bilancia pesapersone

bilancia pesapersone
Istruzioni per l’uso
Operating instructions
Instrucciones para el uso
Инструкции по применению
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Οδηγίες χρήσης
Instruções para o uso
Návod k použití
BILANCIA PESAPERSONE
BILANCIA PESAPERSONE
BATHROOM SCALE
BALANZA PESA PERSONAS
НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ
OSEBNA TEHTNICA
OSOBNA VAGA
ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΓΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
BALANÇA PARA PESAR PESSOAS
OSOBNÍ VÁHA
ITALIANO
Manuale di istruzioni
per l’uso della bilancia
PESAPERSONE
Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l’acquisto del presente prodotto. Siamo
sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l’affidabilità di questo apparecchio, progettato e
prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente.
ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente
le istruzioni per l’uso e in particolare le avvertenze sulla
sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente
manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per
l’intera durata di vita dell’apparecchio, a scopo di
consultazione. In caso di cessione dell’apparecchio a
terzi, consegnare anche l’intera documentazione.
NOTA: se nella lettura di questo libretto di istruzioni d’uso alcune parti
risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il
prodotto contattare l’azienda all’indirizzo indicato in ultima pagina.
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
IT
EN
ES
RU
SL
HR
EL
PT
CZ
• Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, controllare l’integrità della
fornitura in base al disegno e l’eventuale presenza di danni da trasporto.
In caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al servizio di
assistenza autorizzato.
• Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto
di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
• Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui
è stato progettato, ovvero come bilancia pesa persona per uso domestico.
Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di
esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un’adeguata sorveglianza
oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l’uso in sicurezza dell’apparecchio
e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con
l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere
effettuate da bambini senza sorveglianza.
• In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non
manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di
assistenza tecnica autorizzato.
La bilancia non può essere utilizzata per uso pubblico, medico o per
transazioni di tipo commerciale.
• Tenere l’apparecchio al riparo da urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti
variazioni di temperatura e fonti di calore (ad esempio stufe, termosifoni).
NON immergere mai la bilancia in acqua o evitare che alcun liquido entri
nella bilancia.
Type M4301
NON lasciare mai sulla bilancia il bambino incustodito!
[A]
GUIDA ILLUSTRATIVA
ILLUSTRATIVE GUIDE
GUÍA ILUSTRATIVA
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ПАМЯТКА
SLIKOVNI VODNIK
ILUSTRIRANI VODIČ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
GUIA ILUSTRADO
ILUSTROVANÝ PRŮVODCE
Appoggiare la bilancia solo su superfici piane e stabili.
NON salire sulla bilancia pesapersone con i piedi bagnati o se la superficie
della bilancia è bagnata: pericolo di scivolamento!
3
2
1
4
5
6
ATTENZIONE! La bilancia non deve essere utilizzata da persone
portatrici di pacemaker o altri apparecchi medici.
7
• Nel caso la bilancia rimanga inutilizzata per lunghi periodi, estrarre le batterie
dal vano batterie.
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO SICURO DELLE BATTERIE
• Sostituire una batteria solo con una di tipo analogo.
• Assicurarsi di inserire le nuove batterie correttamente, rispettando i simboli per il
posizionamento dei poli positivo (+) e negativo (-) di ciascuna batteria.
• Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.
Rimuovere le batterie dai dispositivi non utilizzati per un lungo periodo di tempo.
Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
[B1]
[B2]
Non eseguire la ricarica delle batterie ricaricabili con apparecchiature
non espressamenteindicate o con modalità diverse da quelle indicate
nelle istruzioni.
Non esporre mai le batterie a un calore eccessivo come quello
provocato dai raggi solari, dal fuoco o da fonti simili: elevato pericolo di
fuoriuscite di acido! L’inosservanza di queste indicazioni può comportare
il danneggiamento ed eventualmente l’esplosione delle batterie.
Non smontare, gettare nel fuoco o mettere in cortocircuito le batterie.
Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di
ingestione le batterie possono causare pericoli mortali. Conservare
quindi le batterie in un luogo inaccessibile per i bambini piccoli. In caso
di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico o il
centro antiveleni locale.
L’acido contenuto nelle batterie è corrosivo. Evitare il contatto con la pelle,
gli occhi o gli indumenti.
• Rimuovere le batterie dall’apparecchio prima dello smaltimento.
• Smaltire le batterie in un centro di raccolta specifico.
[B3]
LEGENDA SIMBOLI
Avvertenza
[ C] LEGENDA DISPLAY LCD (1) / LCD DISPLAY KEY (1) / LEYENDA DE LA PANTALLA LCD (1) / ЛЕГЕНДА
УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ЖК ДИСПЛЕЕ (1) / LEGENDA LCD PRIKAZOVALNIKA (1) / TUMAČ ZASLONA
LCD (1) / ΛΕΖΑΝΤΑ ΟΘΟΝΗΣ LCD (1) / LEGENDA ECRÃ LCD (1) / VYSVĚTLIVKY LCD DISPLEJE (1)
Divieto
DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO
E DEGLI ACCESORI
Consultare la Guida Illustrativa [A] per controllare il contenuto della confezione.
1.
Display LCD
5.
Elettrodi
2.
Tasto funzione
6.
Dati tecnici
3.
Tasto funzione SET
7.
Vano batterie
4.
Tasto funzione
indicatore numero utente (da 1 a 12)
user number indicator (from 1 to 12)
indice massa grassa
fat mass index
CONSIGLI UTILI
modalità atleta
athlete mode
indice massa d’acqua
water mass index
genere uomo
man
indice massa muscolare
muscle mass index
genere donna
woman
unità di misura altezza in centimetri
height unit of measurement in centimetres
modalità bambino
child
unità di misura peso: a scelta tra stones (st), libbre (lb) e kilogrammi (kg)
weight unit of measurement: selection between stones (st), pounds (lb) and kilograms (kg)
età
age
simbolo di percentuale
percentage symbol
• Pesarsi sempre nelle stesse condizioni, preferibilmente al risveglio, per non
considerare le fluttuazioni di peso durante la giornata legate all’alimentazione,
alla digestione o all’attività fisica di ogni individuo. Da un giorno all’altro possono
essere rilevate variazioni di peso.
• Per utilizzare le funzioni di misurazione delle caratteristiche corporee è
necessario salire sulla bilancia pesapersone a piedi nudi, avendo cura di
posizionarsi correttamente sopra gli elettrodi (5).
• Durante l’operazione restare perfettamente immobili sulla bilancia.
• Il tempo di visualizzazione dipende dalla vostra capacità di stabilizzarvi sulla
bilancia pesapersone e dal peso stesso: generalmente, più il peso è elevato, più
il tempo di visualizzazione è lungo.
• È presente il rischio di una misurazione falsata in caso di:
• Persone con febbre.
• Bambini in età inferiore ai 10 anni (apparecchio non calibrato al di sotto di
quest’età).
• Donne in gravidanza (comunque nessun pericolo).
• Persone sotto dialisi, persone affette da edemi agli arti, persone colpite da
dismorfia.
• Nel confrontare il proprio andamento fisico, le donne dovrebbero considerare
che nel periodo mestruale potrebbero accusare di ritenzione idrica, che in
questo caso può influire sul peso corporeo fino ad un kilogrammo.
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TEHNIČNI PODATKI /
TEHNIČKI PODACI / ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / DADOS TÉCNICOS / TECHNICKÉ ÚDAJE
Type M4301
Max: 180 Kg Min: 2 Kg Div: 100 g
Battery: 1X3 V Size: CR2032
UTILIZZO
•
•
•
•
•
•
TABELLE / TABLES / TABLAS / ТАБЛИЦЫ / TABELE / TABLICE / ΠΙΝΑΚΕΣ / TABELAS / TABULKY
Nota: I seguenti valori possono servire da riferimento (per maggiori informazioni rivolgersi ad un medico).
Note: The values below can be used as a reference (for further information please contact a doctor).
ATTENZIONE! Non posizionare la bilancia su tappeti, ma
sempre su un piano rigido e stabile.
Massa Grassa (4% ~ 80%) / Fat Mass (4% ~ 80%)
Età
Age
10~39
40~59
60~80
Sottopeso
Underweight
4~21
4~23
4~24
Donna/ Woman
Normale
Sovrappeso
Normal
Overweight
21~33
33~39
23~34
34~40
24~38
38~42
Obeso
Obese
39~80
40~80
42~80
Sottopeso
Underweight
4~8
4~11
4~13
Uomo/ Man
Normale
Sovrappeso
Normal
Overweight
8~20
20~25
11~22
22~28
13~25
25~30
Obeso
Obese
25~80
28~80
30~80
Acqua (10% ~ 80%) / Water (10% ~ 80%)
Età
Age
10~15
16~30
31~60
61~80
Bassa
Short
<57
<47
<42
<37
Donna / Woman
Normale
Normal
57~67
47~57
42~52
37~47
Alta
Tall
>67
>57
>52
>47
Bassa
Short
<58
<53
<47
<42
Uomo / Man
Normale
Normal
58~72
53~67
47~61
42~56
Alta
Tall
>72
>67
>61
>56
Massa muscolare (13% ~ 100%) / Muscle mass (13% ~ 100%)
Età / Age
10~15
16~30
31~60
61~80
Donna / Woman
Uomo / Man
>34
>40
Fax +39.035.320.149
MI001474
1213 (MMYY)
Tel. +39.035.688.111
Capacità minima:
2 kg
Capacità massima:
180 kg
Divisione:
100 g
Età utente:
dai 6 ai 100 anni
Altezza utente:
dagli 80 ai 220 cm
Possibilità di memorizzazione dati personali per 12 utenti differenti
PRIMO UTILIZZO
• Qualora presenti, estrarre le strisce isolanti delle batterie dal coperchio del
vano batterie (7), oppure rimuovere il foglio protettivo delle pile e quindi inserirle
rispettando le polarità.
• Qualora la bilancia pesapersone non mostri alcuna funzione, rimuovere le
batterie dal vano batterie (7) e reinserirle nuovamente come indicato di seguito.
INSERIMENTO BATTERIE
• Aprire il vano batterie (7) posto sul retro della bilancia pesapersone (B1).
• Inserire le batterie assicurandosi di sistemare correttamente i poli +/- (B2).
• Chiudere il vano batterie (7) (B3).
SELEZIONE UTENTE e IMPOSTAZIONE DATI PERSONALI
• Premere il tasto funzione SET (3) per accendere
la pesapersone. Il display LCD mostrerà il layout
kg
completo, dopodiché apparirà
• Premere il tasto funzione SET (3). Sul display LCD
apparirà il numero utente 1 lampeggiante.
• Selezionare il numero utente da memorizzare premendo il tasto funzione ▲(2)
o ▼ (4) e poi confermare premendo il tasto funzione SET (3).
• Selezionare il sesso e l’eventuale funzione ATLETA
(uomo, donna, uomo atleta, donna atleta) premendo
i tasti funzione ▲(2) o ▼ (4) e confermare premendo
il tasto SET (3). La modalità atleta può essere attivata solo per utenti di età
compresa tra i 15 e i 50 anni.
• Selezionare l’altezza (espressa in cm) premendo i
tasti funzione ▲(2) o ▼ (4) e confermare premendo
il tasto SET (3).
• Selezionare l’età (Age) premendo i tasti funzione
▲(2) o ▼ (4) e confermare premendo il tasto SET (3).
• Nel caso in cui venga selezionata un’età compresa
tra i 6 i 12 anni, comparirà automaticamente sul display LCD (1) il simbolo
«Modalità bambino» .
• Al termine della
programmazione
kg
del singolo utente, il
display LCD (1) mostrerà i dati memorizzati. Non appena comparirà 0.0 kg
sarà possibile pesarsi.
• Per selezionare e impostare i dati di un nuovo utente, ripetere le operazioni
descritte ai punti precedenti.
NOTA: durante la modalità d’impostazione dei dati personali, la bilancia
pesapersone si spegnerà automaticamente dopo circa 15 secondi di inattività.
ENGLISH
Operating instructions for
the BATHROOM SCALE
Dear customer, IMETEC thanks you for having purchased this product. We are
certain you will appreciate the quality and reliability of this appliance, designed
and manufactured with customer satisfaction in mind.
FUNZIONE SOLO PESO
• Sistemare la bilancia pesapersone su un piano rigido.
• Premere con un piede sulla pedana della
kg
bilancia. Il display LCD (1) mostrerà
• Salire sulla bilancia e rimanere immobili:
l’indicazione del peso inizierà a lampeggiare e rimarrà fissa sul display
LCD (1) quando sarà stabile.
• In questa modalità, l’utente può sempre premere il tasto funzione SET (3)
per inserire i dati personali.
FUNZIONE BODY ANALIZER
• Premere il tasto funzione SET (3) per accendere la pesapersone.
• Premere i tasti funzione ▲(2) o ▼ (4) per
selezionare il numero pre-programmato e
corrispondente al proprio utente.
• Sul display LCD (3) lampeggerà per 8 volte il numero dell’utente
selezionato.
• Quando il display LCD (3) mostrerà 0.0 kg, salire
sulla pedana . In questa fase è sempre possibile
kg
modificare l’unità di misura (vedi paragrafo
Modifica unità di misura).
• Salire sulla pedana a piedi nudi posizionandosi sugli elettrodi.
ATTENZIONE! Oltre a posizionarsi correttamente sugli
elettrodi (parte metallica), è importante verificare che non
ci sia alcun contatto tra le gambe e tra i piedi. Se necessario
inserire un foglio di carta tra le gambe.
• Rimanere immobili
sull’apparecchio:
kg
kg
l’indicazione
del
peso si bloccherà automaticamente sul display LCD (1) quando sarà
stabile.
• La misurazione inizierà automaticamente con il
segnale “----” che si sposta dall’alto verso il basso.
• Al termine della misurazione, i risultati di Peso, % Massa grassa (Fat), %
Acqua (Water), % massa muscolare (Muscle) verranno visualizzati due
volte, dopodiché la bilancia si spegnerà automaticamente.
Before using this appliance, carefully read the
instructions and in particular the safety warnings, which
must be complied with. Keep this manual and illustrative
guide with the appliance for future consultation. Should
you pass the appliance on to another user, make sure to
also include this documentation.
NOTE: should certain parts of this booklet be difficult to understand
or should doubts arise, contact the company before using the product, at the
address indicated on the last page.
SAFETY WARNINGS
• After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity
based on the drawing and any presence of damage caused by transport. If
in doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.
• Do not let children play with the packaging! Keep the plastic bag out of the
reach of children - risk of suffocation!
• This appliance must be used only for the purpose for which it was designed,
namely as bathroom scale for home use. Any other use is considered not
compliant and therefore dangerous.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
• If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it.
Any repairs must only be carried out by an authorised technical service centre.
The bathroom scale cannot be used for public or medical use or
commercial transactions.
• Protect the appliance from collisions, humidity, dust, chemicals, strong
temperature changes and heat sources (e.g. stoves, heaters).
NEVER immerse the bathroom scale in water and prevent any liquid from
entering the scale.
NEVER leave your child unattended on the scale!
Place the scale on flat and stable surfaces only.
DO NOT step on the bathroom scale with wet feet or if the surface of the
scale is wet: slipping hazard!
IMPORTANT! The bathroom scale must not be used by persons
with a pacemaker or other medical devices.
• If the bathroom scale is not used for a long period of time, remove the batteries
from the battery compartment.
INSTRUCTIONS FOR SAFE USE OF THE BATTERIES
• Replace a battery only with one of the same type.
• Make sure to insert the batteries correctly, referring to the symbols for
positioning the positive (+) and negative (-) pole of each battery.
• Store the batteries at room temperature in a cool and dry place. Remove the
batteries from devices that are not used for long periods of time.
Do not charge non-rechargeable batteries.
NOTA: per pesarsi nuovamente, scendere dalla bilancia pesapersone,
attendere che l’indicazione del peso scompaia e quindi risalire.
La bilancia pesapersone si spegnerà automaticamente dopo circa 10
secondi di inattività.
Se l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo si consiglia di
rimuovere le batterie.
MANUTENZIONE
PULIZIA
• Pulire la superficie in vetro con un panno morbido e umido.
ATTENZIONE! Non utilizzare sostanze acide, abrasive,
corrosive o solventi chimici.
CONSERVAZIONE
• Conservare l’apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
• Conservare l’apparecchio in posizione orizzontale.
• Se l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo si consiglia di
rimuovere le batterie.
Do not charge the rechargeable batteries with equipment that is not
specifically indicated for this purpose or in a different way from that
described in the instructions.
Never expose the batteries to excessive heat, such as that caused by
sunlight, fire or similar sources as this poses a high risk of acid leaking
from the batteries! Failure to comply with these instructions can damage
the batteries and cause them to explode.
Do not disassemble or short circuit the batteries or throw them in fire.
Always keep the batteries away from the reach of children. If swallowed,
the batteries can cause lethal danger. Therefore, always keep the
batteries in a place away from the reach of small children. In the event that
a battery is swallowed, seek medical advice or the local poison centre
immediately.
The acid contained inside the batteries is corrosive. Prevent any contact
with skin, eyes or clothes.
• Remove the batteries from the appliance before disposing of it.
• Dispose of the batteries at a specific collection centre.
SYMBOLS
Warning
Problema
Il display visualizza la
seguente simbologia:
Possibile causa
Batteria scarica
(la bilancia si
spegnerà entro
pochi secondi).
Soluzione
Cambiare le batterie.
Il display visualizza la
seguente simbologia:
Bilancia
sovraccarica.
Rimuovere il peso dalla bilancia
pesapersone.
Il display visualizza la
seguente simbologia:
La posizione dei Il peso verrà visualizzato solo per
piedi sugli elettrodi 10 secondi. Scendere e risalire
non è corretta.
sulla bilancia pesapersone in
modo corretto (attenzione alla
posizione dei piedi sugli elettrodi).
SMALTIMENTO
L’imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo
in conformità alle norme di tutela ambientale.
Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l’apparecchio in disuso
deve essere smaltito in modo conforme al termine del suo ciclo
di utilizzo. Ciò riguarda il riciclaggio di sostanze utili contenute
nell’apparecchio e permette la riduzione dell’impatto ambientale. Per
maggiori informazioni, rivolgersi all’ente di smaltimento locale o al
rivenditore dell’apparecchio.
SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Il presente prodotto contiene 1 batteria di tipo CR2032.
AVVERTENZA: non gettare le batterie nei rifiuti
domestici: devono essere smaltite separatamente.
• Aprire il vano batterie (7) (B1).
• Rimuovere le batterie (B2).
• Chiudere il vano batterie (7) (B3).
• Smaltire le batterie in un centro di raccolta specifico.
Per informazioni sullo smaltimento, contattare il rivenditore autorizzato e
le autorità locali.
ASSISTENZA E GARANZIA
Per le riparazioni o l’acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di
assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o
consultando il sito internet. L’apparecchio è coperto da garanzia del produttore.
Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.L’inosservanza delle istruzioni
contenute in questo manuale per l’utilizzo, la cura e la manutenzione del
prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.
Prohibited
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
AND ITS ACCESSORIES
PROBLEMI E SOLUZIONI
Non sono presenti parti riparabili dall’utente. Se si verificasse uno dei
problemi indicati, adottare la soluzione proposta.
NOTE: when setting the personal data, the bathroom scale will switch off
automatically after about 15 seconds of inactivity.
ATTENTION! Instructions and warnings for safe use
IMPIEGO
FUNZIONI SPECIALI
Modifica unità di misura
Durante la misurazione è possibile modificare l’unità di misura (kg, lb, st).
• Quando il display
lb
LCD (1) indica 0.0
kg
kg, premere i tasti
funzione ▲(2) o ▼ (4) per selezionare l’unità di misura desiderata.
ESPAÑOL
• Once the individual
user is programmed
kg
the LCD (1) will
display the saved data. As soon as 0.0 kg appears, you can weigh yourself.
• Repeat the operations described in the previous points to select and set the
data of another user.
Refer to the Illustrative Guide [A] to check the content of the package.
1.
2.
3.
4.
LCD display
Function key
SET function key
Function key
5.
6.
7.
Electrodes
Technical data
Battery compartment
USEFUL TIPS
• Always weigh yourself in the same conditions, preferably after waking up, in
order not to consider weight fluctuations that take place during the day related
to food, digestion or physical exercise of each individual. Changes in weight
may be detected from one day to another.
• To use the functions to measure your body characteristics, step on the
bathroom scale with bare feet, taking care to position yourself correctly on
the electrodes (5).
• During this operation remain perfectly still on the scale.
• The display time depends on your ability to stabilise on the bathroom scale
and the weight itself: generally, the heavier the weight, the longer the display
time.
• An incorrect measurement may be displayed in the following cases:
• Persons with a temperature.
• Children under the age of 10 (the appliance is not calibrated to operate
below this age).
• Pregnant women (however, there is no danger).
• Persons undergoing dialysis, persons with limb oedemas and persons
suffering from dysmorphia.
• When reviewing one's physical performance, women should consider that
during their menstruation they may experience water retention, in which case
this may affect the body weight by up to 1 kilogram.
USE
•
•
•
•
•
•
Minimum capacity:
2 kg
Maximum capacity:
180 kg
Division:
100 g
Age of the user:
from 6 to 100 years old
Height of the user:
from 80 to 220 cm
Option to save the personal data of 12 different users
IMPORTANT! Do not place the scale on carpets but always on a
rigid and stable surface.
FIRST USE
• If any, remove the battery isolating strips on the cover of the battery
compartment (7) or remove the protective sheet of the batteries and then
insert them according to the poles.
• If the bathroom scale does not display any function, remove the batteries from
the compartment (7) and place it back again as indicated below.
INSERTING THE BATTERIES
• Open the battery compartment (7) found at the back of the bathroom scale
(B1).
• Insert the batteries, making sure the +/- poles are positioned correctly (B2).
• Close the battery compartment (7) (B3).
SELECTING THE USER and SETTING PERSONAL DATA
• Press the SET (3) function key to switch the
bathroom scale on. The LCD display will show the
kg
complete layout and then
• Press the SET (3) function key. The LCD will display
the user number 1 flashing.
• Select the user number you want to store by pressing the function key ▲ (2) or
▼ (4) and then confirm by pressing the SET (3) function key.
• Select the sex and the possible function ATHLETE
(man, woman, man athlete, woman athlete) by
pressing the function keys ▲ (2) or ▼ (4) and confirm
by pressing the SET (3) button. The athlete mode can only be enabled for
users aged between 15 and 50.
• Select the height (expressed in cm) by pressing the
function keys ▲ (2) or ▼ (4) and confirm by pressing
the SET (3) function key.
• Select the age by pressing the function key ▲ (2) or ▼
(4) and then confirm by pressing the SET (3) button.
• If an age between 6 and 12 years is selected, the
"Child mode" symbol will automatically appear on the LCD (1) .
Manual de instrucciones
para el uso de la balanza
PESA PERSONAS
Estimado cliente: IMETEC le agradece por haber elegido este producto. Estamos
convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer
al consumidor.
¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso
seguro
USE
SPECIAL FUNCTIONS
Changing the unit of measurement
The unit of measurement (kg, st or lb) can be changed during the reading.
• When the LCD (1)
lb
indicates 0.0 kg,
kg
press the function
keys ▲ (2) or ▼ (4) to select the desired unit of measurement.
WEIGHT ONLY FUNCTION
• Place the bathroom scale on a rigid surface.
• Press one foot on the bathroom scale. The LCD
kg
display (1) will show that indicated.
• Step on to the bathroom scale and stand still: the weight will flash and
then remain displayed on the LCD (1) when this is stable.
• This way, the user can always press the SET (3) function key to enter
the personal data.
BODY ANALIZER FUNCTION
• Press the SET (3) function key to switch the bathroom scale on.
• Press the ▲(2) or ▼(4) function keys to select
the preset number of the corresponding user.
• The selected user number will flash 8 times on
the LCD display (3).
• Step on the bathroom scale when 0.0 kg
appears on the LCD display (3). During this
kg
phase the unit of measurement can be changed
(see the "Changing the unit measurement" paragraph).
• Step on the scale with bare feet and position yourself on the electrodes.
IMPORTANT! As well as positioning yourself on the
electrodes (metal part), it is important to make sure that
there is no contact between the legs and between the feet.
If necessary, place a sheet of paper between your legs.
• Stand still on
the
appliance:
kg
kg
the
weight
is
permanently displayed on the LCD (1) when this is stable.
• The reading will start automatically with the “----” signal that moves from
top to bottom.
• After the reading has been taken, the Weight,
% Fat, % Water, % Muscle results will be
displayed twice, after which the scale will turn off
automatically.
Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones para el uso y en concreto las advertencias
para la seguridad, ateniéndose siempre a ellas. Conserve
este manual, junto con la guía ilustrativa durante toda la
vida útil del aparato, para poder consultarlo cada vez que
sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros,
entregue también todos los documentos.
NOTA: si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de
sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el
producto contáctese con la empresa en la dirección indicada en la última página.
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
• Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté
íntegro conforme al dibujo y que no haya sufrido daños durante el transporte.
En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio
de asistencia autorizado.
• ¡Los materiales del embalaje no son juguetes para los niños! Mantenga la
bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!
• Este aparato debe utilizarse exclusivamente para el uso para el cual ha
sido diseñado, es decir, como balanza pesa personas para uso doméstico.
Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.
• Este aparato puede ser utilizado por menores de edad siempre y cuando
tengan más de 8 años, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o inexpertas, sólo si cuentan con la supervisión adecuada
o han recibido instrucción en cuanto al uso en condiciones de seguridad e
información sobre los riesgos que presenta el producto. Cerciórese de que los
niños no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato
no pueden ser llevados a cabo por niños sin la supervisión de un adulto.
• En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no
lo manipule indebidamente. Si es preciso repararlo, diríjase únicamente a un
centro de asistencia técnica autorizado.
La balanza no se puede utilizar para uso público, médico o para
transacciones de tipo comercial.
• Proteja el aparato contra golpes, humedad, polvo, productos químicos,
fuertes variaciones de temperatura y fuentes de calor (por ejemplo estufas,
radiadores).
Nunca sumerja la balanza en líquidos y evite que entren líquidos en ella.
¡Nunca deje a los niños solos encima de la balanza!
Apoye la balanza solo en superficies llanas y estables.
Nunca se suba en la balanza con los pies mojados o si la superficie de la
balanza está mojada: ¡existe el riesgo de deslizamiento!
¡ATENCIÓN! La balanza no puede ser usada por personas con
marcapasos u otros aparatos sanitarios.
• Si no se usa la balanza durante largos períodos, extraiga las pilas del
compartimento de pilas.
NOTE: to weigh yourself again, step off the scale, wait for the weight
value to disappear from the display and then step back on the scale.
The bathroom scale will switch off automatically after about 10 seconds
of inactivity.
We recommend removing the batteries if the appliance is not used for a
long period of time.
MAINTENANCE
CLEANING
• Clean the glass surface with a soft damp cloth.
IMPORTANT! Do not use acid, abrasive, corrosive or chemical
solvents.
STORAGE
• Store the appliance in a cool dry place.
• Store the appliance in a horizontal position.
• We recommend removing the batteries if the appliance is not used for a long
period of time.
INSTRUCCIONES PARA EL USO SEGURO DE LAS PILAS
• Sustituya una pila solo con una análoga.
• Asegúrese de introducir las nuevas pilas correctamente, respetando los
símbolos para la colocación de los polos positivo (+) y negativo (-) de cada pila.
• Conserve las pilas en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. Quite
las pilas de los dispositivos que no se usen durante un período prolongado.
No recargue las pilas no recargables.
No recargue las pilas recargables con equipos no indicados para esto o
con modalidades diferentes a las indicadas en las instrucciones.
No exponga las pilas a un calor excesivo como el provocado por los
rayos solares, el fuego o fuentes similares: ¡existe un elevado riesgo de
escape de ácido! El no respeto de estas indicaciones puede provocar
daños y posible explosión de las pilas.
No desmonte, eche en el fuego o ponga en cortocircuito las pilas.
Mantenga siempre las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de
ingestión, las pilas pueden causar peligros mortales. Por tanto, conserve
las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión de una pila,
consulte de inmediato con un médico o con el centro antiveneno local.
El ácido contenido en las pilas es corrosivo. Evite el contacto con la piel,
los ojos o la ropa.
• Quite las pilas del aparato antes de eliminarlo.
• Elimine las pilas en un centro de recogida específico.
Advertencia
There are no parts that can be repaired by the user. Should one of the
problems indicated occur, adopt the proposed solution.
Possible cause
Flat battery (the
scale will switch
off within a few
seconds).
Solution
Change the batteries.
The display shows the
symbols below:
Excessive weight
on the scale.
Remove the weight from the
bathroom scale.
The display shows the
symbols below:
Incorrect position The weight will be displayed
of the feet on the only for 10 seconds. Step off
electrodes.
and back on the scale correctly
(pay attention to the position of
the feet on the electrodes).
Prohibición
DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE
LOS ACCESORIOS
Consulte la Guía ilustrativa [A] para controlar el contenido del embalaje.
1.
2.
3.
4.
Pantalla LCD
Botón función
Botón función SET
Botón función
5.
6.
7.
Electrodos
Datos técnicos
Compartimiento de las
baterías
CONSEJOS ÚTILES
DISPOSAL
The product is packaged in recyclable materials. Dispose of it in
compliance with the environmental protection standards.
The appliance must be disposed of in compliance with the
provisions of EU standard 2002/96/EC at the end of its life cycle.
This regards recycling useful substances in the appliance, which
reduces environmental impact. For further information contact the
local waste authority or the appliance retailer.
DISPOSING OF THE BATTERIES
This product contains 1 CR2032 battery.
WARNING: do not dispose of the batteries in the
domestic waste: they must be disposed of separately.
• Open the battery compartment (7) (B1).
• Remove the batteries (B2).
• Close the battery compartment (7) (B3).
• Dispose of the batteries at a specific collection centre.
Contact the authorised retailer or local authorities for information on
disposal.
ASSISTANCE AND WARRANTY
To request repairs or purchase spare parts, please contact IMETEC’s
authorised customer service centre on the Toll-Free Number below or
via the website. The appliance is covered by the manufacturer’s warranty.
For details, read the attached warranty sheet. Failure to comply with the
instructions for use and maintenance provided in this manual will render
the manufacturer’s warranty null and void.
• Pésese siempre en las mismas condiciones, preferiblemente cuando se
levante en la mañana, para no considerar las fluctuaciones de peso durante
el día relacionadas con la alimentación, la digestión y la actividad física de
cada individuo. Se pueden detectar variaciones de peso de un día para otro.
• Para utilizar las funciones de medición de las características corporales
es necesario subirse en la balanza pesa personas con los pies descalzos,
asegurándose de colocarlos correctamente encima de los electrodos (5).
• Permanezca perfectamente inmóvil encima de la balanza durante la
operación de pesado.
• El tiempo de visualización depende de su capacidad de estabilizarse en la
balanza pesa personas y del peso: por lo general, mientras más elevado es el
peso mayor es el tiempo de visualización.
• Existe el riesgo de una medida alterada en caso de:
• Personas con fiebre.
• Niños de edad inferior a los 10 años (aparato no calibrado por debajo de
esta edad).
• Mujeres embarazadas (aunque no corren ningún peligro).
• Personas sometidas a diálisis, que padecen de edemas en las
extremidades, o dismorfia.
• Cuando controlen su tendencia física, las mujeres deben tener en cuenta que
durante el período menstrual podrían presentar retención de líquidos, que en
este caso puede influir en el peso corporal hasta un kilogramo.
USO
•
•
•
•
•
•
Capacidad mínima:
2 kg
Capacidad máxima:
180 kg
División:
100 g
Edad del usuario:
de los 6 a los 100 años
Altura del usuario:
de 80 a 220 cm
Posibilidad de memorización de los datos personales para 12 usuarios
diferentes
¡ATENCIÓN! No coloque la balanza encima de alfombras, debe
estar siempre encima de una superficie rígida y estable.
PRIMER USO
• Extraiga las tiras aislantes de las pilas que puedan salir de la tapa del
compartimento de pilas (7), o quite el papel de protección de las pilas e
introdúzcalas respetando la polaridad.
• Si la balanza pesa personas no realiza ninguna función, quite la pila del
compartimento de pilas (7) y vuélvala a introducir como se indica a continuación.
INTRODUCCIÓN DE LAS PILAS
• Abra el compartimento de pilas (7) colocado en la parte posterior de la
balanza pesa personas (B1).
• Introduzca las pilas asegurándose de colocar correctamente los polos +/- (B2).
• Cierre el compartimiento de las pilas (7) (B3).
SELECCIÓN DE USUARIO y CONFIGURACIÓN DE DATOS PERSONALES
• Presione el botón de función SET (3) para encender la
balanza pesa personas. En la pantalla LCD aparecerá
kg
el layout completo, y sucesivamente aparecerá
• Presione el botón de función SET (3). En la pantalla
LCD aparecerá el número de usuario 1 intermitente.
• Seleccione el número de usuario que desea
memorizar presionando el botón de función ▲ (2) o
▼ (4) y confirme entonces presionando el botón de
función SET (3).
• Seleccione el sexo y, si procede, la función
ATLETA (hombre, mujer, hombre atleta, mujer
atleta) presionando los botones de función ▲ (2) o
▼ (4) y confirme presionando el botón SET (3). La
modalidad atleta
puede activarse únicamente
para usuarios de entre 15 y 50 años.
РУССКИЙ
Руководство по применению
НАПОЛЬНЫХ весов
Уважаемый клиент, компания IMETEC благодарит Вас за приобретение настоящего изделия.
Мы уверены, что Вы оцените качество и надёжность данного прибора, так как при его
разработке и производстве нашей главной целью было удовлетворение клиента.
ВНИМАНИЕ! Инструкции и предупреждения для безопасного
применения
Перед использованием прибора внимательно прочитайте
инструкции по эксплуатации, уделите особое внимание
предупреждениям по технике безопасности, и соблюдайте их.
Храните настоящее руководство вместе с иллюстрированной
памяткой на протяжении всего срока эксплуатации прибора для
использования в будущем. При передаче прибора третьим лицам,
передайте вместе с ним и всю документацию.
NOTA: durante la modalidad de configuración de los datos personales, la
balanza pesa personas se apaga automáticamente después de 15 segundos
aproximadamente de inactividad.
USO
FUNCIONES ESPECIALES
Cambio de la unidad de medida
Durante la medición se puede cambiar la unidad de medida (kg, lb, st).
• Cuando en la
lb
pantalla LCD (1)
kg
aparezca 0.0 kg,
presione los botones de función ▲ (2) o ▼ (4) para seleccionar la
unidad de medida deseada.
FUNCIÓN SOLO PESO
• Coloque la balanza pesa personas sobre una superficie rígida.
• Presione la plataforma de la balanza con un pie.
kg
La pantalla LCD (1) mostrará:
• Súbase en la balanza y no se mueva: la
indicación del peso empezará a parpadear en la pantalla LCD (1) y al
establecerse permanecerá fija.
• En esta modalidad, el usuario podrá presionar igualmente el botón de
función SET (3) para introducir los datos personales.
FUNCIÓN BODY ANALIZER
• Presione el botón de función SET (3) para encender la balanza pesa
personas.
• Presione los botones función ▲ (2) o ▼ (4)
para seleccionar el número preconfigurado y
correspondiente al usuario.
• En la pantalla LCD (3) parpadeará 8 veces el número del usuario
seleccionado.
• Súbase en la plataforma tan pronto como
aparezca en la pantalla LCD (3) la indicación
kg
0.0 kg. En esta fase se puede modificar aún la
unidad de medida (véase el apartado Cambio de la unidad de medida).
• Súbase en la plataforma con los pies descalzos colocándose encima
de los electrodos.
¡ATENCIÓN! Además de colocarse correctamente
encima de los electrodos (parte metálica), es importante
asegurarse de que no haya ningún contacto entre las
piernas y los pies. De ser necesario, introduzca una hoja
de papel entre las piernas.
• P e r m a n e z c a
inmóvil encima del
kg
kg
aparato: cuando se
estabilice, la indicación del peso se bloqueará automáticamente en la
pantalla LCD (1).
• La medición iniciará automáticamente con la
señal “----” que se desplaza de arriba hacia
abajo.
• Al terminar la medición, los resultados de peso, % masa grasa (Fat), %
agua (Water), % masa muscular (Muscle) aparecerán dos veces, tras
lo cual la balanza se apagará automáticamente.
NOTA: para pesarse de nuevo, bájese de la balanza pesa personas,
espere a que la indicación del peso desaparezca y vuelva a subirse.
La balanza pesa personas se apaga de forma automática
aproximadamente después de 10 segundos de inactividad.
Quite las pilas del aparato si no se utiliza durante un período de tiempo
prolongado.
REFERENCIA DE SÍMBOLOS
TROUBLESHOOTING
Problem
The display shows the
symbols below:
• Seleccione la altura (expresada en cm) presionando los botones de función ▲
(2) o ▼ (4) y confirme presionando el botón SET (3).
• Seleccione la edad (Age) presionando los botones de función ▲ (2) o ▼ (4) y
confirme presionando el botón SET (3).
• Si se selecciona una edad de entre 6 y 12 años, aparecerá automáticamente
en la pantalla LCD (1) el símbolo de la «Modalidad niño» .
• Al
terminar
de
configurar el programa
kg
del
usuario
en
cuestión, en la pantalla LCD (1) aparecen los datos memorizados. Tan pronto
como aparezca 0.0 kg, podrá pesarse.
• Para seleccionar y configurar los datos de un nuevo usuario, repita las
operaciones descritas en los puntos anteriores.
ПРИМЕЧАНИЕ: если при изучении руководства некоторые места вам не понятны,
или у вас возникнут сомнения, прежде чем пользоваться прибором обращайтесь в центр
сервисного обслуживания по адресу, указанному на последней странице.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
• После распаковки прибора проверьте комплектность поставки в соответствии с рисунком,
и убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. В случае сомнений
не используйте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Упаковочный материал – не игрушка! Не позволяйте детям играть с пластиковым пакетом;
опасность удушья!
• Используйте прибор только по назначению, то есть как домашние напольные весы для
взвешивания человека. Любое другое использование следует считать ненадлежащим и,
следовательно, опасным.
• Настоящий прибор может быть использован подростками возрастом старше 8 лет, людьми
с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также
людьми, не обладающими опытом, только после того, как они были обучены безопасному
использованию прибора и поняли опасности, связанные с его использованием. Не
допускайте, чтобы дети играли с прибором. Чистка и уход за прибором не должны
выполняться детьми и без присмотра взрослых.
• В случае поломки или неисправной работы прибора, выключите его и не пытайтесь
самостоятельно его чинить. Для ремонта обращайтесь только в авторизованный
сервисный центр.
Весы не применяться для общественного, медицинского использования или для
торговых операций.
• Предохранять прибор от ударов, влажности, пыли, химических веществ, значительных
перепадов температуры и источников тепла (например, печей, отопительных батарей).
НЕ погружайте никогда весы в воду и старайтесь, чтобы в них не попала какая-либо
жидкость.
НЕ оставляйте никогда на весах ребёнка без присмотра!
Устанавливать весы только на ровные и устойчивые поверхности.
НЕ вставайте на весы, если у вас влажные ноги или, если поверхность напольных
весов влажная: опасность подскользнуться!
ВНИМАНИЕ! Весы не должны использоваться носителями
электрокардиостимуляторов или других медицинских приборов.
• При длительном неиспользовании весов, выньте аккумуляторные батарейки из
батарейного отсека.
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК
• Меняйте батареку только на батарейку аналогичного типа.
• Убедитесь, что новые батарейки вставлены правильно, соблюдая знаки положительного
(+) и отрицательного (-) полюсов для каждой батарейки.
• Храните батарейки в сухом прохладном месте при комнатной температуре. В случае
длительного неиспользования прибора, достаньте из него батарейки.
Не перезаряжайте батарейки одноразового использования.
Не перезаряжайте перезаряжаемые батарейки, используя устройства, которые
конкретно не указаны в инструкции или отличным от указанного в инструкции
способом.
Не подвергайте никогда батарейки воздействию источников тепла, таких как
прямые солнечные лучи, огонь или им подобные: опасность вытекания кислоты!
Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению и возможному взрыву
батареек.
Не разбирайте батарейки, не бросайте их в огонь, не создавайте короткое
замыкание.
Никогда не позволяйте детям играть с батарейками. В случае проглатывания
батарейки могут привести к смертельному исходу. Поэтому храните батарейки
в недоступном для маленьких детей месте. В случае проглатывания батарейки,
незамедлительно обратитесь к врачу или в местный токсикологический центр.
Содержащаяся в батарейках кислота является коррозионным веществом.Избегайте
попадания на кожу, в глаза или на одежду.
• Перед утилизацией прибора достаньте из него батарейки.
• Сдайте батарейки в специализированный центр по сбору отходов.
ЛЕГЕНДА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
MANTENIMIENTO
Предупреждение
LIMPIEZA
• Limpie la superficie de cristal con un paño suave y húmedo.
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
¡ATENCIÓN! No utilice sustancias ácidas, abrasivas, corrosivas
o disolventes químicos.
CONSERVACIÓN
• Conserve el aparato en un lugar fresco y seco.
• Conserve el aparato en posición horizontal.
• Quite las pilas del aparato si no se utiliza durante un período de tiempo
prolongado.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
No hay partes que puedan ser reparadas por el usuario. Si se verificara
alguno de los problemas indicados, adopte la solución propuesta.
Problema
La pantalla visualiza los
siguientes símbolos:
Posible causa
Pila descargada
(la balanza se
apagará después
de algunos
segundos).
Balanza
La pantalla visualiza los
sobrecargada.
siguientes símbolos:
La pantalla visualiza los
siguientes símbolos:
Solución
Cambie las pilas.
Quite el peso de la balanza
pesa personas.
La posición de
El peso se visualizará solo
los pies en los
durante 10 segundos. Baje y
electrodos no es suba en la balanza de manera
correcta.
correcta (atención a la posición
de los pies en los electrodos).
ELIMINACIÓN
El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables.
Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.
El aparato que ha concluido su vida útil debe eliminarse de
acuerdo con la norma europea 2002/96/CE al finalizar su ciclo
de uso. Esta operación permite reciclar sustancias útiles que
contiene el aparato y reducir el impacto en el medio ambiente.
Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento
y eliminación de residuos, o al revendedor del aparato.
ELIMINACIÓN DE LAS PILAS
Este producto contiene 1 pila CR2032.
ADVERTENCIA: no arroje las pilas junto a los residuos
domésticos: deben eliminarse por separado.
• Abra el compartimiento de las pilas (7) (B1).
• Quite las pilas (B2).
• Cierre el compartimiento de las pilas (7) (B3).
• Elimine las pilas en un centro de recogida específico.
Para mayor información sobre la eliminación, póngase en contacto con el
revendedor autorizado o con las autoridades competentes locales.
ASISTENCIA Y GARANTÍA
Para las reparaciones o la compra de los repuestos, póngase en contacto
con el servicio autorizado de asistencia al cliente IMETEC, llamando al
Número Gratuito que aparece abajo o accediendo al sitio web. El aparato
está cubierto por la garantía del fabricante. Consulte la hoja de garantía
adjunta para conocer los detalles. El incumplimiento de las instrucciones
de este manual para el uso, cuidado y mantenimiento del producto,
comporta la pérdida de la garantía del fabricante.
Запрет
Проверьте комплектность прибора в упаковке по рисунку на Иллюстрированной памятке [A].
1.
2.
3.
Дисплей ЖК
Функциональная кнопка
Функциональная кнопка SET
(НАСТРОЙКИ)
4.
5.
6.
7.
Функциональная кнопка
Электроды
Технические характеристики
Батарейный отсек
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Рекомендуется взвешиваться всегда в одинаковых условиях, преимущественно, только
проснувшись, чтобы на результат не могли повлиять перепады по весу, связанные с
питанием, пищеварением или физической активностью человека. Возможны отклонения
результатов взвешивания изо дня в день.
• Для того, чтобы использовать функции измерения характеристик массы тела (анализатор
массы тела), нужно встать на напольные весы босыми ногами, внимательно выбрав
нужное положение поверх электродов (5).
• Во время выполнения операции взвешивания оставайтесь полностью неподвижным на
веса.
• Время отображения веса зависит от вашей способности нахождения устойчивого
положения на напольных весах и от веса человека: обычно, чем выше вес, тем время
отображения более продолжительное.
• Имеется вероятность неправильного результата измерения в следующих случаях:
• Больные с высокой температурой.
• Дети в возрасте до 10 лет (прибор не откалиброван на детей младше этого возраста).
• Женщины в положении (тем не менее, полностью безопасно).
• Больные, лечащиеся диализом, люди с отёками конечностей, а также лица,
страдающие мышечной дисморфией.
• При контроле своего физического состояния, женщины должны учитывать, что в
менструальный период может возникать задержка воды в организме, что может повлиять
на вес тела, увеличив его до 1 кг.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
•
•
•
•
•
•
Минимальная способность:
2 кг
Максимальная способность:
180 кг
Воспроизводимость (деление):
100 г
Возраст пользователя:
от 6 до 100 лет
Рост пользователя:
от 80 до 220 см
Возможность запоминания личных данных для 12 различных пользователей
ВНИМАНИЕ! Не устанавливать весы на коврах, а только всегда на твёрдой
и устойчивой поверхности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПЕРВЫЙ РАЗ
• При наличии, выдерните бумажные полоски для изоляции батареек, выступающие из
батарейного отсека (7), или же вставьте аккумуляторные батарейки в отсек, соблюдая
правильную полярность и удалив предохраняющий лист.
• В том случае, если напольные весы не работают, выньте батарейки из батарейного отсека
(7) и вставьте её снова, как указано ниже.
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
• Откройте батарейный отсек (7), находящийся с задней стороны напольных весов (B1).
• Вставьте новую батарейку, проверив правильность подключения полюсов +/- (B2).
• Закройте батарейный отсек (7) (B3).
ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ЗАДАНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
• Нажать на кнопку SET (3), чтобы включить напольные
весы. На ЖК дисплее отобразится полный план, после чего
kg
появится
• Нажмите на функциональную кнопку SET (3). На дисплее
появится, мигая, номер пользователя 1.
• Выберите номер пользователя для сохранения, нажав на
функциональную кнопку ▲ (2) или ▼ (4), а затем подтвердите,
нажав функциональную кнопку SET (3).
• Выберите пол пользователя и возможный режим АТЛЕТ
(мужчина, женщина, мужчина атлет, женщина атлет), нажав
на функциональные кнопки ▲ (2) или ▼ (4)и подтвердите,
нажав на кнопку SET (3). Режим атлета может быть задан
только для пользователей в возрасте от 15 до 50 лет.
• Выберите нужный рост (выражен в см), нажав на
функциональные кнопки ▲ (2) или ▼ (4) и подтвердите затем, нажав на кнопку SET (3).
• Выберите возраст (Age), нажав на функциональные кнопки ▲ (2) или ▼ (4) и подтвердите
затем, нажав на кнопку SET (3).
• В случае выбора возраста в пределах от 6 до 12 лет, на ЖК дисплее (1) iавтоматически
появится условное обозначение «Режим ребёнок» .
• По
окончанию
программирования
kg
данных
отдельного
пользователя, на ЖК дисплее (1) будут показаны все сохранённые данные. Как только на
дисплее высветится 0.0 кг, можно взвешиваться.
• Для выбора и задания данных нового пользователя повторите вышеописанные операции.
ПРИМЕЧАНИЕ: в течение режима задания личных данных, напольные весы
автоматически отключаются через 15 секунд при их неиспользовании.
ПРИМЕНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Смена единицы измерения
Во время взвешивания можно изменить единицу измерения веса (кг, фунт, стоун).
• Когжа ЖК дисплей
lb
(1)
показывает
kg
0.0 кг, нажмите на
функциональные кнопки ▲ (2) или ▼ (4), чтобы выбрать желаемую единицу
измерения веса.
ФУНКЦИЯ ТОЛЬКО ВЗВЕШИВАНИЯ
• Установите напольные весы на твёрдой поверхности.
• Надавите слегка ногой на платформу весов. ЖК
kg
дисплей (1) отобразит на экране указанное.
• Встаньте на весы и оставайтесь неподвижно на них:
показанный вес на ЖК дисплее (1) начинает мигать, а затем горит постоянно, как
только он стабилизируется.
• В этом режиме пользователь всегда может нажать на функциональную кнопку SET
(3), чтобы ввести личные данные.
ФУНКЦИЯ АНАЛИЗАТОРА МАССЫ ТЕЛА
• Нажмите на кнопку SET (3), чтобы включить напольные весы.
• Нажмите на функциональные кнопки ▲ (2) или ▼ (4),
чтобы задать предварительно запрограммированный
номер, соответствующий пользователю.
• На ЖК дисплее (3) замигает 8 раз номер выбранного пользователя.
• Как только на ЖК дисплее (3) отобразится 0.0 кг,
встаньте на весы На данном этапе всегда можно
изменить единицу измерения веса (см. параграф Смена
единицы измерения).
• Вставать на платформу босыми ногами поверх электродов.
kg
ВНИМАНИЕ! Помимо того, что необходимо правильно разместиться
над электродами (металлическая часть), нужно также следить,
чтобы ни ноги, ни ступни ног не соприкасались.При необходимости,
поместите между ногами бумажный лист.
• О с т а в а й т е с ь
неподвижно
на
kg
kg
приборе: показанный
вес на ЖК дисплее (1) автоматически блокируется, как только он стабилизируется.
• Измерение начинается автоматически с появлением сигнала “----”, который
перемещается сверху вниз.
• В конце измерения, результаты измерений Веса, %
Жировой массы (Fat), % Воды (Water), % Мышечной
массы (Muscle) отображаются дважды, после чего весы
автоматически выключаются.
ПРИМЕЧАНИЕ: для повторного взвешивания сойдите с напольных весов, затем
подождите, пока показания не исчезнут с дисплея весов, а затем снова встаньте на
весы.
Весы автоматически выключатся примерно через 10 секунд после неиспользования.
При длительном неиспользовании прибора, выньте аккумуляторные батарейки из
батарейного отсека.
УХОД
ЧИСТКА
• Очистите стеклянную поверхность мягкой и влажной тканью.
ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь кислоту, абразивные, коррозионные
вещества и химические растворители.
ХРАНЕНИЕ
• Храните прибор в сухом и прохладном месте.
• Храните прибор в горизонтальном положении.
• При длительном неиспользовании прибора, выньте аккумуляторные батарейки из
батарейного отсека.
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Не содержит частей, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно.
При обнаружении одной из указанных неполадок, попробуйте применить
предлагаемый способ устранения.
Неисправность
Возможная
причина
На дисплее отображаются
Батарейка
следующие условные
разряжена (весы
обозначения:
выключатся
через несколько
секунд).
Способ устранения
Смените батарейки.
На дисплее отображаются
следующие условные
обозначения:
Весы
перегружены.
Освободите от нагрузки
напольные весы.
На дисплее отображаются
следующие условные
обозначения:
Положение
ступней ног
на электродах
неправильное.
Вес будет показываться всего
в течение 10 секунд. Сойдите
и снова встаньте на напольные
весы правильно (обратите
внимание на положение
ступней ног на электродах).
УТИЛИЗАЦИЯ
Упаковка изделия выполнена из материалов, которые могут подвергаться
вторичной переработке. Уничтожайте её в соответствии с действующими
нормами по защите окружающей среды.
Согласно европейскому стандарту 2002/96/CE, вышедший из употребления
прибор должен утилизироваться надлежащим образом. Это обеспечит
повторное использование утилизируемых материалов с уменьшением
загрязнения окружающей среды. За более подробной информацией,
обращайтесь в компетентные местные органы по утилизации отходов или
к продавцу прибора.
УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЕК
Настоящее изделие содержит одну аккумуляторную батарейку типа
CR2032.
ВНИМАНИЕ: не выбрасывайте аккумуляторные батарейки в
бытовые отходы: они должны утилизироваться отдельно.
• Откройте батарейный отсек (7) (B1).
• Выньте батарейки (B2).
• Закройте батарейный отсек (7) (B3).
• Сдайте батарейки в специализированный центр по сбору отходов.
За информацией по правильному уничтожению и утилизации, обращайтесь к
авторизованному дилеру или к местным властям.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ
Для выполнения ремонта или приобретения запчастей, обращайтесь в
авторизованный сервисный центр IMETEC по нижеуказанному бесплатному
телефонному номеру, или посетите наш сайт в Интернете. Прибор покрывается
гарантией производителя. Для более подробной информации смотрите прилагаемое
гарантийное обязательство. Несоблюдение инструкций, содержащихся в настоящем
руководстве по применению, уходу и техобслуживанию изделия, приводит к утрате
гарантии.
SLOVENSKO
Priročnik z navodili za
uporabo OSEBNE TEHTNICE
Spoštovani kupec, IMETEC se vam zahvaljuje za nakup tega izdelka. Prepričani smo,
da boste zadovoljni s kakovostjo in zanesljivostjo te naprave, ki je bila zasnovana in
izdelana z mislijo na zadovoljstvo uporabnika.
POZOR! Navodila in opozorila za varno uporabo
Pred uporabo aparata pozorno preberite navodila, zlasti
opozorila glede varnosti, in jih upoštevajte. Ta priročnik,
skupaj z odgovarjajočim slikovnim vodnikom, hranite ves
čas življenjske dobe aparata in ga imejte vedno pri roki. V
primeru prodaje aparata novemu lastniku izročite tudi vso
dokumentacijo.
OPOMBA: če bi med branjem tega uporabniškega priročnika naleteli na težko
razumljive odseke ali bi se vam porodil kakršen koli dvom, se pred uporabo izdelka
obrnite na proizvajalca na naslov, ki je naveden na zadnji strani te brošure.
OPOZORILA GLEDE VARNOSTI
• Potem ko ste aparat vzeli iz embalaže, na podlagi slike preverite, ali je prisotna vsa
potrebna oprema in se prepričajte, da se aparat med prevozom ni poškodoval. V
primeru dvomov, aparata ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega serviserja.
• Embalaža ni igrača za otroke! Plastično vrečko shranjujte izven dosega otrok, saj
obstaja nevarnost zadušitve!
• Ta aparat uporabljajte izključno za namene, za katere je bil zasnovan oziroma kot
osebno tehtnico za domačo uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za
neprimerno in zatorej nevarno.
• To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe
z nezadostnimi izkušnjami in znanjem o aparatu, če so pod ustreznim
nadzorom, ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in se zavedajo
nevarnosti, ki jih takšna uporaba prinaša. Otroci naj se z aparatom ne igrajo.
Čiščenja in vzdrževalnih posegov ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
• V primeru okvare ali nepravilnega delovanja, aparat izključite in na njem ne
izvajajte nepooblaščenih posegov. Za morebitno popravilo se obrnite izključno na
pooblaščenega serviserja.
Tehtnica NI namenjena javni uporabi, medicinski uporabi ali komercialnim
dejavnostim.
• Aparat zaščitite pred udarci, vlažnostjo, prahom, kemičnimi izdelki, izrazitimi nihanji
temperature in viri toplote (npr. peči, radiatorji).
Aparata nikoli NE potapljajte v vodo in preprečite, da v aparat pride kakršnakoli
tekočina.
Na tehtnici nikoli NE puščajte otroka brez nadzora!
Tehtnico položite na ravno in stabilno površino.
Na tehtnico NE stopajte z mokrimi nogami ali v primeru, da je površina tehtnice
mokra: nevarnost zdrsa!
POZOR! Tehtnice ne smejo uporabljati ljudje, ki nosijo pacemaker
ali druge medicinske aparate.
• V primeru, da tehtnice dalj časa ne uporabite, izvlecite baterije iz ležišča za baterije.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO BATERIJ
• Zamenjajte baterijo le z enako vrsto baterije.
• Prepričajte se, da pravilno vstavite nove baterije, upoštevajte simbola za
nameščanje polov (+) za pozitivnega in (-) za negativnega.
• Baterije shranjujte na hladnem in suhem mestu pri sobni temperaturi. Iz naprav, ki
so bile daljši čas neuporabljene, odstranite baterije.
Ne polnite baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju.
Ne izvršujte ponovnega polnjenja baterij za polnjenje z aparati, ki niso izrecno
navedeni, ali na drugačen način od tistega, navedenega v navodilih.
Nikoli ne izpostavljajte baterij premočni toploti, kot je npr. toplota sončnih
žarkov, ognja ali podobnih virov: visoko tveganje za iztekanje kisline!
Neupoštevanje teh indikacij lahko privede do poškodb in morebitne eksplozije
baterije.
Baterij ne razstavljajte, mečite v ogenj ali povzročajte kratkega stika.
Baterije vedno shranjujte izven dosega otrok. V primeru zaužitja so lahko
baterije smrtno nevarne. Baterije je zato potrebno shranjevati na mestu, ki
je majhnim otrokom nedostopno. V primeru zaužitja baterije takoj poiščite
zdravniško pomoč ali se obrnite na lokalni center za pomoč pri zastrupitvah.
Kislina, ki jo baterije vsebujejo, je korozivna. Izogibajte se stiku s kožo, očmi
ali oblačili.
• Preden aparat uničite, iz njega odstranite baterije.
• Baterije oddajte v posebni zbirni center.
LEGENDA SIMBOLOV
Opozorilo
Prepoved
OPIS APARATA IN DODATNE
OPREME
Za preverjanje celovitosti vsebine pakiranja poglejte v Slikovni vodnik [A].
1.
2.
3.
4.
LCD prikazovalnik
Funkcijska tipka
Funkcijska tipka SET
Funkcijska tipka
5.
6.
7.
Elektrode
Tehnični podatki
Prostor za baterije
KORISTNI NASVETI
• Vedno se tehtajte v enakih pogojih, po možnosti zjutraj, ko se zbudite, tako da
ne upoštevate sprememb teže tekom dneva, ki so povezani s prehranjevanjem,
prebavo ali fizično aktivnostjo vsakega posameznika. Teža se lahko od enega
dneva na drugi dan spremeni.
• Če želite uporabiti funkcije merjenja telesnih značilnosti, je potrebno na tehtnico
stopiti bosi in se pravilno postaviti na elektrode (5).
• Med čakanjem je potrebno stati popolnoma mirno na tehtnici.
• Čas vizualizacije teže je odvisen od vaše sposobnosti mirovanja na tehtnici in od
teže same: splošno gledano, večja kot je teža, daljši je čas vizualizacije.
• Tveganje za napačno merjenje teže je prisotno v naslednjih primerih:
• Osebe s povišano telesno temperaturo.
• Otroci, mlajši od 10 let (aparat ni umerjen za takšno starost).
• Nosečnice (tehtanje vseeno ni nevarno).
• Osebe na dializi, osebe z edemi na okončinah, osebe, ki trpijo za dismorfijo.
• Pri obravnavi svojega fizičnega stanja naj ženske upoštevajo, da v obdobju
menstruacije lahko pride do zastajanja vode v telesu, kar lako povzroči spremembo
telesne teže do enega kilograma.
UPORABA
•
•
•
•
•
•
Minimalna zmogljivost:
2 kg
Maksimalna zmogljivost: 180 kg
Natančnost:
100 g
Starost uporabnika:
od 6 do 100 let
Višina uporabnika:
od 80 do 220 cm
Možnost shranjevanja osebnih podatkov 12 uporabnikov
POZOR! Tehtnice ne postavljajte na preproge, temveč vedno le na
trdo in stabilno podlago.
PRVA UPORABA
• Če so prisotni, izvlecite izolirne trakove baterij izpod pokrovčka prostora za baterije
(7), ali pa odstranite zaščitno folijo baterij in jih vstavite tako, da upoštevate
polarnost.
• Ko osebna tehtnica ne kaže nobene funkcije, odstranite baterije s prostora za
baterije (7) in jih ponovno vstavite tako, kot je prikazano.
VSTAVLJANJE BATERIJ
• Odprite prostor za baterije (7), ki se nahaja na zadnji strani osebne tehtnice (B1).
• Vstavite baterije in se prepričajte, da ste pola +/- pravilno namestili (B2).
• Zaprite prostor za baterije (7) (B3).
IZBIRA UPORABNIKA in NASTAVITEV OSEBNIH PODATKOV
• S pritiskom na funkcijsko tipko (3) prižgite tehtnico. LCD
prikazovalnik prikaže celotni pogled, nato se pojavi
kg
• Pritisnite tipko SET (3). Na LCD prikazovalniku začne
utripati številka uporabnika 1.
• Izberite številko uporabnika, ki jo želite shraniti, s pomočjo funkcijskih tipk ▲ (2) ali
▼ (4), nato s pritiskom na funkcijsko tipko SET (3) potrdite.
• Izberite spol in po želji funkcijo ATLETA (ŠPORTNIK)
(moški, ženska, moški športnik, ženska športnica) s
pomočjo funkcijskih tipk ▲ (2) ali ▼ (4), nato s pritiskom
se lahko aktivira le pri uporabnikih,
na tipko SET (3) potrdite. Način športnik
starih od 15 do 50 let.
• Izberite višino (izraženo v cm) s s pomočjo funkcijskih
tipk ▲ (2) ali ▼ (4), nato s pritiskom na tipko SET (3)
potrdite.
• Izberite starost (Age) s pomočjo funkcijskih tipk ▲ (2) ali
▼ (4), nato s pritiskom na tipko SET (3) potrdite.
• V primeru, da je izbrana starost med 6 in 12 let, se na
LCD prikazovalniku (1) avtomatskopojavi simbol "Način otrok" .
• Ko je programiranje
za
posameznega
kg
uporabnika zaključeno,
se bodo na LCD prikazovalniku pojavili shranjeni podatki. Takoj, ko se pojavi napis
0.0 kg, se lahko stehtate.
• Če želite nastaviti podatke za novega uporabnika, ponovite operacije, opisane v
prejšnjih točkah.
OPOMBA: ko deluje v načinu vstavljanja osebnih podatkov se osebna tehtnica
samodejno ugasne po približno 15 sekundah neaktivnosti.
HRVATSKI
Priručnik s uputama o
uporabi OSOBNE vage
Štovani korisniče, tvrtka IMETEC vam zahvaljuje što ste kupili ovaj proizvod.
Sigurni smo da ćete znati cijeniti kvalitetu i pouzdanost ovog aparata jer je
dizajniran i proizveden stavljajući u prvi plan korisnikovo zadovoljstvo.
POZOR! Upute i upozorenja za sigurnu uporabu
NAČIN UPORABE
POSEBNE FUNKCIJE
Spreminjanje merske enote
Med merjenjem je mogoče spremeniti mersko enoto (kg, lb, st).
• Ko se na LCD
prikazovalniku
(1)
kg
pojavi 0.0 kg, s
pomočjo funkcijskih tipk ▲ (2) ali ▼ (4) izberete želeno mersko enoto.
Prije nego što počnete s korištenjem aparata, pozorno
pročitajte upute o uporabi i to naročito sigurnosna
upozorenja te ih se pridržavajte. Čuvajte ovaj priručnik
zajedno s ilustriranim vodičem, tijekom čitavog životnog
vijeka aparata da biste ga mogli konzultirati. U slučaju
davanja aparata trećim osobama, dostavite im i cijelu
dokumentaciju.
lb
FUNKCIJA MERJENJA IZKLJUČNO TEŽE
• Osebno tehtnico postavite na trdno podlago.
• Z enim stopalom pritisnite na tehtnico. Prikazovalnik
kg
LCD (1) bo prikazal.
• Stopite na tehtnico in ostanite pri miru: prikaz teže bo najprej utripal, ko bo
postal stabilen, pa bo na LCD prikazovalniku (1) fiksno prikazan.
• V tem načinu lahko uporabnik vedno pritisne funkcijsko tipko SET (3) ter
vnese osebne podatke.
FUNKCIJA BODY ANALIZER
• S pritiskom na funkcijsko tipko SET (3) prižgite tehtnico.
• Pritisnite funkcijo tipko ▲ (2) ali ▼ (4) za izbiro
predhodno programirane in ustrezne številke glede
na posameznega uporabnika.
• Na LCD prikazovalniku (3) se bo 8-krat prikazala številka izbranega
uporabnika.
• Ko se na LCD prikazovalniku (3) pojavi napis
0.0 kg, stopite na tehtnico. V tej fazi je vedno
kg
mogoče spremeniti mersko enoto (glej odstavek
Sprememba merske enote).
• Na tehtnico stopite z bosimi nogami in se postavite nad elektrode (2).
POZOR! Poleg tega, da se je potrebno pravilno postaviti
nad elektrode (kovinski del), se je potrebno prepričati, da
ni nobenega kontakta med nogama in med stopaloma. Če je
potrebno, med nogi vstavite kos papirja.
• Na tehtnici stojte
pri miru: ko bo teža
kg
kg
stabilna, se bo napis
avtomatsko ustavil na LCD prikazovalniku (1).
• Merjenje se začne avtomatsko s signalom “----”, ki
prehaja od zgoraj navzdol.
• Ko je merjenja konec, se rezultati Teže , % Maščobne mase (Fat), %
Vode (Water), Mišične mase (Muscle) dvakrat prikažejo, nato se tehtnica
avtomatsko ugasne.
OPOMBA: če se želite ponovno stehtati, stopite s tehtnice, počakajte, da
zapis na prikazovalniku izgine, ter ponovno stopite na tehtnico.
Osebna tehtnica se po približno 10 sekundah neaktivnosti samodejno ugasne.
Če aparata daljši čas ne boste uporabljali, svetujemo, da odstranite baterije.
VZDRŽEVANJE
ČIŠČENJE
• Stekleno površino čistite z mehko in vlažno krpo.
POZOR! Za čiščenje ne uporabljajte kislih, abrazivnih, korozivnih
snovi ter kemičnih topil.
SHRANJEVANJE
• Aparat shranjujte v hladnem in suhem prostoru.
• Aparat shranjujte v vodoravnem položaju.
• Če aparata daljši čas ne boste uporabljali, svetujemo, da odstranite baterije.
NAPOMENA: ako Vam za vrijeme čitanja ove knjižice s uputama, neki
njezini dijelovi budu nerazumljivi ili u slučaju sumnji, prije nego što počnete s
korištenjem proizvoda kontaktirajte tvrtku na adresi navedenoj na zadnjoj stranici.
SIGURNOSNA UPOZORENJA
• Nakon što ste izvadili aparat iz pakiranja, kontrolirajte cjelovitost dostave u
odnosu na slike te je li eventualno došlo do oštećenja tijekom prijevoza. U
slučaju sumnje, ne koristite aparat i obratite se ovlaštenom serviseru.
• Materijal korišten za pakiranje nije igračka za djecu! Držite plastičnu vrećicu
daleko od dosega djece; postoji opasnost od gušenja!
• Ovaj se aparat mora isključivo koristiti u svrhe za koje je dizajniran to jest kao
osobna vaga za kućansku uporabu. Svaka druga vrsta uporabe se smatra
neprikladnom i stoga opasnom.
• Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim
tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili one koje nemaju dovoljno
iskustva ili znanja pod uvjetom da ih se prikladno nadgleda ili obuči o
sigurnosnom korištenju aparata te ako su shvatili kojim opasnostima se izlažu.
Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Operacije čišćenja i održavanja ne smiju
obavljati djeca bez nadzora.
• U slučaju kvara ili problema u radu aparata, isključite ga i ne uništavajte. U
svezi s eventualnim popravkama, obratite se isključivo ovlaštenom tehničkom
servisu.
Vaga se ne smije koristiti za javnu uporabu, medicinsku ili komercijalne
transakcije.
• Držite uređaj podalje od udara, vlage, prašine, kemikalija, visoke promjene
temperature i izvora topline (kao što su peći, radijatori).
NE uranjajte nikada vagu u vodu i izbjegavajte da bilo koja tekućina uđe
u vagu.
Nikada NE ostavljajte svoje dijete bez nadzora na vagi!
Postavite vagu samo na ravne i stabilne površine.
NE penjite se na osobnu vagu mokrim nogama ili ako je površina vage
mokra: postoji opasnost od klizanja!
POZOR! Vagu ne smiju koristiti osobe sa pacemakerom ili
drugim medicinskim uređajima.
• U slučaju duljeg nekorištenja vage, izvadite baterije iz odjeljka za smještaj
istih.
UPUTE ZA SIGURNO KORIŠTENJE BATERIJA
• Zamijenite bateriju samo jednom istog tipa.
• Uvjerite se da ste pravilno umetnuli nove baterije, poštujući simbole za
postavljanje pozitivnog (+) i negativnog (-) pola svake baterije.
• Čuvajte baterije na suhom i hladnom mjestu na sobnoj temperaturi. Izvadite
baterije iz uređaja koje nećete koristiti duže vrijeme.
Nemojte puniti nepunjive baterije.
Nemojte puniti baterije s opremom koje nije izričito navedena ili na
način drugačiji od onih koji su navedeni u uputama.
Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, kao što su one
uzrokovane suncem, vatrom ili sličnim izvorima: postoji visoka opasnosti
od izlijevanja kiseline! Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do
oštećenja, a možda i do eksplozije baterije.
Nemojte rastavljati, spaljivati ​​ili dovoditi do kratkog spoja baterije.
Držite uvijek baterije daleko od dohvata djece. Ako se proguta, baterija
može uzrokovati smrtnu opasnost. Stoga čuvajte baterije na mjestima
koja nisu pristupačna maloj djeci. Ako se baterija proguta, odmah se
obratite liječniku ili najbližem lokalnom centru za otrove.
Kiselina sadržana u baterijama je korozivna. Izbjegavajte dodir s kožom,
očima ili odjećom.
• Izvadite baterije iz aparata prije odlaganja.
• Odložite baterije u specifični centar za sakupljanje otpada.
TUMAČ SIMBOLA
REŠEVANJE TEŽAV
Upozorenje
Aparat ne vsebuje delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil na lastno pest. Če
bi se pojavila ena od težav, opisanih v nadaljevanju, preizkusite predlagano
rešitev.
Težava
Na prikazovalniku se
pojavijo naslednji znaki:
Na prikazovalniku se
pojavijo naslednji znaki:
Morebitni vzrok
Prazna baterija
(tehtnica se
ugasne po nekaj
sekundah).
Rešitev
Zamenjajte baterije.
Tehtnica je
preobremenjena.
S tehtnice odstranite težo.
Zabrana
OPIS APARATA I NJEGOVE
OPREME
Pogledajte Ilustrirani vodič [A] da biste provjerili sadržaj pakiranja.
1.
2.
3.
4.
Zaslon LCD
Funkcionalna tipka
Funkcionalna tipka SET
Funkcionalna tipka
5.
6.
7.
Elektrode
Tehnički podaci
Odjeljak za baterije
• Na kraju programiranja
pojedinačnog
kg
korisnika, LCD zaslon
(1) će prikazati memorizirane podatke. Čim se pojavi 0.0 kg moći ćete se
izvagati.
• Da biste odabrali i postavili podatke novog korisnika, ponovite gore opisane
operacije.
NAPOMENA: tijekom načina rada postavljanja osobnih podataka, osobna
vaga će se automatski isključiti poslije otprilike 15 sekundi neaktivnosti.
Položaj stopal
na elektrodah ni
pravilen.
Teža se prikaže le za 10
sekund. Stopite s tehtnice in
ponovno stopite nanjo (bodite
pozorni na pravilen položaj
stopal na elektrodah).
ODLAGANJE
Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati.
Odlagajte jo skladno s predpisi, ki veljajo na področju varovanja okolja.
V skladu z evropsko direktivo 2002/96/CE, je treba odsluženo napravo
primerno zavreči. To se nanaša na recikliranje uporabnih snovi, iz
katerih je aparat izdelan, in omogoča zmanjševanje vpliva na okolje.
Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno komunalno službo
ali na pooblaščenega prodajalca izdelka.
ODLAGANJE BATERIJ
Ta izdelek vsebuje 1 baterijo tipa CR2032.
OPOZORILO: baterij ne odlagajte v gospodinjske odpadke:
morate jih odložiti posebej.
• Odprite prostor za baterije (7) (B1).
• Odstranite baterije (B2).
• Zaprite prostor za baterije (7) (B3).
• Baterije oddajte v posebni zbirni center.
Za informacije o odlaganju, se obrnite na pooblaščenega prodajalca in na
pristojne lokalne organe.
POMOČ IN GARANCIJA
Za popravila ali nakup nadomestnih delov se obrnite na pooblaščenega
serviserja IMETEC, ki je dosegljiv na spodaj navedeni brezplačni telefonski
številki, ali si oglejte spletno stran proizvajalca. Za aparat velja garancija
proizvajalca. Za podrobnejše informacije si oglejte priloženo garancijsko izjavo.
Neupoštevanje navodil iz tega priročnika glede uporabe, nege in vzdrževanja
aparata ima za posledico prenehanje veljavnosti garancije proizvajalca.
• Trebate se uvijek se vagati pod istim uvjetima, po mogućnosti kada se
probudite, kako se ne bi uzela u obzir oscilacija težine tijekom dana u vezi
s hranom, probavom ili fizičkim aktivnostima svakog pojedinca. Od danas do
sutra se mogu otkriti promjene u težini.
• Za korištenje funkcije mjerenja tjelesnih značajki, trebate se popeti na osobnu
vagu bosi te pripazite da se pravilno postavite na elektrode (5).
• Tijekom vaganja ostanite potpuno nepomični na vagi.
• Vrijeme prikazivanja težine ovisi o vašoj sposobnosti da se stabilizirate na
osobnoj vagi i od iste težine: općenito, što je veća težina, veće je i vrijeme
potrebno za prikaz.
• Postoji opasnost od pogrešnog mjerenja u slučaju:
• Osoba s visokom temperaturom.
• Djece mlađe od 10 godina (aparat nije kalibriran ispod te dobi).
• Trudnica ( u svakom slučaju nema nikakve opasnosti).
• Osoba koje su na dijalizi, s oteklinama na udovima, s dizmorfijom.
• Pri usporedbi svojih fizičkih performansi, žene bi trebale uzeti u obzir da bi u
periodu menstruacije moglo doći do zadržavanja tekućine koja u ovom slučaju
može utjecati na tjelesnu težinu do 1 kg.
UPORABA
•
•
•
•
•
•
Minimalni kapacitet: 2 kg
Maksimalni kapacitet: 180 kg
Podjela:
100 g
Dob korisnika:
od 6 do 100 godina
Visina korisnika:
od 80 do 220 cm
Mogućnost memoriziranja osobnih podataka za 12 različitih korisnika
POZOR! Ne postavljajte vagu na tepihe, nego uvijek na čvrstu
i stabilnu površinu.
PRVA UPORABA
• Ako ih ima, izvadite izolacijske trake baterija iz poklopca odjeljka za baterije (7)
ili skinite zaštitnu foliju baterija te ih umetnite na način da poštujete polaritet.
• Ako vaga ne pokazuje nikakvu funkciju, izvadite baterije iz pretinca za baterije
(7) i vratite ih natrag kao što je prikazano u nastavku.
UMETANJE BATERIJA
• Otvorite odjeljak za baterije (7) postavljen na stražnjem dijelu osobne vage
(B1).
• Umetnite baterije na način da pravilno postavite polove +/- (B2).
• Zatvorite odjeljak za baterije (7) (B3).
ODABIR KORISNIKA i POSTAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA
• Pritisnite tipku SET (3) da biste uključili vagu. LCD
zaslon će prikazati kompletan raspored nakon čega
kg
će se pojaviti
• Pritisnite tipku za funkciju SET (3). Na LCD zaslonu
će se pojaviti broj korisnika 1 koji treperi.
• Odaberite broj korisnika koji ćete memorizirati na način da pritisnete tipku za
funkciju ▲ (2) ili ▼ (4) i potom pritisnite tipku za funkciju SET (3).
• Odaberite spol i eventualnu funkciju SPORTAŠ
(muškarac, žena, muškarac sportaš, žena sportaš)
pritiskom na funkcionalne gumbove ▲ (2) ili ▼ (4) i
potvrdite pritiskom na tipku SET (3). Način rada sportaš se može aktivirati
samo za korisnike u dobi između 15 i 50 godina.
• Odaberite visinu (izražene u cm) pritiskom na
funkcionalne tipke ▲ (2) ili ▼ (4) i potvrdite pritiskom
na tipku SET (3).
• Odaberite dob (Age) pritiskom na funkcionalne tipke
▲ (2) ili ▼ (4) i potvrdite pritiskom na tipku SET (3).
• U slučaju da se odabere dob u rasponu od 6 do 12
godina, automatski će se na zaslonu LCD (1) pojaviti simbol «Način rada
dijete» .
Εγχειρίδιο οδηγιών για τη χρήση
της ζυγαριάς ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Αγαπητέ πελάτη, η IMETEC Σας ευχαριστεί για την αγορά του παρόντος προϊόντος.
Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε την ποιότητα και αξιοπιστία αυτής της συσκευής, η
οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με προτεραιότητα την ικανοποίηση του πελάτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οδηγίες και προειδοποιήσεις για μια ασφαλή χρήση
KORIŠTENJE
SPECIJALNE FUNKCIJE
Promjena mjerne jedinice
Tijekom mjerenja je moguće promijeniti mjernu jedinicu (kg,lb,st).
• Kada
zaslon
lb
LCD (1) prikaže
kg
0.0 kg, pritisnite
funkcionalne tipke ▲ (2) ili ▼ (4) da biste odabrali željenu mjernu
jedinicu.
FUNKCIJA SAMO TEŽINE
• Postavite osobnu vagu na čvrstu površinu.
• Pritisnite nogom površinu vage. Zaslon LCD (1)
kg
će vam prikazati.
• Popnite se na vagu i ostanite nepomični:
indikacija težine će početi treperiti a ostat će fiksna kada zaslon LCD
(1) postane stabilan.
• U ovom načinu rada, korisnik može uvijek pritisnuti funkcionalnu tipku
SET (3) da bi unio osobne podatke.
FUNKCIJA BODY ANALIZER
• Pritisnite tipku SET (3) da biste uključili osobnu vagu.
• Pritisnite funkcionalne tipke ▲ (2) ili ▼ (4) da
biste odabrali prethodno programirani broj i koji
odgovara tom korisniku.
• Na zaslonu LCD (3) će treperiti 8 puta broj odabranog korisnika.
• Kada zaslon LCD (3) prikaže 0.0 kg, popnite
se na površinu. U ovoj je fazi uvijek moguće
izmijeniti mjernu jedinicu (vidi poglavlje Izmjena
mjerne jedinice).
• Popnite se na površinu vage bosi i postavite se iznad elektroda.
kg
POZOR! Osim što se morate pravilno postaviti na
elektrode (metalni dio), važno je provjeriti da nema
nikakvog kontakta između nogu i stopala. Ako bude
potrebno, postavite list papira među noge.
• Ostanite nepomični
na
aparatu:
kg
kg
indikacija težine će
se automatski blokirati na zaslonu LCD (1) kada ona postane stabilna.
• Mjerenje će automatski početi signalom"----" koji će se pomicati odozgo
prema dolje.
• Na kraju mjerenja, rezultati Težine, % Mase
Masnog tkiva (Fat), % Vode (Water), Mase
mišićnog tkiva (Muscle) će se prikazati dva puta
nakon čega će se vaga automatski isključiti.
NAPOMENA: Da biste se mogli ponovno izvagati, siđite s osobne
vage, pričekajte da nestane indikacija težine pa se onda ponovno popnite.
Osobna vaga će se automatski isključiti poslije otprilike 10 sekundi
neaktivnosti.
Ako se aparat ne bude koristio dulje vrijeme, savjetujemo vam da izvadite
baterije.
ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE
• Očistite staklenu površinu vlažnom i mekanom krpom.
POZOR! Ne koristite kisele, abrazivne, korozivne tvari i kemijska
otapala.
ČUVANJE
• Čuvajte aparat na suhom i hladnom mjestu.
• Držite aparat u vodoravnom položaju.
• Ako se aparat ne bude koristio dulje vrijeme, savjetujemo vam da izvadite
baterije.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά
τις οδηγίες χρήσης και ειδικότερα τις προειδοποιήσεις για
την ασφάλεια τηρώντας τες σχολαστικά. Φυλάξτε το παρόν
εγχειρίδιο, μαζί με τον αντίστοιχο οδηγό εικόνων, για όλη τη
διάρκεια ζωής της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να το
συμβουλεύεστε. Σε περίπτωση παραχώρησης της συσκευής σε
τρίτους, παραδώστε επίσης και όλη την τεκμηρίωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης αυτού του εγχειριδίου
οδηγιών, σε ορισμένα μέρη η κατανόηση είναι δύσκολη ή προκύπτουν αμφιβολίες,
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που
υποδεικνύεται στην τελευταία σελίδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητά της
βάσει του σχεδίου, βεβαιωθείτε, επίσης, ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε στην
εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη.
• Το υλικό της συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά! Κρατήστε την πλαστική σακούλα
μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας!
• Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχει
κατασκευαστεί, δηλαδή ως ζυγαριά για ανθρώπους οικιακής χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη
χρήση θεωρείται μη σύμφωνη και επομένως επικίνδυνη.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και επάνω και από άτομα
μειωμένων φυσικών αισθητηρίων ή πνευματικών ικανοτήτων ή με έλλειψη εμπειριών
ή γνώσεων αν τους έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες
σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής ώστε να έχουν κατανοήσει πλήρως τους
συνδεόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Οι εργασίες
καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
• Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής σβήστε την και μην
επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Για τυχόν επιδιόρθωση απευθυνθείτε μόνο σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Η ζυγαριά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημόσια, ιατρική χρήση ή για
εμπορικές συναλλαγές.
• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κρούσεις, υγρασία, σκόνη, χημικά προϊόντα, υψηλές
θερμικές διακυμάνσεις και πηγές θερμότητας (για παράδειγμα σόμπες, καλοριφέρ).
ΜΗ βυθίζεται ποτέ τη ζυγαριά στο νερό και προσέξτε να μην εισέλθει κανένα υγρό
μέσα σε αυτήν.
ΜΗΝ αφήνετε ποτέ το παιδί πάνω στη ζυγαριά χωρίς επίβλεψη!
Τοποθετήστε τη ζυγαριά μόνο σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες.
ΜΗΝ ανεβαίνετε στη ζυγαριά για τη ζύγιση προσώπων με βρεγμένα πόδια ή αν η
επιφάνεια της ζυγαριάς είναι βρεγμένη: υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσετε!
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ζυγαριά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που
έχουν βηματοδότη ή άλλες ιατρικές συσκευές.
• Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα βγάλτε
τις μπαταρίες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
• Αντικαταστήστε τη μπαταρία μόνο με άλλη του ανάλογου τύπου.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τις μπαταρίες τηρώντας τα σύμβολα για την
τοποθέτηση των πόλων θετικού (+) και αρνητικού (-) για κάθε μία μπαταρία.
• Διατηρείτε τις μπαταρίες σε δροσερό και ξηρό χώρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις διατάξεις που δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Μην φορτίζετε τις μπαταρίες που δεν φορτίζονται.
Μην φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με συσκευές που δεν
ενδείκνυνται ρητώς ή με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που ορίζεται στις οδηγίες.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως αυτή που
προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία, τη φωτιά ή από παρόμοιες πηγές:
υψηλός κίνδυνος διαρροής του οξέως! Η έλλειψη τήρησης αυτών των ενδείξεων
μπορεί να προκαλέσει ζημιά και ενδεχομένως έκρηξη των μπαταριών.
Μην αποσυναρμολογείτε και μην πετάτε στη φωτιά ή βραχυκυκλώνετε τις
μπαταρίες.
Κρατείτε πάντα τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης οι
μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν το θάνατο. Διατηρήστε επομένως τις μπαταρίες
σε χώρο όπου τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση. Σε περίπτωση κατάποσης μιας
μπαταρίας συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό ή το τοπικό κέντρο δηλητηριάσεων.
Το οξύ που περιέχεται στις μπαταρίες είναι διαβρωτικό. Αποφύγετε την επαφή με
το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή πριν από τη διάθεση τους.
• Απορρίψτε τις μπαταρίες σε ένα ειδικό κέντρο συλλογής.
ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
PROBLEMI I RJEŠENJA
Προειδοποίηση
Problem
Zaslon prikazuje sljedeće
simbole:
Zaslon prikazuje sljedeće
simbole:
Zaslon prikazuje sljedeće
simbole:
Mogući uzrok
Baterija prazna
(vaga će se
isključiti u roku
od nekoliko
sekundi).
Vaga
preopterećena.
Položaj stopala
na elektrodama
nije pravilan.
Rješenje
Zamijenite baterije.
Uklonite težinu s osobne vage.
Težina će se prikazati samo
za 10 sekundi. Siđite i ponovo
se popnite na osobnu vagu
na pravilan način (pazite
na položaj stopala na
elektrodama).
ODLAGANJE
Ambalaža proizvoda se sastoji od materijala koji se mogu
reciklirati. Odložite ga u skladu s propisima o zaštiti okoliša.
U skladu s europskim pravilnikom 2002/96/CE, aparat koji se više
ne koristi se mora odložiti na prikladan način na kraju svog ciklusa
korištenja. To se tiče recikliranja korisnih materijala koje sadrži
aparat te omogućuje smanjenje utjecaja na okoliš. Da biste dobili
detaljnije informacije, obratite se lokalnoj ustanovi zaduženoj za
odlaganje otpada ili trgovcu koji Vam je prodao aparat.
ODLAGANJE BATERIJA
Ovaj proizvod sadrži 1 bateriju tipa CR2032.
UPOZORENJE: ne bacajte baterije u kućanski otpad,
one se moraju odvojeno odlagati.
• Otvorite odjeljak za baterije (7) (B1).
• Izvadite baterije (B2).
• Zatvorite odjeljak za baterije (7) (B3).
• Odložite baterije u specifični centar za sakupljanje otpada.
Za informacije o odlaganju, kontaktirajte ovlaštenog trgovca i lokalne
vlasti.
SERVISIRANJE I JAMSTVO
U svezi s popravkama ili nabavljanju rezervnih dijelova, obratite se
ovlaštenom serviseru tvtke IMETEC i to na način da kontaktirate dolje
navedeni Besplatni potrošački broj ili konzultirate web stranicu. Aparat
je pokriven jamstvom proizvođača. U svezi s detaljima, konzultirajte
jamstveni list u prilogu. Nepoštivanje uputa sadržanih u ovom priručniku
o korištenju, brizi i održavanju proizvoda će dovesti do nevaženja
proizvođačevog jamstva.
Απαγόρευση
Συμβουλευτείτε τον Εικονογραφημένο Οδηγό [A] για να ελέγξετε το περιεχόμενο της
συσκευασίας
1.
2.
3.
4.
Οθόνη LCD
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρο λειτουργίας SET
Πλήκτρο λειτουργίας
5.
6.
7.
Ηλεκτρόδια
Τεχνικά στοιχεία
Θήκη μπαταριών
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΧΡΗΣΗ
Ελάχιστη χωρητικότητα: 2 kg
Μέγιστη χωρητικότητα: 180 kg
Διαίρεση:
100 g
Ηλικία χρήστη:
από 6 έως 100 χρονών
Ύψος χρήστη:
από 80 έως 220 cm
Δυνατότητα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων για 12 διαφορετικούς χρήστες
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σε χαλιά, αλλά πάντα πάνω σε
στέρεη και σταθερή επιφάνεια.
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
• Αν υπάρχουν, αφαιρέστε τις μονωτικές ταινίες των μπαταριών από το καπάκι της θέσης
των μπαταριών (7) ή αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο και στη συνέχεια τοποθετήστε
τις μπαταρίες τηρώντας την πολικότητα.
• Αν η ζυγαριά για τη ζύγιση προσώπων δεν δείχνει καμία λειτουργία, αφαιρέστε τις
μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών (7) και τοποθετήστε τες ξανά όπως υποδεικνύεται
παρακάτω.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
• Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών (7) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της ζυγαριάς για τη ζύγιση
προσώπων (Β1).
• Βάλτε τις μπαταρίες φροντίζοντας να τοποθετήσετε σωστά τους πόλους +/- (B2).
• Κλείστε τη θήκη των μπαταριών (7) (B3).
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
• Πατήστε το πλήκτρο SET (3) για να ανάψετε τη ζυγαριά για τη ζύγιση προσώπων. Στην
οθόνη LCD θα εμφανιστεί το πλήρες layout, στη συνέχεια
θα εμφανιστεί
kg
• Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας SET (3). Στην οθόνη LCD
θα εμφανιστεί ο αριθμός χρήστη 1 που αναβοσβήνει.
• Επιλέξτε τον αριθμό χρήστη προς αποθήκευση πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας ▲ (2) ή ▼ (4) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας
SET (3).
• Επιλέξτε το φύλο και την ενδεχόμενη λειτουργία
ΑΘΛΗΤΗΣ (άντρας, γυναίκα, άντρας αθλητής, γυναίκα
αθλήτής) πατώντας τα πλήκτρα λειτουργίας ▲ (2) ή ▼ (4)
μπορεί να
και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο SET (3). Η λειτουργία αθλητή
ενεργοποιηθεί για χρήστες ηλικίας μεταξύ 15 και 50 χρονών.
• Επιλέξτε το ύψος (σε cm) πατώντας τα πλήκτρα
λειτουργίας ▲ (2) ή ▼ (4) και επιβεβαιώστε πατώντας το
πλήκτρο SET (3).
PORTUGUÊS
Manual de Instruções para
o uso da balança para pesar
pessoas
Prezado cliente, IMETEC deseja agradecer-lhe por ter comprado este produto.
Temos certeza que irá apreciar a qualidade e a confiabilidade deste aparelho,
projetado e fabricado tendo em vista, em primeiro lugar, a satisfação do cliente.
ATENÇÃO! Instruções e avisos para um emprego seguro
Antes de utilizar o aparelho, ler atentamente as
instruções para o uso, em particular os avisos sobre a
segurança, e respeitá-los. Conservar o presente manual,
juntamente com o guia ilustrado, por toda a duração
de vida do aparelho para fins de consulta. No caso de
ceder o aparelho a terceiros entregar também toda a
documentação.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά τη λειτουργία εισαγωγής των προσωπικών στοιχείων, η ζυγαριά
για τη ζύγιση προσώπων θα σβήσει αυτόματα μετά από 15 περίπου δευτερόλεπτα
αδράνειας.
ΧΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Αλλαγή μονάδας μέτρησης
Κατά τη μέτρηση μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης (kg, lb, st).
• Όταν η οθόνη LCD
(1) δείχνει 0.0 kg,
kg
πατήστε τα πλήκτρα
λειτουργίας ▲ (2) ή ▼ (4) για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε.
NOTA: se ao ler este manual de instruções de uso algumas partes
resultarem difíceis de entender, ou no caso de surgirem dúvidas, antes de utilizar
o produto contactar a empresa junto à morada indicada na última página.
lb
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΒΑΡΟΣ
• Τοποθετήστε τη ζυγαριά για τη ζύγιση προσώπων σε στέρεη επιφάνεια.
• Πατήστε με το πόδι στο υποπόδιο της ζυγαριάς. Στην
οθόνη LCD (1) θα εμφανιστεί.
kg
• Ανεβείτε στη ζυγαριά και παραμείνετε ακίνητοι: η ένδειξη του βάρους θα αρχίσει
να αναβοσβήνει και θα παραμείνει στην οθόνη LCD (1) όταν θα σταθεροποιηθεί.
• Στη λειτουργία αυτή, ο χρήστης μπορεί πάντα να πατήσει το πλήκτρο
λειτουργίας SET (3) για να βάλει τα προσωπικά στοιχεία.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BODY ANALIZER
• Πατήστε το πλήκτρο SET (3) για να ανάψετε τη ζυγαριά για τη ζύγιση προσώπων.
• Πατήστε τα πλήκτρα ▲ (2) ή ▼ (4) για να επιλέξετε τον
αριθμό που έχετε ήδη προγραμματίσει και αντιστοιχεί
στο χρήστη.
• Στην οθόνη LCD (3) θα αναβοσβήνει 8 φορές ο επιλεγμένος αριθμός.
• Όταν στην οθόνη LCD (3) εμφανιστεί 0.0 kg, ανεβείτε
στο υποπόδιο. Στη φάση αυτή μπορείτε πάντα να
kg
αλλάζετε τη μονάδα μέτρησης (δείτε παράγραφο
Λειτουργία μονάδας μέτρησης).
• Ανεβείτε στο υποπόδιο ξυπόλητοι και τοποθετηθείτε πάνω στα ηλεκτρόδια.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εκτός από τη σωστή τοποθέτηση πάνω στα
ηλεκτρόδια (μεταλλικό μέρος), είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχει καμία επαφή ανάμεσα στις γάμπες και τα πόδια.
Αν χρειάζεται βάλτε ένα φύλλο χαρτιού ανάμεσα στις γάμπες.
• Παραμείνετε ακίνητοι
πάνω στη συσκευή: η
kg
ένδειξη του βάρους θα
μπλοκαριστεί αυτόματα στην οθόνη LCD (1) όταν θα είναι σταθερή.
kg
• Η μέτρηση θα αρχίσει αυτόματα με το σήμα “----” το
οποίο μετακινείται από πάνω προς τα κάτω.
• Μόλις τελειώσει η μέτρηση, τα αποτελέσματα του Βάρους, % Λιπώδους μάζας
(Fat), % Νερού (Water), % μυϊκής μάζας (Muscle) θα εμφανιστούν δύο φορές,
στη συνέχεια η ζυγαριά θα σβήσει αυτόματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να ζυγιστείτε ξανά, κατεβείτε από τη ζυγαριά για τη ζύγιση
προσώπων και περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη του βάρους και στη συνέχεια
ανεβείτε ξανά.
Η ζυγαριά για τη ζύγιση προσώπων θα σβήσει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα
αδράνειας περίπου.
Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να
αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα μαλακό και υγρό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε όξινες, λειαντικές, διαβρωτικές ουσίες
ή χημικούς διαλύτες.
AVISOS SOBRE A SEGURANÇA
• Após retirar o aparelho da sua embalagem controlar a integridade do
fornecimento, na base do desenho, e verificar a eventual presença de
danos imputáveis ao transporte. No caso de dúvida não utilizar o aparelho e
consultar o serviço de assistência autorizado.
• O material da embalagem não é um brinquedo para crianças! Manter o
invólucro plástico longe do alcance das crianças; perigo de asfixia!
• Este aparelho deve ser utilizado somente para os fins para os quais foi
projetado, ou seja, como balança para pesar pessoas para uso doméstico.
Qualquer outro emprego será considerado não conforme e, portanto,
perigoso.
• Este aparelho pode ser utilizado por menores de mais de 8 anos de idade e
por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou
por pessoas não peritas somente se previamente instruídas sobre o uso em
segurança e informadas dos perigos associados ao aparelho. As crianças não
devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção não
devem ser efetuadas por crianças, exceto mediante supervisão.
• No caso de avaria ou de mau funcionamento do aparelho cabe apagá-lo sem
o violar. Para uma eventual reparação dirigir-se exclusivamente ao centro de
assistência técnica autorizado.
A balança não pode ser utilizada para uso público, médico ou
transações comerciais.
• Manter o aparelho protegido de impactos, humidade, pó, produtos químicos,
fortes variações de temperatura e fontes de calor (por exemplo, estufas e
termossifões).
NUNCA mergulhar a balança na água e evitar a penetração de líquidos.
NUNCA deixar a criança sobre a balança sem supervisão!
Apoiar a balança somente em superfícies planas e estáveis.
NUNCA subir na balança para pesar pessoas com os pés molhados
ou se a superfície da balança estiver molhada, pois existe o perigo de
escorregamento!
Δεν υπάρχουν μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αν
αντιμετωπίσετε κάποιο από τα προβλήματα που επισημαίνονται, ακολουθήστε τη
λύση που προτείνεται.
Πιθανή αιτία
Αποφορτισμένη
μπαταρία (η ζυγαριά
θα σβήσει μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα).
Υπερφορτωμένη
ζυγαριά.
Στην οθόνη θα
εμφανιστούν τα εξής
σύμβολα:
Στην οθόνη θα
εμφανιστούν τα εξής
σύμβολα:
Λύση
Αλλάξτε τις μπαταρίες.
• É necessário extrair as pilhas de seu alojamento caso a balança permaneça
inutilizada por longos períodos.
INSTRUÇÕES PARA O USO SEGURO DAS PILHAS
• Substituir uma pilha somente por outra com tipo análogo.
• Certificar-se de inserir as novas pilhas corretamente, respeitando os símbolos
para o posicionamento dos polos positivo (+) e negativo (-) de cada pilha.
• Conservar as pilhas em local fresco e seco e em temperatura ambiente.
Remover as pilhas dos dispositivos não utilizados por um longo período de
tempo.
Não recarregar pilhas não recarregáveis.
Não recarregar as pilhas recarregáveis com aparelhagens não
expressamente indicadas ou com modalidades diversas daquelas
indicadas nas instruções.
Nunca expor as pilhas ao calor excessivo como, por exemplo, o calor
provocado pelos raios solares, fogo ou fontes semelhantes, pois existe
o perigo elevado de saída do ácido!! A inobservância destas indicações
pode comportar danos e a explosão das pilhas.
Nunca desmontar, deitar ao fogo ou colocar as pilhas em curto-circuito.
Manter as pilhas sempre afastadas do alcance das crianças. As pilhas
podem causar perigos mortais em caso de ingestão. Conservar as
pilhas em um local inacessível para as crianças pequenas. Em caso de
ingestão de uma pilha, consultar imediatamente o médico ou o Centro de
Informação Antivenenos local.
O ácido contido nas pilhas é corrosivo. Evitar o contacto com a pele,
olhos e roupas.
• Remover as pilhas do aparelho antes de eliminá-lo.
• Eliminar as pilhas num centro específico de coleta.
LEGENDA DOS SÍMBOLOS
Aviso
Proibição
DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS
ACESSÓRIOS
Consultar o Guia ilustrativo [A] para controlar o conteúdo da embalagem.
1.
2.
3.
4.
Ecrã LCD
Tecla função
Tecla função SET
Tecla função
5.
6.
7.
Elétrodos
Dados técnicos
Vão para as baterias
CONSELHOS ÚTEIS
Αφαιρέστε το βάρος από
τη ζυγαριά για τη ζύγιση
προσώπων.
Η θέση των ποδιών
Το βάρος θα εμφανιστεί
πάνω στα ηλεκτρόδια μόνο για 10 δευτερόλεπτα.
δεν είναι σωστή.
Κατεβείτε και ανεβείτε
ξανά στη ζυγαριά για τη
ζύγιση προσώπων με
σωστό τρόπο (προσοχή
στη θέση των ποδιών
πάνω στα ηλεκτρόδια).
ΔΙΑΘΕΣΗ
Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά.
Απορρίψτε το σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2002/96/ΕΚ, η συσκευή σε
αχρησία στο τέλος του κύκλου χρήσης της θα πρέπει να απορρίπτεται
βάσει συμμόρφωσης. Αυτό αφορά την ανακύκλωση των χρήσιμων
υλικών που περιέχονται στη συσκευή και συμβάλλει στη μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στον τοπικό φορέα απόρριψης ή στο μεταπωλητή της
συσκευής.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Το παρόν προϊόν περιέχει 1 μπαταρία τύπου CR2032.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην απορρίψετε τις μπαταρίες στα οικιακά
απορρίμματα: θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά.
• Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών (7) (B1).
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες (B2).
• Κλείστε τη θήκη των μπαταριών (7) (B3).
• Απορρίψτε τις μπαταρίες σε ένα ειδικό κέντρο συλλογής.
Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο
πωλητή ή τους τοπικούς φορείς.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Για τις επισκευές ή την αγορά των ανταλλακτικών απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης πελατών της IMETEC καλώντας τον Αριθμό
χωρίς χρέωση που αναφέρεται παρακάτω ή συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα.
Η συσκευή καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Για περισσότερες
λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το συνοδευτικό φύλλο εγγύησης. Η μη συμμόρφωση
με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, φροντίδας και
συντήρησης του προϊόντος ακυρώνουν την εγγύηση του κατασκευαστή.
• Selecionar a altura (expressa em cm) pressionando
as teclas de função ▲ (2) ou ▼ (4) e confirmar
pressionando a tecla SET (3).
• Selecionar a idade (Age) pressionando as teclas de função ▲ (2) ou ▼ (4) e
confirmar pressionando a tecla SET (3).
• Se for selecionada uma idade compreendida entre
6 e 12 anos, será exibido automaticamente no ecrã
LCD (1) o símbolo «Modalidade criança» .
• No
fim
da
programação de cada
kg
utilizador, o ecrã LCD
(1) mostrará os dados
memorizados. Após a exibição de 0.0 kg, será possível pesar-se.
• Para selecionar e configurar os dados de um novo utilizador, repetir as
operações descritas nos itens anteriores.
NOTA: durante a modalidade de configuração de dados pessoais, a
balança para pesar pessoas desliga-se automaticamente após 20 segundos,
aproximadamente, de inatividade.
EMPREGO
FUNÇÕES ESPECIAIS
Modificação da unidade de medida
Durante a medição, é possível modificar a unidade de medida (kg, lb, st).
• Quando o ecrã
lb
LCD (1) indicar 0.0
kg
kg, pressionar as
teclas de função ▲ (2) ou ▼ (4) para selecionar a unidade de medida
desejada.
FUNÇÃO SOMENTE PESO
• Colocar a balança para pesar pessoas sobre uma superfície rígida.
• Pressionar com um pé sobre a plataforma da
balança. O ecrã LCD (1) exibirá
• Pesar-se sempre nas mesmas condições, preferivelmente ao acordar, para
não considerar as alterações de peso durante o dia ligadas à alimentação,
digestão ou atividade física de cada indivíduo. De um dia para outro podem
ser identificadas alterações de peso.
• Para utilizar as funções de medição das características corpóreas, é
necessário subir na balança para pesar pessoas com o cuidado de
posicionar-se corretamente sobre os elétrodos (5).
• Durante a operação de pesagem, permanecer perfeitamente imóvel na
balança.
• O tempo de visualização depende da sua capacidade de estabilizar-se
na balança para pesar pessoas e do próprio peso: em geral, quanto mais
elevado for o peso, maior será o tempo de visualização.
• Existe um risco de medição incorreta em caso de:
• Pessoas com febre.
• Crianças com menos de 10 anos (aparelho não calibrado para idade
inferior).
• Mulheres grávidas (de qualquer forma, não há perigos).
• Pessoas em tratamento dialítico (diálise), afetadas por edemas nos
membros ou dismorfia.
• Ao comparar o próprio andamento físico, as mulheres deveriam considerar
que no período menstrual pode ocorrer retenção hídrica e que, neste caso,
pode influenciar o peso corporal até um quilo.
EMPREGO
•
•
•
•
•
•
Capacidade mínima: 2 kg
Capacidade máxima: 180 kg
Divisão:
100 g
Idade do usuário:
de 6 a 100 anos
Altura do utilizador:
de 80 a 220 cm
Possibilidade de memorização de dados pessoais para 12 usuários diferentes
ATENÇÃO! Não posicionar a balança em tapetes mas sempre
em um plano rígido e estável.
PRIMEIRO EMPREGO
• Extrair, se houver, as faixas isolantes das pilhas na tampa do alojamento
das baterias (7) ou remover a folha de proteção das pilhas e inserí-las,
respeitando a polaridade.
• Se a balança para pesar pessoas não indicar nenhuma função, remover as
pilhas do vão de baterias (7) e inserí-las novamente, como indicado a seguir.
COMO INSERIR AS PILHAS
• Abrir o alojamento das pilhas (7) situado na parte posterior da balança para
pesar pessoas (B1).
• Inserir as pilhas certificando-se de colocar corretamente os polos positivo (+)
e negativo (-) (B2).
• Fechar o alojamento das pilhas (7) (B3).
SELEÇÃO DO UTILIZADOR E CONFIGURAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
• Pressionar a tecla de função SET (3) para ligar a
balança para pesar pessoas. O ecrã LCD mostrará o
kg
layout completo e, em seguida, será exibido
• Pressionar a tecla de função SET (3). No ecrã LCD
será exibido o número do utilizador 1 a piscar.
• Selecionar o número do utilizador a memorizar pressionando a tecla de
função ▲ (2) ou ▼ (4) e, em seguida, confirmar pressionando a tecla de
função SET (3).
• Selecionar o sexo e a eventual função ATLETA
(homem, mulher, homem atleta, mulher atleta)
pressionando as teclas de função ▲(2) ou ▼ (4) e
confirmar pressionando a tecla de função SET (3). A modalidade atleta
só pode ser ativada por utilizadores com idade compreendida entre 15 e 50
anos.
kg
• Subir na balança e permanecer imóvel: a indicação do peso começará
a piscar e permanecerá fixa no ecrã LCD (1) quando será estável.
• Nesta modalidade, o utilizador pode sempre pressionar a tecla de
função SET (3) para inserir os dados pessoais.
FUNÇÃO BODY ANALIZER
• Pressionar a tecla de função SET (3) para ligar a balança para pesar
pessoas.
• Pressionar as teclas com função ▲ (2) ou ▼ (4)
para selecionar o número pré-programado e
correspondente ao próprio utilizador.
• No ecrã LCD (3) irá piscar 8 vezes o número do utilizador selecionado.
• Quando o ecrã LCD (3) mostrar 0.0 kg, subir
na plataforma. Nesta fase é sempre possível
kg
modificar a unidade de medida (ver o parágrafo
Modificar a unidade de medida).
• Subir na plataforma com os pés descalços posicionando-se sobre os
elétrodos.
ATENÇÃO! Além de posicionar-se corretamente nos
elétrodos (parte metálica), é importante controlar se há
algum contacto entre as pernas e os pés. Se necessário,
inserir uma folha de papel entre as pernas.
ATENÇÃO! A balança não deve ser utilizada por pessoas
portadoras de marcapassos ou outros aparelhos médicos.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
Πρόβλημα
Στην οθόνη θα
εμφανιστούν τα εξής
σύμβολα:
• Να ζυγίζεστε πάντα υπό τις ίδιες συνθήκες. κατά προτίμηση μόλις ξυπνάτε για να μην
υπάρχουν οι διακυμάνσεις του βάρους κατά τη διάρκεια της ημέρας που συνδέονται με
τη διατροφή, την πέψη ή τη σωματική δραστηριότητα του κάθε ατόμου. Από τη μία μέρα
στην άλλη μπορεί να επισημανθούν διακυμάνσεις του βάρους.
• Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέτρησης των χαρακτηριστικών του σώματος
θα πρέπει να ανεβείτε στη ζυγαριά για τη ζύγιση προσώπων ξυπόλητοι προσέχοντας να
τοποθετηθείτε σωστά πάνω στα ηλεκτρόδια (5).
• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μείνετε πλήρως ακίνητοι πάνω στη ζυγαριά.
• Ο χρόνος εμφάνισης εξαρτάται από την ικανότητά σας να σταθεροποιηθείτε πάνω στη
ζυγαριά για τη ζύγιση προσώπων και από το ίδιο το βάρος: γενικά όσο μεγαλύτερο είναι
το βάρος τόσο πιο μακρύς είναι και ο χρόνος προβολής.
• Υπάρχει κίνδυνος λάθους μέτρησης σε περίπτωση:
• Ατόμων με πυρετό.
• Παιδιών ηλικίας κάτω των 10 ετών (η συσκευή δεν είναι βαθμονομημένη κάτω από
αυτήν την ηλικία).
• Έγκυες γυναίκες (εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος).
• Άτομα που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση, άτομα με οίδημα των άκρων, άτομα που
έχουν πληγεί από δυσμορφία.
• Για να συγκρίνετε τη σωματική σας εξέλιξη, οι γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τους ότι κατά την εμμηνορρυσία μπορεί να παρουσιάσουν κατακράτηση υγρών και στην
περίπτωση αυτή μπορεί το σωματικό βάρος να επηρεαστεί μέχρι και ένα κιλό.
•
•
•
•
•
•
• Επιλέξτε την ηλικία (Age) πατώντας τα πλήκτρα
λειτουργίας ▲ (2) ή ▼ (4) και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο
SET (3).
• Σε περίπτωση που επιλεχθεί μια ηλικία μεταξύ 6 και 12 χρονών, θα εμφανιστεί αυτόματα
στην οθόνη LCD (1) το σύμβολο «Λειτουργία παιδί» .
• Στο
τέλος
του
προγραμματισμού του
kg
μεμονωμένου χρήστη,
στην οθόνη LCD (1) θα εμφανιστούν τα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί. Αμέσως μόλις
εμφανιστεί 0.0 kg θα μπορείτε να ζυγιστείτε.
• Για να επιλέξετε και να εισάγετε τα στοιχεία ενός νέου χρήστη, επαναλάβετε τα βήματα
που περιγράφονται στα προηγούμενα σημεία.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.
• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση.
• Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να
αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Ne postoje dijelovi koje može popraviti korisnik. Ako se pojavi jedan od
navedenih problema, usvojite predloženo rješenje.
KORISNI SAVJETI
Na prikazovalniku se
pojavijo naslednji znaki:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Permanecer imóvel
no aparelho: a
kg
indicação do peso
bloqueia-se automaticamente no ecrã LCD (1) quando for estável.
kg
ČESKY
•N
POZOR! Pokyny a upozornění pro bezpečné použití
POZNÁMKA: pokud se vám při čtení tohoto návodu zdají být některé části
nesrozumitelné anebo máte pochybnosti, před použitím přístroje kontaktujte
výrobce na adrese, uvedené na poslední straně.
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
• Po vyjmutí přístroje z obalu zkontrolujte jeho neporušenost podle přiloženého
výkresu a případnou přítomnost škod způsobených během přepravy. V
případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizovanou
servisní službu.
• Obalový materiál není hračkou pro děti! Udržujte plastový sáček mimo dosah
dětí; hrozí nebezpečí udušení!
• Tento přístroj musí být používán výhradně pro účely, pro které bylo navržen,
to znamená jako osobní váha pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je
považováno za nesprávné, a proto nebezpečné.
• Tento přístroj můžou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými,
senzorickými a mentálními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je zajištěn jejich přiměřený dohled, anebo pokud
jim byly předány pokyny, týkající se bezpečného použití přístroje a pochopili
nebezpečí spojené s používáním. Děti si nesmějí s ​​přístrojem hrát. Čištění a
údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
• V případě poruchy nebo špatného fungování přístroj vypněte a nezasahujte
do něj. Pro případnou opravu se obraťte výhradně na autorizované servisní
středisko.
Um
N
N
N
N N CH
N
OU
m
O OR
m
▲
m
S
OK N
RO B
ď
U
ČN
BA R
m
m
OU
m
m
Nenab
m
m
m
m
m
mm
m
m
O OR
m
D
ELIMINAÇÃO
A embalagem do produto é constituída por materiais recicláveis.
Eliminá-la em conformidade com as normas de tutela ambiental.
O aparelho em desuso deve ser eliminado em conformidade
com os termos da norma europeia 2002/96/CE. Isto se refere à
reciclagem de substâncias úteis contidas no aparelho e permite
a redução do impacto ambiental. Para ulteriores informações,
dirigir-se ao órgão de eliminação local ou ao revendedor do
aparelho.
ELIMINAÇÃO DAS PILHAS
Este produto contém 1 pilha de tipo CR2032.
AVISO: não deitar fora as pilhas junto com os
resíduos domésticos pois devem ser eliminadas
separadamente.
• Abrir o compartimento para as pilhas (7) (B1).
• Remover as pilhas (B2).
• Fechar o alojamento das pilhas (7) (B3).
• Eliminar as pilhas num centro específico de coleta.
Para obter ulteriores informações sobre o conserto ou substituição das
baterias, contactar o Serviço de Assistência aos Clientes.
Para as reparações ou a compra de peças sobressalentes, dirigir-se ao
serviço autorizado de assistência aos clientes IMETEC, contactando
o número gratuito abaixo referido ou consultando o sítio na internet. O
aparelho é coberto pela garantia do fabricante. Para os detalhes, consultar
a folha de garantia anexada. A inobservância das instruções contidas
neste manual para o uso, os cuidados e a manutenção do produto anula
a garantia do fabricante.
m
N
N
m
m
O
m
m
m
m
m
m
P
m
CR
UPO ORNĚN
m
m
O
V m
P
m
m
m
A
ď
N
N
▼
▲
ď
m
▼
ď
m
m
▲
m
m
m
ď
m
m
▲
m
m
m
m
B
m
m
SERV SN SLUŽBA A ZÁRUKA
N
m
m
B
m
m m
N
m
B
P
m
CD
B
m
NA A N O OBN CH ÚDA Ů
CD
m
▲
R m
ES m
m
m
O OR N
CD
m
LIKVIDACE BATERI
O N BA R
O
m
m
m
V m
M
▼
Hm
m
LIKVIDACE
POUŽ T
O BA U
m
m
m
m
Ř
O
m
m
m
m
m
R N OU
m
m
m
M m
M m
P
m
m
m
m
mm
M
m
m
ASSISTÊNCIA E GARANTIA
m
m
N
O
O peso será visualizado
somente por 10 segundos.
Descer e subir novamente na
balança para pesar pessoas de
modo correto (preste atenção à
posição dos pés nos elétrodos).
m
N
m
m
m
O
D
Remover o peso da balança
para pesar pessoas.
m
PROBLÉMY A ŘEŠEN
P
m
m
m
m
m
m
E
T
P
m
W
m
m
USCHO Á ÁN
UŽ TEČNÉ RADY
m
%V
m
SET
m
%
m
m
m
m
CD
m
Hm
O
m
Z
m m
m
Č Š ĚN
POP S PŘ STROJE A
PŘ SLUŠENSTV
Não há partes que possam ser reparadas pelo utilizador. Se ocorrer um
destes problemas abaixo indicados, adotar a solução proposta.
m
ÚDRŽBA
N
VYSVĚTL VKY SYMBOLŮ
PROBLEMAS E SOLUÇÕES
M
PO NÁMKA
m
m
U
CONSERVAÇÃO
• Conservar o aparelho em local fresco e seco.
• Conservar o aparelho na posição horizontal.
• É aconselhável remover as pilhas do aparelho não utilizado por um longo
período de tempo.
m
m
m
ATENÇÃO! Não utilizar substâncias ácidas, abrasivas,
corrosivas ou solventes químicos.
m
m
P m
%S
m
• Limpar a superfície em vidro com um pano macio e húmido.
m
CD
M
m
m
m
▼
V
m
m
m
SE
UNKCE BODY ANALIZER
SE
S
▲
S
m
m
m
N CD
CD
K
m V
m
m
S
O
P
Nevystavu te
CD
CD
m
m
te
m
m
m m
m
mm
Nepokouše te
m
m
m
m
▼
V m
m
m
m
m
UNKCE ENOM VÁ EN
Um
m
LIMPEZA
O ecrã indica a seguinte A posição dos
simbologia:
pés nos elétrodos
não é correta.
SPECIÁLN UNKCE
m
m
B mm
m
K
CD
ONOŘU
m
m
PO OR K m
• Udržujte přístroj v bezpečné vzdálenosti od nárazu, vlhkosti
m
MANUTENÇÃO
O ecrã indica a seguinte
simbologia:
m
ZPŮSOB POUŽ T
Váhu nelze používat pro veřejné, lékařské nebo komerční účely.
NOTA: para pesar-se novamente, descer da balança para pesar
pessoas, aguardar que a indicação do peso desapareça e subir uma
outra vez.
A balança para pesar pessoas desliga-se automaticamente após 10
segundos de inatividade.
É aconselhável remover as pilhas do aparelho não utilizado por um longo
período de tempo.
Solução
Trocar as pilhas.
m
O N M
m
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k
použití, zejména varování týkající se bezpečnosti, a
dodržujte je. Uschovejte tento návod spolu s příslušnou
ilustrovanou příručkou po celou dobu životnosti zařízení
pro případ konzultace. V případě postoupení přístroje
třetí osobě odevzdejte také kompletní dokumentaci.
m
nerozeb re
Possível causa
Pilha
descarregada (a
balança desligase em poucos
segundos).
Balança
sobrecarregada.
CD
Vážený zákazníku, IMETEC Vám děkuje za zakoupení tohoto výrobku. Jsme
přesvědčeni, že oceníte kvalitu a spolehlivost tohoto přístroje, navrženého a
vyrobeného s prvořadým ohledem na uspokojení zákazníka.
• A medição iniciará automaticamente com o sinal
“----” que se desloca de cima para baixo.
• Ao concluir a medição, os resultados de Peso, % Massa gorda (Fat), %
Água (Water), % massa muscular (Muscle) são exibidos duas vezes e,
em seguida, a balança é desligada automaticamente.
Problema
O ecrã indica a seguinte
simbologia:
m
Návod k použití OSOBNÍ VÁHY
▼
P
ME EC
m
m
m
m
m
N
m
m
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement