GB
Hammer Drill
INSTRUCTION MANUAL
UA
ɍɞɚɪɧɢɣ ɞɪɢɥɶ
ȱɇɋɌɊɍɄɐȱə Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ
PL
Wiertarka udarowa
INSTRUKCJA OBSàUGI
RO
Maúină de găurit
MANUAL DE INSTRUCğIUNI
DE
Schlagbohrmaschine
BEDIENUNGSANLEITUNG
HU
Ütvefúró
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK
VĚtacie kladivo
NÁVOD NA OBSLUHU
CZ
PĜíklepová vrtaþka
NÁVOD K OBSLUZE
HP1630
HP1631
1
A
1
B
2
1
1
1
008893
2
008898
3
008894
1
2
1
4
1
008895
5
015196
6
015197
1
1
3
2
7
008897
8
008899
2
9
001302
ýESKÝ (originální návod k obsluze)
Legenda všeobecného vyobrazení
1-1. SpoušĢ
1-2. Blokovací tlaþítko
2-1. PĜepínací páþka smČru otáþení
3-1. Páþka pĜepínání provozního režimu
4-1. Boþní rukojeĢ
5-1. Klíþ sklíþidla
6-1. Objímka
6-2. Prstenec
7-1. HloubkomČr
7-2. Boþní rukojeĢ
7-3. Základna rukojeti
9-1. Vyfukovací nástroj
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Beton
Výkony
HP1630
HP1631
16 mm
16 mm
Ocel
13 mm
13 mm
DĜevo
30 mm
30 mm
-1
Otáþky bez zatížení (min )
0 - 3 200
0 - 3 200
PĜíklepĤ za minutu
0 - 48 000
0 - 48 000
Celková délka
296 mm
295 mm
Hmotnost netto
2,1 kg
2,0 kg
TĜída bezpeþnosti
/II
/II
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zmČnám bez upozornČní.
• Technické údaje se mohou pro rĤzné zemČ lišit.
• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003
ENG901-1
ENE039-1
Urþení nástroje
Nástroj je urþen k pĜíklepovému vrtání do cihel, betonu a
kamene a dále pro bezpĜíklepové vrtání do dĜeva, kovĤ,
keramických materiálĤ a plastĤ.
•
•
ENF002-1
Napájení
Nástroj lze pĜipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
napČtím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a
mĤže pracovat pouze s jednofázovým stĜídavým
napČtím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a mĤže být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodiþe.
•
•
ENG905-1
Hluþnost
Typická vážená hladina hluku (A) urþená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (LpA): 97 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 108 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zmČĜena
v souladu se standardní testovací metodou a mĤže
být využita ke srovnávání náĜadí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovnČž využít
k pĜedbČžnému posouzení vystavení jejich vlivu.
VAROVÁNÍ:
Emise vibrací bČhem skuteþného používání
elektrického náĜadí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zpĤsobu
použití náĜadí.
Na základČ odhadu vystavení úþinkĤm vibrací v
aktuálních podmínkách zajistČte bezpeþnostní
opatĜení k ochranČ obsluhy (vezmČte v úvahu
všechny þásti pracovního cyklu, mezi nČž patĜí
kromČ doby pracovního nasazení i doba, kdy je
náĜadí vypnuto nebo pracuje ve volnobČhu).
ENH101-14
Pouze pro zemČ Evropy
Používejte ochranu sluchu
Prohlášení ES o shodČ
Spoleþnost Makita Corporation jako odpovČdný
výrobce prohlašuje, že následující zaĜízení Makita:
Popis zaĜízení:
PĜíklepová vrtaþka
ý. modelu/ typ: HP1630,HP1631
vychází ze sériové výroby
A vyhovuje následujícím evropským smČrnicím:
2006/42/EC
ZaĜízení bylo rovnČž vyrobeno v souladu s následujícími
normami þi normativními dokumenty:
EN60745
ENG900-1
Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový souþet tĜí os) urþená
podle normy EN60745:
Pracovní režim: Pøíklepové vrtání do betonu
Emise vibrací (ah,ID) : 17,0 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2
Pracovní režim: vrtání do kovu
Emise vibrací (ah,D) : 2,5 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2
32
9.
Technická dokumentace je k dispozici u našeho
autorizovaného zástupce v EvropČ:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
NČkteré materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. PĜeþtČte
si bezpeþnostní materiálové listy dodavatele.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
30.1.2009
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základČ opakovaného
používání)
vedly
k
zanedbání
dodržování
bezpeþnostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
nebo
nedodržení
bezpeþnostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze mĤže zpĤsobit vážné zranČní.
000230
Tomoyasu Kato
Ĝeditel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
GEA010-1
Obecná bezpeþnostní
upozornČní k elektrickému náĜadí
UPOZORNċNÍ
PĜeþtČte
si
všechna
bezpeþnostní upozornČní a pokyny. PĜi nedodržení
upozornČní a pokynĤ mĤže dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážnému zranČní.
Všechna upozornČní a pokyny
uschovejte pro budoucí potĜebu.
si
GEB003-5
BEZPEýNOSTNÍ UPOZORNċNÍ K
VRTACÍMU KLADIVU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BČhem
pĜíklepového
vrtání
používejte
ochranu sluchu. PĜílišný hluk mĤže zpĤsobit
ztrátu sluchu.
Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je
k náĜadí dodáno. Ztráta kontroly nad náĜadím
mĤže zpĤsobit zranČní.
PĜi práci v místech, kde mĤže dojít ke kontaktu
Ĝezacího pĜíslušenství se skrytým elektrickým
vedením nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické náĜadí za izolované þásti
držadel. ěezací pĜíslušenství mĤže pĜi kontaktu s
vodiþem pod napČtím pĜenést proud do
nechránČných kovových þástí náĜadí a obsluha
mĤže utrpČt úraz elektrickým proudem.
Dbejte, abyste vždy mČli pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
Držte nástroj pevnČ obČma rukama.
NepĜibližujte ruce k otáþejícím se þástem.
Nenechávejte nástroj bČžet bez dozoru.
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
BezprostĜednČ po ukonþení práce se
nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokožku.
33
POPIS FUNKCE
•
MONTÁŽ
POZOR:
PĜed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
•
POZOR:
Než zaþnete na nástroji provádČt jakékoliv práce,
vždy se pĜedtím pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Zapínání
Instalace boþní rukojeti (pomocného držadla)
Fig.1
Fig.4
Z dĤvodu bezpeþnosti práce vždy používejte boþní
rukojeĢ. Nainstalujte boþní rukojeĢ na válec nástroje.
Potom rukojeĢ utáhnČte otáþením ve smČru chodu hodin
do požadované polohy. Lze ji otáþet o 360° a zajistit ji v
libovolné poloze.
POZOR:
PĜed pĜipojením nástroje do zásuvky vždy
zkontrolujte, zda spoušĢ funguje správnČ a po
uvolnČní se vrací do vypnuté polohy.
•
Spínaþ lze zablokovat v poloze zapnuto.
Pracovníkovi se tak usnadĖuje práce provádČná po
delší dobu. Zajistíte-li nástroj v poloze zapnuto,
postupujte se zvýšenou opatrností a neustále
nástroj pevnČ držte.
Chcete-li nástroj spustit, staþí stisknout jeho spoušĢ.
Otáþky nástroje se zvyšují zvýšením tlaku na spoušĢ.
Chcete-li nástroj vypnout, uvolnČte spoušĢ.
Chcete-li pracovat nepĜetržitČ, stisknČte spoušĢ a potom
stisknČte blokovací tlaþítko.
Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stisknČte spoušĢ naplno a pak ji pusĢte.
•
POZNÁMKA:
•
Boþní rukojeĢ nelze otoþit o 360°, pokud je
nainstalován hloubkový doraz.
Nasazení nebo vyjmutí vrtáku
Model HP1630
Fig.5
Chcete-li nasadit vrták, vložte jej co nejdále do sklíþidla.
UtáhnČte sklíþidlo rukou. ZasuĖte klíþ sklíþidla do
každého ze tĜí otvorĤ a utáhnČte je ve smČru chodu
hodin. Dbejte na rovnomČrné utažení všech tĜí otvorĤ ve
sklíþidle.
Chcete-li vrták vyjmout, otáþejte klíþem v jednom otvoru
sklíþidla proti smČru chodu hodin a pak sklíþidlo povolte
rukou.
Model HP1631
PĜepínání smČru otáþení
Fig.2
Tento nástroj je vybaven pĜepínaþem smČru otáþení.
Požadujete-li otáþení ve smČru hodinových ruþiþek,
pĜesuĖte pĜepínaþ smČru otáþení do polohy
(strana
A). Pokud potĜebujete otáþení proti smČru hodinových
ruþiþek, pĜesuĖte páþku do polohy
(strana B).
•
•
•
Fig.6
Podržte prstenec a otáþením objímkou proti smČru
chodu hodin rozevĜete þelisti sklíþidla. Vložte vrták co
nejdále do sklíþidla. PevnČ podržte prstenec a utáhnČte
sklíþidlo otáþením objímkou ve smČru chodu hodin.
Chcete-li vrták vyjmout, podržte prstenec a otáþejte
objímkou proti smČru chodu hodin.
POZOR:
PĜed zahájením provozu vždy zkontrolujte
nastavený smČr otáþení.
S pĜepínaþem smČru otáþení manipulujte až poté,
co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li
zmČnu smČru otáþení pĜed zastavením nástroje,
mĤže dojít k jeho poškození.
Pokud nelze stisknout spoušĢ, ovČĜte, zda je
pĜepínaþ smČru otáþení nastaven ĜádnČ do polohy
(strana A) nebo
(strana B).
HloubkomČr (volitelné pĜíslušenství)
Fig.7
HloubkomČr je šikovná pomĤcka pĜi vrtání otvorĤ stejné
hloubky. Povolte boþní rukojeĢ a zasuĖte hloubkomČr do
otvoru na ní. Nastavte hloubkomČr na požadovanou
hloubku a utáhnČte boþní rukojeĢ.
VýbČr provozního režimu
POZNÁMKA:
•
HloubkomČr nelze použít v poloze, kdy naráží na
tČlo nástroje.
Fig.3
Tento nástroj je vybaven páþkou pĜepínání provozního
režimu. Požadujete-li otáþení s pĜíklepem, posuĖte
páþku pĜepínání provozního režimu doprava (na symbol
). Pokud požadujete pouze otáþení, pĜesuĖte páþku
pĜepínání provozního režimu doleva (na symbol
).
•
POZOR:
Páþku pĜepínání provozního režimu pĜesuĖte vždy
úplnČ do polohy požadovaného režimu. Budete-li
nástroj provozovat s páþkou mezi symboly režimĤ,
mĤže dojít k poškození nástroje.
34
PRÁCE
•
•
POZOR:
PĜi provádČní práce vždy používejte boþní rukojeĢ
(pomocné držadlo) a pevnČ nástroj držte za boþní
rukojeĢ a rukojeĢ se spínaþem.
•
Režim vrtání s pĜíklepem
Fig.8
•
POZOR:
•
V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, pĤsobí
na nástroj a na vrták obrovské a náhlé kroutivé síly,
pokud dojde k ucpání otvoru tĜískami a þásticemi
nebo pĜi nárazu do vyztužovacích tyþí umístČných
v betonu. PĜi provádČní práce vždy používejte
boþní rukojeĢ (pomocné držadlo) a pevnČ nástroj
držte za boþní rukojeĢ a rukojeĢ se spínaþem.
Pokud tak neuþiníte, mĤže dojít ke ztrátČ kontroly
nad nástrojem a potenciálnímu tČžkému zranČní.
PĜi vrtání do betonu, žuly, dlaždic a podobných materiálĤ
vyberte pĜesunutím páþky pĜepínání provozního režimu
do polohy
provozní režim „otáþení s pĜíklepem".
Používejte pouze pracovní nástroj s ostĜím z karbidu
wolframu.
UmístČte pracovní nástroj na požadované místo otvoru a
stisknČte spoušĢ. Na nástroj nevyvíjejte pĜíliš velkou sílu.
Nejlepších výsledkĤ dosáhnete pomocní mírného tlaku.
Udržujte nástroj v aktuální poloze a dávejte pozor, aby
nevyklouzl z otvoru.
Dojde-li k ucpání otvoru tĜískami nebo þásticemi,
nevyvíjejte na nástroj vČtší tlak. Místo toho nechejte
bČžet nástroj ve volnobČhu a þásteþnČ z otvoru
vytáhnČte pracovní nástroj. Budete-li tento postup
nČkolikrát opakovat, otvor se vyþistí a budete moci
pokraþovat v dalším vrtání.
•
POZOR:
NadmČrným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte.
Ve skuteþnosti tento nadmČrný tlak vede jen k
poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení úþinnosti
nástroje a zkrácení jeho životnosti.
V okamžiku, kdy nástroj/vrták vniká do materiálu,
pĤsobí na nástroj a na vrták obrovské síly. Držte
nástroj pevnČ a dávejte pozor, jakmile vrták zaþne
pronikat do dílu.
Uvíznutý vrták lze jednoduše uvolnit pĜepnutím
pĜepínaþe smČru otáþení do opaþné polohy. Pokud
však nástroj nedržíte pevnČ, mĤže neþekanČ
vyskoþit.
Malé díly vždy upínejte do svČráku þi do
podobného upevĖovacího zaĜízení.
ÚDRŽBA
POZOR:
Než zaþnete provádČt kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
•
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, Ĝedidlo,
alkohol þi podobné prostĜedky. Mohlo by tak dojít ke
zmČnám barvy, deformacím þi vzniku prasklin.
KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a výmČna uhlíkĤ a
veškerá další údržba þi seĜizování provádČny
autorizovanými servisními stĜedisky firmy Makita a s
použitím náhradních dílĤ Makita.
•
VOLITELNÉ PěÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporuþujeme používat toto pĜíslušenství a
nástavce. PĜi použití jiného pĜíslušenství þi
nástavcĤ mĤže hrozit nebezpeþí zranČní osob.
PĜíslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené úþely.
PotĜebujete-li bližší
informace ohlednČ tohoto
pĜíslušenství, obraĢte se na vaše místní servisní
stĜedisko firmy Makita.
•
PĜíklepový vrták s ostĜím z karbidu wolframu
•
Vyfukovací nástroj
•
Ochranné brýle
•
Bezklíþové sklíþidlo vrtaþky 13
•
Klíþ sklíþidla
•
RukojeĢ
•
HloubkomČr
•
Vyfukovací nástroj (volitelné pĜíslušenství)
Fig.9
Po vyvrtání otvoru použijte k odstranČní prachu z otvoru
vyfukovací nástroj.
Vrtání
PĜi vrtání do dĜeva, kovĤ nebo plastĤ vyberte pĜesunutím
páþky pĜepínání provozního režimu do polohy
provozní režim „pouze otáþení".
Vrtání do dĜeva
Vrtáte-li do dĜeva, nejlepších výsledkĤ dosáhnete
použitím vrtákĤ do dĜeva s vodicím šroubem. Vodicí
šroub usnadĖuje vrtání tím, že vtahuje vrták do dĜeva.
Vrtání do kovu
Abyste zabránili sklouznutí vrtáku na zaþátku vrtání,
udČlejte si v místČ, kde chcete vrtat, pomocí kladiva a
dĤlþíku dĤlek. Nasaćte hrot vrtáku na tento dĤlek a
zaþnČte vrtat.
PĜi vrtání do kovĤ používejte Ĝeznou kapalinu. Výjimkou
je železo a mosaz, které se mají vrtat nasucho.
POZNÁMKA:
•
NČkteré položky seznamu mohou být k zaĜízení
pĜibaleny jako standardní pĜíslušenství. PĜibalené
pĜíslušenství se mĤže v rĤzných zemích lišit.
35
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884816C972
36
www.makita.com
Download PDF