Whirlpool DFP 58T92 CA SK Instruction for Use | Manualzz
DFP 58T92
EN
English
SE
Svenska
Operating instructions
Bruksanvisning
Operating instructions,1
Precautions and advice, 2-3
Product Data, 8
Assistance, 10
Installation, 11-12
Description of the appliance, 13
Refined salt and rinse aid, 14
Loading the racks, 15-16
Detergent and dishwasher use, 17
Wash cycles, 18
Special wash cycles and options, 19
Care and maintenance, 20
Troubleshooting, 21
Bruksanvisning, 1
Säkerhetsföreskrifter och råd, 5-6
Informationsblad, 8
Assistens, 10
Installation, 46-47
Beskrivning av apparaten, 48
Härdningssalt och sköljmedel, 49
Fyll korgarna, 50-51
Diskmedel och användning av diskmaskinen, 52
Program, 53
Specialprogram och tillval, 54
Underhåll och skötsel, 55
Fel och åtgärder, 56
DISHWASHER - Contents
DA
Dansk
DISKMASKIN - Innehållsförteckning
FI
Suomi
Brugsanvisning
Käyttöohjeet
Brugsanvisning,1
Forskrifter og råd, 3-4
Servicetjeneste, 10
Installation, 23-24
Beskrivelse af apparatet, 25
Salt og afspændingsmiddel, 26
Fyldning af kurve, 27-28
Opvaskemiddel og brug af opvaskemaskinen, 29
Programmer, 30
Specialprogrammer og tilvalgsfunktioner, 31
Vedligeholdelse, 32
Fejl og afhjælpning, 33
Käyttöohjeet, 1
Varotoimet ja suosituksia, 6-7
Tuoteseloste, 9
Huoltoapu, 10
Asennus, 57-58
Laitteen kuvaus, 59
Elvytyssuola ja huuhtelukirkaste, 60
Korien täyttäminen, 61-62
Pesuaine ja astianpesukoneen käyttö, 63
Ohjelmat, 64
Erikoisohjelmat ja lisätoiminnot, 65
Huolto ja hoito, 66
Häiriöt ja korjaustoimet, 67
OPVASKEMASKINE - Oversigt
NO
ASTIANPESUKONE - Sisältö
Norsk
Bruksanvisning
OPPVASKMASKIN - Innholdsfortegnelse
Bruksanvisning, 1
Forholdsregler og gode råd, 4-5
Service, 10
Installasjon, 34-35
Beskrivelse av apparatet, 36
Regenereringssalt og glansemiddel, 37
Fylle kurvene, 38-39
Oppvaskmiddel og bruk av oppvaskmaskinen, 40
Programmer, 41
Spesielle programmer og tilleggsfunksjoner, 42
Vedlikehold og ettersyn, 43
Feil og feilretting, 44
1
EN
Precautions and advice
This appliance was designed and
manufactured in compliance with international
safety standards. The following information has
been provided for safety reasons and should
be read carefully.
Keep this instruction manual in a safe place for
future reference. If the appliance is sold, given
away or moved, make sure the manual is kept
with the machine.
Read the instructions carefully, as they include
important information on safe installation, use
and maintenance.
This appliance was designed for domestic use
or similar applications, for example:
- farmhouses;
- use by guests in hotels, motels and other
residential settings;
- bed & breakfasts.
Remove the appliance from all packaging
and make sure it was not damaged during
transportation. If it was damaged, contact the
retailer and do not proceed any further with the
installation process.
General safety
• This appliance should not be operated
by children younger than 8 years, people
with reduced physical, sensory or mental
capacities, or inexperienced people who
are not familiar with the product, unless they
are given close supervision or instructions on
how to use it safely and are made aware by
a responsible person of the dangers its use
might entail.
• Children must not play with the appliance.
• It is the user's responsibility to clean and
maintain the appliance. Children should
never clean or maintain it unless they are
given supervision.
• The appliance was designed for domestic
use inside the home and is not intended for
commercial or industrial use.
• The appliance must be used to wash
domestic crockery in accordance with the
instructions in this manual.
• The appliance must not be installed outdoors,
even in covered areas. It is extremely
dangerous to leave the machine exposed to
rain and storms.
• Do not touch the appliance when barefoot.
• When unplugging the appliance always pull
the plug from the mains socket. Do not pull
2
on the cable.
• The water supply tap must be shut off and the
plug should be removed from the electrical
socket at the end of every cycle and before
cleaning the appliance or carrying out any
maintenance work.
• The maximum number of place settings is
shown in the product sheet.
• If the appliance breaks down, do not under
any circumstances touch the internal parts in
an attempt to perform the repair work yourself.
• Do not lean or sit on the open door: this may
cause the appliance to overturn.
• The door should not be left open as it may
create a dangerous obstacle.
• Keep detergent and rinse aid out of reach of
children.
• The packaging material should not be used
as a toy.
• Knives and other utensils with sharp edges
must be placed either with the points/blades
facing downwards in the cutlery basket or
horizontally on the tip-up compartments or
in the tray/third basket, if available.
• Connect the appliance to the water mains
using the new supply hose provided with the
appliance. Do not re-use the old hose.
• Install the back side of a free-standing
dishwasher against a wall.
Disposal
• To dispose of any packaging materials, follow
local legislation so that the packagings may
be reused.
• The European Directive 2012/19/EU relating
to Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) states that household appliances
should not be disposed of using the
normal solid urban waste cycle. Exhausted
appliances should be collected separately
in order to optimise the cost of reusing and
recycling the materials inside the machine,
while preventing potential damage to the
atmosphere and public health. The crossedout dustbin symbol shown on all products
reminds the owners of their obligations
regarding separated waste collection.
For further information relating to the correct
disposal of household appliances, owners
may contact the relevant public authority or
the local appliance dealer.
Saving energy and respecting the
environment
Saving water and energy
• Only begin a wash cycle when the dishwasher
is full. While waiting for the dishwasher to be
filled, prevent unpleasant odours with the
Soak cycle (if available, see Wash Cycles).
• Select a wash cycle that is suited to the type of
crockery and to the soil level using the Table
of Wash Cycles:
- For dishes with a normal soil level, use
the Eco wash cycle, which guarantees low
energy and water consumption levels.
- If the load is smaller than usual activate
the Half Load option (see Special wash cycles and
options, if available).
• If your electricity supply contract gives details
of electricity-saving time bands, run the wash
cycles when electricity prices are lower. The
Delayed Start option can help you organise
the wash cycles accordingly (see Special wash
cycles and options, if available).
DA
Forskrifter og råd
Apparatet er konstrueret og bygget i
overensstemmelse med de internationale
sikkerhedsregler. Følgende oplysninger gives
af sikkerhedsmæssige årsager, og de skal
læses omhyggeligt.
Det er vigtigt, at dette hæfte opbevares, så det
altid kan konsulteres. Ved salg eller flytning
skal man sørge for, at hæftet bliver sammen
med apparatet.
Læs venligst hæftet omhyggeligt: Det
indeholder vigtige oplysninger vedrørende
installation, brug og sikkerhed.
Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet
eller lignende anvendelse, f.eks.:
- sommerhuse
- brug af kunder på hotel, motel eller andre
beboelsestyper
- bed & breakfast.
Pak apparatet ud, og kontrollér, at det ikke er
blevet beskadiget under transporten. Hvis det
er beskadiget, skal man ikke tilslutte det, men
derimod kontakte forhandleren.
Generelt om sikkerheden
• Dette husholdningsapparat kan anvendes
af børn i alderen fra 8 år og derover og af
personer med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller manglende
nødvendig erfaring eller viden, såfremt det
sker under nøje opsyn af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de
har fået anvisning vedrørende sikker brug
af apparatet og er bevidste om farerne, der
er forbundet hermed.
• Lad aldrig børn lege med apparatet.
• Rengøring og vedligeholdelse af apparatet
skal udføres af brugeren. Det må ikke
udføres af børn uden opsyn.
• Apparatet er beregnet til ikke-professionel
brug i hjemmet.
• Apparatet er beregnet til opvask til
husholdningsbrug og skal betjenes i
overensstemmelse med anvisningerne i
dette hæfte.
• Apparatet må ikke installeres udenfor, heller
ikke hvis stedet er overdækket, idet det er
farligt at efterlade det i regnvejr og uvejr.
• Undgå at røre ved opvaskemaskinen, hvis
du er barfodet.
• Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at
trække i ledningen, men tag fat om selve
stikket.
• Vandhanen skal lukkes, og stikket skal
tages ud af stikkontakten efter hver opvask
og inden rengøring eller vedligeholdelse af
apparatet.
• Maks. antal kuverter er angivet i
produktbladet.
• I tilfælde af fejlfunktion må man under
ingen omstændigheder åbne op til de
indvendige mekanismer og forsøge at
reparere apparatet.
• Man må ikke støtte sig på eller sidde på den
åbne låge. Apparatet kan vælte.
• Lågen må ikke holdes åben, da man kan
støde ind i den.
• O p b e v a r o p v a s k e m i d d e l o g
afspændingsmiddel uden for børns
rækkevidde.
• Emballagen må ikke bruges som legetøj af
børn.
• Knive og køkkenredskaber med skarpe
kanter skal placeres i bestikkurven med
spidserne/bladene nedad, i lodret position
i klapperne eller i bestikholderen/den tredje
kurv (hvis den findes).
• Apparatet skal være tilsluttet vandforsyningen
ved hjælp af den nye slange, og den gamle
slange må ikke genbruges.
• Hvis opvaskemaskinen er frit installeret, skal
bagsiden placeres mod en væg.
Bortskaffelse
• Bortskaffelse af emballagemateriale: Følg de
lokale regler, så emballagen kan genbruges.
• Det europæiske direktiv 2012/19/EU om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
foreskriver, at husholdningsapparater ikke
3
må smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Kasserede apparater
skal indsamles separat, så man kan genbruge
og genudvinde flest mulige materialer og
begrænse eventuelle sundhedsmæssige
og miljømæssige skader. Symbolet med
den overstregede affaldsspand findes på
alle produkter for at minde om, at de skal
indsamles separat.
For yderligere oplysninger om korrekt
bortskaffelse af husholdningsapparater
kan man rette henvendelse til den offentlige
affaldsservice eller til forhandleren.
Les anvisningene nøye: Her finnes viktig
informasjon om installasjon, bruk og sikkerhet.
Dette apparatet er prosjektert for
husholdningsbruk eller lignende, for eksempel:
- feriekolonier;
- for kunder på hoteller, moteller og andre
overnattingssteder;
- bed and breakfast.
Ta av emballasjen og kontrollere at maskinen
ikke har blitt påført skader under transporten.
Hvis den er skadet, må du ikke koble den til,
men kontakte forhandleren.
Spar på energien og værn om miljøet
Generelle sikkerhetsregler
Spar på vand og energi
• Start kun opvaskemaskinen, når den
er helt fyldt. Mens man venter på, at
opvaskemaskinen fyldes op, kan man
forebygge mod dårlig lugt med cyklussen
Iblødsætning (hvis den findes - se Programmer).
• Vælg et egnet program til typen af opvask
og mængden af snavs i henhold til
Programtabellen:
- Ved normalt snavset opvask kan man
bruge programmet Eco, som sparer på
energi og vand.
- Hvis opvaskemaskinen kun er halvt
fuld, skal man vælge programmet Halv
fyldning (hvis det findes - se Specialprogrammer og
tilvalgsfunktioner).
• Hvis der i dit område findes en
energibesparelsesordning med lavere
takster for strøm på bestemte tidspunkter,
så udfør opvasken på disse tidspunkter.
Tilvalgsfunktionen Forsinket start er beregnet
til at planlægge opvasken netop for at spare
på energien (hvis den findes - se Specialprogrammer
og tilvalgsfunktioner).
NO
Forholdsregler og gode råd
Apparatet er utviklet og fremstilt i
overensstemmelse med de internasjonale
sikkerhetsstandarder. Disse forholdsreglene
gis av sikkerhetsmessige årsaker og må leses
nøye.
Det er viktig at du tar godt vare på håndboken,
slik at du har den for hånden når du trenger
den. Ved eventuelt salg, overdragelse eller
flytting, må man forsikre seg om at håndboken
følger med maskinen.
4
• Dette husholdningsapparatet kan benyttes
av barn over 8 år og av personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller personer uten erfaring eller
nødvendig kunnskap, på betingelse av at de
holdes under strengt oppsyn av en ansvarlig
person, eller at de har fått instruksjon om
hvordan apparatet skal behandles på en
trygg måte og har forstått hvilke farer som
følger med dette.
• La ikke barn leke med apparatet.
• Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal
gjøres av brukeren. La ikke barn gjøre det
uten overvåkning.
• Dette apparatet er ment til hjemmebruk, ikke
til profesjonell bruk.
• A p p a r a t e t s k a l b e n y t t e s t i l
husholdningsoppvask i overensstemmelse
med anvisningene i denne håndboken.
• Apparatet må ikke installeres utendørs, selv
ikke dersom området er beskyttet, fordi det
er veldig farlig å utsette det for regn og uvær.
• Rør ikke oppvaskmaskinen når du er
barbeint.
• Ikke trekk i kabelen når du skal ta støpselet ut
av stikkontakten, men ta godt tak i støpselet.
• Man må stenge vannkranen og trekke
støpselet ut av stikkontakten når
oppvaskprogrammet er avsluttet, og
før rengjøring og vedlikehold utføres på
maskinen.
• Maksimum antall kuverter er angitt i
produktskjemaet.
• Oppstår det en feil, må du aldri prøve å
reparere de innvendige mekanismene.
• Ikke len deg eller sett deg på den åpne
døren: apparatet kan velte.
• La ikke døren bli stående åpen, man kan
snuble i den.
• Oppvaskmiddelet og glansemiddelet skal
oppbevares utilgjengelig for barn.
• Emballasjen er ikke leketøy for barn.
• Kniver og skarpe redskaper må settes i
bestikkurven med spissen/eggen ned, eller
legges horisontalt på kopphyllene eller i
bestikkskuffen/den tredje kurven i modeller
hvor det finnes.
• Apparatet skal kobles til vannledningen
med en ny tilførselsslange. Den gamle
tilførselsslangen skal ikke brukes igjen.
• Hvis oppvaskmaskinen er frittstående skal
baksiden av maskinen plasseres mot en
vegg.
Kassering
• Håndtering av emballasjen: Følg de lokale
forskrifter slik at emballasjen kan gjenvinnes.
• Det europeiske direktivet 2012/19/EF om
avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk
utstyr (WEEE), foreskriver at hvitevarer
ikke må avsettes sammen med vanlig
husholdningsavfall. Brukte apparater må
samles inn separat slik at gjenbruk og
gjenvinning av materialene de består av
optimeres og for å unngå mulige skader for
helse og miljø. Søppelkurvsymbolet med
kryss over finnes på alle produktene for å
minne om kravet om separat innsamling.
For ytterligere opplysninger om korrekt
avfallsbehandling av hvitevarer, kan man
henvende seg til det lokale renholdsverket
eller til forhandlerne.
Energisparing og miljøhensyn
Spare vann og energi
• Sett oppvaskmaskinen i gang først når den
er full. I påvente av at oppvaskmaskinen
blir full, kan du unngå at det dannes dårlig
lukt ved å kjøre en bløtleggingssyklus (hvor det
finnes - se programmer).
• Velg et program som er egnet for serviset
som skal vaskes og etter hvor skittent det er
ved hjelp av Programtabellen:
- For normalt skitten oppvask, bruk
programmet Eco, som har lavt strøm- og
vannforbruk.
- Hvis det er lite som skal vaskes, kan du
bruke funksjonen Halvfull maskin (hvor det
finnes se spesielle programmer og tilleggsfunksjoner).
• Hvis strømavtalen din har tidsregulert
energisparing, bør du bruke
oppvaskmaskinen på den tiden av dagen
det koster minst. Funksjonen Utsatt start
kan i så fall være til god hjelp (hvis det finnes se
spesielle programmer og tilleggsfunksjoner).
SE
Säkerhetsföreskrifter och råd
Apparaten är framtagen och konstruerad
i enlighet med internationella
säkerhetsföreskrifter. Dessa föreskrifter ingår
i bruksanvisningen av säkerhetsskäl och ska
läsas med stor uppmärksamhet.
Det är viktigt att denna bruksanvisning
bevaras så att den kan konsulteras vid behov.
I händelse av försäljning, överlåtelse eller flytt,
ska du försäkra dig om att bruksanvisningen
följer med utrustningen.
Läs noggrant anvisningarna: Det finns
viktig information angående installation,
användning och säkerhet.
Denna utrustning är avsedd att
användas i hemmet eller för liknande
användningsområden, såsom:
- Bondgårdar
- Användning av gäster på hotell, motell eller
andra boendeformer.
- Bed and breakfast.
Packa upp diskmaskinen och kontrollera att
den inte har skadats under transporten. Om
den skulle finnas skador ska du inte ansluta
den utan kontakta återförsäljaren.
Säkerhet i allmänhet
• Denna apparat får inte användas av
barn under 8 år eller av personer med
nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller
som saknar erfarenhet eller nödvändig
kunskap, såvida de inte övervakas av en
ansvarig person eller har fått instruktioner
om användningen av apparaten och om de
faror som är förenade med användningen
av apparaten.
• Barn ska inte leka med apparaten.
• Rengöring och underhåll av apparaten
måste utföras av användaren. Rengöring
och underhåll får inte utföras barn utan en
vuxens tillsyn.
•Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig
användning i hemmet.
•Maskinen ska användas för att diska disk
för hushållsbruk. Maskinen ska endast
användas i hemmet och i enlighet med
anvisningarna i denna bruksanvisning.
•Maskinen får inte installeras utomhus (ej
heller om utrymmet är skyddat) eftersom
det är mycket farligt att låta den utsättas
för väder och vind.
•Ta inte i maskinen om du är barfota.
5
•Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget
genom att dra i elkabeln. Ta istället tag i
stickkontakten.
•Det är nödvändigt att stänga vattenkranen
och dra ut stickkontakten ur vägguttaget
efter varje program och innan rengöringsoch underhållsmoment utförs.
•Max. antal kuvert anges i produktbladet.
•Ingrip aldrig på inre mekanismer för att
försöka reparera apparaten vid funktionsfel.
•Luta dig inte eller sätt dig på den öppna
luckan: Maskinen kan tippa
•Luckan ska inte stå öppen. Du kan snava
dig i luckan.
•Förvara diskmedel och sköljmedel utom
räckhåll för barn.
•Emballagematerialet ska inte användas
som leksaker för barn.
•Knivar och andra köksgeråd med vassa
kanter ska sättas i bestickkorgen med
spetsarna vända nedåt eller läggas
horisontellt på den övre de uppfällbara
hyllorna eller i brickan/tredje korgen på
modeller där sådan finns.
•Apparaten ska anslutas till vattennätet
med den nya vatteninloppsslangen. Den
gamla vatteninloppsslangen ska inte
återanvändas.
•Om diskmaskinen installeras fristående,
ska den bakre delen av diskmaskinen
placeras mot en vägg.
Kassering
•Kassering av emballagematerial:
Respektera gällande lokala föreskrifter,
på så sätt kan emballaget återanvändas.
•EU-direktivet 2012/19/EG om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter (WEEE), förutser
att hushållsmaskinerna inte ska slängas
med de vanliga hushållssoporna. De
kasserade apparaterna ska samlas upp
separat för att optimera återvinningen
av materialet som ingår i apparaten och
förhindra potentiella skador på hälsan och
miljön. Den överkryssade papperskorgen
som sitter på alla produkter påminner om
att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående
korrekt kassering av hushållsmaskiner kan
du vända dig till din lokala sopstation eller
återförsäljare.
Spara energi och respektera miljön
Spara vatten och energi
•Starta endast diskmaskinen med full
6
last. I väntan på att maskinen fylls
upp kan du motverka dålig lukt med
Upplösningsprogrammet (om sådant finns - se
Program).
•Välj ett program beroende på vilken typ av
disk som ska diskas och hur smutsig den
är, se Programtabellen:
- För normalt smutsad disk, använd
programmet Eco som garanterar låg
energi- och vattenförbrukning.
- Välj tillvalet Halv last om maskinen inte är
full (om sådant finns, se Specialprogram och tillval).
•Om ditt elabonnemang har särskilda
energiförbrukningstariffer, ska diskningarna
göras under de reducerade tiderna.
Tillvalet Senarelagd start är till stor hjälp
för att organisera diskningarna i denna
riktning (om sådant finns, se Specialprogram och
tillval).
FI
Varotoimet ja suosituksia
Laite on suunniteltu ja valmistettu
kansainvälisten turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Nämä varoitukset toimitetaan
turvallisuussyistä ja ne on luettava huolellisesti.
On tärkeää säilyttää tämä ohjekirja, jotta
sitä voidaan tutkia tarvittaessa. Myynnin,
luovutuksen tai muuton yhteydessä varmista,
että se pysyy yhdessä laitteen kanssa.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Tämä laite on suunniteltu kotikäyttöön tai
vastaaviin sovelluksiin kuten esimerkiksi:
- maatilamajoitukseen;
- asiakkaiden käyttöön hotellissa, motellissa
ja muissa vuokrattavissa asuntotiloissa;
- aamiaismajoitukseen.
Pura laite pakkauksesta ja tarkista, ettei se
ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos
siinä on havaittavissa vaurioita, älä liitä sitä
ja ota yhteys jälleenmyyjään.
Yleinen turvallisuus
• Tätä kodinkonetta saavat käyttää 8-vuotiaat
ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt,
joiden fyysinen, aistitoimintojen tai henkinen
suorituskyky on alentunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tarvittavia tietoja, mikäli heitä
valvoo vastuuhenkilö, tai sen jälkeen, kun
heille on annettu laitteen turvallista käyttöä
koskevat ohjeet ja he ymmärtävät siihen
liittyvät vaarat.
•Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
•Käyttäjän on suoritettava laitteen puhdistus
ja huolto. Sitä ei saa antaa lasten tehtäväksi
ilman valvontaa.
•Laite on suunniteltu ei-ammattimaiseen
käyttöön asuinhuoneistossa.
•Laitetta on käytettävä astioiden pesuun
kotitalouksissa tässä kirjasessa olevien
ohjeiden mukaisesti.
•Laitetta ei saa asentaa ulos edes suojattuun
tilaan, koska on erittäin vaarallista jättää se
alttiiksi sateelle ja ukkoselle.
•Älä kosketa astianpesukonetta paljain
jaloin.
•Älä irrota pistoketta sähköpistorasiasta
johdosta vetämällä vaan ota kiinni
pistokkeesta.
•On ehdottomasti suljettava vesihana ja
irrotettava sähköpistoke jokaisen jakson
päätyttyä sekä ennen puhdistus- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.
•Astioiden enimmäismäärä osoitetaan
tuoteselosteessa.
•Vian tapauksessa älä missään tapauksessa
yritä avata pesukoneen sisäosia korjauksen
suorittamiseksi.
•Älä nojaa tai istu avoimelle luukulle: laite
voi kaatua.
•Luukkua ei saa säilyttää aukinaisessa
asennossa, koska siihen voidaan
vahingossa kompastua.
•Säilytä pesu- ja huuhtelukirkasteet lasten
ulottumattomissa.
•Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
• Veitset ja teräväreunaiset välineet
on sijoitettava kärki/terä alaspäin
ruokailuvälinekoriin tai ne on laitettava
vaakasuoraan asentoon väliseinämille
tai alustalle/kolmanteen koriin malleissa,
joissa se on varusteena.
•Laite on yhdistettävä vesijohtoverkkoon
uudella syöttöletkulla ja vanhaa syöttöletkua
ei saa käyttää uudelleen.
•Jos astianpesukone on vapaasti
asennettava, sen takalaita on asetettava
seinää vasten.
direktiivi (WEEE) 2012/19/EU määrää, että
hävitettäviä kodinkoneita ei saa laittaa
tavallisten kaupunkijätteiden sekaan.
Hävitettävät laitteet on kerättävä erikseen,
jotta optimoidaan materiaalien kierrätys ja
estetään mahdolliset vahingot terveydelle
ja ympäristölle. Ruudutettu roskakoritunnus
on liitetty kaikkiin tuotteisiin muistuttamaan
velvollisuudesta lajitella jätteet.
Kodinkoneiden asianmukaista hävittämistä
koskevien lisätietojen saamiseksi haltijat
voivat kääntyä paikallisen julkisen palvelun
tai jälleenmyyjien puoleen.
Säästä rahaa ja kunnioita luontoa
Säästä vettä ja energiaa
•Käynnistä astianpesukone ainoastaan
täyteen lastattuna. Odotettaessa koneen
täyttymistä, voit estää ikävien hajujen
muodostumisen liotusjaksolla (mikäli saatavilla
- ks. Ohjelmat).
•Valitse ohjelma pestävien astioiden
tyypin ja likaisuuden mukaan noudattaen
ohjelmataulukon suosituksia:
- käytä normaalilikaisille astioille Ecoohjelmaa, joka takaa alhaisen energian ja
veden kulutuksen.
- jos laite ei ole täysi, käytä puolitäyttöä
(mikäli saatavilla, ks. Erikoisohjelmat ja lisätoiminnot).
•Jos sopimuksesi sähkölaitoksen kanssa
sisältää halvemman hinnan tiettyinä
kellonaikoina, suorita pesut alhaisen
hinnan aikoina. Lisätoiminto viivästetty
käynnistys on avuksi töiden järjestelyssä
kyseistä tarkoitusta varten (mikäli saatavilla, ks.
Erikoisohjelmat ja lisätoiminnot).
Hävittäminen
•Pakkausmateriaalien hävittäminen:
noudata paikallisia määräyksiä, siten
pakkausmateriaalit voidaan käyttää
uudelleen.
•Sähköisten ja elektronisten laitteiden
muodostamia jätteitä käsittelevä Euroopan
7
EN
Product Data (product fiche)
Product Fiche
Brand
Model
Rated capacity in standard place settings (1)
Energy efficiency class on a scale from A+++ (low consumption) to D (high consumption)
Energy consumption per year in kWh (2)
Energy consumption of the standard cleaning cycle in kWh
Power consumption of the off-mode in W
Power consumption of the left-on mode in W
Water consumption per year in litres (3)
Drying efficacy class on a scale from G (low efficacy) to A (high efficacy)
Programme time for standard cleaning cycle in minutes
The duration of the left-on mode in minutes
Noise in dB(A) Re 1pW
Built-in model
INDESIT
DFP 58T92
14
A++
265.0
0.93
0.5
5.0
2520.0
A
190
10
42
No
NOTES
1) The information on the label and fiche relates to the standard cleaning cycle, this programme is suitable to clean normally soiled
tableware and it is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption. The standard cleaning cycle
corresponds to the Eco cycle.
2) Based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy
consumption depends on how the appliance is used.
3) Based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption depends on how the appliance is used.
SE
Informationsblad
Informationsblad
Varumärke
INDESIT
Modell
DFP 58T92
Kapacitet/Antal standardkuvert (1)
14
Energieffektivitetsklass på en skala mellan A + + + (låg förbrukning) till D (hög förbrukning)
A++
Energiförbrukning per år i kWh (2)
265.0
Energiförbrukning av standard programmet i kWh
0.93
Strömförbrukning i avstängt läge i W
0.5
Strömförbrukning vid på-läge i W
5.0
Vattenförbrukningen per år i liter (3)
2520.0
Tork effekt på en skala från G (låg effekt) till A (hög effekt)
A
Programtid för standard program i minuter
190
Varaktighet vid på-läge i minuter
10
Buller i dB (A) re 1 pW
42
Inbyggd modell
Nej
OBS!
1) Informationen på etiketten och informationsbladet avser standard programmet och lämpar sig att rengöra normalt smutsigt porslin
och det är det mest effektiva programmet i form av kombinerad energi-och vattenförbrukning. Standard programmet motsvarar Eco
cykeln.
2) Baserat på 280 standard diskar med kallt vatten, användandet av lågenergiläget. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur
maskinen används.
3) Baserat på 280 standard diskar. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.
8
FI
Tuoteseloste
Tuoteseloste
Melu dB(A) re 1 pW
INDESIT
DFP 58T92
14
A++
265.0
0.93
0.5
5.0
2520.0
A
190
10
42
Upotettava malli
Ei
Merkki
Toimittajan mallin tunniste
Nimelliskapasiteetti vakioasetuksissa (1)
Energiatehokkuusluokka asteikolla A+++:sta (vähän kuluttava) D:hen (paljon kuluttava)
Vuotuinen energiankulutus kWh (2)
Vakiopesukerran energiankulutus kWh:ina
Energiankulutus off-tilassa watteina
Energiankulutus päälle jätettynä watteina
Vuotuinen vedenkulutus litroina (3)
Kuivausteholuokka asteikolla G:stä (minimiteho) A:han (maksimiteho)
Vakiopesukerran ohjelma-aika minuutteina
Päälle jätetty -tilan kesto minuutteina
Huomaa
1) Tarran ja selosteen tiedot koskevat vakiopesukertaa. Tämä ohjelma soveltuu normaalilikaisten astioiden pesuun.
Ohjelma on erittäin tehokas energian- ja vedenkulutuksen suhteen. Vakiopesukerta vastaa Eco-jaksoa.
2) Perustuu 280 peruspesukertaan kylmävesiliitännällä ja pientehotiloihin. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista.
3) Perustuu 280 vakiopesukertaan. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavoista.
9
EN
Assistance
Before contacting Assistance:
• Check whether the problem can be resolved using the
Troubleshooting guide (see Troubleshooting).
• Restart the programme to check whether the problem has
ceased to exist.
• If the problem persists, contact the Authorised Technical
Assistance Service.
Never use the services of unauthorised technicians.
Please have the following information to hand:
• The type of malfunction.
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
This information can be found on the appliance data plate
(see Description of the appliance).
DA
Servicetjeneste
Inden der rettes henvendelse til
Servicecentret, skal man gøre følgende:
• Undersøg, om fejlen selv kan afhjælpes (se Fejl og
afhjælpning).
• Start programmet for at kontrollere, om fejlen er
udbedret.
• Hvis ikke, så kontakt et Autoriseret Teknisk Servicecenter.
Kontakt aldrig ikke-autoriserede teknikere.
Oplys om følgende:
• Type af fejl.
• opvaskemaskinens modeltype (Mod.),
• serienummeret (S/N).
Disse oplysninger findes på typeskiltet på apparatet.
(se Beskrivelse af opvaskemaskinen).
NO
Service
Før du kontakter Teknisk assistanse:
• Sjekk om du kan løse feilen selv (se Feil og feilretting).
• Start programmet på nytt for å se om problemet er blitt
løst.
• I motsatt fall, kontakt et autorisert Servicesenter.
Henvend deg aldri til uautoriserte teknikere.
Oppgi:
• type feil
• maskinmodell (Mod.)
• serienummer (S/N).
Disse opplysningene finner du på merkeskiltet som sitter
på apparatet (se Beskrivelse av apparatet).
10
SE
Assistens
Innan du kontaktar serviceverkstaden:
• Kontrollera om du kan åtgärda felet på egen hand (se
Fel och åtgärder).
• Starta programmet igen för att kontrollera om problemet
är löst.
• Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk
assistans.
Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• typ av fel,
• maskinmodell (Mod.),
• serienummer (S/N).
Denna informationen anges på märkskylten som sitter på
maskinen (se Beskrivning av maskinen).
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
• Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso
Häiriöt ja korjaustoimet).
• Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko
ongelma jo ratkennut.
• Mikäli häiriö ei ole korjaantunut, ota yhtyettä valtuutettuun
tekniseen huoltoliikkeeseen.
Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
• häiriön tyyppi;
• koneen malli (Mod.);
• sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät laitteessa olevasta arvokilvestä
(katso Laitteen kuvaus).
Installation
If the appliance must be moved at any time, keep it in an
upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto
its back.
EN
Under no circumstances should the water inlet hose be cut
as it contains live electrical parts.
Connecting the water supply
Adaptation of the water supply for installation should only
be performed by a qualified technician.
The water inlet and outlet hoses may be positioned towards
the right or the left in order to achieve the best possible
installation.
Make sure the dishwasher does not bend or squash the
hoses.
Connecting the water inlet hose
• To a 3/4” gas cold or hot water connection point (max.
60°C).
• Run the water until it is perfectly clear.
• Screw the inlet hose tightly into position and turn off the
tap.
If the inlet hose is not long enough, contact a specialist
store or an authorised technician (see Assistance).
The water pressure must be within the values indicated
in the Technical Data table - otherwise the dishwasher may
be function properly.
Make sure the hose is not bent or compressed.
Electrical connection
Before inserting the plug into the electrical socket, make
sure that:
• The socket is earthed and complies with current
regulations;
• the socket can withstand the maximum load of the
appliance as shown on the data plate located on the inside
of the door
(see chapter Description of the appliance);
• The power supply voltage falls within the values indicated
on the data plate on the inside of the door.
• The socket is compatible with the plug of the appliance. If
this is not the case, ask an authorised technician to replace
the plug (see Assistance). Do not use extension cables or
multiple sockets.
Once the appliance has been installed, the power supply
cable and the electrical socket should be easily accessible.
The cable should not be bent or compressed.
If the power supply cable is damaged, have it replaced
by the manufacturer or its authorised Technical Assistance
Service in order to prevent all potential hazards. (See
Assistance)
Connecting the water outlet hose
Connect the outlet hose to a drain duct with a minimum
diameter of 2 cm. (A)
The outlet hose connection must be at a height ranging from
40 to 80 cm from the floor or surface where the dishwasher
rests.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Before connecting the water outlet hose to the sink drain,
remove the plastic plug (B).
Anti-flooding protection
WARNING: HAZARDOUS VOLTAGE!
To ensure floods do not occur, the dishwasher:
- is provided with a special system which blocks the water
supply in the event of anomalies or leaks from inside the
appliance.
Some models are also equipped with the supplementary
safety device New Acqua Stop*, which guarantees antiflooding protection even in the event of a supply hose rupture.
The Company shall not be held responsible for any
incidents, if these regulations are not observed.
Positioning and levelling
1. Position the dishwasher on a level sturdy floor. If the floor is
uneven, the front feet of the appliance may be adjusted until
it reaches a horizontal position. If the appliance is levelled
correctly, it will be more stable and much less likely to move
or cause vibrations and noise while it is operating.
2. Before recessing the dishwasher, stick the adhesive
transparent strip* under the wooden shelf in order to protect
it from any condensation which may form.
3. Place the dishwasher so that its sides or back panel are in
contact with the adjacent cabinets or the wall. This appliance
can also be recessed under a single worktop* (see the
Assembly instruction sheet).
4*. To adjust the height of the rear foot, turn the red hexagonal
bushing on the lower central part at the front of the dishwasher
using a hexagonal spanner with an opening of 8 mm. Turn the
spanner in a clockwise direction to increase the height and
in an anticlockwise direction to decrease it. (see Building-in
instruction sheet attached to the documentation)
* Only available in selected models.
11
EN
Advice regarding the first wash cycle
After the installation, remove the stoppers from the racks and
the retaining elastic elements from the upper rack (if any).
Water softener settings
Before starting the first wash cycle, set the hardness level of the water from the mains supply. (see chapter Rinse
aid and refined salt).
First load the softener tank with water, then introduce about
1 kg of salt. It is perfectly normal for water to flow out.
As soon as this procedure is complete, run a wash cycle.
Only use salt that has been specifically designed for dishwashers.
After the salt has been poured into the machine, the LOW
The machine has a buzzer/set of tones (depending on the
dishwasher model) to inform the user that a command has
been implemented: power on, cycle end etc.
The symbols/indicator lights/LEDs on the control panel/
display may vary in colour and may have a flashing or fixed
light (depending on the dishwasher model).
The display* provides useful information concerning the
type of wash cycle, drying/wash-cycle phase, remaining
time, temperature etc.
SALT indicator light* switches off.
If the salt container is not filled, the water softener and
the heating element may be damaged as a result.
Technical data
Dimensions
Capacity
width 60 cm
height 85 cm
depth 60 cm
14 standard place-settings
Water supply pressure
0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 psi – 145 psi
Power supply voltage
See appliance data plate
Total absorbed power
See appliance data plate
Fuse
See appliance data plate
This dishwasher conforms to the
following European Community
Directives:
-2006/95/EC (Low Voltage)
-2004/108/EC (Electromagnetic
Compatibility)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Labelling)
-2012/19/ CE Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE)
* Only available in selected models.
12
Description of the
appliance
Overall view
EN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Control panel
Upper rack
Upper sprayer arm
Tip-up dispensers
Rack height adjuster
Lower rack
Lower sprayer arm
Washing filter
Salt dispenser
Detergent dispenser and rinse-aid dispenser
Data plate
Control panel***
Select wash cycle button
Button and indicator
lights Start/Pause
Display
ON/OFF/Reset button
Half load/Extra Light button
Delayed start button
Multi-functional tablets
button (Tabs)
Display
Washing indicator light
Drying indicator light
Rinse-aid indicator light
Wash cycle
number
Remaining time indicator
Salt indicator light
Half load/ Extra Light
indicator light
Delayed start indicator light
Multi-functional tablets
indicator light (Tabs)
The number and type of wash cycles and options may vary depending on the dishwasher model.
13
Refined Salt and Rinse Aid
EN
Only use products which have been specifically designed
for dishwashers. Do not use table salt or industrial salt.
Follow the instructions given on the packaging.
If you are using a multi-function product, we recommend
that you add salt in any case, especially if the water is hard
or very hard. (Follow the instructions given on the packaging.)
If you do not add salt or rinse aid, the LOW SALT* and
LOW RINSE AID* indicator lights will remain lit.
Measuring out the refined salt
Water Hardness Table
level
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/l
0-1
1.1 - 2
2.1 - 3
3.1 - 6
6.1 - 9
Average autonomy
salt dispenser with 1
wash cycle per day
months
7 months
5 months
3 months
2 months
2/3 weeks
For values between 0°f and 10°f, we do not recommend the use
of salt. A setting of 5 may increase cycle duration.
The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the
dishes and on the machine's functional components.
• It is important that the salt dispenser be never empty.
• It is important to set the water hardness.
The salt dispenser is located in the lower part of the dishwasher
(see Description) and should be filled:
• When the LOW RINSE AID indicator light in the control panel
is lit *;
• When the green float* on the cap of the salt dispenser is no
longer visible.
• See autonomy in the water hardness table.
1. Remove the lower rack and unscrew the
container cap (anticlockwise).
2. Only the first time you do this: fill the water
dispenser up to the edge.
3. Position the funnel (see figure) and
fill the salt container right up to its edge
(approximately 1 kg); it is not unusual for a
little water to leak out.
4. Remove the funnel and wipe any salt residue away from the
opening; rinse the cap under running water and then screw it on.
It is advisable to perform this procedure every time you add salt
to the container.
Make sure the cap is screwed on tightly, so that no detergent can
get into the container during the wash cycle (this could damage
the water softener beyond repair).
(°dH = hardness measured in German degrees - °f = hardness
measured in French degrees – mmol/l = millimoles per litre)
Whenever you need to add salt, we recommend carrying out
the procedure before the washing cycle is started.
If you are not completely satisfied with the drying results, you
may want to adjust the quantity of rinse aid used.
• Switch the dishwasher on using the On/Off button.
Setting the water hardness
• Switch it off using the On/Off button
For perfect water softener operation, it is essential that the
adjustment be based on the water hardness in your house. Ask
your local water supplier for this information. The factory setting
is for medium water hardness.
• Switch the dishwasher on using the On/Off button.
• Switch it off using the On/Off button
• Hold down the START/PAUSE button
you hear a beep.
for 5 seconds until
• Switch it on using the On/Off button
• Access the adjustment menu - the salt indicator light is lit.
• Press button P to select the desired hardness level (see
hardness table).
• Switch it off using the On/Off button
• Setting is complete!
* Only available in selected models.
14
Measuring out the rinse aid
Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser
should be filled:
• When the LOW RINSE AID indicator light on the panel/display
is lit *;
• When the dark optical indicator* on the dispenser door “D”
becomes transparent.
MA X
1. Open the dispenser “D” by pressing and pulling up the tab
on the lid;
2. Carefully introduce the rinse aid as far as the maximum
reference notch in the filling space - avoid spilling it. If this
happens, clean the spill immediately with a dry cloth.
3. Press the lid down until you hear a click to close it.
NEVER pour the rinse aid directly into the tub.
Adjusting the amount of rinse aid
• Press the START/PAUSE button
will be heard.
three times - a beep
• Switch it on using the On/Off button
• Access the adjustment menu - the rinse-aid indicator light is lit.
• Press button P to select the level of rinse aid quantity to be
supplied.
• Switch it off using the On/Off button
• Setting is complete!
If the rinse aid level is set to ZERO, the rinse aid will not be
supplied and the low rinse aid indicator light will not be lit if you
run out of it.
A maximum of 4 levels can be set according to the dishwasher
model. The factory setting is for a medium level.
• If you see bluish streaks on the dishes, set a low number (1-2).
• If there are drops of water or limescale marks on the dishes,
set a high number (3-4).
Loading the racks
Tips
Before loading the racks, remove all food residues from the
crockery and empty liquids from glasses and containers. No
preventive rinsing is needed under running water.
Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does
not tip over; and arrange the containers with the openings facing
downwards and the concave/convex parts placed obliquely,
thus allowing the water to reach every surface and flow freely.
Make sure that the lids, handles, trays and frying pans do not
prevent the sprayer arms from rotating. Place any small items
in the cutlery basket.
Since plastic dishes and non-stick frying pans usually retain more
water drops, their drying will be not so good as that of ceramic
or stainless-steel dishes.
Lightweight items such as plastic containers should be placed
in the upper rack and arranged so that they cannot move.
After loading the appliance, make sure that the sprayer arms
can rotate freely.
Lower rack
Several dishwasher models are fitted with tip-up sectors*.
They can be used in a vertical position when arranging dishes
or in a horizontal position (lower) to load pans and salad bowls
easily.
Cutlery basket
The modular basket is equipped with top grilles for improved
cutlery arrangement. The cutlery basket should be positioned
only at the front of the lower rack
The lower rack can hold pans, lids, dishes, salad bowls, cutlery
etc. Large plates and lids should ideally be placed at the sides.
Knives and other utensils with sharp edges must be placed
in the cutlery basket with the points facing downwards or they
must be positioned horizontally in the tip-up compartments on
the upper rack
Upper rack
Load this rack with delicate and lightweight crockery such as
glasses, cups, saucers and shallow salad bowls.
Very soiled dishes and pans should be placed in the lower rack
because in this sector the water sprays are stronger and allow
a higher washing performance.
Several dishwasher models are fitted with tip-up sectors*.
They can be used in a vertical position when arranging tea/
dessert saucers or in a lower position to load bowls and food
containers.
*Only available in selected models with different numbers and
positions.
15
EN
EN
Tip-up compartments with adjustable position
The side tip-up compartments can be positioned at three different
heights to optimize the arrangement of crockery inside the rack.
Wine glasses can be placed safely in
the tip-up compartments by inserting
the stem of each glass into the
corresponding slots.
For optimum drying results incline
the tip-up compartments more. To
change the inclination, pull up the
tip-up compartment, slide it slightly
and position it as you wish.
The upper rack can be adjusted for height based on requirements:
high position to place bulky crockery in the lower rack and low
position to make the most of the tip-up compartments/sectors
by creating more space upwards.
Adjusting the height of the upper rack
In order to make it easier to arrange the crockery, the upper rack
may be moved to a higher or lower position.
The height of the upper rack should be adjusted WHEN THE
RACK IS EMPTY.
NEVER raise or lower the rack on one side only.
Cutlery tray*
Some dishwasher models are fitted with a sliding tray which
can be used to hold serving utensils or small cups. For optimum
washing performance avoid positioning bulky crockery directly
below the tray. The cutlery tray can be removed (see Figure).
If the rack is equipped with a Lift-Up device* (see figure), lift
it up by holding its sides. To restore the lower position, press
the levers (A) at the sides of the rack and follow the rack down.
Unsuitable crockery
• Wooden crockery and cutlery.
• Delicate decorated glasses, artistic handicraft and antique
crockery. Their decorations are not resistant.
• Parts in synthetic material which do not withstand high
temperatures.
• Copper and tin crockery.
• Crockery soiled with ash, wax, lubricating grease or ink.
The colours of glass decorations and aluminium/silver pieces can
change and fade during the washing process. Some types of
glass (e.g. crystal objects) can become opaque after a number
of wash cycles too.
Damage to glass and crockery
Caused by:
• Type of glass and glass production process.
• Chemical composition of detergent.
• Water temperature of rinse cycle.
Tips:
• Only use glasses and porcelain guaranteed by the
manufacturer as dishwasher safe.
• Use a delicate detergent suitable for crockery.
• Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as
the wash cycle is over.
* Only available in selected models.
16
Detergent and
dishwasher use
Measuring out the detergent
Starting the dishwasher
A good wash result also depends on the correct
amount of detergent being used. Exceeding the stated
amount does not result in a more effective wash and
increases environmental pollution.
1. Turn the water tap on.
2. Press the ON/OFF button.
3. Open the door and pour in a suitable amount of detergent
Based on how soiled the items are, the amount can be
adjusted to individual cases using powder or liquid
detergent.
In the case of normally soiled items, use approximately either
35 gr (powder detergent) or 35 ml (liquid detergent). If tablets
are used, one tablet will be enough.
4. Load the racks (see Loading the racks) and shut the door.
5. Select the wash cycle in accordance with the type of crockery
and its soil level (see Table of wash cycles) by pressing the P
button.
6. Select the wash options* (see Special wash cycles and
If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed
with water before being placed in the dishwasher, reduce
the amount of detergent used accordingly.
For good washing results also follow the instructions shown
on the detergent box.
For further questions please ask the detergent producers.
To open the detergent dispenser use the opening device “A”.
EN
(see below).
options.)
7. Start the cycle by pressing the Start/Pause button: The wash
indicator light goes on and the time left to the end of the cycle
appears on the display together with the wash-cycle number.
8. At the end of the cycle, the display shows END. Switch off the
appliance by pressing the ON/OFF button, shut off the water tap
and unplug the appliance from the electricity socket.
9. Wait a few minutes before removing the crockery to avoid
getting burnt. Unload the racks, beginning with the lower level.
- The machine will switch off automatically during long
periods of inactivity in order to minimise electricity
consumption.
AUTO WASH CYCLES*: some models of dishwasher are
equipped with a special sensor which can be used to assess
the level of soiling and automatically select the most efficient
and economic wash cycle accordingly. The duration of the auto
wash cycles may vary due to the operation of the sensor.
Introduce the detergent into the dry dispenser “B” only.
Place the amount of detergent for pre-washing directly
inside the tub.
1. When measuring out the detergent refer to the Table of wash
cycles to add the proper quantity. Compartment B comprises a
level showing the maximum quantity of liquid or powder detergent
that can be added to each cycle.
Changing a wash cycle in progress
If a mistake was made in the wash-cycle selection process, it is
possible to change the cycle provided that it has only just begun:
Once the wash cycle has started, in order to change the wash
cycle switch off the machine by pressing and holding the ON/
OFF/Reset button. Switch it back on using the same button and
select the desired wash cycle and options.
2. Remove detergent residues from the edges of the dispenser
and close the cover until it clicks.
Adding extra crockery
3. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until
the closing device is secured in place.
The detergent dispenser automatically opens up at the right time
according to the wash cycle.
Press the Start/Pause button and open the door, taking care to
avoid the escaping steam. Then place the crockery inside the
dishwasher. Press the Start/Pause button: The cycle will start
again after a long beep has been emitted.
If all-in-one detergents are used, we recommend using the TABS
option, because it adjusts the cycle so that the best washing and
drying results are always achieved.
If the delayed start has been set, at the end of the countdown
the wash cycle will not start. It will stay in Pause mode.
Only use detergent which has been specifically designed
for dishwashers.
DO NOT USE washing up liquid.
Using excessive detergent may result in foam residues
remaining in the machine after the cycle has ended.
To achieve the best washing and drying results, the combined
use of detergent, rinse aid liquid and refined salt is required.
We recommend using detergents that do not contain
phosphates or chlorine, as these products are
harmful to the environment.
Press the Start/Pause button to pause the machine; the wash
cycle is stopped.
At this stage the wash cycle cannot be changed.
Accidental interruptions
If the door is opened during the wash cycle or there is a power
cut, the cycle stops. It starts again from the point at which it
was interrupted once the door has been shut or the electricity
supply restored.
* Only available in selected models.
17
Wash cycles
EN
Wash-cycle data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 50242.
Based on the different conditions of use, the wash-cycle duration and data can change.
The number and type of wash cycles and options may vary depending on the dishwasher model.
Drying
Options
Wash Cycle
Duration
Water
Consumption
(l/cycle)
Energy
Consumption
(kWh/cycle)
1. Eco
Yes
Delayed start – Tabs – Half Load
03:10’
9,0
0,93
2. Auto
Intensive
Yes
Delayed start – Tabs – Half Load
02:00’ - 03:10’
14,0 - 15,5
1,50 - 1,80
3. Auto
Normal
Yes
Delayed start – Tabs – Half Load
01:30’ - 02:30’
14,5 - 16,0
1,20 - 1,35
4. Delicates
Yes
Delayed start – Tabs – Half Load
01:40’
11,0
1,10
5. Rapid
No
Delayed start – Tabs
00:30’
9,0
0,50
6. Prewash
No
Delayed start – Half Load
00:12’
4,5
0,01
7. Hygiene
Yes
Delayed start
01:20’
10,0
1,25
8. Extra
No
Delayed start - Extra Light (Half Load)
01:00’
11,0
n.a.
Wash Cycle
Instructions on wash-cycle selection and detergent dosage
1. The ECO wash cycle is the standard cycle to which the energy label data refers. It can be used to wash crockery with a normal
soil level and is the most efficient cycle in terms of energy and water consumption for this type of crockery.
29 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tab (**Quantity of pre-washing detergent)
2. Heavily soiled dishes and pans (not to be used for delicate items). 35 gr/ml – 1 Tab
3. Normally soiled pans and dishes. 29 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tab
4. Cycle for delicate items, which are more sensitive to high temperatures 35 gr/ml – 1 Tab
5. Fast cycle to be used for slightly dirty dishes (ideal for 2 place settings) 25 gr/ml – 1 Tab
6. Pre-wash while awaiting completion of the load with the dishes from the next meal. No detergent.
7. High-temperature disinfecting cycle. Ideal to clean crockery and feeding bottles. 30 gr/ml – 1 Tab
8. Large crockery. (Do not use on delicate items) 35 gr/ml – 1 Tab
Standby consumption: Left-on mode consumption: 5,0 W - Off mode consumption: 0.5 W
Notes:
Optimum performance levels when using the “Sixty”* and “Rapid” cycles can be achieved by respecting the specified number of
place settings.
To reduce consumption even further, only run the dishwasher when it is full.
Note for Test Laboratories: for information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address:
[email protected]
18
Special wash cycles
and Options
Wash cycle EXTRA
Half load/Extra light
EXTRA makes it possible to carry out a heavy-duty wash cycle
of large crockery up to a max height of 53cm: baking pans,
oven grids, dripping pans, hob grids, large saucepans, serving
dishes, pizza dishes, stainless-steel hood filters.
Remove the upper rack to load bulky crockery.
The button has two functions: HALF LOAD and
EXTRA LIGHT.
Select the wash cycle and press the HALF LOAD/EXTRA
LIGHT button; the indicator light will go on.
Release the two locks (right
and left) and pull out the rack.
When the upper rack is fitted,
the locks must be always
closed.
If there are not many dishes to be washed, a half load cycle
may be used in order to save water, electricity and detergent.
The amount of detergent can be halved.
Press the HALF LOAD/EXTRA LIGHT button again to deselect
this option.
Half Load
Extra Light
Compatible with the wash cycle EXTRA only.
This option makes EXTRA suitable to large delicate crockery
and items. This option includes no drying phase.
Make sure the crockery and items are dishwasher-safe.
Delayed start
In order for the water to reach the crockery everywhere, arrange
it as shown in the Figure.
The cycle can also be used on large delicate crockery using
the option Extra Light (see Wash Options).
Do not start the dishwasher without the upper rack using
wash cycles other than EXTRA.
To carry out the wash cycle Extra and Extra with the Light*
option pour the detergent directly into the tub and not into
the dispenser.
Wash options*
The OPTIONS may only be set, changed or reset after
the wash cycle has been selected and before the Start/
Pause button has been pressed.
Only the options which are compatible with the type of wash
cycle set may be selected. If an option is not compatible
with the selected wash cycle (see Table of wash cycles), the
corresponding symbol flashes rapidly 3 times.
If an option is selected which is not compatible with another
(previously selected) option, it will flash 3 times and switch
off, while the most recently selected option will remain active.
To deselect an option which has been set by mistake, press
the corresponding button again.
It is possible to delay the start time of the cycle by
a period of time between 1 and 24 hours:
1. Select the desired wash cycle and any other options
required; press the DELAYED START button. The indicator
light will go on. Use the same button to select when the wash
cycle will start (h01, h02 etc.)
2. Confirm the selection using the START/PAUSE button to
start the countdown.
3. Once this time has elapsed, the DELAYED START indicator
light goes off and the wash cycle begins.
To deselect the DELAYED START option, press the DELAYED
START button until the text OFF appears.
The Delayed Start function cannot be set once a wash
cycle has started.
Multi-functional tablets (Tabs)
This option optimises washing and drying results.
When using multi-functional tablets, press the MULTIFUNCTIONAL TABLETS button; the corresponding symbol
will light up. If the button is pressed again, the option will
be deselected.
The “Multi-functional tablets” option results in a
longer wash cycle.
The use of tablets is only recommended for models
having this option and it is not recommended with wash
cycles which do not specify the use of multi-functional
tablets.
* Only available in selected models.
19
EN
Care and maintenance
EN
Shutting off the water and electricity
supplies
• Turn off the water tap after every wash cycle to avoid leaks.
• Always unplug the appliance when cleaning it and when
performing maintenance work.
Cleaning the dishwasher
• The external surfaces of the machine and the control panel
can be cleaned using a non-abrasive cloth which has been
dampened with water. Do not use solvents or abrasive
products.
• Any marks on the inside of the appliance may be removed
using a cloth dampened with water and a little vinegar.
Preventing unpleasant odours
• Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid
moisture from forming and being trapped inside the machine.
• Clean the seals around the door and detergent dispensers
regularly using a damp sponge. This will avoid food becoming
trapped in the seals, which is the main cause behind the
formation of unpleasant odours.
Cleaning the filters
The filter assembly consists of three filters which remove food
residues from the washing water and then recirculate the water.
They should be cleaned if you wish to achieve the best results
in every wash.
Clean the filters regularly.
The dishwasher should not be used without filters or if the
filter is loose.
• After several washes, check the filter assembly and if necessary
clean it thoroughly under running water, using a non-metallic
brush and following the instructions below:
1. Turn the cylindrical filter C in an anti-clockwise direction and
pull it out (fig. 1).
2. Remove the cup filter B by exerting a slight pressure on the
side flaps (fig. 2);
3. Slide out the stainless-steel plate filter A. (fig. 3).
4. Inspect the trap and remove any food residues. NEVER
REMOVE the wash-cycle pump protection (black detail) (fig.4).
Cleaning the sprayer arms
Food residue may become encrusted onto the sprayer arms
and block the holes used to spray the water. It is therefore
recommended that you check the arms from time to time and
clean them with a small non-metallic brush.
The two sprayer arms may both be removed.
To remove the upper sprayer arm,
turn the plastic locking ring in an
anti-clockwise direction. The upper
sprayer arm should be replaced
so that the side with the greater
number of holes is facing upwards.
The lower sprayer arm can be
removed by pressing on the side
tabs and pulling it upwards.
After cleaning the filters, re-place the filter assembly and fix it in
position correctly; this is essential for maintaining the efficient
operation of the dishwasher.
Leaving the machine unused for extended
periods
Cleaning the water inlet filter*
If the water hoses are new or have not been used for an extended
period of time, let the water run to make sure it is clear and free
of impurities before performing the necessary connections. If this
precaution is not taken, the water inlet could become blocked
and damage the dishwasher.
Clean the water inlet filter at the tap outlet regularly.
- Turn off the water tap.
- Unscrew the end of the water inlet hose, remove the filter and
clean it carefully under running water.
- Re-place the filter and screw the water hose back into position.
20
• Disconnect the appliance from the electricity supply and shut
off the water tap.
• Leave the door of the appliance ajar.
• When you return, run a wash cycle when the dishwasher is
empty.
* Only available in selected models.
Troubleshooting
Whenever the appliance fails to work, check for a solution from the following list before calling for Assistance.
Problem:
EN
Possible causes / Solutions:
The dishwasher does not start • The water supply tap is not turned on.
or cannot be controlled.
• Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, switch it back on after approximately
one minute and reset the wash cycle.
• The appliance has not been plugged in properly or another electricity socket should be used.
• The dishwasher door has not been closed properly.
The door won’t close.
• Make sure that the racks were inserted all the way.
• The lock was released. Strongly push the door until a “clacking” noise is heard.
No water drain out of the
dishwasher.
• The wash cycle has not finished yet.
• The water drain hose is bent (see Installation).
• The drain duct is clogged up.
• The filter is clogged up with food residues.
• Check the height of the drain hose.
The dishwasher makes
excessive noise.
• The dishes are rattling against each other or against the sprayer arms. Place the dishes
properly and make sure the sprayer arms can rotate freely.
• Too much foam: the detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use
in dishwashers. (See Detergent and dishwasher use.) Do not prewash the dishes by hand.
The dishes and glasses are
covered in a white film or
limescale deposits.
• No refined salt.
• Water hardness adjustment is not suitable: increase the relevant values. (See Refined Salt
and Rinse Aid.)
• The salt and rinse-aid dispenser cap has not been closed properly.
• The rinse aid has been used up or the dosage is too low.
The dishes and glasses are
streaked or have a bluish
tinge.
• The rinse aid dosage is too high.
The crockery has not been
dried properly.
• A wash cycle without a drying programme has been selected.
• The rinse aid has been used up. (See Refined Salt and Rinse Aid.)
• The rinse aid dispenser setting is not suitable.
• The crockery is made from non-stick material or plastic; the presence of water drops is
normal.
The dishes are not clean.
• The crockery has not been arranged properly.
• The sprayer arms cannot rotate freely, being hindered by the dishes.
• The wash cycle is too gentle (see Wash Cycles).
• Too much foam: the detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use
in dishwashers. (See Detergent and dishwasher use.)
• The lid on the rinse aid compartment has not been closed correctly.
• The filter is dirty or clogged up (see Care and maintenance.)
• The refined salt level is low (See Refined Salt and Rinse Aid.)
• Make sure that the height of the dishes is compatible with the rack adjustment.
• The holes in the sprayer arms are clogged up. (See Care and maintenance.)
The dishwasher won’t load
any water.
• There is no water in the mains supply or the tap is shut off.
• The water inlet hose is bent (see Installation).
• The filters are clogged up: they need cleaning. (See Care and maintenance.)
• The drain duct is clogged up: it needs cleaning.
• After checking and cleaning, switch the dishwasher on and off and start a new wash cycle.
• If the problem persists, turn off the water tap, remove the plug and call the Service Centre.
It is blocked with flashing lights.
* Only available in selected models.
21
EN
22
Installation
Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn
eventuelt apparatet mod bagsiden.
Tilslutning af vand
Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede
fagfolk.
Slangerne til tilførsel og afløb af vand kan føres højre eller venstre om, alt efter hvad der er behov for under installationen.
Slangerne må ikke bøjes eller klemmes af opvaskemaskinen.
Tilslutning af vandtilførselsslangen
• Til et koldt- eller varmvandsudtag (maks. 60 °C) med 3/4”
gas gevind
• Lad vandet løbe, indtil det bliver helt klart.
• Fastspænd vandtilførselsslangen godt, og åbn hanen.
Hvis vandtilførselsslangen ikke er lang nok, skal man
henvende sig til en specialforretning eller en autoriseret
vvs'er (se Service).
Vandtrykket skal ligge inden for værdierne i tabellen med
Tekniske data. I modsat fald er det muligt, at opvaskemaskinen
ikke fungerer korrekt.
Vær opmærksom på, at slangen ikke bøjer eller trykkes
sammen.
Tilslutning af afløbsslangen
Tilslut afløbsslangen til et afløb med en minimumdiameter
på 2 cm. (A)
Afløbsslangen skal føres i en højde mellem 40 og 80 cm fra
gulvet eller opvaskemaskinens støtteunderlag.
MAKS. 80 cm
MIN 40 cm
Inden afløbsslangen sluttes til afløbet i vasken, skal man tage
plastikproppen (B) af.
Overløbssikring
For at sikre mod eventuelt overløb er opvaskemaskinen
udstyret med følgende sikkerhedsanordninger:
- Et system til afbrydelse af vandindtagelse i tilfælde af fejl
eller utætheder inden i maskinen.
Nogle modeller er udstyret med en ekstra overløbssikring
New Acqua Stop*, som modvirker overløb, også hvis
vandtilførselsslangen ødelægges.
DA
PAS PÅ: FARLIG SPÆNDING!
Vandtilførselsslangen indeholder elektriske dele og må ikke
skæres over.
Tilslutning af el
Inden stikket sættes i stikkontakten, skal man sikre sig
følgende:
• Stikkontakten har jordforbindelse og opfylder alle lovkrav.
• Stikkontakten kan tåle den maksimale effekt fra apparatet,
der står angivet på typeskiltet på lågen.
(Se afsnittet Beskrivelse af opvaskemaskinen.)
• Forsyningsspændingen er inden for værdierne, som er
angivet på typeskiltet på lågen.
• Stikkontakten passer til apparatets stik. I modsat fald skal
man få en autoriseret elektriker til at udskifte stikkontakten
(se Service) . Brug aldrig forlængerledninger eller
flerdobbelte stikdåser.
Når apparatet er installeret, skal man nemt kunne nå ind
til det elektriske forsyningskabel og stikkontakten.
Kablet må ikke bøjes eller trykkes sammen.
Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af
producenten eller dennes tekniske servicetjeneste, så man
undgår farlige situationer. (Se Service.)
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt disse
normer ikke overholdes.
Placering og planstilling
1. Anbring opvaskemaskinen på et jævnt og hårdt underlag.
Apparatet planstilles ved at løsne eller stramme de forreste
ben, så det står vandret. En korrekt planstilling giver stabilitet
og gør, at man undgår vibrationer og støj.
2. Inden opvaskemaskinen indbygges, skal den gennemsigtige
strimmel* påklæbes under køkkenbordet af træ for at beskytte
den mod eventuel kondens.
3. Anbring opvaskemaskinen, så siderne eller bagsiden slutter
op til de tilstødende køkkenelementer eller væggen. Apparatet
kan også placeres under en arbejdsflade/køkkenbord* (se
monteringsoversigten).
4*. For at justere højden på de bageste ben, skal man dreje på
den sekskantede, røde bøsning nederst på opvaskemaskinens
front midt på ved hjælp af en 8 mm sekskantsnøgle. Drej med
uret for at øge højden, og drej mod uret for at mindske højden.
(Se den medfølgende indbygningsvejledning.)
* Findes kun på nogle modeller.
23
DA
Advarsler inden første opvask
Efter installationen skal du fjerne puderne på kurvene og
elastikkerne på den øverste kurv (hvis til stede).
Indstilling af blødgøringsanlæg
Inden den første opvask skal vandets hårdhed indstilles
efter de konkrete forhold. (Se afsnittet Afspændingsmiddel
og salt.)
Fyld beholderen med vand til kanten. Fyld herefter salt til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at lidt af vandet løber ved siden
af.
Start et opvaskeprogram lige efter.
Brug kun salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.
Efter påfyldning af salt slukker kontrollampen for SALTMAN-
Maskinen er udstyret med de følgende lydsignaler/toner
(afhængigt af opvaskemaskine modellen) der meddeler, at
styringen er aktiveret: tænding, cyklusslut, osv.
Symbolerne/lamperne/lysdioderne på betjeningspanelet/
displayet kan variere i farve, blinke eller lyse fast. (afhængigt
af opvaskemaskinens modeltype).
Displayet viser nyttig information om den indstillede
cyklustype, om op​​vaske-/tørringsfasen, den resterende tid,
temperatur osv... osv...
GEL*.
Hvis saltbeholderen ikke fyldes op, kan det ødelægge
vandblødgøringsanlægget og varmeelementet.
Tekniske data
Mål
Kapacitet
Bredde cm. 60
Højde cm. 85
Dybde cm. 60
14 standard-kuverter
Vandforsyningstryk
0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Forsyningsspænding
Se skiltet med specifikationer
Samlet optaget effekt
Se skiltet med specifikationer
Sikring
Se skiltet med specifikationer
Dette apparat er i
overensstemmelse med
følgende EU-direktiver:
-2006/95/EF (Lavspænding)
-2004/108/EF
(Elektromagnetisk
kompatibilitet)
-2009/125/EF (Comm. Reg.
1016/2010) (Miljøvenligt
design)
-97/17/EF (Mærkning)
-2012/19/EU (WEEE)
* Findes kun på nogle modeller.
24
Beskrivelse af
opvaskemaskinen
Samlet oversigt
DA
1.
Øverste kurv
2.
Øverste spulearm
3.Klapper
4.
Indstilling af kurven i højden
5.
Nederste kurv
6.
Nederste spulearm
7.
Filter
8.
Beholder til salt
9.
Rum til opvaskemiddel og rum til
afspændingsmiddel
10.Typeskilt
11.
Betjeningspanel***
Betjeningspanel
Tasten Programvalg
Tast og kontrollamper
for Start/pause
Display
Tasten On-Off/Reset
Tasten Halv fyldning
Tasten Forsinket start
Tasten Multitabletter - Tabs
Display
Kontrollampe for opvask
Kontrollampe for afspændingsmiddel
Kontrollampe for tørring
Indikator for resterende tid
Programnummer
Kontrollampe for Forsinket start
Kontrollampe for salt
Kontrollampe for halv fyldning/
Extra Light
Kontrollampe for
Multitabletter - Tabs
*** Kun på indbygningsmaskiner * Findes kun på nogle modeller.
Programnummer og –type samt tilvalgsfunktioner varierer alt efter opvaskemaskinemodellen.
25
Salt og
afspændingsmiddel
DA
Brug kun opvaskemidler, salt m.m., der er beregnet til
opvaskemaskiner. Brug ikke almindelig bordsalt eller
industrisalt.
Følg anvisningerne på emballagen.
Hvis der anvendes multitabletter, anbefales det dog at tilføje
salt, især hvis vandet er middel til meget hårdt. (Følg
anvisningerne på emballagen).
Hvis der ikke påfyldes hverken salt eller afspændingsmiddel,
er det normalt, at kontrollampen for SALTMANGEL* og
MANGEL PÅ AFSPÆNDINGSMIDDEL* forbliver tændt.
Påfyldning af salt
Anvendelse af salt forhindrer, at der dannes KALKPLETTER på
servicet og opvaskemaskinens komponenter.
• Det er vigtigt, at saltbeholderen aldrig er tom.
• Det er vigtigt at indstille vandets hårdhed.
Saltbeholderen sidder i bunden af opvaskemaskinen (se
Beskrivelse) og skal fyldes:
• når kontrollampen for SALTMANGEL* tænder.
• når den grønne flydeanordning* på saltdækslet ikke er synlig.
• se autonomi i tabellen over vandets hårdhed.
1. Træk den nederste kurv ud, og løsn låget til
beholderen ved at dreje det mod uret.
2. Kun ved første brug: Fyld beholderen med
vand til kanten.
3. Brug den medfølgende tragt (se figuren),
og fyld beholderen med salt til kanten (ca. 1
kg). Det er normalt, at lidt af vandet løber ved
siden af.
4. Tag tragten ud, og fjern rester af salt fra gevindet. Skyl dækslet
under rindende vand, inden det sættes på igen.
Det anbefales at gøre dette, hver gang der påfyldes salt.
Skru dækslet godt fast, så der ikke kommer opvaskemiddel ind i
beholderen under opvask (det kan beskadige blødgøringsanlægget).
Fyld for så vidt muligt salt på, inden en opvask sættes i gang.
Indstilling af vandets hårdhed
For perfekt funktion i blødgøringsanlægget er det nødvendigt at
indstille vandets hårdhed efter de konkrete forhold. Oplysninger
om vandets hårdhed fås hos det lokale vandværk. Det indstillede
niveau svarer til middel hårdhed.
• Tænd opvaskemaskinen med tasten ON/OFF
.
• Sluk apparatet med tasten ON/OFF
• Hold tasten START/PAUSE
høres et bip.
.
nede i 5 sekunder, indtil der
• Tænd apparatet med tasten ON/OFF
.
• Nummeret for aktuelt indstillet niveau og kontrollampen for
saltmangel blinker.
• Brug tasten P til at vælge det ønskede niveau (se tabellen over
vandets hårdhed).
• Sluk apparatet med tasten ON/OFF
• Indstillingen er klar!
* Findes kun på nogle modeller.
26
.
Gennemsnitlig
autonomi saltbeholder
med 1 opvask om dagen
måneder
7 måneder
5 måneder
3 måneder
2 måneder
2-3 uger
Tabel over vandets hårdhed
niveau
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/L
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
6,1 - 9
Mellem 0 °f og 10 °f anbefales det ikke at bruge salt.
Med indstillingen 5 kan varigheden blive længere.
(°dH = hårdhed i tyske grader - °fH = hårdhed i franske grader mmol/L = millimol/liter)
Påfyldning af afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel gør TØRRINGEN af servicet nemmere.
Beholderen til afspændingsmiddel skal fyldes:
• når kontrollampen for MANGEL PÅ AFSPÆNDINGSMIDDEL*
tænder på panelet/displayet.
• når den optiske indikator* på beholderens låg “D” skifter fra
mørk til gennemsigtig.
MA X
1. Åbn beholderen “D” ved at trykke på og løfte tappen i låget.
2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel til det maksimale
påfyldningsmærke for at undgå, at det flyder ud. Hvis det hældes
ved siden af, skal man straks tørre det op med en tør klud.
3. Luk dækslet, indtil det klikker.
Fyld ALDRIG afspændingsmiddel direkte i bunden af maskinen.
Dosering af afspændingsmiddel
Hvis resultatet af tørringen ikke er tilfredsstillende, kan man regulere
doseringen af afspændingsmiddel.
• Tænd opvaskemaskinen med tasten ON/OFF
.
.
• Sluk apparatet med tasten ON/OFF
• Tryk på tasten START/PAUSE
3 gange. Der høres et bip.
• Tænd apparatet med tasten ON/OFF
.
• Nummeret for aktuelt indstillet niveau og kontrollampen for mangel
på afspændingsmiddel blinker.
• Vælg forsyningsniveauet for afspændingsmidlet ved at trykke
på programtasten P.
• Sluk apparatet med tasten ON/OFF
.
• Indstillingen er klar!
Afspændingsmiddelniveauet kan indstilles til NUL. Der vil i så
fald ikke blive leveret afspændingsmiddel, og kontrollampen for
mangel på afspændingsmiddel tændes ikke, hvis der ikke er mere
afspændingsmiddel.
Du kan indstille op til maks. 4 niveauer afhængigt af
opvaskemaskinemodellen. Det indstillede niveau svarer til middel
niveau.
• Hvis der på servicet efterlades blålige striber, skal man indstille
til et lavere tal (1-2).
• Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på servicet, skal tallet
være højere (3-4).
Fyldning af kurve
Gode råd
Inden kurvene fyldes, skal man fjerne madrester i
opvaskemaskinen og tømme glas og beholdere. Det er ikke
nødvendigt først at skylle af under rindende vand.
Placér servicet, så det ligger stille og ikke vælter. Beholderne skal
være anbragt med åbningen nedad og konkave eller udadbuede
dele i en skrå stilling, så vand kan nå alle overflader og flyde ud.
Sørg for, at låg, håndtag, pander og fade ikke hæmmer
spulearmenes rotation. Læg små ting i bestikkurven.
Plastservice og pander med slip-let belægning har en tendens
til at holde på vanddråberne og derfor tørrer derfor ikke så godt
som service i keramik eller rustfrit stål.
Lette genstande (såsom plastbeholdere) skal fortrinsvis placeret
på den øverste kurv, og anbringes, så de ikke bevæger sig.
Efter fyldning skal man kontrollere, om spulearmene kan dreje frit.
Nederste kurv
Den nederste kurv kan fyldes med gryder, låg, tallerkener,
salatskåle, bestik osv... Større tallerkener og låg skal placeres
ude i siderne af kurven.
Nogle modeller har elementer, der kan foldes sammen*. De kan
bruges i lodret stilling til at anbringe tallerkener eller i vandret
stilling (lagt ned) til at anbringe gryder og skåle.
Kurv til bestik
Bestikkurven er forsynet med højere gitre til en bedre anbringelse
af bestikket. Den må kun placeres i den forreste del af den
nederste kurv.
Knive og andre skarpe genstande skal placeres i
bestikkurven med den skarpe ende nedad eller i lodret position
i klappen i den øverste kurv.
Øverste kurv
Sæt den ømtålelige og lette opvask i den øverste kurv: glas,
kopper, små tallerkener, flade salatfade.
Det anbefales at have meget snavset service i den nederste
kurv, da vandstrålerne i dette område er mere kraftige og giver
mulighed for bedre opvask.
Nogle modeller har elementer, der kan foldes sammen*. De
kan anvendes i lodret position til at anbringe underkopper eller
desserttallerkener eller lagt ned til placering af små skåle og
madvarebeholdere.
*Findes kun på visse modeller og varierer i antal og placering.
27
DA
DA
Klapper med indstillelig hældning
Klapperne i siden kan placeres i tre forskellige højder for optimal
anbringelse af opvasken i kurven.
Vinglas skal placeres stabilt mod klapperne, idet foden støtter
mod hullerne i klapperne.
Tørringen kan forbedres ved at hælde
klapperne maksimalt. Løft klappen, lad
den glide forsigtigt og anbring den i
den ønskede position for at ændre
hældningen.
Den øverste kurv kan justeres i højden efter behov: i høj position,
når der skal placeres stort service i den nederste kurv; i lav
position med henblik på at udnytte flappernes rum eller foldet
sammen for at skabe mere plads opad.
Justering af højden på øverste kurv
For nemmere at kunne fylde opvasken i maskinen kan man flytte
den øverste kurv op eller ned.
Det anbefales at højden på den øverste kurv indstilles, mens
KURVEN ER TOM.
Man må IKKE løfte eller sænke kun den ene side af kurven.
Bestikbakke*
Nogle opvaskemaskinemodeller er udstyret med glidende
bakke, der kan bruges til bestik eller små kopper. For de
bedste opvaskeresultater skal man undgå at anbringe stor
opvask under bakken.
Bestikholderen kan tages ud. (se figuren)
Hvis kurven er udstyret med Lift-Up* (se figuren), skal du løfte
kurven ved at tage fat i siderne og flytte den opad. For at vende
tilbage til den nederste position skal du at trykke på håndtagene
(A) på siderne af kurven og hjælpe den ned.
Det er ikke muligt at anvende den øverste kurv i høj
stilling og med flapperne lukket lodret.
Service, der ikke er egnet
• Træbestik og -service.
• Glas med sarte dekorationer, service med kunsthåndværk
og antikvitetsservice. Deres dekorationer kan ikke tåle
opvaskemaskine.
• Dele i syntetisk materiale, der ikke er modstandsdygtige mod
temperaturen.
• Service af kobber og tin.
• Service tilsmudset med aske, voks, smørefedt eller blæk.
Dekorationerne på glas, stykker af aluminium og sølv har under
opvasken tendens til at skifte farve og blegne. Også andre
typer af glas (f.eks. krystalgenstande) kan efter mange vaske
blive matte.
Skader på glas og service
Årsager:
• Type af glas og metoden for produktion af glasset.
• Kemisk sammensætning af vaskemiddel.
• Vandtemperatur for skylleprogrammet.
Råd:
* Findes kun på nogle modeller.
28
• Brug kun glas og porcelæn, der er garanteret af fabrikanten
som egnet til vask i opvaskemaskine.
• Brug mild opvaskemiddel til service.
• Fjern glas og bestik fra opvaskemaskinen så hurtigt som muligt,
når programmet er færdigt.
Opvaskemiddel og brug af
opvaskemaskinen
Start af opvaskemaskinen
1. Åbn vandhanen.
2. Tryk på ON/OFF-tasten.
3. Åbn lågen og hæld opvaskemiddel i (se herunder).
4. Fyld kurvene op (Se Fyldning af kurve), og luk lågen.
5. Vælg det ønskede program alt efter opvaskens type og
tilsmudsningsgrad (se programtabellen) ved at trykke på tasten
P.
6. Vælg tilvalgsfunktionerne * (se Specialprogrammer og
tilvalgsfunktioner).
7. Start opvasken ved at trykke på tasten Start/Pause.
Vaskelampen lyser og på displayet vises programnummeret og
den resterende tid til opvasken er færdig.
8. Når programmet er færdigt, viser displayet END. Sluk
maskinen ved at trykke på tasten ON/OFF, luk vandhanen, og
træk stikket ud af stikkontakten.
9. Vent nogle minutter, inden servicet tages ud, så du undgår
at brænde dig. Tøm først den nederste kurv.
- For at spare på strømmen slukker maskinen automatisk
under visse omstændigheder, når den IKKE er i brug i
længere tid.
Påfyldning af opvaskemiddel
Et godt resultat afhænger også af en korrekt dosering
af opvaskemiddel. For meget opvaskemiddel medfører
ikke en mere effektiv opvask, og det forurener miljøet.
Afhængigt af tilsmudsningsgraden,
​​
kan doseringen tilpasses
det enkelte tilfælde med et vaskemiddel i pulverform eller
i flydende form.
For en normalt snavset vask skal du normalt bruge ca. 35
gr. (vaskepulver) eller 35 ml (flydende vaskemiddel). Hvis
du bruger tabletter, skal du kun bruge én.
Hvis opvasken kun er lidt snavset eller er blevet skyllet
under vand, skal man mindske mængden af opvaskemiddel.
For et godt vaskeresultat skal du også følge anvisningerne
på vaskemiddelemballagen.
Hvis du har yderligere spørgsmål, anbefaler vi, at du kontakter
opvaskemiddelproducenterne.
Tryk på åbningsanordningen "A" for at åbne beholderen til
opvaskemidlet.
AUTOMATISKE PROGRAMMER* :Visse
opvaskemaskinemodeller er udstyret med en særlig føler, der
kan måle tilsmudsningsgraden og indstille til den mest effektive
og økonomiske opvask. De automatiske programmers varighed
kan variere, hvis føleren griber ind.
Ændring af et program under udførelse
Hvis man har valgt et forkert program, er det muligt at ændre
det, hvis det lige er sat i gang. Når opvasken er sat i gang,
ændres opvaskecyklussen ved at slukke maskinen ved at
holde tasten ON/OFF/Reset nede. Maskinen tændes igen ved
at trykke på samme tast, og der vælges det nye program og de
nye tilvalgsfunktioner.
Tilføjelse af ekstra service
Tryk på tasten Start/Pause, åbn lågen og pas på den varme
damp, og sæt det ekstra service i maskinen. Tryk på tasten Start/
Pause. Opvasken fortsætter efter et længere bip.
Hvis der er indstillet til forsinket start, starter ikke
opvaskecyklussen efter endt nedtælling, men maskinen forbliver
i pause.
Ved at trykke på tasten Start/Pause for at sætte maskinen
på pause afbrydes programmet.
I denne fase kan programmet ikke ændres.
Utilsigtede afbrydelser
Hvis lågen åbnes under opvask, eller hvis der sker en
strømafbrydelse, afbrydes programmet. Det starter igen, hvor
det blev afbrudt, når lågen lukkes igen, eller når strømmen
vender tilbage.
* Findes kun på nogle modeller.
Put kun opvaskemiddel i den tørre beholder "B". Mængden
af ​​opvaskemiddel, der anvendes til forvask, skal placeres
direkte i opvaskemaskinen.
1. Se Programtabellen for korrekte dosering af opvaskemiddel.
I beholderen B er der et niveau, som angiver den maksimale
mængde af opvaskemiddel i flydende form eller i pulverform,
der kan bruges for hver cyklus.
2. Tør overskydende opvaskemiddel af kanterne til beholderen
og luk låget, så det klikker på plads.
3. Lukke låget på opvaskemiddelrummet ved at skubbe det
opad, indtil lukkemekanismen lukker korrekt fast.
Opvaskemiddelrummet åbnes automatisk, afhængigt af
programmet, på det rette tidspunkt.
Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler, anbefales
det at bruge funktionen TABS, der tilpasser vaskeprogrammet,
så der altid opnå det bedst mulige resultat for vask og tørring.
Anvend udelukkende opvaskemiddel til opvaskemaskiner.
ANVEND ALDRIG opvaskemiddel til opvask i hånden.
Overdreven brug af opvaskemiddel kan medføre skumrester
efter opvask.
Man opnår den bedste opvask og tørring ved kombineret brug
af opvaskemiddel i pulverform, flydende afspændingsmiddel
og salt.
Det anbefales at anvende opvaskemidler uden fosfater
og klor for at beskytte miljøet.
29
DA
Programmer
DA
Programdataene er målt under laboratorieforhold i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50242.
Afhængigt af de forskellige driftsbetingelser, kan programmernes varighed og data variere.
Programnummer og –type samt tilvalgsfunktioner varierer alt efter opvaskemaskinemodellen.
Tørring
Tilvalgsfunktioner
Varighed af
programmer
Vandforbrug
(l/cyklus)
Energiforbrug
(KWh/cyklus)
1. ECO
Ja
Forsinket start Halv fyldning - Tabs
03:10’
9,0
0,93
2. Auto Intensiv
Ja
Forsinket start Halv fyldning - Tabs
02:00’ - 03:10’
14,0 - 15,5
1,50 - 1,80
3. Auto Normal
Ja
Forsinket start Halv fyldning - Tabs
01:30’ - 02:30’
14,5 - 16,0
1,20 - 1,35
4. Skåne
Ja
Forsinket start Halv fyldning - Tabs
01:40’
11,0
1,10
5. Express 30’
Nej
Forsinket start
- Tabs
00:30’
9,0
0,50
6. Iblødsætning
Nej
Forsinket start Halv fyldning
00:12’
4,5
0,01
7. Hygiejnisk
Ja
Forsinket start
01:20’
10,0
1,25
8. Extra
Nej
01:00’
11,0
i.a.
Program
Forsinket start - Extra Light
(Half Load)
Anvisninger for valg af programmer og dosering af ​​opvaskemiddel
1. ECO-vaskecyklussen er standardprogrammet, som oplysningerne på energimærkatet henviser til; denne cyklus er beregnet til
opvask af normalt snavset service, og det er det mest effektive program hvad angår energi- og vandforbrug for denne type opvask.
29 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tab (**Mængde af vaskemiddel til forvask)
2. Meget snavsede gryder og tallerkener (må ikke anvendes til ømtålelige genstande). 35 gr/ml – 1 Tab
3. Almindeligt snavsede gryder og tallerkener. 29 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 Tab
4. Program til service, der er mere ømtåleligt over for høje temperaturer. 35 gr/ml – 1 Tab
5. Hurtigt program, der kan anvendes til letsnavset service. (ideel til 2 kuverter) 25 gr/ml – 1 Tab
6. Indledende opvask mens der ventes på fuld opvaskemaskine ved næste måltid. Ingen opvaskemiddel
7. Hygiejnisk program til høje temperaturer. Ideel til opvask af service og sutteflasker. 30 gr/ml – 1 Tab
8. Stort service. (Må ikke anvendes til ømtålelig opvask) 35 gr/ml – 1 Tab
Forbrug ved standby: Forbrug ved left-on mode: 5,0 W - forbrug ved off mode: 0,5 W
i.a. ikke anvendelig
Bemærk:
Man opnår det bedste resultat med programmerne "Sixty - Express 30’” ved at overholde det angivne antal kuverter.
For mindst muligt forbrug, bør man først starte opvaskemaskinen, når den er helt fyldt.
Note til testlaboratorierne: For oplysninger om betingelserne for en EN-testsammenligning, rettes henvendelse til:
[email protected]
30
Specialprogrammer og
tilvalgsfunktioner
Program EXTRA
Med programmet EXTRA kan du intensivt vaske stort service
op til en maksimal højde på 53 cm: plader og riste fra ovnen,
bradepander, kogefladeriste, store gryder, serveringsfade og
pizzatallerkener, emhættefiltre i rustfrit stål.
For at kunne fylde stort service i, skal du tage den øverste kurv
ud.
DA
Halv fyldning/Extra light
Knappen har en dobbelt funktion: HALV FYLDNING og
EXTRA LIGHT.
Vælg programmet, og tryk på tasten HALV FYLDNING/
EXTRA LIGHT: Kontrollampen tænder.
Hvis man trykker igen på tasten HALV FYLDNING/EXTRA LIGHT,
fravælges tilvalgsfunktionen.
Åbn de to låse til højre og
venstre og tag kurven ud.
Når den øverste kurv er indsat,
skal låsene altid være lukkede.
Halv fyldning
Hvis man kun har en smule opvask, kan man fylde maskinen
halvt op og spare på både vand, energi og opvaskemiddel.
Det er muligt kun at bruge den halve mængde
opvaskemiddel.
Extra light
Kun kompatibel med programmet EXTRA.
Denne tilvalgsfunktion gør programmet EXTRA velegnet til
stort, sart service og genstand. Tilvalgsfunktionen udfører ikke
tørrefasen.
Kontrollér, at genstande og service kan tåle opvask i
opvaskemaskinen.
For udførelsen af programmet Extra med
tilvalgsfunktionen Light, skal opvaskemidlet lægges
direkte i opvaskemaskinen og ikke i dispenseren.
Tilvalgsfunktionen Multitabletter (Tabs)
For at strålen kan nå alt servicet, skal det arrangeres, som vist
på billedet.
Programmet kan også bruges til stort, sart service ved at
aktivere funktionen Extra Light (se Tilvalgsfunktioner).
Start ikke opvaskemaskinen uden den øverste kurv med
andet opvaskeprogram end EXTRA.
Tilvalgsfunktioner*
TILVALGSFUNKTIONERNE kan kun indstilles, ændres
eller nulstilles efter at man har valgt programmet, og
inden man har trykket på tasten Start/Pause.
Det er kun muligt at vælge de tilvalgsfunktioner, der passer til
det valgte program. Hvis en tilvalgsfunktion ikke passer til det
valgte program, (se programtabellen), vil det tilsvarende symbol/
kontrollampen blinke hurtigt 3 gange.
Hvis der vælges en tilvalgsfunktion, der ikke passer med en
anden tilvalgsfunktion, der tidligere har været indstillet, vil
kontrollampen for den nye funktion blinke 3 gange, og slukke,
mens kontrollampen for den tidligere valgte tilvalgsfunktion
forbliver tændt.
For at fravælge et forkert valg af tilvalgsfunktion, skal man trykke
igen på den pågældende tast.
Denne tilvalgsfunktion giver en bedre opvask og
tørring.
Når der anvendes multitabletter, skal man trykke på tasten
MULTITABLETTER. Symbolet/lampen tænder. Tryk igen for
at fravælge tilvalgsfunktionen.
Tilvalgsfunktionen ”Multitabletter” giver en længere
programvarighed.
Det anbefales kun at bruge tabletter, hvor denne
tilvalgsfunktion er til stede, og frarådes til programmerne,
der ikke kræver brug af multitabletter.
Forsinket start
Det er muligt at starte programmet med 1 til 24
timers forsinkelse:
1. Vælg det ønskede opvaskeprogram og evt.
tilvalgsfunktioner. Tryk på tasten for FORSINKET START.
Kontrollampen tænder. Vælg med den samme tast, hvornår
opvaskeprogrammet skal starte. (h01, h02, osv.)
2. Bekræft valget ved at trykke på tasten START/PAUSE.
Nedtællingen starter.
3. Når tiden løber ud, slukker kontrollampen for FORSINKET
START, og programmet starter.
For at annullere FORSINKET START skal man trykke på tasten
FORSINKET START, indtil meddelelsen OFF vises.
Man kan ikke indstille til forsinket start, når en opvask
er sat i gang.
* Findes kun på nogle modeller.
31
Vedligeholdelse
DA
Frakobling af vand og el
• Luk for vandhanen efter hver opvask for at undgå risiko for
vandspild.
• Træk stikket ud af stikkontakten, når opvaskemaskinen skal
rengøres eller repareres.
Rengøring af opvaskemaskinen
• Den udvendige overflade og betjeningspanelet kan
rengøres med en klud opblødt i blødt vand. Undgå brug af
opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
• Det indvendige af maskinen kan rengøres for evt. mærker
med en klud opblødt i vand og en smule eddike.
Rengør filtrene
Filterenheden består af tre filtre, der rengør vandet for madrester
og recirkulerer det. For at opnå et godt resultat skal filtrene
rengøres.
Rengør jævnligt filtrene.
Opvaskemaskinen må ikke bruges uden filtre eller løst filter.
• Efter et par vask skal man kontrollere filterenheden. Hvis der
er behov for det, skal man rense den under rindende vand med
en ikke-metallisk børste. Benyt følgende fremgangsmåde:
1. Drej det cylinderformede filter C mod uret, og tag det ud
(fig. 1).
2. Tag filterskålen B ud, idet der presses let på sideklapperne
(Fig. 2).
Undgå dårlig lugt
• Lad altid lågen stå på klem for at undgå fugtdannelse.
• Rengør jævnligt gummilisterne i siden af lågen og beholderne
til opvaskemidler med en fugtet svamp. På denne måde får
man fjernet evt. madrester, der er årsag til dårlig lugt.
3. Tag filterpladen i rustfri stål A ud. (fig. 3).
4. Kontrollér afløbet og fjern eventuelle madrester. FJERN
ALDRIG beskyttelsesanordningen fra pumpen (den sorte
enhed) (fig.4).
Rengør spulearmene
Det kan hænde, at madrester sætter sig fast på spulearmene,
og tilstopper de huller, hvor vandet kommer ud. Kontrollér dem
derfor regelmæssigt og rengør dem med en ikke-metallisk
børste.
De to spulearme kan begge tages ud.
For at afmontere den øverste
spulearm skal man løsne den ved
at dreje plastikringen venstre om.
Den øverste spulearm installeres
igen med den side, der har flest
huller, vendende opad.
Den nederste spulearm afmonteres
ved at trykke på de to klapper i
siden og hive dem opad.
Efter rengøring af filtrene skal man genmontere filterenheden
og anbringe den korrekt i dens holder. Det er afgørende for
opvaskemaskinens funktion.
Hvis man er ude at rejse i længere tid
Rengøring af vandindtagningsfilteret*
Hvis vandslangerne er nye, eller ikke har været brugt i lang tid,
skal man lade vandet løbe, indtil det bliver helt klart og uden
urenheder, før tilslutningen udføres. I modsat tilfælde kan man
risikere, at vandindgangen tilstoppes og maskinen beskadiges.
• Frakobl strømtilslutningerne, og luk for vandet.
• Efterlad lågen på klem.
• Når du kommer hjem igen, skal du lade opvaskemaskinen
kører i tom tilstand.
Rengør jævnligt vandindtagningsfiltret ved hanens udløb.
- Luk vandhanen.
- Skru vandtilførselsslangen af, tag filtret ud og rengør forsigtigt
filtret under rindende vand.
- Sæt filtret i igen, og skru slangen fast.
* Findes kun på nogle modeller.
32
Fejl og afhjælpning
Hvis opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal man altid først kontrollere følgende punkter, inden man henvender til
Servicecentret.
Fejl:
Mulig årsag/Løsning:
Opvaskemaskinen starter
ikke eller reagerer ikke på
kommandoerne.
• Vandhanen er lukket.
• Sluk maskinen ved at trykke på tasten ON/OFF, tænd igen efter et minut, og genindstil
programmet.
• Stikket sidder ikke korrekt i stikkontakten. Skift eventuelt til en anden stikkontakt.
• Lågen til opvaskemaskinen er ikke ordentligt lukket.
Lågen lukker ikke.
DA
• Kontrollér, at kurvene er indsat fuldstændigt.
• Låsemekanismen er ikke i indgreb. Skub på lågen, indtil der høres et "klik".
Opvaskemaskinen tømmer ikke • Programmet er ikke færdigt.
vand ud.
• Afløbsslangen er bøjet (se Installation).
• Afløbet er tilstoppet.
• Filteret er tilstoppet med madrester.
• Kontrollér afløbsslangens monteringshøjde.
Opvaskemaskinen støjer.
• Servicet støder mod hinanden og mod spulearmene. Anbring servicet korrekt, og kontrollér, at
spulearmene kan dreje frit.
• Der er for meget skum. Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til maskinopvask.
(Se Opvaskemiddel og brug af opvaskemaskinen). Afvask ikke forudgående servicet i hånden.
Der er kalkrester eller hvide
belægninger på service og
glas.
• Der mangler salt.
• Indstillingen af vandets hårdhed er forkert. Indstil en højere værdi. (Se Salt og
afspændingsmiddel).
• Låget til salt- og afspændingsmiddelbeholderen er ikke ordentligt lukket.
• Der mangler afspændingsmiddel, eller doseringen er utilstrækkelig.
Der er blålige streger eller
afmærkninger på service og
glas.
• Der er fyldt for meget afspændingsmiddel i.
Servicet er ikke tørt.
• Der er valgt et program uden tørring.
• Der mangler afspændingsmiddel. (Se Salt og afspændingsmiddel).
• Doseringen af afspændingsmiddel er forkert.
• Servicet har non-stick belægning eller er lavet i plast. Vanddråber på servicet er derfor normalt.
Servicet bliver ikke ordentlig
rent.
• Servicet er ikke placeret ordentligt.
• Spulearmene kan ikke dreje frit. Servicet står i vejen.
• Opvaskeprogrammet er for mildt (se Programmer).
• Der er for meget skum. Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til maskinopvask.
(Se Opvaskemiddel og brug af opvaskemaskinen).
• Låget på afspændingsmiddelbeholderen er ikke ordentligt lukket.
• Filteret er snavset eller tilstoppet (se Vedligeholdelse).
• Der mangler salt (se Salt og afspændingsmiddel).
• Sørg for, at tallerkenernes højde er kompatibel med justeringen af kurven.
• Spulearmenes huller er tilstoppet. (Se Vedligeholdelse).
Opvaskemaskinen tager ikke
vand ind.
• Der mangler vand i vandforsyningen, eller vandhanen er lukket.
• Vandtilførselsslangen er bøjet (se Installation).
• Filtrene er tilstoppet og skal rengøres. (Se Vedligeholdelse).
• Afløbet er tilstoppet og skal rengøres.
• Efter kontrol og rengøring skal du slukke og tænde opvaskemaskinen. Start herefter et nyt
program.
• Luk vandhanen, hvis problemet vedvarer. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt
servicecenteret.
Apparatet er blokeret, og
kontrollamperne blinker.
* Findes kun på nogle modeller.
33
Installasjon
NO
Hvis maskinen må flyttes, skal den holdes i vertikal stilling.
Om nødvendig kan den vippes bakover.
Vanntilkopling
Tilpasningen av det hydrauliske anlegget for installasjonen
må bare utføres av kyndig personale.
Vanninntak- og avløpsslangen kan vris til høyre eller venstre
for enklere installasjon.
Slangene må ikke bøyes eller bli klemt av oppvaskmaskinen.
Tilkobling av vanninntakslangen
• Kobles til et 3/4” kaldtvanns- eller varmtvannsinntak (maks. 60 °C).
• La vannet renne til det er helt klart.
• Skru inntaksslangen godt til å åpne kranen.
Dersom vanninntaksslangen ikke er lang nok, må du
henvende deg til en spesialforhandler, eller en autorisert
tekniker (se Service).
Vanntrykket må ligge mellom de verdiene som er oppgitt
i tabellen for tekniske data. I motsatt fall kan det føre til at
oppvaskmaskinen ikke fungerer korrekt.
Pass på at slangen ikke blir bøyd eller klemt.
Tilkobling av vannavløpsslangen
Koble avløpsslangen til et avløpsrør med en diameter på
min. 2 cm. (A)
Avløpsrøret skal festes i en høyde på 40-80 cm fra gulvet
eller fra oppvaskmaskinens bæreflate (A).
MAKS. 80 cm
MIN 40 cm
Fjern plastdekselet (B) før du kobler avløpsslangen til
vaskens vannlås.
Vannsikring
For å sikre seg mot oversvømmelse:
- er oppvaskmaskinen utstyrt med en funksjon som stanser
vanninntaket dersom det har oppstått en feil eller innvendige
lekkasjer.
Noen modeller har også en ekstra sikkerhetsanordning New
Acqua Stop*, som beskytter mot oversvømmelse selv om
tilførselsslangen går i stykker.
ADVARSEL: FARLIG SPENNING!
Vanninntaksslangen må aldri skjæres av, da den inneholder
deler som er under spenning.
Strømtilkobling
Forsikre deg om følgende før du setter støpselet inn i
stikkontakten:
• stikkontakten er jordet og i samsvar med gjeldende lover
• kontakten tåler maskinens toppbelastning, som er angitt
på merkeskiltet som sitter på innsiden av døren
(se kapittelet Beskrivelse av oppvaskmaskinen)
• nettspenningen ligger innenfor verdiene som er angitt på
merkeskiltet som sitter på innsiden av døren
• at stikkontakten passer til apparatets støpsel. I motsatt
fall, la en godkjent tekniker skifte ut støpselet (se Service).
Ikke bruk skjøteledninger eller grenuttak.
Når apparatet er installert må el-ledningen og stikkontakten
være lett tilgjengelige.
Kabelen må ikke bøyes eller klemmes.
Hvis strømledningen er ødelagt, skal den byttes ut av
fabrikanten eller av et autorisert Servicesenter, slik at man
ikke løper noen risiko. (se Service)
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse
forskriftene ikke overholdes.
Plassering og avvatring.
1. Plassere oppvaskmaskinen på et flatt og hardt gulv. Rett opp
eventuelle ujevnheter ved å skru bena ut eller inn til maskinen
står helt vannrett. En nøyaktig avvatring gjør at maskinen står
stødig og forhindrer vibrasjoner og støy.
2. Før oppvaskmaskinen bygges inn, må du feste den
gjennomsiktige selvklebende stripen* under treplaten for å
beskytte den mot eventuell kondens.
3. Plassere oppvaskmaskinen slik at sidene eller baksiden står
helt inntil møblene ved siden av eller veggen. Oppvaskmaskinen
kan også bygges inn under en hel arbeidsbenk * (se
Monteringsarket).
4.*. For å justere høyden på støttebenet bak, vri den røde
sekskantede bøssingskruen på undersiden, foran, midt på
oppvaskmaskinen med en 8 mm unbrakonøkkel. Vri med
urviseren for å øke høyden og mot urviseren for å minske den.
(se vedlagte ark med anvisninger for innbygging)
* Finnes kun i enkelte modeller.
34
Anvisninger for første gangs vask
Når apparatet er installert, fjerner du stopperne som sitter
på kurvene og stroppene som holder overkurven (hvis disse
finnes).
Innstilling av vannmykner
Før du starter den første vaskesyklusen, må du innstille
hardhetsgraden for vannet som kommer fra nettet. (Se kapittelet Glansemiddel og regenereringssalt)
Vannmyknerbeholderen må først fylles med vann. Deretter fyller du på ca. 1 kg salt. Det er helt normalt at vannet renner
over.
Kjør deretter straks et vaskeprogram.
Bruk kun salt som er beregnet for oppvaskmaskin.
Når du har fylt saltbeholderen, slukker varsellampen MANGEL
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et system som (avhengig
av maskinmodellen) varsler med lydsignal/-toner at: maskinen
er startet, syklusen er avsluttet osv.
Symbolene/kontrollampene på kontrollpanelet/displayet kan
ha forskjellige farger, og blinke eller lyse fast. (avhengig av
maskinmodellen).
Displayet viser nyttige informasjoner om hvilken type
program som er lagt inn, om vaske-/tørkefasen, resttid,
temperatur osv.
PÅ SALT*.
Hvis man ikke fyller saltbeholderen, kan det føre til skader
på vannmykneren og varmeelementet.
Tekniske data
Mål
Kuverter
Bredde cm 60
Høyde cm 85
Dybde cm 60
14 standardkuverter
Tilførselstrykk
0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Nettspenning
se merkeskiltet
Totalt strømopptak
se merkeskiltet
Sikring
se merkeskiltet
Dette apparatet er i
overensstemmelse med
følgende fellesskapsdirektiver:
-2006/95/EF (Lavspenning)
-2004/108/EF
(Elektromagnetisk
kompatibilitet)
-2009/125/EF (Komm. forord.
1016/2010) (Miljøvennlig
design)
-97/17/EF (Merking)
-2012/19/EU (EE-avfall)
* Finnes kun i enkelte modeller.
35
NO
Beskrivelse av apparatet
NO
Oversikt
1.Overkurv
2.
Øvre spylearm
3.
Kopphyller
4.
Innstillingsmekanisme for kurvhøyde
5.Underkurv
6.
Nedre spylearm
7.Vaskefilter
8.Saltbeholder
9.
Beholdere for vaskemiddel og
10.Merkeskilt
11.
Betjeningspanel***
Betjeningspanel
Tast for programvalg
On/Off/Reset-tast
Display
Tast for halvfull maskin
Tast og kontrollampe
for Start/pause
Tast for utsatt start
Tast for "all-in-1"
oppvasktabletter - tabs
Display
Kontrollampe for vask
Varsellampe for glansemiddel
Kontrollampe for tørking
Programnummer
Varsellampe for salt
Kontrollampe for halvfull maskin/
Extra Light
Indikasjon for gjenstående tid
Kontrollampe for utsatt start
Kontrollampe for "all-in-1"
oppvasktabletter - tabs
***Bare på helintegrerte modeller *Finnes kun i enkelte modeller.
Antall og type programmer samt tilleggsfunksjoner varierer iht. oppvaskmaskinmodellen.
36
Regenereringssalt
og glansemiddel
Bruk kun produkter som er beregnet for oppvaskmaskin.
Ikke bruk kjøkkensalt eller industrisalt.
Følg anvisningene på pakken.
Hvis du benytter et "alt-i-1"-produkt, anbefaler vi allikevel
å tilsette salt, spesielt hvis vannet er hardt eller veldig hardt.
(Følge anvisningene på pakken).
Hvis man ikke fyller på salt og/eller glansemiddel, er det
helt normalt at MANGEL PÅ SALT * og MANGEL PÅ
GLANSEMIDDEL* lyser.
Fylle på regenereringssalt
Ved å bruke salt, unngår man KALK-dannelser på serviset og på
oppvaskmaskinens funksjonsdeler.
• Det er viktig at saltbeholderen aldri er tom.
• Det er viktig at man innstiller vannhardhetsgraden.
Saltbeholderen er plassert i bunnen av oppvaskmaskinen (se
Beskrivelse), og skal fylles:
• når MANGEL PÅ GLANSMIDDEL tennes på betjeningspanelet*;
• når du ikke kan se den grønne flottøren* på saltbeholderens lokk.
• se varighet i tabell over vannhardhet.
1. Trekk ut underkurven og skru lokket til
beholderen mot urviseren.
2. Kun den første gangen du bruker maskinen:
Fyll beholderen med vann opp til kanten.
3. Sett på trakten (se figuren) og fyll
saltbeholderen helt opp til kanten (ca. 1 kg).
Det er normalt at noe vann renner over.
4. Ta av trakten, tørk av saltrestene på munningen og skyll lokket
under springen før du skrur det på.
Vi anbefaler at du gjør dette hver gang du fyller på salt.
Lukk lokket godt igjen slik at ikke oppvaskmiddelet trenger inn i
beholderen under vask (det kan føre til uopprettelige skader på
vannmykneren).
Når det er nødvendig å fylle saltbeholderen igjen, anbefaler vi
at du gjør det før du starter oppvaskmaskinen.
Innstilling av vannets hardhetsgrad
For at vannmykneren skal fungere korrekt, må du regulere maskinen
etter hardhetsgraden på vannet som tilføres hjemmet ditt. Denne
opplysningen kan du få fra det lokale vannverket. Maskinen er
forhåndsinnstilt på middels hardhetsgrad.
• Slå på maskinen ved å trykke på ON/OFF
-tasten.
• Slå maskinen av ved å trykke på ON/OFF
• Hold Start/Pause-tasten
-tasten.
i 5 sekunder til du hører lydsignalet.
• Slå maskinen på med ON/OFF
-tasten.
• På denne måten kommer du inn i reguleringsmenyen og
kontrollampen for regenereringssalt tennes.
• Bruk P-tasten for å velge ønsket nivå (se hardhetstabellen).
• Slå maskinen av med ON/OFF
-tasten.
• Innstillingen er fullført!
Hvis man bruker alt-i-1 tabletter, må saltbeholderen allikevel
fylles.
Vannhardhetstabell
nivå
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
6,1 - 9
Middels varighet
saltbeholder med 1
oppvask om dagen
måneder
7 måneder
5 måneder
3 måneder
2 måneder
2/3 uker
NO
Fra 0°f til 10°f anbefales det å ikke bruke salt.
* Med innstilling 5 kan varigheten bli lenger.
(°dH = tyske hardhetsgrader - °fH = franske hardhetsgrader mmol/l = millimol/liter)
Fylle på glansemiddel
Glansemiddelet gjør at serviset TØRKER bedre.
Glansemiddelbeholderen skal fylles opp:
• når MANGEL PÅ GLANSEMIDDEL tennes på betjeningspanelet/
displayet*
• når kontrollvinduet* i lokket til beholderen “D”, ikke lenger er
mørkt, men gjennomsiktig.
MA X
1. Åpne beholderen “D” ved å trykke på åpningstappen på lokket;
2. Hell glansemiddelet forsiktig i beholderen til det øverste merket.
Pass på at det ikke renner over. I så fall, tørk det straks opp med
en tørr klut.
3. Lukk lokket slik at du hører det fester seg.
Hell ALDRI glansemiddelet rett inn i vaskebeholderen.
Dosere mengden av glansemiddel
Hvis du ikke er fornøyd med tørkeresultatet, kan du regulere
glansemiddelmengden.
• Slå maskinen på med ON/OFF-tasten.
• Slå maskinen av ved å trykke på ON/OFF
• Trykk 3 ganger på
lydsignal.
-tasten.
Start/Pause-tasten; du vil høre et
• Slå maskinen på med ON/OFF
-tasten.
• På denne måten kommer du inn i justeringsmenyen og
kontrollampen for glansemiddel tennes.
• Velg glansemiddelinnstillingen med P-programtasten.
• Slå maskinen av ved å trykke på ON/OFF
-tasten.
• Innstillingen er fullført!
Glansemiddelnivået kan innstilles til NULL. I dette tilfellet tilsettes
ikke glansemiddel, og kontrollampen for mangel på glansemiddel
tennes heller ikke når det er slutt.
Det er mulig å innstille inntil 4 nivåer, avhengig av maskinmodellen.
Maskinen er forhåndsinnstilt på middels nivå.
• Hvis du får blålige striper på serviset, regulerer du innstillingen
mot et lavere tall (1-2).
• Ligger det vanndråper eller kalkflekker på serviset, regulerer du
innstillingen mot et høyere tall (3-4).
* Finnes kun i enkelte modeller.
37
Fylle kurvene
NO
Tips
Før du setter serviset inn i maskinen, må du fjerne alle matrester
og tømme glassene og koppene. Det er ikke nødvendig å skylle
oppvasken under springen.
Plassere serviset slik at det står støtt og ikke velter. Bokser og
beholdere plasseres med åpningen ned, og buede gjenstander
plasseres sidelengs slik at vannet når alle flater og kan renne av.
Pass på at spylearmene ikke hindres av lokk, håndtak,
stekepanner og fat. Legg små gjenstander i bestikkurven.
Plastservise og stekepanner med slipp-lett belegg har en
tendens til å holde på vanndråpene. De tørker derfor ikke like
godt som keramikk- eller stålservise.
Lette gjenstander, som f.eks. plastbokser, skal helst plasseres i
overkurven og legges slik at de ikke beveger på seg.
Etter at oppvasken er satt inn, må du sjekke at spylearmene
roterer fritt.
Underkurv
Noen modeller er utstyrt med nedfellbare støtter*. Disse kan
brukes enten i loddrett stilling til tallerkener, eller i vannrett
(nedfelt) stilling til gryter og salatboller.
Bestikkurv
Bestikkurven er forsynt med rist som holder bestikket fra
hverandre. Denne skal kun plasseres foran i underkurven.
I underkurven kan du plassere gryter, lokk, tallerkener,
salatboller, bestikk, osv. Store tallerkener og lokk skal helst
plasseres ytterst på kurvens sider.
Kniver og spisse redskaper må settes i bestikkurven med
spissene ned, eller legges horisontalt på kopphyllene i
overkurven.
Overkurv
For skjørt og lett servise: glass, kopper, asjetter, lave salatboller.
For best mulig resultat, anbefaler vi at svært skitne deler av
serviset plasseres i underkurven hvor vannspruten er kraftigst.
*Finnes kun i enkelte modeller, i forskjellig antall og plassering.
38
Noen modeller er utstyrt med nedfellbare deler* som kan brukes
enten i loddrett stilling til asjetter eller desserttallerkener, eller
felles ned til boller og oppbevaringsbokser.
Justerbare kopphyller
Kopphyllene på siden kan settes i tre forskjellige stillinger slik
at plassen i kurven utnyttes optimalt.
Stettglass kan festes i kopphyllene ved å skyve stetten inn i
åpningene i kopphyllene.
For å få best mulig tørkeresultat, bør
ristene settes slik at de får størst mulig
vinkel. For å endre vinkelen, løfter du
den nedfellbare risten, skyver den litt
og setter den i ønsket stilling.
Overkurven kan høydejusteres etter behov: i høy stilling når
man har behov for å sette inn store deler, i lav stilling slik at
man får større høyde og på denne måten kan utnytte plassen
på kopphyllene eller i de nedfellbare ristene.
Justere høyden på overkurven
For å gjøre det enklere å plassere oppvasken, kan overkurven
settes i høy eller lav stilling.
Du bør bare justere kurvhøyden når KURVEN ER TOM.
Kurven må ALDRI løftes eller senkes på bare én side.
Bestikkskuff*
Noen maskinmodeller har en skyvbar bestikkskuff for
serveringsbestikk eller små kopper. For å få best mulig
resultat bør du unngå å legge store ting under denne skuffen.
Bestikkskuffen kan tas ut. (se figuren)
Hvis kurven er utstyrt med Lift-Up* (se figuren), tar du tak i
kurvens sider og hever den. For å flytte kurven ned, trykker du
på utløserne (A) på siden av kurven og senker den.
Når overkurven står i øverste stilling, kan ikke
kopphyllene settes loddrett.
Servise som ikke er egnet for maskinvask
• Trebestikk og -servise
• Skjøre dekorerte glass, brukskunst og antikviteter.
Dekorasjonene tåler ikke maskinvask.
• Deler av syntetisk materiale som ikke tåler høy temperatur.
• Kobber- og tinnservise.
• Deler som er tilsølt med aske, stearin, smørefett eller blekk.
Glassdekorasjoner, deler av aluminium og sølv kan endre farge
og blekne når de vaskes i maskin. Enkelte typer glass, f.eks
krystallgjenstander, kan bli matte hvis de maskinvaskes ofte.
Skader på glass og servise
Årsaker:
• Glasstypen og hvordan glasset er fremstilt.
• Vaskemiddelets kjemiske sammensetning.
• Skyllevannets temperatur.
Råd:
• Bruk kun glass og porselen som fabrikanten garanterer tåler
oppvaskmaskin.
• Bruk et mildt oppvaskmiddel.
• Ta glass og bestikk ut av oppvaskmaskinen så fort som mulig
når programmet er ferdig.
* Finnes kun i enkelte modeller.
39
NO
Oppvaskmiddel og bruk
av oppvaskmaskinen
NO
Starte oppvaskmaskinen
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på tasten ON/OFF:
3. Åpne døren og ha i riktig mengde vaskemiddel (se nedenfor).
4. Legg oppvasken i kurvene (se Fylle kurvene) og lukk døren.
5. Velg program etter hva som skal vaskes og hvor skittent det
er (se programtabellen) ved å trykke på tasten P.
6. Velg vaskefunksjonene* (se Tilleggsfunksjoner og Spesielle
programmer).
7. Start programmet ved å trykke på tasten Start/ Pause.
Kontrollampen for vasking tennes og displayet viser hvor lang
tid som gjenstår til syklusen er slutt.
8. Når programmet er slutt, viser displayet END. Slå av maskinen
ved å trykke på ON/OFF-tasten, steng vannkranen og trekk
støpselet ut av stikkontakten.
9. Vent noen minutter før du tar ut oppvasken, slik at du ikke
brenner deg. Ta oppvasken ut av kurvene. Start med å tømme
den nederste kurven.
- Noen ganger - når maskinen IKKE blir brukt på en lang
stund - slår maskinen seg automatisk av. På denne måten
reduseres strømforbruket.
Fylle på oppvaskmiddel
Et godt vaskeresultat avhenger også av en riktig
dosering av oppvaskmiddelet. Å ha i for mye, er ikke
ensbetydende med et godt resultat, og forurenser
miljøet.
Mengden av oppvaskmiddel, enten det er pulver eller
flytende, kan avpasses i hvert tilfelle etter hvor skittent
serviset er.
Til normalt skittent servise bruker man vanligvis ca. 35 g
(pulver) eller 35 ml (flytende). Hvis man brukes tabletter, er
det nok med én.
Hvis oppvasken er lite skitten eller har blitt skylt av først, kan
du reduser mengden oppvaskmiddel en god del.
For best mulig resultat, bør du også lese anvisningene på
vaskemiddelpakningen.
Har du flere spørsmål, anbefaler vi at du kontakter
vaskemiddelleverandørens kundeservice.
Trykk på åpningsmekanismen "A" for å åpne
vaskemiddelskuffen.
AUTO-PROGRAMMER*:Noen oppvaskmaskinmodeller
er utstyrt med en spesiell føler som er i stand til å vurdere hvor
skitten oppvasken er og programmere den mest effektive og
økonomiske vaskefunksjonen. Auto-programmenes varighet kan
variere, avhengig av føleren.
Endre et vaskeprogram som er i gang
Hvis du har valgt feil vaskeprogram, kan du endre det hvis det
nettopp har startet: Hvis oppvaskmaskinen allerede er i gang,
må man slå den av for å endre vaskesyklusen ved å trykke lenge
på ON/OFF/Reset-tasten. Slå så maskinen på igjen med den
samme tasten og velg program og ønskede tilleggsfunksjoner.
Sette inn mer oppvask.
Trykk på Start/Pause-tasten, åpne døren - pass deg for dampen
som kommer ut - og legg inn oppvasken. Trykk på start/pausetasten: etter en lang pipelyd starter vaskeprogrammet igjen.
Hvis du har programmert utsatt start og nedtellingen er
avsluttet, starter ikke vaskeprogrammet, men blir stående i
pause-modus.
Hvis du trykker på start/pause-tasten for å sette maskinen
på pause, avbrytes programmet.
I denne fasen er det ikke mulig å endre program.
Ha vaskemiddel bare i skuffen "B" som må være tørr. Ønsker
du forvask, heller du vaskemiddelet direkte i bunnen av
maskinen.
1. Se Programtabellen for korrekt dosering av vaskemiddelet.
I skuffen B er det en markering som viser maks. mengde
oppvaskmiddel, flytende eller pulver, du kan fylle på for hver
syklus.
2. Fjern rester av oppvaskmiddel fra skuffens kanter og lukk
lokket til det knepper.
3. Lukk lokket til oppvaskmiddelbeholderen ved å skyve det
oppover til lukkemekanismen låser seg.
Oppvaskmiddelbeholderen åpner seg automatisk til riktig tid,
avhengig av programmet.
Hvis man bruker alt-i-1 vasketabletter, bør man bruke TABSfunksjonen som tilpasser vaskeprogrammet slik at man får best
mulig vaske- og tørkeresultat.
Bruk bare oppvaskmiddel for oppvaskmaskiner.
Plutselig avbrudd
IKKE BRUK oppvaskmiddel beregnet på oppvask for hånd.
Hvis døren åpnes under vask, eller strømmen går, avbrytes
programmet. Når døren lukkes igjen, eller strømmen kommer
tilbake, starter det igjen fra det punktet det ble avbrutt.
For mye oppvaskmiddel kan etterlate skumrester når
vaskeprogrammet er avsluttet.
* Finnes kun i enkelte modeller.
40
De beste vaske- og tørkeresultatene oppnås bare med
en kombinasjon av oppvaskmiddel, glansemiddel og
regenereringssalt.
Vi anbefaler å bruke fosfat- og klorfrie oppvaskmidler,
som er de mest miljøvennlige.
Programmer
Programdataene er laboratoriemålte verdier iht. den europeiske EN 50242 standarden.
Varigheten og programdataene kan variere avhengig av de forskjellige bruksforholdene.
NO
Antall og type programmer samt tilleggsfunksjoner varierer iht. oppvaskmaskinmodellen.
Program
1. Øko
2. Auto Intensiv
3. Auto Normal
4. Skånsom
5. Express 30’
6. Bløtlegging
7. Hygiene
8. Extra
Tørking
Tilleggsfunksjoner
Programmets
varighet
Vannforbruk
(l pr. vask)
Energiforbruk
(KWt/vask)
Ja
Utsatt start Halvfull maskin - Tabs
03:10’
9,0
0,93
Ja
Utsatt start Halvfull maskin - Tabs
02:00’ - 03:10’
14,0 - 15,5
1,50 - 1,80
Ja
Utsatt start Halvfull maskin - Tabs
01:30’ - 02:30’
14,5 - 16,0
1,20 - 1,35
Ja
Utsatt start Halvfull maskin - Tabs
01:40’
11,0
1,10
Nei
Utsatt start - Tabs
00:30’
9,0
0,50
Nei
Utsatt start Halvfull maskin
00:12’
4,5
0,01
Ja
Utsatt start
01:20’
10,0
1,25
Nei
Utsatt start - Extra Light (Half
Load)
01:00’
11,0
n.a.
Anvisninger for programvalg og dosering av vaskemiddelet
1. ØKO-vaskeprogrammet er standardprogrammet som energimerkingen henviser til. Denne syklusen er egnet for normalt skittent
servise, og er det mest effektive programmet for denne typen servise når de gjelder forbruk av energi og vann.
29 g/ml + 6 g/ml** – 1 tab (**Vaskemiddelmengde for forvask)
2. Meget skittent servise og gryter (må ikke brukes til skjøre og ømtålige gjenstander). 35 g/ml – 1 tab
3. Normalt skittent servise og gryter. 29 g/ml + 6 g/ml** – 1 tab
4. Program for skjøre og ømtålige gjenstander som ikke tåler høye temperaturer. 35 g/ml – 1 tab
5. Hurtigprogram for lite skittent servise. (Ideelt for 2 kuverter) 25 g/ml – 1 tab
6. Forvask i påvente av å fylle maskinen etter neste måltid. Uten vaskemiddel
7. Hygieneprogram med høye temperaturer. Ideelt for servise og tåteflasker. 30 g/ml – 1 tab
8. Store serviser (Må ikke brukes for skjøre gjenstander) 35 g/ml – 1 tab
Standby-forbruk: Forbruk i "left-on"-modus: 5 W - forbruk i "off"-modus: 0,5 W
n.a. benyttes ikke
Merk:
Med programmene “Sixty - Express 30’” oppnår man best resultat hvis man ikke overstiger det anbefalte antall kuverter.
Forbruket reduseres hvis du venter til oppvaskmaskinen er full før du setter den i gang.
Merknad for testlaboratoriene: Opplysninger om betingelsene for EN-sammenligningstesten kan fås ved å sende en forespørsel
til e-postadresse:
[email protected]
41
Spesielle programmer
og tilleggsfunksjoner
NO
EXTRA- program
Med EXTRA-programmet kan man intensivvaske store serviser
med en høyde på maks. 53 cm: ovnsplater og -rister, langpanner, stekerister, store gryter, serveringsfat, pizzatallerkner og
de rustfrie stålfiltrene til avtrekksviften.
For å kunne sette store serviser inn i maskinen, må man først
trekke ut overkurven.
Åpne de to sperrene på høyre
og venstre side, og trekk kurven ut.
Når overkurven er satt inn, skal
sperrene alltid være lukket.
Halvfull maskin/Extra Light
Tasten har to funksjoner: HALVFULL MASKIN og EXTRA LIGHT.
Velg programmet, trykk på tasten HALVFULL/EXTRA LIGHT:
kontrollampen tennes.
Trykk én gang til på tasten HALVFULL/EXTRA LIGHT for å velge
den bort.
Halvfull maskin
Hvis det er lite oppvask, kan man vaske med halvfull maskin, og
spare vann, strøm og oppvaskmiddel.
Du kan bruke halv mengde vaskemiddel.
Extra light
Bare sammen med EXTRA-programmet.
Denne valgfunksjonen gjør at EXTRA-programmet kan brukes
til storte og skjøre serviser og gjenstander. Denne funksjonen
inkluderer ikke tørking.
Sjekk at gjenstandene og serviset kan vaskes i oppvaskmaskin.
Når du bruker Extra-programmet og Extra med Light*-funksjonen, skal du ha oppvaskmiddelet rett i maskinen og ikke
legge det i vaskepulverbeholder.
Utsatt start
Plassere serviset som vist på figuren slik at vannspruten kommer til over alt.
Denne syklusen kan også brukes for store, skjøre gjenstander
ved å koble inn funksjonsvalget Extra Light (se vaskefunksjoner).
Sett aldri oppvaskmaskinen i gang uten overkurven med
andre vaskeprogrammer enn EXTRA.
Det er mulig å utsette programstarten med 1 til 24 timer:
1. Velg ønsket oppvaskprogram og eventuelle
andre funksjonsalternativer. Trykk på tasten UTSATT START:
kontrollampen tennes. Bruk den samme tasten for å velge når
du ønsker å starte oppvaskprogrammet. (h01, h02, osv.)
2. Bekreft valget med START/PAUSE-tasten; nedtellingen
begynner.
3. Når tiden er utløpt, slukkes UTSATT START-symbolet og
programmet starter.
For å velge bort UTSATT START, trykker du på tasten UTSATT
START til du ser det står OFF..
Det er ikke mulig å programmere utsatt start når
vaskeprogrammet har startet.
Når du bruker Extra-programmet og Extra med Light*funksjonen, skal du ha oppvaskmiddelet rett i maskinen og
ikke legge det i vaskepulverbeholder.
Funksjon for alt-i-1 vasketabletter (Tabs)
Funksjonsvalg for vask*
FUNKSJONSVALGENE kan programmeres, endres eller
nullstilles først etter at man har valgt vaskeprogram, og
før man trykker på start/pause-tasten.
Det er kun mulig å velge funksjoner som er forenlig med det
valgte programmet. Hvis en tilleggsfunksjon ikke er forenlig
med det valgte programmet (se programtabellen), blinker
det respektive symbolet/ledlyset raskt 3 ganger.
Hvis man velger en funksjon som ikke er forenlig med den
allerede valgte tilleggsfunksjonen eller vaskeprogrammet, vil
den første blinke 3 ganger og slukke, mens den sist valgte
innstillingen fortsatt lyser.
Trykk én gang til på den tilhørende tasten for å slette et
feilvalg.
42
Med denne tilleggsfunksjonen oppnår du enda bedre
vaske- og tørkeresultat.
Når du bruker alt-i-1 vasketabletter, må du trykke på tasten
ALT-I-1 VASKETABLETTER. Den respektive varsellampen
tennes. Et nytt trykk velger bort denne funksjonen.
Tilleggsfunksjonen "Alt-i-1 vasketabletter" medfører at
programmet forlenges.
Bruk av vasketabletter anbefales bare hvis denne
tilleggsfunksjonen finnes. Det anbefales ikke for programmer
som ikke er beregnet for vasketabletter.
* Finnes kun i enkelte modeller.
Vedlikehold og ettersyn
Koble fra vann og strøm
• Skru igjen vannkranen etter hver vask for ikke å risikere
lekkasjer.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten når maskinen rengjøres,
og under vedlikeholdsinngrep.
Rengjøre oppvaskmaskinen
• Maskinen og kontrollpanelet kan rengjøres utvendig med
en fuktig klut som ikke lager riper. Ikke bruk løsemidler eller
skuremidler.
• Maskinen kan rengjøres innvendig med en klut fuktet med
vann og litt eddik.
Unngå dårlig lukt
• La alltid døren stå litt på gløtt for å unngå at det danner seg
fuktighet.
• Rengjør pakningene i døren og oppvaskmiddelskuffene
regelmessig med en fuktig svamp. Hovedårsaken til dårlig
lukt er at man ikke fjerner matrester som blir liggende i
maskinen.
Rengjøre filtrene
Filterenheten består av tre filtre som renser vaskevannet for
matrester og gjenvinner det: For at vaskeresultatene skal bli
gode, må filtrene rengjøres.
Rengjør filtrene regelmessig.
Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten filtre eller dersom
filteret sitter løst.
• Kontrollere filterenheten etter noen vaskesykluser og, om
nødvendig, skyll den omhyggelig under rennende vann. Bruk
en liten ikke-metallisk børste til dette og følge anvisningene
nedenfor:
1. Vri det sylindriske filteret C mot urviseren og ta det ut (fig. 1).
2. Ta ut filterkoppen B ved å trykke forsiktig på festefjærene på
siden (fig. 2).
3. Ta ut den rustfrie filterplaten A. (fig. 3).
4. Kontrollere sluket og fjern eventuelle matrester. FJERN ALDRI
vaskepumpens beskyttelse (den svarte delen) (fig.4).
Rengjøre spylearmene
Det kan hende at noen matrester setter seg fast i spylearmene
og stopper til hullene der vannet renner ut: Det lønner seg å
kontrollere dem en gang iblant og rengjøre dem med en ikkemetallisk børste.
Begge spylearmene kan
demonteres.
For å demontere den øverste
spylearmen, må du skru den
løs ved å dreie plastringen mot
urviseren. Når du monterer den
øverste spylearmen på igjen, skal
delen som har flest huller vende
opp.
Den nederste spylearmen
demonteres ved å trykke på
vingene på siden, og trekke den
oppover.
Når filtrene er rengjort, må filterenheten monteres og settes på
riktig plass igjen. Dette er meget viktig for at oppvaskmaskinen
skal fungere bra.
Hvis du reiser bort
• Koble fra strømmen og steng vannkranen.
Rengjøring av vanninntaksfilteret*
Hvis vannrørledningene er nye eller ikke har vært i brukt på lang
tid, må du la vannet renne og se at det er klart og rent før de
kobles til. Gjør du ikke det, kan du risikere at innløpet tilstoppes
og oppvaskmaskinen ødelegges.
• La døren stå litt på gløtt.
• Når du kommer tilbake, kjører du et vaskeprogram med tom
maskin.
Rengjør regelmessig inntaksfilteret som sitter i kranutløpet.
- Lukk igjen vannkranen.
- Skru av slangen som sitter på inntaket, ta bort filteret og rengjør
det forsiktig under rennende vann.
- Sett inn filteret igjen og skru slangen fast.
* Finnes kun i enkelte modeller.
43
NO
Feil og feilretting
NO
Skulle det oppstå problemer under bruk, kontrollere følgende punkter før du kontakter Servicesenteret.
Feil:
Mulige årsaker / feilretting:
Oppvaskmaskinen starter ikke • Vannkranen er lukket.
eller betjeningstastene fungerer • Slå av maskinen med ON/OFF-tasten; slå den på igjen etter ett minutt og innstill programmet på
ikke.
nytt.
• Støpselet er ikke satt godt nok inn i stikkontakten eller prøv en annen stikkontakt.
• Oppvaskmaskinens dør er ikke ordentlig lukket.
Døren lukker seg ikke.
• Kontrollere at kurven er skjøvet helt inn.
• Låsen har satt seg; skyv hardt på døren til du hører den låser seg.
Oppvaskmaskinen tømmer ikke • Vaskeprogrammet er ikke ferdig ennå.
ut vannet.
• Avløpsslangen er bøyd (se Installasjon).
• Vaskens avløp er tett.
• Filteret er tilstoppet av matrester.
• Kontrollere avløpsslangen høyde.
Oppvaskmaskinen bråker.
• Serviset slår mot hverandre eller mot spylearmene. Plassere serviset riktig og kontrollere at
spylearmene dreier fritt.
• For mye skum: Vaskemiddelet er ikke riktig dosert, eller det er ikke egnet for oppvaskmaskin. (se
Oppvaskmiddel og Bruk av oppvaskmaskinen). Forvask ikke serviset for hånd.
Kalk- eller hvitt belegg på
serviset og glassene.
• Det mangler regenereringssalt.
• Maskinen er ikke innstilt på riktig vannhardhet. Verdien må økes. (se Regenereringssalt og
Glansemiddel).
• Lokket til saltbeholderen og glansemiddelbeholderen er ikke skrudd godt nok fast.
• Glansemiddelet er oppbrukt eller doseringen er utilstrekkelig.
Det er striper eller blått belegg
på serviset og glassene.
• Det brukes for mye glansemiddel.
Serviset er ikke helt tørt.
• Du har valgt et program uten tørking.
• Glansemiddelet er oppbrukt. (se Regenereringssalt og Glansemiddel).
• Glansemiddelet er ikke dosert riktig.
• Serviset er av klebefritt materiale eller plast: det er normalt å finne vanndråper på dette.
Serviset er ikke rent.
• Serviset er ikke plassert korrekt.
• Spylearmene dreier ikke fritt og blokkeres av serviset.
• Vaskeprogrammet er altfor skånsomt (se Programmer).
• For mye skum: Vaskemiddelet er ikke riktig dosert, eller det er ikke egnet for oppvaskmaskin. (se
Oppvaskmiddel og Bruk av oppvaskmaskinen).
• Lokket til glansemiddelbeholderen er ikke helt lukket.
• Filteret er skittent eller tett (se Vedlikehold og ettersyn).
• Det mangler salt (se Salt og Glansemiddel).
• Kontrollere at kurven er regulert etter høyden på tallerkenene.
• Hullene i spylearmene er tilstoppede. (se Vedlikehold og ettersyn).
Oppvaskmaskinen tar ikke inn
vann
• Ingen vanntilførsel fra nettet eller kranen er lukket.
• Tilførselsslangen er bøyd (se Installasjon).
• Filtrene er tilstoppet og må renses. (se Vedlikehold og ettersyn).
• Avløpet i vasken er tett og må renses.
• Når du har kontrollert alt og gjort rent, slår du oppvaskmaskinen av og på igjen, og starter en ny
oppvasksyklus.
• Hvis problemet vedvarer, skal du stenge vannkranen, ta ut støpselet og kontakte servicesenteret.
den er blokkert og kontrollampene blinker
* Finnes kun i enkelte modeller.
44
NO
45
Installation
SE
Vid flytt är det bäst om maskinen kan hållas i vertikalt
läge. Om det är nödvändigt kan maskinen lutas ned på
baksidan.
Anslutningar av vatten
Anpassning av vattensystem vid installationen ska endast
utföras av kvalificerad personal.
Vatteninloppsslangen och avloppsslangen kan riktas åt
höger eller vänster för att underlätta installationen.
Slangarna får inte böjas eller klämmas av diskmaskinen.
Anslutning av vatteninloppsslangen
• Till ett kall- eller varmvattenuttag med gasgänga 3/4” (max.
60 °C).
• Låt vattnet rinna tills det blir klart.
• Dra åt vatteninloppsslangen ordentligt och öppna kranen.
Om längden på inloppsslangen inte är tillräcklig ska du
vända dig till fackhandeln eller en auktoriserad tekniker (se
Kundservice).
Vattentrycket ska ligga mellan de värden som anges i
tabellen över Tekniska Data. I annat fall fungerar inte
diskmaskinen korrekt.
Se till att slangen inte böjs eller kläms.
Anslutning av vattenavloppsslangen
Anslut avloppsslangen till ett avloppsrör med en
minimidiameter på 2 cm. (A)
Avloppsslangens koppling ska vara på en höjd på mellan 40
och 80 cm från golvet eller diskmaskinens stödyta.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Ta bort plastpluggen (B) innan avloppsslangen ansluts till
en hävert på handfatet.
Översvämningsskydd
För att garantera att diskmaskinen inte svämmar över:
- Diskmaskinen är försedd med ett system som avbryter
vattentillförseln vid fel eller läckage inuti maskinen.
Vissa modeller är även försedda med en extra
säkerhetsanordning New Acqua Stop*, som ger ett
översvämningsskydd även om anslutningsslangen går av.
OBSERVERA! FARLIG SPÄNNING!
Vatteninloppsslangen får inte under några förutsättningar
skäras av, eftersom den innehåller spänningssatta delar.
Elektrisk anslutning
Innan stickkontakten sätts i vägguttaget ska du först
kontrollera att:
• Vägguttaget är jordanslutet och överensstämmer med
gällande standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på
märkskylten som sitter på dörrens insida
(se avsnittet Beskrivning av diskmaskinen).
• Spänningstillförseln ligger inom de värden som anges på
typskylten på dörrens insida.
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt.
I annat fall ska du låta en auktoriserad tekniker byta
ut stickkontakten (se Kundservice) . Använd inte
förlängningssladdar och grenuttag.
Nätkabeln och nätuttaget ska vara lättåtkomliga när
utrustningen väl har installerats.
Sladden får inte böjas eller tryckas ihop.
Om matningskabeln är skadad ska den bytas ut av
tillverkaren eller av dess auktoriserade verkstad, för att
undvika alla typer av risker (Se Kundservice).
Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter
inte respekteras.
Placering och nivellering
1. Placera diskmaskinen på ett plant och styvt plan. Utjämna
ojämnheter genom att skruva på justerfötterna tills maskinen
är horisontell. En ordentligt utförd nivellering ger stabilitet och
hindrar uppkomsten av vibrationer och buller.
2. Innan diskmaskinen byggs in, klistra fast den självhäftande
genomskinliga remsan* under hyllplan av trä för att skydda
det mot kondens.
3. Placera diskmaskinen så att dess sidor och bakstycke
står sida vid sida med intillstående möbler eller väggen.
Diskmaskinen kan även byggas in under en hel arbetsbänk*
(se monteringsbladet).
4*. Justera höjden för den bakre stödfoten genom att skruva
på den sexkantiga röda bussningen som sitter nedtill på
framsidan i mitten av diskmaskinen. Använd en 8 mm nyckel.
Vrid medurs för att höja och moturs för att sänka stödfoten.
(se instruktionsbladet som följer med dokumentationen)
* Finns endast på vissa modeller.
46
Föreskrifter för den första diskningen
Efter installationen, ta bort kuddarna som sitter på korgarna
och gummibanden som håller fast den övre korgen (om
sådana finns).
Inställning av vattenmjukgörare
Före första diskningen ska vattenledningsvattnets hårdhet ställas in. (se Sköljmedel och härdningssalt)
Vattenmjukgöraren ska först fyllas med vatten och sedan
med 1 kg salt. Det är normalt att vattnet rinner ut.
Starta sedan ett diskprogram direkt efter.
Använd endast salt som är avsett för diskmaskiner.
Efter påfyllningen släcks kontrollampan SALT SAKNAS*.
Om inte saltbehållaren fylls på kan vattenmjukgöraren
och värmeelementet skadas.
Maskinen är försedd med ljudsignaler (beroende på
diskmaskinsmodell) som meddelar att kommandot har gett:
Start, programslut o.s.v.
Symbolerna/lampor/lysdioder på kontrollpanelen/displayen,
kan växla färg, blinka eller lysa med fast sken (beroende på
diskmaskinsmodell).
Displayen visar information om inställt program, tvätt-/
torkfasen, återstående tid, temperatur o.s.v.
Tekniska data
Dimensioner
Kapacitet
Bredd cm 60
Höjd cm 85
Djup cm 60
14 standardkuvert
Vattentryck
0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
7,25 – 145 psi
Matningstryck
Se märkplåt
Total absorberad effekt
Se märkplåt
Säkring
Se märkplåt
Denna utrustning
överensstämmer med följande
EU direktiv:
-2006/95/EG (lågströmsdirektiv)
-2004/108/EG
(elektromagnetisk
kompatibilitet)
-2009/125/EG (komm. reg.
1016/2010/EG (ekodesign)
-97/17/EG (etikettering)
-2012/19/EG (RAEE)
* Finns endast på vissa modeller.
47
SE
Beskrivning av apparaten
SE
Översiktsvy
1.
Övre korg
2.
Övre spolarm
3.Klaffhyllor
4.
Korg höjdjusterare
5.
Nedre korg
6.
Nedre spolarm
7.
Diskfilter
8.Saltbehållare
9.
Diskmedelsfack och sköljmedelsbehållare
10.Märkskylt
11.
Kontrollpanel***
Manöverpanel
Knapp för val av program
Display
On-OFF/Resetknapp
Knapp och kontrollampa
för Start/Paus
Knapp för senarelagd start
Knapp för halv last
Allt i ett-tabletter - Tabletter
Display
Kontrollampa för disk
Kontrollampa för torkning
Kontrollampa för sköljmedel
Indikator för återstående tid
Programnummer
Kontrollampa för salt
Kontrollampa för halv last/
Extra Light
Kontrollampa för senarelagd start
Kontrollampa för Allt i ett-tabletter - Tabletter
***Endast på modeller för total inbyggnad *Finns endast på vissa modeller.
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
48
Härdningssalt
och sköljmedel
Använd endast produkter som är avsedda för
diskmaskiner. Använd inte livsmedels- eller industrisalt.
Följ anvisningarna som anges på förpackningen.
Om en flerfunktionsprodukt används, rekommenderas
ändå att tillsätta salt. I synnerhet om vattnet är hårt eller
mycket hårt. (följ anvisningarna som anges på förpackningen).
Om inte salt eller sköljmedel fylls på, är det normalt att
lamporna SALT SAKNAS* och SKÖLJMEDEL SAKNAS*
fortsätter att lysa.
Påfyllning av härdningssalt
Användning av salt förhindrar KALKBILDNING på disken och
diskmaskinens komponenter.
• Det är viktigt att kontrollera att saltbehållaren aldrig är tom.
• Det är viktigt att ställa in vattnets hårdhetsgrad..
Saltbehållaren sitter nedtill på diskmaskinen (se Beskrivning)
och ska fyllas på:
• När symbolen SALT SAKNAS* tänds på kontrollpanelen.
• När den gröna flottören* på saltpluggen inte syns.
• Se räckvidd i tabellen över vattenhårdhet.
1. Dra ut den nedre korgen och skruva ur
behållarens plugg moturs.
2. Endast vid den första användningen: Fyll
vattenbehållaren upp till kanten.
3. Sätt tratten (se figuren) på plats och fyll
saltbehållaren upp till kanten (cirka 1 kg). Det
är normalt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och ta bort saltrester från mynningen. Skölj
pluggen under rinnande vatten innan den skruvas fast.
Det rekommenderas att utföra detta moment vid varje
saltpåfyllning.
Stäng pluggen ordentligt så att det inte kommer in diskmedel
under diskningen (vattenmjukgöraren kan skadas allvarligt).
När det är nödvändigt att fylla på salt, ska detta göras innan
diskmaskinen startas.
Ställa in vattnets hårdhet
För att erhålla en perfekt fungerande kalborttagning, är det
nödvändigt att göra en justering enligt hårdheten på bostadens
vatten. Information om vattnets hårdhet kan erhållas från
kommunen. Det inställda värdet motsvarar medelhårt vatten.
• Sätt på diskmaskinen med ON/OFF-knappen.
nivå
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
6,1 - 9
Medelräckvidd
saltbehållare med 1
diskning om dagen
månader
7 månader
5 månader
3 månader
2 månader
2-3 veckor
SE
Från 0 °f till 10 °f rekommenderas att inte använda salt.
* Med inställning 5 kan programmet ta längre tid.
(°dH = hårdhet i tyska grader - °fH = hårdhet i franska grader
- mmol/l = millimol/liter)
Påfyllning av sköljmedel
Sköljmedlet underlättar TORKNINGEN av disken.
Sköljmedelsbehållaren ska fyllas på:
• När kontrollampan SKÖLJMEDEL SAKNAS * tänds på
kontrollpanelen/displayen.
• När inspektionsfönstret* på behållarens lucka “D” övergår
från mörkt till genomskinligt.
MA X
1. Öppna behållaren “D” genom att trycka ned och lyfta upp
fliken på locket.
2. Fyll på med sköljmedel upp till maxmarkeringen i
sköljmedelsfacket så att det inte rinner ut. Rengör med en torr
trasa om du spiller.
3. Stäng luckan tills det knäpper till.
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i diskutrymmet.
Reglera diskmedelsdoseringen
Om du inte är nöjd med torkresultatet går det att reglera
sköljmedelsdoseringen.
• Sätt på diskmaskinen med ON/OFF-knappen.
• Stäng av med ON/OFF-knappen.
• Tryck 3 gånger på START/PAUSE-knappen
pipljud hörs.
och ett
• Sätt på med ON/OFF-knappen.
• Stäng av med ON/OFF-knappen.
• Tryck ned START/PAUSE-knappen
hör en pipsignal.
Tabell över vattnets hårdhet
i 5 sekunder tills du
• Inställningsmenyn öppnas och lampan för sköljmedel tänds.
• Reglera sköljmedelsdoseringen med programknappen P.
• Sätt på med ON/OFF-knappen.
• Stäng av med ON/OFF-knappen.
• Inställningsmenyn öppnas och lampan för salt tänds.
• Inställningen är klar!
Sköljmedelsnivån kan ställas in på NOLL. I sådant fall doseras
inget sköljmedel och symbolen för sköljmedel saknas tänds inte
om sköljmedlet tar slut.
Det går att ställa in upp till max. 4 nivåer beroende på
diskmaskinsmodell. Det inställda värdet motsvarar en medelnivå.
• Om det förekommer blåaktiga strimmor på disken, ställ in på
ett lägre nummer (1-2).
• Om det förekommer vattendroppar eller kalkfläckar på disken,
ställ in på ett högre nummer (3-4).
• Välj önskad nivå med P-knappen (se tabellen över
vattenhårdhet).
• Stäng av med ON/OFF-knappen.
• Inställningen är klar!
Om flerfunktionstabletter används, ska saltbehållaren ändå
fyllas på.
* Finns endast på vissa modeller.
49
Fyll korgarna
SE
Tips!
Innan disken ställs i korgarna rekommenderas att ta bort
matrester och tömma glas och behållare på dess innehåll. Det
är inte nödvändigt att skölja disken under rinnande vatten
innan den ställs in i diskmaskinen.
Placera disken så att det står stadigt och inte tippar. Behållare
ska ställas med öppningen nedåt och konkava eller konvexa ytor
ska ställas snett så att vattnet kan nå alla ytor och rinna undan.
Se till att lock, handtag, kastruller och brickor inte hindrar
spolarmarnas rotation. Lägg mindre föremål i bestickkorgen.
Plastskålar och kastruller med nonstick-beläggning har en
tendens att behålla vattendroppar och torkningsgraden är
därmed lägre än för diskgods av keramik eller stål.
Lätta föremål (som t.ex. plastbehållare) ska helst placeras i den
övre korgen och på ett sätt att de inte rör sig.
Kontrollera att spolarmarna roterar fritt efter att all disk har
ställts in.
Nedre korg
Vissa diskmaskinsmodeller har ställbara sektioner*. Dessa kan
användas i vertikalt läge för att placera tallrikar eller i horisontellt
(nedfällt) läge för att underlätta placeringen av kastruller och
salladsskålar.
Bestickkorg
Bestickkorgen är försedd med övre galler för en mer praktisk
placering av besticken. Den ska endast placeras i den nedre
korgens främre del.
Den nedre korgen kan rymma kastruller, lock, tallrikar,
salladsskålar, bestick o.s.v. Det rekommenderas att placeras
stora fat och lock på korgens sidor.
Knivar och andra köksgeråd med vassa spetsar ska sättas
i bestickkorgen med spetsarna vända nedåt eller läggas
horisontellt på den övre korgens uppfällbara hyllor.
Övre korg
Här ska du ställa mer känsligt och lättare diskgods: glas, koppar,
fat, låga salladsskålar.
Det rekommenderas att ställa mycket smutsig disk i den nedre
korgen eftersom vattenstrålarna är starkare här och rengör därför
på ett bättre sätt.
*Finns
endast på vissa modeller och i varierande antal och
position.
50
Vissa diskmaskinsmodeller har ställbara sektioner*, som kan
användas i vertikalt läge för att placera tefat och assietter eller i
nedfällt läge för att placera skålar eller andra mindre behållare.
Uppfällbara hyllor med variabelt läge
De uppfällbara sidohyllorna kan ställas på tre olika höjder för att
utnyttja korgens utrymme på bästa sätt.
Vinglas står stadigt på de uppfällbara hyllorna genom att sticka
in skaften i de därtill avsedda springorna.
För att optimera torkningen, placera
hyllorna så att de lutar maximalt. För att
ändra lutningen, lyft upp hyllan, låt den
glida något och placera den i önskad
vinkel.
Den övre korgen kan justeras i höjdled beroende på behov: Högt
läge för att få plats med skrymmande disk i den nedre korgen
eller lågt läge för att utnyttja utrymmet ovanför de uppfällbara
hyllorna eller ställbara sektionerna.
Reglera höjden för den övre korgen
För att underlätta placeringen av disken kan den övre korgen
placeras i högt eller lågt läge.
Det rekommenderas att justera den övre korgens höjd med
TOM KORG.
Korgen får ALDRIG lyftas upp eller sänkas ned på endast
en sida.
Bestickbricka*
Vissa diskmaskinsmodeller är försedda med en skjutbar bricka
som kan användas för att placeras mindre bestick eller koppar.
För bästa möjliga diskresultat, undvik att ställa skrymmande
diskgods under brickan.
Bestickbrickan kan tas bort. (se figur)
Om korgen är försedd med Lift-Up* (se figuren), lyft upp korgen
genom att ta tag i sidorna och flytta den uppåt. För att ställa
tillbaka den i det låga läget, tryck på armarna (A) på korgens
sidor och flytta korgen nedåt.
Du kan inte använda den övre korgen i det övre läget
samtidigt som hyllorna är stängda i vertikalt läge.
Olämpligt diskgods
• Köksgeråd av trä.
• Ömtåliga glas med dekor, hantverksmässigt tillverkat
och antikt diskgods. Dessa typer av dekorationer tål inte
maskindisk.
• Delar av syntetmaterial som inte tål temperaturen.
• Diskgods tillverkat av koppar och tenn.
• Diskgods som är nedsmutsat med aska, vax, smörjfett eller
bläck.
Dekorationer på glas, delar av aluminium och silver kan ändra
färg och blekna efter diskningen. Även vissa typer av glas (t.ex.
kristallföremål) kan bli matta efter många diskningar.
Skador på glas eller diskgods
Orsaker:
• Olämplig typ av glas och glastillverkningsprocedur.
• Diskmedlets kemiska sammansättning.
• Sköljprogrammets vattentemperatur.
Tips:
*Finns
• Använd endast glas och porslin som enligt tillverkaren tål
maskindisk.
• Använd ett milt diskmedel.
• Plocka ut glas och bestick från diskmaskinen så fort som möjligt
efter programmets slut.
endast på vissa modeller och i varierande antal och
position.
51
SE
Diskmedel och användning
av diskmaskinen
SE
Starta diskmaskinen
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på ON/OFF-knappen.
3. Öppna luckan och dosera diskmedlet (se nedan).
4. Ställ in disken i korgarna (se Fyll korgarna) och stäng luckan.
5. Välj ett program beroende på vilken typ av disk som ska diskas
och hur smutsig den är (se programtabellen) med knappen P.
6. Välj disktillval* (se Specialprogram och tillval).
7. Starta genom att trycka på Start/Paus-knappen: Kontrollampan
för diskningen tänds och på displayen visas programnumret och
återstående tid för programmet.
8. När programmet är klart visar displayen END. Stäng av
maskinen med ON/OFF-knappen, stäng vattenkranen och dra
ur kontakten ur eluttaget.
9. Vänta några minuter innan disken tas ut för att undvika att du
bränner dig. Börja med att ta ut disken från den nedre korgen.
- För att minska elförbrukningen stängs maskinen
automatiskt av under vissa förhållanden när den INTE
används.
Påfyllning av diskmedel
Ett gott tvättresultat beror även på att tvättmedlet doseras
korrekt. En överdriven dosering innebär inte att disken blir
renare och i stället förorenas miljön i onödan.
Doseringen kan justeras beroende på smutsgraden.
Vid normalt nedsmutsad disk, använd cirka 35 g diskmedel
(pulver) eller 35 ml diskmedel (flytande). Om tabletter
används, räcker det med en tablett.
Om disken är lätt smutsad eller har sköljts under vatten kan
diskmedelsdosen minskas betydligt.
För ett bra tvättresultat ska du även följa instruktionerna på
diskmedelsförpackningen.
Om du har ytterligare frågor rekommenderar vi att du
kontaktar diskmedelstillverkaren.
Öppna diskmedelsförpackningen med hjälp av
öppningsanordningen “A”.
AUTO-PROGRAMMEN*:Vissa diskmaskinsmodeller
är försedda med en särskild sensor som bedömer
smutsgraden och ställer in det diskprogram som är mest
effektivt och ekonomiskt. Auto-programmens tidslängd kan
variera beroende på sensorns ingrepp.
Ändra ett pågående program.
För att ändra diskprogram efter diskningen har startats, stäng
av maskinen genom att trycka ned knappen ON/OFF/Reset en
längre stund. Starta sedan diskmaskinen med samma knapp
och välj ett nytt program och önskade tillval.
Ställa in mera disk
Tryck på Start/Paus-knappen och öppna luckan. Se upp med
ångan som kommer ut och ställ sedan in disken. Tryck på Start/
Paus-knappen: Cykeln återupptas efter ett långt pipljud.
Om senarelagd start har ställts in, startar inte diskprogrammet
utan blir kvar i pausläge efter nedräkningen.
När du trycker på knappen Start/Paus för att sätta maskinen
i pausläge, avbryts programmet.
I detta läge går det inte att ändra program.
Avbrott av misstag
Programmet avbryts vid ett strömavbrott eller om luckan öppnas
under diskningen. Programmet återupptas vid den punkt där
det avbrutits, när strömmen återkommer eller när luckan stängs.
Häll/lägg torrt diskmedel i fack “B”. Diskmedel som används
för fördisk ska läggas direkt i diskutrymmet.
1. Dosera diskmedlet enligt Programtabellen så att du använder
rätt mängd.
I fack B finns en nivåangivelse som anger max. mängd flytande
diskmedel eller pulverdiskmedel som kan användas för varje
program.
2. Ta bort diskmedelsrester på fackets kanter och stäng locket
tills det knäpper till.
3. Stäng locket på diskmedelsfacket genom att trycka det uppåt
tills låsanordningen låser korrekt.
Diskmedelsfacket öppnas automatiskt vid lämpligt tillfälle
beroende på programmet.
Om kombinerade diskmedel används, rekommenderas att
använda tillvalet TABS som anpassar diskprogrammet för att
alltid erhålla bästa möjliga diskresultat för tvättning och torkning.
Använd endast diskmedel som är avsett för maskindisk.
ANVÄND INTE diskmedel för handdisk.
Om för mycket diskmedel används kan skumrester bli kvar
i slutet av programmet.
Bästa disk- och torkningsresultat erhålls endast om ingen
av varken diskmedel, flytande sköljmedel och härdningssalt
utesluts.
Det rekommenderas att använda diskmedel utan
fosfater eller klor, vilka är de mest miljövänliga.
* Finns endast på vissa modeller.
52
Program
Programmens data har uppmätts i laboratorieförhållanden enligt den europeiska standarden EN 50242.
Beroende på olika användningsförhållanden kan tidslängden och programmets egenskaper variera.
SE
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
Torkning
Tillval
Programmens
tidslängd
Vattenförbrukning
(l/program)
Energiförbrukning
(kWh/program)
1. Eko
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
03:10’
9,0
0,93
2. Auto Intensiv
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
02:00’ - 03:10’
14,0 - 15,5
1,50 - 1,80
3. Auto Normal
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
01:30’ - 02:30’
14,5 - 16,0
1,20 - 1,35
4. Ömtålig
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
01:40’
11,0
1,10
5. Express
Nej
Senarelagd start Tabs
00:30’
9,0
0,50
6. Blötläggning
Nej
Senarelagd start Halv last
00:12’
4,5
0,01
7. Hygieniserande
Ja
Senarelagd start
01:20’
10,0
1,25
8. Extra
Nej
Senarelagd start - Extra
Light (Half Load)
01:00’
11,0
n.a.
Program
Anvisningar för programval och tvättmedelsdosering
1. Detta är standardprogrammet som energimärkningen hänvisar till. Programmet är lämpligt för att diska normalt smutsad disk samt
det effektivaste programmet med hänsyn till energi- och vattenförbrukning för denna typ av disk.
29 g/ml + 6 g/ml** – 1 Tab (**mängd diskmedel för fördisk)
2. Mycket nedsmutsad disk och kastruller (ska inte användas för ömtåligt diskgods). 35 g/ml – 1 Tab
3. Normalt nedsmutsat porslin och kastruller. 29 g/ml + 6 g/ml** – 1 Tab
4. Program för ömtåligt diskgods (känsligt för höga temperaturer). 35 g/ml – 1 Tab
5. Snabb program att använda för lätt smutsat diskgods. (lämpligt för 2 kuvert) 25 g/ml – 1 Tab
6. Fördisk i väntan på att maskinen fylls efter nästa måltid. Inget diskmedel
7. Hygieniserande program med höga temperaturer. Idealisk för rengöring av disk och nappflaskor. 30 g/ml – 1 Tab
8. Stort diskgods (Ska inte användas för ömtåliga artiklar) 35 g/ml – 1 Tab
Standby-förbrukningar: Förbrukning i ”left-on mode”: 5,0 W – förbrukning i ”off mode”: 0,5 W
n.a. ej applicerbar
OBS!
För bästa resultat för programmen “Sixty - Express” ska antalet rekommenderade kuvert respekteras.
För att optimera förbrukningen, kör endast diskmaskinen med full last.
Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelseprovningen EN, skriv till e-postadress:
[email protected]
53
Specialprogram och tillval
SE
Programmet EXTRA
Med programmet EXTRA kan du tvätta stora föremål
intensivt upp till en höjd på högst 53 cm: Ugnsformar,
ugnsgaller, ugnsplåtar, galler för gasspisar, stora kastruller,
uppläggningsfat och pizzafat, spisfläktsfilter av rostfritt stål.
För att ställa in stora föremål måste du ta bort den övre korgen.
Halv last/Extra light
Knappen har två funktioner: HALV LAST och EXTRA LIGHT
Välj program och tryck på knappen HALV LAST/EXTRA
LIGHT: Lampan tänds.
Tryck ännu en gång på knappen HALV LAST/EXTRA LIGHT för
att avaktivera tillvalet.
Öppna de två spärrarna till
höger och vänster och dra ut
korgen.
Med den övre korgen isatt, ska
spärrarna alltid vara stängda.
Halv last
Om endast lite disk ska diskas, kan halv last köras för att
spara vatten, energi och diskmedel.
Du kan halvera diskmedelsmängden.
Extra light
Endast kompatibel med programmet EXTRA.
Med detta tillval blir programmet EXTRA lämpligt för stor disk och
stora föremål som är ömtåliga. Detta tillval har ingen torkningsfas.
Försäkra dig om att föremålen och disken kan diskas i
maskin.
Senarelagd start
Placera disken enligt figuren så att den nås av spolarmarnas
strålar.
Programmet kan också användas för stor och ömtålig disk
genom att aktivera tillvalet Extra Light (se Disktillval).
Använd inte diskmaskinen med borttagen övre korg med
andra program än programmet EXTRA.
När du kör programmet Extra och Extra med tillvalet
Light*, lägg diskmedlet direkt i diskutrymmet och inte i
diskmedelsfacket.
Disktillval*
TILLVALEN kan endast ställas in, ändras eller nollställas
efter att diskprogrammet har valts och innan Start/Pausknappen har tryckts ned.
Endast tillvalen som är kompatibla med valt program kan
väljas. Om ett tillval inte är kompatibelt med valt program,
(se programtabellen), blinkar respektive lysdiod snabbt 3
gånger.
Om ett tillval väljs som inte är kompatibelt med ett tillval eller
diskprogram som har valts tidigare, blinkar tillvalet 3 gånger
och släcks sedan, medan senaste inställningen förblir tänd.
För att ta bort ett felaktigt inställt val, tryck ännu en gång på
respektive knapp.
54
Det går att senarelägga starten av det program du
valt med 1 till 24 timmar:
1. Välj önskat diskprogram och eventuella andra tillval:
Tryck på knappen SENARELAGD START. Kontrollampan
tänds. Använd samma knapp för att välja när du vill att
diskprogrammet ska starta. (h01, h02 o.s.v.)
2. Bekräfta ditt val med knappen START/PAUS och
nedräkningen börjar.
3. När denna tid har förflutit släcks lampan för SENARELAGD
START och programmet startar.
För att välja bort SENARELAGD START, tryck på knappen
SENARELAGD START tills OFF visas.
Det går inte att ställa in Senarelagd start efter att
programmet har startats.
Allt i ett-tabletter(Tabs)
Detta tillval optimerar disk- och torkresultatet.
När allt i ett-tabletter används, tryck på knappen ALLT I ETTTABLETTER och respektive symbol/lampa tänds. Ytterligare
en nedtryckning kopplar från tillvalet.
Tillvalet “Allt i ett-tabletter” förlänger tidslängden för
programmet.
Användningen av tabletter rekommenderas endast
om sådant tillval finns, och ska helst inte användas med
program som inte föreskriver användning av allt i etttabletter.
* Finns endast på vissa modeller.
Underhåll och skötsel
Avstängning av vatten och el
• Stäng av vattenkranen efter varje diskning för att undvika risk
för läckage.
• Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent maskinen och under
underhållsingreppen.
Rengöring av diskmaskinen
• Utsidan och kontrollpanelen kan göras rent med en trasa som
inte repar indränkt med vatten. Använd inte lösningsmedel
eller slipande rengöringsmedel.
• Det inre karet kan rengöras från eventuella fläckar med en
trasa indränkt med vatten och lite ättika.
Rengöring av filtren
Filterdelen består av tre filter som rengör diskvattnet från
matrester och återför vattnet i cirkulation: Det är nödvändigt att
rengöra filtren för bästa diskresultat.
Rengör filtren regelbundet.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller avhakat filter.
• Kontrollera filterdelen efter några diskningar och rengör den
under rinnande vatten om det är nödvändigt. Använd en borste
(ej med metallborst) och följ anvisningarna nedan:
1. Vrid det cylindriska filtret C moturs och dra ut det (fig. 1).
2. Dra ut filterkoppen B genom att trycka lätt på sidotungorna
(Fig. 2.
Undvik dålig lukt
• Lämna alltid luckan på glänt så att fukten torkar.
• Rengör regelbundet tätningspackningarna runt luckan och
diskmedelsfacken med en fuktig svamp. På så sätt försvinner
matrester, en av de faktorer som gör att dålig lukt bildas.
3. Dra ut den rostfria filterplattan A (fig. 3).
4. Kontrollera brunnen och ta bort eventuella matrester. TA
ALDRIG BORT tvättpumpens skydd (svart komponent) (fig. 4).
Rengöring av spolarmarna
Det kan hända att matrester fastnar på spolarmarna och
täpper till hålen där vattnet kommer ut: Kontrollera spolarmarna
regelbundet och rengör dem med en borste (ej metall).
Båda spolarmarna kan nedmonteras.
För att nedmontera den övre
spolarmen måste ringmuttern av
plast skruvas loss genom att vrida
den moturs. Den övre spolarmen
ska monteras med delen med flest
antal hål vänd uppåt.
Den nedre spolarmen nedmonteras
genom att trycka på tungorna som
sitter på sidorna och dra spolarmen
uppåt.
Montera ihop filterdelen och placera den korrekt i sitt säte efter
att filtren har rengjorts. Detta är viktigt för att diskmaskinen ska
fungera korrekt.
När du reser bort under längre perioder
• Dra ut alla elanslutningar och stäng vattenkranen.
Rengöring av vatteninsläppsfiltret*
Om vattenslangarna är nya eller inte har använts under lång tid
ska du före anslutningen låta vattnet rinna en stund tills det är
helt rent. Utan denna förebyggande åtgärd finns det risk för att
vatteninloppet täpps till och skadar diskmaskinen.
• Lämna luckan på glänt.
• Kör ett program utan disk när du kommer hem igen.
Rengör regelbundet vatteninsläppsfiltret som sitter vid
kranens utsläpp.
- Stäng vattenkranen.
- Skruva loss änden på vattenpåfyllnadsslangen, ta bort filtret
och rengör försiktigt under rinnande vatten.
- Sätt in filtret på nytt och skruva fast slangen.
* Finns endast på vissa modeller.
55
SE
Fel och åtgärder
SE
Om det förekommer funktionsfel på maskinen, kontrollera följande punkter innan du vänder dig till serviceverkstaden.
Fel:
Möjliga orsaker/lösning:
Diskmaskinen startar inte eller • Vattenkranen är inte öppen.
svarar inte på kommandon
• Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen, starta igen efter någon minut och ställ in
programmet igen.
• Kontakten är inte ordentligt isatt i uttaget eller byt eluttag.
• Luckan för diskmaskinen är inte ordentligt stängd.
Det går inte att stänga luckan
• Kontrollera att korgarna har skjutits in så långt det går.
• Låset har löst ut. Tryck hårt tills du hör ett snäppljud.
Diskmaskinen tömmer inte ut
vatten
• Diskprogrammet har ännu inte avslutats.
• Vattenavloppsslangen är böjd (se Installation).
• Diskbänkens avlopp är igensatt.
• Filtret är igensatt med matrester.
• Kontrollera avloppsslangens höjd.
Diskmaskinen för oväsen
• Disken slår mot varandra eller mot spolarmarna. Placera disken korrekt och kontrollera att
spolarmarna roterar fritt.
• För mycket skum bildas: Diskmedlet är inte korrekt doserat eller inte lämpligt för maskindisk
(se Diskmedel och användning av diskmaskinen). Fördiska inte disken för hand.
Det bildas en kalkbeläggning
eller en vit hinna på disken
och glas
• Härdningssalt saknas.
• Vattnets hårdhet är inte korrekt inställd. Öka värden (se Härdningssalt och sköljmedel).
• Pluggen till behållaren för salt och sköljmedel är inte ordentligt stängd.
• Sköljmedlet är slut eller otillräcklig dosering.
Det bildas blåaktiga strimmor
eller nyanser på disken och
glas
• För stor mängd sköljmedel doseras.
Disken är fuktig
• Ett program utan torkning har valts.
• Sköljmedlet är slut (se Härdningssalt och sköljmedel).
• Felaktig reglering av sköljmedel.
• Disken är av nonstick-material eller av plast. Det är normalt att det förekommer vattendroppar.
Disken blir inte ren
• Disken är inte korrekt placerad.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt, de blockeras av disken.
• Välj ett starkare diskprogram (se Program).
• För mycket skum bildas: Diskmedlet är inte korrekt doserat eller inte lämpligt för maskindisk
(se Diskmedel och användning av diskmaskinen).
• Sköljmedlets plugg har inte stängts korrekt.
• Filtret är smutsigt eller igensatt (se Underhåll och skötsel).
• Härdningssalt saknas (se Härdningssalt och sköljmedel).
• Kontrollera att diskens höjd är förenligt med korgens justering.
• Spolarmarnas hål är igensatta (se Underhåll och skötsel).
Diskmaskinen tar inte in
vatten
• Det saknas vatten i vattennätet eller kranen är stängd.
• Vatteninloppsslangen är böjd (se Installation).
• Filtren är igensatta, rengör dem (se Underhåll och skötsel).
• Avloppet är igensatt, rengör det.
• Efter att du har genomfört kontrollen och rengöringen, stäng av och slå på diskmaskinen och
starta om ett nytt diskprogram.
• Om problemet fortsätter, stäng av vattenkranen, dra ur stickkontakten och kontakta
servicecentret.
den är blockerad med blinkande
kontrollampor
* Finns endast på vissa modeller.
56
Asennus
Muuton yhteydessä pidä laite pystyasennossa,
tarvittaessa kallista sitä takalaitaa kohden.
Vesiliitännät
Vesilaitteistojen sopeuttaminen asennusta varten on
annettava tehtäväksi ainoastaan ammattitaitoiselle
henkilöstölle.
Veden syöttöletkut ja poistoletkut voidaan suunnata oikealle
tai vasemmalle parhaan mahdollisen asennuksen suorittamiseksi.
Letkuja ei saa taittaa eivätkä ne saa joutua puristuksiin astianpesukoneen alle tai taakse.
Veden syöttöletkun liittäminen.
• Lämpimän tai kylmän veden liitäntään 3/4” putkikierteellä
(enintään 60 °C).
• Anna veden juosta, kunnes se on kirkasta.
• Ruuvaa kiinni syöttöletku ja avaa hana.
Jos syöttöletkun pituus ei riitä, käänny erikoisliikkeen tai
valtuutetun teknikon puoleen (katso Huoltoapu).
Vedenpaineen on oltava Teknisten tietojen taulukon
mukainen, muussa tapauksessa astianpesukone ei
mahdollisesti toimi oikein.
Ole varovainen, jotta letku ei taitu tai joudu puristuksiin.
Veden poistoletkun liittäminen
Liitä poistoletku veden viemäriputkistoon, jonka halkaisija on
vähintään 2 cm. (A)
Poistoletkun liitäntä on asetettava 40-80 cm:n korkeudelle
lattiasta tai astianpesukoneen asetustasosta.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Ennen poistoletkun liittämistä lavuaarin juoksuputkeen poista
muovitulppa (B).
Ylivuotosuoja
Sen takaamiseksi, että ei tapahdu vuotoja, astianpesukone:
- on varustettu järjestelmällä, joka keskeyttää veden tulon
sisäisten vuotojen tai häiriön tapauksessa.
Jotkut mallit on varustettu lisäksi ylimääräisellä turvalaitteella,
New Acqua Stop*, joka estää vuodot myös syöttöletkun
rikkoutumisen tapauksessa.
FI
VAROITUS: VAARALLINEN JÄNNITE!
Veden syöttöletkua ei saa missään tapauksessa leikata,
koska se sisältää jännitteen alaisia osia.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista, että:
• pistorasia on maadoitettu ja että se on lain vaatimusten
mukainen;
• pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen,
joka osoitetaan luukun kehyksessä sijaitsevassa teknisten
tietojen arvokilvessä
(katso kappaletta Astianpesukoneen kuvaus);
• syöttöjännite on luukun kehyksessä sijaitsevassa
arvokilvessä osoitettujen arvojen rajoissa;
• pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa.
Päinvastaisessa tapauksessa pyydä, että valtuutettu
teknikko vaihtaa pistokkeen (katso Huoltoapu); älä käytä
jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
Laitteen asennuksen jälkeenkin sähköjohdon ja
verkkopistorasian on sijaittava siten, että ne voidaan
saavuttaa helposti.
Johtoa ei saa taittaa eikä se ei saa joutua puristuksiin.
Mikäli sähkönsyöttöjohto on vahingoittunut, se on
vaihdatettava välittömästi valmistuttajalla tai valtuutetulla
huoltoliikkeellä, jotta voidaan välttää kaikki mahdolliset riskit.
(Katso Huoltoapu)
Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä
määräyksiä ei noudateta.
Sijoittaminen ja vaaitus
1. Asenna laite tasaiselle ja kovalle lattialle. Tasoita
epätasaisuudet ruuvaten etutukijalkoja auki tai kiinni, kunnes
laite on vaakatasossa. Huolellinen vaaitus antaa vakautta
sekä estää tärinää ja äänekkyyttä.
2. Ennen kuin upotat astianpesukoneen paikalleen liimaa
läpinäkyvä tarraliuska* puisen tason alle sen suojaamiseksi
mahdolliselta tiivistyvältä vedeltä.
3. Sijoita astianpesukone siten, että sen sivulaidat tai
takalaita koskettavat viereisiä huonekaluja tai seinää.
Laite voidaan myös upottaa jatkuvan työtason alle* (katso
asennusohjelappua).
4*. Taemman tukijalan säätämiseksi käsittele punaista,
astianpesukoneen alla etukeskiosassa sijaitsevaa,
kuusikulmaista holkkia kuusiokoloavaimella (8mm) kiertäen
myötäpäivään korkeuden lisäämiseksi ja vastapäivään sen
vähentämiseksi. (katso ohjelappua, joka on asiakirjojen
liitteenä)
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
57
FI
Varoituksia ensipesuun
Asennuksen jälkeen poista koreissa olevat pehmustepalat ja
yläkorin varmistuskuminauhat (mikäli olemassa).
Vedenpehmentimen asetukset
Ennen ensimmäisen pesun käynnistämistä aseta veden
kovuus vesijohtoverkon mukaan. (katso kappaletta Huuhtelukirkaste ja elvytyssuola)
Vedenpehmentimen ensimmäinen täyttö on suoritettava vedellä, tämän jälkeen laita noin 1 kg elvytyssuolaa; on normaalia, että vettä valuu ulos.
Käynnistä pesujakso välittömästi tämän jälkeen.
Käytä ainoastaan erityistä astianpesukoneille tarkoitettua
suolaa.
Lisäämisen jälkeen SUOLAN PUUTTUMISEN* merkkivalo
sammuu.
Suolasäiliön täyttämättä jättäminen voi vahingoittaa veden
pehmennintä ja lämmittävää elementtiä.
Kone on varustettu äänimerkeillä/äänillä (pesukoneen mallin
mukaan), jotka ilmoittavat tapahtuneen käskyn: käynnistys,
jakson loppu, ym..
Ohjauspaneelissa/näytöllä olevat tunnukset/merkkivalot/
ledit voivat vaihtaa väriä, vilkkua tai palaa kiinteänä.
(astianpesukoneen mallin mukaan).
Näytöllä * näytetään hyödyllisiä tietoja, jotka koskevat
asetettua jaksoa, pesun/kuivauksen vaihetta, jäljellä olevaa
aikaa, lämpötilaa, ym... ym...
Tekniset tiedot
Mitat
Täyttömäärä
Leveys, cm: 60
Korkeus, cm: 85
Syvyys, cm: 60
14 hengen perusastiasto
Syöttöveden paine
0,05 - 1MPa (0,5 - 10 bar)
7,25 – 145 psi
Syöttöjännite
katso arvokilpi
Kokonaisottoteho
katso arvokilpi
Sulake
katso arvokilpi
Tämä astianpesukone
noudattaa seuraavia Euroopan
yhteisön direktiivejä:
-2006/95/EY (Pienjännite)
-2004/108/EY
(Sähkömagneettinen
yhteensopivuus)
-2009/125/EY (Yhteisön asetus
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EY (Tuotemerkintä)
-2012/19/EU (WEEE)
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
58
Laitteen kuvaus
Kokonaiskuva
FI
1.Yläkori
2.
Ylempi suihkuvarsi
3.
Kääntyvät väliseinämät
4.
Korin korkeuden säädin
5.
Alakori
6.
Alempi suihkuvarsi
7.Pesusuodatin
8.Suolasäiliö
9.Pesuainelokerot, huuhtelukirkastesäiliö ja
Active Oxigen - laite*
10.
Arvokilpi
11.
Ohjauspaneeli***
Ohjauspaneeli
Ohjelman valintanäppäin
Näppäin ja merkkivalot
Start/Tauko
Näyttö
Näppäin On-Off/Reset
Viivästetyn käynnistyksen
näppäin
Puolitäytön näppäin
Monitoimitablettien tablettien näppäin
Näyttö
Merkkivalo - pesu
Merkkivalo - kuivaus
Merkkivalo - huuhtelukirkaste
Ohjelman
numero
Merkkivalo - suola
Merkkivalo - puolitäyttö/
Extra Light
Jäljellä olevan ajan osoitin
Merkkivalo - viivästetty käynnistys
Merkkivalo - monitoimitabletit - tabletit
***Vain kalusteisiin kokonaan upotettavissa malleissa *Olemassa vain tietyissä malleissa.
Ohjelmien ja lisätoimintojen määrä ja tyyppi vaihtelevat astianpesukoneen mallin mukaan.
59
Elvytyssuola ja
huuhtelukirkaste
FI
Käytä ainoastaan erityisiä konepesuaineita. Älä käytä
ruoka- tai teollisuusuolaa.
Noudata pakkauksen ohjeita.
Jos käytetään monitoimituotetta, suositellaan kuitenkin
lisäämään suolaa erityisesti, jos vesi on kovaa tai erittäin
kovaa. (Noudata pakkauksen ohjeita).
Jos ei lisätä suolaa eikä huuhtelukirkastetta, on normaalia,
että SUOLAN PUUTTUMISEN* ja HUUHTELUKIRKASTEEN
PUUTTUMISEN* merkkivalot pysyvät päällä.
Elvytyssuolan laittaminen
Suolan käyttö estää KALKIN muodostumisen astioihin ja
astianpesukoneen toiminnallisiin osiin.
• On tärkeää, ettei suolasäiliötä päästetä koskaan tyhjäksi.
• On tärkeää suorittaa veden kovuuden asetus.
Suolasäiliö sijaitsee astianpesukoneen alaosassa (katso Kuvaus)
ja se on täytettävä:
• kun ohjauspaneeliin syttyy SUOLAN PUUTTUMISEN *
merkkivalo;
• kun suolan korkissa oleva vihreä kelluke* ei ole enää näkyvissä.
• katso riittävyys veden kovuuden taulukossa.
1. Vedä alakori ulos ja ruuvaa säiliön korkki
irti kiertäen vastapäivään.
2. Vain ensikäyttöä varten: täytä säiliö vedellä
reunoja myöten.
3. Aseta paikalleen toimitettu suppilo (katso
kuvaa) ja täytä säiliö suolalla laitoja myöten
(noin 1 kg). On normaalia, että vesi läikkyy
hieman yli.
4. Poista suppilo sekä suolajäämät aukon suulta; huuhtele korkki
juoksevan veden alla ennen sen ruuvaamista kiinni.
Suositellaan, että tämä toimenpide suoritetaan jokaisen suolan
lisäyksen yhteydessä.
Sulje korkki hyvin, jotta säiliöön ei pääse pesuainetta pesun
aikana (se voisi vahingoittaa pysyvästi veden pehmennintä).
Kun on lisättävä suolaa, suositellaan tekemään kyseinen
toimenpide ennen pesun käynnistämistä.
Veden kovuuden asettaminen
Jotta saavutetaan vedenpehmentimen optimaalinen toimintatulos,
on ehdottomasti suoritettava veden kovuuden säätö käytettävän
vesijohtoverkon veden kovuuden mukaan. Tämä tieto voidaan
saada paikalliselta vesilaitokselta. Asetettu arvo vastaa
keskimääräistä veden kovuutta.
• Käynnistä astianpesukone näppäimellä ON/OFF
• Sammuta näppäimellä ON/OFF
• Pidä painettuna näppäintä START/TAUKO sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin.
5
• Käynnistä näppäimellä ON/OFF
• Siirrytään säätövalikkoon ja suolan merkkivalo syttyy.
• Valitse huuhtelukirkasteen annostelutaso ohjelmanäppäimellä
P (katso kovuuksien taulukkoa).
• Sammuta näppäimellä ON/OFF
• Asetus suoritettu loppuun!
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
60
Veden kovuuksien taulukko
taso
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
6,1 - 9
Keskimääräinen
riittävyys
suolasäiliölle 1
päivittäisen pesun
kanssa
kuukautta
7 kuukautta
5 kuukautta
3 kuukautta
2 kuukautta
2-3 viikkoa
Väillä 0°f - 10°f suositellaan, ettei käytetä suolaa.
Asetuksella 5 kestoaika voi pidentyä.
(°dH = saksalaisina kovuusasteina - °fH = ranskalaisina
kovuusasteina - mmol/l = millimoolia/litra)
Huuhtelukirkasteen lisääminen
Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden KUIVAUSTA. Huuhtelukirkastesäiliö
on täytettävä:
• k u n o h j a u s p a n e e l i i n / n ä y t ö l l e s y t t y y m e r k k i v a l o
HUUHTELUKIRKASTE PUUTTUU*
• kun optinen osoitin*, joka sijaitsee säiliön “D” luukussa,
muuttuu tummasta läpinäkyväksi.
MA X
1. Avaa säiliö “D” painamalla ja nostamalla kielekettä kannessa;
2. Kaada kirkaste varovasti enimmäistäyttömäärän merkkiin
saakka täyttöaukosta välttäen sen ulosvalumista. Mikäli tapahtuu
näin, puhdista loiskeet välittömästi kuivalla rievulla.
3. Sulje kansi napsauttaen.
Älä KOSKAAN kaada huuhtelukirkastetta suoraan altaan
sisälle.
Säädä huuhtelukirkasteen annostelu
Jos et ole tyytyväinen kuivaustulokseen, on mahdollista säätää
huuhtelukirkasteen annostelua.
• Käynnistä astianpesukone näppäimellä ON/OFF
• Sammuta näppäimellä ON/OFF
• Paina 3 kertaa näppäintä START/TAUKO , kuulet
äänimerkin.
• Käynnistä näppäimellä ON/OFF
• Siirrytään säätövalikkoon ja huuhtelukirkasteen merkkivalo
syttyy.
• Valitse huuhtelukirkasteen annostelutaso ohjelmanäppäimellä
P.
• Sammuta näppäimellä ON/OFF
• Asetus suoritettu loppuun!
Huuhtelukirkasteen taso voidaan asettaa NOLLAAN ja
kyseisessä tapauksessa huutelukirkastetta ei annostella eikä
huuhtelukirkasteen puuttumisen merkkivalo syty sen loppuessa.
Voidaan asettaa jopa 4 eri tasoa astianpesukoneen mallista
riippuen. Asetettu arvo vastaa keskimääräistä veden kovuutta.
• jos astioissa on havaittavissa sinertäviä juovia, aseta
pienempiä numeroita kohden (1-2).
• jos astioissa on havaittavissa vesipisaroita tai kalkkiläikkiä,
aseta isompia numeroita kohden (3-4).
Korien täyttäminen
Ehdotuksia
Ennen korien täyttämistä astiat on puhdistettava ruuan tähteistä
sekä lasit ja astiat on tyhjennettävä niihin jääneistä nesteistä.
Niitä ei tarvitse huuhdella juoksevan veden alla.
Aseta astiat siten, että ne pysyvät vakaasti paikallaan eivätkä
kaadu, aseta astioiden avautumispuoli alaspäin sekä kuperat
ja koverat osat kaltevaan asentoon siten, että sallitaan veden
saavuttaa kaikki pinnat ja valua pois.
Muista varoa, etteivät kannet, kahvat, pannut ja kulhot estä
suihkuvarsien liikettä. Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
Muoviset astiat ja tarttumattomat pannut pyrkivät pidättämään
vesipisaroita enemmän ja siten niiden kuivausaste on alhaisempi
kuin keraamisten tai teräksisten astioiden.
Kevyet esineet (kuten muoviset säilytysastiat) on sijoitettava
mieluiten yläkoriin ja asetettava siten, että ne eivät pääse
liikkumaan.
Täyttämisen jälkeen on varmistettava, että suihkutinvarret
pyörivät vapaasti.
Alempi kori
Jotkut astianpesukonemallit on varustettu kallistuvilla lohkoilla*,
joita voidaan käyttää pystysuorassa asennossa lautasten
tukemiseen tai vaakasuorassa asennossa (laskettuina)
kattiloiden ja salaattikulhojen asettamiseksi kätevämmin.
Ruokailuvälinekori
Ruokailuvälinekori on varustettu yläritilöillä ruokailuvälineiden
asettelemiseksi helpommin. Se on asetettava ainoastaan alakorin etuosaan.
Alempaan koriin voidaan laittaa kattiloita, kansia, lautasia,
salaattikulhoja, ruokailuvälineitä, ym...
Lautaset ja isot kannet on asetettava mieluiten korin reunoille.
Veitset ja muut terävät esineet on asetettava
ruokailuvälinekoriin terävä osa alaspäin tai ne on sijoitettava
yläkorin käännetyille väliseinämille vaakatasoon.
Ylempi kori
Lastaa yläkoriin herkät ja kevyet astiat: lasit, kupit, pikkulautaset,
matalat salaattikulhot.
Suositellaan asettamaan erittäin likaiset astiat alakoriin, koska
tällä alueella vesisuihku on voimakkaampi ja sallii parempien
pesutulosten saavuttamisen.
Jotkut astianpesukonemallit on varustettu kallistuvilla
lohkoilla* , joita voidaan käyttää pystyasennossa pikku- tai
jälkiruokalautasten tukemiseen tai alennettuina kulhojen ja
säilytysastioiden asettamiseen.
*O
lemassa vain tietyissä malleissa, sekä lukumäärä että sijainti
voivat vaihdella.
61
FI
FI
Vaihtuva-asentoiset väliseinämät
Sivuväliseinämät voidaan sijoittaa kolmelle eri korkeudelle, jotta
optimoidaan astioiden asettelu korissa olevaan tilaan.
Jalalliset lasit voidaan asettaa vakaasti väliseinämille työntäen
lasin jalka asianmukaiseen aukkoon.
Yläkorin korkeutta voidaan säätää tarpeen mukaan: aseta se
yläasentoon, kun haluat sijoittaa alakoriin suurikokoisia astioita;
ala-asentoon hyödyntääksesi väliseinämien tai kallistuvien
lohkojen yläosaan antamaa tilaa.
Säädä yläkorin korkeus
Kuivumisen optimoimiseksi aseta
väliseinämät kaltevampaan asentoon.
Kaltevuuden muuttamiseksi nosta
väliseinämää, siirrä sitä hieman ja
aseta haluttuun asentoon.
Astioiden laittamisen helpottamiseksi on mahdollista säätää
yläkori ylempään tai alempaan asentoon.
Suositellaan säätämään ylemmän korin korkeus KORI
TYHJÄNÄ.
Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain yhdeltä puolelta.
Ruokailuvälinealusta*
Jotkut astianpesukonemallit on varustettu liukuvalla
ruokailuvälinealustalla, jota voidaan käyttää tarjoiluvälineiden
ja pienikokoisten kuppien asettamiseen. Parhaan pesutuloksen
takaamiseksi älä laita alustan alle isokokoisia astioita.
Ruokailuvälinealusta voidaan poistaa. (katso kuvaa)
Jos kori on varustettu toiminnolla Lift-Up* (katso kuvaa), nosta
koria tarttuen sen reunoilta ja siirrä sitä ylöspäin. Palataksesi
ala-asentoon paina vipuja (A) korin reunoilla ja ohjaa sen
laskeutumista alas.
Ei voida käyttää yläkoria yläasennossa, jos väliseinämät
on suljettu pystyasentoon.
Sopimattomat astiat
• Puiset ruokailuvälineet
• Koristellut herkät lasit, taidetuotteet ja antiikkiastiat. Niiden
koristelut eivät ole riittävän kestäviä.
• Synteettisestä materiaalista olevat osat, jotka eivät kestä
kuumaa.
• Kuparista tai tinasta valmistetut astiat.
• Astiat, joissa on likajäämiä tuhkasta, talista, voiteluöljystä tai
musteesta.
Lasin koristelut, alumiiniset tai hopeiset osat saattavat muuttaa
väriään ja haalistua pesun aikana. Myös jotkut lasityypit
(esimerkiksi kristallituotteet) voivat muuttua himmeiksi useiden
pesukertojen jälkeen.
Lasin ja astioiden vahingoittuminen
Syyt:
• Lasin tyyppi sekä lasin valmistusmenetelmä.
• Pesuaineen kemiallinen koostumus.
• Huuhteluohjelman veden lämpötila.
Suositus:
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
62
• Käytä ainoastaan laseja ja posliinia, joiden valmistaja takaa
niiden kestävän pesukoneessa pesua.
• Käytä hellää astianpesuainetta
• Poista astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneesta
mahdollisimman nopeasti ohjelman loppumisen jälkeen.
Pesuaine ja
astianpesukoneen käyttö
Astianpesukoneen käynnistys
1. Avaa vesihana.
2. Paina näppäintä ON-OFF.
3. Avaa luukku ja annostele pesuaine ( katso alle).
4. Lastaa korit (katso Korien täyttäminen) ja sulje luukku.
5. Valitse ohjelma pestävien astioiden ja niiden likaisuusasteen
mukaisesti (katso ohjelmataulukkoa) painaen näppäintä P.
6. Valitse pesun lisätoiminnot * (katso Erityisohjelmat ja
lisätoiminnot).
7. Käynnistä painaen näppäintä Start/Tauko: pesun merkkivalo
syttyy ja näytöltä voit nähdä ohjelman numeron sekä jakson
loppuun jäljellä olevan ajan.
8. Ohjelman lopuksi näytölle tulee näkyviin END. Sammuta laite
painaen näppäintä ON-OFF, sulje vesihana ja irrota pistoke
pistorasiasta.
9. Odota muutama minuutti ennen astioiden poistamista, ettet
polta itseäsi. Tyhjennä korit aloittaen alemmasta korista.
Pesuaineen laittaminen
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta
annostelusta, liika pesuaine ei pese tehokkaammin vaan
saastuttaa ympäristöä.
Annostelua voidaan muuttaa likaisuusasteen mukaan.
Yleensä normaalilikaisille astioille käytä noin 35 grammaa
(jauhemaista pesuainetta) tai 35ml (nestemäistä pesuainetta).
Tabletteja käytettäessä riittää yksi.
Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu
vedellä etukäteen, alenna huomattavasti käytettävää
pesuainemäärää.
Hyvän pesutuloksen saamiseksi noudata myös pesuaineen
valmistajan antamia ohjeita.
Jos haluat lisätietoja, suosittelemme kääntymään
pesuainevalmistajien puoleen.
Pesuainelokerikon avaamiseksi käsittele avauslaitetta “A”
- Sähköenergian kulutuksen vähentämiseksi tietyissä
olosuhteissa, kun konetta EI käytetä pitkään aikaan, se
sammuu automaattisesti.
AUTOMAATTISET OHJELMAT* :jotkut
astianpesukonemallit on varustettu erityisellä anturilla, joka osaa
arvioida likaisuusasteen sekä asettaa tehokkaimman ja
halvimman pesun. Automaattisten ohjelmien kesto voi vaihdella
anturin väliintulon vuoksi.
Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen
Väärin valittu ohjelma voidaan muuttaa, jos se on juuri alkanut:
pesun käynnistyttyä pesujakson muuttamiseksi sammuta kone
painaen pitkään näppäintä ON/OFF/Reset ja käynnistä se
uudelleen samalla näppäimellä sekä valitse uudelleen ohjelma
ja halutut lisätoiminnot.
Astioiden lisääminen
Paina näppäintä Start/Tauko, avaa luukku varoen ulostulevaa
höyryä ja laita astiat. Paina näppäintä Start/Tauko: jakso
käynnistyy uudelleen pitkän äänimerkin jälkeen.
Jos on asetettu viivästetty käynnistys, käänteisen ajanlaskun
lopussa pesujakso ei käynnisty vaan jää Tauko-asentoon.
Painamalla näppäintä Start/Tauko koneen laittamiseksi
taukotilaan keskeytetään ohjelma.
Tässä vaiheessa ei voida vaihtaa ohjelmaa.
Vahingossa tapahtuneet keskeytykset
Jos luukku avataan pesun aikana tai tapahtuu sähkökatkos,
ohjelma keskeytyy. Se jatkuu keskeytyskohdasta, kun luukku
suljetaan tai sähkövirta palautuu.
Laita pesuainetta ainoastaan kuivaan lokeroon “B”.
Esipesuun tarkoitettu pesuainemäärä on annosteltava
suoraan altaaseen.
1. Annostele pesuaine tutustuen Ohjelmataulukkoon, jotta
annostellaan oikea määrä pesuainetta.
Lokerossa B on olemassa tasomerkki, joka osoittaa jaksoa
varten annosteltavan nestemäisen tai jauhemaisen pesuaineen
enimmäismäärän.
2. Poista pesuainejäämät altaan laidoilta ja sulje kansi, kunnes
se napsahtaa kiinni.
3. Sulje pesuainelokerikon kansi työntäen sitä ylös, kunnes
sulkulaite napsahtaa kiinni.
Pesuainelokerikko avautuu automaattisesti ohjelman mukaisesti
oikealla hetkellä.
Jos käytetään yhdistelmäpesuaineita, suositellaan käyttämään
lisätoimintoa TABS, joka sopeuttaa pesuohjelman siten, että
saavutetaan aina paras pesu- ja kuivaustulos.
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua
pesuainetta.
ÄLÄ KÄYTÄ käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita.
Pesuaineen liiallinen käyttö voi jättää vaahtojäämiä jakson
lopussa.
Parhaat pesu- ja kuivaustulokset saadaan käyttämällä
ainoastaan yhdistelmää, johon kuuluu pesuaine, nestemäinen
huuhtelukirkaste ja elvytyssuola.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
Suositellaan käyttämään pesuaineita, jotka eivät
sisällä fosfaatteja tai klooria ja jotka ovat siten
ympäristöystävällisempiä.
63
FI
Ohjelmat
FI
Ohjelman tiedot on mitattu laboratorio-olosuhteissa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaisesti.
Eri käyttöolosuhteista riippuen ohjelmien kesto ja tiedot saattavat vaihdella.
Ohjelmien ja lisätoimintojen määrä ja tyyppi vaihtelevat astianpesukoneen mallin mukaan.
Kuivaus
Lisä-toiminnot
Ohjelmien
kesto
Veden kulutus
(l/jakso)
Energian
kulutus
(kWh/jakso)
1. Eco
Kyllä
Viivästetty käynnistys Puolitäyttö - Tabs
03:10’
9,0
0,93
2. Auto Tehokas
Kyllä
Viivästetty käynnistys Puolitäyttö - Tabs
02:00’ - 03:10’
14,0 - 15,5
1,50 - 1,80
3. Auto
Normaalipesu
Kyllä
Viivästetty käynnistys Puolitäyttö - Tabs
01:30’ - 02:30’
14,5 - 16,0
1,20 - 1,35
4. Hellä
Kyllä
Viivästetty käynnistys Puolitäyttö - Tabs
01:40’
11,0
1,10
5. Pikapesu 30’
Ei
Viivästetty käynnistys - Tabs
00:30’
9,0
0,50
6. Liotus
Ei
Viivästetty käynnistys Puolitäyttö
00:12’
4,5
0,01
Kyllä
Viivästetty käynnistys
01:20’
10,0
1,25
01:00’
11,0
n.a.
Ohjelma
7. Hygienisointi
8. Extra
Ei
Viivästetty käynnistys - Extra Light
(Half Load)
Ohjeita ohjelman valintaan ja pesuaineen annostelu
1. Pesujakso ECO on perusohjelma, johon energiamerkinnän tiedot viittaavat; kyseinen jakso soveltuu normaalilikaisten astioiden
pesuun ja se on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen suhteen kyseisen tyyppisille astioille.
29 g/ml + 6 g/ml** – 1 tabletti (**Esipesun pesuainemäärä)
2. Erittäin likaiset astiat ja kattilat (älä käytä herkille astioille). 35 g/ml – 1 tabletti
3. Normaalilikaiset astiat ja kattilat. 29 g/ml + 6 g/ml** – 1 tabletti
4. Jakso herkille astioille, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja. 35 g/ml – 1 tabletti
5. Nopea jakso vähän likaisille astioille. (sopiva 2 hengen astiastolle) 25 g/ml – 1 tabletti
6. Alustava pesu lisätäyttöä odotettaessa seuraavan aterian yhteydessä. Ei pesuainetta
7. Hygienisoiva jakso korkeassa lämpötilassa. Sopii astioiden ja tuttipullojen pesuun. 30 g/ml – 1 tabletti
8. Suurikokoiset astiat. (Älä käytä herkille esineille) 35 g/ml – 1 tabletti
Valmiustilan kulutustiedot: Kulutus päälle jätettynä -tilassa: 5,0 W - kulutus pois päältä -tilassa: 0,5 W
n.a. ei sovellu
Huomaa:
ohjelmien ”Sixty* - Pikapesu 30’” parhaat pesu- ja kuivaustulokset saadaan noudattaen annettuja astiamääriä.
Kuluttaaksesi vähemmän vettä käytä astianpesukonetta vain täyteen lastattuna.
Huomautus testauslaitoksille: yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi vertailevan EN testin ehdoista, lähetä pyyntö
sähköpostiosoitteeseen:
[email protected]
64
Erikoisohjelmat ja lisätoiminnot
EXTRA-ohjelma
EXTRA-ohjelmalla voidaan pestä tehokkaasti suurikokoiset
astiat aina enimmäiskorkeuteen 53 cm saakka: uunivuoat
ja ritilät, uunipannut, keittotason ritilät, suuret kattilat,
tarjoiluastiat, pizzavuoat, ruostumatonta terästä olevat
liesituulettimen suodattimet.
Suurikokoisten astioiden lastaamiseksi on poistettava yläkori.
FI
Puolitäyttö/Extra light
Näppäin sisältää kaksi toimintoa: PUOLITÄYTTÖ ja EXTRA
LIGHT.
Valitse ohjelma painamalla näppäintä PUOLITÄYTTÖ/EXTRA
LIGHT: vastaava merkkivalo syttyy.
Näppäimen PUOLITÄYTTÖ/EXTRA LIGHT painallus uudelleen
peruuttaa lisätoiminnon.
Avaa kaksi kiinnikettä oikealla
ja vasemmalla sekä poista
kori.
Yläkori paikalleen asetettuna
kiinnikkeiden on oltava aina
suljettuina.
Puolitäyttö
Jos astioita on vähän, voidaan valita puolitäyttö ja näin
säästetään vettä, energiaa sekä pesuainetta.
Voidaan puolittaa myös pesuainemäärä.
Extra light
Yhteensopiva ainoastaan EXTRA-ohjelman kanssa.
Kyseinen lisätoiminto tekee EXTRA-ohjelmasta sopivan
suurikokoisille sekä herkille astioille ja esineille. Lisätoiminto ei
sisällä kuivausvaihetta.
Varmista, että astiat ja esineet ovat konepesuun soveltuvia.
Lisätoiminto monitoimitabletit (Tabs)
Tämä lisätoiminto optimoi pesu- ja kuivaustuloksen.
Käytettäessä monitoimitabletteja paina näppäintä
MONITOIMITABLETIT, tunnus/merkkivalo syttyy;
lisäpainalluksella poistetaan valinta.
Lisätoiminto ”Monitoimitabletit” pidentää ohjelman
kestoaikaa.
Jotta suihku saavuttaa astioiden kaikki osat, aseta ne
kuvan osoittamalla tavalla.
Jaksoa voidaan käyttää myös herkille suurikokoisille
astioille kytkemällä päälle lisätoiminto Extra Light (katso
Pesun lisätoiminnot).
Älä käytä astianpesukonetta ilman yläkoria muiden
jaksojen kuin EXTRA kanssa.
Pestäessä
Extra-jaksolla
ja
Extra-jaksolla
ja
lisätoiminnolla Light* laita pesuaine suoraan altaaseen
pesuainelokerikon sijasta.
Pesun lisätoiminnot*
LISÄTOIMINTOJA voidaan asettaa, muuttaa tai peruuttaa
ainoastaan sen jälkeen, kun on valittu pesuohjelma, ja
ennen kuin on painettu näppäintä Start/Tauko.
Voidaan valita ainoastaan valitun ohjelmatyypin kanssa
yhteensopivia lisätoimintoja. Jos lisätoiminto ei sovi yhteen
valitun ohjelman kanssa, (katso ohjelmataulukko) vastaava
tunnus vilkkuu nopeasti 3 kertaa.
Jos valitaan yhteen sopimaton lisätoiminto aiemmin valitun
lisätoiminnon kanssa, tämä vilkkuu 3 kertaa ja sammuu sitten,
kun taas viimeksi valittu asetus jää palamaan.
Väärin asetetun lisätoiminnon valinnan peruuttamiseksi paina
uudelleen vastaava näppäintä.
Suositellaan käyttämään tabletteja ainoastaan
kyseisen lisätoiminnon kanssa äläkä käytä niitä
ohjelmille, jotka eivät sisällä kyseistä lisätoimintoa.
Viivästetty käynnistys
Ohjelman käynnistymistä voidaan viivästää 1 - 24
tuntia:
1. Valitse haluttu pesuohjelma ja muut mahdolliset
lisätoiminnot; paina näppäintä VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS:
merkkivalo syttyy. Samalla näppäimellä valitse, koska haluat
aloittaa pesujakson. (h01, h02, jne.)
2. Vahvista valinta näppäimellä START/TAUKO, käänteinen
ajanlasku käynnistyy.
3. Asetetun ajan kuluttua umpeen VIIVÄSTETYN
KÄYNNISTYKSEN merkkivalo sammuu ja ohjelma käynnistyy.
VIIVÄSTYKSEN KÄYNNISTYKSEN valinnan poistamiseksi,
paina VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN näppäintä kunnes
tulee näkyviin OFF.
Viivästettyä käynnistystä ei voida asettaa jakson
käynnistymisen jälkeen.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
65
Huolto ja hoito
FI
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
• Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen, jotta estetään
vuotovaarat.
• Irrota pistoke sähköpistorasiasta, kun kone puhdistetaan tai
suoritetaan huoltotoimenpiteitä.
Suodattimien puhdistaminen
Suodattava yksikkö muodostuu kolmesta suodattimesta, jotka
puhdistavat pesuveden ruuantähteistä laskien sen takaisin
kiertoon: hyvän pesutuloksen saamiseksi ne on puhdistettava.
Puhdista suodattimet säännöllisin väliajoin.
Astianpesukoneen puhdistaminen
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman suodattimia tai
suodatin irrallisena.
• Sisäallas voidaan puhdistaa mahdollisista tahroista liinalla,
joka on kostutettu vedellä ja pienellä etikkamäärällä.
• Muutaman pesukerran jälkeen tarkista suodattava yksikkö ja
tarpeen mukaan puhdista se huolellisesti juoksevan veden alla
ei-metallista harjaa käyttäen ja noudattaen alla kuvattuja ohjeita:
1. käännä vastapäivään sylinterimäistä suodatinta C ja poista
se (kuva 1).
2. Poista suodatinkuppi B painaen kevyesti sivusiivekkeitä
• Ulkopinta ja ohjauspaneeli voidaan puhdistaa pehmeällä
veteen kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia
pesuaineita.
Ikävien hajujen välttämiseksi
• Jätä luukku aina hieman avoimeksi, jotta kosteus haihtuu.
• Puhdista säännöllisesti luukun ja pesuainelokeroiden tiivisteet
kostealla sienellä. Siten voidaan välttää ruuantähteiden
kerääntymät, jotka aiheuttavat helposti ikävää hajua.
(kuva 2);
3. Irrota ruostumaton terästä oleva suodatinlautanen A. (kuva 3).
4. Tarkista allas ja poista mahdolliset ruokajäämät. ÄLÄ
KOSKAAN POISTA pesupumpun suojusta (väriltään musta
osa) (kuva4).
Suihkuvarsien puhdistaminen
Voi tapahtua, että ruuantähteet tarttuvat suihkutinvarsiin tukkien
reiät, josta vesi tulee ulos: ajoittain on hyvä tarkistaa ja puhdistaa
ne ei-metallisella harjalla.
Molemmat suihkuvarret ovat purettavissa.
Ylemmän suihkuvarren
irrottamiseksi on ruuvattava irti
muoviholkki kiertäen vastapäivään.
Ylempi suihkuvarsi on asennettava
takaisin siten, että ylöspäin osoittaa
puoli, jossa on enemmän reikiä.
Alempi suihkuvarsi irtoaa
painettaessa kielekkeitä, jotka
sijaitsevat laidoilla, ja vetäen sitä
ylöspäin.
Suodattimien puhdistuksen jälkeen asenna suodattava yksikkö
takaisin ja yhdistä se oikein sen istukkaan; tämä on erittäin
tärkeää astianpesukoneen hyvän toiminnan takaamiseksi.
Syöttöveden suodattimen puhdistus*
Mikäli vesiletkut ovat uusia tai ne ovat olleet pois käytöstä
pidemmän aikaa, ennen liitännän suorittamista anna veden
juosta letkujen läpi varmistaaksesi, että ne ovat puhtaat ja ettei
niissä ole tukoksia. Mikäli tätä varotointa ei suoriteta, on olemassa
vaara, että veden sisääntulokohta tukkiutuu vahingoittaen
astianpesukonetta.
Jos olet poissa pitkän aikaa
• Irrota sähköliitännät ja sulje vesihana.
• Jätä luukku puoliavoimeksi.
• Palattuasi suorita ensimmäinen pesu ilman astioita.
Puhdista hanan ulostulossa sijaitseva syöttöveden suodatin
säännöllisin väliajoin.
- Sulje vesihana.
- Ruuvaa auki veden syöttöletkun pää, poista suodatin ja
puhdista se hellävaraisesti juoksevan veden avulla.
- Laita suodatin takaisin ja ruuvaa letku kiinni.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
66
Häiriöt ja korjaustoimet
Mikäli laitteessa on havaittavissa toimintahäiriöitä, tarkista seuraavat kohdat ennen huoltoapuun soittamista.
FI
Häiriöt:
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Astianpesukone ei
käynnisty tai se ei vastaa
ohjauskäskyihin
• Vesihana ei ole auki.
• Sammuta kone ON/OFF-näppäimellä, käynnistä se uudelleen noin minuutin kuluttua ja aseta
ohjelma.
• Pistoke ei ole kunnolla työnnetty sähköpistorasiaan tai vaihda sähköpistorasiaa.
• Astianpesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni.
Luukku ei sulkeudu
• Tarkista, että korit on työnnetty kunnolla pohjaan saakka.
• Lukko on lauennut; työnnä luukkua voimakkaasti kunnes kuulet napsahduksen.
Astianpesukone ei poista
vettä.
• Pesuohjelma ei ole päättynyt vielä.
• Veden poistoletku on taittunut (katso Asennus).
• Lavuaarin poistoaukko on tukkiutunut.
• Suodatin on tukkiutunut ruuantähteistä.
• Tarkista poistoletkun korkeus.
Astianpesukone on äänekäs.
• Astiat törmäilevät toisiinsa ja suihkuvarsiin. Aseta astiat oikein ja tarkista, että suihkuvarret
pyörivät vapaasti.
• Liikaa vaahtoa: pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu konepesuun. (katso
Pesuaine ja Astianpesukoneen käyttö). Älä esipese astioita käsin.
Astioihin ja laseihin on
jäänyt kalkkijäämiä tai ohut
valkoinen päällyskerros.
• Puuttuu elvytyssuola.
• Ei ole suoritettu veden kovuuden asetusta; lisää arvoja. (katso Elvytyssuola ja
huuhtelukirkaste).
• Suolan ja huuhtelukirkasteen säiliön korkki ei ole kunnolla kiinni.
• Huuhtelukirkaste on loppunut tai annostelu on riittämätön.
Astioissa ja laseissa on
sinertäviä juovia tai läikkiä.
• Huuhtelukirkasteen annostelu on liiallista.
Astiat eivät ole kuivia.
• On valittu ohjelma ilman kuivausta.
• Huuhtelukirkaste on loppunut. (katso Elvytyssuola ja huuhtelukirkaste).
• Huuhtelukirkasteen säätö ei ole sopiva.
• Astiat on valmistettu tarttumattomasta materiaalista tai muovista; vesipisaroiden läsnäolo on
normaalia.
Astiat eivät ole puhtaita.
• Astioita ei ole asetettu oikein.
• Suihkuvarret eivät ole vapaita pyörimään, koska ne ovat astioiden lukitsemina.
• Pesuohjelma on liian kevyt (katso Ohjelmat).
• Liikaa vaahtoa: pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu konepesuun. (katso
Pesuaine ja Astianpesukoneen käyttö).
• Huuhteluaineen korkkia ei ole suljettu kunnolla.
• Suodatin on likainen tai tukkeutunut (katso Huolto ja hoito).
• Puuttuu elvytyssuola (katso Elvytyssuola ja huuhtelukirkaste).
• Varmista, että lautasten korkeus on sopiva korkin säädön kanssa.
• Suutinvarsien aukot ovat tukkeutuneet. (katso Huolto ja hoito).
Astianpesukoneeseen ei tule
vettä
• Vesijohtoverkossa ei ole vettä tai hana on kiinni.
• Veden syöttöletku on taittunut (katso Asennus).
• Suodattimet ovat tukkeutuneet; ne on ehdottomasti puhdistettava. (katso Huolto ja hoito).
on lukkiutunut vilkkuvien merkkiva- • Tyhjennys on tukkeutunut; se on ehdottomasti puhdistettava.
lojen kanssa
• Tarkistus- ja puhdistustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen, sammuta astianpesukone ja kytke
se päälle sekä käynnistä uusi pesuohjelma.
• Jos ongelma jatkuu, sulje vesihana, irrota pistoke ja ota yhteys huoltopalveluun.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
67
195116177.02 - NC
09/2014 jk - Xerox Fabriano
FI
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.indesit.com
68
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement