návod k použití návod na použitie instrukcja obsługi instruction

návod k použití návod na použitie instrukcja obsługi instruction
TO 307SS
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NAVODILA ZA UPORABO
Topinkovač / Hriankovač / Toster
Toaster / Тостер / Kenyérpirító / Opekač kruha
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním
listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře
uschovejte.
Bezpečnostní pokyny
• Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici
napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá
příslušným normám.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu
prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
• Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru
a před montáží, demontáží nebo čištěním.
• Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné
situace.
• Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně nebo upadl na zem a poškodil
se, poškodil se a je netěsný. V takových případech zaneste spotřebič
do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
• Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a pro stanovené účely. Tento spotřebič
není určen pro komerční použití.
• Nikdy neponořujte spotřebič do vody (ani částečně). Nepoužívejte přístroj v případě, že máte
vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
• Spotřebič nesmí pracovat v blízkosti tepelných zdrojů (např. kamen, el./plynového sporáku,
vařiče, horkovzdušné trouby, grilu).
• Nedovolte, aby se kabel nebo samotný přístroj dotýkal horkého povrchu a ujistěte se, že je
umístěn takovým způsobem, aby nemohl být nechtěně převrácen potažením za kabel.
• Před čistěním nebo uložením ponechejte spotřebič úplně vychladnout.
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje
nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
• Pokud spotřebič spadl anebo je poškozen, nepoužívejte ho. Zaneste ho do autorizovaného
servisu na kontrolu a opravu.
• Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
• Před zapnutím se ujistěte, zda nejsou plátky chleba zaklíněny v otvorech. Pokud k tomu dojde,
nejprve odpojte přístroj a pak vyjměte zaklíněny plátek chleba.
• V případě, že dojde ke vzplanutí chleba, přístroj bude velmi horký. V takové chvíli se jej
nedotýkejte.
• Vezměte na vědomí, že vnější kryt přístroje je při užívání velmi horký, zvláště v okolí opékacích
otvorů. Dejte pozor na popálení. Pro ovládání používejte pouze ovládací knoflík, páčku a
tlačítko.
• Do opékacích otvorů nedávejte prsty nebo kovové předměty, například nože nebo vidličky.
• Přístroj používejte pouze, pokud je umístěn ve vodorovné poloze na vhodném povrchu.
CZ - 2
CZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neopékejte chleba zabalený v alobalu.
Při provozu nezakrývejte opékací otvory.
Před čištěním a prováděním přístroj odpojte ze zásuvky.
Nesprávné používání nebo oprava může vést k riziku nebezpečí. V případě nesprávného
použití, ovládání nebo opravy nepřebírá výrobce žádnou záruku za možné poškození.
Přístroj je konstruován pouze pro vnitřní použití, nikoliv venku.
Při použití nestavte přístroj do blízkosti stěn, závěsů a jiných hořlavých materiálů.
Do přístroje nevkládejte nic jiného než chleba k opékání.
Nepoužívejte přístroj dlouhou dobu bez vloženého chleba.
Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavého materiálu nebo pod ním.
Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového
CZ
ovládání.
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
Popis
SKovládacích prvků
P1 Ovladač nastavení úrovně opečení. Nastavení vyššího čísla vede k silnějšímu opečení
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
P2 Tlačítko zastavení CANCEL. Stisknutím se zastaví opékání
GB
P3 Zvedací
páčka, stlačením se spustí opékání
P4 Tlačítko rozmrazování
DEFROST
WARNING: HOT
SURFACE
P5 Tlačítko ohřívání REHEAT
H
P6 Zásuvka na drobky
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
PL
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
D
RU
LT
UA
SLO
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
CZ - 3
Pokyny k použití
Před prvním použitím
Před prvním použitím doporučujeme ponechat přístroj zapnutý bez vloženého chleba s ovladačem
nastavení úrovně opečení nastaveným do polohy 7 a stlačenou páčkou P3 pro odstranění
ochranné vrstvy na topných elementech. Při tomto zapnutí můžete cícit zápach a z přístroje může
unikat kouř. To je normální. Doporučujeme zajistit dobré větrání. Po prvním zahřátí ponechejte
přístroj před dalším použitím přirozeně vychladnout.
Volba úrovně opečení
Stupně Opečení
1-2 Velmi jemné opečení nebo ohřátí
3
Mírné opečení
4-5
Středně silné opečení
6-7
Silné opečení nebo opékání zmraženého toustového chleba.
Ohřev toustů
• Zapojte spotřebič do elektrické sítě a vložte připravený chleba do otvoru na chléb.
• Nastavte 7 - místní časový spínač do některé polohy vzhledem k tomu, že:
1 = minimální úroveň;
7 = maximální úroveň.
• Dejte dolů páčku P3, tímto se automaticky zapne ohřev.
• Po ukončení opékání se přístroj automaticky vypne a zvedne opečený chléb. Zvedací páčka
se vrátí do základní polohy.
Ohřívání
• Pokud je to nutno, ochladlé tousty se dájí ohřát.
• Vložte tousty, dejte dolů zvedací páčku P3 a stiskněte REHEAT tlačítko. Při tom se rozsvítí
příslušný světelný ukazatel.
• V tomto režimu se dá opékat tousty bez jejich spálení.
Rozmrazení
Je-li třeba opéci zmražený chléb, stiskněte DEFROST tlačítko: prodlouží to dobu přípravy a
rozsvítí se při tom příslusný světelný ukazatel.
Funkce zastavení
Opékání se dá zastavit kdykoliv stisknutím tlačítka CANCEL, při tom se páčka zvedne.
Pokud spotřebič již nebudete používat, odpojte jej z elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
Upozornění:
Přístroj nelze současně používat k opékání chleba a k rozpékání pečiva (briošek, rohlíků apod.)
na rozpékacím nástavci.
Čištění a údržba
Jak odstraníte drobky z opékače topinek:
Před čištěním přístroj vypněte, odpojte ze zásuvky a ponechejte vychladnout. Z opékacích otvorů
a mřížek při nenakloněném přístroji odstraňte drobky. Pak vysuňte zásuvku na drobky, odstraňte
drobky a zásuvku nasaďte do přístroje zpět.
Čištění vnějšího povrchu:
Vnější povrch přístroje opatrně vyčistěte vlhkou a měkkou látkou, a pak suchou látkou vytřete do
sucha. Nikdy nepoužívejte drátěnky, kovové předměty, hrubé látky nebo silné čistící prostředky,
protože mohou poškodit povrch přístroje.
CZ - 4
CZ
Odstraňování poruch
Přístroj nefunguje
- Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce elektrické napětí. Pro kontrolu můžete použít jiný elektrický spotřebič.
- Zkontrolujte, není-li poškozen přívodní kabel.
Technická specifikace
-- 2-plátkový
-- Nerezové provedení
-- Plynule nastavitelný stupeň opékání
-- Automatické vypínání
-- Funkce rozmrazování, funkce ohřívání, funkce stop
-- Světelné kontrolky provozu
-- Nástavec na rozpékání pečiva
-- Zásuvka na drobky
-- Barva nerez mat
-- Napájení: 230V ~ 50 Hz; Příkon: 900 W
-- Rozměry: 27,5 x 18 x 17 cm; Hmotnost: 1,44 kg
-Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM.
VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3
materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s
výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti
odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě
zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V
Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru
vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete
předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem
nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto
důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního
odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce,
na obecním úřadě nebo na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma
odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě
a na webu www.ecobat.cz. Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému Elektrowin
a.s. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií
a akumulátorů).
Výrobce: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky, Zlín
CZ - 5
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja
do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným
listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre
uschovajte.
Bezpečnostné pokyny
• Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici
napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá
příslušným normám.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a
osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo
boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom
a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom
nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
• Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a
pred montážou, demontážou alebo čistením.
• Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie.
• Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo
vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa, poškodil
sa alebo nefunguje tesnenie. V takých prípadoch ho odneste do
špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu
funkčnosť.
• Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a pre stanovené účely. Tento spotrebič nieje
určený na komerčné použitie.
• Nikdy neponárajte spotrebic do vody (ani čiastočne). Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte
vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.
• Spotrebič nesmie pracovať v blízkosti tepelných zdrojov (napr. pec, el./plynový sporák, varič,
teplovzdušná rúra, gril).
• Nedovoľte, aby sa kábel alebo samotný prístroj dotýkal horúceho povrchu a uistite sa, že je
umiestený takým spôsobom, aby nemohol byť nechtiac prevrátený potiahnutím za kábel.
• Pred čistením alebo uložením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
• Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje
nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky.
• Pokiaľ spotrebič spadl alebo je poškodený, nepoužívajte ho. Zaneste ho do autorizovaného
servisu.
• Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, než pre ktorý je určený a popísaný v tomto
návode!
• Pred zapnutím sa uistite, či nie sú plátky chleba zaklinené v otvoroch. Pokiaľ k tomu dôjde,
najprv odpojte prístroj a potom vyberte zaklinený plátok chleba.
• Vezmite na vedomie, že vnútorný kryt prístroja je pri užívaní veľmi horúci, zvlášť v okolí
opekacích otvorov. Dajte pozor na popálenie. Pre ovládanie používajte iba ovládací páčku a
tlačítka.
• Do opekacích otvorov nedávajte prsty alebo kovové predmety, napríklad nože alebo vidličky.
SK - 6
SK
•
•
•
•
•
Prístroj používajte iba, pokiaľ je umiestený vo vodorovnej polohe na vhodnom povrchu.
Neopekajte chleba zabalený v alobale.
Pri prevádzke nezakrývajte opekacie otvory.
Pred čistením prístroj odpojte zo zásuvky.
Nesprávne používanie alebo oprava môže viesť k riziku nebezpečia. V prípade nesprávneho
použitia, ovládania alebo opravy nepreberá výrobca žiadnu záruku za možné poškodenie.
CZ
• Prístroj je konštruovaný iba pre vnútorné použitie, nie na použitie vonku.
• Pri použití nestavajte prístroj do blízkosti stien, závesov a iných horĽavých materiálov.
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
• Nepoužívajte
prístroj dlhú dobu bez vloženého chleba.
• Prístroj nepoužívajte v blízkosti horľavého materiálu alebo pod ním.
• Spotrebič nie je určený pre činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo
SKdiaľkového ovládania.
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
GB
Popis
ovládacích prvkov
P1. OvládačWARNING:
nastavenie
úrovne opečenia. Nastavenie vyššieho čísla vedie k silnejšiemu HOT SURFACE
opečeniu
P2. Tlačítko zastavenia CANCEL. Stlačením sa zastaví opekanie
H
P3. Zdvíhacia páčka, stlačením sa spustí opekanie
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
P4
Tlačítko rozmrazovania DEFROST
P5
PL Tlačítko ohrievania REHEAT
P6
Zásuvka na omrvinky
D
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
RU
LT
UA
SLO
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
SK - 7
Pokyny na použitie
Skôr než začnete
Pred prvým použitím doporučujeme ponechať prístroj zapnutý bez vloženého chleba s ovládacím
knoflíkom nastaveným do polohy 7 a stlačenou páčkou pre odstránenie ochrannej vrstvy na
tepelných elementoch. Pri tomto zapnutí môžete cítiť zápach a z prístroja môže unikať dym. To
je normálne. Doporučujeme zaistiť dobré vetranie. Po prvom zahriatí ponechajte prístroj pred
ďalším použitím prirodzene vychladnúť.
Voľba úrovne opečenia
Stupne opečenia
1-2 veľmi jemné opečenie alebo ohriatie
3 jemné opečenie
4-5 stredne silné opečenie
6-7 silné opečenie alebo opekanie mrazeného chleba.
Ohrievanie toastov
• Zapojte spotřebič do elektrickej siete a vložte pripravený chleba do otvoru na chlieb.
• Nastavte 7 - miestny časový spínač do niekterej polohy vzhľadom k tomu, že:
1 = minimálna úroveň;
7 = maximálna úroveň.
• Dajte dole páčku P3, týmto sa automaticky zapne ohrievanie.
• Po ukončení opekania sa prístroj automaticky vypne a zdvihne opečený chlieb. Zdvíhacia
páčka sa vráti do základnej polohy.
Ohrievanie
• Pokiaľ je to nutné, vychladnuté toasty sa dajú ohriať.
• Vložte toasty, dajte dole zdvíhaciu páčku P3 a stlačte REHEAT tlačidlo. Pri tom sa rozsvieti
príslušný svetelný ukazovateľ.
• V tomto režime se dajú opekať toasty bez ich spálenia.
Rozmrazenie
Ak je treba opiecť zmrazený chlieb, stlačte DEFROST tlačidlo: predĺži to dobu prípravy a rozsvieti
sa pri tom príslusný svetelný ukazovateľ.
Funkcia zastavenia
Opekanie sa dá zastaviť kedykoľvek stlačením tlačidla CANCEL, pri tom se páčka zdvihne.
Po použití nechajte prístroj vychladnúť a vypnite ho z elektrickej siete.
Upozornenie:
Prístroj nie je možné používať simultánne na opekanie hrianok a na zohrievanie rožkov, žemlí.
Čistenie a údržba
Jak odstrániť omrvinky z opekača hrianok:
Pred čistením prístroj vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
Z opekacích otvorov a mriežok pri nenaklonenom prístroji odstráňte omrvinky. Potom vysuňte
zásuvku, vyčistite ju a zasuňte späť do prístroja.
Čistenie vonkajšieho povrchu:
Vonkajší povrch prístroja opatrne vyčistite vlhkou a mäkkou látkou, a potom suchou látkou vytrite
do sucha. Nikdy nepoužívajte drátenky, hrubé látky alebo iné žieravé prostriedky, pretože môžu
poškodiť povrch prístroja.
SK - 8
SK
Odstraňovanie porúch
Prístroj nefunguje
- Skontrolujte pevné usadenie prívodného káblu.
- Skontrolujte či je v zásuvke elektrického napätia. Pro kontrolu môžete použiť iný elektrický
spotrebič.
- Skontrolujte či nieje poškodený prívodný kábel.
Technická špecifikácie
------
2-plátkový
Nerezové prevedenie
Plynulo nastaviteľný stupeň opekania
Automatické vypínanie
Funkcia rozmrazovania, funkcia ohrievania,
funkcia stop
-- Sveteľné kontrolky prevádzky
--------
Nástavec na rozpekanie
Zásuvka na omrvinky
Barba: nerez mat
Napätie: 230V ~ 50 Hz
Príkon: 900 W
Rozmery: 27,5 x 18 x 17 cm
Hmotnosť: 1,44 kg
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli,
ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, žes
výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení
životnostiodovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a
batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného
odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku,
môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto
výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane
prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie /
akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho
predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk. Informácie o tom, kde môžete
bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na obecnom
úrade a na webe www.sewa.sk. Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému
ENVIDOM (pre recykláciu elektrozariadení) au kolektívneho systému SEWA, a.s. (pre recykláciu
batérií a akumulátorov).
Výrobca: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3
SK - 9
Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed wprowadzeniem tego
urządzenia do eksploatacji bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję obsługi i wraz z kartą gwarancyjną,
paragonem fiskalnym (asygnatą) dobrze schowaj.
Instrukcje bezpieczeństwa
• Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w Twoim
gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo
uziemionego gniazda według!
• Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego
korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego
używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom.
Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom
zabroniona.
• Nie należy pozostawiać bez nadzoru żelazka podłączonego do sieci
elektrycznej!
• Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być
wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub osobę
kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania niebezpiecznej
sytuacji.
• Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód, wtyczka
lub urządzenie nie działa prawidłowo, upadło na ziemię i posiada
widoczne oznaki uszkodzenia, posiada widoczne oznaki uszkodzenia
lub jest nieszczelne. W takich przypadkach, zanieś urządzenie do
autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia funkcji bezpieczeństwa i
prawidłowego działania.
• Urządzenie odbiorcze jest przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych i do
określonych celów. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użycia komercyjnego.
• W wypadku, że muszą Państwo opuścić miejsce pracy, zawsze należy wyłączyć urządzenie,
tzn. wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy nie za kabel).
• Nigdy nie zanurzać urządzenia do wody (ani częściowo). Nie używać urządzenia w wypadku,
kiedy mają Państwo wilgotne ręce. Jeżeli dojdzie do nawilżenia lub namoczenia urządzenia,
natychmiast wyłączyć wtyczkę z gniazdka.
• Urządzenie nie może pracować w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, el./gazowej płyt kuchennych,
kuchenki, piekarnika, grillu).
• Przed czyszczeniem lub ułożeniem pozostawić urządzenie zupełnie wystygnąć.
• Regularnie kontrolować urządzenie i kabel doprowadzający z punktu widzenia uszkodzenia.
Jeżeli urządzenie wykazuje jakąś usterkę, nie wprowadzać go do eksploatacji. Aby eliminować
ryzyka, uszkodzony kabel doprowadzający zastąpić kablem z jednakowymi wartościami i to
tylko przez autoryzowany serwis.
• Nie naprawiać urządzenia własnymi siłami, lecz wyszukać autoryzowany serwis.
• Urządzenia nigdy nie używać do innego celu, niż do tego, do którego został przeznaczony i
opisanym w niniejszej instrukcji!
• Przed włączeniem upewnić się, czy nie są plasterki chleba uchwycone w otworach. Jeżeli do
tego dojdzie, najpierw wyłączyć urządzenie a potem wyjąć uchwycony plasterek chleba.
PL - 10
CZ
PL
POVRCH
• W wypadku,UPOZORNĚNÍ:
że dojdzie HORKÝ
do zapalenia
się chleba, urządzenie będzie bardzo gorące. W takiej
chwili nie dotykać go.
• Prosimy, by Państwo brali pod uwagę, że zewnętrzna osłona urządzenia jest podczas używania
SKbardzo gorąca, zwłaszcza w okolicach otworów do opiekania. Uważać na oparzenia! Dla
sterowania używać tylko przycisk sterowania, dźwigienkę i przycisk.
• Do otworówUPOZORNENIE:
do opiekaniaHORÚCI
nie wkładać
palców lub przedmiotów metalowych, na przykład noży
POVRCH
lub widelce.
• Urządzenie używać tylko, jeżeli jest w pozycji poziomej na odpowiedniej powierzchni.
•GBNie piec chleba zapakowanego w folii aluminiowej.
• Podczas eksploatacji nie zakrywać otworów do opiekania.
• Przed czyszczeniem i przeprowadzaniem wyłączyć urządzenie z gniazdka.
HOT
SURFACE
• Nie właściweWARNING:
używanie
lub
naprawa może prowadzić do ryzyka niebezpieczeństwa. W wypadku
niewłaściwego użycia, sterowania lub naprawy producent nie przebiera żadnej gwarancji za
możliwe uszkodzenie.
•H Urządzenie zostało skonstruowane tylko dla użycia wewnętrznego, nie na zewnątrz.
• Przy używaniu nie ustawiać urządzenia w pobliżu ścian, firanek i innych materiałów łatwopalnych.
• Do urządzenia nie wkładać nic innego niż chleb do opiekania.
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
• Nie używać urządzenia przez dłuższy okres czasu bez włożonego chleba.
• Nie używać w bezpośredniej bliskości łatwopalnych materiałów, nie ustawiać pod łatwopalnym
materiałem.
•PLUrządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą timera ani pilota.
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
Opis pierwiastków sterujących
D
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
Urządzenie
sterownicze
nastawienia
poziomu opiekania.
Ustawienie
wyższej
ДОПОЛНЕНИЕ
К РУКОВОДСТВУ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ETA 3109,
3119
prowadzi
do silniejszego
opieczenia
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
PRIEDAS
ETA
3109, 3119 zatrzyma się opiekanie
Przycisk zatrzymania CANCEL. Przez
naciśnięcie
PASTABA:
KARŠTAS
PAVIRŠIUS
Dźwigienka podnoszenia, przez przycisk zostanie uruchomione opiekanie
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
Przycisk
rozmrażania DEFROST
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
P1
RU LT P2
P3 UA
P4 P5
ogrzewania
REHEAT
SLO Przycisk
OPOZORILO:
VROČA POVRŠINA
P6 Szuflada na kruszynki PL - 11
liczby Instrukcje używania
Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem polecamy, by urządzenie zostało włączone bez włożonego chleba
z urządzeniem sterowniczym poziomu opieczenia ustawionym do pozycji 7 i naciśniętą
dźwigienką P3 do usunięcia warstwy ochronnej na elementach cieplnych. Przy tym włączeniu
można czuć odór a z urządzenia może unikać kurz. To jest normalne zjawisko. Polecamy
zapewnić dobre odpowietrzanie. Po pierwszym zagrzaniu pozostawić urządzenie naturalnie
wystygnąć przed dalszym użyciem.
Wybór poziomu opiekania
Stopnie Opiekanie
1-2 Jeżeli chcą Państwo uzyskać delikatnie chrupiący chleb lub chleb tylko łagodnie ogrzać,
3
Jeżeli chcą Państwo tosty łagodnie opiec
4-5
Jeżeli chcą Państwo tosty opiec więcej
6-7
Jeżeli lubią Państwo dobrze wypieczone tosty lub jeżeli rozpiekają zmrożony chleb tostowy.
Ogrzewanie tostów
Urządzenie włączyć do sieci elektrycznej i włożyć przygotowany chleb do otworu na chleb.
Ustawić 7 - miejscowy wyłącznik czasowy do którejś z pozycji, z uwagi na:
1 = minimalny poziom;
7 = maksymalny poziom.
• Ułożyć dźwigienkę w dół P3, przez to automatycznie włączy się ogrzewanie a czujnik eksploatacji
rozświeci się.
• Po zakończeniu opiekania, urządzenie wyłączy się automatycznie i podniesie opieczony chleb.
Dźwigienka podnosząca wróci się do pozycji podstawowej.
Ogrzewanie
Jeżeli jest to konieczne, wystygłe tosty dadzą się ogrzać.
Włożyć tosty, ułożyć dźwigienkę P3w dół i nacisnąć przycisk REHEAT.
W tym trybie można opiekać tosty bez ich spalenia.
Rozmrożenie
Jeżeli trzeba opiekać zamrożony chleb, nacisnąć przycisk DEFROST: to przedłuży czas
przygotowania i przy tym rozświeci się odpowiedni wskaźnik świetlny.
Funkcja zatrzymania
Opiekanie można zatrzymać kiedykolwiek przez naciśnięcie przycisku CANCEL, przy tym
dźwigienka podniesie się.
Jeżeli nie będą Państwo używać urządzenia, wyłączyć go z sieci elektrycznej i pozostawić go
wystygnąć.
Czyszczenie i konserwacja
Jak usunąć kruszynki z opiekacza tostów (grzanek):
Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyłączyć z gniazdka i pozostawić wystygnąć.
Z otworów do opiekania i kratek przy nie wychylonym urządzeniu usunąć kruszynki. Potem
wysunąć szufladę na kruszynki, usunąć kruszynki i szufladę nasadzić z powrotem do urządzenia
Czyszczenie zewnętrznej powierzchni:
Zewnętrzną powierzchnię urządzenia ostrożnie wyczyścić wilgotną i miękką ściereczką a potem
wytrzeć suchą ściereczką do sucha. Nigdy nie używać druciaków, przedmiotów stalowych, grubych
łatek lub silnych środków czyszczących, dlatego, że mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
PL - 12
PL
Specyfikacja techniczna
------
2-płytkowy
Stal nierdzewna
Płynnie nastawialny stopień opiekania
Automatyczne wyłączanie
Funkcje rozmrażania, funkcje ogrzewania,
funkcje stop
-- Świetlne czujniki eksploatacji
-- Ruszt do opiekania pieczywa
-------
Szuflada na kruszynki
Kolor: srebrny
Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy: 900 W
Rozmiary: 27,5 x 18 x 17 cm
Waga: 1,44 kg
Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ
Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU
NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.
NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU
AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie
na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera
materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby
Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi,
wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego / elektronicznego oraz utylizacja baterii i
akumulatorów
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu
oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.
Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia
prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze,
gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja
Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się
miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
i akumulatorów.
Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym
negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w
wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi
bateriami i akumulatorami.
Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać
starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami
domowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować
się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem,
w którym został produkt kupiony.
Producent: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Republika Czeska
Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland
PL - 13
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the
warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
Safety Instructions
• Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket. The
power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket
according.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
• Before cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect
it from the mains by pulling the power cord from the power socket!
• Do not leave the appliance plugged in power supply without
supervision!
• If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced
by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified
person so as to prevent dangerous situations.
• Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it does
not work properly, if it fell down and was damaged and it is leaking. In
this case take the appliance to a special service to check its safety and
proper function.
• The appliance is for household use only and must be used only for the purpose it was designed
for. Not for commercial use.
• Do not submerge the appliance or the heating plate in to the water (not even partially). Do not
use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
• Do not place the appliance in close range of heat sorces such as grills, fireplaces, gas/electric
owens, burners, hotair owens etc.
• To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable
is hanging low and that children do not have access to the appliance.
• Let the appliance cool down completely before cleaning or storing.
• Do not operate the appliance if it has been dropped or damaged. Take it to an authorized
service center for examination and repair.
• Use the device only for the intended purpose.
• Before switching on, ensure the slices of bread do not get jammed in the toaster slots. However,
if this happens, unplug the appliance first and then take out the jammed bread slice.
• Note the housing of the toaster will become very hot when using, especially in the area of the
toaster slots. Please be careful not to be burned. Please only use the control knob, lever and
button for operation.
• Do not insert your fingers or metal objects like knives or forks into the bread slots.
• Only use the appliance when it is horizontally placed on a suitable surface.
• Do not toast the bread with wrapped aluminum foil.
• Do not cover the bread slots while in operation.
• Unplug the appliance before cleaning and maintaining.
ENG - 14
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
ENG
•SKImproper use or repair may cause a risk of danger. In case of misuse or incorrect handling or
repair, no liability will be taken for possible damages.
• The appliance is only designed for indoors using, not for outdoors using.
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
• Keep the appliance away from wall, curtain and other combustible material during use.
• Don’t place anything on the appliance besides baking bread.
• Do not use near flammable materials or under this materias.
•GBDo nott operate through the external timer or remote control.
WARNING: HOT SURFACE
Description of the controls
H
P1 Timer set browning control. Bigger number for darker browning
P2
CANCEL button .Push to stop heating
P3
PL Sliding lever. Push down to start working
P4
DEFROZE
button
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
P5
REHEAT button
D P6
ERGÄNZUNG
Crumb
TrayZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119
RU
LT
UA
SLO
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
Instructions for Use
Before you start:
Before first use it is suggested having the appliance without bread operated with the control
knob set to grade 7 and the lever in down position to remove the heating element protection
finish. At this time, the appliance will smoke. This is normal. It is recommended to have a good
ventilation of air. After the first heating, let it cool down naturally before being used again.
Selecting the browning level
Grades
Browning level
1-2 Very lightly toasted or to warm,
3 Lightly toasted,
4-5 Well toasted,
6-7
Very well toasted or for frozen bread.
ENG - 15
Make toast
• Plug the toaster to the power supply and place 1 or 2 slices of bread into the bread slots of the
appliance.
• Adjust the 7 - setting timer to a desired level:
1 = minimum level;
7 = maximum level.
• Press down the sliding lever P3, the toaster will start running automatically.
• Bread slices will be ejected out and the appliance will shut down automatically when toasting
is finished.
REHEAT FUNCTION
You can use reheat facility if ready toasts got cold.
Insert toast into the toaster and pull down the sliding lever. Press the reheat function button. The
indicator will light up.
The cold toast can be reheated in short time without over browning.
DEFROST FUNCTION
Press defrost function button DEFROST to prolong cooking time of frozen bread, thus the indicator
light should light up.
CANCEL BUTTON
Toasting can be reset anytime during toasting by pressing CANCEL button.
After use, leave the toaster to cool and then unplug.
Precautions :
You should not use the toaster to toast slices of bread and warm buns/croissants at the same time
Cleaning and Maintenance
Before cleaning, switch off and unplug the appliance and have it cool down.
Clean away crumbs from toaster:
Remove the crumbs from the browning slots and grids with the appliance not tilted. Then, slide
out the tray, clean it and put it again into the appliance.
Outside cleaning:
Clean the outside of the appliance gently with a damp and soft cloth, and then wipe it with a dry
cloth. Never use steel wire, abrasive cloth or other caustic cleaning agents, as they will damage
the finish of the appliance.
Troubleshooting
The device is not working
• Check that the mains connection cable is firmly plugged in.
• Check the right function of outlet. Test outlet with other electrical appliances.
• Check the supply cord to ensure no damaged is evident.
ENG - 16
ENG
Technical specifications
--------------
2-slice toaster
Stainless steel design
Countinously adjustable thermostat
Automatic switch-off function
Defrost, reheat, stop function
Indicator lights
Bun warmer
Drawer for crumbs
Color: stainless steel brushed
Power drain: 900 W
Power supply: 230 V ~ 50 Hz
Size: 27,5 x 18 x 17 cm
Weight: 1,44 kg
We reserve the right to change technical specifications.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury
of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision.
There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal
to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product
packing means that the product must not be disposed as household waste. When
the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence
of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials
contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical
appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where
it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority,
at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries
and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
ENG - 17
Благодаря за покупката на този продукт. Моля, преди да ползвате уреда, прочетете
инструкциите за ползване внимателно и ги пазете заедно с гаранцията, касовата бележка
и, по възможност, кутията с вътрешните опаковки.
Инструкции за Безопасност
• Преди първото включване в контакта, проверете дали волтажа сьвпада с класификацията
вьрху етикета на уреда.
• Уредът е предназначен изцяло за домашно ползване и за посочената му цел. Този уред
не се ползва за търговски цели.
• Не ползвайте машината без наблюдение. Ако трябва да напуснете работното пространство,
винаги изключвайте машината или изваждайте щепсела от контакта (издьрпайте щепсела,
а не кабела).
• Като го почиствате или прибирате, изключете уреда и винаги издьрпвайте щепсела от
контакта (издьрпайте щепсела, а не кабела).
• Не потапяйте (дори и частично) уреда или нагревателната му плоча във вода. Не ползвайте
уреда с влажни ръце. Ако уредът е навлажнен или мокър, изключете го веднага.
• Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина като например грилове, скари,
камини, газови/електрически котлони, горелки, фурни с горещ въздух и др.
• За да предпазите децата от опасности, свьрзани с електрически уреди, уверете се, че
кабелът виси ниско и, че децата нямат достьп до уреда.
• Уредът не е предназначен за ползване от деца или от хора, които, за да могат безопасно
да ползват уреда, се нуждаят от наблюдение и помощ, поради ограничение в техните
физически, сетивни или умствени способности.
• Децата трябва да се съблюдават, за да се подсигури, че не си играят с уреда.
• Изчакайте уреда да се охлади изцяло преди да го почистите или приберете.
• Проверявайте редовно уреда и кабела за повреди. Не ползвайте уреда, ако е повреден.
За да се избегне излагането на опасност, подмяната на дефектен кабел се извьршва
само при квалифициран техник, и то само с кабел от сьщия вид.
• Не ползвайте уреда, ако е бил изпускан или повреден. Занесете го на одобрен сервиз за
проверка или поправка.
• Никога не разглобявайте продукта; неправилното сглобяване може да доведе до
увеличена опасност от електрически удар при ползването на тостера1. Всички поправки
трябва да се извършват само от одобрен сервиз.
• Ползвайте уреда само за предназначената му цел.
• Преди да го пуснете, уверете се, че в отворите на тостера няма заклещени филийки
хляб. Ако това се случи при ползване, изключете уреда от контакта и, по-късно, извадете
заклещените филийки.
• Имайте впредвид, че при ползване корпусът на тостера се нагрява изключително много,
особено около отворите за филийките. Внимавайте да не се изгорите. При ползване
докосвайте само контролното копче, ръчка и бутон.
• Не пъхайте пръстите си или метални предмети като например ножове или вилици в
отворите за филийките.
• Ползвайте уреда, само когато е поставен хоризонтално върху подходяща повърхност.
• Не печете хляба, увит в алуминиево фолио.
• По време на ползване не покривайте отворите за филийките.
• Изключете уреда от контакта преди почистване или поддръжка.
• Неправилно ползване или ремонт може да доведат до опасност. В случай на неправилна
употреба, работа с уреда или поправка, не се носи отговорност за евентуални наранявания
и повреди.
• Уредът е пригоден за ползване на закрито, не на открито.
• По време на ползване дръжте уреда надалеч от стена, перде и друг запалим материал.
• Не поставяйте нищо върху уреда освен хляб за печене.
BG - 18
BG
Описание на Бутоните
P1 Таймер за регулация на изпичането. За повече изпичане, ползвайте по-голяма
цифра.
P2
CANCEL: Бутон за отмяна. Натиснете, за да прекратите нагряването.
P3 Плъзгаща се ръчка. Натиснете надолу, за да започне да работи.
P4
DEFROST Бутон за размразяване.
P5
REHEAT Бутон за
претопляне.
P6 Табличка за трохите.
Инструкции за Ползване
Преди да започнете:
Преди да ползвате
тостера за пръв път, със
цел отстраняване на
повърхностния слой от
покритието за топлинно
предпазване на уреда -на няколко пъти и, без да
поставяте хляб вътре, пуснете тостера със завъртян на ниво 7 таймер за регулация на
изпичането (Р1) и плъзгащата се ръчка (Р3), натисната до долу. Уредът ще запуши. Това е
нормално. Препоръчва се добро проветряване. След първото загряване, оставете уреда
добре да изстине преди повторно ползване.
Избор на нивото на изпичане:
Категория Ниво на изпичане
1-2 Съвсем леко изпечен, или за затопляне
3 Леко изпечен
4-5 Добре изпечен
6-7
Много добре изпечен или за замразен хляб.
Изпичане на филийка:
• Plug the toaster to the power supply and place 1 or 2 slices of bread into the bread slots of the
appliance.
• Настройте таймера на желаното ниво (от общо 7):
минимално ниво: 1;
максимално ниво: 7.
• Натиснете плъзгащата се ръчка (Р3) до долу и тостерът се пуска автоматично.
• Веднага щом приключи изпичането им, филийките хляб ще се извадят и уредът ще се
изключи автоматично.
BG - 19
ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕТОПЛЯНЕ (REHEAT)
Ако изпечените филийки са изстинали, ползвайте функцията за претопляне.
Поставете печената филийка в тостера и натиснете плъзгащата се ръчка (Р3) до долу.
Натиснете бутона на функцията за претопляне. Индикаторът ще светне.
Студената печена филийка ще се претопли бързо и без препичане.
ФУНКЦИЯ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ (DEFROST)
Натиснете бутона на функцията за размразяване, за да удължите времето за топлене на
замразен хляб, като индикаторналата лампичка светва.
БУТОН ЗА ОТМЯНА (CANCEL)
Печенето на филийки може да се прекрати по всяко време с натискането на бутона за
отмяна. След ползване, оставете тостера да се охлади и извадете от контакта.
Внимание:
Не трябва да ползвате тостера едновременно за печене на филийки хляб и за затопляне
на питки/кроасани.
Почистване и Поддрьжка
Преди почистване, изключете уреда, извадете кабела от контакта и изчакайте тостера да
изстине.
Отстраняване на трохи от тостера:
Без да накланяте уреда, махнете трохите от отворите за печене и от решетките. След това
издърпайте табличката за трохи, почистете я и я поставете отново в уреда.
Външно почистване:
Почистете уреда отвън внимателно с мек, влажен парцал, след което подсушете със сух
парцал. Никога не ползвайте тел, изстъргващ парцал или други разяждащи почистващи
препарати, тъй като те ще повредят покритието на уреда.
Отстраняване на Неизправности
Уредьт не работи
• Уверете се, че електрическият кабел е включен стабилно.
• Уверете се, че електрическият контакт работи. Проверете контакта с други електрически
уреди.
• Уверете се, че електрическият кабел не е повреден.
BG - 20
BG
Технически Характеристики
--------------
Тостер за две филийки
Дизайн: неръждаема стомана
Постоянно-регулиращ се термостат
Функция за автоматично самоизключване
Функции за размразяване, претопляне и спиране
Индикаторни лампички
Затопляне на питки
Табличка за трохите
Цвят – неръждаема стомана
Електрическо изразходване: 900 W
Електрическо захранване: 230 V ~ 50 Hz
Размер: 27,5 х 18 х 17 см
Тегло: 1,44 Кг
Запазваме правото да променяме техническите характеристики.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не ползвайте този продукт близо до вода, в мокри райони, за
да избегнете опасността от пожар или нараняване, причинено от електричество.
Винаги изключвайте продукта, когато не се нуждаете от него или преди да бьде
прегледан. Няма никакви части в уреда, които да може да се оправят от потребителя.
Винаги се свьрзвайте с квалифициран и одобрен сервиз. Продуктьт е под опасно напрежение.
Изхвьрляне на употребявано електрическо и електронно оборудване
Значението на символа вьрху продукта, неговите добавки или опаковане,
индикират, че този продукт няма да се счита за битов боклук. Моля изхвьрлете
този уред в подходящ за целта пункт за сьбирането за рециклиране и
преработка на електрическо и електронно оборудване. В Европейския Сьюз и
в други европейски страни има отделни пунктове за сьбирането на ползвани
електрически и електронни продукти. Като подсигурите правилното изхвьрляне
на този продукт, подпомагате предпазването от потенциално вредни и опасни
за природата и човешкото здраве вещества, които иначе може да бьдат причинени от
неправилното изхвьрляне на този продукт. Рециклирането на материали подпомага
опазването на природните ресурси. Затова моля не изхвьрляйте старите си електрически и
електронни продукти с битовия си боклук. За по-подробна информация относно
BG - 21
Kedves vásárló, köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen
olvassa el a használati útmutatót, melyet a jótállással, a fizetést igazoló pénztári bizonylattal és
lehetőség szerint a csomagolással, valamint a csomagolás belső részeivel együtt gondosan
őrizzen meg.
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
• Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik-e az Ön elektromos
dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány
szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
• A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék
működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben
ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A gyermek
ne játszon a készülékkel! A felhasználó által történő tisztítást és
karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8
évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fiatalabb gyermekek csak
a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
• Soha ne használja a készüléket, ha sérült az erőátviteli kábele vagy
a kábel villásdugója, ha hibásan működik, ha a földre ejtette és
megsérült, vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben vigye a készüléket
szakszervizbe, és ellenőriztesse le a biztonságosságát és helyes
működését.
• A bekapcsolt főzőlapot ne hagyja felügyelet nélkül. Ha el kell hagynia
a helyiséget, mindig kapcsolja ki a készüléket, ill. húzza ki a dugót a
konnektorból (ilyenkor mindig a dugót fogja meg, ne a kábelnél fogva
húzza).
• Ha a készülék erőátviteli kábele sérült, biztonsági okokból
kifolyólag a kábel cseréjét kizárólag a gyártó, annak megbízott
szerviztechnikusa, esetleg más, hasonló szakképesítéssel rendelkező
személy végezheti el.
• Ne merítse vízbe a készüléket (részben sem). Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ha a
készülék nedves vagy vizes lesz, azonnal húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
• A készülék nem használható hőforrások közelében (pl. kályha/kemence, villany-/gáztűzhely,
forralók, forrólevegős sütő, grillező).
• Ne engedje, hogy a kábel vagy a készülék forró felülettel érintkezzen, úgy helyezze el a
készüléket, hogy az ne borulhasson fel a kábel véletlen meghúzása következtében.
• Tisztítás és elpakolás előtt hagyja teljesen kihűlni.
• Ne javítsa a készüléket saját kezűleg, forduljon mielőbb szakszervizhez.
• A készüléket soha ne használja a rendeltetésétől és az útmutatóban leírtaktól eltérő célra!
• A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a nyílásokban nem rekedtek-e
kenyérszeletek. Ha igen, először húzza ki a hálózati kábelt és távolítsa el a kenyérszeleteket.
• A kenyérdarab meggyulladása esetén a készülék nagyon felforrósodik. Ilyenkor ne érintse meg
a készüléket.
• Ne feledje, hogy használatkor a készülék külseje erősen felforrósodik - főként a nyílások
közelében. Kerülje el az égési sérülést. Kizárólag a rendeltetés szerinti gombot, kart és
nyomógombot használja.
• A nyílásokba ne dugja bele az ujját vagy fémtárgyakat, pl. kést, villát.
HU - 22
HU
SK
• A készüléket csak vízszintes helyzetben, megfelelő felületen elhelyezve használja. Ne pirítson
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
alufóliába csomagolt
kenyeret.
• Használatkor ne fedje le a kenyérpirító nyílásokat.
• Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
•GBA rendeltetésszerűtől eltérő használat, ill. a nem megfelelő beavatkozás veszélyforrást jelent.
Nem megfelelő használat, kezelés vagy beavatkozás esetén a gyártó nem vállal garanciát az
esetleges meghibásodásért.
WARNING: HOT SURFACE
• A készülék kizárólag otthoni, háztartási használatra alkalmas, nem alkalmas kültéri használatra.
• Használatkor ne helyezze a készüléket falak, függönyök és egyéb gyúlékony anyagok közelébe.
• A pirítóba kizárólag pirításra alkalmas kenyeret helyezzen.
•H Ne használja a készüléket hosszú ideig kenyér nélkül (üresen).
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
PL
Vezérlőelemek
leírása
P1
Pirítási fokozat beállítása. Magasabb érték beállítása intenzívebb pirítást eredményez.
P2
Leállító gomb - CANCEL. A gomb megnyomásával a pirítás leáll.
D
P3
ERGÄNZUNG
ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG
ETA 3109, 3119
Kezelő
kar, lenyomásával
bekapcsolja a pirítást
RU
P4
LT
P5
UA
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
Kiolvasztás
- DEFROST
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119
PASTABA: KARŠTAS
PAVIRŠIUS
Újramelegítés
- REHEAT
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
P6
Morzsatálca
SLO
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
Használati utasítás
Első használat előtt
A fűtőszálon található védőréteg eltávolítása érdekében első használat előtt javasolt a készüléket
7-es fokozatra állítva, a P3 kar lenyomásával üresen bekapcsolva hagyni. A készülékből jellegzetes
szag és füst áradhat, ami nem jelent meghibásodást. Javasoljuk, hogy gondoskodjon a megfelelő
szellőztetésről. Az első használatot követően és a következő használat előtt hagyja a készüléket
HU - 23
magától kihűlni.
A pirítás fokozatának kiválasztása
Fokozatok Pirítás
1-2
Nagyon gyenge pirítás, vagy melegítés
3
Enyhe pirítás
4-5
Közepes pirítás
6-7
Intenzív pirítás vagy fagyaszott toast kenyér pirítása.
Kenyérpirítás
• Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz és helyezze az előkészített kenyeret a
nyílásba.
• Állítsa be a 7 –fokozatkapcsolót valamely pozícióba, figyelembe véve, hogy:
1 = minimális szint;
7 = maximális szint.
• Nyomja le a P3 kart, ezzel a pirítás automatikusan bekapcsol.
• A pirítás befejeztével a készülék automatikusan kikapcsol, a kényér kiemelkedik a nyílásból. A
kezelőkar alaphelyzetbe áll vissza.
Újramelegítés
• Szükség esetén a kihűlt pirított kenyér újramelegíthető.
• Helyezze be a kenyérszeleteket, nyomja le a P3 kart és nyomja meg a REHEAT gombot. A
megfelelő kijelző világítani kezd.
• A funkció segítségével a kenyér anélkül pirítható/melegíthető, hogy megégne.
Kiolvasztás
Ha fagyaszott kenyeret kíván pirítani, nyomja meg a DEFROST gombot: a megfelelő kijelző
világítani kezd. Olvasztáskor az elkészítés ideje hosszabb.
Leállítás funkció
A pirítás a CANCEL gomb megnyomásával bármikor leállítható, ezt követően a kar felemelkedik.
Ha készüléket nem kívánja tovább használni, húzza ki az elektromos hálózatból és hagyja kihűlni.
Figyelmeztetés:
A készülék nem használható egyidejűleg kenyérpirításra és pékáruk (briós, kifli stb.) feltéttel történő
melegítésére.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Hogyan távolítsuk el a pirítás után keletkező morzsát:
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból és hagyja készüléket
kihűlni. A pirító nyílásokból és a rostokról távolítsa el a morzsákat úgy, hogy közben a készüléket
ne döntse semmilyen irányba. Ezt követően húzza ki a morzsarekeszt, távolítsa el a morzsákat,
majd a rekeszt helyezze vissza a készülékbe.
A külső felület tisztítása:
A készülék külső felületét óvatosan, először nedves, puha majd száraz ruhadarabbal, szárazra
törölve tisztítsa meg. Ne használjon drótszivacsot, fémtárgyakat, durva tárgyakat vagy erős
tisztítószereket, mert azok károsíthatják a készülék felületét.
HU - 24
HU
HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem működik
- Ellenőrizze a hálózati kábel megfelelő csatlakoztatását
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a konnektorban. Az ellenőrzéshez használjon más
elektromos fogyasztót.
- Ellenőrizze, nem károsodott-e a csatlakozó kábel.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
--------
2-szeletes
Rozsdamentes acél
Folyamatosan állítható intenzitás
Automatikus kikapcsolás
Kiolvasztás, újramelegítés, leállítás funkció
Üzemmód fénykijelzők
Zsemlepirító feltét
-------
Morzsatálca
Szín: matt rozsdamentes acél
Feszültség: 230 V ~ 50 Hz
Felvett teljesítmény: 900 W
Méretek: 27,5 x 18 x 17 cm
Tömeg: 1,44 kg
A műszaki jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk.
Származási hely: Kína
CE tanúsítvánnyal rendelkezik
FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY
JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS
HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ.
A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN.
Környezetvédelmi információk
Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében:
lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és
olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után
speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült
elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.
Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése
Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt
a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni.
Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja
le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet
újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak
gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő
módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő
hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok
megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink.
Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási
hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó
információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok
ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivataltól.
Gyártja: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Cseh Köztársaság
HU - 25
Pozorno preberite spodnja opozorila za ravnanje z napravo !
Zahvaljujemo se za nakup izdelka Hyundai. Prosimo, pred uporabo pozorno preberite navodila za
uporabo in varnostne napotke.
• Naprave ali delov naprave ne potapljate v tekočino. To lahko povzroči okvaro naprave ali resno
poškoduje uporabnika. Nevarnost električnega šoka.
• Naprava ne sme delovati nenadzorovano.
• Napravo uporabljajte na suhi in ravni površini.
• Naprave ne uporabljajte na prostem.
• Če naprave ne uporabljate ali jo čistite, jo predhodno izklopite iz električnega omrežja.
• Če sta naprava ali napajalni kabel poškodovana, se obrnite na pooblaščen servis.
• Napajalni kabel ne sme viseti preko roba ali pulta. Kabla ne polagajte na vročo podlago.
• Ko uporabljate napravo, bodite pozorni, da se ne dotaknete vročih površin. Napravo shranite
šele, ko se le-ta ohladi.
• Naprave ne nameščajte na štedilnik ali v bližino plina oziroma grelnih plošč.
• POZOR: Kruh lahko zagori. Ko uporabljate napravo, morate zagotoviti okoli naprave dovolj
prostora, da se lahko odvaja vroč zrak. Med delovanjem naprava ne sme priti v stik z zavesami,
tapetami, oblekami, krpami ali drugimi vnetljivimi materiali. Ko je naprava še vroča, vam
priporočamo, da pri rokovanju z napravo uporabljate kuhinjske rokavice.
• NAPRAVA JE NAMENJENA UPORABI V GOSPODINJSTVU. NAPRAVA BO PRAVILNO
DELOVALA, ČE JO BOSTE UPORABLJALI V SKLADU Z NJENIM NAMENOM IN NAVODILI
ZA UPORABO.
• Naprave ne uporabljajte brez pladnja za drobtine. Pladenj redno čistite. Ne pustite, da se
drobtine nabirajo v pladnju.
• V napravo ne vstavljajte hrane, ki vsebuje topljive namaze.
• Naprave ne smejo uporabljati otroci in osebe z zmanjšano fizično ali mentalno sposobnostjo
oziroma jim primanjkuje znanja in izkušenj, če pri tem niso nadzorovani ali ne dobijo podrobnih
navodil za uporabo naprave. Otroci naj bodo pri uporabi pod nadzorom.
Opis
P1
P2 P3 P4 P5 P6 Kontrolno stikalo za nastavitev stopnje zapečenosti. Višja kot je številka večja je stopnja
zapečenosti.
Tipka za prekinitev delovanja.
Ročica za vklop. Potisnite navzdol za pričetek peke.
Tipka ODTAJANJE
Tipka POGREVANJE
Pladenj za drobtine
SLO - 26
SLO
Pred prvo uporabo
Priporočljivo je, da pred prvo uporabo pečete brez kruhkov na 7. stopnji in z ročico potisnjeno
navzdol. Na ta način se bo odstranil zaščitni sloj na grelnem elementu v pekaču. Iz opekača se
bo kadilo, kar je običajno. Pustite, da se ohladi preden začnete peči kruhke. Pri tem postopku je
potrebno imeti dobro zračenje v prostoru.
Stopnja zapečenosti
Stopnja na stikalu 1-2 3 4-5 6-7
Zapečenost
Pogrevanje ali zelo rahla zapečenost
Rahlo zapečeno
Srednje do dobro zapečeno
Zelo dobro zapečeno, odtajanje kruhkov
Priprava kruhkov
• Napajalni kabel opekača vključite v električno vtičnico in vstavite 1-2 tanke rezine kruha ali
toasta za obložene kruhke.
• Kontrolno stikalo nastavite na želeno stopnjo:
- 1 (najmanjša stopnja)
- 7 (najvišja stopnja)
• Ročico (P3) potisnite navzdol in opekač bo pričel z delovanjem samodejno.
• Ko je pečenje končano, bo kruh izskočil in opekač se bo ugasnil samodejno.
Funkcija pogrevanja
Če imate kruhke pripravljene v hladilniku, ali če jih želite pogreti in ne zapeči, uporabite funkcijo
pogrevanja kruhkov. Vstavite kruhke, potisnite ročico in pritisnite tipko za pogrevanje. Posvetil bo
indikator.
Odtajanje
Zamrznjene kruhke je mogoče pogreti in prihraniti čas odtajanja. Vstavite kruhke, potisnite ročico
in pritisnite tipko za odtajanje. Posvetil bo ustrezen indikator.
Prekinitev peke
Peko lahko prekinete kadarkoli, s tipko za prekinitev (CANCEL).
Čiščenje in vzdrževanje
Opekač je opremljen z odstranljivim pladnjem za drobtine. Na ta način lahko hitro in preprosto
odstranite drobtine, ki se naberejo na dnu naprave. Preden odstranite pladenj za drobtine, se
prepričajte, da je opekač izklopljen iz električnega omrežja in da se je že ohladila. Pladenj očistite
z rahlo vlažno krpo in ga zmeraj popolnoma osušite preden ga ponovno namestite v napravo. Za
čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil oziroma grobih materialov.
Pozor!
Toasta, kolačev, rogljičev ali druge hrane, ki se zagozdi v napravi ne poskušajte izvleči z nožem,
ker se naprava nahaja pod visoko električno napetostjo in se lahko pri tem poškodujete. Napravo
izklopite, počakajte, da se ohladi in nato hrano previdno izvlecite.
SLO - 27
Tehnične karakteristike
Napajanje: 230V~ AC pri 50Hz Električna moč: 900 W
Dimenzije: 27,5 x 18 x 17 cm
Teža: 1,44 Kg
Napotek za ohranitev okolja
Ta izdelek je narejen iz visoko-kvalitetnih materialov in delov, ki so primerni za reciklažo in so
predvideni za ponovno predelavo. Ko je izdelek neuporaben, ga ne smete odstraniti v običajne
gospodinjske odpadke, ampak ga morate odstraniti na zakonsko določeno mesto za odstranjevanje
električnih in elektronskih naprav. Na to vas opozarja poleg stoječi simbol na izdelku, v navodilu
za uporabo, ali na embalaži. Prosimo, informirajte se o deželnih zbirnih mestih pri vaši občinski
upravi. S ponovno uporabo starih naprav občutno pripomorete k zaščiti bivalnega okolja.
Zaradi nenehnega izboljševanja artiklov dopuščamo možnost nenamernih napak v navodilih. Slike
so simbolične in so namenjene razumevanju uporabe artikla. Tehnični podatki in karakteristike se
lahko spremenijo brez predhodnega opozorila! Napake v tisku so možne.
POZOR:
Likalnika ne uporabljate v bližini vode ali na mokri podlagi. S tem občutno zmanjšate
možnost poškodb ali električnega šoka. Ko likalnika ne uporabljate, ga zmeraj izklopite.
Prav tako ga zmeraj izklopite, ko ga čistite ali pregledujete. V likalniku se ne nahajajo deli,
ki jih lahko popravljate sami. Če je potrebno likalnik popraviti, ga odnesite na servis, ki je
usposobljen za popravljanje tovrstnih elektronskih naprav. Likalnik se nahaja pod visoko električno
napetostjo.
NAPOTEK ZA OHRANITEV OKOLJA
Ta izdelek je narejen iz visoko-kvalitetnih materialov in delov, ki so primerni za
reciklažo in so predvideni za ponovno predelavo. Ko je izdelek neuporaben, ga ne
smete odstraniti v običajne gospodinjske odpadke, ampak ga morate odstraniti na
zakonsko določeno mesto za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav. Na
to vas opozarja poleg stoječi simbol na izdelku, v navodilu za uporabo, ali na
embalaži. Prosimo, informirajte se o deželnih zbirnih mestih pri vaši občinski upravi.
S ponovno uporabo starih naprav občutno pripomorete k zaščiti bivalnega okolja.
SLO - 28
ZÁRUČNÍ LIST
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců
od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby
nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je
zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný
záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné
síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin,
vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho
pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní
službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození
výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected]
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
TO307SS
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu
dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby
alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo
v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je
zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne
vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený
na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
• nesprávnej údržby výrobku.
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov
alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo
jeho pádom.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo
prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo
poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte [email protected]
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované
na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
TO307SS
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
KARTA GWARANCYJNA
PL
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np.
znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami
itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10)W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład
Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy
odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11)Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12)W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13)Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14)W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15)Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16)Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17)W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa:
TO307SS
Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
GARANCIJSKI LIST
SLO
GARANCIJA VELJA 1 LETO ZA DELOVANJE IZDELKA.
Distributer jamči za kakovost, brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo le-tega,
v primeru, da ga uporabljate v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.
V garancijski dobi bo distributer (Trion d.o.o.) brezplačno odpravil vse napake v delovanju. Popravilo bo
izvršeno najkasneje v 45 dneh od dneva sprejema izdelka v popravilo. V primeru, da ga ne bo mogoče
popraviti v tem roku, ga bo distributer zamenjal z enakim novim brezhibnim izdelkom.
Čas, v katerem vam distributer zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate je 3
leta po preteku garancijskega roka.
Garancija ne velja za poškodbe, ki bi bile posledica uporabe nestandardnih nadomestnih delov,
nepazljivega ravnanja, padca, razstavljanja, popravil s strani nepooblaščenih oseb in višje sile. Prav tako
garancija ne velja za dele, ki se z delovanjem obrabljajo in trošijo. Izjema so očitne napake na sestavnih
delih ali v materialu. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo
pri odpravljanju okvar oziroma pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi distributer.
Garancija ne pokriva potnih stroškov serviserja v primeru, da je zahtevano popravilo na lokaciji kupca.
PRIJAVA REKLAMACIJE
Popravila v garancijski dobi
Za popravila v garancijski dobi uveljavite garancijo z originalnim računom ali potrjenim garancijskim
listom, ki ga predložite pooblaščenemu serviserju.
Dostava reklamiranega aparata
Reklamacijo lahko prinesete osebno k prodajalcu, ki jo bo posredoval pooblaščenem servisu ali direktno
na pooblaščeni servis na naslov:
Servis elektronike Janez Kastelic s.p. (za Trion), Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana,
ali jo pošljete s paketno dostavo GLS Slovenija, (e-mail: [email protected]; telefon za
naročila: 01/ 500 11 50) s katerim ima podjetje Trion pogodbeni odnos (če pošljete na ta način,
je za vas pošiljanje brezplačno). Paket mora biti pakiran v originalni oziroma primerni embalaži,
ki preprečuje poškodbe.
Za vse neupravičene reklamacije zaračunamo stroške pregleda in poštnine!
Distributer: Trion d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, email: [email protected]; www.trion.si
MODEL:
TO307SS
DATUM NAKUPA:
FIRMA IN SEDEŽ PRODAJALCA:
SERIJSKA ŠTEVILKA:
Poznámky / Notatky / Notes / Забележка / Jegyzetek / Komentarji:
Poznámky / Notatky / Notes / Забележка / Jegyzetek / Komentarji:
Licensed by Hyundai Corporation, Korea.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement