sporák instalace a použití Sporák inštaláciu a použitie Fornuis

sporák
instalace a použití
Sporák
inštaláciu a použitie
Fornuis
Installatie en gebruik
Êïõæßíá
ÅãêáôÜóôáóç êáé ÷ñÞóç
Cocina
Instalación y uso
Fogão
Instalação e utilização
K6 C51/R
K6 C51/GR
K6 C56/GR
CZ
Sporák s víceúcelovou pecící troubou a sklokeramickou
varnou deskou
Návod k instalaci a použití
3
SK Sporák s viacúèelovou rúrou a sklokeramickou varnou
platòou
Návod na inštaláciu a použitie
16
Fornuis met multifunctie-oven en keramische kookplaat
Instructies voor het installeren en gebruik
28
Êïõæßíá ìå ðïëõëåéôïõñãéêü öïýñíï êáé
êåñáìåéêÞ åðéöÜíåéá
Ïäçãßåò åãêáôÜóôáóçò êáé ÷ñÞóçò
40
Cocinas con horno multifunciones y encimera de
vidriocerámica
Instrucciones para la instalación y el uso
55
Fogão com forno multifunção e plano de vitrocerâmica
Instruções para a instalação e utilização
67
3
CZ
K6 C51/R
K6 C51/GR
K6 C56/GR
Sporák
Návod k instalaci a použití
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT
Company, spa.
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje
požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům,
nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně
přečtěte přiložený český návod, který dodává firma INDESIT Company
spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte.
Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou
určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a
eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí
maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.
Dodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případě
jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci.
Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly
k výrobku.
Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod
na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude
při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady
zákazník.
Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku,
vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto
důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky
a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme
za pochopení.
Aby byla zajištěna řádná ÚČINNOST a BEZPEČNOST tohoto zařízení,
doporučujeme Vám:
• Kontaktovat servisní středisku, které je autorizováno výrobcem.
• Vždy používat originální náhradní díly.
Evropská smìrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních stanovuje, že staré
domácí elektrické spotøebièe nesmí být odkládány do bìžného netøídìného domovního odpadu. Staré
spotøebièe musí být odevzdány do oddìleného sbìru, a to za úèelem recyklace a optimálního využití
materiálù, které obsahují, a z dùvodu pøedcházení negativním dopadùm na lidské zdraví a životní
prostøedí. Symbol “pøeškrtnuté popelnice” na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po
skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru.
Spotøebitelé by mìli kontaktovat pøíslušné místní úøady nebo svého prodejce ohlednì informací
týkajících se správné likvidace starého zaøízení.
CZ
4
Varování
Pro zajištění bezpečnosti a dlouhé životnosti trouby doporučujeme následující:
• volejte pouze výrobcem autorizovaná servisní centra
• používejte pouze originální náhradní díly
1 Toto zařízení je určeno pro soukromé, neprofesionální
použití v domácnosti.
2 Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze, protože
v něm naleznete důležité rady týkající se bezpečné
instalace, obsluhy a údržby. Tento návod k obsluze
se uschovejte na bezpečné místo pro jeho budoucí
použití.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
•
•
•
•
Vybalte zařízení a ujistěte se, že zařízení transportem nebylo
poškozeno. V případě, že jste na pochybách nepoužívejte toto
zařízení. Zavolejte kvalifikovanému technikovi pro pomoc. Pro
Vaši bezpečnost, obalový materiál (plastikové obaly,
polystyrénovou pěnu, napínáčky apod..) ukliďte z dosahu dětí.
Zařízení musí být instalováno kvalifikovaným technikem
v souladu s pravidly tohoto manuálu a pravidly danými
výrobcem pro instalaci tohoto zařízení. V případě úrazu nebo
poranění osob, zvířat nebo vlastnictví budou výrobcem
akceptovány pouze ty případy, kdy bylo jednáno ve shodě
s pravidly v tomto manuálu.
Elektrická bezpečnost zařízení je zajištěna jen v případě, že
zařízení bylo zapojeno řádně a do výkonného zemnícího
systému a v souladu s bezpečnostními pravidly. Ujistěte se, že
tyto základní požadavky byly splněny. Jestliže si nejste jisti,
nechte j překontrolovat kvalifikovaným technikem. Výrobcem
nebude brán zřetel na škody způsobené špatným nebo
nesprávným uzemněním.
Před připojením zařízení velmi dobře zkontrolujte technické
specifikace, které jsou uvedeny na štítku, jestli korespondují
s Vaším el. proudem.
Zkontrolujte, že dodávka el. proudu a zdířky zda-li jsou
dostačující pro celkovou potřebu Vašeho zařízení, jehož údaje
jsou na štítku. V případě, že si nejste jisti tak prosím volejte
kvalifikovaného technika pro radu.
Mnohopólový okruh s mezi kontakty o 3 mm nebo více musí
být dostupný pro instalaci.
Zásuvka a zástrčka sporáku nejsou kompatibilní, můžete si je
nechat vyměnit podle modifikace Vašeho modelu
kvalifikovaným technikem, který Vám je vymění a zkontroluje
nároky Vašeho zařízení na příkon. Rozhodně není
doporučováno užití adaptéru nebo více rozdvojky a/nebo
přípojky. Jestliže je nevyhnutelné je použít pamatujte na to, že
je doporučováno použit pouze jedeno nebo vícečetný adapter
a přípojky, která je schválena a podléhá všem bezpečnostním
pravidlům. Pro případ, nikdy nepřekonejte maximální kapacitu
proudu na samotném adaptéru nebo přípojce a maximální el.
proud Vašeho vícenásobného adaptéru.
Nenechávejte zařízení zapnuté v el. proudu není-li to nutné.
Vypněte jej z hlavního přívodu a odpojte i plyn jestliže
nepoužíváte sporák.
Otvory a zdířky užívané ventilací a pro šíření žáru musí být
vždy otevřeny nebo nesmí být ucpány.
Uživatel nesmí sám vyměňovat zásobovací kabel zařízení. Vždy
musí být zavolán autorizovaný servis v případě výměny kabelu
nebo poškození kabelu.
Zařízení musí být užíváno pouze na účely jemu určené.
Jakékoliv další varianty užití (např. vyhřívání místnosti) jsou
neuváženě a jsou velmi nevhodné a následkem toho může dojít
k nebezpečí.
Výrobce odmítá veškerou zodpovědnost za škody způsobené
neuváženým a nezodpovědným užíváním.
Základní pravidla musí být dodržována při užívání elektrického
zařízení. Obzvláště ta následující jsou velmi důležitá:
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
5
nedotýkejte se zařízení když máte mokré nohy a ruce
nepoužívejte zařízení na lékařské účely
nepoužívejte nástavby, však musíte-li buďte opatrní
nikdy netahejte za připojovací kabel když je zařízení zapnuto
do elektrické sítě.
• nikdy nevystavujte zařízení vlivům počasí (jako je slunce,
déšť apod..)
• nikdy nedovolte, aby zařízení užívaly děti a rodinní
příslušníci, kteří nejsou seznámeni s tím jak nabýt zařízení
užíváno, bez dohledu.
Vždy zařízení vypněte z rozvodu elektrické sítě před tím něž
se jej budete chystat čistit.
V případě, že skleněný povrch je rozbitý okamžitě zařízení
odpojte z elektrické rozvodné sítě. Zavolejte na opravu jen
autorizovaný servis a žádejte jen originální náhradní díly. Opravy
musí být v souladu s bezpečnostními pravidly.
V případě, že zařízení není dlouhodobě užíváno, pamatujte
na to, že je nutné zařízení vypojit ze sítě a odpojit připájecí
kabel. Také zabezpečte všechny nebezpečné části proti dětem,
které si rády s těmito zařízeními hrají.
Sklo keramická deska je odolná proti všem tepelným změnám.
Pamatujte však na to, jakýmkoliv ostrým kuchyňským nádobím
nebo nástroji můžete poškodit povrch deky. Jestliže se něco
podobného přihodí, vypněte zařízení ze elektrického proudu a
zavolejte místní servis.
Pamatujte také na to, že všechny povrch trouby a varné desky
zůstávají jeěte tak nejméně půl hodiny po vaření horké. Proto
neodkládejte jakékoliv nádoby na tyto horké povrchy.
Vyhněte se nasazování jakýchkoliv skleněných poklopů.
Nezapínejte varné plochy když na nich leží hliníkové fólie nebo
plastikově objekty.
Dávejte pozor na horké povrchy.
Užíváte-li menších domácích elektrických přístrojů, zavírejte
plotnu a zajistěte, aby kabely těchto zařízení se nedotýkaly
horkých ploch této trouby.
U hrnců s držadly se vyhněte tomu, aby tato držadla neklepala
při vaření do plotny.
Vaříte-li, pokládejte hrnce okamžitě na varnou deku, jinak může
dojít k jejímu přehřátí a tak i k poškození topného tělíska.
Úvodní instrukce. Užitím sklo těsnících tmelů můžete zanechat
na skle mastné stopy. Pamatujte, že je očistíte normálním
neabrazivním čistícím prostředkem ještě před použitím zařízení.
V průběhu prvních několika hodin užívání můžete cítit pálící
se gumu, což ale velice rychle zmizí.
Když je zařízení zapnuto, topná tělíska a další části zařízení
jako jsou dvířka trouby jsou extrémně horká. Ujistěte se, že
nikdo se jich nebude dotýkat a také děti.
Ujistěte se, že knoflíky "•"/"{" jsou v těchto pozicích když
zařízení není právě používáno.
Jestliže je zařízení umístěno na podstavci, udělejte předběžná
bezpečnostní opatření, aby z tohoto podstavce zařízení
nesklouzlo.
CZ
Pokyny pro instalaci
• Kabel upevněte do speciální kabelové svěrky a zavřete
kryt svorkovnice.
Následující instrukce by měli být čteny kvalifikovaným
technikem, který bude zařízení zapojovat, nastavovat a
technicky zprovozňovat v souladu s bezpečnostními pravidly.
Důležité: Před prováděním jakýchkoli seřizovacích nebo
údržbových prací odpojte spotřebič od sítě.
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
N
L
1
2
4
Vyrovnání Vašeho přístroje (jen u určitých modelů)
Polohu naladíte 4mi nožičkami vyšroubováním na pozici,
kterou potřebujete. Úroveň nenastavujte když ji
nepotřebujete. Pozici není nutné nastavovat když jsi
nepotřebujete.
3
5
Umístění
Vařič je vyroben s typem X stupněm ochrany proti přehřátí.
Obr. A
P
N
L3
L2
L1
Obr.B
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
N
L2 L1
Zvýšení nohou (jen u určitých modelů)
Našroubujte přiložené nožičky na Vaše zařízení.
1
3
5
2
4
Obr. C
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
N
L3 L2 L1
1
2
4
Obr. D
Připojení napájecího kabelu k síti
Na síťový přívod připevněte vhodnou síťovou vidlici, která
odpovídá zátěži uvedené na typovém štítku. Pokud je sporák
připojen přímo k síti, je třeba se mezi zařízení a síť zapojit
vícepólový vypínač (jistič) s minimální vzdáleností kontaktů
v rozpojeném stavu 3 mm, který je dimenzován na příslušné
zatížení a odpovídá platným bezpečnostním normám
(žlutozelený ochranný vodič uzemnění nesmí být vypínačem
přerušen).
Síťový přívod musí být umístěn tak, aby na žádném místě
nebyl vystaven teplotě, která by byla o 50° vyšší, než je teplota
v pokoji. Před skutečným připojením ještě překontrolujte:
• limitní ventily a domácí může podporovat napájení
zařízení (viz typový štítek;
• hlavní zdrojová síť je náležitě uzemněna v souladu
s platnými pravidly;
• snadný přístup k zdířkám a omnipolárnímu okruhu,
ke kterému bude zařízení připojováno.
Při zapojování napájecího kabelu postupujte následovně:
• Odstraňte upínací šroub kabelu a dotykové šrouby
Poznámka: propojky jsou připraveny výrobcem pro
připojení jednofázového el. proudu 230 V (obr. A)
• pro provedení elektrického připojení podle obr. C a D,
použijte dvě propojky umístěné uvnitř krabice (obr. B –
P “)
označení „P
CZ
3
5
Instalace napájecího kabelu
Otevření svorkovnice:
• Pomocí šroubováku odstraňte boční úchytky krytu
svorkovnice;
• Tahem otevřete kryt svorkovnice
6
Technické údaje
Vnitřní rozměry trouby
trouby:
Rozměry(VxŠxH): 32x40x43,5 cm
Vnitřní objem trouby: 56 litrů
Max. energetická spotřeba trouby: 2250 W
Spotřeba energie:
Norma 2002/40/CE na štítku elektrických sporáků
Norma EN 50304
Spotřeba energie v běžných podmínkách:
rozehřátí trouby:
:
Fhorkovzdušný režim
Spotřeba energie při použití nuceného oběhu vzduchu:
rozehřátí trouby:
režim pečení
e:
Rozměry varné desky:
šířka: 46 cm
hloubka: 42 cm
výška: 8,5 cm
Keramická plotna:
Zadní pravá: 2100 W
Přední pravá: 1200 W
Přední levá: 1700 W
Zadní levá: 1200 W
Max. spotřeba keramické desky: 6200 W
Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnicím EHS:
2006/95/EC z 12/12/06 (Nízké napětí) a následným
úpravám;
2004/108/EC z 15/12/04 (Elektromagnetická kompatibilita)
a následným úpravám;
- 93/68/EC z 22/07/93 a následným úpravám.
- 2002/96/EC
Napětí a frekvence el. příkonu:
230V/400V 3N ~ 50/60Hz - 50Hz Viz datový štítek
Popis sporáku
A
B
C
D
H
L
M
N
O
S
P
Kontrolní panel
Rošt
Plech pro odkapávání přebytečného tuku nebo pro pečení
Nastavitelné nohy
Světelný indikátor teplosti ploten
Ovládací knoflík nastavení
Ovládací knoflík teploty
Ovládací knoflíky pro elektrické plotny
Světýlko termostatu
Ovládací knoflík časovače
Elektronické zaøízení na programování peèení
M
P
C
D
D
N
H
O
L
B
H
O
L
A
M
S
N
7
CZ
Jak používat Vaše zařízení
Všechny programy tohoto sporáku jsou ovládány hlavním
knoflíkem a dalšími tlačítky na hlavním panelu sporáku.
Program „Konvekční trouba“e
M“
Nastavení ovladače „M“
M“: teplota mezi 60
60°°C a Max
Max.
Při tomto programu se aktivuje horní i dolní tepelné těleso
trouby.
Konvekční pečení je klasický a tradiční způsob přípravy
pokrmů, který se vyznačuje vynikajícím rozložením tepla a
sníženou spotřebou energie. Konvekční trouba je doposud
nepřekonaná při přípravě pokrmů skládajících se z různých
druhů potravin (např. žebírka se zelím, sušené ryby, jemné
telecí maso s rýží atd.). Ideální je při přípravě dušených
masových pokrmů, gulášů, zvěřiny, šunky a ostatních jídel
vyžadujících pomalou přípravu nebo občasné podlévání.
Konvekční způsob je také vynikající při pečení koláčů,
přípravě těstovin a dušení zeleninovo-masových směsí. Kvůli
správnému rozložení tepla použijte pouze jeden rošt, jehož
výškovým umístěním v troubě regulujete poměr tepla mezi
horní a dolní částí trouby.
Poznámka: Před prvním použitím doporučujeme nastavit
termostat na nejvyšší stupeň a nechat troubu zapnutou bez
pokrmu alespoň 30 minut. Poté troubu otevřete a ponechte
ji vyvětrat. Případný zápach je způsobem odpařováním látek
použitých na ochranu trouby při skladování.
Poznámka: Při grilování nebo rožnění (jen u vybraných
modelů) umístěte na dno trouby nádobu na odkapávání šťávy
nebo tuku. U ostatních programů pečení nevkládejte žádné
nádoby nebo pokrmy na dno trouby. Můžete tak způsobit
poškození emailového pláště trouby. Nádoby s pokrmem
vždy umísťujte jen na rošt, který je součástí vybavení trouby.
Ovládací knoflík trouby
Tato multifunkční trouba kombinuje výhody tradičního vaření
s nejmodernějšími funkcemi typu horkovzdušné pečení,
v jednom zařízení. Je to velmi universální zařízení, které Vám
umožňuje vybrat snadno a bezpečně mezi 5 různými pečícími
režimy. Z těchto variabilních nabídek můžete sestavit to co
právě potřebujete naprogramovat, ovládacím knoflíkem „LL “
M “ knoflíkem, který je rovněž situován
a příslušnou teplotu „M
na ovládacím panelu.
Program „Horkovzdušný ohřev“e
M“
Nastavení ovladače „M“
M“: teplota mezi 60
60°°C a Max.
Topné tělísko je zapnuto s pomocným ventilátorem.
Vzhledem k tomu je pak teplo v troubě rozmísťováno velmi
jednotně, což zaručuje, že pečené pokrmy jsou jednotně
zlatavé na povrchu a jednotně propečené. V tomto programu
můžete péci velké množství různých pokrmů v jeden
moment, ale s přibližným požadavkem na dobu pečení.
Maximálně však 2 plechy mohou být použity v jeden moment
a je nutné dodržovat pravidla, která jsou popsána v tabulce
pojmenované: „Pečení na více než jen jednom plechu“.
Pečení s pomocným ventilátorem je doporučováno především
na pečení a dokončení pečení gratinování pokrmů nebo pro
prodloužení času pečení, jako například u: lasaní, zapékání
těstovin, pečení kuřete a brambor, apod.. Mimo to je velmi
dobré použít nižších teplot pro kvalitní distribuci tepla při
pečení. Díky čemuž ztratíte co nejmenší množství šťávy, což
je u pečícího masa velmi časté. Pečení s pomocným
ventilátorem je velmi vhodné pro pečení ryb, které jsou
připravovány s aromatickým kořením, díky tomuto pečícímu
programu udržíte u těchto potravin chuť, vůni a vzhled.
Deserty: pečení s pomocným ventilátorem je velmi vhodné
pro pečení kynutých koláčů, zákusků.
Mimoto je tento režim také vhodný na pečení býlích a
červených mas a chleba při nastavení teploty na 80°C. Pro
rozmražení jemných potravin nastavte teplotu na 60°C nebo
použijte pro cirkulaci pouze studený vzduch natavením na
teplotu 0°C.
Poznámka
Poznámka:Před prvním použitím doporučujeme nastavit
termostat na nejvyšší stupeň a nechat troubu zapnutou bez
pokrmu alespoň 30 minut, se zavřenými dveřmi. Poté troubu
otevřete a ponechte ji i místnost vyvětrat. Případný zápach
je způsobem odpařováním látek použitých na ochranu trouby
při skladování.
Poznámka: Při grilování nebo rožnění umístěte na dno trouby
nádobu na odkapávání šťávy a/nebo tuku, ale jen v případě
použití těchto programů jako je grilování (jen u vybraných
modelů) U ostatních programů pečení nevkládejte žádné
nádoby nebo pokrmy na dno trouby. Můžete tak způsobit
poškození emailového pláště trouby. Nádoby (misky,
hliníkové fólie, apod.. apod..) s pokrmem vždy umísťujte jen
na rošt, který je součástí vybavení trouby.
Program „Rozmrazování“
e
M “: jakákoliv teplota
Nastavení ovladače „M
Ventilátor umístěný na dně trouby způsobuje cirkulaci
vzduchu kolem rozmrazovaného pokrmu. Tento program je
vhodný pro rozmrazení všech druhů jídel, zvláště pak
choulostivých jako např. zmrzlinové dorty, krémové nebo
deserty pudingového typu a ovocné koláče. S použitím
ventilátoru je čas rozmrazování přibližně poloviční. U masa,
ryb a chleba je možné proces urychlit aktivací programu
„Kombinované pečení“ a nastavením teploty mezi 80 a 100
°C.
CZ
Program „Vrchní ohřev“n
M“
Nastavení ovladače „M“
M“: teplota mezi 60
60°°C a Max.
Vrchní topné tělísko se zapne. Tento režim pečení může být
použit pro zhnědnutí pečených potravin v poslední fázi
pečení.
8
Osvětlení trouby
Nastavte knoflík „LL “ na symbol . Rozsvítíte tak světlo uvnitř
trouby a toto světlo zůstane svítit jestliže zapnete jakýkoliv
pečící program.
Program „Gril“
ill
M “: Max.
Nastavení ovladače „M
Při tomto programu se aktivuje pouze tepelné těleso v horní
části trouby. Je možné také použít rožeň. Vysoká teplota a
přímé působení tepla umožňuje rychlé opečení masa a
udržení šťávy uvnitř, čímž se stává křehčím a jemnějším. Dále
je vhodný pro přípravu hovězích steaků, jehněčího, žebírek,
filetů, hamburgerů apod.
Vždy ponechejte dvířka trouby pootevřené kromě použití
rožně
rožně.
V kapitole „Praktické rady“ naleznete několik návodů na
grilování.
Světýlko termostatu (O)
Světýlko indikuje, že se trouba zahřívá. Když toto světýlko
zhasne teplota uvnitř trouby dosáhla nastavené teploty
knoflíkem termostatu. V tomto případě se světýlko bude
rozsvěcet a zhasínat jak bude termostat dotahovat klesající
teplotu na požadovanou teplotu, tak aby byla požadovaná
teplota kontaktní.
Ovládací knoflík časovače (S)
S“ otočit ve směru
Aby byl zapnut časovač musíte knoflíkem „S“
hodinových ručiček téměř až do konce
. Poté otočit zpět
ll
Program „Grilování s pomocným ventilátorem“
stat k
M“
Nastavení ovladače „M“
M“: teplota mezi 60
60°°C a 200°C.
Centrální tepelné tělísko a pomocní ventilátor se zapne. Díky
kombinaci schopností a tohoto programu zvýšíte efektivitu
jednosměrného tepelného působení, což Vám umožňuje
cirkulace skrze celou troubu. Pomůže vám správně nažhavit
povrch pokrmu a tak dobře proniknout přímo do pečené
potraviny. Skvěle se tato funkce hodí na pečení kebabů
z masa a zeleniny, párků, klobás, žebírek, jehněčího, kuřat a
kořeněných omáček, vepřového apod..
Všechny pokrmy při gratinování musí být pečeny se
zavřenými dvířky.
Tento režim pečení je rovněž ideální pro pečení steaků z ryb,
jako jsou mečouni, tuňáci, kanice, plněných sepií apod..
a můžete nastavit Vámi požadovaný čas vložením čísel
za minuty, na kontrolním panelu.
Poznámka: U spotøebièù vybavených elektronickým
programovacím zaøízením pro použití elektrické trouby
stisknìte pøed volbou požadované funkce peèení
souèasnì tlaèítka
a
(na displeji se zobrazí
symbol
).
Zablokování dvíøek
Nìkteré modely jsou vybavené „zablokováním dvíøek“,
umístìným mezi ovládacím panelem a dvíøky trouby. Pro
otevøení dvíøek trouby zatlaète tlaèítko „A“ smìrem dolù
tak, jak je znázornìno na obrázku.
Otočný rožeň (u vybraných modelů)
Před rožněním je třeba provést následující:
a) umístěte nádobu do první drážky;
b) vložte speciální rožnící rám do třetí drážky a umístěte
vlastní rožeň skrz příslušný otvor na rožnícím rámu
u zadní strany trouby;
c) zahajte rožnění otočením ovladače „L“
L“ do polohy (doplnit
symbol).
A
Chladicí ventilace
Pro snížení vnìjší teploty jsou nìkteré modely vybaveny
chladicím ventilátorem, který produkuje proud vzduchu
vycházející z prostoru mezi èelním panelem a dvíøky
trouby.
Poznámka: Po ukonèení peèení zùstane ventilátor
v èinnosti, dokud trouba dostateènì nevychladne.
9
CZ
Praktické rady pro pečení
Tato trouba nabízí širokou škálu možností, jak co nejchutněji
připravit různé druhy pokrmů. Časem se naučíte využívat
všestrannost tohoto přístroje. Následující instrukce jsou pouze
vodítkem, jak můžete rozšířit své osobní zkušenosti.
Předehřátí
Jestliže musí být trouba předehřátá (což je vlastně vždy
v případech kdy budete péci jakékoliv kynuté pečivo),
pomocný větrák
„pomocný
větrák“e
použijte na zvýšení teploty, které je
velmi rychlé a hlavně úsporné.
Po zahřátí trouby, než vložíte pečený pokrm musíte troubu
naprogramovat dle Vámi požadovaného programu.
Pečení na více roštech
Chcete-li péci na více než jen jednom roštu, použijte „ pečení
s pomocným větrákem
větrákem“
e , který je určen pro tento způsob
vaření.
• Trouba je vybavena 5 rošty. Během pečení se zapnutým
větrákem, použijte dva ze tří středních roštů. Nižší a vyšší
rošt přijímá horký vzduch přímo. Proto na nich může dojít
ke spálení obzvláště choulostivého pokrmu.
• Obecně je vhodnější používat druhý a čtvrtý rošt ode dna
trouby. Pokrmy, které vyžadují větší teplotu, umístěte na
druhý rošt ode dna trouby. Například, když pečete maso
dohromady s jiným pokrmem, umístěte maso na druhý
rošt ode dna trouby a druhý pokrm na čtvrtý rošt.
• Pečete-li více pokrmů dohromady, který vyžadují různou
dobu přípravy a různé teploty, zvolte teplotu průměrnou.
Poté umístěte více choulostivý pokrm na čtvrtý rošt ode
dna trouby. A pokrm vyžadující kratší dobu přípravy,
vyjměte jako první.
• Odkapávací nádobu umístěte na nižším stupni a rošt
s pokrmem na vyšším.
vložte na první stupeň roštu trouby odkapávací nádobu na
tuk a šťávu. Zabráníte tak odkapávání šťávy na dno trouby a
nepříjemnému zápachu.
Důležité: V „programu grilování“ vždy pečte pokrm se
zavřenými dvířky trouby. Dosáhnete tak výborného výsledku
pečení a ušetříte elektrickou energii (průměrně 10%). Při
použití tohoto programu doporučujeme nastavit termostat
na teplotu do 200 °C. Je to nejefektivnější způsob, jak
používat gril, který pracuje na principu infračervených
paprsků. Ačkoliv toto neznamená, že nemůžete použít
teplotu nižší, stačí jen nastavit termostat na požadovaný
stupeň.
U modelů, které jsou vybaveny rožněním, můžete použít
programu gratinování
rožeň i při „programu
gratinování“. Při použití rožnění
v tomto programu, umístěte rožeň na třetí stupeň roštu ode
dna trouby. Nádobu na odkapávání tuku a šťávy vložte na
dolní stupeň roštu.
Nejlepších výsledků pečení při použití tohoto programu
dosáhnete právě umístěním roštu na nižší stupně (viz.
tabulka pečení). Abyste zabránili nežádoucímu
odkapávání šťávy a tuku na dno trouby, umístěte na první
stupeň roštu ode dna trouby, nádobu na odkapávání.
Pečení koláčů
Koláče pečte zásadně v předehřáté troubě. Ujistěte se, že
O “ se
jste počkali až na zahřátou troubu (červené světýlko „O
vypne) Během pečení neotvírejte dvířka trouby, zabráníte
tak, aby se Vám „koláče“ srazily. Všeobecně:
Hotové pečivo je příliš suché
Příště zvyšte teplotu o 10°C a zkraťte dobu pečení.
Dort se slehl
Použití grilu
Tato multifunkční trouba nabízí 2 různé druhy programů
na grilování
grilování
grilování. Vyzkoušejte program „grilování
grilování“ill
s pootevřenými dvířky trouby
trouby, pokrm dejte na střed grilu
umístěným na třetím nebo čtvrtém stupni ode dna trouby,
protože jen na centrálních polohách může grilování fungovat.
K zachycení tuku a/nebo šťávy nebo také preventivně proti
zakapání dna trouby, použijte odkapávací nádobu a umístěte
ji na stupeň ode dna trouby. Při použití tohoto programu,
doporučujeme nastavit ovladač teploty na nejvyšší stupeň
ovladačem termostatu. Tímto však není zamýšleno, že není
možné použít menší teploty, jednoduše ovládacím knoflíkem
nastavte teplotu jakou požadujte.
, u tohoto modelu
Během „programu grilování“ill
vybaveného rožněm, můžete použit. V tomto případě pečte
pokrm s rožněm umístěným na třetím stupni ode dna trouby
se zavřenými dvířky. Pro zachycení tuku a/nebo šťávy umístěte
odkapávací nádobu na dno trouby.
Program pomocný větrák
„Program
větrák“e , se zavřenými dvířky
trouby
trouby, je velmi efektivní pro rychlé pečení pokrmů. Rozložení
teploty je účinné nejen na zapečení povrchu pokrmu, ale
také na upečení dolních částí jídla.
Kromě toho může být tento program použit pro zapečení
pokrmu na konci procesu pečení, například při zapékání
těstovin. Při použití tohoto programu umístěte rošt na druhý
nebo třetí stupeň ode dna trouby (viz. tabulka pečení), poté
CZ
Příště použijte hustší těsto nebo snižte teplotu o 10°C.
Hotové pečivo je na povrchu příliš tmavé
Příště jej při pečení umístěte do nižší polohy, snižte teplotu
a prodlužte dobu pečení.
Těsto je zvenčí dobře upečeno, ale uvnitř zůstává lepivé.
Použijte hustší těsto, snižte teplotu a prodlužte dobu
pečení
Těsto se přilepilo ke stěnám formy (pekáče)
Nádobu dobře vymažte a vysypte strouhankou nebo
moukou (nebo použijte pečící papír).
Při pečení na více roštech ( v režimu „horkovzdušné
pečení“) nejsou všechny pokrmy hotové stejně rychle
Nastavte nižší teplotu. Není nutné vyndávat z trouby
všechny pokrmy najednou.
10
Pečení pizzy
Pro pečení pizzy je nejefektivnější využít „Program pomocný
větrák“ (doplnit obrázek):
• předehřívejte troubu nejméně 10 minut;
• při pečení pizzy použijte lehkou hliníkovou formu a
umístěte ji na rošt trouby. Z trouby vyjměte nádobu
na odkapávání. Mohla by prodloužit čas pečení a zamezit
tvorbě křupavé kůrky;
• během pečení neotvírejte příliš často dvířka trouby;
• má-li pizza více náplní, doporučujeme mozarelu poklást
na pizzu až na druhou část doby pečení;
• Když budete péci pizzu s dvěma plechy použijte druhou
a čtvrtou pozici v troubě, s teplotou 220°C a vložte pizzu
do trouby až po zahřátí trouby, neméně však 10 minut.
Pečení ryb a masa
Při pečení bílého masa, drůbeže a ryb, nastavte teplotu
v rozsahu od 180 °C do 200 °C. Pokud chcete při pečení
červeného masa získat propečený povrch a jemný a šťavný
vnitřek masa, doporučujeme nastavit na začátek pečení vyšší
teplotu (200 °C – 220° C) a po chvilce ji snížit. Obecně platí,
že čím větší pečeně, tím nižší teplota. Vložte maso na střed
roštu a umístěte pod něj nádobu na odkapávaní tuku. Ujistěte
se, že je rošt umístěn ve středu trouby. Chcete-li zvýšit
množství tepla od spodní části trouby, umístěte rošt na nižší
stupeň. Při pečení pikantní pečeně (zvláště kachna nebo
zvěřina), poklaďte maso na povrchu slaninou nebo špekem.
Pravidla používání elektrických plotýnek
Ovládací knoflík pro elektrické plotýnky (N)
Tento vařič má normální a rychlé elektrické plotýnky, které
lze dobře kombinovat. Vyhněte se jakýmkoliv ztrátám tepla
a poškozením plotýnek, radíme Vám proto používat jen
nádoby s rovným dnem, které jsou určeny pro vaření na
elektrických plotnách. Následující tabulka obsahuje různé
možnosti užit plotýnek. Nastavíte je ovládacím knoflíkem na
příslušnou polohu.
Nastavení
Světelné indikátory elektrické plotýnky (H)
Tento světelný indikátor se zapne, jakmile zapnete jakoukoliv
elektrickou plotýnku.
Normální nebo rychlý ohřev
0
Vypnuto
1
Vaření ryby, zeleniny
2
Vaření na páře, brambory, cizrna, fazole
3
Normální vaření většího množství, např.
zeleninová polévka
4
Smažení (střední)
5
Smažení (velmi propečené)
6
Pro smažení dozlatova nebo pro rychlý ohřev
11
CZ
Intrukce pro uživatele keramické desky
Popis
Tato keramická deska je složena z elektrických topných
tělísek. Tělesa jsou začleněny pod povrch keramické desky a
když jsou používány tak zčervenají:
A. Tepelné plotýnky (A
A)
B. Světýlko indikující, která plotýnka je právě zahřátá na více
než 60°C; ještě když je plotýnka/tělísko vypnuto a
nepoužíváno.
Instrukce pro užití vhodného dna nádobí na keramickou
desku
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření na Vaší keramické
plotně, následujte níže uvedená základní pravidla.
• Všechny typy hrnců a pánví mohou být používány na této
keramické desce. Hlavním požadavkem na Vámi užívané
nádobí je především co nejrovnější dno. Samozřejmě je
tlustější dno u Vámi užívaných hrnců a pánví vhodnější,
protože lépe distribuuje teplo.
A
A
Fig.
Obr.
AA
• Ujistěte se, že dno pánve pokrývá varnou plochu sporáku,
tak aby produkované teplo bylo co nejefektivněji využito
(viz Obr. B)
B
Popis varných zón
Tradiční varné zóny jsou tvořeny kruhovým topným prvkem.
Rozsvítí se červeně po cca 10 - 20 sekundách po zapnutí.
Obr. B
• Vždy se ujistěte, že dno užitého nádobí je vždy suché a
čisté, protože jen tak Vám můžeme garantovat, že
zachováte dlouhou životnost jak Vašeho nádobí tak
i keramické plotny.
• Nikdy nepoužívejte stejné nádobí, které je určeno k užití
na plynové hořáky. Horko deformuje dna a tak nikdy
nedosáhnete stejně kvalitního výsledku když jej použijete
na sklo keramickou desku.
CZ
12
Poloha knoflíku
volby režimu
Připravovaný pokrm
Rozmrazování
Všechny zmrazené pokrmy
Tradiční
Kachna
Pečené telecí nebo hovězí
Pečené vepřové
Sušenky (jemné pečivo)
Koláče
1
1
1
1
3
3
3
3
3
Pečení
s pomocným
větrákem
Pizza (na dvou roštech)
Lasagne
Jehněčí
Pečené kuře + brambory
Makrela
Ovocný koláč
Krémový věnečky (na dvou
roštech)
Sušenky (na dvou roštech)
Třené sušenky (na jednom
roštu)
Třené sušenky (na dvou
roštech)
Chutné koláče
1
1
1
1
1
Na vrchu trouby
Nastavení
termostatu
Doba vaření
(min.)
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
2-4
3
15
10
220
200
15-20
30-35
2
2-4
2
10
10
10
180
180
180
50-60
60-75
30-35
1
0,5
0,5
2
2-4
10
10
170
190
40-50
20-25
0,5
2-4
10
180
10-15
1
1.5
2
2-4
10
10
170
170
15-20
20-25
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 kusy
4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
S rožněm
Telecí na rožni
Kuře na rožni
Jehněčí na rožni
1,0
1,5
1,0
-
5
5
5
Max.
Max.
Max.
80-90
70-80
70-80
Grilované kuře
Nadívaná sépie
1,5
1,5
3
3
5
5
200
200
55-60
30-35
Pro perfektní dopečení
dozlatova
Platýz a sépie
Chobotnice a garnáty
Sépie
Filé z tresky
Grilovaná zelenina
Telecí steaky
Kotlety
Hamburgery
Makrela
Sendviče
Gril
Grilování
s pomocným
větrákem
Hmotnost Poloha roštu Doba
(odspodu)
předehřevu
(kg)
(min)
Poznámka: Doby vaření jsou pouze přibližné, do jisté míry záleží na tom, jak Vám co chutná. Pokud pokrm připravujete v režimu
grilování nebo v režimu gratinování, musíte vždy na první úroveň odspodu umístit plech pro zachycení odkapávajícího omastku.
13
CZ
Běžná údržba a čištění
Před čištěním nebo provedením údržby, vypněte přístroj
z elektrické zásuvky.
Pro prodloužení životnosti vaší trouby, musí být pravidelně
čištěna.
Dodržujte tyto pokyny:
• K čištění trouby nepoužívejte parní přístroje
přístroje.
• Emailové a samočisticí panely čistěte vlažnou vodou bez
použití drsného čistícího prášku nebo žíravých látek, které
by mohly troubu poškodit.
• Nerez materiály byste neměli čisti vodou, která je velmi
vápenitá nebo vodu s agresivními čistícími prostředky
(obsahující fosfor) a to dlouhodobě. Jestliže však musíte
tyto povrchy vyčistit obdobnou vodou doporučujeme
Vám, abyste je poté velmi pečlivě vysušily. A vždy vysušte
i jiné vylité tekutiny na těchto površích;
• Nenechávejte špínu a mastnotu na ovládacím panelu,
čistěte jej pravidelně. Neabrazivními houbami nebo
jemnými hadříky, nepoškrábejte ani neleštěte kovové
části.
Čistící prostředky
na keramickou desku
Škrabka na okna, škrabka DIY obchody
s žiletkou
pomocí stěrky - nejlépe typ
(obr. A) (nedodává se
razor
edge dokud je ještě teplá.
spolu s varnou deskou). Desku
čistěte,
Hliníkové folie, plastikové objekty, veškeré syntetické
materiály, cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru
mají tendenci se rozpouštět horkých površích, proto je velmi
důležité je okamžitě odstranit z desky dokud je ještě horká.
Speciální čistící produkty pro sklo keramické povrchy jako
jsou pěny a ochranné vrstvy, které chrání proti přilnutí těchto
materiálů. Tím, že je budete používat zabráníte poškození
Vaší sklo keramické desky. Za žádných okolností nikdy
nepoužívejte abrazivní houbičky nebo čistící produkty. Rovněž
se zdražte jakýchkoliv chemických agresivních prostředků,
jako například různých sprejů a odstraňovačů fleků ve spreji
(obrázek B);
CZ
Vyměnitelná škrabka
DIY obchody,
supermarkety,
drogerie
COLLO luneta
HOB BRITTE
Čistič na keramickou desku
SWISSCLEANER
Kooperujících obchodech,
regionálních elektro obchodech,
supermarketech
Výměna osvětlení trouby
• Vypněte přístroj z elektrické zásuvky;
• odstraňte skleněný kryt držáku osvětlení;
• odstraňte žárovku a nahraďte jí žárovkou odolnou
vysokým teplotám (300 °C) s těmito vlastnostmi:
- napětí: 230/240V
- příkon: 25W
- typ E14
• nasaďte zpět skleněný kryt žárovky a zapojte přístroj
znovu do zásuvky elektrického proudu.
Čištění varné desky
Před zahájením vaření se vždy ujistěte, že je povrch varné
desky čistý a je-li třeba otřete varnou desku vlhkým hadříkem,
abyste odstranili prach a zbytky jídla.
Desku je třeba pravidelně čistit vlažnou vodou s jemným
saponátem. Pravidelně byste měli vyčistit povrch speciálním
čistícím prostředkem na keramické desky. Pravidelně, jestli
je to nezbytné, používejte značkové přípravky určené na
keramickou desku. Nejprve odstraňte zbytky jídla a tuku
Obr. A
Dostupné v
Obr. B
14
Elektronické zaøízení na programování peèení
Umožòuje naprogramovat následující funkce trouby
nebo grilu:
• èasovì vymezené peèení s odloženým startem;
• èasovì vymezené peèení s okamžitým startem;
• poèítadlo minut.
Funkce tlaèítek:
: poèítadlo minut
: doba peèení
znovu zobrazí aktuální èas:
A
Rozsvícené písmeno „A“ pøipomíná, že bylo provedeno
nastavení doby trvání a èasu ukonèení automatické
èinnosti. Z uvedeného vyplývá, že se trouba zapne ve
12.30 hod, aby ukonèila svou èinnost po 30 minutách.
Když je trouba zapnuta, zobrazí se rozsvícený hrnec
: èas ukonèení peèení
: posun vzad pøi nastavování èasu
: posun vpøed pøi nastavování èasu
, který zùstane zobrazen po celou dobu peèení.
Kdykoli je možné stisknutím tlaèítka
zobrazit
nastavenou dobu trvání a stisknutím tlaèítka
èas
ukonèení peèení.
Po ukonèení peèení zazní akustický signál; jeho
zrušení se provádí stisknutím kteréhokoli tlaèítka
s výjimkou tlaèítek
a .
Opìtovné nastavení digitálních hodin
Po pøipojení do sítì nebo po obnovení dodávky
elektrické energie na displeji bliká: 0.00
• Stisknìte souèasnì tlaèítka
a
a následnì
(do 4 sekund) nastavte pøesný èas tlaèítky
Tlaèítkem
se nastavený èas zvyšuje.
Tlaèítkem
se nastavený èas snižuje.
Pøípadnou aktualizaci èasu je možné provést
zopakováním výše uvedené fáze.
a
.
Èasovì vymezené peèení s okamžitým startem
Naprogramováním samotné doby trvání (body 1 a 2
odstavce „Èasovì vymezené peèení s odloženým
startem“) se dosáhne okamžitého zahájení peèení.
Zrušení již naprogramovaného peèení
Stisknìte souèasnì tlaèítka
a
Manuální èinnost trouby
Po nastavení pøesného èasu pøejde programovací
zaøízení automaticky do manuální polohy.
Poznámka: Obnovení manuální èinnosti po každém
„Automatickém“ peèení se provádí souèasným
stisknutím tlaèítek
a
Funkce poèítadla minut
Pøi èinnosti poèítadla minut bude nastavena doba, ze které
se bude postupnì odeèítat. Tato funkce nekontroluje
zapnutí a vypnutí trouby, vydá pouze akustický signál po
uplynutí nastavené doby.
Èasovì vymezené peèení s odloženým startem
Vyžaduje nastavení doby trvání a èasu ukonèení
peèení. Dejme tomu, že na displeji je zobrazen èas
10.00 hod.
1. Pøetoète otoèné ovládaèe trouby do polohy odpovídající
požadované funkci a požadované teplotì (napøíklad:
statická trouba, 200°C)
2. Stisknìte tlaèítko
a následnì (do 4 sekund) tlaèítky
a
nastavte požadovanou dobu trvání.
Pøedpokládejme, že jsme nastavili dobu peèení 30
minut; zobrazí se:
Stisknìte tlaèítko
, dojde k zobrazení:
Poté tlaèítky
a
nastavte požadovaný èas.
Po uvolnìní tlaèítka bude èas odstartován pøesnì na
celou minutu a sekundu a na displeji se zobrazí aktuální
èas.
Po vypršení doby bude vydán akustický signál, který je
možné zrušit stisknutím libovolného tlaèítka (s výjimkou
tlaèítek
a ); to bude provázeno zhasnutím
A
symbolu
Po uvolnìní tlaèítka se po uplynutí 4 sekund znovu
zobrazí aktuální èas se symbolem
a písmenem
„A“ (AUT.).
a následnì stisknìte tlaèítka
3. Stisknìte tlaèítko
.
Korekce/vymazání údajù
• Nastavené údaje mohou být kdykoli zmìnìny
stisknutím pøíslušného tlaèítka a stisknutím tlaèítka
nebo .
• Vymazáním doby trvání peèení bude automaticky
vymazán také èas ukonèení peèení a naopak.
• V pøípadì naprogramované èinnosti zaøízení nepøijímá
èasy ukonèení peèení, které pøedcházejí èasy zahájení
peèení, nabídnuté samotným zaøízením.
a
dokud nebude nastaven požadovaný èas
ukonèení peèení, dejme tomu 13.00 hod.
A
4. Po uvolnìní tlaèítka se na displeji po uplynutí 4 sekund
Regulace hlasitosti zvukového signálu
Po zvolení a potvrzení nastavení hodin je možné
prostøednictvím tlaèítka
nastavit hlasitost
akustického signálu alarmu.
15
CZ
K6 C51/R
K6 C51/GR
K6 C56/GR
Sporák s elektrickou rúrou
Návod na inštaláciu a použitie
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste zakúpili výrobok spoločnosti INDESIT
Company, spa.
Pri voľbe zariadenia starostlivo zvážte, aké činnosti a funkcie od neho
žiadate. To, že zariadenie nebude vyhovovať Vašim neskorším
požiadavkám, nemôže byť dôvodom na reklamáciu. Pred prvým použitím
si pozorne prečítajte priložený slovenský návod, ktorý dodáva firma
INDESIT Company spa ku svojim dovážaným výrobkom a dôsledne
sa ním riaďte. Všetky zariadenia sú určené pre domáce použitie.
Pre profesionálne použitie sú určené zariadenia špecializovaných výrobcov.
Všetky doklady o kúpe a o eventuálnych opravách Vášho zariadenia
starostlivo uschovajte, aby sme Vám mohli poskytnúť maximálne kvalitný
záručný aj pozáručný servis.
Dodržiavanie týchto zásad povedie k Vašej spokojnosti. V prípade
ich nerešpektovania však nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.
Odporúčame Vám uschovať po dobu záručnej lehoty pôvodné
obaly k výrobku.
Kým budete kontaktovať servisné stredisko, starostlivo si preštudujte
návod na použitie a záručné podmienky uvedené v záručnom liste.
Ak bude pri oprave zistené, že porucha nespadá do záruky, uhradí
vzniknuté náklady zákazník.
Vážený zákazník. Návod, ktorý ste obdržali k nášmu výrobku,
vychádza zo všeobecného návodu pre celý výrobný rad.
Z tohto dôvodu môže dôjsť k situácii, že niektoré funkcie,
ovládacie prvky a príslušenstvo nie sú určené pre Vaše
zariadenie. Ďakujeme za pochopenie.
Pre zaistenie trvalej ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohto
zariadenia odporúčame:
• Obracajte sa len na servisné stredisko autorizované výrobcom.
• Je potrebné používať len originálne náhradné diely.
SK
16
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Aby bola zaistená riadna ÚČINNOSŤ a BEZPEČNOSŤ tohto zariadenia, odporúčame vám:
• kontaktovať iba servisné stredisko, ktoré je autorizované výrobcom
• vždy používať originálne náhradné diely
1 Toto zariadenie je určené k neprofesionálnemu
použitiu v domácnostiach.
2 Pred použitím zariadenia si starostlivo prečítajte
pokyny uvedené v tomto návodu na použitie. Nájdete
tu všetky pokyny potrebné na zaistenie bezpečnej
inštalácie, použitia a údržby zariadenia. Tento návod
na použitie majte vždy poruke.
3 Ihneď po vybalení zariadenia prekontrolujte, či zariadenie
nie je poškodené. Ak máte nejaké pochybnosti,
zariadenie nepoužívajte a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko Ariston. Nikdy nenechávajte obaly
od výrobku (napr. plastové vrece, polystyrénové diely,
klince atď.) v dosahu detí, môžu byť zdrojom
nebezpečenstva.
4 Zariadenie môže inštalovať len kvalifikovaný technik
v súlade s poskytnutými inštrukciami. Výrobca sa
vopred zrieka zodpovednosti za prípadné škody na
majetku a zranení osôb alebo zvierat, ktoré vzniknú
nesprávnou inštaláciou zariadenia.
5 Z elektrického hľadiska je zariadenie bezpečné len
vtedy, ak je riadne a účinne uzemnené tak, ako to
vyžadujú príslušné predpisy. Skontrolujte, či je
uzemnenie účinné; ak máte akékoľvek pochybnosti,
obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, ktorý systém
skontroluje. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody
spôsobené systémom, ktorý nebol uzemnený.
6 Pred zapojením zariadenia do el. siete skontrolujte,
či špecifikácie uvedené na typovom štítku (na zariadení/
na obale) zodpovedajú špecifikácii elektrickej rozvodnej
siete vo vašej domácnosti.
7 Skontrolujte, či je elektrická prípojka, vrátane poistky,
dostatočne dimenzovaná na záťaž, ktorú zariadenie
predstavuje (uvedená na typovom štítku). Ak máte
akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na kvalifikovaného
odborníka.
8 Do sieťového prívodu je potrebné zaradiť viacpólový
vypínač, ktorého kontakty musia byť vo vypnutom
stave najmenej 3 mm od seba.
9 Ak nie je možné zapojiť zástrčku sieťového prívodu
do elektrickej zásuvky, obráťte sa na kvalifikovaného
technika, ktorý nahradí zásuvku vhodnejším modelom.
Kvalifikovaný technik by mal zároveň skontrolovať, či
je prierez sieťového prívodu vhodný pre napájanie
zariadenia. Použitie adaptérov, viacnásobných zásuviek
a/alebo predlžovacích káblov sa neodporúča. Ak nie
je možné vyhnúť sa ich použitiu, použite vždy len
jednoduché alebo viacnásobné adaptéry alebo
predlžovacie káble, ktoré vyhovujú požiadavkám platných
bezpečnostných noriem. V týchto prípadoch nikdy
neprekračujte maximálnu bežnú výkonnosť uvedenú
na jednoduchom adaptéri alebo predlžovacom kábli
a maximálny výkon uvedený na viacnásobnom adaptéri.
10 Ak zariadenie nebudete používať, vypnite jeho napájanie
a zatvorte kohútik na plynovej prípojke.
11 Nikdy nezakrývajte ventilačné otvory a otvory
na odvod prebytočného tepla.
12 Nikdy nevymieňajte sieťovú šnúru tohto zariadenia.
V prípade poškodenia alebo výmeny sieťovej šnúry
sa vždy obráťte na servisné stredisko autorizované
výrobcom.
13 Toto zariadenie musí byť používané na účely, na
ktoré je určené. Akékoľvek iné použitie (napr. na
vykurovanie miestnosti) je považované za nesprávne
a nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za
škody spôsobené nesprávnym a nezodpovedným
používaním zariadenia.
14 Pri používaní el. zariadení je potrebné dodržiavať
niekoľko základných pravidiel. Tie nasledujúce sú
osobitne dôležité:
• Nikdy sa nedotýkajte zariadenia, ak máte mokré
ruky alebo nohy.
• Nikdy so zariadením nemanipulujte, ak ste bosí.
• Nepoužívajte predlžovacie káble, a ak je ich použitie
nevyhnutné, manipulujte nimi opatrne.
• Neodpájajte zariadenie zo zásuvky ťahaním
za sieťovú šnúru alebo za samotné zariadenie.
• Zariadenie nevystavujte pôsobeniu atmosférických
vplyvov (dážď, priame slnečné žiarenie atď.).
• Zabráňte deťom a nespôsobilým osobám, aby sa
bez dozoru dostali do styku so zariadením.
15 Pred čistením alebo údržbou vždy vytiahnite sieťovú
šnúru zariadenia zo zásuvky alebo vypnite jeho
napájanie.
16 Ak sa na zariadení rozbije sklo, okamžite ho odpojte.
Kontaktujte iba autorizované servisné stredisko a
požadujte použitie originálnych náhradných dielov. Iba
tak môžete zaručiť bezpečnosť zariadenia.
17 Ak už zariadenie nebudete používať, vytiahnite sieťovú
šnúru zo zásuvky a odrežte ju. Taktiež zabezpečte
všetky potenciálne nebezpečné časti zariadenia pred
deťmi, ktoré by si s vyradeným zariadením mohli hrať.
18 Sklená platňa je odolná zmenám teploty a otrasom.
Ostré kuchynské nástroje alebo nože môžu ale jej
povrch porušiť. Ak poškriabete jej povrch, okamžite
zariadenie vypnite a zavolajte do servisu.
19 Varná doska býva teplá ešte pol hodinu po vypnutí
zariadenia. Neukladajte na teplú dosku predmety.
20 Nepokladajte nič na sklenú hornú dosku sporáku.
21 Nezapínajte varný povrch, ak sa na ňom nachádzajú
kúsky hliníkovej fólie alebo plastu.
22 Dávajte si pozor na horúce plochy.
23.Ak v blízkosti varnej dosky používate malé elektrické
zariadenie, zabráňte, aby sa sieťová šnúra zariadenia
dostala do styku so zahriatym povrchom.
24 Schovávajte rúčky na hrncoch, aby ste o ne nezavadili.
25 Keď zapnete varnú dosku, ihneď na ňu položte
hrniec, pretože by sa mohli poškodiť výhrevné telesá.
Varná doska sa totiž zohreje veľmi rýchlo.
26 Opatrenia. Použité gumené tesnenie môže na skle
zanechať stopy gumy. Umyte ich obyčajným jemným
čistiacim prostriedkom ešte pred zapnutím zariadenia.
Chvíľu môžete cítiť zápach spálenej gumy, ale ten
po chvíli zmizne.
27 Počas používania rúry alebo grilu sú niektoré
časti rúry zahriate na vysokú teplotu. Zabráňte,
aby sa deti dostali do blízkosti dvierok rúry.
28 Ak zariadenie nepoužívate, skontrolujte, či sú regulačné
ovládače nastavené do polohy „•”/„o”.
29 Ak je sporák umiestnený na podstavci, zabezpečte,
aby nedošlo k jeho skĺznutiu.
17
SK
Pokyny pre inštaláciu
Nasledujúce pokyny musí vykonávať kvalifikovaný technik.
Inštalačný postup je nutné vykonať čo najprofesionálnejšie
a odborne, v súlade s platnými bezpečnostnými normami
(inštalácia a obsluha elektrických zariadení).
Dôležité: Pred začatím každého úkonu, príp. nastavením,
nezabudnite zariadenie odpojiť od elektrickej siete.
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
N
L
1
3
5
2
4
Umiestnenie
Tento sporák sa vyrába s ochranou proti prehriatiu
triedy X.
Obr. A
Vyrovnanie (len pri niektorých modeloch)
Na spodnej strane zariadenia sa nachádzajú 4 skrutkovité
nožičky. Tie sa používajú na vyrovnanie zariadenia. Je
dôležité, aby sporák stál v rovnovážnej polohe.
P
N
L3
L2
L1
Obr. B
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
N
L2 L1
1
3
5
Pripevnenie nožičiek (len pri niektorých modeloch)
So zariadením sa dodávajú aj zasúvacie nožičky, ktoré
môžu byť pripevnené na spodnú stranu sporáka.
2
4
Obr. C
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
N
L3 L2 L1
SK
2
•
1
•
odskrutkujte skrutku na lište a kontaktné skrutky
Poznámka: prepojky sú štandardne nastavené
na jednofázové 230 V pripojenie (viď obr. A).
na zapojenie elektrického rozvodu podľa obrázkov C
a D použite dve prepojky umiestnené v krabičke
(znak "P" na obr. B)
pripevnite napájací kábel do lišty a zatvorte kryt
svorkovnice;
4
•
3
5
Pripevnenie napájacieho kábla
Otvorenie krytu svorkovnice:
• Vypáčte pomocou skrutkovača kryt svorkovnice;
• Otvorte kryt svorkovnice.
Kábel nainštalujte nasledovne:
Obr. D
Pripojenie napájacieho kábla do elektrickej siete
Na sieťovú šnúru pripevnite vhodnú sieťovú zástrčku,
ktorá zodpovedá záťaži. Ak je sporák pripojený priamo
k elektrickej sieti, je potrebné medzi zariadenie a sieť
pripojiť istič s minimálnou vzdialenosťou kontaktov
v rozpojenom stave 3 mm, ktorý je dimenzovaný
na príslušné zaťaženie a zodpovedá platným
bezpečnostným normám (ochranný vodič uzemnenia
nesmie byť vypínačom prerušený). Sieťová šnúra musí
byť umiestnená tak, aby na žiadnom mieste nebola
vystavená teplote, ktorá by bola o 50°C vyššia ako
teplota v miestnosti.
Pred skutočným pripojením ešte prekontrolujte:
• či istenie domovej inštalácie znesie zaťaženie týmto
zariadením (viď typový štítok);
• či je domový rozvod elektrického napätia vybavený
účinným systémom ochrany, uzemnením alebo
nulovaním podľa smerníc a zákonných nariadení;
• či sieťová zásuvka alebo viacpólový prepínač
inštalovaného zariadenie sú ľahko prístupné.
18
Technické údaje
Vnútorný rozmer rúry:
Rozmery (V x Š x H): 32 x 40 x 43,5 cm
Vnútorný objem rúry: 56 litrov
Max. príkon rúry: 2250 W
Spotreba energie:
Norma 2002/40/CE na štítku elektrických sporákov
Norma EN 50304
Spotreba energie v bežných podmienkach:
zahriatie rúry:
teplovzdušný režim
Spotreba energie pri použití núteného obehu vzduchu:
režim pečenia
zahriatie rúry:
Rozmery varnej dosky:
šírka: 46 cm
hĺbka: 42 cm
výška: 8,5 cm
Keramická platňa:
Zadná pravá: 2100 W
Predná pravá: 1200 W
Predná ľavá: 1700 W
Zadná ľavá: 1200 W
Max. príkon keramickej dosky: 6200 W
Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam EÚ:
2006/95/EC z 12/12/06 (Nízke napätie) a následným
úpravám;
2004/108/EC z 15/12/04 (Elektromagnetická kompatibilita)
a následným úpravám;
- 93/68/EC z 22/07/93 a následným úpravám.
- 2002/96/EC
Napätie a frekvencia el. príkonu:
230V/400V 3N ~ 50/60Hz - 50Hz Pozri výrobný štítok
Popis sporáka
A Ovládací panel
B Rošt na pečenie
C Plech pre odkvapkávanie prebytočného tuku alebo pre
pečenie
D Nastaviteľné nožičky
H Svetelný indikátor ohrevu platničiek
L Ovládač výberu režimov
M Ovládač nastavenia teploty
N Ovládače teploty elektrických platničiek
O Indikátor termostatu
S Ovládač nastavenia časovača
P Elektronické zariadenie na programovanie peèenia
O
A
B
C
D
D
H
H
O
L
M
S
N
L
M
P
N
Európska smernica 2002/96/EC o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach stanovuje, že
staré domáce elektrické spotrebièe nesmú by odkladané do bìžného netriedeného domového odpadu.
Staré spotrebièe musia by odovzdané do oddeleného zberu a to za úèelom recykláce a optimálneho
využitia materiálov, ktoré obsahujú, z dôvodu prevencie negatívneho dopadu na ¾udské zdravie a životné
prostredie. Symbol “preèiarknutej popolnice” na výrobku Vás upozoròuje na povinnos odovzda
zariadenie po skonèení jeho životnosti do oddeleného zberu.
Spotrebitelia majú povinnos kontaktova ich lokálny úrad alebo maloobchod kvôli informáciám
týkajúcich sa správnemu odovzdaniu a likvidácie ich starých spotrebièov.
19
SK
Ako používať zariadenie
Všetky programy tohto sporáka sú ovládané hlavným
ovládačom a ďalšími tlačidlami na hlavnom paneli sporáka.
Program „Konvekčná rúra“
Nastavenie ovládača „M”: teplota medzi 60°C a Max.
Pri tomto programe sa aktivuje horné aj dolné tepelné teleso
rúry.
Konvekčné pečenie je klasický a tradičný spôsob prípravy
jedál, ktorý sa vyznačuje vynikajúcim rozložením tepla
a zníženou spotrebou energie. Konvekčná rúra je doposiaľ
neprekonaná pri príprave jedál skladajúcich sa z rôznych
druhov potravín (napr. rebierka s kapustou, sušené ryby,
jemné teľacie mäso s ryžou atď.). Ideálna je pri príprave
dusených mäsových pokrmov, gulášov, zveriny, šunky
a ostatných jedál vyžadujúcich pomalú prípravu alebo
občasné podlievanie. Konvekčný spôsob je tiež vynikajúci
pri pečení koláčov, príprave cestovín a dusení zeleninovomäsových zmesí. Kvôli správnemu rozloženiu tepla použite
iba jeden rošt, ktorého výškovým umiestnením v rúre
regulujete pomer tepla medzi hornou a dolnou časťou rúry.
Poznámka: Pred prvým použitím odporúčame nastaviť
termostat na najvyšší stupeň a nechať rúru zapnutú bez jedla
aspoň 30 minút. Potom rúru otvorte a nechajte ju vyvetrať.
Prípadný zápach je spôsobený odparovaním látok použitých
na ochranu rúry počas skladovania.
Poznámka: Pri grilovaní alebo opekaní na ražni (iba pri
vybraných modeloch) umiestnite na dno rúry nádobu na
odkvapkávanie šťavy alebo tuku. Pri ostatných programoch
pečenia nevkladajte žiadne nádoby alebo jedlá na dno rúry.
Môžete tak spôsobiť poškodenie povrchového náteru plášťa
rúry. Nádoby s jedlom vždy umiestňujte iba na rošt, ktorý je
súčasťou vybavenia rúry.
Ovládací prvok rúry
Táto multifunkčná rúra kombinuje výhody tradičného varenia
s najmodernejšími funkciami typu teplovzdušné pečenie
v jednom zariadení. Je to veľmi univerzálne zariadenie, ktoré
umožňuje vybrať jednoducho a bezpečne medzi 5 rôznymi
režimami pečenia. Z tejto variabilnej ponuky môžete zostaviť
to, čo práve potrebujete naprogramovať ovládačom „L“
a príslušnú teplotu ovládačom „M”, ktorý je rovnako
umiestnený na ovládacom paneli.
Program „Teplovzdušný ohrev“
Nastavenie ovládača „M”: teplota medzi 60°C a Max.
Vykurovacie teliesko je zapnuté s pomocným ventilátorom.
Vzhľadom k tomu je potom teplo v rúre rozmiestňované
veľmi jednotne, čo zaručuje, že pečené jedlá sú spoločne
zlatkavé na povrchu a spoločne prepečené. V tomto
programe môžete piecť veľké množstvo rôznych jedál
súčasne, ale s približnými požiadavkami na čas pečenia.
Maximálne však môžu byť použité 2 plechy súčasne a je
potrebné dodržiavať pravidlá, ktoré sú popísané v tabuľke:
„Pečenie na viac než jednom plechu“. Pečenie s pomocným
ventilátorom sa odporúča predovšetkým pri pečení
a dokončovaní pečenia opekaním jedál alebo pre predĺženie
času pečenia, ako napríklad pri: lazaňach, zapekaní cestovín,
pečení kurčaťa a zemiakov a pod. Okrem toho je veľmi dobré
použiť nižšej teploty pre kvalitnú distribúciu tepla počas
pečenia. Vďaka čomu stratíte minimálne množstvo šťavy,
čo je pri pečenom mäse veľmi časté. Pečenie s pomocným
ventilátorom je veľmi vhodné pre pečenie rýb, ktoré sú
pripravované s aromatickým korením, vďaka tomuto
programu pečenia udržíte pri týchto potravinách chuť, vôňu
a vzhľad.
Dezerty: pečenie s pomocným ventilátorom je veľmi vhodné
pre pečenie kysnutých koláčov, zákuskov.
Okrem toho je tento režim tiež vhodný pre pečenie bieleho
a červeného mäsa a chleba pri nastavení teploty na 80°C.
Pre rozmrazenie jemných potravín nastavte teplotu na 60°C,
alebo použite pre cirkuláciu iba studený vzduch nastavením
na teplotu 0°C.
Poznámka: Pred prvým použitím odporúčame nastaviť
termostat na najvyšší stupeň a nechať rúru zapnutú bez jedla
aspoň 30 minút so zatvorenými dverami. Potom rúru otvorte
a nechajte ju aj miestnosť vyvetrať. Prípadný zápach je
spôsobený odparovaním látok použitých na ochranu rúry
počas skladovania.
Poznámka: Pri grilovaní alebo opekaní na ražni umiestnite
na dno rúry nádobu na odkvapkávanie šťavy a/alebo tuku,
ale len v prípade použitia programov, akým je grilovanie
(iba pri vybraných modeloch). Pri ostatných programoch
pečenia nevkladajte žiadne nádoby alebo jedlá na dno rúry.
Môžete tak spôsobiť poškodenie povrchového náteru plášťa
rúry. Nádoby (misky, hliníkové fólie, a pod.) s jedlom vždy
umiestňujte iba na rošt, ktorý je súčasťou vybavenia rúry.
Program „Rozmrazovanie“
Nastavenie ovládača „M”: akákoľvek teplota.
Ventilátor umiestnený na dne rúry spôsobuje cirkuláciu
vzduchu okolo rozmrazovaného jedla. Tento program je
vhodný pre rozmrazenie všetkých obzvlášť citlivých druhov
jedál, akými sú napr. zmrzlinové torty, krémové alebo dezerty
pudingového typu a ovocné koláče. S použitím ventilátora
je čas rozmrazovania približne polovičný. Pri mäse, rybách
a chlebe je možné proces urýchliť aktiváciou programu
„Kombinované pečenie“ a nastavením teploty medzi 80°
a 100 °C.
SK
Program „Vrchný ohrev“
Nastavenie ovládača „M”: teplota medzi 60°C a Max.
Vrchné vykurovacie teliesko sa zapne. Tento režim pečenia
môže byť použitý pre zhnednutie pečených potravín
v poslednej fáze pečenia.
20
Program „Gril“
Nastavenie ovládača „M”: Max.
Pri tomto programe sa aktivuje iba tepelné teleso v hornej
časti rúry. Je možné tiež použiť ražeň. Vysoká teplota
a priame pôsobenie tepla umožňuje rýchle opečenie mäsa
a udržanie šťavy vo vnútri, čím sa stáva krehkejším
a jemnejším. Ďalej je vhodný pre prípravu hovädzích steakov,
jahňaciny, rebierok, filé, hamburgerov a pod.
Vždy ponechajte dvierka rúry pootvorené okrem
prípadu použitia ražňa.
V časti „Praktické rady“ nájdete niekoľko návodov na
grilovanie.
Osvetlenie rúry
Nastavte ovládač „L“ na symbol
. Rozsvietite tak svetlo
vo vnútri rúry a toto svetlo zostane svietiť v prípade, že
zapnete akýkoľvek program pečenia.
Program „Grilovanie s pomocným ventilátorom“
Nastavenie ovládača „M”: teplota medzi 60°C a 200°C.
Centrálne tepelné teleso a pomocný ventilátor sa zapnú.
Vďaka kombinácii schopností a tohto programu zvýšite
efektivitu tepelného pôsobenia, čo
umožňuje cirkuláciu cez celú rúru. Pomôže vám správne
nahriať povrch pokrmu a tak dobre preniknúť priamo do
pečenej potraviny. Skvele sa táto funkcia hodí na pečenie
kebabov z mäsa a zeleniny, párkov, klobás, rebierok,
jahňaciny, kurčiat a korenených omáčok, bravčoviny a pod.
Všetky jedlá pri zapekaní musia byť pečené so
zatvorenými dvierkami.
Tento režim pečenia je rovnako ideálny pre pečenie steakov
z rýb, akými sú mečúne, tuniaky, plnené sépie a pod.
Ovládací prvok časovača (S)
Za účelom zapnutia časovača je potrebné ovládačom „S“
otočiť v smere hodinových ručičiek takmer na doraz
.
a môžete nastaviť vami požadovaný
Potom otočte naspäť
čas zadaním minút na ovládacom paneli.
Otočný ražeň (pri vybraných modeloch)
Pred opekaním na ražni je potrebné vykonať nasledovné:
a) Umiestnite nádobu do prvej drážky;
b) Vložte špeciálny rám na ražeň do tretej drážky
a umiestnite samotný ražeň cez príslušný otvor na tomto
ráme pri zadnej strane rúry;
c) Spustite opekanie na ražni otočením ovládača „L“ do
polohy
.
Indikátor termostatu (O)
Indikátor informuje, že sa rúra zahrieva. Keď tento indikátor
zhasne, teplota vo vnútri rúry dosiahla teplotu nastavenú
ovládačom termostatu. V tomto prípade sa indikátor bude
rozsvecovať a zhasínať počas regulovania klesajúcej teploty
na požadovanú teplotu termostatom tak, aby bola
požadovaná teplota konštantná.
Poznámka: Pri spotrebièoch vybavených
elektronickým programovacím zariadením na použitie
elektrickej rúry, pred vo¾bou požadovanej funkcie
peèenia stlaète súèasne tlaèidlá
a
(na displeji
sa zobrazí symbol
)..
Zablokovanie dvierok
Niektoré modely sú vybavené mechanizmom na
„zablokovanie dvierok“ umiestneným medzi ovládacím
panelom a dvierkami rúry. Aby ste otvorili dvierka rúry,
zatlaète tlaèidlo „A“ smerom dolu, spôsobom znázorneným
na obrázku.
A
Chladiaca ventilácia
Z dôvodu zníženia vonkajšej teploty sú niektoré modely
vybavené chladiacim ventilátorom produkujúcim prúd
vzduchu, vychádzajúci z priestoru medzi èelným panelom
a dvierkami rúry.
Poznámka: Po ukonèení peèenia zostane ventilátor
v èinnosti, pokia¾ rúra dostatoène nevychladne.
21
SK
Praktické rady pre pečenie
Táto rúra ponúka širokú škálu možností ako čo najchutnejšie
pripraviť rôzne druhy pokrmov. Časom sa naučíte využívať
všestrannosť tohto zariadenia. Nasledovné inštrukcie sú iba
návodom na to, ako je možné rozšíriť svoje vlastné
skúsenosti.
Predhrievanie
Ak je potrebné rúru predhriať (čo je vlastne vždy v prípade,
že budete piecť akékoľvek kysnuté pečivo), použite na
zvýšenie teploty „pomocný vetrák“
, čím bude
predhriatie veľmi rýchle a hlavne úsporné.
Po zahriatí rúry je potrebné pred vložením pečeného jedla
rúru naprogramovať podľa vami požadovaného programu.
Pečenie na viacerých roštoch
Ak chcete piecť na viac než jednom rošte, použite „pečenie
, ktorý je určený pre tento
s pomocným vetrákom“
spôsob varenia.
• Rúra je vybavená 5 roštami. Počas pečenia so zapnutým
vetrákom použite dva z troch stredných roštov. Nižší
a vyšší rošt prijíma horúci vzduch priamo. Preto na nich
môže dôjsť k spáleniu obzvlášť citlivých jedál.
• Štandardne je vhodnejšie používať druhý a štvrtý rošt od
dna rúry. Jedlá, ktoré vyžadujú väčšiu teplotu, umiestnite
na druhý rošt od dna rúry. Napríklad ak pečiete mäso
spolu s iným jedlom, umiestnite mäso na druhý rošt od
dna rúry a druhé jedlo na štvrtý rošt.
• Ak súčasne pečiete viac jedál, ktoré vyžadujú rôzny čas
prípravy a rôzne teploty, zvoľte priemernú teplotu. Potom
umiestnite citlivejšie jedlo na štvrtý rošt od dna rúry. Jedlo
vyžadujúce kratší čas prípravy vyberte ako prvé.
• Odkvapkávaciu nádobu umiestnite na nižší stupeň a rošt
s jedlom na vyšší.
alebo tretí stupeň od dna rúry (pozrite tabuľku pečenia),
potom vložte na prvý stupeň roštu rúry odkvapkávaciu
nádobu na tuk a šťavu. Zabránite tak odkvapkávaniu šťavy
na dno rúry a nepríjemnému zápachu.
Dôležité: V „programe grilovania“ vždy pečte jedlo so
zatvorenými dvierkami rúry. Dosiahnete tak výborný
výsledok pečenia a ušetríte elektrickú energiu (v priemere
o 10%). Pri použití tohto programu odporúčame nastaviť
termostat na teplotu do 200°C. Je to najefektívnejší spôsob
ako používať gril, ktorý pracuje na princípe infračervených
lúčov. Napriek tomu to neznamená, že nemôžete použiť nižšiu
teplotu, stačí len nastaviť termostat na požadovaný stupeň.
Pri modeloch, ktoré sú vybavené ražňom, môžete použiť
ražeň aj pri „programe zapekania“. Pri použití ražňa
v tomto programe umiestnite ražeň na tretí stupeň roštu
od dna rúry. Nádobu na odkvapkávanie tuku a šťavy vložte
na spodný stupeň roštu.
Najlepšie výsledky pečenia pri použití tohto programu
dosiahnete práve umiestnením roštu na nižšie stupne
(pozrite tabuľku pečenia). Aby ste zabránili
nežiaducemu odkvapkávaniu šťavy a tuku na dno rúry,
umiestnite na prvý stupeň roštu od dna rúry nádobu
na odkvapkávanie.
Pečenie koláčov
Koláče pečte zásadne v predhriatej rúre. Uistite sa, že ste
počkali až kým sa rúra zahreje (červený indikátor „O” sa
vypne). Počas pečenia neotvárajte dvierka rúry, zabránite
tak „spadnutiu” koláča. Všeobecne:
Hotové pečivo je príliš suché.
Nabudúce zvýšte teplotu o 10°C a skráťte čas pečenia.
Torta klesla.
Použitie grilu
Táto multifunkčná rúra ponúka 2 rôzne druhy programov
na grilovanie. Vyskúšajte program „grilovanie“
s pootvorenými dvierkami rúry, jedlo dajte na stred grilu
umiestnený na treťom alebo štvrtom stupni od dna rúry,
pretože grilovanie môže fungovať iba na stredových
polohách. K zachyteniu tuku a/alebo šťavy alebo tiež
preventívne proti zakvapkaniu dna rúry použite
odkvapkávaciu nádobu a umiestnite ju na prvý stupeň od
dna rúry. Pri použití tohto programu odporúčame nastaviť
ovládač teploty na najvyšší stupeň ovládačom termostatu.
Týmto však nie je stanovené, že nie je možné použiť menšiu
teplotu, jednoducho ovládacím prvkom nastavte teplotu akú
požadujte.
Počas „programu grilovania“ je možné pri tomto modeli
vybavenom ražňom použiť
. V tomto prípade pečte jedlo
s ražňom umiestneným na treťom stupni od dna rúry so
zatvorenými dvierkami. Pre zachytenie tuku a/alebo šťavy
umiestnite odkvapkávaciu nádobu na dno rúry.
so zatvorenými dvierkami
Program „pomocný vetrák“
rúry je veľmi efektívny pre rýchle pečenie jedál. Rozloženie
teploty je účinné nielen na zapečenie povrchu pokrmu, ale
tiež na upečenie dolných častí jedla.
Okrem toho môže byť tento program použitý pre zapečenie
jedla na konci procesu pečenia, napríklad pri zapekaní
cestovín. Pri použití tohto programu umiestnite rošt na druhý
SK
Nabudúce použite hustejšie cesto, alebo znížte teplotu
o 10°C.
Hotové pečivo je na povrchu príliš tmavé.
Nabudúce ho pri pečení umiestnite do nižšej polohy,
znížte teplotu a predĺžte dobu pečenia.
Cesto je zvonka dobre upečené, ale vo vnútri sa lepí.
Použite hustejšie cesto, znížte teplotu a predĺžte dobu
pečenia.
Cesto sa prilepilo k stenám formy (pekáča).
Nádobu dobre vymažte a vysypte strúhankou alebo
múkou (alebo použite papier na pečenie).
Pri pečení na viacerých roštoch (v režime
„teplovzdušného pečenia“) nie sú všetky jedlá
hotové rovnako rýchlo.
Nastavte nižšiu teplotu. Nie je nutné vyberať z rúry všetky
jedlá naraz.
22
Pečenie pizze
Pre pečenie pizze je najefektívnejšie využiť „Program
pomocný vetrák” :
• Predhrievajte rúru najmenej 10 minút;
• Pri pečení pizze použite ľahkú hliníkovú formu
a umiestnite ju na rošt rúry. Vyberte z rúry nádobu na
odkvapkávanie. Mohla by predĺžiť čas pečenia a zabrániť
tvorbe chrumkavej kôrky;
• Počas pečenia neotvárajte príliš často dvierka rúry;
• Ak má pizza viac náplní, odporúčame mozarelu
poukladať na pizzu až na druhú polovicu času pečenia;
• Ak budete piecť pizzu s dvoma plechmi, použite druhú
a štvrtú pozíciu v rúre, s teplotou 220°C a vložte pizzu
do rúry až po zahriatí rúry najmenej na 10 minút.
Pečenie rýb a mäsa
Pri pečení bieleho mäsa, hydiny a rýb nastavte teplotu medzi
180 a 200°C. Ak chcete pri pečení červeného mäsa získať
prepečený povrch a jemný a šťavnatý vnútrajšok mäsa,
odporúčame nastaviť na začiatok pečenia vyššiu teplotu
(200°C – 220°C) a po chvíľke ju znížiť. Štandardne platí, že
čím väčšie je pečené jedlo, tým nižšiu teplotu musíte nastaviť.
Vložte mäso na stred roštu a pod rošt vložte nádobu na
odkvapkávanie tuku. Uistite sa, či je rošt umiestnený v strede
rúry. Ak chcete zvýšiť množstvo tepla od spodnej časti rúry,
umiestnite rošt na nižší stupeň. Pri pečení pikantného
pečeného jedla (najmä kačka alebo zverina) poukladajte na
povrch mäsa slaninu alebo špekáčik.
Pravidlá používania elektrických platničiek
Ovládací prvok pre elektrické platničky (N)
Tento varič má štandardné a rýchle elektrické platničky, ktoré
je možné dobre kombinovať. Vyhnite sa akýmkoľvek stratám
tepla a poškodeniu platničiek, radíme vám preto používať
len nádoby s rovným dnom, ktoré sú určené pre varenie na
elektrických platniach. Nasledovná tabuľka obsahuje rôzne
možnosti používania platničiek. Nastavíte ich ovládacím
prvkom do príslušnej polohy.
Svetelné indikátory elektrickej platničky (H)
Tento svetelný indikátor sa zapne, akonáhle zapnete
ktorúkoľvek elektrickú platničku.
Nastavenie Štandardný alebo rýchly ohrev
0
Vypnutá
1
Varenie ryby, zeleniny
2
Varenie na pare, zemiaky, kuracie guľky, fazuľa
3
Bežné varenie väčšieho množstva, napr.
zeleninová polievka
4
Vyprážanie (stredné)
5
Vyprážanie (veľmi prepečené)
6
Pre vyprážanie dozlata alebo pre rýchly ohrev
23
SK
Inštrukcie pre užívateľov keramickej dosky
Popis
Táto keramická doska je zložená z elektrických vykurovacích
teliesok. Telesá sú začlenené pod povrch keramickej dosky
a počas používania sčervenajú:
A. Tepelné platničky (A).
B. Indikátor znázorňujúci, ktorá platnička je práve zahriata
na viac než 60°C; aj keď je platnička/teliesko vypnuté
a nepoužívané.
A
Inštrukcie pre používanie vhodného dna riadu na
keramickú dosku
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov varenia na keramickej
platni postupujte podľa nižšie uvedených základných
pravidiel.
• Na tejto keramickej doske je možné používať všetky typy
hrncov a panvíc. Hlavnou požiadavkou na používaný riad
je predovšetkým čo najrovnejšie dno. Samozrejme je na
používaných hrncoch a panviciach vhodnejšie širšie dno,
pretože lepšie prenáša teplo.
A
Obr. A
• Uistite sa, či dno panvice pokrýva varnú plochu sporáka
tak, aby vytvárané teplo bolo čo najefektívnejšie využité
(pozrite Obr. B).
B
Popis varných zón
Tradičné varné zóny tvoria kruhové vyhrievacie telesá.
Približne 10 – 20 sekúnd po zapnutí sa dočervena rozsvietia.
Obr. B
• Vždy sa uistite, či dno použitého riadu je suché a čisté,
pretože len tak môžeme garantovať, že zachováte dlhú
životnosť jednak vášho riadu a aj keramickej platne.
• Nikdy nepoužívajte ten istý riad, ktorý je určený pre
použitie na plynových horákoch. Teplo deformuje dná
a tak nikdy nedosiahnete rovnako kvalitný výsledok, ak
ho použijete na sklokeramickú dosku.
SK
24
P o l o h a
o v l á d a č a
výberu režimu
Rozmrazovanie
Tradičné
Pečenie
s pomocným
vetrákom
Vrchný ohrev
Gril
Grilovanie
s pomocným
vetrákom
Pripravované jedlo
Hmotnosť P o l o h a Čas
(kg)
r o š t u predhrevu
(odspodu)
(min)
Nastavenie
termostatu
Čas varenia
(min.)
Všetky zmrazené jedlá
Kačka
Pečené teľacie alebo hovädzie
Pečené bravčové
Sušienky (jemné pečivo)
Koláče
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Pizza (na 2 roštoch)
Lazane
Jahňacie
Pečené kura + zemiaky
Makrela
Ovocný koláč
Krémové venčeky
(na 2 roštoch)
Sušienky (na 2 roštoch)
Trené sušienky
(na 1 rošte)
Trené sušienky
(na 2 roštoch)
Chutné koláče
1
1
1
1
1
1
2-4
3
15
10
220
200
15-20
30-35
2
2-4
2
10
10
10
180
180
180
50-60
60-75
30-35
0,5
0,5
2
2-4
10
10
170
190
40-50
20-25
0,5
2-4
10
180
10-15
1
1,5
2
2-4
10
10
170
170
15-20
20-25
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 kusy
4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
S ražňom
Teľacie na ražni
Kura na ražni
Jahňacie na ražni
1,0
1,5
1,0
-
5
5
5
Max.
Max.
Max.
80-90
70-80
70-80
Grilované kura
Plnená sépia
1,5
1,5
3
3
5
5
200
200
55-60
30-35
Pre perfektné dopečenie
dozlata
Sépie a morské jazyky
Chobotnice a garnáty
Sépia
Filé z tresky
Grilovaná zelenina
Teľacie steaky
Kotlety
Hamburgery
Makrela
Sendviče
Poznámka: Časy varenia sú len orientačné a záleží aj na tom, ako vám viac chutí. Ak jedlo pripravujete v režime grilovania alebo v režime
zapekania, musíte vždy na prvú úroveň odspodu umiestniť plech pre zachytenie kvapkajúcej masti.
25
SK
Bežná údržba a čistenie
Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte
zariadenie od elektrickej zásuvky.
Pre predĺženie životnosti vašej rúry musí byť rúra pravidelne
čistená.
Dodržiavajte tieto pokyny:
• Na čistenie rúry nepoužívajte parné zariadenia.
• Panely s povrchovým náterom a samočistiace panely
čistite vlažnou vodou bez použitia čistiaceho prášku alebo
agresívnych látok, ktoré by mohli rúru poškodiť.
• Nerezové materiály by ste nemali dlhodobo čistiť vodou,
ktorá je veľmi vápnitá ani vodou so silnými čistiacimi
prostriedkami (obsahujúcimi fosfor). V prípade, že je však
potrebné tieto povrchy vyčistiť obdobnou vodou,
odporúčame, aby ste ich potom veľmi dôkladne vysušili.
A vždy vysušte aj iné vyliate tekutiny na takýchto povrchoch;
• Nenechávajte špinu a mastnotu na ovládacom paneli,
čistite ho pravidelne. Špongiou bez drsného povrchu
alebo jemnou handričkou nepoškriabte ani neleštite
kovové časti.
Čistiace prostriedky na Dostupné v
keramickú dosku
Škrabka na okná, škrabka so Obchodoch
žiletkou
SK
Obchodoch,
supermarketoch,
drogérii
COLLO luneta
HOB BRITTE
Čistič na keramickú dosku
SWISSCLEANER
UNI obchodoch,
regionálnych elektroobchodoch,
supermarketoch
Výmena osvetlenia rúry
• Vypnite zariadenie z elektrickej zásuvky;
• Vyberte sklenený kryt držiaka osvetlenia;
• Vyberte žiarovku a nahraďte ju za žiarovku odolnú voči
vysokým teplotám (300 °C) s týmito vlastnosťami:
- napätie: 230/240V
- príkon: 25 W
- typ E14
• Nasaďte naspäť sklenený kryt žiarovky a zapojte
zariadenie znovu do zásuvky elektrického prúdu.
Čistenie varnej dosky
Pred varením skontrolujte, či je povrch varnej dosky čistý
a ak je to potrebné, pretrite varnú dosku vlhkou handričkou
- odstránite prach a zvyšky jedla.
Dosku je potrebné čistiť vlažnou vodou s jemným
saponátom. Pravidelne by ste mali vyčistiť povrch špeciálnym
čistiacim prostriedkom na keramické dosky. V prípade
potreby pravidelného čistenia používajte značkové prípravky
určené na keramickú dosku. Najskôr pomocou stierky
odstráňte zvyšky jedla a tuku - najlepšie typ
d
(obr. A) (spolu s varnou doskou sa nedodáva). Dosku čistite,
kým je ešte teplá.
Hliníkové fólie, plastové predmety, akékoľvek syntetické
materiály, cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru
majú tendenciu sa rozpúšťať na horúcich povrchoch, preto
je veľmi dôležité ich okamžite odstrániť z dosky, kým je
ešte horúca. Použite špeciálne čistiace výrobky pre
sklokeramické povrchy, akými sú peny a ochranné vrstvy,
ktoré chránia proti prilepeniu týchto materiálov. Tým, že ich
budete používať zabránite poškodeniu sklokeramickej dosky.
Za žiadnych okolností nikdy nepoužívajte špongie s drsným
povrchom ani čistiace prášky. Rovnako nepoužívajte žiadne
chemické agresívne prostriedky ako napríklad rôzne spreje
a odstraňovače fľakov v spreji (obr. B);
Obr. A
Vymeniteľná škrabka
Obr. B
26
Elektronické zariadenie na programovanie peèenia
Umožòuje naprogramova nasledujúce funkcie rúry
alebo grilu:
• èasovo vymedzené peèenie s oneskoreným štartom;
• èasovo vymedzené peèenie s oneskoreným štartom;
• poèítadlo minút.
Funkcia tlaèidiel:
: poèítadlo minút
A
Rozsvietené písmeno „A“ upozoròuje, že bola
nastavená doba trvania a èas ukonèenia automatickej
èinnosti. Z uvedeného vyplýva, že rúra sa zapne o
12.30 hod, aby ukonèila svoju èinnos po 30 minútach.
a
Keï je rúra zapnutá, zobrazí sa rozsvietený hrniec
zostane zobrazený po celú dobu peèenia. Kedyko¾vek
je možné stlaèením tlaèidla
zobrazi nastavenú
: doba peèenia
: èas ukonèenia peèenia
: posun vzad pri nastavovaní èasu
: posun vpred pri nastavovaní èasu
èas ukonèenia
dobu trvania, a stlaèením tlaèidla
peèenia.
Po ukonèení peèenia zaznie akustický signál;
zrušíte ho stlaèením ktoréhoko¾vek tlaèidla
s výnimkou tlaèidiel
a .
Opätovné nastavenie digitálnych hodín
Po pripojení do siete alebo po obnovení dodávky
elektrickej energie na displeji bliká: 0.00
• Stlaète súèasne tlaèidlá
a
a následne (do 4
sekúnd) nastavte presný èas tlaèidlami
a
sa nastavený èas zvyšuje.
Tlaèidlom
Tlaèidlom
sa nastavený èas znižuje.
Prípadnú aktualizáciu èasu je možné vykona
zopakovaním vyššie uvedeného postupu.
Èasovo vymedzené peèenie s okamžitým štartom
Naprogramovaním samotnej doby trvania (body 1 a 2
odstavca „Èasovo vymedzené peèenie s oneskoreným
štartom“) rúra zaène okamžite piec.
.
Zrušenie už naprogramovaného peèenia
Stlaète súèasne tlaèidlá
a
.
Manuálna èinnos rúry
Po nastavení presného èasu prejde programovacie
zariadenie automaticky do manuálnej polohy.
Poznámka: Obnovenie manuálnej èinnosti po každom
„Automatickom“ peèení sa vykonáva súèasným
a
.
stlaèením tlaèidiel
Funkcia poèítadla minút
Pri èinnosti poèítadla minút bude nastavená doba, z ktorej
bude postupne odpoèítavané. Táto funkcia nekontroluje
zapnutie a vypnutie rúry, vydá len akustický signál po
vypršaní nastavenej doby.
Stlaète tlaèidlo
Èasovo vymedzené peèenie s oneskoreným štartom
Vyžaduje nastavenie doby trvania a èasu ukonèenia
peèenia. Dajme tomu, že na displeji je zobrazený èas
10.00 hod.
1. Pretoète otoèné ovládaèe rúry do polohy odpovedajúcej
požadovanej funkcii a požadovanej teplote (napríklad:
statická rúra, 200°C)
2. Stlaète tlaèidlo
a následne (do 4 sekúnd) tlaèidlami
a
nastavte požadovanú dobu trvania.
Predpokladajme, že sme nastavili dobu peèenia 30
minút; zobrazí sa:
, dôjde k zobrazeniu:
Následne tlaèidlami
a
nastavte požadovaný èas.
Po uvo¾není tlaèidla bude èas odštartovaný presne na
celú minútu a sekundu, a na displeji sa zobrazí aktuálny
èas.
Po vypršaní doby bude vydaný akustický signál, ktorý
môže by zrušený stlaèením ¾ubovo¾ného tlaèidla (s
výnimkou tlaèidiel
a ), pri súèasnom zhasnutí
A
symbolu
Po uvo¾není tlaèidla sa po uplynutí 4 sekúnd znovu
.
Korekcia/vymazanie údajov
• Nastavené údaje môžu by kedyko¾vek zmenené
stlaèením príslušného tlaèidla a stlaèením tlaèidla
alebo .
• Vymazaním doby trvania peèenia bude automaticky
vymazaný aj èas ukonèenia peèenia a naopak.
• V prípade naprogramovanej èinnosti zariadenie
neprijíma èasy ukonèenia peèenia skôr ako èasy
zahájenia peèenia ponúknuté samotným zariadením.
a písmenom
zobrazí aktuálny èas so symbolom
„A“ (AUT.).
a následne stlaète tlaèidlá
a
3. Stlaète tlaèidlo
, až do nastavenia požadovaného èasu ukonèenia
peèenia, dajme tomu 13.00 hod.
A
4. Po uvo¾není tlaèidla sa na displeji po uplynutí 4 sekúnd
opätovne zobrazí aktuálny èas:
Regulácia hlasitosti zvukového signálu
Po zvolení a potvrdení nastavenia hodín je možné
prostredníctvom tlaèidla
nastavi hlasitos
akustického signálu alarmu.
27
SK
Aanwijzingen
Om de doelmatigheid en veiligheid van dit toestel te garanderen raden wij u aan:
• voor reparaties alleen de Service Centers te bellen die door de fabrikant gemachtigd zijn.
• altijd gebruik te maken van originele onderdelen.
1 Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel gebruik
binnenshuis.
2 Voordat u het apparaat gaat gebruiken wordt u verzocht de
gebruiksaanwijzingen in deze handleiding aandachtig te
lezen aangezien zij belangrijke gegevens bevatten
betreffende de veiligheid van de installatie, het gebruik en
het onderhoud. Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele
verdere raadpleging.
3 Na het uitpakken van het apparaat moet men goed kijken of het
ongeschonden is. In geval van twijfel moet men zich tot een
bevoegde installateur wenden voordat men het apparaat in gebruik
neemt. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen,
spijkers enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gelegd
aangezien het aanleiding tot gevaar kan geven.
4 Het installeren moet uitgevoerd worden volgens de instrukties van
de fabrikant en door een bevoegde installateur. Een verkeerde
aansluiting kan schade berokkenen aan personen, dieren of dingen
en voor deze gevallen kan de fabrikant niet verantwoordelijk gesteld
worden.
5 De elektrische veiligheid van dit apparaat is slechts dan
gegarandeerd als het op de juiste wijze geaard is volgens de
geldende normen voor elektrische veiligheid. Men moet zich
hiervan verzekeren en, in geval van twijfel, een nauwkeurige
kontrole van de installatie laten uitvoeren door een bevoegde
installateur. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor schade die veroorzaakt is doordat het apparaat niet geaard
is.
6 Voordat men het fornuis aansluit, moet men zich ervan verzekeren
dat de gegevens op het typeplaatje (op het apparaat en/of de
verpakking) overeenkomen met uw elektriciteitsnet en stadsgas.
7 Kontroleer dat de elektrische capaciteit van het net en van de
stopkontakten voldoende is voor het maximum vermogen van het
apparaat aangegeven op het typeplaatje. In geval van twijfel moet
men zich tot een erkende installateur wenden.
8 Men gebruikt een veelpolige schakelaar met een afstand tussen
de kontaktpunten van minstens 3 mm.
9 Als de stekker niet in het stopkontakt past laat men het stopkontakt
vervangen door het juiste type door een bevoegde installateur.
Deze moet er ook op letten dat de doorsnede van de draden van
het stopkontakt geschikt is voor het opnemingsvermogen van de
apparatuur. Het gebruik van adaptors, dubbelstekkers en/of
verlengsnoeren wordt afgeraden. Wanneer het gebruik hiervan
onvermijdelijk is moet men slechts enkelvoudige adaptors
gebruiken, of meervoudige adaptors en verlengsnoeren die
voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Let op dat het
vermogen van de stroom, zoals aangegeven op de enkelvoudige
adaptor en op de verlengsnoeren, niet wordt overschreden, noch
het maximum vermogen aangegeven op de meervoudige adaptor.
10 Laat het apparaat niet onnodig aan staan. Sluit de hoofdschakelaar
van het apparaat af wanneer het apparaat niet in gebruik is en
sluit de gaskraan af.
11 Houdt de ventileeropeningen vrij.
12 De voedingskabel van dit apparaat mag niet door de gebruiker
zelf vervangen worden. In het geval hij beschadigd is en vervangen
moet worden wendt men zich uitsluitend tot een door de fabrikant
geauthoriseerde technische dienst.
13 Deze apparatuur mag alleen voor het ervoor bestemde doel
gebruikt worden. Ieder ander gebruik (zoals b.v. verwarming van
het vertrek) is ongeschikt en daardoor gevaarlijk. De fabrikant stelt
zich niet verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt is door
onjuist, ongeschikt of onredelijk gebruik.
14 Het gebruik van iedere elektrische apparatuur brengt het in acht
nemen van enkele fundamentele regels met zich mee. In het
bijzonder:
• raak de apparatuur niet met natte of vochtige handen of voeten
aan
• gebruik het apparaat niet aan U blootvoets bent
• gebruik verlengsnoeren slechts met grote voorzichtigheid.
• trek niet aan de voedingskabel of aan het apparaat zelf om de
stekker uit het stopkontakt te verwijderen
• laat de apparatuur niet aan atmosferische invloeden (zon, regen
enz.) bloot staan.
• laat de apparatuur niet door kinderen of gehandicapte personen
gebruiken zonder toezicht
15 Voordat men enige handeling verricht voor schoonmaken of
onderhoud moet men altijd eerst de stroom afsluiten door de
stekker uit het stopkontakt te trekken of de schakelaar uit te
schakelen.
16 Als het apparaat niet goed funktioneert moet men het uitschakelen,
de gaskraan dicht draaien en er verder niet aan zitten. Voor de
reparatie moet men zich uitsluitend tot een erkende installateur
wenden en originele onderdelen eisen. Bij in gebreke blijven kan
de alektrische veiligheid in gevaar gebracht worden.
17 Als men het apparaat niet meer gebruikt moet men het onklaar
maken door de voedingskabel door te snijden nadat men de stroom
heeft afgesloten. Wij raden ook aan die onderdelen onklaar te
maken die een gevaar kunnen opleveren voor kinderen die het
ongebruikte apparaat voor spelen willen gebruiken.
18 Het keramische kookvlak is hittebestendig en kan tegen een stootje.
Maar het kan breken als het wordt getroffen door scherpe
voorwerpen. In dit geval moet u de stroom afsluiten en zich tot
een erkende installateur wenden.
19 Vergeet niet dat de kookzone minstens een half uur na het
uitschakelen warm blijft. Wees dus voorzichtig en leg er geen
voorwerpen op.
20 De glasoppervlakte moet niet gebruikt worden voor het opbergen
of tegenaan leunen van welk voorwerp ook.
21 Schakel de kookzones niet in als er aluminium folie of plastic
materiaal op ligt.
22 Raak de warme kookzones niet aan.
23 Bij gebruik van kleine electrische huishoudapparaten in de buurt
van het kookvlak moet u opletten dat de snoeren hiervan niet op
de warme zones terecht komen.
24 Richt de handvaten van de pannen naar binnen toe zodat er niet
per ongeluk tegen gestoten kan worden.
25 Laat nooit een kookzone aan staan als er geen pan op staat,
aangezien de hitte dan snel maximum bereikt met mogelijke
schade aan de verwarmingselementen.
26 Aanwijzingen voor het eerste gebruik. De lijm die gebruikt is
voor het verzegelen van het glas kan vettige resten achter laten.
Wij raden aan deze vòòr het eerste gebruik te verwijderen met
een niet-schurend middel. Gedurende het eerste gebruik kan zich
een rubberachtige geur voordoen, die echter snel verdwijnt.
27 Bij gebruik van grill of oven kunnen de bereikbare delen heet
worden. Houd de kinderen op een afstand.
28 Controleer altijd dat de knoppen in de positie “•”/”¡” staan als
het fornuis niet gebruikt wordt.
29 Als het fornuis op een voetstuk wordt geplaatst moet u er voor
zorgen dat het er niet af kan schuiven.
28
Het installeren
De volgende instructies zijn gericht tot de erkende
installateur zodat deze de handelingen van installeren,
reguleren en technisch onderhoud op de juiste wijze en
volgens de geldende normen uit kan voeren.
Belangrijk: sluit altijd eerst de stroom af voordat u
overgaat tot reguleren, onderhoud enz.
Het aansluiten van de kabel:
• schroef de schroef van de kabelklem en de schroeven
van de contacten los
N.B.: de bruggetjes zijn door de fabriek ingesteld op
aansluiting aan 230V enkelstroom (afb.A).
• voor het uitvoeren van de elektrische aansluitingen van
de afbeeldingen C en D worden de twee
overbruggingsklemmen die zich in de doos bevinden
gebruikt (afb. B - kenteken “P”)
• zet de kabel vast in de kabelklem en sluit de deksel.
Het plaatsen
Het fornuis heeft een protectiegraad tegen oververhitting
van het type X en het kan dus geïnstalleerd worden naast
meubels die niet hoger zijn dan het kookvlak.
Het waterpas stellen (alleen bij enkele modellen
aanwezig)
Het fornuis heeft hiervoor stelschroeven. Deze kunnen
indien nodig worden aangebracht in de hoeken onder het
fornuis.
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
N
L
1
3
5
2
4
Fig. A
P
N
L3
Het monteren van de poten (alleen bij enkele
modellen aanwezig)
Bij het fornuis zijn poten inbegrepen, die men aan het
onderstuk van het fornuis moet verbinden.
L2
L1
Fig. B
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
N
L2 L1
1
3
5
2
4
Monteren voedingskabel
Opening klemmenbord:
• Licht de lipjes aan de zijkanten van de deksel van het
klemmenbord op met behulp van een
schroevendraaier;
• trek de deksel van het klemmenbord open
Fig. C
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
N
L3 L2 L1
2
4
29
1
3
5
Fig. D
Het aansluiten van de kabel aan het net
Monteer op de kabel een stekker die is aangepast aan
het vermogen dat is aangegeven op het typeplaatje. Bij
rechtstreekse aansluiting aan het net moet tussen het
apparaat en het net een veelpolige schakelaar worden
aangebracht met een minimum afstnd tussen de
contactpunten van 3mm, gedimensioneerd aan het
vermogen en voldoende aan de geldende normen (de
aardleiding mag niet worden onderbroken door de
schakelaar). De voedingskabel moet zodanig worden
geplaatst dat hij nergens een temperatuur bereikt die hoger
is dan 50°C boven kamertemperatuur.
Voordat u de aansluiting tot stand brengt moet u zich ervan
verzekeren dat:
• de hoofdzekering en het net van uw huis de belasting
van het apparaat kunnen dragen (zie typeplaatje);
• de stroomvoorziening voorzien is van een doeltreffende
•
aarding volgens de normen en voorschriften van de
wet;
het stopcontact of de veelpolige schakelaar
gemakkelijk te bereiken zijn als het fornuis geïnstalleerd
is.
Technische kenmerken
Oven
Afmetingen (HxBxD)
Inhoud
Max. absorptievermogen oven
32x40x43,5cm
56 Litri
2250 W
Keramisch kookvlak
Links voor
Links achter
1700 W
1200 W
Rechts achter
Rechts voor
Max. absorptievermogen kookvlak
1200 W
2100 W
6200 W
Dit apparaat voldoet aan de volgende EEG
Richtlijnen:
2006/95/EC van 12/12/06 (laagspanning) en
successievelijke modificaties;
2004/108/EC van 15/12/04 (elektromagnetische
compatibiliteit) en successievelijke modificaties;
- 93/68/EEG van 22/07/93 en successievelijke
modificaties;
- 2002/96/EC
Afmetingen van de lade:
De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van
Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist
dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen
vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom.
Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo
het hergebruik van de gebruikte materialen te
optimaliseren en de negatieve invloed op de gezondheid
en het milieu te reduceren. Het symbool op het product
van de “afvalcontainer met een kruis erdoor” herinnert u
aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt,
het apparaat apart moet worden ingezameld.
Consumenten moeten contact opnemen met de locale
autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van
vernietiging van hun oude apparaat.
breedte 46 cm.
diepte 42 cm.
hoogte 8,5 cm.
ENERGY LABEL
Richtlijn 2002/40/CE op etiket van de elektrische ovens
Norm EN 50304
Energieverbruik convectie Natuurlijk
verwarmingsfunctie: Geventileerd
Energieverbruik verklaring Klasse convectie Hetelucht
verwarmingsfunctie:
Statisch
Voltage en Frequentie
230V/400V 3N AC 50-60Hz of 50Hz
(zie typeplaatje)
30
Beschrijving van het fornuis
A
B
C
D
H
L
M
N
O
P
S
Knoppen van de electrische kookplaten
Ovenrek
Lekplaat of bakplaat
Stelschroeven
Het controlelampje
Keuzeknop kookfuncties
Temperatuurknop
Bedieningspaneel
Het controlelampje van de oven
DE ELEKTRONISCHE PROGRAMMERING
Knop van de kookwekker
A
B
C
D
O
L
H
M
S
O
L
N
H
M
P
N
31
D
Instructies voor het gebruik
De verschillende functies van de oven worden gekozen
door middel van de knoppen op het bedieningspaneel.
"Ontdooi" oven
Positie thermostaatknop “M”: waar u maar wilt
De ventilator achter in de oven doet de lucht op
kamertemperatuur circuleren. E' Dit is aangewezen voor
het ontdooien van ieder soort etenswaren, maar speciaal
voor fijne gerechten die geen hitte verdragen zoals: ijstaart,
roomtaarten, vruchtentaarten. De normale ontdooitijd
wordt met deze methode ongeveer gehalveerd. Bij vlees,
vis of brood kunt u de tijd versnellen door de functie
"multikoken" te gebruiken en op een temperatuur 80° 100°C in te stellen.
Belangrijk: Wij raden aan bij het eerste gebruik de oven
ongeveer een half uur leeg te laten functioneren op maximum temperatuur en met de deur dicht. Als deze tijd verlopen is opent u de ovendeur en lucht u het vertrek. De
geur die men soms gedurende deze handeling waarneemt
is te wijten aan het verdampen van de middelen die gebruikt worden om de oven te beschermen gedurende het
tijdsverloop tussen de productie en het installeren van het
product.
Statische oven
Positie thermostaatknop “M”: Tussen 60°C en Max.
In deze stand gaan de twee onderste en bovenste
verwarmingselementen aan. Dit is de klassieke,
ouderwetse oven, die verheven is tot een uitzonderlijk
niveau van temperatuurverspreiding en energiebesparing.
De traditionele oven blijft onovertroffen voor ovenschotels
zoals b.v.: kool met varkensribben, stokvis op zijn Spaans,
rijst met kalfsvlees enz.... Uitstekende resultaten krijgt u
bij het koken van vleesgerechten zoals: gestoofd vlees,
goulash, gevogelte, varkenshaas enz...die langzaam gaar
gekookt en bedropen moeten worden. Het is ook het beste
systeem voor het bakken van taarten en koekjes,
gestoofde vruchten en voor het koken in speciaal voor de
oven geschikte pannen. Bij het koken in de statische oven
gebruikt u slechts één ovenstand, aangezien met meer
ovenstanden in gebruik de temperatuur slecht verdeeld
zou zijn. Bij gebruik van meerdere roosters kunt u de
hoeveelheid warmte tussen de bovenste stand en de
onderste stand tegen elkaar afwegen. Als meer boven- of
onderwarmte vereist is, zet u de schotel hoger of lager in
de oven.
Belangrijk: Plaats de bijgeleverde lekplaat voor het opvangen van vet en vleessappen op de laagste stand in de
oven, alleen als u onder de grill bakt of het braadspit
(slechts op enkele modellen aanwezig) gebruikt. Bij alle
andere soorten van koken nooit de laagste stand gebruiken of voorwerpen op de bodem van de oven plaatsen
terwijl de oven aan is, aangezien dit het email kan beschadigen. Plaats altijd uw ovenschotels, aluminiumfolie
en dergelijken op het bijgeleverde rek, dat u in de gleuven
van de oven steekt.
Deurblokkering
Sommige modellen zijn voorzien van een "deurblokkering",
die zich bevindt tussen het bedieningspaneel en de
ovendeur. Voor het openen van de ovendeur drukt u de
knop "A" naar beneden toe zoals aangegeven in de
afbeelding.
Hetelucht-oven
Positie thermostaatknop “M”: Tussen 60°C en Max.
De verwarmingselementen gaan aan en de ventilator gaat
werken. Aangezien de warmte in de hele oven constant
en gelijkmatig is, zorgt de lucht dat de gerechten op
gelijkmatige wijze gekookt en gebakken worden. U kunt
ook verschillende gerechten tegelijkertijd koken mits de
kooktijden gelijk zijn. Het is mogelijk 2 rekken tegelijk te
gebruiken volgens de aanwijzingen in de paragraaf
"Tegelijkertijd op meerdere niveaus koken".
Deze functie is vooral geschikt voor gegratineerde
gerechten of gerechten die een nogal lange kooktijd nodig
hebben, b.v.: lasagna, macaronischotel, gebraden kip met
aardappels enz... Goede resultaten krijgt u ook met
braadstukken, aangezien de verspreiding van de
temperatuur het mogelijk maakt lagere temperaturen te
gebruiken, wat ervoor zorgt dat minder vleessappen
verloren en waardoor het braadstuk mals blijft en minder
aan gewicht verliest... De hetelucht-oven is vooral bijzonder
goed voor het stoven van vis, waarbij slechts weinig
kruiden en andere toevoegingen nodig zijn zodat de vorm
en smaak van de vis bewaard blijft.
Desserts: Dessert: uitstekend geschikt voor cakes die
moeten rijzen. .
De functie "hetelucht" kan ook worden gebruikt voor het
snel ontdooien van vlees, vis, brood, met een temperatuur
A
N.B.: Bij de apparaten voorzien van elektronische
programmering moeten voor gebruik van de elektrische
oven de knoppen
en
tegelijkertijd worden
ingedrukt (op de display verschijnt het symbool
voordat u de gewenste kookfunctie gaat kiezen.
)
De ovenknoppen
De oven verenigt in één enkel apparaat de voordelen van
de traditionele ovens met natuurlijke convectie: "statisch",
met de voordelen van de moderne hetelucht-ovens:
"Hetelucht"
Dit is een veelzijdig apparaat waarmee u op eenvoudige
en veilige wijze kunt kiezen tussen 5 verschillende
manieren van koken. U kiest de verschillende functies door
middel van de keuzeknop "L" en de thermostaatknop "M"
op het bedieningspaneel.
32
van 80°C. Voor het ontdooien van meer kwetsbare
gerechten zet u de temperatuur op 60°C of u gebruikt
alleen het circuleren van de koude lucht, thermostaat op
0°C.
Ovenlicht
Dit gaat aan als u de knop “L” op het symbool . zet. De
oven wordt verlicht en blijft verlicht zolang er een elektrisch
element aan is.
Oven "boven"
Positie thermostaatknop “M”: Tussen 60°C en Max.
Het bovenste verwarmingselement gaat aan.
Deze functie kan worden gebruikt voor het afmaken van
een gerecht.
Het controlelampje van de oven (O)
Dit is rood gedurende de verwarmingsfase van de oven.
Als de gewenste temperatuur bereikt is blijft het aan maar
zonder kleur. Op dit punt betekent het aan en uit gaan van
het rode controlelampje dat de thermostaat aan het werk
is om de temperatuur in de oven constant te houden.
Grill
Positie thermostaatknop “M”: Max.
Het centrale verwarmingselement aan de bovenkant gaat
aan en het braadspit gaat werken.
De hoge en rechtstreekse hitte bruint de oppervlakten van
het vlees onmiddellijk zodat er geen vocht verloren gaat en
de binnenkant mals blijft. Het koken onder de grill is vooral
aan te raden voor gerechten die een hoge temperatuur aan
de buitenkant nodig hebben: biefstuk, entrecôte, filet,
hamburger etc...
Kook met de ovendeur dicht.
U vindt enkele voorbeelden in de tabel "Praktische
raadgevingen voor het koken".
Kookwekker
Voor het gebruik van de kookwekker moet het klokje
worden opgewonden door de knop “S” bijna geheel met
de klok mee te draaien ; vervolgens, terugdraaiend ,
stelt u de gewenste tijd in door het aantal minuten gelijk te
laten vallen met het wijzertje op het voorpaneel.
Ventilator
Teneinde de hitte aan de buitenkant van de oven te beperken,
zijn enkele modellen voorzien van een verkoelende ventilator
die automatisch aan gaat als de oven warm is.
Als de ventilator aan is kunt u een luchtstroom waarnemen tussen het voorpaneel en de ovendeur.
N.B.: Aan het einde van de kooktijd blijft de ventilator aan
totdat de oven voldoende is afgekoeld.
Hetelucht-grill
Positie thermostaatknop “M”: Tussen 60°C en 200°C.
Het bovenste verwarmingselement gaat aan en de ventilator
gaat werken.
Hiermee wordt de rechtstreekse bovenhitte van de grill
gecombineerd met de circulatie van de lucht in de oven.
Eventueel verbranden van de buitenkant wordt zo vermeden;
de warmte dringt gemakkelijker door naar de binnenkant. U
verkrijgt uitstekende resultaten met de hetelucht grill bij het
bereiden van vlees aan de spies, worstjes, spareribs,
lamskoteletten, kip, kwartel, varkenshaas enz...
Houd bij het koken "au gratin" de ovendeur dicht.
Gratineren is perfect voor het bereiden van zaagbaars, tonijn,
zwaardvis, gevulde inktvis enz... .
Het braadspit
Voor het activeren van het braadspit gaat u als volgt te werk:
a) plaats de lekplaat op de 1° stand;
b) zet de steun van het braadspit op de 3° stand en steek
de vleespen door het gat heen in het braadspit achterin
de oven;
c) activeer het braadspit met de knop "L" op de positie
.
33
DE ELEKTRONISCHE PROGRAMMERING
Deze maakt het mogelijk de oven of grill te programmeren
in de functies:
• uitgestelde start met vastgestelde kooktijd;
• onmiddelijke start met vastgestelde kooktijd;
• timer.
Functies van de knoppen:
: timer
: kooktijd
A
LDe letter "A" geeft aan dat de programmering van de
kooktijd en het einde van de kooktijd in de automatische
functie is ingesteld. De oven gaat automatisch aan om
12:30 en gaat uit na 30 minuten. Als de oven aan is
verschijnt het verlichte pannetje
gedurende de
gehele kooktijd. U kunt met de knop
op ieder
willekeurig moment de ingestelde kooktijd zien; met de
kunt u het einde van de kooktijd zien.
knop
Aan het einde van de kooktijd hoort u een
geluidssignaal; om dit af te zetten drukt u op een
en
willekeurige knop, behalve op de knoppen
.
: einde kooktijd
: instelling tijd achteruit
: instelling tijd vooruit
Het gelijkzetten van het klokje
Na het aansluiten aan het net of na uitvallen van de stroom
knippert op de display 0.00.
• Druk tegelijkertijd op de knoppen
en
en zet
dan de klok gelijk (binnen 4 seconden) met de
en
.
knoppen
Met de knop
gaat de tijd vooruit.
Met de knop
gaat de tijd achteruit.
Op dezelfde wijze kunt u eventuele verdere gelijkzettingen
uitvoeren.
Onmiddelijke start met vastgestelde kooktijd
Door alleen de kooktijd vast in te stellen (punten 1 en 2
van paragraaf "Uitgestelde start met vastgestelde
kooktijd") begint deze onmiddelijk.
Het ongedaan maken van een reeds ingesteld
programma
en
Druk tegelijkertijd op de knoppen
Handmatig gebruik van de oven
Nadat u de klok gelijk heeft gezet gaat de programmeur
automatisch in de handmatige positie.
N.B.: Voor het oproepen van de handmatige functie na
een "automatische" kooktijd drukt u tegelijkertijd op de
knoppen
en
.
Timer
Met de timer stelt u een tijd in waarvandaan het terugtellen
begint. Deze functie heeft niets te maken met het aan of
uitgaan van de oven, hij geeft alleen een geluidssignaal
als de tijd verlopen is.
Druk op de knop
Uitgestelde start met vastgestelde kooktijd
De kooktijd en het einde van de kooktijd worden ingesteld.
Laten we aannemen dat het uur op de display 10:00 uur
aangeeft.
1. Zet de ovenknop op de gewenste funtie en temperatuur
(b.v.: statische oven, 200°C).
en stel vervolgens (binnen de 4
2. Druk op de knop
seconden) met de knoppen
en
de gewenste
kooktijd in. Laten we een kooktijd van 30 minuten
nemen; u ziet:
er verschijnt:
Stel nu met de knoppen
en
de gewenste tijd in.
Zodra u de knop loslaat begint de tijd af te tellen; op de
display verschijnt de huidige tijd
AAls de tijd is afgelopen hoort u een geluidssignaal, dat
kan worden afgezet door op een willekeurige knop te
drukken (behalve de knoppen en ) het symbool
gaat uit.
A
Als u de knop loslaat verschijnt na 4 seconden de
huidige tijd met het symbool
en de letter "A"
(AUTO).
en vervolgens op de knoppen
3. Druk op de knop
Correctie/ongedaanmaken van de instelling
• De instelling kan op ieder willekeurig moment worden
veranderd. Druk op de betreffende knop
en op de
knop of .
• Als de kooktijd ongedaan wordt gemaakt wordt
automatisch ook het einde hiervan ongedaan gemaakt
en viceversa.
• Bij geprogrammeerd functioneren accepteert de oven
geen einde kooktijd die eerder is dan het begin kooktijd
dat door het apparaat zelf is gesteld.
en
voor het instellen van het einde van de
kooktijd, laten we zeggen 13:00
A
4. Als u de knop loslaat verschijnt na 4 seconden de
huidigen tijd op de display:
Het regelen van het volume van het geluidssignaal
Nadat u de instellingen van de klok heeft gekozen en
het volume
bevestigd, kunt u met behulp van de toets
van het geluidssignaal regelen.
34
Instructies voor het gebruik van het keramische kookvlak
Beschrijving
Het keramische kookvlak heeft 4 stralingselementen, die
zich onder het glas bevinden. De afbeelding geeft de
posities van de warmtezone's aan, die rood worden als
ze aan zijn.
A. Kookzone's met stralingsplaten
B. Controlelampjes overgebleven warmte, één voor iedere
kookzone: deze geven de zone aan waar de
temperatuur hoger dan 60°C is, ook nadat het
verwarmingselement is uitgeschakeld.
A
Instructies voor het gebruik van het electrische
kookvlak
Positie
A
B
Beschrijving van de erwarmings-elementen
De stralingselementen bestaan uit ronde weerstanden.
Zij worden een aantal tientallen seconden nadat ze in
werking zijn gesteld rood.
Dankzij deze combinatie is de temperatuurverdeling
optimaal over de gehele oppervlakte van de kookzone,
terwijl de voordelen van de halogeenlampen behouden
blijven.
De pannen
Voor de beste resultaten van uw kookvlak bestaan enkele
fundamentele regels die u moet volgen bij het koken.
• Op het keramische kookvlak kunnen alle mogelijke
pannen gebruikt worden. Het is echter belangrijk dat
de bodem perfect plat is; pannen met een dikke bodem
verdelen de hitte beter.
• Gebruik pannen met een doorsnede die de kookzone
geheel bedekken teneinde alle beschikbare hitte te
gebruiken.
• Let erop dat de bodem van de pan altijd schoon en
•
droog is voor goed contact en een lange duurzaamheid
van het kookvlak zelf en van de pannen.
Gebruik geen pannen die gebruikt zijn op gasfornuizen.
De hitteconcentratie van de gasbrander kan de bodem
van de pan enigszins vervormd hebben en zo krijgt u
niet het gewenste resultaat als u deze pan op een
keramisch kookvlak gebruikt.
35
Normale of snelle plaat
0
Uit
1
Groenten en vis
2
Aardappelen (gestoomd), soep, capucijners,
bonen
3
Doorkoken van grote hoevelheeden,
minestroni enz.
4
Braden (medium)
5
Braden (hard)
6
Bruin bakken of snel aan de kook brengen
Kooktips
U kunt deze functie ook gebruiken voor gerechten die op
het einde aan de bovenkant gebruind moeten worden,
zoals b.v. een macaronischotel, lasagne enz..
Bij gebruik van deze functie plaatst u het gerecht op de
2e of 3e verdieping van beneden af (zie tabel) en plaats
u de lekplaat voor het opvangen van druipend vet op de
1ste verdieping van onderen.
Belangrijk: houd bij het koken "au gratin" de ovendeur
dicht, dit biedt de beste resultaten en een
energiebesparing van ongeveer 10%.
Bij deze functie wordt aangeraden de thermostaat op
200°C te zetten aangezien dit het beste rendement geeft,
gebaseerd op het uitstralen van de infrarode stralen.
Natuurlijk kunt u ook lagere temperaturen instellen door
de thermostaatknop op de gewenste temperatuur te
zetten.
De beste resultaten bij gebruik van de grill krijgt u
met het rek op de hoogste standen (zie tabel) en de
bijgeleverde lekplaat op de laagste stand.
De oven biedt een grote verscheidenheid mogelijkheden
die het mogelijk maken ieder soort gerecht op de beste
wijze te koken. Met verloop der tijd zult u leren het fornuis
op de beste wijze te gebruiken; de volgende aanwijzingen
zijn dus relatief en zullen door uw persoonlijke ervaringen
worden uitgebreid.
Voorverwarmen
Als de oven moet worden voorverwarmd, gewoonlijk voor
gerechten die moeten rijzen, kunt u de functie
“hetelucht” gebruiken, die de gewenste temperatuur snel
en zuinig bereikt.
Als het gerecht eenmaal is ingeladen kunt u de meest
aangewezen bereidingsfunctie kiezen.
Tegelijkertijd op meer ovenrekken koken
Als u op 2 rekken tegelijkertijd wilt koken moet u alleen de
gebruiken, de enige die deze
functie "hetelucht"
mogelijkheid biedt.
• De oven heeft 5 posities. Bij hetelucht gebruikt u twee
van de drie middelste posities, de onderste en de
bovenste positie van de oven worden rechtstreeks door
de hete lucht geraakt, hetgeen bij kwetsbaarder
gerechten het aanbranden zou kunnen veroorzaken.
• Normaal gesproken gebruikt u het 2e en het 4e rek
van beneden af, en plaatst u op de 2e verdieping het
gerecht dat de meeste warmte nodig heeft. Als u b.v.
een braadstuk wilt braden tegelijk met een ander
gerecht, plaats dan het braadstuk op de 2e verdieping
en het andere, kwetsbaardere gerecht op de 4e;
• Als u verschillende gerechten tegelijkertijd in de oven
heeft staan, en deze hebben verschillende kooktijden
en temperaturen nodig, stel dan een gemiddelde
temperatuur tussen de twee in, zet het meest
kwetsbare gerecht op de 4e positie en haal het gerecht
dat de minste tijd nodig heeft het eerst uit de oven.
• Gebruik de lekplaat op de onderste positie en de grill
op de bovenste positie;
Desserts
Plaats gebak altijd in een voorverwarmde oven, wacht
op het einde van de voorverwarming dat wordt
aangegeven doordat het rode controlelampje “O”
uitgaat. Open gedurende het bakken de deur van de
oven niet omdat het gebak kan inzakken. In het
algemeen:
Taart te droog
Stel de volgende keer een temperatuur in die 10°C
hoger is en maak de baktijd korter.
Taart zakt in
Maak deeg minder vloeibaar of verlaag de
temperatuur met 10°C.
Taart te donker bovenop
De grill
U kunt met de multi-functie oven op 2 verschillende wijzen
grilleren.
“grill”, met de ovendeur dicht,
Gebruik de functie
plaats het gerecht in het midden van het rek op de 3° of 4°
stand van beneden af.
Plaats de bijgeleverde lekplaat voor het opvangen van
druipend vet op de 1ste verdieping.
Als u deze functie gebruikt is het raadzaam de
stroomsterkte op maximum in te stellen, ook al zou u
lagere sterktes in kunnen stellen door de thermostaatknop
op de gewenste stand te zetten.
, kunt
Bij de modellen die zijn voorzien van braadspit
u bij de "grill" functie de bijgeleverde braadspit-set
gebruiken. Houd in dit geval de ovendeur dicht, plaats het
spit op de 3° verdieping (van beneden af) en de lekplaat
op de 1° verdieping.
“hetelucht-grill”, altijd met de ovendeur
De positie
dicht, is handig voor snel grillen; de hitte van de grill wordt
verspreid zodat de bovenkant bruin wordt en de onderkant
gaar wordt.
Plaats hem op een lagere stand in de oven, stel een
lagere temperatuur in en verleng de baktijd.
Buitenkant goed, maar van binnen niet gaar
Maak deeg minder vloeibaar, verlaag de temperatuur,
verleng de baktijd.
De taart komt niet uit de vorm
Boter de vorm goed in en sprinkel er wat bloem
overheen, of gebruik ovenpapier.
"Bakken op meer ovenrekken (in de "hetelucht"
versie) met gerechten die niet in dezelfde tijd gaar
worden"
Stel een lagere tempartuur in. U kunt de verschillende
gerechten op verschillende tijden uit de oven halen.
36
Pizza
Gebruik voor het goed gaar bakken van een pizza de
functie "hetelucht" :
• De oven minstens 10 minuten voorverwarmen
• Gebruik een lichte aluminium vorm en zet hem op het
speciale ovenrooster. Bij gebruik van de bakplaat
(lekplaat) duurt het langer en krijgt u waarschijnlijk geen
krokante pizza.
• Open de ovendeur zo min mogelijk gedurende het
bakken.
• Bij zeer gevulde pizza's (capricciosa, quattro stagioni)
raden wij aan de mozzarella pas halverwege de kooktijd
toe te voegen.
• - Bij het bakken van pizza's op twee posities gebruikt
u de 2de en 4de met een temperatuur van 220°C, nadat
u de oven minstens 10 minuten heeft voorverwarmd.
Vis en vlees
Gebruik voor wit vlees, gevogelte en vis temperaturen van
180 °C tot 200 °C.
Bij rood vlees is het goed te beginnen met een hogere
temperatuur (200°C - 220°C) en vervolgens de temperatuur te verlagen.
Over het algemeen geldt de regel: hoe groter het stuk
vlees, hoe lager de temperatuur en hoe langer de tijd van
braden. Zet het vlees in het midden van het ovenrek en
zet er de lekplaat onder.
Plaats het rek zodanig dat het vlees zich midden in de
oven bevindt. Voor meer onderwarmte zet u het rek wat
lager. Voor een heerlijk braadstuk kunt u het met spek of
spekvet bedekken (vooral ook eend en wild) en zo plaatsen dat het zich boven in de oven bevindt.
37
Positie
keuzeknop
Gerecht
GewiPositie
cht
ovenrekken
(kg) van beneden
af
Voorverwarmen
(minuten)
Positie
thermostaatknop
Kooktijd
(minuten)
Ontdooien
Alle diepvriesproducten
Statisch
Eend
Braadstuk
Varkensrollade
Koekjes (kruimeldeeg)
Taarten
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Hetelucht
Pizza (op 2 roosters)
Lasagne
Lamsvlees
Kip + gebakken
aardappels
Makreel
Plum-cake
Soesjes (op 2 roosters)
Koekjes (op 2 roosters)
Cake (op 1 rooster)
Cake (op 2 roosters)
Quiche
1
1
1
1
2-4
3
2
2-4
15
10
10
10
220
200
180
180
15-20
30-35
50-60
60-75
1
1
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
2
2
2-4
2-4
2
2-4
3
10
10
10
10
10
10
15
180
170
190
180
170
170
200
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Oven Boven
Afmaken van een
gerecht
-
3/4
15
220
-
Grill
Tong en inktvis
Calamari- en
garnalenspiesjes
Kabeljauwfilet
Gegrilde groenten
Kalfsbiefstuk
Koteletten
Hamburgers
Makreel
Tosti's
1
4
5
Max
8-10
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Met braadspit
Kalfsvlees aan het spit
Kip aan het spit
Lamsvlees aan het spit
1.0
1.5
1.0
-
5
5
5
Max
Max
Max
80-90
70-80
70-80
Gegrilde kip
Inktvis
1.5
1.5
3
3
5
5
200
200
55-60
30-35
Hetelucht grill
NB: de kooktijden dienen slechts als indicatie en kunnen naar eigen smaak aangepast worden. Bij koken onder de
grill of heteluch-grill moet de lekplaat altijd op de 1ste stand vanaf beneden worden geplaatst.
38
Normaal onderhoud en reinigen van het fornuis
Sluit de stroom af voordat u enige handeling uitvoert.
Voor een lange duurzaamheid van het fornuis is het
belangrijk dat dit regelmatig wordt schoongemaakt.
Onthoud het volgende:
• Gebruik nooit stoom- of hogedrukreinigers voor
het reinigen van het apparaat.
• de geëmailleerde delen worden met lauw water
gewassen zonder schuurmiddelen of bijtende middelen
die schade kunnen aanrichten.
• roestvrij staal, als het lang in contact is met
kalkhoudend water of sterke wasmiddelen
(fosforhoudend), kan vlekken vertonen. Spoel met
water en droog. Verwijder altijd geknoeid water.
• De binnenkant van de oven wordt, liefst na ieder
gebruik als hij nog lauw is, met een warm sop
gewassen, afgespoeld en goed gedroogd;
• vermijd het ophopen van vuil of vet op het
bedieningspaneel door het regelmatig schoon te
maken. Gebruik een zachte spons of een zachte doek
om het krassen van de geëmailleerde of roestvrije
delen te vermijden.
• Reinig het glas van de deur met een spons en niet
schurende producten. Droog met een zachte doek.
Gebruik geen ruwe schurende materialen of scherpe
schrapertjes die het oppervlak zouden kunnen krassen
waardoor als gevolg het glas zou kunnen barsten.
Dit beschermt het oppervlak ook van eventuele schade
door suikerhoudend voedsel. Gebruik in geen geval
schurende sponzen of schuurmiddelen, noch chemisch
aggressieve middelen zoals oven-spray of
vlekverwijderende producten.
Reinigen van het kookvlak
Voordat u gaat koken moet het kookvlak schoongemaakt
worden met een vochtige doek om stof of overkooksel te
verwijderen. Het kookvlak moet regelmatig worden
schoongemaakt met een warm sopje. Af en toe zal het
nodig zijn speciale producten voor keramische
kookvlakken te gebruiken. Eerst moeten alle restjes
overkooksel of vetspetters verwijderd worden met eens
schrapertje, b.v.
(niet bijgeleverd).
Speciale producten voor het
reinigen van keramisch glas
Waar het te
krijgen is
Radeermesje of scheermesje
Hobby-shop en
Ijzerhandel
Stahl-Fix
SWISSCLEANER
WK TOP
Andere producten voor
keramisch glas
Huishoudwinkel
Doe-het-zelf winkel
Ijzerhandel
Supermarkt
Het vervangen van het ovenlampje
• Sluit de stroom af met de schakelaar tussen oven en
net of door de stekker uit het stopcontact te trekken;
• Schroef het glazen kapje los;
• Schroef het lampje los en vervang het met een nieuw
lampje dat hittebestendig is (300°C) en met de
volgende kenmerken:
- Spanning 230V
- Vermogen 25W
- Fitting E14
• Monteer het glazen kapje en sluit de stroom weer aan.
Reinig het kookvlak als het lauw is. Gebruik een
schoonmaakmiddel en keukenpapier, poets met een
vochtige doek en droog. Aluminium folie, plastic
voorwerpen of synthetische materialen die per ongeluk
gesmolten zijn, zoals ook suiker of suikerhoudend voedsel,
worden onmiddelijk van de nog warme kookzone
verwijderd met een schraper tje. Speciale
schoonmaakproducten vormen een doorzichtig laagje dat
vuil afweert.
39
ÐñïåéäïðïéÞóåéò
Ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò êáé ôçò áóöÜëåéáò áõôÞò ôçò ïéêéáêÞò çëåêôñéêÞò
óõóêåõÞò:
. íá áðåõèýíåóôå áðïêëåéóôéêÜ óôá åîïõóéïäïôçìÝíá êÝíôñá ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò
. íá æçôÜôå ðÜíôá ôç ÷ñçóéìïðïßçóç áõèåíôéêþí áíôáëëáêôéêþí
áðëÜ ðñïóáñìïóôéêÜ Þ ðïëýðñéæá êáé ðñïåêôÜóåéò
óýìöùíá ìå ôïõò éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïýò
áóöÜëåéáò, ðñïóÝ÷ïíôáò üìùò íá ìçí îåðåñÜóåôå
ôï üñéï ðáñï÷Þò óå ôéìÝò ñåýìáôïò, ðïõ åßíáé
ôõðùìÝíï óôï áðëü ðñïóáñìïóôéêü êáé óôéò
ðñïåêôÜóåéò êáé åêåßíï ôçò ìÝãéóôçò éó÷ýïò
ðïõ åßíáé ôõðùìÝíï óôï ðïëýðñéæï.
10 Ìçí áöÞíåôå ôç óõóêåõÞ Üóêïðá óõíäåäåìÝíç.
Íá êëåßíåôå ôï ãåíéêü äéáêüðôç ôçò óõóêåõÞò
üôáí áõôÞ äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé.
11 Ìç âïõëþíåôå ôá áíïßãìáôá Þ ôéò åóï÷Ýò
áåñéóìïý áðïâïëÞò ôçò èåñìüôçôáò ðïõ
âñßóêïíôáé óôï ðßóù ìÝñïò êáé êÜôù áðü ôïí
ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
12 Ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ôçò óõóêåõÞò áõôÞò
äåí ðñÝðåé íá áíôéêáèßóôáôáé áðü ôï ÷ñÞóôç.
Óå ðåñßðôùóç êáôáóôñïöÞò ôïõ êáëùäßïõ, ãéá
ôçí áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ áðåõèõíèåßôå óå Ýíá
åîïõóéïäïôçìÝíï áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ êÝíôñï
ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò.
13 Ç óõóêåõÞ áõôÞ ðñïïñßæåôáé ìüíï ãéá ôç ÷ñÞóç
ãéá ôçí ïðïßá áðïêëåéóôéêÜ ó÷åäéÜóôçêå. ÊÜèå
Üëëç ÷ñÞóç (ãéá ðáñÜäåéãìá: èÝñìáíóç ÷þñùí)
åßíáé áêáôÜëëçëç êáé óõíåðþò åðéêßíäõíç. Ï
êáôáóêåõáóôÞò äåí ìðïñåß íá èåùñçèåß õðåýèõíïò
ãéá åíäå÷üìåíåò æçìéÝò ðñïêáëïýìåíåò áðü ÷ñÞóç
áêáôÜëëçëç, åóöáëìÝíç êáé áíïñèüäïîç.
14 Ç ÷ñÞóç ïðïéáóäÞðïôå çëåêôñéêÞò óõóêåõÞò
óõíåðÜãåôáé ôçí ôÞñçóç ïñéóìÝíùí âáóéêþí
êáíüíùí. Åéäéêüôåñá:
• ìçí áããßæåôå ôç óõóêåõÞ ìå ÷Ýñéá Þ ðüäéá
âñåãìÝíá
• ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìå ãõìíÜ ðüäéá
• ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå, ðáñÜ ìüíï ìå éäéáßôåñç
ðñïöýëáîç, ðñïåêôÜóåéò
• ìçí ôñáâÜôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò Þ ôçí ßäéá
ôç óõóêåõÞ ãéá íá ôç âãÜëåôå áðü ôçí ðñßæá
ñåýìáôïò
• ìçí áöÞíåôå åêôåèåéìÝíç ôç óõóêåõÞ óå
áôìïóöáéñéêïýò ðáñÜãïíôåò (âñï÷Þ, Þëéï, êëð.)
• ìçí åðéôñÝðåôå ôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò áðü
ðáéäéÜ êáé áðü Üôïìá ìç éêáíÜ, ÷ùñßò
åðéôÞñçóç.
15 Ðñéí áðü ïðïéïäÞðïôå êáèáñéóìü Þ óõíôÞñçóç,
íá âãÜæåôå ôç óõóêåõÞ áðü ôï äßêôõï çëåêôñéêÞò
ôñïöïäïóßáò, âãÜæïíôáò ôï öéò ôïõ ñåýìáôïò Þ
êëåßíïíôáò ôï äéáêüðôç ôçò åãêáôÜóôáóçò.
16 Áí ç ãõÜëéíç åðéöÜíåéá ôçò êïõæßíáò óðÜóåé,
ðñÝðåé áìÝóùò íá áðïóõíäÝóåôå ôç óõóêåõÞ áðü
ôï ñåýìá. Ãéá ôéò üðïéåò åðéóêåõÝò êáëÝóôå
ìüíï åîåéäéêåõìÝíïõò ôå÷íéêïýò êáé æçôÞóôå
ôçí ÷ñÞóç áõèåíôéêþí áíôáëëáêôéêþí. Óå
áíôßèåôç ðåñßðôùóç èÝôåôå óå êßíäõíï ôçí
áóöÜëåéá ôçò óõóêåõÞò êáé ôç äéêéÜ óáò.
17 Áí áðïöáóßóåôå íá ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðéá ôç
óõóêåõÞ, óõóôÞíåôáé íá ôçí êáôáóôÞóåôå
áíåíåñãÞ êüâïíôáò ôï êáëþäéï ôçò ôñïöïäïóßáò,
áöïý âãÜëåôå ôï öéò áðü ôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá.
Áêüìç, óõóôÞíåôáé íá áðïìáêñýíåôå åêåßíá ôá
ìÝñç ôçò óõóêåõÞò ðïõ ìðïñåß íá êáôáóôïýí
1 Ç óõóêåõÞ áõôÞ ó÷åäéÜóôçêå ãéá ìç åðáããåëìáôéêÞ
÷ñÞóç óôï óðßôé.
2 Ðñéí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç óõóêåõÞ, äéáâÜóôå
ðñïóåêôéêÜ ôéò ðñïåéäïðïéÞóåéò ôïõ ðáñüíôïò
åã÷åéñéäßïõ, áöïý óáò ðáñÝ÷ïõí óçìáíôéêÝò
õðïäåßîåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áóöÜëåéá
åãêáôÜóôáóçò ôç ÷ñÞóç êáé ôç óõíôÞñçóç.
ÖõëÜîôå ôï åã÷åéñßäéï ãéá íá áíáôñÝîåôå óå
áõôü óôï ìÝëëïí.
3 Áöïý áöáéñÝóåôå ôç óõóêåõáóßá, âåâáéùèåßôå
ãéá ôçí áêåñáéüôçôá ôçò óõóêåõÞò. Óå ðåñßðôùóç
áìöéâïëßáò ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç óõóêåõÞ,
áëëÜ áðåõèõíèåßôå óå åðáããåëìáôéêÜ åéäéêåõìÝíï
ðñïóùðéêü. Ôá õëéêÜ óõóêåõáóßáò (ðëáóôéêÝò
óáêïýëåò, ðïëõóôõñÝíéï, êáñöéÜ, êëð.)
êñáôÞóôå ôá ìáêñéÜ áðü ðáéäéÜ äéüôé áðïôåëïýí
äõíáôÝò ðçãÝò êéíäýíïõ.
4 Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá ãßíåé óýìöùíá ìå ôéò
ïäçãßåò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ, áðü åðáããåëìáôéêÜ
åéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü. Ìéá ëáíèáóìÝíç
åãêáôÜóôáóç ìðïñåß íá ðñïîåíÞóåé æçìéÝò óå
ðñüóùðá, æþá Þ áíôéêåßìåíá, Ýíáíôé ôùí ïðïßùí
ï êáôáóêåõáóôÞò äåí ìðïñåß íá èåùñçèåß
õðåýèõíïò.
5 Ç çëåêôñéêÞ áóöÜëåéá ôçò óõóêåõÞò áõôÞò
åîáóöáëßæåôáé ìüíï üôáí åßíáé óùóôÜ
óõíäåäåìÝíç óôç åãêáôÜóôáóç ôçò ãåßùóçò üðùò
ðñïâëÝðåôáé áðü ôïõò éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïýò
çëåêôñéêÞò áóöÜëåéáò. ÅëÝãîôå áí áõôÞ ç âáóéêÞ
ðñïûðüèåóç áóöáëåßáò ôçñåßôáé. Óå ðåñßðôùóç
áìöéâïëßáò, æçôåßóôå Ýíáí åîïíõ÷éóôéêü Ýëåã÷ï
ôçò åãêáôÜóôáóçò áðü åéäéêåõìÝíï åðáããåëìáôéêÜ
ðñïóùðéêü. Ï êáôáóêåõáóôÞò äåí ìðïñåß íá
èåùñçèåß õðåýèõíïò ãéá åíäå÷üìåíåò æçìéÝò
ðñïêáëïýìåíåò áðü ôçí áðïõóßá ãåßùóçò óôçí
åãêáôÜóôáóç.
6 Ðñéí óõíäÝóåôå ôç óõóêåõÞ âåâáéùèåßôå üôé ôá
óôïé÷åßá ôçò ðéíáêßäáò áíôéóôïé÷ïýí ìå åêåßíá
ôïõ çëåêôñéêïý äéêôýïõ.
7 Âåâáéùèåßôå üôé ç çëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ ôçò
åãêáôÜóôáóçò êáé ôùí çëåêôñéêþí ðñéæþí åßíáé
êáôÜëëçëåò ãéá ôç ìÝãéóôç éó÷ý ôçò óõóêåõÞò
ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðéíáêßäá. Óå ðåñßðôùóç
áìöéâïëßáò íá áðåõèýíåóôå óå Üôïìï
åðáããåëìáôéêÜ åéäéêåõìÝíï.
8 ÊáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá ðñïíïÞóåôå
ãéá Ýíáí ðïëõðïëéêü äéáêüðôç ìå áðüóôáóç
áíïßãìáôïò ôùí åðáöþí ßóç Þ ìåãáëýôåñç ôùí 3
mm.
9 Óå ðåñßðôùóç áóõìâáôüôçôáò ìåôáîý ðñßæáò êáé
âýóìáôïò ôçò óõóêåõÞò æçôÞóôå ôçí
áíôéêáôÜóôáóç ôçò ðñßæáò ìå Üëëç êáôÜëëçëïõ
ôýðïõ áðü ðñïóùðéêü åðáããåëìáôéêÜ
åéäéêåõìÝíï. Åéäéêüôåñá, èá ðñÝðåé íá
âåâáéùèåß üôé ç äéáôïìÞ ôùí êáëùäßùí ôçò
ðñßæáò åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí éó÷ý ðïõ
áðïññïöÜôáé áðü ôç óõóêåõÞ. ÃåíéêÜ äåí
óõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç ðñïóáñìïóôéêþí, ðïëýðñéæùí
Þ/êáé ðñïåêôÜóåùí. ¼ôáí ç ÷ñÞóç ôïõò êáôáóôåß
áíáãêáßá èá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ìüíï
40
åðéêßíäõíá, åéäéêÜ ãéá ôá ðáéäéÜ ðïõ èá
ìðïñïýóáí íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôçí Ü÷ñçóôç
óõóêåõÞ ãéá ôá ðáé÷íßäéá ôïõò.
18 Ç êåñáìéêÞ åðéöÜíåéá áíôÝ÷åé óå ìåãÜëåò
áëëáãÝò èåñìïêñáóßáò êáé ÷ôõðÞìáôá. Íá èõìÜóôå
ùóôüóï, üôé ìõôåñÜ êáé êïöôåñÜ êïõæéíéêÜ
åñãáëåßá ßóùò íá óðÜóïõí ôçí åðéöÜíåéá. Áí
óõìâåß áõôü, äéáêüøôå áìÝóùò ôçí ðáñï÷Þ
ñåýìáôïò êáé êáëÝóôå åîåéäéêåõìÝíïõò
ôå÷íéêïýò.
19 Ìçí îå÷íÜôå üôé ç ðåñéï÷Þ ìáãåéñÝìáôïò
ðáñáìÝíåé æåóôÞ ãéá ôïõëÜ÷éóôïí ìéóÞ þñá ìåôÜ
ôï óâÞóéìï. ÐñïóÝîôå íá ìçí ôéò áêïõìðÞóåôå.
20 Áðïöýãåôå íá ôïðïèåôÞóåôå ï,ôéäÞðïôå ðÜíù
óôç ãõÜëéíç åðéöÜíåéá.
21 Ìçí áíÜâåôå ôéò ðåñéï÷Ýò ìáãåéñÝìáôïò áí
õðÜñ÷ïõí öýëëá áëïõìéíßïõ Þ ðëáóôéêÜ õëéêÜ
óôçí åðéöÜíåéá.
22 Ìçí ðëçóéÜæåôå óôéò èåñìÝò ðåñéï÷Ýò
ìáãåéñÝìáôïò.
23 ×ñçóéìïðïéþíôáò ìéêñÝò ïéêéáêÝò çëåêôñéêÝò
óõóêåõÝò ðëçóßïí ôçò åðéöÜíåéáò ðñïóÝîôå þóôå
ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò íá ìçí áêïõìðÜåé óôá
èåñìÜ ìÝñç ôçò.
24 ÐñïóÝîôå þóôå ïé ëáâÝò ôùí êáôóáñïëþí íá
åßíáé óôñáììÝíåò óôï åóùôåñéêü ôçò åðéöÜíåéáò
ãéá íá ìçí ôéò ÷ôõðÞóåôå ôõ÷áßá.
25 Ìçí áöÞíåôå ðïôÝ ìéá ðåñéï÷Þ ìáãåéñÝìáôïò
áíáììÝíç ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé êÜðïéá êáôóáñüëá
åðÜíù, äéüôé óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ç èÝñìáíóç
èá åßíáé ìÝãéóôç óå óõíôïìüôáôï ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá, ìå åíäå÷üìåíåò æçìéÝò ãéá ôá
èåñìáíôéêÜ óôïé÷åßá.
26 ÅéóáãùãéêÝò ïäçãßåò. Ôï ãõÜëéíï ðñïóôáôåõôéêü
ìÝóï ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ìðïñåß íá áöÞóåé
ß÷íç Þ ãñÜóï ðÜíù óôï ãõáëß. Óêïõðßóôå êáëÜ
ìå Ýíá áðëü ü÷é ôñá÷ý ìÝóï ðñéí èÝóåôå óå
ëåéôïõñãßá ôç óõóêåõÞ. Ôéò ðñþôåò þñåò
ëåéôïõñãßáò åðßóçò ßóùò ìõñßóåôå êÜôé óáí
êáììÝíï ëÜóôé÷ï. Ìçí áíçóõ÷Þóåôå áöïý ç
ìõñùäéÜ ãñÞãïñá èá åîáöáíéóôåß.
27 ¼ôáí ôï ãêñéë Þ ï öïýñíïò åßíáé óå ëåéôïõñãßá,
ôá ðñïóâÜóéìá ìÝñç ìðïñåß íá èåñìáíèïýí ðïëý.
Åßíáé óêüðéìï íá êñáôÜôå ôá ðáéäéÜ óå êÜðïéá
áðüóôáóç.
28 Íá åëÝã÷åôå ðÜíôá áí ïé åðéëïãåßò åßíáé óôç
èÝóç “•”/”o” üôáí ç óõóêåõÞ äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé.
29 Áí ç êïõæßíá ôïðïèåôçèåß óå ìéá âÜóç, ðÜñôå
êáôÜëëçëá ìÝôñá þóôå ç óõóêåõÞ íá ìç ãëéóôñÜåé
áðü ôç âÜóç áõôÞ.
41
Ïäçãßåò ÅãêáôÜóôáóçò
Ïé ïäçãßåò ðïõ áêïëïõèïýí áðåõèýíïíôáé óôïí
åéäéêåõìÝíï ôå÷íéêü þóôå íá åêôåëÝóåé ôéò
åñãáóßåò åãêáôÜóôáóçò, ñýèìéóçò êáé ôå÷íéêÞò
óõíôÞñçóçò ìå ôïí ðëÝïí ïñèü ôñüðï êáé
óýìöùíá ìå ôïõò éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïýò.
Óçìáíôéêü: åðÝìâáóç ñýèìéóçò, óõíôÞñçóçò
êëð. ðñÝðåé íá äéåíåñãçèåß ìå ôçí çëåêôñéêÞ
óõóêåõÞ áðïóõíäåäåìÝíç
ÔïðïèÝôçóç
Ç êïõæßíá ÷áñáêôçñßæåôáé áðü âáèìü
ðñïóôáóßáò ôýðïõ X êáôÜ ôùí õðåñâïëéêþí
èåñìÜíóåùí.
Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ êáëùäßïõ åêôåëÝóôå
ôá ðáñáêÜôù:
. îåâéäþóôå ôç âßäá ôïõ êáëùäéïäÝôç êáé
ôéò âßäåò ôùí åðáöþí
Óçìåßùóç: ïé ãÝöõñåò åßíáé äéåõèåôçìÝíåò
áðü ôï ÅñãïóôÜóéï ãéá ôç óýíäåóç óå 230V
ìïíïöáóéêÜ (åéê. A).
. ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí çëåêôñéêþí óõíäÝóåùí
ôùí åéê. Ã êáé åéê. Ä, xñçóéìïðïéÞóôå ôéò
äýï ãÝöõñåò ðïõ âñßóêïíôáé åíôüò ôïõ
êéâùôßïõ (åéê. B - èÝóç “P”)
. óôåñåþóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò óôï
áíôßóôïé÷ï êáëùäéïäÝôç êáé êëåßóôå ôï
êáðÜêé.
Ïñéæïíôßùóç (õðÜñ÷åé ìüíï óå ïñéóìÝíá
ìïíôÝëá)
Óôï êÜôù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò âñßóêïíôáé 4
ðïäáñÜêéá óôÞñéîçò ðïõ ñõèìßæïíôáé ìå âßäåò
êáé åðéôñÝðïõí ôç âÝëôéóôç ïñéæïíôßùóç ôçò
óõóêåõÞò, áí ÷ñåéáóôåß. Åßíáé áíáãêáßï ç
óõóêåõÞ íá åßíáé åðßðåäá ôïðïèåôçìÝíç.
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
N
L
1
3
5
2
4
Óõíáñìïëüãçóç ðïäáñéêþí (õðÜñ÷åé ìüíï óå
ïñéóìÝíá ìïíôÝëá)
Åéê. A
ÐáñÝ÷ïíôáé ðïäáñÜêéá ãéá óõíáñìïëüãçóç
áñèñùôÜ êÜôù áðü ôç âÜóç ôçò êïõæßíáò.
P
N
L3
L2
L1
Åéê. B
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
N
L2 L1
Óõíáñìïëüãçóç êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò
¢íïéãìá ðéíáêßäáò áêñïäåêôþí:
Åéê. C
42
2
4
. ÔñáâÞîôå êáé áíïßîôå ôï êáðÜêé ôçò
ðéíáêßäáò áêñïäåêôþí.
1
3
5
. ×ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá êáôóáâßäé, êñáôÞóôå
êüíôñá óôéò ðëåõñéêÝò ãëùóóßôóåò ôïõ
êáðáêéïý ôçò ðéíáêßäáò áêñïäåêôþí
äéáêüðôåôáé áðü ôï äéáêüðôç). Ôï êáëþäéï
ôñïöïäïóßáò ðñÝðåé íá åßíáé ôïðïèåôçìÝíï
Ýôóé ðïõ íá ìçí öôÜíåé êáíÝíá óçìåßï ôïõ
èåñìïêñáóßá ìåãáëýôåñç êáôÜ 50°C áðü
åêåßíç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
N
L3 L2 L1
1
3
5
Ðñéí äéåíåñãÞóåôå ôç óýíäåóç âåâáéùèåßôå
üôé:
2
4
• ç ðåñéïñéóôéêÞ âáëâßäá êáé ç ïéêéáêÞ
åãêáôÜóôáóç íá ìðïñïýí íá õößóôáíôáé ôï
öïñôßï ôçò óõóêåõÞò (âëÝðå ðéíáêßäá
÷áñáêôçñéóôéêþí).
Åéê. D
Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò óôï
äßêôõï
• ç åãêáôÜóôáóç ôñïöïäïóßáò íá åßíáé
ÌïíôÜñåôå óôï êáëþäéï Ýíá âýóìá ìå
ðñïäéáãñáöÝò ãéá ôï öïñôßï ðïõ áíáöÝñåôáé
óôçí ðéíáêßäá ÷áñáêôçñéóôéêþí. Óôçí
ðåñßðôùóç Üìåóçò óýíäåóçò óôï äßêôõï
ðñÝðåé íá ðáñåìâÜëëåôå ìåôáîý ôçò
óõóêåõÞò êáé ôïõ äéêôýïõ Ýíáí ðïëõðïëéêü
äéáêüðôç ìå åëÜ÷éóôç äéáôïìÞ ìåôáîý ôùí
åðáöþí 3 mm êáôÜëëçëï ãéá ôï öïñôßï êáé
ðïõ íá éêáíïðïéåß ôïõò éó÷ýïíôåò
êáíïíéóìïýò (ôï óýñìá ãåßùóçò êßôñéíïðñÜóéíïõ ÷ñþìáôïò, äåí ðñÝðåé íá
åöïäéáóìÝíç ìå áðïôåëåóìáôéêÞ óýíäåóç
ãåßùóçò óýìöùíá ìå ôïõò êáíïíéóìïýò êáé
ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ.
• ç ðñßæá Þ ï ðïëõðïëéêüò äéáêüðôçò íá
åßíáé åýêïëá ðñïóâÜóéìïé ìå ôçí óõóêåõÞ
åãêáôåóôçìÝíç.
ÐåñéãñáöÞ êïõæßíáò
A
B
C
D
H
Ðßíáêáò ïñãÜíùí
Ó÷Üñá ôïõ öïýñíïõ
ËéðïóõëëÝêôçò Þ ôáøß ìáãåéñÝìáôïò
Ñõèìéæüìåíá ðïäáñÜêéá
Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ëåéôïõñãßáò ôùí
çëåêôñéêþí åóôéþí
L ÅðéëïãÝáò öïýñíïõ
M ÅðéëïãÝáò èåñìïóôÜôç
N Åðéëïãåßò ÷åéñéóìïý ôùí çëåêôñéêþí åóôéþí
O Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ôïõ èåñìïóôÜôç
öïýñíïõ
P Ï çëåêôñïíéêüò ðñïãñáììáôéóôÞò ìáãåéñÝìáôïò
S Ï åðéëïãÝáò ÷ñïíïìÝôñïõ ôÝëïõò
ìáãåéñÝìáôïò
O
L
A
B
C
D
D
H
M
S
O
N
L
43
H
M
P
N
Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ
Öïýñíïò
ÄéáóôÜóåéò (HxWxD): 32x40x43,5 åê.
¼ãêïò: 56 ëßôñá
ÌÝãéóôç áðïññüöçóç Öïýñíïõ: 2250 W
ENERGY LABEL
ÊáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò ÄõíáìéêÞò
áãùãéìüôçôáò
Ëåéôïõñãßá èÝñìáíóçò:
áåñüèåñìïò
ÄÞëùóç ÊáôáíÜëùóçò åíÝñãåéáò Êáôçãïñßáò
ÖõóéêÞò äéÜäïóçò ôçò èåñìüôçôáò
ëåéôïõñãßá
èÝñìáíóçò:
Óôáôéêüò
ÙöÝëéìåò äéáóôÜóåéò ôïõ óõñôáñéïý èÝñìáíóçò
ôñïößìùí:
ðëÜôïò 46 åê.
âÜèïò 42 åê.
ýøïò 8,5 åê.
7
ÇëåêôñéêÞ ÅðéöÜíåéá
Ðßóù äåîéÜ: 2100 W
ÌðñïóôÜ äåîéÜ: 1200
W ÌðñïóôÜ áñéóôåñÜ: 1700 W
Ðßóù áñéóôåñÜ: 1200 W
ÌÝãéóôç áðïññüöçóç ÇëåêôñéêÞò ÅðéöÜíåéáò:
6200 W
Ç óõóêåõÞ áõôÞ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò
ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò:
. 2006/95/ECôçò 12/12/06
(×áìçëÞ ÔÜóç) êáé
ìåôáãåíÝóôåñåò ôñïðïðïéÞóåéò.
. 2004/108/EC ôçò 15/12/04 (ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ
Óõìâáôüôçôá) êáé ìåôáãåíÝóôåñåò
ôñïðïðïéÞóåéò.
. 93/68/EEC ôçò 22/7/93 êáé ìåôáãåíÝóôåñåò
ôñïðïðïéÞóåéò.
. 2002/96/EK
ÔÜóç êáé Óõ÷íüôçôá
230V/400V 3N AC 50/60Hz Þ 50Hz
(âëÝðå ðéíáêßäá ÷áñáêôçñéóôéêþí)
Ç åõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ãéá ôá Áðüâëçôá
Çëåêôñéêïý êáé Çëåêôñïíéêïý Åîïðëéóìïý (ÁÇÇÅ),
áðáéôåß üôé ïé ðáëáéÝò ïéêéáêÝò çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò äåí
ðñÝðåé íá áðïâÜëïíôáé ìáæß ìå ôá õðüëïéðá áðüâëçôá
ôïõ äçìïôéêïý äéêôýïõ. Ïé ðáëáéÝò óõóêåõÝò ðñÝðåé íá
óõëëå÷èïýí ÷ùñéóôÜ ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéóôïðïéçèïýí
ç áðïêáôÜóôáóç êáé ç áíáêýêëùóç ôùí õëéêþí ðïõ
ðåñéÝ÷ïõí êáé ìå óêïðü ôç ìåßùóç ôùí âëáâåñþí
åðéðôþóåùí óôçí áíèñþðéíç õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí.
Ôï óýìâïëï ìå ôï äéåãñáììÝíï “äï÷åßï áðïâëÞôùí” óôï
ðñïúüí õðåíèõìßæåé óå óáò ôçí õðï÷ñÝùóÞ óáò, ðùò
üôáí åðéèõìåßôå íá ðåôÜîåôå ôç óõóêåõÞ ,ðñÝðåé íá
óõëëå÷èåß ÷ùñéóôÜ.
Ïé êáôáíáëùôÝò èá ðñÝðåé íá áðåõèýíïíôáé óôéò ôïðéêÝò
áñ÷Ýò Þ óôá êáôáóôÞìáôá ëéáíéêÞò ãéá ðëçñïöïñßåò ðïõ
áöïñïýí ôç óùóôÞ äéÜèåóç ôùí ðáëáéþí çëåêôñéêþí
óõóêåõþí.
44
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Ç åðéëïãÞ ôùí äéáöüñùí ëåéôïõñãéþí ðïõ
õðÜñ÷ïõí óôçí êïõæßíá ãßíåôáé åíåñãþíôáò
óôéò äéáôÜîåéò êáé óôá üñãáíá ÷åéñéóìïý
ðïõ âñßóêïíôáé óôïí ðßíáêá ïñãÜíùí.
óýã÷ñïíùí öïýñíùí äõíáìéêÞò áãùãÞò ôçò
èåñìüôçôáò: “áåñüèåñìïé”.
Åßíáé ìéá óõóêåõÞ åîáéñåôéêÜ åõÝëéêôç ðïõ
åðéôñÝðåé ôçí åðéëïãÞ ìå åýêïëï êáé
áóöáëÞ ôñüðï ìåôáîý äéáöïñåôéêþí ìåèüäùí
øçóßìáôïò. Ç åðéëïãÞ ôùí äéáöüñùí
ðñïóöåñüìåíùí ëåéôïõñãéþí åðéôõã÷Üíåôáé
åíåñãþíôáò óôïõò åðéëïãåßò “L” êáé ôïõ
èåñìïóôÜôç “Ì” ðïõ õðÜñ÷ïõí óôïí ðßíáêá
ïñãÜíùí.
Ðñïóï÷Þ: Óôï ðñþôï Üíáììá óáò óõìâïõëåýïõìå
íá ëåéôïõñãÞóåôå ôï öïýñíï Üäåéï ãéá ðåñßðïõ
ìéóÞ þñá ìå ôï èåñìïóôÜôç óôï ìÝãéóôï êáé
ìå ôçí ðüñôá êëåéóôÞ. Ìå ôï ðÝñáò ôïõ ÷ñüíïõ
áõôïý óâÞóôå ôïí, áíïßîôå ôçí ðüñôá êáé
áåñßóôå ôï ÷þñï. Ç ïóìÞ ðïõ ìåñéêÝò öïñÝò
áíáäýåôáé êáôÜ ôçí åñãáóßá áõôÞ ïöåßëåôáé
óôçí
åîÜôìéóç
ôùí
ïõóéþí
ðïõ
÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ
öïýñíïõ êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ
ìåóïëáâåß ìåôáîý ôçò ðáñáãùãÞò êáé ôçò
åãêáôÜóôáóçò ôïõ ðñïúüíôïò.
Öïýñíïò Áðüøõîçò
ÈÝóç åðéëïãÝá èåñìïóôÜôç “Ì”: ïðïéáäÞðïôå
Ï áíåìéóôÞñáò óôï âÜèïò ôïõ öïýñíïõ
êõêëïöïñåß ôïí áÝñá óå èåñìïêñáóßá
ðåñéâÜëëïíôïò ãýñù áðü ôï ôñüöéìï.
Åíäåßêíõôáé ãéá ôçí áðüøõîç ïðïéïõäÞðïôå
åßäïõò ôñïößìïõ, áëëÜ åéäéêüôåñá ãéá ôñüöéìá
åõáßóèçôá ðïõ äå èÝëïõí èåñìüôçôá üðùò ãéá
ðáñÜäåéãìá: ôïýñôåò ðáãùôü, ãëõêÜ êñÝìáò Þ
ìå óáíôéãß, ãëõêÜ öñïýôùí. Ï ÷ñüíïò áðüøõîçò
ìåéþíåôáé ðåñßðïõ óôï ìéóü. Óôçí ðåñßðôùóç
êñåáôéêþí, øáñéêþí Þ øùìéïý ìðïñåßôå íá
åðéôá÷ýíåôå ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôç ëåéôïõñãßá
“ðïëëáðëþí øçóéìÜôùí” èÝôïíôáò ìéá
èåñìïêñáóßá 80° - 100°C.
Ðñïóï÷Þ: ×ñçóéìïðïéÞóôå ôçí ðñþôç èÝóç áðü
êÜôù ôïðïèåôþíôáò ôï ëéðïóõëëÝêôç ðïõ óáò
ðáñÝ÷åôáé ãéá íá óõëëÝîåôå ÷õìïýò Þ/êáé
ëßðç, ìüíï óôçí ðåñßðôùóç øçóéìÜôùí óôï
ãêñéë Þ ìå óïýâëá (õðÜñ÷åé ìüíï óå ïñéóìÝíá
ìïíôÝëá). Ãéá ôá Üëëá øçóßìáôá ìç
÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ ôçí ðñþôç èÝóç áðü êÜôù
êáé ìçí áêïõìðÜôå ðïôÝ áíôéêåßìåíá óôç âÜóç
ôïõ öïýñíïõ åíþ ìáãåéñåýåôå äéüôé èá
ìðïñïýóáôå íá ðñïêáëÝóåôå æçìéÝò óôï óìÜëôï.
Ôïðïèåôåßôå ðÜíôá ôá óêåýç óáò øçóßìáôïò
(ðõñÝî, öéëì áëïõìéíßïõ, êëð.) óôç ó÷Üñá
ðïõ óáò ðáñÝ÷åôáé ìå ôç óõóêåõÞ, åéóçãìÝíç
êáôÜëëçëá óôïõò ïäçãïýò ôïõ öïýñíïõ.
Óôáôéêüò Öïýñíïò
ÈÝóç åðéëïãÝá èåñìïóôÜôç “M” Ìåôáîý 60°C
êáé Max. Óôç èÝóç áõôÞ áíÜâïõí ôá äýï
èåñìáíôéêÜ óôïé÷åßá, ôo êÜôù êáé ôï åðÜíù.
Åßíáé ï êëáóéêüò öïýñíïò ôçò ãéáãéÜò ðïõ
üìùò ôïí öÝñáìå óå Ýíá åêðëçêôéêü åðßðåäï
äéáíïìÞò ôçò èåñìüôçôáò êáé óõãêñÜôçóçò ôçò
êáôáíÜëùóçò. Ï ðáñáäïóéáêüò óôáôéêüò öïýñíïò
ðáñáìÝíåé áîåðÝñáóôïò óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ
èÝëåôå íá ìáãåéñÝøåôå öáãçôÜ ìå óõóôáôéêÜ
ðïõ áðïôåëïýíôáé áðü äýï Þ ðåñéóóüôåñá
óôïé÷åßá ôá ïðïßá èá ó÷çìáôßóïõí Ýíá ðéÜôï
üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá: ëÜ÷áíï ìå ÷ïéñéíÜ
ðáúäÜêéá, ìðáêáëÜ áëÜ óðáíéüëá, óôïêáößóï
áëÜ áíêïíåôÜíá, ôñõöåñÜ êïììÜôéá âïäéíïý
ìå ñýæé êëð... ÅîáéñåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá
åðéôõã÷Üíïíôáé óôçí ðñïåôïéìáóßá ðéÜôùí ìå
âÜóç êñÝáôá, âïäéíÜ Þ ìïó÷Üñé üðùò: ìðñáæÝ,
óôéöÜäï, êõíÞãé, ÷ïéñéíü ìðïýôé êëð. ðïõ
áðáéôïýí áñãü øÞóéìï ìå óôáèåñÞ ðñïóèÞêç
õãñþí. ÏðùóäÞðïôå ðáñáìÝíåé ôï êáëýôåñï
óýóôçìá øçóßìáôïò ãéá ôá ãëõêÜ, ãéá ôá öñïýôá
êáé ãéá ôá øçóßìáôá ìå óêåýç óêåðáóôÜ åéäéêÜ
ãéá ôá øçóßìáôá óôï öïýñíï. Óôï øÞóéìï óôïí
óôáôéêü öïýñíï ÷ñçóéìïðïéåßôå Ýíá ìüíï
åðßðåäï, äéüôé óå ðåñéóóüôåñá åðßðåäá èá
åß÷áôå ìéá êáêÞ êáôáíïìÞ ôçò èåñìïêñáóßáò.
×ñçóéìïðïéþíôáò ôá äéÜöïñá äéáèÝóéìá åðßðåäá
ìðïñåßôå íá óôáèìßóåôå ôçí ðïóüôçôá
èåñìüôçôáò ìåôáîý ôïõ åðÜíù êáé êÜôù ìÝñïõò.
Áí ôï øÞóéìï áðáéôåß ðåñéóóüôåñç èåñìüôçôá
áðü êÜôù Þ áðü ðÜíù, ÷ñçóéìïðïéÞóôå
áíôßóôïé÷á ôá êÜôù Þ åðÜíù åðßðåäá.
ÁóöÜëéóç ðüñôáò
ÏñéóìÝíá ìïíôÝëá äéáèÝôïõí Ýíá ìç÷áíéóìü «áóöÜëéóçò
ðüñôáò» ôïðïèåôçìÝíï ìåôáîý ôïõ ðßíáêá ÷åéñéóôçñßùí
êáé ôçò ðüñôáò ôïõ öïýñíïõ. Ãéá íá áíïßîåôå ôçí ðüñôá
ôïõ öïýñíïõ, ðéÝóôå ðñïò ôá êÜôù ôï êïõìðß «Á» üðùò
öáßíåôáé óôçí åéêüíá.
A
Óçìåßùóç: Óôéò óõóêåõÝò ðïõ äéáèÝôïõí çëåêôñïíéêü
ðñïãñáììáôéóôÞ ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí çëåêôñéêü
êáé
öïýñíï ðéÝóôå ôáõôü÷ñïíá ôá êïõìðéÜ
(óôçí ïèüíç åìöáíßæåôáé ôï óýìâïëï
) ðñéí åðéëÝîåôå
ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åðéèõìçôïý øçóßìáôïò.
Ïé åðéëïãåßò ôïõ öïýñíïõ
Ï ðïëõëåéôïõñãéêüò öïýñíïò óõíåíþíåé óå
ìéá óõóêåõÞ ôá ðñïôåñÞìáôá ôùí
ðáñáäïóéáêþí öïýñíùí öõóéêÞò áãùãÞò ôçò
èåñìüôçôáò: “óôáôéêïߔ ìå åêåßíá ôùí
45
Íá ðñáãìáôïðïéåßôå ðÜíôá ôá øçóßìáôá óå
“gratin” ìå ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ
êëåéóôÞ.ÏñéóìÝíá ðáñáäåßãìáôá ÷ñÞóçò
áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï “ÐñáêôéêÝò
ÓõìâïõëÝò ãéá ôï ØÞóéìï”.
Öïýñíïò Áåñüèåñìïò
ÈÝóç åðéëïãÝá èåñìïóôÜôç“Ì”: Ìåôáîý 60°C
êáé Max. Åíåñãïðïéïýíôáé ôá èåñìáíôéêÜ
óôïé÷åßá êáé ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
áíåìéóôÞñáò. ÅðåéäÞ ç èåñìüôçôá åßíáé óôáèåñÞ
êáé ïìïéüìïñöç óå üëï ôï öïýñíï, ï áÝñáò
øÞíåé êáé ñïäïêïêêéíßæåé ôï öáãçôü ïìïéüìïñöá
óå üëá ôá óçìåßá. Ìðïñåßôå íá ìáãåéñÝøåôå
ôáõôü÷ñïíá áêüìç êáé öáãçôÜ äéáöïñåôéêÜ
ìåôáîý ôïõò, áñêåß ïé èåñìïêñáóßåò øçóßìáôïò
íá åßíáé ßäéåò. Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ìÝ÷ñé Ýíá ìÝãéóôï 2 åðéðÝäùí ôáõôü÷ñïíá
áêïëïõèþíôáò ôéò ðñïåéäïðïéÞóåéò ôçò
ðáñáãñÜöïõ “Ôáõôü÷ñïíï øÞóéìï óå ðåñéóóüôåñá
åðßðåäá”.
Ç ëåéôïõñãßá áõôÞ åíäåßêíõôáé éäéáßôåñá ãéá
ðéÜôá ðïõ áðáéôïýí ôñáãÜíéóìá Þ ãéá ðéÜôá
ðïõ áðáéôïýí ðáñáôåôáìÝíï øÞóéìï ãéá
ðáñÜäåéãìá: ëáæÜíéá, ðáóôßôóéï, êïôüðïõëï
êáé ðáôÜôåò øçôÝò, êëð... ÓçìáíôéêÜ
ðëåïíåêôÞìáôá åðéôõã÷Üíïíôáé óôï øÞóéìï
øçôþí êñÝáôïò äéüôé ç êáëýôåñç êáôáíïìÞ
èåñìïêñáóßáò åðéôñÝðåé ôç ÷ñÞóç ÷áìçëüôåñùí
èåñìïêñáóéþí ðïõ ìåéþíïõí ôçí äéáöõãÞ ôùí
æïõìéþí äéáôçñþíôáò ôï êñÝáò ðéï ìáëáêü ìå
ìéêñüôåñç áðþëåéá âÜñïõò. Ï öïýñíïò
Áåñüèåñìùí ØçóéìÜôùí åêôéìÜôáé éäéáßôåñá ãéá
ôï øÞóéìï ôùí øáñéêþí ðïõ ìðïñïýí íá
ìáãåéñåõôïýí ìå åëÜ÷éóôç ðñïóèÞêç ìðá÷áñéêþí
äéáôçñþíôáò Ýôóé áíáëëïßùôç ôç ãåýóç êáé
ôçí üøç.
Åðéäüñðéï:
óßãïõñá
áðïôåëÝóìáôá
åðéôõã÷Üíïíôáé øÞíïíôáò êÝéê æýìçò.
Ç ëåéôïõñãßá “Áåñüèåñìïò” ìðïñåß åðßóçò íá
÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ìéá ôá÷åßá áðüøõîç ëåõêïý
êáé êüêêéíïõ êñÝáôïò, øùìéïý, èÝôïíôáò ìéá
èåñìïêñáóßá 80°C. Ãéá íá áðïøýîåôå ðéï
åõáßóèçôá ôñüöéìá ìðïñåßôå íá èÝóåôå 60°C Þ
íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ìüíï ôçí êõêëïöïñßá êñýïõ
áÝñá èÝôïíôáò ôïí åðéëïãÝá ôïõ èåñìïóôÜôç
óôïõò 0°C.
Grill Áåñüèåñìï
ÈÝóç åðéëïãÝá èåñìïóôÜôç “M” Ìåôáîý 60°C
êáé 200°C. ÁíÜâåé ôï åðÜíù êåíôñéêü
èåñìáíôéêü óôïé÷åßï êáé ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá
o áíåìéóôÞñáò. ÓõíäõÜæåé ôçí èåñìéêÞ
áêôéíïâïëßá ìéáò êáôåýèõíóçò ìå ôç äõíáìéêÞ
êõêëïöïñßá ôïõ áÝñá óôï åóùôåñéêü ôïõ
öïýñíïõ. Áõôü ðáñåìðïäßæåé ôï åðéöáíåéáêü
êÜøéìï ôùí ôñïößìùí áõîÜíïíôáò ôçí éó÷ý
äéåßóäõóçò ôçò èåñìüôçôáò. ÅîáéñåôéêÜ
áðïôåëÝóìáôá åðéôõã÷Üíïíôáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò
ôï áåñüèåñìï ãêñéë ãéá áíÜìéêôá óïõâëÜêéá
êñÝáôïò êáé ÷ïñôáñéêþí, ëïõêÜíéêùí, ÷ïéñéíÜ
ðáúäÜêéá, áñíßóéá, êïôüðïõëï áëÜ íôéÜâïëá,
ïñôýêéá ìå áëéöáóêéÜ, ÷ïéñéíü öéëÝôï, êëð...
Íá ðñáãìáôïðïéåßôå ðÜíôá ôá øçóßìáôá óå
“gratin” ìå ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ êëåéóôÞ.
Ôï “gratin” åßíáé áîåðÝñáóôï óôï øÞóéìï
öéëÝôùí âëÜ÷ï, (øÜñé), ôüíïõ, îéößá, ãåìéóôþí
óïõðéþí êëð...
Ç óïýâëá
Ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôç óïýâëá ðñï÷ùñÞóôå
ìå ôïí áêüëïõèï ôñüðï.
á) ôïðïèåôÞóôå ôï ëéðïóõëëÝêôç óôï 1° åðßðåäï
â) åéóÜãåôå ôï óôÞñéãìá ôçò óïýâëáò óôï 3°
åðßðåäï êáé ôïðïèåôÞóôå ôï óïõâëß åéóÜãïíôÜò
ôï, ìÝóù ôçò áíôßóôïé÷çò ïðÞò, óôç óïýâëá
ðïõ âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ öïýñíïõ.
ã) åíåñãïðïéÞóôå ôç óïýâëá åðéëÝãïíôáò ìå
ôïí åðéëïãÝá “L” ôç èÝóç
.
Öïýñíïò åðÜíù
ÈÝóôå ôïí åðéëïãÝá èåñìïóôÜôç “M” Ìåôáîý
60°C êáé Max. ÁíÜâåé ôï åðÜíù èåñìáíôéêü
óôïé÷åßï. Ç ëåéôïõñãßá áõôÞ ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôï ñïäïêïêêßíéóìá ôïõ
öáãçôïý óôï ôÝëïò ôïõ øçóßìáôïò.
Ãêñéë
ÈÝóôå ôïí åðéëïãÝá èåñìïóôÜôç “M” Max. ÁíÜâåé
ôï åðÜíù êåíôñéêü èåñìáíôéêü óôïé÷åßï. Ç
éäéáßôåñá õøçëÞ êáé Üìåóç èåñìïêñáóßá ôïõ
ãêñéë åðéôñÝðåé ôï Üìåóï åðéöáíåéáêü
ñïäïêïêêßíéóìá ôùí êñåáôéêþí ðïõ
åìðïäßæïíôáò ôçí áðþëåéá ôùí ÷õìþí (æïõìß)
ôá äéáôçñåß ðéï ôñõöåñÜ åóùôåñéêÜ. Ôï øÞóéìï
óôï ãêñéë óõíéóôÜôáé éäéáßôåñá ãéá åêåßíá
ôá öáãçôÜ ðïõ áðáéôïýí õøçëÞ åðéöáíåéáêÞ
èåñìïêñáóßá: ìðñéæüëåò âïäéíÝò êáé
ìïó÷áñßóéåò, öéëÝôï, ÷Üìðïõñãêåñ êëð.
Ôï öùò ôïõ öïýñíïõ
ÁíÜâåé óôñÝöïíôáò ôïí åðéëïãÝá “L” óôï
óýìâïëï
öùôßæåôáé ï öïýñíïò êáé ðáñáìÝíåé
áíáììÝíï üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá
ïðïéïäÞðïôå èåñìáíôéêü çëåêôñéêü óôïé÷åßï
ôïõ öïýñíïõ.
Åíäåéêôéêü öùôÜêé èåñìïóôÜôç (O)
Äåß÷íåé ôç öÜóç èÝñìáíóçò ôïõ öïýñíïõ. Ôï
óâÞóéìü ôïõ åðéóçìáßíåé ôçí åðßôåõîç óôï
åóùôåñéêü ôïõ öïýñíïõ ôçò ôåèåßóáò
èåñìïêñáóßáò ìå ôïí åðéëïãÝá. Óôï óçìåßï
46
áõôü ôï äéáäï÷éêü áíáâïóâÞóéìï áõôÞò ôçò
åíäåéêôéêÞò ëõ÷íßáò äåß÷íåé üôé ï èåñìïóôÜôçò
äïõëåýåé óùóôÜ ãéá íá äéáôçñåß óôáèåñÞ ôç
èåñìïêñáóßá ôïõ öïýñíïõ.
Ï åðéëïãÝáò ÷ñïíïìÝôñïõ ôÝëïõò ìáãåéñÝìáôïò
“S”
Ãéá íá ôï ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñÝðåé íá
êïõñíôßóåôå ôï «îõðíçôÞñé» óôñÝöïíôáò ôïí
åðéëïãÝá “S” ìå ó÷åäüí ìéá ðëÞñç ðåñéóôñïöÞ
äåîéüóôñïöá 4. Êáôüðéí, ãõñßæïíôáò ðßóù
5 èÝóôå ôïí åðéèõìçôü ÷ñüíï êÜíïíôáò íá
óõìðÝóåé ìå ôç óôáèåñÞ áíáöïñÜ ôçò ðñüóïøçò
ï áñéèìüò ðïõ áíôéóôïé÷åß óôá ðñïêáèïñéóìÝíá
ëåðôÜ.
Áåñéóìüò øýîçò
Ãéá ôçí åðßôåõîç ìéáò ìåßùóçò ôùí åîùôåñéêþí
èåñìïêñáóéþí, ïñéóìÝíá ìïíôÝëá äéáèÝôïõí Ýíáí
áíåìéóôÞñá øýîçò ðïõ ðáñÜãåé ñåýìá áÝñá ðïõ
åîÝñ÷åôáé ìåôáîý ôçò ìåôþðçò êáé ôçò ðüñôáò ôïõ
öïýñíïõ.
Óçìåßùóç: Óôï ôÝëïò ôïõ ìáãåéñÝìáôïò ï
áíåìéóôÞñáò ðáñáìÝíåé åíåñãüò ìÝ÷ñéò üôïõ ï
öïýñíïò øõ÷èåß éêáíïðïéçôéêÜ.
47
Ï çëåêôñïíéêüò ðñïãñáììáôéóôÞò ìáãåéñÝìáôïò
ÅðéôñÝðåé ôïí ðñïãñáììáôéóìü ôïõ öïýñíïõ Þ ôïõ grill
óôéò ëåéôïõñãßåò:
• êáèõóôåñçìÝíç Ýíáñîç ìáãåéñÝìáôïò ìå êáèïñéóìÝíç
äéÜñêåéá
• Üìåóç Ýíáñîç ìå êáèïñéóìÝíç äéÜñêåéá
• ñïëüé.
Ëåéôïõñãßá ôùí êïõìðéþí:
: ñïëüé
: äéÜñêåéá øçóßìáôïò
Ôï ãñÜììá «A» áíáììÝíï èõìßæåé ôïí äéåíåñãçèÝíôá
ðñïãñáììáôéóìü äéÜñêåéáò êáé ôÝëïõò ìáãåéñÝìáôïò
óôçí áõôüìáôç ëåéôïõñãßá. Óôï óçìåßï áõôü ï öïýñíïò
áíÜâåé áõôüìáôá óôéò 12,30 Ýôóé ðïõ íá ôåëåéþíåé ìåôÜ
áðü 30 ëåðôÜ. ¼ôáí ï öïýñíïò åßíáé áíáììÝíïò
êáè’ üëç ôç
åìöáíßæåôáé ôï êáôóáñïëÜêé áíáììÝíï
äéÜñêåéá ôïõ øçóßìáôïò. ÏðïéáäÞðïôå óôéãìÞ, ðéÝæïíôáò
ôï êïõìðß
ìðïñåßôå íá áðåéêïíßóåôå ôçí ôåèåßóá
äéÜñêåéá, ðéÝæïíôáò ôï êïõìðß
áðåéêïíßæåôáé ç þñá
ôÝëïõò ìáãåéñÝìáôïò.
Óôï ôÝëïò ìáãåéñÝìáôïò ç÷åß ôï áêïõóôéêü óÞìá. Ãéá
íá ôï äéáêüøåôå ðáôÞóôå Ýíá ïðïéïäÞðïôå êïõìðß
êáé .
ðëçí ôùí êïõìðéþí
: ôÝëïò ìáãåéñÝìáôïò
: ñýèìéóç ÷ñüíùí ðñïò ôá ðßóù
: ñýèìéóç ÷ñüíùí åìðñüò
Ðùò ñõèìßæåôáé ôï øçöéáêü ñïëüé
ÌåôÜ ôç óýíäåóç óôï äßêôõï Þ ìåôÜ áðü ìéá äéáêïðÞ
ñåýìáôïò, ç ïèüíç áíáâïóâÞíåé óôï: 0.00
êáé
êáé
• ÐáôÞóôå ôáõôü÷ñïíá ôá êïõìðéÜ
áêïëïýèùò (åíôüò 4 äåõôåñïëÝðôùí) ìå ôá êïõìðéÜ
êáé
èÝóôå ôçí áêñéâÞ þñá.
Ìå ôï êïõìðß
ï ÷ñüíïò áõîÜíåé.
ï ÷ñüíïò ìåéþíåôáé.
Ìå ôï êïõìðß
Åíäå÷üìåíåò åíçìåñþóåéò ôçò þñáò ìðïñïýí íá
äéåíåñãïýíôáé åðáíáëáìâÜíïíôáò ôçí ðáñáðÜíù öÜóç.
¢ìåóç Ýíáñîç ìå êáèïñéóìÝíç äéÜñêåéá
Ðñïãñáììáôßæïíôáò ìüíï ôç äéÜñêåéá (óçìåßá 1 êáé 2 ôçò
ðáñáãñÜöïõ “ÊáèõóôåñçìÝíç Ýíáñîç ìáãåéñÝìáôïò ìå
êáèïñéóìÝíç äéÜñêåéá”) áñ÷ßæåé ôï Üìåóï øÞóéìï.
Ãéá ôçí áêýñùóç åíüò Þäç ðñïãñáììáôéóìÝíïõ
ìáãåéñÝìáôïò
ÐéÝóôå ôáõôü÷ñïíá ôá êïõìðéÜ
êáé
Ëåéôïõñãßá ÷ñïíüìåôñïõ
Óôç ëåéôïõñãßá ÷ñïíüìåôñïõ ôßèåôáé Ýíáò ÷ñüíïò áðü ôïí
ïðïßï áñ÷ßæåé áíôßóôñïöç ìÝôñçóç. Ç ëåéôïõñãßá áõôÞ äåí
åëÝã÷åé ôï Üíáììá êáé ôï óâÞóéìï ôïõ öïýñíïõ, áëëÜ
åêðÝìðåé ìüíï Ýíáí ç÷çôéêü óõíáãåñìü óôç ëÞîç ÷ñüíïõ.
×åéñïêßíçôç ëåéôïõñãßá ôïõ öïýñíïõ
Áöïý èÝóáôå ôçí þñá, ï ðñïãñáììáôéóôÞò ðÜåé
áõôüìáôá óôç ÷åéñïêßíçôç èÝóç.
Óçìåßùóç: Ãéá íá áðïêáôáóôÞóåôå ôç ÷åéñïêßíçôç
ëåéôïõñãßá ìåôÜ áðü êÜèå øÞóéìï “Áõôüìáôï” ðéÝóôå
êáé
ôáõôü÷ñïíá ôá êïõìðéÜ
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
ÊáèõóôåñçìÝíç Ýíáñîç ìáãåéñÝìáôïò ìå
êáèïñéóìÝíç äéÜñêåéá
Ôßèåôáé ç äéÜñêåéá ôïõ ìáãåéñÝìáôïò êáé ç þñá ôÝëïõò
øçóßìáôïò. ÕðïèÝôïõìå üôé ç ïèüíç äåß÷íåé þñá 10,00
1. ÓôñÝøôå ôïõò åðéëïãåßò ÷åéñéóìïý ôïõ öïýñíïõ óôç
ëåéôïõñãßá êáé óôçí åðéèõìçôÞ èåñìïêñáóßá
(ðáñÜäåéãìá: óôáôéêüò öïýñíïò, 200°C)
2. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
êáé áêïëïýèùò (åíôüò 4
äåõôåñïëÝðôùí) ìå ôá êïõìðéÜ
êáé
èÝóôå ôçí
åðéèõìçôÞ äéÜñêåéá. ÕðïèÝôïõìå üôé èÝôïõìå Ýíá
øÞóéìï 30 ëåðôþí. Åìöáíßæåôáé:
åìöáíßæåôáé:
ÌåôÜ ìå ôá êïõìðéÜ
êáé
èÝóôå ôïí åðéèõìçôü
÷ñüíï
ÁöÞíïíôáò ôï êïõìðß ï ÷ñüíïò îåêéíÜåé áêñéâþò ôï
äåýôåñï ëåðôü, óôçí ïèüíç åìöáíßæåôáé ç ôñÝ÷ïõóá þñá.
Óôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ åêðÝìðåôáé Ýíá ç÷çôéêü óÞìá ðïõ
ìðïñåß íá óôáìáôÞóåé ðéÝæïíôáò Ýíá ïðïéïäÞðïôå
êïõìðß (ðëçí ôùí êïõìðéþí
êáé )êáé ôï óýìâïëï
óâÞíåé.
A
Äéüñèùóç äéáãñáöÞ ôùí óôïé÷åßùí
• Ôá ôåèÝíôá óôïé÷åßá ìðïñïýí íá áëëÜîïõí ïðïéáäÞðïôå
óôéãìÞ, ðéÝæïíôáò ôï áíôßóôïé÷ï êïõìðß êáé ðéÝæïíôáò
ôï êïõìðß Þ .
• ÄéáãñÜöïíôáò ôç äéÜñêåéá ìáãåéñÝìáôïò äéáãñÜöåôáé
áõôüìáôá êáé ôï ôÝëïò ôçò ëåéôïõñãßáò êáé áíôßóôñïöá.
• Óôçí ðåñßðôùóç ðñïãñáììáôéóìÝíçò ëåéôïõñãßáò, ç
óõóêåõÞ äåí äÝ÷åôáé ÷ñüíïõò ôÝëïõò ìáãåéñÝìáôïò
ðñïçãïýìåíïõò åêåßíùí ôçò Ýíáñîçò ìáãåéñÝìáôïò
ðïõ ðñïôåßíïíôáé áðü ôçí ßäéá ôç óõóêåõÞ.
ÁöÞíïíôáò ôï êïõìðß, ìåôÜ áðü 4 äåõôåñüëåðôá,
åðáíåìöáíßæåôáé ç ôñÝ÷ïõóá þñá ìå ôï óýìâïëï
êáé ôï ãñÜììá «A» (ÁUTO)
3. ÐéÝóôå ôï êïõìðß
êáé áêïëïýèùò ðéÝóôå ôá
êáé
ìÝ÷ñé íá èÝóåôå ôçí åðéèõìçôÞ þñá
êïõìðéÜ
ôÝëïõò ìáãåéñÝìáôïò, õðïèÝôïõìå 13,00
A
Ñýèìéóç Ýíôáóçò ôïõ ç÷çôéêïý óÞìáôïò
Áöïý åðéëÝîåôå êáé åðéâåâáéþóåôå ôéò ñõèìßóåéò ôïõ
ñïëïãéïý, ìÝóù ôïõ êïõìðéïý
ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå
ôçí Ýíôáóç ôïõ ç÷çôéêïý óÞìáôïò óõíáãåñìïý.
4. ÁöÞíïíôáò ôï êïõìðß, óôçí ïèüíç ìåôÜ áðü 4
äåõôåñüëåðôá åìöáíßæåôáé ç ôñÝ÷ïõóá þñá:
A
48
ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò ãéá ôï øÞóéìï
Ï öïýñíïò èÝôåé óôç äéÜèåóÞ óáò ìéá åõñåßá
ãêÜìá äõíáôïôÞôùí ãéá íá ìáãåéñåýåôå
ïðïéïäÞðïôå öáãçôü ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï.
Ìå ôïí êáéñü èá ìðïñåßôå íá åêìåôáëëåõôåßôå
êáëýôåñá áõôÞ ôçí åõÝëéêôç óõóêåõÞ øçóßìáôïò,
óõíåðþò ïé áíáöïñÝò ðïõ ðáñáôßèåíôáé ðáñáêÜôù
åßíáé áðëÜ åíäåéêôéêÝò êáé ìðïñåßôå íá ôéò
åìðëïõôßóåôå ìå ôçí ðñïóùðéêÞ óáò ðåßñá.
óôï ìÝãéóôï áí êáé ìðïñïýí íá ôåèïýí
÷áìçëüôåñåò óôÜèìåò áðëÜ ñõèìßæïíôáò ôïí
åðéëïãÝá ôïõ èåñìïóôÜôç óôçí åðéèõìçôÞ.
Óôá ìïíôÝëá ðïõ äéáèÝôïõí óïýâëá
, óôç
ëåéôïõñãßá
“grill”
ìðïñåßôå
íá
÷ñçóéìïðïéåßôå ôï êéô óïýâëáò ðïõ óáò
ðáñÝ÷åôáé. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, äéåíåñãÞóôå
ôï øÞóéìï ìå ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ êëåéóôÞ,
ôïðïèåôþíôáò ôï êéô óïýâëáò óôï 3° åðßðåäï
(îåêéíþíôáò áðü êÜôù) êáé ôï ëéðïóõëëÝêôç
óôï 1° ãéá ôç óõëëïãÞ ôùí æïõìéþí Þ/êáé ôùí
ëéðþí.
ÐñïèÝñìáíóç
Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ åßíáé áíáãêáßá ç
ðñïèÝñìáíóç ôïõ öïýñíïõ, ãåíéêÜ üëåò ôéò
öïñÝò ðïõ ìáãåéñåýïõìå ôñïöÝò ìå ìáãéÜ,
ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç ëåéôïõñãßá
ðïõ åðéôñÝðåé ôçí åðßôåõîç
“áåñüèåñìï”
ôçò åðéèõìçôÞò èåñìïêñáóßáò óå ìéêñü ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá êáé ìå ìåéùìÝíç êáôáíÜëùóç.
Áöïý ôïðïèåôÞóåôå ôï öáãçôü óôï öïýñíï
ìðïñåßôå íá ðåñÜóåôå óôçí ðëÝïí åíäåäåéãìÝíç
ëåéôïõñãßá ìáãåéñÝìáôïò.
,
Ç ëåéôïõñãßá
“Grill áåñüèåñìï”
áðïêëåéóôéêÜ ìå ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ
êëåéóôÞ, åßíáé ÷ñçóéìüôáôç ãéá ãñÞãïñá
ãêñéëéáñßóìáôá, êáôáíÝìåé ôç èåñìüôçôá ðïõ
ðáñÜãåôáé áðü ôï ãêñéë þóôå ìáæß ìå ôï
åðéöáíåéáêü ñïäïêïêêßíéóìá íá øÞíåôáé êáé
ôï êÜôù ìÝñïò.
Ìðïñåßôå åðßóçò íá ôç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå óôçí
ôåëéêÞ öÜóç øçóßìáôïò ôùí öáãçôþí ðïõ
áðáéôïýí Ýíá åðéöáíåéáêü ñïäïêïêêßíéóìá, ãéá
ðáñÜäåéãìá åßíáé éäáíéêÞ ãéá ô.
ñïäïêïêêßíéóìá ôùí æõìáñéêþí öïýñíïõ óôï
ôÝëïò øçóßìáôïò.
×ñçóéìïðïéþíôáò ôç ëåéôïõñãßá áõôÞ, èÝóôå
ôï ðëÝãìá óôï 2° Þ 3° åðßðåäï îåêéíþíôáò
áðü êÜôù (âëÝðå ðßíáêá øçóßìáôïò) êáé ìåôÜ,
ãéá íá óõëëÝîåôå ôá ëßðç êáé ãéá íá ìçí
ðáñá÷èåß êáðíüò, âÜëôå Ýíáí ëéðïóõëëÝêôç
óôï 1° åðßðåäï áðü êÜôù.
Óçìáíôéêü: äéåíåñãÞóôå ôï øÞóéìï óôï ãêñéë
ìå ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ êëåéóôÞ. ¸ôóé
ðåôõ÷áßíåôå êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá êáé ìéá
áéóèçôÞ åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò (10%
ðåñßðïõ).
Ùóôüóï ôá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá ìå ôç ÷ñÞóç
ôùí ëåéôïõñãéþí ôïõ ãêñéë åðéôõã÷Üíïíôáé
ôïðïèåôþíôáò ôï ðëÝãìá óôá ôåëåõôáßá åðßðåäá
îåêéíþíôáò áðü êÜôù (âëÝðå ðßíáêá øçóßìáôïò),
åíþ ãéá ôç óõëëïãÞ ôùí ëéðþí êáé ôçí áðïöõãÞ
ó÷çìáôéóìïý êáðíïý ôïðïèåôåßôå ôïí
ëéðïóõëëÝêôç ðïõ óáò ðáñÝ÷åôáé óôï ðñþôï
åðßðåäï áðü êÜôù.
Ôáõôü÷ñïíï ØÞóéìï óå äéÜöïñá åðßðåäá
Áí ðñÝðåé íá ìáãåéñÝøåôå óå äýï åðßðåäá
÷ñçóéìïðïéÞóôå ìüíï ôç ëåéôïõñãßá.
ðïõ åßíáé ç ìïíáäéêÞ ðïõ
“áåñüèåñìï”
åðéôñÝðåé ôç äõíáôüôçôá áõôÞ.
. Ï öïýñíïò äéáèÝôåé 5 åðßðåäá. Óôï øÞóéìï
ìå áåñüèåñìï ÷ñçóéìïðïéÞóôå äýï áðü ôá ôñßá
êåíôñéêÜ åðßðåäá, ôï ðñþôï êÜôù êáé ôï
ôåëåõôáßï åðÜíù äÝ÷ïíôáé áð´åõèåßáò ôï èåñìü
áÝñá ðïõ èá ìðïñïýóå íá ðñïêáëÝóåé êáøßìáôá
óôá åõáßóèçôá ôñüöéìá.
. ÊáíïíéêÜ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï 2° êáé 4°
åðßðåäï áðü êÜôù, åéóÜãïíôáò óôï 2° åðßðåäï
ôá ôñüöéìá ðïõ áðáéôïýí ðåñéóóüôåñç
èåñìüôçôá. Ãéá ðáñÜäåéãìá, óå ðåñßðôùóç øçôþí
êñåÜôùí ôáõôü÷ñïíá ìå Üëëá ôñüöéìá, åéóÜãåôå
ôï êñÝáò óôï 2°åðßðåäï, áöÞíïíôáò ôï 4° óå
ðéï åõáßóèçôá ôñüöéìá.
. Óôï ôáõôü÷ñïíï øÞóéìï ôñïößìùí ðïõ Ý÷ïõí
÷ñüíïõò êáé èåñìïêñáóßåò øçóßìáôïò
äéáöïñåôéêÝò èÝóôå ìéá èåñìïêñáóßá åíäéÜìåóç
ìåôáîý ôùí äýï, öïõñíßóôå ôï ðéï åõáßóèçôï
ôñüöéìï óôï 4° åðßðåäï êáé âãÜëôå áðü ôï
öïýñíï ðñþôá ôï ôñüöéìï ìå ôï óõíôïìüôåñï
÷ñüíï øçóßìáôïò.
. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ëéðïóõëëÝêôç óôï êÜôù
åðßðåäï êáé ôç ó÷Üñá óôï åðÜíù.
ØÞóéìï ôùí ãëõêþí
Óôï øÞóéìï ôùí ãëõêþí íá öïõñíßæåôå ðÜíôá
óå æåóôü öïýñíï, íá ðåñéìÝíåôå ôï ôÝëïò ôçò
ðñïèÝñìáíóçò, ðïõ åðéóçìáßíåôáé áðü ôï
óâÞóéìï ôçò êüêêéíçò åíäåéêôéêÞò ëõ÷íßáò
“O”. Ìçí áíïßãåôå ôçí ðüñôá êáôÜ ôï øÞóéìï,
ãéá íá ìçí “êáèßóåé” ôï ãëõêü. ÃåíéêÜ:
×ñÞóç ôïõ ãêñéë
Ï ðïëõëåéôïõñãéêüò öïýñíïò óáò ðñïóöÝñåé 2
äõíáôüôçôåò ÷ñÞóçò ôïõ ãêñéë. ×ñçóéìïðïéÞóôå
, ìå ôçí ðüñôá
ôç ëåéôïõñãßá “grill”
êëåéóôÞ, ôïðïèåôþíôáò ôï öáãçôü óôï êÝíôñï
ôïõ ðëÝãìáôïò óôï 3° Þ 4° åðßðåäï îåêéíþíôáò
áðü êÜôù. Ãéá íá óõëëÝîåôå æïõìéÜ Þ/êáé
ëßðç, ôïðïèåôÞóôå ôïí ðáñå÷üìåíï
ëéðïóõëëÝêôç óôçí 1ç èÝóç.
¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç ëåéôïõñãßá áõôÞ,
óõóôÞíåôáé íá èÝóåôå ôç óôÜèìç åíåñãåßáò
GlukÒ polÚ xerÒ
Thn epÒmenh for£ qšste mi£ qermokras…a kat£ 10°C
uyhlÒterh kai meièste to crÒno yhs…matoj.
49
ØÞóéìï ôçò ðßôóáò
Ãéá Ýíá êáëü øÞóéìï ôçò ðßôóáò ÷ñçóéìïðïéÞóôå
:
ôï “Áåñüèåñìï”
. ÐñïèåñìÜíåôå êáëÜ ôï öïýñíï ãéá ôïõëÜ÷éóôïí
10 ëåðôÜ,
. ×ñçóéìïðïéÞóôå Ýíá ôáøß åëáöñïý áëïõìéíßïõ
ôïðïèåôþíôáò ôï óôï ðëÝãìá ðïõ óáò ðáñÝ÷åôáé.
×ñçóéìïðïéþíôáò ôïí ëéðïóõëëÝêôç áõîÜíïõí
ïé ÷ñüíïé øçóßìáôïò êáé äýóêïëá ðåôõ÷áßíåôå
ìéá ðßôóá ôñáãáíÞ,
. Ìçí áíïßãåôå óõ÷íÜ ôï öïýñíï êáôÜ ôï
øÞóéìï,
. Óå ðåñßðôùóç ìå ðßôóåò ìå ðëïýóéá ãÝìéóç
(êáðñéôóéüæá, ôÝóóåñéò åðï÷Ýò) óõíéóôÜôáé
íá åéóÜãåôå ôç ìïôóáñÝëá óôç ìÝóç ôïõ
øçóßìáôïò.
. Óôï øÞóéìï ôçò ðßôóáò óå äýï åðßðåäá
÷ñçóéìïðïéåßôå ôï 2° êáé ôï 4° ìå èåñìïêñáóßá
220°C êáé íá öïõñíßæåôå ìåôÜ ôçí ðñïèÝñìáíóç
ãéá ôïõëÜ÷éóôïí 10 ëåðôÜ.
GlukÒ pou "kaq…zei"
Crhsimopoie…te ligÒtero ugrÒ kai camhlèste th
qermokras…a kat£ 10°C.
GlukÒ skoÚro epifaneiak£
Topoqete…ste to camhlètera, qšste mia qermokras…a
camhlÒterh kai parate…nete to y»simo..
KalÒ exwterikÒ y»simo, ma eswterik£ koll£ei
Crhsimopoie…ste ligÒtero ugrÒ, meièste th
qermokras…a, auxe…ste to crÒno yhs…matoj
Ôï ãëõêü äåí îåêïëëÜåé áðü ôç öüñìá
Áëåßøôå êáëÜ ôç öüñìá êáé áëåõñþóôå ôç Þ
÷ñçóéìïðïéÞóôå ÷áñôß öïýñíïõ
ØÞóéìï ôùí øáñéêþí êáé ôùí êñåáôéêþí
Ãéá ôá ëåõêÜ êñÝáôá, ôá ðïõëåñéêÜ êáé ôá
øáñéêÜ ÷ñçóéìïðïéåßôå èåñìïêñáóßåò ìåôáîý
180 °C êáé 200 °C. Ãéá ôá êüêêéíá êñÝáôá
ðïõ ðñÝðåé íá åßíáé êáëïøçìÝíï åîùôåñéêÜ
äéáôçñþíôáò óôï åóùôåñéêü ôï ÷õìü, åßíáé
êáëü íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ìéá õøçëÞ áñ÷éêÞ
èåñìïêñáóßá (200°C-220°C) ãéá ìéêñü ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá, ìåéþíïíôÜò ôçí êáôüðéí.
ÃåíéêÜ, üóï ïãêùäÝóôåñï ôï øçôü ôüóï
÷áìçëüôåñç ðñÝðåé íá åßíáé ç èåñìïêñáóßá
êáé ðéï ðáñáôåôáìÝíï ôï øÞóéìï. ÔïðïèåôÞóôå
ôï ðñïò øÞóéìï êñÝáò óôï êÝíôñï ôïõ
ðëÝãìáôïò êáé åéóÜãåôå êÜôù áðü ôï ðëÝãìá
ôïõ ëéðïóõëëÝêôç ãéá ôçí óõëëïãÞ ôùí ëéðþí.
ÅéóÜãåôå ôï ðëÝãìá ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå ôï
öáãçôü íá âñßóêåôáé óôï êÝíôñï ôïõ öïýñíïõ.
Áí èÝëåôå ðåñéóóüôåñç èåñìüôçôá áðü êÜôù,
÷ñçóéìïðïéÞóôå ôá ÷áìçëüôåñá
åðßðåäá. Ãéá ôçí åðßôåõîç ãåõóôéêþí øçôþí
(åéäéêüôåñá ðÜðéá êáé êõíÞãé) áëåßøôå ôï
êñÝáò ìå ëáñäß Þ ëßðïò êáé ôïðïèåôÞóôå ôï
Ýôóé þóôå íá åßíáé óôï åðÜíù ìÝñïò.
¸øçóá óå äéÜöïñá åðßðåäá (óôç ëåéôïõñãßá
"áåñüèåñìïò") ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí åßíáé
üëá ôá åäÝóìáôá óôçí ßäéá êáôÜóôáóç
øçóßìáôïò
ÈÝóôå ìéá ÷áìçëüôåñç èåñìïêñáóßá.
Äåí åßíáé áíáãêáßï åðßðåäá ðïõ åéóÜãïíôáé
ôáõôü÷ñïíá íá ðñÝðåé íá åîá÷èïýí ìáæß.
50
ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò ãéá ôç ÷ñÞóç ôùí çëåêôñéêþí åóôéþí
Ïé åðéëïãåßò ÷åéñéóìïý ôùí çëåêôñéêþí
åóôéþí ôçò åðéöÜíåéáò ìáãåéñÝìáôïò (Í)
Qšsh
Ïé êïõæßíåò ìðïñåß íá äéáèÝôïõí
çëåêôñéêÝò åóôßåò êáíïíéêÝò êáé ôá÷åßåò
óå äéÜöïñïõò óõíäõáóìïýò (ïé ôá÷åßåò
åóôßåò äéáêñßíïíôáé áðü ôéò Üëëåò ëüãù
ôçò ðáñïõóßáò ìéáò êüêêéíçò óöñáãßäáò óôï
êÝíôñï). Ãéá ôçí áðïöõãÞ áðþëåéáò ôçò
èåñìüôçôáò êáé æçìéþí óôéò åóôßåò åßíáé
êáëü íá ÷ñçóéìïðïéåßôå óêåýç ìå âÜóç
åðßðåäç êáé äéÜìåôñï ü÷é ìéêñüôåñç áðü
åêåßíç ôçò åóôßáò. Óôïí ðßíáêá
áíáöÝñïíôáé ïé áíôéóôïé÷ßåò ìåôáîý ôùí
èÝóåùí ðïõ õðïäåéêíýïíôáé óôïõò åðéëïãåßò
êáé ôçò ÷ñÞóçò ãéá ôçí ïðïßá óõíéóôþíôáé
ïé åóôßåò.
Est…a
a kanonik¾ ¾ tace…a
SbhstÒ
Y»simo cortarikèn, yarikèn
2
Pat£tej ston atmÒ, minšstrej, fasÒlia,
rebÚqia
3
Sunšcish yhs…matoj meg£lwn trof…mwn,
minšstrej
4
Y»simo (mštrio)
5
Y»simo (dunatÒ)
6
Rodokokk…nisma h ep…teuxh brasmoÚ se
sÚntomo crÒno
Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ëåéôïõñãßáò ôùí
çëåêôñéêþí åóôéþí (H)
Åßíáé áíáììÝíï üôáí Ý÷åé ôåèåß óå
ëåéôïõñãßá ïðïéïäÞðïôå èåñìáíôéêü
çëåêôñéêü óôïé÷åßï ôçò åðéöÜíåéáò
ìáãåéñÝìáôïò.
51
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ôùí êåñáìéêþí åóôéþí
ÐåñéãñáöÞ
ÐåñéãñáöÞ ôùí èåñìáíôéêþí óôïé÷åßùí
Ïé åóôßåò ðáñÝ÷ïõí èåñìüôçôá ðïõ
åêðÝìðåôáé ìå áêôéíïâïëßá. Ôá èåñìáíôéêÜ
ìÝóá âñßóêïíôáé êÜôù áðü ôçí êåñáìéêÞ
åðéöÜíåéá êáé êïêêéíßæïõí üôáí âñßóêïíôáé
óå ëåéôïõñãßá .
Ôá óôïé÷åßá áêôéíïâïëßáò áðïôåëïýíôáé áðü
êõêëéêÝò áíôéóôÜóåéò. Èåñìáßíïíôáé
(ãßíïíôáé êüêêéíá) 10-20 äåõôåñüëåðôá
áöïý ôá áíÜøåôå.
Á.
Åóôßåò ìáãåéñÝìáôïò (Á)
Ïäçãßåò ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ êåñáìéêïý ðëáôü
Â. ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ðïõ õðïäåéêíýåé áí
ôá èåñìáíôéêÜ ìÝóá âñßóêïíôáé óå
èåñìïêñáóßá õøçëüôåñç ôùí 60°C, áêüìá êáé
áí ç åóôßá åßíáé êëåéóôÞ.
A
Ãéá íá åðéôý÷åôå ôá êáëýôåñá
áðïôåëÝóìáôá, ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóåôå
ìåñéêïýò âáóéêïýò êáíüíåò ãéá ôï
ìáãåßñåìá Þ ôçí ðñïåôïéìáóßá ôùí öáãçôþí.
• ¼ëåò ïé êáôóáñüëåò êáé ôá ôçãÜíéá
ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óôï êåñáìéêü
êñýóôáëëï ôïõ ðëáôü õðü ôçí ðñïûðüèåóç
üôé ï ðõèìÝíáò ôïõò åßíáé áðüëõôá
åðßðåäïò (âëÝðå åéêüíá Á). ¼ðùò åßíáé
öõóéêü, üóï ðéï ðá÷ý åßíáé ôï êÜôù
ìÝñïò ôçò êáôóáñüëáò, ôüóï ðéï
ïìïéüìïñöá ìåôáäßäåôáé ç èåñìüôçôá.
A
B
•
•
•
52
Åéêüíá Á
Âåâáéùèåßôå ðùò ï ðõèìÝíáò ôïõ óêåýïõò
óêåðÜæåé ôåëåßùò ôçí åóôßá, þóôå íá
÷ñçóéìïðïéåßôáé ïëüêëçñç ç ðáñáãüìåíç
èåñìüôçôá (âëÝðå åéêüíá Â).
Åéêüíá B
Âåâáéùèåßôå ðùò ï ðõèìÝíáò ôïõ óêåýïõò
åßíáé óôåãíüò êáé êáèáñüò ãéá íá
åîáóöáëßóåôå óùóôÞ åðáöÞ êáé ìåãáëýôåñç
äéÜñêåéá æùÞò óôá óêåýç êáé ôï ðëáôü .
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôéò ßäéåò êáôóáñüëåò
ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå óå åóôßåò áåñßïõ. Ç
èåñìüôçôá ôùí åóôéþí áåñßïõ ìðïñåß íá
ðáñáìïñöþóåé ôïí ðõèìÝíá, ïðüôå äåí èá
Ý÷åôå êáëÜ áðïôåëÝóìáôá áí óôç óõíÝ÷åéá
ôéò ÷ñçóéìïðïéÞóåôå óôéò êåñáìéêÝò
åóôßåò.
ÈÝóç ôïõ
Öáãçôü ðïõ èá
ÂÜñïò
ÈÝóç ñáöéþí
åðéëïãÝá
ìáãåéñÝøåôå
(êéëÜ)
áðü êÜôù
×ñüíïò
ðñïèÝñìáíóçò
Èåñìïêñáóßá
(°C)
×ñüíïò
ìáãåéñÝìáôïò
ðñïò ôá ðÜíù
Áðüøõîç
¼ëá ôá êáôåøõãìÝíá
ôñüöéìá
Óôáôéêüò ÐÜðéá
1
3
15
200
65-75
öïýñíïò
Øçôü ìïó÷Üñé Þ âïäéíü
1
3
15
200
70-75
Øçôü ÷ïéñéíü
Ìðéóêüôá
1
-
3
3
15
15
200
180
70-80
15-20
ÔÜñôåò
1
3
15
180
30-35
1
2-4
15
220
15-20
ËáæÜíéá
1
Áñíß
1
Øçôü êïôüðïõëï+ðáôÜôåò 1
Óêïõìðñß
1
ÊÝéê
1
ÌðéíéÝ (óå 2 èÝóåéò)
0,5
Ìðéóêüôá (óå 2 èÝóåéò) 0,5
ÐáíôåóðÜíé(óå 1 èÝóç) 0,5
ÐáíôåóðÜíé(óå 2 èÝóåéò) 1
3
2
2-4
2
2
2-4
2-4
2
2-4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
200
180
180
180
170
190
180
170
170
30-35
50-60
60-75
30-35
40-50
20-25
10-1
15-20
20-25
ÁëìõñÜ êåéê
1,5
3
15
200
25-30
ÐÜíù
Ñïäïêïêêßíéóìá
-
15
220
-
öïýñíïò
ãéá ôÝëåéï ìáãåßñåìá
Áåñüèåñìï Ðßôóá (óå 2 èÝóåéò)
Ãêñéë
3/4
Ãëþóóåò êáé óïõðéÝò
1
4
5
MAX
8-10
ÊáëáìÜñé êáé ãáñßäåò
ÖéëÝôï âáêáëÜïõ
Ëá÷áíéêÜ (ãêñéë)
Ìïó÷áñßóéá ìðñéæüëá
ÊïôïëÝôåò
×Üìðïõñãêåñ
Óêïõìðñß
1
1
1
1
1
1
1
4
4
3/4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
Ôïóô
n.°4
4
5
MAX
2-3
Ìïó÷áñÜêé óôç óïýâëá
Êïôüðïõëï óôç óïýâëá
1
1,5
-
5
5
MAX
MAX
80-90
70-80
ÁñíÜêé óôç óïýâëá
1
-
5
MAX
70-80
Êïôüðïõëï óôç óïýâëá
1,5
3
5
200
55-60
1,5
3
5
200
30-35
Ìå óïýâëá
Ãêñéë
áåñüèåñìï ÓïõðéÝò
Óçìåßùóç: ïé ÷ñüíïé øçóßìáôïò åßíáé åíäåéêôéêïß êáé ìðïñïýí íá ìåôáâÜëëïíôáé ìå
âÜóç ôéò ðñïóùðéêÝò ðñïôéìÞóåéò. Óôá øçóßìáôá óôï ãêñéë, ï ëéðïóõëëÝêôçò
ôïðïèåôåßôáé ðÜíôá óôï 1° åðßðåäï îåêéíþíôáò áðü êÜôù.
53
ÔáêôéêÞ óõíôÞñçóç êáé êáèáñéóìüò ôçò êïõæßíáò
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá íá áðïóõíäÝåôå ôçí
êïõæßíá áðü ôï çëåêôñéêü ñåýìá. Ãéá ìåãÜëç
äéÜñêåéá æùÞò ôçò êïõæßíáò åßíáé áíáãêáßï
íá åêôåëåßôå óõ÷íÜ Ýíáí åðéìåëÞ
ãåíéêü êáèáñéóìü, ëáìâÜíïíôáò õðüøç üôé:
• Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ óêïýðåò áôìïý Þ óå
õøçëÞ ðßåóç ãéá ôïí êáèáñéóìü ôçò
óõóêåõÞò.
• ôá åðéóìáëôùìÝíá ìÝñç êáé ôá
áõôïêáèáñéæüìåíá ðÜíåë, áí õðÜñ÷ïõí,
ðëÝíïíôáé ìå ÷ëéáñü íåñü ÷ùñßò ôç ÷ñÞóç
äéáâñùôéêþí óêïíþí êáé ïõóéþí ðïõ èá
ìðïñïýóáí íá ôéò êáôáóôñÝøïõí.
• ôï áíïîåßäùôï áôóÜëé ìðïñåß íá ðáñáìåßíåé
ëåêéáóìÝíï áí ðáñáìÝíåé óå åðáöÞ åðß
ìáêñüí ìå íåñü ìå ìåãÜëç ðåñéåêôéêüôçôá
áëÜôùí Þ ìå éó÷õñÜ áðïññõðáíôéêÜ
(ðåñéÝ÷ïíôá öùóöüñï). Ðñïôåßíåôáé íá
îåðëÝíåôå ìå Üöèïíï íåñü êáé íá óôåãíþíåôå
ìåôÜ ôïí êáèáñéóìü. ÅðéðëÝïí åßíáé óêüðéìï
íá óöïõããßæåôå åíäå÷üìåíåò óôáãüíåò
íåñïý.
• áðïöýãåôå ôéò áêáèáñóßåò êáé ôá ëßðç ðïõ
óõãêåíôþíïíôáé óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ
êáèáñßæïíôáò ôïí ôáêôéêÜ. ×ñçóéìïðïéåßôå
ìç äéáâñùôéêÜ óöïõããÜñéá Þ áðáëÜ õöÜóìáôá
ãéá íá áðïöýãåôå ôï ÷Üñáãìá ôùí åìáãéÝ Þ
ôùí ãõáëéóìÝíùí áôóÜëéíùí ìåñþí.
• Êáèáñßóôå ôï ãõáëß ôçò ðüñôáò ìå
óöïõããÜñéá êáé ìç áðïîõóôéêÜ ðñïúüíôá êáé
óôåãíþóôå ìå Ýíá ðáíß ìáëáêü. Ìç
÷ñçóéìïðïéåßôå õëéêÜ ôñá÷éÜ Þ îÝóôñá
áêïíéóìÝíá ãéáôß èá ìðïñïýóáí íá
ãñáôóïõíßóïõí ôçí åðéöÜíåéá êáé íá
ðñïêáëÝóïõí èñáýóç ôïõ ãõáëéïý.
Óå êáììßá ðåñßðôùóç äåí ðñÝðåé íá
÷ñçóéìïðïéÞóåôå äéáâñùôéêÜ áðïññõðáíôéêÜ,
Þ óöïõããÜñéá ìå óýñìá, Þ îåëåêéáóôéêÜ óå
óðñÝû (Åéê. Â).
Êáèáñéóìüò ôçò åðéöÜíåéáò åóôéþí
Ðñéí ôï ìáãåßñåìá, ç åðéöÜíåéá ðñÝðåé íá
êáèáñßæåôáé áðü ôç óêüíç êáé ôá õðïëåßììáôá
öáãçôþí ìå Ýíá óôåãíü ðáíß. Ç åðéöÜíåéá
ðñÝðåé íá êáèáñßæåôáé óõ÷íÜ ìå ÷ëéáñü íåñü
êáé Ýíá Þðéï êáèáñéóôéêü. ÁíÜ ìåãáëýôåñåò
÷ñïíéêÝò
ðåñéüäïõò
ìðïñåßôå
íá
÷ñçóéìïðïéåßôå åéäéêÜ êáèáñéóôéêÜ ãéá
êåñáìéêÝò åðéöÜíåéåò. Êáô’ áñ÷Þí áöáéñÝóôå
üëá ôá êáôÜëïéðá ôñïöþí êáé ôá ðéôóéëßóìáôá
ëßðïõò ìå ìéá îýóôñá, ð.÷. ôçí
(äåí
ðñïìçèåýåôáé ìå ôç óõóêåõÞ) (Åéê. Á).
Êáèáñßóôå ôï ðëáôü üóï åßíáé ÷ëéáñü, ìå
Ýíá êáôÜëëçëï ðñïúüí êáé ÷áñôß êïõæßíáò.
Ôñßøôå ìå Ýíá õãñü ðáíß êáé óêïõðßóôå êáëÜ.
Ôá áëïõìéíüöõëëá, ôá ðëáóôéêÜ êáé óõíèåôéêÜ
áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá Ýëéùóáí êáôÜ ëÜèïò
ðÜíù óôï ðëáôü, êáèþò åðßóçò ç æÜ÷áñç Þ
õãñÜ ìå ìåãÜëç ðåñéåêôéêüôçôá óáê÷áñïý÷ùí
ïõóéþí, ðñÝðåé íá áöáéñïýíôáé áìÝóùò ìå
ìßá îýóôñá.
• Îåâéäþóôå ôç ëõ÷íßá êáé áíôéêáôáóôÞóåôå
ìå ìéá áíèåêôéêÞ óôç èåñìïêñáóßá
(300°C) ìå ôá áêüëïõèá ÷áñáêôçñéóôéêÜ:
Åéêüíá A
Åéêüíá B
Eidik£ proiÕnta gi£ th
kaqariÕthta tou ualokeramikoÝ
Pou mpore te na ta
promhqeute te
ApoxustikÕ me l£ma kai l£mej
antikat£stashj
Katast¾mata gi£ e dh
Hobby kai sidhrikën
Stahl-Fix, SWISSCLEANER, WK
TOP
Hobby, Supermarkets
Alla proiÕnta gi£ ualokeramikÕ
Katast¾mata oikiakèn
eidèn
ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëõ÷íßáò ôïõ
äéáìåñßóìáôïò öïýñíïõ
• Äéáêüøôå ôçí ôñïöïäïóßá ôïõ öïýñíïõ ìå
ñåýìá,
• Îåâéäþóôå ôï ãõÜëéíï êáðÜêé áðü ôç
ëõ÷íßá,
- ÔÜóç 230V
- Éó÷ýò 25W
- Óýíäåóç E14
• ÎáíáìïíôÜñåôå ôï ãõÜëéíï êáðÜêé êáé
îáíáäþóáôå ôñïöïäïóßá óôï öïýñíï.
54
Advertencias
Para garantizar la eficiencia y la seguridad de este electrodoméstico:
• diríjase exclusivamente a centros de asistencia técnica autorizados
• requiera siempre el uso de repuestos originales
1 Este aparato ha sido creado para una utilización de tipo no
profesional, en una vivienda.
2 Antes de utilizar el aparato, leer atentamente las advertencias
contenidas en el presente manual en cuanto proporcionan
importantes indicaciones referidas a la seguridad de instalación,
uso y mantenimiento. Conservar cuidadosamente este manual
para posteriores consultas.
3 Despuésdehaberquitadoelembalajeasegurarsequeelaparatoresulteentero.
Encasodeduda,noutilizarelaparatoydirigirseapersonalprofesionalmente
especializado.Loselenmentosdelembalaje(bolsasdematerialplástico,poliestirol,
clavos,etc.)nodebendejarsealalcancedelosniñosdadoqueconstituyen
potencialesfuentesdepeligro.
4 Lainstalacióndebeefectuarseconformealasinstruccionesdelfabricanteypor
personalprofesionalmenteespecializado.Unainstalaciónincorrectapuedecausardañosapersonas,animalesocosas,conrelaciónaloscualeselfabricante
nopuedeserconsideradoresponsable.
5 Laseguridadeléctricadeesteaparatosegarantizasólocuandoelmismoresulte
correctamenteconectadoaunaeficienteinstalacióndeconexiónatierra,conformealoprevistoporlasnormasdeseguridadeléctricaenvigor.Esnecesario
comprobarestefundamentalrequisitodeseguridady,encasodeduda,solicitar
uncontrolcuidadosodelainstalaciónporpartedepersonalprofesionalmente
especializado.Elfabricantenopuedeserconsideradoresponsableporeventuales
dañoscausadosporlafaltadeconexiónatierradelainstalación
6 Antesdeconectarelaparatocomprobarquelosdatosdelaplacacaracterísticas
correspondanalosdelareddedistribucióneléctricaygas.
7 Comprobar que la capacidad eléctrica de la instalación y de las tomas de
corrienteresultenadecuadasalapotenciamáximadelaparatoindicadaenla
placacaracterísticas.Encasodeduda,dirigirseapersonalprofesionalmente
especializado.
8 Alefectuarselainstalacióndisponerdeuninterruptoromnipolarconunadistancia
deaperturadeloscontactosigualosuperiora3mm.
9 Encasodeincompatibilidadentrelatomadecorrienteyelenchufedelaparato,
llamarapersonaltécnicoparareemplazarlatomaconotradetipoadecuado.El
técnico,enparticular,deberátambiéncomprobarquelaseccióndeloscablesde
latomadecorrienteresulteadecuadaalapotenciaabsorbidaporelaparato.En
general, es desaconsejable el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o
extensiones.Encasodequeelusodeestosfueseindispensable,seránecesario
utilizarsolamenteadaptadoressimplesomúltiplesyextensionesconformesa
lasnormasvigentesdeseguridad,tratandodenosuperarellímitedecapacidad
envalordecorriente,indicadoeneladaptadorsimpleyenlasextensiones,yel
demáximapotenciaindicadoeneladaptadormúltiple.
10 Nodejarelaparatoenchufadoinúltilmente.Apagarelinterruptorgeneraldel
aparatocuandoelmismonoseutilice,ycerrarlallavedelgas.
11 Noobstruirlasaperturasoranurasdeventilaciónodeeliminacióndelcalor.
12 Elcabledealimentacióndeesteaparatonodebesersustituido porelusuario.
Cuandoelcablepresenteaverías,oparasusustitución,dirigirseexclusivamente
auncentrodeasistenciatécnicaautorizadoporelfabricante.
13 Este aparato deberá destinarse únicamente al uso para el cual ha sido
expresamente concebido. Cualquier otro uso (por ejemplo: calefaccionar
ambientes)deberáconsiderarseimproprioyporendepeligroso.Elfabricanteno
puedeserconsideradoresponsableporeventualesdañosderivadosdeusos
impropios,erróneosoirracionales.
14 Elusodecualquieraparatoeléctricoexigelaobservanciadealgunasreglas
fundamentales.Enparticular:
• notocarelaparatoconmanosopiesmojadosohúmedos
• nousarelaparatoconlospiesdescalzos
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
55
• nousarextensiones,sinoesconparticularatención
• no tirar del cable de alimentación, o del aparato mismo, para quitar el
enchufedelatomadecorriente.
• nodejarexpuestoelaparatoalalcancedeagentesagentesatemosféricos
(lluvia, sol, etc.)
• no permitir que el aparato sea usado por niños o por incapacitados, sin
vigilancia.
Antesdeefectuarcualquieroperacióndelimpiezaodemantenimiento,desconectar
elaparatodelareddealimentacióneléctrica,desenchufándolooapagandoel
interruptordelainstalación.
En caso se produjeran fracturas sobre la superficie vidriosa, desconectar
inmediatamenteelaparato.Paralaeventualreparacióndirigirseúnicamenteaun
centro de asistencia técnica autorizado y solicitar la utilización de repuestos
originales.Elnocumplimientodeloanteriormenteindicado,podríacomprometer
laseguridaddelaparato.
Cuando se decida no utilizar más el aparato, antes de desecharlo se ruega
inutilizarlo,cortándoleelcabledealimentaciónluegodehaberquitadoelenchufe
deltomarriente.Seaconsejaademásinutilizarlaspartessuceptiblesdeconstituir
unpeligro,especialmenteparalosniños,quepodríanservirsedelaparatofuera
deusoparasusjuegos.
El plano en vitrocerámica es resistente a los cambios de
temperaturas y a los golpes. No obstante, si fuera golpeado
con objetos cortantes ó utensillos con bordes puntiagudos,
puede romperse. En este caso retiren rápidamente la
alimentación y diríjanse a un centro de asistencia autorizado.
Noolvidenquelazonadecocciónsemantienecalienteporalmenosmediahora
despuésdeserapagada.Atenciónanometerinadvertidamenterecipientesú
objetossobrelazonatodavíacaliente.
Noutilizarlasuperficiedecristaldelaencimeraparaapoyarodepositarobjetos
dequalquierestilo.
No enciendan las zonas de cocción si hay hojas de aluminio o materiales
plásticossobreelplano.
Noacercarsealaszonasdecoccióncaliente.
Usandopequeñoselectrodomèsticosenlascercaníasdelplano,háganatención
queelcabledealimentaciónnolleguesobrelaspartescalientes.
Hágan atención que las manijas de las cacerolas estén orientadas hacia el
internodelplanoparaevitardesertocadasaccidentalmente.
Nodejarnuncaunazonadecocciónencendidasinquehayaunaollaarriba,
porqué en tal caso el calentamiento será al máximo con breve tiempo, con
posiblesdañosparaloselementosdecalentamiento.
Advertencia antes de la utilización inicial: La cola utilizada para el
selladodelvitropuededejarhuellasdegrasasobreelvitro.Lesaconsejamosde
eliminarlasantesdelusodelaparato,conunproductoparalimpiezaabitual(no
abrasivo).Durantelasprimerashorasdeutilizaciónsesentiráunoloragoma,
quedesaparecerárápidamente.
Cuando el grill o el forno están funcionando, las partes
accesibles pueden adquirir una elevada temperatura. Es conveniente mantener los niños a distancia.
Controlarquelospomosesténsiempreenlaposición“•”/”¡”cuandoelaparato
noseutiliza.
Silacocinasecolocasobreunpedestal,tengalasprecaucionesnecesarias
paraqueelaparatonoseresbalededichopedestal.
Instrucciones para la instalación
Las instrucciones siguientes están destinadas al instalador
calificado para que pueda efectuar las operaciones de regulación,
y manutención técnica correctamente, conforme las normas en
vigor.
Importante: Cualquier intervención con fines de regulación,
manutención, etc, debe efectuarse con la cocina
desenchufada.
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
N
L
1
3
5
2
4
Nivelación (presente sóolo en algunos modelos)
En la parte inferior del aparato se encuentran 4 pies de sostén
ajustables con tornillos que permiten mejorar la nivelación del
aparato. Es indispensable que el aparato esté ubicado de modo
uniforme.
Fig. A
P
N
L1
L2
L3
Fig. B
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
N
L2 L1
Montaje patas (presente sóolo en algunos modelos)
Se suministran patas que se empotran por bajo de la base de la
cocina.
1
3
5
2
4
Fig. C
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
N
L3 L2 L1
1
3
5
4
2
Montaje del cable de alimentación
Apertura del tablero de bornes:
• Con la ayuda de un destornillador, haga palanca en las lengüetas
laterales de la tapa del tablero de bornes;
• Tirar y abrir la tapa del tablero de bornes.
Fig. D
Conexión del cable de alimentación a la red
Instalar, en el cable, un enchufe normalizado para la potencia
indicada en la placa de características; en caso de conexión
directa a la red, es necesario colocar entre el aparato y la red, un
interruptor omnipolar con una distancia mínima entre los contactos
de 3 mm, adecuado a la potencia y conforme a las normas en
vigencia (el cable a tierra no debe ser interrumpido por el
interruptor). El cable de alimentación debe colocarse de tal manera
que, en ningún punto alcance una temperatura superior a 50°C
con respecto a la temperatura ambiente. Antes de efectuar la
conexión comprobar que:
• la válvula de sobrepresión y la instalación doméstica puedan
soportar la carga del aparato (ver placa de características);
• la instalación de alimentación esté provista de una conexión
a tierra eficaz, de acuerdo a las normas y disposiciones de
ley;
• pueda accederse fácilmente al toma de corriente o al
interruptor omnipolar, una vez instalada la cocina.
Para la colocación del cable, realizar las siguientes operaciones:
• aflojar el tornillo de la mordaza de terminal de cable y los tornillos
de los contactos
Nota: los conectores puente están preparados por la Fábrica
para la conexión a 230V monofásica (fig. A).
• para realizar las conexiones eléctricas de las fig. C y fig. D,
utilice los dos conectores puente alojados dentro de la caja
(fig. B - referencia "P")
• fijar el cable de alimentación en el correspondiente sujetacable
y cerrar la tapa.
56
La cocina con horno multifunción
A
B
C
D
H
L
M
N
O
P
S
Panel de mandos
Rejilla estante del horno
Asadera o plano de cocción
Patitas regulables
Luz indicadora de funcionamiento de las placas
eléctricas
Perilla del horno
Perilla del termóstato
Las perillas de mando de las placas eléctricas de la
encimera
La luz piloto del termóstato del horno
El programador electtrónico de cocción
El contador de minutos
O
L
B
C
D
H
M
S
O
L
A
N
H
M
P
N
57
D
Características técnicas
Horno
Tensión y frecuencia de alimentación:
230V / 400V 3N~ 50/60Hz o 50Hz
(ver placa características)
Dimensiones (HxAxP): 32x40x43,5 cm
Volumen: 56 Litros
Absorción Máx. Horno: 2250 W
ENERGY LABEL
Norma 2002/40/CE en la etiqueta de los hornos eléctricos
Norma EN 50304
Consumo de energía por convección Forzada
función de calentamiento: Ventilado
Clase Consumo de energía para funcionamiento por convección
Natural
Dimensiones útiles del compartimiento calienta-platos:
longitud cm. 46
profundidad cm. 42
altura cm. 8,5
Plano de Cocción Eléctrico
Delantera izquierda: 2100 W
Trasera izquierda: 1200 W
Trasera derecha: 1700 W
función de calentamiento:
7
Delantera Derecha: 1200 W
Absorción Máx. Plano de Cocción Eléctrico: 6200 W
Convencional
Estos aparatos han sido construidos de conformidad
con las siguientes Normas Comunitarias:
2006/95/EC del 12/12/06 (Baja Tensión) y sucesivas
modificaciones;
2004/108/EC del 15/12/04 (Compatibilidad Electromagnética) y sucesivas modificaciones;
- 93/68/CEE del 22/07/93 y sucesivas modificaciones.
- 2002/96/CE
En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de
aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los
electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los
contenedores municipales habituales; tienen que ser
recogidos selectivamente para optimizar la recuperación
y reciclado de los componentes y materiales que los
constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el
medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado
se marca sobre todos los productos para recordar al
consumidor la obligación de separarlos para la recogida
selectiva.
El consumidor debe contactar con la autoridad local o con
el vendedor para informarse en relación a la correcta
eleminación de su electrodoméstico viejo.
58
Las diferentes funciones presentes en la cocina
La selección de las diferentes funciones que ofrece la cocina se
efectúa acccionando los dispositivos y órganos de control situados en el panel de mandos de la misma.
de fruta. El tiempo de descongelación se reduce aproximadamente a la mitad. Cuando se trate de carne, pescado o pan, es
posible reducir los tiempos utilizando la función "multicocción" y
seleccionando una temperatura de 80° 100°C.
Atención: Cuando se enciende por primera vez, aconsejamos
hacer funcionar el horno vacío durante aproximadamente media
hora a la temperatura máxima, y con la puerta cerrada. Una vez
transcurrido dicho tiempo, apáguelo, abra la puerta del horno y
airee el ambiente. El olor que a veces se advierte durante esta
operación es causado por la evaporación de substancias empleadas para proteger el horno durante el lapso de tiempo que
transcurre entre la fabricación y la instalación del producto.
Horno Convencional
Posición de la perilla del termostato "M": Entre 60°C y Máx.
En esta posición se encienden los dos elementos calentadores
inferior y superior. Es el clásico "horno de la abuela" pero que ha
sido llevado a un excepcional nivel de distribución de la
temperatura y de limitación del consumo. El horno convencional
es insuperable en los casos en que se deban cocinar platos
cuyos ingredientes estén compuestos por dos o más elementos
que contribuyen a formar un plato único, como por ejemplo: coles
con costillas de cerdo, bacalao a la española, bacalao curado a
la anconetana, trocitos de ternera con arroz, etc... Se obtienen
óptimos resultados en la preparación de platos a base de carnes
de vaca o ternera, como: estofados, guisadillo de ternera, guiso
de carne (gulasch), carnes de animales de caza, pernil o lomo
de cerdo, etc... que necesitan de una cocción lenta con constante
agregado de líquidos. Sigue siendo el mejor sistema de cocción
para las tortas, para la fruta y para las cocciones con recipientes
cubiertos, especiales para cocinar al horno. Cuando cocine en
el horno convencional utilice un solo piso, ya que si se utilizan
más, se tendría una mala distribución de la temperatura. Usando
los distintos estantes a disposición podrá balancear la cantidad
de calor entre la parte superior e inferior. Si la cocción necesita
de mayor calor desde abajo o desde arriba, utilice los estantes
inferiores o superiores respectivamente.
Atención: Utilice el primer piso, desde abajo, solamente para
cocciones con asador automático (si existe). Para otras cocciones no utilice nunca el primer piso, desde abajo, y nunca apoye
objetos en el fondo del horno mientras está cocinando, porque
podría causar daños al esmalte. Coloque siempre sus recipientes de cocción (fuentes para horno, películas de aluminio, etc.)
sobre la parrilla suministrada con el aparato, ubicada en las guías
del horno.
Bloqueo de la puerta
Algunos modelos poseen un "bloqueo de la puerta"
colocado entre el panel de mandos y la puerta del horno.
Para abrir la puerta del horno, presione el botón "A" hacia
abajo como se indica en la figura.
Horno Ventilado
Posición de la perilla del termostato "M": Entre 60°C y Máx.
Se activan los elementos calentadores y se pone en funcionamiento el ventilador.Ya que el calor es constante y uniforme en
todo el horno, el aire cocina y tuesta la comida de modo uniforme en todos los puntos. Se pueden cocinar simultáneamente
comidas diferentes entre sí siempre que las temperaturas de
cocción sean similares. Es posible utilizar hasta un máximo de
2 niveles simultáneamente siguiendo las advertencias contenidas en el párrafo "Cocción simultánea en varios niveles".
Esta función es particularmente indicada para platos que necesitan tostarse o para platos que necesitan una cocción bastante
larga, por ejemplo: lasañas, macarrones sazonados, pollo asado con patatas, etc... Se obtienen notables ventajas en la cocción de los asados de carne ya que la mejor distribución de la
temperatura permite utilizar temperaturas más bajas que reducen la dispersión de los líquidos, manteniendo la carne más
tierna con una menor disminución de peso. El horno ventilado se
aprecia particularmente en la cocción de pescados, porque pueden cocinarse con muy poco sazonado manteniendo así
inalterado su aspecto y sabor.
Postres: se obtienen resultados seguros cocinando tortas con
levadura.
La función "ventilado" se puede también usar para una descongelación rápida de carnes blancas o rojas y de pan, seleccionando una temperatura de 80 °C. Para descongelar alimentos más
delicados, puede seleccionar 60°C o usar sólo la circulación de
aire frío ubicando la perilla del termostato en 0°C.
A
Nota: En los aparatos dotados de programador eléctronico,
para utilizar el horno eléctrico pulse simultáneamente las
teclas
y
(en el display aparece el símbolo
antes de seleccionar la función de cocción deseada.
)
Las perillas del horno
El horno multifunción reúne, en un único aparato, las ventajas de
los tradicionales hornos de convección natural: "convencionales" y las de los modernos hornos de convección forzada: "ventilados".
Es un aparato sumamente versátil que permite elegir de modo
fácil y seguro entre 5 métodos de cocción diferentes. La selección de las distintas funciones ofrecidas se obtiene utilizando
las perillas de selección "L" y del termostato "M" presentes en el
panel de mandos.
Horno "Descongelación"
Posición de la perilla del termostato "M": cualquiera
El ventilador colocado en el fondo del horno, hace circular el aire
a temperatura ambiente alrededor del alimento. Es aconsejable
para la descongelación de cualquier tipo de alimento, pero en
particular para alimentos delicados que no deben recibir calor,
por ejemplo: tortas heladas, postres o tortas con crema, tortas
59
La luz del horno
Se enciende girando la perilla «L» hasta el símbolo . Ilumina el horno y permanece encendida cuando se pone en funcionamiento un elemento eléctrico calentador cualquiera
del horno.
Horno "superior"
Posición de la perilla del termostato "M": Entre 60°C y Máx.
Se enciende el elemento calentador superior.
Esta función se puede utilizar para retoques de cocción.
Grill
Posición de la perilla del termostato "M": Máx
Se enciende el elemento calentador superior central.
La temperatura muy elevada y directa del grill permite el inmediato
tostado superficial de los alimentos que, obstaculizando la salida
de los líquidos, los mantiene más tiernos en su interior. La cocción
con el asador eléctrico es particularmente aconsejada para aquellos platos que necesitan de una elevada temperatura superficial:
chuletas de ternera y de vaca, entrecôte, solomillo, hamburguesas,
etc...
En el párrafo "Consejos prácticos para la cocción" se encuentran
algunos ejemplos de su uso.
La luz testigo del termostato del horno (O)
Indica la fase de calentamiento del mismo, su apagado señala
que en el interior del horno se ha alcanzado la temperatura seleccionada con la perilla. A partir de ese momento, el alternativo
encendido y apagado de esta luz indica que el termostato está
trabajando correctamente para mantener constante la temperatura del horno.
El cuentaminutos
Para utilizar el cuentaminutos es necesario activar la alarma
girando el botón "S" casi un giro completo en sentido
horario
; luego, volviendo hacia atrás
, seleccionar
el tiempo deseado, haciendo coincidir con el indicador fijo
del tablero, el número correspondiente a los minutos
prefijados.
Grill Ventilado
Posición de la perilla del termostato "M":Tra 60°C e 200°C.
Se enciende el elemento calentador superior central y se pone en
funcionamiento el ventilador.
Une a la irradiación térmica unidireccional, la circulación forzada del
aire en el interior del horno. Esto impide que se quemen superficialmente los alimentos aumentando el poder de penetración del calor.
Utilizando el grill ventilado se obtienen resultados excelentes en
broquetas mixtas de carne y verdura, salchichas, costillas de cerdo, chuletas de cordero, pollo a la diabla, codorniz a la salvia, solomillo de cerdo, etc...
Realice las cocciones al "gratin" con la puerta del horno cerrada.
El "gratin" es insuperable en la cocción de lonjas de cherna, de
atún, de pez espada, sepias rellenas, etc...
Ventilación para enfriamiento
Para lograr una disminución de la temperatura externa, un
ventilador de enfriamiento genera un chorro de aire que
sale entre el panel de control y la puerta del horno.
Nota:Al final de la cocción, el ventilador permanece en
funcionamiento hasta que el horno esté suficientemente
frío.
El asador automático (sólo en algunos modelos)
Para accionar el asador automático proceda del siguiente
modo:
a) coloque la bandeja para la grasa en el 1° piso;
b) introduzca el soporte del asador automático en el 3°
piso y coloque el espetón introduciéndolo, a través del
orificio correspondiente, en el asador automático colocado en la parte posterior del horno;
c) accione el asador automático seleccionando la posición con la perilla «L»
.
60
El programador electtrónico de cocción
P
Permite programar el horno o el grill en las siguientes
funciones:
• inicio retardado de la cocción con duración establecida;
• inicio inmediato con duración establecida;
• contador de minutos.
Función de las teclas:
: contador de minutos
: duración de la cocción
La letra "A" encendida recuerda que se ha realizado la
programación de la duración y del fin de la cocción en la
función automática. A partir de este momento, el horno
se enciende automáticamente a las 12,30 horas para
terminar después de 30 minutos. Cuando el horno está
encendido aparece una olla con el fuego encendido m
durante toda la cocción. En cualquier momento, pulsanse puede visualizar la duración
do la tecla
: fin de la cocción
: selección de tiempos hacia atrás
: selección de tiempos hacia adelante
seleccionada y pulsando la tecla
se visualiza la
hora de fin de la cocción.
Al finalizar la cocción suena la señal acústica; para
interrumpirla pulsar una tecla cualquiera excepto las
y .
teclas
Cómo poner en hora el reloj digital
Después de la conexión a la red o después de un corte de
corriente, el display centellea en: 0.00
y
y
• Pulsar simultáneamente las teclas
posteriormente (dentro de los 4 segundos) con las
y
seleccionar la hora exacta.
teclas
Con la tecla
el tiempo aumenta.
el tiempo disminuye.
Con la tecla
Las actualizaciones de la hora se pueden realizar repitiendo
la fase descripta arriba.
Inicio inmediato con duración establecida
Programando sólo la duración (puntos 1 y 2 del párrafo
"Inicio retardado de la cocción con duración establecida")
se obtiene el comienzo inmediato de la cocción.
Para anular una cocción ya programada
y
Pulsar simultáneamente las teclas
Funcionamiento manual del horno
Después de haber seleccionado la hora, el programador
pasa, automáticamente, a posición manual.
Nota: Para restablecer el funcionamiento manual después
de cada cocción "Automática" pulsar simultáneamente las
y
teclas
Función contador de minutos
En el funcionamiento contador de minutos se selecciona
un tiempo a partir del cual comienza una cuenta regresiva.
Esta función no controla el encendido y apagado del horno,
solamente emite una alarma acústica cuando se cumple
el tiempo.
Inicio retardado de la cocción con duración
establecida
Se selecciona la duración de la cocción y la hora de fin de
la cocción. Supongamos que el display indique la hora
10,00
1. Gire las perillas de mando del horno hasta la función y
hasta la temperatura deseada (por ejemplo: horno
convencional, 200°C)
2. Pulse la tecla
y posteriormente (dentro de los 4
segundos) con las teclas
y
seleccione la duración
deseada. Supongamos seleccionar una cocción de 30
minutos; aparece:
Pulsar la tecla
Q
Luego, con las teclas
y
seleccionar el tiempo
deseado.
Soltando la tecla, el tiempo parte exactamente a la hora
establecida, en el display aparece la hora corriente.
R
Al finalizar el tiempo, se emite una señal acústica que se
puede detener pulsando una tecla cualquiera (excepto las
N
teclas
y
) y el símbolo
se apaga.
Corrección, borrado de los datos
• Los datos seleccionados se pueden cambiar en
cualquier momento, pulsando la tecla correspondiente
o .
y pulsando la tecla
• Cancelando la duración de la cocción se produce
también la cancelación automática del fin del
funcionamiento y viceversa.
• En el caso de funcionamiento programado, el aparato
no acepta tiempos de fin de cocción anteriores a los
de comienzo de la cocción propuestos por el aparato.
Soltando la tecla, después de 4 segundos, reaparece
la hora corriente con el símbolo m y la letra "A" (AUTO)
3. Pulse la tecla
aparece:
y posteriormente pulse las teclas
y
hasta seleccionar la hora de fin de la cocción
deseada, supongamos las 13,00 horas
O
4. Soltando la tecla, en el display, después de 4 segundos
aparece la hora corriente:
Regulación del volumen de la señal sonora
Después de haber elegido y confirmado las regulaciones
del reloj, se puede modificar el volumen de la señal sonora de la alarma utilizando el botón .
61
Consejos prácticos per la preparación
Cuando utilice dicha función coloque la parrilla en el 2° o
3° nivel comenzando desde abajo (ver la tabla de cocción) luego, para recoger la grasa y evitar la formación de
humo, coloque la grasera en el 1° nivel, desde abajo.
Importante: efectuar la cocción al "Gratin" con la puerta
del horno cerrada,para obtener, los mejores resultados y
un sensible ahorro de energía (10% aproximadamente).
Cuando se utiliza dicha función, se recomienda colocar el
termostato en 200 °C, porque esta es la condición de rendimiento óptimo que se basa en la radiación con rayos
infrarrojos. Pero esto no significa que no se puedan utilizar temperaturas inferiores simplemente llevando la perilla del termostato hasta la temperatura deseada.
Por lo tanto, al utilizar las funciones grill, los mejores
resultados se obtienen colocando la parrilla en los
últimos niveles comenzando desde abajo (ver la tabla
de cocción) luego, para recoger la grasa y evitar la
formación de humo, coloque la bandeja suministrada
con el aparato, en el primer nivel, desde abajo.
El horno ofrece una amplia gama de posibilidades para
cocinar cualquier comida de la mejor manera. Con el tiempo el usuario podrá aprovechar muy bien este aparato para
la cocción, por lo tanto, las advertencias que damos a
continuación son solo sugerencias que podrán ampliarse
con la experiencia personal de cada uno.
Precalentamiento
Cuando sea necesario precalentar el horno, en general,
todas las veces que se cocinen alimentos con levadura,
es posible utilizar la función "ventilado" que permite
alcanzar la temperatura deseada en breve tiempo y con
consumos reducidos.
Una vez colocada la comida en el horno, se puede pasar a
la función de cocción más indicada.
Cocción simultánea en distintos niveles.
Si debe cocinar en dos niveles utilice solamente la función “ventilado” que es la única que permite tal posibilidad.
• El horno está dotado de 5 niveles. En la cocción ventilada utilice dos de los tres niveles centrales, el primero de abajo y el último de arriba son los que reciben
directamente el embate de aire caliente que podría
quemar las comidas delicadas.
• Por lo general, utilice el 2° y 4° nivel desde abajo, colocando en el 2° nivel las comidas que requieren mayor
calor. Por ejemplo, cuando se cocinan asados de carne
simultáneamente con otras comidas, colocar el asado
en el 2°nivel, dejando el 4° nivel para los alimentos
más delicados;
• Cuando se cocinan simultáneamente comidas que tienen tiempos y temperaturas de cocción diferentes,
seleccionar una temperatura intermedia entre ellas,
colocar en el 4° nivel la comida más delicada y extraer
antes del horno la comida con tiempo de cocción más
breve;
• Utilice la grasera en el nivel inferior y la parrilla en el
superior;
Preparación de postres y repostería en general
Para la cocción de tortas, colóquelas en el horno siempre
con el horno caliente, espere que termine el
precalentamiento, indicado con el apagado de la luz testigo roja "O". No abra la puerta durante la cocción para
evitar que la torta se baje. En general:
Masa de dulce muy seca
En la próxima oportunidad seleccionar temperatura
con 10°C superior y reducir el tiempo de cocción.
Cuando el bizcocho no fermenta
Usar menos líquido o bajar la temperatura de 10°C.
Torta oscura en la superficie
Colocar el molde más abajo, seleccionar una
temperatura menor y prolongar el tiempo de cocción
Uso del grill
El horno multifunción pone a disposición del usuario 2
posibilidades distintas de asar con grill.
“grill”, con la puerta cerrada, coloUtilice la función
cando la comida en el centro de la parrilla ubicada en el 3°
o 4° piso comenzando desde abajo.
Para recoger jugos y/o grasas, coloque la grasera suministrada con el equipo, en el 1º nivel.
Cuando se utiliza dicha función, se recomienda seleccionar el nivel de energía máximo. Se pueden seleccionar
niveles inferiores simplemente colocando la perilla del termostato en el valor deseado.
“Grill ventilado”, exclusivamente con la
La función
puerta del horno cerrada, es muy útil para asados veloces, se distribuye el calor emitido por el grill permitiendo
junto con el dorado superficial, obtener también la cocción de la parte inferior.
Puede usarla también en la parte final de la cocción de
los alimentos que necesiten dorado superficial, por ejemplo, es ideal para dorar la pasta al horno, al final de la
cocción.
Buen aspecto por fuera, pegadizo por dentro
Usar menos líquido, reducir la temperatura, aumentar
el tiempo de cocción
La torta no se desprende del molde
Unte bien el molde y esparza sobre él un poco de
harina o utilice papel para horno.
"Cociné en varios niveles (en la función
"ventilado") y en todos ellos, la cocción no está
en el mismo estado de avance "
Seleccione una temperatura inferior. No
necesariamente aquellos niveles que se han
introducido simultáneamente se deben extraer al
mismo tiempo.
62
Cocción de la pizza
Para una buena cocción de la pizza utilice la función
“ventilado”:
• Precaliente el horno durante 10 minutos, como mínimo
• Utilice una bandeja para pizza de aluminio liviano apoyándola sobre la parrilla suministrada con el horno. Utilizando la bandeja para horno aumenta el tiempo de
cocción y difícilmente se obtiene una pizza crocante.
• No abra frecuentemente el horno durante la cocción.
• En el caso de pizzas muy condimentadas (caprichosa, cuatro estaciones) es aconsejable colocar la
mozzarella (queso típico de Italia) en la mitad de la
cocción.
• En la cocción de 'pizza' sobre dos niveles utilizar el 2°
y el 4° a una temperatura de 220°C y colocar en el
horno después de haberlo pre-calentado por unos 10
minutos como mínimo.
Cocción del pescado y de la carne
Para las carnes blancas, las aves y el pescado utilice
temperaturas desde 180 °C hasta 200 °C.
Para las carnes rojas, que deben estar bien cocidas en la
parte externa, conservando en su interior el jugo, es importante comenzar con una temperatura inicial alta (200°C
220°C) por un breve tiempo, para después disminuirla.
Por lo general, cuanto más grande es el trozo de asado,
menor deberá ser la temperatura y más largo el tiempo de
cocción. Coloque los trozos de carne en el centro de la
parrilla y la grasera por debajo para recoger el jugo.
Coloque bien la parrilla de manera que la carne ocupe el
centro del horno. Cuando se necesite calor por debajo, use
los niveles más bajos. Para obtener asados sabrosos (en
particular de pato y animales de caza) condimente la carne con tocino o panceta y colóquela en la parte superior.
Consejos prácticos para el uso de la zonas de calentamiento
Luz indicadora de funcionamiento de las placas
eléctricas (H)
Resulta encendida cuando se haya puesto en
funcionamiento uno cualquiera de los elementos eléctricos
calentadores de la encimera.
Las perillas de mando de las placas eléctricas de la
cocina (N)
Las cocinas pueden estar dotadas de placas eléctricas
normales y rápidas en varias combinaciones (las placas
rápidas se distinguen de las otras por la presencia de un
sello rojo en el centro). Para evitar dispersiones de calor y
daños a las placas es importante utilizar recipientes con
fondo plano y de diámetro igual o mayor que el de la placa.
En la tabla se indica la correspondencia entre las
posiciones indicadas en las perillas y el uso aconsejable
para las placas.
Posición Placa normal o rápida
0
Apagado
1
Cocción de verduras, pescados
2
Cocción de papas (a vapor) sopas,
garbanzos, porotos
3
Para continuar la cocción de grandes
cantidades de alimentos, minestrones
4
Asar (mediano)
5
Asar (fuerte)
6
Dorar o alcanzar el hervor en poco
tiempo
63
Descripción del plano
Los planos vitrocerámica están dotados de 4 elementos
de calentamiento radiantes, situados por debajo del vitro.
El gráfico diseñado indica la posición de las zonas de
calentamiento, las mismas toman color rojo una vez
encendidas:
A. zonas de cocción
B. 4 espiás de calor residuo, una para cada zona de
cocción: indican que la zona correspondiente está a
una temperatura superior a 60°C, aún después que el
elemento de calentamiento fué apagado.
Utensillos de cocción
Para obtenir los mejores resultados del vuestro plano de
cocción, existen algunos sugerimientos fundamentales de
seguir durante la cocción ó en la preparación de las
comidas.
• Sobre el plano vitrocerámica pueden ser utilizados todos
tipos de cacerolas. Lo importante es que el fondo sea
perfectamente plano; cacerolas con fondos más gruesos
consienten una mejor distribución del calor.
• Utilizar ollas de díametro suficiente a cubrir completaA
mente la zona de cocción, en modo tal de garantizar la
utilización de todo el calor disponible.
A
• Asegúrense siempre que la base inferior de las ollas
B
Descripción de los elementos calentadores
•
Los elementos radiantes están compuestos por
resistencias circulares. Se vuelven rojos en 10-20
segundos.
64
sea siempre seca y limpia, para garantizar un buen
contacto y una larga duración del plano y de las ollas
mismas.
No emplear las mismas bajillas utilizadas para
quemadores a gas. La concentración del calor sobre
los quemadores a gas es tal que puede deformar el
fondo de las ollas y por lo tanto no se obtendrá nunca
el resultado deseado utilizándolas después sobre el
plano de cocción en vitrocerámica.
Consejos prácticos para la coccion en el horno
Posición de la
perilla de
selección
Comida para cocinar
Peso Posición para
Tiempo de
Posición de la Tiempo de
(Kg) la cocción en precalentamiento
perilla del
cocción
los pisos
(minutos)
termostato
(minutos)
desde abajo
Descongelación Todos los alimentos
congelados
Convencional
Pato
Asado de ternera o de vaca
Asado de cerdo
Bizcochos (de pastaflora)
Torta glaseada
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Ventilado
Pizza (en 2 niveles)
Lasañas
Cordero
Pollo asado + patatas
Caballa
Plum-cake
Hojaldre relleno con crema
(en 2 niveles)
Bizcochos (en 2 niveles)
Bizcocho (en 1 nivel)
Bizcocho (en 2 niveles)
Tortas saladas
1
1
1
1
1
1
2-4
3
2
2-4
2
2
15
10
10
10
10
10
220
200
180
180
180
170
15-20
30-35
50-60
60-75
30-35
40-50
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
2-4
2-4
2
2-4
3
10
10
10
10
15
190
180
170
170
200
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Horno Superior
Retoques de cocción
-
3/4
15
220
-
Grill
Lenguados y sepias
Broquetas de calamares y
cangrejos
Filete de merluza
Verduras a la parrilla
Bistec de ternera
Chuletas
Hamburguesas
Caballa
Tostadas
1
4
5
Max
8-10
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Asado de ternera
Pollo asado
Cordero asado
1.0
1.5
1.0
-
5
5
5
Max
Max
Max
80-90
70-80
70-80
Pollo a la parrilla
Sepias
1.5
1.5
3
3
5
5
200
200
55-60
30-35
Con asador automático
Grill ventilado
Nota: los tiempos de cocción son indicativos y se pueden modificar en base a sus gustos personales. En las cocciones al
grill o grill ventilado, la bandeja se coloca siempre en el 1° nivel a partir de abajo.
65
Mantenimiento periodico y limpieza de la cocina
Antes de efectuar cualquier operación desenchufar
siempre la cocina. Para obtener una larga duración de la
cocina es indispensable efectuar a menudo una esmerada limpieza general, teniendo en cuenta que:
• Para la limpieza no utilice aparatos a vapor.
· las partes esmaltadas y los paneles auto-limpiantes,
en caso de tenerlos, deben lavarse con agua tibia, sin
usar polvos abrasivos ni sustancias corrosivas que
podrían arruinarlas.
• El acero inox se mancha a veces cuando permanece
en contacto por largo tiempo con agua muy calcárea o
con detergentes agresivos (que contienen fósforo). Se
sugiere aclarado abundante y secado inmediato después de la limpieza. Conviene secar bien cualquier
rebosamiento de agua.
• el panel de control se debe limpiar frecuentemente para
evitar la acumulación de grasa y aceite. Se aconseja
usar una esponja o un paño de cocina suave para evitar rayar las partes esmaltadas.
Superficie plano de cocción
Antes de iniziar cualquier cocción, asegurarse que el plano esté limpio pasando arriba un paño húmedo para quitar
eventuales residuos de suciedad. Límpien regularmente
el plano con agua y detergente neutro, que no sea abrasivo. Limpiar enseguida eventuales desbordamientos para
evitar que se incrusten. Ante todo, eliminar con una
rasqueta de limpieza por ejemblo
todos los
posiblesde comida y salpicaduras de grasa (no viene en
dotación).
Producto de limpieza
Lungares de venta
Rasqueta Hojas de
recambio
Bricolage en Grandes
superficies, Ferreterias,
Drogueriás
Clean, Vitroceramic, Sidol
Inox
Grandes superficies,
Supermercados,
Drogueriás
SWISSCLEANER
Kuhn-Rikon Española
Reemplazo de la lámpara en la bóveda del horno
• Quitar a la cocina la alimentación mediante el interruptor
omnipolar utilizado para la conexión a la instalación
eléctrica, o desenchufarlo.
• Aflojar la tapa de vidrio del portalámpara;
• Desenroscar la lámpara y sustituirla con una resitencia
a alta temperatura (300°C) con las siguientes
características
- Tensión 230V
- Potencia 25W
- Casquillo E14
• Colocar de nuevo la tapa de vidrio. Volver a darle
alimentación a la cocina.
Seguidamente, y cuando la placa vitrocerámica esté templada limpiarla, preferentemente con un limpiador adecuado y papel de cocina. Aclarar con un paño mojado y secar
con ayuda de un trapo limpio. Con productos conservantes
se consigue una capa brillante que protege contra la suciedad. Si por descuido se hubieran derretido sobre la superficie de la encimera restos de papel de aluminio, elementos de material plástico, azúcar o alimentos de alto
contenido glúcidico, se eliminarán inmediatamente, con
la superficie de cocción aún caliente, utilizando para ello
la rasqueta, para evitar que la superficie sufra desperfectos. En ningún caso se utilizarán esponjillas metálicas
raspadoras ni productos de limpieza desincrustantes. También se deberá evitar el empleo de productos agresivos,
tales como limpiahornos o quitamanchas.
66
Advertências
Para garantir a eficiência e a segurança deste electrodoméstico:
• dirija-se exclusivamente a centros de assistência técnica autorizados.
• solicite sempre o emprego de peças de reposição originais
•
não toque este aparelho com mãos ou pés molhados ou
húmidos.
•
não use este aparelho descalço,
•
não use extensões, excepto com muita cautela,
extensões
•
não puxe o cabo de alimentação nem o próprio aparelho,
para tirar a ficha da tomada eléctrica.
•
não deixe este aparelho exposto a agentes
atmosféricos (chuva, sol etc.)
•
não permita que este aparelho seja usado por crianças
ou incapazes, sem vigilância.
15Antes de efectuar quaisquer operações de limpeza ou de manutenção,
desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retire a ficha
da tomada eléctrica ou desligue o interruptor do equipamento.
16 Se a superfície do vidro quebrar, desligue imediatamente o aparelho.
Para as reparações que forem necessárias, dirija-se somente a
um centro de assistência técnica autorizado e solicite que utilizem
peças de reposição originais. A desobediência das indicações
acima poderá comprometer a segurança do aparelho.
17Quando for decidido não utilizar mais este aparelho, recomenda-se,
para torná-lo inoperante, cortar o cabo de alimentação, depois de
ter desligado a ficha da tomada eléctrica. Para mais recomenda-se
neutralizar todas as peças do aparelho susceptíveis de constituir
perigo, especialmente para crianças que poderão usar para brincar
o aparelho não mais utilizado.
18 O plano de cozedura de porcelana dura resiste às flutuações de
temperatura e às batidas. Lembre-se, todavia, de que as lâminas ou
os utensílios de cozinha afiados podem quebrar a superfície do plano
de cozedura. Se isto ocorrer, tire imediatamente a ficha do fogão da
tomada e contacte o serviço de assistência local.
19 Lembre-se de que a superfície de cozedura continua quente por ao
menos meia hora após ter sido desligada. Não coloque recipientes
ou outros objectos sobre a superfície quente.
20 Evite colocar objectos sobre a superfície de vidro do plano de
cozedura.
21 Não acenda as superfícies de cozedura se houver lâminas de
alumínio ou de plástico apoiados sobre o plano de cozedura.
22 Fique longe das superfícies quentes.
23 Quando for utilizar pequenos electrodomésticos ao lado do plano
de cozedura, verifique se o cabo de alimentação não está a encostarse nas superfícies quentes.
24 Mantenha as pegas das panelas viradas para o lado interno para
evitar batidas acidentais e quedas sobre o plano de cozedura.
25 Quando acender a superfície de cozedura, coloque sempre
imediatamente uma panela sobre a superfície, para evitar que se
aqueça demasiadamente, com o risco de danificar os elementos
aquecedores.
26 Instruções preliminares. O vedante do vidro que é utilizado poderia
deixar restos de gordura sobre o próprio vidro. Lembre-se de removêla com uma normal substância detergente não abrasiva antes de
ligar o aparelho. Durante as primeiras horas de funcionamento é
possível perceber um cheiro de borracha que, de qualquer forma,
desaparecerá logo.
27 Quando o grill ou o forno estiverem a funcionar, algumas partes da
porta poderão ficar muito quentes. Mantenha as crianças afastadas.
28 controle sempre que os botões estejam na posição “o”/”o” quando
o aparelho não for utilizado;
1 Este aparelho foi concebido para utilização de tipo não profissional
no interior de moradas.
2 Antes de utilizar este aparelho leia com atenção as advertências
contidas no presente livrete porque as mesmas fornecem
importantes indicações relativas à segurança na instalação,
utilização e manutenção. Conserve este manual como referência.
3 Remova a embalagem e controle que a aparelhagem não tenha
sofrido danos durante as operações de transporte. Em caso de
dúvidas, é melhor não utilizar o aparelho e contactar um técnico
qualificado. Por questões de segurança, deixe os componentes da
embalagem (saquinhos de plástico, poliestireno, pregos, etc.) fora
do alcance das crianças.
4 O aparelho deve ser instalado por um técnico qualificado, conforme
as instruções fornecidas pelo fabricante. O fabricante exime-se de
qualquer responsabilidade por lesões ou danos a pessoas, animais
ou coisas derivados da não observação destas instruções.
5 A segurança eléctrica deste aparelho é assegurada somente quando
o mesmo estiver correctamente ligado a um eficiente sistema de
ligação à terra que esteja funcionante e da maneira estabelecida
pelas normas em vigor para segurança eléctrica. Verifique se este
requisito fundamental de segurança é sempre obedecido. Em caso
de dúvidas, contactar um técnico qualificado para que controle o
aparelho. O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade por
danos causados por uma ligação de terra defeituosa.
6 Antes de realizar a ligação do aparelho, certifique-se que os dados
da placa de identificação correspondam aos da rede de alimentação
eléctrica.
7 Controlar que a alimentação eléctrica e as tomadas sejam suficientes
para a carga total do aparelho, assim como especificado na placa dos
dados de funcionamento. Em caso de dúvidas, contactar um técnico
qualificado.
8 Para a instalação é necessário utilizar um interruptor múltiplo com
um espaço entre os contactos de pelo menos 3 mm.
9 No caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho,
mande trocar a ficha por outra de tipo adequado, por pessoal
profissionalmente qualificado. Este deverá especificamente
certificar-se que o diâmetro dos cabos da ficha seja idóneo à potência
absorvida pelo aparelho. Em geral é desaconselhada a utilização
de adaptadores, fichas múltiplas e/ou extensões. Se a utilização
for indispensável, lembre-se de utilizar somente adaptadores
simples ou múltiplos e extensões em conformidade com as normas
de segurança em vigor e de não ultrapassar o limite da capacidade
do valor de corrente, indicado no adaptador simples e nas extensões,
e o de máxima potência marcado no adaptador múltiplo.
10 Não deixe o aparelho ligado sem razão. Desligue o interruptor geral
do aparelho quando o mesmo não for ser utilizado, e feche a torneira
do gás.
11 As aberturas e as fendas utilizadas para a ventilação e a dissipação
do calor não devem ser fechadas ou tapadas.
12 O cabo de alimentação deste aparelho não deve ser substituído
pelo utilizador. Se o cabo estragar-se ou para a sua substituição,
dirija-se exclusivamente a um centro de assistência técnica
autorizado pelo fabricador.
13Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi
especificamente concebido.
Todos os demais usos (por exemplo: aquecimento de ambientes)
devem ser considerados impróprios e portanto perigosos.
O fabricante não poderá ser considerado responsável pelos danos
que houver derivantes de usos impróprios, errados ou irracionais.
14O uso de qualquer aparelho eléctrico implica obedecer algumas
regras fundamentais. Nomeadamente:
29 Se o fogão for colocado sobre um estrado, tome as providências
necessárias para que o aparelho não escorregue.
67
Instruções para a instalação
Para instalar o cabo, realize as seguintes operações:
• desatarraxe o parafuso da braçadeira e os parafusos
dos contactos
Observação: as pontes são predispostas pela fábrica
para ligação a 230 V monofásico (fig. A).
• para efectuar as ligações eléctricas das fig. C e fig. D,
utilizar as duas pontes situadas dentro da caixa (fig. B
- referênciaP”)
• fixe o cabo de alimentação na apropriada braçadeira e
feche a tampa.
As seguintes instruções são destinadas ao instalador
qualificado, para que possa efectuar as operações de
instalação, regulação e manutenção técnica do modo mais
correcto e em conformidade com as normas em vigor.
Importante:quaisquer intervenções de regulação,
manutenção etc. precisam ser efectuadas com o aparelho
desligado da electricidade.
Posicionamento
Este fogão é dotado de grau de protecção contra
aquecimentos excessivos de tipo X, portanto é possível
instalá-lo ao lado de móveis cuja altura não ultrapasse a
do plano de trabalho.
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
N
L
1
3
5
4
2
Nivelamento (presente somente em alguns modelos)
Na parte inferior do aparelho encontram-se 4 pés de apoio
com parafusos que possibilitam melhorar o nivelamento
do aparelho, se for necessário. É indispensável o aparelho
estar posicionado de maneira uniforme.
Fig. A
P
N
L3
L2
Montagem das patas (presente somente em alguns
modelos)
São fornecidas pernas a serem montadas encaixadas em
baixo da base do forno.
L1
Fig. B
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
N
L2 L1
1
3
5
2
4
Fig. C
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
N
L3 L2 L1
1
3
5
4
2
Montagem do cabo de fornecimento
Abertura da caixa de bornes:
• Utilize uma chave de fenda, para fazer alavanca nas
linguetas laterais da tampa da caixa de bornes;
• Puxe e abra a tampa da caixa de bornes.
Fig. D
Ligação do cabo de fornecimento à rede eléctrica
Monte uma ficha normalizada no cabo, apropriada à carga
indicada na placa de características. Em caso de ligação
directa à rede, é preciso interpor entre o aparelho e a rede
um interruptor omnipolar com abertura mínima entre os
contactos de 3 mm, dimensionado à carga e de acordo
com as normas em vigor (o fio de terra não deve ser
interrompido pelo interruptor).
68
O cabo de alimentação deve estar posicionado de modo
que não chegue, em nenhum ponto, a uma temperatura
superior de 50°C à ambiente.
Antes de efectuar a ligação, certifique-se que:
• a válvula limitadora e a instalação doméstica possam
suportar a carga aparelho (veja a placa de identificação);
• a instalação de alimentação possua uma ligação à terra
eficaz conforme as normas e as disposições da lei;
• à tomada ou ao interruptor omnipolar haja fácil acesso
com o electrodoméstico instalado.
O fogão com forno a multifuncional
A
B
C
D
H
L
M
N
O
P
S
Painel
Grade prateleira do forno
Tabuleiro pingadeira ou prato de cozedura
Pés reguláveis
O indicador de funcionamento das chapas eléctricas
Botão de selecção forno
Selector do termostato
botões de comando das chapas eléctricas
O indicador do termostato do forno
O programador de cozedura electrónico
O selector do contador de minutos
O
L
B
C
D
H
M
S
O
L
A
N
H
M
P
N
69
D
Características técnicas
Forno
Tensão e Frequência
230V / 400V 3N~ 50/60Hz ou 50Hz
(vide a placa das características)
Medidas (AxLxP): 32x40x43,5 cm
Volume: 56 litros
Absorção Máx. Forno: 2250 W
ETIQUETA DE ENERGIA
Consumo de energia com convecção Forçada
função de aquecimento: Ventilado
Consumo de energia da declaração de Classe com convecção
Natural
Medidas úteis da gaveta estufa:
largura 46
profundidade 42
altura 8.5
7
Plano de Cozedura Eléctrico
Atrás à direita: 2100 W
Para a frente à direita: 1200 W
Para a frente à esquerda: 1700 W
Atrás à esquerda: 1200 W
Absorção Máx. Plano de Cozedura Eléctrico: 6200 W
função de aquecimento:
Estático
Este aparelho está em conformidade com as seguintes
Directivas da Comunidade Europeia:
2006/95/EC de 12/12/06 (Baixa Tensão) e sucessivas
modificações;
2004/108/EC de 15/12/04
(Compatibilidade
Electromagnética) e sucessivas modificações;
- 93/68/CEE de 22/07/93 e modificações sucessivas.
-
2002/96/CE
A directiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) prevê que
os electrodomésticos não devem ser eliminados no normal
fluxo dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos não mais
utilizados devem ser recolhidos separadamente para
optimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais
que os compõem e impedir potenciais danos à saúde e ao
meio ambiente. O símbolo da lixeira cancelada está
indicado em todos os produtos para lembrar o dever de
colecta selectiva.
Para maiores informações sobre a correcta eliminação dos
electrodomésticos, os proprietários poderão contactar o
serviço de colecta público ou os revendedores.
70
Instruções para a utilização
A selecção das várias funções existentes no fogão é
realizada mediante os dispositivos e componentes de
comando situados no próprio painel.
especialmente para comidas delicadas que não se devem
aquecer, tais como por exemplo: tortas geladas, doces de
creme ou de nata, doces de frutas. O tempo de
descongelamento diminui pela metade. No caso de carnes,
peixes ou pão, é possível acelerar se utilizar a função
“cozedura múltipla” e definir a temperatura entre 80° e 100°C.
Atenção: A primeira vez que o acender, aconselhamos
deixar aproximadamente meia hora o forno a funcionar
vazio com o termostato no máximo e a porta fechada.
Depois que passar este prazo, desligue-o, abra a porta e
ventile a cozinha. O cheiro que pode ser sentido durante
esta operação é por causa da evaporação das substâncias
utilizadas para proteger o forno durante o tempo desde a
produção até a instalação do aparelho.
Forno Estático
Posição do botão do termostato “M”: Entre 60°C e Max.
Nesta posição acendem-se os dois elementos
aquecedores o inferior e o superior. É o clássico forno da
vovó que entretanto foi melhorado a um nível excepcional
de distribuição da temperatura e de diminuição dos
consumos. O forno estático continua insuperável se forse cozer pratos com ingredientes constituídos por dois ou
mais elementos que combinem-se para formarem um prato
único, como por exemplo: couves com costeleta de porco,
bacalhau com hortaliças, peixe com hortaliças, carne de
vitela com arroz etc. ... Obtêm-se óptimos resultados na
preparação de pratos a base de carne de vaca ou vitela,
tais como: carne na brasa, febras, gulasch, caça, coxa e
lombo de porco etc. ... que necessitarem de cozedura lenta
e frequentemente deitar-lhes líquidos. Em todo o caso
continua a ser o melhor sistema de cozedura para doces,
frutas e para pratos com recipientes tampados específicos
para assar no forno. Na cozedura com forno estático, utilize
apenas uma prateleira, porque se empregar mais de uma,
a distribuição da temperatura será má. Se utilizar mais de
uma prateleira, a disposição das prateleiras poderá
equilibrar a quantidade de calor entre a parte superior e a
inferior. Se a cozedura precisar de mais calor por baixo ou
por cima, utilize respectivamente as prateleiras superiores
ou inferiores.
Atenção: Utilize a primeira prateleira de baixo, e coloque
o tabuleiro fornecido para colectar molhos e/ou gordura,
somente no caso de cozeduras no grill ou com o espeto
giratório (existente apenas em alguns modelos). Para as
demais cozeduras nunca utilize a primeira prateleira de
baixo e nunca encoste objectos no fundo do forno enquanto
estiver a cozer porque poderá causar danos à pintura.
Coloque sempre os seus recipientes de cozedura
(recipientes resistentes ao fogo, películas em alumínio etc.
etc.) sobre a grade fornecida com o aparelho,
apropriadamente encaixada nos carris do forno.
Bloqueio da porta
Alguns modelos dispõem de um “bloqueio da porta”
posicionado entre o painel de comandos e a porta do forno.
Para abrir a porta do forno, pressione para baixo o botão
“A” como indicado na figura.
Forno Ventilado
Posição do botão do termostato “M”: Entre 60°C e Max.
Ligam-se os elementos aquecedores e entra em
funcionamento a ventoinha. Como o calor é constante e
uniforme em todo o forno, o ar coze e cora os alimentos
de maneira uniforme em todos os pontos. É possível cozer
contemporaneamente pratos mesmo diferentes, desde que
as temperaturas de cozedura sejam similares. É possível
utilizar até 2 prateleiras contemporaneamente no máximo,
a obedecer as advertências apresentadas no parágrafo
“Cozedura contemporânea em mais de uma prateleira”.
Esta função é especialmente indicada para pratos
gratinados ou para pratos que necessitarem de cozedura
durante bastante tempo, como por exemplo: lasanha,
macarrão com molho denso, frango assado com batata
etc. ... Obtêm-se notáveis vantagens ao assar carne porque
a melhor distribuição da temperatura possibilita empregar
temperaturas mais baixas que redizem a dispersão da
humidade natural e a carne fica mais macia e diminui
menos de peso. O modo ventilado é especialmente
aconselhado para peixe, que pode ser cozido com poucos
temperos, mantendo inalterados o seu aspecto e sabor.
Sobremesas: resultados seguros são obtidos ao assar
bolos com levedo. A função “ventilado” também pode servir
para degelar rapidamente carnes brancas ou vermelhas ou
pão, se a temperatura for colocada em 80 °C. Para degelar
comidas mais delicadas, coloque a 60° C, ou empregue
apenas a circulação de ar frio com o selector termostato
deixado em 0°C.
A
Obs.: Nos aparelhos dotados de programador electrónico,
para utilizar o forno eléctrico, carregue
contemporaneamente as teclas
e
(no visor
aparecerá o símbolo
de cozedura desejada.
) antes de seleccionar a função
Os botões do forno
O forno de múltiplas funções une em um único aparelho
as vantagens dos tradicionais fornos de convecção natural:
“estáticos” às dos modernos fornos de convecção forçada:
“ventilados”. É um aparelho extremamente versátil que
possibilita escolher de maneira fácil e segura entre os 5
métodos diferentes de cozedura. A selecção das várias
funções proporcionadas é realizada mediante os botões
de selecção “L” e do termostato “M” que há no painel.
Forno para “Descongelar”
Posição do botão do termostato “M”: qualquer uma
A ventoinha situada no fundo do forno faz circular o ar a
temperatura ambiente ao redor dos alimentos. É indicado
para descongelar quaisquer tipos de comida, mas
71
Forno “de cima”
Posição do botão do termostato “M”: Entre 60°C e Max.
Acende-se o elemento aquecedor superior.
Esta função pode ser utilizada para retoques na cozedura.
A luz do forno
Acende-se girando o selector “L” no símbolo , ilumina o
forno e permanece acesa enquanto estiver a funcionar
qualquer dos elementos eléctricos de aquecimento do forno.
Grill
Posição do botão do termostato “M”: Max.
Acende-se o elemento aquecedor superior central e activase o espeto giratório.
A temperatura muito alta e directa do grill possibilita corar
imediatamente a superfície dos alimentos que, como
obstruem a saída dos líquidos, mantém o interior mais macio.
A cozedura no grill é especialmente aconselhada para os
pratos que necessitarem de alta temperatura na superfície:
bifes de vitela ou vaca, entrecôte, filés, hambúrgueres et, ...
Cozer com a porta do forno fechada , excepto se empregar
o espeto giratório.
Alguns exemplos de utilização estão apresentados na
parágrafo “Conselhos práticos para a cozedura”.
Indicador termostato (O)
Indica a fase de aquecimento do mesmo, apaga-se para
indicar que dentro do forno a temperatura chegou à definida
mediante o botão. Nesta altura esta luz acende-se e apagase a indicar que o termostato está a funcionar
correctamente para manter constante a temperatura do
forno.
O contador de minutos(S)
Para utilizar o contador de minutos é necessário dar corda
na campainha, ao rodar o botão “S” de uma volta quase
completa na direcção horária
4;
e, em seguida, volte
para trás 5, defina no tempo que desejar ao coincidir a
referência fixa do pequeno painel com o número
correspondente aos minutos desejados.
Grill Ventilado
Posição do botão do termostato “M”: Entre 60°C e 200°C.
Liga-se o elemento aquecedor superior central e começa a
funcionar a ventoinha.
Une a irradiação térmica unidireccional com a circulação
forçada do ar no interior do forno. Deste modo impede-se a
queimadura da superfície dos alimentos ao aumentar-se o
poder de penetração do calor. Obtém-se resultados excelentes
mediante o grill ventilado para espetinhos mistos de carne e
verduras, chouriços, costelas de porco, costeletas de carneiro,
frango piri-piri, codornas à salva, filés de porco etc. ...
Realize as cozeduras “gratinadas” com a porta do forno
fechada.
O modo “gratinado” é insuperável para cozer fatias de cherne,
de atum, de peixe espada, chocas recheadas etc. ...
Ventilação de arrefecimento
Para diminuir as temperaturas externas, alguns dos
modelos são equipados com uma ventoinha de
arrefecimento que gera um jacto de ar que sai entre o
painel frontal e a porta do forno.
Observação: depois de acabar a cozedura, a ventoinha
continua a funcionar até o forno arrefecer
suficientemente.
O espeto giratório
Para ligar o espeto giratório proceda da seguinte maneira:
a) coloque o tabuleiro colector na 1ª prateleira;
b) encaixe o apoio específico do espeto giratório na 3ª
prateleira e coloque o espeto enfiado através do apropriado
furo, no espeto giratório situado atrás do forno;
c) accione o espeto rotatório, seleccione com o selector “L”
a posição
.
72
O programador de cozedura electrónico
Possibilita programar o forno ou o grill nos funcionamentos:
• início posterior da cozedura com duração estabelecida;
• início imediato com duração estabelecida;
• contador de minutos.
Função das teclas :
: contador de minutos.
: duração da cozedura
A letra “A” acesa recorda que foi realizada programação
de duração e de final de cozedura com funcionamento
automático. Nesta altura, o forno acende-se
automaticamente às 12:30 de modo que termine depois
de 30 minutos. Quando o forno estiver aceso, aparece a
panelinha acesa
durante toda a duração da
cozedura. A qualquer momento, se for premida a tecla
, é possível visualizar a duração programada; se for
: final da cozedura
: programação adiantar tempos
: programação atrasar tempos.
visualiza-se a hora de final de
premida a tecla
cozedura.
No final da cozedura, tocará o sinal acústico; para
interrompê-lo prima uma tecla qualquer excepto as
e .
teclas
Como acertar o relógio digital
Depois da ligação à rede eléctrica ou depois de falta de
corrente, o mostrador piscará com : 0.00
e
e
• Prima contemporaneamente as teclas
sucessivamente (dentro de 4 segundos) mediante as
e
acerte a hora exacta.
teclas
Com a tecla
o tempo aumenta.
o tempo diminui.
Com a tecla
Se for preciso acertar a hora, repita a operação acima
descrita.
Início imediato com duração estabelecida
Se for programada somente a duração (pontos 1 e 2 do
parágrafo “Início cozedura posterior com duração
estabelecida”) a cozedura iniciará imediatamente.
Para anular uma cozedura já programada
e
simultaneamente.
Carregue nas teclas
Função contador de minutos
No funcionamento contador de minutos é programado o
momento a partir do qual começa uma contagem
regressiva. Esta função não comanda para acender nem
apagar o forno, somente emite um alarme acústico quando
o tempo esgotar-se.
Funcionamento manual do forno
Depois de ter regulado a hora, o programador passa
automaticamente para a posição manual.
Observação: Para voltar ao funcionamento manual, depois
de
cada
cozedura
“Automática”
prima
e
.
contemporaneamente as teclas
Prima a tecla
Início da cozedura posterior com duração
estabelecida
É preciso programar a duração da cozedura e a hora de
final da cozedura. Suponhamos que o ecrã indique 10:00
horas.
1. Girar os botões de comando do forno para a função e a
temperatura desejada (por exemplo : forno estático, 200°
C).
2. Carregue na tecla
e sucessivamente (dentro de 4
segundos) mediante as teclas
e
programe a
duração desejada. Suponhamos programar uma
cozedura de 30 minutos; aparece:
, aparece:
Em seguida, mediante as teclas
e
programe o tempo
desejado
Solte a tecla, o tempo partirá no segundo exacto, no ecrã
aparece a hora actual.
No final do tempo tocará um sinal acústico que pode ser
parado se for premida uma tecla qualquer (excepto as
e ) e o símbolo
apaga-se.
teclas
A
Correcção e cancelamento dos dados
• É possível mudar os dados programados a qualquer
momento, carregando na tecla correspondente e na tecla
ou .
• Ao cancelar a duração de cozedura, cancela-se
automaticamente também o final do funcionamento e
vice-versa.
• No caso de funcionamento programado, o aparelho não
aceita tempos de final de cozedura anteriores ao de
início de cozedura propostos pelo próprio aparelho.
Ao soltar a tecla, depois de 4 segundos, aparece
novamente a hora actual com o símbolo
e a letra
“A” (AUTO).
3. Prima a tecla
e sucessivamente prima as teclas
e
até programar a hora do final da cozedura
desejada, suponhamos às 13:00.
A
Regulação volume sinal acústico
Depois de ter escolhido e confirmado as regulações do
relógio mediante a tecla , é possível regular o volume
do sinal sonoro de alarme.
4. Ao soltar a tecla, no ecrã, depois de 4 segundos,
aparece a hora actual:
A
73
Conselhos práticos para a cozedura
superfície, por exemplo, é ideal para doirar massa assada
no fim da cozedura. Ao utilizar esta função, coloque a
grelha na 2a ou 3a prateleira a partir de baixo (veja a tabela
de cozedura), posteriormente, para a colecta da gordura
derretida e para evitar formar fumo, coloque a bandeja
pingadeira na 1a prateleira a partir de baixo.
Importante: efectue a cozedura no “Gratin”com a porta
do forno fechada; desta maneira obterá, além de melhores
resultados, uma sensível economia de energia
(aproximadamente 10 %). Quando utilizar esta função, é
recomendável colocar o termostato em 200°C, porque esta
é a condição de melhor performance, que se baseia na
irradiação de raios infravermelhos. Entretanto isto não quer
dizer que não é possível utilizar temperaturas mais baixas,
é suficiente colocar o selector do termostato na
temperatura desejada. Portanto os melhores resultados
na utilização das funções de grill são obtidas se
colocar a grelha nas últimas prateleiras a partir de
baixo (veja a tabela de cozedura) posteriormente, para
a colecta da gordura derretida e para evitar formar
fumo, coloque a bandeja pingadeira fornecida na
primeira prateleira a partir de baixo.
O forno coloca à sua disposição uma vasta gama de
possibilidades que permitem cozinhar todos os alimentos
da melhor maneira. O tempo e a experiência permitirão
aproveitar ao máximo este aparelho tão versátil, portanto
as seguintes observações constituem apenas indicações
gerais que poderão ser ampliadas com a experiência
pessoal.
Pré-aquecimento
Se for necessário aquecer previamente o forno, em geral
todas as vezes que for assar pratos com levedo, é possível
“ventilado” que possibilita chegar à
utilizar a função
temperatura desejada em pouco tempo e com baixos
consumos.
Depois de colocar o que for assar dentro do forno, será
possível passar para a função de cozedura mais indicada.
Cozedura simultânea em várias prateleiras
Se quiser cozinhar em duas prateleiras, utilize somente a
“ventilado”que é a única que consente esta
função
possibilidade.
• O forno é equipado com 5 prateleiras. Na cozedura
ventilada utilize duas das três prateleiras, a primeira
de baixo e a última em cima estão atingidas
directamente pelo ar mais quente que poderá provocar
queimaduras nos alimentos delicados;
• Utilize normalmente a 2a e a 4a prateleira a partir de
baixo, coloque na 2a prateleira os alimentos que
requerem mais calor. Por exemplo no caso da cozedura
dum assado de carne simultaneamente com outros
alimentos, coloque o assado na 2a prateleira, e deixe
a 4a para alimentos mais delicados;
• Na cozedura simultânea de alimentos que têm tempos
e temperaturas de cozedura diferentes, marque uma
temperatura intermediária entre as duas, coloque os
alimentos mais delicados na 4a prateleira e tire primeiro
do forno o alimento com tempo de cozedura mais rápido;
• Utilize a bandeja pingadeira na prateleira de baio e a
grelha na de cima;
Cozedura de sobremesas
Na cozedura de sobremesas coloque-as sempre no forno
já quente, depois de ter aguardado o fim do préaquecimento, indicado pela luz vermelha “O” que se apaga.
Não abra a porta durante a cozedura, para evitar que o
doce abaixe-se. Em geral:
Bolo muito seco
A próxima vez aumentar a temperatura de 10°C e
reduzir o tempo de cozedura
O bolo abaixou-se
Utilizar menos líquido ou abaixar a temperatura de
10°C.
Utilização do grill
O forno multifuncional põe à disposição 2 possibilidades
diferentes de grelhar.
“grill”, com a porta fechada, coloque
Utilize a função
o alimento no centro da grade colocada na 3a ou na 4a
prateleira a partir de baixo. Para colectar o molho e/ou a
gordura, coloque na 1a prateleira a bandeja pingadeira
fornecida. Quando for utilizar esta função, é recomendado
configurar o nível de energia no máximo, entretanto é
possível deixa em níveis mais baixos, é suficiente colocar
o selector do termostato na temperatura que desejar.
, na
Nos modelos equipados de espeto giratório
função “grill” é possível utilizar o jogo de espeto fornecido.
Neste caso, coza com a porta do forno fechada e coloque
o jogo de espeto na 3a prateleira (a partir de baixo) e a
bandeja pingadeira na 1a para colectar o molho e/ou
“Grill ventilado”, , exclusivamente
gordura. A função
com a porta fechada, é utilíssima para grelhadas rápidas,
distribui o calor emitido pelo grill e assim possibilita
contemporaneamente doirar a superfície e também cozer
bem a parte de baixo. Também é possível utilizá-la na parte
final da cozedura de pratos que necessitarem doirar a
Bolo escuro por cima
Colocá-lo a uma altura inferior, seleccionar uma
temperatura mais baixa e deixá-lo cozer mais tempo.
Boa cozedura por fora mas mole por dentro
Utilizar menos líquido, reduzir a temperatura, aumentar
o tempo de cozedura.
O doce não se solta da forma
Unte bem a forma e deite também na mesma um
pouco de farinha ou utilize papel de forno.
"Assei em várias prateleiras (na função "ventilado")
e não tudo assou-se uniformemente"
Regule para uma temperatura mais baixa. As
prateleiras empregadas contemporaneamente podem
ser tiradas a medida que ficarem prontas.
74
Cozedura de peixe ou carne
Para carnes brancas, aves e peixe utilize temperaturas
entre 180 °C e 200 °C.
Para a carne ficar bem cozida por fora e conservar o suco
por dentro, é melhor começar com uma temperatura alta
(200°C-220°C) por pouco tempo, para depois diminuí-la
sucessivamente.
Em geral, quanto maior for o pedaço de carne a ser assado,
menor deverá ser a temperatura e mais longo o tempo de
cozedura. Coloque a carne a ser cozida no meio da grelha
e o tabuleiro que recolhe a gordura debaixo da grelha.
Instale a grelha na parte central do forno. Se desejar mais
calor de baixo, use as prateleiras mais baixas. Para obter
assados saborosos (especialmente patos e caça), coloque
uma camada de banha ou toucinho na carne, de modo
que esteja na parte superior.
Cozedura de pizza
Para uma boa cozedura de pizzas utilize a função
“ventilado”:
• Aqueça previamente o forno pelo menos 10 minutos.
• Utilize uma forma de alumínio leve, apoie-a na grelha
do forno. Se utilizar a bandeja pingadeira aumentará os
tempos de cozedura e dificilmente será obtida uma pizza
crocante.
• Não abra frequentemente o forno durante a cozedura.
• No caso de pizzas com muita cobertura (capricciosa,
quatro estações), é aconselhável colocar o queijo
mozzarella na metade da cozedura.
• Na cozedura de pizzas em duas prateleiras, utilize a
2a e a 4a com temperatura de 220°C e coloque-as dentro
depois de ter aquecido o forno pelo menos durante 10
minutos.
Conselhos práticos para a utilização da placa de vitrocerâmica
O indicador de funcionamento das chapas eléctricas (H)
Estará aceso quando tiver sido colocado a funcionar qualquer
do elementos eléctricos de aquecimento do plano de cozedura
que possuir chapas eléctricas.
Os botões de comando das chapas eléctricas do
plano de cozedura (N)
Os fogões podem ser equipados com chapas eléctricas
normais ou rápidas em várias combinações (as chapas
rápidas distinguem-se das demais pela marca vermelha no
centro). Para evitar dispersão de calor e danos às chapas é
bom utilizar recipientes com fundo chato e de diâmetro não
inferior ao da chapa. Na tabela estão indicadas as
correspondências entre as posições indicadas nos botões e
a utilização para a qual as chapas são aconselhadas.
Posição Placa normal ou rápida
0
Apagado
1
Cozedura de legumes, verdes ou de peixe
2
Cozedura de batatas (em vapor), sopas,
grão de bico, feijão
3
Para continuar a cozedura de grandes
quantid. de alimentos , minestroni
4
Estufar (médio)
5
Estufar (forte)
6
Tostar ou ferver em pouco tempo
75
Instruções para a utilização do plano de cozedura de cerâmica
Descrição
O plano de cozedura é equipado com 4 elementos
aquecedores radiantes. Estes aquecedores são
incorporados abaixo da superfície do plano de cozedura
(zonas que tornam-se vermelhas durante o funcionamento):
A. Elementos aquecedores radiantes
B. Luzes que indicam se a temperatura dos aquecedores
correspondentes supera os 60°C, mesmo se a zona
do plano de cozedura está desligada.
A
Instruções de utilização do plano de cozedura em
vitrocerâmica
Para obter as melhores performances do plano de
cozedura, seguir algumas regras fundamentais durante a
cozedura e a preparação dos pratos.
· Sobre os planos em vitrocerâmica é possível utilizar
todos os tipos de panelas e frigideiras. Todavia, a
superfície inferior deve ser perfeitamente plana.
Naturalmente, quanto mais o fundo da panela ou da
frigideira for grosso, mais uniformemente será
distribuído o calor.
A
B
Descrição dos elementos aquecedores
Os elementos aquecedores radiantes são constituídos
por elementos aquecedores circulares que tornam-se
vermelhos somente 10-20 segundos após o acendimento.
·
Controlar que a base da panela cubra completamente
a coroa: isto consentirá de aproveitar totalmente o calor
produzido.
·
Controlar que a base da panela esteja sempre seca e
limpa: isto garante não apenas que o contacto seja
aquele ideal, mas também que as panelas e os planos
de cozedura tenham um alonga duração.
Não utilizar as mesmas panelas que são utilizadas para
a cozedura sobre os queimadores de gás, pois a força
do calor destes últimos poderia deformar a base da
panela e a mesma não dará os mesmos resultados se
for utilizada sobre um plano de cozedura em vidro
cerâmica.
·
76
Conselhos práticos para a cozedura
Posição do botão de
selecção
Alimento a ser cozido
Descongelamento
Todos os alimentos
congelados
Estático
Pato
Carne de vitela ou vaca
assada
Carne de porco assada
Biscoitos (de massa tenra)
Tortas doces
Pizza (em 2 prateleiras)
Lasanha
Cordeiro
Frango assado + batatas
Cavala
Plum cake
Bignés (em 2 prateleiras)
Biscoitos (em 2 prateleiras)
Pão-de-ló (em 1 prateleira)
Pão-de-ló (em 2 prateleiras)
Tortas salgadas
Retoques na cozedura
Ventilado
Forno "de cima"
Grill
Grill Ventilado
Linguado e chocas
Espetinhos de calamares e
camarão
Filé de bacalhau
Verduras na grelha
Bife de vitela
Costeletas
Hambúrgueres
Cavala
Tostas
Com espeto giratório
Vitela no espeto
Frango no espeto
Cordeiro no espeto
Frango na grelha
Chocas
Peso
(Kg)
Posição de
cozedura
prateleiras
baixas
Tempo de préaquecimento
(minutos)
Posição do
botão do
termostato
Tempo de
cozedura
(minutos)
1
3
15
200
65-75
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
-
3
3
3
3
2-4
3
2
2-4
2
2
2-4
2-4
2
2-4
3
3/4
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
200
200
180
180
220
200
180
180
180
170
190
180
170
170
200
220
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
50-60
60-75
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
1
4
5
Max
8-10
1
1
1
1
1
1
1
n.°4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.0
1.5
1.0
1.5
1.5
3
3
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
200
200
80-90
70-80
70-80
55-60
30-35
Obs.: os tempos de cozedura são indicativos e poderão serem modificados em função dos próprios gostos pessoais. Para cozedura no
a
grill ou no grill ventilado, é necessário colocar a bandeja pingadeira sempre na 1 prateleira a partir de baixo.
77
Manutenção ordinária e limpeza do fogão
Antes de qualquer destas operações, desligue o fogão
da electricidade. Para que o fogão tenha longa vida, é
necessário efectuar frequentemente uma limpeza geral,
especialmente cuidada, a levar em conta que:
• Nunca utilize equipamento de limpeza a vapor ou
de alta pressão para limpar a aparelhagem.
• as peças esmaltadas e os painéis de limpeza
automática, se houver, devem ser lavados com água
morna, sem utilizar pós abrasivos nem substâncias
corrosivas que poderão estragá-los.
• o interior do forno deve ser limpado, com uma
determinada regularidade, enquanto ainda estiver
morno, com água quente e detergente, em seguida
enxagúe-o e enxugue-o cuidadosamente.
• O aço inoxidável pode ficar manchado se permanecer
por longo tempo em contacto com água muito calcária
ou com detergentes agressivos (que contêm fósforo).
É aconselhado enxaguar com água abundante e
enxugar depois da limpeza. Para mais é bom enxugar
eventuais vazamentos de água.
• Limpar o vidro da porta com esponjas e produtos não
abrasivos e enxugue com um pano macio; não usar
materiais ásperos, abrasivos ou espátulas metálicas
afiadas que podem arranhar a superfície e partir o vidro.
FIG A
Detergente para
vidro-cerâmica
FIG B
Fontes de abastecimento
Raspador a lâmina Passatempos e construçôes
Stahl-Fix
SWISSCLEANER
WK TOP
Artigos domésticos,
Bricolage,
Ferramenta,Gêneros alimentares
Troca da lâmpada do compartimento do forno
• Desligue o forno da rede de alimentação através do
interruptor omnipolar utilizado para a ligação do forno
ao sistema eléctrico, ou desligue a ficha, se for
acessível;
• Desatarraxe a tampa em vidro do bocal da lâmpada;
• Desenrosque a lâmpada e troque-a por uma resistente
a altas temperaturas (300°C) com estas características:
- Tensão 230 V.
- Potência 25 W
- Engate E14
• Monte novamente a tampa em vidro e restabeleça a
ligação eléctrica do forno.
Limpeza da superfície do plano de cozedura
Antes de cozinhar, a superfície do plano de cozedura
deveria ser sempre limpa com um pano húmido para
remover o pó ou as partículas de alimento resíduas. A
superfície do plano de cozedura deve ser limpa
regularmente com uma solução de água morna e
detergente não agressivo. Periodicamente poderia ser
necessário utilizar um produto apropriado específico
para a limpeza do plano de vitrocerâmica. Remover
em primeiro lugar os restos de alimentos e de gordura
derramados com uma espátula para vidros, de preferência
do tipo com lâmina tipo navalha * (não fornecida
com o produto) ou, em alternativa, do tipo com lâmina fixa
(Fig. A).
Em seguida, limpe o plano de cozedura enquanto ainda
estiver quente com um papel absorvente e um produto
detergente adapto. Em seguida, enxaguar e enxugar com
um pano limpo. No caso em que um pedaço de plástico ou
uma lâmina de alumínio tenham-se acidentalmente fundido
na superfície do plano, remova-os imediatamente da zona
de cozedura quente utilizando uma espátula, para evitar
estragar a superfície. Efectue as mesmas operações no
caso em de derrame de açúcar ou alimentos com um alto
teor de açúcar. Não usar esponjas de aço ou abrasivas de
nenhum tipo. Também os produtos para a limpeza
corrosivos, como os spays para fornos ou tira-manchas
não devem ser utilizados (Fig. B).
78
79
Cucina con forno multifunzione e piano VTC (Russia)
08/10 - 195048881.04
viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN) Italy
tel. +39 0732 6611
www.indesit.com
Download PDF

advertising