quicksteam steam station dbs3350

quicksteam steam station dbs3350

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350

D • GR • NL • F • GB

D Anleitung ..............................3–19

Vor der ersten Benutzung des

Bügeleisens lesen Sie bitte die

Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.

GR Βιβλίο οδηγιών ....................3–19

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη

φορά το σίδερο, παρακαλούμε

διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας

στη σελίδα 5.

Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6.

F

Mode d’emploi ..................3–19

Avant d'utiliser le fer pour la premi-

ère fois, veuillez lire attentive-ment les consignes de sécurité en page 7.

GB Instruction book ............21–27

Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 22 carefully.

F

!

!

D

!

GR

!

NL

!

GB

!

CAUTION

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Möglicherweise erzeugt Ihre Dampfstation nach dem ersten Auff üllen mit Wasser oder nach dem erneuten Befüllen des Tanks nicht sofort Dampf. Der Grund ist, dass etwas Luft im Inneren diese Funktion für einige Sekunden verzögern kann. Haben Sie bitte etwas Geduld und drücken Sie die Dampftaste erneut.

Der Dampf tritt aus, sobald Sie die Taste einige Sekunden loslassen. Es ist nicht notwendig die Taste gedrückt zu halten. Finden Sie das richtige Maß, für beste

Dampfergebnisse, selbst heraus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dampfstation.

Αγαπητέ πελάτη,

Ενδέχεται ο ατμοσταθμός να μην παράγει αμέσως ατμό μετά την πλήρωση του με νερό για πρώτη φορά ή μετά την επαναπλήρωση του δοχείου. Η αιτία είναι

μια μικρή ποσότητα αέρα στο εσωτερικό σύστημα που μπορεί να καθυστερήσει αυτή τη λειτουργία για λίγα δευτερόλεπτα. Πρέπει να είστε υπομονετικοί και να

δοκιμάσετε ξανά πατώντας το κουμπί ατμού. Για τη διευκόλυνσή σας, ο ατμός θα εξέλθει ακόμα και αφού αφήσετε το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα και δεν

χρειάζεται να πατάτε το κουμπί συνέχεια. Βρείτε το ρυθμό σας για τα καλύτερα αποτελέσματα σιδερώματος με ατμό.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε να απολαύσετε τον νέο ατμοσταθμό σας!

Beste klant,

Het is mogelijk dat uw stoomstation niet direct stoom produceert na het eerste keer vullen met water of bijvullen van het reservoir. Dit komt doordat lucht in het systeem deze functie een paar seconden kan vertragen. Probeer het een paar keer door de stoomknop in te drukken. De stoom wordt nog vrijgegeven nadat u de knop een paar seconden heeft losgelaten dus het is niet nodig om de knop de hele tijd in te drukken. Probeer uit hoe vaak u de knop moet indrukken voor het beste stoomresultaaat. Bedankt voor uw aandacht en veel plezier met uw nieuwe stoomstation!

Cher/Chère client(e),

Il est possible que votre centrale vapeur ne produise pas de vapeur immédiatement après l‘avoir remplie d‘eau pour la première fois, ou après avoir rempli le réservoir. La cause est que de l‘air à l‘intérieur du système peut retarder cette fonction de quelques secondes. Patientez un instant puis réessayez en appuyant

à nouveau sur le bouton de vapeur. Pour plus de facilité, la vapeur sortira encore pendant quelques secondes après que vous ayez relâché le bouton, il n‘est donc pas nécessaire d‘appuyer sur le bouton en continu. Trouvez votre rythme pour de meilleurs résultats. Merci pour votre attention et profi tez bien de votre nouvelle centrale vapeur !

Dear Customer,

It may be possible that your steam station does not produce steam immediately after fi lling it with water for the fi rst time or refi lling the tank. The reason for this is that air trapped in the inner system can delay this function a few seconds. Please be patient and try it again by pressing the steam button. For your convenience the steam will appear after you release the steam button for a few seconds and it is not necessary to press the button all the time. Find out your rhythm for the best steaming result. Thank you for your kind attention and please enjoy your new steam station!

Q

N O P

R S T

J

K

L

M

A

B

C

D

E

F

D

GR

NL

F

GB

I

H

G

D

Teile

A. Dampf-Knopf

B. Weicher Griff

C. Temperatur-Justiermarke

D. Temperatur-Wahlscheibe

E. Temperaturanzeige

F. Heißwasser-Leitung

G Netzkabel

H. Basis-Einheit

І. Anti-Kalk-Patrone

J. Wassertank

K. Maximale

Wasserstandsanzeige

L. Edelstahl-Grundplatte

M. Bügeleisen-Ablage

N. Stromanzeige

O. Entkalkungsanzeige

P. Anzeige „Niedriger

Wasserstand“

Q Anzeige „Dampfstufe“

(niedrig, mittel, hoch)

R. Taste zum Rücksetzen der

Nachfüllanzeige

S. Taste „Ein/Aus“

T. Taste zum Einstellen der

Dampfstufe

GR

Εξαρτήματα

A. Κουμπί ατμού

B. Απαλή λαβή

C. Σημάδι ένδειξης θερμοκρασίας

D. Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας

E. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας

F. Σωλήνας ζεστού νερού

G. Ηλεκτρικό καλώδιο

H. Μονάδα βάσης

I. Φίλτρο κατά των αλάτων

J. Επιλογέας θερμοκρασίαςK.

K Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού.

L. Πλάκα σίδερου από ανοξείδωτο

ατσάλι

M. Σημείο ανάπαυσης σίδερου

N. Λυχνία λειτουργίας

O. Ενδεικτική λυχνία αφαίρεσης

αλάτων

P. Ενδεικτική λυχνία χαμηλής

στάθμης νερού

Q. Ενδεικτική λυχνία επιπέδου ατμού

(Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό)

R. Κουμπί μηδενισμού

επαναπλήρωσης

S. Κουμπί λειτουργίας

T. Κουμπί ελέγχου επιπέδου ατμού

NL

Onderdelen

A. Stoomknop

B. Handvat

C. Temperatuurindicatie

D. Temperatuurregelaar

E. Lampje temperatuurindicator

F. Stoomslang

G Netsnoer

H. Basis

І. Antikalkpatroon

J. Waterreservoir

K. Indicator maximaal waterniveau

L. Roestvrijstalen zoolplaat

M. Strijkijzersteunplaat

N. Aan-lampje

O. Indicatielampje Ontkalking

P. Indicatielampje Laag waterniveau

Q Indicatielampje

Stoomstand (Laag,

Midden, Hoog)

R. Resettoets Hervullen

S. Aan/Uit-toets

T. Regeltoets Stoomstand

F

Éléments

A. Touche Vapeur

B. Poignée ergonomique

C. Repère de température

D. Sélecteur de température

E. Voyant indicateur de température

F. Conduite d’eau chaude

G Cordon d’alimentation

H. Base

І. Cartouche anti-calcaire

J. Réservoir d’eau

K. Indicateur du niveau d’eau maximal

L. Semelle en acier inoxydable

M. Socle du fer

N. Voyant Marche/Arrêt

O. Voyant de détartrage

P. Voyant d’alerte niveau d’eau du réservoir

Q Indicateur lumineux du débit vapeur (Faible, Moyen, Élevé)

R. Touche de remplissage du réservoir d’eau

S. Touche Marche/Arrêt

T. Réglage du débit de vapeur

3

D

Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor

Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

• Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.

• Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .

• Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet.

Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer

Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.

• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren

Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild

übereinstimmen!

• Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind oder wenn es undicht ist.

• Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Bei Bedarf kann ein Verlängerungskabel verwendet werden, das mit 10

A belastbar ist.

• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden

• Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt werden. Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfläche darauf achten, dass es auf einer stabilen Oberfläche steht.

• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die

Netzspannung angeschlossen ist.

• Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor

Wartungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

• Der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt wird.

• Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen.

• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.

• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der

Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.

4

GR

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε

για πρώτη φορά τη μηχανή.

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών

και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή

διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν

τύχει εποπτείας ή εκπαίδευσης σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης

της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να

πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

• Διατηρείτε το σίδερο και το καλώδιό του μακριά από παιδιά κάτω των

8 ετών, όταν το σίδερο είναι ενεργοποιημένο ή ψύχεται.

• Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση .

• Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση με νερό βρύσης. Συνιστάται

η χρήση αποσταγμένου νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου, 50%

νερού βρύσης.

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου

η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που

αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!

• Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και αν

υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν

υπάρχει διαρροή.

• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,

μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.

• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει

να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή

από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

• Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή

επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι

η επιφάνεια στην οποία ακουμπάει η βάση είναι σταθερή.

• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη

στην παροχή ρεύματος.

• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος

από την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν

τη συντήρηση.

• Το φις πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από την πλήρωση του

δοχείου νερού με νερό.

• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά

μέρη της συσκευής.

• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.

• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις

συσκευές.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο

κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που

προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.

GB

D

GR

NL

F

5

NL

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

• Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.

• De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik .

• Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje!

• Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.

Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor

10 A.

• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.

• Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.

• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.

• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden.

• De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld.

• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat.

• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

• Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.

• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.

6

F

Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à condition qu’elles soient sous la surveillance d’une personne responsable ou aient reçu des instructions concernant l’utilisation correcte de l’appareil et comprennent les dangers inhérents.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.

• Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de l’appareil sans supervision.

• Le fer et son cordon doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement ou de refroidissement.

• Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation .

• Ce produit peut être utilisé avec de l’eau du robinet. Il est recommandé d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau distillée et de 50 % d’eau du robinet.

• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant

à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.

• Le fer ne doit pas être utilisé s’il est tombé, si le fer ou le cordon d’alimentation portent des marques visibles de déterioration ou si le fer présente une fuite.

• L’appareil doit être raccordé à la terre. Si nécessaire, il est possible d’utiliser une rallonge compatible 10 A.

• Si l’appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d’éviter tout danger.

• Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est placé sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le support soit stable.

• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à l’alimentation électrique.

• Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et débrancher l’appareil avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.

• Débrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d’eau.

• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties chaudes de l’appareil.

• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.

• Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l’appareil.

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte de l’appareil.

D

GR

NL

F

GB

7

Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματος

D

Gewebe

Acryl

Acetat

Nylon und Polyester

Rayon

Viskose

Temperatureinstellung Bügelempfehlung

Trocken von links bügeln.

Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.

Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.

Bügeln von links.

Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung verwendet werden.

Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.

Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.

Seide

Baumwollmisch- gewebe

Wolle und Wollmisch- gewebe

Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.

Baumwolle

Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.

Cord Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.

Leinen auf „max“

Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe

Dampfeinstellung verwenden.

Denim auf „max“ Maximale Dampfeinstellung verwenden.

Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der

Tabelle abweichen.

D

ThermoSafe

Das Gerät ist mit einer ThermoSafe ™-Anzeige ausgestattet, die erkennt, wenn die Bügelsohle heiß ist und dies durch ihren Farbwechsel von Schwarz zu Rot anzeigt.

Sobald die Temperatur der Bügelsohle unter 40 °C fällt, wechselt die Farbe der Anzeige zurück zu Schwarz, um zu zeigen, dass das Bügeleisen weggeräumt werden kann.

GR

Ύφασμα Ρύθμιση θερμοκρασίας Υποδείξεις σιδερώματος

Ακρυλικό

Οξικό άλας

Νάιλον & Πολυεστέρας

Ρεγιόν

Βισκόζη

Μετάξι

Μίξεις βαμβακερών

ινών

Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.

Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή

ψεκάστε το για να μουσκέψει.

Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το

για να μουσκέψει.

Σιδερώστε το ύφασμα από την ανάποδη πλευρά.

Κυρίως στεγνό σιδέρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατμό μόνο

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα

σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας.

Ελέγξτε την ετικέτα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για τις ίνες που απαιτούν τη χαμηλότερη

ρύθμιση.

Μαλλί & μίξεις

μάλλινων ινών

Βαμβακερό

Κοτλέ

Λινό

Τζιν έως την ένδειξη "max"

Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα

σιδερώματος.

Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει.

Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.

Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα

σιδερώματος.

Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ή χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα

σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας, ειδικά στα υφάσματα με

σκούρο χρώμα. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να

μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.

έως την ένδειξη "max" Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος ατμού.

Η βέλτιστη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που συνιστάται στον πίνακα λόγω ποικίλων ταχυτήτων σιδερώματος και

υγρότητας των υφασμάτων!

GR

ThermoSafe

Η συσκευή σας διαθέτει την ένδειξη θερμής βάσης ThermoSafe ™που εντοπίζει πότε η πλάκα είναι ζεστή και αλλάζει χρώμα από μαύρο σε κόκκινο. Μόλις η θερμοκρασία

της πλάκας γίνει μικρότερη από 40C°, το χρώμα της ένδειξης γίνεται ξανά μαύρο και η συσκευή σας είναι έτοιμη για αποθήκευση.

8

Strijkschema / Tableau de repassage

NL

F

Stof

Acryl

Acetaat

Nylon & polyester

Rayon

Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken

Droog strijken aan de verkeerde kant.

Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.

Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.

Strijken aan de verkeerde kant van de stof.

Viscose

Zijde

Katoenmengsels

Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat.

Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen.

Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling.

Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.

Wol & wolmengsels

Katoen

Corduroy

Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.

Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.

Linnen tot “max”

Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.

Denim tot “max” Gebruik de maximale stoomstand.

Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel!

NL

ThermoSafe

Uw apparaat is voorzien van een ThermoSafe ™-indicator voor hete oppervlakken. Deze zwarte indicator wordt rood wanneer de zoolplaat heet wordt. Wordt de temperatuur van de zoolplaat lager dan 40 °C, dan wordt de kleur weer zwart en kunt u het strijkijzer opbergen.

GB

D

GR

NL

F

Tissu

Acrylique

Acétate

Nylon & polyester

Rayonne

Viscose

Soie

Mélanges de cotons

Sélecteur de température Recommandations pour le repassage

Repassage à sec sur l'envers.

Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.

Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.

Repassage sur l'envers du tissu.

Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en respectant les instructions du fabricant.

Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes.

Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile.

Laine et mélanges de laines

Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.

Coton

Velours côtelé

Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.

Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.

Lin à "max."

Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.

Toile de jean à "max." Utiliser la vapeur au maximum.

Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau !

F

ThermoSafe

Votre appareil est équipé d’un indicateur de semelle chaude ThermoSafe

™ qui détecte lorsque la semelle est chaude. Sa couleur passe alors du noir au rouge. Lorsque la température de la semelle est inférieure à 40 °C, elle redevient noire, vous indiquant ainsi que vous pouvez ranger le fer.

9

Erste Schritte / Ξεκινώντας

Het eerste gebruik / Première utilisation

A

B

A

B

D

GR

NL

F

1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen

Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Positionieren Sie das Dampfbügeleisen horizontal auf dem

Bügelbrett oder auf einer hitzebeständigen, sicheren Oberfläche, die auf gleicher Höhe mit dem Bügelbrett ist.

Wickeln Sie das Netzkabel und die

Dampfleitung ab und glätten Sie diese.

Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten.

1.

Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα υπολείμματα και

τρίψτε απαλά με ένα νωπό ύφασμα.

Τοποθετήστε το σίδερο-ατμοποιητή

οριζόντια πάνω στη σιδερώστρα ή πάνω

σε μια ανθεκτική στη θερμότητα, ασφαλή

επιφάνεια στο ίδιο ύψος με αυτό της

σιδερώστρας.

Ξετυλίξτε και ισιώστε το ηλεκτρικό

καλώδιο και το καλώδιο ατμού. Κατά

την πρώτη ενεργοποίηση του σίδερου

ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί

ατμοί/οσμές.

1.

Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Plaats het stoomstrijkijzer horizontaal op de strijkplank of op een hittebestendige en stabiele ondergrond op dezelfde hoogte als een strijkplank.

Het netsnoer en het stoomtoevoerslang afwikkelen en rechtleggen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/ geuren vrijkomen.

1.

Avant la première utilisation.

Enlever tous les restes d’adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Placez la centrale vapeur horizontalement sur la planche à repasser ou sur une surface sûre, résistant à la chaleur et à la même hauteur que la planche à repasser.

Déroulez et redressez le cordon d’alimentation et le cordon vapeur.

Lors de la première mise sous tension, il est possible que l’appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs.

2.

Entfernen Sie den Wassertank, indem Sie den Schlitz an der Unterseite greifen und ihn sanft von der Basis-Einheit wegziehen (A).

Nehmen Sie die Anti-Kalk-Patrone ab und tauchen Sie sie länger als eine Minute in Wasser

(B). Setzen Sie die Anti-Kalk- Patrone wieder ein. Füllen Sie den Wasserbehälter mit kaltem

Wasser. Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer Mischung aus

50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.

Leeren Sie den Wassertank, um Fremdpartikel, die vom Herstellungsprozess zurückgeblieben sind, herauszuspülen.

2.

Αφαιρέστε το δοχείο νερού πιάνοντας την

υποδοχή στην κάτω πλευρά και τραβώντας το

απαλά για να το απομακρύνετε από τη μονάδα

βάσης (A). Αφαιρέστε το φίλτρο κατά των αλάτων

και, στη συνέχεια, βυθίστε το στο νερό για

περισσότερο από ένα λεπτό (B). Τοποθετήστε

το φίλτρο κατά των αλάτων πίσω στη θέση

του. Γεμίστε το δοχείο νερού χρησιμοποιώντας

κρύο νερό. Συνιστάται η χρήση αποσταγμένου

νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου, 50%

νερού βρύσης. Αδειάστε το δοχείο νερού για

να το ξεπλύνετε από τυχόν ξένα σωματίδια τα

οποία ενδέχεται να έχουν παραμείνει από την

κατασκευαστική διαδικασία.

2.

Verwijder het waterreservoir door de de gleuf aan de onderkant vast te pakken en het voorzichtig uit de basis te trekken (A).

Maak het antikalkpatroon los en dompel het dan langer dan een minuut onder in water (B). Plaats het antikalk- patroon terug.

Vul het waterreservoir met koud water. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en

50% kraanwater te gebruiken. Leeg het waterreservoir voor het uitspoelen van door het productieproces achtergebleven vreemde deeltjes.

2.

Retirez le réservoir d’eau en le tenant par l’ l’encoche située sur sa face inférieure et en le tirant délicatement hors de la base (A). Détachez la cartouche anti-calcaire et rincez-la sous l’eau pendant une minute minimum puis remettez la en place (B). Remplissez le réservoir d’eau froide. Il est recommandé d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau distillée et de 50 % d’eau du robinet.

Videz le réservoir d’eau pour éliminer particules et dépôts,

3.

Füllen Sie den Wasserbehälter stets bis zur Marke MAX mit kaltem Wasser

(A). Setzen Sie den Wassertank in die

Basis-Einheit ein (B). Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem

Wasser oder einer Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank sicher an seinem Platz einrastet.

3. Να γεμίζετε πάντα το δοχείο

νερού στο μέγιστο επίπεδο (MAX)

χρησιμοποιώντας κρύο νερό (A).

Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη

μονάδα βάσης (B). Συνιστάται η χρήση

αποσταγμένου νερού ή ένα μίγμα 50%

αποσταγμένου, 50% νερού βρύσης.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει

ασφαλίσει στη θέση του.

3.

3.

Vul het waterreservoir altijd tot het MAX-niveau met koud water

(A). Schuif het waterreservoir in de basis (B). Het wordt aanbevolen combinatie van 50% gedestilleerd en

50% kraanwater te gebruiken. Let erop dat het waterreservoir goed vastklikt.

