218 Lithium
DE
Originalbedienungsanleitung
"Akkuschrauber"
EN
Original instructions
"Cordless screwdriver"
16
FR
Notice originale
"Visseuse sans fil"
26
IT
Istruzioni originali
"Avvitatore a batteria"
37
ES
Manual original
"Atornillador a batería"
48
PT
Manual original
"Parafusadora sem fio"
59
NL
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
"Accu-schroevendraaier"
70
5
SE
Bruksanvisning i original
" Batteridriven skruvdragare"
81
FI
Alkuperäiset ohjeet
"Akkuruuvain"
91
DA
Original brugsanvisning
"Batteridrevet skruemaskine"
101
EL
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
"Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι"
111
RU
Руководство по эксплуатации
"Аккумуляторный шуруповерт"
123
AR
‫ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻷﺻﻠﻲ‬
136
"‫"ﺍﻟﻣﻔﻙ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ‬
Spit 218 Lithium
2
DE
SPIT Speed 55 Easy Click
0,48
4
1
3
2
EN
FR
8 x 45 °
1
IT
2
ES
PT
L= 25/30/35/40/45/50/55 mm
NL
L
1
SV
OI
L
FI
DA
EL
RU
AR
air
2
Spit 218 Lithium
3
SPIT 218 Lithium
DE
EN
FR
9
1
IT
VI
10
ES
1/4"
VII
3
I
II
PT
4
8
NL
=
2
=
=
3
6
SV
8
6
III
FI
7
11
IV
220-240V~
50/60Hz
V
DA
12
EL
5
13
50°C
0°C
RU
AR
Spit 218 Lithium - Technical Data
4
Spit 218 Lithium
DE
Ref. 054384 / 054385:
18V
LITHIUM
n0 = 0-4200 min-1
1,6 / 2,0
EN
Nm
max.
4,5 Nm
8,5 Nm
FR
IT
ES
LwA = 87 dB(A)
LpA = 76 dB(A)
K = 3 dB(A)
ah < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²
PT
max. Ø 5 x 70
NL
Ref. 054397 / SB 18V 4,2 Ah-D
18V
4,2Ah 75,6 Wh
0,54
Ref. 054398 / SC04
220-240 V ~ 50/60 Hz
0,6
SV
FI
DA
EL
RU
AR
40’ (4,2Ah)
Spit 218 Lithium
1 - Symboler og forkortelser
De anvendte symboler i denne vejledning og evt.
på elværktøjet har til formål at oplyse dig om evt.
farer under arbejdet med dette elværktøj.
Du skal kunne forstå symbolernes/henvisningernes
betydning og handle tilsvarende for at anvende det
mere effektivt og sikkert. Sikkerhedsadvarslerne,
anvisningerne og symbolerne erstatter ikke lovpligtige foranstaltninger til forebyggelse af ulykker.
Symboler

