SI
Omejitev odgovornosti
De firma Jöllenbeck GmbH kan in geen
geval aansprakelijk worden gesteld voor
schade veroorzaakt door verlies van
eigendom, winst- of omzetverlies, kosten
voor wisselstukken, onvoorziene uitgaven
door werkonderbreking of andere schade.
In geen geval kan een schadevergoeding
worden geëist, die de aankoopprijs van het
product overschrijdt.
Jöllenbeck GmbH nikakor ne prevzema
odgovornosti za škodo kot so poškodbe ali
izguba imetja, upad dobička ali prometa,
stroški za nadomestne dele, izdatki za
nevšečnosti zaradi prekinitve storitev ali
druge poškodbe. Pod nobenimi pogoji ni
mogoče uveljavljati pravic, ki presegajo
kupno ceno izdelka.
Het voorkomen van gehoorschade
POZOR: Uporaba ušesnih in naglavnih
slušalk ter dolgotrajno poslušanje pri
visoki glasnosti lahko privede do trajne
okvare sluha.
BELANGRIJK: Het gebruik van oor- of koptelefoons en het zich blootstellen aan grote
geluidsterktes gedurende langere tijd kan
blijvende gehoorschade veroorzaken.
Garantie
Izogibanje okvaram sluha
Garancija
Voor dit product geldt een garantie van
twee jaar vanaf verkoopsdatum op de verwerking en alle ingebouwde onderdelen.
Za ta proizvod Vam v primeru dokazanih
napak v materialu ali pri proizvodnji damo
garancijo za dobo dveh let, ki velja od
datuma nakupa.
Conformiteit
Skladnost
Velden met een sterke statische,
elektrische of hoogfrequente lading
(radiotoestellen, draadloze telefoons,
GSM-telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking
van het apparaat (de apparaten). Probeer
in dat geval de afstand tot de storende
apparaten te vergroten.
Pod vplivom močnih statičnih, električnih
ali visoko frekvenčnih polj (radijske
naprave, mobilni telefoni, mikrovalovne
pečice) lahko pride do motenj delovanja
naprave (naprav). V tem primeru poskusite
povečati razdaljo do motečih naprav.
RU
Ограничение ответственности
Компания Jöllenbeck GmbH не несет
ответственности за косвенные убытки,
как то: повреждение или потеря
имущества, неполучение прибыли или
доходов, расходы на запчасти, расходы
на неудобства в связи с перерывом в
работе и прочие убытки. Ни при каких
обстоятельствах не принимаются
претензии, сумма которых превышает
покупную стоимость изделия.
Опасность для слуха
HU
Felelősség korlátozása
A Jöllenbeck GmbH semmilyen esetben
nem vállal felelősséget káresemények
következményeiért, mint pl. tulajdon
sérülése vagy elvesztése, nyereség- vagy
forgalom elmaradása, pótalkatrészek
költsége, szolgáltatás megszakítása miatti
kellemetlenségek okán vagy más kár miatt
felmerülő kiadások. Semmilyen körülmények között nem támasztható olyan igény,
amely meghaladja a termék vételárát.
ВНИМАНИЕ: Использование наушников,
вставляемых в уши или надеваемых
на голову, а также длительное
прослушивание громкой музыки может
привести к необратимым повреждениям
слуха.
Halláskárosodás elkerülése
На данное изделие и все встроенные
части действует гарантия в течение 2 лет
с даты покупки.
Ezen termékre a vásárlás dátumától
számított két év garanciát vállalunk a kidolgozásra és minden beépített alkatrészre.
Из-за влияния сильных статических,
электрических или высокочастотных
полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых
печей) могут возникнуть радиопомехи. В
этом случае нужно увеличить расстояние
от источников помех.
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések,
mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására
a készülék (a készülékek) működési
zavara léphet fel. Ebben az esetben
próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
készülékekhez.
Гарантия
Заявление о соответствии
FIGYELEM: Fül- vagy fejhallgatók
használata, valamint hosszú ideig tartó
magas hangerőn történő használat tartós
halláskárosodáshoz vezethet.
Garancia
Megfelelés
BG
Ограничение на отговорността
Jöllenbeck GmbH в никакъв случай не
поема отговорност за последствия
от щети, като повреди или загуба на
собственост, загуби от приходи или
оборот, разходи за резервни части,
разходи за неприятности поради
прекъсване на работа или други щети.
При никакви обстоятелства не могат да
се признаят искове, които надхвърлят
продажната цена на продукта.
Избягване увреждане на слуха
ВНИМАНИЕ: Използването на слушалки
както и продължителното слушане
на силен звук може да доведе до
дълготрайно увреждане на слуха.
Гаранция
За този продукт ние Ви даваме
двугодишна гаранция от датата на
покупката по отношение на изработката
и на всички използвани части.
Съответствие
Под въздействието на силни статични,
електрически или високочестотни
полета (радиоуредби, мобилни
телефони, микровълнови разреждания)
може да се стигне до смущения във
функциите на уреда (уредите). В такъв
случай се опитайте да увеличите
разстоянието до пречещите уреди.
GR
Περιορισμός ευθύνης
CZ
Omezení odpovědnosti
Společnost Jöllenbeck GmbH neodpovídá za následné škody, tj. za škody
na majetku či jeho ztrátu, ušlý zisk či
obrat, náklady na náhradní díly, výdaje
za nepříjemnosti v důsledku přerušení
činnosti a další škody. V žádném
případě nelze uplatňovat nároky
přesahující kupní cenu výrobku.
Prevence poškození sluchu
POZOR: Používání náhlavních sluchátek resp. sluchátek do uší a dlouhý
poslech při vysoké hlasitosti mohou
způsobit trvalé poškození sluchu.
Záruka
Na tento výrobek poskytujeme záruku
dva roky od data prodeje. Záruka se
vztahuje na zpracování a všechny
použité komponenty.
Prohlášení o shodě
Za působení silných statických,
elektrických, nebo vysokofrekvenčních
polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém
případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
SE
Ansvarsbegränsning
Η Jöllenbeck GmbH δεν ευθύνεται σε καμία
περίπτωση για ενδεχόμενες ζημίες, όπως
φθορές ή απώλεια περιουσίας, απώλεια
κέρδους ή κύκλου εργασιών, κόστος
ανταλλακτικών, έξοδα λόγω προβλημάτων και
διακοπής παρεχόμενων υπηρεσιών ή λοιπές
ζημίες. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει
δυνατότητα αξίωσης για αποζημίωση που
υπερβαίνει την τιμή πώλησης του προϊόντος.
Jöllenbeck GmbH ansvarar inte för
följdskador, så som skador på eller förlust
av egendom, vinst- eller omsättningsförlust, kostnader för reservdelar, utgifter för
olägenheter pga. driftavbrott eller andra
skador. Under inga omständigheter kan
anspråk göras gällande som överstiger
inköpspriset på produkten.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών αυτιών
ή ακουστικών κεφαλής, καθώς και η
μακροχρόνια έκθεση σε υψηλή ακουστική
ένταση μπορούν να οδηγήσουν σε
μακροχρόνιες διαταραχές της ακοής.
VARNING: Att använda öronsnäcka eller
hörlurar och/eller lyssna på hög volym
under lång tid kan leda till bestående
hörselskador.
Αποφυγή διαταραχών της ακοής
Εγγύηση
Για το προϊόν αυτό σας προσφέρουμε
εγγύηση δυο ετών από την ημερομηνία
αγοράς για την ποιότητα υλικών και
κατασκευής.
Δήλωση συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς
τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
1
2
3
4
MAIA
STEREO PC HEADSET
SL-8749
VOLUME CONTROL
NL
Aansprakelijkheidsbeperking
NL
SI
CZ
1. Verwijder de beschermkapjes en sluit de jack pluggen van
de headset aan op de geluidskaart. Let er goed op dat u de
plug van de hoofdtelefoon aansluit op de luidsprekeruitgang
en de plug van de microfoon op de microfooningang van de
geluidskaart.
1. Odstranite zaščitne pokrovčke in zatični vtič slušalk priključite
na zvočno kartico. Pazite na to, da vtič slušalk priključite na
izhodu za zvočnik in vtič mikrofona na vhodu za mikrofon pri
zvočni kartici.
1. Odstranit ochranné uzávěry a západkové konektory Headsetu
napojit na soundkartu. Dbát na to, aby byly konektory
sluchátek napojeny na výstup reproduktoru a konektor
mikrofonu napojen na vstup mikrofonu soundkarty.
2. Controleer voordat u de hoofdtelefoon opzet, of de
volumeregeling in de kabelafstandsbediening is ingesteld op
minimaal vermogen.
2. Pred namestitvijo slušalk pazite na to, da je glasnost zvoka na
kabelskem daljinskem upravljalniku nastavljena na minimum.
