Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruções de utilização
TYPE 122333
CROQUE MONSIEUR
NL
Gebruiksaanwijzing
UK
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
..................................
3
F
Mode d’emploi
D
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
E
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
S
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DK
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SF
Käyttöohje
P
Instruções de utilização
GR
ARAB
.......................................
...........................................
5
13
............................
14
.......................................................
16
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
AUGUSTUS 2007
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Lees deze gebruiksaanwijzing op uw gemak door en bewaar hem om later nog eens te kunnen raadplegen.
Controleer of de netspanning in de woning overeenkomt met die van het apparaat. Sluit dit apparaat
alleen op een geaard stopcontact aan.
De Princess Croque Monsieur is ideaal om snel een smakelijke tosti met bijvoorbeeld kaas of ham te
maken. De antiaanbaklaag op de bakplaten voorkomt kleven en is snel weer schoon. Dankzij de controlelampjes en automatische thermostaat is de Princess Croque Monsieur een praktisch en makkelijk hanteerbaar apparaat.
Wij raden u aan om voor het eerste gebruik de bakplaten met een vochtige doek te reinigen en eventuele
labels te verwijderen.
GEBRUIKSTIPS
Vet de bakplaten licht in met boter, braadvet, olie of iets dergelijks. Steek de stekker in het stopcontact
(het 'Power'-lampje gaat aan) en sluit de Princess Croque Monsieur. Het duurt ongeveer 5 minuten
voordat het apparaat opgewarmd is. Gedurende deze tijd kunt u de sandwich klaarmaken. Zodra de
bakplaten op temperatuur zijn, gaat het 'Ready'-lampje aan.
Open nu de Princess Croque Monsieur en leg de sandwich op de gebruikelijke manier op de onderste
bakplaat: eerst een boterham, daarna het beleg en tot slot weer een boterham. Sluit de sandwich toaster
(druk de platen hierbij niet met veel kracht op elkaar) en vergrendel de bakplaten met de clip om de
handgreep. Maak de sandwiches altijd met het apparaat vergrendeld.
Bij het sluiten van de sandwich toaster kan enige stoom ontstaan. Pas op dat u zich hier niet aan brandt.
Na ongeveer 2 à 3 minuten is de sandwich klaar. Natuurlijk kan met de baktijd wat geëxperimenteerd
worden om het beste resultaat te verkrijgen.
Opmerking: gedurende het bakken gaat het 'Ready'-lampje aan en uit. Dit duidt erop dat de thermostaat
z'n werk doet en de ingestelde temperatuur telkens aanpast.
Zodra de sandwich klaar is, kunt u de sandwich toaster openen en de sandwich eruit nemen, eventueel
met behulp van een houten of kunststof spatel. Gebruik nooit metalen spatels e.d. om beschadiging van
de antiaanbaklaag te voorkomen.
Indien u nog meer sandwiches wilt maken, kunt u de sandwich toaster dichtgeklapt laten staan zodat deze
op de juiste temperatuur blijft. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet meer gebruikt.
SCHOONMAKEN
HAAL EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.
Maak de sandwich toaster na ieder gebruik schoon. Dit voorkomt dat voedselresten vastkoeken. Laat na
gebruik de Princess Croque Monsieur eerst afkoelen. Giet nooit koud water op de bakplaten. Dit zou het
apparaat beschadigen en geeft kans op spatten van heet water. Gebruik geen schurende of agressieve
schoonmaakmiddelen.
DOMPEL DE SANDWICH TOASTER NOOIT ONDER IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF.
Reinig de bakplaten met bijvoorbeeld keukenpapier. Moeilijk te verwijderen resten kunt u eerst losweken
met wat bakolie (even 5 minuten laten inweken). De buitenzijde kunt u met een vochtige
doek afnemen.
PRINCESS TIPS
- Gebruik deze sandwich toaster alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Zorg dat het snoer en eventueel een verlengsnoer zodanig weggelegd worden dat
niemand erover kan struikelen en dat ze de hete bakplaten niet raken.
- In verband met de veiligheid dient bij dit type apparaat een beschadigd snoer uitsluitend
te worden vervangen door onze servicedienst of een andere vakman of -vrouw.
- Gebruik deze sandwich toaster niet buitenshuis.
3
- Houd goed toezicht op de sandwich toaster als kinderen erbij kunnen. De bakplaten en de metalen
buitenzijde worden immers erg heet. Wees natuurlijk zelf ook voorzichtig. Laat het apparaat goed
afkoelen voordat u het opruimt.
- Sluit de sandwich toaster alleen op een geaard stopcontact aan.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening.
- Wanneer het apparaat aanstaat, kunnen de vlakken waar u bij kunt, heet zijn.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, met inbegrip van kinderen, met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn onderricht in of begeleid bij het gebruik van het
apparaat.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Please read these instructions at your leisure and save them for future reference. Check that your domestic
electricity supply matches that of the appliance. Only connect this appliance to an earthed socket.
The Princess Croque Monsieur is ideal for making quick and tasty toasted sandwiches, with ham cheese or
other ingredients. The non-stick coating on the plates prevents sticking and is easy to clean. The indicator
lights and the automatic thermostat make the Princess Croque Monsieur a highly practical appliance
Before using the appliance for the fist time, we recommend that you clean the plates with a damp cloth
and remove any stickers.
TIPS FOR USE
Grease the plates slightly with butter, lard, oil or something similar. Plug the plug into the electrical socket
(the ‘Power’ lamp illuminates) and close the Princess Croque Monsieur. It will take around 5 minutes for
the appliance to heat up. You can use this time to prepare the sandwich. When the plates reach the correct
temperature, the ‘Ready’ lamp will illluminate.
Now open the Princess Croque Monsieur and place the sandwich in the usual way on the lower plate, i.e.
first the bread, then the filling, then another piece of bread. Close the sandwich toaster (do not press the
plates against each other too vigorously) and use the clip on the handle to lock the plates in position.
Always keep the appliance closed when making sandwiches.
When the sandwich toaster is closed, some steam may be emitted. Take care this does not burn you. After
2-3 minutes, the sandwich is ready; you can of course experiment with the cooking time to achieve the
perfect result.
Note: during cooking, the ‘Ready’ light will flicker. This is normal and shows that the thermostat is
working properly.
When the sandwich is ready, you can open the toaster and remove the sandwich, using a wooden or
plastic spatula if required. Do not use metal implements as these could damage the non-stick coating.
If you wish to make more sandwiches, you can keep the sandwich toaster closed to keep it at the right
temperature. Always unplug the appliance when not in use.
CLEANING
ALWAYS UNPLUG THE APPLIANCE BEFORE CLEANING.
Clean the toaster after each use. This prevents leftover food from becoming encrusted in
the appliance. Let the Princess Croque Monsieur cool down after use. Never pour cold
water onto the plates. This may damage the appliance and can cause spattering of hot
water. Do not use any abrasive cleaning products.
NEVER IMMERSE THE TOASTER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
Clean the plates using kitchen paper. Soak stubborn leftovers with cooking oil first and leave
to dissolve for 5 minutes. The outside of the base can be wiped down with a damp cloth.
4
PRINCESS TIPS
- This toaster is only suitable for household use.
- Make sure that the cord, or extension cord if necessary, is placed where no one can stumble over it and
away from the hotplates.
- With this type of appliance, a damaged cable should only be replaced by our service department or
similarly qualified persons in order to prevent danger.
- Do not use this toaster outdoors.
- Ensure children do not use the toaster unsupervised. The plates and the metal exterior can get very hot.
Of course be careful yourself, as well. Allow the toaster to cool down completely before tidying it away.
- Plug this appliance only into an earthed outlet.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control
system.
- The accessible surfaces will become hot while the appliance is in operation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capacities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction on the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
U.K. WIRING INSTRUCTIONS
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
BLUE
NEUTRAL
BROWN
LIVE
GREEN/YELLOW EARTH
As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour
markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the
letter N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the
letter L or coloured red.
The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal which is marked with
the letter E or
and is coloured GREEN or GREEN/YELLOW
With this appliance, if a 13 amp plug is used a 5 amp fuse should be fitted. If any other type of plug is
used a 15 amp fuse must be fitted either in the plug or at the distribution board.
WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Assurezvous que le voltage de votre logement correspond à celui indiqué sur l'appareil. Raccorder l’appareil
uniquement à une prise de terre.
Le Princess Croque Monsieur est idéal pour préparer rapidement un délicieux croque-monsieur au
fromage ou au jambon. Le revêtement antiadhésif des plaques de cuisson évite d'attacher et est facile
à nettoyer. Avec ses voyants lumineux de contrôle et son thermostat automatique, le Princess Croque
Monsieur est un appareil très pratique et facile à utiliser.
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, nous vous conseillons d'essuyer les
plaques de cuisson avec un chiffon humide et, le cas échéant, d'enlever les étiquettes.
UTILISATION DE L’APPAREIL
Graissez légèrement les plaques de cuisson avec du beurre, de la graisse, de l’huile ou un
produit équivalent. Brancher la fiche dans la prise de courant (le voyant « power »
s’allume) et fermer le Princess Croque Monsieur. L'appareil chauffe en 5 minutes environ.
Vous pouvez préparer entre-temps le croque-monsieur. Le voyant de température « ready »
s'éteint lorsque les plaques ont atteint la température requise.
5
Ouvrez à présent votre Princess Croque Monsieur et placez les aliments sur la plaque du bas de la manière habituelle : d’abord une tranche de pain, puis le fromage et le jambon puis une autre tranche de pain.
Refermez l’appareil (en appuyant les plaques l’une sur l’autre sans forcer) et bloquez les plaques à l’aide
de la pince-poignée. L’appareil doit toujours être fermé pendant la cuisson.
Il se peut que de la vapeur se dégage de l’appareil en le refermant. Attention à ne pas vous brûler. Le
croque-monsieur est prêt au bout de 2 ou 3 minutes. Bien entendu vous pouvez faire quelques essais en
modifiant le temps de cuisson pour obtenir les meilleurs résultats.
Remarque : pendant la cuisson, le témoin de température « ready » s'allume et s'éteint en alternance,
indiquant que le thermostat fonctionne et ajuste à chaque fois la bonne température.
Dès que le croque-monsieur est prêt, vous pouvez ouvrir l’appareil et sortir le croque-monsieur en vous
aidant éventuellement d’une spatule en bois ou en plastique. Ne jamais utiliser de spatule métallique car
cela endommagerait le revêtement antiadhésif.
Si vous désirez préparer un autre croque-monsieur, laissez l’appareil fermé afin de garder la température.
Enlevez la fiche de la prise si vous n'utilisez plus l'appareil.
ENTRETIEN
RETIREZ D'ABORD LA FICHE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE.
Nettoyer l’appareil à croque-monsieur après chaque emploi pour éviter que des restes d'aliment n’attachent.
Après usage, laisser d'abord refroidir le Princess Croque Monsieur. Ne jamais verser d'eau froide sur la
plaque de cuisson car cela pourrait l’endommager et provoquer des éclaboussures d'eau brûlante. Ne pas
utiliser de produits corrosifs ou abrasifs.
NE PLONGEZ JAMAIS LE SANDWICH TOASTER DANS L’EAU NI DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.
Nettoyez les plaques de cuisson avec du papier essuie-tout. Vous pouvez détacher les restes d'aliments qui
accrochent avec de l'huile de cuisson (laissez tremper 5 minutes). Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec
un chiffon humide.
CONSEILS DE PRINCESS
- Utiliser cet appareil à croque-monsieur uniquement pour un usage domestique.
- Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le cordon ou une rallonge éventuelle. Veillez également
à ce que le cordon n’entre pas en contact avec les plaques de cuisson qui deviennent brûlantes.
- Pour des raisons de sécurité, la réparation du cordon de ce type d’appareil ne peut être effectuée que
par notre service après-vente ou une autre personne qualifiée.
- Ne pas utiliser cet appareil à croque-monsieur à l’extérieur.
- Exercer une surveillance en présence d'enfants car les plaques de cuisson et les parois extérieures
métalliques de l’appareil deviennent très chaudes. Soyez bien sûr vous-même très prudent. Laisser
refroidir complètement l’appareil avant de le ranger.
- Brancher l’appareil à croque-monsieur uniquement sur une prise de terre.
- L’appareil n’est pas prévu pour fonctionner avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.
- Lorsque l’appareil est allumé, les parties accessibles peuvent devenir brûlantes.
- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes, enfant y compris, souffrant d’un handicap
physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience et de compétence, à moins qu’elles ne soient
assistées ou instruites pour l'utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec cet appareil.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Die Gebrauchsanweisung in Ruhe durchlesen und aufheben, um später noch einmal
nachlesen zu können. Überprüfen, ob die Netzspannung in der Wohnung der des Gerätes
entspricht. Das Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen.
Der Princess Croque Monsieur ist ideal für die schnelle Zubereitung von Toast mit zum
Beispiel Käse oder Schinken. Die Antihaftbeschichtung auf den Grillplatten verhindert das
Ankleben und lässt sich problemlos reinigen. Dank der Kontrolllämpchen und dem regelbaren
Thermostat ist der Princess Croque Monsieur äußerst praktisch in der Handhabung.
6
Es empfiehlt sich, die Grillplatten vor dem ersten Gebrauch mit einem feuchten Tuch zu reinigen und
eventuelle Aufkleber zu entfernen.
GEBRAUCHSHINWEISE
Die Grillplatten leicht mit Butter, Bratfett, Öl oder Ähnlichem einfetten. Den Stecker in die Steckdose
stecken (das „Power“-Lämpchen leuchtet auf) und den Princess Croque Monsieur schließen. Es dauert
etwa 5 Minuten, bis das Gerät warm ist. In der Zwischenzeit können die Sandwichtoasts vorbereitet
werden. Sobald die Grillplatten die gewünschte Temperatur erreicht haben, leuchtet das „Ready“Kontrolllämpchen auf.
Den Princess Croque Monsieur öffnen und den Sandwich wie üblich auf die unterste Grillplatte legen.
Zuerst eine Brotscheibe, danach den Brotbelag und alles mit einer zweiten Brotscheibe abdecken. Den
Sandwichtoaster schließen (die Platten dabei nicht mit viel Kraft aufeinander drücken) und die
Grillplatten mit dem Verschluss am Griff verriegeln. Die Sandwichtoasts immer im geschlossenen Gerät
zubereiten.
Beim Schließen des Sandwichtoasters kann es zur Dampfentwicklung kommen. Darauf achten, dass man
sich nicht daran verbrennt. Nach 2 à 3 Minuten ist der Toast fertig. Selbstverständlich kann mit der
Betriebszeit etwas experimentiert werden, bis das optimale Ergebnis erreicht wird.
Hinweis: Während der Zubereitung geht das „Ready“-Kontrolllämpchen an und aus. Das ist normal und
bedeutet, dass der Thermostat funktioniert und die eingestellte Temperatur jeweils angepasst wird.
Sobald der Sandwichtoast fertig ist, kann das Gerät geöffnet und der Sandwichtoast entnommen werden.
Eventuell einen Holz- oder Kunststoffspatel verwenden. Keinen Metallspatel o. Ä. benutzen, um die
Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen.
Wenn noch mehr Sandwichtoasts zubereitet werden sollen, kann der Sandwichtoaster geschlossen stehen
bleiben, damit er nicht abkühlt. Immer den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht
benutzt wird.
REINIGUNG
ZUERST DEN STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.
Den Sandwichtoaster nach jedem Gebrauch reinigen. So wird vermieden, dass Speisereste festkleben.
Den Princess Croque Monsieur nach dem Gebrauch erst abkühlen lassen. Niemals kaltes Wasser auf die
Grillplatte gießen. Dadurch wird das Gerät beschädigt und das heiße Wasser kann vom Element weg
spritzen. Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel benutzen.
DEN SANDWICHTOASTER NIE IN WASSER ODER EINE ANDERE FLÜSSIGKEIT EINTAUCHEN.
Die Grillplatte beispielsweise mit Küchenpapier reinigen. Schwierig zu entfernende Reste zunächst mit
etwas Bratöl lösen (ca. 5 Minuten einweichen lassen). Die Außenseite mit einem feuchten Tuch abwischen.
PRINCESS-TIPPS
- Der Sandwichtoaster ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
- Darauf achten, dass das Kabel oder ein eventuelles Verlängerungskabel so liegen, dass niemand darüber
fallen kann und dass es die heißen Grillplatten nicht berührt.
- Aus Sicherheitsgründen darf ein beschädigtes Kabel bei diesem Gerät ausschließlich von unserem
Kundendienst oder einem anderen Fachmann ausgewechselt werden.
- Den Sandwichtoaster nicht im Freien verwenden.
- Im Beisein von Kindern besonders gut auf den Sandwichtoaster achten. Die Grillplatten
und die Außenseite werden nämlich sehr heiß. Auch Erwachsene sollten beim Umgang
mit dem Gerät vorsichtig sein. Das Gerät gut abkühlen lassen, bevor es weggeräumt wird.
- Den Sandwichtoaster nur an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Das Gerät kann nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung
bedient werden.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können die Flächen heiß sein.
7
- Die Benutzung dieses Geräts durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis kann Gefahren mit sich bringen.
Diese Benutzer sind daher von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen in den Gebrauch
einzuweisen oder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
- Darauf achten, dass Kindern nicht mit diesem Gerät spielen.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Por favor, lea cuando pueda estas instrucciones y consérvelas para una posible consulta posterior.
Compruebe si la tensión de la red en su vivienda coincide con la del aparato. Conecte este aparato
únicamente a un enchufe con toma de tierra.
La Princess Croque Monsieur es ideal para preparar rápidamente sabrosos sándwiches calientes con, por
ejemplo, queso, jamón u otros ingredientes. La capa antiadherente de las planchas evita que se peguen y
es fácil de limpiar. Las luces indicadoras y el termostato automático hacen de la Princess Croque
Monsieur un utensilio muy práctico.
Le aconsejamos pasar un paño húmedo por las planchas antes del primer uso y retirar los eventuales
adhesivos.
CONSEJOS DE USO
Añada un poco de mantequilla, manteca, aceite o similar. Conecte el enchufe a una toma de corriente (se
encenderá el indicador "Power" (conectado) y cierre la Princess Croque Monsieur. El utensilio tarda unos
5 minutos en calentarse. Mientras tanto puede ir preparando el sándwich. En cuanto las planchas alcancen
la temperatura adecuada, se encenderá el indicador "Ready" (Preparada).
Ahora, abra la Princess Croque Monsieur y coloque el sándwich (pan, en medio el relleno y la otra parte
del pan) en la plancha inferior. Cierre la sandwichera (sin presionar las planchas con demasiada fuerza) y
bloquee las planchas mediante el clip del asa. Mantenga siempre cerrado el utensilio cuando se estén
haciendo los sándwiches.
Cuando la sandwichera está cerrada puede salir algo de humo de la misma. Tenga cuidado de no quemarse. Tras 2-3 minutos, el sándwich ya estará listo; puede ir probando con distintos tiempos de preparación
según su gusto.
Nota: durante la cocción, la luz "Ready" (Preparada) parpadeará. Ello es normal e indica que el termostato
está funcionando correctamente.
En cuanto el sándwich esté listo, puede abrir el tostador y sacar el sándwich con una espátula de madera o
plástico en caso necesario. No use utensilios de metal para evitar dañar la capa antiadherente.
Si desea preparar más sándwiches puede cerrar la sandwichera para mantenerla a la temperatura adecuada.
Desenchufe siempre el aparato cuando no lo use.
LIMPIEZA
PRIMERO DESENCHUFE LA CLAVIJA DE LA TOMA DE CORRIENTE.
Limpie el tostador después de cada uso. De este modo evitará que se incrusten restos en el mismo. Deje
enfriar la Princess Croque Monsieur después de usarla. No vierta nunca agua fría en las placas de cocción.
Ello podría dañar el utensilio o provocar salpicaduras de agua caliente. No utilice productos de limpieza
abrasivos.
NO SUMERJA NUNCA EL TOSTADOR EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.
Limpie las planchas con papel de cocina. Vierta un poco de aceite en los restos difíciles y
espere unos 5 minutos. La parte exterior del aparato se puede limpiar con un paño húmedo.
8
CONSEJOS PRINCESS
- Utilice este tostador exclusivamente para fines domésticos.
- Asegúrese de que el cable, o el cable alargador en caso necesario, no se encuentra donde alguien
pudiera tropezar con el mismo o cerca de superficies calientes.
- En este tipo de aparato, un cable averiado únicamente puede ser reemplazado por nuestro servicio
técnico, u otro servicio especializado, para evitar daños.
- No utilice este tostador en el exterior.
- Vigile bien el tostador cuando esté al alcance de los niños. Las planchas y el metal exterior pueden
calentarse mucho. Naturalmente, tenga cuidado también usted. Deje enfriar bien el aparato antes de
recogerlo.
- Conecte este aparato únicamente a un enchufe con toma a tierra.
- Este aparato no está diseñado para ser usado mediante un temporizador externo o un sistema de control
remoto independiente.
- Las superficies accesibles se calentarán cuando el aparato esté en funcionamiento.
- Este aparato no deben usarlo personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o
mentales o que no tengan la suficiente experiencia o conocimientos a no ser que la persona responsable
de su seguridad les supervise o previamente les haya instruido en el uso del aparato.
- Los niños deberán estar vigilados para evitar que no jueguen con el aparato.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Leggete attentamente le presenti istruzioni d’uso e conservatele per eventuali consultazioni future.
Verificate che la tensione di alimentazione dell’apparecchio corrisponda a quella della vostra abitazione.
Collegate l’apparecchio unicamente ad una presa di alimentazione con messa e terra.
Il Princess Sandwichtoaster è ideale per preparare in breve tempo squisiti toast farciti, per esempio con
prosciutto e formaggio. Lo strato antiaderente delle piastre di cottura impedisce al cibo di attaccarsi e
facilita la pulizia. Le spie luminose ed il termostato automatico rendono il Princess Sandwichtoaster un
apparecchio pratico da usare.
Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, vi consigliamo di pulire le piastre con un panno umido e
di rimuovere tutte le etichette.
ISTRUZIONI PER L’USO
Ungete leggermente le piastre con burro, grasso per frittura, olio o un prodotto simile. Inserite la spina
nella presa di alimentazione (la spia luminosa di alimentazione “Power” si accende) e chiudete il Princess
Sandwichtoaster. L’apparecchio impiega circa 5 minuti per riscaldarsi. Durante questo periodo di attesa
potete preparare i toast. Non appena le piastre hanno raggiunto la temperatura impostata si accende la spia
luminosa 'Ready'.
Aprite il Princess Sandwichtoaster e disponete il toast sulla piastra inferiore nell'ordine consueto, ovvero
una fetta di pane quindi il companatico seguito da un'altra fetta di pane. Chiudete la tostiera (senza premere
eccessivamente tra loro le due piastre) e bloccate tra loro le piastre mediante il sistema di aggancio situato
sulla maniglia. Chiudete sempre l'apparecchio durante la cottura dei toast.
Chiudendo la tostiera può svilupparsi un po' di vapore: fate attenzione a non bruciarvi. Il toast sarà cotto
dopo 2 o 3 minuti; ovviamente potete sperimentare tempi di cottura diversi, per ottenere il risultato ottimale.
Nota: durante la cottura la spia luminosa 'Ready' si spegne e si riaccende regolarmente, indicando il
corretto funzionamento del termostato nel mantenere la temperatura impostata.
Non appena il toast sarà pronto, potete aprire la tostiera e prelevare il toast, aiutandovi
eventualmente con una spatola di legno o plastica. Non usate mai posate di metallo per
evitare di danneggiare lo strato antiaderente.
Se volete preparare più toast, potete lasciare chiusa la tostiera per mantenere le piastre alla
giusta temperatura. Quando avete finito di usare l'apparecchio, togliete la spina dalla presa
di alimentazione.
9
PULIZIA
TOGLIETE PRIMA LA SPINA DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE.
Pulite la tostiera dopo ogni uso per evitare che i resti degli alimenti si incrostino. Dopo l’uso lasciate
raffreddare il Princess Sandwichtoaster. Non versate mai acqua fredda sulle piastre, per evitare il pericolo
di schizzi di acqua bollente e per non danneggiare l'apparecchio. Non usate detergenti abrasivi o aggressivi.
NON IMMERGETE MAI LA TOSTIERA IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.
Pulite le piastre con carta da cucina. Eventuali resti attaccati possono essere rimossi con l’ausilio di un
po’ di olio da cucina (lasciate agire l’olio per 5 minuti). Potete pulire la superficie esterna con un panno
umido.
SUGGERIMENTI PRINCESS
- L’apparecchio è indicato per il solo uso domestico.
- Assicuratevi che nessuno possa inciampare nel cavo di alimentazione o nell’eventuale prolunga, e che
questi non vengano a contatto con le piastre calde.
- Il cavo di alimentazione di questo tipo di apparecchio può essere sostituito solo presso il nostro centro
di assistenza, o da un professionista.
- Non usate questa tostiera all’aperto.
- Non lasciate la tostiera incustodita in presenza di bambini. Le piastre e la superficie esterna metallica
diventano molto calde. pertanto, maneggiatele con cura. Lasciate raffreddare bene l'apparecchio prima
di riporlo.
- Collegate l’apparecchio unicamente ad una presa di alimentazione con messa e terra.
- L’apparecchio non deve essere utilizzato con timer esterno o con un telecomando separato.
- Quando l’apparecchio è acceso le superfici su cui è a contatto possono essere molto calde.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità motorie,
psichiche e sensoriali o senza esperienza, se non sono accompagnate e assistite da una persona che
conosce l’uso dell’apparecchio.
- Non lasciare che i bambini giochino con l’apparecchio.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Läs först igenom hela bruksanvisningen och behåll den för framtida referens. Kontrollera att elförsörjningen
i ditt hushåll motsvarar apparatens. Anslut apparaten endast till ett jordat uttag.
Princess Croque Monsieur är ideal för att snabbt göra delikata rostade smörgåsar, med skinka, ost eller
andra ingredienser. Beläggningen på plattorna motverkar att ingredienserna fastnar i rosten och gör den
lätt att rengöra. Indikatorlamporna och den automatiska termostaten gör Princess Croque Monsieur till en
högst praktisk hushållsapparat.
Innan apparaten används för första gången rekommenderar vi plattorna rengörs med en fuktig trasa och
att alla etiketter avlägsnas.
ANVÄNDARTIPS
Smörj plattorna något med smör, ister, olja eller något liknande. Sätt in kontakten i eluttaget ("Power"lampan tänds) och stäng Princess Croque Monsieur. Det tar ungefär 5 minuter tills apparaten är
uppvärmd. Under tiden kan du förbereda smörgåsen. När plattorna uppnått korrekt temperatur tänds
”Ready”-lampan.
Öppna nu din Princess Croque Monsieur och lägg i smörgåsen som vanligt på den nedre
plattan, det vill säga först brödet, sedan pålägget och sist ännu en brödskiva. Stäng rosten
(tryck inte samman plattorna med för stor kraft) och använd clippet på handtaget för att
hålla plattorna på plats. Apparaten ska alltid vara stängd när smörgåsarna rostas.
När rosten är stängd kan lite ånga alstras. Se till att du inte bränner dig på den. Efter 2-3
minuter är smörgåsen färdig - givetvis kan du experimentera med tillredningstiden för att
uppnå det resultat du önskar.
Obs! Under rostningen flimrar ”Ready”-lampan. Detta är normalt och visar att termostaten
fungerar korrekt.
10
När smörgåsen är färdig kan du öppna rosten och ta bort smörgåsen med en trä- eller plastspatel om
nödvändigt. Använd inga metallverktyg eftersom dessa kan skada ytan.
Om du vill rosta fler smörgåsar kan du helt enkelt stänga rosten för att behålla rätt temperatur. Ta alltid ut
kontakten när du inte använder apparaten.
RENGÖRING
KOPPLA ALLTID UR APPARATEN FÖRE RENGÖRING.
Rengör rosten efter varje användningstillfälle. Det motverkar att rester torkar fast i apparaten. Låt din
Princess Croque Monsieur kylas ned efter bruk. Häll aldrig kallt vatten på plattorna. Då kan apparaten
skadas och hett vatten kan stänka. Använd inget slipande rengöringsmaterial.
SÄNK ALDRIG NED APPARATEN I VATTEN ELLER NÅGON ANNAN VÄTSKA.
Rengör plattorna med kökspapper. Häll matolja på rester som är svåra att ta bort och låt de lösas upp i 5
minuter. Utsidan kan torkas med en fuktig trasa.
PRINCESS-TIPS
- Brödrosten är endast ägnad för hushållsbruk.
- Kontrollera att kabeln, eller förlängningskabeln om tillämpligt, är placerad där man inte kan snubbla
över den och inte i närheten av uppvärmda plattor.
- Hos den här typen av apparater ska skadade sladdar endast bytas ut av vår serviceavdelning eller
liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Använd inte rosten utomhus.
- Försäkra dig om att barn inte använder rosten utan uppsikt. Plattorna och metallhöljet kan bli mycket
varma. Var givetvis även själv försiktig. Låt apparaten kylas ner helt innan den plockas undan.
- Anslut apparaten endast till ett jordat uttag.
- Apparaten är inte avsedd att användas med någon typ av extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.
- De tillgängliga ytorna blir varma när apparaten används.
- Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller
mental förmåga eller nedsatta sinnesintryck eller brist på erfarenhet och kunskap om de inte hållits
under uppsikt och fått instruktioner gällande användningen av apparaten av en person som är ansvarig
för deras säkerhet.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Læs brugsanvisningen grundigt igennem og gem den, hvis det senere skulle blive nødvendigt at slå noget
op. Se efter, at spændingen i boligen svarer til apparatets. Tilslut udelukkende apparatet til en stikkontakt
med jordforbindelse.
Princess Croque Monsieur er alle tiders til hurtig tilberedning af en velsmagende toast med f. eks. ost eller
skinke. Bagepladernes slip-let belægning forhindrer, at ingredienserne klæber fast, og letter rengøringen.
Kontrollamperne og den automatiske termostat gør din Princess Croque Monsieur nem og praktisk at
bruge.
Det tilrådes – inden apparatet tages i brug for første gang - at tørre bagepladerne omhyggeligt af med en
fugtig klud og at fjerne evt. etiketter.
ANVENDELSESTIPS
Kom en lille smule smør, fedtstof eller olie på bagepladerne. Stik stikket i stikkontakten
('power'-lampen lyser) og luk din Princess Croque Monsieur. Det tager ca. 5 minutter,
inden apparatet er varmet op. I mellemtiden kan ingredienserne lægges parat. Når pladerne
har den rette temperatur, lyser 'ready'-lampen.
Luk nu din Princess Sanwich Toaster op og anbring ingredienserne på normal vis på den
nederste plade, dvs. først et stykke brød, derefter pålægget og til sidst et stykke brød til.
Luk sandwich-apparatet (klem i den forbindelse ikke pladerne alt for hårdt sammen) og luk
pladerne ved hjælp af fastlåsningsklemmen på håndtaget. Apparatet skal altid være lukket
under brugen.
11
Når apparatet lukkes, kan det dampe lidt. Vær forsigtig: man kan nemt komme til at brænde sig. Din toast
er færdig efter ca. 2-3 minutter; man kan naturligvis prøve sig lidt frem med stegetiden for at opnå det
bedste resultat.
Bemærk: under stegningen vil 'ready'-lampen blive tændt og slukket; det er tegn på, at termostaten virker,
og at den indstillede temperatur hele tiden bliver reguleret.
Når din toast er færdig, kan man åbne apparatet og tage toasten ud, evt. ved hjælp af en paletkniv af træ
eller kunststof. Brug aldrig metalspatler eller lignende for at undgå at beskadige slip-let belægningen.
Hvis din sandwichtoaster skal anvendes igen med det samme, kan man lade den stå i sammenklappet tilstand,
så den holder den rette temperatur. Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke længere er i brug.
RENGØRING
TAG FØRST STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN.
Rengør sandwichtoasteren hver gang, apparatet har været i brug, så madrester ikke sætter sig fast. Lad
efter brugen altid din Princess Croque Monsieur først køle helt af. Hæld aldrig koldt vand på bagepladerne;
apparatet kan blive beskadiget og det varme vand kan sprøjte op. Brug ikke skuremidler eller andre
aggressive rengøringsmidler.
KOM ALDRIG SANDWICHTOASTEREN NED I VAND ELLER ANDRE VÆSKER.
Rengør bagepladerne med f. eks. køkkenrulle. Madrester, der sidder fast i pladen, kan først blødes lidt op
med madolie (ca. 5 minutter). Ydersiden kan tørres af med en fugtig klud.
PRINCESS TIPS
- Brug kun denne sandwichtoaster til husholdningsbrug.
- Sørg for, at ledningen eller en evt. forlængerledning ikke er anbragt således, at man kan falde over den,
og at den ikke berører de varme bageplader.
- På apparater af denne type kan en beskadiget ledning kun udskiftes af vores tekniske afdeling eller af
en anerkendt installatør.
- Anvend aldrig din sandwichtoaster udendørs.
- Hold godt øje med sandtoasteren, når der er børn i nærheden. Bagepladerne og ydersiden bliver meget
varme. Vær naturligvis også selv forsigtig. Lad apparatet køle godt af, inden det sættes af vejen.
- Tilslut kun din sandwichtoaster til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent med en ekstern timer eller en separat fjernbetjening.
- Når der er tændt for apparatet, kan alle de overflader, man kan komme i berøring med, være varme.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer, herunder også børn, med fysiske, sanselige
eller psykiske handicaps, eller med manglende erfaring og viden, med mindre de har fået forklaret
brugen af apparatet eller bistås af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Sørg for, at børn ikke bruger apparatet som legetøj.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Les først gjennom bruksanvisningen og ta vare på den til eventuell senere bruk. Kontroller at spenningen
hjemme hos deg stemmer overens med spenningen på apparatet. Koble apparatet kun til en jordet stikkontakt.
Princess Croque Monsieur egner seg utmerket om du vil lage en deilig toast med for eksempel ost eller
skinke. Antiklebebelegget på stekeplatene forhindrer at noe setter seg fast og er lett å rengjøre.
Kontrollysene og den automatiske termostaten gjør Princess Croque Monsieur til et praktisk
og anvendelig apparat.
Vi anbefaler at du rengjør stekeplatene med en fuktig klut og fjerner eventuelle etiketter før
du bruker apparatet første gang.
BRUKSTIPS
Ha litt smør, stekefett, olje eller noe lignende på stekeplatene. Sett støpselet i stikkontakten
(”Power”- lampen tennes) og lukk Princess Croque Monsieur. Det tar ca. 5 minutter å
varme opp apparatet. I mellomtiden kan du ta frem brødskiven. ”Ready”-lampen slokkes så
snart stekeplatene har nådd riktig temperatur.
12
Åpne Princess Croque Monsieur og legg smørbrødet på den nederste stekeplaten på vanlig måte, altså
først brødskiven, deretter pålegget og til slutt enda en brødskive. Lukk sandwichtoasteren (ikke trykk
platene for hardt mot hverandre) og lås stekeplatene med klemmen ved håndtaket. Smørbrød skal alltid
tilberedes når apparatet er lukket.
Når du lukker sandwichtoasteren kan det medføre litt røykutvikling. Vær forsiktig så du ikke brenner deg
på den. Etter ca. 2-3 minutter er toasten ferdig; naturligvis kan du prøve deg frem med steketiden for å
oppnå best mulig resultat.
Merk: under stekingen vil ”Ready”-lampen slå seg av og på. Dette tyder på at termostaten virker som den
skal, og justerer den innstilte temperaturen.
Så snart toasten er ferdig, kan du åpne sandwichtoasteren og ta ut toasten, eventuelt ved hjelp av en spatel
av tre eller plast. Bruk aldri metallspatel e.l. da dette kan skade antiklebebelegget.
Hvis du vil tilberede flere toaster, kan du la sandwichtoasteren stå lukket for å la den beholde riktig
temperatur. Trekk støpselet ut av stikkontakten når du ikke skal bruke apparatet mer.
RENGJØRING
TA FØRST STØPSELET UT AV STIKKONTAKTEN
Rengjør sandwichtoasteren etter hver bruk, det forhindrer at matrester setter seg fast. La Princess Croque
Monsieur avkjøles etter bruk. Hell aldri kaldt vann på stekeplatene; det kan skade apparatet og øke faren
for at det spruter ut varmt vann. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller skuremidler.
DYPP ALDRI SANDWICHTOASTEREN I VANN ELLER ANNEN VÆSKE.
Rengjør stekeplatene med f.eks. kjøkkenpapir. Når det gjelder matrester som er vanskelige å fjerne, kan
du helle over litt stekeolje (la den ligge i 5 minutter). Utsiden kan tørkes med en fuktig klut.
TIPS FRA PRINCESS
- Denne sandwichtoasteren er kun beregnet på hjemmebruk.
- Sørg for at ledningen eller en eventuell skjøteledning plasseres slik at ingen kan snuble i den, og at den
ikke berører de varme stekeplatene.
- Med hensyn til sikkerheten kan en skadet ledning for apparater av denne typen kun byttes ut hos vår
serviceavdeling eller av en annen fagmann eller -kvinne.
- Ikke bruk denne sandwichtoasteren utendørs.
- Hold godt tilsyn med sandwichtoasteren når det er barn i nærheten. Stekeplatene og utsiden av metall
blir svært varme. Vær også forsiktig selv. La apparatet kjøle helt ned før du setter det bort.
- Koble sandwichtoasteren kun til en jordet stikkontakt.
- Apparatet er ikke ment til å bli brukt med en ekstern timer eller separat fjernstyring.
- Når apparatet er på, kan overflatene som kan berøres være varme.
- Dette apparatet egner seg ikke til bruk av personer (inklusive barn) med nedsatte kroppslige, sensoriske
eller åndelige evner eller manglende erfaring og kunnskaper, med mindre en person som har ansvar for
deres sikkerhet har fått opplæring i eller har fått veiledning i hvordan apparatet skal brukes.
- Sørg for at barn ikke kan leke med dette apparatet.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Lue ensimmäiseksi tämä käyttöohje ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Tarkista, että käytettävissäsi
oleva verkkojännite on sama kuin laitteeseen merkitty jännite. Liitä tämä laite ainoastaan
maadoitettuun pistorasiaan.
Princess Croque Monsieur on ihanteellinen voileipägrilli herkullisten, esim. juusto- tai
kinkkutäytteisten lämpimien voileipien nopeaan valmistukseen. Paistolevyjen tarttumaton
pinnoite estää ruoka-aineiden tarttumisen ja on nopea puhdistaa. Merkkivalon ja
automaattitermostaatin ansiosta Princess Croque Monsieur on käytännöllinen ja helposti
käsiteltävä laite.
On suositeltavaa puhdistaa paistolevyt ennen ensimmäistä käyttökertaa kostealla
pyyhkeellä. Poista mahdolliset tarrat.
13
KÄYTTÖVINKKEJÄ
Sivele paistolevyt kevyesti voilla, paistorasvalla, ruokaöljyllä tms. Liitä pistotulppa pistorasiaan
(’Power’-merkkivalo syttyy) ja sulje Princess Croque Monsieur. Laitteen kuumeneminen kestää noin
viisi minuuttia. Tällä aikaa voit laittaa voileivän valmiiksi. Heti kun paistolevyt ovat tarpeeksi kuumia,
’Ready’-merkkivalo syttyy.
Avaa Princess Croque Monsieur ja aseta voileipä tavalliseen tapaan alemmalle paistolevylle, siis ensin
leipäviipale, sitten täyte ja lopuksi päälle toinen leipäviipale. Sulje voileipägrilli (älä paina levyjä liian
voimakkaasti yhteen) ja lukitse paistolevyt painamalla suljin kahvan ympärille. Valmista voileivät aina
laite lukittuna.
Voileipägrilliä suljettaessa voi syntyä hieman höyryä. Ole varovainen, ettet polta itseäsi. Voileipä on valmis
noin 2-3 minuutin kuluttua. Luonnollisesti voit kokeilla eri paistoaikoja parhaan tuloksen saamiseksi.
Huomaa: paiston aikana ’Ready’-merkkivalo syttyy ja sammuu osoituksena siitä, että termostaatti toimii
ja säätelee lämpötilaa jatkuvasti.
Heti kun voileipä on valmis, voit avata voileipägrillin ja ottaa pois voileivän käyttämällä tarvittaessa puu- tai
muovilastaa. Älä koskaan käytä metallilastaa tms., sillä tarttumaton pinnoite voi vioittua.
Jos haluat valmistaa lisää voileipiä, anna voileipägrillin olla suljettuna oikean lämpötilan säilymiseksi.
Ota pistotulppa pois pistorasiasta, jos et enää käytä laitetta.
PUHDISTUS
OTA ENSIN PISTOTULPPA POIS PISTORASIASTA
Puhdista voileipägrilli jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä estää ruoantähteiden kiinnitarttumisen. Anna
Princess Croque Monsieurin ensin jäähtyä käytön jälkeen. Älä koskaan kaada kylmää vettä paistolevyille.
Se voi vahingoittaa laitetta ja aikaansaada kuuman veden roiskumista. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä
puhdisteita.
ÄLÄ KOSKAAN UPOTA VOILEIPÄGRILLIÄ VETEEN TAI MUUHUN NESTEESEEN.
Puhdista paistolevyt esim. talouspaperilla. Vaikeasti poistettavat ruoantähteet voi ensin liottaa ruokaöljyssä (anna öljyn vaikuttaa viitisen minuuttia). Voit pyyhkiä ulkopinnan kostealla liinalla.
PRINCESS-OHJEITA
- Tämä voileipägrilli on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Huolehdi siitä, että verkkojohto tai mahdollinen jatkojohto on asetettu siten, ettei niihin voi kompastua
ja että ne eivät kosketa kuumia paistolevyjä.
- Turvallisuussyistä ainoastaan huoltopalvelumme tai muu ammattimies tai -nainen voi vaihtaa
tämäntyyppisen laitteen verkkojohdon uuteen.
- Älä käytä tätä voileipägrilliä ulkona.
- Pidä voileipägrilliä tarkasti silmällä lasten läheisyydessä. Paistolevyt ja metallinen ulkopinta tulevat
hyvin kuumiksi. Ole luonnollisesti itsekin varovainen. Anna laitteen jäähtyä hyvin ennen kuin laitat
sen säilöön.
- Liitä voileipägrilli ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
- Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen avulla.
- Laitteen ollessa toiminnassa sen kosketuspinnat voivat kuumeta.
- Lapset, liikuntarajoitteiset, aisti- tai kehitysvammaiset, tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta
tai taitoa, eivät saa käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö ole antanut heille ohjeita tai valvo heitä laitteen käytössä.
- Huolehdi siitä, että lapset eivät leiki tällä laitteella.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
Leia atentamente estas instruções e guarde-as para futuras referências. Verifique se a
tensão eléctrica de sua casa corresponde à do aparelho. Ligar este aparelho unicamente a
uma tomada de terra.
14
A Princess Croque Monsieur é ideal para preparar rapidamente uma tosta saborosa, por exemplo de queijo, fiambre ou outros ingredientes. A camada anti-aderente das chapas evita que os alimentos se peguem
e é fácil de limpar. A luz de aviso e o termóstato automático tornam a Princess Croque Monsieur num
electrodoméstico muito prático.
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, aconselhamos a limpar as chapas com um pano húmido e a
remover quaisquer etiquetas que possam porventura existir.
SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO
Unte as chapas com um pouco de manteiga, gordura ou óleo, etc. Ligue a ficha à tomada ( a luz "Power"
acende-se) e feche a Princess Princess Croque Monsieur. O aparelho leva cerca de 5 minutos a aquecer.
Enquanto espera, pode começar a preparar os ingredientes. Logo que as chapas tenham atingido a
temperatura correcta, a luz “Ready” acende-se.
Abra a Princess Princess Croque Monsieur e coloque a sandes como de costume sobre a chapa inferior,
ou seja, primeiro uma fatia de pão, depois os ingredientes e por fim outra fatia de pão. Feche a tostadeira
(não exerça demasiada pressão sobre as chapas) e tranque as chapas com o fecho da asa. Deve fazer as
tostas sempre com o aparelho fechado.
Ao fechar o aparelho pode sair algum fumo. Tenha cuidado para não se queimar. Ao fim de 2 ou 3 minutos
a tosta está pronta. Pode fazer várias experiências com o tempo de preparação para obter o melhor resultado
possível.
Nota: durante o tempo de preparação dos alimentos, a luz “Ready” acende-se e desliga. Isto significa que
o termóstato está a funcionar correctamente e a regular a temperatura.
Assim que os alimentos estiverem prontos, pode abrir a tostadeira e retirar a comida, usando para tal uma
espátula de madeira ou de plástico. Nunca deve usar espátulas de metal, pois pode danificar a camada
anti-aderente.
Se desejar voltar a utilizar a tostadeira logo de seguida, pode deixá-la ligada com a tampa fechada para
manter a temperatura correcta. Se não a voltar a utilizar, desligue a ficha da tomada.
LIMPEZA
DESLIGUE PRIMEIRO A FICHA DA TOMADA.
Limpe o aparelho de fazer tostas após cada utilização . Deste modo evita que quaisquer resíduos de comida
se peguem às chapas. Deixe arrefecer primeiro a Princess Croque Monsieur. Nunca deite água fria nas
chapas, porque pode danificar o aparelho e provocar o risco de salpicos de água quente. Não deve usar
quaisquer detergentes abrasivos.
NUNCA MERGULHE A TOSTADEIRA EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.
Limpe as chapas, por exemplo, com papel de cozinha. Para retirar quaisquer resíduos que sejam difíceis
de remover, pode primeiro deixá-los de molho em óleo (deixe actuar durante 5 minutos). Pode limpar o
exterior do aparelho com um pano húmido.
CONSELHOS DA PRINCESS
- Este aparelho serve unicamente para o uso doméstico.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação ou um eventual fio de extensão se encontra colocado,
de maneira a que ninguém possa tropeçar nele ou tocar nas chapas quentes.
- Neste tipo de aparelho, um cabo de alimentação danificado pode ser unicamente substituído
com ferramentas especiais e pelos nossos serviços de assistência técnica.
- Não use a tostadeira no exterior.
- Certique-se de que as crianças não utilizam a tostadeira sem supervisão. As chapas e o
interior do aparelho podem aquecer muito. Tenha você mesmo cuidado. Deixe arrefecer
bem o aparelho antes de o guardar.
- Deve ligar a tostadeira apenas a uma tomada de terra.
- Este aparelho não deve ser controlado por um cronómetro externo ou por um sistema de
controlo remoto separado.
15
- As superfíceis acessíveis ficarão extremamente quentes durante o funcionamento da tostadeira.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluíndo crianças) com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se supervisionadas ou após
explicação sobre o funcionamento da tostadeira, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que estas não brincam com a tostadeira.
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
16
17
PRINCESS CROQUE MONSIEUR
ART. 122333
18
19
© PRINCESS 2007