) til
PROGRAM-indikatoren (5) blinker.
• Trykk på HOUR-knappen (6) gjentatte
ganger for å stille inn timetallet.
• Trykk på MINUTE-knappen (7) gjentatte
ganger for å stille inn minuttene.
• Angi kaffemengde. Se avsnittet ”Innstilling
av kaffemengde”.
• Angi kaffestyrke. Se avsnittet ”Innstilling
av kaffestyrke”.
• Trykk på PROGRAM-knappen (5) for
å lagre innstillingene. PROGRAMindikatoren (5) tennes.
• Hvis den gjeldende tiden er innstillingstiden,
vil apparatet starte automatisk.
• Du kan avbryte prosessen ved å trykke på
PROGRAM-knappen (5) igjen.
PROGRAM-indikatoren (5) slukkes.
Merk: Hvis du lager kaffe med malt kaffe, må
du slå av oppmalingsfunksjonen før du angir
kaffemengde.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
-- Før rengjøring eller vedlikehold må du alltid
slå av apparatet, trekke ut støpselet fra
stikkontakten og vente til apparatet har
kjølt seg ned.
60
Avkalking av apparatet (fig. A - D)
-- Ikke senk apparatet i vann eller andre
væsker for rengjøring.
Forsiktig!
-- Ikke bruk aggressive eller skurende
rensemidler til å rengjøre apparatet.
-- Ikke bruk skarpe objekter til å rengjøre
apparatet.
Apparatet må avkalkes når
avkalkingsindikatoren (D) vises på displayet
(8). Hvis apparatet må avkalkes, bruker du et
passende avkalkingsmiddel. Avkalkingsmidlet
kan fås fra vår serviceavdeling.
Merk: Hvis du ønsker å avkalke apparatet,
kan du når som helst trykke på velgeren for
kaffemengde (3) og velgeren for kaffestyrke
(4) samtidig for å vise avkalkingsindikatoren
(D) på displayet (8).
• Kontroller jevnlig om det er skader på
apparatet.
• Rengjør tilbehøret:
- Rengjør kaffekannen i såpevann.
- Rengjør kaffefilterholderen i såpevann.
- Rengjør lokket på seksjonen for
kaffebønner i såpevann.
- Tørk tilbehøret godt.
• Rengjør utsiden av apparatet med en
fuktig klut. Tørk av utsiden av apparatet
med en ren, tørr klut.
• Oppbevar apparatet på et tørt og frostfritt
sted som ikke er tilgjengelig for barn.
Merk: Princess tar ikke ansvar for skade som
skyldes avkalkingsmidler. Skade som skyldes
manglende avkalking dekkes ikke av garantien.
Rengjøring av
oppmalingsseksjonen (fig. C & I)
Når du maler opp kaffebønner, kan kaffepulver
tette igjen oppmalingsmekanismen.
Oppmalingsseksjonen (19) må rengjøres når
varselsymbolet (E) vises på displayet (8).
Oppmalingsseksjonen (19) kan rengjøres
annenhver uke for å hindre at oppmalings­
mekanismen tettes igjen.
• Fyll vanntanken (7) med et passende
avkalkingsmiddel.
• Plasser kaffekannen (16) på varmeplaten
(18).
• Sett støpselet i stikkontakten.
• Slå på apparatet ved hjelp av
på/av-bryteren (1).
• Sett apparatet i gang til 1/3 av avkalkings­
middelet befinner seg i kaffekannen (16).
• Slå av apparatet ved hjelp av
på/av-bryteren (1).
• La avkalkingsmiddelet virke i cirka
30 minutter.
• Slå på apparatet ved hjelp av
på/av-bryteren (1).
• Sett apparatet i gang til resten av
avkalkingsmiddelet befinner seg i kaffekannen
(16). Avkalkingsindikatoren (D) forsvinner
fra displayet (8).
Forsiktig!
-- Før du rengjør oppmalingsseksjonen, gjør
følgende:
-- Slå av apparatet.
-- Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
-- Fjern kaffekannen fra varmeplaten.
-- Tøm kaffefilterholderen. Sett i et egnet
kaffefilter. Lukk filterholdermontasjen.
• Løsne skruen (23) ved hjelp av
skrutrekkeren (20).
• Åpne lokket (24).
• Rengjør oppmalingsseksjonen (19) ved
hjelp av børsten (20).
• Lukk lokket (24).
• Trekk til skruen (23) ved hjelp av
skrutrekkeren (20).
61
NO
Advarsel!
-- Før avkalking, slå av apparatet, trekk ut
nettpluggen fra stikkontakten og vente til
apparatet har kjølt seg ned.
-- Ikke senk apparatet i vann eller andre
væsker for rengjøring.
Forsiktig!
-- Vær forsiktig nå du avkalker apparatet slik
at du ikke skader møbler og klær.
-- Ikke bruk eddik eller eddikkonsentrat til
å avkalke apparatet.
-- Ikke bruk sitronsyre til å avkalke apparatet.
• Skyll apparatet med rent vann:
- Fyll vanntanken (14) med rent vann opp
til maksimumsmerket på
vannstandsindikatoren (15).
- Plasser den tomme kaffekannen (16) på
varmeplaten (18).
- Trykk på velgeren for kaffemengde (3)
og velgeren for kaffestyrke (4) samtidig.
Avkalkingsindikatoren (D) vises på
displayet (8).
- Slå på apparatet ved hjelp av
på/av-bryteren (1).
- La alt vannet renne ut av apparatet.
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
• La apparatet kjøles helt ned.
• Rengjør apparatet.
Se avsnittet ”Rengjøring og vedlikehold”.
Ansvarsfraskrivelse
Gjenstand for endring; spesifikasjonene kan
endres uten videre varsel.
NO
62
Onnittelut!
Käyttö
• Noudata aina varovaisuutta laitteen
käytössä.
• Älä käytä laitetta ulkoilmassa.
• Suojaa sähköosat aina vedeltä tai
huomattavalta kosteudelta.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä. Älä käytä
laitetta avojaloin.
• Sijoita virtajohto huolellisesti niin, että se ei
roiku työtason reunaa vasten eikä siihen
voi vahingossa takertua tai kompastua.
• Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat
pistokkeen verkkovirtalähteestä. Suojaa
virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
• Kytke laite pois päältä ennen sen
pistokkeen irrottamista pistokkeesta.
• Älä irrota laitteen osia tai varusteita silloin,
kun sen pistoke on kytkettynä
verkkovirtalähteeseen. Irrota pistoke aina
ensin verkkovirtalähteestä.
• Jos virtajohto vaurioituu käytön aikana,
irrota pistoke välittömästi
verkkovirtalähteestä. Älä kosketa virtajohtoa
ennen kuin olet irrottanut pistokkeen
verkkovirtalähteestä.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Olet hankkinut Princess-laitteen. Tavoitteemme
on tarjota tyylikkäästi suunniteltuja laatutuotteita
kohtuulliseen hintaan. Toivomme, että nautit
laitteen käytöstä monen vuoden ajan.
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet on kerätty vastaavaan osioon.
Lue laitteen turvallisuusohjeet käyttöohjeisiin
tutustumisen yhteydessä.
Turvallisuusohjeet
Varoitus!
-- Verkkovirralla toimivia laitteita käytettäessä
on aina noudatettava perusturvallisuusohjeita
tulipalon tai sähköiskun aiheuttaman
loukkaantumisriskin vähentämiseksi.
-- Älä käytä laitetta kylpyammeiden,
suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä
sisältävien astioiden lähellä.
• Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen
laitteen käyttöönottoa.
• Laitteen käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöoppaassa. Muiden kuin suositeltujen
varusteiden käyttö tai toimenpiteiden
suoritus voi aiheuttaa henkilövahinkovaaran.
• Säilytä käyttöohjeet tulevia käyttökertoja
varten.
• Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät
he leiki laitteella.
• Vaaratilanteita voi syntyä, jos laitetta
käyttävät lapset tai henkilöt, joilla on
fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai
liikkumisrajoitteita tai joilla ei ole riittävää
tuntemusta tai kokemusta. Heidän
turvallisuudestaan vastaavien henkilöiden
on ohjattava tai valvottava heitä laiteen
käytössä.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukoohjausjärjestelmällä.
• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain
sisätilassa ja ympäristöissä, kuten liikkeiden,
toimistojen ja muiden työympäristöjen
ruokailutiloissa, maalaistaloissa,
hotelleissa, motelleissa, B&B-majataloissa
sekä muissa majoitusympäristöissä.
• Älä salli lasten tai muiden henkilöiden,
jotka eivät tunne kyseisiä ohjeita, käyttää
laitetta.
• Älä salli lasten tai eläinten tulla
työskentelyalueen lähelle. Älä salli lasten
tai eläinten koskea laitetta tai virtajohtoa.
Kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä,
laitteen käyttöä on valvottava tarkasti.
Käytön jälkeen
• Irrota virtajohto verkkovirrasta ja anna
laitteen jäähtyä ennen kuin jätät sen ilman
valvontaa tai vaihdat, puhdistat tai tutkit
mitään laitteen osaa.
• Säilytä laitetta kuivassa paikassa silloin,
kun sitä ei käytetä. Varmista, etteivät lapset
pääse varastoitujen laitteiden luo.
63
FI
Muiden turvallisuus
Tutkinta ja korjaukset
• Tarkasta laite säännöllisesti vaurioituneiden
tai viallisten osien varalta. Tutki laite
rikkoutuneiden osien, vaurioituneiden
kytkimien tai muiden vaurioiden osalta,
jotka saattavat vaikuttaa sen toimintaan.
• Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa on
vaurioitunut tai viallinen.
• Korjauta tai vaihdata vaurioitunut tai
viallinen osa valtuutetussa huoltopalvelussa.
• Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa mitään
muuta osaa kuin tässä käyttöohjeessa on
määritelty.
• Tarkasta virtajohto ennen käyttöä
kulumisen tai vaurioitumisen varalta.
• Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai
pistoke on vaurioitunut tai viallinen.
Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Kahvinkeittimien
turvallisuusohjeet
FI
• Tarkista aina ennen käyttöä,
että verkkojännite vastaa laitteen
tyyppikilven merkintöjä.
• Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa
(vähintään 3 x 1 mm2).
• Älä käytä laitetta erittäin kylmissä
ympäristöissä, jos laitteen säiliö on täytetty
vedellä.
• Älä käytä laitetta kosteissa ympäristöissä.
• Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
• Älä aseta laitetta kuumille alustoille tai
avotulien lähettyville.
• Ole varovainen kuuman veden ja höyryn
kanssa palovammojen välttämiseksi.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, jos
laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
Kuvaus (kuva A)
249401 Princess-kahvinkeitin on suunniteltu
kahvin keittämiseen kahvipapuja tai
kahvijauhetta käyttäen. Laite sopii vain
kotikäyttöön.
1.On/off-virtakytkin (kahvinkeitin)
2.On/off-virtakytkin (jauhamistoiminto)
3.Kahvin määrän valitsin
4.Kahvin voimakkuuden valitsin
5.PROGRAM-painike
6.HOUR-painike
7.MINUTE-painike
8.Näyttö
9.Kahvijauheen hienouden valitsin
10.Kahvisuodattimen pidike
11.Suodattimen pidike
12.Vapautuspainike (suodattimen pidike)
13.Kahvipapusäiliö
14.Vesisäiliö
15.Vesitason osoitin
16.Kahvipannu
17.Kahvitason osoitin
18.Lämmityslevy
19.Jauhamisyksikkö
20.Harja / ruuvimeisseli
Käyttöönotto
Valmistus
• Puhdista lisävarusteet:
- Puhdista kahvipannu saippuavedellä.
Huuhtele kahvipannu.
- Puhdista kahvisuodattimen pidike
saippuavedellä. Huuhtele
kahvisuodattimen pidike.
- Puhdista kahvipapusäiliön kansi
saippuavedellä. Huuhtele
kahvipapusäiliön kansi.
- Kuivaa lisävarusteet huolellisesti.
• Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla liinalla.
Kuivaa laite ulkoapäin puhtaalla ja kuivalla
pyyhkeellä.
• Huuhtele laite.
Kellon asettaminen (kuva B & C)
Jos pistoke on kytketty pistorasiaan
ensimmäistä kertaa, näyttö (8) vilkkuu
ilmoittaen, että kellon asettaminen on tarpeen.
• Paina toistuvasti HOUR-painiketta (6)
tuntien asettamiseksi.
• Paina toistuvasti MINUTE-painiketta (7)
minuuttien asettamiseksi. Aika näkyy
näytössä (8).
64
Käyttö
• Paina toistuvasti kahvin voimakkuuden
valitsinta (4) kahvin voimakkuuden
asettamiseksi. Kahvipapujen määrä (B)
näkyy näytössä (8).
Vesisäiliön täyttäminen (kuva D)
Varoitus!
-- Ennen vesisäiliön täyttämistä on laite
kytkettävä pois päältä ja sen pistoke on
irrotettava pistorasiasta.
-- Älä täytä vesisäiliötä vaadittua määrää
suuremmalla vesimäärällä. Kaada
vesisäiliöön vain se määrä vettä, joka
tarivtaan kahvin valmistukseen.
Laite pysähtyy automaattisesti silloin,
kun vesisäiliö on tyhjä.
Huomio!
-- Älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on tyhjä.
-- Älä ylitä vesisäiliön maksimimerkintää
säiliötä täyttäessä. Varmista, että vesitaso
on aina minimimerkinnän yläpuolella
käytön aikana.
-- Käytä vesisäiliön täyttämiseen ainoastaan
kylmää vettä.
-- Älä täytä vesisäiliötä hiilihapollisella vedellä
tai muilla nesteillä.
-- Älä kaada vettä kahvipapusäiliiön.
Kahvijauheen hienouden
asettaminen (kuva E)
Kahvijauheen hienouden valitsimella (9)
asetetaan kahvijauheen vaadittu hienous
kahvipapuja käyttäessä. Kahvijauheen
hienouden valitsin (9) voidaan asettaa eri
asetuksiin hienosta haujeesta karkeaan.
• Käännä kahvijauheen hienouden valitsin
(9) vaadittuun asentoon kahvijauheen
hienouden asettamiseksi.
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva B)
• Kytke laite päälle painamalla on/offvirtakytkintä (1). On/off-virtakytkimen
merkkivalo (1) syttyy.
• Kytke laite pois päältä painamalla
on/off-virtakytkintä (1) uudelleen.
On/off-virtakytkimen merkkivalo (1) sammuu.
Jauhamistoiminto (kuva B ja F)
• Avaa kansi (21).
• Täytä vesisäiliö (14) vedellä käyttäen
viitteenä vesitason osoittimen (15)
vaadittua merkintää.
• Sulje kansi (21).
• Kytke jauhamistoiminto pois päältä
painamalla ensin on/off-virtakytkintä (2) ja
sen jälkeen on/off-virtakytkintä (1) kahvin
valmistuksen käynnistämiseksi. On/offvirtakytkimen merkkivalot (1 & 2) syttyvät.
• Kytke jauhamistoiminto päälle painamalla
on/off-virtakytkintä (2) uudelleen, kun
on/off-virtakytkimen merkkivalo (1) ei pala.
Kahvin määrän asettaminen
(kuva B & C)
Kahvin määrän valitsimella (3) asetetaan
vaadittu kahvimäärä. Kahvin määrän valitsin
(3) voidaan asettaa 2, 4, 6, 8 tai 10 kuppiin.
• Paina toistuvasti kahvin määrän valitsinta
(3) kahvin määrän asettamiseksi.
Kahvikuppien määrä (A) näkyy näytössä (8).
Huomio!
-- Käytä ainoastaan laitteeseen sopivaa
kahvijauhetta.
-- Käytä ainoastaan laitteeseen sopivia
kahvisuodattimia (1x4).
• Täytä vesisäiliö (14) vaaditulla määrällä
vettä.
• Aseta kahvipannu (16) lämmityslevylle (18).
• Kun haluat käyttää kahvijauhetta, toimi
seuraavasti:
- Paina vapautuspainikkeita (12)
suodattimen pidikkeen (11) avaamiseksi.
- Aseta laitteeseen sopiva kahvisuodatin
suodattimen pidikkeeseen (10).
Kahvin voimakkuuden
asettaminen (kuva B & C)
Kahvin voimakkuuden valitsimella (4)
asetetaan vaadittu kahvin voimakkuus. Kahvin
voimakkuuden valitsin (4) voidaan asettaa
mietoon kahviin (1 kahvipapu), keskivahvaan
(2 kahvipapua) ja vahvaan kahviin
(3 kahvipapua).
65
FI
Kahvin valmistus kahvijauheella
(kuva A, B, C, D & G)
•
•
•
•
•
- Aseta vaadittu määrä kahvia
suodattimeen.
- Sulje suodattimen pidike (11), kunnes
vapautuspainike (12) napsahtaa
paikoilleen.
Paina on/off-virtakytkintä (2). On/offvirtakytkimen merkkivalo (2) syttyy.
Kytke laite päälle on/off-virtakytkimellä (1).
On/off-virtakytkimen merkkivalo (1) syttyy.
Laite alkaa valmistamaan kahvia.
Prosessi voidaan keskeyttää painamalla
on/off-virtakytkintä (1).
Jos valmistusprosessi suoritetaan loppuun,
laitteesta kuuluu merkkiääni ja se siirtyy
lämpimänäpitotilaan. Laite voidaan kytkeä
pois päältä painamalla on/off-virtakytkintä
(1) tai se kytkeytyy automaattisesti pois
päältä 2 tunnin kuluttua.
Anna laitteen jäähtyä täysin.
Kahvin valmistaminen
kahvipavuilla (kuva A - H)
Huomio!
-- Käytä ainoastaan laitteeseen sopivia
kahvipapuja.
-- Käytä ainoastaan laitteeseen sopivia
kahvisuodattimia (1x4).
FI
• Täytä vesisäiliö (14) vaaditulla määrällä
vettä.
• Aseta kahvipannu (16) lämmityslevylle (18).
• Kun haluat käyttää kahvipapuja, toimi
seuraavasti:
- Avaa kansi (22).
- Täytä kahvipapusäiliö (13) kokonaan
kahvipavuilla.
- Sulje kansi (22).
- Aseta kahvijauheen hienous. Katso osio
”Kahvijauheen hienouden asettaminen”.
- Paina vapautuspainikkeita (12)
suodattimen pidikkeen (11) avaamiseksi.
- Aseta laitteeseen sopiva kahvisuodatin
suodattimen pidikkeeseen (10).
- Sulje suodattimen pidike (11), kunnes
vapautuspainike (12) napsahtaa
paikoilleen.
- Aseta kahvin määrä. Katso osio ”Kahvin
määrän asettaminen”.
- Aseta kahvin voimakkuus. Katso osio
”Kahvin voimakkuuden asettaminen”.
• Kytke laite päälle on/off-virtakytkimellä (1).
On/off-virtakytkimen merkkivalo (1) syttyy.
Laite alkaa jauhamaan kahvipapuja ja
valmistamaan kahvia.
• Prosessi voidaan keskeyttää painamalla
on/off-virtakytkintä (1).
• Jos valmistusprosessi suoritetaan loppuun,
laitteesta kuuluu merkkiääni ja se siirtyy
lämpimänäpitotilaan. Laite voidaan kytkeä
pois päältä painamalla on/off-virtakytkintä
(1) tai se kytkeytyy automaattisesti pois
päältä 2 tunnin kuluttua.
• Anna laitteen jäähtyä täysin.
Ajastimen asettaminen
(kuva B & C)
Laitteessa on ajastin, joka mahdollistaa kahvin
valmistuksen ohjelmoimisen niin, että tuore
kahvi on valmista määritettynä aikana.
• Aseta kello. Katso osio ”Kellon asettaminen”.
• Paina PROGRAM-painiketta (5), kunnes
PROGRAM-painikkeet merkkivalo (5) vilkkuu.
• Paina toistuvasti HOUR-painiketta (6)
tuntien asettamiseksi.
• Paina toistuvasti MINUTE-painiketta (7)
minuuttien asettamiseksi.
• Aseta kahvin määrä.
Katso osio ”Kahvin määrän asettaminen”.
• Aseta kahvin voimakkuus. Katso osio
”Kahvin voimakkuuden asettaminen”.
• Vahvista asetukset PROGRAM-painiketta
(5) painamalla. PROGRAM-painikkeen
merkkivalo (5) syttyy.
• Kun asetettu aika saavutetaan, laite
käynnistyy automaattisesti.
• Prosessi voidaan keskeyttää painamalla
PROGRAM-painiketta (5) uudelleen.
PROGRAM-painikkeen merkkivalo (5)
sammuu.
Huom.: Jos valmistat kahvia kahvijauheella,
kytke jauhamistoiminto pois päältä ennen
kahvin määrän asettamista.
66
Puhdistus ja ylläpito
•
•
•
•
•
Varoitus!
-- Ennen puhdistusta tai huoltoa kytke laite
aina pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta
ja odota, kunnes laite jäähtyy.
-- Älä upota laitetta veteen tai muihin
pesunesteisiin.
Huomio!
-- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
-- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
Löysää ruuvi (23) ruuvimeisselillä (20).
Avaa kansi (24).
Puhdista jauhamisyksikkö (19) harjalla (20).
Sulje kansi (24).
Kiristä ruuvi (23) ruuvimeisselillä (20).
Kalkin poistaminen laitteesta
(kuva A - D)
Kalkki on poistettava laitteesta, kun kalkinpoiston
merkkivalo (D) näkyy näytössä (8). Jos
laitteesta on poistettava kalkki, käytä sopivaa
kalkinpoistoainetta. Erityinen kalkinpoistoaine
on saatavilla huoltopalvelustamme.
• Tarkista laite säännöllisesti mahdollisten
vaurioiden varalta.
• Puhdista lisävarusteet:
- Puhdista kahvipannu saippuavedellä.
- Puhdista kahvisuodattimen pidike
saippuavedellä.
- Puhdista kahvipapusäiliön kansi
saippuavedellä.
- Kuivaa lisävarusteet huolellisesti.
• Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla liinalla.
Kuivaa laite ulkoapäin puhtaalla ja kuivalla
pyyhkeellä.
• Säilytä laitetta kuivassa paikassa, jossa se
ei voi jäätyä ja jossa se on lasten
ulottumattomissa.
Huom.: Jos haluat poistaa kalkin laitteesta
muina aikoina, paina kahvin määrän valitsinta
(3) ja kahvin voimakkuuden valitsinta (4)
samanaikaisesti, jotta kalkinpoiston merkkivalo
(D) tulee näkyviin näyttöön (8).
Huom.: Princess ei ota vastuuta
kalkinpoistoaineiden aiheuttamista vahingoista.
Takuu ei kata laitevikoja, jotka aiheutuvat
puutteellisesta kalkin poistamisesta.
Jauhamisyksikön puhdistaminen
(kuva C & I)
Kun kahvipapuja jauhetaan, kahvijauhetta voi
jäädä jauhamisyksikköön. Jauhamisyksikkö
(19) tulee puhdistaa, kun varoitusmerkki (E)
näkyy näytössä (8). Jauhamisyksikkö (19)
voidaan puhdistaa 2 viikon välein, jotta jauhetta
ei juuttuisi jauhamisyksikköön.
Huomio!
-- Ennen jauhamisyksikön puhdistamista on
suoritettava seuraavat toimenpiteet:
-- Kytke laite pois päältä.
-- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.
-- Poista kahvipannu lämmityslevyltä.
-- Tyhjennä kahvisuodattimen pidike.
Aseta pidikkeeseen sopiva kahvisuodatin.
Sulje suodattimen pidike.
• Kaada tyhjään vesisäiliöön (7) sopivaa
kalkinpoistoainetta.
• Aseta kahvipannu (16) lämmityslevylle (18).
• Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.
• Kytke laite päälle on/off-virtakytkimellä (1).
• Anna laitteen käydä, kunnes 1/3
kalkinpoistoaineesta on kahvipannussa (16).
• Kytke laite pois päältä on/off-virtakytkimellä
(1).
67
FI
Varoitus!
-- Ennen kalkin poistamista kytke laite aina
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
-- Älä upota laitetta veteen tai muihin
pesunesteisiin.
Huomio!
-- Ole varovainen poistaessasi kalkkia
laitteesta niin, ettei kalusteisiin tai vaatteisiin
tule vaurioita.
-- Älä käytä viinietikkaa tai etikan tiivistettä
kalkin poistamiseen.
-- Älä käytä sitruunahappoa kalkin
poistamiseen.
• Annan kalkinpoistoaineen vaikuttaa noin
30 minuuttia.
• Kytke laite päälle on/off-virtakytkimellä (1).
• Anna laitteen käydä, kunnes loput
kalkinpoistoaineesta on kahvipannussa
(16). Kalkinpoiston merkkivalo (D) häviää
näytöstä (8).
• Huuhtele laite puhtaalla vedellä:
- Täytä vesisäiliö (14) puhtaalla vedellä
käyttäen viitteenä vesitason osoittimen
(15) maksimimerkintää.
- Aseta tyhjä kahvipannu (16)
lämmityslevylle (18).
- Paina samanaikaisesti kahvin määrän
valitsinta (3) ja kahvin voimakkuuden
valitsinta (4). Kalkinpoiston merkkivalo
(D) tulee näkyviin näyttöön (8).
- Kytke laite päälle on/off-virtakytkimellä (1).
- Anna kaiken veden poistua laitteesta.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.
• Anna laitteen jäähtyä täysin.
• Puhdista laite. Lue osio ”Puhdistus ja
ylläpito”.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
FI
68
Parabéns!
• Este aparelho destina-se a ser utilizado
apenas no interior e locais similares, tais
como em áreas de copa do pessoal em
lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho; casas de quinta; clientes em
hotéis e motéis e outros ambientes do tipo
residencial; ambientes do tipo dormida e
pequeno-almoço.
Adquiriu um aparelho Princess. O nosso
objectivo é fornecer produtos de qualidade
com um design atraente e a um preço
acessível. Esperamos que desfrute deste
aparelho durante muitos anos.
Instruções de utilização
Utilização
As instruções de utilização foram reunidas na
secção correspondente. Familiarize-se com
as instruções de segurança quando consultar
as instruções de utilização.
• Tenha sempre cuidado durante a utilização
do aparelho.
• Não utilize o aparelho no exterior.
• Proteja sempre os componentes eléctricos
de água ou humidade excessiva.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas. Não utilize o aparelho com os
pés descalços.
• Oriente cuidadosamente o cabo de
alimentação de modo a garantir que não
fica pendurado na extremidade de uma
bancada de trabalho e que não pode ser
acidentalmente pisado ou puxado.
• Nunca puxe pelo cabo para desligar
a ficha da tomada. Mantenha o cabo de
alimentação afastado de calor, óleo
e extremidades afiadas.
• Desligue o aparelho no interruptor antes
de desligar a ficha da tomada.
• Não retire qualquer peça ou acessório com
a ficha ligada na tomada. Desligue sempre
primeiro a ficha da tomada.
• Se o cabo de alimentação se danificar
durante a utilização, desligue
imediatamente a ficha da tomada.
Não toque no cabo de alimentação antes
de desligar a ficha da tomada.
• Desligue a ficha da tomada quando o
aparelho não estiver a ser utilizado, antes
de montar ou desmontar e antes de limpar
e proceder à manutenção.
Instruções de segurança
Advertência!
-- Durante a utilização de aparelhos
alimentados por corrente eléctrica, terá de
seguir sempre as instruções básicas de
segurança para reduzir o risco de incêndio,
choque eléctrico e ferimentos pessoais.
-- Não utilize o aparelho próximo de
banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros
recipientes que contenham água.
• Leia atentamente todo o manual antes
de utilizar.
• A utilização prevista para o aparelho é
descrita neste manual. A utilização de
qualquer acessório ou a realização de
qualquer operação com este aparelho para
além das recomendadas poderá resultar
em risco de ferimentos pessoais.
• Guarde este manual para futura referência.
• Vigie sempre as crianças para que não
brinquem com o aparelho.
• A utilização deste aparelho por crianças
ou pessoas com incapacidade física,
sensorial, mental ou motora, assim como
a falta dos conhecimentos e experiência
necessários podem criar situações de
perigo. As pessoas responsáveis pela sua
segurança devem facultar instruções
explícitas ou supervisionar a utilização do
aparelho.
• O aparelho não permite o controlo através
de um temporizador externo ou de um
sistema de controlo remoto separado.
• Não permita a utilização do aparelho por
crianças ou qualquer pessoa não
familiarizada com estas instruções.
• Não permita que crianças ou animais se
aproximem da área de trabalho. Não
permita que crianças ou animais toquem
no aparelho ou no cabo de alimentação.
69
PT
Segurança de terceiros
É necessária supervisão sempre que o
aparelho seja utilizado próximo de crianças.
Após a utilização
• Desligue a ficha da tomada e deixe
o aparelho arrefecer antes de o deixar sem
vigilância e antes de substituir, limpar ou
inspeccionar quaisquer peças do mesmo.
• Quando não estiver a utilizar o aparelho,
guarde-o num local seco. Certifique-se de
que as crianças não têm acesso
a aparelhos armazenados.
• Não utilize o aparelho em ambientes
húmidos.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície
estável e plana.
• Não coloque o aparelho sobre superfícies
quentes ou próximo de chamas
a descoberto.
• Atenção à água quente e ao vapor para
evitar queimaduras.
• Desligue a ficha da tomada caso não vá
utilizar o aparelho durante um longo
período de tempo.
Inspecção e reparações
• Verifique regulamente se o aparelho
possui peças danificadas ou com defeito.
Inspeccione o aparelho quanto a peças
partidas, danos em interruptores e outras
condições que possam afectar o seu
funcionamento.
• Não utilize o aparelho se este possuir
qualquer peça danificada ou com defeito.
• Solicite a reparação ou substituição de
qualquer peça danificada ou com defeito
a um agente autorizado.
• Nunca tente remover ou substituir
quaisquer peças para além das indicadas
neste manual.
• Antes de utilizar, verifique se o cabo de
alimentação apresenta desgaste ou danos.
• Não utilize o aparelho se o cabo de
alimentação ou a ficha estiverem
danificados ou apresentarem defeitos.
Se o cabo de alimentação ou a ficha
estiverem danificados ou apresentarem
defeitos, deverão ser substituídos pelo
fabricante ou um agente autorizado.
Instruções de segurança para
máquinas de café
PT
• Antes de utilizar, assegure-se de que a
voltagem de rede corresponde à indicada
na placa de identificação do aparelho.
• Ligue o aparelho a uma tomada de parede
com ligação à terra. Se necessário, utilize
um cabo de extensão com ligação à terra
de diâmetro adequado
(pelo menos, 3 x 1 mm2).
• Não utilize o aparelho em ambientes
extremamente frios, caso o aparelho
esteja cheio de água.
Descrição (fig. A)
A sua máquina de café 249401 Princess foi
concebida para preparar café utilizando café
em grão ou moído. O aparelho é adequado
apenas para utilização doméstica.
1.Botão de ligar/desligar (máquina de café)
2.Botão de ligar/desligar
(função de moagem)
3.Selector de quantidade de café
4.Selector da intensidade do café
5.Botão PROGRAM
6.Botão HOUR
7.Botão MINUTE
8.Visor
9.Selector do grau de moagem do café
10.Suporte do filtro de café
11.Unidade do suporte do filtro
12.Botão de libertação
(unidade do suporte do filtro)
13.Compartimento para café em grão
14.Reservatório de água
15.Indicador do nível de água
16.Recipiente de café
17.Indicador do nível de café
18.Placa de aquecimento
19.Compartimento de moagem
20.Escova / chave de fenda
Utilização inicial
Preparação
• Limpe os acessórios:
- Lave o recipiente de café em água com
detergente. Enxagúe o recipiente de
café.
70
- Lave o suporte do filtro de café em água
com detergente. Enxagúe o suporte do
filtro de café.
- Lave a tampa do compartimento para
café em grão em água com detergente.
Enxagúe a tampa do compartimento
para café em grão.
- Seque cuidadosamente os acessórios.
• Limpe o exterior do aparelho com um pano
húmido. Seque o exterior do aparelho com
um pano limpo e seco.
• Enxagúe o aparelho.
-- Não utilize água com gás nem outros
líquidos para encher o reservatório de
água.
-- Não coloque água no compartimento para
café em grão.
• Abra a tampa (21).
• Encha o reservatório de água (14) com
água até à marca de nível pretendido no
indicador do nível de água (15).
• Feche a tampa (21).
Regulação da quantidade de café
(fig. B & C)
Acerto do relógio (fig. B & C)
Da primeira vez que ligar a ficha do aparelho
a uma tomada eléctrica, o visor (8) irá
acender-se para indicar que o relógio pode
ser acertado.
• Prima repetidamente o botão HOUR (6)
para acertar as horas.
• Prima repetidamente o botão MINUTE (7)
para acertar os minutos. O visor (8)
apresenta as horas.
O selector de quantidade de café (3) é utilizado
para definir a quantidade pretendida de café.
O selector de quantidade de café (3) pode ser
regulado para 2, 4, 6, 8 ou 10 chávenas.
• Prima repetidamente o selector de
quantidade de café (3) para definir
a quantidade de café. O visor (8)
apresenta o número de chávenas (A).
Regulação da intensidade do café
(fig. B & C)
Utilização
O selector da intensidade do café (4) é
utilizado para definir a intensidade pretendida
de café. O selector da intensidade do café (4)
pode ser regulado para café suave (1 grão),
café de intensidade média (2 grãos de café)
e café forte (3 grãos de café).
• Prima repetidamente o selector da
intensidade do café (4) para definir
a intensidade do café. O visor (8)
apresenta o número de grãos de café (B).
Enchimento do reservatório
de água (fig. D)
Advertência!
-- Antes de encher o reservatório de água,
desligue o aparelho no interruptor e retire
a ficha da tomada.
-- Não encha o reservatório de água com
mais água do que a necessária para
preparar o café. Utilize apenas
a quantidade de água necessária para
preparar o café. O aparelho pára
automaticamente quando o reservatório
de água fica vazio.
Atenção!
-- Não utilize o aparelho sem água no
reservatório de água.
-- Não ultrapasse a marca de nível máximo
ao encher o reservatório de água.
Certifique-se de que, durante a utilização,
o nível de água se encontra sempre acima
da marca de nível mínimo.
-- Utilize apenas água fria para encher
o reservatório de água.
O selector do grau de moagem do café (9)
é utilizado para definir a moagem do café
quando utiliza café em grão. O selector do
grau de moagem do café (9) pode ser
regulado para diferentes posições desde
moagem fina a moagem grossa.
• Rode o selector do grau de moagem do
café (9) para a posição pretendida para
regular o grau de moagem do café.
71
PT
Regulação do grau de moagem
do café (fig. E)
Ligação e desligação (fig. B)
• Para ligar o aparelho, prima o botão de
ligar/desligar (1). O indicador do botão de
ligar/desligar (1) acende-se.
• Para desligar o aparelho, prima novamente
o botão de ligar/desligar (1). O indicador
do botão de ligar/desligar (1) apaga-se.
Função de moagem (fig. B & F)
• Para desligar a função de moagem,
primeiro prima o botão de ligar/desligar (2)
e, de seguida, prima o botão de ligar/
desligar (1) para iniciar a preparação do
café. Os indicadores dos botões de
ligar/desligar (1 & 2) acendem-se.
• Para ligar a função de moagem, prima
o botão de ligar/desligar (2) novamente
quando o indicador do botão de
ligar/desligar (1) estiver apagado.
Preparação de café com café
moído (fig. A, B, C, D & G)
Atenção!
-- Utilize apenas café moído adequado ao
aparelho.
-- Utilize apenas filtros de café em papel
(1x4) adequados ao aparelho.
PT
• Encha o reservatório de água (14) com
a quantidade de água necessária.
• Coloque o recipiente de café (16) na placa
de aquecimento (18).
• Para utilizar café moído, realize as
seguintes acções:
- Prima o botão de libertação (12) para
abrir a unidade do suporte do filtro (11).
- Coloque um filtro de café adequado no
suporte do filtro de café (10).
- Coloque a quantidade necessária de
café dentro do filtro.
- Feche a unidade do suporte do filtro (11)
exercendo pressão até o botão de
libertação (12) encaixar com um estalido.
• Prima o botão de ligar/desligar (2)
O indicador do botão de ligar/desligar (2)
acende-se.
• Ligue o aparelho com o botão de
ligar/desligar (1). O indicador do botão de
ligar/desligar (1) acende-se. O aparelho
inicia a preparação do café.
• Para interromper o processo, prima
o botão de ligar/desligar (1).
• No final do processo, o aparelho emite um
sinal sonoro e muda para o modo de
manutenção de calor. O aparelho pode ser
desligado com o botão de ligar/desligar (1)
ou desliga-se automaticamente após
2 horas.
• Deixe o aparelho arrefecer completamente.
Preparação de café com café
em grão (fig. A - H)
Atenção!
-- Utilize apenas café em grão adequado ao
aparelho.
-- Utilize apenas filtros de café em papel
(1x4) adequados ao aparelho.
• Encha o reservatório de água (14) com
a quantidade de água necessária.
• Coloque o recipiente de café (16) na placa
de aquecimento (18).
• Para utilizar café em grão, realize as
seguintes acções:
- Abra a tampa (22).
- Encha o compartimento para café em
grão (13) completamente com café em
grão.
- Feche a tampa (22).
- Regule o grau de moagem do café.
Consulte a secção ”Regulação do grau
de moagem do café”.
- Prima o botão de libertação (12) para
abrir a unidade do suporte do filtro (11).
- Coloque um filtro de café adequado no
suporte do filtro de café (10).
- Feche a unidade do suporte do filtro (11)
exercendo pressão até o botão de
libertação (12) encaixar com um estalido.
- Regule a quantidade de café. Consulte
a secção ”Regulação da quantidade de
café”.