2. Před nasazením Headsetu dbát na to, aby byl regulátor
hlasitosti na kabelovém dálkovém ovládání nastavený na
minimální hlasitost.
3. Controleer voordat u de hoofdtelefoon opzet, of de
volumeregeling in de kabelafstandsbediening is ingesteld op
minimaal vermogen.
4. Verstel de microfoon in hoogte zodat die zich op ongeveer
2 tot 3 cm van uw mond bevind.
3. Dolžino naglavnega traku na obeh straneh seta slušalk
prilagodite svoji velikosti glave.
4. Mikrofon nastavite po višini in ga speljite približno do 2 do 3
cm pred usti.
3. Přizpůsobit délku záhlavního třmenu na obou stranách Headsetu vlastní velikosti hlavy.
4. Nastavit mikrofon ve výšce a vést cca. 2 až 3 cm před ústa.
BG
1. Отстранете защитните капачки и включете жак-конектора
на слушалките към звуковата карта. Обърнете внимание
на това конекторите на слушалките да са включени към
изхода на високоговорителите, а конекторът за микрофона
се включва към звуковата карта.
QUICK INSTALL GUIDE
VERS. 1.0
2. Преди поставянето на слушалките обърнете внимание
на това силата на звука на кабелното дистанционно
управление да е настроена на минималното ниво.
3. Дължината на лентата от двете страни на слушалките се
настройва към собствения размер на главата.
4. Микрофонът се повдига и се оставя на разстояние около 2
до 3 cm от устата.
Undvik hörselskador
Garanti
För denna produkt lämnar vi garanti
på tillverkning och material i två år från
inköpsdatum.
Konformitet
Starka statiska, elektriska eller
högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så
fall ska du försöka öka avståndet till den
apparat som stör.
RU
1. Снять защитные колпачки и вставить штекеры гарнитуры
в разъемы звуковой карты. Следить за тем, чтобы штекер
наушников был вставлен в выход для динамиков, а
штекер микрофона – во вход для микрофона на звуковой
карте.
2. Перед надеванием гарнитуры проследить за тем, чтобы
регулятор громкости на пульте управления на кабеле был
переведен на минимальную громкость.
3. Подогнать гарнитуру с обеих сторон к размеру головы.
4. Отрегулировать микрофон по высоте, он должен
находиться на расстоянии 2-3 см ото рта.
HU
GR
SE
1. Távolítsuk el a védőkupakokat és csatlakoztassuk a headset
jack dugóját a hangkártyára. Ügyeljünk arra, hogy a fülhallgató
dugaszt a hangfalkimenetre és a mikrofon dugaszát a
hangkártya bemenetére csatlakoztassuk.
1. Απομακρύνετε τα καλύμματα προστασίας και συνδέστε τα
βύσματα των ακουστικών στην κάρτα ήχου. Προσέξτε ότι το
βύσμα ακουστικού συνδέεται στην έξοδο ηχείου και το βύσμα
μικρόφωνου στην είσοδο μικρόφωνου της κάρτας ήχου.
1. Ta bort skyddskåporna och anslut headsetets telepluggar till
ljudkortet. Observera att hörlurskontakten måste kopplas till
högtalarutgången och mikrofonkontakten till mikrofoningången
på ljudkortet.
2. A headset felhelyezése előtt ügyeljünk arra, hogy a vezetékes
távirányító hangerőszabályzója a legkisebbre legyen állítva.
2. Πριν από την τοποθέτηση των ακουστικών προσέξτε ότι ο
ρυθμιστής έντασης στο τηλεχειριστήριο καλωδίου πρέπει να
έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη ένταση.
2. Kontrollera att volymreglaget på kabelfjärrkontrollen är inställt
på lägsta nivå innan du sätter på dig headsetet.
3. A fejpánt hosszát a headset két oldalán a saját fejméretre
kell beállítani.
4. A mikrofon magasságát állítsuk be és 2-3 cm-re tegyük a
szánktól.
3. Προσαρμόστε το μήκος της στεφάνης κεφαλής και στις δύο
πλευρές των ακουστικών στο μέγεθος του κεφαλιού.
4. Ρυθμίστε το μικρόφωνο ως προς το ύψος και οδηγήστε το
περίπου 2 έως 3 εκατοστά μπροστά από το στόμα.
3. Anpassa bandets längd på båda sidorna av headsetet så att
det passar till ditt huvud.
4. Ställ in höjden på mikrofonen och sätt den ungefär 2 - 3 cm
framför munnen.
SUPPORT
A support form is available on our website: www.speedlink.com.
Alternatively you can e-mail our technical support team directly: support@speed-link.com
©2009 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their
respective owners. Jöllenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
Information contained herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, 27404
Weertzen, GERMANY
DE
Haftungsbeschränkung
Jöllenbeck GmbH shall not be liable for
damages such as damages to or loss of
property, profit or turnover losses, costs for
spare parts, expenses for inconveniences
arising from the interruption of a service or
any other damages. Claims which exceed
the purchasing price of the product may
not be asserted under any circumstances.
Die Jöllenbeck GmbH haftet in keinem
Fall für Schadensfolgen wie Schäden an
oder Verlust von Eigentum, Gewinn- oder
Umsatzverluste, Kosten für Ersatzteile,
Ausgaben für Unannehmlichkeiten
durch Dienstunterbrechung oder andere
Schäden. Unter keinen Umständen können
Ansprüche geltend gemacht werden, die
den Kaufpreis des Produkts übersteigen.
Avoiding hearing damage
WARNING: The use of ear or headphones
as well as listening to audio for extended
periods at loud volume levels may cause
permanent hearing damage.
Warranty
We warrant this product for two years from
the date of purchase in respect of workmanship and all built-in components.
Declaration of Conformity
Operation of the device (the devices) may
be affected by strong static, electrical or
high-frequency fields (radio installations,
mobile telephones, microwave discharges).
If this occurs, try increasing the distance
between the devices that are causing
interference.
ES
Limitación a la garantía
Jöllenbeck GmbH no se responsabiliza en
ningún caso por los daños causados tales
como desperfectos, o perdidas ocasionales de la propiedad privada, perdida de
beneficios o ventas, costos de repuestos,
deterioros o interrupciones ocasionales del
servicio o cualquier otro perjuicio inherente. Nunca se podrá solicitar resarcimiento
de daños por un valor superior al del
precio de venta del producto.
Cómo evitar daños de audición
Vermeidung von Hörschäden
ACHTUNG: Die Benutzung von Ohr- oder
Kopfhörern sowie langes Hören großer
Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden führen.
Für dieses Produkt gewähren wir Ihnen
eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Verarbeitung und alle eingebauten
Teile.
Garantie
Konformitäts Hinweis
Nous accordons sur ce produit une
garantie de deux ans à compter de la date
d’achat couvrant les défauts de fabrication
et tous les composants.
Conformité
Unter Einwirkung von starken statischen,
elektrischen oder hochfrequenten Feldern
(Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen
Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte)
kommen. Versuchen Sie in diesem Fall,
die Distanz zu den störenden Geräten zu
vergrößern.
DK
Begrænset ansvar
Jöllenbeck GmbH hæfter ikke på nogen
måde for følgeskader såsom skader på
eller tab af ejendom, indtjenings- eller
omsætningstab, udgifter til reservedele,
udgifter i forbindelse med gener på grund
af manglende arbejdsdygtighed eller andre
skader. Der kan under ingen omstændigheder stilles krav, der overstiger produktets
købspris.
Forebyggelse af høreskader
Garantía
På dette produkt giver vi en garanti på to
år fra købsdatoen for dets forarbejdning og
alle indbyggede dele.
Bajo los efectos de fuertes campos
eléctricos, estáticos o de alta frecuencia
(emisores, teléfonos inalámbricos y
móviles, descargas de microondas)
pueden aparecer señales parasitarias
que perturben el buen funcionamiento del
aparato (los aparatos). En caso necesario
conviene que la distancia con los aparatos
implicados sea la mayor posible.
Pour éviter des lésions auditives
Garantie
BEMÆRK: Brug af øre- eller hovedtelefoner samt langvarig lytning med høj
lydstyrke kan føre til varige høreskader.
Declaración de conformidad
La société Jöllenbeck GmbH décline toute
responsabilité pour les conséquences de
dommages telles que les dégradations,
la perte de biens, les pertes de gains ou
de chiffre d‘affaires, les frais de pièces
détachées, les dépenses dues aux désagréments occasionnés par l‘interruption
de services ou autres dommages. Il n‘est
en aucun cas possible de faire valoir des
prétentions dépassant le prix d‘achat du
produit.
ATTENTION : l’utilisation d’écouteurs et
d’oreillettes et l’écoute prolongée à haut
volume peuvent entraîner des lésions
auditives durables.
ATENCIÓN: La ultilización prolongada
de auriculares, cascos o de botón, y la
audición a alto volumen pueden acarrear
daños auditivos de larga duración.
Este producto tiene una garantía de dos
años a partir de la fecha de compra tanto
para defectos de fabricación como de sus
componentes.
FR
Limitation de responsabilité
Garanti
Overensstemmelseserklæring
Stærke statiske, elektriske felter eller
felter med en høj frekvens (radioanlæg,
mobiltelefoner, udladning af mikrobølger)
kan påvirke enhedens (enhedernes)
funktion. Forsøg i dette tilfælde at forstørre
afstanden til de forstyrrende enheder.
La présence de champs statiques,
électriques ou à haute fréquence intenses
(installations radio, téléphones mobiles,
décharges de micro-ondes) peut perturber
le bon fonctionnement de l‘appareil (ou
des appareils). Dans ce cas, essayez
d‘éloigner les appareils à l’origine des
perturbations.
PL
Ograniczenie odpowiedzialności
Firma Jöllenbeck GmbH w żadnym wypadku nie odpowiada za uszkodzenia czy
utratę własności, straty dotyczące zysków
lub obrotów, koszty części wymiennych,
wydatki nieuzgodnione spowodowane
zakończeniem świadczenia usługi lub
inne szkody. W żadnym wypadku nie
będą uwzględniane roszczenia, które
przekraczają cenę zakupu produktu.
Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
UWAGA: Korzystanie z słuchawek oraz
długotrwałe słuchanie przy ustawionej
dużej głośności może prowadzić do
trwałego uszkodzenia słuchu.
Gwarancja
Na niniejszy produkt udzielamy Państwu
gwarancji na okres dwóch lat od daty
zakupu obejmującą obróbkę i wszystkie
wbudowane elementy.
Zakłócenia Zgodność
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne
lub elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości (urządzenia radiowe,
telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
IT
Limitazione della responsabilità
La Jöllenbeck GmbH non risponde in nessun caso per conseguenze dannose come
danni alla o perdita della proprietà, perdita
di utile o di fatturato, costi per pezzi di
ricambio, spese per inconvenienti a causa
di interruzione del servizio o altri danni. In
nessun caso potranno essere avanzate
richieste che superino il prezzo d‘acquisto
del prodotto.
1
2
3
4
VOLUME CONTROL
EN
Limitation of liability
Evitare danni all‘udito
ATTENZIONE: l‘uso di auricolari o cuffie
nonché l‘ascolto prolungato a volume
elevato può provocare danni permanenti
dell‘udito.
Garanzia
Per questo prodotto concediamo una
garanzia della durata di due anni a partire
dalla data di acquisto. La garanzia copre
i difetti di fabbricazione, nonché quelli dei
componenti integrati.
Conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o
elettromagnetici ad alta frequenza (impianti
radio, cellulari, scariche di microonde)
potrebbe compromettere la funzionalità
del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso
cercare di aumentare la distanza dalle fonti
di interferenza.
TR
Sorumluluk kısıtlaması
Jöllenbeck GmbH hiçbir şekilde mal hasarı
veya kaybı, kâr veya satış zararları, yedek
IT
parça masrafları, hizmet kesintileri sonucu
oluşan sıkıntılar için girilen masraflar veya
diğer zararlar gibi hasarlar için sorumlu
tutulamaz. Ürünün satış fiyatını geçen hak
taleplerinde kesinlikle bulunamaz.
Duyma sorunlarının önlenmesi
EN
DE
1. Remove the protective plastic caps and then plug the headset into the soundcard. In doing so, make sure that the headphone connector is plugged into the
speaker output and the microphone connector is plugged into the microphone
input on the soundcard.
1. Schutzkappen entfernen und die Klinkenstecker des Headsets an die
Soundkarte anschließen. Darauf achten, dass der Kopfhörerstecker an den
Lautsprecherausgang und der Mikrofonstecker an den Mikrofoneingang der
Soundkarte angeschlossen wird.
2. Before mounting the headset, make sure that the volume control on the in-line
remote is set to a minimum level.
2. Vor dem Aufsetzen des Headsets darauf achten, dass der Lautstärkeregler an
der Kabelfernbedienung auf minimale Lautstärke gestellt ist.
3. Adjust the length of the headband on both sides of the headset to suit the size
of your head.
3. Die Länge des Kopfbands auf beiden Seiten des Headsets an die eigene
Kopfgröße anpassen.
4. Adjust the microphone so it is positioned around 2 to 3cm from your mouth.
4. Das Mikrofon in der Höhe verstellen und etwa 2 bis 3 cm vor den Mund führen.
IT
DK
1. Togliere i cappucci di protezione e collegare i jack dell‘headset alla scheda
audio. Accertarsi che il jack della cuffia sia collegato all‘uscita altoparlanti e il
jack del microfono all‘ingresso microfono della scheda audio.
1. Fjern beskyttelseshætterne og tilslut jackstikket fra dit headset til lydkortet.
Hold øje med at høretelefonernes stik tilsluttes til højtalerudgangen og
mikrofonstikket til lydkortets mikrofonindgang.
2. Prima di indossare l‘headset, accertarsi che il regolatore di volume sul
telecomando a filo sia impostato al minimo.
2. Inden du sætter dit headset på bør du holde øje med, at lydstyrkeregulatoren
på kabelfjernbetjeningen er indstillet på minimal lydstyrke.
3. Adattare la lunghezza dell‘archetto su entrambi i lati dell‘headset alla
dimensione della testa.
3. Tilpas længden af båndet på begge sider af dit headset til din egen
hovedstørrelse.
4. Regolare il microfono in altezza e avvicinarlo alla bocca ad una distanza di
2-3 cm.
4. Juster mikrofonens højde og placer den ca. 2.3 cm fra munden.
DİKKAT: Kulaklıkların kullanılması ve uzun
süreli yüksek seste dinleme, uzun süreli
duyma kusurlarına neden olabilir.
Garanti
Bu üründe, satın alma tarihini takip eden iki
yıl boyunca işçilik ve takılmış tüm parçalara
yönelik garanti veriyoruz.
Uygunluk
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek
frekanslı alanlarının etkisi ile (radyo
istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga
boşalımları) cihazın (cihazların) işlevleri
kısıtlanabilir. Bu durumda parazit yapan
cihazlara mesafeyi uzatmaya çalışın.
FR
ES
PL
1. Retirer les caches protecteurs et raccorder les connecteurs jack du combiné
casque-micro à la carte son. Faire attention à bien relier la fiche du casque à la
sortie haut-parleurs et la fiche du microphone à l’entrée microphone de la
carte son.
1. Retira las caperuzas de protección y enchufa el conector tipo jack del Headset
a la tarjeta de sonido. Ten cuidado para no confundir los conectores, el de
auriculares va a la salida de altavoces y el del micrófono a la entrada de
micrófonos de la tarjeta de sonido.
1. Zdejmij zatyczki, a następnie wtyczki zestawu słuchawkowego podłącz do
karty dźwiękowej. Zwróć uwagę, by wtyczka słuchawkowa została podłączona
do wyjścia głośnikowego a wtyczka mikrofonowa do wejścia mikrofonu karty
dźwiękowej.
2. Avant d’enfiler le combiné casque-micro, vérifier que la commande du volume
est réglée sur le minimum sur la télécommande filaire.
2. Antes de ponerte el headset ten cuidado para que el volumen que está en el
cable de mando a distancia se encuentre al mínimo.
3. Ajuster la longueur de l’arceau des deux côtés du combiné casque-micro en
fonction de la taille de votre tête.
3. La longitud de la diadema se adapta al tamaño de la cabeza en ambos lados
del headset.
2. Przed założeniem zestawu słuchawkowego upewnij się, czy pokrętło regulacji
głośności w pilocie zdalnego sterowania jest ustawione na minimalny poziom
głośności.
4. Régler la hauteur du microphone et le placer à 2 ou 3 cm devant la bouche.
4. El micrófono es extensible y se coloca a unos 2 a 3 cm de la boca.
3. Dostosuj długość pasków po obu stronach zestawu słuchawkowego.
4. Ustaw wysokość mikrofonu i przystaw mikrofon do ust z zachowaniem
odstępu około 2–3 cm.
TR
1. Koruyucu kapakları çıkarın ve kulaklık jack fişini ses kartına bağlayın.
Kulaklık fişinin ses kartı hoparlör çıkışına ve mikrofon fişinin mikrofon girişine
bağlanmasına dikkat edin.
2. Kulaklığı takmadan önce kablo uzaktan kumandadaki ses seviyesi
ayarlayıcısının asgari ses seviyesine ayarlanmış olmasına dikkat edin.
3. Baş bandının uzunluğunu kulaklığın her iki tarafında kendinize göre ayarlayın.
4. Mikrofon yüksekliğini ayarlayın ve ağzın yakl. 2 - 3 cm önüne getirin.