SI 100 Slagskrumaskin
Generelle tips
– Les bruksanvisningen før bruk.
– Oppbevar alltid bruksanvisningen
sammen med maskinen.
– Maskinen skal alltid leveres ut med
bruksanvisning.
– Ikke bruk maskinen på annen måte enn
det som blir beskrevet i bruksanvisningen.
Dette symbolet angir viktige sikkerhetstips. Følg
alltid disse tipsene for å redusere risikoen for
skader.
Advarsel mot farlig elektrisk spenning.
Symboler
Les bruksanvisning før
bruk
Tallene henviser til de forskjellige figurene/bildene.
Bildene til teksten finnes på siden som slås ut. Ha denne
oppe når du leser bruksanvisningen.
Betjeningselement
O-Ring
Bits
Låsepinne til bits
Elektronisk bryter
Innstilling av turtall og moment
Venstregang
Høyregang
Bryter til å veksle mellom høyre-/venstregang
Innholdsfortegnelse
Generelle tips
Beskrivelse
Tekniske data
Anker produkt / verktøy
Strømtilkobling
Sikkerhetsråd
Bruk
Vedlikehold
Produsentens garanti for maskiner
Deponering
EF-samsvarserklæring
Avfall før
resirkuleres
Beskrivelse
55
55
56
56
57
57
59
59
60
60
60
SI 100 slagbormaskin er beregnet til å skru inn og ut
skruer opp til 100 Nm i anbefalt underlag.
Anbefalt bruk:
– Skru Hilti skruanker i størrelse HUS-H10 og større, i
betong C 20 til C 50 i samsvar med monteringsanvisningen til skruene. Skruene HUS7,5 anbefales ikke
skrudd med denne maskin.
– Skru inn skruen til Hilti HRD-plugg og D-FV isolasjonsfeste i samsvar med monteringsanvisningene
anbefales.
55
Tekniske data
Opptatt effekt
470 W
Spenning ✱
110 V 230 V
Opptatt strøm ✱
4,3 A 2,1 A
Nettfrekvens
50–60 Hz
Omdreiningstall
0–2200 o/min
Slagtall
maks. 2600/min
Høyre-/venstregang
lik ytelse
1
Tange
/2″ utv. firk. med
Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003
2,3 kg
Maks. dreiemoment
100 Nm
Radio- og fjernsynsdempet
i henhold til EN 55014-1
Forstyrrelser
i henhold til EN 55014-2
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelsesisolert EN 60745
✱ Maskinen fåes med forskjellig spenning. Spenning og opptatt strøm – se på typeskiltet på maskinen.
Støy og vibrasjon (iht. EN 60745):
Karakteristisk A-veid støynivå for maskinen er:
– lydtrykksnivå
95 dB (A)
– lydeffektsnivå
106 dB (A)
Usikkerheten er 3 dB for nevnte lydnivå iht. EN 60745.
Bruk hørselværn!
Vibrasjonsverdier, tre aksler (vibrasjonsvektorsum)
målt iht. EN 60745-2-2
Slagskruer til festelementer
av maks. størrelse for verktøyet, (ah):
8,4 m/s2
Usikkerhet (K) for vibrasjonsverdier, tre aksler:
1,5 m/s2
Med forbehold om løpende tekniske forandringer!
Ankerprodukt / verktøy
Ankerprodukt
Verktøy
Fastpipe S-NSD 131/2 L
Fastpipe S-NSD 151/2 L
Fastpipe S-NSD 131/2
Fastpipe S-NSD 151/2
Fastpipe S-NSD 171/2
Bitsholder S-BHU 501/2×1/4
Bits S-B-TX 40T
Bits S-B-TX 40
Bits S-B-TX 50
Forlenger S-V1251/2×1/2
HUS-H10/HUS-H10,5/
HUS-H12/HUS-H12,5
HRD-U10/HRD-S10/
HRD-U14
●
●
●
●
●
●
●
D-FV U10
D-FV S10
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Andre ankerprodukter enn de overnevnte kan gi dårlig innskruing eller dårlig tilstramming med SI100 slagskrumaskin.
56
Strømtilkobling
Maskinen skal kun tilsluttes den nettspenningen som
står angitt på typeskiltet. I henhold til europeiske retningslinjer er maskinen dobbelt isolert og kan derfor
tilsluttes stikkontakter uten jording.
Sikkerhetsråd
1 Generelle sikkerhetsinformasjoner
OBS! Les gjennom alle anvisningene. Feil ved overholdelsen av nedenstående anvisninger kan medføre
elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. Det nedenstående anvendte uttrykket "elektroverktøy" gjelder
for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).
TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE.
1.1 Arbeidsplassen
a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
b) Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som
kan antenne støv eller damper.
c) Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet,
kan du miste kontrollen over maskinen.
1.2 Elektrisk sikkerhet
a) Støpselet til maskinen må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede maskiner. Bruk av støpsler som ikke er forandret
på, og passende stikkontakter reduserer risikoen for
elektriske støt.
b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik
som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større
fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
c) Hold maskinen unna regn eller fuktighet. Dersom
det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen
for elektriske støt.
d) Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til å
bære maskinen, henge den opp eller trekke den ut
av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg.
Med skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
e) Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må
du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til
utendørs bruk. Når du bruker en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for
elektriske støt.
1.3 Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuft-
ig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke
bruk maskinen når du er trett eller er påvirket av
narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av maskinen kan føre til
alvorlige skader.
b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke
vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som
støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern
– avhengig av type og bruk av elektroverktøyet –
reduserer risikoen for skader.
c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at på-/av-bryteren står i "AV"-posisjon før
du setter støpselet inn i stikkontakten. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer maskinen eller
kobler maskinen til strømmen i innkoblet tilstand, kan
dette føre til uhell.
d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår
på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som
befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til
skader.
e) Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stødig og i
balanse. Dermed kan du kontrollere maskinen bedre
i uventede situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller
smykker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som
beveger seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt
hår kan komme inn i deler som beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av disse innretningene reduserer farer på grunn av støv.
1.4 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy
som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.
Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre
og sikrere i det angitte effektområdet.
b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter.
Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på,
er farlig og må repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
innstillinger på maskinen, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tiltakene forhindrer
en utilsiktet starting av maskinen.
d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av
personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke
har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
e) Vær nøye med vedlikeholdet av maskinen. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt
og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller
skadet, slik at dette innvirker på maskinens funksjon. La skadede deler repareres før maskinen brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til
mange uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så
ofte fast og er lettere å føre.
g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold
57
til disse anvisningene og slik det er foreskrevet for
denne spesielle maskintypen. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av
elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt
kan føre til farlige situasjoner.
1.5 Service
a) Maskinen din skal alltid kun repareres av kvalifisert
fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes maskinens sikkerhet.
2 Produktspesifikke sikkerhetsinstrukser
2.1 Personsikkerhet
a)Bruk hørselsvern. Påvirkning av støy kan føre til hørselstap.
b)For å unngå risiko for snubling hold alltid ledningene bakover ved jobbing.
2.2 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a)Ved strømbrudd: Slå av maskinen, trekk ut støpselet.
2.3 Elektrisk sikkerhet
a) Kontroller arbeidsområdet for skjulte elektriske ledninger, gass- og vannrør før du starter arbeidet,
f.eks. ved hjelp av en metalldetektor. Eksterne metalldeler på maskinen kan bli strømførende ved at f. eks.
en strømførende kabel utilsiktet blir skadet. Dette
innebærer en alvorlig fare for elektrisk støt.
b)Kontroller ledningen til maskinen med jevne mellomrom og la en fagmann skifte den hvis det er feil
på den. Kontroller skjøteledninger med jevne mellomrom og skift ut hvis det er feil på disse. Ikke ta
på ledningen hvis den skades under arbeid. Koble
fra ledningen. Skader på ledninger og skjøteledninger
innebærer en fare for elektrisk støt.
c)Ikke minst hvis du ofte bearbeider ledende materialer, bør skitne maskiner med jevne mellomrom
derfor kontrolleres av Motek service. Støv, især av
ledende materialer, eller fuktighet på maskinens overflate gjør at det er vanskelig å holde den, og under
ugunstige forhold kan det føre til elektrisk støt.
2.4 Arbeidsplassen
a)Sørg for god belysning på arbeidsplassen.
b)Sørg for at arbeidsplassen er godt luftet.
Arbeidsplasser med dårlig ventilasjon kan føre til helseskader på grunn av støvbelastning.
2.5 Verneutstyr for brukeren
Mens maskinen er i gang, må brukeren og personer i
umiddelbar nærhet bruke egnete vernebriller, hørselvern,
arbeidshansker.
Bruk
vernebriller
58
Bruk
hørselsvern
Bruk
arbeidshansker
2.6 Tillegg sikkerhetsbestemmelser
a) Kontroller stikkontakten for slitasje, sprekker eller
skader før montering og bruk.
b) Ved bruk over lengre tid høynes temperaturen på tangen, kontakten og skruehode. Bruk derfor beskyttelseshansker.
c) Hold maskinen godt fast under arbeid. Sørg får å stå
stødig og sikkert. Sørg for at det ikke er personer i
nærheten av arbeidsstedet når du arbeider på steder høyt oppe.
d) Sett på skruen først kort tid før bruk. Pass på deler
som kan falle ut ved demontering.
e)
Ved skruing i tak, vegger og golv eller lignende
steder hvor det kan være strømførende ledninger, skal ikke metall delene på maskinen berøres. Maskinen skal kun holdes på steder som er isolerte. Dette for å unngå elektrisk støt ved innskruing
av skruer.
f) Vær oppmerksom på at “gummiovertrekkshetten“
sitter riktig.
g) Start skrumaskinen på stedet hvor arbeidet skal foregå. Innstill maskinen.
Bruk
Valg av bits/bitsholder/forlenger
Bruk kun bits som er beregnet til Hilti skrumaskiner. Bruk
kun skruer og muttere med lik bredde som bitsen. Passer ikke dette overens, ødelegges bitsen og skruehodet.
Pass på at der ved start ikke sitter in noen fremmedelementer som små skruer eller spiker, dette ved bruk av
magnetisk stikkontakt.
Montering av bits/bitsholder/forlenger Forviss deg om at maskinen er skrudd av og at
stikkontakten er tatt ut før du setter inn/tar ut bitsen/bitsholderen/forlengeren.
Ta O-ringen av bitsen og trekk låsepinnen av. Sett
bitsen/bitsholderen/forlengeren på tangen på maskinen. Låsepinne og O-ringen settes deretter på for å sikre
bitsen. For å ta av bitsen/bitsholderen/forlengeren. Foretas
prosessen o omvendt rekkefølge. Låsepinne og
bitsen/bitsholderen/forlengeren må monteres og sikres
før arbeide.
Bryter funksjon Før maskinen tilsluttes nettet skal bryteren kontrolleres for å se om den fungerer. Og om den går tilbake i AUS når du slipper den.
For å skru på maskinen trykker du på den elektriske
bryteren. Turtallet blir større ved å trykke hardere på
bryteren. For å skru av, slipp bryteren.
Innstilling av turtall og moment Ved å dreie på denne bryteren, forhåndsinnstilles turtall
og dermed også dreiemomentet. Ved utlevering av maskinen er optimalt turtall og moment innstilt.
Bryter til å veksle mellom høyre-/venstregang Med denne kan du forandre retningen. Trykk på høyre
side for høyregang (F) og på venstre side for venstregang (R).
Etter skruing skal riktig moment kontrolleres med en
momentnøkkel og strammes til om nødvendig. Momentet påvirkes av forskjellige faktorer som for eksempel:
1. Nettspenning:
Et strømfall/underspenning reduserer det maksimale
momentet/turtallet.
2. Bits:
Ulike nøkkelbredder på bitsen og skruen forminsker
momentet.
En utslitt bits forringer momentet.
3. Skruer:
For samme type skruer eller fester, er momentet avhengig av diameteren på skruen.
For samme skruediameter er momentet avhengig av
skruelengde og skruetype.
4. Forlengelser:
Bruk av forlengelsesdeler etc. reduserer momentet. Dette
kan oppveies ved lengre skrutid.
5. Underlag:
Bruken av maskinen og materialtypen (betong, fast-heten på underlaget) påvirker momentet.
6. Er underlaget av betong (betongskruer), er savel borhulltoleranse som forskjellig betongfasthet ansvarlig for
ulike freiemotstand. Det anbefales å teste på stedet før
arbeidet på begynnes.
Vedlikehold
Før du arbeider med maskinen må du forvisse deg om at bryteren stå på «OFF» og at strømledningen er tatt ut.
For å opprettholde sikkerheten på maskinen, skal vedlikehold, reparasjoner og justeringer kun utføres ved ditt
nærmeste Motek senter som kun bruker originale Hilti
deler.
– Test alltid skruretning før du begynner å arbeide.
– Veksle aldri skruretning før motoren er helt av. Maskinen kan ellers bli ødelagt.
Hold maskinen fast og sett bitsen på skruen eller mutteren. Stram til skrue eller bits, men ta hensyn til arbeidstiden.
Tips:
– Hold skrumaskinen vannrett og ikke bruk unødvendig kraft.
– Et for høyt moment kan føre til skader på skruen eller
bitsen.
59
Produsentens garanti for maskiner
EF-samsvarserklæring
Motek garanterer levering av en maskin som er fri for
materiale- eller fabrikasjonsfeil i et år fra fakturadato.
Garantien gjelder under forutsetning av at maskinen er
korrekt benyttet og vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen og at den kun brukes originalt Hilti forbruksmateriale, tilbehør og deler sammen med maskinen.
Betegnelse:
Typebetegnelse:
Produksjonsår:
Denne garantien omfatter gratis reparasjon eller utskiftning av defekte deler i hele maskinens levetid. Defekter
som skyldes naturlig slitasje på maskinen faller ikke inn
under garantibestemmelsene.
Så fremt ikke nasjonale forskrifter tilsier noe annet,
er ytterligere krav utelukket. Motek garanterer ikke
under noen omstendighet for direkte, indirekte skader, følgeskader, tap eller kostnader i forbindelse med
bruken av maskinen eller uriktig bruk av maskinen,
uavhengig av årsak. Indirekte løfter om maskinens
bruksmuligheter ligger ettertrykkelig utenfor garantiens bestemmelser.
Reparasjoner eller endringer skal kun utføres av Moteks
servicesentra.
Dette er Moteks garantiforpliktelse. Denne er overordnet tidligere og samtidige forpliktelser, det være seg skriftlige eller muntlige.
Avhending
De fleste produktene fra Hilti er produsert slik
at de kan resirkuleres. Materialene må bli korrekt splittet før de kan bli resirkulert. Motek har
avtaler på å ta 1 mm gammelt verktøy for å resirkulere.
Ta kontakt med Moteks kundesenter for mer informasjon.
Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
60
Slagskrumaskin
SI100
1999
Vi erklærer med dette at dette produkter er i overensstemmelse med følgende retningslinjer og regler:
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745-1, EN 60745-2-2, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Hilti Corporation
Peter Cavada
Head of BU
Quality and Process Management
BA Electric Tools & Accessories
01/2007
Matthias Gillner
Head of BA
Electric Tools & Accessories
01/2007
Download PDF