QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350
QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350
D • GR • NL • F • GB
DAnleitung...............................4–22
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.
GR Βιβλίο οδηγιών.....................4–22
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
NLGebruiksaanwijzing ........4–22
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 6.
F
Mode d’emploi...................4–22
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
en page 7.
GB Instruction book.............23–29
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 18 carefully.
!
!
D
!
GR
!
NL
!
F
!
GB
caution
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Möglicherweise erzeugt Ihre Dampfstation nach dem ersten Auff üllen mit Wasser oder nach dem erneuten Befüllen des Tanks nicht sofort Dampf. Der Grund
ist, dass etwas Luft im Inneren diese Funktion für einige Sekunden verzögern kann. Haben Sie bitte etwas Geduld und drücken Sie die Dampftaste erneut.
Der Dampf tritt aus, sobald Sie die Taste einige Sekunden loslassen. Es ist nicht notwendig die Taste gedrückt zu halten. Finden Sie das richtige Maß, für beste
Dampfergebnisse, selbst heraus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dampfstation.
Αγαπητέ πελάτη,
Ενδέχεται ο ατμοσταθμός να μην παράγει αμέσως ατμό μετά την πλήρωση του με νερό για πρώτη φορά ή μετά την επαναπλήρωση του δοχείου. Η αιτία είναι
μια μικρή ποσότητα αέρα στο εσωτερικό σύστημα που μπορεί να καθυστερήσει αυτή τη λειτουργία για λίγα δευτερόλεπτα. Πρέπει να είστε υπομονετικοί και να
δοκιμάσετε ξανά πατώντας το κουμπί ατμού. Για τη διευκόλυνσή σας, ο ατμός θα εξέλθει ακόμα και αφού αφήσετε το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα και δεν
χρειάζεται να πατάτε το κουμπί συνέχεια. Βρείτε το ρυθμό σας για τα καλύτερα αποτελέσματα σιδερώματος με ατμό.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε να απολαύσετε τον νέο ατμοσταθμό σας!
Beste klant,
Het is mogelijk dat uw stoomstation niet direct stoom produceert na het eerste keer vullen met water of bijvullen van het reservoir. Dit komt doordat lucht in
het systeem deze functie een paar seconden kan vertragen. Probeer het een paar keer door de stoomknop in te drukken. De stoom wordt nog vrijgegeven
nadat u de knop een paar seconden heeft losgelaten dus het is niet nodig om de knop de hele tijd in te drukken. Probeer uit hoe vaak u de knop moet
indrukken voor het beste stoomresultaaat. Bedankt voor uw aandacht en veel plezier met uw nieuwe stoomstation!
Cher/Chère client(e),
Il est possible que votre centrale vapeur ne produise pas de vapeur immédiatement après l‘avoir remplie d‘eau pour la première fois, ou après avoir rempli le
réservoir. La cause est que de l‘air à l‘intérieur du système peut retarder cette fonction de quelques secondes. Patientez un instant puis réessayez en appuyant
à nouveau sur le bouton de vapeur. Pour plus de facilité, la vapeur sortira encore pendant quelques secondes après que vous ayez relâché le bouton, il n‘est
donc pas nécessaire d‘appuyer sur le bouton en continu. Trouvez votre rythme pour de meilleurs résultats. Merci pour votre attention et profi tez bien de votre
nouvelle centrale vapeur !
Dear Customer,
It may be possible that your steam station does not produce steam immediately after fi lling it with water for the fi rst time or refi lling the tank. The reason for
this is that air trapped in the inner system can delay this function a few seconds. Please be patient and try it again by pressing the steam button. For your
convenience the steam will appear after you release the steam button for a few seconds and it is not necessary to press the button all the time. Find out your
rhythm for the best steaming result. Thank you for your kind attention and please enjoy your new steam station!
d
GR
NL
F
GB
3
N
O
P
Q
A
M
B C
D
F
E
L
R
S
T
K
J
I
H
G
D
4
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Dampf-Knopf
B. Weicher Griff
C. Temperatur-Justiermarke
D. Temperatur-Wahlscheibe
E. Temperaturanzeige
F. Heißwasser-Leitung
G Netzkabel
H. Basis-Einheit
І. Anti-Kalk-Patrone
J. Wassertank
K. Maximale
Wasserstandsanzeige
L. Edelstahl-Grundplatte
M. Bügeleisen-Ablage
N. Stromanzeige
O. Entkalkungsanzeige
P. Anzeige „Niedriger
Wasserstand“
Q Anzeige „Dampfstufe“
(niedrig, mittel, hoch)
R. Taste zum Rücksetzen der
Nachfüllanzeige
S. Taste „Ein/Aus“
T.Taste zum Einstellen der
Dampfstufe
A. Κουμπί ατμού
B. Απαλή λαβή
C. Σημάδι ένδειξης θερμοκρασίας
D. Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας
E. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
F. Σωλήνας ζεστού νερού
G. Ηλεκτρικό καλώδιο
H. Μονάδα βάσης
I. Φίλτρο κατά των αλάτων
J. Επιλογέας θερμοκρασίαςK.
K Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού.
L. Πλάκα σίδερου από ανοξείδωτο
ατσάλι
M. Σημείο ανάπαυσης σίδερου
N. Λυχνία λειτουργίας
O. Ενδεικτική λυχνία αφαίρεσης
αλάτων
P. Ενδεικτική λυχνία χαμηλής
στάθμης νερού
Q. Ενδεικτική λυχνία επιπέδου ατμού
(Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό)
R. Κουμπί μηδενισμού
επαναπλήρωσης
S. Κουμπί λειτουργίας
T. Κουμπί ελέγχου επιπέδου ατμού
A. Stoomknop
B. Handvat
C. Temperatuurindicatie
D. Temperatuurregelaar
E. Lampje
temperatuurindicator
F. Stoomslang
G Netsnoer
H. Basis
І. Antikalkpatroon
J. Waterreservoir
K. Indicator maximaal
waterniveau
L. Roestvrijstalen zoolplaat
M. Strijkijzersteunplaat
N. Aan-lampje
O. Indicatielampje Ontkalking
P. Indicatielampje Laag
waterniveau
Q Indicatielampje
Stoomstand (Laag,
Midden, Hoog)
R. Resettoets Hervullen
S. Aan/Uit-toets
T. Regeltoets Stoomstand
A. Touche Vapeur
B. Poignée ergonomique
C. Repère de température
D. Sélecteur de température
E. Voyant indicateur de
température
F. Conduite d’eau chaude
G Cordon d’alimentation
H. Base
І. Cartouche anti-calcaire
J. Réservoir d’eau
K. Indicateur du niveau d’eau
maximal
L. Semelle en acier inoxydable
M. Socle du fer
N. Voyant Marche/Arrêt
O. Voyant de détartrage
P. Voyant d’alerte niveau d’eau
du réservoir
Q Indicateur lumineux du débit
vapeur (Faible, Moyen, Élevé)
R. Touche de remplissage du
réservoir d’eau
S. Touche Marche/Arrêt
T. Réglage du débit de vapeur
D
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen
wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit
verbundenen Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
• Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite
von Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
• Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .
• Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet.
Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer
Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
• Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen
ist, wenn Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind oder
wenn es undicht ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Bei Bedarf kann ein Verlängerungskabel verwendet werden, das mit 10
A belastbar ist.
• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
• Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt
werden. Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfläche darauf
achten, dass es auf einer stabilen Oberfläche steht.
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die
Netzspannung angeschlossen ist.
• Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor
Wartungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu
ziehen.
• Der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter
mit Wasser gefüllt wird.
• Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung
kommen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der
Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.
d
GR
NL
F
GB
5
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε
για πρώτη φορά τη μηχανή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών
και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν
τύχει εποπτείας ή εκπαίδευσης σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης
της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
• Διατηρείτε το σίδερο και το καλώδιό του μακριά από παιδιά κάτω των
8 ετών, όταν το σίδερο είναι ενεργοποιημένο ή ψύχεται.
• Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση .
• Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση με νερό βρύσης. Συνιστάται
η χρήση αποσταγμένου νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου, 50%
νερού βρύσης.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου
η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που
αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και αν
υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν
υπάρχει διαρροή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή
από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή
επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι
η επιφάνεια στην οποία ακουμπάει η βάση είναι σταθερή.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν
τη συντήρηση.
• Το φις πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από την πλήρωση του
δοχείου νερού με νερό.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά
μέρη της συσκευής.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο
κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που
προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
GR
6
NL
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat
voor de eerste keer in gebruik neemt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.
• Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.
• De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik .
• Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt
aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd
en 50% kraanwater te gebruiken.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het
classificatieplaatje!
• Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het
strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het
lekt.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor
10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.
• Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel
oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of
het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik
altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt
gereinigd en onderhouden.
• De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het
waterreservoir met water wordt gevuld.
• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen
van het apparaat.
• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
• Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als
gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
d
GR
NL
F
GB
7
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire
attentivement les instructions suivantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus
ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de
connaissances, à condition qu’elles soient sous la surveillance d’une
personne responsable ou aient reçu des instructions concernant
l’utilisation correcte de l’appareil et comprennent les dangers inhérents.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de
l’appareil sans supervision.
• Le fer et son cordon doivent être conservés hors de portée des
enfants âgés de moins de 8 ans lorsque l’appareil est en cours de
fonctionnement ou de refroidissement.
• Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation .
• Ce produit peut être utilisé avec de l’eau du robinet. Il est recommandé
d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau
distillée et de 50 % d’eau du robinet.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Le fer ne doit pas être utilisé s’il est tombé, si le fer ou le cordon
d’alimentation portent des marques visibles de déterioration ou si le fer
présente une fuite.
• L’appareil doit être raccordé à la terre. Si nécessaire, il est possible
d’utiliser une rallonge compatible 10 A.
• Si l’appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment
qualifiée, afin d’éviter tout danger.
• Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est
placé sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le
support soit stable.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à
l’alimentation électrique.
• Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et débrancher l’appareil avant de le
nettoyer ou de procéder à son entretien.
• Débrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d’eau.
• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les
parties chaudes de l’appareil.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur
l’appareil.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le
fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant
d’une utilisation incorrecte de l’appareil.
F
8
Bügeltabelle
D
Gewebe
Temperatureinstellung
Bügelempfehlung
Acryl
Trocken von links bügeln.
Acetat
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Nylon und Polyester
Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.
Rayon
Bügeln von links.
Viskose
Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung
verwendet werden.
Seide
Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.
Baumwollmischgewebe
Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe
verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.
Wolle und Wollmischgewebe
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Baumwolle
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.
Cord
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Leinen
auf „max“
Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in
feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe
Dampfeinstellung verwenden.
Denim
auf „max“
Maximale Dampfeinstellung verwenden.
d
GR
NL
F
GB
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der
Tabelle abweichen.
Anti-Kalk-Patrone
Wasserhärte
Um die Bildung von Kalkablagerungen in Ihrer Dampfbügelstation erheblich zu reduzieren, empfehlen wir den Filter
zu wechseln:
Hartes Wasser
Alle 10 Behälterfüllungen
Mittelhartes Wasser
Alle 20 Behälterfüllungen
Weiches Wasser
Alle 40 Behälterfüllungen
Um die beste Leistung zu erzielen, empfehlen wir Ihnen die Vewendung einer Patrone aus unserer Produktpalette, Referenznummer AEL06.
9
Διάγραμμα σιδερώματος
GR
Ύφασμα
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Υποδείξεις σιδερώματος
Ακρυλικό
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.
Οξικό άλας
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή
ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Νάιλον & Πολυεστέρας
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το
για να μουσκέψει.
Ρεγιόν
Σιδερώστε το ύφασμα από την ανάποδη πλευρά.
Βισκόζη
Κυρίως στεγνό σιδέρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατμό μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετάξι
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας.
Μίξεις βαμβακερών
ινών
Ελέγξτε την ετικέτα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για τις ίνες που απαιτούν τη χαμηλότερη
ρύθμιση.
Μαλλί & μίξεις
μάλλινων ινών
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Βαμβακερό
Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Κοτλέ
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Λινό
έως την ένδειξη "max"
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ή χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας, ειδικά στα υφάσματα με
σκούρο χρώμα. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να
μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Τζιν
έως την ένδειξη "max"
Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος ατμού.
Η βέλτιστη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που συνιστάται στον πίνακα λόγω ποικίλων ταχυτήτων σιδερώματος και
υγρότητας των υφασμάτων!
Φίλτρο κατά των αλάτων
Σκληρότητα
Για σημαντική μείωση της ανάπτυξης αλάτων στον
ατμοσταθμό σας, συνιστάται να αλλάζετε το φίλτρο:
Σκληρό νερό
Κάθε 10 δοχεία
Νερό μεσαίας σκληρότητας
Κάθε 20 δοχεία
Μαλακό νερό
Κάθε 40 δοχεία
Για καλύτερη απόδοση συνιστούμε να χρησιμοποιείτε φύσιγγες από τη δική μας σειρά με αριθμό αναφοράς AEL06
10
Strijkschema
NL
Stof
Temperatuurinstelling
Aanbeveling voor strijken
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant
dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
d
GR
NL
F
GB
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
Antikalkpatroon
Hardheid
Om de vorming van kalk in uw stoomstation aanzienlijk te
beperken, raden we aan om het filter te vervangen:
Hard water
Elke 10 vullingen
Matig water
Elke 20 vullingen
Zacht water
Elke 40 vullingen
Voor optimale prestaties, raden wij u cassettes uit ons gamma aan, referentienummer AEL06.
11
Tableau de repassage
F
Tissu
Sélecteur de température
Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Acétate
Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou
utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Nylon & polyester
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier.
Rayonne
Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose
Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en
respectant les instructions du fabricant.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Mélanges de cotons
Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner
la température adaptée à la fibre la plus fragile.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Velours côtelé
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à
sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour
l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Toile de jean
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau !
Cartouche anticalcaire
Dureté
Pour réduire de façon significative la formation de tartre
dans votre centrale vapeur, nous vous recommandons de
changer le filtre :
Eau dure
Tous les 10 réservoirs
Eau moyennement dure
Tous les 20 réservoirs
Eau douce
Tous les 40 réservoirs
Pour des performances optimales, nous recommandons la cartouche de notre gamme, référence AEL06.
12
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
d
GR
A
B
NL
A
F
B
GB
D
GR
NL
F
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sie ggf. Reste von Klebebändern und
reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem
angefeuchteten Tuch ab. Positionieren Sie
das Dampfbügeleisen horizontal auf dem
Bügelbrett oder auf einer hitzebeständigen,
sicheren Oberfläche, die auf gleicher Höhe
mit dem Bügelbrett ist.
Wickeln Sie das Netzkabel und die
Dampfleitung ab und glätten Sie diese.
Beim erstmaligen Einschalten können
vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten.
1. Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστε
όλα τα αυτοκόλλητα υπολείμματα και
τρίψτε απαλά με ένα νωπό ύφασμα.
Τοποθετήστε το σίδερο-ατμοποιητή
οριζόντια πάνω στη σιδερώστρα ή πάνω
σε μια ανθεκτική στη θερμότητα, ασφαλή
επιφάνεια στο ίδιο ύψος με αυτό της
σιδερώστρας.
Ξετυλίξτε και ισιώστε το ηλεκτρικό
καλώδιο και το καλώδιο ατμού. Κατά
την πρώτη ενεργοποίηση του σίδερου
ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί
ατμοί/οσμές.
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes
met een vochtige doek. Plaats het
stoomstrijkijzer horizontaal op de
strijkplank of op een hittebestendige
en stabiele ondergrond op dezelfde
hoogte als een strijkplank.
Het netsnoer en het stoomtoevoerslang
afwikkelen en rechtleggen. Wanneer
u het apparaat voor de eerste keer
aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/
geuren vrijkomen.
1. Avant la première utilisation.
Enlever tous les restes d’adhésif et
essuyer doucement avec un chiffon
humide. Placez la centrale vapeur
horizontalement sur la planche à
repasser ou sur une surface sûre,
résistant à la chaleur et à la même
hauteur que la planche à repasser.
Déroulez et redressez le cordon
d’alimentation et le cordon vapeur.
Lors de la première mise sous tension,
il est possible que l’appareil dégage
temporairement des vapeurs/odeurs.
2. Entfernen Sie den Wassertank, indem Sie
den Schlitz an der Unterseite greifen und ihn
sanft von der Basis-Einheit wegziehen (A).
Nehmen Sie die Anti-Kalk-Patrone ab und
tauchen Sie sie länger als eine Minute in Wasser
(B). Setzen Sie die Anti-Kalk- Patrone wieder
ein. Füllen Sie den Wasserbehälter mit kaltem
Wasser. Wir empfehlen die Verwendung von
destilliertem Wasser oder einer Mischung aus
50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.
Leeren Sie den Wassertank, um Fremdpartikel,
die vom Herstellungsprozess zurückgeblieben
sind, herauszuspülen.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού πιάνοντας την
υποδοχή στην κάτω πλευρά και τραβώντας το
απαλά για να το απομακρύνετε από τη μονάδα
βάσης (A). Αφαιρέστε το φίλτρο κατά των αλάτων
και, στη συνέχεια, βυθίστε το στο νερό για
περισσότερο από ένα λεπτό (B). Τοποθετήστε
το φίλτρο κατά των αλάτων πίσω στη θέση
του. Γεμίστε το δοχείο νερού χρησιμοποιώντας
κρύο νερό. Συνιστάται η χρήση αποσταγμένου
νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου, 50%
νερού βρύσης. Αδειάστε το δοχείο νερού για
να το ξεπλύνετε από τυχόν ξένα σωματίδια τα
οποία ενδέχεται να έχουν παραμείνει από την
κατασκευαστική διαδικασία.
2. Verwijder het waterreservoir door de de
3. Füllen Sie den Wasserbehälter stets
2. Retirez le réservoir d’eau en le tenant
3. Remplissez toujours le réservoir
gleuf aan de onderkant vast te pakken en
het voorzichtig uit de basis te trekken (A).
Maak het antikalkpatroon los en dompel
het dan langer dan een minuut onder in
water (B). Plaats het antikalk- patroon terug.
Vul het waterreservoir met koud water. Het
wordt aanbevolen gedestilleerd water of
een combinatie van 50% gedestilleerd en
50% kraanwater te gebruiken. Leeg het
waterreservoir voor het uitspoelen van
door het productieproces achtergebleven
vreemde deeltjes.
par l’ l’encoche située sur sa face
inférieure et en le tirant délicatement
hors de la base (A). Détachez la cartouche
anti-calcaire et rincez-la sous l’eau
pendant une minute minimum puis
remettez la en place (B). Remplissez le
réservoir d’eau froide. Il est recommandé
d’utiliser de l’eau distillée, ou un
mélange composé de 50 % d’eau
distillée et de 50 % d’eau du robinet.
Videz le réservoir d’eau pour éliminer
particules et dépôts,
bis zur Marke MAX mit kaltem Wasser
(A). Setzen Sie den Wassertank in die
Basis-Einheit ein (B). Wir empfehlen
die Verwendung von destilliertem
Wasser oder einer Mischung aus 50 %
destilliertem und 50 % Leitungswasser.
Stellen Sie sicher, dass der Wassertank
sicher an seinem Platz einrastet.
3. Να γεμίζετε πάντα το δοχείο
νερού στο μέγιστο επίπεδο (MAX)
χρησιμοποιώντας κρύο νερό (A).
Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη
μονάδα βάσης (B). Συνιστάται η χρήση
αποσταγμένου νερού ή ένα μίγμα 50%
αποσταγμένου, 50% νερού βρύσης.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει
ασφαλίσει στη θέση του.
3. Vul het waterreservoir altijd tot
het MAX-niveau met koud water
(A). Schuif het waterreservoir in
de basis (B). Het wordt aanbevolen
gedestilleerd water of een
combinatie van 50% gedestilleerd en
50% kraanwater te gebruiken. Let
erop dat het waterreservoir goed
vastklikt.
jusqu’au repère MAX avec de l’eau
froide (A). Placez le réservoir d’eau
dans la base (B). Il est recommandé
d’utiliser de l’eau distillée, ou un
mélange composé de 50 % d’eau
distillée et de 50 % d’eau du robinet.
Assurez-vous que le réservoir d’eau est
bien enclenché.
13
B
A
D
GR
NL
F
14
4. Schließen Sie das Gerät an die
Stromversorgung an. Drücken Sie
den Netzschalter. Schließen Sie das
Gerät an die Stromversorgung an.
Drücken Sie den Netzschalter. Schließen
Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
Drücken Sie den Netzschalter (A). Drehen Sie
die Temperatur-Wahlscheibe im Uhrzeigersinn
bis zur maximalen Einstellung (B). Die
Temperaturanzeige des Bügeleisens leuchtet.
Wählen Sie die Dampfstufe niedrig, mittel oder
hoch auf dem Bedienfeld.
5. Wenn die Temperaturanzeige leuchtet,
6. Bügeln Sie ein altes Handtuch, um
sicherzustellen , dass Rückstände
innerhalb des Bügeleisens nicht auf
die Wäsche übertragen werden. Wenn
nötig, wischen Sie die Grundplatte mit
einem leicht befeuchteten Tuch ab.
4. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή
στην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε
το διακόπτη λειτουργίας (A). Γυρίστε
το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας
δεξιόστροφα στη μέγιστη ρύθμιση (B).
Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας στο
σίδερο ανάβει. Στη συνέχεια, επιλέξτε
ένα επίπεδο ατμού στο χειριστήριο,
χαμηλό - μεσαίο - υψηλό.
5. Όταν η ενδεικτική λυχνία
θερμοκρασίας ανάψει, ο
ατμοσταθμός προθερμαίνεται. Όταν η
λυχνία σβήσει, είναι έτοιμο για χρήση.
Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί
ατμού για περίπου ένα λεπτό για να
δημιουργηθεί ατμός. και κατόπιν
πιέστε το για ακόμη ένα λεπτό για να
καθαρίσετε το σύστημα παραγωγής
ατμού.
6. Σιδερώστε μια παλιά πετσέτα για
να βεβαιωθείτε ότι τυχόν κατάλοιπα
στο εσωτερικό του σίδερου δεν
μεταφέρονται στα ρούχα σας. Αν
χρειαστεί, σκουπίστε την πλάκα του
σίδερου με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
4. Sluit het stoomstrijkijzer aan op
5. Wanneer het
6. Strijk eerst een oude doek om er
zeker van te zijn dat restanten in het
strijkijzer niet op het strijkgoed terecht
komt. Veeg de zoolplaat met een
vochtige doek af, indien nodig.
4. Branchez la centrale vapeur à
5. Lorsque l’indicateur de
6. Repassez un linge usagé pour vous
assurer de l’absence de tout résidu
dans le fer, qui pourrait être déposé
sur le linge propre. Si nécessaire,
essuyez la semelle du fer avec un
chiffon humide.
de stroomvoorziening. Druk op de
aan-uitknop (A). Draai de temperatuurregelaar met de klok mee tot de
maximale stand (B). Het temperatuurindicatielampje op het strijkijzer
gaat branden. Selecteer dan een
stoom - stand op het bedieningspaneel, laag - midden - hoog.
l’alimentation électrique. Appuyez
sur la touche Marche/Arrêt (A).
Tournez le sélecteur de température
dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’au maximum (B). Le
voyant de température s’allume sur
le fer. Sélectionnez ensuite le débit
vapeur désiré : faible - moyen - élevé.
wird die Dampfbügelstation vorgewärmt.
Sobald die Anzeige erlischt, ist die Station
einsatzbereit. Halten Sie die Dampftaste
etwa eine Minute gedrückt, um Dampf
zu erzeugen. Halten Sie ihn dann eine
weitere Minute gedrückt, um das
Dampferzeugungssystem zu reinigen.
temperatuurindicatielampje gaat
branden, warmt het stoomstation
op. Wanneer het lampje dooft, dan
is het apparaat klaar voor gebruik.
Houd de stoom- toets ongeveer
één minuut ingedrukt om stoom
te krijgen. Houd de knop daarna
nog een minuut ingedrukt om de
stomer te reinigen.
température s’allume, la centrale
vapeur préchauffe. Lorsque le
voyant s’éteint, elle est prête à
être utilisée. Maintenez la touche
de vapeur pendant environ une
minute pour générer de la vapeur.
Puis une minute supplémentaire
afin de nettoyer le système de
génération de vapeur.
Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας
Gebruiksaanwijzing / Consignes d'utilisation
d
A
GR
NL
F
B
GB
D
GR
NL
F
1. Schließen Sie das Gerät an die
2. Wenn die Anzeige „Niedriger
3. Um den Dampf zu aktivieren,
müssen Sie den Dampf-Knopf
drücken. Wenn Sie den Dampf-Knopf
ausgelöst haben achten Sie bitte
darauf, dass kein Dampf mehr austritt,
bevor Sie den Dampfbügler auf die
Bügeleisen-Ablage zurückstellen.
1. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή
στην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε
το διακόπτη λειτουργίας. Όταν πιέσετε
το διακόπτη λειτουργίας, θα ανάψει
η λυχνία λειτουργίας. Περιμένετε για
ένα ή δύο λεπτά, μέχρι να ανάψει η
λυχνία ατμού. Επιλέξτε το επίπεδο
ατμού μεταξύ Χαμηλού - Μεσαίου
και Υψηλού. Ανατρέξτε στον
πίνακα σιδερώματος για συστάσεις
σιδερώματος.
2. Αν η ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού
είναι αναμμένη (A) (ακολουθούμενη
από 2 ηχητικά σήματα), ξαναγεμίστε το
δοχείο νερού. Αφού ξαναγεμίσετε το
δοχείο νερού, πιέστε παρατεταμένα το
κουμπί μηδενισμού επαναπλήρωσης
(B) για περίπου 6 δευτερόλεπτα. Το
κουμπί μηδενισμού επαναπλήρωσης
σβήνει. Μπορεί τώρα να
χρησιμοποιηθεί πάλι ατμός
3. Για να ενεργοποιήσετε τον ατμό,
πιέστε το κουμπί ατμού. Όταν
απελευθερώσετε το κουμπί, ψεκάστε
προς τα πάνω τον ατμό, πρίν
τοποθετήσετε πίσω το σίδερο στο
σύστημα.
1. Sluit het stoomstrijkijzer aan op
2. Als het indicatielampje van laag
3. Om stoom te verkijgen, druk op de
stoomknop. Wanneer u de stoomknop
loslaat, dient alle stoom te zijn verdwenen voordat u het strijkijzer terugplaatst op het stoomstation.
1. Branchez la centrale vapeur à
2. Si le voyant d’alerte du réservoir
3. Pour activer la vapeur, appuyez sur la
touche Vapeur. Lorsque vous relâchez
le bouton vapeur du fer, assurez-vous
avant de le reposer que la vapeur ne
se diffuse plus.
Stromversorgung an. Drücken
Sie den Netzschalter. Wenn der
Netzschalter gedrückt wird,
leuchtet die Stromanzeige auf.
Warten Sie ein bis zwei Minuten,
bis die Dampfanzeige aufleuchtet.
Wählen Sie die Dampfstufe niedrig,
mittel oder hoch. Halten Sie sich an
die Empfehlungen der Bügeltabelle.
de stroomvoorziening. Druk op
de aan-uitknop. Wanneer de aanuitknop wordt ingedrukt, gaat het
aan-lampje branden. Wacht twee
minuten totdat het stoomlampje
gaat branden. Selecteer de stoomstand, tussen Laag - Midden en
Hoog. Bekijk de Strijktabel voor
strijk- aaanbevelingen..
l’alimentation électrique. Appuyez
sur la touche Marche/Arrêt. Lorsque
vous appuyez sur la touche Marche/
Arrêt, le voyant de mise sous
tension s’allume. Attendez une à
deux minutes jusqu’à activation
du voyant Vapeur. Sélectionnez
le débit vapeur : Faible, Moyen ou
Élevé. Reportez-vous au tableau
de Repassage pour voir les
recommandations.
Wasserstand“ (A) leuchtet und
zwei akustische Signale ertönen,
füllen Sie den Wasserbehälter. Nach
Auffüllen des Wasserbehälters
halten Sie die Taste zum Rücksetzen
der Nachfüllanzeige (B) etwa 6
Sekunden gedrückt. Die Taste zum
Rücksetzen der Nachfüllanzeige
erlischt. Sie können wieder mit
Dampf bügeln.
waterniveau brandt (A) (gevolgd
door twee bieptonen), moet u
het waterreservoir vullen-. Na het
hervullen van het waterreservoir,
houd de resettoets voor hervulling
(B) ongeveer 6 seconden ingedrukt.
Deze resettoets dooft dan. U kan nu
opnieuw stoom gebruiken.
d’eau s’allume (A) (suivi de deux
bips sonores), remplissez-le.
Après avoir rempli le réservoir
d’eau, maintenez la touche de
réinitialisation du de remplissage
du réservoir d’eau enfoncée (B)
pendant environ 6 secondes. Une
fois le voyant éteint la vapeur peut
de nouveau être utilisée.
15
4. Schalten Sie das Bügeleisen
5. Lassen Sie das Bügeleisen auf der
Ablage immer vollständig abkühlen,
bevor Sie es verstauen. Sobald das
Bügeleisen abgekühlt ist, leeren Sie
den Wassertank.
6. Lassen Sie das Netzkabel immer
sicher aufgewickelt an der Seite
des Bügeleisens liegen. Wickeln Sie
das Netzkabel NIEMALS um das
Bügeleisen.
GR
4. Για να απενεργοποιήσετε το σίδερο,
πιέστε το κουμπί λειτουργίας, μέχρι
να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Αν το
σίδερο παραμείνει χωρίς επιτήρηση
στη βάση του, απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από 10 λεπτά.
5. Αφήνετε πάντα το σίδερο να
κρυώσει τελείως πάνω στη θέση
ανάπαυσης πριν το φυλάξετε. Όταν το
σίδερο κρυώσει, αδειάστε το δοχείο
νερού. Αποθηκεύστε το σίδεροατμοποιητή.
6. Διατηρείτε πάντα το καλώδιο
τυλιγμένο με ασφάλεια στο πλάι
του σίδερου. Μην τυλίγετε ΠΟΤΕ το
ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το
σίδερο.
NL
4. Schakel het strijkijzer uit door
5. Laat het strijkijzer altijd volledig
afkoelen op de strijkijzersteunplaat
alvorens het op te bergen. Leeg het
waterreservoir, wanneer het strijkijzer
is afgekoeld. Berg het stroomstrijkijzer
op.
6. Berg het snoer altijd veilig op door
het aan de zijkant van het strijkijzer te
wikkelen. Wikkel het netsnoer NOOIT
om het strijkijzer.
4. Pour éteindre l’appareil, appuyez
5. Laissez refroidir le fer sur son socle
avant de le ranger. Lorsque le fer est
froid, videz le réservoir d‘eau. Rangez
la centrale vapeur.
6. Enroulez toujours le cordon à
l‘écart du fer. N‘enroulez JAMAIS le
cordon d‘alimentation autour du fer à
repasser.
D
F
16
durch Drücken der Taste „Ein/
Aus“ aus, bis ein akustisches
Signal ertönt. Wenn das Bügeleisen
unbeaufsichtigt auf der Ablage
gelassen wird, schaltet es sich
automatisch nach 10 Minuten aus.
even de Aan-/Uittoets ingedrukt
te houden tot er een bieptoon
hoorbaar is. Als het strijkijzer
ongebruikt op de strijkijzersteun
geplaatst wordt, schakelt het
automatisch uit na 10 minuten.
sur la touche marche/arrêt
pendant un moment, jusqu’à ce
qu’un signal sonore retentisse. Si
vous laissez le fer sur le socle sans
l’utiliser pendant 10 minutes, il
s’éteint automatiquement.
Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) / Καθαρισμός (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά)
Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) / Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)
d
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstellfläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenflächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischen Lösungsmittel, da diese
die Oberfläche schädigen.
1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό,
μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε
το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά
διαλύματα, θα καταστρέψουν την
επιφάνεια.
1. Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de
buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd.
1. Posez toujours le fer sur son talon.
Pour nettoyer les surfaces extérieures,
utilisez un chiffon doux humide puis
essuyez pour sécher. Ne pas utiliser
de solvants chimiques, car ceux-ci
pourraient endommager la surface.
2. Austauschen der Anti-Kalk-Patrone:
Leuchtet die Entkalkungsanzeige
entnehmen Sie den Wasserbehälter.
Ziehen Sie die Anti-Kalk-Patrone nach
oben. Tauchen Sie die neue AntiKalk-Patrone länger als eine Minute
in Wasser, und setzen Sie sie in den
Wasserbehälter. Um die beste Leistung
zu erzielen, empfehlen wir Ihnen die
Vewendung einer Patrone aus unserer
Produktpalette, Referenznummer AEL06.
2. Αντικατάσταση του κουτιού κατά των
αλάτων: Αν η ένδειξη αφαίρεσης αλάτων
ανάψει, αφαιρέστε το δοχείο νερού. Αφαιρέστε
το κουτί κατά των αλάτων τραβώντας το προς
τα επάνω. Βυθίστε ένα καινούριο κουτί κατά
των αλάτων σε νερό για περισσότερο από
ένα λεπτό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το
μέσα στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι το
καινούριο κουτί κατά των αλάτων είναι σωστά
τοποθετημένο. Αν δεν είναι, η ένδειξη κατά
των αλάτων θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.
Για καλύτερη απόδοση συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε φύσιγγες από τη δική μας σειρά
με αριθμό αναφοράς AEL06.
2. De ontkalkingsdoos vervangen: Als
het indicatielampje voor ontkalking
brandt, verwijder dan het waterreservoir.
Verwijder de ontkalkingsdoos door deze
omhoogte trekken. Dompel een nieuwe
ontkalkingsdoos langer dan een minuut
onder in water, en plaats ze dan in het
waterreservoir. Zorg ervoor dat de nieuwe
ontkalkingsdoos juist geplaatst is, anders
zal het indicatielampje voor ontkalking
blijven knipperen. Voor optimale
prestaties, raden wij u cassettes uit ons
gamma aan, referentienummer AEL06.
2. Remplacement de la cassette de
détartrage : Si le voyant de détartrage
est allumé, retirez le réservoir d’eau.
Pour retirer la cassette de détartrage,
tirez vers le haut. Rincez-la sous l’eau
pendant une minute minimum, puis
remettez-la en place dans le réservoir.
Assurez-vous que la cassette de
détartrage soit bien positionnée, sinon
le voyant de détartrage continuera
à clignoter. Pour des performances
optimales, nous recommandons
la cartouche de notre gamme,
référence AEL06.
3. Wenn Sie das Gerät nicht mehr
benötigen, stellen Sie den
Temperaturwahlschalter auf AUS
(„0“). Stellen Sie das Bügeleisen auf
die Ablage. Hinweis: Verstauen Sie
das Bügeleisen nicht mit Wasser im
Behälter.
3. Μετά τη χρήση της συσκευής,
στρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας
στη θέση OFF («0»). Αποθηκεύστε το
σίδερο στη βάση του. Σημείωση: Μην
αποθηκεύετε το σίδερο με νερό μέσα
στο δοχείο.
3. Als u klaar bent met gebruik van
het apparaat, draai de temperatuurknop naar de UIT- (“0“) stand. Plaats
het strijkijzer op de strijkijzersteun.
Opmerking: Berg het strijkijzer niet
op met water in het reservoir.
3. Lorsque vous avez terminé
d’utiliser l’appareil, tournez le
sélecteur de température sur la
position Arrêt (« 0 »). Posez le fer
sur son socle. Remarque : S’assurer
que le réservoir d’eau de la centrale
vapeur est vide avant de le ranger.
17
Fehlersuche
d
Problem
Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem
Bügeleisen nicht heiß.
Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.
Mögliche Ursache
Verbindungsproblem
Temperaturregelung befindet sich in
Stellung MIN
Nicht genügend Wasser im Tank.
Lösung
Überprüfen Sie das Netzkabel, den
Stecker und die Steckdose.
Wählen Sie die geeignete Temperatur.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfregler ist nicht auf
Stellen Sie den Dampfregler
Dampferzeugung eingestellt.
zwischen minimale und maximale
Dampferzeugung (siehe
„Bügeltabelle“).
Ausgewählte Temperatur ist niedriger als Erhöhen Sie die Temperatur auf mind.
.
die für die Dampffunktion erforderliche
Einstellung.
Dampfstoß und Vertikaldampfstoß
Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig
Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht
funktionieren nicht.
innerhalb kurzer Zeit verwendet.
und warten Sie, bevor Sie die
Dampfstoßfunktion verwenden.
Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Stellen Sie die richtige Temperatur für
Dampfbügeln ein (bis zu ). Stellen Sie
das Bügeleisen senkrecht und warten Sie,
bis die Temperaturanzeige erlischt.
Während des Bügelns kann Wasser aus Das Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Stellen Sie den
der Bügelsohle austreten.
Temperaturwahlschalter auf eine für
Dampfbügeln geeignete Temperatur
( Maximum). Stellen Sie das
Bügeleisen aufrecht und warten Sie,
bis die Anzeige erlischt, bevor Sie mit
dem Bügeln beginnen.
Beim Bügeln treten aus der Bügelsohle Sie haben hartes Wasser benutzt, durch Halten Sie ihn dann eine weitere
Flocken und Verunreinigungen aus.
das sich
Minute gedrückt, um das
Kalkflocken im Wasserbehälter
Dampferzeugungssystem zu reinigen.
gebildet haben.
Halten Sie ihn dann eine weitere
Minute gedrückt, um das
Dampferzeugungssystem zu reinigen.
Bügeln Sie ein altes Handtuch, um
sicherzustellen , dass Rückstände
innerhalb des Bügeleisens nicht auf
die Wäsche übertragen werden. Wenn
nötig, wischen Sie die Grundplatte mit
einem leicht befeuchteten Tuch ab.
Wasseraustritt aus der Bügelsohle
Das Bügeleisen wurde waagerecht
Leeren Sie den Wasserbehälter und
während der Abkühlphase oder nach
hingestellt, obwohl noch Wasser im
stellen Sie den Dampfregler auf Aus,
dem Verstauen.
Wasserbehälter war.
bevor Sie das Bügeleisen verstauen.
Beim Bügeln tritt aus der Bügelsohle
Sie haben chemische Entkalkungsmittel Verwenden Sie keine
braune Flüssigkeit aus, die Streifen auf verwendet.
Entkalkungsmittel.
der Wäsche verursacht.
Gewebefasern haben sich in den Löchern Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem
der Bügelsohle angesammelt und
weichen feuchten Tuch.
verschmoren.
Die Textilien wurden möglicherweise
Spülen Sie die Textilien noch einmal
nicht richtig gespült oder sie sind neu und gründlich.
wurden vor dem Bügeln nicht gewaschen.
18
Επίλυση προβλημάτων
GR
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η πλάκα δεν θερμαίνεται παρόλο που
το σίδερο είναι ενεργοποιημένο.
Πρόβλημα σύνδεσης
Ελέγξτε το κεντρικό καλώδιο παροχής
ισχύος, το φις και την πρίζα.
Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία.
Το σίδερο δεν παράγει ατμό.
Η λειτουργία ψεκασμού δεν λειτουργεί.
Η λειτουργία πίδακα ατμού και πίδακα
ατμού σε κάθετη θέση δεν λειτουργεί.
Υπάρχει διαρροή νερού από την πλάκα
του σίδερου κατά τη διάρκεια
του σιδερώματος.
Βγαίνουν άλατα και ακαθαρσίες
από την πλάκα του σίδερου κατά τη
διάρκεια του σιδερώματος.
Υπάρχει διαρροή νερού από την πλάκα
σιδερώματος ενώ το σίδερο κρυώνει ή
αφού έχει αποθηκευτεί.
Από την πλάκα του σίδερου εξέρχονται
καφέ ριπές κατά το σιδέρωμα και
λεκιάζουν τα ρούχα.
Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι στη θέση
MIN (ελάχιστο).
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ.
"Ξεκινώντας", αρ.2).
Ο έλεγχος ατμού έχει επιλεγεί στη θέση
Ρυθμίστε τον έλεγχο ατμού ανάμεσα
χωρίς ατμό.
στις θέσεις ελάχιστη βαθμίδα ατμού
και μέγιστη βαθμίδα ατμού (βλ.
"Διάγραμμα σιδερώματος").
Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι
Αυξήστε την θερμοκρασία
χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται για τουλάχιστον .
να χρησιμοποιηθεί ο ατμός.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ.
"Ξεκινώντας", αρ.2).
Η λειτουργία πίδακα ατμού
Τοποθετήστε το σίδερο σε
χρησιμοποιήθηκε αρκετά συχνά μέσα σε οριζόντια θέση και περιμένετε πριν
μικρή χρονική περίοδο.
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πίδακα
ατμού.
Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία
για στεγνό σιδέρωμα (έως
). Τοποθετήστε το σίδερο κάθετα
και περιμένετε έως ότου ανάψει η
ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.
Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.
Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας
σε θερμοκρασία ( τη μέγιστη)
κατάλληλη για σιδέρωμα με ατμό.
Τοποθετήστε το σίδερο όρθιο και
περιμένετε μέχρι η λυχνία να σβήσει
προτού ξεκινήσετε το σιδέρωμα.
Έχετε χρησιμοποιήσει σκληρό νερό, που Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί
προκάλεσε την ανάπτυξη αλάτων στο
ατμού για περίπου ένα λεπτό για να
δοχείο νερού.
δημιουργηθεί ατμός.
και κατόπιν πιέστε το για ακόμη ένα
λεπτό για να καθαρίσετε το σύστημα
παραγωγής ατμού. Σιδερώστε μια
παλιά πετσέτα για να βεβαιωθείτε ότι
τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του
σίδερου δεν μεταφέρονται στα ρούχα
σας. Αν χρειαστεί, σκουπίστε την
πλάκα του σίδερου με ένα ελαφρώς
υγρό πανί.
Το σίδερο έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια Αδειάστε το δοχείο νερού και ρυθμίστε
θέση ενώ υπάρχει ακόμα νερό μέσα στο το κουμπί ελέγχου ατμού στη θέση
δοχείο νερού.
απενεργοποίησης πριν αποθηκεύσετε
το σίδερο.
Έχετε χρησιμοποιήσει χημικά προϊόντα
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα
αφαίρεσης των αλάτων.
αφαίρεσης των αλάτων.
Έχουν συσσωρευτεί υφασμάτινες
Καθαρίστε την πλάκα με ένα υγρό
ίνες στις οπές της πλάκας σίδερου και
μαλακό πανί.
καίγονται.
Ενδέχεται τα υφάσματα να μην έχουν
Ξεβγάλτε καλά πάλι τα ρούχα.
ξεβγαλθεί καλά ή τα ρούχα είναι
καινούργια και δεν έχουν πλυθεί πριν
από το σιδέρωμα.
d
GR
NL
F
GB
19
Problemen oplossen /
NL
Probleem
Strijkzool wordt niet warm terwijl het
strijkijzer is ingeschakeld.
Mogelijke oorzaak
Probleem met de aansluiting
Oplossing
Controleer het netsnoer, de stekker en
het stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN.
Selecteer een geschikte temperatuur.
Onvoldoende water in het reservoir.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoomknop staat in de stand voor nietstomen.
Zet de stoomknop tussen de minimale
en maximale stoomstand (zie
“Strijkschema”).
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Kies een temperatuur tot
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt
binnen een korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en
wacht even voordat u de stoomfunctie
opnieuw gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg.
Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot ). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht
tot het temperatuurindicatielampje
uitgaat.
Waterlekken van de bodemplaat
tijdens het strijken.
Het strijkijzer is niet heet genoeg.
Stel de temperatuurknop in op een
tot maximum)
temperatuur (
geschikt voor stoom- strijken. Plaats
het strijkijzer op zijn voet en wacht
tot het lampje uit is voordat u begint
te strijken.
Vlokjes en onzuiverheden komen uit
de bodemplaat tijdens het strijken.
U hebt hard water gebruikt, waardoor
er kalkvlokken worden gevormd in het
waterreservoir.
Houd de stoom- toets ongeveer
één minuut ingedrukt om stoom te
krijgen.
Houd de knop daarna nog een minuut
ingedrukt om de stomer te reinigen.
Strijk eerst een oude doek om er
zeker van te zijn dat restanten in het
strijkijzer niet op het strijkgoed terecht
komt. Veeg de zoolplaat met een
vochtige doek af, indien nodig.
Waterlekken van de bodemplaat
tijdens het afkoelen of wanneer het
strijkijzer op- geborgen is.
Het ijzer is horizontaal geplaatst terwijl
er nog water in het waterreservoir
aanwezig is.
Ledig het waterreservoir en zet de
stoomstand op UIT voordat u het
strijkijzer opbergt.
Er komen bruine strepen uit de
zoolplaat tijdens het strijken en deze
maken vlekken op het wasgoed.
U hebt chemische antikalkmiddelen
gebruikt.
Gebruik geen antikalkmiddelen.
Er zitten stofvezels in de gaatjes van de
zoolplaat en die verbranden.
Maak de zoolplaat schoon met een
zacht vochtig doek.
De stoffen zijn mogelijk niet goed
gespoeld of de kleding is nieuw en is
niet gewassen voor het strijken.
Spoel het wasgoed nogmaals grondig.
Strijkijzer geeft geen stoom.
Stoom- en verticale stoomfunctie
werken niet.
20
.
Gestion des pannes
f
Problème
La semelle ne chauffe pas alors que le
fer est allumé.
Le fer ne produit pas de vapeur.
Les fonctions jet de vapeur et jet de
vapeur vertical ne fonctionnent pas.
De l’eau s’échappe de la semelle du fer
durant le repassage.
Cause possible
Problème de raccordement
Solution
Vérifiez le cordon d'alimentation, la
fiche et la prise.
Le contrôle de température est sur la
position MIN.
Choisissez la température adéquate.
Manque d'eau dans le réservoir.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Le contrôleur de vapeur est sur la
position sans vapeur.
Placez le contrôleur de vapeur entre
les positions minimum de vapeur et
maximum de vapeur (voir le « Tableau
de repassage »).
La température choisie est inférieure à
celle spécifiée pour une utilisation avec
vapeur.
Choisissez une température jusqu'à
.
La fonction jet de vapeur a été très
utilisée sur une courte période.
Placez le fer en position horizontale et
patientez avant d'utiliser la fonction
jet de vapeur.
Le fer n'est pas suffisament chaud.
Réglez la température
convenablement pour un repassage
à la vapeur (jusqu'à ). Placez le
fer en position verticale et patientez
jusqu'à ce que voyant indicateur de
température s'éteigne.
Le fer n’est pas assez chaud.
Augmenter la température du fer pour
permettre la production de vapeur,
Reposez le fer sur le socle et
attendez que le voyant s’éteigne avant
de commencer à repasser.
( S’assurer au préalable de choisir la
température adaptée au type de tissu).
Des impuretés sortent de la semelle du La dureté de l’eau est trop importante,
fer durant le repassage.
ce qui a entraîné la prolifération de
cristaux de tartre dans le réservoir d’eau.
d
GR
NL
F
GB
Maintenez la touche de apeur
pendant environ une minute pour
générer de la vapeur.
Puis une minute supplémentaire afin
de nettoyer le système de génération
de vapeur.
Repassez un linge usagé pour vous
assurer de l’absence de tout résidu
dans le fer, qui pourrait être déposé
sur le linge propre. Si nécessaire,
essuyez la semelle du fer avec un
chiffon humide.
De l’eau s’échappe de la semelle du fer
lors du refroidissement de celui-ci ou
après son rangement.
Le fer a été placé en position horizontale Videz le réservoir d’eau et placez
alors qu’il y avait encore de l’eau dans le le sélecteur de température sur la
réservoir.
position Arrêt avant de ranger le fer.
Des traces marron sortent de la
semelle pendant le repassage et font
des taches sur le linge.
Vous avez utilisé un agent détartrant
chimique.
N’utilisez aucun agent détartrant.
Des fibres de tissu se sont accumulées
dans les alvéoles de la semelle et
brûlent.
Nettoyez la semelle avec un chiffon
doux humide.
Les textiles n’ont peut-être pas été
correctement rincés, ou les vêtements
sont neufs et n’ont pas été lavés avant le
repassage.
Veuillez rincer correctement le linge.
21
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll.
Symbol
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
συσκευές που φέρουν το σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
F
22
niet weg met het
het symbool
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
avec les ordures
le symbole
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
N
O
P
Q
A
M
B C
E
L
R
S
d
D
F
GR
NL
F
T
GB
K
J
I
H
G
GB
Components
A. Steam button
B. Soft handle
C.Temperature alignment
mark
D.Temperature selector
E.Temperature indicator
light
F. Hot water pipe
G. Mains cable
H. Base unit
I.Anti-calc cartridge
J. Water tank
K. Maximum water level
indicator
L. Stainless steel soleplate
M.Iron rest
N. Power indicator light
O. Descaling indicator light
P Low level water indicator
light
Q. Steam level indicator light
(Low, Medium, High)
R. Refill reset button
S. Power button
T. Steam level control button
23
GB
24
Read the following instruction carefully before using machine for
the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
• Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of
age when it is energized or cooling down.
• The surfaces are liable to get hot during use .
• This product is appropriate for use with tap water. It is recommended
to use destilled water or a mix of 50% destilled, 50% tap water.
• The appliance may only be connected to a power supply whose
voltage and frequency comply with the specifications on the rating
plate!
• The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible
signs of damage on the iron or its cord or if it is leaking.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If
necessary an extension cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in
order to avoid hazard.
• The iron must be used and rested on a stable surface. When placing
the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is
placed is stable.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply
mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn
each time after use, before cleaning and maintenance.
• The plug must be removed from the socket outlet before the water
reservoir is filled with water.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the
appliances.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible damage caused by improper or
incorrect use.
Ironing chart
GB
Fabric
Temperature setting
Ironing recommendation
d
Acrylic
Dry iron on wrong side.
Acetate
Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
GR
Nylon & Polyester
Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Rayon
Iron on wrong side of fabric.
NL
Viscose
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.
Silk
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Cotton blends
Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the fibre
requiring lowest setting.
Wool & wool blends
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Cotton
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to
high.
Corduroy
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Linen
to “max”
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially
with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use
steam medium to high.
Denim
to “max”
Use maximum steam.
F
GB
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
Anti-scale cartridge
Hardness
To significantly reduce the built-up of lime scale in your
steam station, we recommend to change the filter:
Hard water
Every 10 tanks
Medium water
Every 20 tanks
Soft water
Every 40 tanks
For the best performance we recommend cartridge from our range, reference number AEL06
25
Getting started
A
B
A
B
GB
1. Before first use. Remove all adhesive
remains and gently rub with a
dampened cloth. Position the steam
generator iron horizontally on the
ironing-board or on a heat resistant,
secure surface at the same height
as an ironing-board. Unwind and
straighten the power cord and the
steam cord. When turned on for the
first time, temporary vapours/odours
may occur.
2. Remove the water tank by gripping
the slot on the underside and pulling
it gently away from the base unit (A).
Detach the anti-calc cartridge and
then immerse it in water for more
than one minute (B). Insert the anticalc catridge back. Fill the water tank
using cold water. It is recommended
to use destilled water or a mix of 50%
destilled, 50% tap water. Empty the
water tank to rinse out any foreign
particles which may remain from the
manufacturing process.
3. Always refill the water tank to MAX
level using cold water. (A). Insert the
water tank into the base unit (B).
It is recommended to use destilled
water or a mix of 50% destilled, 50%
tap water. Ensure that the water tank
latches securely into place.
5. When the temperature indicator light
turns on, the steam station is preheating. When the light turns off, it is
ready to be used. Press and hold the
steam button for about one minute
to get steam. Then hold one more
minute in order to clean the steam
generating system.
6. Iron an old towel, to ensure that
any residues inside the iron are not
transferred to the laundry.
If necessary, wipe the sole plate with a
slightly damp cloth.
B
A
4. Connect the steam generator iron
to the mains supply. Press the power
button (A). Turn the temperature
selector clockwise to maximum
setting (B). The temperature indicator
light on the iron will illuminate. Then,
select a steam level on the control
panel, from low - medium - high
steam.
26
Operating instructions
d
A
GR
NL
F
B
GB
GB
1. Connect the steam generator
iron to the mains supply. Press the
power button. When the power
switch is pressed, the power
indicator will illuminate. Wait for
one to two minutes, until the steam
lamp lluminates. Select the steam
level between Low - Medium and
High. See Ironing chart for ironing
recommendation.
2. if the lower water level indicator is
illuminated (A) (followed with two
beep sounds), refill the water tank.
After refilling the water tank, press and
hold the refil reset button (B) for about
6 seconds. The refill reset button will
be extinguished. Steam can now be
used again.
3. To activate the steam, press the
steam button. When releasing the
button, use up the steam before
putting it back on the iron rest of the
steam station.
4. To turn off the iron by pressing
the power button for a while, until
a beep will sound. If the iron is left
unattended on the iron rest, it turns
automatically off after 10 minutes.
5. Always cool the iron fully on the iron
rest before stowing away. Once the
iron is cool, empty the water tank.
Store the steam generator iron
6. Always store the cord winded safely
by the side of the iron. NEVER wind the
power cord around the iron
27
Cleaning (do not use any detergent)
GB
28
1. Always store iron on its heel rest.
To clean exterior surfaces, use a damp
soft cloth and wipe dry.
Caution: Do not use any chemical
solvents, as these will damage the
surface.
2. Replacing the de-calc box: If the
descaling indicator is illuminated
detach the water tank. Remove the
de-calc box by pulling it upwards.
Immerse a new de-calc box in water
for more than one minute, then
place it inside the water tank. Ensure
the new de-calc box is correctly
positioned, if not, the descaling
indicator will keep flashing.
For the best performance we
recommend cartridge from our range,
reference number AEL06.
3. When finished using the appliance,
turn the temperature dial to the OFF
(“0“) position. Store the iron on the
iron rest.
Note: Do not store the iron with water
in the tank.
Troubleshooting
GB
Problem
Soleplate is not heating even though
iron is turned on.
Iron does not produce steam.
Possible cause
Connection problem
Temperature control is in MIN position.
Not enough water in tank.
Steam control is selected in non-steam
position.
Steam jet and vertical steam jet
function does not work.
Selected temperature is lower than that
specified to use with steam.
Steam jet function was used very
frequently within a short period.
Iron is not hot enough.
Water leaks from the soleplate during
ironing.
The iron is not hot enough.
Flakes and impurities come out of the
soleplate during ironing.
You have used hard water, which has
caused scale flakes to develop in the
water tank.
Water leaks from the soleplate while
the iron is cooling down or after it has
been stored.
Brown streaks come out of the
soleplate while ironing and stain the
linen.
The iron has been put in horizontal
position while there is still water in the
water tank.
You have used chemical descaling
agents.
Fabric fibres have accumulated in the
holes of the soleplate and are burning.
Fabrics might not be properly rinsed or
the garments are new and have not been
washed before ironing.
Solution
Check main power supply cable, plug
and outlet.
Select adequate temperature.
Fill water tank (see “Getting started”,
no 2).
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam
(see “Ironing chart”).
Increase temperature to at least
.
Put iron on horizontal position and
wait before using steam jet function.
Adjust the proper temperature to
steam ironing (up to ). Put iron
in vertical position and wait until
temperature indicator light turns off.
Set the temperature dial to a
temperature
( to maximum) suitable for steam
ironing. Put the iron on its heel and
wait until the light has gone out before
you start ironing.
Press and hold the steam button for
about one minute to get steam. Then
hold one more minute in order to
clean the steam generating system.
Iron an old towel, to ensure that
any residues inside the iron are not
transferred to the laundry.
Empty the water tank and set the
steam control to position off before
storing the iron.
Do not use any descaling agents.
d
GR
NL
F
GB
Clean the soleplate with a damp soft
cloth.
Please rinse the laundry properly
again.
Disposal
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
with the household
the symbol
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
29
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3485 A DBS3350 02011013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement