Whirlpool BEM 500S Руководство пользователя

Add to my manuals
72 Pages

advertisement

Whirlpool BEM 500S Руководство пользователя | Manualzz

EM

SMAKRIK

PL

TR

RU

SK

POLSKI

TÜRKÇE

4

21

РУССКИЙ 35

SLOVENČINA 52

POLSKI 4

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4

Opis urządzenia

Panel sterowania

Pierwsze użycie

Codzienna eksploatacja

7

8

6

6

Czyszczenie i konserwacja

Co zrobić, jeśli ...

Dane techniczne

Ochrona środowiska

GWARANCJA IKEA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego!

• Aby dotknąć gorących części, użyć specjalne uchwyty lub rękawice kuchenne. W ten sposób zapobiegnie się poparzeniom.

• Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania kawy lub gorących napojów. Należy uważać, aby nie poparzyć się gorącą wodą lub parą.

Nieprawidłowa eksploatacja urządzenia grozi poparzeniem.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Należy je uważnie przeczytać i zachować na przyszłość

• Nie podgrzewać i nie wlewać do urządzenia płynów łatwopalnych, a także nie przechowywać ich w jego pobliżu. Opary grożą pożarem lub wybuchem.

• Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.

• Nie stosować żadnych korozyjnych substancji chemicznych lub oparów w urządzeniu. Ten typ urządzenie jest przeznaczony specjalnie do podgrzewania wody. Nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.

• Dzieci mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych, po otrzymaniu prawidłowych instrukcji na temat bezpieczeństwa, a także upewnieniu się, że rozumieją one zagrożenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dostępne części mogą się rozgrzewać do wysokiej temperatury podczas eksploatacji. Dzieci nie powinny się zbliżać do urządzenia.

Środki ostrożności i zalecenia ogólne

Instalacja i podłączenie

Przed podłączeniem

• Sprawdzić, czy napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w domowej instalacji elektrycznej.

• Upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone.

• Nie przystępować do eksploatacji urządzenia, jeśli posiada ono uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, nie pracuje prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.

Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od gorących powierzchni. Grozi to porażeniem elektrycznym, pożarem lub innym zagrożeniem.

Po podłączeniu

• Urządzenie musi obowiązkowo posiadać uziemienie. Producent nie będzie odpowiedzialny za żadne

12

14

16

17

18

POLSKI 5

obrażenia cielesne u ludzi lub zwierząt ani za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania niniejszego wymogu.

Producent nie będzie odpowiadać za żadne problemy związane z nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych instrukcji.

Bezpieczeństwo

Po zdjęciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone. W razie wątpliwości nie przystępować do eksploatacji urządzenia, lecz skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.

• Podłączenie do instalacji elektrycznej powinien wykonać wykwalifikowany technik zgodnie z instrukcjami producenta oraz lokalnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

• Nie należy pozostawiać elementów opakowania (folii, styropianu itp.) w miejscach dostępnych dla dzieci, ponieważ stanowią dla nich potencjalne zagrożenie.

• Nigdy nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura może spaść do 0°C lub niżej (urządzenie uszkodzi się, jeśli woda zamarznie).

• Upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.

Podłączyć urządzenie do sieci z prądem o minimalnym natężeniu 10 A. Gniazdko powinno być prawidłowo uziemione.

Producent nie może być odpowiedzialny za ewentualne wypadki spowodowanie nieprawidłowym uziemieniem.

• Jeśli gniazdko nie odpowiada wtyczce w urządzeniu, należy zlecić wymianę gniazdka wykwalifikowanemu technikowi.

• Aby spełnić wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.

• Nie wolno stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.

• Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać przewodu zasilającego urządzenia, ponieważ czynność ta wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi. W razie uszkodzenia przewodu lub konieczności jego wymiany należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć wszelkiego ryzyka.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób należy prawidłowo korzystać z urządzenia w przypadku pierwszego użycia, należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami podanymi w dalszej części.

POLSKI

Opis urządzenia

2

1

10

11

8 9 12

Panel sterowania

C D

B

A

E

F

A

B

Przycisk wyboru pary

Przycisk kawy/gorącej wody

C Przycisk WŁ./WYŁ.

D

E

Kontrolka WŁ.

Kontrolka temperatura ok (kawy lub gorącej wody)

F Kontrolka pary

13 14

3

6

7

4

5

1

2

9

10

Panel sterowania

Pokrętło pary

3 Zbiornik wody

4

5

6

Przewód zasilający

Wylewka pary/gorącej wody

Kratka ociekowa

7 Tacka ociekowa

8 Nasadka do spieniania mleka na cappuccino

Dysza

Wyjście boilera

11 Ubijacz

12

13

14

Uchwyt filtra

Mały filtr na jedną filiżankę lub saszetkę

Duży filtr na dwie filiżanki

6

POLSKI 7

Pierwsze użycie

Napełnianie zbiornika wody

Wyciągnąć zbiornik wody (do przodu).

pokrętło pary jest zamknięte).

Aby włożyć uchwyt filtra, należy umieścić go pod wyjściem bojlera rączką skierowaną w lewą stronę, a następnie popchnąć do góry i jednocześnie zdecydowanie obrócić rączkę w prawą stronę.

Napełnić zbiornik czystą, świeżą wodą. Nie przekraczać poziomu MAX. Włożyć zbiornik z powrotem.

Max

Max

Nigdy nie używać urządzenia bez wody w zbiorniku. Zawsze uzupełnić poziom wody, gdy do dna zbiornika pozostanie już tylko kilka centymetrów.

Rozgrzewanie ekspresu do kawy

Aby uzyskać kawę espresso we właściwej temperaturze, należy rozgrzać ekspres.

30 minut przez zrobieniem kawy włączyć urządzenie przyciskiem WŁ./WYŁ. i włożyć uchwyt filtra do urządzenia, lecz nie dosypywać kawy mielonej (sprawdzić, czy

Odczekać pół godziny, a następnie przyrządzić kawę zgodnie z opisem z następnym rozdziale.

Alternatywnie, urządzenie można rozgrzać nieco szybciej. W tym celu należy:

Włączyć urządzenie przyciskiem WŁ./WYŁ. i włożyć uchwyt filtra do urządzenia, lecz nie dosypywać kawy mielonej.

Umieścić filiżankę pod uchwytem filtra. Użyć tej samej filiżanki, w której przygotowana zostanie kawa, aby ją rozgrzać.

Odczekać, aż kontrolka OK się włączy, a następnie natychmiast nacisnąć pokrętło kawy.

Pozwolić wodzie wypływać do momentu, aż nie zgaśnie kontrolka OK. Następnie ponownie nacisnąć przycisk kawy, aby przerwać wydawanie wody.

Opróżnić filiżankę. Odczekać do momentu, kiedy włączy się kontrolka OK, i powtórzyć czynność. (Podczas wyjmowania uchwytu filtra mogą pojawić się niewielkie i nieszkodliwe wydmuchy pary).

POLSKI 8

Codzienna eksploatacja

Przygotowywanie kawy espresso z użyciem uchwytu filtra do kawy mielonej

Po rozgrzaniu urządzenia zgodnie z powyższym opisem włożyć filtr kawy mielonej do uchwytu filtra. Sprawdzić prawidłowość włożenia filtra w szczelinie. Mniejszy filtr służy do przygotowania jednej kawy, a większy do dwóch kaw.

lekko ubić ubijaczem.

UWAGA: Prawidłowe ubicie zmielonej kawy jest koniecznym warunkiem przygotowania dobrego espresso.

Jeśli kawa jest zbytnio ubita, napar kawowy będzie wypływać bardzo powoli, a pianka będzie ciemna.

Jeśli kawa mielona będzie zbyt lekko ubita, napar kawowy będzie wypływać zbyt szybko, a pianka będzie skąpa i jasna.

Aby przygotować tylko jedną kawę,w filtrze należy umieścić tylko jedną miarkę

(jeden poziom - ok. 7 g) mielonej kawy. Aby przygotować dwie kawy, należy umieścić w filtrze dwie luźno wypełnione miarki (ok. 6+6 g) mielonej kawy.

Wypełniać filtr niewielką ilością naraz, aby nie dopuścić do przesypania się mielonej kawy.

WAŻNE: Aby zapewnić prawidłową pracę, przed dodaniem zmielonej kawy do uchwytu filtra należy filtr oczyścić z resztek mielonej kawy z poprzedniego parzenia.

Usunąć nadmiar kawy z krawędzi uchwytu filtra i założyć uchwyt na urządzenie.

Mocno obrócić, aby uniknąć wycieku wody.

Umieścić filiżankę lub filiżanki pod wylewkami uchwytu filtra.

Zaleca się pogrzanie filiżanek przed przygotowaniem kawy. W tym celu można je przemyć gorącą wodą.

Równomiernie rozprowadzić zmieloną kawę i

Sprawdzić, czy kontrolka OK jest włączona (jeśli

POLSKI 9

jest wyłączona, poczekać na jej włączenie), a następnie nacisnąć przycisk kawy. Kiedy wypłynęła już żądana ilość kawy, ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Nie powinno się pozwalać na wypływanie kawy przed dłużej niż

45 sekund za jednym razem.

Aby wyjąć uchwyt filtra, należy obrócić uchwyt z prawej strony na lewą.

WAŻNE: Aby unikać ochlapania, nie wyjmować uchwytu filtra w tym samym czasie, gdy nalewa się kawę.

Aby usunąć zużytą zmieloną kawę, należy zablokować filtr na miejscu przy pomocy dźwigienki w rączce i wysypać kawę, obracając uchwyt filtra do góry nogami i postukując nim kilkukrotnie.

Aby wyłączyć ekspres do kawy, należy wcisnąć przycisk WŁ./WYŁ.

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie umyć wszystkie akcesoria i wewnętrzne obwody, przygotowując co najmniej pięć kaw bez dosypywania zmielonej kawy.

Przygotowywanie kawy espresso z kawy w saszetkach

Rozgrzać urządzenie w taki sposób, jak to opisano w rozdziale “Rozgrzewanie ekspresu do kawy”. Sprawdzić, czy uchwyt filtra jest włożony.

Dzięki temu kawa będzie gorętsza.

UWAGA: Stosować saszetki zgodne ze standardem ESE. O tym, że saszetki spełniają ten standard, informuje następujące logo na opakowaniu:

Włożyć saszetkę. Postarać się, aby znajdowała się możliwie centralnie na filtrze. Zawsze przestrzegać instrukcji na opakowaniu saszetek oraz zawsze umieszczać saszetkę prawidłowo na filtrze.

Włożyć uchwyt filtra do urządzenia. Zawsze przekręcać uchwyt maksymalnie.

Przygotowanie kawy cappuccino

Przygotować kawę espresso w taki sposób, jak to opisano w poprzednich rozdziałach, lecz użyć większych filiżanek.

Nacisnąć przycisk pary i odczekać, dopóki nie zapali się kontrolka OK. Oznacza to, że bojler osiągnął idealną temperaturę do wytwarzania pary.

W międzyczasie wlać do zbiornika po ok. 100 gramów mleka na każde przygotowywane cappuccino. Mleko musi być w schłodzone (w temperaturze chłodziarki). Nie może być gorące.

Wybierając rozmiar zbiornika, należy pamiętać, że mleko rozszerza swoją objętość dwu lub trzykrotnie.

UWAGA: Zaleca się stosować schłodzone mleko półtłuste (z chłodziarki).

Umieścić naczynie z mlekiem pod nasadką do spieniania mleka na cappuccino.

Zanurzyć nasadkę w mleku na ok. 5 mm i obrócić pokrętło pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Uwaga! Nie zanurzać nasadki do spieniania powyżej linii wskazanej przez strzałkę.

Standard ESE to system akceptowany przez wiodących producentów kawy w saszetkach, który pozwala na proste i czyste przygotowanie kawy espresso.

Włożyć mały filtr (1 filiżanka lub saszetka) do uchwytu filtra. Sprawdzić, czy filtr jest prawidłowo włożony w szczelinkę.

POLSKI 10

Obrócić pokrętło pary co najmniej o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Para wydostająca się z nasadki do spieniania nadaje mleku kremowy, piankowy wygląd.

Aby uzyskać jeszcze bardziej kremową piankę, zanurzyć nasadkę do spieniania mleka na cappuccino i obracać powoli naczyniem od dołu do góry.

Gdy osiągnięta zostanie żądana temperatura

(idealna to 60°C), przerwać dopływ pary.

W tym celu obrócić pokrętło pary w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i nacisnąć jednocześnie przycisk pary.

to opisano w poprzednich rozdziałach.

WAŻNE:Po użyciu nasadkę do spieniania mleka na cappuccino należy zawsze oczyścić. W tym celu należy:

Upuścić nieco pary przez kilka sekund poprzez obrócenie pokrętła pary.

Dzięki temu usuwa się ewentualne resztki mleka z wylewki pary.

WAŻNE: Aby zapewnić higienę, zaleca się wykonywanie wszystkich czynności tej procedury po każdym przyrządzeniu cappuccino, aby uniknąć pozostawania resztek mleka w obwodzie.

Jedną ręką należy mocno chwycić dyszę cappuccino, a drugą odkręcić nasadkę do spieniania mleka na cappuccino, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, po czym pociągnąć ją w dół.

Wlać spienione mleko do uprzednio przygotowanych filiżanek z kawą espresso.

Cappuccino jest gotowe. Posłodzić do smaku i ewentualnie posypać wiórkami kakaowymi.

UWAGA: Aby przygotować więcej niż jedno cappuccino, należy najpierw zaparzyć wszystkie kawy, a dopiero na końcu spienić mleko na cappuccino.

UWAGA: Aby ponownie zaparzyć kawę po spienieniu mleka, należy ostudzić bojler.

W przeciwnym wypadku kawa zostanie przypalona. Aby ostudzić bojler należy umieścić naczynie pod wylotem bojlera, nacisnąć przycisk pary i pozwolić na wypłynięcie wody, dopóki nie zgaśnie kontrolka OK. Przygotować kawę tak, jak

Pociągnąć dyszę w dół, aby wyjąć ją z wylewki pary.

Dokładnie przemyć nasadkę do spieniania

POLSKI 11

mleka na cappuccino oraz dyszę pary ciepłą wodą.

Upewnić się, czy dwa wskazane otwory nie są zablokowane. W razie konieczności oczyścić szpilką.

Wymienić dyszę pary. W tym celu włożyć ją do wylewki pary i zdecydowanie przekręcić w kierunku góry wylewki.

Włożyć z powrotem nasadkę do spieniania mleka na cappuccino i obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zagotowywanie wody

Włączyć urządzenie przyciskiem WŁ./WYŁ.

Odczekać, dopóki nie włączy się kontrolka OK.

Umieścić naczynie pod nasadką do spieniania mleka na cappuccino.

Nacisnąć przycisk kawy i jednocześnie obrócić pokrętło pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Woda wypływa z nasadki do spieniania mleka na cappuccino.

Aby przerwać strumień gorącej wody, należy zamknąć pokrętło obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ponownie nacisnąć przycisk kawy. Nie wolno pozwolić, aby woda wypływała przez dłużej niż

45 sekund za jednym razem.

POLSKI 12

Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.

Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników ani środków ściernych.

Wystarczy miękka, wilgotna ściereczka.

Regularnie opróżniać i myć tackę oraz kratkę ociekową.

Regularnie czyścić zbiornik wody.

WAŻNE: Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Jest to urządzenie elektryczne.

Czyszczenie uchwytu filtra

Po każdych 200 filiżankach należy oczyścić uchwyt filtra do kawy mielonej w następujący sposób:

• Wyjąć filtr ze spieniaczem.

• Wyczyścić wnętrze uchwytu filtra. Nie wolno zmywać w zmywarce.

• Odkręcić nakrętkę spieniacza. W tym celu obracać ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

• Wyjąć spieniacz z naczynia, wypychając go od końca.

• Wyjąć uszczelkę.

Przepłukać wszystkie komponenty i dokładnie oczyścić metalowy filtr szczotką i gorącą wodą.

• Wymienić filtr i uszczelkę na plastikowej płaskiej przegródce. Pamiętać o włożeniu trzpienia w płaskiej plastikowej przegródce w uszczelkę w taki sposób, jak to wskazuje strzałka.

• Wymienić zestaw w stalowym zbiorniku filtra i sprawdzić, czy trzpień jest w otworze na obudowie.

• Na końcu wkręcić na nasadkę obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Czyszczenie niezgodnie z powyższymi wskazówkami lub brak czyszczenia powoduje utratę gwarancji.

Sprawdzić, czy dziurki w filtrze metalowym nie są zablokowane. W razie konieczności oczyścić szpilką.

POLSKI 13

Czyszczenie wylotu bojlera

Po każdych 300 filiżankach kawy należy oczyścić wylot bojlera ekspresu do kawy w następujący sposób:

Sprawdzić, czy urządzenie nie jest gorące, i odłączyć je od zasilania.

Śrubokrętem okręcić śrubę mocującą filtr na wylocie bojlera ekspresu do kawy.

Wyczyścić bojler wilgotną ściereczką.

Dokładnie przemyć wylot gorącą wodą i szczotką. Sprawdzić, czy otwory nie są zablokowane. W razie konieczności oczyścić szpilką.

Przepłukać pod bieżącą wodą, szorując przez cały czas.

Wkręcić wylot bojlera z powrotem na miejsce. Czyszczenie niezgodnie z powyższymi wskazówkami lub brak czyszczenia powoduje utratę gwarancji.

Odkamienianie

Zaleca się odkamienianie ekspresu do kawy co ok. 200 filiżanek lub maksymalnie co dwa miesiące.

Można stosować środki do odkamieniania ekspresów do kawy dostępne na rynku. Jeśli brak w sprzedaży takich środków, należy:

Wlać do zbiornika wody pół litra wody.

Rozpuścić 2 łyżki (ok. 30 gramów) kwasu cytrynowego (do nabycia w aptekach).

Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. i odczekać, aż zapali się kontrolka OK.

Sprawdzić, czy uchwyt filtra jest włożony, i umieścić naczynie pod wylotem bojlera.

Wcisnąć przycisk kawy, opróżnić zbiornik do połowy obracając co jakiś czas pokrętło pary, aby roztwór mógł wypływać.

Zatrzymać wypływanie naciskając przycisk ponownie.

Wyłączyć urządzenie.

Pozostawić roztwór w środku na 15 minut, a następnie ponownie włączyć urządzenie.

Nacisnąć przycisk kawy, aby całkowicie opróżnić zbiornik.

Aby usunąć resztki roztworu oraz osadu kamiennego, napełnić zbiornik wodą (bez kwasu cytrynowego) i wstawić z powrotem na miejsce.

Wcisnąć przycisk kawy i pozwolić, aby woda całkowicie wypłynęła ze zbiornika. Co jakiś czas przekręcić pokrętło pary, aby wypuścić nieco wody.

Przerwać wypływanie wody i powtórzyć czynności pisane w pkt. 9, 10 i 11.

Naprawa uszkodzeń ekspresu do kawy spowodowanych osadzaniem się kamienia nie jest objęta gwarancją, jeśli odkamienianie nie jest przeprowadzane regularnie, tak jak to opisano powyżej.

POLSKI 14

Co zrobić, jeśli ...

Problem

Ekspres nie wydaje kawy

Kawa espresso wycieka z krawędzi uchwytu filtra zamiast przez jego otwory

Kawa espresso jest zimna

Pompa pracuje zbyt głośno

Ewentualna przyczyna

Brak wody w zbiorniku

Otwory w wylewce uchwytu filtra są zablokowane

Wylot bojlera ekspresu jest zablokowany

Filtr jest zablokowany

Rozwiązanie

Napełnić zbiornik wodą.

Przeczyścić otwory w wylewce.

Oczyścić zgodnie z opisem w rozdziale “Czyszczenie wylotu bojlera”.

Oczyścić zgodnie z opisem w rozdziale “Czyszczenie filtra”.

Zbiornik jest włożony nieprawidłowo

Włożyć zbiornik prawidłowo.

Uchwyt filtra jest włożony nieprawidłowo

Uszczelka bojlera ekspresu straciła elastyczność

Włożyć uchwyt filtra prawidłowo i maksymalnie przekręcić.

Zlecić wymianę uszczelki bojlera w serwisie.

Przeczyścić otwory w wylewce.

Otwory w wylewce uchwytu filtra są zablokowane

Kontrolka OK ekspresu nie była włączona, gdy wciśnięto przycisk kawy

Odczekać, dopóki kontrolka OK się nie włączy, i dopiero wtedy nacisnąć przycisk kawy.

Nie rozgrzano urządzenia Rozgrzać urządzenie, tak jak to opisano w rozdziale

“Rozgrzewanie ekspresu do kawy”.

Nie podgrzano filiżanek Podgrzać filiżanki. W tym celu przemyć je gorącą wodą lub postawić na co najmniej 20 minut na tacce do podgrzewania filiżanek na pokrywie.

Zbiornik wody jest pusty Napełnić zbiornik.

Zbiornik jest włożony nieprawidłowo

Włożyć zbiornik prawidłowo.

POLSKI 15

Co zrobić, jeśli ...

Problem

Pianka na kawie jest zbyt lekka

(zbyt szybko wlano kawę z wylewki)

Pianka na kawie jest zbyt ciemna

(wylewa się z wylewki zbyt wolno)

Podczas spieniania mleka na cappuccino nie tworzy się piana

Ewentualna przyczyna

Kawa mielona nie jest wystarczająco ubita

Nie ma wystarczającej ilości kawy mielonej

Kawa mielona jest zbyt gruba

Filtr jest zablokowany

Kawa mielona jest zbyt drobna

Kawa jest wilgotna lub zbyt drobno zmielona

Rozwiązanie

Bardziej ubić kawę mieloną.

Zwiększyć ilość kawy mielonej.

Nieprawidłowy rodzaj mielonej kawy

Kawa mielona jest za bardzo ubita

Wsypano za dużo kawy mielonej

Wylot bojlera ekspresu jest zablokowany

Używać wyłącznie kawę mieloną przeznaczoną do ekspresów.

Zmienić rodzaj kawy mielonej.

Mniej ubijać kawę.

Zmniejszyć ilość kawy mielonej.

Oczyścić zgodnie z opisem w rozdziale “Czyszczenie wylotu bojlera”.

Oczyścić zgodnie z opisem w rozdziale “Czyszczenie filtra”.

Używać wyłącznie kawę mieloną przeznaczoną do ekspresów.

Używać wyłącznie kawę mieloną przeznaczoną do ekspresów.

Sprawdzić, czy nie jest wilgotna.

Zmienić rodzaj kawy mielonej.

Nieprawidłowy rodzaj mielonej kawy

Mleko nie jest wystarczająco zimne

Nasadka do spieniania mleka na cappuccino jest zabrudzona

Zawsze stosować półtłuste schłodzone mleko z chłodziarki.

Dokładnie przeczyścić otwory w nasadce do spieniania mleka na cappuccino, a w szczególności te wskazane strzałką.

POLSKI

Dane techniczne

Wymiary (mm)

Ciśnienie pompy (bar)

Moc (W)

Pojemność zbiornika wody (l)

Informacje techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie energetycznej.

Szerokość

Wysokość

Długość

595

348

305

15

1100

1,5

Max

16

POLSKI 17

Ochrona środowiska

Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/

WE (WEEE) oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, spowodowanego nieodpowiednią utylizacją produktu.

Bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. W celu złomowania urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów.

Deklaracja zgodności

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do kontaktów z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w

Rozporządzeniu ( ) nr 1935/2004.

Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie nr 2006/95/

WE w sprawie niskiego napięcia

(która zastąpiła Dyrektywę nr 73/23/

EWG z późniejszymi zmianami) oraz w

Dyrektywie nr 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

("EMC").

POLSKI 18

GWARANCJA IKEA

Ile trwa okres gwarancji IKEA?

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od daty zakupu urządzenia AGD w sklepie IKEA a w przypadku urządzenia oznaczonego marką LAGAN przez okres dwóch (2) lat. W celu potwierdzenia zakupu należy przedłożyć oryginał paragonu lub fakturę. Wykonywanie prac gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji urządzenia.

Jakie urządzenia nie podlegają 5 letniej gwarancji IKEA?

Urządzenia AGD oznaczone nazwą LAGAN oraz wszystkie urządzenia AGD zakupione przed dniem 1 sierpnia 2007 r.

Kto wykonuje usługi serwisowe?

Wyznaczony przez IKEA serwis, wykonujący usługi gwarancyjne za pośrednictwem sieci własnych punktów lub sieci autoryzowanych partnerów.

Co obejmuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja obejmuje wady konstrukcji lub materiałów wykorzystanych do produkcji urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie IKEA. Gwarancja odnosi się tylko do użytku domowego. Wyjątki od powyższej zasady określone są w rozdziale zatytułowanym “Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?” W okresie gwarancji pokrywane będą koszty usunięcia wad, np. napraw, wymiany części, robocizny oraz koszty podróży, pod warunkiem udostępnienia urządzenia do naprawy bez ponoszenia szczególnych kosztów. Przy uwzględnieniu powyższych warunków zastosowanie mają przepisy prawa wspólnotowego (dyrektywa nr 99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego. Części wymienione są własnością IKEA.

Jakie działania podejmuje IKEA w celu rozwiązania problemu?

Wyznaczony przez IKEA serwis bada produkt i decyduje, według własnego uznania, czy jest on objęty niniejszą gwarancją. W razie uznania, że produkt jest objęty gwarancją, serwis IKEA lub autoryzowany partner serwisowy decyduje, według własnego uznania, czy naprawić wadliwy produkt czy wymienić go na taki sam lub porównywalny produkt.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?

• Zwykłego zużycia.

• Uszkodzenia umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa, uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłową instalacją lub podłączeniem do niewłaściwego źródła napięcia, uszkodzenia spowodowanego reakcją chemiczną lub elektrochemiczną, rdzą, korozją lub uszkodzeniem w wyniku działania wody, w tym uszkodzenia spowodowanego nadmiarem wapnia w wodzie z instalacji wodociągowych oraz uszkodzenia spowodowanego anomaliami pogodowymi.

• Materiałów eksploatacyjnych, w tym baterii i lamp.

• Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych, niemających wpływu na normalne użytkowanie urządzenia, w tym rys oraz ewentualnych przebarwień.

• Przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez obce ciała lub substancje, czyszczenie lub przepychanie filtrów, systemów odprowadzania wody lub szuflad na proszek.

• Uszkodzenia następujących części: części ze szkła ceramicznego, akcesoriów, koszyków na naczynia i sztućce, rur zasilających i odwadniających, uszczelek, lampek oraz ich pokryw, wyświetlaczy, pokręteł, obudów oraz części obudów.

Odstępstwem od tego jest przypadek, gdy można udowodnić, że uszkodzenia powstały wskutek błędu podczas produkcji.

• Przypadków, w których nie stwierdzono usterek w trakcie wizyty technika.

• Napraw niewykonanych przez wyznaczony przez IKEA serwis lub autoryzowanego partnera serwisowego

POLSKI 19

bądź przypadków niezastosowania części oryginalnych.

• Napraw będących następstwem instalacji wykonanych nieprawidłowo lub w sposób niezgodny ze specyfikacją.

• Wykorzystania urządzenia w środowisku innym niż domowe, tj. użytku profesjonalnego.

• Uszkodzeń transportowych. Jeśli transportem produktu do domu lub pod inny adres zajmuje się klient, IKEA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą powstać podczas transportu. Jednakże, w sytuacji gdy produkt jest dostarczany do klienta przez IKEA, za jego ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy odpowiada IKEA.

• Kosztów związanych z pierwszą instalacją urządzenia IKEA.

Jednakże, jeśli urządzenie będzie naprawiane lub wymieniane przez wskazany przez IKEA serwis lub autoryzowanego partnera serwisowego w ramach niniejszej gwarancji, zajmą się oni, w razie potrzeby, ponowną instalacją takiego naprawionego lub wymienionego urządzenia.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do pracy prawidłowo wykonanej przez wykwalifikowanego specjalistę, przy zastosowaniu oryginalnych części, w celu dostosowania urządzenia do wymagań bezpieczeństwa technicznego obowiązujących w innym państwie członkowskim UE.

Zastosowanie przepisów prawa krajowego

Niniejsza gwarancja IKEA przyznaje Państwu określone uprawnienia, w uzupełnieniu do innych uprawnień, które mogą Państwu przysługiwać na mocy przepisów danego państwa.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujących wynikających z niezgodności towaru z umową.

Obszar obowiązywania

W przypadku urządzeń zakupionych w jednym państwie członkowskim UE i przewiezionych do innego państwa członkowskiego UE, usługi serwisowe świadczone będą na standardowych warunkach gwarancyjnych obowiązujących w nowym państwie. Obowiązek świadczenia usług w ramach gwarancji istnieje wyłącznie pod warunkiem, gdy urządzenie spełnia poniższe wymogi i jest zainstalowane zgodnie nimi:

- specyfikacje techniczne państwa, w którym zgłaszana jest reklamacja gwarancyjna;

- instrukcje montażu oraz informacje bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.

Gwarantem na terenie Polski jest IKEA Retail

Sp. z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090

Raszyn

Kontakt z działem obsługi klienta

Prosimy o kontakt z punktami obsługi klienta wyznaczonymi przez IKEA w następujących przypadkach:

• zgłoszenie serwisowe w ramach gwarancji

• uzyskanie informacji na temat instalacji urządzeń przeznaczonych do zabudowy w meblach kuchennych IKEA

• uzyskanie informacji dotyczących działania urządzeń sprzedawanych w

IKEA

Aby zapewnić jak najlepszą pomoc z naszej strony, przed kontaktem z nami, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją zabudowy i/lub instrukcją obsługi.

Punkty serwisowe wyznaczone przez IKEA

Lista adresów oraz telefony do punktów obsługi klienta wyznaczonych przez IKEA znajdują się na ostatniej stronie niniejszej gwarancji.

W celu zapewnienia Państwu szybkiej obsługi serwisowej należy korzystać z telefonów serwisowych, które są podane na ostatniej stronie gwarancji.

W przypadku kontaktu z punktem

POLSKI

serwisowym prosimy o wybranie numeru podanego w broszurze dołączonej do danego urządzenia.

Prosimy również o podanie numeru artykułu IKEA (ośmiocyfrowy kod) oraz dwunastocyfrowego numeru serwisowego, które znaleźć można na jego tabliczce znamionowej.

PROSIMY O ZACHOWANIE DOWODU

ZAKUPU!

Oryginał paragonu lub faktury jest warunkiem do korzystania z usług gwarancyjnych. Dowód zakupu zawiera również nazwę oraz numer artykułu

IKEA (ośmiocyfrowy kod) dla każdego z zakupionych urządzeń.

Czy potrzebujecie Państwo dodatkowej pomocy?

W przypadku dodatkowych pytań, które nie dotyczą urządzeń zakupionych w IKEA prosimy o kontakt z najbliższym centrum informacyjnym IKEA. Przed skontaktowaniem się z nami prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

20

TÜRKÇE 21

İçindekiler

Güvenlikle ilgili bilgiler

Ürün tanımı

Kontrol paneli

İlk kez kullanma

Günlük kullanım

Güvenlikle ilgili bilgiler

İlk kez kullanmadan önce

Bu cihaz yalnızca ev-içi kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır!

• Sıcak aksamlara dokunurken yanmayı

önlemek için, nihale veya fırın eldivenleri kullanınız.

• Bu cihaz, kahve yapmak veya içecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır.

Su püskürmeleri veya su buharı ya da cihazın uygunsuz kullanımı nedeniyle yanmaktan kaçınmak için dikkatli olunuz.

Önemli güvenlik talimatları

Dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak

üzere saklayınız

• Cihazın içerisinde veya yakınında yanıcı sıvılar ısıtmayınız veya kullanmayınız.

Dumanlar yangın tehlikesine veya patlamaya yol açabilir.

• Cihazı denetimsiz halde bırakmayınız

• Bu cihazın içerisinde aşındırıcı kimyasallar veya buharlar kullanmayınız. Bu cihaz tipi özellikle su ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Endüstriyel veya laboratuvarda kullanım için tasarlanmamıştır.

• Çocukların cihazı kullanmalarına ancak yetişkin gözetimi altında, çocuğun cihazı kullanabilmek için yeterli talimatları aldığından ve uygunsuz kullanmanın tehlikelerini anladığından emin olduktan sonra izin veriniz.

Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı kişiler tarafından

(çocuklar dahil olmak üzere), bunların güvenliğinden sorumlu bir kimsenin denetimi altında olmadan

21

23

23

24

25

Temizlik ve bakım

Servis çağırmadan önce

Teknik veriler

Çevre ile ilgili konular kullanılmamalıdır.

Erişilebilir aksamlar kullanım esnasında sıcak olabilir, küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

Önlemler ve genel tavsiyeler

Kurulum ve bağlantı

Bağlantıyı sağlamadan önce

• Bilgi etiketinin üzerindeki voltaj değerinin evinizdeki voltaj değerine uygun olduğunu kontrol ediniz.

• Cihazın hasarlı olmadığından emin olunuz.

• Hasarlı bir elektrik kablosuna veya fişine sahip olması, düzgün çalışmaması, hasarlı ya da düşürülmüş olması halinde bu cihazı çalıştırmayınız. Elektrik kablosunu veya fişini suya batırmayınız.

Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.

Elektrik çarpması, yangın veya başka tehlikeler meydana gelebilir.

Bağlantı sağlandıktan sonra

• Bu cihazın topraklanması zorunludur.

Üretici firma bu gerekliliğe uyulmaması nedeniyle kişilerin, hayvanların yaralanması veya eşyaların zarar görmesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

Üretici firmalar, kullanıcıların bu talimatlara uymamasından kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir.

29

31

33

34

TÜRKÇE 22

Güvenlik

Ambalajı çıkardıktan sonra, cihazın eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olunuz. Şüphe duymanız halinde, cihazı kullanmayınız ve yetkili bir uzman ile temasa geçiniz.

• Elektrik tesisatı ve elektrik bağlantısı yetkili bir teknisyen tarafından,

üreticinin talimatlarına göre ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmalıdır.

• Tehlike arz edebileceklerinden, ambalaj malzemeleri (plastik torbalar, polistiren vs.) çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılmamalıdır.

• Cihazı asla sıcaklığın 0°C veya daha düşük değerlere ulaşabileceği yerlere kurmayınız (su donduğu takdirde cihaz zarar görebilir).

• Şebeke voltajının cihazın bilgi etiketinde belirtilen voltaja uygun olduğundan emin olunuz.

Cihazın fişini yalnızca etkin biçimde topraklanmış, 10A'lik minimum akım değerine sahip bir elektrik prizine takınız. Üretici firma, hattın uygun şekilde topraklanmamasından kaynaklanan olası kazalar durumunda sorumlu kabul edilemez.

• Elektrik prizi cihazdaki fişe uygun değilse, prizin yetkili bir uzman tarafından uygun tipteki bir yenisiyle değiştirilmesini sağlayınız.

• Güvenlik direktiflerinin yerine getirilmesi, kurulum için minimum 3 mm'lik bir kontak açıklığına sahip çok kutuplu bir anahtarın kullanılmasını gerektirmektedir.

• Çoklu fiş adaptörleri veya uzatma kabloları kullanmayınız.

• Cihazdaki elektrik kablosunun değiştirilmesi özel aletlerin kullanılmasını gerektirdiğinden, bu işlem kullanıcı tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Kablo hasarlı ise veya değiştirilmesi gerekiyorsa, risklerden kaçınmak için yetkili bir servis merkezi ile temas kurunuz.

Cihazın doğru çalıştırılma şeklini

öğrenmek için, müteakip bölümlerdeki aşamalı talimatlara uyunuz.

TÜRKÇE

Ürün tanımı

23

2

1

10

11

8 9

Kontrol paneli

12

C D

B

A

E

F

A

B

Buhar seçme butonu

Kahve/sıcak su butonu

C On/off (Açma/kapama) butonu

D

E

On (Açık) ışığı

Sıcaklık uygun ışığı (kahve veya sıcak su)

F Buhar gösterge ışığı

13 14

3

6

7

4

5

1

2

Kontrol paneli

Buhar düğmesi

3 Su haznesi

4

5

Elektrik kablosu

Buhar/sıcak su borusu

6 Damlama ızgarası

7

8

Damlama tepsisi

Cappuccino yapıcı

9 Nozul

10 Brülör çıkışı

11

12

Pres

Filtre tutucusu

13 Ufak tek- fincan veya kapsül filtresi

14 Büyük iki-fincan filtresi

TÜRKÇE 24

İlk kez kullanma

Su haznesini doldurma

Su haznesini dışarı (öne doğru) çekerek

çıkarın.

cihaza takın (buhar düğmesinin kapalı olduğunu kontrol edin).

Filtre tutucusunu takmak için, filtre tutucusunu kulp sola doğru gelecek şekilde brülör çıkışının altına konumlayın, yukarıya doğru itin ve aynı anda kulpu sağa doğru sıkıca çevirin.

Su haznesini MAX seviyesini aşmamaya dikkat ederek tatlı temiz su ile doldurun.

Hazneyi geri takın.

Max

Max

Cihazı asla su haznesinde su olmaksızın kullanmayın ve su seviyesi tabandan birkaç santimetreye kadar düştüğünde ekleme yapmayı unutmayın.

Kahve ünitesine ön ısıtma uygulama

Uygun sıcaklıkta espresso kahve elde etmek için, kahve makinesine ön ısıtma uygulanmalıdır. Kahveyi hazırlamadan en az 30 dakika önce ON/Off butonuna basın, filtre tutucusunu çekilmiş kahveyi eklemeden

Yarım saat bekleyin, akabinde kahveyi müteakip bölümlerde açıklandığı şekilde yapın.

Alternatif olarak, aşağıda açıklanan işlemleri uygulayarak daha hızlı şekilde ön ısıtma yapabilirsiniz:

ON/OFF butonuna basarak cihazı

çalıştırın ve filtre tutucusunu çekilmiş kahve eklemeksizin cihaza takın.

Filtre tutucusunun altına bir fincan yerleştirin.

Ön-ısıtılması için, kahve hazırlamada kullanılan fincanın aynısını kullanın.

Ok (tamam) gösterge ışığının yanmasını bekleyin, ardından hemen kahve düğmesine basın.

OK gösterge ışığı sönünceye kadar suyu akıtın, ardından kahve butonuna tekrar basarak dağıtımı durdurun.

Fincanı boşaltın. OK gösterge ışığı tekrar yanıncaya kadar bekleyin, akabinde aynı işlemi tekrar uygulayın. (Filtre tutucusu

çıkarılırken hafif ve zararsız bir buhar puflamasının olması normaldir).

TÜRKÇE 25

Günlük kullanım

Çekilmiş kahve için filtre tutucusunu kullanarak espresso kahve hazırlama

Cihaza yukarıda açıklandığı şekilde ön-ısıtma uyguladıktan sonra, çekilmiş kahve filtresini filtre tutucusuna yerleştirin, çıkıntının yuvaya düzgün yerleştiğinden emin olun. Tek kahve yapmak için ufak filtreyi, iki kahve yapmak için büyük filtreyi kullanın.

Çekilmiş kahveyi düzgün şekilde dağıtın ve preste hafifçe presleyin.

Not: İyi bir espresso elde etmek için çekilmiş kahvenin düzgün şekilde preslenmesi şarttır.

Aşırı presleme durumunda, kahve dağıtımı yavaş ve köpük koyu olacaktır.

Çok hafif presleme durumunda, kahve dağıtımı çok hızlı ve köpük az ve açık renkli olacaktır.

Yalnızca tek kahve yapmak için, düzgün yüzeyli bir ölçek çekilmiş kahveyi ( yaklaşık

7 g) filtreye koyun. İki kahve hazırlamak için, gevşek şekilde doldurulmuş iki ölçek çekilmiş kahveyi (yaklaşık 6+6 g) filtreye koyun.

Çekilmiş kahvenin taşmasını önlemek için, filtreyi her defasında azar azar doldurun.

ÖNEMLİ: düzgün çalışmasını sağlamak için,

çekilmiş kahveyi filtre tutucusuna eklemeden

önce, filtrede önceki demlemeden kalan

çekilmiş kahve artıklarını temizleyin.

Filtre tutucusunun kenarındaki fazla kahveyi temizleyin ve filtre tutucusunu cihaza takın.

Su sızıntısını önlemek için sıkıca çevirin. Fincanı veya fincanları filtre tutucusu ağızlarının altına yerleştirin.

Kahve yapmadan önce fincanları biraz sıcak su ile yıkayarak ısıtmanız önerilir.

Ok ışığının açık olduğundan emin olun

(eğer kapalı ise, yanıncaya kadar bekleyin),

TÜRKÇE 26

ardından kahve butonuna basın. Gereken miktarda kahve aktığında, aynı butona tekrar basın, bir defada 45 saniyeden uzun süreyle kahve akıtmamanız gerekmektedir.

Filtre tutucusunu çıkarmak için, kulpu sağdan sola doğru çevirin.

ÖNEMLİ: Dökülmeleri önlemek için, cihaz kahve dağıtırken filtre tutucusunu asla

çıkarmayınız.

Kullanılmış kahve telvelerini temizlemek için, filtreyi kulpa birleşik kolu kullanarak yerine kilitleyin ve filtre tutucusunu ters çevirip üzerine hafifçe vurarak kahveyi boşaltın.

Kahve makinesini kapatmak için ON/OFF butonuna basın.

ÖNEMLİ: Cihaz ilk kez kullanıldığında, tüm aksesuarlar ve dahili devreler çekilmiş kahve kullanılmaksızın en az beş kahve yapılarak yıkanmalıdır.

Kapsül kullanarak espresso kahve hazırlama

Cihaza "Kahve ünitesine ön-ısıtma uygulama" bölümünde açıklandığı şekilde ön-ısıtma uygulayın, filtre tutucusunun takılı olduğundan emin olun. Bu işlem daha sıcak bir kahve elde etmenizi sağlar.

Not: Paketin üzerinde belirtilen ESE standardına uygun, aşağıdaki logoya sahip kapsüller kullanınız: daima kapsül paketinin üzerindeki talimatlara uyun.

Filtre tutucusunu cihaza takın. Daima gidebildiği kadar çevirin.

Cappuccino kahve hazırlama

Espresso kahveleri önceki paragraflarda açıklandığı şekilde, yeterince büyük fincanlar kullanarak hazırlayın.

Buhar butonuna basın ve OK ışığının yanmasını bekleyin. Bu, brülörün buhar üretimi için ideal sıcaklığa ulaştığını işaret eder.

Bu sırada, bir kaba hazırlanması gereken her cappuccino için 100 gram süt doldurun.

Süt buzdolabı sıcaklığında olmalıdır (sıcak olmamalıdır!) Kap ebadını seçerken, süt hacminin iki veya üç kat arttığını aklınızda bulundurun.

Not: Buzdolabı sıcaklığında, yarım yağlı süt kullanmanız önerilir.

Sütü ihtiva eden kabı cappuccino yapıcının altına yerleştirin.

Cappuccino yapıcıyı sütün içerisine yaklaşık

5 mm daldırın ve buhar düğmesini saatin tersi yönde döndürün, cappuccino yapıcının

üzerindeki kabartmalı çizgiyi batırmamaya dikkat edin (ok ile gösterilmektedir).

ESE standardı öncü kapsül üreticileri tarafından kabul edilen bir sistemdir ve espresso kahvenin basit ve temiz şekilde hazırlanabilmesini sağlar.

Ufak filtreyi (1 fincan veya kapsül) filtre tutucusuna yerleştirin, çıkıntının yuvaya düzgün yerleştiğinden emin olun.

Mümkün olduğunca filtrenin üzerine ortalayarak bir kapsül yerleştirin. Kapsülü filtre üzerine düzgün şekilde konumlamak için

Buhar düğmesini saatin tersi yönde en az yarım çevrim çevirin.

Buhar cappuccino yapıcıdan dışarı çıkarak

TÜRKÇE

süte kremsi köpüklü bir görünüm verir. Daha kremsi bir köpük elde etmek için, cappuccino yapıcıyı sütün içerisine daldırın ve kabı aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle döndürün.

Gerekli sıcaklığa ulaşıldığında (ideal olarak

60°C), buhar düğmesini saat yönünde döndürüp aynı anda buhar düğmesine basarak buhar dağıtımını durdurun.

Bu işlem, varsa buhar ağzında kalan sütü boşaltır.

ÖNEMLİ: Hijyen sağlamak için, her cappuccino yaptığınızda, süt devresinde süt durgunluğunu önlemek üzere bu prosedürü uygulamanız önerilmektedir.

Bir elinizle cappuccino borusunu sıkıca tutun ve diğer elinizle cappuccino yapıcıyı saat yönünde döndürüp aşağıya doğru çekerek sökün.

27

Köpüklü sütü önceden hazırlanmış espresso kahveyi ihtiva eden fincanlara doldurun.

Cappuccino hazırdır. Tatlandırın ve eğer gerekirse köpüğün üzerine biraz kakao tozu serpiştirin.

Not: Birden fazla cappuccino hazırlamak için, önce kahveleri yapın ve sonra tüm cappucinolar için köpüklü süt hazırlayın.

Not: Süt köpürtüldükten sonra tekrar kahve yapmak için önce brülörü soğutun, aksi takdirde kahve yanar. Bunu soğutmak için, brülör çıkışının altına bir kap yerleştirin, buhar butonuna basın ve OK ışığı sönünceye kadar su akıtın. Kahveyi önceki paragraflarda açıklandığı şekilde yapın.

ÖNEMLİ: Cappuccino yapıcıyı kullanım sonrasında daima temizleyin. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

Buhar düğmesini döndürerek birkaç saniyeliğine hafif bir buhar çıkarın.

Buhar borusundaki nozulü aşağıya doğru

çekerek çıkarın.

Cappuccino yapıcıyı ve buhar nozulünü ılık su ile iyice yıkayın.

Gösterilen iki deliğin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse bir pim ile temizleyin.

Buhar nozulünü buhar borusunun üzerine takıp borunun üst kısmına doğru sıkıca döndürerek geri yerleştirin.

Cappuccino yapıcıyı takıp saatin tersi yönde döndürerek geri yerleştirin.

TÜRKÇE 28

Sıcak su üretimi

ON/OFF butonuna basarak cihazı çalıştırın.

OK gösterge ışığı yanıncaya kadar bekleyin.

Cappuccino yapıcının altına bir fincan yerleştirin.

Kahve butonuna basın ve aynı anda buhar düğmesini saatin tersi yönde çevirin.

Cappuccino yapıcıdan su çıkar:

Su dağıtımını durdurmak için, buhar düğmesini saat yönünde döndürerek kapatın ve kahve butonuna tekrar basın, bir defada 45 saniyeden uzun süreyle sıcak su akıtmamanız gerekmektedir.

TÜRKÇE 29

Temizlik ve bakım

Herhangi bir temizlik işlemi gerçekleştirmeden önce, cihazı soğumaya bırakın.

Cihazın temizliğinde çözücüler veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Yumuşak, nemli bir bez yeterlidir.

Damlama tepsisi ve damlama ızgarasını sık aralıklarla boşaltıp yıkayın.

Su haznesini düzenli aralıklarla temizleyin.

ÖNEMLİ: Cihazı asla suya batırmayın. Bu elektrikli bir cihazdır.

Filtre tutucusunu temizleme

Yaklaşık her 200 kahvede bir, filtre tutucusundaki çekilmiş kahveyi aşağıda belirtildiği şekilde temizleyin:

• Filtreyi köpürtücü ile birlikte çıkarın.

• Filtre tutucusunun iç kısmını temizleyin.

Asla bulaşık makinesinde yıkamayın.

• Saatin tersi yönde çevirmek suretiyle köpürtücünün kapağını sökün.

• Kapak ucundan bastırmak suretiyle köpürtücüyü kaptan çıkarın.

• Contayı çıkarın.

Tüm bileşenleri durulayın ve metal filtreyi bir fırça kullanarak sıcak suda iyice temizleyin.

• Filtreyi ve contayı plastik diskin üzerine geri takın. Plastik diskin üzerindeki pimi conta içerisindeki ok ile gösterilen deliğe geçirdiğinizden emin olun.

• Takımı çelik filtre kabının içerisine geri yerleştirin, pimin destekteki deliğe geçtiğinden emin olun.

• Son olarak, kapağı saat yönünde

çevirerek sıkıştırın. Temizlik işleminin yukarıda açıklandığı şekilde yapılmaması garantiyi geçersiz kılar.

Metal filtredeki deliklerin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse bir pim ile temizleyin.

Brülör çıkışını temizleme

Yaklaşık her 300 kahvede bir, espresso

TÜRKÇE 30

brülör çıkışı aşağıda belirtildiği şekilde temizlenmelidir:

Cihazın sıcak olmadığından ve fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin olun.

Bir tornavida kullanarak, espresso brülör

çıkış filtresini sabitleyen vidayı sökün.

Brülörü yumuşak kuru bir bezle temizleyin

Çıkışı bir fırça kullanarak sıcak suda iyice temizleyin. Deliklerin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse bir pim ile temizleyin.

Akar haldeki suyun altında durulayın ve her defasında ovalayın.

Brülör çıkışını geri vidalayın. Temizlik işleminin yukarıda açıklandığı şekilde yapılmaması garantiyi geçersiz kılar.

Kireç çözme

Kahve makinesine yaklaşık her 200 kahvede bir veya azami her iki ayda bir kireç çözme işlemi uygulamanız önerilir.

Özellikle espresso kahve makinelerinde kireç

çözme işlemine yönelik, piyasada mevcut bir

ürün kullanmanız gerekmektedir. Eğer böyle bir ürün mevcut değilse, aşağıda belirtilen işlemleri yapınız:

Hazneyi yarım litre su ile doldurun.

İki kaşık dolusu sitrik asidi (yaklaşık 30 gram) solüsyon içinde eritin (eczanelerden temin edilebilir)

On/off butonuna basın ve OK gösterge ışığının yanmasını bekleyin.

Filtre tutucunun takılı olmadığından emin olun ve brülör çıkışının altına bir kap yerleştirin.

Kahve butonuna basın, az miktarda solüsyon akıtmak için buhar düğmesini ara sıra

çevirerek hazneyi yarıya kadar boşaltın.

Butona tekrar basarak akıtmayı durdurun.

Cihazı kapatın.

15 dakika süreyle solüsyonun etki etmesini bekleyin, ardından cihazı tekrar çalıştırın.

Kahve butonuna basıp hazneyi tamamen boşaltın.

Solüsyon ve kireç artıklarını gidermek için, hazneyi iyice durulayın, temiz su ile (sitrik asit eklemeden) doldurup yerine yerleştirin.

Kahve butonuna basın, hazne tamamen boşalıncaya kadar suyu akıtın, suyu az miktarda akıtmak için buhar düğmesini ara sıra çevirin.

Su akıtmayı kesin ve 9, 10 ve 11 numaralı işlemleri tekrarlayın. Kireç çözme işlemi düzgün aralıklarla, yukarıda açıklandığı şekilde yapılmadığı takdirde, kireç nedeniyle kahve makinesinde meydana gelen hasarların tamiri garanti kapsamına girmez.

TÜRKÇE 31

Servis çağırmadan önce

Sorun

Espresso kahve vermiyor

Olası neden

Haznede su yoktur

Filtre tutucusunun ağzındaki delikler tıkalıdır.

Çözüm

Hazneye su doldurun

Ağızdaki delikleri temizleyin.

Espresso kahve delikler yerine filtre tutucusunun kenarlarından damlıyor.

Espresso kahve soğuk

Pompa aşırı gürültü yapıyor

Espresso brülör çıkışı tıkalıdır

Filtre tıkalıdır

Hazne düzgün yerleştirilmemiştir

"Brülör çıkışını temizleme" bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin

"Filtre tutucusunu temizleme" kısmında açıklandığı şekilde temizleyin.

Hazneyi düzgün şekilde yerleştirin.

Filtre tutucusu düzgün yerleştirilmemiştir

Espresso brülör contası elastikiyetini kaybetmiştir

Filtre tutucusunun ağzındaki delikler tıkalıdır.

Kahve düğmesine basıldığında espresso

OK gösterge ışığı yanık değildir

Ön ısıtma uygulanmamıştır

Fincanlara ön-ısıtma uygulanmamıştır

Su haznesi boştur

Filtre tutucusunu düzgün şekilde takın ve gidebildiği kadar

çevirin.

Espresso brülör contasının bir servis merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın

Ağızdaki delikleri temizleyin.

Kahve düğmesine basmadan

önce OK ışığı yanıncaya kadar bekleyin.

"Cihaza ön-ısıtma uygulama" paragrafında açıklandığı şekilde

ön ısıtma uygulayın.

Fincanları sıcak suda durulayarak veya bunları en az 20 dakika süreyle kapağın

üzerindeki fincan ısıtma tepsisinin üzerinde bekleterek

önceden ısıtın.

Hazneyi doldurun

Hazne düzgün yerleştirilmemiştir.

Hazneyi düzgün şekilde yerleştirin.

TÜRKÇE 32

Servis çağırmadan önce

Sorun

Kahve köpüğü çok açık renkte

(ağızdan çok hızlı şekilde

çıkıyor)

Kahve köpüğü çok koyu renkte

(ağızdan çok yavaş şekilde

çıkıyor

Cappuccino yaparken süt köpürmüyor

Olası neden

Çekilmiş kahve yeterince sıkı preslenmemiştir

Çözüm

Çekilmiş kahveyi daha sıkı presleyin.

Çekilmiş kahve yetersizdir

Çekilmiş kahve tipi uygun değildir

Çekilmiş kahvenin miktarını arttırın

Çekilmiş kahve çok iridir Yalnızca espresso makinelerine

özel çekilmiş kahve kullanın

Çekilmiş kahve tipini değiştirin.

Çekilmiş kahve çok sıkı preslenmiştir

Çekilmiş kahveyi daha gevşek presleyin.

Çekilmiş kahve çok fazla Çekilmiş kahvenin miktarını azaltın

Espresso brülör çıkışı tıkalıdır

Filtre tıkalıdır

Çekilmiş kahve çok incedir

Kahve nemlidir veya taneler çok ince

"Brülör çıkışını temizleme" bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin

"Filtre tutucusunu temizleme" kısmında açıklandığı şekilde temizleyin.

Yalnızca espresso makinelerine

özel çekilmiş kahve kullanın

Yalnızca espresso makinelerine

özel çekilmiş kahve kullanın.

Nemli olmadığından emin olun

Çekilmiş kahve tipini değiştirin.

Çekilmiş kahve tipi uygun değildir

Süt yeterince soğuk değildir.

Cappuccino yapıcı kirlidir.

Daima buzdolabı sıcaklığında, yarım yağlı süt kullanın.

Cappuccino yapıcının deliklerini, özellikle de oklarla işaret edilenleri iyice temizleyin.

TÜRKÇE

Teknik veriler

Boyutlar (mm)

Pompa basıncı (bar)

Güç (W)

Su haznesi kapasitesi (L)

Teknik bilgiler cihazın iç tarafındaki bilgi etiketi üzerinde ve enerji etiketinde yer almaktadır.

Genişlik 595

Yükseklik 348

Uzunluk 305

15

1100

1,5

Max

33

TÜRKÇE 34

Çevre ile ilgili konular

Bu cihaz Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar

(WEEE) ile ilgili 2002/96/EC Avrupa

Direktifine göre işaretlenmiştir.

Bu cihazın uygun olmayan biçimde artık maddeye dönüştürülmesi, çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak potansiyel negatif sonuçlar doğurabileceğinden, elden

çıkarma esnasında uygun prosedürlerin takip edilmesi şarttır.

Ürünün veya ürünle birlikte gelen belgelerin

Uygunluk beyanı

Gıda maddeleri ile temasta bulunan bu cihaz, 1935/2004 sayılı Avrupa

Yönetmeliğine ( ) uygun olup, 2006/95/

CE "Düşük Voltaj" direktifine (73/23/CEE ve müteakip değişikliklerinin yerine geçen),

2004/108/CE “EMC” (Elektromanyetik

Uyumluluk) koruma gerekliliklerine uygun şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve satılmıştır.

üzerindeki sembolü, bu cihazın evsel atık olarak muamele edilemeyeceğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli veya elektronik cihazların geri-dönüştürülmesine yönelik ilgili toplama merkezlerine teslim edilmelidir.

İmha işlemi, atık imhasına yönelik yerel

çevresel düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bu ürünün muamele edilmesi, geri-kazanımı ve geri-dönüştürülmesi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel belediyeniz, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

РУССКИЙ 35

Оглавление

Информация по безопасности

Описание изделия

Панель управления

Первое использование

Повседневная эксплуатация

Информация по безопасности

Перед первым использованием прибора

Данный прибор предназначен исключительно для бытовой эксплуатации!

• Чтобы не обжечься при прикосновении к горячим элементам машины, используйте подушечки под горячую посуду или кухонные рукавицы.

• Данный прибор предназначен для приготовления кофе или подогрева напитков. Будьте осторожны, чтобы не ошпариться брызгами воды или пара или вследствие ненадлежащего использования прибора.

Важная информация по безопасности

Внимательно прочитайте и сохраните для консультаций в будущем

• Не нагревайте и не используйте внутри прибора или вблизи него какие-либо воспламеняющиеся жидкости. Дымы могут создать опасность возгорания или взрыва.

• Не оставляйте прибор без присмотра

• Не используйте для чистки данного прибора агрессивные химикалии и парочистящие устройства. Данный прибор специально предназначен для нагрева воды. Он не предназначен для промышленного или лабораторного применения.

• Разрешайте пользоваться прибором детям только, если они находятся под присмотром взрослых и обучены правилам его эксплуатации, позволяющим им использовать прибор безопасным образом и осознавать опасности его ненадлежащего

35

37

37

38

39

Чистка и уход

Если прибор не работает...

43

45

Технические данные 47

Рекомендации по охране окружающей среды 48

ГАРАНТИЯ IKEA 49 применения.

Прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они не находятся под присмотром лица, несущего ответственность за их безопасность.

Во время использования прибора его доступные компоненты могут нагреваться, поэтому не подпускайте к нему маленьких детей.

Меры предосторожности и общие рекомендации

Установка и подключение

Перед подключением

• Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке технических данных прибора, соответствует напряжению в вашем доме.

• Убедитесь в отсутствии повреждений прибора.

• Не эксплуатируйте прибор, если у него поврежден сетевой шнур или вилка, если он не работает надлежащим образом или если он падал или получил какие-либо повреждения. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Держите сетевой шнур на расстоянии от горячих поверхностей.

В противном случае может создаться опасность поражения электрическим током, возгорания и др.

РУССКИЙ 36

После подключения

• Заземление данного прибора является обязательным. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за травмы людей, животных или материальный ущерб, которые могут произойти в результате несоблюдения данного требования.

Изготовитель не несет какойлибо ответственности за любой возможный ущерб, понесенный в случае несоблюдения пользователем вышеприведенных указаний.

Безопасность

Сняв упаковку, проверьте комплектность прибора и убедитесь в отсутствии повреждений на нем. В случае сомнений не приступайте к эксплуатации прибора, а обратитесь к квалифицированному специалисту.

• Подключение к электрической сети должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами по безопасности.

• Храните упаковочные материалы

(пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) в местах, недоступных для детей, т.к. они могут явиться источником опасности для них.

• Никогда не устанавливайте прибор в помещениях, температура в которых может опуститься до 0°C или ниже (в случае замерзания воды в приборе он может выйти из строя).

• Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке технических данных прибора, соответствует напряжению сети в вашем доме.

Включайте прибор только в надежно заземленную розетку, рассчитанную на номинальный ток не ниже 10 А.

Изготовитель не несет какой-либо ответственности за последствия, которые могут быть вызваны отсутствием надлежащего заземления.

• Если вилка и розетка не подходят друг к другу, замените розетку.

Замена должна быть выполнена квалифицированным специалистом.

• Согласно правилам техники безопасности при установке прибора должен быть использован многополюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм

• Использование многогнездовых переходников и удлинителей не допускается.

• Сетевой шнур данного прибора не подлежит замене пользователем, т.к. для выполнения этой операции требуется специальный инструмент.

Если сетевой шнур поврежден или нуждается в замене, во избежание риска обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.

Для обучения правилам эксплуатации прибора при его первом использовании придерживайтесь пошаговых указаний, приведенных в последующих разделах.

РУССКИЙ 37

Описание изделия

2

1

10

11

8 9 12

Панель управления

13 14

5

3

6

7

4

1

2

3 Бачок для воды

4

5

Панель управления

Ручка подачи пара

Сетевой шнур

Трубка для выдачи пара/ горячей воды

Решетка каплесборника

8

9

6

7 Лоток-каплесборник

Капучинатор

Носик

10 Выходной патрубок бойлера

11

12

Прижимной валик

Держатель фильтра

13 Маленький фильтр на одну чашку

14 Большой фильтр на две чашки

C D

B E

A F

A

B

Кнопка включения подачи пара

Кнопка раздачи кофе/горячей воды

C Кнопка "Вкл/Выкл"

D

E

Индикатор включения

Индикатор достижения нужной температуры (кофе или горячей воды)

F Индикатор пара

РУССКИЙ

Первое использование

Заполнение бачка водой

Снимите бачок, потянув его на себя.

38

в том, что держатель фильтра подсоединен к машине, но не насыпая молотого кофе

(проверьте, чтобы ручка подачи пара находилась в закрытом положении).

Для подсоединения держателя фильтра поместите его под выходной патрубок бойлера так, чтобы ручка была обращена влево, нажмите на него снизу вверх и одновременно поверните ручку вправо до упора.

Наполните бачок чистой водой, следя за тем, чтобы не превысить отметку MAX. Установите бачок на место.

Ни в коем случае не используйте прибор без воды в бачке и всегда помните о необходимости доливать воду, когда ее уровень не превышает двух сантиметров от дна.

Предварительный нагрев кофе-машины

Для получения эспрессо с надлежащей температурой необходимо выполнить предварительный нагрев кофе-машины.

Нажмите кнопку "Вкл/Выкл" примерно за 30 минут до приготовления кофе, убедившись

Подождите полчаса, затем приготовьте кофе так, как указано в следующем разделе.

В качестве альтернативного варианта предварительный нагрев можно выполнить быстрее, действуя следующим образом:

Включите машину, нажав кнопку "Вкл/Выкл", и подсоедините держатель фильтра к машине, не насыпая молотого кофе.

Установите чашку под держателем фильтра.

Используйте ту же чашку, в которую затем будет наливаться кофе, чтобы подогреть ее.

Дождитесь, чтобы загорелся индикатор ОК, и сразу же нажмите кнопку раздачи кофе.

Дайте воде выливаться до тех пор, пока индикатор ОК не погаснет, затем остановите воду, снова нажав на кнопку раздачи кофе.

Опорожните чашку. Дождитесь, чтобы индикатор ОК загорелся снова и затем повторите ту же самую процедуру. (Выход небольшого и неопасного количества пара при снятии держателя фильтра является нормальным явлением)

РУССКИЙ 39

Повседневная эксплуатация

Приготовление эспрессо с использованием держателя фильтра для молотого кофе

После выполнения предварительного нагрева как указано выше установите фильтр для молотого кофе в держатель фильтра, следя за тем, чтобы выступ правильно вошел в паз. Используйте маленький фильтр для приготовления одной чашки кофе или большой фильтр для приготовления двух чашек кофе.

Для приготовления одной чашки кофе насыпьте в фильтр одну мерку кофе

(около 7 г). Для приготовления двух чашек кофе насыпьте в фильтр две неполных мерки кофе (примерно 6 + 6 г).

Насыпайте кофе в фильтр постепенно, во избежание просыпания кофе.

ВНИМАНИЕ! Перед тем как засыпать кофе в фильтр, удалите из фильтра остатки молотого кофе, оставшиеся после предыдущего приготовления.

Распределите молотый кофе равномерно и слегка утрамбуйте его прижимным валиком.

Примечание: Для получение хорошего эспрессо молотый кофе должен быть надлежащим образом утрамбован.

Слишком плотная утрамбовка приводит к медленной раздаче кофе; при этом пена будет темной.

В случае недостаточной утрамбовки раздача кофе будет выполняться слишком быстро, а пены будет мало, и она будет слишком светлой.

Удалите остатки кофе с края держателя фильтра и присоедините его к машине.

Плотно закрутите ручку во избежание утечек воды. Установите под краники держателя фильтра чашку или чашки.

РУССКИЙ 40

Перед приготовлением кофе рекомендуется подогреть чашки, сполоснув их небольшим количеством горячей воды.

"Предварительный нагрев кофемашины", убедившись, что держатель фильтра прикреплен к машине. Это позволяет получать более горячий кофе.

Примечание: Используйте капсулы, соответствующие стандарту ESE, со следующим логотипом на упаковке:

Убедитесь в том, что горит индикатор ОК

(или дождитесь, чтобы он загорелся), затем нажмите кнопку раздачи кофе. Налив нужное количество кофе, снова нажмите эту же кнопку; раздача кофе не должна длиться более 45 секунд за один раз.

Чтобы снять держатель фильтра, поверните ручку справа налево.

ВНИМАНИЕ! Во избежание брызг никогда не снимайте держатель фильтра во время раздачи кофе.

Для удаления кофейной гущи зафиксируйте фильтр с помощью специального рычага, встроенного в ручку, переверните держатель фильтра и, постукивая пор нему, опорожните фильтр.

Чтобы выключить кофемашину, нажмите кнопку "Вкл/Выкл".

ВНИМАНИЕ! При первом использовании машины для промывки всех принадлежностей и внутренних систем следует приготовить не менее пяти чашек, не кладя молотый кофе.

Приготовление эспрессо с помощью капсул

Выполните предварительный нагрев машины так, как указано в разделе

Стандарт ESE представляет собой норму, которой придерживаются крупнейшие изготовители капсул, позволяющую готовить эспрессо быстро и аккуратно.

Установите маленький фильтр (на одну чашку) для молотого кофе в держатель фильтра, следя за тем, чтобы выступ правильно вошел в паз.

Вставьте капсулу в фильтр до упора.

При установке капсулы в фильтр всегда следуйте указаниям на ее упаковке.

Прикрепите держатель фильтра к машине. Всегда поворачивайте ручку держателя до упора.

Приготовление капучино

Приготовьте эспрессо так, как описано в предыдущих параграфах, подставляя достаточно большие чашки.

Нажмите кнопку подачи пара и дождитесь, чтобы загорелся индикатор

ОК. Это указывает на то, что бойлер достиг температуры, необходимой для приготовления пара.

В это же время налейте в отдельную емкость молока из расчета примерно 100 г на каждую чашку капучино, которую вы хотите приготовить. Молоко должно иметь температуру хранения в холодильнике

(оно не должно быть горячим!) При выборе размеров этой емкости имейте в виду, что объем молока увеличится в два или три раза.

РУССКИЙ

Примечание: рекомендуется использовать полуобезжиренное молоко при температуре хранения в холодильнике.

Установите под капучинатор емкость с молоком.

Погрузите капучинатор в молоко примерно на 5 мм и начните поворачивать ручку подачи пара против часовой стрелки следя за тем, чтобы отметка, указанная на рисунке стрелкой, оставалась выше уровня молока.

41

Поверните ручку подачи пара против часовой стрелки не менее чем на полоборота.

Пар будет выходить из капучинатора, создавая молочную пену. Для получения более густой пены погрузите капучинатор в молоко и вращайте емкость медленными движениями, перемещая ее в направлении снизу вверх.

По достижении нужной температуры

(идеальной является температура 60 °C) остановите пар, повернув ручку подачи пара по часовой стрелке и одновременно нажав кнопку включения подачи пара.

Налейте молочную пену в чашку с ранее приготовленным эспрессо.

Теперь капучино готов. Добавьте сахар по вкусу и, по желанию, посыпьте поверх пены немного какао-порошка.

Примечание: Для приготовления нескольких чашек капучино вначале приготовьте все эспрессо и затем приготовьте молочную пену для всех чашек.

Примечание: в случае нового приготовления кофе после приготовления молочной пены охладите бойлер, иначе кофе окажется пережженным. Для его охлаждения поставьте какую-нибудь емкость под выходной патрубок бойлера, нажмите кнопку включения подачи пара и выпускайте воду до тех пор. пока не погаснет индикатор ОК. Приготовьте кофе так, как описано в предыдущих параграфах.

ВНИМАНИЕ: Всегда очищайте капучинатор после использования.

Действуйте следующим образом:

В течение нескольких секунд выпускайте пар, повернув ручку подачи пара.

Это позволит удалить остатки молока из крана раздачи пара.

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения надлежащей гигиены рекомендуется выполнять эту процедуру всякий раз, когда вы приготовляете капучино, во избежание застаивания остатков молока в системе.

Плотно придерживая одной рукой трубку раздачи капучино, другой рукой открутите сам капучинатор, вращая его по часовой стрелке, и снимите его, потянув вниз.

часовой стрелки.

42

Снимите носик с трубки раздачи пара, потянув его вниз.

Выработка горячей воды

Включите прибор, нажмите кнопку "Вкл/

Выкл". Дождитесь, чтобы загорелся индикатор OK.

Установите емкость под капучинатор.

Нажмите кнопку раздачи кофе и одновременно поверните ручку подачи пара против часовой стрелки.

Из капучинатора будет литься горячая вода;

Чтобы остановить раздачу горячей воды, поверните ручку подачи пара по часовой стрелке и снова нажмите кнопку раздачи кофе; раздача горячей воды не должна длиться более 45 секунд за один раз.

Тщательно вымойте капучинатор и носик трубки раздачи пара горячей водой.

Убедитесь в том, что оба показанные на рисунке отверстия не засорены. При необходимости прочистите их булавкой.

Установите на свое место носик трубки раздачи пара, надев его на трубку и и плотно закрутив.

Установите на свое место капучинатор, вставив его в машину и повернув против

РУССКИЙ 43

Чистка и уход

Перед выполнением любых операций по чистке дайте прибору остыть.

Не используйте для чистки прибора растворители или абразивные чистящие средства. Достаточно использовать сухую мягкую тряпку.

Периодически опорожняйте и мойте лоток-каплесборник и решетку каплесборника.

Регулярно мойте бачок для воды.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте машину в воду. Она представляет собой электрический прибор.

Чистка держателя фильтра

После приготовления каждых 200 порций кофе чистите держатель фильтр, действуя следующим образом:

• Снимите фильтр с вспенивателем.

• Прочистите внутреннюю часть держателя фильтра. Ни в коем случае не мойте держатель в посудомоечной машине.

• Открутите колпачок вспенивателя, поворачивая его против часовой стрелки.

• Снимите вспениватель, нажав на него.

• Снимите прокладку.

Промойте все компоненты и тщательно промойте металлический фильтр горячей водой с помощью щетки.

• Установите фильтр и прокладку на пластиковый диск. Убедитесь, что штырек на пластиковом диске вошел в отверстие прокладки, указанное стрелкой.

• Установите весь узел в стальной корпус; при этом убедитесь, что штырек вошел в отверстие на опоре.

• В заключение закрутите колпачок, поворачивая его по часовой стрелке.

Несоблюдение вышеописанной процедуры чистки является основанием для аннулирования гарантии.

Проверьте, чтобы отверстия в металлическом фильтре не были засорены. При необходимости прочистите их булавкой.

РУССКИЙ 44

Чистка выходного патрубка бойлера

После приготовления каждых 300 порций кофе необходимо выполнять чистку бойлера, действуя следующим образом:

Убедитесь, что прибор остыл, и что его сетевой шнур вынут из розетки.

С помощью отвертки открутите винт крепления выходной фильтр бойлера.

Чистите бойлер влажной тряпкой

Тщательно промойте выходной патрубок бойлера горячей водой с помощью щетки.

Убедитесь, что отверстия не засорены.

При необходимости прочистите их булавкой.

Сполосните под проточной водой, все время прочищая его щеткой.

Установите выходной патрубок бойлера на свое место. Несоблюдение вышеописанной процедуры чистки является основанием для аннулирования гарантии.

Удаление накипи

Рекомендуется выполнять удаление накипи после приготовления примерно каждых 200 порций кофе или максимум раз в два месяца.

Для этого следует использовать имеющееся в продаже средство для удаления накипи, специально предназначенное для кофемашин. При отсутствии такого средства действуйте следующим образом:

Налейте в бачок пол-литра воды.

Растворите в ней 2 ложки (около 30 г) лимонной кислоты (ее можно купить в магазине или аптеке)

Нажмите кнопку "Вкл/Выкл" и дождитесь, чтобы загорелся индикатор ОК.

Убедитесь в том, что держатель фильтра не присоединен к машине, и установите какую-нибудь емкость под выходной патрубок бойлера.

Нажмите кнопку раздачи кофе и, поворачивая вперед-назад ручку выдачи пара, дайте вылиться из бачка половине раствора. Остановите воду, нажав ту же кнопку.

Выключите кофемашину.

Подождите 15 минут, чтобы раствор подействовал, и снова включите машину.

Нажмите кнопку раздачи кофе, чтобы полностью слить раствор из бачка.

Для удаления остатков раствора и накипи тщательно сполосните бачок, налейте в него чистую воду (без лимонной кислоты) и установите на свое место.

Нажмите кнопку раздачи кофе и, периодически поворачивая вперед-назад ручку выдачи пара, сливайте воду до тех пор, пока бачок не опустеет.

Остановите раздачу воды и снова выполните операции 9, 10 и 11. Ремонт неисправностей, вызванных накипью, не покрывается гарантией, если описанная выше процедура удаления накипи не проводилась регулярно.

РУССКИЙ 45

Если прибор не работает...

Неисправность

Раздача кофе не производится

Возможная причина

Отсутствие воды в бачке

Засорены отверстия в кранах держателя фильтра.

Способ устранения

Налейте воду в бачок

Прочистите отверстия в кранах.

Засорен выходной патрубок бойлера

Засорен фильтр

Выполните чистку в соответствии с указаниями, приведенными в разделе "Чистка выходного патрубка бойлера"

Выполните чистку в соответствии с указаниями, приведенными в разделе "Чистка держателя фильтра".

Бачок установлен неверно Правильно установите бачок

Эспрессо выливается через края держателя фильтра, а не через отверстия.

Эспрессо холодный

Насос слишком сильно шумит

Держатель фильтра установлен неверно

Прокладка бойлера потеряла упругость

Засорены отверстия в кранах держателя фильтра

Индикатор ОК не горел в момент нажатия кнопки раздачи кофе

Не выполнен предварительный нагрев

Чашки не были предварительно подогреты

Отсутствие воды в бачке

Правильно прикрепите к машине держатель фильтра и поверните ручку до упора.

Обратитесь в сервисный центр для замены прокладки

Прочистите отверстия в кранах.

Дождитесь, чтобы загорелся индикатор ОК, и только затем нажимайте кнопку раздачи кофе

Выполните предварительный нагрев в соответствии с указаниями, приведенными в разделе "Предварительный нагрев кофе-машины".

Предварительно подогрейте чашки, сполоснув их горячей водой или выдержав не менее 20 минут на специальной подставке для подогрева на крышке.

Налейте воду в бачок

Бачок неверно установлен Правильно установите бачок

РУССКИЙ 46

Если прибор не работает...

Неисправность

Слишком светлая кофейная пена (кофе льется из крана слишком быстро)

Слишком темная кофейная пена (кофе льется из крана слишком медленно)

Возможная причина

Молотый кофе утрамбован слишком слабо

Недостаточное количество молотого кофе

Слишком грубый помол кофе

Неверный тип молотого кофе

Молотый кофе утрамбован слишком сильно

Чрезмерное количество молотого кофе

Засорен выходной патрубок бойлера

Засорен фильтр

Слишком тонкий помол кофе

Кофе отсырел или имеет слишком тонкий помол

При приготовлении капучино не образуется молочная пена

Неверный тип молотого кофе

Молоко не является достаточно холодным

Засорен капучинатор.

Способ устранения

Трамбуйте молотый коофе сильнее

Увеличьте количество молотого кофе

Используйте только молотый кофе для кофемашин

Используйте молотый кофе другого типа

Трамбуйте молотый коофе не так сильно

Уменьшите количество молотого кофе

Выполните чистку в соответствии с указаниями, приведенными в разделе

"Чистка выходного патрубка бойлера"

Выполните чистку в соответствии с указаниями, приведенными в разделе

"Чистка держателя фильтра".

Используйте только молотый кофе для кофемашин

Используйте только молотый кофе для кофемашин.

Убедитесь в том, что кофе не отсырел

Используйте молотый кофе другого типа

Всегда используйте полуобезжиренное молоко при температуре хранения в холодильнике.

Тщательно прочистите отверстия в капучинаторе, особенно, помеченные стрелками.

РУССКИЙ

Технические данные

Размеры, мм

Давление насоса, бар

Мощность, Вт

Объем бачка для воды, л

Технические данные прибора указаны на паспортной табличке, расположенной внутри прибора, и на этикетке энергопотребления.

Ширина 595

Высота 348

Длина 305

15

1100

1,5

47

РУССКИЙ 48

Рекомендации по охране окружающей среды

Данный прибор промаркирован согласно

Европейской директиве 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Обеспечивая правильную утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработки обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели данное изделие.

Символ на самом изделии или на сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного прибора с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. место этого, его следует сдавать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации.

Утилизация должна выполняться в соответствии с местными нормативами по защите окружающей среды при утилизации отходов

Декларация соответствия

Данный прибор предназначен для контакта с пищевыми продуктами и соответствует положениям Регламента

Европейского Союза ( ) №1935/2004.

Прибор разработан, изготовлен и выпущен в продажу в соответствии с требованиями по безопасности Директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/

CE (заменяющей Директиву 73/23/EEC и последующие изменения), требованиями по защите Директивы по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/CE.

Виерлпул Европа с.р.л.

Виале Г.Борге, 27

21025 Комерио (Варезе) Италия

Norrkoping

Название и адрес фабрики-производителя

Завод: Whirlpool Sweden AB

Адрес: Box 763

S-601 17 Норркопинг

Швеции

ООО “ИКЕА ТОРГ” фактический и юридические адреса

141400, московская область, г. Химки, микрорайон ИКЕА, корп. 1, тел. 4957059426

Сделано в Швеции

РУCCКИЙ 49

Norrkoping

Название и адрес фабрики-производителя

Завод: Whirlpool Sweden AB

Адрес: Box 763

S-601 17 Норркопинг

Швеции

Сделано в Швеции

Единственный импортёр, уполномоченный изготовителем на территории Российской Федерации:

ООО “ИКЕА ТОРГ” Фактический и юридический адреса 141400,

Московская область, г.Химки, мкр. ИКЕА, корп. 1, тел. 4957059426

ГАРАНТИЯ IKEA

Срок действия гарантии IKEA

Гарантийный срок на бытовую технику, которая продается под торговой маркой

IKEA, составляет пять (5) лет. Исключение составляют товары серии LAGAN/ЛАГАН, на них Гарантия составляет два (2) года.

Гарантия начинает действовать в день покупки. Пожалуйста, сохраняйте чек как подтверждение факта и даты покупки.

На какую бытовую технику не распространяется пятилетняя (5 лет) гарантия IKEA?

Данная гарантия не распространяется на бытовую технику LAGAN/ЛАГАН, а также технику, приобретенную в магазине

IKEA до 1 августа 2007 года – на них распространяется двухлетняя гарантия

(2 года).

Кем выполняется техобслуживание?

Техобслуживание выполняется сервисным центром, авторизованным компанией

IКЕА.

Что покрывает данная гарантия?

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине IKEA. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. Все исключения указаны в пункте

«Что не покрывает данная гарантия?».

В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов. При данных условиях применимы нормы ЕС (№

99/44/EG) и соответствующие местные правила и предписания. Замененные запчасти переходят в собственность компании IKEA.

Что IKEA делает, чтобы устранить неисправность?

Сервисная служба, уполномоченная компанией IKEA, изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией.

Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба IKEA или ее авторизованный партнер произведет либо ремонт неисправного изделия, либо его замену таким же или аналогичным.

Что не покрывает данная гарантия?

• Естественный износ;

• Умышленные повреждения;

РУCCКИЙ 50

повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением, не соответствующим техническим требованиям прибора; повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;

• Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;

• Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, в том числе любые царапины или возможное различие в цвете.

• Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устранением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств.

• Повреждения следующих деталей: стеклокерамики, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса (эти детали попадают под действие гарантии, только если сервисный центр представит заключение, что причиной повреждений был производственный брак).

• Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита.

• На ремонт, выполненный не уполномоченными обслуживающими организациями либо не авторезированными сервис партнерами, а так же с использованием неоригинальных запасных частей.

• На ремонт вследствие неправильной установки.

• На повреждения, возникшие при небытовом использовании товара.

• Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно отвозит товар домой или по другому адресу, IKEA не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке. Тем не менее, если услуга доставки была заказана покупателем в IKEA, все повреждения, возникшие при перевозке товара, несет IKEA (но не в рамках данной гарантии).

• Условия выполнения установки бытовой техники IKEA, за исключением случаев, когда необходимость установки вызвана ремонтом или заменой неисправных частей.

При покупке бытовой техники в IKEA услуга первоначальной установки не включена в стоимость товара. Если уполномоченные IKEA обслуживающие организации или авторизированные сервис-партнеры осуществляют ремонт или замену бытового прибора в соответствии с условиями данной гарантии, уполномоченные обслуживающие организации или авторизированные сервис-партнеры обязуются при необходимости выполнить повторную установку отремонтированного бытового прибора или бытового прибора, заменяющего неисправный.

Данные ограничения не

РУCCКИЙ 51

распространяются, если установка была произведена квалифицированным специалистом, с использованием оригинальных запасных частей для адаптации бытовой техники к требованиям технической безопасности другой страны ЕС.

Применимость законодательства конкретной страны

Гарантия, предоставляемая IKEA, полностью покрывает или даже превышает все требования местного законодательства, которые могут отличаться в разных странах. Условия этой гарантии никоим образом не ограничивают права потребителя, устанавливаемые законодательством конкретной страны.

Зона действия

Если изделие было куплено в одной стране ЕС и перевезено в другую страну

ЕС, гарантийное обслуживание будет производиться на условиях, действующих во второй стране. Обязательства по сервису в рамках гарантии выполняются только в случае, если изделие было установлено с соблюдением следующих требований: стране, где клиент обратился за гарантийным обслуживанием;

- технических требований, принятых в стране, где клиент обратился за гарантийным обслуживанием;

- правил техники безопасности, приведенных в инструкциях по сборке и в руководстве пользователя.

Сервисный центр, авторизованный IKEA

Вы можете обращаться к поставщикам гарантийных услуг IKEA по следующим вопросам:

1. подача заявки на выполнение гарантийного ремонта;

2. Рекомендации и техническая консультация по установке техники, купленной в магазине IKEA, в кухонную мебель IKEA;

3. За разъяснением функций и правил эксплуатации техники, купленной в магазине IKEA.

Для получения оптимального результата просим вас тщательно изучить сопроводительные документы и инструкцию по эксплуатации перед обращением в сервисный центр.

Как связаться с нами, если вам нужна наша помощь

Пожалуйста, ознакомьтесь со списком сервисных центров, авторизированных IКЕА, который представлен на последней странице этой инструкции

Для ускорения обслуживания просим вас звонить по телефонам, указанным на последней странице данной гарантии. При этом просьба указывать 8-значный артикульный номер товара IKEA и

12-значный серийный номер изделия, приведенные на заводской этикетке.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК!

Чек является подтверждением покупки, его необходимо предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием. В чеке так же указаны название изделия и его артикульный номер (8-значный код изделия).

Нужна дополнительная помощь?

По всем дополнительным вопросам, не касающимся гарантийного обслуживания, обращайтесь в отдел обслуживания покупателей ближайшего магазина

IKEA. Пожалуйста, тщательно изучите сопроводительные документы перед обращением.

SLOVENSKY 52

Obsah

Bezpečnostné pokyny

Popis výrobku

Ovládací panel

Prvé použitie

Každodenné používanie

Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím

Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti!

• Keď sa dotýkate horúcich častí, používajte kuchynské chňapky, aby ste tak predišli popáleninám.

• Tento spotrebič je určený na prípravu kávy alebo horúcich nápojov. Dávajte pozor, aby ste sa neobarili prúdom horúcej vody alebo pary alebo v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Starostlivo si prečítajte a uložte pre budúce použitie

• Nezohrievajte, ani nepoužívajte horľavé kvapaliny v spotrebiči, ani v jeho blízkosti. Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu spôsobené výparmi.

• Nenechávajte spotrebič bez dozoru

• Nepoužívajte v tomto spotrebiči žieravé chemikálie ani výpary. Tento typ spotrebiča je špeciálne určený na zohrievanie vody. Nie je určený na priemyselné ani na laboratórne použitie.

• Deti smú spotrebič používať iba pod dozorom dospelej osoby a po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní, aby si deti uvedomili nebezpečenstvo hroziace pri nesprávnom používaní.

Tento spotrebič nie je určený nato, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami bez dozoru osoby, ktorá je zodpovedná za

52

54

54

55

56

Údržba a čistenie

Čo robiť, ak ...

60

62

Technické údaje 64

Informácie k ochrane životného prostredia 65

ZÁRUKA IKEA 66 ich bezpečnosť.

Počas používania spotrebiča sa prístupné časti veľmi zohrejú. Nedovoľte malým deťom, aby sa priblížili k spotrebiču.

Bezpečnostné opatrenia a všeobecné odporúčania

Inštalácia a zapojenie

Pred zapojením

• Skontrolujte, či napätie na typovom

štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

• Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený.

• Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací elektrický kábel alebo jeho zástrčka, ak spotrebič nepracuje správne, ak je poškodený, alebo ak spadol. Napájací kábel, ani zástrčku neponárajte do vody.

Nepribližujte sa s napájacím káblom k horúcim povrchom. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iné nebezpečenstvo.

Po pripojení

• Tento spotrebič musí byť uzemnený.

Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie predmetov spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.

Výrobcovia nie sú zodpovední za nijaké problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov zo strany používateľa.

SLOVENSKY 53

Bezpečnosť

Po vybalení skontrolujte, či je spotrebič

úplný a nepoškodený. Ak máte pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaného odborníka.

• Elektrickú inštaláciu a zapojenie spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný technik podľa pokynov výrobcu a v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi.

• Časti obalu (plastové vrecká, polystyrén, atď.) sa nesmú nechávať v dosahu detí, pretože môžu predstavovať riziko.

• Spotrebič nikdy neinštalujte v prostredí, kde teplota môže klesnúť na 0 °C alebo na nižšiu hodnotu (spotrebič sa môže poškodiť, ak voda zamrzne).

• Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do zásuvky s ochranným kontaktom a s minimálnym prúdovým zaťažením 10 A. Výrobca nezodpovedá za možné nehody spôsobené nedostatočným uzemnením.

• Ak sa zástrčka nehodí do napájacej zásuvky, kvalifikovaný odborník musí vymeniť zásuvku za vhodný typ zásuvky.

• Bezpečnostné predpisy vyžadujú, aby spotrebič bol zapojený prostredníctvom viacpólového vypínača s minimálnou vzdialenosťou 3 mm.

• Nepoužívajte viaczásuvky, ani predlžovacie elektrické káble.

• Používateľ nesmie vymieňať napájací kábel tohto spotrebiča, keďže táto operácia vyžaduje použitie špeciálnych nástrojov. Ak je kábel poškodený alebo sa musí vymeniť, obráťte sa iba na autorizované servisné stredisko, aby ste sa vyhli všetkým prípadným rizikám.

Pri prvom použití spotrebiča dodržujte podrobné pokyny uvedené v nasledujúcich kapitolách, aby ste sa naučili, ako spotrebič správne používať.

SLOVENSKY

Popis výrobku

54

2

1

10

11

13 14

5

3

6

7

4

1

2

Ovládací panel

Gombík na paru

3 Zásobník na vodu

4

5

Elektrický napájací kábel

Rúrka na paru/horúcu vodu

6 Kryt odkvapkávača

7

8

Odkvapkávač

Napeňovač

9 Tryska

10 Vývod z ohrievača

11

12

Upechovač

Držiak filtra

13 Malý filter na jednu šálku alebo na podušky

14 Veľký filter na dve šálky

8 9 12

Ovládací panel

C D

B E

A F

A

B

Tlačidlo voliča množstva pary

Tlačidlo na výdaj kávy/horúcej vody

C Tlačidlo Zap/Vyp

D

E

Kontrolka zapnutého stavu

Kontrolka správnej teploty (kávy alebo horúcej vody)

F Kontrolka pary

SLOVENSKY 55

Prvé použitie

Doplnenie zásobníka na vodu

Zásobník vyberte vytiahnutím smerom k prednej časti.

filtra je upevnený k spotrebiču, pričom ešte nepridávajte mletú kávu (uistite sa, že gombík na paru je zavretý).

Držiak filtra podložte pod vývod z ohrievača, pričom rukoväť držiaka smeruje doľava. Držiak nasaďte na vývod, zatlačte nahor a zároveň rukoväť pevne otočte doprava.

Zásobník naplňte čerstvou, čistou vodou, pričom dávajte pozor, aby hladina neprevýšila značku MAX. Znovu založte zásobník.

Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak v zásobníku nie je voda. Zásobník naplňte vždy, keď hladina vody klesne na úroveň niekoľkých centimetrov od dna.

Predohrev kávovaru

Aby ste získali šálku kávy espresso správnej teploty, kávovar treba najskôr ohriať.

Stlačte tlačidlo Zap/Vyp najmenej 30 minút pred prípravou kávy a uistite sa, že držiak

Počkajte pol hodinu a potom pripravte kávu podľa popisu v nasledujúcej časti.

Kávovar možno ohriať aj rýchlejšie podľa nižšie uvedeného postupu:

Zapnite spotrebič stlačením tlačidla Zap/

Vyp a nasaďte držiak filtra na spotrebič bez pridanej namletej kávy.

Pod držiak filtra umiestnite prázdnu šálku.

Šálku potom použite aj na prípravu kávy.

Počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka správnej teploty a hneď potom stlačte tlačidlo na výdaj kávy.

Nechajte tiecť vodu, až kým kontrolka správnej teploty nezhasne a potom prerušte výdaj vody opätovným stlačením tlačidla na výdaj kávy.

Šálku vyprázdnite. Počkajte, kým sa znovu rozsvieti kontrolka správnej teploty a celý postup znovu zopakujte. (Pri vyberaní držiaka filtra je normálne, keď z kávovaru unikne malé množstvo pary).

SLOVENSKY 56

Každodenné používanie

Ako pripraviť kávu espresso s použitím držiaka filtra na mletú kávu

Po ohriatí spotrebiča podľa vyššie popísaného postupu umiestnite filter na mletú kávu do držiaka filtra, pričom sa uistite, že výstupok správne zapadol do štrbiny. Na prípravu jednej šálky použite menší filter, na prípravu dvoch šálok použite väčší filter.

Mletú kávu nasypte rovnomerne do filtra a jemne ju stlačte upechovačom.

Poznámka: Aby ste získali dobré espresso, je nevyhnutné, aby ste kávu správne zatlačili upechovačom.

Pri nadmernom stlačení bude káva kvapkať pomaly a prúd bude tmavý.

Pri nedostatočnom stlačení bude káva tiecť rýchlo a prúd bude vodnatý a svetlý.

Ak chcete pripraviť iba jednu šálku kávy, umiestnite do filtra jednu plnú mierku (asi 7 g) so zarovnaným povrchom kávy. Ak chcete pripraviť dve šálky kávy, umiestnite do filtra dve mierky (asi 6 + 6 g) voľne naplnené mletou kávou.

Filter plňte postupne po malých množstvách, aby sa káva z neho nevysypávala.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: aby kávovar mohol správne fungovať, ešte pred pridaním mletej kávy filter očistite od zvyškov mletej kávy z predchádzajúcej prípravy.

Odstráňte prebytočnú kávu z okraja držiaka filtra a držiak upevnite k spotrebiču.

Držiak pevne otočte, aby ste zabránili unikaniu vody. Pod otvory filtra umiestnite jednu alebo dve šálky.

Pred prípravou kávy sa odporúča šálky ohriať umytím v troche horúcej vody.

Uistite sa, že kontrolka správnej teploty svieti (ak je vypnutá, počkajte, kým sa znovu rozsvieti) a potom stlačte tlačidlo na výdaj

SLOVENSKY 57

kávy. Po ukončení výdaja požadovaného množstva kávy znovu stlačte tlačidlo na výdaj kávy. Výdaj kávy nesmie naraz trvať dlhšie ako 45 sekúnd.

Držiak filtra vyberte otočením rukoväte sprava doľava.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Aby ste zabránili rozliatiu, nikdy nevyberajte držiak filtra počas prípravy kávy.

Pred vyprázdnením použitej kávy zaistite filter pomocou páčky zabudovanej v rukoväti.

Zvyšky kávy vyprázdnite otočením filtra nahor a poklopaním po filtri.

Kávovar vypnete stlačením tlačidla Zap/Vyp.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: pred prvým použitím spotrebiča treba vyčistiť príslušenstvo a vnútorné okruhy tak, že pripravíte najmenej päť šálok kávy naprázdno, bez použitia mletej kávy.

Ako pripraviť espresso kávu pomocou podušiek

Spotrebič predohrejte podľa postupu v časti

"Predohrev kávovaru" a uistite sa, že držiak filtra je pripevnený ku kávovaru. Káva tak dosiahne vyššiu teplotu.

Poznámka: Používajte podušky, ktoré spĺňajú požiadavky normy ESE. Obal podušiek je označený týmto logom:

Ako pripraviť capuccino

Pripravte kávy espresso podľa popisu v predchádzajúcich odstavcoch, pričom použite dostatočne veľké šálky.

Stlačte tlačidlo voliča množstva pary a počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka správnej teploty. To signalizuje, že ohrievača dosiahol ideálnu teplotu na prípravu pary.

Medzitým do nádoby nalejte asi 100 g mlieka na jedno capuccino. Mlieko musí mať rovnakú teplotu ako v chladničke (nesmie byť horúce!).

Pri výbere veľkosti nádoby nezabúdajte, že mlieko sa zväčší až na dvoj alebo trojnásobok pôvodného objemu.

Poznámka: Odporúča sa používať polotučné mlieko pri teplote skladovania v chladničke.

Umiestnite nádobu s mliekom pod napeňovačom.

Napeňovač ponorte do mlieka, do hĺbky asi 5 mm a otočte gombík na paru doľava. Dávajte pritom pozor, aby ste do mlieka neponorili rysku na napeňovači (označenú šípkou).

Norma ESE je systém, na ktorom sa dohodli hlavní výrobcovia podušiek a umožňuje jednoduchú a čistú prípravu espresso kávy.

Umiestnite malý filter (1 šálka) do držiaka filtra, pričom sa uistite, že výstupok správne zapadol do štrbiny.

Do filtra zasuňte podušku s kávou a čo najviac ju zatlačte. Vždy umiestňujte podušku vo filtri podľa pokynov na obale podušky.

Držiak filtra pripevnite k spotrebiču. Držiak otočte až na doraz.

Otočte gombík na paru aspoň o polovicu otáčky v smere doľava.

Z napeňovača sa začne vypúšťať para, ktorá napení mlieko. Ak chcete získať hustejšiu penu, ponorte napeňovač do mlieka a pomaly otáčajte nádobou s mliekom v smere zdola nahor.

Po dosiahnutí požadovanej teploty (v

SLOVENSKY 58

ideálnom prípade 60 °C) prerušte vypúšťanie pary otočením gombíka na paru doprava a súčasným stlačením tlačidla voliča množstva pary.

vždy po príprave capuccina, aby v mliečnom okruhu nezostávalo mlieko príliš dlho.

Jedno rukou pevne pridržte trubicu na capuccino a druhou rukou vyskrutkujte napeňovač otáčaním doprava. Trysku potiahnite nadol a vyberte.

Napenené mlieko nalejte do šálok s pripravenou espresso kávou.

Capuccino je hotové. Oslaďte podľa chuti a prípadne posypte penu trochou kakaového prášku.

Poznámka: Ak chcete pripraviť viac ako jedno capuccino, najskôr pripravte všetky kávy a nakoniec pripravte napenené mlieko pre všetky porcie capuccina.

Poznámka: ak chcete znovu pripravovať kávu po napenení mlieka, najskôr ochlaďte ohrievač, aby sa káva nepripálila. Ohrievač ochladíte tak, že pod vývod z ohrievača umiestnite nádobu, stlačte tlačidlo na paru a začnite vypúšťať vodu, kým nezhasne kontrolka správnej teploty. Pripravte kávu podľa popisu v predchádzajúcich odstavcoch.

DÔLEŽITÉ: Po použití vždy vyčistite trysku na prípravu capuccina. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Niekoľko sekúnd vypúšťajte paru otáčaním gombíka na paru.

Tým sa odstránia všetky zvyšky mlieka, ktoré zostali v otvore na paru.

DÔLEŽITÉ: Z hygienických dôvodov odporúčame, aby ste tento postup vykonali

Vyberte trysku z parnej trubice vytiahnutím nadol.

Teplou vodou dôkladne umyte napeňovač a parnú trysku.

Skontrolujte, či nie sú upchaté dva otvory znázornené na obrázku. V prípade potreby ich vyčistite špendlíkom.

Založte parnú trysku do pôvodnej polohy - nasuňte trysku na parnú trubicu a trysku pevne otáčajte smerom k hornej časti trubice.

Založte napeňovač do pôvodnej polohy - zasuňte a otáčajte doľava.

SLOVENSKY 59

Príprava horúcej vody

Zapnite spotrebič tlačidlom Zap/Vyp.

Počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka správnej teploty.

Pod napeňovač umiestnite nádobu.

Stlačte tlačidlo na výdaj kávy a zároveň otáčajte gombík na paru smerom doľava.

Z napeňovača začne prúdiť voda; keď chcete zastaviť výdaj horúcej vody, zavrite gombík na paru otočením doprava a znovu stlačte tlačidlo na výdaj kávy. Výdaj horúcej vody nesmie naraz trvať dlhšie ako 45 sekúnd.

SLOVENSKY 60

Údržba a čistenie

Pred každým čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

Pri čistení spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky. Na čistenie stačí mäkká, vlhká handrička.

Odkvapkávač a kryt odkvapkávača často vyprázdňujte a umývajte.

Pravidelne čistite zásobník na vodu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Spotrebič nikdy neponárajte do vody. Spotrebič je pripojený k elektrickej sieti.

Čistenie držiaka filtra

Vždy po príprave 200 porcií kávy, vyčistite držiak filtra mletej kávy podľa tohto postupu:

• Vyberte filter a napeňovač.

• Vyčistite vnútro držiaka filtra Nikdy neumývajte v umývačke riadu.

• Otáčaním doľava vyskrutkujte kryt napeňovača.

• Vyberte napeňovač zo zásobníka vytlačením zo strany s krytom.

• Vyberte tesnenie.

Všetky súčasti a kovový filter dôkladne vyčistite kefkou a teplou vodou.

• Založte filter a tesnenie na plastový kotúč. Uistite sa, že kolík na plastovom kotúči zapadol do otvoru v tesnení vyznačenom šípkou na obrázku.

• Zostavu založte do nádoby oceľového filtra a presvedčte sa, že kolík je zasunutý do otvoru v podpere.

• Napokon naskrutkujte kryt otočením doprava. Pri nedodržaní vyššie uvedeného postupu čistenia prestane platiť záruka.

Skontrolujte, či nie sú upchaté otvory v kovovom filtri. V prípade potreby ich vyčistite špendlíkom.

SLOVENSKY 61

Čistenie vývodu z ohrievača

Vždy po príprave 300 porcií kávy treba vyčistiť vývod z ohrievača podľa tohto postupu:

Skontrolujte, či spotrebič nie je horúci a či je odpojený od elektrickej siete.

Pomocou skrutkovača vyskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje výstupný filter ohrievača kávovaru.

Ohrievač očistite vlhkou handričkou

Vývod dôkladne očistite horúcou vodou a kefkou. Uistite sa, že otvory nie sú upchaté.

V prípade potreby ich vyčistite špendlíkom.

Vývod dôkladne poumývajte pod tečúcou vodou.

Vývod ohrievača naskrutkujte do pôvodnej polohy. Pri nedodržaní vyššie uvedeného postupu čistenia prestane platiť záruka.

Odstraňovanie vodného kameňa

Odporúčame odstrániť vodný kameň z kávovaru vždy po príprave 200 porcií kávy alebo najneskôr po každých dvoch mesiacoch činnosti spotrebiča.

Používajte bežný komerčný výrobok určený

špeciálne na odstraňovanie vodného kameňa z kávovarov na prípravu kávy espresso. Ak výrobok na odstraňovanie vodného kameňa nie je k dispozícii, postupujte takto:

Zásobník naplňte pol litrom vody.

Vo vode rozpustite 2 lyžičky (asi 30 g) kyseliny citrónovej (dá sa kúpiť v lekárni alebo v drogérii).

Stlačte tlačidlo Zap/Vyp a počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka správnej teploty.

Uistite, sa že držiak filtra nie je pripevnený k spotrebiču a pod vývod z ohrievača umiestnite nádobu.

Stlačte tlačidlo na výdaj kávy, vyprázdnite zásobník do polovice občasným otváraním gombíka na paru a vypúšťaním malého množstva čistiaceho roztoku. Opätovným stlačením tlačidla zastavte vypúšťanie roztoku.

Spotrebič vypnite.

Nechajte roztok pôsobiť 15 minút a potom znovu zapnite spotrebič.

Stlačte tlačidlo na výdaj kávy a úplne vyprázdnite zásobník.

Zásobník dôkladne prepláchnite, aby ste vypustili zvyšky roztoku a vodného kameňa, naplňte ho čistou vodou (bez kyseliny citrónovej) a založte do pôvodnej polohy.

Stlačte tlačidlo na výdaj kávy a vypúšťajte vodu, až kým sa zásobník úplne nevyprázdni - z času na čas otvorte gombík na paru a vypustite malé množstvo vody.

Prerušte vypúšťanie vody a znovu opakujte kroky 9, 10 a 11. Na opravu kávovaru poškodeného vodným kameňom sa nevzťahuje záruka, ak nebol dodržaný vyššie uvedený pravidelný postup na odstraňovanie vodného kameňa.

SLOVENSKY 62

Čo robiť, ak ...

Problém

Z kávovaru netečie káva espresso

Káva espresso kvapká z okrajov držiaka filtra a nie z otvorov.

Káva espresso je studená

Čerpadlo je mimoriadne hlučné

Možná príčina Riešenie

V zásobníku nie je voda Zásobník naplňte vodou

Vypúšťacie otvory v držiaku filtra sú upchaté.

Vyčistite vypúšťacie otvory.

Je upchatý vývod z ohrievača kávovaru

Filter je upchatý

Zásobník na vodu je nesprávne zasunutý

Vývod vyčistite podľa postupu v časti "Čistenie vývodu z ohrievača"

Filter vyčistite podľa postupu v časti "Čistenie držiaka filtra".

Zásobník správne zasuňte.

Držiak filtra je nesprávne pripevnený.

Tesnenie ohrievača kávovaru stratilo elasticitu

Vypúšťacie otvory v držiaku filtra sú upchaté

Kontrolka správnej teploty nesvietila, keď bol stlačený gombík výdaja kávy.

Neuskutočnil sa predohrev

Šálky neboli zohriate

Držiak filtra založte do správnej polohy a pevne ho otočte až na doraz.

Požiadajte servisné stredisko o výmenu tesnenia ohrievača kávovaru

Vyčistite vypúšťacie otvory.

Počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka správnej teploty a až potom stlačte gombík výdaja kávy.

Vykonajte predohrev podľa popisu v časti "Predohrev spotrebiča".

Šálky ohrejte opláchnutím v horúcej vode alebo ich položte minimálne na 20 minút na ohrievač šálok na veku kávovaru.

Naplňte zásobník Zásobník na vodu je prázdny

Zásobník na vodu je nesprávne zasunutý.

Zásobník správne zasuňte.

SLOVENSKY 63

Čo robiť, ak ...

Problém

Prúd kávy je príliš svetlý (príliš rýchle vypúšťanie z vypúšťacích otvorov)

Možná príčina

Mletá káva nebola dostatočne stlačená

Málo mletej kávy

Riešenie

Kávu stlačte silnejšie.

Zvýšte množstvo mletej kávy

Prúd kávy je príliš tmavý (príliš pomalé vypúšťanie z otvorov)

Káva je namletá príliš nahrubo

Nesprávny typ mletej kávy.

Používajte iba kávu namletú pre kávovary espresso

Zmeňte typ mletej kávy.

Mletá káva bola stlačená príliš silno

Kávu stlačte menej silno.

Príliš mnoho mletej kávy Znížte množstvo mletej kávy

Počas prípravy capuccina sa netvorí mliečna pena

Je upchatý vývod z ohrievača kávovaru

Filter je upchatý

Vývod vyčistite podľa postupu v časti "Čistenie vývodu z ohrievača"

Filter vyčistite podľa postupu v časti "Čistenie držiaka filtra".

Používajte iba kávu namletú pre kávovary espresso

Káva je namletá príliš najemno

Káva je vlhká alebo namletá príliš najemno

Používajte iba kávu namletú pre espresso kávovary.

Uistite sa, že káva nie je vlhká

Zmeňte typ mletej kávy.

Nesprávny typ mletej kávy.

Mlieko nie je dostatočné studené.

Vždy používajte studené polotučné mlieko rovnakej teploty ako v chladničke.

Napeňovač je špinavý.

Dôkladne vyčistite otvory v napeňovači, najmä otvory označené šípkou.

SLOVENSKY

Technické údaje

Rozmery (mm)

Tlak čerpadla (bar)

Výkon (W)

Obsah zásobníka na vodu (l)

Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na štítku s energetickými

údajmi.

Šírka

Výška

Dĺžka

595

348

305

15

1100

1,5

64

SLOVENSKY 65

Informácie k ochrane životného prostredia

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení - Waste Electrical and Electronic

Equipment (WEEE).

Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nesprávneho postupu pri likvidácii výrobku.

Prehlásenie o zhode

Tento spotrebič, ktorý je určený na kontakt s potravinami, spĺňa požiadavky európskeho nariadenia ( ) č. 1935/2004 a bol navrhnutý, vyrobený a predaný v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice

"o nízkom napätí" 2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav), ako aj s požiadavkami smernice "EMC" 2004/108/ES.

Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzat' ako s domovým odpadom. Výrobok treba odovzdat' v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.

Likvidácia musí byt’ vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní s týmto výrobkom, jeho regenerácii a recyklácii si vyžiadajte na Vašom miestnom

úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili

SLOVENSKY 66

ZÁRUKA IKEA

Ako dlho platí záruka IKEA?

Platnosť záruky je päť (5) rokov od pôvodného dátumu nákupu spotrebiča v predjani IKEA, s výnimkou spotrebičov s názvom LAGAN, u ktorých sa uplatňuje záruka trvajúca dva (2) roky. Ako doklad o nákupe slúži pôvodný pokladničný blok.

V prípade opravy počas platnosti záruky sa platnosť záruky spotrebiča spotrebiča nepredĺži.

Na ktoré spotrebiče sa nevzťahuje päťročná (5) IKEA záruka?

Ponuka spotrebičov s názvom LAGAN a všetky spotrebiče kúpené v IKEA pred 1. augustom 2007.

Kto vykonáva servis?

Poskytovateľ autorizovaného servisu IKEA bude poskytovať servis prostredníctvom vlastnej siete.

Na čo sa vzťahuje záruka?

Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča spôsobené výrobnými alebo materiálovými chybami od dátumu nákupu v predajni IKEA. Záruka sa vzťahuje výhradne na spotrebiče používané v domácnosti. Výnimky sú uvedené pod titulom “Na čo sa nevzťahuje táto záruka?” Počas doby platnosti záruky budú náklady na odstránenie porúch, napr. opravy, náhradné diely, prácu a dopravu, hradené za podmienky, že spotrebič bude prístupný na vykonanie opravy bez toho, že by boli nevyhnutné špeciálne výdavky.

Za týchto podmienok sa aplikujú predpisy

EÚ (č. 99/44/EG) a príslušné miestne predpisy. Vymenené náhradné diely sú vlastníctvom IKEA.

Čo urobí IKEA na nápravu problému?

Servisné stredisko určené spol. IKEA výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča vzťahuje záruka. V prípade, že sa na poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko IKEA alebo autorizovaný servisný partner prostredníctvom svojich vlastných servisných pracovníkov, na vlastnú zodpovednosť, opraví pokazený výrobok alebo ho vymení za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.

Na čo sa nevzťahuje táto záruka?

• Normálne opotrebovanie a poškodenie.

• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie nedbalosťou, škody spôsobené nedodržaním pracovných postupov, nesprávna inštalácia alebo zapojenie do elektrickej siete s nesprávnym napätím, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdza, korózia alebo poškodenie vodou vrátane škôd spôsobených nadmerným množstvom vodného kameňa v dodávanej vode, ale nielen tým, škody spôsobené mimoriadnymi podmienkami životného prostredia.

• Spotrebný materiál vrátane batérií a žiaroviek.

• Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré bežne neovplyvňujú normálne používanie spotrebiča, vrátane

škrabancov a možných farebných zmien.

• Náhodné poškodenie spôsobené cudzími predmetmi alebo látkami, poškodenie čistiacich alebo uvoľnených filtrov, systém odvodu vody alebo zásuvky na saponáty.

• Poškodenie nasledujúcich častí: keramické sklo, príslušenstvo, koše na riad a príbor, prívodné a odtokové hadice, tesnenia, žiarovky a kryty osvetlenia, obrazovky, ovládacie gombíky, puzdrá a časti krytov. S výnimkou že predmetné poškodenie je

SLOVENSKY 67

z dôvodu výrobnej chyby.

• Prípady, v ktorých nebola zistená žiadna porucha pri prehliadke technikom.

• Opravy, ktoré neboli vykonané v autorizovanom stredisku a/alebo stredisku autorizovaného servisného partnera alebo prípady, kedy neboli použité originálne náhradné diely.

• Poruchy spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo za nedodržania technických špecifikácií.

• Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom od domácnosti, napr. profesionálne použitie.

• Poškodenia pri preprave. Ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené počas prepravy. V prípade, že výrobok na adresu zákazníka dopravuje IKEA, zodpovednosť za

škody spôsobené pri preprave preberá

IKEA.

• Náklady súvisiace s prvou inštaláciou výrobkov IKEA.

Napriek tomu, ak zmluvný partner spol. IKEA alebo autorizovaný servisný partner vykoná opravu alebo výmenu za podmienok určených touto zárukou, poskytovateľ servisných služieb alebo autorizovaný servisný partner, podľa potreby, opäť nainštalujte opravený alebo nainštaluje vymenený spotrebič.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú sa bezporuchovú prácu vykonávanú odborníkom použitím našich originálnych dielov na prispôsobenie spotrebiča technickým požiadavkám bezpečnostných predpisov inej krajiny EÚ.

Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy

Záruka IKEA vám poskytuje špecifické práva, ktoré sú v súlade alebo presahujúce súvisiace právne nároky platné v krajine.

Napriek tomu, tieto podmienky neobmedzujú žiadne práva spotrebiteľa predpísané vnútroštátnymi zákonmi a predpismi.

Oblasť platnosti

U spotrebičov kúpených v jednej krajine

EÚ a prenesených do inej krajiny EÚ budú servis poskytovať prevádzky servisu za normálnych záručných podmienok novej krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci záruky sa vzťahuje iba na spotrebiče, ktoré sú zapojené v súlade s:

- technickými požiadavkami platnými v krajine, v ktorej sa žiada o záruku;

- pokynmi na montáž a bezpečnostnými opatreniami uvedenými v návode na používanie.

Príslušný ZÁRUČNÝ SERVIS pre výrobky

IKEA

Prosíme kontaktovať príslušného zmluvného prevádzkovateľa Záručného servisu IKEA pre prípady:

• uplatnenia záručnej opravy;

• žiadosti o ujasnenie týkajúce sa inštalácie spotrebiča IKEA v príslušnej kuchynskej linke IKEA;

• žiadosti o ujasnenie funkcií spotrebičov

IKEA.

Aby sa zabezpečilo, že naša pomoc bude čo najlepšia, prosíme, aby ste si predtým, ako nás budete kontaktovať, preštudovali

Pokyny pre ninštaláciu a Návod na obsluhu spotrebiča.

Ako nás nájdete ak potrebujete náš servis

Prosím pozrite si poslednú stranu tohto manuálu, kde nájdete kompletný zoznam poskytovateľov služieb

Záručného servisu IKEA.

SLOVENSKY

Z dôvodu poskytnutia čo najrýchlejšieho servisu Vám odporúčame využiť príslušné telefónne čísla z uvedeného zoznamu v tomto návode. Vždy skontrolujte čísla uvedené v návode spotrebiča, pre ktorý potrebujete technickú pomoc.

Prosím, vždy uvádzajte príslušné čísla spotrebiča IKEA (8 znakový kód) a 12 znakové servisné číslo nachádzajúce sa na výrobnom

štítku vášho spotrebiča.

ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ BLOK!

Je to doklad o nákupe a budete ho potrebovať pri požiadaní o záručnú opravu. Na pokladničnom bloku je okrem toho uvedený názov spotrebiča IKEA a číslo (8 znakový kód), a to pre každý spotrebič, ktorý ste si kúpili.

Potrebujete nejakú pomoc navyše?

Pre akékoľvek dodatočné otázky týkajúcich sa po predaji vášho výrobku prosím obráťte sa na IKEA linku zákazníka. Doporučujeme Vám zoznámiť sa podrobne s dokumentáciou výrobkou vopred než nás kontaktujete.

68

69

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311

Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d’un appel local/Ortstarif

Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00

Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:

Sazba:

Pracovní doba:

225376400

Místní sazba

Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:

Takst:

Åbningstid:

70150909

Lokal takst

Mandag - fredag 9.00 - 21.00

Lørdag 9.00 - 18.00

(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602

Tarif:

Öffnungszeiten:

Ortstarif

Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497

Χρέωση:

Ώρες λειτουργίας:

Τοπική χρέωση

Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:

Tarifa:

Horario:

913754126

Tarifa local

Lunes - Viernes

(España Continental)

8.00 - 20.00

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513

Tarif: Prix d’un appel local

Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409

Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð

Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:

Tariffa:

0238591334

Tariffa locale

Orari d’apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:

Tarifa:

(06-1)-3285308

Helyi tarifa

Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:

Tarief:

Openingstijd:

09002354532 en/of 0900 BEL IKEA

Lokaal tarief € 0,10 p/min

Maandag t/m - Vrijdag 9.00 - 21.00

Zaterdag

Zondag

9.00 - 20.00

9.00 - 18.00

NORGE

Telefon nummer: 23500112

Takst:

Åpningstider:

ÖSTERREICH

Lokal takst

Mandag - fredag 8.00 - 20.00

Telefon-Nummer: 013602771461

Tarif:

Öffnungszeiten:

Ortstarif

Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:

Stawka:

225844203

Koszt połączenia według taryfy operatora

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone:

Tarifa:

Horário:

213164011

Tarifa local

Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number:

Rate:

Opening hours:

016590276

Local rate

Monday - Friday 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426

Стоимость звонка: Местная стоимость звонка

Время работы: Понедельник - Пятница 8.00 - 20.00

(Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345

Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d’un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi

Orario d’apertura: Lunedì - Venerdì

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:

Cena za hovor:

Pracovná doba:

(02) 50102658

Cena za miestny hovor

Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SUOMI

Puhelinnumero:

Hinta:

Aukioloaika:

0981710374

Yksikköhinta

Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500

Taxa:

Öppet tider:

Lokal samtal

Måndag - Fredag 8.30 - 20.00

Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number:

Rate:

Opening hours:

02076601517

Local rate

Monday - Friday 9.00 - 21.00

© Inter IKEA Systems B.V. 2011 AA-515800-1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement