da tilbehør 2 nl accessoires 4 en accessories 6 et tarvikud 8 fi

DA
NL
EN
ET
FI
FR
DE
EL
TILBEHØR
ACCESSOIRES
ACCESSORIES
TARVIKUD
VARUSTEET
ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
2
4
6
8
10
12
14
16
IT
LV
NO
PT
RU
ES
SV
ACCESSORI
PIEDERUMI
TILBEHØR
ACESSÓRIOS
АКСЕССУАРЫ
ACCESORIOS
TILLBEHÖR
18
20
22
24
26
28
30
2
www.electrolux.com
SIKKERHEDSANVISNINGER
BRUG
ADVARSEL
Risiko for personskade eller forbrændinger.
• Fjern al emballagen.
• Brug ikke en beskadiget wok.
• Brug kun wok'en på en induktionskogesektion.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Wok'ens specifikationer må ikke ændres.
• Brug ikke wok'en som arbejds- eller som
frasætningsplads.
• Wok'en og dens håndtag kan blive meget varme under drift. Brug altid handsker til at flytte wok'en.
• Drej wok'ens håndtag indad, væk fra apparatets kant.
ADVARSEL
Der er fare for brand eller eksplosion.
• Brug ikke tilbehøret på en gasring. Der
kan slippe gas ud.
• Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare dampe, når de opvarmes. Hold
flammer eller opvarmede genstande væk
fra fedtstoffer og olie, når du tilbereder
mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie udsender, kan forårsage selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indeholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere temperatur end olie, der bruges for første
gang.
• Forsøg ikke at slukke en brand med
vand. Frakobl apparatet, og dæk flammen med et låg eller et brandtæppe.
ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af tilbehøret.
• Brug ikke wok'en på en el-kogesektion.
• Lad ikke wok'en koge tør.
• Brug ikke skarpt bestik eller skrabere,
der er fremstillet af skarpe eller hårde
materialer (rustfrit stål, aluminium, keramik), til at vende eller fjerne den tilberedte madvare. Vi anbefaler træredskaber til
madlavning.
ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af apparatet.
• Lad ikke wok'en falde ned på støtten.
• Løft altid wok'en, når du skal flytte den
på kogesektionen. Wok'ens bund kan
forårsage ridser på glaskeramikken.
VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af tilbehøret.
• Tilbehøret må ikke komme i opvaskemaskinen. Det kan beskadige slip-let belægningen.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre tilbehøret.
• Rengør tilbehøret med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske
genstande.
PRODUKTBESKRIVELSE
Dette unikke wok-sæt er kun til brug sammen med induktionsapparater.
FØR IBRUGTAGNING
Rengør kogegrejet med varmt vand og opvaskemiddel før ibrugtagning.
Det giver dig alle fordelene fra en traditionel
rundbundet wok, men giver også hastigheden og kontrollen fra induktion.
DANSK
3
DAGLIG BRUG
• Du kan bruge tilbehøret uden problemer
på Infinite-kogezoner og zoner med diametre på 180 mm og 210 mm.
• Sæt støtten centralt rundt om induktionszonen med gummifødderne på det
keramiske glas på apparatet.
• Sæt tilbehøret på støtten.
• Du kan bruge tilbehøret på et gasapparat, men uden støtten. Du kan ikke bruge
støtten sammen med tilbehøret på et
gasapparat.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengør altid kogegrejet efter brug.
Brug altid kogegrej med en ren bund.
Brug varmt sæbevand og en blød børste
eller svamp til at rengøre tilbehøret
4
www.electrolux.com
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan de accessoire.
GEBRUIK VAN HET APPARAAT
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of brandwonden.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Gebruik nooit een beschadigde wok.
• Gebruik de wok uitsluitend op een inductiekookplaat.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van de wok mag niet
worden veranderd.
• De wok mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
• De wok en de hendels ervan worden tijdens het koken heet. Gebruik altijd
handschoenen om de wok te verplaatsen.
• Draai de handgrepen van de wok naar
binnen, weg van de randen van het apparaat.
WAARSCHUWING!
Brand- of explosiegevaar.
• Gebruik het accessoire niet op een gasring. Gas kan lekken.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of
verwarmde voorwerpen uit de buurt van
vet en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Probeer niet om een brand te blussen
met water. Haal het apparaat uit het
stopcontact en dek de vlammen af met
een deksel of blusdeken.
• Gebruik de wok niet op een elektromagnetische kookplaat.
• Laat de wok niet droogkoken.
• Gebruik geen scherp bestek of schrapers van scherpe of harde materialen
(roestvrij staal, aluminium, keramisch) om
het te bakken voedsel om te draaien of
uit de pan te halen. Wij bevelen houten
keukengerei aan.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Laat de wok niet op de standaard vallen.
• Til de wok altijd op als u de wok moet
verplaatsen op de kookplaat. De onderkant van de wok kan krassen veroorzaken op de glaskeramiek.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan de accessoire.
• De accessoire is niet geschikt voor de afwasautomaat. De anti-aanbaklaag kan
hierdoor beschadigd raken.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
de accessoire te reinigen.
• Maak de accessoire schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Deze unieke wokset is alleen bedoeld voor
gebruik met inductie-apparaten.
Het biedt alle voordelen van een traditionele wok met ronde bodem, maar met de
snelheid en regeling van inductie.
NEDERLANDS
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Maak het kookgerei vóór het eerste gebruik
schoon met warm water en afwasmiddel.
DAGELIJKS GEBRUIK
• U kunt de accessoire zonder problemen
gebruiken op de Infinite-kookzones en
zonediameters van 180 mm en 210 mm.
• Plaats de steun in het midden van de inductiezone, met de rubberen voet op het
keramische glas van het apparaat.
ONDERHOUD EN REINIGING
Maak het kookgerei na ieder gebruik
schoon.
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
Maak de accessoire schoon in een heet
sopje en een zachte borstel of spons.
• Zet de accessoire op de steun.
• U kunt de accessoire gebruiken op een
gasapparaat maar gebruiken het dan
niet met de steun. U kunt de steun op
een gasapparaat niet gebruiken met de
accessoire.
5
6
www.electrolux.com
SAFETY INSTRUCTIONS
USE
WARNING!
Risk of injury or burns.
•
•
•
•
•
•
•
•
Remove all the packaging.
Do not use a damaged wok.
Use the wok only on an induction hob.
Use this appliance in a household environment.
Do not change the specification of the
wok.
Do not use the wok as a work surface or
as a storage surface.
The wok and its handles can become
hot when in operation. Always use
gloves to move the wok.
Turn the wok handle inwards, away from
the edge of the appliance.
WARNING!
Risk of fire or explosion.
• Do not use the accessory on a gas ring.
Gas can escape.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower temperature than oil used for the first time.
• Do not try to extinguish a fire with water.
Disconnect the appliance and cover the
flame with a lid or a fire blanket.
WARNING!
Risk of damage to the accessory.
• Do not use the wok on a radiant hob.
• Do not let the wok boil dry.
• Do not use sharp cutlery or scrapers
made of sharp or hard materials (Stainless steel, Aluminium, Ceramic) to turn or
remove the cooked item. We recommend wooden cooking utensils.
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• Do not drop the wok on the stand.
• Always lift the wok up when you have to
move it on the cooking surface. The bottom of the wok can cause scratches on
the glass ceramic.
CARE AND CLEANING
WARNING!
Risk of damage to the accessory.
• Do not clean the accessory in the Dishwasher. It can damage the non-stick
coating.
• Do not use water spray and steam to
clean the accessory.
• Clean the accessory with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
PRODUCT DESCRIPTION
This unique wok set is for use with induction appliances only.
BEFORE FIRST USE
Clean the cookware with warm water and a
cleaning agent before first use.
It gives you all the advantages of traditional
round bottom Wok cooking, but with the
speed and control of induction.
ENGLISH
7
DAILY USE
• You can use the accessory with no
problems on Infinite cooking zones and
zone diameters of 180 mm and 210 mm.
• Put the support centrally around the induction zone, with the rubber feet sitting
on the ceramic glass of the appliance.
CARE AND CLEANING
Clean the cookware after each use.
Always use cookware with a clean bottom.
Clean the accessory with hot soapy water
and a soft brush or sponge
• Put the accessory on the support.
• You can use the accessory on a gas appliance, but do not use it with the support. You cannot use the support with
the accessory on a gas appliance.
8
www.electrolux.com
OHUTUSJUHISED
KASUTAMINE
HOIATUS
Vigastus- või põletusoht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Ärge kasutage vigastatud wokki.
Kasutage wokki ainult induktsioonpliidil.
Kasutage seda seadet ainult kodustes tingi‐
mustes.
Ärge muutke woki tehnilisi omadusi.
Ärge kasutage wokki tööpinna ega hoiukoha‐
na.
Wok ja selle käepidemed võivad kasutamise
ajal kuumaks minna. Woki liigutamiseks kasu‐
tage alati kindaid.
Keerake woki käepide pliidi keskele, eemale
seadme äärtest.
HOIATUS
Plahvatuse või tulekahju oht!
• Ärge kasutage tarvikut gaasipõletil. Gaas võib
lekkida.
• Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid eraldada
süttivaid aure. Kui kasutate toiduvalmistamisel
õli või rasvu, hoidke need eemal lahtisest lee‐
gist või kuumadest esemetest.
• Väga kuumast õlist eralduvad aurud võivad
iseeneslikult süttida.
• Kasutatud õli, milles võib leiduda toidujääke,
võib süttida madalamal temperatuuril kui ka‐
sutamata õli.
• Ärge püüdke leeki kustutada veega! Lülitage
seade vooluvõrgust lahti ja summutage leek
potikaane või kustutustekiga.
HOIATUS
Tarviku vigastamise või kahjustamise
oht!
• Ärge kasutage wokki soojustkiirgaval pliidil.
• Ärge laske wokil kuivaks keeda.
• Valmistatava roa ümberpööramiseks või plaa‐
dilt äravõtmiseks ei tohi kasutada teravaid
söögiriistu ega kõvadest materjalidest (rooste‐
vabast terasest, alumiiniumist, keraamikast)
pannilabidaid. Soovitatav on kasutada puust
köögiriistu.
HOIATUS
Seadme vigastamise või kahjustamise
oht!
• Ärge pillake wokki tugialusele.
• Kui teil on vaja wokki pliidiplaadil liigutada,
tõstke see alati üles. Woki põhi võib keraami‐
list plaati kriimustada.
HOOLDUS JA PUHASTUS
HOIATUS
Tarviku vigastamise või kahjustamise
oht!
• Ärge peske tarvikut nõudepesumasinas. See
võib rikkuda mittenakkuvat pinda.
• Ärge kasutage tarviku puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
• Puhastage tarvikut pehme niiske lapiga. Kasu‐
tage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge
kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐
me, lahusteid ega metallist esemeid.
SEADME KIRJELDUS
See ainulaadne wokikomplekt on mõeldud kasu‐
tamiseks ainult induktsioonpliidil.
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Enne esmakordset kasutamist peske toiduval‐
mistusnõusid sooja vee ja nõudepesuvahendiga.
Lisaks traditsioonilisele ümara põhjaga wok-pan‐
ni eelistele saate nautida ka induktsioonimeetodi
kiirust ja täpsust.
EESTI
9
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
• Ilma takistusteta võite tarvikut kasutada Infini‐
te-keeduväljadel ja 180 mm ja 210 mm dia‐
meetriga keeduväljadel.
• Asetage tugialus täpselt induktsioonivälja üm‐
ber, nii et kummist tugijalad jäävad seadme
klaaskeraamilisele pinnale.
PUHASTUS JA HOOLDUS
Puhastage nõud pärast igakordset kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga keedunõusid.
Puhastamiseks kasutage sooja seebivett ja peh‐
met harja või käsna.
• Asetage tarvik tugialusele.
• Seda tarvikut võib kasutada ka gaasipliidil,
kuid sel juhul ärge tugialust kasutage. Tarviku
tugialust gaasiseadmel kasutada ei tohi!
10 www.electrolux.com
TURVALLISUUSOHJEET
KÄYTTÖ
VAROITUS!
Olemassa henkilövahinko- tai palovammavaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Älä käytä vaurioitunutta wokkia.
• Käytä wokkia ainoastaan induktiokeittotasolla.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta wokin teknisiä ominaisuuksia.
• Älä käytä wokkia työtasona tai säilytystasona.
• Wokki ja sen kahvat voivat kuumentua
käytön aikana. Käytä aina patalappuja
wokin siirtämiseen.
• Käännä wokin kahva sisäänpäin, laitteen
reunasta poispäin.
VAROITUS!
Olemassa on tulipalon tai räjähdyksen vaara.
• Älä käytä lisävarustetta kaasutoimisen
keittoalueen päällä. Kaasu voi vuotaa.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun
käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt
voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä yritä sammuttaa tulta vedellä. Kytke
laite irti sähköverkosta ja peitä liekit kannella tai sammutuspeitteellä.
VAROITUS!
Lisävaruste voi muutoin vaurioitua.
• Älä käytä wokkia säteilevän keittotason
päällä.
• Älä anna wokin kiehua kuiviin.
• Älä käytä teräviä ruokailuvälineitä tai terävistä tai kovista materiaaleista (ruostumaton teräs, alumiini, keraaminen) valmistettuja kaapimia kypsennettävän ruoan
kääntämiseen tai poistamiseen. Suosittelemme puisia keittiövälineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pudota wokkia kannattimeen.
• Nosta wokki aina irti keittotasosta sen liikuttamisen aikana. Wokin pohja voi naarmuttaa keraamista pintaa.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lisävaruste voi muutoin vaurioitua.
• Lisävarustetta ei saa pestä astianpesukoneessa. Muutoin tarttumaton pinta voi
vaurioitua.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä lisävarusteen puhdistamiseen.
• Puhdista lisävaruste kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
LAITTEEN KUVAUS
Tämä ainutkertainen wokkisetti on tarkoitettu käytettäväksi vain induktiolaitteiden
kanssa.
KÄYTTÖÖNOTTO
Puhdista keittoastia lämpimällä vedellä ja
pesuaineella ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Se tarjoaa kaikki perinteisen pyöreäpohjaisen wokin edut sekä induktiokeittotason
nopeuden ja hallittavuuden.
SUOMI
11
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
• Voit käyttää lisävarustetta ongelmitta Infinite-keittoalueilla ja halkaisijaltaan 180
mm:n ja 210 mm:n keittoalueilla.
• Aseta tukikappale keskitetysti induktiokeittoalueen ympärille niin, että kumijalat
ovat laitteen lasikeraamisella pinnalla.
HOITO JA PUHDISTUS
Puhdista keittoastia jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
Puhdista lisävaruste kuumalla saippuavedellä ja pehmeällä harjalla tai sienellä.
• Aseta lisävaruste tukikappaleen päälle.
• Voit käyttää lisävarustetta kaasulaitteen
päällä, kuitenkin ilman tukikappaletta. Tukikappaletta ei saa käyttää lisävarusteen
kanssa kaasulaitteen päällä.
12 www.electrolux.com
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
UTILISATION
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou de brûlures.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'utilisez pas de wok endommagé.
• N'utilisez le wok que sur une table de
cuisson à induction.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques du
wok.
• N'utilisez jamais le wok comme plan de
travail ou comme plan de stockage.
• En cours de fonctionnement, le wok et
ses poignées deviennent chauds. Utilisez
toujours des gants pour déplacer le wok.
• Tournez la poignée du wok vers l'intérieur, loin du bord de l'appareil.
AVERTISSEMENT
Risque d'explosion ou d'incendie.
• N'utilisez pas l'accessoire sur un brûleur
à gaz. Le gaz pourrait s'échapper.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile
n'ayant jamais servi.
• Ne tentez pas d'éteindre un incendie
avec de l'eau. Débranchez l'appareil et
couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture à incendie.
AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement de l'appareil.
• N'utilisez pas le wok sur une table de
cuisson à zone de cuisson radiante.
• Ne laissez pas le contenu du wok s'évaporer complètement.
• N'utilisez pas d'ustensiles coupants ni de
grattoirs en matériaux coupants ou durs
(inox, aluminium, céramique) pour retourner ou retirer les aliments cuits. Nous
vous conseillons d'utiliser des ustensiles
en bois.
AVERTISSEMENT
Risque de dommage de l'appareil.
• Ne lâchez pas le wok sur le socle.
• Soulevez toujours le wok lorsque vous
devez le déplacer sur la surface de cuisson. Le fond du wok peut causer des
rayures sur la vitrocéramique.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement de l'appareil.
• Ne lavez pas l'accessoire au lave-vaisselle. Vous risqueriez d'endommager le
revêtement anti-adhésif.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'accessoire.
• Nettoyez l'accessoire avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Cet ensemble wok unique est destiné aux
appareils à induction uniquement.
Il vous offre tous les avantages de la cuisson traditionnelle dans un wok à fond rond,
mais avec la vitesse et le contrôle de l'induction.
FRANÇAIS
13
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avant la première utilisation, nettoyez l'ustensile de cuisine à l'eau chaude avec un
produit nettoyant.
UTILISATION QUOTIDIENNE
• Vous pouvez utiliser l'accessoire sans
aucun problème sur les zones de cuisson Infinite et sur les zones de diamètre
180 mm et 210 mm.
• Centrez le support autour de la zone à
induction, les pieds en caoutchouc reposant sur la surface vitrocéramique de
l'appareil.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'ustensile après chaque utilisation.
Utilisez toujours un récipient dont le fond
est propre.
Pour nettoyer l'accessoire, utilisez de l'eau
chaude savonneuse et une brosse douce
ou une éponge.
• Placez l'accessoire sur le support.
• Vous pouvez utiliser l'accessoire sur un
appareil à gaz, mais dans ce cas, ne
l'utilisez pas avec le support. Vous ne
pouvez pas utiliser le support avec l'accessoire sur un appareil à gaz.
14 www.electrolux.com
SICHERHEITSHINWEISE
GEBRAUCH
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs- und Verbrennungsgefahr.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
• Verwenden Sie den Wok nicht, wenn er
beschädigt ist.
• Der Wok ist ausschließlich zur Verwendung auf einem Induktionskochfeld bestimmt.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Wok vor.
• Verwenden Sie den Wok nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
• Der Wok und seine Griffe können während des Betriebs heiß werden. Tragen
Sie stets Handschuhe beim Bewegen
des Woks.
• Drehen Sie den Wokgriff nach innen,
weg von der Kante des Geräts.
WARNUNG!
Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Verwenden Sie das Zubehörteil nicht auf
einem Gasbrenner. Es könnte Gas entweichen.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen
und erhitzte Gegenstände beim Kochen
mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen als frisches Öl einen
Brand verursachen.
• Löschen Sie eine Flamme nicht mit Wasser. Schalten Sie das Gerät aus und be-
decken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
WARNUNG!
Das Zubehörteil könnte beschädigt
werden.
• Verwenden Sie den Wok nicht auf einem
Strahlungskochfeld.
• Lassen Sie den Wok nicht leerkochen.
• Verwenden Sie kein scharfes Besteck
und keine Schaber aus scharfen oder
harten Materialien (Edelstahl, Aluminium,
Keramik), um zubereitete Speisen zu
wenden oder herauszunehmen. Wir
empfehlen Kochutensilien aus Holz.
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt werden.
• Lassen Sie den Wok nicht auf die Auflage fallen.
• Heben Sie den Wok stets an, wenn Sie
ihn auf dem Kochfeld umsetzen möchten. Der Boden des Woks kann sonst
Kratzer auf der Glaskeramik hinterlassen.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Das Zubehörteil könnte beschädigt
werden.
• Reinigen Sie das Zubehörteil nicht im
Geschirrspüler. Sonst kann die Antihaftbeschichtung beschädigt werden.
• Reinigen Sie das Zubehörteil nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Zubehörteil mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
DEUTSCH
15
GERÄTEBESCHREIBUNG
Dieses einzigartige Wok-Set ist ausschließlich zur Verwendung auf Induktionskochfeldern vorgesehen.
Es bietet Ihnen alle Vorteile des Kochens in
einem Wok mit rundem Boden, aber mit
der Geschwindigkeit und präzisen Regelung der Induktion.
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Reinigen Sie das Kochgeschirr vor dem
ersten Gebrauch mit warmem Wasser und
einem Reinigungsmittel.
TÄGLICHER GEBRAUCH
• Sie können das Zubehörteil problemlos
auf Infinite Kochzonen und Zonen mit einem Durchmesser von 180 mm und 210
mm verwenden.
• Platzieren Sie die Auflage mittig um die
Induktionskochzone mit den Gummifüßen auf der Glaskeramik des Gerätes.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Kochgeschirr nach jedem
Gebrauch.
Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit sauberen Böden.
Reinigen Sie das Zubehörteil in heißem
Wasser mit etwas Spülmittel und einer weichen Bürste oder einem Schwamm.
• Setzen Sie das Zubehörteil auf die Auflage.
• Sie können das Zubehörteil auf einem
Gasherd benutzen, aber nur ohne die
Auflage. Sie können die Auflage mit dem
Zubehörteil nicht auf einem Gasherd benutzen.
16 www.electrolux.com
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή εγκαυμάτων.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
• Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο γουόκ.
• Χρησιμοποιήστε το γουόκ μόνο σε επαγωγική
εστία.
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό
περιβάλλον.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές του γουόκ.
• Μη χρησιμοποιείτε το γουόκ ως επιφάνεια ερ‐
γασίας ή ως επιφάνεια απόθεσης αντικειμέ‐
νων.
• Το γουόκ και οι χειρολαβές του μπορεί να θερ‐
μανθούν κατά τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πά‐
ντα γάντια για να μετακινήσετε το γουόκ.
• Γυρίστε την λαβή του γουόκ προς τα μέσα, μα‐
κριά από την άκρη της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
• Μη χρησιμοποιείτε το αξεσουάρ σε δακτύλιο
αερίου. Μπορεί να διαφύγει αέριο.
• Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν εύφλε‐
κτους ατμούς όταν θερμαίνονται. Κρατάτε γυ‐
μνές φλόγες ή θερμά αντικείμενα μακριά από
λίπη και λάδι όταν τα χρησιμοποιείτε στο μα‐
γείρεμα.
• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ καυτό
λάδι, μπορούν να προκαλέσουν ακαριαία ανά‐
φλεξη.
• Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί να που
περιέχει υπολείμματα τροφίμων, μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά σε χαμηλότερη θερμο‐
κρασία από το λάδι που χρησιμοποιείται για
πρώτη φορά.
• Μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά με
νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή και καλύψτε
τη φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κου‐
βέρτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο αξε‐
σουάρ.
• Μη χρησιμοποιείτε το γουόκ σε εστία ακτινο‐
βολούμενης θερμότητας.
• Μην αφήνετε να στεγνώσει το γουόκ κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος.
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά μαχαιροπίρουνα ή
ξύστρες κατασκευασμένες από αιχμηρά ή
σκληρά υλικά (ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο,
κεραμικό) για να γυρίσετε ή να αφαιρέσετε το
μαγειρευμένο φαγητό. Συνιστούμε ξύλινα μα‐
γειρικά εργαλεία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συ‐
σκευή.
• Μην αφήνετε να πέσει το γουόκ επάνω στη
βάση.
• Πρέπει πάντα να ανασηκώνετε το γουόκ όταν
απαιτείται η μετακίνησή του επάνω στην επι‐
φάνεια μαγειρέματος. Η βάση του γουόκ μπο‐
ρεί να χαράξει την υαλοκεραμική επιφάνεια.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο αξε‐
σουάρ.
• Το αξεσουάρ δεν πλένεται στο πλυντήριο πιά‐
των. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην αντικολ‐
λητική επίστρωση.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό
για το καθάρισμα του αξεσουάρ.
• Καθαρίστε το αξεσουάρ με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυ‐
παντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊό‐
ντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες
ή μεταλλικά αντικείμενα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Αυτό το μοναδικό σετ γουόκ προορίζεται για χρή‐
ση μόνο σε επαγωγικές συσκευές.
Σας προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του παρα‐
δοσιακού μαγειρέματος σε γουόκ με στρογγυλό
πυθμένα, αλλά με την ταχύτητα και τον έλεγχο
της επαγωγικής τεχνολογίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
Καθαρίστε το μαγειρικό σκεύος με ζεστό νερό και
καθαριστικό πριν από την πρώτη χρήση.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αξεσουάρ
χωρίς προβλήματα στις ζώνες μαγειρέματος
Infinite και σε ζώνες διαμέτρου 180 mm και
210 mm.
• Τοποθετήστε τη βάση κεντρικά σε σχέση με
την επαγωγική ζώνη, με τα ελαστικά πόδια να
πατάνε στην υαλοκεραμική επιφάνεια της συ‐
σκευής.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
Καθαρίζετε το μαγειρικό σκεύος μετά από κάθε
χρήση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με καθα‐
ρή βάση.
Για τον καθαρισμό του αξεσουάρ χρησιμοποιήστε
σαπουνόνερο και μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι
• Τοποθετήστε το αξεσουάρ στη βάση.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αξεσουάρ σε
συσκευή αερίου, αλλά χρησιμοποιήστε το χω‐
ρίς τη βάση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη βάση με το αξεσουάρ σε συσκευή αερίου.
18 www.electrolux.com
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
UTILIZZO
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o ustioni.
• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
• Non utilizzare il wok se danneggiato.
• Utilizzare il wok solo su un piano di cottura a induzione.
• Utilizzare l’apparecchiatura in un ambiente domestico.
• Non apportare modifiche alle specifiche
del wok.
• Non utilizzare il wok come superficie di
lavoro o come piano di appoggio.
• Durante l'uso, il wok e le sue maniglie diventano incandescenti. Per spostarlo, indossare sempre i guanti.
• Ruotare la maniglia del wok verso l'interno, lontano dal bordo dell'apparecchiatura.
AVVERTENZA!
Si può verificare un'esplosione o un
incendio.
• Non usare l'accessorio su un anello del
gas. Si possono verificare delle fughe di
gas.
• Grassi e olio caldi possono rilasciare vapori infiammabili. Mantenere fiamme o
oggetti caldi lontani da grassi e olio
quando li si utilizza per cucinare.
• I vapori rilasciati da un olio molto caldo
possono provocare una combustione
spontanea.
• L'olio usato, che può contenere residui
di cibo, può liberare delle fiamme ad una
temperatura inferiore rispetto ad un olio
utilizzato per la prima volta.
• Non estinguere la fiamma con acqua.
Scollegare l'apparecchiatura e coprire la
fiamma con un coperchio o una coperta
ignifuga.
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di danneggiare l'accessorio.
• Non usare il wok su un piano di cottura
radiante.
• Non esporre al calore il wok vuoto.
• Non utilizzare posate appuntite o raschietti realizzati con materiali duri o taglienti (acciaio inox, alluminio, ceramica)
per girare o togliere i cibi cucinati. Si
consiglia di utilizzare utensili di legno.
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.
• Non far cadere il wok dal supporto.
• Per spostare il wok, sollevarlo sempre
dalla superficie di cottura. Il fondo del
wok può graffiare la vetroceramica.
PULIZIA E MANUTENZIONE
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di danneggiare l'accessorio.
• Non pulire l'accessorio in lavastoviglie.
Diversamente, il rivestimento antiaderente si potrebbe danneggiare.
• Non usare acqua spray né vapore per
pulire l'accessorio.
• Pulire l'accessorio con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti
neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi o oggetti metallici.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Questo wok deve essere utilizzato solo con
apparecchiature ad induzione.
Possiede tutti i vantaggi di una cottura tradizionale su wok con in più la velocità ed il
controllo dell'induzione.
ITALIANO
19
PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO
Pulire la pentola con acqua calda e detersivo prima dell'uso.
UTILIZZO QUOTIDIANO
• L'accessorio può essere utilizzato senza
problemi su zone di cottura Infinite e con
diametri da 180 mm e 210 mm.
• Mettere un supporto al centro della zona
ad induzione con i piedini di gomma appoggiati sulla vetroceramica dell'apparecchiatura.
PULIZIA E CURA
Pulire la pentola dopo ogni impiego.
Usare sempre pentole con il fondo pulito.
Pulire l'accessorio con acqua calda saponata e una spazzola morbida o una spugna.
• Sistemare l'accessorio sul supporto.
• L'accessorio può essere utilizzato su
un'apparecchiatura a gas, ma senza il
supporto. Non è possibile utilzzare il supporto con l'accessorio su un'apparecchiatura a gas.
20 www.electrolux.com
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
PIELIETOJUMS
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai apdegumu gū‐
šanas risks.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Nelietojiet bojātu vokpannu.
• Lietojiet vokpannu tikai uz indukcijas plīts virs‐
mas.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet vokpannas specifikāciju.
• Nelietojiet vokpannu kā darbvirsmu vai uzgla‐
bāšanai paredzētu virsmu.
• Darbības laikā vokpanna un tās rokturi sa‐
karst. Pārvietojot vokpannu, vienmēr lietojiet
cimdus.
• Pagrieziet vokpannas rokturi uz iekšu, prom
no ierīces malām.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv aizdegšanās vai sprādziena
risks.
• Neizmantojiet palīgierīci uz gāzes degļa. Var
noplūst gāze.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzliesmojošu
tvaiku. Gatavojot ar taukvielām un eļļu, netuvi‐
niet tām atklātu liesmu vai sakarsētus priekš‐
metus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var izraisīt
spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas, var iz‐
raisīt ugunsgrēku pie zemākas temperatūras
nekā eļļa, kas tiek lietota pirmo reizi.
• Nedzēsiet ar ūdeni. Atvienojiet ierīci un pārklā‐
jiet liesmu ar vāku vai ugunsdzēsības segu.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv aksesuāra bojājumu risks.
• Neizmantojiet vokpannu uz sildelementa plīts
virsmas.
• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet vokpannai
izvārīties tukšai.
• Nelietojiet asus galda piederumus vai skrāp‐
jus, kas izgatavoti no asiem vai cietiem mate‐
riāliem (nerūsējošais tērauds, alumīnijs, kera‐
mika), lai apgrieztu vai noņemtu gatavojamo
pārtiku. Ieteicams izmantot koka piederumus.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv ierīces bojājumu risks.
• Nenometiet vokpannu uz statīva.
• Pārvietojot vokpannu pa plīts virsmu, vienmēr
paceliet to. Vokpannas apakšējā daļa var sa‐
skrāpēt stikla keramiku.
APKOPE UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Pastāv aksesuāra bojājumu risks.
• Nemazgājiet papildpiederumu trauku mazgā‐
jamā mašīnā. Tas var bojāt pretpiedegumu
pārklājumu.
• Aksesuāra tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet aksesuāru ar mitru, mīkstu drānu. Lieto‐
jiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizman‐
tojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sū‐
kļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Unikālais vokpannas komplekts ir paredzēts lie‐
tošanai tikai ar indukcijas tipa ierīcēm.
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
Pirms ēdiena gatavošanas trauku pirmās izman‐
tošanas nomazgājiet tos ar siltu ūdeni un mazgā‐
šanas līdzekli.
Tas sniegs jums visas tradicionālās apaļās vok‐
pannas priekšrocības, taču darīs to, izmantojot
indukcijas ātrumu un vadību.
LATVIEŠU
21
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
• Jūs varat izmantot papildpiederumu uz Infinite
gatavošanas zonām un 180 mm un 210 mm
zonu diametriem.
• Novietojiet balstu indukcijas zonas centrā tā,
lai gumijas kājiņas atrastos uz ierīces stikla
keramikas.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Tīriet ēdiena gatavošanas traukus pēc katras lie‐
tošanas reizes.
Lietojiet ēdiena gatavošanas traukus ar tīrām
apakšpusēm.
Tīriet aksesuāru, izmantojot karstu ziepjūdeni un
mīkstu suku vai sūkli.
• Uzlieciet aksesuāru uz statīva.
• Jūs varat izmantot aksesuāru uz gāzes ierī‐
ces, taču bez statīva. Jūs nevarat izmantot ak‐
sesuāru uz gāzes ierīces ar statīvu.
22 www.electrolux.com
SIKKERHETSANVISNINGER
BRUK
ADVARSEL
Fare for skade eller brannskader.
• Fjern all emballasje.
• Ikke bruk en skadet wok.
• Bare bruk woken på en induksjonskoketopp.
• Dette produktet er beregnet for bruk i en
husholdning.
• Wokens spesifikasjoner må ikke endres.
• Ikke bruk woken som arbeids- eller oppbevaringsflate.
• Woken og håndtaket blir varmt når de er
i bruk. Bruk alltid hansker når du skal
flytte på woken.
• Snu wokhåndtakene innover, bort fra
kanten på produktet.
ADVARSEL
Eksplosjons- eller brannfare.
• Ikke bruk tilbehøret på en gasstopp.
Gass kan unnslippe.
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer når
du bruker dem til tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde matrester,
kan forårsake brann ved en lavere temperatur enn olje som brukes for første
gang.
• Aldri slukk brann med vann. Koble produktet fra strømmen, og dekk flammene
med et lokk eller et brannteppe.
ADVARSEL
Fare for skade på tilbehøret.
• Ikke bruk woken på en elektrisk komfyrtopp.
• Ikke la woken koke tørr.
• Ikke bruk skarpe kjøkkenredskaper eller
skraper laget av skarpe eller harde materialer (rustfritt stål, aluminium, keramikk)
til å snu eller ta ut den ferdigstekte maten. Vi anbefaler kjøkkenredskaper i tre.
ADVARSEL
Fare for skade på produktet.
• Ikke slipp woken ned på stativet.
• Løft alltid woken opp når du må flytte på
den på platetoppen. Bunnen på woken
kan forårsake riper på glasskeramikken.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Fare for skade på tilbehøret.
• Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskin.
Dette kan skade slippbelegget.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre tilbehøret.
• Rengjør tilbehøret med en fuktig, myk
klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
PRODUKTBESKRIVELSE
Det unike woksettet kan bare brukes på induksjonsprodukter.
Den gir deg alle fordeler ved tradisjonell tilberedning i wok med rund bunn, bare med
FØR FØRSTE GANGS BRUK
Rengjør kokekaret med varmt vann og
oppvaskmiddel før første gangs bruk.
den hastigheten og reguleringsmulighetene
som induksjonsvarme gir.
NORSK
23
DAGLIG BRUK
• Du kan bruke tilbehøret uten problemer
på Infinite-kokesoner og kokesoner som
har diameter på 180 mm og 210 mm.
• Plasser stativet midt på induksjonssonen
med gummiføttene på produktets keramiske glass.
STELL OG RENGJØRING
Rengjør kokekaret etter hver gang det har
vært i bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
Rengjør tilbehøret med varmt såpevann og
en myk børste eller en svamp
• Sett tilbehøret på støtten.
• Du kan bruke tilbehøret på et gassprodukt, men ikke bruk den med støtten. Du
kan ikke bruke støtten med tilbehøret på
et gassprodukt.
24 www.electrolux.com
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
UTILIZAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos ou queimaduras.
• Remova a embalagem toda.
• Não utilize um wok que esteja danificado.
• Utilize o wok apenas sobre uma placa
de indução.
• Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.
• Não altere as especificações do wok.
• Não utilize o wok como superfície de trabalho ou armazenamento.
• O wok e as respectivas pegas ficam
quentes durante a utilização. Utilize sempre luvas quando deslocar o wok.
• Rode a pega do wok para dentro, afastando-a da extremidade do aparelho.
ADVERTÊNCIA
Risco de incêndio ou explosão.
• Não utilize o acessório sobre um queimador a gás. Pode ocorrer uma fuga de
gás.
• As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando aquecidos.
Mantenha as chamas e os objectos
quentes afastados das gorduras e dos
óleos quando cozinhar com este tipo de
produtos.
• Os vapores que o óleo muito quente liberta podem causar combustão espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo usado pela
primeira vez.
• Não tente extinguir o fogo com água.
Desligue o aparelho e cubra a chama
com uma tampa de tacho ou uma manta
de incêndio.
ADVERTÊNCIA
Risco de danos no acessório.
• Não utilize o wok sobre uma placa radiante.
• Não deixe que o wok ferva até ficar sem
água.
• Não utilize talheres afiados ou raspadores fabricados com materiais afiados ou
rígidos (aço inoxidável, alumínio, cerâmica) para virar ou retirar os alimentos que
estiver a cozinhar. Recomendamos utensílios de cozinha em madeira.
ADVERTÊNCIA
Risco de danos no aparelho.
• Não deixe cair o wok sobre o suporte.
• Levante sempre o wok quando precisar
de o deslocar na mesa de trabalho. O
fundo do wok pode riscar a vitrocerâmica.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
ADVERTÊNCIA
Risco de danos no acessório.
• Não lave o acessório na máquina de lavar loiça. Isso pode danificar o revestimento antiaderente.
• Não utilize jactos de água ou vapor para
limpar o acessório.
• Limpe o acessório com um pano macio
e húmido. Utilize apenas detergentes
neutros. Não utilize produtos abrasivos,
esfregões, solventes ou objectos metálicos.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Este conjunto de wok único destina-se
apenas a aparelhos de indução.
Dá-lhe todas as vantagens de cozinhar
com um wok de base arredondada tradici-
onal, mas com a rapidez e o controlo da
indução.
PORTUGUÊS
25
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Limpe o acessório com água morna e um
produto de limpeza antes da primeira utilização.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
• Pode utilizar o acessório sem problemas
nas zonas de cozedura Infinite e em zonas com diâmetro de 180 mm e 210
mm.
• Coloque o suporte centralmente à volta
da zona de indução, com os pés de borracha apoiados na vitrocerâmica do aparelho.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Limpe o acessório após cada utilização.
Utilize sempre o acessório com a base limpa.
Limpe o acessório com água e detergente
e uma escova ou esponja suave
• Coloque o acessório sobre o suporte.
• Pode utilizar o acessório num aparelho a
gás mas não o utilize com o suporte.
Não pode utilizar o suporte com o acessório num aparelho a gás.
26 www.electrolux.com
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы.
• Удалите всю упаковку.
• Если сковорода Вок повреждена, не ис‐
пользуйте ее.
• Используйте сковороду Вок только с индук‐
ционной варочной панелью.
• Используйте прибор в жилых помещениях.
• Не изменяйте параметры данной сковоро‐
ды Вок.
• Не используйте сковороду Вок как столеш‐
ницу или подставку для каких-либо предме‐
тов.
• Сковорода Вок и ее ручки нагреваются в
процессе работы. При перемещении сково‐
роды Вок обязательно используйте защит‐
ные рукавицы.
• Ручка сковороды Вок должна быть направ‐
лена вовнутрь, а не в сторону края прибо‐
ра.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность возгорания
или взрыва.
• Не устанавливайте принадлежность на га‐
зовую горелку. Существует риск утечки га‐
за.
• При нагреве жиры и масла могут выделять
легковоспламеняющиеся пары. Не допу‐
скайте присутствия открытого пламени и
нагретых предметов при использовании
для приготовления жиров и масел.
• Образуемые сильно нагретым маслом па‐
ры могут привести самопроизвольному воз‐
горанию.
• Использованное масло может содержать
остатки продуктов, что может привести к
его возгоранию при более низких темпера‐
турах по сравнению с маслом, которое ис‐
пользуется в первый раз.
• Не пытайтесь погасить пламя водой. От‐
ключите прибор и накройте пламя обычным
или противопожарным одеялом.
ВНИМАНИЕ!
Существует риск повреждения при‐
надлежности.
• Не используйте сковороду Вок с теплоизлу‐
чающими варочными панелями.
• Не позволяйте жидкости полностью выки‐
пать из сковороды Вок.
• Не используйте острые столовые приборы
из твердых материалов (нержавеющая
сталь, алюминий, керамика) для перевора‐
чивания и снятия продуктов. Рекомендует‐
ся использовать деревянные кухонные при‐
надлежности.
ВНИМАНИЕ!
Существует риск повреждения при‐
бора.
• Не роняйте сковороду Вок на подставку.
• При перемещении сковороды Вок обяза‐
тельно поднимайте ее вверх с варочной по‐
верхности. Днище сковороды Вок может ос‐
тавить царапины на стеклокерамике.
УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Существует риск повреждения при‐
надлежности.
• Не мойте принадлежность в посудомоеч‐
ной машине. Это может привести к повре‐
ждению антипригарного покрытия.
• Не используйте для очистки принадлежно‐
сти подаваемую под давлением воду или
пар.
• Протирайте принадлежность мягкой влаж‐
ной тряпкой. Используйте только нейтраль‐
ные моющие средства. Не используйте
абразивные средства, царапающие губки,
растворители или металлические предме‐
ты.
РУССКИЙ
27
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Этот уникальный набор со сковородой Вок
предназначен только для использования с ин‐
дукционными приборами.
Ко всем преимуществам традиционного
приготовления на сковороде Вок с круглым
дном добавляется скорость и простота контр‐
оля, свойственные только индукционному на‐
греву.
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием вымойте при‐
надлежность теплой водой с моющим сред‐
ством.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Данная принадлежность прекрасно подой‐
дет для использования на конфорках серии
Инфинит (Infinite) и конфорках диаметром
от 180 мм до 210 мм.
• Поместите подставку так, чтобы индукцион‐
ная конфорка находилась внутри в ее цен‐
тре. Резиновые ножки должны опираться
на стеклокерамическую поверхность прибо‐
ра.
• Установите принадлежность на подставку.
• Принадлежность можно использовать с га‐
зовыми приборами, но в этом случае под‐
ставку следует убирать. Использование
принадлежности на газовом приборе вме‐
сте с подставкой не допускается.
УХОД И ОЧИСТКА
Принадлежность необходимо мыть после ка‐
ждого использования.
Следите за тем, чтобы дно посуды всегда бы‐
ло чистым.
Для мытья принадлежности используйте горя‐
чую мыльную воду с мягкой щеткой или губ‐
кой.
28 www.electrolux.com
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
USO
ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesiones o quemaduras.
• Retire todo el embalaje.
• No use un wok que esté dañado.
• Use el wok únicamente en una placa de
inducción.
• Utilice este aparato en entornos domésticos.
• No cambie las especificaciones del wok.
• No utilice el wok como superficie de trabajo ni almacenamiento.
• El wok y sus asas se calientan cuando
están funcionando. Utilice siempre guantes para mover el wok.
• Gire las asas del wok hacia dentro, para
alejarlas del borde del aparato.
ADVERTENCIA
Existe peligro de explosión o incendio.
• No utilice el accesorio en un anillo de
gas. Puede escaparse gas.
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables. Mantenga
las llamas u objetos calientes alejados de
grasas y aceites cuando cocine con
ellos.
• Los vapores que liberan los aceites muy
calientes pueden provocar combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar incendios a temperaturas más bajas que
el aceite que se utiliza por primera vez.
• No intente apagar un fuego con agua.
Desconecte el aparato y cubra la llama
con una tapa o una manta ignífuga.
ADVERTENCIA
Podría dañar el accesorio.
• No utilice el wok en una vitrocerámica.
• No deje que el wok hierva hasta evaporarse.
• No utilice objetos afilados ni espátulas
de material duro o afilado (acero inoxidable, aluminio, cerámica) para voltear o
remover los alimentos. Recomendamos
utensilios de cocina de madera.
ADVERTENCIA
Podría dañar el aparato.
• No deje caer el wok sobre el soporte.
• Levante siempre el wok cuando tenga
que moverlo sobre la superficie de cocción. La base del wok puede arañar la vitrocerámica.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA
Podría dañar el accesorio.
• No limpie el accesorio en el lavavajillas.
Puede dañar el revestimiento antiadherente.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el accesorio.
• Limpie el accesorio con un paño suave
humedecido. Utilice sólo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos
de metal.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Este juego de wok exclusivo está destinado a usarse con aparatos de inducción únicamente.
Le proporciona todas las ventajas de la cocina tradicional en wok de base redonda,
pero con la velocidad y el control de la inducción.
ESPAÑOL
29
ANTES DEL PRIMER USO
Limpie el utensilio de cocina con agua templada y detergente antes del primer uso.
USO DIARIO
• Puede utilizar el accesorio sin problemas
en zonas de inducción Infinite y diámetros de 180 y 210 mm.
• Coloque el soporte centrado en torno a
la zona de inducción, con las patas de
goma sobre la superficie vitrocerámica
del aparato.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpie el utensilio después de cada uso.
Utilice siempre recipientes cuya base esté
limpia.
Limpie el accesorio con agua jabonosa y
un cepillo o una esponja suaves.
• Coloque el accesorio en el soporte.
• Puede utilizar el accesorio en aparatos
de gas, pero no lo use con el soporte.
No puede utilizar el soporte con el accesorio en un aparato de gas.
30 www.electrolux.com
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ANVÄND
VARNING
Risk för skador eller brännskador.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Använd inte en skadad wok.
• Woken ska endast användas på en induktionshäll.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte wokens specifikationer.
• Använd inte woken som arbets- eller avlastningsyta.
• Woken och dess handtag blir heta vid
användning. Använd alltid handskar för
att flytta woken.
• Vrid wokens handtag inåt, bort från produktens kant.
VARNING
Det finns risk för eldsvåda eller explosion.
• Använd inte tillbehöret på en gasring.
Gas kan komma ut.
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter
och oljor när du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur
än olja som används för första gången.
• Försök inte släcka eld med vatten.
Koppla från produkten och täck över
flamman med ett lock eller en brandfilt.
VARNING
Risk för skador på tillbehöret föreligger.
• Använd inte woken på en traditionell häll.
• Låt inte woken torrkoka.
• Använd inte vassa knivar eller skrapor
gjorda för vassa eller hårda material
(rostfritt stål, aluminium, keramik) för att
vända på eller ta bort livsmedlet som tillagas. Vi rekommenderar köksredskap i
trä.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• Tappa inte woken på stället.
• Lyft alltid upp woken när du måste flytta
den på kokhällen. Wokens botten kan
göra repor i glaskeramiken.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING
Risk för skador på tillbehöret föreligger.
• Diska inte tillbehöret i diskmaskin. Detta
kan skada teflonbehandlingen.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra tillbehöret.
• Rengör tillbehöret med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
PRODUKTBESKRIVNING
Detta unika wokset är avsett att användas
endast med induktionsprodukter.
Det ger dig alla fördelar som hör samman
med matlagning med wok med rund bot-
ten, men med hastigheten och regleringen
hos induktion.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Rengör kokkärlet med varmt vatten och ett
milt rengöringsmedel före första användningen.
SVENSKA
31
DAGLIG ANVÄNDNING
• Du kan använda tillbehöret utan problem
på Infinite-kokzoner och zondiametrar på
180 mm och 210 mm.
• Sätt stödet centralt runt induktionszonen, med gummifötterna sittande på
produktens keramikglas.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Rengör kokkärlet efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Rengör tillbehöret med varmt vatten med
milt handdiskmedel och en mjuk borste eller svamp
• Ställ tillbehöret på stödet.
• Du kan använda tillbehöret på en gasprodukt men använd det inte med stödet. Du kan inte använda stödet med tillbehöret på en gasprodukt.
www.electrolux.com/shop
892958686-A-262013
Download PDF