Remplissez toujours le réservoir jusqu’au repère MAX avec de l’eau

froide (A). Placez le réservoir d’eau dans la base (B). Il est recommandé d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau

Assurez-vous que le réservoir d’eau est bien enclenché.

10

B

A

D

GR

4. Schließen Sie das Gerät an die

Stromversorgung an. Drücken Sie den Netzschalter. Schließen Sie das

Gerät an die Stromversorgung an.

Drücken Sie den Netzschalter. Schließen

Sie das Gerät an die Stromversorgung an.

Drücken Sie den Netzschalter (A). Drehen Sie die Temperatur-Wahlscheibe im Uhrzeigersinn bis zur maximalen Einstellung (B). Die

Temperaturanzeige des Bügeleisens leuchtet.

Wählen Sie die Dampfstufe niedrig, mittel oder hoch auf dem Bedienfeld.

4. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή

στην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε

το διακόπτη λειτουργίας (A). Γυρίστε

το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας

δεξιόστροφα στη μέγιστη ρύθμιση (B).

Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας στο

σίδερο ανάβει. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα επίπεδο ατμού στο χειριστήριο,

χαμηλό - μεσαίο - υψηλό.

5.

Wenn die Temperaturanzeige leuchtet,

wird die Dampfbügelstation vorgewärmt.

Sobald die Anzeige erlischt, ist die Station einsatzbereit. Halten Sie die Dampftaste etwa eine Minute gedrückt, um Dampf zu erzeugen. Halten Sie ihn dann eine weitere Minute gedrückt, um das

Dampferzeugungssystem zu reinigen.

5. Όταν η ενδεικτική λυχνία

θερμοκρασίας ανάψει, ο

ατμοσταθμός προθερμαίνεται. Όταν η

λυχνία σβήσει, είναι έτοιμο για χρήση.

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί

ατμού για περίπου ένα λεπτό για να

δημιουργηθεί ατμός. και κατόπιν

πιέστε το για ακόμη ένα λεπτό για να

καθαρίσετε το σύστημα παραγωγής

ατμού.

6. Bügeln Sie ein altes Handtuch, um sicherzustellen , dass Rückstände innerhalb des Bügeleisens nicht auf die Wäsche übertragen werden. Wenn nötig, wischen Sie die Grundplatte mit einem leicht befeuchteten Tuch ab.

6. Σιδερώστε μια παλιά πετσέτα για

να βεβαιωθείτε ότι τυχόν κατάλοιπα

στο εσωτερικό του σίδερου δεν

μεταφέρονται στα ρούχα σας. Αν

χρειαστεί, σκουπίστε την πλάκα του

σίδερου με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

NL

4.

Sluit het stoomstrijkijzer aan op de stroomvoorziening. Druk op de aan-uitknop (A). Draai de temperatuurregelaar met de klok mee tot de maximale stand (B). Het temperatuurindicatielampje op het strijkijzer gaat branden. Selecteer dan een stoom - stand op het bedieningspaneel, laag - midden - hoog.

5.

Wanneer het temperatuurindicatielampje gaat

branden, warmt het stoomstation op. Wanneer het lampje dooft, dan is het apparaat klaar voor gebruik.

Houd de stoom- toets ongeveer

één minuut ingedrukt om stoom te krijgen. Houd de knop daarna nog een minuut ingedrukt om de stomer te reinigen.

6. Strijk eerst een oude doek om er

zeker van te zijn dat restanten in het strijkijzer niet op het strijkgoed terecht komt. Veeg de zoolplaat met een vochtige doek af, indien nodig.

F

4.

Branchez la centrale vapeur à l’alimentation électrique. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (A).

Tournez le sélecteur de température dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au maximum (B). Le voyant de température s’allume sur le fer. Sélectionnez ensuite le débit vapeur désiré : faible - moyen - élevé.

5. Lorsque l’indicateur de

température s’allume, la centrale vapeur préchauffe. Lorsque le voyant s’éteint, elle est prête à

être utilisée. Maintenez la touche de vapeur pendant environ une minute pour générer de la vapeur.

Puis une minute supplémentaire afin de nettoyer le système de génération de vapeur.

6. Repassez un linge usagé pour vous

assurer de l’absence de tout résidu dans le fer, qui pourrait être déposé sur le linge propre. Si nécessaire, essuyez la semelle du fer avec un chiffon humide.

GB

D

GR

NL

F

11

Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας

Gebruiksaanwijzing / Consignes d'utilisation

A

B

D

GR

NL

1.

Schließen Sie das Gerät an die

Stromversorgung an. Drücken

Sie den Netzschalter. Wenn der

Netzschalter gedrückt wird, leuchtet die Stromanzeige auf.

Warten Sie ein bis zwei Minuten, bis die Dampfanzeige aufleuchtet.

Wählen Sie die Dampfstufe niedrig, mittel oder hoch. Halten Sie sich an die Empfehlungen der Bügeltabelle.

2.

Wenn die Anzeige „Niedriger

Wasserstand“ (A) leuchtet und zwei akustische Signale ertönen, füllen Sie den Wasserbehälter. Nach

Auffüllen des Wasserbehälters halten Sie die Taste zum Rücksetzen der Nachfüllanzeige (B) etwa 6

Sekunden gedrückt. Die Taste zum

Rücksetzen der Nachfüllanzeige erlischt. Sie können wieder mit

Dampf bügeln.

3. Um den Dampf zu aktivieren,

müssen Sie den Dampf-Knopf drücken. Wenn Sie den Dampf-Knopf ausgelöst haben achten Sie bitte darauf, dass kein Dampf mehr austritt, bevor Sie den Dampfbügler auf die

Bügeleisen-Ablage zurückstellen.

1. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή

στην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε

το διακόπτη λειτουργίας. Όταν πιέσετε

το διακόπτη λειτουργίας, θα ανάψει

η λυχνία λειτουργίας. Περιμένετε για ένα ή δύο λεπτά, μέχρι να ανάψει η

λυχνία ατμού. Επιλέξτε το επίπεδο

ατμού μεταξύ Χαμηλού - Μεσαίου

και Υψηλού. Ανατρέξτε στον

πίνακα σιδερώματος για συστάσεις

σιδερώματος.

1.

Sluit het stoomstrijkijzer aan op de stroomvoorziening. Druk op de aan-uitknop. Wanneer de aanuitknop wordt ingedrukt, gaat het aan-lampje branden. Wacht twee minuten totdat het stoomlampje gaat branden. Selecteer de stoom- stand, tussen Laag - Midden en

Hoog. Bekijk de Strijktabel voor strijk- aaanbevelingen..

2. Αν η ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού

είναι αναμμένη (A) (ακολουθούμενη

από 2 ηχητικά σήματα), ξαναγεμίστε το

δοχείο νερού. Αφού ξαναγεμίσετε το

δοχείο νερού, πιέστε παρατεταμένα το

κουμπί μηδενισμού επαναπλήρωσης

(B) για περίπου 6 δευτερόλεπτα. Το

κουμπί μηδενισμού επαναπλήρωσης

σβήνει. Μπορεί τώρα να

χρησιμοποιηθεί πάλι ατμός

3. Για να ενεργοποιήσετε τον ατμό,

πιέστε το κουμπί ατμού. Όταν

απελευθερώσετε το κουμπί, ψεκάστε

προς τα πάνω τον ατμό, πρίν

τοποθετήσετε πίσω το σίδερο στο

σύστημα.

2.

Als het indicatielampje van laag

waterniveau brandt (A) (gevolgd door twee bieptonen), moet u het waterreservoir vullen-. Na het hervullen van het waterreservoir, houd de resettoets voor hervulling

(B) ongeveer 6 seconden ingedrukt.

Deze resettoets dooft dan. U kan nu opnieuw stoom gebruiken.

3.

Om stoom te verkijgen, druk op de stoomknop. Wanneer u de stoomknop loslaat, dient alle stoom te zijn verdwenen voordat u het strijkijzer terugplaatst op het stoomstation.

F

1.

Branchez la centrale vapeur à l’alimentation électrique. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/

Arrêt, le voyant de mise sous tension s’allume. Attendez une à deux minutes jusqu’à activation du voyant Vapeur. Sélectionnez le débit vapeur : Faible, Moyen ou

Élevé. Reportez-vous au tableau de Repassage pour voir les recommandations.

2.

Si le voyant d’alerte du réservoir

d’eau s’allume (A) (suivi de deux bips sonores), remplissez-le.

Après avoir rempli le réservoir d’eau, maintenez la touche de réinitialisation du de remplissage du réservoir d’eau enfoncée (B) pendant environ 6 secondes. Une fois le voyant éteint la vapeur peut de nouveau être utilisée.

3.

Pour activer la vapeur, appuyez sur la touche Vapeur. Lorsque vous relâchez le bouton vapeur du fer, assurez-vous avant de le reposer que la vapeur ne se diffuse plus.

12

D

4.

Schalten Sie das Bügeleisen durch Drücken der Taste „Ein/

Aus“ aus, bis ein akustisches

Signal ertönt. Wenn das Bügeleisen unbeaufsichtigt auf der Ablage gelassen wird, schaltet es sich automatisch nach 10 Minuten aus.

5. Lassen Sie das Bügeleisen auf der

Ablage immer vollständig abkühlen,

bevor Sie es verstauen. Sobald das

Bügeleisen abgekühlt ist, leeren Sie den Wassertank.

6. Lassen Sie das Netzkabel immer

sicher aufgewickelt an der Seite des Bügeleisens liegen. Wickeln Sie das Netzkabel NIEMALS um das

Bügeleisen.

GB

D

GR

NL

F

GR

4. Για να απενεργοποιήσετε το σίδερο,

πιέστε το κουμπί λειτουργίας, μέχρι

να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Αν το

σίδερο παραμείνει χωρίς επιτήρηση

στη βάση του, απενεργοποιείται

αυτόματα μετά από 10 λεπτά.

5. Αφήνετε πάντα το σίδερο να

κρυώσει τελείως πάνω στη θέση

ανάπαυσης πριν το φυλάξετε. Όταν το

σίδερο κρυώσει, αδειάστε το δοχείο

νερού. Αποθηκεύστε το σίδερο-

ατμοποιητή.

6. Διατηρείτε πάντα το καλώδιο

τυλιγμένο με ασφάλεια στο πλάι

του σίδερου. Μην τυλίγετε ΠΟΤΕ το

ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το

σίδερο.

NL 4.

Schakel het strijkijzer uit door even de Aan-/Uittoets ingedrukt te houden tot er een bieptoon

hoorbaar is. Als het strijkijzer ongebruikt op de strijkijzersteun geplaatst wordt, schakelt het automatisch uit na 10 minuten.

5. Laat het strijkijzer altijd volledig

afkoelen op de strijkijzersteunplaat alvorens het op te bergen. Leeg het waterreservoir, wanneer het strijkijzer is afgekoeld. Berg het stroomstrijkijzer op.

6.

Berg het snoer altijd veilig op door het aan de zijkant van het strijkijzer te wikkelen. Wikkel het netsnoer NOOIT om het strijkijzer.

F

4.

Pour éteindre l’appareil, appuyez sur la touche marche/arrêt

pendant un moment, jusqu’à ce qu’un signal sonore retentisse. Si vous laissez le fer sur le socle sans l’utiliser pendant 10 minutes, il s’éteint automatiquement.

5.

Laissez refroidir le fer sur son socle avant de le ranger. Lorsque le fer est froid, videz le réservoir d‘eau. Rangez la centrale vapeur.

6.

Enroulez toujours le cordon à l‘écart du fer. N‘enroulez JAMAIS le cordon d‘alimentation autour du fer à repasser.

13

Reinigen

(keine Reinigungsmittel verwenden) /

Reinigen

(gebruik geen reinigingsmiddelen) /

Καθαρισμός

(μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά)

Nettoyage

(ne pas utiliser de détergent)

D

1. Lagern Sie das Bügeleisen immer

auf seiner Abstellfläche.

Verwenden Sie zum Reinigen der

Außenflächen ein weiches feuchtes

Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen.

2.

Austauschen der Anti-Kalk-Patrone:

Leuchtet die Entkalkungsanzeige entnehmen Sie den Wasserbehälter.

Ziehen Sie die Anti-Kalk-Patrone nach oben. Tauchen Sie die neue Anti-

Kalk-Patrone länger als eine Minute in Wasser, und setzen Sie sie in den

Wasserbehälter.

Um die beste Leistung

zu erzielen, empfehlen wir Ihnen die

Vewendung einer Patrone aus unserer

Produktpalette, Referenznummer AEL06.

3.

Wenn Sie das Gerät nicht mehr

benötigen, stellen Sie den

Temperaturwahlschalter auf AUS

(„0“). Stellen Sie das Bügeleisen auf die Ablage. Hinweis: Verstauen Sie das Bügeleisen nicht mit Wasser im

Behälter.

GR

NL

F

1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο

στο πέλμα στήριξης.

Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές

επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό,

μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε

το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά

διαλύματα, θα καταστρέψουν την

επιφάνεια.

1. Berg het strijkijzer altijd staand op

de voet op.

Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd.

1.

Posez toujours le fer sur son talon.

Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface.

2. Αντικατάσταση του κουτιού κατά των

αλάτων: Αν η ένδειξη αφαίρεσης αλάτων

ανάψει, αφαιρέστε το δοχείο νερού. Αφαιρέστε

το κουτί κατά των αλάτων τραβώντας το προς

τα επάνω. Βυθίστε ένα καινούριο κουτί κατά

των αλάτων σε νερό για περισσότερο από ένα λεπτό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το

μέσα στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι το

καινούριο κουτί κατά των αλάτων είναι σωστά

τοποθετημένο. Αν δεν είναι, η ένδειξη κατά

των αλάτων θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.

Για καλύτερη απόδοση συνιστούμε να

χρησιμοποιείτε φύσιγγες από τη δική μας σειρά

με αριθμό αναφοράς AEL06.

2.

D e ontkalkingsdoos vervangen: Als het indicatielampje voor ontkalking brandt,

verwijder dan het waterreservoir.

Verwijder de ontkalkingsdoos door deze omhoogte trekken. Dompel een nieuwe ontkalkingsdoos langer dan een minuut onder in water, en plaats ze dan in het waterreservoir. Zorg ervoor dat de nieuwe ontkalkingsdoos juist geplaatst is, anders zal het indicatielampje voor ontkalking blijven knipperen. Voor optimale

prestaties, raden wij u cassettes uit ons gamma aan, referentienummer AEL06.

2. Remplacement de la cassette de

détartrage : Si le voyant de détartrage est allumé, retirez le réservoir d’eau.

Pour retirer la cassette de détartrage, tirez vers le haut. Rincez-la sous l’eau pendant une minute minimum, puis remettez-la en place dans le réservoir.

Assurez-vous que la cassette de détartrage soit bien positionnée, sinon le voyant de détartrage continuera

à clignoter. Pour des performances

optimales, nous recommandons la cartouche de notre gamme, référence AEL06.

3. Μετά τη χρήση της συσκευής,

στρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας

στη θέση OFF («0»). Αποθηκεύστε το

σίδερο στη βάση του. Σημείωση: Μην

αποθηκεύετε το σίδερο με νερό μέσα

στο δοχείο.

3.

Als u klaar bent met gebruik van

het apparaat, draai de temperatuurknop naar de UIT- (“0“) stand. Plaats het strijkijzer op de strijkijzersteun.

Opmerking: Berg het strijkijzer niet op met water in het reservoir.

3.

Lorsque vous avez terminé

d’utiliser l’appareil, tournez le sélecteur de température sur la position Arrêt (« 0 »). Posez le fer sur son socle. Remarque : S’assurer que le réservoir d’eau de la centrale vapeur est vide avant de le ranger.

14

Fehlersuche

D

Problem

Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem

Bügeleisen nicht heiß.

Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.

Mögliche Ursache

Verbindungsproblem

Lösung

Überprüfen Sie das Netzkabel, den

Stecker und die Steckdose.

Wählen Sie die geeignete Temperatur.

Temperaturregelung befindet sich in

Stellung MIN

Nicht genügend Wasser im Tank.

Dampfregler ist nicht auf

Dampferzeugung eingestellt.

Ausgewählte Temperatur ist niedriger als

Einstellung.

Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste

Schritte“, Nr. 2).

Stellen Sie den Dampfregler zwischen minimale und maximale

Dampferzeugung (siehe

„Bügeltabelle“).

Während des Bügelns kann Wasser aus der Bügelsohle austreten.

Wasseraustritt aus der Bügelsohle während der Abkühlphase oder nach dem Verstauen.

Beim Bügeln tritt aus der Bügelsohle der Wäsche verursacht.

Bügeleisen ist nicht heiß genug.

Das Bügeleisen ist nicht heiß genug.

das sich

Kalkflocken im Wasserbehälter gebildet haben.

Das Bügeleisen wurde waagerecht hingestellt, obwohl noch Wasser im

Wasserbehälter war.

Sie haben chemische Entkalkungsmittel verwendet.

Gewebefasern haben sich in den Löchern verschmoren.

Minute gedrückt, um das

Dampferzeugungssystem zu reinigen.

Halten Sie ihn dann eine weitere

Minute gedrückt, um das

Dampferzeugungssystem zu reinigen.

Bügeln Sie ein altes Handtuch, um sicherzustellen , dass Rückstände innerhalb des Bügeleisens nicht auf die Wäsche übertragen werden. Wenn nötig, wischen Sie die Grundplatte mit einem leicht befeuchteten Tuch ab.

Leeren Sie den Wasserbehälter und stellen Sie den Dampfregler auf Aus, bevor Sie das Bügeleisen verstauen.

Verwenden Sie keine

Entkalkungsmittel.

Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem weichen feuchten Tuch.

nicht richtig gespült oder sie sind neu und wurden vor dem Bügeln nicht gewaschen.

und warten Sie, bevor Sie die

Dampfstoßfunktion verwenden.

Stellen Sie die richtige Temperatur für

Dampfbügeln ein (bis zu ). Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die Temperaturanzeige erlischt.

Stellen Sie den

Temperaturwahlschalter auf eine für

Dampfbügeln geeignete Temperatur

( Maximum). Stellen Sie das

Bügeleisen aufrecht und warten Sie, dem Bügeln beginnen.

D

GR

NL

F

GB

15

Επίλυση προβλημάτων

GR

Πρόβλημα Πιθανή αιτία

Πρόβλημα σύνδεσης

Επίλυση

Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία.

Το σίδερο δεν παράγει ατμό.

Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.

Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι

χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται για

να χρησιμοποιηθεί ο ατμός.

Η λειτουργία ψεκασμού δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.

στις θέσεις ελάχιστη βαθμίδα ατμού

και μέγιστη βαθμίδα ατμού (βλ.

"Διάγραμμα σιδερώματος").

Αυξήστε την θερμοκρασία

τουλάχιστον .

Η λειτουργία πίδακα ατμού και πίδακα

ατμού σε κάθετη θέση δεν λειτουργεί.

Η λειτουργία πίδακα ατμού

μικρή χρονική περίοδο.

Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.

Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ.

"Ξεκινώντας", αρ.2).

Τοποθετήστε το σίδερο σε

οριζόντια θέση και περιμένετε πριν

χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πίδακα

ατμού.

Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία

για στεγνό σιδέρωμα (έως

). Τοποθετήστε το σίδερο κάθετα

ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.

Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.

του σίδερου κατά τη διάρκεια

του σιδερώματος.

σε θερμοκρασία ( τη μέγιστη)

κατάλληλη για σιδέρωμα με ατμό.

Τοποθετήστε το σίδερο όρθιο και

προτού ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

από την πλάκα του σίδερου κατά τη

διάρκεια του σιδερώματος.

προκάλεσε την ανάπτυξη αλάτων στο

δοχείο νερού.

Υπάρχει διαρροή νερού από την πλάκα

σιδερώματος ενώ το σίδερο κρυώνει ή

αφού έχει αποθηκευτεί.

Το σίδερο έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια

θέση ενώ υπάρχει ακόμα νερό μέσα στο

δοχείο νερού.

ατμού για περίπου ένα λεπτό για να

δημιουργηθεί ατμός.

και κατόπιν πιέστε το για ακόμη ένα

λεπτό για να καθαρίσετε το σύστημα

παραγωγής ατμού. Σιδερώστε μια

παλιά πετσέτα για να βεβαιωθείτε ότι

τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του

σίδερου δεν μεταφέρονται στα ρούχα

σας. Αν χρειαστεί, σκουπίστε την

πλάκα του σίδερου με ένα ελαφρώς

υγρό πανί.

Αδειάστε το δοχείο νερού και ρυθμίστε

το κουμπί ελέγχου ατμού στη θέση

καφέ ριπές κατά το σιδέρωμα και

λεκιάζουν τα ρούχα.

ίνες στις οπές της πλάκας σίδερου και

καίγονται.

Ενδέχεται τα υφάσματα να μην έχουν

ξεβγαλθεί καλά ή τα ρούχα είναι

καινούργια και δεν έχουν πλυθεί πριν

από το σιδέρωμα.

Ξεβγάλτε καλά πάλι τα ρούχα.

16

Problemen oplossen

NL

Probleem

Strijkijzer geeft geen stoom.

Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet.

Waterlekken van de bodemplaat strijkijzer op- geborgen is.

zoolplaat tijdens het strijken en deze maken vlekken op het wasgoed.

Mogelijke oorzaak

Probleem met de aansluiting

Oplossing

Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur.

Onvoldoende water in het reservoir.

Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2).

Stoomknop staat in de stand voor nietstomen.

Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie

“Strijkschema”).

Kies een temperatuur tot .

Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom.

Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode.

Strijkijzer wordt niet warm genoeg.

Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt.

Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ). Zet het tot het temperatuurindicatielampje uitgaat.

Het strijkijzer is niet heet genoeg.

temperatuur ( tot maximum) geschikt voor stoom- strijken. Plaats het strijkijzer op zijn voet en wacht te strijken.

er kalkvlokken worden gevormd in het waterreservoir.

Het ijzer is horizontaal geplaatst terwijl aanwezig is.

Er zitten stofvezels in de gaatjes van de zoolplaat en die verbranden.

De stoffen zijn mogelijk niet goed niet gewassen voor het strijken.

één minuut ingedrukt om stoom te krijgen.

Houd de knop daarna nog een minuut ingedrukt om de stomer te reinigen.

Strijk eerst een oude doek om er zeker van te zijn dat restanten in het strijkijzer niet op het strijkgoed terecht vochtige doek af, indien nodig.

Ledig het waterreservoir en zet de strijkijzer opbergt.

Gebruik geen antikalkmiddelen.

Maak de zoolplaat schoon met een zacht vochtig doek.

Spoel het wasgoed nogmaals grondig.

D

GR

NL

F

GB

17

Gestion des pannes

F

Problème

La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé.

Le fer ne produit pas de vapeur.

Cause possible

Problème de raccordement

Le contrôle de température est sur la position MIN.

Manque d'eau dans le réservoir.

Solution

Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise.

Choisissez la température adéquate.

Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2).

les positions minimum de vapeur et maximum de vapeur (voir le « Tableau de repassage »).

Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur vertical ne fonctionnent pas.

De l’eau s’échappe de la semelle du fer durant le repassage.

La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur.

La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur une courte période.

Le fer n'est pas suffisament chaud.

Le fer n’est pas assez chaud.

Des impuretés sortent de la semelle du fer durant le repassage.

La dureté de l’eau est trop importante, cristaux de tartre dans le réservoir d’eau.

Placez le fer en position horizontale et patientez avant d'utiliser la fonction jet de vapeur.

Réglez la température convenablement pour un repassage

à la vapeur (jusqu'à ). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne.

Augmenter la température du fer pour permettre la production de vapeur, attendez que le voyant s’éteigne avant de commencer à repasser.

( S’assurer au préalable de choisir la température adaptée au type de tissu).

Maintenez la touche de apeur pendant environ une minute pour générer de la vapeur.

Puis une minute supplémentaire afin de nettoyer le système de génération de vapeur.

Repassez un linge usagé pour vous assurer de l’absence de tout résidu dans le fer, qui pourrait être déposé sur le linge propre. Si nécessaire, essuyez la semelle du fer avec un chiffon humide.

lors du refroidissement de celui-ci ou après son rangement.

Des traces marron sortent de la semelle pendant le repassage et font des taches sur le linge.

alors qu’il y avait encore de l’eau dans le réservoir.

Vous avez utilisé un agent détartrant chimique.

le sélecteur de température sur la position Arrêt avant de ranger le fer.

N’utilisez aucun agent détartrant.

dans les alvéoles de la semelle et brûlent.

Les textiles n’ont peut-être pas été correctement rincés, ou les vêtements sont neufs et n’ont pas été lavés avant le repassage.

Veuillez rincer correctement le linge.

18

D

Entsorgung /

Verwijdering /

Απόρριψη

Mise au rebut

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Symbol nicht mit dem Hausmüll.

Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen

Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr

Gemeindeamt.

GR

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το

σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά

συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για

ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία

του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης

υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα

συσκευές που φέρουν το σύμβολο

. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας

μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη

δημοτική αρχή.

NL

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

F

Recyclez les matériaux portant le symbole

. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques.

Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

D

GR

NL

F

GB

19

20

GB

Components

A. Steam button

B. Soft handle

C. Temperature alignment mark

D. Temperature selector

E. Temperature indicator light

F. Hot water pipe

G. Mains cable

H. Base unit

I. Anti-calc cartridge

J. Water tank

K. Maximum water level indicator

L. Stainless steel soleplate

M. Iron rest

N. Power indicator light

O. Descaling indicator light

P Low level water indicator light

Q. Steam level indicator light

(Low, Medium, High)

R. Refill reset button

S. Power button

T. Steam level control button

Q

N O P

R S T

J

K

L

M

A

B

C

D

E

I

H

G

F

D

GR

NL

F

GB

21

GB

Read the following instruction carefully before using machine for the first time.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.

• The surfaces are liable to get hot during use .

• This product is appropriate for use with tap water. It is recommended to use destilled water or a mix of 50% destilled, 50% tap water.

• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!

• The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage on the iron or its cord or if it is leaking.

• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used.

• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.

• The iron must be used and rested on a stable surface. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.

• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.

• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance.

• The plug must be removed from the socket outlet before the water reservoir is filled with water.

• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.

• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.

• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.

22

Ironing chart

GB

Fabric

Acrylic

Acetate

Nylon & Polyester

Rayon

Temperature setting Ironing recommendation

Dry iron on wrong side.

Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.

Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.

Iron on wrong side of fabric.

Viscose

Silk

Cotton blends

Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.

Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.

Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the fibre requiring lowest setting.

Wool & wool blends

Cotton

Steam iron on wrong side or use ironing cloth.

Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high.

Corduroy Steam iron on wrong side or use ironing cloth.

Linen to “max”

Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high.

Denim to “max” Use maximum steam.

Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!

GB

ThermoSafe

Your appliance is equipped with ThermoSafe ™ hot base indicator which detects when the soleplate is hot by changing its colour from black to red. Once the temperature of the soleplate is < 40C°, the colour changes back to black to show that the iron is ready to be stored away.

D

GR

NL

F

GB

23

Getting started

A

B

A

B

GB

1. Before first use. Remove all adhesive remains and gently rub with a dampened cloth. Position the steam generator iron horizontally on the ironing-board or on a heat resistant, secure surface at the same height as an ironing-board. Unwind and straighten the power cord and the steam cord. When turned on for the first time, temporary vapours/odours may occur.

2. Remove the water tank by gripping the slot on the underside and pulling it gently away from the base unit (A).

Detach the anti-calc cartridge and then immerse it in water for more than one minute (B). Insert the anticalc catridge back. Fill the water tank using cold water. It is recommended to use destilled water or a mix of 50% destilled, 50% tap water. Empty the water tank to rinse out any foreign particles which may remain from the manufacturing process.

3. Always refill the water tank to MAX level using cold water. (A). Insert the water tank into the base unit (B).

It is recommended to use destilled water or a mix of 50% destilled, 50% tap water. Ensure that the water tank latches securely into place.

B

A

4. Connect the steam generator iron

to the mains supply. Press the power button (A). Turn the temperature selector clockwise to maximum setting (B). The temperature indicator light on the iron will illuminate. Then, select a steam level on the control panel, from low - medium - high steam.

5. When the temperature indicator light turns on, the steam station is preheating. When the light turns off, it is ready to be used. Press and hold the steam button for about one minute to get steam. Then hold one more minute in order to clean the steam generating system.

6. Iron an old towel, to ensure that any residues inside the iron are not transferred to the laundry.

If necessary, wipe the sole plate with a slightly damp cloth.

24

Operating instructions

A

B

GB

1. Connect the steam generator

iron to the mains supply. Press the power button. When the power switch is pressed, the power indicator will illuminate. Wait for one to two minutes, until the steam lamp lluminates. Select the steam level between Low - Medium and

High. See Ironing chart for ironing recommendation.

2. if the lower water level indicator is illuminated (A) (followed with two beep sounds), refill the water tank.

After refilling the water tank, press and hold the refil reset button (B) for about

6 seconds. The refill reset button will be extinguished. Steam can now be used again.

3. To activate the steam, press the steam button. When releasing the button, use up the steam before putting it back on the iron rest of the steam station.

GB

D

GR

NL

F

4. To turn off the iron by pressing the power button for a while, until a beep will sound. If the iron is left unattended on the iron rest, it turns automatically off after 10 minutes.

5. Always cool the iron fully on the iron rest before stowing away. Once the iron is cool, empty the water tank.

Store the steam generator iron

6. Always store the cord winded safely by the side of the iron. NEVER wind the power cord around the iron

25

Cleaning

(do not use any detergent)

GB

1. Always store iron on its heel rest.

To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and wipe dry.

Caution: Do not use any chemical solvents, as these will damage the surface.

2. Replacing the de-calc box: If the descaling indicator is illuminated detach the water tank. Remove the de-calc box by pulling it upwards.

Immerse a new de-calc box in water for more than one minute, then place it inside the water tank. Ensure the new de-calc box is correctly positioned, if not, the descaling indicator will keep flashing.

For the best performance we recommend cartridge from our range, reference number AEL06.

3. When finished using the appliance,

turn the temperature dial to the OFF

(“0“) position. Store the iron on the iron rest.

Note: Do not store the iron with water in the tank.

26

Troubleshooting

GB

Problem

Soleplate is not heating even though iron is turned on.

Iron does not produce steam.

Steam jet and vertical steam jet function does not work.

Possible cause

Connection problem

Temperature control is in MIN position.

Not enough water in tank.

Steam control is selected in non-steam position.

Selected temperature is lower than that specified to use with steam.

Steam jet function was used very frequently within a short period.

Iron is not hot enough.

Solution

Check main power supply cable, plug and outlet.

Select adequate temperature.

Fill water tank (see “Getting started”, no 2).

Set steam control between positions of minimum steam and maximum steam

(see “Ironing chart”).

Increase temperature to at least .

Put iron on horizontal position and wait before using steam jet function.

Adjust the proper temperature to steam ironing (up to ). Put iron

Water leaks from the soleplate while the iron is cooling down or after it has been stored.

Brown streaks come out of the soleplate while ironing and stain the linen.

The iron is not hot enough.

temperature

( to maximum) suitable for steam ironing. Put the iron on its heel and you start ironing. caused scale flakes to develop in the water tank.

The iron has been put in horizontal position while there is still water in the water tank.

You have used chemical descaling agents.

Fabric fibres have accumulated in the holes of the soleplate and are burning.

Fabrics might not be properly rinsed or the garments are new and have not been washed before ironing.

about one minute to get steam. Then hold one more minute in order to clean the steam generating system.

Iron an old towel, to ensure that any residues inside the iron are not transferred to the laundry.

Empty the water tank and set the steam control to position off before storing the iron.

Do not use any descaling agents.

Clean the soleplate with a damp soft cloth.

Please rinse the laundry properly again.

D

GR

NL

F

GB

Disposal

Recycle the materials with the symbol

. Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

27

www.aeg-home.com

Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH

Further Strasse 246

D-90429 Nurnberg

Germany

3485 A DBS3350 02021213

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement