30ôMMô&ô$Iô6#ô53$ôFORô.IKONô#ANON
30ôMMô&ô$Iô53$ôFORô3ONY
-ODELô!ô,ENSôDESIGNEDôFORôDIGITALô!03#ôFULLFRAMEôANDôMMô3,2ôCAMERAS
&OCALôLENGTHôMM
%XPOSUREô&ô7IDEô
OPEN
ôSEC
)3/
7"ô$AYLIGHT
(ANDHELDôPHOTOGRAPHY
&OCALôLENGTHôMMô%XPOSUREô&ô"ôôSECô)3/ô7"ô$AYLIGHTô(ANDHELDôPHOTOGRAPHY
Made for that instant.
More freedom, easier to use.
!ôHIGHLYôSPECIALIZEDô8,$ôLENSôELEMENTôFORôEXTREMEôHIGHôRESOLUTION
&ULLFRAMEôSENSORôFORôULTIMATEôVERSATILITY
4HISôLENSôADVANCEDôOPTICALôDESIGNôEMPLOYSôAôSOPHISTICATEDô8,$ô%XTRAô,OWô
$ISPERSIONôLENSôELEMENTôMADEôFROMôSPECIALIZEDôHIGHGRADEôGLASSôTHATôHASôLOWERô
DISPERSIVEôPROPERTIESôTHANôSTANDARDô,$ôLENSESôWHEREôREFRACTIONôCAUSESôTHEô
DISPERSIONôOFôWHITEôLIGHTôINTOôSPECTRALôHUESô4HEôDISPERSIVEôPROPERTIESôOFôTHEô8,$ô
LENSôAREôATôAôLEVELôSIMILARôTOôlUORITEôANDôINôCOMBINATIONôWITHô,$ôELEMENTSôMAKEôFORô
ANôOPTIMALôOPTICALôDESIGNôTHATôDELIVERSôBESTôINôCLASSôRESOLUTIONôWITHôADVANCEDôAXIALô
CHROMATICôANDôMAGNIkCATIONôABERRATIONôCORRECTIONôôMAJORôINHIBITORSôOFôIMAGEôQUALITYô
ENHANCEMENTô4HEôRESULTôISôAôLENSôTHATôDELIVERSôSHARPôCONTRASTôANDôBETTERôDESCRIPTIVEô
PERFORMANCEôTHROUGHOUTôTHEôENTIREôZOOMôRANGE
4HEô30ôMMô&ô$Iô6#ô53$ôISôONEôOFô4AMRONSô$Iô$IGITALLYô)NTEGRATEDôDESIGNSô
4HEô$Iô3ERIESôISôTHEôMARKôOFô4AMRONSôLENSESôTHATôAREôVERSATILEôENOUGHôTOôUSEôONôDIGITALô
!03#ôFULLFRAMEôANDôMMô3,2ôCAMERAS
&ULLFRAMEôDIGITALô3,2MMôkLMôCAMERA
&ULLôTIMEôMANUALôFOCUSôMAKESôkNEôTUNINGôEASY
!LLô4AMRONôLENSESôHAVEôHIGHôAUTOFOCUSôPRECISIONôANDôAREôDESIGNEDôTOôCAPTUREô
SUBJECTSôEASILYôINôALMOSTôANYôSITUATIONôYETôSOMETIMESôAôPHOTOGRAPHERôWANTSôTOô
MM
kNEôTUNEôANDôMAKEôADJUSTMENTSôONôTHEôlYô4HEôINTEGRATIONôOFôFULLôTIMEôMANUALôFOCUSô
OFFERSôJUSTôTHATôINSTEADôOFôFUMBLINGôWITHôSWITCHESôPHOTOGRAPHERSôCANôSWITCHôFROMô
!03#ôSIZEôCAMERA
AUTOFOCUSôTOôMANUALôFOCUSôBYôSIMPLYôADJUSTINGôTHEôFOCUSôRINGô4HISôFEATUREôHELPSô
THEôLENSôPRODUCEôIMPRESSIVEôRESULTSôEVENôINôTELEPHOTOôSITUATIONSôWHEREôTHEôDEPTHôOFô
kELDôISôNARROW
MM
#LEANERôCRISPERôIMAGESôWITHOUTôlAREôORôGHOSTING
4HEôNEWô""!2ô"ROAD"ANDô!NTI2ElECTIONôCOATINGSôREDUCEôTHEôLENSôRElECTIONô
ANDôDISPERSIONôTHATôCAUSEôGHOSTINGôANDôlAREô4HEôCOATINGSôENHANCEôLIGHTôTRANSMIS
SIONôINôBOTHôTHEôSHORTôANDôLONGôWAVELENGTHôRANGESôENSURINGôEXCELLENTôPERFORMANCEô
INôALLôPHOTOGRAPHICôCONDITIONSô!DDITIONALLYôINTERNALôSURFACEôCOATINGSôAREôAPPLIEDôTOô
CEMENTEDôSURFACESôOFôALLôLENSôELEMENTSôTOôDELIVERôSHARPôHIGHCONTRASTôIMAGESôANDô
lAWLESSôCOLORôREPRODUCTION
MMôEQUIVALENTôTOôMM
MMôEQUIVALENTôTOôMM
4AMRONSôCONVERSIONôVALUEôISôôX
NEW
#AUTIONô0LEASEôREADôTHEôINSTRUCTIONôMANUALôCAREFULLYôBEFOREôUSINGôTHEôLENS
A05-EG-111M-1004-0140
.OVEMBERôOFôôMARKS
4AMRON@SôTHôANNIVERSARY
TAMRON Europe GmbH
2OBERT"OSCH3TRôôô$ôô#OLOGNEô'ERMANY
4ELôôôôô&AXôôôô
7EBSITEô WWWTAMRONEU
%-AILô
INFO TAMRONDE
Head Office
1UALITYô!SSURANCEô!CTIVITIESô!Tô4AMRONôQUALITYôMANAGEMENTôACTIVITIESôAREôPERFORMEDô
INôCOMPLIANCEôWITHô)3/ôNOTôONLYôTOôASSUREôPRODUCTôQUALITYôBUTôTOôENHANCEô
CUSTOMERôSATISFACTION
%NVIRONMENTALô0ROTECTIONô7EôRECOGNIZEôTHEôSIGNIkCANCEôOFôOURôSOCIALôRESPONSIBILITIESô
4AMRONôPROMOTESôCORPORATEôACTIVITIESôTHATôPROTECTôTHEôEARTHfSôENVIRONMENTôTHROUGHô
THEôESTABLISHMENTôOFôAôQUALITYôASSURANCEôSYSTEMôTHATôISôCOMPLIANTôWITHô)3/
4HEôNEWô4AMRONô30ôMMô&ô$Iô6#ô53$ô&EATURINGôANô8,$ôLENSôELEMENT
DELIVERINGôBESTôINôCLASSôRESOLUTIONôINôAôFASTôEASYôTOôUSEôPACKAGEôTHATôINCLUDES
6#ôIMAGEôSTABILIZATIONôANDô4AMRONSôNEWô5LTRASONICô3ILENTô$RIVEô53$
#OMPATIBLEôMOUNTSô.IKONô#ANONô3ONYô
4HEô3ONYôMOUNTôDOESôNOTôINCLUDEôTHEô6#ôIMAGEôSTABILIZATIONôFUNCTIONALITYôASôMOSTô3ONYôDIGITALô3,2ô#AMERASôINCLUDEôANôIMAGEôSTABILISERô
$Iô$IGITALLYô)NTEGRATEDôLENSôDESIGNEDôFORôDIGITALô!03#ôFULLFRAMEôANDôMMô3,2ôCAMERAS
WWWTAMRONEU
%.
&OCALôLENGTHôMMôEQUIVALENTôTOôMMô%XPOSUREô&ô"ôôSECô)3/ô7"ô$AYLIGHT
(ANDHELDôPHOTOGRAPHYô$IGITALô3,2ôCAMERAôWITHôSENSORôEQUIVALENTôTOô!03#ôSIZE
$YNAMICôSHOTSôREQUIRE
DYNAMICôLENSES
&OCALôLENGTHôMMôEQUIVALENTôTOôMMô%XPOSUREô&ô7IDEôOPENôôSECô)3/ô7"ô$AYLIGHTô
(ANDHELDôPHOTOGRAPHYô$IGITALô3,2ôCAMERAôWITHôSENSORôEQUIVALENTôTOô!03#ôSIZE
With an XLD lens element to deliver high resolution, image
stabilization and a turbo speed silent autofocus, Tamron’s new
telephoto zoom makes it easy to capture the most difficult shots.
Introducing the new SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD.
VC on
4HEôNEWôOPTICALôDESIGNôOFô4AMRONSôADVANCEDôTELEPHOTOôZOOMôLENSôDELIVERSôAôWHOLEôNEW
WORLDôOFôPOSSIBILITIESô)TôALLOWSôTHEôPHOTOGRAPHERôTOôDRAWôTHEôSUBJECTôCLOSEôANDôSEPARATE
ITôFROMôITSôBACKGROUNDôCREATINGôPHOTOGRAPHSôWITHôSPECTACULARôCONTRASTôANDôDEPTH
4HISôLENSôALSOôBOASTSô4AMRON@Sô53$ô5LTRASONICô3ILENTô$RIVEôANDôPROPRIETARY
6#ô6IBRATIONô#OMPENSATIONôIMAGEôSTABILIZATIONô)TôGIVESôTHEôPHOTOGRAPHERôTHEôABILITYôTO
CAPTUREôFASTôMOVINGôSUBJECTSôWITHOUTôBLURRINGôEVENôINôLOWôLIGHTôANDôITSôNEWôOPTICALôDESIGN
THATôEMPLOYSôANô8,$ô%XTRAô,OWô$ISPERSIONôLENSôELEMENTôMADEôWITHôHIGHLYôSPECIALIZED
GLASSôDELIVERSôCRISPôCLEARôIMAGESôWITHôSHARPôCONTRAST
VC off
&OCALôLENGTHôMM
%XPOSUREô&ôôSEC
7ITHô6#ôTHEôPHOTOGRAPHERôCANôWINôUPôTO
ôSTOPSôINôSHUTTERôSPEED
Speed is nothing without stability.
&ASTôANDôACCURATEôWITHOUTôSOôMUCHôASôAôWHISPER
30ôMMô&ô$Iô6#ô53$ôFORô.IKONô#ANON
30ôMMô&ô$Iô53$ôFORô3ONY
-ODELô!ô,ENSôDESIGNEDôFORôDIGITALô!03#ôFULLFRAMEôANDôMMô3,2ôCAMERAS
-ODELô
ô
&OCALô,ENGTHô ô
-AXIMUMô!PERTUREô
!NGLEôOFô6IEWôDIAGONALô
,ENSô#ONSTRUCTIONô
-INIMUMô&OCUSô$ISTANCEô
-AXô-AGNIkCATIONô2ATIOô
!ô
ô
ôôôôôôôôô,ENGTHô ô
ôôôôôôôMM
MMô ô
ôôôôôôôôô$IAMETERô
ôôôôôôôôMM
&ô
ô
ôôôôôôôôô7EIGHTô ô
ôôôôôôôôG
×@ômô×@ô
ôôôôôôôôô$IAPHRAGMô"LADEô.UMBERôô
ôELEMENTSôINôôGROUPSôôôôôôôôôôôô-INIMUMô!PERTUREô
ôôôôôôôô&
Môô
ô
ôôôôôôôô3TANDARDô!CCESSORYô ôôôôôôôô&LOWERSHAPEDôLENSôHOOD
ô
ô
ôôôôôôôô#OMPATIBLEô-OUNTSô ôôôôôôôô.IKONô#ANONô3ONY
&ILTERô4HREADô ô
MM
8,$ô%XTRAô,OWô$ISPERSIONôGLASS
,$ô,OWô$ISPERSIONôGLASS
ô,ENGTHôANDôWEIGHTôVALUESôGIVENôAREôFORôTHEô.IKONôMOUNTô3PECIkCATIONSôAPPEARANCEôFUNCTIONALITYôETCôMAYôBEôCHANGEDôWITHOUTôPRIORôNOTICE
ô4HEô3ONYôMOUNTôDOESôNOTôINCLUDEôTHEô6#ôIMAGEôSTABILIZATIONôFUNCTIONALITYôASôTHEôBODYôOFô3ONYôDIGITALô3,2ôCAMERASôINCLUDEôIMAGEôSTABILIZATIONô
FUNCTIONALITYô
4HEô30ôMMô&ô$Iô6#ô53$ôISôTHEôkRSTôTOôBOASTô4AMRONSôNEWô53$ô5LTRASONICô3ILENTô$RIVEô53$ôISô4AMRONS
LATESTôAUTOFOCUSôMOTORôTECHNOLOGYôCONVERTINGôULTRASONICôWAVESôINTOôTORQUEôTOôQUIETLYôDELIVERôAôNEWôLEVELôOFôFOCUSING
PRECISIONôANDôSPEEDô"ECAUSEôITSôSTILLôBUILTôONôAôROTORôITSôFULLôTIMEôMANUALôFOCUSôISôASôEASYôASôEVERôALLOWINGôTHE
PHOTOGRAPHERôSMOOTHôMANUALôFOCUSINGôWITHOUTôHAVINGôTOôFUMBLEôWITHôAôSWITCHô7ITHôADVANCEDôMOTORôTECHNOLOGYôAND
NEWLYôDEVELOPEDôSOFTWAREô4AMRON@Sô53$ôDELIVERSôAôPRACTICALôPRECISEôNOISELESSôPHOTOGRAPHICôEXPERIENCEôATôTURBO
SPEEDô&ORôTHOSEôDYNAMICôSPORTSôSHOTSôMOVINGôVEHICLESôORôFASTôMOVINGôSUBJECTSôTHEREôHASôNEVERôBEENôAôBETTERôOPTION
Built-in USD
-AKINGôTELEPHOTOôANDôLOWôLIGHTôAôNEWôMEDIUM
Expanded VC
Schematic Diagram
4HEôACTUATORôANDôALGORITHMSôDEVELOPEDôINHOUSEôATô4AMRONôPROVIDEôTHEôPOWERôTHATôGIVESô6#ô6IBRATION
#OMPENSATIONôITSôEXCELLENTôTRACKINGôPERFORMANCEôANDôSMOOTHôSTABLEôVIEWkNDERôIMAGEô4AMRONSô6#ôMECHANISM
EMPLOYSôAôTHREECOILôSYSTEMôWHEREBYôTHEôTHREEôDRIVINGôCOILSôACTIVATEôTHEôSHAKECOMPENSATINGô6#ôLENSôGROUPS
ELECTROMAGNETICALLYôVIAôTHREEôSTEELôBALLSô4HEô6#ôLENSôELEMENTSôAREôHELDôINôPLACEôONLYôBYôCONTACTôWITHôTHEôSTEELôBALLS
ACHIEVINGôSMOOTHôMOVEMENTôWITHôLITTLEôFRICTIONôHELPINGôTOôELIMINATEôTHEôBLURôFROMôCAMERAôSHAKEôFORôCLEANôSHOTSôAT
NIGHTôORôINDOORSôORôINôMACROôANDôTELEPHOTOôPHOTOGRAPHYôSITUATIONSô(ANDHELDôWASôNEVERôTHISôEASY
Steel balls
Driving coil
and position
detection sensor
VC Lens
(Compensation Optical System)
"ô6#ôISôANôABBREVIATIONôOFô6IBRATIONô#OMPENSATIONôANDôISôALSOôAVAILABLEôINôTHEMMô"ôMMô!ôANDôTHEôMMô"ôMODELS
Gyro sensor
Magnet and yoke