Tiltag fra brugerens side
Forbehold for tekniske ændringer!
Anvisning, der er særlig vigtig for
sikkerheden. Følg altid denne, ellers
kan konsekvensen være alvorlige
personskader.
Advarsel om farlig elektrisk spænding
Advarsel om varm overflade
Dansk 101
Gem alle sikkerhedsanvisninger
og instruktioner med henblik på
senere brug.
Begrebet ”Elværktøj”, der anvendes i sikkerhedsanvisningerne, refererer til ledningsdrevet
elværktøj (med strømkabel/strømkabelmodul)
og batteridrevet elværktøj (uden strømkabel).
Arbejdspladssikkerhed
Sørg for, at arbejdsområdet er rent og har god
belysning.
Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren
for ulykker.
Anvend ikke elværktøjet i eksplosive omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser
eller støv.
Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
Sørg for, at andre personer og
ikke mindst børn holdes væk fra
arbejdsområdet, når elværktøjet
er i brug.
Hvis man distraheres, kan man miste
kontrollen over apparatet.
Elektrisk sikkerhed
-ADVARSEL Om evt. farlig situation, der kan medføre skader på
personer eller materiel.
-BEMÆRKAnvendelsesinstruktioner og anden nyttig information.
2. Sikkerhedsanvisninger
Generelle sikkerhedsanvisninger for
elværktøj
Advarsel! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner.
Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige kvæstelser.
Apparatets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres.
Anvend ikke adapterstik sammen med jordbeskyttet elværktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for
elektrisk stød.
Hold elværktøjet væk fra regn og
andre former for vand.
Indtrængning af vand i elværktøjet
øger risikoen for elektrisk stød.
DA
102 Dansk
Anvend ikke ledningen til formål, den ikke er
beregnet til, som f.eks. til at bære elværktøjet
i eller hænge det op i eller til at trække i, når
stikket skal trækkes ud af stikkontakten. Beskyt
ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller
maskindele i bevægelse.
Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
Ved arbejde med elværktøj i det fri, må der kun
anvendes forlængerledninger, der er godkendt
til udendørs brug.
Brug af forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et
fejlstrømsrelæ (FI).
Brugen af et fejlstrømsrelæ reducerer risikoen for
elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver
og gå fornuftigt til værks, når du arbejder med
elværktøj. Brug ikke elværktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin.
Få sekunders uopmærksomhed ved anvendelse
af elværktøjet kan føre til alvorlige personskader.
Anvend personligt sikkerhedsudstyr, og bær altid beskyttelsesbriller.
Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks.
støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig
af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
DA
Undgå utilsigtet igangsætning.
Kontrollér, at elværktøjet er slukket,
inden du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, løfter det
eller bærer det.
Hvis du holder fingeren på afbryderen,
når du bærer elværktøjet eller slutter elværktøjet til strømforsyningen,
når det er slået til, kan dette medføre
ulykker.
Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden
elværktøjet tændes.
Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en
roterende maskindel, er der risiko for personskader.
Spit 218 Lithium
Undlad at indtage en unormal kropsholdning.
Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og
sørg for ikke at miste balancen.
Det gør det nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis
der skulle opstå uventede situationer.
Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.
Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende
tøj, smykker eller langt hår.
Hvis der kan monteres støvudsugnings- og
opsamlingsudstyr, skal du kontrollere, at det er
tilsluttet korrekt og anvendes rigtigt.
Brug af dette udstyr nedsætter risikoen for personskader som følge af støv.
Anvendelse og behandling af elværktøj
Undgå overbelastning af udstyret. Brug altid
udstyr, der er beregnet til det stykke arbejde,
der skal udføres.
Med det rigtige udstyr arbejder man bedst og mest
sikkert inden for det angivne effektområde.
Brug ikke udstyr, hvis afbryder er defekt.
Elværktøj, der ikke længere kan startes og standses,
er farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten
og/eller fjern batteriet, inden du
foretager indstillinger på værktøjet, udskifter tilbehør eller lægger
elværktøjet væk.
Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer elværktøjet i at starte ved et
uheld.
Opbevar ubenyttet elværktøj uden for børns
rækkevidde.
Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
udstyret eller ikke har læst disse instruktioner,
anvende udstyret.
Elværktøj er farligt, hvis det anvendes af ukyndige
personer.
Sørg for at pleje elværktøj grundigt. Kontrollér, om bevægelige dele på apparatet fungerer
korrekt og ikke sidder i klemme, og om dele er
knækket eller beskadiget på en sådan måde, at
elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede
dele repareret, inden apparatet tages i brug.
Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
Spit 218 Lithium
Dansk 103
Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Grundigt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe
skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er
nemmere at styre.
Anvend elværktøj, tilbehør, specialværktøj osv.
iht. disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsbetingelserne og handlingen, som skal udføres.
Hvis værktøjet anvendes til formål, der ligger uden
for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå
farlige situationer.
Bær beskyttelseshandsker.
Hold godt fast i elværktøjet.
Ved stramning og løsning af skruer kan der kortvarigt
opstå store reaktionsmomenter.
Stå sikkert, og hold elværktøjet fast med begge
hænder.
Anvendelse og behandling af batteriværktøjet
Anvend egnede detektorer for at
spore skjulte forsyningsledninger,
eller kontakt det lokale forsyningsselskab.
Kontakt med el-ledninger kan medføre
brand eller elektrisk stød. Beskadigelse af en gasledning kan medføre
eksplosion. Indtrængning i en vandledning medfører materielle skader.
Oplad kun batterierne i opladere, som anbefales
af producenten.
Der er fare for brand, hvis en oplader, som er egnet
til en bestemt slags batterier, anvendes med andre
batterier.
Anvend i elværktøjet kun batterier, som er beregnet hertil.
Anvendelse af andre batterier kan medføre tilskadekomst og fare for brand.
Hold batterier, som ikke anvendes, væk fra klemmer, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små
metalgenstande, som kan forårsage kortslutning
af kontakterne.
En kortslutning mellem batteriets kontakter kan
medføre forbrændinger eller brand. Service
Ved forkert anvendelse kan væske
trænge ud af batteriet. Undgå kontakt med væsken. Skyl med vand
ved tilfældig kontakt. Kontakt desuden en læge, hvis væsken kommer
i øjnene.
Væske, som trænger ud af batteriet, kan medføre hudirritationer eller
forbrændinger.
Lad kun kvalificerede fagfolk reparere elværktøjet og kun med originale reservedele.
Dermed sikres det, at elværktøjets
sikkerhed bevares.
Apparatspecifikke sikkerhedsanvisninger
Bær høreværn.
Støjpåvirkning kan medføre tab af
hørelsen.
Hold altid kun elværktøjet i de isolerede gribeflader, når du udfører arbejde, hvor det anvendte
værktøj eller skruen kan ramme skjulte strømledninger.
Kontakt med en spændingsførende ledning kan
også sætte metaldele under spænding, hvilket
medfører elektrisk stød.
Sørg for at sikre emnet.
Et emne holdes bedre fast med spændeanordninger eller skruestik end med
hånden.
SiO2
Bearbejd ikke sten med krystallinsk
kiselsyre (SiO2).
Ved bearbejdningen opstår der sundhedsskadeligt støv.
Bearbejd ikke asbestholdigt materiale.
Asbest er kræftfremkaldende!
Træf de nødvendige foranstaltninger, hvis der
kan opstå sundhedsskadeligt, brændbart eller
eksplosivt støv under arbejdet.
F.eks. er visse former for støv kræftfremkaldende.
Brug en støvbeskyttelsesmaske samt en støv-/
spåneopsugning, hvis en sådan kan tilsluttes.
Du må først lægge elværktøjet fra dig, når det
står helt stille.
Det anvendte værktøj kan sætte sig fast og føre til,
at du mister kontrollen over elværktøjet.
DA
104 Dansk
Ikke benyttede værktøjer skal opbevares sikkert, i tørre, lukkede rum
og utilgængeligt for børn!
Sluk for elværktøjet med det
samme, hvis indsatsværktøjet blokerer. Vær klar, hvis apparatet arbejder med høje reaktionsmomenter,
da dette kan føre til tilbageslag.
Det anvendte værktøj blokerer, hvis:

Elværktøjet overbelastes eller

det sætter sig fast i det emne, der skal bearbejdes
Restrisici: Selvom der i betjeningsvejledningerne til vores elværktøj findes udførlige anvisninger på sikkert arbejde med elværktøj, er der
ved alle typer elværktøj visse restrisici, som selv
ved brug af sikkerhedsanordninger ikke helt kan
udelukkes. Anvend derfor altid elværktøj med
den nødvendige forsigtighed!
Sikkerhedsanvisninger batteri
Anvend ikke defekte eller deformerede batterier.
Der er fare for eksplosioner!
Åbn ikke batteriet.
Der er fare for kortslutning.
Kortslut aldrig batteriet.
Der er fare for eksplosioner!
Beskyt batteriet mod varme eller
temperaturer over 50°C, f.eks. også
kraftig solstråling eller ild.
Der er fare for eksplosioner.
DA
Spit 218 Lithium
Sikkerhedsanvisninger oplader
Anvend ikke elværktøjet, hvis ledningen er beskadiget. Berør ikke
den beskadigede ledning, og træk
strømstikket ud, hvis ledningen
beskadiges under arbejdet.
Beskadigede ledninger øger risikoen
for elektrisk stød.
Anvend ikke elværktøjet på let antændeligt
underlag (f.eks. papir, tekstiler etc.) eller i brandbare omgivelser.
Der er fare for brand pga. den opstående varme.
Hold elværktøjet væk fra regn og
andre former for væske.
Indtrængning af vand i en oplader øger
risikoen for elektrisk stød.
Tildæk ikke opladerens ventilationsåbninger
under opladningen.
De forhindrer, at opladeren og batteriet overophedes.
Oplad ikke fremmede batterier.
Elværktøjet er kun egnet til opladning af SPIT batterier. Ellers er der fare for brand og eksplosion.
Hold elværktøjet rent.
Der er fare for elektrisk stød pga. tilsnavsning.
Kontrollér elværktøj, ledning og stik før hver
anvendelse. Anvend ikke elværktøjet, hvis du
konstaterer skader. Åbn ikke selv elværktøjet, og
lad kun kvalificerede fagfolk reparere elværktøjet
og kun med originale reservedele.
Beskadigede elværktøjer, ledninger og stik øger
risikoen for elektrisk stød.
-ADVARSEL -
Ved beskadigelse eller ukorrekt anvendelse af
batterierne kan der trænge dampe ud. Tilfør frisk
luft, og kontakt en læge ved problemer.
Dampene kan irritere luftvejene.
Pas på, højspænding! Åbn ikke opladeren!
Der er fare for elektrisk stød.
Hvis batteriet er defekt, kan der trænge væske
ud og tilstødende genstande kan blive fugtige.
Kontrollér de pågældende dele.
Rengør eller udskift dem ved behov.
Vær opmærksom på, at forbindelsen mellem
oplader og batteri er anbragt rigtigt og ikke
forhindres af fremmedlegemer.
Der er fare for brand og eksplosion ved kortslutning
pga. metallisk forbindelse!
Tildæk batteriets kontakter ved opbevaring uden
for opladeren.
Der er fare for brand og eksplosion ved kortslutning
pga. metallisk forbindelse!
Spit 218 Lithium
Dansk 105
Hold batteriopladningspladsen fri for fremmede
genstande samt snavs og fugt. Opbevaringsstedet skal være tørt og frostfrit.
Der er fare for brand og eksplosion ved kortslutning!
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
Tilsigtet anvendelse
En oplader, som er tilsluttet til strømmen, skal
altid overvåges.
Der er fare for brand!
Udstyret må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af autoriseret, instrueret personale. Dette
personale skal især være instrueret i evt. farer.
3. Beskrivelse af udstyret
Læs alle sikkerhedsanvisninger og
instruktioner inden ibrugtagning.
Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige kvæstelser.
Åbn flappen med illustrationen af udstyret, og
lad den være åben, mens du læser betjeningsvejledningen.
Betjeningselementer
I
II
III
IV
V
VI
VII
Retningsomskifter
Tænd/sluk-knap
Oplåsningsknap batteri
Knap til visning af ladetilstand
Knap for belysning (til/fra)
Bit
Indstillingsring dybdestop
Enhedens komponenter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ventilationsåbning
Batteri
Batteri-ladetilstandsvisning
Batteri-kontakter
Batteri-beskyttelseshætte
LED-belysning
Bælteholder
Holdebolt
Bitholder
Dybdestop
Batteri-oplader
11
12
13
Batteri-oplader
LED-ladetilstandsvisning
Batteriopladningsplads
Leveringsomfang
Se emballagen
Udstyret må kun anvendes til ind-/ og udskruning
af skruer fra gipsplader og spånplader på underkonstruktioner af træ eller stålplader.
Krav til brugeren
Tekniske data
Mærkespænding batteri i V dc
Kapacitet i Ah
1. n0 = omdrejningstal (1. gear) i min -1
Støjværdier
LpA = A-vægtet lydtryksniveau
LwA = A-vægtet lydeffektniveau
K = værdi for måleusikkerhed
Støjniveauet kan under arbejdet overstige 85 dB(A).
Brug høreværn!
Triaksial vibrationsværdi beregnet iht.
DS/ EN 60745.
K = værdi for måleusikkerhed
Treaksial vibrationsemissionsværdi
i m/s²: Skruer
Det svingningsniveau, der angives
i disse instrukser, er blevet målt iht.
en måleproces, der er standardiseret
i EN 60745, og kan bruges til en sammenligning af apparaterne.
Vibrationsniveauet ændrer sig iht. elværktøjets brug
og kan i nogle tilfælde ligge over den værdi, der er
angivet i disse instruktioner. Svingningsbelastningen
kan evt. undervurderes, hvis elværktøjet bruges på
en sådan måde med regelmæssige mellemrum.
Bemærk: For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen under en bestemt arbejdsperiode skal
der også tages hensyn til de tider, hvor apparatet
er slukket eller ganske vist kører, men ikke er i
egentlig brug.
Dette kan reducere svingningsbelastningen betydeligt i hele arbejdstidsrummet.
Bestem andre sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkningen fra vibrationer,
DA
106 Dansk
Spit 218 Lithium
4. Betjening
som f.eks. service på elværktøj og anvendt værktøj,
beskyttelse mod kolde hænder, organisering af
arbejdsprocesser.
Tag batteriet ud før alt arbejde på
apparatet.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af udstyret.
Skruer i træ - maks. ø i mm
Vægt i kg
Opstart


Batteri
Mærkespænding batteri i V dc; kapacitet i Ah
Batteri med lithium-ion-teknologi
Oplader
Netspænding i V~ / frekvens i Hz
Ladespænding i V dc.
Oplad batteriet.
Indsæt batteriet.
-ADVARSEL Anvend kun originale SPIT-batterier med den
spænding, som er angivet på elværktøjets typeskilt.
Anvendelse af andre batterier kan medføre tilskadekomst og fare for brand.
Anvend kun de opladere og batterier, som er
anført i billedvejledningen.
Kun disse opladere og batterier passer til dit elværktøj.
Batteri
-BEMÆRK-
Driftstemperaturområde i °C
Batteriet leveres delvist opladet. Oplad batteriet fuldstændigt, før elværktøjet anvendes den første gang.
Batteri med lithium-ion-teknologi
Batteri-opladningstid i min.
XX
Din batterioplader er isoleret dobbelt
iht. EN 60335 jordledning er derfor
overflødig.
DA
Apparatet er radio- og tv-støjdæmpet iht.
DS/EN 55014-1 samt immunt iht. DS/EN 55014-2.
Dybdeafladningsbeskyttelse
Li-ion-batteriet er pga. „afladningsbeskyttelseselektronikken“ beskyttet mod dybdeafladning.
Ved afladet batteri afbrydes elværktøjet med et
beskyttelseskredsløb. Elværktøjet arbejder ikke
længere.
-ADVARSEL Tryk efter automatisk afbrydelse af elværktøjet
ikke mere på tænd/sluk-knappen II.
Batteriet kan blive beskadiget
Temperaturafhængig overbelastningsbeskyttelse
Lithium-ion-batteriet er udstyret med en NTC-temperaturovervågning, som kun tillader en opladning
i temperaturområdet mellem 5 °C og 45 °C. Derved
opnås en længere levetid for batteriet.
Spit 218 Lithium
Vedligeholdelse af batteri
Oplad aldrig batterierne ved temperaturer under
5°C eller over 45°C.
Oplad ikke batterierne i omgivelser med en høj
luftfugtighed eller høje omgivelsestemperaturer.
Oplad batterierne delvist, og opbevar dem køligt,
hvis de ikke anvendes i længere tid.
VIGTIG! Batterierne aflades også, når apparatet ikke
anvendes. Oplad derfor batterierne regelmæssigt.
Eller bedre: Indsæt batteriet i opladeren, som er
tilsluttet strømmen og som efter afsluttet opladning
skifter til vedligeholdelsesladning. Det er især en
fordel ved vedligeholdelsen og for at batterierne
hele tiden er klar til brug.
Lad ikke batteriet forblive i opladeren, hvis den
ikke er i brug.
Sørg altid for at oplade batterierne rettidigt mhp. en
lang levetid. Det er i hvert fald nødvendigt, når du
konstaterer, at apparatets ydelse svækkes.
For at opnå en maksimal levetid må batteriet ikke
straks oplades efter kortvarig brug, men skal om
muligt aflades til den nederste kapacitetsgrænse
og derefter igen oplades.
Undgå så vidt muligt, at apparatet blokerer. Den
derved opstående forøgede ledningsstrøm medfører hurtigere afladning og højere slid på batteriet.
Hvis batteriets driftstid bliver kortere og kortere pr.
opladning, betyder dette, at batteriet er opbrugt og
at det skal udskiftes.
Vær opmærksom på anvisningerne vedrørende
bortskaffelse.
Batteri-beskyttelseshætte
Til afdækning af kontakterne på et udtaget batteri er
der vedlagt en batteribeskyttelseshætte 5.
Dansk 107
Under opladningen lyser de tre LED’er efter hinanden. Batteriet er fuldstændigt opladet, når de tre
LED’er lyser konstant.
De tre LED’er slukker igen, 5 minutter efter at batteriet er fuldstændigt opladet.
Batteri-arbejdspladsbelysning
LED-belysningen 6 gør det muligt at belyse skruestedet ved dårlige lysforhold.

Tryk på knappen for belysning V for at tænde.

Tryk igen på knappen V for at slukke for
belysningen.
-BEMÆRKArbejdspladsbelysningen slukker, mens visningen af ladetilstanden vises. Belysningen
aktiveres automatisk igen, når visningen af
ladetilstanden er slukket.
Oplader
Kontrollér netspændingen!
Kontrollér før ibrugtagning, om netspændingen
og netfrekvensen, som er angivet på typeskiltet,
stemmer overens med dataene på dit strømnet.
Strømkabel oplader
Fast tilledning
Fast tilledning
Beskadigede strømkabler må ikke anvendes.
De skal omgående udskiftes af en fagmand.
Anbring batteribeskyttelseshætten 5 på batteriets kontakter ved opbevaring, transport og
bortskaffelse af batteriet.
Uden beskyttelseshætte kan løse metaldele kortslutte kontakterne, der er fare for brand og eksplosion.
Tilsigtet anvendelse oplader
Batteri-ladetilstandsvisning
De tre LED’er for visning af batteriets ladetilstand
3 viser batteriets ladetilstand.
Tryk på knappen IV for at vise ladetilstanden. Efter
ca. 5 sekunder slukker visningen af ladetilstanden
automatisk.
Hvis en LED blinker, efter at knappen IV er trykket,
skal batteriet oplades!
Hvis ingen LED’er lyser, når knappen IV er trykket,
er batteriet defekt og det skal udskiftes.
Symboler
Apparatet er kun egnet til opladning af SPIT batterier. Vær opmærksom på, at der anvendes batterier, som passer til den pågældende oplader, se
„Anvendelige batterier“.
Batteri fuldt
Batteri oplades
Batteri tomt
DA
108 Dansk
Spit 218 Lithium
Anvend SPIT-batteri!
Batteri defekt.

Anvend nyt batteri
Betjening af elværktøjet
Betjening batteri
Anvendelige batterier
Li-ion-batteri med en
mærkespænding på 10,8 18,0 V d.c.
Oplad batteri
Indsæt kun originale batterier
i opladeren


Indsæt opladerens strømstik. LED lyser grønt.
Indsæt batteriet til anslag i opladeren.
Opladningen er i gang.
Batteri er opladet, oplader er skiftet til
vedligeholdelsesopladning.
Træk opladerens strømstik ud, når
opladeren ikke er under opsyn.
Under opladningen opvarmes batteri
og opladet.
Visning af ladetilstand
Konstant lys grønt uden batteri
Apparatet er driftsklart, der findes
ingen batterier på opladningspladsen.
Blinkende lys grønt
Opladningen er i gang
Konstant lys grønt
Batteri er fuldstændigt opladet, oplader
er skiftet til vedligeholdelsesopladning.
DA
Hurtigt blinkende lys grønt
Batteri er for varmt eller for koldt.
Opladningen begynder automatisk,
når batteriet befinder sig i det tilladte
temperaturområde.
Kortslutning mellem ladekontakter



Tag batteri ud af oplader
Træk strømstikket ud!
Kontrollér opladningspladsen for fremmedlegemer. Indsæt batteri igen
Tag batteri ud
For at tage batteriet 2 ud, skal oplåsningsknappen
(/-knapperne) III trykkes, og batteriet skal fjernes
fra elværktøjet.
Indsæt batteri
Anvend kun originale SPIT-batterier med den
spænding, som er angivet på elværktøjets typeskilt.
Anvendelse af andre batterier kan medføre tilskadekomst og fare for brand.

Stil retningsomskifteren I i midten for at forhindre utilsigtet tænding.

Indsæt det opladede batteri 2 i grebet, indtil
det mærkes, at det går i indgreb.
TÆND-/SLUK
Tryk på tænd/sluk-knappen II , og slip igen.
Ændring af omdrejningstal
Med tænd/sluk-knappen II kan omdrejningstallet styres trinløst. Hvis der trykkes let på tænd/
sluk-knappen II, begynder apparatet langsomt at
dreje, hvis trykket øges, forøges omdrejningstallet.
Valg af omdrejningsretning
Tryk kun på retningsomskifteren I, når værktøjet
er standset!
 
Indstil den ønskede omdrejningsretning.
Højreløb:
Til boring og iskruning af skruer.
Venstreløb:
Til løsning og udskruning af skruer
og møtrikker.
Vigtigt! Tryk retningsomskifteren I helt i bund
i huset, dvs. til det mærkes, at den går i indgreb.
Hvis retningsomskifteren I står i midterposition, kan
værktøjet ikke tændes.
Udskiftning af værktøj
Tag batteriet ud før alt arbejde på
apparatet.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af udstyret.
Spit 218 Lithium
Bær beskyttelseshandsker ved skift
af værktøj.
Det anvendte værktøj kan blive meget
varmt, hvis det anvendes i længere
tid, og/eller værktøjets skærekanter
er meget skarpe.
Bit
Dansk 109
For at undgå tilskadekomst og beskadigelse bør
der kun anvendes tilbehørsdele, der er anbefalet
af SPIT.
6. Service og eftersyn
Vedligeholdelse og rengøring
For at udskifte bitten VI skal dybdestoppet 10 trækkes af. Derefter kan bitten trækkes ud af holderen,
og en ny bit kan sættes i. Sæt dybdestoppet 10
på igen.
Arbejdsanvisninger
Anbring kun elværktøjet på skruen, når det er
slukket.
Værktøj, som drejer, kan glide væk.
Efter længere tids arbejde med lavt omdrejningstal, skal du lade elværktøjet køre i tomgang
i ca. 3 minutter ved maks. omdrejningstal for
at afkøle det.
Kontrollér, at bit og skrue passer sammen i størrelse og form.
Bittens faste sæde i skruehovedet sikrer optimal
skruning.
Kobling
Skruen kan sættes på den standsede bit, når værktøjet kører. Koblingen griber først fat ved trykket fra
skruningen. Når dybdestoppet nås, slipper koblingen. Bitten står atter stille.
5 - Værktøj og tilbehør
Bælteholder
Med bælteholderen 7 kan elværktøjet indsættes
i f.eks. et bælte. Du har dermed begge hænder fri
og elværktøjet er til enhver tid klar til brug.
Samtidigt kan du opbevare indtil 8 bits i bælteholderen.
Udfør følgende for at anvende bælteholderen:

Skru holdebolten 8 fast ved elværktøjet.

Anbring bælteholderen 7 på den ønskede
position.

Indsæt elværktøjet i bælteholderen 7 .
Specialtilbehør
Anvend ikke tilbehør af andre mærker, da dette ikke
er godkendt af SPIT.
Det kan være farligt at anvende.
Tag batteriet ud før alt arbejde på
apparatet.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af udstyret.
 
Hold altid elværktøjet og ventilationsåbningerne rene.
 
Tør med jævne mellemrum plastdele, som
er tilgængelige udefra, af med en klud uden
rengøringsmiddel.
 
Hold altid værktøjsholderen ren.
Service
Efter kraftig belastning over en længere periode bør
Apparatet overdrages til et SPIT-serviceværksted med henblik på eftersyn
og grundig rengøring.
De pågældende serviceinstanser findes på bagsiden
af denne betjeningsvejledning.
Bortskaffelse
Genbrug af råstoffer i stedet for bortskaffelse af affald. Apparat, tilbehør og
emballage skal afleveres til miljøvenlig
genanvendelse. Kunststofdele er markeret for at garantere en rensorteret
recycling.
Elværktøj må ikke bortskaffes som
almindeligt husholdningsaffald!
DA
I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om
bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter
og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj
indsamles separat og bortskaffes på en måde, der
skåner miljøet mest muligt.
Smid ikke de genopladelige batterier/batterier
ud med husholdningsaffaldet, på ild eller i vand.
Genopladelige batterier/batterier skal indsamles,
genbruges eller bortskaffes miljøvenligt.
110 Dansk
Kun for EU-lande:
Defekte eller brugte genopladelige batterier/batterier
skal genbruges iht. direktiv 2006/66/EF.
Genopladelige batterier / batterier
Batteri med lithium-ion-teknologi
Li-Ion

Tildæk kontakterne med batteribeskyttelseshætten ved bortskaffelse af batteriet.
Aflever brugte eller defekte batterier til faghandlen,
SPIT-kundeservice eller et offentligt foreskrevet
bortskaffelsessted. Batterierne afleveres dermed
til genbrug.
Anvisninger vedrørende transport af
li-ion-batterier
Batteriet er testet iht. UN-håndbog ST/SG/AC.10/
27/Add.2. Det råder over en virksom beskyttelse
mod indvendigt overtryk og kortslutning samt indretninger til forhindring af brud og farlig returstrøm.
Lithiumækvivalent-mængden, som er indeholdt
i batteriet, ligger under de relevante grænseværdier.
Derfor er batteriet ikke underlagt de nationale og
internationale forskrifter for farligt gods hverken
som enkeltdel eller indsat i et apparat. Forskrifterne for farligt gods kan dog være relevante ved
transport af flere batterier. Det kan i dette tilfælde
være nødvendigt at overholde særlige betingelser
(f.eks. ved emballagen).
Yderligere oplysning fås hos producenten.
DA
Spit 218 Lithium
148
Spit 218 Lithium - CE
DE - Angaben zur Anleitung:
SV - Information om bruksanvisningen:
Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist
Deutsch. Alle anderen Sprachversionen sind
Übersetzungen der Originalbetriebsanleitung und
hiermit als solche gekennzeichnet..
Originalbruksanvisningen är skriven på tyska.
Alla andra språkversioner är översättningar av
originalbruksanvisningen och betecknas också
som sådana.
EN - Information on the instructions:
FI - Käyttöohjetta koskevia tietoja:
The language of the original instructions is German.
All other language versions are translations and
herewith identified as such.
Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on saksa. Kaikki
muunkieliset versiot ovat alkuperäisen käyttöohjeen
käännöksiä, ja ne on myös vastaavasti käännöksiksi
ilmoitettu.
FR - Remarques concernant ces instructions :
Angivelser til vejledningen:
La notice d'origine est en allemand. Toutes les
autres versions sont des traductions de la notice
d'origine et sont identifiées en tant que telles.
Sproget for den originale betjeningsvejledning er
tysk. Alle andre sprogversioner er oversættelser
af den originale betjeningsvejledning og hermed
kendetegnet som oversættelser.
ES
IT - Informazioni sulle istruzioni:
GR - Πληροφορίες για τις οδηγίες χρήσης:
PT
La lingua delle istruzioni d'uso originali è il tedesco.
Tutte le altre versioni linguistiche sono traduzioni
delle istruzioni d'uso originali e sono contrassegnate
come tali.
Η γλώσσα του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών
χρήσης είναι τα γερμανικά. Όλες οι άλλες γλωσσικές
εκδόσεις είναι μεταφράσεις του πρωτότυπου
εγχειριδίου οδηγιών χρήσης και επισημαίνονται ως
τέτοιες.
ES - Datos sobre el manual:
RU - Информация о руководстве:
NL
El idioma del manual de instrucciones original es el
alemán. Las versiones en todos los demás idiomas
son traducciones del manual de instrucciones
original y están identificadas como tales.
Оригинальное руководство по эксплуатации
составлено на немецком языке. Версии на всех
остальных языках являются переводами.
SV
PT - Informações sobre o manual:
DE
EN
FR
IT
FI
A língua do manual de instruções é Alemão. Todas
as outras versões são traduções do manual de
instruções original e, através deste são indicadas
como tal.
NL - Informatie over de handleiding:
DA
EL
RU
AR
Wij verklaren op eigen titel, dat het onder "Technische
gegevens“ omschreven product overeenstemt
met de navolgende normen of standaardstellende
documenten: EN 60745 conform de bepalingen
van de richtlijnen 2004/108/EEG, 2006/42/EEG,
2011/65/EEG.
:‫ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ‬
‫ ﻛﻝ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻫﻲ‬.‫ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‬
.‫ﺗﺭﺟﻣﺎﺕ ﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺗﻡ ﺗﻣﻳﻳﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺣﻭ‬
Spit 218 Lithium - CE
149
DE - Konformitätserklärung
SV - Försäkran om överensstämmelse
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das
Produkt "Spit 218 Lithium" mit den folgenden Normen
oder normativen Dokumenten übereinstimmt:
Vi försäkrar på eget ansvar att produkten "Spit 218
Lithium" uppfyller följande normer eller normerande
dokument:
EN - Declaration of conformity
FI - Standardinmukaisuusvakuutus
We declare under our sole responsibility that the
product "Spit 218 Lithium" is in conformity with the
following standards of standardization documents:
Todistamme täten ja vastaame yksin siitä, että
tämä tuote "Spit 218 Lithium" on allalueteltujen
standardien ja stardoimisasiakirjojen vaatimusten
mukainen:
DE
EN
FR
FR - Déclaration de conformité
DA - Overensstemmelseserklæring
Nous déclarons en toute responsabilité que le
produit « Spit 218 Lithium » satisfait aux normes
ou documents normatifs suivants :
Vi erklærer som eneansvarlig, at produktet "Spit
218 Lithium" opfylder kravene i følgende standarder
eller retningsgivende dokumenter:
IT - Dichiarazione di conformità
GR - Δήλωση συμßατότηας
Dichiariamo sotto nostra responsabilità che il
prodotto "Spit 218 Lithium" corrisponde alle seguenti
Norme o Documenti normativi:
Με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα, ότι το
προϊόν "Spit 218 Lithium" αυτό ανταποκρίνεται στα
ακόλουθα πρότυπα και ντοκουμέντα καθορισμού
προτύπων:
ES - Declaración de conformidad
RU - Заявление о соответствии
PT
Declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad,
que el producto "Spit 218 Lithium" cumple con las
siguientes normas o documentos normativos:
„ Н а с т о я щ и м м ы з а я в л я е м с п ол н о й
ответственностью, что изделие "Spit 218
Lithium" соответствует следующим стандартам
(нормативным документам):“
NL
ES
‫ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ‬
PT - Declaração de Conformidade
Nós declaramos sob responsabilidade própria,
que o produto "Spit 218 Lithium“ coincide com
as seguintes normas ou documentos normativos:
IT
‫" ﻣﺗﻁﺎﺑﻕ‬SPIT 218 Lithium" ‫ﻧﻘﺭ ﻧﺣﻥ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ‬
:‫ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ‬
SV
FI
NL - Conformiteitverklaring
Wij verklaren op eigen titel, dat het product "Spit 218
Lithium" overeenstemt met de navolgende normen
of standaardstellende documenten:
DA
EN 60745-1, EN 60745-2-2
EN 60335-1, EN 60335-2-29
EN 61000-3-2, EK 61000-3-3
EL
2006/42/EG
2004/108/EG
2011/68/EU
RU
AR
Spit 218 Lithium - CE
150
Technische Unterlagen bei:
Technical file at:
Documentation technique :
Documentazione tecnica in:
Documentaciones técnicas en:
Documentações técnicas em:
Technische documenten bij:
Tekniska underlag för:
Tekninen aineisto:
Tekniske dokumenter vedlagt:
Τεχνικά έγγραφα:
Техническая документация находится:
:‫ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﺩﻯ‬
DE
EN
FR
IT
Technical file at
SPIT S.A.S.
Mr Guy JAILLET
Directeur Général
Service Business Development & Innovation
150, Route de Lyon
F-26500 Bourg lès Valence cedex- France
ES
PT
NL
Guy JAILLET
General Manager
Business Development & Innovation Department
SPIT S.A.S.
150, Route de Lyon
F-26500 Bourg lès Valence cedex- France
SV
FI
Bourg-les-Valence, le 17 Mars 2014
DA
Typ / type / tipo / tyyppi / typen / Тип / ‫ ספדה‬/
:
EL
RU
AR

Serien-Nr. / serial nr. / n° de série / numero di serie / número de serie / número de série /
volgnummer / serienummer / sarjanumero / serienummer / αύξων αριθμός / серийный номер /
:
Spit 218 Lithium - CE
151
DE
EN
FR
IT
ES
PT
NL
SV
FI
DA
EL
RU
AR
Spit Contacts
SPIT
Route de Lyon
B.P. 104
26501 Bourg-Iès-Valence Cedex
FRANCE
Tél.: 04 75 82 20 20
Service Clientèle Tél.: 0 810 102 102
Service Après Vente Tél.: 0 810 504 504
ITW Construction Products UK
Fleming Way
Crawley
West Sussex - RH 10 9 D P
UNITED KINGDOM
Tel.: 0 1293 523372
Fax.: 0 1293 515186
Customer Support Tel.: 0 141 342 1660
ITW Construction Products SA
División Construcción
Calle Murcia 58C
08830 San Boi de Llobregat
Barcelona
ESPANA
Tel.: 93 652 59 52
Fax.: 93 652 53 59
ITW Construction Products ITALY S.r.l.
Via Lombardia, 10
30030 Pianiga (VE)
ITALIA
Tel.: 041 513 55 11
Fax.: 041 513 55 66
Numero Verde Fax.: 800 908 017
ITW Befestigungssysteme GmbH
Gutenbergstrasse 4
91522 Ansbach
DEUTSCHLAND
Tel.: 0981 95 090
Fax.: 0981 95 09123
Service Center Tel.: 0981 9778650
Customer Service Fax.: 0981 9509123
ITW SPIT Vertriebs GmbH
Samergasse 28 b
5020 Salzburg
ÖSTERREICH
Tel.: 0662 452056
Fax.: 0662 452056-13
ITW Construction Products AB
Box 124
123 22 Farsta
SWEDEN
Tel.: 8 578 930 00
Fax.: 8 578 930 45
ITW Construction Products AS
Billingstadsletta 14, Postboks 111
1396 Billingstad
NORWAY
Tel.: 671 736 00
Fax.: 671 736 01
SPIT BELGIUM
Rue Bollinckxstraat, 205
1070 Brussel / Bruxelles
BELGIE / BELGIQUE
Tel.: 2 322 39 00
Fax.: 2 322 38 57
Service center Tel.: 2 334 12 44
kontakt voor Nederland
Tel.: 0297 230260
Fax.: 0297 230270
ITW Construction Products
GI. Banegaardsvej 25
5500 Middlefart
DENMARK
Tel.: 63 41 10 30
Fax.: 63 41 10 11
ITW Construction Products / OY KARTRO Ab
Timmermalmintie 19A
01680 Vantaa
FINLAND
Tel.: 207 859 222
Fax.: 207 859 201
ITW Construction Products ČR s.r.o.
Modletice 140 (Areál United Brands)
251 01 Říčany
Czech Republic
Tel.: 323 202 202
Fax.: 323 202 204
Download PDF