Dataflex Universal Notebook Support 072

Datasheet 51072
270 - 390
320
195 - 225
290
100
75
284
Created 16-4-2009, ©Dataflex International BV - Krimpen a/d IJssel, The Netherlands
All dimensions in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm - Alle afmetingen in mm