Velleman | VDL4DL | Datasheet | Velleman vdl4dl

VDL4DL – 4” ROTATING DISCO LIGHT
1. Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment.
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialised company for recycling.
This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.
Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for buying this 4” rotating disco light! Read this manual carefully before bringing the device into service. Make sure that the device
was not damaged in transit. If the device is damaged, you should contact your dealer and postpone installation of this device.
2. Safety Instructions
Protect this device against rain and moisture.
Unplug the supply cable before you open the housing.
• Damage caused by disregarding certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept
responsibility for the ensuing defects or problems.
• Do not switch the device on immediately if it has been exposed to changes in temperature. Protect the device against damage by
leaving it switched off until it has reached room temperature.
• Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the specifications of this manual.
• Do not crimp the power cord and protect it against damage from sharp edges. Ask an authorised dealer to replace the cord if necessary.
• Always disconnect the device from the mains when it is not in use or when you wish to clean it. Only handle the power cord by the plug.
Never pull out the plug by tugging the power cord.
• Do not look directly into the light source as sensitive people may go into epileptic seizure if they do.
• There may be some smoke or a particular smell when the device is activated for the first time. This is normal and the smell will gradually
disappear.
• Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty. Keep the device away from children and
unauthorised users.
3. General Guidelines
• Only operate this device with the supplied power adapter. Do not use the VDL4DL outdoors.
• Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.
• Select a location where the device will be protected against extreme heat, moisture and dust. Respect a min. distance of 50cm between
the projector and the illuminated surface.
• Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it. Do not permit operation by unqualified people. Any damage
that may occur will probably be caused by unprofessional use of the device.
• Use the original packaging if the device is to be transported.
• Note that all modifications of the device are forbidden for safety reasons.
• Only use the device for its intended purpose. All other uses may lead to short circuits, burns, electroshocks, lamp explosion, crash, etc.
Using the device in an unauthorised way will void the warranty and may damage the device.
4. Installing or Replacing the Lamp
Turn the plastic ball counterclockwise gently while holding the ring between the base and the ball. Remove the old lamp and insert a new
one, screwing it clockwise to fix it. Only install the lamp when the device is unplugged from the mains. Replace the lamp if it is damaged but
take care to let the lamp cool down before you do this.
Do not install lamps with a higher wattage than that for which the device was designed. Use one 12V/5W lamp, E10 socket.
VDL4DL
1
VELLEMAN
5. Installation
CAUTION
: Make sure there are no inflammables within a radius of 50cm when you are mounting the device. Connect the device to the
mains using the supplied AC adapter. Do not connect the device to the mains directly.
6. Operating Instructions
Insert the adapter’s DC jack into the device and connect the other end with the mains. Put the ON/OFF button in the
ON-position. The device starts rotating at a steady pace. Put the ON/OFF button in the OFF-position to deactivate
the device.
7.
Cleaning and Maintenance
1. All screws should be tightened and free of corrosion.
2. The housing, mounting supports and connections should not be modified or tampered with e.g. do not drill extra holes in mounting
supports, do not change the location of the connections, …
3. The electric power supply cables should be undamaged. Have this device installed by a qualified technician.
4. The moving parts must show no traces of wear and tear and should be well-balanced.
5. Disconnect the device from the mains before cleaning it.
6. Wipe the device clean regularly using a moist and clean cloth. Do not use alcohol or solvents on the device.
7. The user should only replace the lamp and the fuse when necessary (see also 4. Installing or Replacing the Lamp on page 1). Actual
repairs should always be handled by a qualified technician. Order any spare parts you may need with your local dealer.
8. Technical Specifications
Power Supply
Power Consumption
Dimensions
Total Weight
Lamp
Max. Ambient Temperature
adapter 12Vac / 1A
15W max.
230 x 135 x 135mm
1.1kg
1 x 12V / 5W, E10 socket (order LAMP4DL with Velleman)
45°C
The information in this manual is subject to change without prior notice.
VDL4DL – 4” DRAAIEND DISCOLICHT
1. Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan
toebrengen aan het milieu.
Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf
terechtkomen voor recyclage.
U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Heeft u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.
Dank u voor uw aankoop ! Lees de handleiding van dit 4” draaiend discolicht aandachtig voor u het toestel in gebruik neemt. Ga na of het
toestel werd beschadigd tijdens het transport. Zo ja, stel dan de installatie van het toestel uit en raadpleeg uw dealer.
VDL4DL
2
VELLEMAN
2. Veiligheidsinstructies
Bescherm dit toestel tegen regen en vochtigheid.
Ontkoppel de voedingskabel en open dan pas de behuizing.
• De garantie geldt niet voor schade die werd veroorzaakt door het negeren van de richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de
verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
• U mag het toestel niet onmiddellijk inschakelen indien het werd blootgesteld aan temperatuurschommelingen. Om beschadiging te
vermijden, moet u wachten tot het toestel kamertemperatuur heeft bereikt.
• De beschikbare spanning mag niet hoger zijn dan de spanning die wordt vermeld in de specificaties.
• De voedingskabel mag niet worden gekrimpt of beschadigd door scherpe voorwerpen. Laat uw dealer een nieuwe voedingskabel
aanbrengen indien nodig.
• Ontkoppel het toestel voor u het reinigt en wanneer het niet in gebruik is. Raak de voedingskabel enkel aan via de plug en trek nooit aan de
voedingskabel om de plug los te koppelen.
• Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron. De lichtbron kan bij sommige mensen leiden tot een aanval van epilepsie.
• Wanneer u het toestel voor het eerst aansluit, kan dit gepaard gaan met rookontwikkeling en een bepaalde geur. Dit is normaal en de
geur zal geleidelijk aan verdwijnen.
• Schade veroorzaakt door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie. Houd dit toestel
uit de buurt van kinderen en amateurs.
3. Algemene Richtlijnen
• Gebruik dit toestel enkel met de meegeleverde vermogensadapter. Gebruik de VDL4DL niet buitenshuis.
• Schud het toestel niet dooreen. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en de bediening van dit toestel.
• Installeer het toestel op een plaats waar het niet wordt gehinderd door vochtigheid, stof en extreme temperaturen. Behoud een min.
afstand van 50cm tussen de projector en het verlichte oppervlak.
• Maak u eerst vertrouwd met de werking van dit toestel. Ongeschoolde personen mogen dit toestel niet gebruiken. Meestal is
beschadiging het gevolg van onprofessioneel gebruik.
• Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneer u het toestel vervoert.
• Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel.
• Gebruik het toestel enkel voor de toepassingen die hier worden beschreven om kortsluitingen, brandwonden, elektroshocks, gevaar voor
ontploffing van de lampen, enz. te vermijden. Het toestel kan worden beschadigd en de garantie vervalt automatisch indien u het toestel
op een ongeoorloofde manier gebruikt.
4. Lamp inbrengen of vervangen
Draai de plastieken bal voorzichtig in tegenwijzerzin en houd daarbij de ring tussen de voet en de bal stevig vast. Verwijder de oude lamp en
draai de nieuwe in wijzerzin vast. Breng de nieuwe lamp enkel aan indien het toestel niet is aangesloten op het lichtnet. Vervang de lamp
indien ze beschadigd is maar laat ze dan wel eerst afkoelen.
Gebruik nooit een lamp met een te hoog wattage. Gebruik een 12V/5W lamp met E10 fitting.
5. Installatie
OPGELET
: Zorg ervoor dat er zich in een straal van 50cm rond de montageplaats geen licht ontvlambare producten bevinden. Sluit het
toestel aan op het lichtnet via de meegeleverde AC adapter. Sluit het toestel nooit rechtstreeks aan op het lichtnet.
6. Bedieningsinstructies
Sluit de DC jack van de adapter aan op het toestel en sluit het andere uiteinde aan op het lichtnet. Plaats de ON/OFF
knop in de ON-stand. Het toestel begint aan een vast tempo te draaien. Plaats de ON/OFF knop in de OFF-stand om
het toestel uit te schakelen.
VDL4DL
3
VELLEMAN
7. Reiniging en onderhoud
1. Alle gebruikte schroeven moeten goed zijn aangespannen en mogen geen sporen van roest vertonen.
2. De vorm van de behuizing, het montagemateriaal en de aansluitingen moet onveranderd blijven bv. geen extra gaten boren in
montagebeugels, de aansluitingen niet bewerken, enz.
3. De voedingskabels mogen niet beschadigd zijn. Laat het toestel installeren door een geschoold technicus.
4. De bewegende onderdelen mogen geen sporen van slijtage vertonen en moeten goed uitgebalanceerd zijn.
5. Koppel het toestel los van het lichtnet voor u het reinigt.
6. Veeg het toestel geregeld schoon met een propere en vochtige doek. Gebruik geen alcohol of solventen om het toestel te reinigen.
7. De gebruiker mag enkel de lamp en de zekering vervangen (zie ook 4. Lamp inbrengen of vervangen op blz. 3). Alle herstellingen
moeten worden uitgevoerd door een geschoold technicus. Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw plaatselijke verdeler.
8. Technische specificaties
Voeding
Verbruik
Afmetingen
Totaal gewicht
Lamp
Max. omgevingstemperatuur
adapter 12Vac / 1A
max. 15W
230 x 135 x 135mm
1.1kg
1 x 12V / 5W, E10 fitting (bestel de LAMP4DL bij ons)
45°C
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
VDL4DL – LUMIERE DISCO ROTATIVE 4”
1. Introduction
Aux résidents de l'Union Européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que, si l'appareil est jeté après sa vie, il peut nuire à l'environnement.
Ne jetez pas cet appareil (et des piles éventuelles) parmi les déchets ménagers; il doit arriver chez une firme spécialisée pour
recyclage.
Vous êtes tenu à porter cet appareil à votre revendeur ou un point de recyclage local.
Respectez la législation environnementale locale.
Si vous avez des questions, contactez les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lisez attentivement le manuel de cette lumière disco rotative 4” avant la mise en service de
l’appareil. Vérifiez si l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Si c'est le cas, remettez l'installation de l'appareil à plus tard et
consultez votre revendeur.
2. Prescriptions de sécurité
Protégez l’appareil contre la pluie et l’humidité.
Débranchez le câble d’alimentation avant d’ouvrir le boîtier.
• La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce manuel et votre revendeur déclinera
toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
• L'appareil peut être endommagé quand il a été subi à des variations de température. Dans ce cas-ci, il faut attendre à ce que l'appareil
ait atteint la température ambiante avant de l'utiliser.
• La tension disponible ne peut pas dépasser la tension max. mentionnée dans les spécifications.
VDL4DL
4
VELLEMAN
• Le câble d'alimentation ne peut pas être serti ou endommagé par des objets tranchants. Dans ce cas-là, demandez à votre revendeur
de remplacer le câble d'alimentation.
• Débranchez le VDL4DL avant de le nettoyer et lorsqu'il n'est pas en usage. Tirez toujours la fiche pour débrancher l'appareil.
• Ne regardez pas directement la source lumineuse, comme ceci peut occasionner des crises d'épilepsie chez des personnes sensibles.
• La mise en service peut s’accompagner de l’apparition de fumée et d’une odeur particulière. Ceci est normal et l’odeur disparaîtra après
un certain temps.
• Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil du côté du client ne tombent pas sous la garantie. Tenez votre VDL4DL à
l'écart d'amateurs et de jeunes enfants.
3. Directives générales
• Utilisez cet appareil toujours avec l’adaptateur de puissance inclus. L'appareil convient uniquement pour usage à l'intérieur.
• Evitez de secouer l'appareil et traitez l'appareil avec circonspection pendant l'installation et l'opération.
• Choisissez un lieu de montage protégé contre l’humidité, les poussières et les extrêmes de température. Respectez une distance min.
de 50cm entre le projecteur et la surface cible.
• Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'appareil. Il est interdit aux personnes non qualifiées d'opérer cet appareil. La plupart des
dégâts sont causés par un usage non professionnel.
• Transportez l'appareil dans son emballage d'origine.
• Il est interdit de modifier l'appareil pour des raisons de sécurité.
• Employez le VDL4DL uniquement pour les applications décrites dans ce manuel afin d'éviter les courts-circuits, les brûlures, les
électrochocs, etc. Un usage interdit peut occasionner des dommages et annule d'office la garantie.
4. Insérer ou remplacer l’ampoule
Tournez la boule en plastique prudemment dans le sens des aiguilles d’une montre en tenant la bague entre la base et la boule. Enlevez
l’ancienne ampoule, insérez la nouvelle et vissez-la dans le sens des aiguilles d’une montre. Vous pouvez uniquement remplacer une
ampoule lorsque l’appareil n’est pas connecté au réseau. Remplacez toute ampoule endommagée mais attendez à ce qu’elle ait refroidi.
N’employez jamais une lampe dont la puissance en watts est trop élevée. N’utilisez rien qu’une ampoule 12V/5W, culot E10.
5. Installation
ATTENTION
: Enlevez tous les produits inflammables dans un rayon de 50cm du lieu de montage. Branchez l’appareil au réseau à
l’aide de l’adaptateur CA inclus. Il est interdit de brancher l’appareil directement au réseau.
6. Instructions d’opération
Insérez le jack CC de l’adaptateur dans l’appareil et branchez l’autre extrémité au réseau. Mettez le bouton ON/OFF dans la position ON.
L’appareil commence sa rotation à une vitesse fixe. Mettez le bouton ON/OFF dans la position OFF pour désactiver l’appareil.
7.
Nettoyage et entretien
1. Serrez les écrous et les vis et vérifiez qu’elles ne sont pas rouillées.
2. Laissez la forme du boîtier, de supports éventuels et des connexions intactes p.ex. il est interdit de creuser des trous additionnels dans
un support ou de modifier les connexions, etc.
3. Les câbles d'alimentation ne peuvent pas être endommagés. Demandez à un technicien qualifié d'installer l'appareil.
4. Les parties bougeantes ne peuvent montrer aucun signe d’usure et doivent être bien balancées.
5. Déconnectez l’appareil du réseau avant de le nettoyer.
6. Essuyez l’appareil régulièrement à l’aide d’un chiffon propre et humide. Evitez l’usage d’alcool et de solvants.
7. L’utilisateur peut uniquement remplacer l’ampoule et le fusible (voir également 4. Insérer ou remplacer l’ampoule à la page 3). Un
technicien qualifié doit s’occuper des réparations éventuelles. Commandez des pièces de rechanges éventuelles chez votre revendeur.
8. Spécifications techniques
Alimentation
Consommation
Dimensions
Poids total
Ampoule
Température ambiante max.
adaptateur 12Vca / 1A
max. 15W
230 x 135 x 135mm
1.1kg
1 x 12V / 5W, culot E10 (commandez la LAMP4DL chez nous)
45°C
Les informations dans ce manuel peuvent être modifiées sans notification préalable.
VDL4DL
5
VELLEMAN
VDL4DL – ILUMINACIÓN DISCO GIRATORIA 4"
1. Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas eventuales) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva
este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.
Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
¡Gracias por haber comprado la VDL4DL! Lea cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usarla. Verifique si el aparato ha
sufrido algún daño en el transporte antes de la puesta en marcha. Si es el caso, no conecte el aparato a la red y póngase en contacto con
su distribuidor.
2. Instrucciones de seguridad
No exponga este equipo a lluvia ni humedad.
Desconecte el cable de alimentación de la red antes de abrir la caja.
• Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será
responsable de ningún daño ni de otros problemas resultantes.
• No conecte el aparato si ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura. Espere hasta que el aparato llegue a la temperatura
ambiente.
• Asegúrese de que la tensión de red no sea mayor que la tensión indicada en las especificaciones.
• No aplaste el cable de alimentación y protéjalo contra posibles daños causados por algún tipo de superficie afilada. Si es necesario,
pida a su distribuidor reemplazar el cable de alimentación.
• Desconecte siempre el aparato si no va a usarlo durante un largo período de tiempo o antes de limpiarlo. Tire siempre del enchufe para
desconectar el cable de red, nunca del propio cable.
• No mire directamente a la fuente de luz. Esto puede causar un ataque epiléptico.
• Puede producirse humo u olor durante la primera puesta en marcha. Es normal y el humo o el olor desaparecerán poco a poco.
• Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía. Mantenga la VDL4DL lejos del alcance de
personas no capacitadas y niños.
3. Normas generales
• Utilice este aparato siempre con el adaptador de red incluido. El aparato sólo está permitido para el uso en interiores.
• No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante la instalación y la reparación.
• Seleccione un lugar de montaje donde el aparato no esté expuesto a polvo, humedad ni calor extremo. Respete una distancia de mín.
50cm entre el proyector y el área iluminada.
• Familiarícese con el funcionamiento del aparato. Sólo personas cualificadas pueden manejar este aparato. La mayoría de los daños son
causados por un uso inadecuado.
• Transporte el aparato en su embalaje original.
• Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.
• Utilice sólo la VDL4DL para aplicaciones descritas en este manual a fin de evitar p.ej. cortocircuitos, quemaduras, descargas eléctricas,
explosión de la lámpara, etc. Un uso desautorizado puede causar daños y anula la garantía completamente.
4. Introducir o reemplazar una lámpara
Gire la bola de plástico cuidadosamente en sentido contrario a las agujas del reloj manteniendo el anillo entre la base y la bola. Saque la
lámpara vieja, introduzca la nueva y atorníllela en el sentido de las agujas del reloj. Desconecte el aparato de la red antes de instalar o
reemplazar una lámpara. Deje que la lámpara se enfríe antes de reemplazarla.
VDL4DL
6
VELLEMAN
No use lámparas con más vatios porque éstas generan temperaturas para las que este aparato no ha sido diseñado. Use sólo una bombilla
de 12V/5W, casquillo E10.
5. Instalación
¡OJO!
: Quite todo material inflamable en un radio de 50cm alrededor del aparato. Conecte el aparato a la red con el adaptador
CA incluido. No conecte el aparato directamente a la red.
6. Instrucciones de operación
Introduzca el jack CC del adaptador en el aparato y conecte el otro extremo a la red. Coloque el botón ON/OFF en la posición ON. El
aparato empieza a girar con una velocidad fija. Coloque el botón ON/OFF en la posición OFF para desactivar el aparato.
7. Limpieza y mantenimiento
1. Apriete bien las tuercas y los tornillos y verifique que no hay señales de oxidación.
2. No modifique la caja, los soportes y las conexiones p.ej. no taladre agujeros adicionales en un soporte o no modifique las conexiones,
etc.
3. No dañe los cables de alimentación. Contacte con un técnico especializado para instalar el aparato.
4. Las partes móviles no pueden mostrar ningún rastro de desgaste y deben estar bien equilibradas.
5. Desconecte el aparato de toda fuente antes de limpiarlo.
6. Limpie el aparato regularmente con un paño húmedo. Evite el uso de alcohol y de disolventes.
7. El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza salvo los fusibles y las bombillas (véase "4. Introducir o
reemplazar una lámpara). El mantenimiento debe llevarse a cabo por personal especializado. Contacte con su distribuidor si necesita
piezas de recambio.
8. Especificaciones
Alimentación
Consumo
Dimensiones
Peso total
Lámpara
Temperatura ambiente máx.
adaptador 12Vca / 1A
máx. 15W
230 x 135 x 135mm
1.1kg
1 x 12V / 5W, casquillo E10 (referencia LAMP4DL)
45°C
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.
VDL4DL – DREHENDE DISCO-EFFEKTKUGEL 4”
1. Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus
der Umwelt Schaden zufügen kann.
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien
müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.
Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.
Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf des VDL4DL! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie
zuerst, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in
Verbindung.
VDL4DL
7
VELLEMAN
2. Sicherheitshinweise
Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.
Trennen Sie das Gerät vor Öffnen vom Netz.
• Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus
resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
• Nehmen Sie das Gerät nicht sofort in Betrieb, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Lassen Sie das
Gerät solange ausgeschaltet, bis es die Zimmertemperatur erreicht hat.
• Vergewissern Sie sich, dass die anzuschließende Netzspannung nicht höher ist als die Netzspannung beschrieben im Punkt 8
“Technische Daten“.
• Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Bei Beschädigungen soll
eine Fachkraft das Kabel ersetzen.
• Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz. Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an
und ziehen Sie nie an der Netzleitung.
• Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle da bei empfindlichen Menschen epileptische Anfälle ausgelöst werden können.
• Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu Rauch- und Geruchserzeugung kommen. Dies ist normal und Rauch oder Geruch werden
allmählich verschwinden.
• Beachten Sie, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den
Garantieanspruch fallen. Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
3. Allgemeine Richtlinien
• Das Gerät ist nur für den Betrieb am mitgelieferten Netzteil zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen
konzipiert.
• Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Bedienung des Gerätes.
• Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät keinem Staub, keiner Feuchtigkeit und extremen Temperaturen
ausgesetzt wird. Sorgen Sie für einen Abstand von min. 50 cm zwischen den Lichtaustritt vom Gerät und der zu beleuchteten
Oberfläche.
• Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von
Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Meist ist die Beschädigung des Gerätes das Ergebnis von
unfachmännischer Bedienung.
• Verwenden Sie die Originalverpackung, wenn das Gerät transportiert werden soll.
• Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
• Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt
führen und erlischt der Garantieanspruch. Jede andere Verwendung ist mit Gefahren wie Kurzschluss, Brandwunden, elektrischem
Schlag, Lampenexplosion, usw. verbunden.
4. Lampenwechsel
Drehen Sie die Plastikkugel vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn und halten Sie den Ring dabei zwischen dem Fuß und der Kugel fest.
Entfernen Sie die alte Lampe und drehen Sie eine neue im Uhrzeigersinn ein. Setzen Sie eine Lampe nur bei uneingeschaltetem Gerät ein.
Wechseln Sie jede beschädigte Lampe. Lassen Sie die Lampe aber erst abkühlen.
Setzen Sie keine Lampen mit einer höheren Leistungsangabe ein. Verwenden Sie eine 12V/5W-Lampe mit E10-Fassung.
5. Installation
ACHTUNG
VDL4DL
: Entfernen Sie alle entflammbaren Materialen in einem Abstand von 50cm. Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte
AC-Netzteil an das Netz an. Schließen Sie das Gerät nie direkt an das Netz an.
8
VELLEMAN
6. Anwendung
Stecken Sie den DC-Jack des Adapters in das Gerät und verbinden Sie das andere Ende mit dem Netz. Stellen Sie
den ON/OFF-Schalter auf ON. Das Gerät fängt an, mit fester Geschwindigkeit zu drehen. Stellen Sie den ON/OFFSchalter auf OFF, um das Gerät auszuschalten.
7. Reinigung und Wartung
1. Alle verwendeten Schrauben müssen fest angespannt werden und dürfen keine Rostspuren zeigen.
2. Das Gehäuse, die Linsen, die Montagebügel und der Montageort (z.B. Decke oder Gebinde) dürfen nicht angepasst werden, z.B.
bohren Sie keine zusätzlichen Löcher in Montagebügel, verändern Sie die Anschlüsse nicht, usw.
3. Sorgen Sie dafür, dass die Netzkabel nicht beschädigt werden. Lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft installieren.
4. Die mechanisch bewegenden Teile dürfen keinen Verschleiß aufweisen.
5. Trennen Sie das Gerät vom Netz ehe Sie mit den Servicearbeiten anfangen.
6. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel.
7. Außer Lampen und Sicherung gibt es keine zu wartenden Teile (siehe 4. Lampenwechsel). Wartung ist einer autorisierten Fachkraft
vorbehalten. Bestellen Sie eventuelle Ersatzunterteile bei Ihrem Fachhändler.
8. Technische Daten
Spannungsversorgung
Verbrauch
Abmessungen
Gesamtgewicht
Lampe
Max. Umgebungstemperatur
Adapter 12Vac / 1A
max. 15W
230 x 135 x 135mm
1.1kg
1 x 12V / 5W, E10-Fassung (Best.-Nr. LAMP4DL)
45°C
Änderungen in Technik und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
VDL4DL
9
VELLEMAN
Download PDF