- Regule a intensidade do café. Consulte
a secção ”Regulação da intensidade do
café”.
• Ligue o aparelho com o botão de
ligar/desligar (1). O indicador do botão de
ligar/desligar (1) acende-se. O aparelho
inicia a moagem do café em grão e
prepara o café.
72
Limpeza e manutenção
• Para interromper o processo, prima
o botão de ligar/desligar (1).
• No final do processo, o aparelho emite um
sinal sonoro e muda para o modo de
manutenção de calor. O aparelho pode ser
desligado com o botão de ligar/desligar (1)
ou desliga-se automaticamente após
2 horas.
• Deixe o aparelho arrefecer completamente.
Advertência!
-- Antes da limpeza ou manutenção, desligue
sempre o aparelho no botão, retire a ficha
da tomada e aguarde até o aparelho
arrefecer.
-- Não mergulhe o aparelho em água ou em
quaisquer outros líquidos para limpeza.
Atenção!
-- Não utilize agentes de limpeza agressivos
ou abrasivos para limpar o aparelho.
-- Não utilize objectos pontiagudos para
limpar o aparelho.
Função de início retardado
(fig. B & C)
O aparelho possui uma função de início
retardado que permite retardar o início do
processo de preparação do café de modo
a ter o seu café pronto a uma hora
predeterminada.
• Acerte o relógio. Consulte a secção
”Acerto do relógio”.
• Mantenha o botão PROGRAM (5) premido
até o indicador do botão PROGRAM (5)
piscar.
• Prima repetidamente o botão HOUR (6)
para acertar as horas.
• Prima repetidamente o botão MINUTE (7)
para acertar os minutos.
• Regule a quantidade de café. Consulte a
secção ”Regulação da quantidade de café”.
• Regule a intensidade do café. Consulte a
secção ”Regulação da intensidade do café”.
• Prima o botão PROGRAM (5) para
guardar as horas. O indicador do botão
PROGRAM (5) acende-se.
• Se a hora actual for a hora programada,
o aparelho começa a funcionar
automaticamente.
• Para interromper o processo, prima o botão
PROGRAM (5) novamente. O indicador do
botão PROGRAM (5) apaga-se.
Nota: Se preparar café com café moído,
desligue a função de moagem antes de regular
a quantidade de café.
• Verifique regularmente o aparelho quanto
a possíveis danos.
• Limpe os acessórios:
- Lave o recipiente de café em água com
detergente.
- Lave o suporte do filtro de café em água
com detergente.
- Lave a tampa do compartimento para
café em grão em água com detergente.
- Seque cuidadosamente os acessórios.
• Limpe o exterior do aparelho com um pano
húmido. Seque o exterior do aparelho com
um pano limpo e seco.
• Guarde o aparelho num local seco, isento
de gelo e longe do alcance das crianças.
Limpeza do compartimento de
moagem (fig. C & I)
Atenção!
-- Antes de limpar o compartimento de
moagem, realize as seguintes acções:
-- Desligue o aparelho.
-- Retire a ficha da tomada de parede.
-- Retire o recipiente de café da placa de
aquecimento.
73
PT
Durante a moagem, o pó de café pode
obstruir o mecanismo de moagem.
O compartimento de moagem (19) tem de ser
limpo assim que o símbolo de aviso (E) seja
apresentado no visor (8). O compartimento de
moagem (19) pode ser limpo de 2 em
2 semanas para evitar que o mecanismo de
moagem fique obstruído.
-- Esvazie o suporte do filtro de café. Coloque
um filtro de café adequado. Feche a unidade
do suporte do filtro.
• Desaperte o parafuso (23) com a chave de
fenda (20).
• Abra a tampa (24).
• Limpe o compartimento de moagem (19)
com a escova (20).
• Feche a tampa (24).
• Aperte o parafuso (23) com a chave de
fenda (20).
Desincrustação do aparelho
(fig. A - D)
O aparelho tem de ser desincrustrado assim
que o indicador de descalcificação (D) seja
apresentado no visor (8). Se for necessário
desincrustar o aparelho, utilize um
desincrustante adequado. Encontra
desincrustantes especiais nos nossos locais
de assistência.
Nota: Se pretender realizar a desincrustação
do aparelho em qualquer altura, prima
simultaneamente o selector de quantidade de
café (3) e o selector da intensidade do café
(4) para visualizar o indicador de
descalcificação (D) no visor (8).
Nota: A Princess não se responsabilizará por
quaisquer danos provocados por
desincrustantes. Os danos resultantes da não
desincrustação regular do aparelho não estão
cobertos pela garantia.
PT
Advertência!
-- Antes de desincrustar o aparelho, desligue
o aparelho no interruptor, retire a ficha da
tomada e aguarde até o aparelho arrefecer.
-- Não mergulhe o aparelho em água ou em
quaisquer outros líquidos para limpeza.
Atenção!
-- Tenha atenção ao proceder
à desincrustação do aparelho para evitar
danos em móveis e vestuário.
-- Não utilize vinagre ou concentrado de
vinagre para desincrustar o aparelho.
-- Não utilize ácido cítrico para desincrustar
o aparelho.
• Encha o reservatório de água (7) com um
desincrustante adequado.
• Coloque o recipiente de café (16) na placa
de aquecimento (18).
• Insira a ficha na tomada de parede.
• Ligue o aparelho com o interruptor de ligar/
desligar (1).
• Deixe o aparelho funcionar até ter 1/3 do
desincrustante no recipiente de café (16).
• Desligue o aparelho com o interruptor de
ligar/desligar (1).
• Deixe o desincrustante actuar durante
cerca de 30 minutos.
• Ligue o aparelho com o interruptor de ligar/
desligar (1).
• Deixe o aparelho funcionar até o
desincrustante restante estar todo no
recipiente de café (16). O indicador de
descalcificação (D) desaparece do visor
(8).
• Enxagúe o aparelho com água limpa:
- Encha o reservatório de água (14) com
água limpa até à marca de nível máximo
no indicador do nível de água (15).
- Coloque o recipiente de café (16) vazio
na placa de aquecimento (18).
- Prima simultameamente o selector de
quantidade de café (3) e o selector da
intensidade do café (4). O indicador de
descalcificação (D) aparece no visor (8).
- Ligue o aparelho com o interruptor de
ligar/desligar (1).
- Deixe sair toda a água do aparelho.
• Retire a ficha da tomada de parede.
• Deixe o aparelho arrefecer completamente.
• Limpe o aparelho. Consulte a secção
”Limpeza e manutenção”.
Declinação de responsabilidade
Sujeito a alterações; as especificações podem
ser alteradas sem aviso prévio.
74
Θερμά συγχαρητήρια!
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
εσωτερική χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές όπως περιοχές κουζίνας
προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και
άλλα περιβάλλοντα εργασίας, σπίτια σε
χωρίο, πελάτες σε ξενοδοχεία,
ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλους τύπους
περιβάλλοντος κατοικίας, περιβάλλοντα
τύπου κρεβάτι και πρωινό κλπ.
Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Princess.
Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά
προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές
τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση
αυτής της συσκευής για πολλά χρόνια.
Οδηγίες χρήσης
Οι οδηγίες χρήσεως έχουν συλλεχτεί στον
αντίστοιχο τομέα. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες
ασφαλείας όταν συμβουλεύεστε τις οδηγίες
χρήσεως.
Χρήση
• Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή.
• Αποφύγετε την χρήση της συσκευής
εξωτερικά.
• Να φυλάσσετε πάντα τα ηλεκτρικά μέρη
μακριά από το νερό ή την υπερβολική
υγρασία.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι
βρεγμένα τα χέρια σας. Μη χρησιμοποιείτε
τη συσκευή αν είστε ξυπόλητοι.
• Χειριστείτε με προσοχή το καλώδιο
ηλεκτρικού ρεύματος να μην κρέμεται
πάνω από την άκρη κάποιας επιφάνειας
εργασίας ώστε να μην μπορεί να πιαστεί
κατά λάθος και να μη σκοντάφτετε σε αυτό.
• Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος
για να το αποσυνδέστε από τη κεντρική
παροχή. Φροντίστε το καλώδιο κεντρικής
παροχής να παραμένει μακριά από τη
θερμότητα, τα λάδια και από αιχμηρές ακμές.
• Σβήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το
καλώδιο από την πρίζα.
• Μην αφαιρείτε κανένα μέρος ή εξάρτημα
όταν το βύσμα κεντρικής παροχής είναι
συνδεδεμένο στη παροχή. Να
αποσυνδέσετε πάντα πρώτα το βύσμα
παροχής ρεύματος από τη παροχή.
• Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος υποστεί
ζημιά κατά τη χρήση του, αποσυνδέστε το
βύσμα παροχής ρεύματος αμέσως από τη
παροχή. Μην αγγίζετε το καλώδιο παροχής
ρεύματος πριν αποσυνδέσετε το βύσμα
από την παροχή.
• Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής από τη
παροχή όταν η συσκευή δεν είναι σε
χρήση, πριν την συναρμολόγηση ή την
αποσυναρμολόγηση και πριν το καθαρισμό
και την συντήρηση.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση!
-- Κατά τη χρήση συσκευών που
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα,
θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη
οι βασικές οδηγίες ασφαλείας για τον
περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και σωματικών βλαβών.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε
μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες ή άλλα
σκάφη που περιέχουν νερό.
EL
• Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο τον
εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση.
• Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε
αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση οποιουδήποτε
εξαρτήματος ή η εκτέλεση οποιαδήποτε
λειτουργίας με αυτή τη συσκευή εκτός τον
συνιστώμενων μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντα
κάτω από επίβλεψη για να εξασφαλιστεί ότι
δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά
ή άτομα με μια σωματική, αισθητήρια,
διανοητική ή κινητική ανικανότητα ή με
έλλειψη απαραίτητης γνώσης και εμπειρίας
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Τα άτομα
υπεύθυνα για την ασφάλεια τους πρέπει να
δώσουν λεπτομερές οδηγίες ή να
παρατηρήσουν τη χρήση της συσκευής.
• Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση
μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή
ξεχωριστού τηλεχειριζόμενου συστήματος.
75
Ασφάλεια άλλων
• Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά ή σε
άτομα που δεν έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο
οδηγιών να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.
• Μην επιτρέπετε τα παιδιά ή τα ζώα να
έρθουν κοντά στη περιοχή εργασίας.
Μην επιτρέπετε τα παιδιά ή τα ζώα να
ακουμπίσουν τη συσκευή ή το καλώδιο
παροχής ρεύματος. Όταν χρησιμοποιείτε
τη συσκευή κοντά σε παιδιά, πρέπει να τα
επιτηρείτε στενά.
Μετά τη χρήση
• Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής από τη
παροχή και αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει πριν την αφήσετε χωρίς
επιτήρηση και πριν αντικαταστήσετε,
καθαρίσετε ή επιθεωρήσετε οποιαδήποτε
τμήματά της.
• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό
μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έχουν
πρόσβαση στις αποθηκευμένες συσκευές.
Έλεγχο και επισκευές
EL
• Να ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για τυχόν
φθαρμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
Επιθεωρήστε τη συσκευή για σπασμένα
μέρη, φθορά στους διακόπτες και άλλες
συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο
εξάρτημά της έχει πάθει ζημιά ή
παρουσιάζει ελάττωμα.
• Ζητήστε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευής την επισκευή ή την
αντικατάσταση όλων των φθαρμένων
ή ελαττωματικών εξαρτημάτων.
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε εξαρτήματα εκτός αυτών
που προσδιορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
• Πριν τη χρήση, ελέγξτε το καλώδιο
παροχής για φθορά η ζημιά.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το
καλώδιο παροχής ρεύματος έχει πάθει
ζημιά ή παρουσιάζει ελάττωμα. Αν το
καλώδιο παροχής ρεύματος έχει πάθει
ζημιά ή παρουσιάζει ελάττωμα, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή
κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευής.
Οδηγίες ασφαλείας για
καφετιέρες
• Πριν τη χρήση, ελέγξτε πάντα ότι η τάση
παροχής είναι ίδια με τη τάση στην
πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη
πρίζα. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μια
γειωμένη προέκταση καλωδίου κατάλληλου
διαμέτρου (τουλάχιστον 3 x 1 mm2).
• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε
περιβάλλον χωρίς πάγο αν η συσκευή είναι
γεμάτη με νερό.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
περιβάλλον με υγρασία.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή
και επίπεδη επιφάνεια.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε
πηγές θερμότητας ή κοντά σε φωτιά.
• Να είστε προσεκτικοί με το καυτό νερό και
τον ατμό ώστε να αποφύγετε τυχόν
εγκαύματα.
• Αποσυνδέστε το βύσμα από τη παροχή αν
η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Περιγραφή (εικ. A)
Η καφετιέρα 249401 Princess έχει σχεδιαστεί
για την παρασκευή του καφέ χρησιμοποιώντας
κόκκους του καφέ ή αλεσμένο καφέ. Η συσκευή
προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
1.Διακόπτης on/off (καφετιέρα)
2.Διακόπτης on/off (λειτουργία άλεσης)
3.Επιλογέας ποσότητας του καφέ
4.Επιλογέας δύναμης του καφέ
5.Κουμπί PROGRAM
6.Κουμπί HOUR
7.Κουμπί MINUTE
8.Οθόνη
9.Επιλογέας λεπτότητας αλεσμένου καφέ
10.Βάση φίλτρου καφέ
11.Συναρμολόγηση βάση φίλτρου
12.Κουμπί απελευθέρωσης (συναρμολόγηση
βάση φίλτρου)
13.Διαμέρισμα κόκκων του καφέ
14.Δοχείο νερού
15.Δείκτης στάθμης νερού
16.Δοχείο του καφέ
17.Δείκτης στάθμης του καφέ
18.Πλάκα θέρμανσης
76
-- Μην υπερβαίνετε το σημάδι μέγιστης
πλήρωσης όταν γεμίζετε το δοχείο νερού.
Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο νερού στο
δοχείο νερού είναι πάντα πάνω από το
ελάχιστο σημάδι πριν τη χρήση.
-- Χρησιμοποιήστε μόνο κρύο νερό για να
γεμίσετε το δοχείο νερού.
-- Μην χρησιμοποιείτε ανθρακούχο νερό ή
άλλα υγρά για να γεμίζετε το δοχείο νερού.
-- Μην ρίχνετε νερό στο διαμέρισμα κόκκων
του καφέ.
19.Διαμέρισμα άλεσης
20.Βούρτσα / κατσαβίδι
Αρχική χρήση
Προετοιμασία
• Καθαρίστε τα εξαρτήματα:
- Καθαρίστε το δοχείο του καφέ σε νερό με
σαπούνι. Ξεπλύντε το δοχείο του καφέ.
- Καθαρίστε τη βάση του φίλτρου του
καφέ σε νερό με σαπούνι. Ξεπλύντε τη
βάση του φίλτρα του καφέ.
- Καθαρίστε το καπάκι του διαμερίσματος
κόκκων του καφέ σε νερό με σαπούνι.
Ξεπλύντε το καπάκι του διαμερίσματος
κόκκων του καφέ.
- Στεγνώστε καλά τα εξαρτήματα.
• Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με
ένα βρεγμένο πανί. Σκουπίστε το
εξωτερικό της συσκευής με ένα καθαρό,
στεγνό πανί.
• Ξεπλύνετε τη συσκευή.
• Ανοίξτε το κάλυμμα (21).
• Γεμίστε το δοχείο νερού (14) με νερό ως το
σημάδι απαιτούμενης πλήρωσης στον
δείκτη στάθμης νερού (15).
• Κλείστε το κάλυμμα (21).
Ρύθμιση της ποσότητας του καφέ
(εικ. B & C)
Ο επιλογέας ποσότητας του καφέ (3)
χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της
απαιτούμενης ποσότητας του καφέ.
Ο επιλογέας ποσότητας του καφέ (3) μπορεί
να ρυθμιστεί σε 2, 4, 6, 8 ή 10 φλυτζάνια.
• Πατήστε επανειλημμένα τον επιλογέα
ποσότητας του καφέ (3) για να ρυθμίσετε
την ποσότητα του καφέ. Η οθόνη (8)
δείχνει τον αριθμό φλυτζανιών (Α).
Ρύθμιση του ρολογιού (εικ. B & C)
Εάν το βύσμα έχει τοποθετηθεί στη πρίζα για
τη πρώτη φορά, η οθόνη (8) θα ανάψει για να
δείξει ότι το ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί.
• Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί HOUR
(6) για να ρυθμίσετε τις ώρες.
• Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
MINUTE (7) για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
Η οθόνη (8) δείχνει τον χρόνο.
Ρύθμιση της δύναμης του καφέ
(εικ. B & C)
Ο επιλογέας δύναμης του καφέ (4)
χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της
απαιτούμενης δύναμης του καφέ. Ο επιλογέας
δύναμης του καφέ (4) μπορεί να ρυθμιστεί σε
μαλακό καφέ (1 κόκκο του καφέ), μεσαίο καφέ
(2 κόκκους του καφέ) και δυνατό καφέ
(3 κόκκους του καφέ).
• Πατήστε επανειλημμένα τον επιλογέα
δύναμης του καφέ (4) για να ρυθμίσετε την
δύναμη του καφέ. Η οθόνη (8) δείχνει τον
αριθμό κόκκων του καφέ (Β).
Χρήση
Γέμιση του δοχείου νερού (εικ. D)
Προειδοποίηση!
-- Πριν τη γέμιση του δοχείου νερού, θέστε τη
συσκευή εκτός λειτουργίας και
αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.
-- Μην γεμίζετε το δοχείο νερού με
περισσότερο νερό απ‘ότι χρειάζεται για το
καφέ. Να χρησιμοποιείτε μόνο το ποσό
νερού που χρειάζεται για το καφέ.
Η συσκευή σταματάει αυτομάτως όταν το
δοχείο νερού είναι άδειο.
Προσοχή!
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς
νερό στο δοχείο νερού.
Ο επιλογέας λεπτότητας αλεσμένου καφέ (9)
χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση λεπτότητας
του αλεσμένου καφέ όταν χρησιμοποιούνται
κόκκοι του καφέ.
77
EL
Ρύθμιση της λεπτότητας του
αλεσμένου καφέ (εικ. E)
Ο επιλογέας λεπτότητας αλεσμένου καφέ (9)
μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες θέσεις από
λεπτό αλεσμένο καφέ σε χοντρό αλεσμένο καφέ.
• Στρέψτε τον επιλογέα λεπτότητας
αλεσμένου καφέ (9) στην απαιτούμενη
θέση για να ρυθμίσετε τη λεπτότητα του
αλεσμένο καφέ.
•
•
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. B)
• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε
το διακόπτη on/off (1). Η ένδειξη του
κουμπιού on/off (1) ανάβει.
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε ξανά το διακόπτη on/off (1). Η
ένδειξη του κουμπιού on/off (1) σβήνει.
•
•
Λειτουργία άλεσης (εικ. B & F)
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
άλεσης, πατήστε πρώτα το κουμπί on/off
(2) και κατά συνέχεια πατήστε το κουμπί
on/off (1) για να κάνετε καφέ. Η ένδειξη του
κουμπιού on/off (1 & 2) ανάβει.
• Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
άλεσης, πατήστε ξανά το κουμπί on/off (2)
όταν η ένδειξη του κουμπιού on/off (1) είναι
απενεργοποιημένη.
Παρασκευή καφέ με αλεσμένο
καφέ (εικ. A, B, C, D & G)
Προσοχή!
-- Χρησιμοποιήστε μόνο αλεσμένο καφέ που
είναι κατάλληλο για τη συσκευή.
-- Χρησιμοποιήστε μόνο χάρτινα φίλτρα του
καφέ (1x4) που είναι κατάλληλα για τη
συσκευή.
EL
• Γεμίστε το δοχείο νερού (14) με την
απαιτούμενη ποσότητα νερού.
• Τοποθετήστε το δοχείο του καφέ (16) στη
πλάκα θέρμανσης (18).
• Για να χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ,
εκτελέστε της ενέργειες που ακολουθούν:
- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (12)
για να ανοίξετε τη συναρμολόγηση της
βάσης φίλτρου (11).
- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο φίλτρο του
καφέ στη βάση του φίλτρου του καφέ (10).
- Τοποθετήστε την απαιτούμενη ποσότητα
του καφέ στο φίλτρο του καφέ.
•
- Κλείστε τη συναρμολόγηση της βάσης
φίλτρου (11) μέχρι το κουμπί
απελευθέρωσης (12) να κλειδώνει στη
θέση του.
Πατήστε το κουμπί on/off (2) Η ένδειξη του
κουμπιού on/off (2) ανάβει.
Ανάψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το
κουμπί on/off (1). Η ένδειξη του κουμπιού
on/off (1) ανάβει. Η συσκευή αρχίζει να
κάνει καφέ.
Για να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί on/off (1).
Όταν η διαδικασία ολοκληρώνεται,
η συσκευή θα κάνει μπιπ και θα αλλάξει
στην κατάσταση διατήρησης θερμότητας.
Η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί
χρησιμοποιώντας το κουμπί on/off (1)
η θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από
2 ώρες.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
Παρασκευή καφέ με κόκκους του
καφέ (εικ. A - H)
Προσοχή!
-- Χρησιμοποιήστε μόνο κόκκους του καφέ
που είναι κατάλληλα για τη συσκευή.
-- Χρησιμοποιήστε μόνο χάρτινα φίλτρα του
καφέ (1x4) που είναι κατάλληλα για τη
συσκευή.
• Γεμίστε το δοχείο νερού (14) με την
απαιτούμενη ποσότητα νερού.
• Τοποθετήστε το δοχείο του καφέ (16) στη
πλάκα θέρμανσης (18).
• Για να χρησιμοποιήστε κόκκους του καφέ,
εκτελέστε της ενέργειες που ακολουθούν:
- Ανοίξτε το κάλυμμα (22).
- Γεμίστε το διαμέρισμα κόκκων του καφέ
(13) μέχρι πάνω με κόκκους του καφέ.
- Κλείστε το κάλυμμα (22).
- Ρυθμίστε τη λεπτότητα του αλεσμένου
καφέ. Αναφερθείτε στον τομέα ”Ρύθμιση
της λεπτότητας του αλεσμένου καφέ”.
- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (12)
για να ανοίξετε τη συναρμολόγηση της
βάσης φίλτρου (11).
- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο φίλτρο του
καφέ στη βάση του φίλτρου του καφέ
(10).
78
•
•
•
• Εάν η ρυθμισμένη ώρα είναι η τρέχον ώρα,
η συσκευή θα λειτουργήσει αυτόματα.
• Για να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί PROGRAM (5) ξανά. Η ένδειξη του
κουμπιού PROGRAM (5) σβήνει.
Σημείωση: Εάν κάνετε καφέ με αλεσμένο
καφέ, σβήστε τη λειτουργία άλεσης πριν
ρυθμίσετε τη ποσότητα του καφέ.
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση!
-- Πριν το καθάρισμα ή την συντήρηση,
θέστε πάντα τη συσκευή εκτός λειτουργίας,
αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και
περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
-- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλα υγρά για καθαρισμό.
Προσοχή!
-- Μην χρησιμοποιείτε δυνατά η διαβρωτικά
καθαρίστηκα για να καθορίσετε τη
συσκευή.
-- Μη χρησιμοποιήσετε αιχμηρά αντικείμενα
για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Λειτουργία έναρξης με
καθυστέρηση (εικ. B & C)
• Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για πιθανές
ζημιές.
• Καθαρίστε τα εξαρτήματα:
- Καθαρίστε το δοχείο του καφέ σε νερό
με σαπούνι.
- Καθαρίστε τη βάση του φίλτρου του
καφέ σε νερό με σαπούνι.
- Καθαρίστε το καπάκι του διαμερίσματος
κόκκων του καφέ σε νερό με σαπούνι.
- Στεγνώστε καλά τα εξαρτήματα.
• Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με
ένα βρεγμένο πανί. Σκουπίστε το
εξωτερικό της συσκευής με ένα καθαρό,
στεγνό πανί.
• Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος
μακριά από πάγο, στο οποίο δεν έχουν
πρόσβαση μικρά παιδιά.
Η συσκευή έχει μια λειτουργία έναρξης με
καθυστέρηση που επιτρέπει την καθυστέρηση
της διαδικασίας παραγωγής του καφέ για να
έχετε έτοιμο το καφέ σας σε κάποια
προρυθμισμένη ώρα.
• Ρυθμίστε το ρολόι. Αναφερθείτε στον τομέα
”Ρύθμιση του ρολογιού”.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί PROGRAM
(5) μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη του
κουμπιού PROGRAM (5).
• Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί HOUR
(6) για να ρυθμίσετε τις ώρες.
• Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
MINUTE (7) για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
• Ρυθμίστε την ποσότητα του καφέ.
Αναφερθείτε στον τομέα ”Ρύθμιση της
ποσότητας του καφέ”.
• Ρυθμίστε την δύναμη του καφέ.
Αναφερθείτε στον τομέα ”Ρύθμιση της
δύναμης του καφέ”.
• Πιέστε το κουμπί PROGRAM (5) για να
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Η ένδειξη του
κουμπιού PROGRAM (5) ανάβει.
Καθαρισμός του διαμερίσματος
άλεσης (fig. C & I)
Κατά την άλεση των κόκκων του καφέ,
ο καφές μπορεί να φρακάρει το μηχανισμό
άλεσης. Το διαμέρισμα άλεσης (19) πρέπει να
καθαριστεί όταν το σύμβολο (Ε) εμφανίζετε
στην οθόνη (8).
79
EL
•
- Κλείστε τη συναρμολόγηση της βάσης
φίλτρου (11) μέχρι το κουμπί
απελευθέρωσης (12) να κλειδώνει στη
θέση του.
- Ρυθμίστε την ποσότητα του καφέ.
Αναφερθείτε στον τομέα ”Ρύθμιση της
ποσότητας του καφέ”.
- Ρυθμίστε την δύναμη του καφέ.
Αναφερθείτε στον τομέα ”Ρύθμιση της
δύναμης του καφέ”.
Ανάψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το
κουμπί on/off (1). Η ένδειξη του κουμπιού
on/off (1) ανάβει. Η συσκευή αρχίζει αλέθει
τους κόκκους του καφέ και να κάνει καφέ.
Για να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε το
κουμπί on/off (1).
Όταν η διαδικασία ολοκληρώνεται, η
συσκευή θα κάνει μπιπ και θα αλλάξει στην
κατάσταση διατήρησης θερμότητας.
Η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί
χρησιμοποιώντας το κουμπί on/off (1) η θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από
2 ώρες.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
Προειδοποίηση!
-- Πριν την αφαλάτωση της συσκευής,
αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και
περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
-- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλα υγρά για καθαρισμό.
Προσοχή!
-- Προσέξτε όταν αφαλατώνετε τη συσκευή
για να αποφύγετε τη ζημιά στα έπιπλα ή τα
ρούχα.
-- Μην χρησιμοποιείτε ξύδι ή συμπύκνωμα
ξυδιού για να αφαλατώνετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε κιτρικό οξύ για να
αφαλατώνετε τη συσκευή.
Το διαμέρισμα άλεσης (19) πρέπει να
καθαριστεί ανα 2 εβδομάδες για να αποτρέπει
το φρακάρισμα του μηχανισμού άλεσης.
Προσοχή!
-- Πριν το καθαρισμό του διαμερίσματος
άλεσης, εκτελέστε της ενέργειες που
ακολουθούν:
-- Σβήστε τη συσκευή.
-- Βγάλτε το φις από την πρίζα.
-- Αφαιρέστε το δοχείο του καφέ από τη
πλάκα θέρμανσης.
-- Ξεπλύντε τη βάση του φίλτρου του καφέ.
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο φίλτρο του
καφέ. Κλείστε τη συναρμολόγηση της
βάσης φίλτρου.
• Χαλαρώστε τη βίδα (23) χρησιμοποιώντας
το κατσαβίδι (20).
• Ανοίξτε το κάλυμμα (24).
• Καθαρίστε το διαμέρισμα άλεσης (19)
χρησιμοποιώντας τη βούρτσα (20).
• Κλείστε το κάλυμμα (24).
• Σφίξτε τη βίδα (23) χρησιμοποιώντας το
κατσαβίδι (20).
• Γεμίστε το δοχείο νερού (7) με ένα
κατάλληλο παράγοντα αφαλάτωσης.
• Τοποθετήστε το δοχείο του καφέ (16) στη
πλάκα θέρμανσης (18).
• Βάλτε το βύσμα στην πρίζα.
• Ανάψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το
διακόπτη on/off (1).
• Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι
το παράγων αφαλάτωσης να γεμίσει το 1/3
του δοχείου του καφέ (16).
• Σβήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το
διακόπτη on/off (1).
• Αφήστε το παράγων αφαλάτωσης να
δουλέψει για περίπου 30 λεπτά.
• Ανάψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το
διακόπτη on/off (1).
• Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι
το υπόλοιπο παράγων αφαλάτωσης να
γεμίσει το υπόλοιπο δοχείο του καφέ (16).
Η ένδειξη αφαλάτωσης (D) εξαφανίζεται
από την οθόνη (8).
• Ξεπλύντε τη συσκευή με καθαρό νερό:
- Γεμίστε το δοχείο νερού (14) με καθαρό
νερό ως το σημάδι μέγιστης πλήρωσης
στον δείκτη στάθμης νερού (15).
- Τοποθετήστε το άδειο δοχείο του καφέ
(16) στη πλάκα θέρμανσης (18).
- Πατήστε ταυτόχρονα τον επιλογέα
ποσότητας του καφέ (3) και τον επιλογέα
δύναμης του καφέ (4). Η ένδειξη
αφαλάτωσης (D) εμφανίζεται από την
οθόνη (8).
Αφαλάτωση της συσκευής
(εικ. A - D)
Η συσκευή πρέπει να αφαλατωθεί όταν
η ένδειξη αφαλάτωσης (D) εμφανίζεται στην
οθόνη (8). Εάν η συσκευή πρέπει να
αφαλατωθεί, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
παράγων. Ειδικοί παράγοντες αφαλάτωσης
διατίθενται από το σταθμό σέρβις.
Σημείωση: Εάν θέλετε να αφαλατώσετε τη
συσκευή οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε
ταυτόχρονα τον επιλογέα ποσότητας του καφέ
(3) και τον επιλογέα δύναμης του καφέ (4) για
να εμφανιστεί στην οθόνη (8) η ένδειξη
αφαλάτωσης (D).
Σημείωση: Η Princess δεν έχει καμιά ευθηνή
για ζημιές από παράγοντα αφαλάτωσης.
Η ζημιά από τη μη τακτική αφαλάτωση της
συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
EL
80
- Ανάψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το
διακόπτη on/off (1).
- Αφήστε όλο το νερό έξω από τη συσκευή.
• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
• Καθαρίστε τη συσκευή. Αναφερθείτε στον
τομέα ”Καθαρισμός και συντήρηση”.
Αποποίηση
EL
Υπόκεινται σε τροποποιήσεις.
Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν
χωρίς προειδοποίηση.
81
‫•قم بملء خزان الماء (‪ )7‬بمادة إزالة رواسب‬
‫مناسبة‪.‬‬
‫•ضع إبريق القهوة (‪ )16‬على لوح التسخين‬
‫(‪.)18‬‬
‫•أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط‪.‬‬
‫•قم بتشغيل الجهاز باستخدام المفتاح تشغيل‪/‬إيقاف‬
‫تشغيل (‪.)1‬‬
‫•دع اآللة تعمل حتى يكون ‪ 1/3‬مادة إزالة‬
‫الرواسب في إبريق القهوة (‪.)16‬‬
‫•قم بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام المفتاح تشغيل‪/‬‬
‫إيقاف تشغيل (‪.)1‬‬
‫•دع مادة إزالة الرواسب تعمل لمدة ‪ 30‬دقيقة‬
‫تقريبا‪.‬‬
‫•قم بتشغيل الجهاز باستخدام المفتاح تشغيل‪/‬إيقاف‬
‫تشغيل (‪.)1‬‬
‫•دع اآللة تعمل حتى تكون مادة إزالة الرواسب‬
‫المتبقية في إبريق القهوة (‪ .)16‬يختفي مؤشر‬
‫إزالة الرواسب (‪ )D‬من على الشاشة (‪.)8‬‬
‫•اغسل اآللة جيدا بماء نظيف‪:‬‬
‫‪ -‬قم بملء خزان الماء (‪ )14‬بالماء إلى أن يصل‬
‫إلى عالمة الحد األقصى على مؤشر مستوى‬
‫الماء (‪.)15‬‬
‫‪ -‬ضع إبريق القهوة الفارغ (‪ )16‬على لوح‬
‫التسخين (‪.)18‬‬
‫‪ -‬اضغط في آن واحد على محدد كمية القهوة‬
‫(‪ )3‬ومحدد قوة نكهة القهوة (‪ .)4‬يظهر مؤشر‬
‫إزالة الرواسب (‪ )D‬على الشاشة (‪.)8‬‬
‫‪ -‬قم بتشغيل الجهاز باستخدام المفتاح تشغيل‪/‬‬
‫إيقاف تشغيل (‪.)1‬‬
‫‪ -‬دع كل الماء يخرج من اآللة‪.‬‬
‫•افصل قابس التيار الكهربائي عن مقبس الحائط‪.‬‬
‫•دع الجهاز يبرد تمامًا‪.‬‬
‫•قم بتنظيف الجهاز‪ .‬ارجع إلى قسم „التنظيف‬
‫والصيانة“‪.‬‬
‫‪ -‬قم بتفريغ حامل فلتر القهوة‪ .‬ضع فلتر قهوة‬
‫مناسب‪ .‬أغلق مجمع حامل الفلتر‪.‬‬
‫•قم بفك المسمار (‪ )23‬باستخدام المفك (‪.)20‬‬
‫•افتح الغطاء (‪.)24‬‬
‫•قم بتنظيف المكان المخصص للطحن (‪)19‬‬
‫باستخدام الفرشاة (‪.)20‬‬
‫•أغلق الغطاء (‪.)24‬‬
‫•أحكم ربط المسمار (‪ )23‬باستخدام المفك (‪.)20‬‬
‫إزالة الرواسب من اآللة (الشكل ‪)A - D‬‬
‫يجب إزالة الرواسب من اآللة عندما يظهر مؤشر‬
‫إزالة الرواسب (‪ )D‬على الشاشة (‪ .)8‬إذا كان يجب‬
‫إزالة الرواسب من الجهاز‪ ،‬فاستخدم مادة إزالة‬
‫رواسب مناسبة‪ .‬تتوفر مواد إزالة الرواسب الخاصة‬
‫من مركز الخدمة الخاص بنا‪.‬‬
‫مالحظة‪ :‬إذا رغبت في إزالة الرواسب من اآللة في‬
‫أي وقت‪ ،‬فاضغط في آن واحد على محدد كمية‬
‫القهوة (‪ )3‬ومحدد قوة نكهة القهوة (‪ )4‬ليظهر مؤشر‬
‫إزالة الرواسب (‪ )D‬على الشاشة (‪.)8‬‬
‫مالحظة‪ :‬لن تتحمل شركة ‪ Princess‬المسئولية‬
‫عن أي تلف ناجم من مواد إزالة الرواسب‪ .‬التلف‬
‫الناجم عن عدم إزالة الرواسب بانتظام من الجهاز ال‬
‫يشمله الضمان‪.‬‬
‫تحذير!‬
‫‪ -‬قبل إزالة الرواسب من الجهاز‪ ،‬افصل قابس التيار‬
‫الكهربائي عن مقبس الحائط وانتظر إلى أن يبرد‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تغمس الجهاز في الماء أو في أي سوائل أخرى‬
‫لتنظيفها‪.‬‬
‫تنبيه!‬
‫‪ -‬توخ الحذر عند إزالة الرواسب من اآللة لمنع‬
‫إتالف األثاث أو المالبس‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم الخل أو الخل المركز في إزالة‬
‫الرواسب من اآللة‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم حمض الستريك في إزالة الرواسب من‬
‫اآللة‪.‬‬
‫إخالء المسئولية‬
‫‪82‬‬
‫‪AR‬‬
‫تخضع للتغيير‪ ،‬يمكن تغيير المواصفات بدون إشعار‬
‫مسبق‪.‬‬
‫التنظيف والصيانة‬
‫‪ -‬قم بتعيين قوة نكهة القهوة‪ .‬ارجع إلى القسم‬
‫„تعيين قوة نكهة القهوة“‪.‬‬
‫•قم بتشغيل اآللة باستخدام زر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ .)1‬يضيء مؤشر زر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ .)1‬تبدأ اآللة في طحن حبوب القهوة‬
‫وتحضير القهوة‪.‬‬
‫•لقطع العملية‪ ،‬اضغط على زر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪.)1‬‬
‫•إذا اكتملت العملية‪ ،‬فستصدر اآللة صوتًا وتنتقل‬
‫إلى وضع إبقاء دافئة‪ .‬يمكن إيقاف تشغيل اآللة‬
‫باستخدام زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪ )1‬أو‬
‫يتوقف تشغيل اآللة تلقائيا بعد ساعتين‪.‬‬
‫•دع الجهاز يبرد تمامًا‪.‬‬
‫تحذير!‬
‫‪ -‬قبل التنظيف أو الصيانة‪ ،‬قم دومًا بإيقاف تشغيل‬
‫اآللة وافصل قابس التيار الكهربائي عن مقبس‬
‫الحائط وانتظر إلى أن تبرد اآللة‪.‬‬
‫‪ -‬ال تغمس الجهاز في الماء أو في أي سوائل أخرى‬
‫لتنظيفها‪.‬‬
‫تنبيه!‬
‫‪ -‬ال تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو قوية لتنظيف‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم األشياء الحادة في تنظيف الجهاز‪.‬‬
‫•افحص الجهاز بشكل دوري بحثًا عن أي تلف‬
‫ممكن‪.‬‬
‫•قم بتنظيف الملحقات‪:‬‬
‫‪ -‬قم بتنظيف إبريق القهوة بالماء والصابون‪.‬‬
‫‪ -‬قم بتنظيف حامل فلتر القهوة بالماء والصابون‪.‬‬
‫‪ -‬قم بتنظيف غطاء المكان المخصص لحبوب‬
‫القهوة بالماء والصابون‪.‬‬
‫‪ -‬جفف الملحقات تمامًا‪.‬‬
‫•قم بتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة‬
‫قماش رطبة‪ .‬جفِّف الجزء الخارجي من الجهاز‬
‫بقطعة قماش نظيفة جافة‪.‬‬
‫•احفظ الجهاز في مكان جاف خال من البرودة‪،‬‬
‫بعيدًا عن متناول األطفال‪.‬‬
‫وظيفة تأخير البدء (الشكالن ‪ B‬و‪)C‬‬
‫توجد باآللة وظيفة تأخير البدء والتي تجعل من‬
‫الممكن تأخير بدء عملية تحضير القهوة لتكون القهوة‬
‫جاهزة في وقت محدد مسبقا‪.‬‬
‫•اضبط الساعة‪ .‬ارجع إلى القسم „ضبط الساعة“‪.‬‬
‫•أبق الزر )‪ PROGRAM (5‬مضغوطا إلى أن‬
‫يومض مؤشر الزر )‪.PROGRAM (5‬‬
‫•كرر الضغط على زر )‪ HOUR (6‬لضبط‬
‫الساعات‪.‬‬
‫•كرر الضغط على زر )‪ MINUTE (7‬لضبط‬
‫الدقائق‪.‬‬
‫•قم بتعيين كمية القهوة‪ .‬ارجع إلى القسم „تعيين‬
‫كمية القهوة“‪.‬‬
‫•قم بتعيين قوة نكهة القهوة‪ .‬ارجع إلى القسم „تعيين‬
‫قوة نكهة القهوة“‪.‬‬
‫•اضغط على الزر )‪ PROGRAM (5‬لحفظ‬
‫اإلعدادات‪ .‬يضيء مؤشر الزر‬
‫)‪.PROGRAM (5‬‬
‫•إذا كان الوقت الحالي هو الوقت المضبوط‪،‬‬
‫فستعمل اآللة تلقائيا‪.‬‬
‫•لقطع العملية‪ ،‬اضغط على الزر‬
‫)‪ PROGRAM (5‬مرة أخرى‪ .‬ينطفئ مؤشر‬
‫الزر )‪.PROGRAM (5‬‬
‫مالحظة‪ :‬إذا كنت تحضر قهوة باستخدام قهوة‬
‫مطحونة‪ ،‬فقم بإيقاف تشغيل وظيفة الطحن قبل تعيين‬
‫كمية القهوة‪.‬‬
‫تنظيف المكان المخصص للطحن‬
‫(الشكالن ‪ C‬و‪)I‬‬
‫عند طحن حبوب القهوة‪ ،‬يمكن أن يسد مسحوق‬
‫القهوة آلية الطحن‪ .‬يجب تنظيف المكان المخصص‬
‫للطحن (‪ )19‬عندما يظهر رمز التحذير (‪ )E‬على‬
‫الشاشة (‪ .)8‬يمكن تنظيف المكان المخصص للطحن‬
‫(‪ )19‬كل أسبوعين لمنع انسداد آلية الطحن‪.‬‬
‫تنبيه!‬
‫‪ -‬قبل تنظيف المكان المخصص للطحن‪ ،‬قم‬
‫باإلجراءات التالية‪:‬‬
‫‪ -‬قم بإيقاف تشغيل الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬افصل قابس التيار الكهربائي عن مقبس الحائط‪.‬‬
‫‪ -‬ارفع إبريق القهوة عن لوح التسخين‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪83‬‬
‫•اضغط على زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪.)2‬‬
‫يضيء مؤشر زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪.)2‬‬
‫•قم بتشغيل اآللة باستخدام زر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ .)1‬يضيء مؤشر زر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ .)1‬تبدأ اآللة في تحضير القهوة‪.‬‬
‫•لقطع العملية‪ ،‬اضغط على زر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪.)1‬‬
‫•إذا اكتملت العملية‪ ،‬فستصدر اآللة صوتًا وتنتقل‬
‫إلى وضع إبقاء دافئة‪ .‬يمكن إيقاف تشغيل اآللة‬
‫باستخدام زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪ )1‬أو‬
‫يتوقف تشغيل اآللة تلقائيا بعد ساعتين‪.‬‬
‫•دع الجهاز يبرد تمامًا‪.‬‬
‫•قم بتدوير محدد نعومة القهوة المطحونة (‪ )9‬إلى‬
‫الوضع المناسب لتعيين نعومة القهوة المطحونة‪.‬‬
‫التشغيل وإيقاف التشغيل (الشكل ‪)B‬‬
‫•لتشغيل اآللة‪ ،‬اضغط على زر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ .)1‬يضيء مؤشر زر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪.)1‬‬
‫•إليقاف الجهاز‪ ،‬اضغط على زر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ )1‬مرة أخرى‪ .‬ينطفئ مؤشر زر‬
‫التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪.)1‬‬
‫وظيفة الطحن (الشكالن ‪ B‬و‪)F‬‬
‫•إليقاف تشغيل وظيفة الطحن‪ ،‬اضغط أوال على‬
‫زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪ )2‬ثم اضغط على‬
‫زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪ )1‬لبدء تحضير‬
‫القهوة‪ .‬يضيء مؤشرا زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل‬
‫(‪ 1‬و‪.)2‬‬
‫•لتشغيل وظيفة الطحن‪ ،‬اضغط على زر التشغيل‪/‬‬
‫إيقاف التشغيل (‪ )2‬مرة أخرى عندما ينطفئ‬
‫مؤشر زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪.)1‬‬
‫تحضير القهوة باستخدام حبوب القهوة‬
‫(الشكل ‪)A - H‬‬
‫تنبيه!‬
‫‪ -‬استخدم فقط حبوب القهوة المناسبة لآللة‪.‬‬
‫‪ -‬استخدم فقط فالتر القهوة الورقية (‪ )4×1‬المناسبة‬
‫لآللة‪.‬‬
‫تحضيرالقهوة باستخدام القهوة المطحونة‬
‫(األشكال ‪ A‬و‪ B‬و‪ C‬و‪ D‬و‪)G‬‬
‫تنبيه!‬
‫‪ -‬استخدم فقط القهوة المطحونة المناسبة لآللة‪.‬‬
‫‪ -‬استخدم فقط فالتر القهوة الورقية (‪ )4×1‬المناسبة‬
‫لآللة‪.‬‬
‫•قم بملء خزان الماء (‪ )14‬بمقدار الماء‬
‫المطلوب‪.‬‬
‫•ضع إبريق القهوة (‪ )16‬على لوح التسخين‬
‫(‪.)18‬‬
‫•الستخدام القهوة المطحونة‪ ،‬قم باإلجراءات التالية‪:‬‬
‫‪ -‬اضغط على زر الفك (‪ )12‬لفتح مجمع حامل‬
‫الفلتر (‪.)11‬‬
‫‪ -‬ضع فلتر القهوة المناسب في حامل فلتر القهوة‬
‫(‪.)10‬‬
‫‪ -‬ضع مقدار القهوة المطلوب في فلتر القهوة‪.‬‬
‫‪ -‬أغلق مجمع حامل الفلتر (‪ )11‬حتى تسمع‬
‫صوت استقرار زر الفك (‪ )12‬في مكانه‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫‪AR‬‬
‫•قم بملء خزان الماء (‪ )14‬بمقدار الماء‬
‫المطلوب‪.‬‬
‫•ضع إبريق القهوة (‪ )16‬على لوح التسخين‬
‫(‪.)18‬‬
‫•الستخدام حبوب القهوة‪ ،‬قم باإلجراءات التالية‪:‬‬
‫‪ -‬افتح الغطاء (‪.)22‬‬
‫‪ -‬قم بملء المكان المخصص لحبوب القهوة‬
‫(‪ )13‬تمامًا بحبوب القهوة‪.‬‬
‫‪ -‬أغلق الغطاء (‪.)22‬‬
‫‪ -‬قم بتعيين نعومة القهوة المطحونة‪ .‬ارجع إلى‬
‫القسم „تعيين نعومة القهوة المطحونة“‪.‬‬
‫‪ -‬اضغط على زر الفك (‪ )12‬لفتح مجمع حامل‬
‫الفلتر (‪.)11‬‬
‫‪ -‬ضع فلتر القهوة المناسب في حامل فلتر القهوة‬
‫(‪.)10‬‬
‫‪ -‬أغلق مجمع حامل الفلتر (‪ )11‬حتى تسمع‬
‫صوت استقرار زر الفك (‪ )12‬في مكانه‪.‬‬
‫‪ -‬قم بتعيين كمية القهوة‪ .‬ارجع إلى القسم „تعيين‬
‫كمية القهوة“‪.‬‬
‫االستخدام األولي‬
‫تنبيه!‬
‫‪ -‬ال تستخدم الجهاز بدون وجود ماء في خزان الماء‪.‬‬
‫‪ -‬ال تتجاوز عالمة الحد األقصى عند ملء خزان‬
‫الماء‪ .‬تأكد أن مستوى الماء دائما أعلى من عالمة‬
‫الحد األدنى أثناء االستخدام‪.‬‬
‫‪ -‬استخدم الماء البارد فقط لملء خزان الماء‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم الماء الكربوني أو السوائل األخرى‬
‫لملء خزان الماء‪.‬‬
‫‪ -‬ال تسكب الماء في المكان المخصص لحبوب‬
‫القهوة‪.‬‬
‫اإلعداد‬
‫•قم بتنظيف الملحقات‪:‬‬
‫‪ -‬قم بتنظيف إبريق القهوة بالماء والصابون‪.‬‬
‫اغسل إبريق القهوة‪.‬‬
‫‪ -‬قم بتنظيف حامل فلتر القهوة بالماء والصابون‪.‬‬
‫اغسل حامل فلتر القهوة‪.‬‬
‫‪ -‬قم بتنظيف غطاء المكان المخصص لحبوب‬
‫القهوة بالماء والصابون‪ .‬اغسل غطاء المكان‬
‫المخصص لحبوب القهوة‪.‬‬
‫‪ -‬جفف الملحقات تمامًا‪.‬‬
‫•قم بتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة‬
‫قماش رطبة‪ .‬جفِّف الجزء الخارجي من الجهاز‬
‫بقطعة قماش نظيفة جافة‪.‬‬
‫•اغسل اآللة‪.‬‬
‫•افتح الغطاء (‪.)21‬‬
‫•قم بملء خزان الماء (‪ )14‬بالماء إلى أن يصل إلى‬
‫العالمة المطلوبة على مؤشر مستوى الماء (‪.)15‬‬
‫•أغلق الغطاء (‪.)21‬‬
‫تعيين كمية القهوة (الشكالن ‪ B‬و‪)C‬‬
‫يتم استخدام محدد كمية القهوة (‪ )3‬لتعيين كمية القهوة‬
‫المطلوبة‪ .‬يمكن ضبط محدد كمية القهوة (‪ )3‬على ‪2‬‬
‫أو ‪ 4‬أو ‪ 6‬أو ‪ 8‬أو ‪ 10‬أكواب‪.‬‬
‫•كرر الضغط على محدد كمية القهوة (‪ )3‬لتعيين‬
‫كمية القهوة‪ .‬يتم عرض عدد األكواب (‪ )A‬على‬
‫الشاشة (‪.)8‬‬
‫ضبط الساعة (الشكالن ‪ B‬و‪)C‬‬
‫إذا تم إدخال قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط‬
‫ألول مرة‪ ،‬فستضيء الشاشة (‪ )8‬لإلشارة إلى إمكانية‬
‫ضبط الساعة‪.‬‬
‫•كرر الضغط على زر )‪ HOUR (6‬لضبط‬
‫الساعات‪.‬‬
‫•كرر الضغط على زر )‪ MINUTE (7‬لضبط‬
‫الدقائق‪ .‬يتم عرض الوقت على الشاشة (‪.)8‬‬
‫تعيين قوة نكهة القهوة (الشكالن ‪ B‬و‪)C‬‬
‫يتم استخدام محدد قوة نكهة القهوة (‪ )4‬لتعيين قوة‬
‫نكهة القهوة المطلوبة‪ .‬يمكن ضبط محدد قوة نكهة‬
‫القهوة (‪ )4‬على قهوة خفيفة (‪ 1‬حبوب قهوة) وقهوة‬
‫متوسطة (‪ 2‬حبوب قهوة) وقهوة قوية (‪ 3‬حبوب‬
‫قهوة)‪.‬‬
‫•كرر الضغط على محدد قوة نكهة القهوة (‪)4‬‬
‫لتعيين قوة نكهة القهوة‪ .‬يتم عرض عدد حبوب‬
‫القهوة (‪ )B‬على الشاشة (‪.)8‬‬
‫االستخدام‬
‫ملء خزان الماء (الشكل ‪)D‬‬
‫تحذير!‬
‫‪ -‬قبل ملء خزان الماء‪ ،‬قم بإيقاف تشغيل الجهاز‬
‫وافصل قابس التيار الكهربائي عن مقبس الحائط‪.‬‬
‫‪ -‬ال تقم بملء خزان الماء بماء أكثر من المطلوب‬
‫لتحضير القهوة‪ .‬استخدم فقط مقدار الماء المطلوب‬
‫لتحضير القهوة‪ .‬يتوقف الجهاز تلقائيًا عندما يفرغ‬
‫خزان الماء‪.‬‬
‫تعيين نعومة القهوة المطحونة (الشكل ‪)E‬‬
‫يتم استخدام محدد نعومة القهوة المطحونة (‪ )9‬في‬
‫تعيين النعومة المطلوبة للقهوة المطحونة عند استخدام‬
‫حبوب القهوة‪ .‬يمكن ضبط محدد نعومة القهوة‬
‫المطحونة (‪ )9‬على أوضاع مختلفة من القهوة‬
‫المطحونة الناعمة وحتى القهوة المطحونة الخشنة‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪85‬‬
‫•ال تسمح لألطفال أو الحيوانات باالقتراب من‬
‫مكان االستخدام‪ .‬ال تسمح لألطفال أو الحيوانات‬
‫بلمس الجهاز أو كبل التيار الكهربائي‪ .‬يجب‬
‫استخدام الجهاز بحرص ووجود إشراف عند‬
‫وجود أطفال بالقرب منك‪.‬‬
‫بعد االستخدام‬
‫•افصل قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‬
‫واترك الجهاز ليبرد قبل أن تتركه بال مراقبة‬
‫وقبل إعادته إلى مكانه أو تنظيفه أو فحص أي‬
‫جزء من أجزائه‪.‬‬
‫•قم بتخزين الجهاز في مكان جاف عند عدم‬
‫االستخدام‪ .‬تأكد من عدم وصول األطفال إلى‬
‫األجهزة المخزنة‪.‬‬
‫•قم بتوصيل الجهاز بمقبس حائط أرضي‪ .‬إذا لزم‬
‫األمر‪ ،‬استخدم كبل توصيل أرضي بقطر مناسب‬
‫(على األقل ‪ 1 × 3‬مم‪.)2‬‬
‫•استخدم الجهاز فقط في البيئات الخالية من الصقيع‬
‫إذا تم ملء الجهاز بالماء‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز في البيئات الرطبة‪.‬‬
‫•ضع الجهاز على سطح مستو ومستقر‪.‬‬
‫•ال تضع الجهاز على أسطح ساخنة أو بالقرب من‬
‫اللهب المكشوف‪.‬‬
‫•توخ الحذر مع الماء والبخار الساخنين لتفادي‬
‫اإلصابة بحروق‪.‬‬
‫•افصل قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‬
‫إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة‪.‬‬
‫الوصف (الشكل ‪)A‬‬
‫‪86‬‬
‫‪AR‬‬
‫الفحص واإلصالح‬
‫تم تصميم آلة تحضير القهوة ‪Princess 249401‬‬
‫أو‬
‫تالفة‬
‫أجزاء‬
‫عن‬
‫ًا‬
‫ث‬
‫بح‬
‫بانتظام‬
‫•افحص الجهاز‬
‫لتحضير القهوة باستخدام حبوب القهوة أو القهوة‬
‫بأي‬
‫كسر‬
‫وجود‬
‫عن‬
‫ًا‬
‫ث‬
‫بح‬
‫الجهاز‬
‫معيبة‪ .‬افحص‬
‫المطحونة‪ .‬الجهاز مناسب لالستخدام المنزلي فقط‪.‬‬
‫التي‬
‫األخرى‬
‫واألشياء‬
‫بالمفاتيح‬
‫جزء أو تلف‬
‫ ‪ .1‬زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل‬
‫التشغيل‪.‬‬
‫في‬
‫تؤثر‬
‫يمكن أن‬
‫ (آلة تحضير القهوة)‬
‫أو‬
‫تالف‬
‫جزء‬
‫أي‬
‫هناك‬
‫كان‬
‫إن‬
‫الجهاز‬
‫تستخدم‬
‫•ال‬
‫ ‪ .2‬زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (وظيفة الطحن)‬
‫معيب‪.‬‬
‫ ‪ .3‬محدد كمية القهوة‬
‫•قم بإصالح أو استبدال أي جزء تالف أو معيب‬
‫ ‪ .4‬محدد قوة نكهة القهوة‬
‫بواسطة وكيل إصالح معتمد‪.‬‬
‫ ‪ .5‬الزر ‪( PROGRAM‬برنامج)‬
‫أخرى‬
‫أجزاء‬
‫أي‬
‫استبدال‬
‫•ال تحاول أبدًا فصل أو‬
‫ ‪ .6‬الزر ‪( HOUR‬ساعة)‬
‫الدليل‪.‬‬
‫هذا‬
‫في‬
‫غير األجزاء المحددة‬
‫ ‪ .7‬الزر ‪( MINUTE‬دقيقة)‬
‫ًا‬
‫ث‬
‫بح‬
‫الكهربائي‬
‫التيار‬
‫كبل‬
‫افحص‬
‫•قبل االستخدام‪،‬‬
‫ ‪ .8‬الشاشة‬
‫تلف‪.‬‬
‫أو‬
‫عن آثار بلي‬
‫ ‪ .9‬محدد نعومة القهوة المطحونة‬
‫أو‬
‫الكهربائي‬
‫التيار‬
‫كبل‬
‫كان‬
‫إذا‬
‫الجهاز‬
‫•ال تستخدم‬
‫ ‪ .10‬حامل فلتر القهوة‬
‫كبل‬
‫كان‬
‫فإن‬
‫ًا‪.‬‬
‫ب‬
‫معي‬
‫أو‬
‫ًا‬
‫ف‬
‫تال‬
‫الكهربائي‬
‫التيار‬
‫قابس‬
‫ ‪ .11‬مجمع حامل الفلتر‬
‫أو‬
‫ًا‬
‫ف‬
‫تال‬
‫الكهربائي‬
‫التيار‬
‫قابس‬
‫أو‬
‫الكهربائي‬
‫التيار‬
‫ ‪ .12‬زر الفك (مجمع حامل الفلتر)‬
‫معيبًا‪ ،‬فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو ‪ .13‬المكان المخصص لحبوب القهوة‬
‫وكيل إصالح معتمد‪.‬‬
‫ ‪ .14‬خزان الماء‬
‫ ‪ .15‬مؤشر مستوى الماء‬
‫إرشادات السالمة آلالت تحضير القهوة‬
‫ ‪ . 16‬إبريق القهوة‬
‫التيار‬
‫•قبل االستخدام‪ ،‬تأكد دومًا من أن فلطية‬
‫ ‪ .17‬مؤشر مستوى القهوة‬
‫التقدير‬
‫لوحة‬
‫الكهربائي هي الفلطية نفسها على‬
‫ ‪ .18‬لوح التسخين‬
‫بالجهاز‪.‬‬
‫ ‪ .19‬المكان المخصص للطحن‬
‫ ‪ .20‬الفرشاة ‪ /‬المفك‬
‫•تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه في األماكن‬
‫الداخلية فقط واألماكن المشابهة مثل أماكن مطابخ‬
‫الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل‬
‫األخرى والمنازل الريفية‪ ،‬من قبل عمالء في‬
‫الفنادق واالستراحات واألماكن السكنية األخرى‬
‫واألماكن التي تقدم مبيتا ووجبة إفطار‪.‬‬
‫تهانينا!‬
‫لقد اشتريت أحد أجهزة ‪ .Princess‬نحن نهدف إلى‬
‫توفير منتجات عالية الجودة بتصميم حسن وبسعر‬
‫اقتصادي في متناول الجميع‪ .‬ونأمل أنك ستستمتع‬
‫باستخدام هذا الجهاز لسنوات عديدة‪.‬‬
‫إرشادات االستخدام‬
‫االستخدام‬
‫تم تجميع إرشادات االستخدام في القسم التالي‪ .‬تعرف‬
‫على إرشادات السالمة أثناء رجوعك إلى إرشادات‬
‫االستخدام‪.‬‬
‫•تعامل مع الجهاز بنوع من الحرص‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز في الهواء الطلق‪.‬‬
‫•قم دومًا بحماية األجزاء الكهربائية من المياه أو‬
‫الرطوبة الزائدة‪.‬‬
‫•تجنب تشغيل الجهاز عندما تكون يداك مبتلتين‪.‬‬
‫تجنب تشغيل الجهاز أثناء عدم ارتداء أي شيء‬
‫في قدميك‪.‬‬
‫•قم بتوجيه كبل التيار الكهربائي بعناية لتتأكد من‬
‫أنه ال يتدلى على حافة الجزء المستخدم ومن أنه‬
‫لن يعلق عرضًا أو يتم التعثر فيه‪.‬‬
‫•احرص أال تشد كبل التيار الكهربائي أبدًا لفصل‬
‫قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‪ .‬حافظ‬
‫على كبل التيار الكهربائي بعيدًا عن الحرارة‬
‫والزيت والحواف الحادة‪.‬‬
‫•قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل فصل قابس التيار‬
‫الكهربائي عن التيار الكهربائي‪.‬‬
‫•تجنب فصل أي جزء أو ملحق عند توصيل قابس‬
‫التيار الكهربائي بالتيار الكهربائي‪ .‬احرص دومًا‬
‫ال عن التيار‬
‫على فصل قابس التيار الكهربائي أو ً‬
‫الكهربائي‪.‬‬
‫•إذا تلف كبل التيار الكهربائي أثناء االستخدام‪،‬‬
‫افصل قابس التيار الكهربائي على الفور عن‬
‫التيار الكهربائي‪ .‬ال تلمس كبل التيار الكهربائي‬
‫قبل فصل قابس التيار الكهربائي عن التيار‬
‫الكهربائي‪.‬‬
‫•افصل قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‬
‫عند عدم استخدام الجهاز‪ ،‬وقبل التجميع أو الفك‬
‫وقبل التنظيف والصيانة‪.‬‬
‫إرشادات السالمة‬
‫تحذير!‬
‫‪ -‬عند استخدام األجهزة التي تعمل بالتيار الكهربائي‪،‬‬
‫يلزم دومًا إتباع إرشادات السالمة األساسية للحد‬
‫من خطر نشوب حريق وصدمة كهربائية وإصابة‬
‫شخصية‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم الجهاز بالقرب من حوض االستحمام أو‬
‫الدُش أو حمام السباحة أو األوعية األخرى التي‬
‫تحتوي على مياه‪.‬‬
‫•اقرأ الدليل بأكمله بعناية قبل االستخدام‪.‬‬
‫•علمًا بأن الغرض المنشود الستخدام الجهاز تم‬
‫توضيحه في هذا الدليل‪ .‬ومن ثم فإن استخدام أي‬
‫ملحق أو أداء أي عملية باستخدام هذا الجهاز غير‬
‫تلك الموصى بها قد يؤدي إلى خطر حدوث‬
‫إصابة شخصية‪.‬‬
‫•احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل‪.‬‬
‫•ينبغي اإلشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال‬
‫يلعبون باآللة‪.‬‬
‫•يمكن أن يؤدي استخدام هذا الجهاز بواسطة‬
‫األطفال أو األشخاص المصابين بإعاقة حركية أو‬
‫عقلية أو حسية أو جسدية أو الذين يفتقرون إلى‬
‫الخبرة والمعرفة الالزمة إلى حدوث مخاطر‪ .‬لذا‬
‫يجب أن يوجه األشخاص المسئولون عن سالمة‬
‫هؤالء األشخاص لهم إرشادات واضحة أو‬
‫يشرفون على استخدام الجهاز‪.‬‬
‫•هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل من خالل‬
‫مؤقت خارجي أو وحدة تحكم عن بعد منفصلة‪.‬‬
‫سالمة اآلخرين‬
‫•ال تسمح لألطفال أو أي شخص ال يعرف هذه‬
‫اإلرشادات باستخدام الجهاز‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪87‬‬
© Princess 2010
06/10