Sony MEX-BT3850U ڈیٹا شیٹ

Sony MEX-BT3850U ڈیٹا شیٹ
‫)‪4-158-430-61(1‬‬
‫‪*1‬‬
‫‪*2‬‬
‫‪A‬‬
‫‪FRONT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪EXTERNAL‬‬
‫‪MICROPHONE‬‬
‫‪REMOTE‬‬
‫‪IN*3‬‬
‫‪BUS AUDIO IN‬‬
‫‪FRONT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪L‬‬
‫‪*1‬‬
‫‪R‬‬
‫)‪*1 RCA pin cord (not supplied‬‬
‫‪*2 Supplied with the CD changer‬‬
‫‪*3 Separate adaptor may be required.‬‬
‫* ‪ 1‬سلك دبويس ‪( RCA‬غري مرفق)‬
‫* ‪ 2‬مرفق معمغير أسطوانات ‪CD‬‬
‫*‪ 3‬قد يلزم توفر مهايئ منفصل‪.‬‬
‫* ‪ 1‬سیم پنی ‪( RCA‬ضمیمه نیست)‬
‫* ‪ 2‬ضميمه شده با تعويض كننده ‪CD‬‬
‫*‪ 3‬ممکن است آداپتور جداگانه مورد نیاز باشد‪.‬‬
‫‪BUS‬‬
‫‪CONTROL IN‬‬
‫‪Black‬‬
‫أسود‬
‫سیاه‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫من هوائي السيارة‬
‫از آنتن هوایی اتومبیل‬
‫‪Blue/white striped‬‬
‫خمطط أزرق‪ /‬أبيض‬
‫راه راه آبی‪/‬سفید‬
‫‪‬‬
‫‪AMP REM‬‬
‫‪Max. supply current 0.3 A‬‬
‫أقصى امداد للتيار ‪ 0.3‬أمبري‬
‫حداکثر جریان منبع ‪ 0.3‬آمپر‬
‫‪White‬‬
‫أزرق‬
‫آبی‬
‫‪ANT REM‬‬
‫)‪from car antenna (aerial‬‬
‫‪REAR‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Max. supply current 0.1 A‬‬
‫أقصى امداد للتيار ‪ 0.1‬أمبري‬
‫حداکثر جریان نيرو ‪ 0.1‬آمپر‬
‫‬
‫أبيض‬
‫سفید‬
‫‪ATT‬‬
‫يرسى‬
‫چپ‬
‫خمطط أبيض‪/‬أسود‬
‫راه راه سفید‪/‬سیاه‬
‫‪Gray‬‬
‫أزرق فاتح‬
‫آبى روشن‬
‫رمادي‬
‫خاکسرتی‬
‫‪Right‬‬
‫يمنى‬
‫راست‬
‫‪Gray/black striped‬‬
‫خمطط رمادي‪/‬أسود‬
‫راه راه خاکسرتی‪/‬سیاه‬
‫‪Red‬‬
‫أخرض‬
‫سبز‬
‫‪Left‬‬
‫يرسى‬
‫چپ‬
‫‪Green/black striped‬‬
‫خمطط أخرض‪/‬أسود‬
‫راه راه سبز‪/‬سیاه‬
‫‪Installation/Connections‬‬
‫‪BUS CONTROL IN‬‬
‫الرتكيب‪ /‬التوصيالت‬
‫نصب‪/‬اتصاالت‬
‫‪Purple‬‬
‫‪Yellow‬‬
‫بنفسجي‬
‫ارغوانی‬
‫أصفر‬
‫زرد‬
‫‬
‫‪BUS AUDIO IN‬‬
‫‪Green‬‬
‫أمحر‬
‫قرمز‬
‫‬
‫‪B‬‬
‫‪Left‬‬
‫‪White/black striped‬‬
‫‪Light blue‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫‪Audio System‬‬
‫®‬
‫)‪SUB OUT (MONO‬‬
‫‪BUS REAR FRONT‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫)‪Fuse (10 A‬‬
‫فيوز (‪ 10‬أمبري)‬
‫فیوز (‪ 10‬آمپر)‬
‫‪REAR‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫)‪SUB OUT (MONO‬‬
‫‪Right‬‬
‫يمنى‬
‫راست‬
‫‪Purple/black striped‬‬
‫خمطط بنفسجي‪/‬أسود‬
‫راه راه ارغوانی‪/‬سیاه‬
‫‪MEX-BT3850U‬‬
‫‪©2010 Sony Corporation Printed in Thailand‬‬
‫احتیاطات‬
‫نمودار اتصال‬
‫حتم اين دستگاه را در داشبورد اتومبيل نصب كنيد زيرا سمت‬
‫پشت دستگاه در حين استفاده داغ مى شود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫این دستگاه تنها برای عملیات برق مستقیم ‪ 12‬ولت منفی زمنی‬
‫طراحی شده است‪.‬‬
‫سیم را زیر یک پیچ قرار ندهید‪ ،‬یا میان قطعات متحرک (برای مثال‬
‫ریل صندلی) گری ندهید‪.‬‬
‫قبل از اجیاد اتصاالت‪ ،‬احرتاق اتومبیل را خاموش کنید تا از‬
‫اتصاالت کوتاه جلوگریی کنید‪.‬‬
‫سیم های منبع برق زرد و قرمز را تنها هنگامی که سایر سیم ها‬
‫وصل شده اند وصل کنید‪.‬‬
‫متام سیم های زمنی را به یک نقطه مشرتک زمنی بکشید‪.‬‬
‫حتام به منظور ایمنی هر سیم وصل نشده شل را با نوار چسب برقی‬
‫عایق بندی کنید‪.‬‬
‫حفره ها￯ گرماياشكاف ها￯ تهويه دستگاه رانپو شانيد‪.‬‬
‫نکات در مورد سیم منبع برق (زرد)‬
‫• هنگام وصل کردن این دستگاه در ترکیب با دستگاه های اسرتیو‬
‫دیگر‪ ،‬سطح مدار اتومبیل وصل شده باید از جمموع فیوز هر دستگاه‬
‫باالتر باشد‪.‬‬
‫• هنگامی که هیچ مدار اتومبیل به اندازه کافی باال نیست‪ ،‬دستگاه را‬
‫مستقیام به باتری وصل کنید‪.‬‬
‫لیست قسمت ها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫شامره ها در لیست با شامره ها در دستورالعمل ها مهخوانی دارند‪.‬‬
‫قالب ‪ ‬و بدنه حمافظ ‪ ‬پیش از ارسال به دستگاه وصل شده اند‪.‬‬
‫قبل از نصب دستگاه‪ ،‬از کلیدهای آزادسازی ‪ ‬برای خارج کردن‬
‫قالب ‪ ‬از دستگاه استفاده کنید‪ .‬برای جزئیات‪" ،‬خارج کردن‬
‫بدنه حمافظ و قالب (‪ ")‬در سمت پشت برگه را مالحظه نامیید‪.‬‬
‫کلید های آزادسازی ‪ ‬را برای استفاده در آینده نگاه دارید‬
‫زیرا آن ها در صورتی که شام دستگاه را از اتومبیل خود‬
‫خارج کنید نیز مورد نیاز هستند‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫قالب ‪ ‬را به دقت بکار گریید تا مانع از زمخی شدن انگشتان خود‬
‫شوید‪.‬‬
‫گریه‬
‫‪‬‬
‫نکته‬
‫پیش از نصب‪ ،‬مطمئن شوید که گریه ها در هر دو طرف قالب ‪‬‬
‫میلیمرت به سمت داخل خم شده اند‪ .‬اگر گریه ها صاف هستند یا به سمت بریون‪2‬‬
‫خم شده اند‪ ،‬دستگاه بطور ایمن نصب نخواهد شد و ممکن است به بریون پرتاب‬
‫شود‪.‬‬
‫نمونه اتصال‬
‫نکات (‪)-A‬‬
‫• حتام سیم زمنی را پیش از اتصال آمپلی فایر وصل کنید‪.‬‬
‫• تنها هنگام استفاده از آمپلی فایر داخلی زنگ صدا می کند‪.‬‬
‫اشاره (‪)-B‬‬
‫هنگام اتصال تنهايک تعويض كننده ‪ CD‬يا دستگاه اختيار￯ ديگر‪ ،‬مستقيم‬
‫به اين دستگاه وصل كنند‪.‬‬
‫‪ ‬به یک سطح فلزی اتومبیل‬
‫ابتدا سیم سیاه زمنی را وصل کنید‪ ،‬سپس سیم های منبع زرد و قرمز را وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ ‬به سیم کنرتل آنتن هوایی برقی یا سیم منبع برق آمپلی فایر‬
‫تقویت کننده آنتن هوایی‬
‫نکات‬
‫• در صورتی که آنتن هوایی برقی یا تقویت کننده آنتن هوایی وجود ندارد‪،‬‬
‫وصل کردن این سیم رضوری نیست‪.‬‬
‫• هنگامی که اتومبیل شام دارای یک آنتن هوایی ‪ FM/AM‬در شیشه‬
‫عقبی‪/‬کناری می باشد‪" ،‬نکات در مورد سیم های کنرتل و منبع برق" را‬
‫مالحظه نامیید‪.‬‬
‫‪ ‬به ‪ AMP REMOTE IN‬یک آمپلی فایر برقی اختیاری‬
‫این اتصال تنها برای آمپلی فایرها است‪ .‬اتصال هر سیستم دیگری می تواند‬
‫باعث صدمه به دستگاه شود‪.‬‬
‫‪ ‬به كابل رابط تلفن اتومبيل‬
‫‪ ‬به ترمینال برق ‪ +12‬ولت که در موقعیت جانبی کلید‬
‫احرتاق نریو می گرید‬
‫نکات‬
‫• اگر هیچ موقعیت جانبی وجود ندارد‪ ،‬به ترمینال برق (باتری) ‪ +12‬ولت که‬
‫مهواره نریو می گرید وصل کنید‪ .‬حتام ابتدا سیم سیاه زمنی را به سطح فلزی‬
‫اتومبیل وصل کنید‪.‬‬
‫• هنگامی که اتومبیل شام دارای یک آنتن هوایی ‪ FM/AM‬در شیشه‬
‫عقبی‪/‬کناری می باشد‪" ،‬نکات در مورد سیم های کنرتل و منبع برق" را‬
‫مالحظه نامیید‪.‬‬
‫‪ ‬به ترمینال برق ‪ +12‬ولت که مهواره نریو می گرید‬
‫حتام ابتدا سیم سیاه زمنی را به سطح فلزی اتومبیل وصل کنید‪.‬‬
‫نکات در مورد سیم های کنرتل و منبع برق‬
‫• هنگامی که شام موج یاب را روشن می کنید سیم کنرتل آنتن هوایی برقی‬
‫(آبی) برق مستقیم ‪ +12‬ولت را تامنی می کند‪.‬‬
‫• هنگامی که اتومبیل شام دارای یک آنتن هوایی ‪ FM/AM‬در شیشه‬
‫عقبی‪/‬کناری می باشد‪ ،‬سیم کنرتل آنتن هوایی برقی (آبی) یا سیم منبع برق‬
‫جانبی (قرمز) را به ترمینال برق تقویت کننده آنتن هوایی موجود وصل کنید‪.‬‬
‫برای جزئیات‪ ،‬با فروشنده خود مشورت نامیید‪.‬‬
‫• یک آنتن هوایی بدون یک ایستگاه تقویت نمی تواند با این دستگاه مورد‬
‫استفاده قرار گرید‪.‬‬
‫اتصال حفظ حافظه‬
‫هنگامی که سیم منبع برق زرد وصل شده است‪ ،‬برق مهواره به مدار حافظه داده می‬
‫شود حتی هنگامی که کلید احرتاق خاموش باشد‪.‬‬
‫نکات در مورد اتصال بلندگو‬
‫• پیش از وصل کردن بلندگوها‪ ،‬دستگاه را خاموش کنید‪.‬‬
‫• از بلندگوها با امپدانس ‪ 4‬تا ‪ 8‬اهم‪ ،‬و با ظرفیت باالی برق استفاده کنید تا از‬
‫صدمه به آن جلوگریی شود‪.‬‬
‫• ترمینال های بلندگو را به شاسی اتومبیل وصل نکنید‪ ،‬یا ترمینال های‬
‫بلندگوهای راست را به ترمینال های بلندگوهای چپ وصل نکنید‪.‬‬
‫• سیم زمنی این دستگاه را به ترمینال منفی (–) بلندگو وصل نکنید‪.‬‬
‫• سعی نکنید بلندگوها را بطور موازی وصل کنید‪.‬‬
‫• تنها بلندگوهای غری فعال را وصل کنید‪ .‬وصل کردن بلندگوهای فعال (با‬
‫تقویت کننده های داخلی) به ترمینال های بلندگو ممکن است به دستگاه‬
‫صدمه وارد کند‪.‬‬
‫• برای اجتناب از یک سوء عملکرد‪ ،‬از سیم های بلندگوی داخلی نصب شده‬
‫در اتومبیل خود در صورتی که دستگاه دارای یک سیم منفی (–) مشرتک‬
‫برای بلندگوهای راست و چپ می باشد استفاده نکنید‪.‬‬
‫• سیم های بلندگوی دستگاه را به یکدیگر وصل نکنید‪.‬‬
‫نکته در مورد اتصال‬
‫اگر بلندگو و آمپلی فایر بطور صحیح وصل نشده باشند‪ "FAILURE" ،‬در صفحه‬
‫نامیش ظاهر می شود‪ .‬در چننی حالتی‪ ،‬مطمئن شوید که بلندگو و آمپلی فایر بطور‬
‫صحیح نصب شده اند‪.‬‬
‫تنبيهات‬
‫خمطط التوصيل‬
‫تأكد من تركيب هذه الو حدة في لوحة عدادات السيارة ألن‬
‫الجهة الخلفية للو حدة تصبح ساخنة أثناء االستعمال‪.‬‬
‫• هذه الوحدة مصممة للتشغيل بتيار مبارش ‪ 12‬فولط بتأريض سالب‬
‫فقط‪.‬‬
‫• ال تدع األسالك متر من حتت برغي‪ ،‬أو تالمس األجزاء املتحركة‬
‫(عىل سبيل املثال‪ ،‬قضبان حتريك املقعد)‪.‬‬
‫• قبل تنفيذ التوصيالت‪ ،‬أطفئ مفتاح اشعال املحرك لتفادي حدوث‬
‫متاس كهربائي‪.‬‬
‫• قم بتوصيل أسالك دخل الطاقة األصفر واألمحر فقط بعد االنتهاء‬
‫من توصيل األسالك األخرى‪.‬‬
‫• قم بتمرير مجيع أسالك التأريض إىل نقطة تأريض مشرتكة‪.‬‬
‫• تأكد من عزل أي ارختاء يف األسالك غري املوصولة باستعامل رشيط‬
‫كهربائي لضامن السالمة‪.‬‬
‫• التقم بتغطية فتحات التهوية أو تسخين هيكل الوحدة‪.‬‬
‫مالحظات حول سلك امداد الطاقة (أصفر)‬
‫• عند توصيل هذه الوحدة باالشرتاك مع مكونات سترييو أخرى‪،‬‬
‫جيب أن تكون معايرة دائرة السيارة املوصولة أعىل من مقدار كل‬
‫فيوز من فيوزات املكونات‪.‬‬
‫• عندما ال توجد دوائر يف السيارة معايرة بمقدار مرتفع بام فيه‬
‫الكفاية‪ ،‬قم بتوصيل اجلهاز إىل البطارية مبارشة‪.‬‬
‫‪ ‬إىل سلك التحكم باهلوائي اآليل أو سلك امداد الطاقة ملضخم‬
‫الصوت املركب يف معزز مضخم اهلوائي‬
‫مالحظات‬
‫• ليس من الرضوري توصيل هذا السلك يف حالة عدم وجود هوائي آيل أو‬
‫معزز هوائي أو عند وجود هوائي تلسكويب يتم تشغيله يدوي ًا‪.‬‬
‫• عندما تكون سيارتك جمهزة هبوائي ‪ FM/AM‬داخيل مركب يف الزجاج‬
‫اخللفي‪ /‬اجلانبي‪ ،‬راجع «مالحظات حول أسالك التحكم وامداد الطاقة»‪.‬‬
‫‪ ‬إىل طرف التوصيل ‪ AMP REMOTE IN‬عىل مضخم‬
‫الصوت النشط االختياري‬
‫هذا التوصيل خاص بمضخامت الصوت فقط‪ .‬القيام بتوصيل أي نظام آخر قد‬
‫يتلف اجلهاز‪.‬‬
‫‪ ‬إىل كبل الوصلة البينية لهاتف السيارة‬
‫‪ ‬إىل طرف توصيل الطاقة ‪ +12‬فولط الذي يرسي فيه التيار‬
‫‬
‫عندما يكون مفتاح اشعال املحرك يف موضع الكامليات‬
‫مالحظات‬
‫• يف حالة عدم وجود موضع الكامليات‪ ،‬قم بالتوصيل إىل طرف توصيل الطاقة‬
‫(بطارية) ‪ +12‬فولط الذي يرسي فيه التيار دائ ًام‪ .‬تأكد من توصيل سلك‬
‫التأريض األسود إىل السطح املعدين من السيارة أو ً‬
‫ال‪.‬‬
‫• عندما تكون سيارتك جمهزة هبوائي ‪ FM/AM‬داخيل مركب يف الزجاج‬
‫اخللفي‪ /‬اجلانبي‪ ،‬راجع «مالحظات حول أسالك التحكم وامداد الطاقة»‪.‬‬
‫‪ ‬إىل طرف توصيل الطاقة ‪ +12‬فولط الذي يرسي فيه التيار‬
‫‬
‫دائامً ‪.‬‬
‫قائمة األجزاء‬
‫• األرقام املدرجة يف القائمة مزودة برموز ملثيالهتا يف التعليامت‪.‬‬
‫• قاعدة الرتكيب ‪ ‬وطوق احلامية ‪ ‬مركبة يف اجلهاز قبل الشحن‪.‬‬
‫قبل تركيب اجلهاز‪ ،‬حرر املفاتيح ‪ ‬الخراج قاعدة الرتكيب ‪‬‬
‫من اجلهاز‪ .‬للتفاصيل‪ ،‬راجع «اخراج طوق احلامية وقاعدة الرتكيب‬
‫(‪ »)‬عىل ظهر هذه الصفحة‪.‬‬
‫• احتفظ باملفاتيح ‪ ‬التي تم فكها لالستعامل يف املستقبل حيث‬
‫اهنا رضورية أيض ًا اذا قمت باخراج اجلهاز من السيارة‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫تعامل مع قاعدة الرتكيب ‪ ‬بحذر لتفادي اصابة اصابعك بجروح‪.‬‬
‫مزالج‬
‫‪ ‬إىل سطح معدين من السيارة‬
‫‬
‫قم أو ً‬
‫ال بتوصيل سلك التأريض األسود‪ ،‬ثم قم بتوصيل أسالك امداد الطاقة‬
‫األصفر واألمحر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مالحظة‬
‫قبل الرتكيب‪ ،‬تأكد من ثني املزالجات املوجودة عىل جانبي قاعدة الرتكيب ‪ ‬للداخل‬
‫بمقدار ‪ 2‬مم‪ .‬إذا كانت املزالجات مستقيمة أو مثنية للخارج‪ ،‬سوف لن يتم تركيب‬
‫اجلهاز بإحكام وقد يربز للخارج‪.‬‬
‫مثال الرتكيب‬
‫مالحظات (‪)-A‬‬
‫• تأكد من توصيل سلك التأريض قبل توصيل مضخم الصوت‪.‬‬
‫• سيصدر صوت انذار فقط اذا تم استعامل مضخم الصوت الداخيل‪.‬‬
‫توخيه (‪)-B‬‬
‫عند توصيل مغير أسطوانات ‪ CD‬واحد فقط أو جهاز اختياري آخر‪ ،‬قم بتو صيله إلى‬
‫هذه الو حدة مباشرة‪.‬‬
‫تأكد من توصيل سلك التأريض األسود إىل السطح املعدين من السيارة أو ً‬
‫ال‪.‬‬
‫مالحظات حول أسالك التحكم وامداد الطاقة‬
‫• سلك التحكم باهلوائي اآليل (أزرق) يقوم بإمداد تيار مبارش ‪ +12‬فولط عندما تقوم‬
‫بتشغيل املوالف‪.‬‬
‫• عندما تكون سيارتك جمهزة هبوائي ‪ FM/AM‬داخيل مركب يف الزجاج اخللفي‪/‬‬
‫اجلانبي‪ ،‬قم بتوصيل سلك التحكم باهلوائي اآليل (أزرق) أو سلك امداد الطاقة‬
‫للكاملية (أمحر) إىل طرف توصيل الطاقة ملعزز اهلوائي املوجود أص ً‬
‫ال‪ .‬للتفاصيل‪،‬‬
‫استرش الوكيل‪.‬‬
‫• ال يمكن استعامل اهلوائي اآليل الذي ال حيتوي عىل صندوق مناوبة يف هذا اجلهاز‪.‬‬
‫توصيل حفظ الذاكرة‬
‫عند توصيل سلك دخل الطاقة األصفر‪ ،‬سيتم امداد الطاقة إىل دائرة الذاكرة أيض ًا حتى‬
‫عندما يكون مفتاح اشعال املحرك يف وضع االيقاف‪.‬‬
‫مالحظات حول توصيل السامعة‬
‫• قبل توصيل السامعات‪ ،‬أطفئ اجلهاز‪.‬‬
‫• استعمل سامعات بمعاوقة ‪ 4‬إىل ‪ 8‬أوم‪ ،‬وقابليات كفوءة عىل التعامل مع القدرة‬
‫لتفادي تعرضها للتلف‪.‬‬
‫• ال تقم بتوصيل أطراف توصيل السامعات إىل هيكل السيارة‪ ،‬أو توصيل أطراف‬
‫توصيل السامعات اليمنى بأطراف توصيل السامعات اليرسى‪.‬‬
‫• ال تقم بتوصيل سلك تأريض هذا اجلهاز إىل طرف التوصيل السالب (‪ )-‬للسامعة‪.‬‬
‫• ال حتاول توصيل السامعات عىل التوازي‪.‬‬
‫• قم بتوصيل سامعات غري فعالة فقط‪ .‬القيام بتوصيل سامعات نشطة (بمضخامت‬
‫صوت داخلية) إىل أطراف توصيل السامعات قد يؤدي إىل تلف اجلهاز‪.‬‬
‫• لتفادي حدوث خلل‪ ،‬ال تستعمل أسالك السامعة الداخلية املركبة يف سيارتك إذا‬
‫كان اجلهاز حيتوي عىل سلك سالب (‪ )-‬مشرتك للسامعات اليمنى واليرسى‪.‬‬
‫• ال تقم بتوصيل اسالك سامعة اجلهاز ببعضها البعض‪.‬‬
‫مالحظة حول التوصيل‬
‫إذا مل يتم توصيل السامعة ومضخم الصوت بشكل صحيح‪ ،‬يتم عرض "‪"FAILURE‬‬
‫يف الشاشة‪ .‬يف هذه احلالة‪ ،‬تأكد من توصيل السامعة ومضخم الصوت بشكل صحيح‪.‬‬
‫‪Cautions‬‬
‫‪Connection diagram‬‬
‫‪ To a metal surface of the car‬‬
‫‪First connect the black ground (earth) lead, then connect the‬‬
‫‪yellow, and red power supply leads.‬‬
‫‪ To the power antenna (aerial) control lead or‬‬
‫‪power supply lead of antenna (aerial) booster‬‬
‫‪Notes‬‬
‫‪• It is not necessary to connect this lead if there is no power‬‬
‫‪antenna (aerial) or antenna (aerial) booster, or with a‬‬
‫‪manually-operated telescopic antenna (aerial).‬‬
‫‪• When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in‬‬
‫‪the rear/side glass, see “Notes on the control and power‬‬
‫”‪supply leads.‬‬
‫‪ To AMP REMOTE IN of an optional power‬‬
‫‪amplifier‬‬
‫‪This connection is only for amplifiers. Connecting any other‬‬
‫‪system may damage the unit.‬‬
‫‪ To the interface cable of a car telephone‬‬
‫‪ To the +12 V power terminal which is‬‬
‫‪energized in the accessory position of the‬‬
‫‪ignition key switch‬‬
‫‪Notes‬‬
‫‪• If there is no accessory position, connect to the +12 V‬‬
‫‪power (battery) terminal which is energized at all times.‬‬
‫‪Be sure to connect the black ground (earth) lead to a‬‬
‫‪metal surface of the car first.‬‬
‫‪• When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in‬‬
‫‪the rear/side glass, see “Notes on the control and power‬‬
‫”‪supply leads.‬‬
‫‪Be sure to install this unit in the dashboard of the car‬‬
‫‪as the rear side of the unit becomes hot during use.‬‬
‫‪• This unit is designed for negative ground (earth) 12 V‬‬
‫‪DC operation only.‬‬
‫‪• Do not get the leads under a screw, or caught in moving‬‬
‫‪parts (e.g. seat railing).‬‬
‫‪• Before making connections, turn the car ignition off to‬‬
‫‪avoid short circuits.‬‬
‫‪• Connect the yellow and red power input leads only‬‬
‫‪after all other leads have been connected.‬‬
‫‪• Run all ground (earth) leads to a common‬‬
‫‪ground (earth) point.‬‬
‫‪• Be sure to insulate any loose unconnected leads with‬‬
‫‪electrical tape for safety.‬‬
‫‪• Do not cover the ventilation slots or heat sinks of the‬‬
‫‪unit.‬‬
‫)‪Notes on the power supply lead (yellow‬‬
‫‪• When connecting this unit in combination with other‬‬
‫‪stereo components, the connected car circuit’s rating‬‬
‫‪must be higher than the sum of each component’s fuse.‬‬
‫‪• When no car circuits are rated high enough, connect‬‬
‫‪the unit directly to the battery.‬‬
‫‪Notes on the control and power supply leads‬‬
‫‪• The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V‬‬
‫‪DC when you turn on the tuner.‬‬
‫‪• When your car has built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/‬‬
‫‪side glass, connect the power antenna (aerial) control lead‬‬
‫‪(blue) or the accessory power supply lead (red) to the power‬‬
‫‪terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details,‬‬
‫‪consult your dealer.‬‬
‫‪• A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used‬‬
‫‪with this unit.‬‬
‫‪Memory hold connection‬‬
‫‪When the yellow power supply lead is connected, power will‬‬
‫‪always be supplied to the memory circuit even when the ignition‬‬
‫‪switch is turned off.‬‬
‫‪Notes on speaker connection‬‬
‫‪• Before connecting the speakers, turn the unit off.‬‬
‫‪• Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with‬‬
‫‪adequate power handling capacities to avoid its damage.‬‬
‫‪• Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or‬‬
‫‪connect the terminals of the right speakers with those of the‬‬
‫‪left speaker.‬‬
‫‪• Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the‬‬
‫‪negative (–) terminal of the speaker.‬‬
‫‪• Do not attempt to connect the speakers in parallel.‬‬
‫‪• Connect only passive speakers. Connecting active speakers‬‬
‫‪(with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage‬‬
‫‪the unit.‬‬
‫‪• To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads‬‬
‫)–( ‪installed in your car if the unit shares a common negative‬‬
‫‪lead for the right and left speakers.‬‬
‫‪• Do not connect the unit’s speaker leads to each other.‬‬
‫‪Note on connection‬‬
‫”‪If speaker and amplifier are not connected correctly, “FAILURE‬‬
‫‪appears in the display. In this case, make sure the speaker and‬‬
‫‪amplifier are connected correctly.‬‬
‫‪‬‬
‫‪×2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪×4‬‬
‫‪Parts list‬‬
‫‪ To the +12 V power terminal which is‬‬
‫‪energized at all times‬‬
‫‪Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal‬‬
‫‪surface of the car first.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪• The numbers in the list are keyed to those in the‬‬
‫‪instructions.‬‬
‫‪• The bracket  and the protection collar  are‬‬
‫‪attached to the unit before shipping. Before mounting‬‬
‫‪the unit, use the release keys  to remove the bracket‬‬
‫‪ from the unit. For details, see “Removing the‬‬
‫‪protection collar and the bracket ()” on the reverse‬‬
‫‪side of the sheet.‬‬
‫‪• Keep the release keys  for future use as they‬‬
‫‪are also necessary if you remove the unit from‬‬
‫‪your car.‬‬
‫‪Caution‬‬
‫‪Handle the bracket  carefully to avoid injuring your‬‬
‫‪fingers.‬‬
‫)‪Equipment used in illustrations (not supplied‬‬
‫أجهزة مستخدمة يف األشكال التوضيحية (غري مرفقة)‬
‫جتهیزات مورد استفاده در تصاویر (ضمیمه نیست)‬
‫‪Microphone XA-MC10‬‬
‫ميكر فون ‪XA-MC10‬‬
‫ميكر وفون ‪XA-MC10‬‬
‫‪Power amplifier‬‬
‫مضخم نشط‬
‫تقويت كننده نيرو‬
‫‪Catch‬‬
‫‪Front speaker‬‬
‫السامعة األمامية‬
‫بلندگوی جلویی‬
‫‪Rear speaker‬‬
‫السامعة اخللفية‬
‫بلندگوی عقبی‬
‫‪‬‬
‫‪Note‬‬
‫‪Before installing, make sure that the catches on both sides of‬‬
‫‪the bracket  are bent inwards 2 mm (3/32 in). If the catches are‬‬
‫‪straight or bent outwards, the unit will not be installed securely‬‬
‫‪and may spring out.‬‬
‫‪Connection example‬‬
‫)‪Notes (-A‬‬
‫‪• Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting‬‬
‫‪the amplifier.‬‬
‫‪• The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.‬‬
‫)‪Tip (-B‬‬
‫‪When connecting only a single CD changer or other optional‬‬
‫‪device, connect directly to this unit.‬‬
‫‪CD changer‬‬
‫مغيرأسطوانات ‪CD‬‬
‫تعويض كننده ‪CD‬‬
‫‪Active subwoofer‬‬
‫جمهار الرتددات اخلفيضة الفرعي النشط‬
‫ووفر فرعی فعال‬
‫‪B NISSAN‬‬
‫‪‬‬
‫‪size‬‬
‫‪‬‬
‫‪5 × max. 8 mm‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪( /32 × max. /16 in‬‬
‫‪size‬‬
‫‪5 × max. 8 mm‬‬
‫)‪(7/32 × max. 5/16 in‬‬
‫احلجم‬
‫‪ 5 × 8‬ملم كحد أقصى‬
‫اندازه‬
‫‪ × 5‬حداکثر ‪ 8‬میلیمرت‬
‫‪to dashboard/center console‬‬
‫إىل لوحة العدادات‪/‬الصندوق احلاوي األوسط‬
‫به داشبورد‪/‬پایانه مرکزی‬
‫‪2‬‬
‫‪A TOYOTA‬‬
‫‪Face the hook inwards.‬‬
‫اجعل اخلطاف متجه ًا للداخل‪.‬‬
‫قالب را رو به داخل قرار دهید‪.‬‬
‫احلجم‬
‫‪ 5 × 8‬ملم كحد أقصى‬
‫اندازه‬
‫‪ × 5‬حداکثر ‪ 8‬میلیمرت‬
‫‪to dashboard/center console‬‬
‫إىل لوحة العدادات‪/‬الصندوق احلاوي األوسط‬
‫به داشبورد‪/‬پایانه مرکزی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Bracket‬‬
‫‪size‬‬
‫‪5 × max. 8 mm‬‬
‫)‪(7/32 × max. 5/16 in‬‬
‫قاعدة الرتكيب‬
‫قالب‬
‫احلجم‬
‫‪ 5 × 8‬ملم كحد أقصى‬
‫اندازه‬
‫‪ × 5‬حداکثر ‪ 8‬میلیمرت‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Bracket‬‬
‫قاعدة الرتكيب‬
‫قالب‬
‫‪size‬‬
‫‪5 × max. 8 mm‬‬
‫)‪(7/32 × max. 5/16 in‬‬
‫احلجم‬
‫‪ 5 × 8‬ملم كحد أقصى‬
‫اندازه‬
‫‪ × 5‬حداکثر ‪ 8‬میلیمرت‬
‫‪3‬‬
‫‪Bracket‬‬
‫‪Bracket‬‬
‫قاعدة الرتكيب‬
‫قالب‬
‫قاعدة الرتكيب‬
‫قالب‬
‫‪Dashboard‬‬
‫‪Existing parts supplied with your car‬‬
‫‪Existing parts supplied with your car‬‬
‫األجزاء املوجودة مرفقة مع سيارتك‬
‫قسمت های موجود ضمیمه شده با اتومبیل خود‬
‫األجزاء املوجودة مرفقة مع سيارتك‬
‫قسمت های موجود ضمیمه شده با اتومبیل خود‬
‫‪Fire wall‬‬
‫جدار الفصل‬
‫دیوار آتشنی‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫لوحة العدادات‬
‫داشبورد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪mm‬‬
‫‪‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪53 m‬‬
‫‪m‬‬
‫‪‬‬
‫
''‪4063$&0‬‬
‫‪182‬‬
‫‪Claws‬‬
‫خمالب‬
‫گریه ها‬
‫اخطارها‬
‫• حمل نصب را به دقت انتخاب کنید تا دستگاه با عملیات معمول‬
‫رانندگی تداخل پیدا نکند‪.‬‬
‫• از نصب دستگاه در مناطقی که در معرض گرد و خاک‪ ،‬کثیفی‪،‬‬
‫لرزش بیش از حد‪ ،‬یا دماهای باال‪ ،‬مانند نور مستقیم خورشید یا‬
‫نزدیک کانال های گرمایی خودداری کنید‪.‬‬
‫• برای یک نصب ایمن و مطمئن تنها از دستگاه نصب ضمیمه شده‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫تنظیم زاویه نصب‬
‫زاویه نصب را به کمرت از ‪ 45‬درجه تنظیم کنید‪.‬‬
‫خارج کردن بدنه حمافظ و قالب‬
‫پیش از نصب دستگاه‪ ،‬بدنه حمافظ ‪ ‬و قالب ‪ ‬را از دستگاه‬
‫جدا کنید‪.‬‬
‫‪ 1‬بدنه حمافظ ‪ ‬را خارج کنید‪.‬‬
‫هر دو گوشه بدنه حمافظ ‪ ‬را فشار دهید‪ ،‬سپس آن را بریون‬
‫بکشید‪.‬‬
‫‪ 2‬قالب ‪ ‬را خارج کنید‪.‬‬
‫‪ ‬هر دو کلید آزادسازی ‪ ‬را با یکدیگر به میان دستگاه و‬
‫قالب ‪ ‬وارد کنید تا صدای تیک بدهند‪.‬‬
‫‪ ‬قالب ‪ ‬را به پاینی بکشید‪ ،‬سپس دستگاه را به باال‬
‫بکشید تا جدا شود‪.‬‬
‫نمونه نصب‬
‫نصب در داشبورد‬
‫نکات‬
‫• این گریه ها را برای جاگریی حمکم‪ ،‬در صورت نیاز‪ ،‬به بریون خم کنید (‪.)-2‬‬
‫• اطمینان حاصل کنید که ‪ 4‬گریه بر روی بدنه حمافظ ‪ ‬بطور صحیح در شکاف‬
‫های دستگاه جا افتاده اند (‪.)-3‬‬
‫نصب کردن دستگاه در یک اتومبیل‬
‫ژاپنی‬
‫شام ممکن است قادر نباشید دستگاه را در بعضی از اتومبیل های‬
‫ساخت ژاپن نصب کنید‪ .‬در چننی حالتی‪ ،‬با فروشنده سونی ‪Sony‬‬
‫خود مشورت نامیید‪.‬‬
‫نکته‬
‫برای جلوگریی از سوء عملکرد‪ ،‬تنها با پیچ های ضمیمه شده ‪ ‬نصب کنید‪.‬‬
‫نحوه جدا کردن و وصل کردن پانل‬
‫جلویی‬
‫پیش از نصب کردن دستگاه‪ ،‬پانل جلویی را جدا کنید‪.‬‬
‫‪ -A‬برای جدا کردن‬
‫تنبيهات احتياطية‬
‫• اخرت موضع الرتكيب بعناية بحيث ال تتداخل الوحدة مع عمليات‬
‫القيادة العادية‪.‬‬
‫• جتنب تركيب اجلهاز يف أماكن معرضة للغبار أو األوساخ أو االهتزاز‬
‫املفرط أو درجات احلرارة العالية‪ ،‬كأن تكون حتت أشعة الشمس‬
‫املبارشة أو بالقرب من جهاز التدفئة‪.‬‬
‫• استعمل أداة الرتكيب املرفقة فقط وذلك لتحقيق السالمة والرتكيب‬
‫اآلمن‪.‬‬
‫ضبط زاوية الرتكيب‬
‫قم برتكيب اجلهاز بزاوية أقل من ‪ 45‬درجة‪.‬‬
‫اخراج طوق احلامية وقاعدة الرت‬
‫كيب‬
‫قبل از جداکردن صفحه جلو‪ ،‬حت ًام ‪ ‬را فشار داده‬
‫و نگه دارید‪ .‬را فشار دهید و آن را به طرف خود بکشید‪.‬‬
‫قبل تركيب اجلهاز‪ ،‬قم بإخراج طوق احلامية ‪ ‬وقاعدة الرتكيب‬
‫‪ ‬من اجلهاز‪.‬‬
‫‪ 1‬قم بإخراج طوق احلامية ‪.‬‬
‫قسمت ‪ ‬از پانل جلویی را با قسمت ‪ ‬دستگاه‪ ،‬مهانطور که شکل‬
‫نشان می دهد‪ ،‬درگری کنید و سمت چپ را به داخل موقعیت بکشید‬
‫تا صدای تیک بدهد‪.‬‬
‫‪ 2‬افصل قاعدة الرتكيب ‪.‬‬
‫‪ -B‬برای وصل کردن‬
‫هشدار در صورتی که احرتاق اتومبیل‬
‫شام دارای موقعیت ‪ ACC‬نمی باشد‪.‬‬
‫اطمینان حاصل کنید که عملکرد خاموشی خودکار ‪ Auto Off‬را‬
‫تنظیم می کنید‪ .‬برای جزئیات‪ ،‬دستورالعمل های عملیاتی ضمیمه‬
‫شده را مالحظه نامیید‪.‬‬
‫دستگاه بعد از خاموشی در زمان تعینی شده بطور کامل و خودکار‬
‫خاموش می شود‪ ،‬که از خالی شدن باتری جلوگریی می کند‪.‬‬
‫اگر شام عملکرد خاموشی خودکار ‪ Auto Off‬را تنظیم نکرده اید‪ ،‬هر‬
‫بار که شام احرتاق را خاموش می کنید ‪ ‬را فشار‬
‫داده و نگاه دارید تا صفحه نامیش حمو شود‪.‬‬
‫دکمه ‪RESET‬‬
‫هنگامی که نصب و اتصاالت کامل شد‪ ،‬مطمئن شوید که دکمه‬
‫‪ RESET‬را بعد از جدا کردن پانل جلویی‪ ،‬با یک خودکار فشار دهید‪.‬‬
‫امسك حافتي طوق احلامية ‪ ،‬ثم اسحبه للخارج‪.‬‬
‫‪ ‬أدخل مفتاحي التحرير ‪ ‬يف آن واحد بني اجلهاز وقاعدة‬
‫‬
‫الرتكيب ‪ ‬إىل أن تسمع طقة‪.‬‬
‫‪ ‬اسحب قاعدة الرتكيب ‪ ‬لألسفل‪ ،‬ثم اسحب اجلهاز‬
‫لألعىل لفصلها‪.‬‬
‫مثال الرتكيب‬
‫الرتكيب يف لوحة العدادات‬
‫مالحظات‬
‫• اثني هذه املخالب املتجهة للخارج لتحقيق مالئمة حمكمة‪ ،‬اذا كان ذلك رضوري ًا‬
‫(‪.)-2‬‬
‫• تأكد من تعشيق ‪ 4‬مشابك املوجودة عىل طوق احلامية ‪ ‬يف الفتحات املوجودة عىل‬
‫الوحدة بشكل مناسب (‪.)-3‬‬
‫تركيب اجلهاز يف سيارة يابانية‬
‫قد ال تتمكن من تركيب هذا اجلهاز يف بعض السيارات اليابانية‪ .‬يف هذه‬
‫احلالة‪ ،‬استرش وكيل سوين ‪.Sony‬‬
‫مالحظة‬
‫لتفادي حدوث خلل‪ ،‬قم بالرتكيب مستخدم ًا الرباغي املرفقة ‪ ‬فقط‪.‬‬
‫كيفية فصل وتركيب اللوحة األمامية‬
‫قبل تركيب اجلهاز‪ ،‬تأكد من فصل اللوحة األمامية‪.‬‬
‫‪ -A‬للفصل‬
‫قبل فصل اللوحة األمامية‪ ،‬تأكد من الضغط مع االستمرار عىل‬
‫‪ .‬اضغط عىل واسحبه للخارج باجتاهك‪.‬‬
‫‪ -B‬للرتكيب‬
‫بتعشيق اجلزء ‪ ‬املوجود عىل اللوحة األمامية مع اجلزء ‪ ‬املوجود‬
‫عىل الوحدة‪ ،‬كام مبني يف الشكل التوضيحي‪ ،‬ثم ادفع اجلانب األيرس يف‬
‫مكانه إىل ان تسمع طقة‪.‬‬
‫حتذير اذا كان نظام اشعال املحرك‬
‫اخلاص بسيارتك غري جمهز بموضع‬
‫الكامليات ‪ACC‬‬
‫تأكد من هتيئة وظيفة اإليقاف التلقائي‪ .‬للتفاصيل‪ ،‬راجع تعليامت‬
‫التشغيل املرفقة‪.‬‬
‫سينطفئ اجلهاز بشكل كامل تلقائي ًا يف الوقت املحدد بعد انطفاء اجلهاز‪،‬‬
‫وذلك لتفادي استهالك شحنة البطارية‪.‬‬
‫إذا مل تقم بتهيئة وظيفة اإليقاف التلقائي‪ ،‬احتفظ بضغط الزر‬
‫‪ ‬إىل أن ختتفي الشاشة كلام قمت بإطفاء نظام اشعال‬
‫املحرك‪.‬‬
‫زر اعادة الضبط ‪RESET‬‬
‫عند االنتهاء من الرتكيب والتوصيالت‪ ،‬تأكد من ضغط زر اعادة‬
‫الضبط ‪ RESET‬بواسطة قلم جاف‪ ،‬الخ‪ ،‬بعد فصل اللوحة األمامية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪Mounting the unit in a Japanese‬‬
‫‪car‬‬
‫‪You may not be able to install this unit in some makes of‬‬
‫‪Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.‬‬
‫‪Note‬‬
‫‪To prevent malfunction, install only with the supplied screws .‬‬
‫‪How to detach and attach the‬‬
‫‪front panel‬‬
‫‪Before installing the unit, detach the front panel.‬‬
‫‪-A To detach‬‬
‫‪Before detaching the front panel, be sure to press and‬‬
‫‪hold . Press , and pull it off towards‬‬
‫‪you.‬‬
‫‪-B To attach‬‬
‫‪Engage part  of the front panel with part  of the unit,‬‬
‫‪as illustrated, and push the left side into position until it‬‬
‫‪clicks.‬‬
‫‪Warning if your car’s ignition‬‬
‫‪has no ACC position‬‬
‫‪Be sure to set the Auto Off function. For details, see the‬‬
‫‪supplied Operating Instructions.‬‬
‫‪The unit will shut off completely and automatically in‬‬
‫‪the set time after the unit is turned off, which prevents‬‬
‫‪battery drain.‬‬
‫‪If you do not set the Auto Off function, press and hold‬‬
‫‪ until the display disappears each time‬‬
‫‪you turn the ignition off.‬‬
‫‪RESET button‬‬
‫‪When the installation and connections are completed,‬‬
‫‪be sure to press the RESET button with a ball-point pen,‬‬
‫‪etc., after detaching the front panel.‬‬
‫‪Precautions‬‬
‫‪• Choose the installation location carefully so that the‬‬
‫‪unit will not interfere with normal driving operations.‬‬
‫‪• Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt,‬‬
‫‪excessive vibration, or high temperatures, such as in‬‬
‫‪direct sunlight or near heater ducts.‬‬
‫‪• Use only the supplied mounting hardware for a safe‬‬
‫‪and secure installation.‬‬
‫‪Mounting angle adjustment‬‬
‫‪Adjust the mounting angle to less than 45°.‬‬
‫‪Removing the protection collar‬‬
‫‪and the bracket‬‬
‫‪Before installing the unit, remove the protection‬‬
‫‪collar  and the bracket  from the unit.‬‬
‫‪1 Remove the protection collar .‬‬
‫‪Pinch both edges of the protection collar , then‬‬
‫‪pull it out.‬‬
‫‪Remove the bracket .‬‬
‫‪Insert both release keys  together between‬‬
‫‪the unit and the bracket  until they click.‬‬
‫‪Pull down the bracket , then pull up the unit‬‬
‫‪to separate.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Mounting example‬‬
‫‪Installation in the dashboard‬‬
‫‪Notes‬‬
‫‪• Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (-2).‬‬
‫‪• Make sure that the 4 catches on the protection collar  are‬‬
‫‪properly engaged in the slots of the unit (-3).‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement