MFC-580 - EDNord
MFC-580
BRUGSVEJLEDNING
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG
LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK.
GODKENDELSESINFORMATION
Brother meddeler hermed, at dette produkt evt. ikke kan fungere korrekt i et andet land end det, det
oprindeligt blev købt i.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
i
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
ii
EC overensstemmelseserklæring under R & TTE Direktivet
Producent
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan
Produktionsanlæg
Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd., IT Factory
No. 28, Jalan Angkasa Mas Utama,
Kawasan Perindustrian Tebrau II,
Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia
Herewith declare that:
Produktbeskrivelse
: Faxmaskiner
Type
: Gruppe 3
Modelnavn
: MFC-580
Er i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE Direktivet (1999/5/EF) og vi erklærer at
følgende standarder er overholdt :
Sikkerhed : EN60950:2000
EMC
: EN55022:1998 Klasse B
EN55024:1998
EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998
EN61000-3-3:1995
Året for første påhæftning af CE-mærket : 2001
Udstedt af
: Brother Industries, Ltd.
Dato
: 15. juni 2001
Sted
: Nagoya, Japan
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
iii
Sådan bruges denne
brugsvejledning
Tak fordi du valgte at købe et Brother multifunktionscenter (MFC).
Dette MFC er konstrueret til at være enkel at bruge med promptord på LCD-skærmen, der hjælper
dig gennem funktionerne. Du bedes læse vejledningen ang. en forklaring af de avancerede
funktioner.
Derudover har maskinen en Reports tast. Tryk på Reports og 1 for at udskrive en
hjælpeliste over de grundlæggende trin og funktioner.
Sådan finder du information
Alle kapitlernes overskrifter og underoverskrifter findes i indholdsfortegnelsen. Du vil kunne finde
information om et bestemt emne eller en bestemt funktion ved at slå op i stikordsregistret bag i denne
brugsvejledning. Du vil også igennem hele vejledningen kunne finde specielle symboler, der gør dig
opmærksom på vigtige oplysninger, krydshenvisninger og advarsler. Afbildning af skærmbilleder
vil også være en hjælp til at trykke på de rigtige taster.
Symbolerne i denne brugsvejledning
Bemærkning eller yderligere information.
Maskinen vil blive beskadiget eller ikke kunne fungere, hvis dette ikke
iagttages.
Advarsler beskriver forholdsregler, du skal tage for at forebygge evt.
tilskadekomst af personer.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
iv
Brugervenlig programmering
Vi har konstrueret maskinen med skærmprogrammering. Brugervenlig programmering hjælper dig
med at udnytte alle de funktioner maskinen kan byde på til fulde. (Se Sådan bruges denne
brugsvejledning, side iv.)
Da programmeringen foretages på LCD’et, har vi oprettet trin for trin promptord til hjælp til at
programmere maskinen. Det eneste du behøver at gøre er at følge disse, efterhånden som de fører
dig gennem valg af funktionsmenuer, programmeringsindstillinger og andre indstillinger.
Desforuden kan du programmere indstillinger hurtigere ved at trykke på Menu/Set og
menunummeret ved at bruge opringningstastaturet.
En komplet liste over funktionsvalg, valgmuligheder og indstillinger, som er tilgængelige, findes i
begyndelsen af denne vejledning. (Se Menu Mode & Menuvalgtabel, side 10.)
Skiftende display
LCD’et skifter sommetider mellem den aktuelt valgte
indstilling og en hjælpemedddelelse, der giver korte
anvisninger om, hvordan du fortsætter. Det display du nok
vil se oftest vises til højre. Det viser dig, at når du lægger et
dokument i ADF’en, så kan du enten ringe et nummer op for
at sende det som en fax eller trykke på Mono Copy eller
Colour Copy tasten for at lave en kopi af dokumentet.
FAX NR & START
KOPI: ANT & COPY
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
v
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne brugsvejledning
Brugervenlig programmering
Indholdsfortegnelse ............................................................................ vi
FORBEREDELSE OG SIMPEL ANVENDELSE
Vejledning i forberedelse og enkel brug
Råd vedrørende opsætning .................................................................. 3
Oversigt over kontrolpanelet ............................................................... 8
Menu Mode & Menuvalgtabel .......................................................... 10
ALMINDELIG BRUG AF FAX
Kapitel 1
Opsætning
Oprindelige indstillinger.................................................................... 15
Specialindstillinger ............................................................................ 17
Lagring af numre gør opringning nemmere ...................................... 19
Kapitel 2
Afsendelse af en fax
Scannerjustering ................................................................................ 20
Opringning af et nummer .................................................................. 21
Afsendelsesfunktionen ...................................................................... 22
Kapitel 3
Modtagelse af en fax
Indstillinger for modtagetilstand ....................................................... 24
Modtagelse af en fax ......................................................................... 26
Kapitel 4
Telefon (Tale) funktioner
Telefonsamtaler med en ekstern telefon............................................ 28
Kapitel 5
Udskrivning af rapporter
Afsendelsesrapport og journalindstilling........................................... 30
Brug af rapporttasten ......................................................................... 31
AVANCERET BRUG AF FAX
Kapitel 6
Avanceret afsendelse
Avancerede funktioner ...................................................................... 32
Kapitel 7
Avanceret modtagelse
Betjening fra en ekstern eller ekstra telefon ...................................... 37
Nummerbestemt ringning.................................................................. 38
Kapitel 8
Afhentning (Polling)
Polling-modtagelse ............................................................................ 40
Polling-afsendelse (Ikke mulig med farvefax) .................................. 42
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
vi
Kapitel 9
Fjernfaxindstillinger (Ikke mulig med farvefax)
Indstilling af faxlager.........................................................................43
Faxvideresendelse ..............................................................................43
Fjernafhentning ..................................................................................44
KOPI
Kapitel 10
Kopiering
Grundlæggende kopifunktioner .........................................................47
Midlertidig kopiindstilling.................................................................48
Ændring af standardkopiindstillinger ................................................52
Lovmæssige begrænsninger...............................................................53
PRINTER/SCANNER
Kapitel 11
Sådan bruges maskinen som printer
Funktioner ..........................................................................................54
Printerdriver .......................................................................................54
Valg af den rette slags papir...............................................................54
Universalarkføder ..............................................................................55
Samtidig udskrivning/faxafsendelse ..................................................55
Printerfunktionstaster.........................................................................55
Kontrol af udskriftskvaliteten ............................................................55
Kapitel 12
Printerdriver-indstillinger (gælder kun Windows®)
Sådan bruges Brother MFC-580 Printerdriver...................................56
Papirfanen ..........................................................................................56
Kvalitet/Farve-fanen ..........................................................................59
Avanceret fanen .................................................................................63
Support...............................................................................................66
Kapitel 13
Sådan bruges Windows®-baseret Brother Kontrol
Center (gælder kun Windows®)
Brother Kontrol Center ......................................................................67
Sådan bruges scannertasten med Windows pc...................................68
Brother Kontrol Center funktioner.....................................................70
Scan til fil...........................................................................................73
Scan til e-mail ....................................................................................74
Scan til tekstbehandler .......................................................................76
Brugerdefineret knap .........................................................................77
Kopi ...................................................................................................78
Send en fax.........................................................................................79
Kapitel 14
Brug af ScanSoft™ PaperPort® for Brother og
ScanSoft™ TextBridge®
Indscanne et dokument ......................................................................83
vii
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 15
Opstilling og brug af PC FAX (gælder Windows®)
Indledning.......................................................................................... 88
MFC Fjerninstalleringsprogram ........................................................ 88
PC FAX afsendelse (gælder kun Windows®) ................................... 89
Kapitel 16
Sådan bruges Brother MFC’en med en ny Power
Macintosh® G3, G4 eller iMac™/iBook™
Opsætning af USB-udstyret Apple® Macintosh® G3,G4 eller iMac™
med Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1 ......................................... 100
Sådan bruges Brother printerdriver med din Apple® Macintosh® .. 100
Afsendelse af en fax fra dit Macintosh program ............................. 102
Sådan bruges Brother TWAIN-scannerdriver med din Apple®
Macintosh® ...................................................................................... 106
VEDLIGEHOLDELSE
Kapitel 17
Fejlfinding og vedligeholdelse
Fejlmeddelelser................................................................................ 112
Dokumentstop og papirsalat ............................................................ 114
Driftsproblemer ............................................................................... 118
Sådan forbedres udskriftskvaliteten ................................................ 122
Emballering og forsendelse af maskinen......................................... 125
Regelmæssig vedligeholdelse.......................................................... 128
VEIGTIGE OPLYSNINGER
Kapitel 18
Vigtig sikkerhedsinformation
Vigtige sikkerhedsanvisninger ........................................................ 131
VIGTIGT - For din sikkerhed ......................................................... 132
TILLÆG
Kapitel 19
Specifikationer
Faxspecifikationer ........................................................................... 133
Printerspecifikationer ...................................................................... 134
Kompilering og publikationsmeddelelse......................................... 136
Varemærker ..................................................................................... 136
Papir................................................................................................. 137
Indtastning af tekst .......................................................................... 140
Ordliste/forklaringer ........................................................................ 141
Stikordsregister................................................................................ 144
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
viii
ix
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
FORBEREDELSE OG
SIMPEL ANVENDELSE
Vejledning i forberedelse og
enkel brug
Trin til forberedelse og enkel brug af maskinen
Følg trinene nedenfor til forberedelse og enkel brug af maskinen.
Men før du udfører disse trin skal du læse Vigtig sikkerhedsinformation (side 131), og Råd
vedr. vejledning i forberedelse og enkel brug (side 3).
Hvis du har brug for mere information, bedes du læse ALMINDELIG BRUG AF FAX eller
AVANCERET BRUG AF FAX.
1
Læs Kvik Setup Guide
Følg anvisningerne på Brother Kvik Setup Guide til indstilling af maskinen.
2
Indstilling af dokumentet
■ Hvert enkelt dokumentark skal være mellem 9 og 21.6 cm bredt og mellem 12.7 og 35.6 cm
langt. Din telefax kan kun aflæse et område der er 20.8 cm bredt, uanset hvor bredt
dokumentet er.
■ Sørg for, at du sætter dokumenterne i med forsiden nedad, og den øverste kant først.
■ Justér papirføringerne, så de passer til bredden af dokumentet.
Dokumenterne vender
forsiden nedad i ADF’en
Papirføringerne
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Vejledning i forberedelse og enkel brug
1
■ Den automatiske dokumentføder (ADF) kan tage op til 20 sider og føre arkene enkeltvis
gennem maskinen. Brug standard (75 g/m2) papir, når du bruger ADF’en.
■ Luft papiret, og sæt siderne forskudt i ADF’en som vist:
Ca. 1,3 cm
•
Der må IKKE bruges rullet, krøllet, foldet eller iturevet papir, eller papir
med hæfteklammer, lim, flydende papir eller tape vedhæftet. Der må
IKKE bruges pap, avispapir eller stof.
Sørg for, at blækket er tørt, hvis du har skrevet på papiret med blæk.
•
3
Asendelse af en sort/hvid fax
1
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
2
Indtast det faxnummer, du ønsker at ringe til.
3
Tryk på Mono Fax Start.
4
Sådan laves en enkelt kopi
1
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
2
Tryk på Mono Copy eller Colour Copy.
Du kan standse kopiering ved at trykke på Stop/Exit. Tryk på Stop/Exit igen
for at slippe det originale dokument. (Se Kopiering, side 47.)
5
Flere kopier
1
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
2
Brug opringningstastaturet til at indtaste det antal kopier, du ønsker (op til 99). Tryk f.eks. på
3, 8 for 38 kopier.
3
Tryk på Mono Copy.
Flere kopier er ikke mulig med farvekopi.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
2
Råd vedrørende opsætning
Stil maskinen på en flad, stabil overflade som f.eks. et skrivebord. Vælg et sted, der ikke udsættes
for vibration eller chok. Stil maskinen i nærheden af et telefonstik og en standard jordforbundet
stikdåse. Vælg et sted, hvor temperaturen hele tiden ligger mellem 10°C og 35°C (50° – 95°F).
Undgå at placere maskinen, hvor der kan blive skubbet til den. Maskinen må ikke placeres i
nærheden af varmeapparater, airconditionanlæg, vand, kemiske stoffer eller køleskabe. Maskinen
må ikke udsættes for direkte sollys, stærk varme, fugt eller støv. Maskinen må ikke tilsluttes en
stikdåse, der reguleres med vægkontakter eller automatiske timere, da afbrydelse af strømmen kan
slette informationen i enhedens hukommelse. Maskinen må ikke tilsluttes stikdåser i samme
kredsløb som store apparater eller andet udstyr, der evt. kunne afbryde strømtilførslen. Undgå
interferenskilder, som f.eks. højttalere eller grundenheden til en trådløs telefon.
Hold maskinen væk fra stærkt lys som f.eks. direkte sollys.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Vejledning i forberedelse og enkel brug
3
FORBEREDELSE OG
SIMPEL ANVENDELSE
Vælg et sted
Isætning af blækpatronerne
Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand, og søge læge
om nødvendigt.
•
•
•
Du må IKKE fjerne blækpatronerne, hvis der ikke er brug for at skifte dem
ud. Hvis du gør det alligevel, kan det mindske blækmængden, og
maskinen ved så ikke, hvor meget blæk, der er tilbage i patronen.
Du må IKKE ryste blækpatronerne. Hvis du alligevel gør det, kan blækket
spilde, når du fjerner forseglingstapen. Hvis der kommer blæk på dit tøj
eller din krop, skal du straks vaske med sæbe eller et rengøringsmiddel.
Du må IKKE genopfylde patronen. Hvis du gør forsøg på at bruge
genopfyldte patroner og bruge uforenelige blæktyper, kan det beskadige
skrivehovedet i denne maskine, og sådan skade vil ikke være dækket af
garantien. Garantien dækker ikke problemer forårsaget af, at du bruger
blæk eller blækpatroner fra andre producenter. Vi kan kun anbefale at du
bruger ægte Brother blækpatroner.
■ Hvis du sætter en blækpatron i den forkerte bås, skal du rense skrivehovederne
flere gange, efter at du sat patronen i den rigtige bås, og før du begynder
udskrivning, fordi farverne blev blandet.
■ Når du først har åbnet en blækpatron, skal du sætte den i maskinen og bruge
den op inden seks måneder. Uåbnede blækpatroner skal bruges inden
udløbsdatoen trykt på æsken.
■ Hvis fejlmeddelelsen BLÆK TOM XXXX vises på displayet, når du har sat
blækpatronen i, skal du checke patronen, og se efter, om du har sat den korrekt
i.
Tilslutning af elledningen
•
•
Denne maskine skal være udstyret med et jordforbundet stik.
Da maskinen er forbundet til jord via netstikket, kan du beskytte dig selv
mod potentielt farlig strøm på telefonnettet ved at lade strømmen til
maskinen være tændt, mens du tilslutter den til telefonlinien. På samme
måde kan du beskytte dig selv, når du ønsker at flytte maskinen ved først
at afbryde telefonlinien og derpå elledningen.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
4
Opbevaring i hukommelsen
Tilslutning til flere linier (PABC’er)
De fleste kontorer bruger et omstillingsbord. Maskinen virker sammen med de fleste
omstillingsborde eller nøglesystemer, der giver mulighed for at tilslutte et totråds analogt stik. Men
vi anbefaler alligevel, at der bruges en separat telefonlinie til maskinen. Dette ville betyde, at
maskinen kan stå i tilstanden, Kun fax, hele tiden og således modtage fax både dag og nat.
Hvis du tilslutter maskinen til en PABC:
1
Man kan ikke regne med, at enheden altid vil fungere helt tilfredsstillende via en PABC. Har du
problemer, bedes du i første omgang kontakte leverandøren af PABC’en.
2
Hvis alle indgående samtaler svares af en omstillingsperson, anbefales det, at indstille
modtagetilstanden til MANUEL. Alle indgående opkald bør i første omgang betragtes som
telefonsamtaler.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Vejledning i forberedelse og enkel brug
5
FORBEREDELSE OG
SIMPEL ANVENDELSE
I tilfælde af strømsvigt gemmes alle indstillingerne i menuerne permanent undtaget indstillinger, der
kun gælder for den næste fax (f.eks. kontrast, oversøisk tilstand).
Tilslutning af en ekstern telefonsvarer (TAD)
Rækkefølgen
Når du har en ekstern telefonsvarer (TAD) på samme telefonlinie som maskinen, besvarer TAD’en
alle opkald. Maskinen “lytter” efter faxkaldetoner (CNG). Hvis den hører dem, overtager maskinen
opkaldet og modtager faxen. Hvis den ikke hører CNG-tonerne, overtager maskinen ikke opkaldet,
og beskeder kan efterlades på TAD’en af folk, der ringer op, på normal vis.
TAD’en skal svare inden for fire ring. Men vi anbefaler to ring som TAD-indstilling. Maskinen kan
ikke høre CNG-toner, før telefonsvareren har besvaret opkaldet og med fire ring vil der kun være
8 – 10 sekunder CNG-toner tilbage til at telefaxen kan udveksle håndtryk. Sørg for omhyggeligt at
følge anvisningerne i denne vejledning for optagelse af den udgående meddelelse. Vi kan ikke
anbefale at bruge en besparingsindstilling på den eksterne telefonsvarer, hvis den overskrider 4 ring.
Det er vigtigt, at TAD’en er tilsluttet via EXT-stikket på maskinen eller på
liniestikenheden. Der må ikke bruges et dobbeltstik i liniestikdåsen, da det
kan give problemer med besvarelse af opkald.
Tilslutninger
1
Du kan tilslutte en ekstern telefonsvarer til maskinen som vist nedenfor.
TAD
TAD
2
Indstil din eksterne TAD til to ring eller færre. (Maskinens ringeforsinkelsesindstilling kan ikke
bruges her).
3
4
5
Indspil den udgående meddelelse (se næste side).
Indstil TAD’en til at besvare opkald.
Indstil modtagetilstanden til TAD:TELEFONSVAR.. (Se Sådan vælges eller ændres
modtagetilstanden, side 25.)
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
6
Udgående meddelelse (OGM) på den eksterne TAD
1
2
FORBEREDELSE OG
SIMPEL ANVENDELSE
Timing er vigtig, når du skal indspille din meddelelse. Meddelelsen er afgørende for både manuel
og automatisk faxmodtagelse.
Vi anbefaler, at den udgående meddelelse ikke er længere end 20 sekunder.
Indspil 5 sekunders stilhed i begyndelsen af meddelelsen.
(Dette giver din maskine tid til at lytte efter kaldetoner før den udgående meddelelse, så
modtagelsen kan være hurtigere).
3
Vi anbefaler, at du afslutter din meddelelse med at nævne fjernaktiveringskoden til folk, der
sender manuelle telefaxmeddelelser. F.eks.:
“Efter bippet kan du efterlade en besked eller sende en fax manuelt ved at trykke på 51 og
Start”
Vær opmærksom på, at nogle faxmeddelelser, der sendes manuelt, ikke kan modtages automatisk,
fordi nogle telefax ikke udsender en telefaxtone i manuel måde. Du skal derfor nævne
fjernaktiveringskoden som den, der ringer op, skal indtaste.
Tilslutning af en ekstern eller ekstratelefon
Du kan tilslutte en ekstern telefon til maskinen som vist nedenfor.
Ekstern
telefon
Ekstratelefon
Når denne ekstra telefon (eller TAD) er i brug, viser skærmen TELEFON.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Vejledning i forberedelse og enkel brug
7
Oversigt over kontrolpanelet
2
1
3
4
5
13
1 Scan to
6
8
7
12
11
10
4 Reports
Giver dig mulighed for at scanne den
næste original til computeren og vælge
bestemmelsesstedet: Tekstbehandlings-,
grafik- eller e-mail-program.
2 Ink
Brug denne tast til at rense
skrivehovederne og udskifte en
blækpatron.
3 Farvekopitaster:
(Gælder kun for næste kopi)
Valg
Du kan ændre indstillingen af Kopi.
Kvalitet
Brug denne tast til at skifte kvaliteten for
Kopi.
Colour Copy
Laver en kopi i fuld farve.
Mono Copy
Laver en sort/hvid kopi.
Du kan åbne Rapport-menuen, så du kan
vælge, hvilken rapport, der skal
udskrives: Hjælp, Hurtigopringning,
Journal, Xmit bekræftelse, Liste over
systemopstilling og Bestillingsblanket.
5 Flydende krystaldisplay (LCD)
LCD’et viser meddelelser, der kan hjælpe
dig med at indstille og bruge maskinen.
6 Opringningstastatur
Bruges til at taste telefon- og faxnumre,
og kan også bruges som et tastatur for
indtastning af information i maskinen.
7 Stop/Exit
Standser en fax, annullerer en funktion
eller afslutter funktionstilstand.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
8
9
8 Navigationstaster:
FORBEREDELSE OG
SIMPEL ANVENDELSE
Menu/Set
Lader dig åbne menu- og
programmeringstilstand, og gemmer dine
indstillinger i maskinen.
eller
Tryk for at rulle fremad eller bagud for at
indstille et menuvalg.
Du kan også bruge disse taster til at udføre
en alfabetisk søgning efter navnene på
gemte numre.
eller
Tryk for at rulle gennem menuer og
indstillinger.
Du kan trykke på disse taster for at justere
ringestyrken.
9 Start-tasterne:
Colour Fax Start
Starter afsendelse af en farvefax.
Mono Fax Start
Starter afsendelse af en sort/hvid fax.
0 Fax Resolution
(Kun for den næste fax)
Indstiller opløsningen, når du sender en
fax.
A Tel/R (Telefon/Tilbagekald)
Denne tast bruges til at have en
telefonsametale efter at du har løftet det
eksterne telefonrør i F/T pseudoringning.
Du kan også bruge denne tast til at stille
en samtale videre til et andet
lokalnummer, hvis du er tilsluttet et
omstillingsbord.
B Search/Speed Dial
Giver dig mulighed for at ringe op til
indkodede telefonnumre ved at trykke på
tasten # og et tocifret nummer. Du kan
også slå numre op, som er kodet ind i
opkaldshukommelsen.
C Redial/Pause
Denne tast kalder det sidst kaldte nummer
igen. Tasten bruges også til at indsætte en
pause i de automatisk kaldte numre.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Vejledning i forberedelse og enkel brug
9
Menu Mode & Menuvalgtabel
- Åbn menuen
- Gå til næste menuniveau
- Accepter en indstilling
- Rul gennem det aktuelle
menuniveau
- Tilbage til foregående menuniveau
- Fremad til næste menuniveau
- Afslut menuen
Du kan åbne menutilstand ved at trykke på Menu/Set.
Når du indtaster menuen, ruller LCD’et:
VÆLG
& SET
Tryk så på 1 for Generel opstillingsmenu
1.GEN OPSÆTNING
—ELLER—
2.FAX
Tryk på 2 for Faxmenu
3.KOPI
—ELLER—
4.TEST UDSKRIFT
Tryk på 3 for Kopimenu
—ELLER—
Tryk på 4 for Testudskrift
—ELLER—
Du kan rulle hurtigere gennem hvert enkelt menuniveau ved at trykke på
eller
tasterne, og
så vælge en indstilling ved at trykke på Menu/Set når den indstilling vises på LCD’et, Så viser
LCD’er næste menuniveau. Tryk på
eller
tasten for at rulle til dit næste menuvalg, og tryk
så på Menu/Set.
Når du er færdig med at sætte indstillinger viser LCD’et ACCEPTERET.
Brug
for at rulle bagud, hvis du gik forbi det du ønskede at vælge eller for at
spare tasteanslag.
Du kan også programmere maskinen ved at trykke på Menu/Set og derpå menunumrene. F.eks.:
For at indstille FAX OPLØSNING på FIN, skal du trykke på Menu/Set, 2, 2, 2 og
eller
for at vælge FIN, og så trykke på Menu/Set.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
10
Menu/Set.
Du kan åbne menuen ved at trykke på
Hovedmenu Undermenu
Stop/Exit.
Menuvalg
Indstillinger
Beskrivelser
Side
for at acceptere
1. GEN
OPSÆTNING
1. PAPIRTYPE
—
ALMINDELIG
INKJET
GLITTET
(4-FARVE/3-FARVE)
TRANSPARNT
—
—
Indsætter dato og
klokkeslæt fra LCD’et,
og udskriver ved
afsendelse.
15
—
—
Programmerer navn og
faxnummer til at blive
vist på hver eneste
afsendt side.
16
2. DATO/TID
3. AFSENDER
ID
4. VOLUME
1. RING
2. BIPPER
5. PBX
7. STRØMSPARE
Justerer ringestyrken.
FRA
HØJ
LAV
Justerer bipperstyrken.
TIL
FRA
Tænd denne funktion,
hvis maskinen er
tilsluttet til PABC
(privat automatisk
bicentral).
17
Justerer maskinens ur
med en time for
sommer-/vintertid.
18
8. Ikke i brug
på deme
model.
9. LOKAL
SPROG
(For norsk,
svensk, dansk
og finsk)
—
—
—
—
15
FRA
HØJ
LAV
17
17
—
6. KLO.SL.
ÆNDR
Identificerer papirtypen
i universalarkføderen.
—
TIL
FRA
Strømbesparelse.
—
—
NORSK
SVENSK
DANSK
FINSK
ENGELSK
Giver mulighed for at
ændre sprog i LCD
teksterne.
18
—
18
* Fabriksindstillingen vises i fed skrift.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Vejledning i forberedelse og enkel brug
11
FORBEREDELSE OG
SIMPEL ANVENDELSE
Du kan afslutte ved at trykke på
Du kan åbne menuen ved at trykke på
Du kan afslutte ved at trykke på
Hovedmenu Undermenu
Menu/Set.
Stop/Exit.
Menuvalg
Indstillinger
Beskrivelser
Side
for at acceptere
2. FAX
1. MODTAGEINDST.
2. AFSENDERINDST.
1. FORS. OPK.
05
04
03
02
01
00
Antal ring, før maskinen
svarer i Fax/Tlf (F/T),
FAX eller TAD-mode
2. SVAR
MODE
KUN FAX
FAX/TLF
TAD:TELEFONSVAR.
MANUEL
Vælg modtagemåde
som bedst passer til dit
behov.
3. F/T
RINGETID
70
40
30
20
Indstiller tiden for “F/T
pseudoring” i Fax/Tlf.
(F/T) tilstand.
4. FAX
DETEKT
TIL
FRA
Modtager
faxmeddelelser uden at
du behøver trykke på
Mono Fax Start tasten.
26
5. FJERNKODE
TIL
( 51, #51)
FRA
Indtast koden for at
aktivere eller deaktivere
maskinen fra et andet
sted.
38
6. AUTO
REDUKTION
TIL
FRA
Reducerer billedets
størrelse.
26
7. HUK.
MODTAGELSE
TIL
FRA
Lagrer automatisk
indgående telefax i
hukommelsen, hvis den
løber tør for papir.
27
8. POLLING
MODT.
STANDARD
SIKKER
TIMER
Du ringer til en anden
telefaxmaskine for at
afhente en fax fra den.
40
1. KONTRAST
AUTO
LYS
MØRK
Ændrer lys og mørke på
den fax, du sender.
STANDARD
FIN
S.FIN
FOTO
Ændrer
standardindstillingen for
faxopløsning.
2. FAX
OPLØSNING
3. TIMER
4. BATCH AFS
—
TIL
FRA
25
25
25
20
20
Sender dokumenter
senere.
32
Sender alle forsinkede
fax til samme nummer
og klokkeslæt i én
transmission.
32
* Fabriksindstillingen vises i fed skrift.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
12
Menu/Set.
Du kan åbne menuen ved at trykke på
Hovedmenu Undermenu
Stop/Exit.
Menuvalg
Indstillinger
Beskrivelser
Side
for at acceptere
2. FAX
(fortsat)
2. AFSENDERINDST.
(fortsat)
5. REALTID
TX
KUN NÆSTE FAX
FRA
TIL
Når hukommelsen er
fuld, kan du sende fax i
realtid.
23
6. POLLING
AFS.
STANDARD
SIKKER
Sætter afhentet
afsendelse, så en anden
person kan ‘polle’
maskinen og afhente en
fax fra dig.
42
Særindstilling til
internationale
transmissioner.
32
—
Gem
hurtigopkaldsnumre i
hukommelsen.
19
—
Opretter et
gruppenummer til
rundsending.
34
Første opstilling for
bekræftelsesrapport for
afsendelse og
journalperiode.
30
7. OVERSØISK
FAX
3. HURTIG
OPKALD
TIL
FRA
1. TOTASTOPKALD
2. INDST.
GRUPPER
4. RAPPORTINDSTIL
5. ANDEN
FAX
1. BEKRÆFTELSE
TIL
TIL+IMAGE
FRA
FRA+IMAGE
2. JOURNAL
INTERV
FRA
7/4/2 dage
24/12/6/3/1 timer
1. FAX
FREMSEND.
TIL
FRA
Sætter maskinen til at
videresende faxer.
43
2. FAX LAGER
TIL
FRA
Gemmer indgående
faxer i hukommelsen til
fjernhentning og
videresendelse af fax.
43
159
Indstiller koden for
hentning af fax.
44
—
Udskriver indgående fax
gemt i hukommelsen.
27
—
Kontrollerer, hvilke job
der er i hukommelsen,
eller annullerer et
ventende job (f.eks. en
forsinket fax (timer)
eller et afhentningsjob
(polling)).
35
3. FJERNKONTROL
4. PRINT
DOKUMENT
6. MGL.JOBS
—
30
* Fabriksindstillingen vises i fed skrift.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Vejledning i forberedelse og enkel brug
13
FORBEREDELSE OG
SIMPEL ANVENDELSE
Du kan afslutte ved at trykke på
Menu/Set.
Du kan åbne menuen ved at trykke på
Du kan afslutte ved at trykke på
Hovedmenu Undermenu
Stop/Exit.
Menuvalg
Indstillinger
Beskrivelser
Side
for at acceptere
2. FAX
(fortsat)
0. DIVERSE
1. TX LÅS
—
2. NUMMERBESTEMT
3. KOPI
1. KVALITET
—
2. FARVEJUSTERING
1. RØD
2. GRØN
3. BLÅ
3. KONTRAST
—
TIL
FRA
NORMAL
HURTIG
BEDSTE
—
35
Bruges sammen med
telefonselskabets
service med valg af
nummerbestemt
ringning for at vælge
ringemønstret med
telefaxen.
39
Vælger kopikvalitet.
52
R:–
R:–
R:–
R:–
R:–
+
+
+
+
+
Justerer mængden af rød
i kopier.
G:–
G:–
G:–
G:–
G:–
+
+
+
+
+
Justerer mængden af
grøn i kopier.
B:–
B:–
B:–
B:–
B:–
+
+
+
+
+
Justerer mængden af blå
i kopier.
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
4. TEST
UDSKRIFT
—
Forhindrer de fleste
funktioner undtagen
modtagelse af faxer.
—
52
52
52
Justerer kontrasten.
53
Du kan udskrive en
prøveside for at
kontrollere
udskriftskvaliteten og
justere lodret opretning.
122
* Fabriksindstillingen vises i fed skrift.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
14
1
Opsætning
Oprindelige indstillinger
Indstilling af papirtype
For at opnå de bedste udskriftsresultater bør du vælge Papirtype i overensstemmelse med det papir,
du bruger.
Tryk på Menu/Set, 1, 1.
Tryk på
eller
1.PAPIRTYPE
ALMINDELIG
BRUG AF FAX
1
2
for at vælge ALMINDELIG,
INKJET, GLITTET eller TRANSPARNT, og tryk så på Menu/Set.
3
Hvis du valgte GLITTET, tryk på
eller
for at vælge GLITTET:4-FARVE eller
GLITTET:3-FARVE, og tryk så på Menu/Set.
Udskriftskvaliteten for sort blæk varierer afhængig af hvilken type glittet papir du
bruger. Sort blæk bruges, når du vælger GLITTET:4-FARVE. Hvis det glittede
papir du bruger afviser sort blæk, skal du vælge GLITTET:3-FARVE, der
simulerer sort blæk ved at kombinere de tre blækfarver.
4
Tryk på Stop/Exit.
Maskinen udskyder papir med trykte overflader med forsiden opad på
papirbakken foran maskinen. Når du bruger transparenter, skal du fjerne hvert ark
omgående for at forhindre papirstop, eller at arkene krøller.
Indstilling af dato og klokkeslæt
Maskinen viser dato og tidspunkt, og udskriver det på hver enkelt fax du sender.
I tilfælde af strømsvigt opdaterer maskinen dato og klokkeslætinformationen i 9 timer. Alle andre
indstillinger forbliver upåvirkede.
1
2
3
4
5
6
Tryk på Menu/Set, 1, 2.
Indtast de to cifre for året, og tryk på Menu/Set. “02” registreret som 2002 i maskinen.
Indtast to cifre for måneden, og tryk på Menu/Set.
Indtast to cifre for dagen, og tryk på Menu/Set.
Indtast klokkeslættet i 24-timers format, og tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opsætning
15
Indstilling af stations-id
Du kan indkode dit navn og faxnummer, så det udskrives på alle faxsider, du sender.
Det er vigtigt, at du indtaster faxnummeret i det internationalt standardiserede format, dvs. i fuld
overensstemmelse med følgende sekvens:
- “+” (plus) tegnet (tryk på
tasten)
- landekode (45 for Danmark)
- Koden for lokalområdet minus evt. foranstillet “0” (“9” i Spanien)
- Et mellemrum
- Dit nummer med brug af mellemrum for at lette læsningen.
Hvis f.eks. maskinen er opstillet i England, og dit nationale telefonnummer er 0161-444 5555, skal
du indstille faxnummeret på dit stations-id til: +44 161-444 5555.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 1, 3.
4
5
Tryk på Menu/Set.
Indtast faxnummer (op til 20 cifre), og tryk på Menu/Set.
Indtast dit navn (op til 20 tegn) med opringningstastaturet og tabellen. Du kan taste et
mellemrum ved at trykke på
to gange.
Tryk på Stop/Exit.
■ Når du skriver dit navn, se Indtastning af tekst, side 140.
■ Hvis du ikke indtaster et faxnummer, kan der ikke indtastes yderligere
information.
■ Når du ønsker at indtaste et mellemrum, skal du bruge
én gang mellem
cifre og to gange mellem tegn.
■ Hvis dit stations-id allerede er programmeret, foreslår skærmen “1” for at
foretage ændringen, eller “2” for at gå ud uden at ændre noget.
16
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 1
Specialindstillinger
Lydstyrkeindstillinger
Ringestyrke
Du kan vælge, hvor højt maskinen skal ringe ved indgående opkald. Du kan slukke for ringestyrken,
så du kan modtage fax uden ringelyden.
Tryk på Menu/Set, 1, 4, 1.
Tryk på
eller
for at vælge FRA, LAV, eller HØJ.
Tryk på Menu/Set, når skærmen viser dit valg.
Tryk på Stop/Exit.
—ELLER—
Du kan justere ringestyrken, når maskinen ikke er i brug. Du kan slukke for ringning.
Tryk på
eller
for at justere lydstyrken. Med hvert enkelt tryk på tasten ringer maskinen, så
du kan høre den nuværende indstilling, og displayet viser den indstilling, du vælger. Hvert enkelt
tastetryk ændrer lydstyrken til den næste indstilling.
Den nye indstilling gælder, indtil du ændrer den igen.
Bipperstyrke
Du kan indstille bipperen til LAV, HØJ eller FRA. Maskinen leveres indstillet til LAV. Når
bipperen er sat på LAV eller HØJ, bipper maskinen hver gang du trykker på en tast eller laver en
fejl, og efter endt afsendelse eller modtagelse af fax.
1
2
3
4
Tryk på Menu/Set, 1, 4, 2.
Tryk på
eller
indtil du når den indstilling, du ønsker.
Når skærmen viser det du ønsker, skal du trykke på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
OMSTILLINGSBORD (PABC) og OMSTILLING
Maskinen indstilles oprindeligt til at blive forbundet til det offentlige telefonnet. Men mange
kontorer bruger et centralt telefonsystem eller et omstillingsbord. Din fax kan tilsluttes til de fleste
typer omstillingsbord. Tilbagekaldsfunktionen på maskinen understøtter kun tilbagekald med
regelmæssigt interval (TBR), telefonomstillinger omstiller samtale til andet lokalnummer ved tryk
på denne knap. Funktionen aktiveres, når der trykkes på Tel/R tasten.
Indstilling af PABC
Hvis maskinen er tilsluttet et omstillingsbord, skal du indstille PBX:TIL. Hvis ikke indstil på FRA.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 1, 5.
Tryk på
dit valg.
eller
for at vælge TIL (eller FRA) og tryk på Menu/Set, når skærmen viser
Tryk på Stop/Exit.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opsætning
17
ALMINDELIG
BRUG AF FAX
1
2
3
4
Skift mellem sommer- og vintertid
Du kan nemt stille telefaxens ur en time frem eller tilbage ved at bruge denne funktion.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 1, 6. Skærmen viser
Tryk på
eller
tasterne for at vælge
SOMMERTID for at vinde en time og VINTERTID for
at tabe en time og tryk på Menu/Set.
TIL SOMMERTID?
1.SKIFT 2.STOP
Tryk på 1 for at skifte til vintertid eller sommertid.
—ELLER—
Tryk på 2 for at afslutte uden at ændre noget.
Strømbesparende tilstand
Indstilling af strømbesparende tilstand reducerer strømforbruget ved at slukke for CPU’en osv. inde
i maskinen. Hvis strømbesparende tilstand er sluttet TIL, når maskinen ikke er i brug, går den i
strømbesparende tilstand automatisk. I strømbesparende tilstand kan du ikke bruge
faxdetektionsfunktionen eller fjernaktivering.
Maskinen viser hverken dato eller klokkeslæt i denne tilstand.
1
2
3
4
Tryk på Menu/Set, 1, 7.
Tryk på
eller
for at vælge TIL (eller FRA).
Tryk på Menu/Set, når skærmen viser dit valg.
Tryk på Stop/Exit.
Indstilling af lokalsproget
Sproget på maskinen er i første omgang indstillet til Engelsk, men du kan ændre sproget til dansk
(eller norsk, svensk, finsk).
1
2
Tryk på Menu/Set, 1, 9.
SPROG:DANSK
Tryk på
eller
Menu/Set.
VÆLG
3
Tryk på Stop/Exit.
18
for at vælge sprog, og tryk på
& SET
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 1
Lagring af numre gør opringning nemmere
Du kan indstille telefaxen til at udføre følgende typer nem opringning: Hurtigopkaldstast og grupper
for rundsending af fax. (Se Rundsending (Ikke mulig med farvefax), side 33.)
Selv hvis der sker strømsvigt, vil numrene i hukommelsen ikke gå tabt.
Indkodning af hurtigopkaldsnumre
1
2
Tryk på Menu/Set, 2, 3, 1. Displayet anmoder dig om at indtaste et nummer.
Brug opringningstastaturet til at indtaste et tocifret nummer (01-40), og tryk på Menu/Set.
Skærmen viser det, du indtastede, og anmoder dig så om at skrive det telefonnummer du ønsker
at indkode.
3
Indtast telefonnummeret (op til 20 cifre), og tryk på Menu/Set.
Skærmen beder dig nu om at indkode et navn til nummeret.
4
Brug opringingstastaturet til at indtaste navnet (op til 15 tegn). (Se Indtastning af tekst, side
140.)—ELLER—gå til trin 5 for at gemme nummeret uden et navn.
5
Tryk på Menu/Set. Vend tilbage til trin 2 for at indkode et andet hurtigopkaldsnummer
—ELLER—Tryk på Stop/Exit.
Når du ringer et hurtigopkaldsnummer, viser displayet det navn, du indkodede, eller hvis du ikke
indkodede et navn, det nummer du indkodede.
Ændring af hurtigopkaldsnumre
Hvis du prøver at indkode et hurtigopkaldsnummer på en ‘adresse’, hvor der allerede er indkodet et
nummer, viser skærmen det eksisterende navn, og opfordrer dig til enten at ændre det eller afslutte.
1
Tryk på Menu/Set, 2, 3, 1.
Displayet anmoder dig om at indtaste en adresse.
2
Brug opringningstastaturet til at indtaste en tocifret ‘adresse’ (01-40), og tryk på Menu/Set.
Displayet viser det du indtastede, og anmoder dig om at indtaste det nummer, du ønsker at
indkode.
3
Tryk på 1 for at ændre det indkodede nummer, eller tryk på 2 for at gå ud uden at foretage
ændringer.
4
Indtastning af et nyt nummer.
◆ Hvis du ønsker at slette nummeret, skal du trykke på Stop/Exit, når markøren er helt til
venstre for tallene.
◆ Hvis du ønsker at ændre et ciffer, skal du bruge
eller
til at placere markøren under
det ciffer, du ønsker at ændre, skriv så det nye ciffer—ELLER—Tryk på Stop/Exit for at
slette alle tegn over og til højre for markøren.
5
Følg anvisningerne i Indkodning af hurtigopkaldsnumre.
Du kan udskrive en liste over alle indkodede numre. (Se Brug af rapporttasten,
side 31.)
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opsætning
19
ALMINDELIG
BRUG AF FAX
Du kan indkode hurtigopkaldsnumre, som du kan bruge til at ringe op ved kun at bruge fem taster
eller ved at bruge søgefunktionen. Der er 40 hurtigopkalds ‘adresser’. (Se Opringning med
hurtigopkald, side 21.)
2
Afsendelse af en fax
Scannerjustering
Kontrast
Hvis dit dokument er meget lyst eller meget mørkt, kan du indstille kontrasten i overensstemmelse
hermed. Brug LYS til at sende et lyst dokument. Brug MØRK til at sende et mørkt dokument. Efter
afsendelse af dokumentet, indstilles kontrasten automatisk til AUTO (velegnet til de fleste
dokumenter).
1
2
3
4
5
6
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Menu/Set, 2, 2, 1.
Brug
eller
til at vælge AUTO, LYS, eller MØRK.
Når skærmen viser det du ønsker, skal du trykke på Menu/Set.
Tryk på 2, hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå til trin 6—ELLER—Tryk på 1,
hvis du ønsker at vælge flere indstillinger. Displayet vender tilbage til menuen for opsætning af
afsendelse.
Indtast et telefaxnummer, og tryk på Mono Fax Start for at sende en fax.
Faxopløsning
Når du har et dokument i ADF’en kan du bruge tasten Fax Resolution til midlertidigt at ændre
indstillingen. Tryk på Fax Resolution gentagne gange, indtil LCD’et viser den indstilling, du
ønsker.
—ELLER—
Du kan ændre standardindstillingen.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 2, 2.
Tryk på
eller
for at vælge den opløsning du ønsker, og tryk så på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
STANDARD: Egnet til de fleste dokumenttyper.
20
FIN:
God til små typer, sender lidt langsommere end standardopløsning.
S.FIN:
God til småt tryk eller artwork, overfører langsommere end Fin opløsning.
(kun sort/hvid)
FOTO:
Bruges, når dokumentet har forskellige gråtoner, langsom
transmissionstid. (kun sort/hvid)
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 2
Opringning af et nummer
Opringning med hurtigopkald
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Search/Speed Dial, og derpå # og det tocifrede hurtigopkaldsnummer.
Tryk på Mono Fax Start.
ALMINDELIG
BRUG AF FAX
Søgning
Du kan søge efter navne, du har indkodet i hurtigopkaldshukommelsen. (Se Indkodning af
hurtigopkaldsnumre, side 19.)
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Search/Speed Dial.
Du kan søge efter numre alfabetisk efter navn ved at skrive det første bogstav i navnet ved at
bruge opringningstastaturet, og så trykke på
eller
.
—ELLER—
Du kan søge efter numre numerisk med hurtigopkaldsnumre ved at trykke på
4
eller
.
Når skærmen viser det navn, du ønsker at ringe til, skal du trykke på Mono Fax Start.
Kædeopringning
Du kan indkode meget lange ringesekvenser ved at dele dem og indkode dem som
hurtigopkaldsnumre. Og når du så ringer til nummeret kan du kombinere to eller flere
hurtigopkaldsnumre og endda inkludere manuel opringning ved brug af opringningstastaturet. Du
kan bruge disse numre i en hvilken som helst kombination. Det kombinerede nummer vil blive ringet
op i den rækkefølge, du indkodede det, så snart du trykker på Mono Fax Start.
F.eks.:
Du indkoder “555” på hurtigopkaldstast nr. 01 og “7000” på hurtigopkaldstast nr. 02. Hvis du
trykker på Search/Speed Dial, #, 0, 1, Search/Speed Dial, #, 0, 2 og Mono Fax Start, kan
du ringe til “555 7000”. Hvis du ønsker at ændre et nummer midlertidigt, kan du erstatte en del af
nummeret med manuel opringning på opringningstastaturet. Så hvis du trykker på hurtigopkaldstast
Search/Speed Dial, #, 0, 1 og trykker på 7001 ved at bruge opringningstastaturet, kan du ringe
til “555 7001”.
Det er nemt at bruge adgangskoder. Sommetider ønsker du måske at vælge mellem flere
udenbystelefonnet, når du ringer op. Der kan være forskel mellem taksterne afhængig af tidspunkt
og destination. For at kunne drage fordel af lave takster kan du indkode adgangskoder eller
udenbystelefonnet som hurtigopkaldsnumre.
Manuel og automatisk faxgenopkald
Hvis du sender en fax manuelt og linien er optaget, skal du trykke på Redial/Pause og så trykke
på Mono Fax Start for at prøve igen. Når som helst du ønsker at ringe igen til det sidst kaldte
nummer, skal du trykke på Redial/Pause og så trykke på Mono Fax Start for at spare tid.
Hvis du sender en fax automatisk, og nummeret er optaget, ringer maskinen automatisk til nummeret
igen op til 4 gange med 3 minutters interval.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Afsendelse af en fax
21
Pause
Tryk på Redial/Pause for at indsætte en pause mellem de tal, der skal tastes ind.
Hvis maskinen er tilsluttet et omstillingsbord, skal du indtaste et 9 og en “pause”
før hvert telefax- eller telefonnummer for at få adgang til en udgående linie. Når du
trykker på Redial/Pause vises der en bindestreg “-” på displayet. Ved at indkode
en pause, indlægges der en pause på 3.5 sekunder, så dit omstillingsbord når at
få klartone fra centralen.
Afsendelsesfunktionen
Automatisk afsendelse
Dette er den nemmeste måde at sende fax på.
VIGTIGT: Du må ikke løfte telefonrøret.
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Ring nummeret op ved at bruge hurtigopkaldstast, søgning eller opringningstastatur.
Tryk på Mono Fax Start.
Manuel afsendelse (med en ekstern telefon)
Manuel afsendelse lader dig høre klartonen, ringetonen og faxmodtagelsestonerne, før faxen sendes.
1
2
3
4
5
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Løft røret på den eksterne telefon, og lyt efter klartonen.
Indtast det telefaxnummer, du ønsker at ringe til. (Se Opringning af et nummer, side 21.)
Når du hører faxtonen, skal du trykke på Mono Fax Start.
Læg røret på igen på den eksterne telefon.
Manuel afsendelse opbruger ingen hukommelse.
Afsendelse af farvefax
Multifunktionscentret giver dig mulighed for at sende en farvefax.
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Skriv telefaxnummeret ved at bruge opringningstastatur, hurtigopkaldstast eller søgning.
Tryk på Colour Fax Start.
Når du sender en farvefax, begynder maskinen at sende faxen uden at scanne
originalen til hukommelsen.
22
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 2
Dobbelt adgang (Ikke mulig for farvefax)
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Indtast telefaxnummeret.
Tryk Mono Fax Start. Maskinen begynder at aflæse dokumentet, og skærmen viser faxens
jobnummer (#XXX), og hvor meget hukommelse, der er til rådighed. Når maskinen begynder
at ringe op, kan du straks gentage trinene 1 til 3 for den næste fax.
■ Din maskine fungerer normalt i dobbelt adgang-tilstand. Men når du sender en
farvefax, begynder maskinen altid at sende faxen uden at scanne originalen til
hukommelsen (Realtidsoverførsel).
■ Antallet af sider du kan aflæse til hukommelsen varierer med de data, de
indeholder.
Tidstro afsendelse
Når du sender en fax, aflæser maskinen dokumenter til hukommelsen, før den sender dem. Så snart
telefonlinien er fri, begynder maskinen at ringe op og sende faxen. Hvis hukommelsen er bliver fuld,
sender maskinen dokumentet i realtid (selv hvis REALTID TX er indstillet på FRA).
Sommetider har du måske brug for at sende et dokument øjeblikkeligt uden at vente på
hukommelsesoverførslen. Til det kan du indstille REALTID TX på TIL.
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Menu/Set, 2, 2, 5.
Du kan ændre standardindstillingerne ved at trykke på
eller
for at vælge TIL (eller
FRA), og trykke på Menu/Set. Gå til trin 6—ELLER—For afsendelse kun af næste fax, tryk
på
eller
for at vælge KUN NÆSTE FAX.
4
5
Tryk på Menu/Set.
6
Tryk på 1 hvis du ønsker at vælge, yderligere indstillinger. Displayet vender tilbage til menuen
AFSENDERINDST.—ELLER—Tryk på 2 hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå
til trin 7.
7
Hvis du tændte for realtidsafsendelse for blot næste fax, skal du indtaste telefaxnummeret og
trykke på Mono Fax Start.
Hvis det kun skal være for den næste fax, tryk på
og tryk på Menu/Set.
eller
for at vælge TIL (eller FRA)
Denne indstilling har ingen virkning på farvefaxer. Farvefaxer sendes altid ved
brug af realtidsoverførsel.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Afsendelse af en fax
23
ALMINDELIG
BRUG AF FAX
Du kan skanne op til 50 meddelelser ind i farvehukommelsen, selv mens maskinen modtager eller
sender en anden fax (fra hukommelsen). Du kan indstille midlertidige indstillinger for hver enkelt
fax, du skanner, undtaget Timer og Polling.
Hvis du får en HUKOMMELSE FULD meddelelse, mens du aflæser den første side af en fax, skal
du trykke på Stop/Exit for at annullere aflæsningen. Hvis du får en HUKOMMELSE FULD
meddelelse, mens du aflæser en af de efterfølgende sider, kan du enten trykke på Mono Fax Start
for at sende de sider, der allerede er aflæst, eller du kan trykke på Stop/Exit for at annullere
funktionen.
3
Modtagelse af en fax
Indstillinger for modtagetilstand
Vælg modtagetilstand
Modtage Mode
For
1. KUN FAX
Brug denne funktion, hvis du kun ønsker at modtage
faxmeddelelser (ingen telefonsamtaler). Maskinen bør være
tilsluttet sin egen linje. Maskinen svarer automatisk hvert
enkelt opkald som et faxopkald. Du kan ikke modtage en
telefonsamtale, men hvis du har tilsluttet en ekstern telefon,
kan du stadig ringe ud og føre samtaler. (Denne indstilling
anbefales, hvis maskinen har sin helt egen telefonlinje.)
2. FAX/TLF (F/T)
(med en ekstern telefon)
Brug denne funktion, hvis du forventer at modtage mange
faxmeddelelser og kun få telefonsamtaler. Maskinen svarer
automatisk hvert eneste opkald. Hvis opkaldet er en fax,
udskriver den faxen. Hvis opkaldet ikke er en fax, sender den
dig et F/T pseudoringesignal, der er forskelligt fra
telefonselskabets ringetone, for at få dig til at løfte røret. Løft
røret på den eksterne telefon, og tryk på Tel/R for at svare.
Hvis du vælger denne indstilling, bliver du nødt til at indstille
Ringeforsinkelse og F/T Ringetidsfunktionen (på de næste
sider).
3. TAD:TELEFONSVAR.
(med en ekstern telefonsvarer)
Dette er den eneste indstilling, hvor du kan bruge en ekstern
telefonsvarer. Din telefonsvarer svarer alle opkald. Når først
den eksterne telefonsvarer (TAD) svarer opkaldet, lytter
maskinen efter faxtoner. Hvis den registrerer faxtoner,
udskrives faxmeddelelserne.
TAD-indstillingen fungerer kun med en ekstern telefonsvarer. Ringeforsinkelse og F/T-ringetid
fungerer ikke i denne indstilling.
4. MANUEL
(med en ekstern telefon)
24
Brug denne funktion, hvis du modtager mange telefonsamtaler
og nogle få faxmeddelelser. Du skal svare alle opkald selv.
Hvis du hører faxtoner, skal du vente til maskinen automatisk
overtager opkaldet, og så lægge røret på (se funktionen Fax
Detekt)
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 3
Sådan vælges eller ændres modtagetilstanden
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 2.
Tryk på
eller
for at vælge KUN FAX,
FAX/TLF, TAD:TELEFONSVAR., MANUEL
mode, og tryk på Menu/Set.
KUN FAX
Tryk på Stop/Exit.
Skærmen vender tilbage til dato og klokkeslæt,
sammen med den nye modtageindstilling.
TAD:TELEFONSVAR.
FAX/TLF
MANUEL
ALMINDELIG
BRUG AF FAX
FAX : KUN TELEFAX
F/T : FAX/TLF
09/06 15:25
FAX
TAD : EKSTERN TELEFONSVARER
MAN : MANUEL
Aktuelle modtagetilstand
Indstilling af ringeforsinkelse
Ringeforsinkelsesindstillingen fastlægger antallet af gange maskinen ringer, før den svarer i KUN
FAX eller FAX/TLF mode. (Se Betjening fra en ekstern eller ekstra telefon, side 37.)
1
2
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 1.
3
4
Tryk på Menu/Set, når skærmen viser dit valg.
Tryk på
(00-05).
eller
for at vælge, hvor mange gange linien ringer, før maskinen svarer
Tryk på Stop/Exit.
Indstilling af F/T (Fax/Tlf.) ringetid (kun Fax/Tlf-tilstand)
Du skal programmere hvor længe maskinen skal ringe sit specielle dobbeltring, når du får en
telefonsamtale. Denne ringen finder sted efter den første opringning fra telefonselskabet. Kun selve
maskinen vil ringe i 20, 30, 40 eller 70 sekunder, ingen andre telefoner på samme linie vil ringe dette
specielle dobbeltring. Men du kan svare opkaldet fra en hvilken som helst ekstra telefon (i et separat
telefonstik) på samme linie som maskinen. (Se Betjening fra en ekstern eller ekstra telefon, side 37.)
1
2
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 3.
Tryk på
eller
for at vælge, hvor længe maskinen ringer for at gøre dig opmærksom på,
at du har en samtale, og tryk så på Menu/Set.
3 Tryk på Stop/Exit.
Når der nu går et opkald ind, og maskinen er sat til Fax/Tlf (F/T) måde, vil alle telefoner på denne
linie ringe det antal gange, du valgte i ringeforsinkelse.
Du kan lade maskinen svare og registrere, om det er en fax eller en samtale. Hvis det er en fax,
udskriver maskinen faxen. Hvis det er en samtale, sender maskinen et F/T pseudoringesignal i så
lang tid, som du har valgt i F/T ringetid. Løft røret på den eksterne telefon, og tryk på Tel/R for at
svare.
Selv hvis den opkaldende lægger røret på under dobbeltringningen, fortsætter
maskinen med at ringe i det indstillede tidsrum.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Modtagelse af en fax
25
Fax Detekt (med en ekstern eller ekstratelefon)
Når du benytter denne funktion, behøver du ikke trykke på Mono Fax Start eller
5 1, når du
besvarer et faxopkald med en ekstern eller ekstratelefon og hører kaldebip. Du skal blot holde røret
på en ekstern eller ekstratelefon og vente i flere sekunder. Når du ser MODTAGER på faxskærmen,
eller når du hører “kvidren” i røret på en ekstratelefon, der er tilsluttet et andet vægstik, skal du blot
lægge røret på, og maskinen gør resten. Hvis du vælger TIL, kan maskinen modtage faxopkald
automatisk, selvom du løfter røret på en ekstern eller ekstratelefon. Hvis du vælger FRA, skal du
selv aktivere maskinen ved at trykke på Mono Fax Start eller 5 1 ved den eksterne telefon eller
ekstratelefon. (Du skal indstille Fjernaktivering til TIL i Menu/Set, 2, 1, 5 for at bruge 5 1.) (Se
Betjening fra en ekstern eller ekstra telefon, side 37.)
I det tilfælde at Fax Detekt ikke virker på grund af en dårlig telefonlinieforbindelse, skal du blot
trykker på aktiveringskoden
5 1 på den eksterne telefon eller ekstratelefonen.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 4.
Tryk på
eller
for at vælge TIL (eller FRA), og tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
Modtagelse af en fax
Udskrivning af et formindsket modtaget dokument (Automatisk
formindskelse)
Hvis du vælger TIL, formindsker maskinen automatisk et indgående dokument, så det passer på en
enkelt side A4 udskrivningspapir uanset originaldokumentets størrelse.
1
2
3
4
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 6. Skærmen viser
Brug
eller
6.AUTO REDUKTION
til at vælge TIL (eller FRA).
Tryk på Menu/Set, når skærmen viser dit valg.
Tryk på Stop/Exit.
Hvis indkommende faxer viser, at information i den venstre og højre margin er
skåret af, skal du sørge for at der er tændt for denne automatiske formindskelse.
■ Når du bruger automatisk formindskelse til at formindske indgående
dokumenter, så de passer på én side af kopipapiret, kan det kun lade sig gøre,
hvis originalpapiret ikke er længere end 35 cm. Hvis originalen er længere end
35 cm, vil teksten ikke blive reduceret, men fortsætte på den efterfølgende
kopiside.
■ Når du sætter AUTO REDUKTION til TIL, selv når dokumentstørrelsen er den
samme som udskriftspapiret eller mindre end det, reduceres dataene lidt.
26
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 3
Modtagelse til hukommelse (Ikke mulig ved farvefaxmodtagelse)
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 7.
Brug
valg.
eller
til at vælge TIL (eller FRA), og tryk på Menu/Set når skærmen viser dit
Tryk på Stop/Exit.
Udskrivning af en fax fra hukommelsen
Selvom du har faxlager sat på (ON) til fjernafhentning, kan du stadig udskrive en fax fra maskinens
hukommelse, når du står ved din maskine: (Se Indstilling af faxlager, side 43.)
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 5, 4.
Tryk på Mono Fax Start.
Når alle data gemt i hukommelsen er skrevet ud, skal du trykke på Stop/Exit.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Modtagelse af en fax
27
ALMINDELIG
BRUG AF FAX
Så snart universalarkføderen bliver tom under faxmodtagelse, viser skærmen “CHECK PAPIR”.
Du bør så lægge papir i universalarkføderen. (Se Kvik Setup Guide.)
Hvis MODTAG TIL HUKOMMELSE står på TIL på dette tidspunkt...
Den aktuelle faxmodtagelse fortsætter med de resterende sider lagret i hukommelsen forudsat at der
er hukommelse til rådighed. Efterfølgende indgående faxer lagres også i hukommelsen, indtil denne
er fuld, hvorefter andre indgående faxer ikke længere vil blive besvaret automatisk. Du kan udskrive
alle data, hvis du lægger mere papir i universalarkføderen og trykker på Mono Fax Start.
Hvis MODTAG TIL HUKOMMELSE står på FRA på dette tidspunkt...
Den aktuelle faxmodtagelse fortsætter med de resterende sider lagret i hukommelsen forudsat at der
er hukommelse til rådighed. Efterfølgende indgående faxopkald vil ikke blive besvaret automatisk,
før der lægges mere papir i universalarkføderen. Du kan udskrive den sidst modtagne fax ved at
lægge papir i universalarkføderen og trykke på Mono Fax Start.
4
Telefon (Tale) funktioner
Telefonsamtaler med en ekstern telefon
Hvis du tilslutter en ekstern telefon til maskinen, kan nummertastaturet på maskinen bruges til at
ringe til et nummer for almindelige telefonopkald. Du kan ringe til numre ved hjælp af
hurtigopkaldshukommelsen eller ved hjælp af nummertastaturet.
Du kan også bruge Kædeopringnings- eller Pausefunktionen. (Se
Kædeopringning, side 21 og Pause, side 22.)
Manuel opringning med en ekstern telefon
Manuel opringning betyder blot, at du trykker alle tallene i telefonnummeret selv.
1
2
3
Løft røret på den eksterne telefon.
Når du hører klartonen, indtaster du nummeret med taltasterne.
Du kan afbryde samtalen ved at lægge røret på, hvis du brugte røret.
Søgning
Du kan søge efter navne, du har indkodet i hurtigopkaldshukommelsen. (Se Indkodning af
hurtigopkaldsnumre, side 19.)
1
2
3
Løft røret på den eksterne telefon.
Tryk på Search/Speed Dial.
Du kan søge efter numre alfabetisk efter navn ved at skrive det første bogstav i navnet ved at
bruge opringningstastaturet, og så trykke på
eller
.
—ELLER—
Du kan søge efter numre numerisk med hurtigopkaldsnumre ved at trykke på
eller
.
4
Når skærmen viser det navn, du ønsker at ringe til, skal du trykke på Mono Fax Start to begin
dialling.
5
Når samtalen er færdig, lægger du røret på.
Opringning med hurtigopkald
1
2
Løft røret på den eksterne telefon.
3
Du kan afbryde samtalen ved at lægge røret på, hvis du brugte røret.
28
Når du hører en klartone, skal du trykke på Search/Speed Dial, og så trykke på # og de
tocifrede hurtigopkaldsnummer. (Se Indkodning af hurtigopkaldsnumre, side 19.)
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 4
Fax/Tlf (F/T) tilstand
Når du bruger den samme linie til telefonen og faxmaskinen i Fax/Tlf. (F/T) tilstand, kan maskinen
afgøre om et indgående opkald er en fax eller en telefonsamtale. (Se Vælg modtagetilstand, side 24.)
Tel/R Tast
Denne tast bruges til at gennemføre en telefonsamtale, når du har løftet røret på den eksterne telefon
i F/T pseudoringning.
ALMINDELIG
BRUG AF FAX
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Telefon (Tale) funktioner
29
5
Udskrivning af rapporter
Afsendelsesrapport og journalindstilling
To rapporter kræver først opstilling i menutabellen: Bekræftelsesrapport for afsendelse, og
journalperiode. Første opstilling:
Tryk på Menu/Set, 2, 4, 1.
1.BEKRÆFTELSE
—ELLER—
Tryk på Menu/Set, 2, 4, 2.
2.JOURNAL INTERV
Tilpasning af Bekræftelsesrapport for afsendelse (Xmit)
Du kan bruge Xmit-rapporten som bevis på, at du har sendt en fax. Denne rapport angiver navn eller
faxnummer på den modtagende part, klokkeslæt og dato for afsendelsen, og om afsendelsen var
vellykket.
Når funktionen er sat på FRA, udskrives rapporten kun automatisk, hvis der opstod en fejl under
afsendelsen. Hvis rapporten angiver en FEJL, skal dokumentet sendes igen. Hvis rapporten angiver,
at du skal kontrollere om bestemte sider kan læses, skal du sende disse sider igen.
Hvis du f.eks. sendte flere faxer til samme sted, kan det være praktisk med en påmindelse om, at hver
enkelt fax er blevet sendt. Du kan vælge FRA+IMAGE eller TIL+IMAGE for at udskrive en
portion af den første side af faxmeddelelsen på rapporten.
1
2
3
4
Tryk på Menu/Set, 2, 4, 1.
Tryk på
eller
for at vælge FRA, FRA+IMAGE, TIL og TIL+IMAGE.
Tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
Indstilling af Journalperioden
Du kan indstille maskinen til at udskrive aktivitetsrapporter med bestemte intervaller (1, 3, 6, 12, 24
timer, 2, 4 eller 7 dage). Hvis du indstiller intervallet på FRA, kan du udskrive rapporten ved at følge
trinene i det forrige afsnit.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 4, 2.
4
Indtast det klokkeslæt, du ønsker faxen skal sendes på i 24-timers format (eksempel: indtast
19:45 for 7:45 om aftenen), og tryk på Menu/Set.
5
Tryk på Stop/Exit.
30
Tryk på
eller
for at vælge indstillingen, og tryk på Menu/Set.
Hvis du vælger 7 dage, anmoder skærmen dig om at vælge en dag, hvorfra den 7-dages
nedtælling skal begynde. Tryk på
eller
for at vælge din indstilling og tryk på
Menu/Set.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 5
Brug af rapporttasten
Der kan udskrives seks lister.
En liste over fundamentale betjeningstrin og -funktioner.
2.HURTIG OPKALD
En liste over navne og numre gemt i
hurtigopkaldshukommelsen i numerisk orden.
3.JOURNAL
Journal er en liste over information om de sidste 200
indgående og udgående faxer. TX betyder afsendelse, RX
betyder modtagelse.
4.AFS BEKRÆFT
Udskriver en bekræftelsesrapport for afsendelse af den
seneste afsendelse.
5.SYSTEM INDST.
En liste over indstillingerne for GEN OPSÆTNING,
MODTAGEINDST., AFSENDERINDST.,
RAPPORTINDSTIL og ANDEN FAX.
6.INDKØBSORDRE
Du kan udskrive en bestillingsblanket for tilbehør til din
Brother forhandler for service.
ALMINDELIG
BRUG AF FAX
1.HJÆLP
Udskrivning af en rapport
1
2
Tryk på Reports.
Tryk på
eller
for at vælge den rapport, du ønsker, og tryk på Menu/Set.
—ELLER—
Indtast nummeret på den rapport, du ønsker at udskrive. Tryk f.eks. på 1 for at udskrive
hjælpelisten.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Udskrivning af rapporter
31
6
Avanceret afsendelse
Avancerede funktioner
Oversøisk mode
Sommetider, når du sender en fax til oversøiske numre, kan du opleve problemer. Denne tilstand går
maskinen til at fungere bedre ved sådanne opkald.
Når du har sendt en fax med denne facilitet, vil faciliteten slå sig selv fra.
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Menu/Set, 2, 2, 7.
Tryk på
dit valg.
eller
for at vælge TIL (eller FRA) og tryk på Menu/Set, når skærmen viser
4
Tryk på 1 hvis du ønsker at vælge flere indstillinger. Displayet vender tilbage til menuen
AFSENDERINDST.—ELLER—Tryk på 2 hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå
til trin 5.
5
Indtast det faxnummer, du ringer til, og tryk på Mono Fax Start.
Forsinket afsendelse (Timer) (Ikke mulig med farvefax)
Du kan bruge denne funktion til at sende en fax op til 24 timer senere.
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
4
Tryk på 1 hvis du ønsker at vælge yderligere indstillinger. Displayet vender tilbage til menuen
AFSENDERINDST.—ELLER—Tryk på 2 hvis du er færdig med at vælge indstillinger og gå
til trin 5. Displayet anmoder dig om at indtaste faxnummeret.
5
Indtast faxnummer, og tryk på Mono Fax Start. Maskinen venter, indtil det tidspunkt du har
indtastet for afsendelse af faxen.
Tryk på Menu/Set, 2, 2, 3.
Indtast det klokkeslæt, du ønsker faxen skal sendes på i 24-timers format (eksempel: indtast
19:45 for 7:45 om aftenen), og tryk på Menu/Set.
Forsinket serieafsendelse
Før du sender de forsinkede faxer, udfører Brother maskinen en praktisk sortering af alle dokumenter
i hukommelsen efter bestemmelsessted og planlagt tidspunkt. Hvis du indstiller serieafsendelse på
TIL, sendes alle forsinkede faxer planlagt til samme tidspunkt til samme faxnummer som en enkelt
afsendelse.
1
2
3
32
Tryk på Menu/Set, 2, 2, 4.
Tryk på
eller
for at vælge TIL (eller FRA), og tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 6
Rundsending (Ikke mulig med farvefax)
Rundsending er automatisk afsendelse af den samme faxmeddelelse til flere faxnumre. Brug
Menu/Set tasten til at inkludere op til 40 hurtigopkaldsadresser og op til 50 manuelt indtastede
numre (maksimalt 90, hvis du ikke bruger nogen til grupper, adgangskoder eller kreditkortnumre).
Mængden af disponibel hukommelse vil variere med typen af job i hukommelsen og antallet af
steder, der bruges til rundsending. Hvis du rundsender til mere end maks. antal disponible steder, vil
du ikke kunne opstille afsendelser med dobbelt adgang og timeren.
Den nemmeste måde at rundsende på er først at kombinere hyppigt brugte hurtigopkaldsnumre til en
gruppe, som bruger en hurtigopkaldstast. (Husk, du kan have op til seks grupper og
hurtigopkaldsnumre kan inkluderes i mere end en enkelt gruppe). Derefter kan du, ved at trykke på
Menu/Set mellem hver enkelt adresse, inkludere hurtigopkaldstast, grupper og manuel opringning
(med opringningstastaturet) i samme rundsending. Brug Search/Speed Dial til at hjælpe dig med
nemt at vælge numrene.
Efter fuldførelse af rundsendingen vil der automatisk blive udskrevet en rundsendingsrapport, så du
kender resultatet af rundsendingen.
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
3
4
Tryk på Menu/Set. Du vil blive anmodet om at indtaste det næste nummer.
5
6
Tryk på Menu/Set.
Indtast nummeret med hurtigopkaldstast, gruppenummer, søgning eller opringningstastaturet
(Se Opstilling af grupper til rundsending, side 34.)
Eksempel: Gruppenummer
Indtast næste nummer.
Eksempel: Hurtigopkaldsnummer
Indtast det næste faxnummer.
Eksempel: Selvvalg med taltasterne.
7 Tryk på Mono Fax Start.
Maskinen læser dokumenterne ind i hukommelsen, og begynder så at sende fax til alle de numre du
har indtastet.
■ Indtast de lange opringningssekvensnumre, som du plejer, men husk på, at
hvert hurtigopkald tæller som ét sted, så antallet af steder, du kan ringe til, bliver
begrænset.
■ Hvis linien er optaget eller der ikke kunne skabes forbindelse af en anden
grund, mens der rundsendes, vil maskinen automatisk foretage et genopkald.
■ Hvis hukommelsen er fuld, tryk på Stop/Exit for at afbryde jobbet eller tryk på
Mono Fax Start for at sende den portion, der er i hukommelsen (hvis der blev
scannet mere end en enkelt side).
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Avanceret afsendelse
33
AVANCERET
BRUG AF FAX
1
2
Opstilling af grupper til rundsending
Grupper giver dig mulighed for at sende den samme faxmeddelelse til mange faxnumre ved blot at
trykke på fem taster (Search/Speed Dial, #, det tocifrede nummer og Mono Fax Start). Først
skal du indkode hvert enkelt telefaxnummer som et hurtigopkaldsnummer. (Se Indkodning af
hurtigopkaldsnumre, side 19.) Derpå kan du kombinere dem til en gruppe. Hver gruppe bruger et
hurtigopkaldsnummer. Du kan have op til 6 små grupper, eller du kan tildele op til 39 numre til en
stor gruppe.
1
2
Tryk på Menu/Set, 2, 3, 2.
3
4
Brug taltasterne til at indtaste gruppenummeret (f.eks. tryk på 1 for gruppe 1).
TRYK SPEED-DIAL
Tryk på Search/Speed Dial, og indtast den tocifrede
adresse, hvor du ønsker at gemme gruppenummeret, og
tryk så på Menu/Set.
(Tryk f.eks. på Search/Speed Dial, 07.)
Tryk på Menu/Set. Du kan inkludere
hurtigopkaldsnumre i gruppen ved at indtaste
hurtigopkaldsstederne et ad gangen ved at trykke på
Search/Speed Dial og så på det tocifrede
hurtigopkaldsnummer (f.eks. 05) på
opringningstastaturet. F.eks. skal du for
hurtigopkaldsstedet 05 og 09, trykke på
Search/Speed Dial, 0, 5 og Search/Speed Dial, 0,
9 på opringningstastaturet.
5
6
Tryk på Menu/Set. Skærmen beder dig indtaste et navn.
7
Tryk på Stop/Exit.
G01:#05#09_
Brug opringningstastaturet til at indkode et navn for gruppen (op til 15 tegn) (f.eks., NYE
KUNDER) og tryk på Menu/Set. (Se Indtastning af tekst, side 140.)
Du kan udskrive en liste over alle hurtigopkaldsnumre. Gruppenumre markeres i
kolonnen “GRUPPE”. (Se Udskrivning af rapporter, side 30.)
Annullering af et job, mens dokumentet aflæses
Du kan annullere et job, mens du scanner det til hukommelsen ved at trykke på Stop/Exit.
34
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 6
Checkning og annullering af et planlagt job i hukommelsen
Du kan checke eller annullere et job, der venter i hukommelsen.
Hvis maskinen ikke er i brug,
1
Tryk på Menu/Set, 2, 6.
Alle ventende opgaver vises på skærmen. Hvis der ikke er ventende opgaver, viser skærmen:
INGEN JOBKØ.
2
Hvis du har mere end et enkelt job i ventekø, brug
eller
for at vælge det job, du ønsker
at annullere. Tryk på Menu/Set når skærmen viser dit valg—ELLER—Hvis du kun har et
enkelt job i ventekø, gå til trin 3.
3
Tryk på 1 for at annullere—ELLER—Tryk på 2 uden at annullere.
Hvis du vil annullere et andet job, skal du vende tilbage til trin 2.
4
Tryk på Stop/Exit.
TX lås
Sådan bruges TX lås
Du skal bruge et password til at tænde og slukke for TX lås.
Indstilling af TX lås første gang
1
2
3
4
5
6
Tryk på Menu/Set, 2, 0, 1.
NYT PASSWD:XXXX
Indtast et 4-cifret tal som et nyt password.
Tryk på Menu/Set.
Displayet anmoder dig om, at indtaste password igen.
VERIFICER:XXXX
Indtast password igen, og tryk på Menu/Set.
Tryk på
eller
for at vælge SÆT TX LÅS.
Tryk på Menu/Set. Displayet anmoder dig om at
indtaste password.
PASSWORD:XXXX
7
Indtast et 4-cifret password, fulgt af et tryk på Menu/Set.
Dette er det samme som maskinens sikkerheds-password, der allerede er indkodet.
Displayet viser ACCEPTERET i 2 sekunder fulgt af TX LÅS MODE - Der er nu tændt for TX lås.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Avanceret afsendelse
35
AVANCERET
BRUG AF FAX
Denne funktion gør det muligt for dig at forhindre uautoriseret adgang til maskinen. Når der er tændt
for den, blokerer TX lås de fleste funktioner. Følgende funktioner er stadig til rådighed, mens der er
tændt for TX lås.
■ Modtagelse af fax
■ At besvare og foretage telefonopkald med en ekstern telefon
■ Planlagt forsinket afsendelse*
■ Afhentning*
■ Videresendelse af fax*
■ Fjernafhentning
* Forudsat at det blev indstillet, før det blev tændt for TX lås.
Hvis det password du indtaster i trin 7 er forkert, viser skærmen FORKERT PSWD.
Efter 2 sekunder vender displayet så tilbage til normal (viser dato og klokkeslæt).
Du skal så tænde for TX Lock igen. (Se Sådan tænder du for TX lås, side 36.)
Ændring af TX lås password
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryk på Menu/Set, 2, 0, 1.
Tryk på
eller
for at vælge SÆT PASSWD.
Tryk på Menu/Set.
Skærmen beder dig indtaste dit password.
GL PASSWD:XXXX
Indtast det nugældende password.
Tryk på Menu/Set.
NYT PASSWD:XXXX
Indtast et 4-cifret tal som et nyt password.
Tryk på Menu/Set.
Skærmen beder dig indtaste dit password.
VERIFICER:XXXX
Indtast det nye password igen, og tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
Sådan tænder du for TX lås
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 0, 1.
Tryk på
eller
for at vælge SÆT TX LÅS.
Tryk på Menu/Set. Displayet anmoder dig om at
indtaste password.
PASSWORD:XXXX
4
Indtast et 4-cifret password, fulgt af et tryk på Menu/Set.
Dette er det samme som maskinens sikkerheds-password, der allerede er indkodet.
Displayet viser ACCEPTERET i 2 sekunder fulgt af TX LÅS MODE - Der er nu tændt for TX lås.
Hvis det password du indtastede i trin 4 er forkert, viser displayet FORKERT
PSWD. Efter 2 sekunder vender displayet så tilbage til normal (viser dato og
klokkeslæt). Du skal så begynde fra trin 1 igen for at tænde for TX lås.
Sådan slukker du for TX lås
1
2
Når der er tændt for TX lås, tryk på Menu/Set.
PASSWORD:XXXX
Indtast et 4-cifret password, og tryk på Menu/Set.
Displayet viser ACCEPTERET, og vender efter 2 sekunder tilbage til normal. Der er nu slukket
for TX lås.
Hvis det password du indtastede i trin 2 er forkert, viser displayet FORKERT
PSWD. Efter 2 sekunder vender displayet så tilbage til at vise TX LÅS MODE. Du
skal så begynde fra trin 1 igen for at slukke for TX lås.
Hvis du glemmer password for TX Lås, bedes du kontakte Brother forhandleren eller Brother for at
få hjælp.
36
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 6
7
Avanceret modtagelse
Betjening fra en ekstern eller ekstra telefon
Hvis du kommer til at svare en ekstratelefon, når der er en faxmeddelelse på vej,
kan du risikere at afbryde afsendelsen eller gøre nogle dele af faxen ulæselige.
◆
5 1—Fra en ekstratelefon eller en ekstern telefon vil,
5 1 sætte maskinen i
modtagetilstand.
◆ # 5 1—Fra en ekstratelefon kan # 5 1 standse modtagelse. Dette virker i F/T og Fax Detekt
tilstandene.
Fjernaktiveringskoden kan også bruges af dem, der ringer til dig. Når du bruger en ekstern TAD, bør
din udgående meddelelse (OGM) slutte med udtalelsen “tryk på
5 1for at sende en fax”. (Se
Udgående meddelelse (OGM) på den eksterne TAD, side 7.)
Kun for Fax/Tlf. tilstand
Når maskinen er i Fax/Tlf (F/T) mode, vil den bruge F/T-ringetiden (dobbeltring) til at gøre dig
opmærksom på en evt. telefonsamtale. Hvis du står ved maskinen, kan du løfte røret til den eksterne
telefon og trykke på Tel/R for at svare opkaldet.
Hvis du står ved en ekstra telefon, bliver du nødt til at løfte røret i F/T-ringetiden og trykke på # 5 1
mellem F/T pseudoringene. Hvis der ikke er nogen på linien, eller hvis den opkaldende ønsker at
sende en fax, kan du sende opkaldet tilbage til maskinen ved at trykke på
5 1.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Avanceret modtagelse
37
AVANCERET
BRUG AF FAX
En ekstern telefon er en telefon, der er sat i maskinen (enten i maskinens EXT-stikdåse eller bag i
stikket, der sættes ind i telefonstikket på væggen).
En ekstra telefon er en anden telefon på samme telefonnummer som maskinen, men sat i et andet
telefonstik i væggen. Telefonen kan f.eks. være forbundet til en telefonlinje i dit hjemmekontor, og
du kan evt. have en anden telefon på samme linje (og med samme telefonnummer) i køkkenet. Denne
funktion giver dig mulighed for at svare telefonen i køkkenet, hvis den ringer, mens du laver kaffe
vel vidende, at du kan overføre opkaldet til maskinen, hvis det indgående opkald er en fax.
Hvis du svarer et opkald på en ekstern telefon eller ekstratelefon, kan du få telefonen til at overtage
ved at bruge aktiveringskoden. Når du trykker på aktveringskoden
5 1, begynder maskinen at
modtage en fax. Hvis du indstillet FAX DETEKT på TIL, behøver du ikke trykke på
5 1, men
blot holde røret og vente nogle sekunder. (Se Fax Detekt (med en ekstern eller ekstratelefon), side
26.)
Hvis maskinen svarer en telefonsamtale og F/T pseudo-ringer så du kan tage over, skal du bruge
Inaktiveringskoden # 5 1 til at tage opkaldet på en ekstratelefon. Inaktiveringskoden bruges kun i
Fax/Tel (F/T) Mode. (Du bliver nødt til at indstille Aktivering på TIL i Menu/Set, 2, 1, 5 for at
bruge
5 1 eller # 5 1.)
Hvis du svarer et opkald, og der ikke er nogen på linjen, er det rimeligt at antage, at du er ved at
modtage en fax. På en ekstratelefon skal du trykke på
5 1, vente på faxmodtagelsestonerne
(kvidren), og så lægge røret på. På en ekstern telefon skal du trykke på 5 1 og vente på at telefonen
afbrydes (displayet viser MODTAGER) før du lægger røret på. (Den opkaldende bliver nødt til at
trykke på Start for at sende faxen.)
Sådan tænder du for fjernaktiveringskoden og ændrer
fjernstyringskoderne
Fjernkoderne fungerer evt. ikke på nogle telefonsystemer. Den forindstillede aktiveringskode er
5 1. Den forindstillede inaktiveringskode er # 5 1.
Hvis du altid bliver afbrudt, når du bruger fjernaktiveringskoderne til din eksterne
TAD, kan du prøve at ændre aktiveringkoden fra
5 1 til # # # og
deaktiveringskoden fra # 5 1 til 1 1 1. Du kan ikke bruge samme nummer til
aktiveringskoden, deaktiveringskoden og fjerntilgangskoden.
Sådan tænder du for fjernaktiveringskoden og ændrer fjernstyringskoder
1
2
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 5.
3
4
5
Hvis du ønsker det, kan du indtaste en ny fjernaktiveringskode og så trykke på Menu/Set.
Tryk på
eller
for at vælge TIL (eller FRA) og tryk på Menu/Set når skærmen viser
de indstillinger, du ønsker.
Hvis du ønsker det, kan du indtaste en ny fjerninaktiveringskode og så trykke på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
Nummerbestemt ringning
Nummerbestemt ringning er en service, som telefonnettet tilbyder, og som gør det muligt for dig at
have et ekstra nummer på én enkelt telefonlinie med sit eget ringemønster. Dvs. det giver dig både
to uafhængige formålsbestemte telefon- og telefaxnumre på samme telefonlinie uden den ekstra
omkostning ved en ekstra telefonlinie. Du bedes kontakte TeleDanmark for yderligere information
om denne service.
Hvordan vil telefaxen behandle de to numre?
Så længe du har sat nummerbestemt ringning TIL og har valgt ringemønster for det dedikerede
telefax (andet) nummer, vil telefaxen automatisk kun svare det sekundære nummer. Når der kommer
et opkald til dit dedikerede telefonnummer (hovednummer), vil både den eksterne telefon eller TAD
og telefax ringe, indtil du eller TAD’en svarer opkaldet. TAD’en skal indstilles til maks. antal ring
(mindst 4 ring). I modsat fald vil den evt. svare det telefax-dedikerede (ekstra) nummer, før telefaxen
genkender ringemønstret.
Hvordan fungerer funktionen, nummerbestemt ringning?
Når der er tændt for nummerbestemt ringning, selv hvis en ekstern telefon eller TAD ringer, vil
telefaxen altid være stille en tid, mens den prøver at genkende ringemønstret. Når telefaxen
genkender ringemønstret, vil LCD’en vise INDGÅENDE OPKALD-meddelelsen. Du må ikke
løfte røret i den tid. Hvis opkaldet er til det telefax-dedikerede (ekstra) nummer, vil den eksterne
telefon eller TAD’en holde op med at ringe, og telefaxen vil automatisk modtage faxen. Hvis
opkaldet er til det telefondedikerede (hoved)nummer, vil den eksterne telefon eller TAD og
telefaxen fortsætte med at ringe, og så kan du løfte røret.
38
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 7
Oversigt over indgående opkald med nummerbestemt ringning
Indgående opkald
Selv om den eksterne telefon eller
TAD ringer, forbliver telefaxen tavs.
Distinkt
ringningsnummer
Hovednummeret
Telefaxen modtager
automatisk og udskriver
faxmeddelelsen.
Telefaxen begynder
også at ringe.
Telefonsvareren
(TAD) svarer opkaldet.
Indstilling af funktionen, nummerbestemt ringning
Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller nummerbestemt ringning (sekundært)
mønster på din maskine. Din telefax vil svare det sekundære nummer automatisk, og simulere
telefaxmåde på en dedikeret telefaxlinie. Du kan kun vælge ét mønster enten MØNSTER 1 eller
MØNSTER 2 til modtagelse af fax. Maskinen vil først da svare på ringemønstret, der er valgt. Du
må kun slå nummerbestemt ringning TIL, hvis du abonnerer på nummerbestemt ringning hos
TeleDonmark, ellers kan du ikke modtage fax.
Når der er tændt for nummerbestemt ringning, er der slukket for begge måde-indikatorer på
kontrolpanelet. Du kan ignorere valg af måde, når du sætter nummerbestemt ringning til TIL.
1
Tryk på Menu/Set, 2, 0, 2. Skærmen viser.
2.NUMMERBESTEMT
NUMMERBESTEM:FRA
VÆLG
2
3
4
5
Tryk på
eller
for at vælge TIL.
& SET
NUMMERBESTEM:TIL
Tryk på Menu/Set.
Tryk på Menu/Set når skærmen viser det, du ønsker.
Example: MØNSTER 1
MØNSTER 1
Tryk på Stop/Exit for at gå ud.
Selv om der et to tilladte distinkt ringningsmønstre, vil MØNSTER 1 som regel blive valgt.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Avanceret modtagelse
39
AVANCERET
BRUG AF FAX
Du svarer opkaldet på
maskinen eller det
eksterne telefonrør.
8
Afhentning (Polling)
Afhentning (polling) er en proces, hvor man kan hente fax fra en anden maskine.
Du kan bruge maskinen til at “afhente” fra andre maskiner, eller du kan lade andre
afhente fra din maskine.
Alle involverede parter ved afhentning er nødt til at opstille deres maskiner til at udnytte
afhentningsfunktionen. Når nogen afhenter en fax fra maskinen, betaler de for opkaldet. Hvis du
afhenter en fax fra en andens faxmaskine, betaler du for opkaldet. (Se Polling-afsendelse (Ikke mulig
med farvefax), side 42.)
Nogle maskiner reagerer ikke på polling-funktionen.
Sikker afhentning
Sikker afhentning eller polling er en måde at forhindre dine og andres dokumenter i at falde i de
forkerte hænder, mens maskinen er opstillet til polling. Du kan kun bruge sikker afhentning med en
anden Brother telefax. Alle, der bruger polling til at modtage en fax skal indtaste sikkerhedskoden.
Polling-modtagelse
Polling-modtagelse betyder, at du ringer til en anden telefax for at afhente en fax fra den.
Opstilling for polling-modtagelse (Standard)
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 8.
Tryk på
eller
for at vælge STANDARD, og tryk på Menu/Set.
Indtast det faxnummer du afhenter fra, og tryk på
Mono Fax Start.
TAST FAX NR
Klargøring til polling-modtagelse med sikkerhedskode
Du bliver nødt til at sikre dig, at du bruger samme sikkerhedskode, som den anden part.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 8.
4
5
6
Tryk på Menu/Set.
40
Tryk på
eller
for at vælge SIKKER, og tryk på Menu/Set.
Indtast et firecifret nummer.
Dette er det samme som sikkerhedskoden til den telefax, du afhenter fra.
TAST FAX NR
Indtast det faxnummer du afhenter fra.
Tryk på Mono Fax Start.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 8
Klargøring til forsinket polling-modtagelse
Du kan indstille maskinen til at begynde polling-modtagelse på et senere tidspunkt.
1
2
3
4
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 8.
5
Tryk på Menu/Set. Skærmen anmoder dig om at
indtaste faxnummeret du vil afhente fra.
6
Indtast faxnummeret og tryk på Mono Fax Start.
Maskinen vil foretage afhentningsopkaldet, på det tidspunkt du har indtastet.
Tryk på
eller
for at vælge TIMER, og tryk på Menu/Set.
Skærmen beder dig indtaste det klokkeslæt, du ønsker at starte afhentningen.
Indtast det klokkeslæt (i 24-timers format), du ønsker telefaxen skal begynde afhentningen.
F.eks. 21:45.
TAST FAX NR
AVANCERET
BRUG AF FAX
Du kan kun klargøre til én enkelt forsinket afhentning ad gangen.
Afhentning i sekvens
Maskinen kan anmode om dokumenter fra flere faxenheder i en enkelt funktion. Du skal blot angive
flere destinationer i trin 4. Der vil efterfølgende blive udskrevet en rapport over afhentning i sekvens.
1
2
Tryk på Menu/Set, 2, 1, 8.
Tryk på
eller
for at vælge STANDARD, SIKKER eller TIMER og tryk på
Menu/Set når skærmen viser den indstilling, du ønsker.
3
Hvis du valgte STANDARD, gå til trin 4.
• Hvis du valgte SIKKER, indtast et firecifret nummer, tryk på Menu/Set, og gå så til trin 4.
• Hvis du valgte TIMER, indtast det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor du ønsker at
begynde afhentningen, tryk på Menu/Set, og gå så til trin 4.
4
Angiv destinationsfaxmaskinerne (op til 90), som du ønsker at afhente fra med hurtigopkald,
søgning en gruppe (se Opstilling af grupper til rundsending, side 34), eller
opringningstastaturet. Du skal trykke på Menu/Set mellem hver enkelt ‘adresse’.
5
Tryk på Mono Fax Start.
Maskinen afhenter fra hvert nummer eller hver gruppe i rækkefølge for et dokument.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Afhentning (Polling)
41
Polling-afsendelse (Ikke mulig med farvefax)
Polling-afsendelse er, når du opstiller maskinen til at vente med et dokument, så en anden telefax
kan afhente det.
Dokumentet opbevares og hentes fra alle andre faxmaskiner, indtil du sletter
faxen i hukommelsen ved at bruge funktionen til annullering af job. (Se Checkning
og annullering af et planlagt job i hukommelsen, side 35.)
Opstilling for pollingmodtagelse (Standard)
1
2
3
4
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
5
Tryk på 1 hvis du ønsker at vælge flere indstillinger. Displayet vender tilbage til menuen
AFSENDERINDST.—ELLER—Tryk på 2 hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå
tilbage til trin 6.
6
Tryk på Mono Fax Start og vente på at faxen bliver afhentet.
Tryk på Menu/Set, 2, 2, 6.
Tryk på
eller
for at vælge STANDARD, og tryk på Menu/Set.
Tryk på 1 for at vælge DOK hvis du ønsker at maskinen skal skanne det udskrevne dokument
på det tidspunkt det afhentes (polles)—ELLER—Tryk på 2 for at vælge HUKOMMLS.
Opstilling til afhentningsafsendelse med sikker kode
Når du vælger POLLING:SIKKER, skal alle, der afhenter fra maskinen indtaste polling idnummer.
1
2
3
4
5
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
6
Tryk på 1 hvis du ønsker at vælge flere indstillinger. Displayet vender tilbage til menuen
AFSENDERINDST.—ELLER—Tryk på 2 hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå
til trin 7.
7
Tryk på Mono Fax Start og vente på at faxen bliver afhentet.
Tryk på Menu/Set, 2, 2, 6.
Tryk på
eller
for at vælge SIKKER og tryk på Menu/Set.
Indtast et firecifret nummer, og tryk på Menu/Set.
Tryk på 1 for at vælge DOK hvis du ønsker at maskinen skal skanne det udskrevne dokument
på det tidspunkt det afhentes (polles)—ELLER—Tryk på 2 for at vælge HUKOMMLS.
Du kan kun bruge sikker afhentning med en anden Brother telefax.
42
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 8
9
Fjernfaxindstillinger (Ikke mulig med farvefax)
Indstilling af faxlager
Hukommelsesmodtagelse skal være indstillet på TIL for at kunne modtage fax i hukommelsen. (Se
Modtagelse til hukommelse (Ikke mulig ved farvefaxmodtagelse), side 27.)
Hvis du indstiller faxlageret på TIL, kan du hente faxmeddelelser fra en anden telefax ved at bruge
faxvideresendelses- eller fjernhentningsfunktionerne. Displayet angiver, når der er gemt en fax i
hukommelsen. Faxlager er kun mulig med sort/hvide faxmeddelelser. Det er ikke muligt at modtage
farvefaxer med faxlagerfunktionen indstillet på TIL.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 5, 2.
Tryk på
dit valg.
eller
for at vælge TIL (eller FRA) og tryk på Menu/Set, når skærmen viser
Tryk på Stop/Exit.
Backup-udskrivning
Hvis du har indstillet FAX LAGER på TIL, udskriver maskinen automatisk faxmeddelelser,
efterhånden som de ankommer til hukommelsen. Dette er en sikkerhedsfunktion for det tilfælde at
strømmen afbrydes, så du ikke mister meddelelserne.
Faxvideresendelse
Du kan ikke bruge faxvideresendelse, hvis “Faxlager” er sat på FRA.
Programmering af et nummer til videresendelse af en fax
Når Faxvideresendelse og Faxlager er indstillet på TIL, lagrer maskinen den modtagne fax i
hukommelsen og ringer dernæst op til det faxnummer, som du har programmeret, og sender
faxmeddelelsen videre.
1
2
3
4
Tryk på Menu/Set, 2, 5, 1.
Tryk på
eller
for at vælge TIL (eller FRA), og tryk på Menu/Set.
Skærmen beder dig indtaste nummeret på den telefax, som faxerne skal videresendes til.
Indtast videresendelsesnummeret (op til 20 cifre) og tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fjernfaxindstillinger (Ikke mulig med farvefax)
43
AVANCERET
BRUG AF FAX
Hvis der er fax i hukommelsen, når du slår faxlageret FRA, spørger skærmen, om
du ønsker at slette alle dokumenter i hukommelsen.
Hvis du trykker på 1, slettes alle faxdata, og faxlageret slås FRA. Hvis faxdataene
i hukommelsen ikke er blevet udskrevet tidligere, udskrives de først og slettes
derpå. Hvis du trykker på 2, slettes dataene ikke, og faxlageret forbliver sluttet TIL.
Du kan også ringe ind i maskinen fra en anden adresse for at tænde for
funktionen, eller ændre det nummer, du ønsker dine faxer sendt videre til. (Se
Ændring af nummeret for faxvideresendelse, side 46.)
Ændring af fjerntilgangskoden
Indtast din fjerntilgangskode, når telefaxen svarer på dit opkald, så du kan få tilgang til funktionerne
via fjernbetjening. Fjerntilgangskoden er fabriksindstillet til 1 5 9 , men du kan ændre dette.
1
2
Tryk på Menu/Set, 2, 5, 3.
3
Tryk på Stop/Exit.
Indtast et trecifret nummer fra 000 til 998 og tryk på Menu/Set.
kan ikke ændres. Du må ikke bruge de samme cifre, som du har brugt til din
fjernaktiveringskode.
Fjernafhentning
Sådan bruger du din fjerntilgangskode
For at kunne modtage faxer hvor du befinder dig, skal du ringe fra en faxmaskine ved at bruge
tonesignalering. For bekvemmelighedens skyld kan du hente faxer fra en telefon med
tonesignalering ved at få dem sendt til en faxmaskine. Hvis f.eks. dit hotelværelse ikke har en
faxmaskine, kan du indtaste nummeret på faxmaskinen i hotellets reception.
1
2
Ring dit faxnummer op fra en telefon med tonesignalering.
3
Maskinen signalerer hvilken type meddelelser, der blev modtaget:
1 langt bip — Faxmeddelelse(r)
Ingen lange bip — ingen meddelelser
4
Maskinen anmoder dig med to korte bip om at indtaste en kommando. Hvis du venter længere
end 30 sekunder med at indtaste en kommando, lægger maskinen røret på. Hvis du indtaster en
ugyldig kommando, bipper maskinen tre gange.
5
6
Tryk på 9 0 for at nulstille maskinen, når du er færdig.
Når maskinen svarer og bipper skal du straks indtaste din fjerntilgangskode (fabriksindstillingen
er 1 5 9 ).
Læg røret på.
Hvis din faxmaskine er sat til Manuel Mode, kan du få tilgang til maskinen med
fjernstyring ved at ringe til den og lade den ringe i ca. 100 sekunder. Din telefax
svarer telefonen efter ca. 100 sekunders ringning, og du har så 30 sekunder til at
indtaste fjerntilgangskoden.
44
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 9
Fjernstyringskommandoer
Følg kommandoerne nedenfor for at få fjerntilgang til funktionerne. Når du ringer til telefaxen og
indtaster din fjerntilgangskode (1 5 9 ), vil systemet signalere til dig med to korte bip, at du skal
indtaste en fjernbetjeningskommando.
Ændring af indstillingen for faxvideresendelse
Modtagelse eller sletning af en fax
Tryk på 9 6
derpå for at
Hente alle faxer—Tryk på 2, og indtast nummeret på fjerntelefaxen, og tryk så på # #. Læg røret
efter bippet, og vent.
Slette alle faxmeddelelser—Tryk på 3. Hvis data gemt i hukommelsen, ikke er blevet udskrevet
tidligere, bliver de udskrevet først og derpå slettet.
Checkning af modtagestatus
Tryk på 9 7
og så på 1.
1 langt bip—Modtog faxmeddelelser.
3 korte bip—Ingen meddelelser.
Ændring af Modtage Mode
Tryk på 9 8
derpå for
TAD—Tryk på 1.
Fax/Tlf. (F/T)—Tryk på 2.
FAX—Tryk på 3.
Forlad fjernstyring
Tryk på 9 0
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fjernfaxindstillinger (Ikke mulig med farvefax)
45
AVANCERET
BRUG AF FAX
Tryk på 9 5
derpå for at
Slå faxvideresendelse FRA——Tryk på 1.
Slutte faxvideresendelse TIL——Tryk på 2.
Programmere faxvideresendelsesnummeret—Tryk på 4. (Se Ændring af nummeret for
faxvideresendelse, side 46.) Tænder automatisk for faxvideresendelse (TIL).
Slutte faxlager TIL——Tryk på 6.
Slå faxlager FRA—Tryk på 7. (Dette er kun muligt, hvis der ikke er gemt faxer i hukommelsen,
eller hvis alle faxer er blevet slettet med fjernbetjening 9 6 3).
Hentning af faxmeddelelser
1
2
3
4
Ring til maskinens mummer.
Indtast din fjerntilgangskode (1 5 9
) straks du hører bippet.
Tryk på 9 6 2, straks du hører to korte bip.
Brug opringningstastaturet til at indtaste det fjernfaxnummer (op til 20 cifre), hvor du ønsker
faxmeddelelserne skal sendes til, og tryk på # #.
Du kan ikke bruge og # som opringningsnumre. Men hvis du ønsker at indkode
en pause, skal du trykke på #.
5
Når du hører maskinen bippe, læg røret på og vent.
Maskinen ringer til fjerntelefaxen og sender de gemte dokumenter. Fjerntelefaxen udskriver
dine faxmeddelelser.
Ændring af nummeret for faxvideresendelse
Du kan ændre standardinstillingen på dit faxvideresendelsesnummer fra en anden telefaxmaskine.
1
2
3
4
Ring til maskinens mummer.
Indtast din fjerntilgangskode (1 5 9
) straks du hører bippet.
Tryk på 9 5 4, når du hører to korte bip.
Indtast det nye nummer på fjerntelefaxen for videresendelse af fax, og tryk på # #.
Du kan ikke bruge og # som opringningsnumre. Men hvis du ønsker at indkode
en pause, skal du trykke på #. Og hvis maskinen er tilsluttet en PABC, kan du
trykke på # før maskinens nummer. Tasten # fungerer lige så godt som Tel/R
tasten.
5
46
Når du hører maskinen bippe, skal du lægge røret på.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 9
10 Kopiering
Grundlæggende kopifunktioner
Med dit multifunktionscenter kan du fremstille fotokopier og transparenter af høj kvalitet. Der kan
kopieres i sort/hvid eller farver. Sørg altid for, at du har papir i universalarkføderen, før du kopierer.
Kopitaster
Du må IKKE trække i papiret, mens maskinen kopierer. Hvis du ønsker at
annullere, skal du trykke på Stop/Exit. Tryk på Stop/Exit igen for at få
originalen ud.
Indgående faxer kan ikke modtages på papir eller til hukommelsen, mens
maskinen kopierer.
KOPI
Kopiering af én side
1
2
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Mono Copy eller Colour Copy.
KOPIERER
S.01
Du kan standse ved at trykke på Stop/Exit. Du kan få originalen ud ved at trykke
på Stop/Exit igen.
Flerekopier (Ikke muligt med farvekopier)
Du kan tage flere kopier i sort/hvid.
1
2
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
3
Tryk på Mono Copy.
Brug opringningetastaturet til at skrive antallet af kopier, du ønsker (op til 99).
Tryk f.eks. på 3, 8 for 38 kopier.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kopiering
47
Ikke mere hukommelse
Hvis hukommelsen bliver fuld, mens du laver kopier, viser
skærmen:
HUKOMMELSE FULD
Hvis du scanner den første side, der skal kopieres, skal du trykke på Stop/Exit for at annullere
funktionen, og starte igen for at lave en enkelt kopi. Hvis du scanner en efterfølgende side, har du
mulighed for at trykke på Mono Copy for at kopiere de sider du har scannet indtil da—ELLER—
Tryk på Stop/Exit for at annullere.
Du bliver nødt til at slette nogle faxmeddelelser for at stille ekstra hukommelse til rådighed, før du
kan fortsætte.
Du kan skabe ekstra hukommelse ved at slukke for Faxlager (Se Indstilling af
faxlager, side 43.)—ELLER—Udskriv faxmeddelelser i hukommelsen. (Se
Udskrivning af en fax fra hukommelsen, side 27.)
Midlertidig kopiindstilling
Du kan forbedre kopierne ved at bruge Kopi-tasterne: Quality og Options. Disse indstillinger er
midlertidige, og maskinen vender tilbage til sine standardindstillinger, når du er færdig med at
kopiere.
Kopitaster
Kopiering ved brug af flere indstillinger
Du kan prøve forskellige kombinationer af indstillinger for
at opnå det bedste resultat. Når du er færdig med at indstille
med Quality og Options tasterne, viser skærmen:
TRYK COPY ELLER
FOR NÆSTE VLG
■ Tryk på
eller
hvis du ønsker at vælge flere indstillinger.
—ELLER—
Tryk på Mono Copy eller Colour Copy hvis du er færdig med at vælge indstillinger.
48
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 10
Sådan bruges kvalitetstasten
Tasten Quality ændrer kun indstillingerne for kopikvalitet (NORMAL, HURTIGSTE eller
BEDSTE) for den næste kopi.
Tryk på
Kvalitet
og
NORMAL
HURTIGSTE Hurtig kopieringshastighed og laveste blækforbrug. Brug
HURTIGSTE til at spare tid (dokumenter, der skal
korrekturlæses, store dokumenter eller mange kopier).
eller
BEDSTE
1
2
3
4
Anbefalede tilstand for almindelige udskrifter. God kopikvalitet
med rimelig kopieringshastighed.
Brug denne tilstand til at kopiere nøjagtige billeder som f.eks.
fotografier. BEDSTE bruger den højeste opløsning og den
langsomste hastighed.
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Quality.
Tryk på
eller
for at vælge kopikvalitetopløsning, og tryk så på Menu/Set.
Tryk på Mono Copy eller Colour Copy—ELLER—Tryk på
indstillinger.
eller
for flere
Sådan bruges Valg-tasten
Tryk på Valg
Menuvalg
Valg
Fabriksindstilling
ANT. KOPIER
ANT. KOPIER:
01
PAPIRTYPE
ALMINDELIG/
INKJET/GLITTET
(4-FARVE eller
3-FARVE)/
TRANSPARENT
ALMINDELIG
LYSSTYRKE
–
KOPI
Tasten Options ændrer indstillingerne for antallet af kopier, papirtype, lysstyrke,
forstørrelse/formindskelse og specialkopier men kun for den næste fax.
+
–
FORSTR/FMINDSK
50%/78%/94%/100%/
104%/150%/200%/
MAN
100%
SPECIAL
2 I 1*/FRA
*(gælder kun sort/hvid)
FRA
+
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kopiering
49
Papirtype
Du kan kun ændre indstillingen af papirtype for den næste kopi.
1
2
3
4
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
5
Hvis du valgte GLITTET, tryk på
tryk så på Menu/Set.
Tryk på Options.
Tryk på
eller
for at vælge PAPIRTYPE, og tryk så på Menu/Set.
Tryk på
eller
for at vælge den type papir du bruger (ALMINDELIG, INKJET,
GLITTET eller TRANSPARENT), og tryk på Menu/Set.
eller
for at vælge 4-FARVE eller 3-FARVE, og
Udskriftskvaliteten for sort blæk varierer afhængig af hvilken type glittet papir du
bruger. Sort blæk bruges, når du vælger 4-FARVE. Hvis det glittede papir du
bruger afviser sort blæk, skal du vælge 3-FARVE, der simulerer sort blæk ved at
kombinere de tre blækfarver.
6
Tryk på Mono Copy eller Colour Copy—ELLER—Tryk på
indstillinger.
eller
for flere
Kopilysstyrke
1
2
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Options og
eller
for at vælge
LYSSTYRKE, og tryk så på Menu/Set.
3
Tryk på
for at lave en lysere kopi—ELLER—Tryk på
tryk så på Menu/Set.
4
Tryk på Mono Copy eller Colour Copy—ELLER—Tryk på
indstillinger.
–
+
for at lave en mørkere kopi, og
eller
for flere
Forstør/Formindsk kopier
1
2
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
3
Tryk på
eller
for at vælge et forstørrelses- eller formindskelsesforhold, og tryk på
Menu/Set.
Du kan formindske til 94%, 78% eller 50% af originalens størrelse
—ELLER—
Du kan forstørre til 104%, 150% eller 200%
—ELLER—
Du kan vælge MAN og trykke på Menu/Set, og så bruge opringningstastaturet til at indtaste et
forstørrelses- eller formindskelsesforhold mellem 25% og 400%, og så trykke på Menu/Set.
Tryk f.eks. på 5, 3 for at skrive 53%.
4
Tryk på Mono Copy eller Colour Copy—ELLER—Tryk på
indstillinger.
50
Tryk på Options og tryk
Menu/Set.
eller
for at vælge FORSTR/FMINDSK, og tryk så på
eller
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 10
for flere
Specialkopiindstillinger (Ikke mulig med farvekopi)
Du kan spare papir ved at kopiere to sider over på en enkelt side.
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Options og
Tryk på
eller
eller
for at vælge SPECIAL, og tryk så på Menu/Set.
for at vælge 2 I 1, og tryk så på Menu/Set.
Tryk på Mono Copy—ELLER—Tryk på
eller
for flere indstillinger.
2-i-1
1
2
1 2
Specialkopiindstillinger er ikke mulig med formindskede, forstørrede eller
farvekopier.
KOPI
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kopiering
51
Ændring af standardkopiindstillinger
Tryk på Menu/Set, 3 for at ændre standardindstillingerne for kopitilstand. Disse indstillinger
forbliver i kraft, indtil du ændrer dem igen ved at trykke på Menu/Set.
Ved at trykke på et nummer kan du justere kvalitet-, farve- og kontrastkopiindstillingerne som vist
i den efterfølgende oversigt. Tryk på
eller
for at flytte gennem valgene for hver indstilling.
Tryk på Menu/Set for at gemme dit valg. Tryk på Stop/Exit—ELLER—Tryk på
for at vælge
den næste indstilling, du ønsker at ændre.
Tryk på Menu/Set og 3.
KVALITET:NORMAL
1.KVALITET
KVALITET:HURTIG
KVALITET:BEDSTE
2.FARVEJUSTERING
1.RØD
R: –
+
2.GRØN
G: –
+
3.BLÅ
B: –
+
–
3.KONTRAST
+
: er standard
Vælg kopikvalitet
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 3, 1.
Tryk på
eller
for at vælge kopikvalitet (NORMAL, HURTIG eller BEDSTE) og tryk
på Menu/Set, når displayet viser dit valg.
Tryk på Stop/Exit.
Farvejustering
1
2
Tryk på Menu/Set, 3, 2.
Lys
Tryk på
eller
på Menu/Set.
for at vælge RØD, GRØN, eller BLÅ, og tryk
R:–
+
3
G:–
+
Tryk på
eller
Menu/Set.
for at justere graden af farve, og tryk på
B:–
+
4
52
Vend tilbage til trin 2 for at vælge næste farve—ELLER—Tryk på
Stop/Exit.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 10
Mørk
Kopikontrast
Du kan vælge kontrastindstillingen for en kopi. Større kontrast kan hjælpe et billede til at se skarpere
og mere levende ud. Denne funktion er kun mulig ved farvekopiering.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 3, 3.
Tryk på
for at reducere kontrasten—ELLER—Tryk på
Tryk på Menu/Set når skærmen viser din indstilling.
for at øge kontrasten.
Tryk på Stop/Exit.
Lovmæssige begrænsninger
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kopiering
53
KOPI
Farvereproduktion af visse dokumenter er ulovligt og kan resultere i enten kriminel eller civil
ansvarlighed. Denne meddelelse er tænkt som en vejledning snarere end en komplet liste over alle
mulige forbud. Hvis du er i tvivl, foreslår vi, at du henvender dig til myndighederne i dit eget land
for at få at vide om det er lovligt at kopiere visse dokumenter.
Efterfølgende er nogle eksempler på dokumenter, der ikke bør kopieres:
Pengesedler.
Obligationer og andre gældsbeviser.
Depositumscertifikater.
Hærens papirer eller indkaldelse til militærtjeneste.
Pas.
Frimærker (annullerede og ikke annullerede).
Immigrationspapirer.
Dokumenter fra socialvæsnet.
Checks eller tratter trukket af regeringsagenturer.
Identifikationsdokumenter, -emblemer eller distinktioner.
Licenser og ejerskabsbeviser til motorkøretøjer.
Værker med ophavsret må ikke kopieres, men dele af et værk med ophavsret kan kopieres til
“personligt brug”. Mere end en kopi vil indikere uretmæssig brug.
Kunstværker skal betragtes på samme måde som værker med ophavsret.
11 Sådan bruges maskinen som printer
Funktioner
Multifunktionscentret tilbyder mange funktioner, som du også kan finde i en ink-jet-printer af høj
kvalitet.
Hurtig udskrivningshastighed—Ved at bruge kladdetilstand kan du udskrive op til 8 sider per
minut i fuld farve, og op til 10 sider per minut i sort.
Enestående udskrifter af høj kvalitet—Udskrivning med 2400 x 1200 dpi opløsning på glittet
papir giver dig den højeste opløsningsudskrift.
Detaljeret udskrift—Du kan bruge 2 i 1, udskrivning med vandmærke, farveforbedringsteknologi
og andre funktioner til fremstilling af udskrifter i fremragende kvalitet.
Lave driftsomkostninger—Når du løber ud af en bestemt farve blæk, behøver du kun udskifte den
patron, der er tom.
Tovejs parallel grænseflade —Den parallelle grænseflade muliggør tovejs (IEEE 1284
overensstemmende) kommunikation med din computer.
USB—Universel Seriel Bus-grænseflade for hurtig kommunikation med din computer.
Lige papirbane—Maskinen kan bruge forskellige typer papir: Almindeligt papir, ink-jet-papir,
glittet papir, transparenter og kuverter. Når du bruger det rette papir mindskes risikoen for papirsalat.
Printerdriver
Du kan ændre følgende printerindstillinger, når du udskriver fra computeren:
■ Kvalitet (Hastighed) /medie
■ Farvetilpasning
■ Raster
■ Farveforstærkning
■ Hurtig kladdetilstand
■ Vandmærke
■ Udskriv dato og klokkeslæt
Valg af den rette slags papir
For at du kan få udskrifter af høj kvalitet med maskinen, er det meget vigtigt at vælge den rette slags
papir. Se Papir, side 137 før du vælger og køber papir til maskinen.
54
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 11
Universalarkføder
Universalarkføderen kan tage almindeligt papir, ink-jet-papir, glittet papir, transparenter og
kuverter. Når maskinen modtager data fra din computer, begynder den udskrivningsprocessen ved
at tage papir fra universalarkføderen.
1
2
Vælg printkommandoen fra din pc.
3
4
Hvis der er flere sider, begynder maskinen at udskrive næste side automatisk.
Din pc sender en udskrivningskommando og data til maskinen. Displayet viser MODTAGER
DATA.
Når maskinen er færdig med at udskrive alle data, vender den tilbage til at vise dato og
klokkeslæt.
Du kan vælge papirkilde, papirstørrelse og retning i dit softwareprogrammel. Hvis
din software ikke understøtter din egen papirstørrelse, vælges næste større
papirstørrelse. Justér så udskrivningsområdet ved at ændre højre og venstre
margin i dit softwareprogrammel.
Samtidig udskrivning/faxafsendelse
Maskinen kan udskrive data fra din computer, mens den sender en fax i hukommelsen, eller mens
den scanner information til computeren. Men når maskinen kopierer eller modtager en fax på papir,
pauserer den pc-udskrivningen, og genoptager den, når kopieringen eller faxmodtagelsen er fuldført.
Faxafsendelse fortsætter under pc-udskrivning.
Printerfunktionstaster
Hvis displayet viser REST DATA, kan du slette data, der stadig er i hukommelsen ved at trykke på
Stop/Exit.
Blæktast
Når du trykker på Ink, visr LCD’et:
1.RENSNING
Hvis du har problemer med en af blækfarverne, skal
2.UDSKIFT BLÆK
skrivehovederne muligvis renses. (Se Fejlfinding og
vedligeholdelse, side 112.)
Hvis du fik en fejlmeddelese NÆSTEN TOM XXXX eller BLÆK TOM XXXX, bliver du nødt
til at udskifte blækpatronen for vedkommende farve. (Se Fejlfinding og vedligeholdelse, side 112.)
Kontrol af udskriftskvaliteten
Hvis du ønsker at kontrollere udskriftskvaliteten, og finde ud af hvordan du kan forbedre den, se
Sådan forbedres udskriftskvaliteten, side 122.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges maskinen som printer
55
PRINTER/SCANNER
Stop/Exit tast
12 Printerdriver-indstillinger
(gælder kun Windows®)
Sådan bruges Brother MFC-580 Printerdriver
En printerdriver er software, der oversætter data fra det format, der bruges af en computer til det
format en given printer kræver, ved brug af et printer-kommandosprog eller et
sidebeskrivelsessprog.
Printerdriverne findes på den medfølgende cd-rom. Den seneste printerdriver kan downloades fra
Brother Solutions Centre på http://solutions.brother.com
Skærmbilledet, der vises i dette afsnit, er fra Windows ® 98. Skærmbillederne på
din pc kan variere afhængig af hvilket Windows ® styresystem du bruger.
For mere detaljeret information kan du besøge on-line hjælp i printerdriveren.
Papirfanen
Papirfanen giver dig mulighed for at opstille Papirstørrelse, Papirkilde, Papirtykkelse,
Orientering, Skaléring, og Kopi/Sideorden.
Du kan åbne Brother printerdriveren ved at vælge Print fra Filmenuen. I dialogboksen Print, vælg
Brother MFC-580 fra rullelisten Navn. Klik på Egenskaber knappen. Dialogboksen Egenskaber
for Brother MFC-580 on BRMFC: vises:
3
1
2
Vælg Anvend knappen for at anvende de indstillinger, du valgte. Du kan vende tilbage til
standardindstillingerne ved at klikke på Standard knappen og så klikke på Anvend knappen.
1. Vælg Papirstørrelse og Orientering.
2. Vælg antal kopier, Kopier, og medietype Sideorden.
3. Vælg Papirtykkelse, Skaléring og Papirkilde.
56
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 12
Papirstørrelse
Valget af papirstørrelse giver et bredt udvalg af standardpapirstørrelser, eller du kan endog definere
dine egne størrelser, lige fra 3,5 x 5" til 8,5 x 14". Klik på ikonen for at vælge den ønskede
papirstørrelse.
Orientering
Orientering vælger placeringen for det dokument, der skal udskrives (Portræt eller Landskab).
Kopi/Sideorden
Kopier
Kopier udvalget angiver antallet af kopier, der vil blive udskrevet.
Sortér
Sortér valgmuligheden er aktiv, hvis der er valgt mere end én kopi. Når dette afkrydsningsfelt er
afkrydset, udskrives der et helt sæt af dokumentet, hvorpå dette gentages for det antal kopier, du har
valgt. Hvis der ikke er et kryds i feltet, udskrives hver enkelt side i det antal kopier, du valgte, før
den næste side udskrives.
Omvendt orden
Omvendt orden udskriver siderne i dit dokument i omvendt rækkefølge.
PRINTER/SCANNER
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Printerdriver-indstillinger (gælder kun Windows®)
57
Papirtykkelse
Afhængig af hvor tykt det papir, du bruger, er kan du forbedre udskriftskvaliteten ved at vælge den
rette tykkelse. Denne indstilling tilvejebringer den bedste placering af papiret, der skal udskrives på.
Hvis du f.eks. var i gang med at udskrive på tyndt papir, ville du vælge Tyndt i Papirtykkelse
udvalget for at opnå den bedste papirhåndtering og forbedret udskrift for den type papir.
Normal
Tyndt
Tykt
Tykkere
Skaléring
Skaleringsfunktionen formindsker eller forstørrer dit dokument fra 50% til 200%. Fra
rullegardinboksen kan du vælge blandt de allerede fastlagte indstillinger eller en fri indstilling. Du
kan også vælge 2 i 1 udskrivning til at udskrive to sider på et enkelt stykke papir.
For Windows NT® Workstation 4.0 og Windows® 2000 Professional kan du også
vælge 4 i 1 udskrivning.
Papirkilde
Rullegardinmenuen Papirkilde giver dig mulighed for at vælge mediekilden du bruger.
Føder
Manuel indføring
58
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 12
Kvalitet/Farve-fanen
Kvalitet/Farve fanen omfatter Kvalitet, Medie type, Dokument type, Farve/Mono indstillinger,
Bi-direktional udskrift indstillinger og Hurtig Kladde Mode. Alle disse valg er konstrueret til at
tilbyde den bedste kvalitet udskrift for dine dokumenters behov.
Vælg Anvend knappen for at anvende din valgte indstilling. Du kan vende tilbage til
standardindstillingerne ved at klikke på Standard knappen, og så klikke på Anvend knappen.
Kvalitet
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Printerdriver-indstillinger (gælder kun Windows®)
59
PRINTER/SCANNER
Kvalitetsvalget giver dig mulighed for at vælge den udskriftsopløsning, du vil bruge til dit
dokument. Der er sammenhæng mellem udskriftskvaliteten og hastigheden. Jo højere kvalitet, jo
længere tager det at udskrive dokumentet. De tilgængelige kvalitetsvalg varierer, afhængigt af
medievalget.
■ Kladde
Den hurtigste udskrivningstilstand med det lavest blækforbrug. Brug denne tilstand til at
udskrive omfattende dokumenter eller dokumenter der blot skal korrekturlæses.
■ Normal
Anbefalede tilstand for almindelige udskrifter.
■ Fin
Bedre udskriftskvalitet end normalt og hurtigere udskriftshastighed end Superfin.
■ Superfin
Brug denne tilstand til at udskrive nøjagtige billeder som f.eks. fotografier. Da udskriftsdataene
er meget større end normal tilstand, er behandlingstiden, dataoverførselstiden og
udskrivningstiden længere.
Medie
For at opnå de bedste udskriftsresultater, bør mediet, der skal udskrives på, vælges i driveren.
Maskinen ændrer måden den placerer punkter på afhængig af den valgte medietype.
Papirtype
Anbefalede udskriftskvalitet
Almindeligt papir
Normal
Ink-jet-papir
Fin
Glittet papir (4 farvet)
Superfin
Glittet papir (3 farvet)
Superfin
Transparenter
Fin
Transparenter (spejlvendt)
Fin
Udskriftskvaliteten for sort blæk varierer afhængig af hvilken type glittet papir du
bruger. Sort blæk bruges, når du vælger Glittet papir (4 farver). Hvis det glittede
papir du bruger afviser sort blæk, skal du vælge Glittet papir (3 farver), der
simulerer sort blæk ved at kombinere de tre blækfarver.
Dokument
Printerdriveren vælger den mest egnede farvetilpasningsmetode afhængig af dokumenttypen.
Generelt udskrives tekst og business-grafik mere livlige og fotografiske billeder blødere.
■ Auto
Printerdriveren vælger automatisk dokumenttypen.
■ Foto
Vælg denne tilstand til fotografier.
■ Grafik
Vælg denne tilstand for dokumenter, der indeholder tekst eller business-grafik (diagrammer
eller clip-art).
■ Bruger
Hvis du ønsker at vælge farvetilpasning og rastermetode manuelt, skal du vælge denne tilstand.
60
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 12
Farvetilpasning
Du kan vælge farvetilpasningsmetoden manuelt. Vælg den der er bedst til dit dokument.
■ Monitortilpasning
Velegnet til fotografier. Farven justeres, så den svarer mest muligt til pc-monitorens.
■ Livlige farver
Velegnet til business-grafik som f.eks. tabeller, grafer og tekst. Farven justeres til at give mere
livlige farver.
(For Windows 95/98/98SE/Me brugere)
(For Windows 2000 Professional/
Windows NT4.0 brugere)
Brugerindstilling
Du kan tilpasse dine indstillinger ved at vælge typen af raster eller farveforbedring.
PRINTER/SCANNER
Rastermønster
Maskinen kan bruge adskillige metoder til at arrangere, hvor punkterne skal placeres for at udtrykke
raster. Der bruges nogle allerede definerede mønstre til placering af punkter, og du kan vælge,
hvilken der skal bruges til dit dokument. Vælg den rette metode.
■ Foto
Denne metode skaber bløde raster, så det egner sig til fotografier. Det tager længere tid at
behandle dataene, men det kan udtrykke flere rasterniveauer og skaber mere naturlige billeder.
■ Klyng
Dette er velegnet til business-grafik som f.eks. tabeller, grafer og tegninger, da det giver
skarpere udskrifter. Behandlingstiden er desuden kortere.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Printerdriver-indstillinger (gælder kun Windows®)
61
Farveforbedring
Valg af farveforbedring TIL aktiverer funktionen farveforbedring. Denne funktion analyserer dit
billede for at forbedre kvaliteten af skarphed, hvidbalance og farvedensitet. Denne proces kan vare
flere minutter, afhængigt af billedets størrelse, hastigheden og RAM-hukommelsen i din computer.
■ Farveforbedring til
Indstiller farven i billedet med henblik på bedre udskriftskvalitet. Udskrivningstiden er længere
med farveforbedring indstillet på TIL.
■ Skarphed
Denne indstilling forbedrer et billedes detaljer. Det er lige som en finindstilling af fokus i et
fotografiapparat. Hvis billedet er lidt ude af fokus, kan man ikke klart se de fine detaljer i et
billede.
■ Farvedensitet
Dette justerer den samlede mængde farve i et billede. Du kan øge eller reducere farvemængden
i et billede for at forbedre et billede, der kan syne udvasket eller svagt.
■ Hvidbalance
Dette justerer nuancerne i et billedes hvide sektioner. Lyset, kamearindstillingerne og andre ting
påvirker det hvides udseende. De hvide sektioner i et billede kan syne let lyserøde, gule eller
andre farver. Ved at bruge denne justering kan du korrigere denne effekt og få de hvide sektioner
til at se rigtigt hvide ud.
■ Lysstyrke
Ændrer lysstyrken på hele billedet til at være lysere eller mørkere. Hvis du flytter rullepanelet
til venstre, gør det billedet mørkere, og hvis du flytter rullepanelet til højre, gør det billedet
lysere.
■ Kontrast
Ændrer kontrasten i et billede. Mørkere sektioner bliver mørkere og lysere sektioner bliver
lysere, efterhånden som du øger kontrasten. Øg kontrasten, når du ønsker at et billede skal være
klarere. Reducer kontrasten, når du ønsker at et billede skal være mere nedtonet.
■ Rød
Øger den røde farves intensitet, så hele billedet bliver mere rødt.
■ Grøn
Øger den grønne farves intensitet, så hele billedet bliver mere grønt.
■ Blå
Øger den blå farves intensitet, så hele billedet bliver mere blåt.
Farve/Mono
Dette gør det muligt at udskrive et farvedokument i sort.
62
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 12
Bi-direktional udskrift
Når tovejsudskrivning vælges, udskriver skrivehovederne i begge retninger og tilbyder hurtigere
udskrivningshastigheder. Når dette ikke er valgt, udskriver skrivehovedet kun i én retning, hvilket
giver en højere udskriftskvalitet.
Hurtig kladde Mode
Du kan udskrive langt hurtigere end monokladdetilstand ved kun at bruge farverne sort og cyan.
Avanceret fanen
PRINTER/SCANNER
Vælg Anvend knappen for at anvende de indstillinger, du valgte.Du kan vende tilbage til
standardindstillingerne ved at klikke på Standard knappen, og så klikke på Anvend knappen.
Du kan ændre faneindstillingerne ved at vælge en af følgende ikoner:
• Vandmærke
• Enhedens funktioner
Vandmærke
Hvis du vil placere et logo eller tekst i dit dokument som vandmærke, skal du bruge en bitmap-fil
eller tekst, som du har oprettet som din kildefil, eller vælge et af de forudindstillede vandmærker.
Udskriv vandmærke
Funktionen Udskriv vandmærke tilbyder følgende udskrivningsvalg:
På alle sider
Kun på første side
Fra anden side
Brugerdefineret
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Printerdriver-indstillinger (gælder kun Windows®)
63
I baggrunden
Med funktionen I baggrunden krydset af, vil vandmærket blive udskrevet bag dokumentet på siden.
Hvis funktionen ikke er krydset af, vil vandmærket blive udskrevet oven på dokumentet.
Vandmærkestil
Du kan ændre størrelsen og Placering af vandmærket på siden ved at vælge vandmærket og klikke
på Redigér knappen. Hvis du ønsker at tilføje et nyt vandmærke, skal du klikke på Ny knappen og
vælge Tekst eller Bitmap fra Vandmærkestil.
Vandmærketekst
Indtast Vandmærketekst i tekstboksen, og vælg Skrifttype, Størrelse, farve og Stil.
Vandmærke bitmap
Indtast filnavn og adresse på dit bitmap-billede i Filer boksen eller Gennemse for filadressen. Du
kan også indstille skaleringsstørrelsen på billedet.
Placering
Positionsindstillingerne tilbyder kontrol med, hvor vandmærket kan placeres på siden.
64
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 12
Enhedens funktioner
Indstil Udskriv dato og klokkeslæt som printerfunktionen:
Udskriv dato og -tidspunkt
Når funktionen Udskriv dato og -tidspunkt er aktiveret, udskrives dato og klokkeslæt, som det
vises på dit systemur, automatisk på dokumentet.
PRINTER/SCANNER
Klik på knappen Indstilling for at ændre Dato og Tid i Format, Placering og Skrifttype. Hvis du
vil have en baggrund med dato og klokkeslæt, skal du vælge Ugennemsigtig. Når Ugennemsigtig
er valgt, kan du klikke på knappen farve for at ændre farven på baggrunden for dato og klokkeslæt.
Den dato og det klokkeslæt, der angives i udvalgsboksen, repræsenterer det
format, der vil blive udskrevet. Faktiske dato og klokkeslæt, der udskrives på dit
dokument hentes automatisk fra indstillingen på din computer.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Printerdriver-indstillinger (gælder kun Windows®)
65
Support
Fanen, Support, giver oplysninger om driverversionen. Endvidere findes links til Brother Solution
Center og Websteder med driveropdateringer.
Klik på Support-fanen for at se følgende skærmbillede:
Web Opdatér
Web Opdatér kontrollerer Brother’s Websted for opdaterede drivere og downloader og opdaterer
automatisk driveren på din computer.
Brother Solutions Center
Brother Solutions Center er en website, der tilbyder information om dit Brother produkt inklusive
Ofte stillede spørgsmål (FAQ’er), brugsvejledninger, driveropdateringer og tips om brug af
maskinen.
66
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 12
13 Sådan bruges Windows -baseret Brother Kontrol Center
®
(gælder kun Windows®)
Brother Kontrol Center
Brother Kontrol Center er hjælpeprogrammel, der vises på pc-skærmen, når der lægges papir i
ADF’en. Dette giver dig med nogle få klik på musen nem adgang til de oftest anvendte programmer.
Hvis du bruger Kontrol Center elimineres behovet for manuelt at igangsætte de specifikke
programmer.
Brother Kontrol Center tilvejebringer tre funktionskategorier:
1. Scanning direkte til en fil, e-mail, tekstbehandlings- eller grafikprogram efter ønske
2. Kopifunktioner.
3. Pc-faxning med Brother PC Fax software.
PRINTER/SCANNER
AutoLoad Brother Kontrol Center
Kontrol Center er i første omgang konfigureret til automatisk indlæsning hver gang Windows ®
starter. Når Kontrol Center indlæses, vises Kontrol Center
ikonen på proceslinien. Hvis du ikke
ønsker automatisk indlæsning af Kontrol Center, kan du slukke for automatisk indlæsning.
Hvis Kontrol Center
ikonen ikke vises i opgavelinien, bliver du nødt til at
starte dette programmel. Fra Start menuen vælg Programs, PaperPort,
dobbeltklik på Brother SmartUI PopUp.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Windows®-baseret Brother Kontrol Center (gælder kun Windows®)
67
Sådan slukker du for automatisk indlæsning
1
2
Venstreklik på Kontrol Center
3
Fjern afkrydsningen fra Indlæs pop-up automatisk indstillingen.
ikonen, og klik på Show.
Når Kontrol Center hovedskærmen vises, skal du venstreklikke på Konfiguration
Kontrol Center knappen. Der vises så en dialogboks med et afkrydsningsfelt med etiketten
“Indlæs pop-up automatisk”:
Sådan bruges scannertasten med Windows
pc
Hvis du har tilsluttet en Macintosh, fungerer Scan to tasten ikke med din
computer. (Se Sådan bruges Brother MFC’en med en ny Power Macintosh® G3,
G4 eller iMac™/iBook™, side 100.)
Du kan bruge Scan to tasten på kontrolpanelet til at scanne
dokumenter fra ADF’en til tekstbehandler-, grafik eller e-mailprogrammer. Fordelen ved at bruge Scan to tasten er, at du
undgår de museklik, der er nødvendige for at scanne fra din pc.
Før du kan bruge Scan to tasten på kontrolpanelet, skal du først have tilsluttet maskinen til din
Windows® baserede pc og have indlæst de relevante Brother Drivere for din version af Windows ®.
Når du er klar til at bruge Scan to tasten, skal du sikre dig, at Brother Kontrol Center programmet
kører på din pc.
68
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 13
Scan til billede
Du kan scanne et billede ind i dit grafikprogram til visning og redigering.
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Scan to.
Tryk på
eller
for at vælge SCAN TIL BILLEDE, og tryk så på Menu/Set.
Maskinen vil scanne originalen og sende et farvebillede til grafikprogrammet.
Scan til OCR
Hvis dit dokument er tekst, kan du få det konverteret automatisk med ScanSoft ™ TextBridge® til en
redigerbar tekstfil, og så vist i dit tekstbehandlingsprogram til yderligere redigering.
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Scan to.
Tryk på
eller
for at vælge SCAN TIL OCR, og tryk så på Menu/Set.
Maskinen scanner originalen og udfører OCR i ScanSoft™ TextBridge®, hvorpå den viser
resultatet i tekstbehandlingsprogrammet til visning og redigering.
Scan til e-mail
Du kan scanne enten sort/hvide eller farvede dokumenter til dit e-mail-program som en
filvedhæftning. Selv om Brother Kontrol Center kan konfigureres til at sende kun sort/hvide filer
eller farvefilvedhæftninger på et givet tidspunkt, kan du nemt ændre denne indstilling. (Se Scan til
e-mail, side 74.)
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Tryk på Scan to.
Tryk på
eller
for at vælge SCAN TIL E-MAIL, og tryk så på Menu/Set.
Maskinen scanner dokumentet, opretter en vedhæftet fil, og starter dit e-mail-program, mens
den viser den nye meddelelse, der venter på at blive adresseret.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Windows®-baseret Brother Kontrol Center (gælder kun Windows®)
69
PRINTER/SCANNER
1
2
3
Brother Kontrol Center funktioner
Automatisk Konfiguration
I løbet af installeringsprocessen checker Kontrol Center dit system for at fastlægge
standardprogrammerne for e-mail, tekstbehandling og grafikfremviser/-redigeringen. Hvis du f.eks.
bruger Outlook som dit standard e-mail-program, opretter Kontrol Center automatisk en kæde og en
scannerprogramknap for Outlook.
Du kan ændre et standardprogram ved at højreklikke på en af scannerknapperne i Kontrol Centret
og vælge et andet program. F.eks. kan du ændre en scannerknap fra MS Word
MS Word Pad
til
ved at ændre programmet, der står på listen for Tekstbehandling.
Scannerfunktioner
Scan til fil—kan du scanne direkte til en fil med to museklik. Du kan ændre filtypen,
destinationsbiblioteket og filnavnet som nødvendigt.
Scan til e-mail—giver dig mulighed for med blot to klik på musen at scanne en side eller et dokument
direkte ind i et e-mail-program som en standardvedhæftning. Du har mulighed for at vælge filtype
og opløsning for den vedhæftede fil.
Send scanning til tekstbehandling—giver dig mulighed for at scanne en side eller et dokument, køre
ScanSoft TextBridge OCR og indsætte teksten (ikke grafikken) i en tekstbehandlingsfil med blot to
klik på musen. Du har mulighed for at vælge det tekstbehandlingsprogram, det skal sendes til som
f.eks. Word Pad, MS Word, Word Perfect, osv.
Brugerdefineret kanp—lader dig scanne en side direkte ind i et grafikfremviser-/redigeringsprogram. Du kan vælge destinationsprogrammet som f.eks. MS Paint eller Corel
PhotoPaint.
70
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 13
Kopifunktioner
Kopi—lader dig bruge din pc og en hvilken som helst Windows® printerdriver til udvidede
kopieringsfunktioner. Du kan scanne siden på Brother MFC’en og udskrive kopierne ved brug af
funktionerne i Brother MFC’en printerdriver—ELLER—du kan sende kopieringsresultatet til en
hvilken som helst Windows® printerdriver installeret på pc’en.
Pc-fax funktioner
Send en fax—lader dig scanne et billede eller en tekstoriginal og automatisk sende et billede som en
fax fra pc’en ved at bruge Brother PC Fax software.
Scannerindstilling
Når pop-up-skærmen vises, kan du gå ind i Skannerindstilling.
Klik på Konfiguration
ikonen øverst til højre på Brother Kontrol Center-skærmen
—ELLER—Klik på Ret indstillinger… knappen på Konfiguration-skærmbillederne.
PRINTER/SCANNER
Globale indstillinger
Indlæs pop-up automatisk—Klik på dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at indlæse Brother
Kontrol Center, når du starter din computer.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Windows®-baseret Brother Kontrol Center (gælder kun Windows®)
71
Opstilling af scannerkonfigurationer
Pop-up-programmet gemmer otte forskellige scanningstilstande. Hver gang du scanner et dokument,
vælger du den mest relevante scanningstilstand blandt følgende:
Faxer, arkivering og kopiering
Tekst til OCR
Fotografier
Fotografier (høj kvalitet)
Fotografier (hurtig scanning)
Brugerdefineret
Kladdekopi
Fin kopi
Hver enkelt tilstand har sit eget sæt gemte indstillinger. Du kan beholde de fabriksindstillede
standarder eller ændre dem når som helst:
Opløsning—Vælg den scanningsopløsning, du oftest bruger.
Farvetilstand—Fra rullegardinlisten
Scanningsstørrelse—Fra rullegardinlisten
Lysstyrke—Før justeringen fra 0% til 100%
Kontrast—Før justeringen fra 0% til 100%
Klik på OK for at gemme ændringerne. Hvis du laver en fejl eller senere beslutter at vende tilbage
til den oprindelige standardindstilling, skal du blot klikke på Gendan standarder knappen, når
scanningstilstanden vises.
Adgang til scannerkonfigurationsskærmen:
1
2
3
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Højreklik på den relevante Kontrol Center knap for at vise Konfigurations, og klik så på den.
Konfigurationsskærmen for Kontrol Center knappen vises.
Gem dine indstillinger ved at trykke på OK knappen—ELLER—for at vende tilbage til de
fabriksindstillede standarder ved at trykke på Gendan standarder knappen.
Udfør en funktion fra Brother Kontrol Center skærmen.
Hvis du ser dette skærmbillede, betyder det, at du har venstreklikket på en knap på skærmen Kontrol
Center uden først at sætte et dokument i ADF’en.
Læg dokumentet i Brother maskinens ADF, og klik på OK for at vende tilbage til Kontrol Center
skærmbilledet.
72
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 13
Scan til fil
Scannerindstilling
Fra rullegardinlisten skal du vælge den scanningstilstand, der er den rette for filtypen: Faxer,
arkiverer og kopierer; Tekst til OCR; Fotografier; Fotografier (høj kvalitet); Fotografier (hurtig
scanning); Brugerdefineret; Kladdekopi eller Fin kopi.
Du kan ændre indstillingerne for denne tilstand ved at klikke på Ret indstillinger… knappen.
Destinationsmappe
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Windows®-baseret Brother Kontrol Center (gælder kun Windows®)
73
PRINTER/SCANNER
PaperPort-mappe—Vælg dette afkrydsningsfelt for at scanne dokumentet til PaperPort-mappen.
Anden mappe—Vælg dette afkrydsningsfelt for at scanne dokumentet som en anden filtype og/eller
til et andet bibliotek/en anden mappe.
Fil—Hvis du valgte Anden mappe, fra rullegardinlisten, skal du vælge filtype:
PaperPort filer (*.MAX)
Self Viewing filer (*.EXE)
PaperPort 5.0 filer (*.MAX)
PaperPort 4.0 filer (*.MAX)
PaperPort 3.0 filer (*.MAX)
Windows Bitmap (*.BMP)
PC Paintbrush (*.PCX)
Multi-page PCX (*.DCX)
JPEG Image filer (*.JPG)
TIFF-Ukomprimeret (*.TIF)
TIFF Gruppe 4 (*.TIF)
TIFF Klasse F (*.TIF)
Multi-Page TIFF-Ukomprimeret (*.TIF)
Multi-Page TIFF Gruppe 4 (*TIF)
Multi-Page TIFF Klasse F (*TIF)
PDF filer (*.PDF)
Bærbar netvarksgrafik (*.PNG)
FlashPix (*.FPX)
HFX Fax filer (*.HFX)
Du kan søge i dit system efter biblioteket og mappen, du ønsker, ved at klikke på Gennemse…
knappen. Klik på OK for at gemme indstillingerne.
Scan til e-mail
Scannerindstilling
Fra rullegardinlisten skal du vælge den scanningstilstand, der er den rette for filtypen: Faxer,
arkiverer og kopierer; Tekst til OCR; Fotografier; Fotografier (høj kvalitet); Fotografier (hurtig
scanning); Brugerdefineret; Kladdekopi eller Fin kopi.
Du kan ændre indstillingerne for denne tilstand ved at klikke på Ret indstillinger… knappen.
E-mailprogram
E-mailprogram—Fra rullegardinlisten skal du vælge dit e-mailprogram.
E-mailindstillinger…—Klik på E-mailindstillinger… knappen for at opstille kæder.
Vinduet for Kædepræferencer vises:
74
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 13
Vedhæftede filer
Konverter ikke filer—Klik på dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke ønsker at ændre
vedhæftningsfilens type. Konverteringstilstanden vil ikke være disponibel (grålagt).
Konverter kun MAX-filer—Klik på dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at konvertere
vedhæftninger, der er PaperPort-filer.
Konverter alle filer når det er muligt—Klik på dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at ændre
filtypen for alle vedhæftninger.
Konverteringsindstillinger
Format
Kombiner alle filer til én fil, når det er muligt—Klik på dette afkrydsningsfelt for at kombinere
alle filer af samme type til en enkelt fil.
Konverter ikke-billedfiler til farve—Klik på dette afkrydsningsfelt for at konvertere alle filer, der
er blevet behandlet gennem OCR til farve.
Vis QuickSend-menu
Klik på dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at vinduet, Vælg QuickSend-modtager, skal vises,
når du vælger Scan til e-mail. Denne funktion fungerer alene med MAPI typen af e-mailprogrammer, som f.eks. Microsoft Exchange, Microsoft Outlook og Eudora.
QuickSend-liste
Du kan oprette en liste med e-mail-navne og -adresser, så de hurtigt kan vælges.
Klik på Ny knappen for at tilføje et navn til din QuickSend-liste. Din e-mail-telefonbog vises, så du
kan vælge gemte navne eller oprette nye:
PRINTER/SCANNER
Fremhæv navnene, du ønsker at tilføje til listen, og klik på Till knappen, klik så på OK for at vende
tilbage til vinduet, Kædepræferencer.
Fra vinduet, Kædepræferencer kan du fjerne et navn fra QuickSend listen ved at fremhæve navnet
og klikke på Slet knappen.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Windows®-baseret Brother Kontrol Center (gælder kun Windows®)
75
Scan til tekstbehandler
Scannerindstilling
Fra rullegardinlisten skal du vælge den scanningstilstand, der er den rette for filtypen: Faxer,
arkiverer og kopierer; Tekst til OCR; Fotografier; Fotografier (høj kvalitet); Fotografier (hurtig
scanning); Brugerdefineret; Kladdekopi eller Fin kopi.
Du kan ændre indstillingerne for denne tilstand ved at klikke på Ret indstillinger… knappen.
Tekstbehandling
Tekstbehandling—Fra rullegardinlisten skal du vælge den tekstbehandler, du ønsker at bruge.
Klik på Kædeindstillinger… knappen for at vise et skærmbillede til opstilling af en kæde til den
version af OCR og dokumentformat, som du ønsker at bruge:
76
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 13
OCR-pakke—Vælg TextBridge Classic OCR på rullegardinlisten, hvis du vil bruge den OCRpakke, der blev installeret sammen med Brother MFC-softwarepakken.
Klik på OCR-indstillinger… knappen for at vælge, hvorledes OCR-programmet læser siderne, du
scanner ind i tekstbehandlingsprogrammet.
Vinduet for kædepræferencer (Preferences) vises:
Vælg dine indstillinger, og klik på OK.
◆ Automatisk sideretning—Afmærk dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at
tekstbehandlingsprogrammet skal læse siden, som den er stillet op.
◆ Dekolonniseret udskrift—Afmærk dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at
tekstbehandlingsprogrammet skal læse hen over hele siden fra venstre mod højre.
Dokumentformat—Fra rullegardinlisten skal du vælge det filformat, du ønsker at bruge til dine
tekstbehandler- eller tekstdokumenter.
Brugerdefineret knap
PRINTER/SCANNER
Scannerindstilling
Fra rullegardinlisten skal du vælge den scanningstilstand, der er den rette for filtypen: Faxer,
arkiverer og kopierer; Tekst til OCR; Fotografier; Fotografier (høj kvalitet); Fotografier (hurtig
scanning); Brugerdefineret; Kladdekopi eller Fin kopi.
Du kan ændre indstillingerne for denne tilstand ved at klikke på Ret indstillinger… knappen.
Program
Program—Fra rullegardinlisten skal du vælge det program, du ønsker at tilføje til denne pop-upskærm.
Klik på Brugerdefinerede kædeindstillinger… knappen for at opstille kæder for dit
brugerdefinerede program.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Windows®-baseret Brother Kontrol Center (gælder kun Windows®)
77
Kopi
Scannerindstilling
Fra rullegardinlisten skal du vælge den scanningstilstand, der er den rette for filtypen: Faxer,
arkiverer og kopierer; Tekst til OCR; Fotografier; Fotografier (høj kvalitet); Fotografier (hurtig
scanning); Brugerdefineret; Kladdekopi eller Fin kopi.
Du kan ændre indstillingerne for denne tilstand ved at klikke på Ret indstillinger… knappen.
Kopiindstillinger
Kopier—Indtast det antal kopier du ønsker at udskrive.
Du kan ændre kopiindstillingerne ved at klikke på Kopiindstillinger… knappen.
Klik på OK knappen for at gemme Kopi indstillingerne.
78
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 13
Send en fax
Scannerindstilling
Fra rullegardinlisten skal du vælge den scanningstilstand, der er den rette for filtypen: Faxer,
arkiverer og kopierer; Tekst til OCR; Fotografier; Fotografier (høj kvalitet); Fotografier (hurtig
scanning); Brugerdefineret; Kladdekopi eller Fin kopi.
Du kan ændre indstillingerne for denne tilstand ved at klikke på Ret indstillinger… knappen.
FAX-indstillinger
Brother PC-FAX
FAX-opløsning—Fin (200 x 200)
Du kan ændre faxindstillingernen ved at klikke på FAX-indstillinger… knappen.
Skærmbilledet, Brother PC FAX Properties, vises:
2
Vælg Papirstørrelse og Papirretning (Stående eller Liggende) og klik på OK.
PRINTER/SCANNER
1
Du kan vende tilbage til standardindstillingerne ved at klikke på Standard
knappen.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Windows®-baseret Brother Kontrol Center (gælder kun Windows®)
79
14 Brug af ScanSoft PaperPort for Brother og ScanSoft TextBridge
™
®
™
ScanSoft™ PaperPort® for Brother er et dokumentstyringsprogram. Du bruger PaperPort ® til at vise
scannede dokumenter. PaperPort® har et avanceret og alligevel nemt at bruge arkiveringssystem, der
hjælper dig med at arkivere dine dokumenter. Du kan kombinere eller ‘stakke’ dokumenter med
forskelligt format til udskrivning eller arkivering. PaperPort® kan åbnes gennem PaperPort®programgruppen.
Den komplette ScanSoft™ PaperPort® brugervejledning inklusive ScanSoft™ TextBridge® OCR
findes i vejledningen på cd-rommen. Dette kapitel udgør blot en introduktion til grundfunktionerne.
Når du installerer MFC Software Suite, installeres ScanSoft™ PaperPort® for Brother og ScanSoft™
TextBridge® OCR automatisk samtidig.
Afinstallering af PaperPort® og ScanSoft™ TextBridge®
Vælg Start, Indstillinger, Kontrolpanel, Tilføj/fjern programmer og
Installer/Fjern program programfanen. Vælg PaperPort® fra listen, og klik på
Tilføj/Fjern...-knappen.
80
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 14
®
Visning af elementer i ScanSoft™ PaperPort® for Brother
PaperPort® tilvejebringer flere måder at se
elementer på:Skrivebordsvisning viser en
‘thumbnail’, et lille grafisk billede, der
repræsenterer hvert enkelt element på et
skrivebord eller i en mappe. Elementer i den
valgte mappe vises på PaperPort® Desktop. Du
kan se PaperPort® elementer (MAX filer) og
elementer, der ikke er PaperPort® elementer (filer
oprettet med andre programmer). Elementer, der
ikke er PaperPort® elementer, omfatter en ikon,
der angiver det program, der blev brugt til at
oprette elementet, elementer, der ikke er
PaperPort® elementer, repræsenteres af en lille
rektangulær ‘thumbnail’ og ikke af et faktisk
billede.
Sidelayout viser et nærbillede af en enkelt side,
og du kan åbne et PaperPort® element ved at
dobbeltklikke på det. Når bare du har det
relevante program på din computer til at vise det,
kan du også dobbeltklikke på et element, der ikke
er PaperPort®, for at åbne det.
Skrivebordet viser elementet
som en thumbnail
Organisering af elementer i mapper
PaperPort® har et arkiveringssystem, der er nemt at bruge, til arkivering af elementerne.
Arkiveringssystemet består af mapper og elementer, som du vælger at vise i Skrivebordsvisning.
Et element kan være PaperPort® eller ikke PaperPort®:
■ Mapperne arrangeres i en ‘træ’-struktur i mappebilledet. Du bruger denne rude til at vælge
mapper og se deres elementer i Skrivebordsvisning.
■ Du kan ganske enkelt trække og slippe et element ned i en mappe. Når mappen fremhæves,
slipper du museknappen, og elementet gemmes så i den mappe.
■ Mapper kan være ‘indlejrede’ — dvs. gemt i andre mapper.
■ Når du dobbeltklikker på en mappe, vises dens elementer (både PaperPort ® MAX-filer og andre
filer) på skrivebordet.
■ Du kan også bruge Windows® Stifinder til at styre mapperne og elementerne vist på
Skrivebordsvisning.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Brug af ScanSoft™ PaperPort® for Brother og ScanSoft™ TextBridge®
81
PRINTER/SCANNER
Sidebilledet viser hvert element
som en hel side
Kæder til mange andre programmer
PaperPort® genkender automatisk mange andre programmer på din computer og opretter en
“samarbejdskæde” til dem. Kædelinjen nederst på Skrivebordsvisning viser ikoner for de
sammenkædede programmer. Du kan bruge en kæde ved at trække et element ned på en af ikonerne
for at starte det program, der repræsenteres af ikonen. En typisk anvendelse af kædelinjen er at vælge
et element og derpå faxe det. Dette eksempel på en kædelinje viser flere programmer med kæder til
PaperPort®.
Hvis PaperPort® ikke automatisk genkender et af programmerne på din computer, kan du manuelt
oprette en kæde med kommandoen, Opret ny kæde. (se PaperPort ® hjælp for mere information om
oprettelse af nye kæder.)
Brug af ScanSoft™ TextBridge® OCR (Konvertering af billedtekst
til tekst du kan redigere)
Software ved:
ScanSoft™
ScanSoft™ TextBridge® OCR installeres automatisk, når du installerer PaperPort® på din computer.
PaperPort® kan hurtigt konvertere teksten på et PaperPort® element (som egentlig blot er et billede
af teksten) til tekst, du kan redigere med et tekstbehandlingsprogram. PaperPort ® bruger det optiske
tegngenkendelsesprogram ScanSoft™ TextBridge®, der kommer med PaperPort®—ELLER—
PaperPort® bruger dit program, hvis det allerede er på computeren. Du kan konvertere hele
elementet, eller du kan vælge blot en del af teksten til konvertering ved at bruge kommandoen
Kopier som tekst.
Hvis du trækker et element over på en ikon for tekstbehandlerkæden startes PaperPort ®’s
indbyggede OCR-program, eller du kan bruge dit eget OCR-prgram.
Importering af elementer fra andre programmer
Foruden scanning af elementer kan du bringe elementer ind i PaperPort ® på flere forskellige måder
og konvertere dem til PaperPort® (MAX) filer på flere forskellige måder:
■ Udskriv til Skrivebordsvisning fra et andet program som f.eks. Microsoft Excel.
■ Importer filer gemt i andre filformater som f.eks. Windows® Bitmap (BMP) eller Tag Image
File Format (TIFF).
82
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 14
Eksportering af elementer i andre formater
Du kan eksportere eller gemme PaperPort® elementer i flere populære filformater. Du kan
eksportere formaterne BMP, PCX, DCX, JPG, TIF, PDF, PNG, FPX, HFX eller selvvisende. F.eks.
kan du oprette en fil til et Internet web-sted og eksportere den som en JPEG-fil. Web-sider bruger
ofte JPEG-filer til at vise billeder.
Eksportering af en billedfil
1
Vælg kommandoen, Export, fra rullegardinmenuen, Fil, i PaperPort®-vinduet. Dialogboksen,
Eksporter ‘XXXXX’ som, vises.
2
3
Vælg det drevet og biblioteket, hvor du ønsker at gemme filen.
4
Vælg OK-knappen for at gemme filen, eller Annuller for at vende tilbage til PaperPort® uden
at gemme den.
Skriv det nye filnavn, og vælg filtype, eller vælg et navn fra tekstboksen, Filnavn. (Du kan rulle
gennem bibliotekerne og listen over filnavne for forespørgsler.)
Indscanne et dokument
TWAIN OVERENSSTEMMENDE
Brother MFC Software Suite omfatter en TWAIN scannerdriver. TWAIN drivere opfylder standard
universalprotokollen for kommunikation mellem scanneren og softwareprogrammet. Dette betyder,
at du ikke alene kan scanne billeder direkte til PaperPort® fremviseren, som Brother inkluderede
med maskinen, men du kan også scanne billeder direkte til hundredvis af andre
softwareprogrammer, der understøtter TWAIN scanning. Disse programmer omfatter populære
programmer som Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDraw og mange andre.
PRINTER/SCANNER
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Brug af ScanSoft™ PaperPort® for Brother og ScanSoft™ TextBridge®
83
Åbning af scanneren
Du kan vælge TWAIN_32 Brother MFL Pro Colour som din scannerdriver ved at markere det
under “Vælg scanner”—ELLER—“Vælg kildeindstilling” indstillingen i dit program.
Fra PaperPort® vinduet vælg Hent fra Filer-rullemenuen eller vælg TWAIN eller Scan knappen.
Dialogboksen for scannerinstallering vises:
Scanning af et dokument til din pc
1
2
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
3
Vælg Start-knappen fra Setup-vinduet.
84
Juster følgende indstillinger efter behov i vinduet, Scanner Setup:
◆ Opløsning
◆ Scannetype (Sort & hvid, Grå (fejlspredning), Ægte grå, 256 Colour, 24 bit colour)
◆ Lysstyrke
◆ Kontrast
◆ Størrelse
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 14
Indstillinger i scannervinduet
Billede
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Brug af ScanSoft™ PaperPort® for Brother og ScanSoft™ TextBridge®
85
PRINTER/SCANNER
Opløsning
Opløsning: Vælg scanningsopløsningen fra rullegardinlisten for opløsning. Højere opløsninger tager
mere hukommelse og overførselstid, men kan opnå et finere scannet billede.
◆ 100 x 100 dpi
◆ 150 x 150 dpi
◆ 200 x 200 dpi
◆ 300 x 300 dpi
◆ 400 x 400 dpi
◆ 600 x 600 dpi
◆ 1200 x 1200 dpi (gælder kun Sort & Hvid, Grå [fejlspredning]. Ægte grå og 24-bit farve)
◆ 2400 x 2400 dpi (gælder kun Sort & Hvid, Grå [fejlspredning]. Ægte grå og 24-bit farve)
Scannetype
Sort/hvid: Indstil Scannetype til Sort & hvid for tekst og streggrafik.
Gråtoner: Til fotografiske billeder indstilles Scannetype til Grå (fejlspredning) eller
AEgte grå.
Farver: Vælg enten 256 Colour, som scanner op til 256 farver, 24 Bit colour som scanner op til 16,8
millioner farver. Selvom 24bit Colour giver et bedre billede med de mest præcise farver, vil
billedfilen være ca. tre gange større end en fil oprettet med 256 Colour.
Lysstyrke
Justering af lysstyrkeindstillingerne for at få det bedste billede. Brother MFC Software Suite tilbyder
100 lysstyrkeindstillinger (-50 til 50). Standardværdien er 0, hvilket repræsenterer en
“gennemsnitlig” indstilling.
Du kan indstille lysstyrkeniveauet ved at trække i glidelinjen til højre for at lysne billedet eller til
venstre for at gøre billedet mørkere. Du kan også skrive en værdi i boksen for at indstille
indstillingerne.
Hvis det scannede billede er for lyst, indstilles en lavere lysstyrkeværdi, og dokumentet scannes
igen.
Hvis det scannede billede er for mørkt, indstilles en højere lysstyrkeværdi, og dokumentet scannes
igen.
Kontrast
Kontrastindstillingen kan kun justeres, når du har valgt en af Scannetype indstillingerne, men er
ikke til rådighed, når der er valgt Sort & hvid som Scannetype.
Hvis kontrastniveauet øges (ved at trække skydeknappen mod højre), fremhæves mørke og lyse
områder i Billede, mens en formindskelse af kontrastniveauet (ved at trække skydeknappen mod
venstre) afslører flere detaljer i grå områder. I stedet for at bruge skydeknappen kan du indtaste en
værdi i boksen for at indstille kontrast.
Bruger
Størrelse
Indstil Størrelse til en af følgende:
◆ Letter (8 1/2 x 11 tommer)
◆ A4 (210 x 297 mm)
◆ Legal (8 1/2 x 14 tommer)
◆ A5 (148 x 210 mm)
◆ B5 (182 x 257 mm)
◆ Executive (7 1/4 x 10 1/2 tommer)
◆ Visitkortstørrelse (60 x 90 mm)
◆ Special (Brugerjusterbart fra 0,35 x 0,35 to 8,5 x 14 tommer)
Efter at du vælger en specialstørrelse, kan du justere scanningsområdet yderligere ved at bruge
venstre museknap til at trække i den stiplede omkreds af scanningsbilledet. Dette er nødvendigt, når
du ønsker at beskære et billede under scanning.
Visitkort størrelse
Du kan scanne visitkort ved at vælge Visitkort størrelse (60 x 90 mm) indstillingen og lægge
visitkortet øverst i midten af et bæreark.
Bæreark kan fås hos din forhandler.
Når du scanner foto eller andre billeder til brug i et tekstbehandlings- eller andet grafikprogram, bør
du prøve forskellige indstillinger for kontrast, tilstand og opløsning for at se, hvilke indstillinger der
bedst opfylder dine behov.
86
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 14
Forscanning af et billede
Forscanning gør det muligt at scanne et billede hurtigt ved en lav opløsning. En thumbnail-version
af billedet vises i Scanneområde. Dette er blot for at vise, hvordan billedet vil se ud. Forscanningknappen bruges til at vise et billede for beskæring, så uønskede dele fjernes fra billedet. Når du er
tilfreds med, hvad du ser, skal du vælge Start-knappen for at scanne billedet.
1
2
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
I dialogboksen TWAIN_32 Brother MFLPro Farve Setup skal du vælge Forscanning
knappen:
Hele dokumentet vil blive scannet ind i pc’en, og vil blive vist i Scanneområde på
scannervinduet.
Du kan beskære
det forscannede
billede
Du kan beskære den del af dokumentet, der skal scannes, ved at trække i en hvilken som helst
af siderne eller hjørnet af det stiplede omrids, indtil det kun omslutter den del af dokumentet, du
ønsker at scanne.
4
5
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
6
Vælg Start-knappen.
Denne gang vises kun det valgte område på dokumentet i PaperPort ®-vinduet.
7
I PaperPort®-vinduet skal du bruge indstillingerne, der er til rådighed i rullegardinmenuen,
Markup og indstillingen, Beskær i rullegardinmenuen, Indstillinger for at forfine billedet.
Juster indstillingerne for Opløsning, Scannetype, Lysstyrke, Kontrast og Størrelse i vinduet,
Setup, efter behov.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Brug af ScanSoft™ PaperPort® for Brother og ScanSoft™ TextBridge®
87
PRINTER/SCANNER
3
15 Opstilling og brug af PC FAX
(gælder Windows®)
Indledning
I dette kapitel beskrives de grundlæggende egenskaber ved Brother softwaren, så du kan komme i
gang med at bruge MFC-softwarepakken. Der findes en detaljeret installations- og
opsætningsvejledning i afsnittet med vejledninger på Brother cd-rommen, som følger med
maskinen.
MFC Software Suite for maskinen omfatter ScanSoft™ PaperPort® for Brother og ScanSoft™
TextBridge®. (Se Brug af ScanSoft™ PaperPort® for Brother og ScanSoft™ TextBridge®, side 80.)
Brother Resource Manager
Programmet Brother Resource Manager skal køre for at du kan bruge maskinen med din Windows ®
computer. MFC Software Suite og printerdriveren indlæser automatisk ressourcemanageren efter
behov. Resource Manager gør det muligt for den enkle tovejs parallelport på maskinen at simulere
en kommunikationsport til faxning og scanning og at simulere en parallelport for Windows ® GDI
udskrivning.
MFC Fjerninstalleringsprogram
MFC fjernindstalleringsprogrammet giver dig mulighed for hurtigt at opstille maskinen ved at drage
fordel af, hvor nemt og hurtigt det er at programmere på pc. Når du åbner dette program, vil
indstillingerne på maskinen blive overført automatisk til din pc og vist på din computerskærm. Hvis
du ændrer indstillingerne, kan du overføre dem direkte til maskinen.
OK
Dette starter processen for overførsel af data til maskinen og afslutning af
fjerninstalleringsprogrammet. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du indtaste de korrekte data
igen, og så klikke på OK.
Annuller
Denne afslutter fjernindstalleringsprogrammet uden at overføre data til maskinen.
88
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 15
Tilføj
Denne overfører data til maskinen, men afslutter ikke fjerninstalleringsprogrammet.
Print
Denne kommando udskriver de valgte elementer på maskinen. Du kan ikke udskrive data, før de er
overført til maskinen. Klik på Tilføj for at overføre de nye data til maskinen, klik på Print.
Export
Denne kommando gemmer de aktuelle konfigurationsindstillinger til en fil.
Import
Denne kommando aflæser indstillingerne fra en fil.
Du kan kontrollere blækstatus i menuen Vedligeholdelse.
PC FAX afsendelse (gælder kun Windows®)
Brother PC FAX funktionen giver dig mulighed for at bruge din pc til at sende en fil. Du kan oprette
en fil i et hvilket som helst program på din pc, og så sende det som en pc fax. Du kan endda vedhæfte
en forside. Det eneste du behøver at gøre, er at opstille de modtagende parter som medlemmer eller
grupper i din pc fax adressebog. Derefter kan du bruge adressebogens søgefunktion til hurtigt at
finde dem, så du kan adressere dine fax.
Indstilling af brugerinformation
1
Fra Start menuen, vælg Programs, Brother, MFC Software Suite, og vælg PC-FAX Setting.
Dialogboksen, Brother PC-FAX Opsætning vises:
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opstilling og brug af PC FAX (gælder Windows®)
89
PRINTER/SCANNER
Du kan også åbne dialogboksen, Brother PC-FAX Opsætning, fra dialogboksen,
FAX afsendelse, ved at klikke på
. (Se Brugerinterface, side 91.)
2
Skriv den ønskede Brugerinformation. Denne information kræves til at oprette faxhovedet og
forsiden.
3
Du kan gemme Brugerinformation ved at klikke på OK.
Opstilling af afsendelse
Du kan åbne Afsendelse fanen fra dialogboksen, Brother PC-FAX Opsætning, ved at klikke på
Afsendelse fanen.
Adgang til bylinie
Skriv det nummer, der er nødvendigt for at få adgang til en linie ud. Dette er sommetider nødvendigt
med lokale telefonomstillinger.
Inkludér hoved
Du kan tilføje information i faxhovedet øverst på siden, der skal sendes ved at afkrydse Hoved feltet.
Adressebogsfil
Du kan vælge forskellige databasefiler til brug med adressebogen. Du skal indtaste sti- og filnavn
for databasefilen eller bruge Gennemse knappen til at se filsystemet for at vælge filen.
90
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 15
Brugerinterface
Vælg brugergrænseflade i Afsendelse fanen. Du kan vælge mellem Simpel stil eller Faxstil.
Simpel stil
Faxstil
Indstilling af hurtigopkald
Åbn Hurtigopkald fanen fra dialogboksen Brother PC-FAX Opsætning ved at klikke på
Hurtigopkald fanen. (Du kan bruge funktionen, hvis du vælger brugergrænsefladen, Faxstil.)
PRINTER/SCANNER
Du kan registrere en hvilken som helst adresse eller gruppe på en af de ti hurtigopkaldsknapper.
Du kan registrere en adresse på et hurtigopkaldsnummer:
1
2
3
Klik på det hurtigopkaldsnummer, du ønsker at programmere.
Klik på den adresse eller gruppe, du ønsker at tildele til hurtigopkaldsnummeret.
Klik på Tilføj>> knappen for at programmere hurtigopkaldsnummeret.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opstilling og brug af PC FAX (gælder Windows®)
91
Sådan slettes et hurtigopkaldsnummer:
1
2
Klik på hurtigopkaldsnummeret, du ønsker at slette.
Klik på Slet knappen.
Adressebog
Fra Start menuen, vælg Programs, Brother, MFC Software Suite, og klik så på Adressebog.
Dialogboksen, Brother adressebog vises:
Opstilling af et medlem i adressebogen
I dialogboksen, Brother adressebog, kan du tilføje, redigere og slette gemt information for
medlemmer og grupper.
1
I dialogboksen, Adressebog, skal du klikke på
ikonen for at tilføje et medlem.
Dialogboksen, Brother adressebog medlemsopsætning vises:
2
I dialogboksen, Brother adressebog medlemsopsætning, skal du skrive medlemmets
information. Navn og Fax er påkrævede felter. Klik på OK knappen for at gemme
medlemmernes information.
92
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 15
Opstilling af en gruppe for rundsending
Hvis du gentagne gange sender samme PC-FAX til flere modtagere, kan du kombinere
medlemmerne i en gruppe.
1
I dialogboksen, Brother adressebog, skal du klikke på
ikonen for at oprette en gruppe.
Dialogboksen, Brother adressebog gruppeopsatning, vises:
2
3
Skriv navnet på den nye gruppe i Gruppenavn feltet.
4
Når alle medlemmerne er tilføjet, skal du klikke på OK.
I boksen, Tilgangelige navne, vælg hvert enkelt medlem, der skal inkluderes i gruppen, og klik
så på Tilføj>>.
Medlemmer du tilføjer til gruppen, sættes på listen i Gruppemedlemmer feltet.
Redigering af medlemsinformation
PRINTER/SCANNER
Redigering af et medlem eller en gruppe:
1
2
3
4
Vælg medlemmet eller gruppen, du ønsker at redigere.
Klik på
ikonen.
Rediger medlems- eller gruppeinformationen.
Klik på OK for at gemme ændringer.
Sletning af et medlem eller en gruppe
Sletning af et medlem eller en gruppe:
1
2
3
Vælg medlemmet eller gruppen, du ønsker at slette.
Klik på
ikonen.
Klik på OK når dialogboksen, Delete OK? vises.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opstilling og brug af PC FAX (gælder Windows®)
93
Eksportering af adressebogen
Du kan eksportere adressebogen til en ASCII tekstfil (*.csv). Hvis du ønsker det, kan du oprette et
Vcard for udvalgte medlemmer, der vil blive hæftet på al afsenders udgående e-mail. Et Vcard er et
elektronisk visitkort, der indeholder afsenderens kontaktinformation.
Eksportering af den aktuelle telefonbog:
Hvis du opretter et Vcard, skal du først vælge medlemmet.
1
Fra adressebogen vælges Fil, peg på Export, og klik så på Tekst—ELLER—Klik på Vcard og
gå til trin 5.
2
Vælg det datafelt, du ønsker at eksportere fra Tilgængelige poster kolonnen, og klik så på
Tilføj>>.
Vælg elementer i den rækkefølge, du ønsker at liste dem.
3
Hvis du eksporterer til en ASCII fil (Tekst), skal du vælge Separatortegn - Tab eller Komma.
Dette valg indsætter en tabulering eller et komma mellem hvert enkelt datafelt, når det
eksporteres.
4
Vælg OK knappen til at gemme data.
94
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 15
5
Skriv navnet på filen, og vælg så Gem.
hvis du valgte Vcard i trin 1, er Filtype Vcard (*.vcf).
Importering til adressebogen
Du kan importere ASCII tekstfiler (*.csv) eller Vcards (elektroniske visitkort) i din adressebog.
Importering af en ASCII tekstfil:
Fra adressebogen vælges Fil, peg på Import, og klik så på Tekst—ELLER—Klik på Vcard
og gå til trin 5.
2
Vælg de datafelter, du ønsker at importere fra Tilgængelige poster kolonnen, og klik på
Tilføj>>.
PRINTER/SCANNER
1
Vælg felterne fra Tilgængelige poster listen i samme rækkefølge, som de står i
Import tekstfilen.
3
4
Vælg Separatortegn - Tab eller Komma baseret på hvilket filformat, du importerer.
Vælg OK knappen til at importere dataene.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opstilling og brug af PC FAX (gælder Windows®)
95
5
Skriv navnet på filen og vælg Åbn.
Hvis du valgte en tekstfil i trin 1, er Filtype Text file (*.csv).
Opstilling af forside
Åbn Brother PC Fax Cover Page Setting fra dialogboksen, FAX Sending, ved at klikke på
Brugerinterface, side 91.) Dialogboksen Brother PC-FAX forsideopsætning vises:
Til
Du kan indtaste information i hvert enkelt felt.
Hvis du sender en fax til flere modtagere, vil Til-feltet ikke blive udskrevet på
forsiden.
96
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 15
. (Se
Fra
Du kan indtaste information i hvert enkelt felt.
Kommentar
Skriv den kommentar, du ønsker at tilføje til forsiden.
Vælg forsideform.
Vælg den forsideform, du ønsker.
Importér BMP-fil
Du kan indsætte en bitmap-fil, som f.eks. dit firmas logo, på en forside.
Vælg BMP-filen ved at bruge Gennemse… knappen, og så vælge opretningsstil.
Tæl forsider
Når denne rubrik er krydset af, vil forsiden blive inkluderet i sidenummereringen. Når denne rubrik
ikke er krydset af, vil forsiden ikke blive inkluderet.
Afsendelse af en fil som en PC FAX ved brug af enkel stil
1
2
Opret en fil i Word, Excel, Paint, Draw eller et hvilket som helst andet program på din pc.
Fra Fil menuen vælges Udskriv.
Dialogboksen, Udskriv vises:
PRINTER/SCANNER
3
Vælg Brother PC-FAX som din printer, og klik så på OK.
Dialogboksen, FAX Sending vises:
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opstilling og brug af PC FAX (gælder Windows®)
97
4
I Til: feltet, skal du skrive faxnummeret på modtageren. Du kan også bruge adressebogen til at
vælge bestemmelsesstedets faxnummer ved at klikke på Til: knappen. Hvis du lavede en fejl, da
du indtastede nummeret, skal du klikke på Slet knappen for at slette alle indtastninger.
5
Du kan sende en forside og bemærkning ved at klikke på Forside Til afkrydsningsfeltet. Du kan
også klikke på
for at oprette eller redigere en eksisterende forside.
6
7
Når du er klar til at sende din fax, skal du klikke på
ikonen.
Hvis du ønsker at annullere faxen, skal du klikke på
ikonen.
Afsendelse af en fil som en PC FAX ved brug af faxstilen
1
2
3
98
Opret en fil i Word, Excel, Paint, Draw eller et hvilket som helst andet program på din pc.
Fra Fil menuen vælges Udskriv.
Dialogboksen, Udskriv vises:
Vælg Brother PC-FAX som din printer, og klik så på OK.
Dialogboksen, FAX Sending vises:
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 15
4
Indtast et telefonnummer ved at bruge en af følgende metoder:
A. Indtast nummeret med taltastaturet.
B. Klik på alle 10 Hurtigopkald knapperne.
C. Klik på Adressebog knappen, og vælg så et medlem eller en gruppe fra adressebogen.
Hvis du laver en fejl, kan du bruge Slet knappen til at slette alle indtastningerne.
5
For at inkludere en forside skal du kontrollere, at
Forside Til er afkrydset. Du kan også
klikke på
ikonen for at oprette eller redigere en eksisterende forside.
6
Klik på Start for at sende faxen.
Hvis du ønsker at annullere faxen, skal du klikke på Stop.
Genopkald
Hvis du ønsker at ringe til et nummer igen, skal du klikke på Genopkald: for at rulle gennem de
sidste fem faxnumre, og så klikke på Start.
PRINTER/SCANNER
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opstilling og brug af PC FAX (gælder Windows®)
99
16 Sådan bruges Brother MFC’en med en ny Power Macintosh G3, G4 eller iMac /iBook
®
™
Opsætning af USB-udstyret Apple®
Macintosh® G3,G4 eller iMac™ med Mac OS
8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1
Før du kan tilslutte maskinen til din Machintosh ®, skal du købe et USB-kabel, der
ikke er længere end 1.8 meter. Sæt bundfilterkernen og kabelbåndet omkring
kablet.
For at kunne arbejde med maskinen skal din USB-udstyrede Apple ® Macintosh® være opstillet med
Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1. (Brother Scannerdriveren fungerer alene med Mac OS
8.6/9.0/9.0.4/9.1.)
Sådan bruges Brother printerdriver med din
Apple® Macintosh®
Valg af printer:
1
Fra Apple-menuen åbner du Vælger.
2
Klik på MFL Pro Color ikonen. På højre side af Vælger, skal du klikke på printeren, som du
ønsker at udskrive på. Luk Vælger.
100
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 16
™
Udskrivning af dokumentet:
3
Klik på menuen, Fil, i dit Macintosh-softwareprogram, og vælg Skaléring. Du kan ændre
indstillingerne for Papirstørrelse, Papirtykkelse, Papirkilde, Retning og Skaléring. Klik
derefter på OK.
4
Klik på menuen, Fil, i softwareprogrammet, og vælg Print. Klik på Udskriv for at starte
udskrivning.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Brother MFC’en med en ny Power Macintosh® G3, G4 eller iMac™/iBook™
101
PRINTER/SCANNER
Hvis du ønsker at ændre Kopier, Sider, Kvalitet, Mediatype og Farve/Mono,
skal du vælge dine indstillinger, før du klikker på Print.
Valg, opsætning giver dig mulighed for at ændre Dokument og Printing Options.
Afsendelse af en fax fra dit Macintosh
program
Du kan sende en fax direkte fra dit Macintosh program med følgende trin:
1
2
Opret et dokument i et Macintosh program.
Du kan begynde faxtransmission ved at vælge Print fra Fil menuen.
Dialogboksen Printer vises:
Når Printer er valgt, viser den øverste knap Udskriv og Adresse knappen er grålagt.
3
Fra Output pull-down menuen vælges Fax.
Når Fax er valgt, viser den øverste knap Send fax og Adresse knappen er til rådighed.
Du kan vælge at sende blot nogle af siderne i dokumentet ved at indtaste
sidenumrene i Fra: og Til: felterne i Fax-dialogboksen.
102
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 16
4
Klik på Send fax.
Dialogboksen Send fax vises:
Dialogboksen Send fax har to listebokse. Den venstre boks viser alle tidligere inkodede
faxnumre, Gemte faxnumre; den højre boks viser faxnumrene for bestemmelsesstedet,
Destinationsfaxnummer efterhånden som du vælger dem.
5
Du kan sætte adresse på faxen ved at skrive faxnummeret i boksen Indtast faxnummer.
—ELLER—
Vælg et navn/nummer fra boksen, Gemte faxnumre, og klik så på >>. Din modtager vises i
boksen Destinationsfaxnummer.
Du kan vælge flere gemte numre på én gang ved at bruge skiftenøglen og Ctrltasten.
Hvis du vil, kan du tilføje dine nye modtagere til de Gemte faxnumre på nuværende tidspunkt
ved at klikke på Ny. (Se Tilføjelse af et nyt medlem, side 104.)
—ELLER—
Du kan tilføje en ny gruppe ved at klikke på Gruppe. (Se Tilføjelse af en ny gruppe, side 105.)
7
Hvis du er færdig med at adressere din fax, skal du klikke på Send fax.
Hvis du klikker på Send fax uden at adressere faxen, vises følgende
fejlmeddelelse:
Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Send fax.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Brother MFC’en med en ny Power Macintosh® G3, G4 eller iMac™/iBook™
103
PRINTER/SCANNER
6
Opretning af en adressebog
Du kan tilføje nye medlemmer og grupper til adressebogen, selv mens du er i gang med at adressere
en fax.
Tilføjelse af et nyt medlem
1
Du kan tilføje et nyt medlem til adressebogen i facsimile-dialogboksen ved at klikke på Adresse.
Dialogboksen, Adressebog, vises:
2
Klik på Ny.
Dialogboksen following vises:
3
4
5
Skriv navn og faxnummer.
Hvis du ønsker det, kan du gemme en kommentar i Memo-feltet (op til 15 tegn).
Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Adressebog.
104
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 16
Tilføjelse af en ny gruppe
Du kan opstille en gruppe med flere modtagere.
1
Klik på Gruppe.
Dialogboksen Grouppeindstilling vises:
2
3
I feltet, Gruppenavn, skrives navnet på gruppen.
4
Klik på OK.
Dialogboksen Adressebog vises igen:
Fra boksen, Gemte faxnumre, vælg modtagerne for gruppen, og klik så på >>.
Dit valg vises i boksen under feltet, Gruppenavn.
PRINTER/SCANNER
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Brother MFC’en med en ny Power Macintosh® G3, G4 eller iMac™/iBook™
105
5
Klik på OK.
Dialogboksen Print/Facsimile vises igen:
6
Hvis du er klar til at sende faxen, skal du klikke på Send fax.
(Følg trinene på side side 102 for afsendelse af en fax.)
Sådan bruges Brother TWAIN-scannerdriver
med din Apple® Macintosh®
Brother MFC-softwarepakken indeholder en TWAIN Scanner-driver til Macintosh ®. Denne
Macintosh® TWAIN Scanner-driver kan anvendes med det program, som understøtter TWAINspecifikationen.
Åbning af scanneren
Kør dit Macintosh TWAIN-kompatible softwareprogram. Første gang du bruger Brother Twaindriveren, skal du indstille den som standard ved at vælge Select Source. Derefter skal du, for hvert
dokument du scanner, vælge Acquire Image eller vælge Scan. Dialogboksen for scanneropsætning
vises.
106
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 16
Scanning af et dokument til din Macintosh G3, G4 eller iMac
1
2
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Justér følgende indstillinger efter behov i scannerens opstillingsdialogboks:
Opløsning
Scannetype
Lysstyrke
Kontrast
Scan Dokument
3 Klik på Start.
Når scanningen er færdig, vises billedet i dit grafikprogram.
Indstillinger i scannervinduet
Billede
Opløsning
Vælg scanningsopløsningen fra Opløsning pop-up-menuen. Højere opløsninger bruger mere
hukommelse og overførselstid, men kan opnå et bedre scannet billede.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Brother MFC’en med en ny Power Macintosh® G3, G4 eller iMac™/iBook™
107
PRINTER/SCANNER
Scannetype
Sort & hvid—Indstil billedetype til Sort & hvid for tekst eller streggrafik. Til fotografiske billeder
indstilles billedtypen til Grå(fejlspredning) eller Ægte grå.
Grå (fejlspredning) fejlspredning—bruges til dokumenter, der indeholder fotografiske billeder eller
grafik. (Fejlspredning er en metode til at skabe billeder i simuleret grå ved at placere sorte punkter i
en bestemt matrix i stedet for sande grå punkter.)
Ægte grå—bruges også til dokumenter, der indeholder fotografiske billeder eller grafik. Denne
tilstand er mere præcis, fordi den bruger op til 256 gråtoner. Den kræver mest hukommelse og
overførselstid.
Farver: Vælg enten 8 Bit Colour, som scanner op til 256 farver eller 24bit Colour som scanner op til
16.8 millioner farver. Selv om 24 Bit Colour skaber et bedre billede med de mest præcise farver, vil
billedfilen være ca. tre gange større end en fil oprettet med 8 Bit Colour.
Scan Dokument
Indstil Størrelse til en af følgende:
◆ Letter (8,5 x 11 tommer)
◆ A4 (210 x 297 mm)
◆ Legal (8,5 x 14 tommer)
◆ A5 (148 x 210 mm)
◆ B5 (182 x 257 mm)
◆ Executive (7,25 x 10,5 tommer)
◆ Visitkort størrelse (90 x 60 mm)
◆ Brugerdefineret (Brugerjusterbar fra 0,35 x 0,35 tommer til 88,5 x 14 tommer)
Når du har indstillet en specialstørrelse, kan du justere scanneområdet. Klik på, og hold
museknappen nede, når du trækker med musen for at beskære billedet.
Bredde:
Indtast bredden på specialstørrelsen.
Længde: Indtast længden på specialstørrelsen.
Visitkortstørrelse
For at scanne visitkort skal du vælge Business Card størrelsesindstilling (90 x 60 mm), og så placere
visitkortet øverst i midten af et bæreark.
Bæreark kan fås hos forhandleren.
Når du scanner foto eller andre billeder til brug i en tekstbehandler eller andre grafiske programmer,
er det en god ide at prøve forskellige indstillinger for Kontrast, Tilstand og Opløsning for at afgøre,
hvilke indstillinger, der ser bedst ud.
108
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 16
Justér billede
Lysstyrke
Justér lysstyrkeindstillingerne for at opnå det bedste billede. Brother TWAIN-scannerdriveren
tilbyder 100 lysstyrkeindstillinger (-50 til 50). Standardværdien er 0, der repræsenterer en
gennemsnitlig indstilling.
Du kan indstille lysstyrkeniveauet ved at trække skyderen til højre for at lysne billedet eller til
venstre for at mørkne billedet. Du kan også skrive en værdi i boksen for at sætte indstillingen. Klik
på OK.
Hvis det scannede billede er for lyst, indstilles en lavere lysstyrkeværdi, og dokumentet scannes
igen.
Hvis det scannede billede er for mørkt,
indstilles en højere lysstyrkeværdi, og
dokumentet scannes igen.
Kontrast
Kontrastindstillingen kan kun justeres, når du har valgt en af Color Type indstillingerne, men er ikke
til rådighed, når der er valgt Sort & hvid som Scannetype.
Hvis du øger kontrastniveauet (ved at trække skyderen til højre) understreges de mørke og lyse
områder på billedet, mens en reduktion af kontrastniveauet (ved at trække skyderen til venstre)
afslører flere detaljer i grå områder. I stedet for at bruge skyderen kan du skrive en værdi i boksen
for at indstille kontrasten. Klik på OK.
ColorSync Dialog
PRINTER/SCANNER
Tilpasning af udseende Matching—Alle farverne på en given skala skaleres forholdsmæssigt, så de
passer til en anden skala. Denne funktion bevarer stort set balancen mellem farverne på billedet.
Denne funktion er det bedste valg til realistiske billeder, f.eks. scannede fotografier.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Brother MFC’en med en ny Power Macintosh® G3, G4 eller iMac™/iBook™
109
Tilpasning af farvematning Matching—Den relative farvemætning bevares fra skala til skala.
Farverne flyttes således generelt ud til kanten af skalaen for at få den størst mulige farvemætning.
En gengivelse af billedet ved hjælp af denne funktion giver de stærkeste farver og er det bedste valg
til søjlediagrammer og lagkagediagrammer, hvor den faktisk viste farve er mindre vigtig end dens
klarhed.
Relativ kolorimetrisk Matching—De farver, som falder ind under skalaerne for begge enheder,
forbliver uændrede. Visse farver på begge billeder vil være nøjagtigt de samme, hvilket er nyttigt,
når farverne skal passe sammen mængdemæssigt. Det vil altså sige, at hvis farven ligger inden for
skalaen, forbliver den den samme farve, men hvis farven ligger uden for skalaen, vil den blive
placeret ud til kanten af skalaen. Denne funktion er mest velegnet til logoer eller “staffagefarver”,
hvor farverne skal passe sammen.
Absolut kolorimetrisk Matching—Der kan opnås et tæt sammenfald af farver over det meste af
toneskalaen, men hvis minimumstætheden for det idealiserede billede er anderledes end den på det
producerede billede, vil de områder på billedet, som er blanke, være anderledes. Farver, som falder
inden for skalaen på begge enheder, forbliver uændrede.
Scannerprofil
Vælg din Brother MFC.
110
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 16
Forscanning af et billede
Forscanning giver dig mulighed for at scanne et billede hurtigt med en lav opløsning. En thumbnailversion vises i Scanneområde. Dette er blot et foreløbigt billede, så du kan se, hvordan det vil se
ud. Forscanning knappen bruges til at vise et billede for beskæring af evt. uønskede dele fra billedet.
Når du er tilfreds med det viste, skal du klikke på Start for at scanne billedet.
1
2
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
3
Du kan scanne en del af det
forscannede billede ved at klikke på
museknappen og trække musen for at
beskære det.
4
5
Sæt dokumentet med forsiden nedad i ADF’en.
Klik på Forscanning.
Hele dokumentet scannes til din Macintosh og vises i Scanneområde i dialogboksen, Scanner:
PRINTER/SCANNER
Juster indstillingerne for Opløsning, Scannetype, Lysstyrke, Kontrast og Størrelse i
dialogboksen, Scanneopstilling, efter behov.
6 Klik på Start.
Denne gang vises kun det valgte område i dokumentet i Scanneområde.
7
Brug dit softwareprogram til redigering og forfining af billedet som sædvanlig.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sådan bruges Brother MFC’en med en ny Power Macintosh® G3, G4 eller iMac™/iBook™
111
17 Fejlfinding og vedligeholdelse
Fejlmeddelelser
Som med alle avancerede kontormaskiner, kan der sommetider opstå fejl. Hvis dette sker, vil
maskinen ofte selv identificere problemet og vise en fejlmeddelelse. Tabellen nedenfor forklarer de
mest almindelige fejlmeddelelser.
FEJLMEDDELELSE
ÅRSAG
LØSNING
AFBRUDT
Den anden part eller anden parts
telefax afbrød opkaldet.
Prøv at sende, og ring til den anden
part for at se, hvad der sker eller
modtag igen.
BLÆK TOM XXXX
En eller flere af blækpatronerne er
Skift blækpatronerne ud. (Se
tom(me). Maskinen standser al
Udskiftning af blækpatroner, side
udskrivning (f.eks. udskrivning af
129.)
kopier, faxer og job fra pc’en). Mens
der er hukommelse tilbage, modtages
sort/hvid-faxer i hukommelsen. Hvis
en afsendermaskine har en farvefax,
vil maskinens “håndtryk” anmode
om, at faxen sendes i sort/hvid. Hvis
afsendermaskinen har den funktion,
der kan konvertere den, modtages
farvefaxen i hukommelsen som en
sort/hvid fax. Maskiner, som er
tilsluttet med et USB-kabel, vil kunne
udføre scanninger, og maskiner, som
er tilsluttet med et parallelkabel, vil
ikke scanne.
CHECK DOKUMENT Dokumenterne blev ikke sat i eller
Se Dokumentstop og papirsalat,
indført rigtigt, eller de er længere end side 114.
90 cm.
CHECK PAPIR
MFC’en er løbet tom for papir.
CHECK PAPIRSTR
Dit papir er mindre end A4 størrelse Læg A4 papiret i igen, og tryk på
(Maskinen kan ikke udskrive
Mono Fax Start.
faxmeddelelser, Hjælpeliste eller
andre faxrapporter, hvis papiret ikke
er A4 størrelse.)
CHECK PATRON
En af blækpatronerne er ikke sat
rigtigt i.
FORBIND. FEJL
Du prøvede at afhente fra en telefax, Få den anden part til at stille over
der ikke er i ventende
til afhentning.
afhentningsmåde.
HØJ TEMPERATUR Udskrivningshovedet registrerer en
høj temperatur.
112
Læg udskrivningspapir i, og tryk
på Mono Fax Start.
Sæt patronen i igen. (Se
Udskiftning af blækpatroner, side
129.)
Brug maskinen i et køligt rum eller
køl rummet af.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 17
FEJLMEDDELELSE
ÅRSAG
LØSNING
HUKOMMELSE FULD Dataene er for store for maskinens
hukommelse.
Se Ikke mere hukommelse, side 48.
IKKE REGISTR.
Du prøvede at få adgang til et
hurtigopkaldsnummer, der ikke er
programmeret.
Opstil hurtigopkaldsnumre. (Se
Indkodning af
hurtigopkaldsnumre, side 19.)
INTET SVAR/OPT.
Det nummer du ringede til svarer
ikke eller er optaget.
Check nummeret, og prøv igen.
KOMM. FEJL
Dårlig telefonliniekvalitet
Prøv at ringe igen. Hvis problemet
resulterede i en kommunikationsfejl. fortsætter, skal du ringe til
telefonselskabet for at få
kontrolleret telefonlinien.
LÅGET ER ÅBENT
Kontrolpanelets låg eller det øverste Åbn og luk lågene igen.
låg er ikke helt lukket.
LAV TEMPERATUR Skrivehovedet registrerer en lav
temperatur.
Brug maskinen i et varmt rum eller
varm rummet op.
MASKINFEJL XX
Tag maskinens stik ud af
stikkontakten, og ring til Brother
eller forhandleren for service.
MFC’en har et mekanisk problem.
NÆSTEN TOM XXXX En eller flere af blækpatronerne er
Bestil en ny blækpatron nu.
løbet tør for blæk. Maskinen holder
op med at modtage farvefaxer.
Maskinens “håndtryk” vil bede om at
få det sendt i sort/hvid. Hvis
afsendermaskinen har en funktion til
at konvertere den, vil farvefaxen
blive modtaget til hukommelse som
en sort/hvid fax.
PAPIRSTOP
Kopipapiret sidder fast i maskinen.
Se Printerstop eller papirsalat,
side 115.
VEDLIGEHOLDELSE
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding og vedligeholdelse
113
Dokumentstop og papirsalat
Afhængig af hvor originaldokumentet eller det udskrevne ark sidder fast, skal du følge
anvisningerne om at fjerne det.
Dokumentstop
Dokumenterne blev ikke sat i eller indført rigtigt, eller de var for lange.
1
Fjern evt. papir fra ADF’en, der ikke
sidder fast.
2
Træk forsigtigt dokumentet ud mod
forkanten af maskinen.
3
Tryk på Stop/Exit.
Dokumentstop inde i bagsiden af kontrolpanelet
1
Fjern evt. papir fra ADF’en, der ikke
sidder fast.
2
3
Åbn kontrolpanelets låg.
4
Luk kontrolpanelets låg.
Låg til
kontrolpanelet
Træk det fastklemte dokument ud mod
bagsiden af maskinen.
114
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 17
Printerstop eller papirsalat
Fjern det ødelagte papir afhængig af, hvor det sidder fast i maskinen.
Papiret sidder fast i universalarkføderen.
1
Fjern evt. papir fra
universalarkføderen, der ikke sidder
fast.
2
Træk det fastklemte papir opad, og
fjern det.
Universalarkføderen
Hvis det er vanskeligt at trække i det fastklemte papir, skal du prøve at trække i
det, mens du trykker papirudløserarmen ned.
Du kan forbedre papirindføringen ved at tænde for tilstanden, Sikker indføring, ved
at trykke på Ink og Scan to tasterne samtidig. Maskinen vil så føre papiret ind på
en mere sikker måde, men det vil tage længere. Du kan slukke for tilstanden,
Sikker indføring, ved at trykke på Ink og Scan to samtidig.
Hvis papirstop opstår gentagne gange, installér Kortstøtte i føderen, og sæt
papiret i igen.
Eller, prøv at sætte papiret omvendt i igen.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding og vedligeholdelse
115
VEDLIGEHOLDELSE
Papirudløserarm
Papiret sidder fast inde i maskinen.
1
Åbn kontrolpanelets låg ved at løfte det
op mod dig selv, og løft så det øverste
låg bagud.
2
Fjern det fastklemte papir.
Hvis det papir, der har sat sig fast, befinder sig under skrivehovederne, skal du
trække maskinens stik ud af kontakten, hvorefter du kan flytte skrivehovederne for
at fjerne papiret.
3 Luk kontrolpanelets låg og det øverste låg.
Papiret sidder fast foran i maskinen.
1
Træk papiret ud mod dig selv.
116
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 17
Papiret sidder fast bag i maskinen.
Hvis papiret bliver revet, kan papirstykkerne blive siddende inde bag i maskinen.
1
Fjern alt papir, der ikke sidder fast, fra
universalarkføderen.
2
3
Åbn papirstoplåget.
4
Brug pincetter til at trække de revne
papirstykker ud.
5
Luk papirstoplåget.
Styr for papirbredde
Du kan løsne papiret ved at føre styret
for papirbredde til den bredeste
position.
Papirstoplåget
VEDLIGEHOLDELSE
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding og vedligeholdelse
117
Driftsproblemer
Hvis du mener, der er et problem med maskinen, skal du først lave en kopi. Hvis kopien ser ordentlig
ud, ligger problemet sandsynligvis ikke hos maskinen. Check tabellen nedenfor og følg rådene i
forbindelse med problemløsning.
Hvis du har andre problemer, kan du besøge os på adressen: http://solutions.brother.com
PROBLEM
LØSNING
Udskrivning eller modtagelse af fax
Sammenpressede typer og
vandrette streger / Øverste og
nederste dele af sætningerne
klippet af.
Dette kan opstå på grund af forekomst af statisk elektricitet eller
interferens på telefonlinien. Du kan lave en kopi med
kopifunktionen og se, om det samme problem opstår. Ring til
Brother forhandleren for service, hvis kopien også er ringe.
Dårlig udskriftskvalitet.
Sørg for, at printerdriveren matcher med den type papir du bruger.
(Se Printerdriver-indstillinger (gælder kun Windows ®), side 56.)
Hvis du bruger almindeligt papir, bør du prøve at bruge det
anbefalede specialpapir. (Se Papir, side 137.) Du må ikke berøre
papiret, før blækket er tørt. Justér den lodrette justering. (Se Kontrol
af udskriftskvaliteten, side 122.)
Udvisket plet øverst i midten Hvis du bruger maskinen som printer, skal du skifte papirtykkelse
af den udskrevne side.
til Tyk i papirfanen på dialogboksen, Udskriv, i
printerdriverindstilling. Hvis du kopierer eller modtager en
faxmeddelelse, skal du sørge for, at papirtykkelsen du bruger svarer
til specifikationerne. (Se Papirspecifikationer, side 138.)
Udskrivning for mørk eller
for lys.
Sørg for, at dine blækpatroner er nye og inden for deres udløbsdato.
Patronens udløbsdato er trykt på emballagen. Sørg for at
printerdriveren matcher den type papir du bruger. (Se Printerdriverindstillinger (gælder kun Windows®), side 56.) Prøv at bruge det
anbefalede specialpapir. (Se Papir, side 137.) Det anbefalede miljø
for maskinen ligger mellem 20 °C og 33 °C.
Udskrivningsområdet er
Sørg for at bruge det anbefalede papir. (Se Papir, side 137.)
snavset eller blækket synes at Du må ikke berøre papiret, før blækket er tørt. Det anbefalede miljø
løbe ud.
for maskinen er mellem 20 °C og 33 °C.
Hvide linier i tekst eller
grafik.
Rens skrivehovederne. (Se Kontrol af udskriftskvaliteten, side 122.)
Der er pletter på bagsiden
eller nederst på siden.
Sørg for, at printerpladen ikke er snavset til af blæksprøjt. (Se
Regelmæssig vedligeholdelse, side 128.)
Lodrette sorte linier ved
modtagelse.
Afsenders scanner kan være snavset. Bed afsenderen om at lave en
kopi for at se, om problemet ligger ved afsendermaskinen. Prøv at
modtage fra en anden faxmaskine. Hvis problemet fortsætter, ring
til Brother eller forhandleren for service.
Modtagne farvefax udskrives Skift de farvepatroner ud, der er tomme eller næsten tomme, og bed
i sort/hvid.
så den anden part om at sende farvefaxen igen. (Se Udskiftning af
blækpatroner, side 129.)
118
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 17
PROBLEM
LØSNING
Venstre og højre mergen
skæres af.
Tænd for automatisk formindskelse.
(Se Udskrivning af et formindsket modtaget dokument (Automatisk
formindskelse), side 26.)
Vandrette linier vises i tekst
eller grafik.
Rens skrivehovedet. (Se Kontrol af udskriftskvaliteten, side 122.)
Hvis du renser skrivehovedet fem gange, og udskriften ikke er
blevet bedre, skal du kontakte Brother eller din forhandler for
service.
Telefonlinier eller forbindelser
Opringning fungerer ikke.
Check, om der er ringetone. Check alle liniens stikforbindelser.
Check elledningens stikforbindelse. Senden fax manuelt ved at løfte
telefonrøret og indtaste nummeret. Vent til du hører
telefaxmodtagelsestoner, før du trykker på Mono Fax Start.
Maskinen svarer ikke, når der Sørg for, at maskinen ikke er i MANUEL tilstand. Check om der er
ringes til den.
en ringetone. Om muligt kan du ringe til maskinen for at høre om
den svarer. Hvis der stadig ikke er noget svar, skal du checke
telefonledningens forbindelse. Hvis der ikke er nogen ringetone, når
du ringer til maskinen, skal du ringe til telefonselskabet for at få
checket linien.
Ingen ringetone på
telefonrøret.
Løft telefonrøret på den eksterne telefon—ELLER—Tryk på en af
opringningstasterne, og derpå Mono Fax Start. Hvis du ikke hører
ringetonen, skal du checke telefonliniens stikforbindelse i maskinen
og vægstikket. Check, at telefonrøret til den eksterne telefon er sat
rigtigt i. Afprøv vægstikket med en anden enkelt linietelefon. Hvis
der ikke er ringetone fra vægstikket, skal du ringe til
telefonselskabet.
Afsendelse af fax
Prøv at ændre opløsningen til FIN eller S.FIN. Lav en kopi for at
bekræfte maskinens scannerfunktion.
Bekræftelsesrapport for
afsendelse siger
“Resultat:NG” igen.
Der er sandsynligvis midlertidig støj eller statisk støj på linien. Prøv
at sende faxen igen. Hvis du sender en PC-FAX meddelelse og får
“Result:NG” på bekræftelsesrapporten for afsendelse, maskinen har
evt. ikke mere hukommelse. Du kan få adgang til mere hukommelse
ved at slukke for faxlager (se Indstilling af faxlager, side 43),
udskrive faxmeddelelser i hukommelsen (se Udskrivning af en fax
fra hukommelsen, side 27) eller annullere forsinket fax eller pollingjob (se Checkning og annullering af et planlagt job i hukommelsen,
side 35). Hvis problemet fortsætter, skal du ringe til telefonselskabet
og bede dem checke telefonlinien.
Lodrette sorte linier, når du
sender.
Hvis den kopi, du lavede viser samme problem, er scanneren
snavset. (Se Rengøring af scanneren, side 128.)
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding og vedligeholdelse
119
VEDLIGEHOLDELSE
Dårlig afsendelseskvalitet.
PROBLEM
LØSNING
Indgående opkald (med ekstern telefon)
Maskinen “hører” tale som
CNG tone.
Hvis maskinen er sat på Fax Detekt TIL, er den mere følsom over
for lyde. Maskinen kan fejlagtigt fortolke visse stemmer eller musik
på linien som en kaldende faxmaskine og svare med modtagetoner.
Deaktivér faxen ved at trykke på #51 hvis du er ved en ekstratelefon
eller tryk på Stop/Exit, hvis du er ved faxmaskinen eller den
eksterne telefon. Prøv at undgå dette problem ved at sætte Fax
Detekt på FRA. (Se Fax Detekt (med en ekstern eller ekstratelefon),
side 26.)
Overførsel af et faxopkald til Hvis du svarede ved en ekstratelefon, skal du trykke på
maskinen.
fjernaktiveringskoden (standardindstillingen er 51). Når
maskinen svarer, skal du lægge røret på.
Specialfunktioner på en
enkelt linie.
Hvis du har Opkald venter, Opkalder-id, Opkald venter/Opkalderid, Voice Mail, en telefonsvarer, et alarmsystem eller andre
specialfunktioner på en og samme telefonlinie med maskinen, kan
der opstå problemer, når maskinen sender eller modtager faxdata.
F.eks.: Hvis du sender eller modtager en faxmeddelelse, mens et af
signalerne for specialfunktionerne kommer igennem på linien, kan
signalet midlertidigt afbryde eller forstyrre faxdataene. Brother’s
ECM funktion skulle hjælpe med at klare dette problem. Denne
situation har at gøre med telefonnetindustrien og er almindeligt
forekommende for alle enheder, der sender og modtager
information på en enkelt, fælles linie med specialfunktioner. Hvis
det er altafgørende for dit firma at undgå selv den mindste
forstyrrelse, anbefaler vi en separat linie helt uden
specialfunktioner.
Afsendelses-, kopierings- eller scannerproblemer
Der opstår en lodret sort eller Rengør den flade hvide trykstang og glasstrimmelen under stangen
hvid linie under afsendelse, med isopropylalkohol på en fnugfri klud. (Se Rengøring af
scanneren, side 128.)
kopiering eller scanning.
Scanningsproblemer
TWAIN fejl vises under
scanning.
Sørg for, at Brother TWAIN Driver vælges som den primære kilde.
I PaperPort®, klik på Filvalgskilde, fremhæv Brother TWAIN
Driver og klik på Select.
Programmelproblemer
“MFC forbindelsesfejl”
Hvis maskinen ikke er tilsluttet din pc, og du har indlæst Brother
softwaren, viser pc’en “MFC forbindelsesfejl” hver gang du starter
Windows igen®. Du kan ignorere denne meddelelse, eller du kan
slukke for den ved at slette krydset i afkrydsningsfeltet ved Indlæs
pop-up automatisk i Brother Kontrol Center kapitlet. (Se Sådan
slukker du for automatisk indlæsning, side 68.)
Kan ikke udføre ‘2 i 1’
udskrivning.
Check, om papirstørrelseindstillingen i programmet og i
printerdriveren er den samme.
120
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 17
PROBLEM
LØSNING
Kan ikke udskrive, når der
bruges Paint Brush.
Prøv at indstille Display-indstilling til ‘256 farve’.
Kan ikke udskrive, når der
bruges Adobe Illustrator.
Prøv at reducere udskrivningsopløsningen.
Tyk linie og tynd linie vises
skiftevis.
Sluk for ‘Bi-direktional udskrift’ fra ‘Kvalitet/Farve’ fanen i
printerdriveren
Der er nogle kompakte linier. Tænd for ‘Omvendt orden’ fra ‘Papir’ fanen i printerdriveren.
Når du bruger ATM
skrifttyper, mangler nogle af
tegnene eller nogle udskrives
på samme sted.
Hvis du bruger Windows® 95/98, skal du vælge
‘Printerindstillinger’ fra ‘Start’ menuen. Åbn ‘Brother MFC-580’
egenskaber. Klik på ‘Spool-indstillinger’ på ‘Detaljer’ fanen. Vælg
‘RAW’ fra ‘Spool Data Format’.
Udskrivningen er langsom.
I Kvalitet/farve-fanen i dialogboksen, Udskriv, skal du vælge Auto
i Dokument-afsnittet.
Farveforbedring fungerer
ikke korrekt.
Hvis billeddata ikke er firefarvet (som f.eks. 256 farve) i dit
program, fungerer farveforstærkning ikke. Brug mindst 24 bit
farvedata med farveforbedringsfunktionen.
“Kunne ikke skrive til LPT1” 1. Se efter, at der er tændt for maskinen (stikket er sat i en
eller “LPT1 er allerede i
vekselstrømsstikkontakt), og at den er forbundet direkte til
brug” fejlmeddelelsen vises.
computeren med et IEEE-1284 tovejs parallelkabel. Kablet må
ikke gå via en anden perifer enhed (som f.eks. et Zip Drive, et
"MFC er optaget” eller “MFC
eksternt cd-rom-drev eller en afbryderdåse).
forbindelsesfejl”
2.
Se efter, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse på LCDfejlmeddelelse vises.
skærmen.
3. Sørg for, at der ikke er andre enhedsdrivere, der også
kommunikerer via parallelporten, der kører automatisk, når du
starter computeren (som f.eks. drivere for Zip-drivere, Eksternt
cd-rom-drive, osv.) Foreslåede områder at checke: (Indlæs=,
Kør=kommandolinieer i winanl filen eller Startup-gruppen).
4. Check hos computerproducenten, om computerens
parallelportindstillinger i BIOS er sat til at understøtte en tovejs
maskine dvs. Parallel Port Mode-ECP
VEDLIGEHOLDELSE
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding og vedligeholdelse
121
Sådan forbedres udskriftskvaliteten
For at bevare den gode kvalitet renser maskinen regelmæssigt skrivehovederne. Du kan også trykke
på Ink for at starte rensning, når det er nødvendigt.
Rensning af skrivehovedet
Rens skrivehovederne, hvis du får vandrette linier i teksten eller grafikken på de udskrevne
dokumenter. Der er to skrivehoveder. Hver af dem indeholder to blækpatroner. Du kan enten rense
sort og cyan, gul og magenta eller alle fire farver ved at bruge Ink tasten.
Du må IKKE rense skrivehovederne selv ved at bruge hænderne eller en
klud.
1
2
3
4
Tryk på Ink.
Tryk på 1 for at vælge 1.RENSNING.
Tryk på
eller
for at vælge den farvekombination, du vil rense.
Tryk på Menu/Set for at rense skrivehovedet automatisk.
Når rensning er færdig, går maskinen automatisk tilbage online.
Hvis du renser skrivehovederne mindst fem gange, og udskriften ikke er blevet
bedre, skal du ringe til forhandleren for service.
Kontrol af udskriftskvaliteten
Hvis udskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan du udskrive et ark for at kontrollere
udskriftskvaliteten, så du kan finde ud af, hvilke indstillinger du skal ændre.
1
2
Tryk på Menu/Set, 4.
4.TEST UDSKRIFT
Tryk på Mono Fax Start. Maskinen begynder
udskrivning af et testudskrift.
LCD’et viser:
ER TRIN “A” OK?
1.JA 2.NEJ
3
Se på arket, om kvaliteten og opretningen er ok ved at følge trin A og B.
122
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 17
Trin A: Farveblok kvalitetstest
LCD’et viser:
ER TRIN “A” OK?
1.JA 2.NEJ
Check, kvaliteten af de fire farveblokke på arket. (SORT/CYAN/GUL/MAGENTA). Hvis
kvaliteten er ok for alle farverne, tryk på 1 (JA) for at gå til Trin B––ELLER––Hvis hvide vandrette
linier vises i nogle af farveblokkene nedenfor, tryk på 2 (NEJ).
Ok
Dårlig
LCD’et spørger så, om udskriftskvaliteten er ok for hver
enkelt farve.
SORT OK?
1.JA 2.NEJ
Tryk på 2 (NEJ) for alle farver, der er problemer med.
LCD’et viser:
START RENSNING?
1.JA 2.NEJ
Tryk på 1 (JA). Maskinen begynder rensning af farverne.
Når rensning er færdig, tryk på Mono Fax Start. Maskinen begynder udskrivning af et testudskrift
igen, og vender så tilbage til Trin A. Hvis Trin A er ok, tryk på 1 for at gå til Trin B.
Trin B: Justerings check
LCD’et viser:
ER TRIN “B” OK?
1.JA 2.NEJ
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding og vedligeholdelse
123
VEDLIGEHOLDELSE
Check 600 dpi og 1200 dpi testudskrifter for at se, om nummer 5 ligner nummer 0 mest. Hvis
nummer 5 prøven for både 600 dpi og 1200 dpi ligner mest, skal du trykke på 1 (JA) for at afslutte
Trin B
—ELLER—
Hvis et andet testudskriftsnummer ligner mere for enten 600 dpi eller 1200 dpi, tryk på 2 (NEJ) for
at vælge det.
Prøven er ok
}
}
Må IKKE vælges
For 600 dpi, tryk på det nummer testudskrift, der ligner
nummer 0 prøven mest 0 (1-8).
600 dpi
1200 dpi
600DPI JUSTERING
VÆLGE BEDSTE#
For 1200 dpi, tryk på det nummer testudskrift, der ligner
nummer 0 prøven mest 0 (1-8).
4
Gentag trin 1 og 2 (i Kontrol af udskriftskvaliteten)
for at udskrive et andet testudskrift og så checke.
5
Tryk på Stop/Exit.
1200DPI JUST
VÆLGE BEDSTE#
Hvis der stadig er striber, hvor der ikke er noget blæk på dette testudskrift, skal du
gentage rensningen og testproceduren mindst fem gange. Hvis problemet stadig
er der efter den femte rensning og testudskrivning, skal blækpatronen udskiftes for
den blokerede farve. (Måske blækpatronen sad i maskinen i mere end seks
måneder eller udløbsdatoen trykt på patronens emballage var overskredet. En
anden mulighed er, at blækket ikke blev opbevaret ordentligt før brug.)
Når du har sat blækpatronen i igen, skal du kontrollere den ved at udskrive et nyt
testudskrift. Hvis problemet varer ved, skal du gentage rensningen og
testudskrivningen mindst fem gange for den nye blækpatron. Ring til Brother
forhandleren eller Brother for service, hvis der stadig mangler blæk.
Når en dyse i skrivehovedet er blokeret,
ser den udskrevne prøve sådan ud.
124
Når dysen i skrivehovedet er renset,
forsvinder de vandrette linier.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 17
Skrivehovederne må IKKE berøres. Hvis disse berøres, kan det forårsage
varige skader, og garantien på skrivehovederne kan blive gjort ugyldig.
Emballering og forsendelse af maskinen
Hver gang du transporterer maskinen, skal du bruge den emballage, der kom med maskinen. Hvis
du ikke pakker maskinen korrekt, kan garantien blive ugyldig.
Du må ikke tage maskinens stik ud, før udskrivningen er fuldført.
1
Tag alle blækpatronerne ud, og sæt det hvide forsendelsesdæksel på. (Se Udskiftning af
blækpatroner, side 129.) Når du har sat det hvide forsendelsesdæksel på, skal du trykke ned på
alle blækpatronernes dæksler.
Sådan sættes det hvide forsendelseslåg på
2
Sæt den gule beskyttelsesstang på, og luk det
øverste låg og kontrolpanelets låg, indtil de
klikker på plads.
Beskyttende gul stang
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding og vedligeholdelse
125
VEDLIGEHOLDELSE
Hvis du ikke kan finde det hvide forsendelsesdæksel, må du ikke fjerne
blækpatronerne før forsendelse. Det er altafgørende, at enten
forsendelsesdækslet eller blækpatronerne er på plads under forsendelsen.
Ellers vil skrivehovederne blive beskadiget, hvilket vil gøre garantien
ugyldig.
3
4
5
6
Tag maskinens stik ud af telefonstikket.
7
Læg maskinen i plastposen.
8
Læg maskinen i den originale æske
med den originale emballage.
Tag maskinens stik ud af vekselstrømsstikdåsen.
Tag parallelkablet eller USB-kablet ud af maskinen.
Tag telefonledningen, trådforlængelsen til papir, papirbakken, dokumentstøtten og
trådforlængelsen til dokument ud, og læg dem i det oprindelige indpakningsmateriale eller
beskyttende emballage.
126
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 17
9
Læg de resterende dele (ledning,
tryksager) i æsken. De brugte
blækpatroner må ikke lægges i æsken.
10 Luk æsken.
VEDLIGEHOLDELSE
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding og vedligeholdelse
127
Regelmæssig vedligeholdelse
Rengøring af scanneren
Tag maskinens stik ud, åbn kontrolpanelets låg og løft det øverste låg. Rengør den flade hvide
trykstang og glasstrimmelen under stangen med isopropylalkohol på en fnugfri klud.
Rengøring af maskinens Printerplade
•
•
1
Pas på ikke at røre ved papirfremføringens stjernehjul, fladkabel og
kodningsfilm.
Sørg for at tage maskinens stik ud af stikkontakten, før rengøring af
printerpladen.
Åbn kontrolpanelet og løft det øverste låg.
Du kan rense maskinens printerplade ved at tørre den af med en fnugfri klud, der er tør.
Papirindføringens stjernehjul
Indkod filmen
Må IKKE berøres!
Må IKKE berøres!
Fladkabel
Må IKKE berøres!
Rens her
2
Luk det øverste låg og kontrolpanelet, og sæt netstikket i igen.
128
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 17
Udskiftning af blækpatroner
Maskinen er udstyret med en optisk føler, der automatisk overvåger blækniveauet i hver enkelt
farvepatron. Når føleren registrerer, at en af blækpatronerne er ved at være tom, giver maskinen dig
besked med en meddelelse på LCD’et.
Displayet viser dig hvilken farvepatron, der er næsten tom eller helt tom. Sørg for, at du følger
displayets anvisninger, så du udskifter farvepatronerne i den rigtige rækkefølge.
Når blækpatronerne er ved at være tomme, skal du trykke på Ink tasten for at begynde
udskiftning af patronerne (trinene 1–3). Hvis patronen er tom, skal du gå til trin 3.
1
2
3
4
Tryk på Ink.
Tryk på 2 for at vælge 2.UDSKIFT BLÆK.
Hvis en eller flere blækpatroner er tomme f.eks. sort, viser displayet BLÆK TOM SORT og
ÅBN LÅG.
Åbn kontrolpanelets låg, og løft det øverste låg.
Skub til de relevante farvepatrondæksler, og tag blækpatronen ud.
PUSH
PUSH
PUSH
PUSH
Låg til blækpatronerne
5
6
Åbn den nye blækpatronpose med den farve patron, der vises på displayet, og tag patronen ud.
Hold den nye blækpatron som vist på tegningen, og fjern forseglingstapen fra siden af
blækpatronen. Træk forsigtigt i tapen i retningen væk fra dig selv.
VEDLIGEHOLDELSE
Træk i retningen væk
fra dig selv!
Åbning
Hvis du fjerner tapen forsigtigt, kan du undgå at spilde blæk på hænder og tøj.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding og vedligeholdelse
129
7
Hver enkelt farvepatron har sin bestemte bås. Sæt hver af de nye blækpatroner i vognen, og tryk
så på blækpatrondækslet, indtil det siger klik.
8
Når du har sat blækpatronerne i, skal du lukke det øverste låg og kontrolpanelets låg. Maskinen
går så i gang med en “rensning af hovederne” og går online. Displayskærmen beder dig
bekræfte, at der blev sat en ny blækpatron i for hver enkelt farve du tog ud. F.eks.:
UDSKIFTEDE DU SORT? 1.JA 2.NEJ.
Hvis den blækpatron du satte i ikke er en helt ny en, skal du sørge for at vælge 2.
9
For hver ny patron tryk på 1 på opringningstastaturet for at nulstille blækpunkttælleren for den
farve automatisk.
Maskinen går ind i en rengøringscyklus i ca. tre minutter for hver af de udskiftede patroner.
Displayet viser skiftevis RENSNING, og VENT.
Når maskinen fuldfører rengøringscyklussen, vender displayet tilbage til standbytilstand (dato
og klokkeslæt).
Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med rigeligt vand, og
søge læge, hvis du er bekymret.
•
•
•
Du må IKKE fjerne blækpatronerne, hvis der ikke er brug for at skifte dem
ud. Hvis du gør det alligevel, kan det mindske blækmængden, og
maskinen ved så ikke, hvor meget blæk, der er tilbage i patronen.
Du må IKKE ryste blækpatronerne. Hvis du alligevel gør det, kan blækket
spilde ud, når du fjerner forseglingstapen.
Blækpatronerne må IKKE genopfyldes. Forsøg på at bruge genopfyldte
patroner og bruge blæk, der ikke passer til maskinen, kan forårsage
skader på skrivehovederne i denne maskine, og sådanne skader dækkes
ikke af garantien. Garantien dækker ikke problemer forårsaget af brug af
blækpatroner fra andre producenter. Vi kan kun anbefale brugen af
originale Brother blækpatroner.
■ Hvis meddelelsen BLÆK TOM XXXX vises på displayet, efter at du har sæt
blækpatronerne i, skal du checke, om blækpatronerne er sat korrekt i.
■ Hvis der kommer blæk på dit tøj eller din krop, skal du straks vaske med sæbe
eller et rengøringsmiddel.
■ Hvis du sætter en af blækpatronerne i den forkerte farve bås, skal du rense
skrivehovedet flere gange, når du har sat patronen rigtigt i, og før du begynder
at udskrive, fordi farverne blev byttet om.
■ Når du først har åbnet en blækpatron, skal du sætte den i maskinen og bruge
den op inden seks måneder. Uåbnede blækpatroner skal bruges inden
udløbsdatoen trykt på æsken.
130
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 17
18 Vigtig sikkerhedsinformation
Vigtige sikkerhedsanvisninger
1
2
Følg alle advarselstegn og anvisninger på produktet.
3
Produktet må ikke placeres på en ustabil overflade, som f.eks. en stander eller et bord. Produktet
kan falde ned og lide alvorlig skade.
4
Lameller og åbninger i kabinettet bagpå, på siderne eller i bunden giver ventilation. For at sikre
pålidelig produktfunktion og beskytte mod for høj varme må disse åbninger ikke blokeres eller
dækkes til. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, forligger
eller lignende overflade. Produktet må aldrig placeres nær ved eller over en radiator eller et
varmeapparat. Produktet må ikke placeres i en indbygget installation, med mindre der er sørget
for ordentlig ventilation.
5
Dette produkt skal tilføres netspænding svarende til produktmærkaten. I tvivlstilfælde skal du
kontakte din Brother forhandler eller dit elselskab.
6
Denne maskine er konstrueret til at kun at blive brugt med en egnet jordforbundet stikdåse. Dette
produkt er forsynet med et 3-trådet jordstik. Dette stik passer derfor kun i stikdåser med jord.
Dette er en sikkerhedsanordning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikdåsen, skal du få en
elektriker til at skifte din gamle stikdåse ud. Prøv ikke at omgå formålet med et jordforbundet
stik.
7
Der må ikke stå noget på strømkablet. Produktet må ikke stilles et sted, hvor der vil blive trådt
på kablet.
8
Der må ikke placeres noget som helst foran maskinen, der vil blokere modtagne fax. Der må ikke
placeres noget, der kunne komme i vejen for modtagne fax.
Tag stikket til apparatet ud af stikkontakten i væggen før rensning. Brug ikke flydende eller
aerosolrensemidler.
9 Dokumentet må ikke berøres under udskrivning.
10 Der må aldrig stikkes genstande gennem åbninger i kabinettet, da de kan komme i berøring med
strømførende tråde osv. inde i apparatet og således forårsage kortslutning, elektrisk chok eller
brand. Pas på ikke at spilde væsker på produktet.
11 Prøv ikke selv at reparere dette produkt, da åbning eller demontering af låg og dæksler kan
afdække farlige spændingspunkter. Reparation skal udføres af dertil uddannet personale.
12 Dette produkt har ingen kontakt til at tænde og slukke for strømmen. Det er derfor meget vigtigt,
at du altid nemt kan komme til stikkontakten, som stikket et sat i, for det tilfælde at du af en eller
anden grund bliver nødt til hurtigt at afbryde maskinen fra strømmen.
VIGTIGE
OPLYSNINGER
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Vigtig sikkerhedsinformation
131
13 Tag stikkene ud af elkontakten og telefonstikket og få set produktet efter hvis:
◆
◆
◆
◆
Strømkablet er flosset eller stikket er beskadiget.
Der er spildt væske på produktet.
Produktet er blevet udsat for regn eller vand.
Produktet ikke fungerer normalt, når du følger anvisningerne. Foretag kun ændringer, der er
beskrevet i brugsvejledningen. Forkert justering af andre reguleringer kan beskadige
produktet og vil ofte medføre at en servicetekniker skal justere det hele tilbage igen.
◆ Produktet er blevet tabt på gulvet, eller kabinettet er blevet beskadiget.
◆ Produktets præstation ændrer sig betydeligt og således synes at kræve et eftersyn.
14 Vi kan ikke anbefale brugen af en forlængerledning.
VIGTIGT - For din sikkerhed
For at sikre sikker funktion skal det medfølgende trebenede stik kun sættes i en standard trebens
stikdåse, som er effektivt forbundet til jord, via det almindelige ledningsnet.
Forlængerledninger, der bruges med udstyret, skal være treledere og være korrekt ledningsført for at
tilvejebringe forbindelsen til jord. Vi kan ikke anbefale, at der bruges forlængerledninger.
Det faktum at udstyret fungerer tilfredsstillende, betyder ikke, at strømmen er jordforbundet, og at
installationen er helt sikker. For din egen sikkerheds skyld bør du kontakte en kvalificeret elektriker,
hvis du er i tvivl om, om strømmen er effektivt jordforbundet.
132
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 18
19 Specifikationer
Faxspecifikationer
ITU-T Gruppe 3
Kodningssystem
MH/MR/MMR/JPEG
Modemhastighed
14400/12000/9600/7200/4800/2400; Automatic Fallback
TILLÆG
Kompatibilitet
Dokumentindførings-bredde 90 mm til 216 mm
Dokumentindførings-længde 127 mm til 356 mm
Scannebredde
8.2 inches (208 mm)
Udskrivningsbredde
8 inches (203.2 mm)
Automatisk dokumentføder
(ADF)
op til 20 ark (80 g/m2)
Universalarkføder
100 ark (80 g/m2)
Printertype
Inkjet
Gråtoner
256 niveauer (Fejlspredning)
Display
LCD, 16 tegn
Afhentningstyper
Standard, Sikker, Forsinket, Sekventiel
Kontrastregulering
Automatisk/Lys/Mørk (manuel indstilling)
Opløsning
• Vandret 8 punkt/mm
• Lodret standard
—3.85 linie/mm (B&W)
— 7.7 linie/mm (Color)
Fin
— 7.7 linie/mm (B&W/Color)
Foto
— 7.7 linie/mm (B&W)
Superfin —15.4 linie/mm (B&W)
Hukommelseskapacitet
2MB (op til 85 sider*1)
Hurtigopkaldsnumre
40 stationer
Automatisk genopkald
4 gange med 3 min. interval
Automatisk svar
0, 1, 2, 3, 4 eller 5 ring
Kommunikationskilde
Offentligt telefonnet
Driftsmiljø
10-35°C (50-95°F)
Bedste udskriftskvalitet
20-33°C (68-91°F)
Strømkilde
220~240V AC 50/60Hz
Strømforbrug
Minimum: Under 5.5 watt*2
Standby: Under 6.5 watt
Spids: Under 35 watt
Mål
426 x 342 x 217 mm
Vægt
6.5 kg
1
* “Sider” refererer til “ITU-T Chart” med MMR kodning og standard opløsning.
*2 Med strømsparetilstand tændt.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Specifikationer
133
Printerspecifikationer
Udskrivning
Udskrivningsmetode
Piezo med 75 x 4 dyser
Opløsning
Monochrome/Colour Printing:
2400 x 1200 punkter per tomme (DPI), 1200 x 1200 punkter per
tomme (DPI), 600 x 600 punkter per tomme (DPI), 600 x 300
punkter per tomme (DPI), 600 x 150 punkter per tomme (DPI)
Udskrivningshastighed
op til 10 sider / minut (Mono)
op til 8 sider / minut (Farve)
Udskrivningsbredde
203.2 mm (8 tommer)
Diskbaserede skrifttyper
35
Grænseflade
Parallel
Der bør bruges et afskærmet kabel til IEEE 1284 (to-vejs)
specifikation, der er mindre end 1.8 m langt.
USB
Der bør bruges en USB (Universel seriel bus) grænseflade, der ikke er
længere end 1.8 m langt.
Du skal sætte den bundtede filterkerne og kabelbåndet på det afskærmede
parallelkabel eller USB-kablet.
Krav til computeren
For Windows®
Styresystem
95, 98, 98SE
CPU
(Pentium)
75 MHz
Ram
Harddiskplads
24 MB (32 MB anbefalet)
NT Workstation 4.0
75 MHz
32 MB (64 MB anbefalet)
2000 Professional
133 MHz
64 MB (128 MB anbefalet)
Me
150 MHz
32 MB (64 MB anbefalet)
50 MB
For Macintosh®
Styresystem
CPU
Ram
Harddiskplads
Apple®
Alle grundmodeller opfylder minimumskravene.
Macintosh®
QuickDraw®
G3, G4, iMac eller
iBook med OS8.5, 8.5.1
(kun printer)
OS8.6/9.0/9.0.4/9.1
(Printer og scanner)
134
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 19
50 MB
Udskrivningsmedie
Papir
Se Papirspecifikationer for universalarkføderen, side 138.
■ Maksimal føderkapacitet: Ca. 100 ark 75 g/m2 almindeligt
papir.
Papir-output
Ca. 50 ark almindeligt papir
(Med forsiden opad til papirudskriftsbakken)
Det anbefales, at udskrevne ark straks tages op af bakken efter
udskrivning.
Blækpatroner
Blæk
Sort og 3 forskellige farveblækpatroner
separat fra de to skrivehoveder
En blækpatrons levetid
Ca. 950 sider/sort patron ved 5% dækning med 600 x 150 dpi
opløsning
Ca. 450 sider/farvepatron ved 5% dækning med 600 x 150 dpi
opløsning
Disse tal er baseret på fortløbende udskrivning; tallene varierer alt
efter udskrivningshyppigheden og antallet af sider.
Maskinen renser regelmæssigt skrivehovederne for at opretholde
udskriftskvaliteten. Denne proces forbruger en lille smule blæk.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Specifikationer
135
TILLÆG
Automatisk indføring fra universalarkføderen
■ Papirtype:
Almindeligt papir, inkjet-papir (bestrøget papir), glittet papir,
transparenter og kuverter.
■ Papirstørrelse:
A4, A5, B5, Letter, Legal Executive, kuverter (handelsnr. 10,
DL, C5), Postkort, Indekskort.
■ Papirbredde:
89–216 mm (3,5–8,5")
■ Papirlængde:
127–356 mm (5–14")
Kompilering og publikationsmeddelelse
Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne vejledning blevet kompileret og publiceret til
at dække de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.
Indholdet af denne vejledning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden
varsel.
Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet
indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid
til det præsenterede materiale, inklusive men ikke begrænset til typografiske og andre fejl i
forbindelse med publikationen.
Varemærker
Multi-Function Link Pro er et registreret varemærke ejet af Brother Industries, Ltd.
Brother er et registreret varemærke ejet af Brother Industries, Ltd.
Brother logoet er et registreret varemærke ejet af Brother Industries, Ltd.
Windows, Windows NT, Microsoft, MS-DOS, Excel, Word, Paint og Draw er registrerede
varmærker ejet af Microsoft i USA og andre lande.
NT er et varemærke ejet af Northern Telecom Limited.
Macintosh er et registreret varemærke, og iMac er et varemærke ejet af Apple Computer, Inc.
PaperPort og TextBridge er registrerede varemærker ejet af ScanSoft, Inc.
Hvert eneste selskab, hvis softwaretitler nævnes i denne brugervejledning har en
softwarelicensaftale specielt for dets mærkebeskyttede programmer.
IBM og IBM PC er registrerede varemærker ejet af International Business Machines Corporation.
Alle andre varemærker og produktnavne nævnt i denne brugervejledning er registrerede varemærker
ejet af deres respektive selskaber.
136
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 19
Bestilling af tilbehør og leverancer
Beskrivelse
Element
Blækpatron <sort>
LC600BK
Blækpatron <cyan>(blå)
LC600C
Blækpatron <magenta>(rød)
LC600M
Blækpatron <gul>
LC600Y
Papir
Kvaliteten af dit dokument kan påvirkes af den type papir, du bruger i maskinen. Du kan bruge
almindeligt papir, inkjet-papir (bestrøget papir), glittet papir, transparenter og kuverter. Vi anbefaler
at du afprøver forskellige typer papir før du køber stort ind. Brug det anbefalede papir for at opnå de
bedste resultater.
For at sikre udskriftskvaliten for de indstillinger, du har valgt, skal du altid indstille papirtypen til at
svare til den type papir, du lægger i maskinen.
Når du udskriver på inkjet-papir, glittet papir og transparenter, skal du sørge for,
at vælge det rette medie under “Kvalitet/farve” fanen i printerdriveren. Når du
bruger inkjet-papir, glittet papir eller transparenter skal du undgå at de stakkes ved
at fjerne hver enkelt side efter kopiering eller udskrivning.
Håndtering og brug af specialpapir
■ Opbevar papir i den oprindelige pose, og hold den lukket til. Læg papiret fladt og væk fra fugt,
direkte sollys og varme.
■ Den belagte side af glittet papir skinner. Du må ikke berøre den skinnende (bestrøgne) side. Læg
glittet papir med den skinnende side opad mod dig selv.
■ Du må ikke berøre nogen af siderne på transparenter, fordi de nemt opsuger vand og sved, og
det kan reducere udskriftens kvalitet. Transparenter beregnet til laserprintere/kopimaskiner kan
plette dit næste dokument. Brug kun de anbefalede transparenter.
Anbefalet papir
Udskriftskvaliteten afhænger af papirtypen og papirmærket.
Besøg os på http://solutions.brother.com og check det anbefalede papir til brug med maskinen.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Specifikationer
137
TILLÆG
For at få et resultat af bedste kvalitet bør der kun bruges originalt Brother tilbehør. Dette kan fås hos
de fleste Brother forhandlere eller du kan kontakte vores postordreafdeling på telefon +44 (0)161
931 2258 eller faxnummer +44 (0)161 931 2218.
Papirspecifikationer
Når du bruger maskinen som printer, kan den håndtere papir, der har følgende specifikationer:
Men vær opmærksom på, at du kun kan modtage faxmeddelelser på A4 enkeltark.
Papirkapacitet for universalarkføderen
Papirtype
Papirstørrelse
Arkføderkapacitet
Almindeligt papir
(Enkeltark)
A4, Letter, Executive
100 ark 75 g/m2
Legal
100 ark 75 g/m2
Inkjet-papir
A4, Letter
20 ark
Glittet papir*
A4, Letter
20
Transparenter
A4, Letter
10
Kuverter*
DL, COM-10, C5, Monarch 10
Postkort*
101.6 x 152.4 (mm)
30
Indekskort*
127 x 203.2 (mm)
30
* hvis du ønsker at bruge tykt papir som f.eks. indekskort, kuverter og glittet papir i
universalarkføderen, skal du først montere Kortstøtte i føderen.
Papirspecifikationer for universalarkføderen
Enkeltarkvægt
Almindeligt papir: 64 til 120 g/m2
Inkjet-papir: Op til 120 g/m2
Glittet papir: Op til 150 g/m2
Postkort: Op til 170 g/m2
Indekskort: Op til 120 g/m2
Tykkelse
Almindeligt papir: 0.08 til 0.15 mm
Inkjet-papir: Op til 0.15 mm
Glittet papir: Op til 0.18 mm
Kuverter: Op til 0.52 mm
Postkort: Op til 0.23 mm
Indekskort: Op til 0.15 mm
Arkføder
Op til 10 mm
Ca. 100 ark 75 g/m2
Udskrifts-stakker
Ca. 50 ark 75 g/m2
(Transparenter og glittet papir skal tages ud af papirbakken én side
ad gangen.)
Krøllet eller beskadiget papir kan give papirsalat og fejlindføringer. Hvis
papiret er krøllet, skal det glattes så meget som muligt ved at rulle det i den
modsatte retning af krøllen.
138
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 19
Udskrivningsområde
Udskrivningsområdet afhænger af indstillingerne i det program du bruger. Figurerne nedenfor viser
de områder, der ikke kan udskrives på, på et enkeltark og kuverter.
Kuverter
C
D
D
A
A
B
Områder, der ikke kan udskrives på
Papirtype
TILLÆG
Enkeltark
C
Papirstørrelse
B
A
B
C
D
3 mm
11 mm
3.4 mm
3.4 mm
Printer
3 mm
11 mm
3.4 mm
3.4 mm
Printer
10 mm
20 mm
3.4 mm
3.4 mm
Fax
Ark
A4
Monokopi
Farvekopi
Printer
Executive
Kuverter
Printeren afhænger af printerdriveren.
Figurerne ovenfor er omtrentlige, og udskrivningsområdet kan variere afhængig af, hvilken type
papir du bruger.
Du må ikke bruge følgende typer papir og kuverter:
• Beskadiget, krøllet eller rynket papir eller kuverter eller uregelmæssige
faconer
• Meget skinnende eller stærkt struktureret papir og kuverter
• Kuverter med lukkemekanismer
• Kuverter, der poser
• Kuverter, der ikke er skarpt foldede
• Mønsterprægede kuverter
• Papir og kuverter, der allerede er udskrevet med en laserprinter
• Kuverter, der er fortrykt på indersiden
• Papir og kuverter, der ikke kan lægges ensartet i stakke
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Specifikationer
139
Indtastning af tekst
Når du foretager bestemte indstillinger som f.eks. stations-id, er det nødvendigt at indtaste tekst i
maskinen. De fleste taster på tastaturet har tre eller fire bogstaver trykt oven over dem. Tasterne “0”,
“#” og “ ” har ingen bogstaver, fordi de er specialtegn.
Ved at trykke på den relevante taltast det nødvendige antal gange kan du få det tegn du ønsker.
Tryk på tast
én gang
to gange
tre gange
fire gange
fem gange
2
A
B
C
2
A
3
D
E
F
3
D
4
G
H
I
4
G
5
J
K
L
5
J
6
M
N
O
6
M
7
P
Q
R
S
7
8
T
U
V
8
T
9
W
X
Y
Z
9
Indtastning af mellemrum
Når du ønsker at indtaste et mellemrum, skal du bruge
tegn.
én gang mellem cifre og to gange mellem
Rettelser af fejl
Hvis du indtatede et bogstav forkert og ønsker at ændre det, skal du trykke på
for at flytte
markøren til lige efter det sidste rigtige bogstav. Tryk så på Stop/Exit; alle bogstaver oven over og
til højre for markøren slettes. Indtast den rigtige tekse og/eller tal. Du kan også bakke tilbage og
overskrive med de rigtige bogstaver.
Gentagelse af bogstaver
Hvis du får brug for at indtaste et tegn, der er tildelt samme tast som det foregående tegn, skal du
trykke på
for at flytte markøren til højre.
Specialtegn og symboler
Tryk på , #, eller 0 tasten gentagne gange eller tryk på
eller
for at flytte markøren under
det særlige tegn eller symbol, du ønsker, Tryk så på Menu/Set for at vælge det.
Tryk på 0 for Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0
Tryk på
for (mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( )
+,-./
C
Tryk på # for : ; < = > ? @ [ ] ^ _
140
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kapitel 19
Ordliste/forklaringer
Afhentning (Polling) Processen hvor en telefax ringer til en anden faxmaskine for at hente
ventende faxmeddelelser.
Afsendelse En måde at sende dokumenter på over telefonen fra maskinen til den modtagende
faxmaskine.
Auto reduction Formindsker størrelsen på de indgående fax.
automatisk faxafsendelse Afsendelse af en fax uden at løfte røret på en ekstern telefon.
automatisk genopringning En funktion, der giver maskinen mulighed for at ringe igen til det
seneste faxnummer, hvis den oprindelige fax ikke gik igennem, fordi nummeret var optaget eller
ikke svarede.
Backup-udskrivning Indstiller maskinen til at udskrive en kopi af faxer, der er modtaget og gemt
i hukommelsen.
bipper Den lyd tasterne laver, når du trykker på dem, der opstår en fejl eller et dokument er blevet
modtaget eller sendt.
Bipperstyrke Lydstyrkeindstilling for bippet, når du trykker på en tast eller laver en fejl.
Blæktast Du kan bruge denne tast til at rense skrivehovederne og skifte en blækpatron ud.
CNG-toner De specielle toner (bip), der udsendes af faxmaskiner ved automatisk afsendelse for at
fortælle den modtagende maskine, at de er fra en telefax.
Dobbelt adgang (Ikke mulig med farvefax) maskinen kan scanne udgående faxer eller planlagte
job til hukommelsen på samme tid som den sender en fax eller modtager eller udskriver en
indgående fax.
ECM (fejlretningsmåde) Finder fejl under afsendelse af fax og sender de fejlbefæstede sider i
dokumentet igen
Ekstern telefon En telefon som er sat i det eksterne stik på maskinen (EXT.) eller i samme vægstik
som MFC’en.
Ekstratelefon En telefon på samme linie og med samme telefonnummer som maskinen, men sat i
et andet vægstik (f.eks. i et andet rum).
F/T ringetid Hvor længe maskinen ringer (når svarindstillingen er Fax/Tlf.) for at lade dig vide, at
du har en samtale, der er blevet svaret automatisk.
Fax Detekt Gør det muligt for maskinen at svare på CNG-toner, hvis du har afbrudt et faxopkald
ved at svare det.
Fax/Tlf. tilstand Du kan modtage faxer og telefonsamtaler. Du må ikke bruge Fax/Tlf. hvis du
bruger en ekstern telefonsvarer. (gælder kun med ekstern telefon)
Faxlager Du kan gemme faxer i hukommelsen til fjernhentning.
Faxtoner De signaler, der sendes af faxmaskiner, der sender eller modtager, mens de
kommunikerer information.
Faxvideresendelse Sender en fax, der er modtaget til hukommelsen til et andet forprogrammeret
faxnummer.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
141
TILLÆG
ADF (automatisk dokumentføder) Referer til det antal dokumenter, der kan lægges i ADF’en og
indføres enkeltvis automatisk.
fin opløsning Opløsningen er 203 x 196 dpi. Den bruges til små typer og billeder.
Fjernaktivering Giver dig mulighed for at omstille et faxopkald, der blev besvaret på en ekstern
eller ekstratelefon, til din faxmaskine.
Fjerntilgang Evnen til at få tilgang til maskinen med fjernstyring fra en tonesignaleringstelefon.
Fjerntilgangskode Den firecifrede kode, der lader dig ringe til og få tilgang til maskinen fra et
andet sted.
Forsinket afsendelse (Ikke mulig ved farvefax) Sender din fax på et senere tidspunkt (samme
dag).
foto opløsning En opløsningsindstilling, der bruger varierende gråtoner til bedst at gengive foto.
Funktionstilstand Programmeringstilstanden for ændring af maskinens indstillinger.
Gråtoner De grå toner der er til rådighed til kopiering og faxafsendelse af fotografier.
Gruppenummer En kombination af enkelttastnumre, der indkodes på enkelttast l # til rundsending.
hurtigopkaldsliste En liste over navne og telefonnumre indkodet i hukommelsen for hurtigopkald
i nummerorden.
hurtigopkaldsnumre Et forprogrammeret nummer til nem opringning. Du skal trykke på
Search/Speed Dial tasten og #, og derpå en tocifret kode for at starte opringningen.
indkodningsmetode Metode til kodning af information indeholdt i et dokument. Alle faxmaskiner
skal bruge en minimumstandard for Modified Huffman (MH). Maskinen kan bruge en større
kompressionsmetode, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR og Joint
Photographic Experts Group JPEG), hvis den modtagende maskine har samme egenskaber.
journal En liste over information om de seneste 200 indgående og udgående fax. TX betyder
afsendelse. RX betyder modtagelse.
Journalperiode Den forprogrammerede tidsperiode mellem automatisk udskrivning af
journalrapporter. Du kan udskrive journalen efter ønske uden at afbryde cyklen.
kommunikationsfejl (eller komm.fejl) En fejl, der opstår under afsendelse eller modtagelse af en
fax, som regel forårsaget af liniestøj eller statisk elektricitet.
kompatibilitetsgruppe En faxmaskines evne til at kommunikere med en anden. Kompatibilitet er
sikret mellem ITU-T grupper.
Kontrast Indstilling der kompenserer for mørke eller lyse dokumenter ved at lysne mørke
dokumenter eller gøre lyse dokumenter mørkere.
LCD (flydende krystal-display) Den skærm på maskinen, der viser interaktive meddelelser under
programmering på skærmen og vender tilbage til dato og klokkeslæt, når maskinen ikke er i
brug.
Lysstyrke Ændring af lysstyrken gør hele billedet lysere eller mørkere.
manuel fax Når du løfter den eksterne telefons rør, så du kan høre den modtagende telefax svare,
før du trykker på Mono Fax Start for at begynde afsendelse.
Modtagelse uden papir Modtager automatisk indgående fax i maskinens hukommelse, hvis
maskinen løber tør for papir.
nummerbestemt ringning Du kan vælge visse indstillinger for hver faxoverførsel eller kopi uden
at ændre standardindstillingerne.
OCR (optisk tegngenkendelse) ScanSoft™ TextBridge® programpakken konverterer et billede af
tekst til tekst du kan redigere.
142
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opløsning Antallet af vandrette og lodrette linier per tomme. Se: Standard, Fin, Superfin, Foto,
Farvefax.
Pause Giver dig mulighed for at indsætte en 3.5 sekunders forsinkelse i rækkefølgen af
opringninger
Realtidsafsendelse Når hukommelsen er fuld, kan du sende dokumenter i realtid.
resterende job Du kan checke, hvilke job, der venter i hukommelsen og annullere dem enkeltvis.
Ringeforsinkelse Antallet af ring, før maskinen svarer et opkald i F/T eller KUN FAX-tilstand
Ringestyrke Lydstyrkeindstilling for maskinens ringetone.
Rundsending Mulighed for at sende den samme faxmeddelelse til mere end et sted.
scanning Den proces der sender et elektronisk billede af et originalt papirdokument til din
computer.
ScanSoft™ PaperPort® for Brother Dokumentstyringsprogram hvor du kan se modtagne faxer
og scannede billeder.
standardopløsning 203 x 98 dpi. Det anvendes til tekst af almindelig størrelse og er den hurtigste
afsendelse.
Stations-id Den indkodede information, der fremkommer øverst på faxsider. Den omfatter
afsenderens navn og faxnummer.
Superfin opløsning 392 x 203 dpi. Bedst til meget små tryk og artwork.
systemindstillingsliste En udskrevet rapport, der viser maskinens aktuelle indstilling
Søgning Du kan søge efter navne, du har gemt i hukommelsen for hurtigopkald.
Timer (Ikke mulig med farvefax) En funktion, der lader dig programmere en fax til afsendelse på
et bestemt tidspunkt, som f.eks. forsinket fax eller forsinket polling-modtagelse.
Xmit-rapport (afsendelsesrapport) En liste over hver enkelt afsendelse, der viser opkalderens id,
dato, klokkeslæt og antal sider.
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
143
TILLÆG
Oversøisk mode Foretager midlertidige ændringer af faxtonerne for at tage højde for støj og statisk
elektricitet på oversøiske telefonlinier.
Stikordsregister
A
Enhedens funktioner ..............................65
Ændring af fjernstyringskoder ...............38
Afhentning (Afsend) ..............................42
F
Afhentning (Modtag) .............................40
F/T (Fax/Tlf.) ringetid ............................25
Afsendelse af farvefax ...........................22
F/T ringetid ............................................37
Aktiveringskode .....................................37
Farvejustering ........................................52
Arkføderkapacitet .................................138
Fax Detekt ..............................................26
Automatisk afsendelse .......................2, 22
Faxlager ..................................................43
Automatisk dokumentføder (ADF) ..........2
Faxvideresendelse ..................................43
Fejlfinding ............................................112
B
Fejlmeddelelser ....................................112
BEKRÆFTELSE ...................................31
Fin (Opløsning) ......................................20
Bekræftelsesrapport for afsendelse
(Xmit) .................................................30
FJERNADGANGSKORT ...................147
Bestrøget papir .....................................137
Fjerninstallering .....................................88
Bipperstyrke ...........................................17
Fjernstyringskode (Ændring af) .............38
Blækpatroner ........................................129
Fjernstyringskommandoer .....................45
Blækstyring ..........................................122
Fjerntilgangskode ...................................44
Blæktast ..................................................55
Formindskelse (Udskrivning) ................26
Brother Kontrol Center .................... 67-68
Forsinket serieafsendelse .......................32
Fjernafhentning ......................................44
Foto (Opløsning) ....................................20
C
Funktionsvalgtabel .................................10
CHECK PAPIR ....................................112
G
D
Dato og klokkeslæt .................................15
Glittet papir ..........................................137
Gråtoner ...............................................133
Dobbelt adgang ......................................23
Dokument (Str.) .......................................1
Dokumentsstop .....................................114
H
HJÆLP ...................................................31
Hjælp .......................................................iv
E
HUKOMMELSE FULD ........................48
Ekstern telefon ...................................7, 37
Hukommelse fuld-meddelelse ...............48
Ekstern telefonsvarer (TAD) ....................6
HURTIG OPKALD ...............................31
Ekstratelefon ..........................................37
HURTIG OPKALD (liste) .....................31
Elledning ..................................................4
Hurtigopkald (Indkodning) ....................19
Emballering og forsendelse ..................125
Hurtigopkaldsopringning (Ændring) .....19
144
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
I
M
G3, G4 eller iMac™ .........100
iMac ..................................................... 100
Manuel afsendelse ..................................22
Importering ............................................ 82
Manuel opringning .................................28
Inaktiveringskode .................................. 37
MFC Software Suite ...............................88
INDKØBSORDRE ............................... 31
Modtage Mode .......................................24
Indkøbsordre ......................................... 31
Modtagelse til hukommelsen .................27
Indkodning af telefonnummer ............... 19
Indtastning af mellemrum ................... 140
O
Indtastning af tekst .............................. 140
Opbevaring i hukommelsen .....................5
Internationale opkald ............................. 32
Opløsning ...............................................20
INTET SVAR/OPT. ............................ 113
Opringning af et nummer .......................21
Opringning med hurtigopkald ................21
J
Ordliste/forklaringer .............................141
Jobannullering ....................................... 35
Oversigt over kontrolpanelet ....................8
JOURNAL ............................................. 31
Oversøisk mode ......................................32
Journalperiode ....................................... 30
P
K
PABC .................................................5, 17
Kædeopringning .................................... 21
PaperPort® ..............................................80
KOMM.FEJL ...................................... 113
Papirsalat ..............................................115
Kontrast ................................................. 20
Papirspecifikationer ..............................138
Kontroller ............................................ 134
Papirstørrelse ........................................138
Kopi (2-i-1) ........................................... 51
Papirtype ..............................................138
Kopi (Flere) ........................................... 47
Pause ......................................................22
Kopi (Kvalitet) ...................................... 49
PC FAX ..................................................89
Kopifunktioner ...................................... 47
PC FAX (Afsendelse) ............................97
Kopikontrast .......................................... 53
PC FAX (indstilling) ..............................89
Kopikvalitet ..................................... 48, 52
PC FAX afsendelse (for Macintosh) ....102
Kopikvalitet (Standardindstillinger) ...... 52
Printerdriver-indstillinger .......................56
Kopilysstyrke ........................................ 53
Printerfunktionstaster .............................55
Printerplade ..........................................128
L
Lodrette sorte linier ............................. 118
Problemer .............................................118
Produktbeskrivelse ...............................133
Lovmæssige begrænsninger .................. 53
R
Rapport ...................................................30
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
145
TILLÆG
IKKE REGISTR. ................................. 113
Macintosh®
Rettelser ...............................................140
TWAIN OVERENSSTEMMENDE ......83
Ringeforsinkelse .....................................25
TX lås .....................................................35
Ringestyrke ............................................17
Rundsending .....................................33, 34
U
Udgående meddelelse på ekstern TAD ....7
S
Udskriftskvalitet ...................................122
Samtidig udskrivning/faxafsendelse ......55
Udskriv (Fax i hukommelse) .................27
Scan billede ............................................69
Udskriv dato og -tidspunkt .....................65
Scan til e-mail ........................................69
Udskrivning af en rapport ......................31
Scan til fil ...............................................73
Udskrivningsmedie ..............................135
Scan til tekstbehandler ...........................76
Udskrivningsområde ............................139
Scan/OCR ...............................................69
Universalpapirkassette ...........................55
Scannertaster ..........................................68
Scanning til pc ........................................84
™
PaperPort®
V
...........................80
Valg-tast for kopiering ...........................49
Sikkerhedsanvisninger .........................131
Vandmærke ............................................63
Skærmprogrammering .............................v
Varemærker ..........................................136
Skift mellem sommer- og vintertid ........18
Vedligeholdelse ............................112, 128
Skiftende display ......................................v
Vigtige sikkerhedsanvisninger .............131
ScanSoft
Søgning ........................................9, 21, 28
Specialtegn ...........................................140
Specifikationer .....................................133
Standard (Opløsning) .............................20
Stations-id ..............................................16
Strømbesparende tilstand .......................18
SYSTEM INDST. ..................................31
T
Tekstbehandling .....................................76
Telefonsvarer ...........................................6
Tidstro afsendelse ..................................23
Tilbehør og leverancer .........................137
Tilslut (Ekstern telefon) ...........................7
Tilslut (Ekstern telefonsvarer) .................6
Tilslutning af flere telefoner på en linie ...5
Timer ......................................................32
Transparenter .......................................137
146
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
TILLÆG
FJERNADGANGSKORT
Ændring af svarmåde
Tryk på 9 8
derpå for TAD, Tryk på 1.
Fax/Tlf (F/T), Tryk på 2.
Fax, Tryk på 3.
Exit fjernbetjening
Tryk på 9 0.
Sådan bruges fjerntilgangskoden
1 Indtast maskinens telefonnummer fra en
tonetelefon.
2 Indtast din fjernadgangskode (159 ) efter
bippet.
3 Maskinen signalerer, hvilken slags beskeder,
Ændring af fjerntilganskode
1 Tryk på Menu/Set, 2, 5, 3.
2 Indtast et trecifret nummer. kan ikke ændres.
3 Tryk på Menu/Set.
4 Tryk på Stop/Exit for at gå ud.
4
der blev modtaget:
1 langt bip - Faxmeddelelse(r)
Ingen bip - ingen meddelelser
4 Indtast en kommando efter 2 korte bip.
5 Tryk på 9 0 for at nulstille maskinen, når du
er fáærdig.
6 Læg røret på.
1
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
147
Hentning af en fax
Tryk på 9 6
derpå for Hente alle fax Tryk på 2, og indtast
derpå nummeret på fjerntelefaxen
og derpå # #. Læg røret på efter
bippet, og vent.
Slette alle fax Tryk på 3.
Fjernkommandoer
Ændring af indstillingen for faxvideresendelse
Tryk på 9 5
derpå for Slå faxvideresendelse fra tryk på 1.
Slutte faxvideresendelse til tryk på 2.
Programmere faxvideresendelsesnummer
Tryk på 4. Indtast det nye nummer på
den telefax, hvor du ønsker at få
sendt dine faxmeddelelser videre til,
og tryk på # #.
Slutte telefaxlager TIL Tryk på 6.
Slå telefaxlager FRA Tryk på 7.
Checkning af modtagestatus
Tryk på 9 7 1.
1 langt bip - Modtagne meddelelser.
3 korte bip - Ingen meddelelser.
2
148
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Chapter
3
DEN
EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement