Datasheet 53901
5
34
19
8,
320
39
5
42
440
Created 29-1-2010 © Dataflex International BV - Krimpen a/d IJssel, The Netherlands
Dimensions in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm - Afmetingen in mm
Download PDF
Similar pages
Dataflex ViewMate Modular SFF Holder 412
Dataflex ErgoNote Notebook Stand HA 470
Dataflex ViewMaster M Pole Clamp Adapter 995
Dataflex CPU Cart 203