INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USER MANUAL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USER MANUAL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USER MANUAL
2
System BodyMap to zespół wyrobów medycznych klasy I przeznaczonych dla osób
dorosłych i dla dzieci z porażeniem mózgowym, kompensujących i łagodzących
upośledzenie poprzez stabilizację chorego w pozycji siedzącej lub leżącej. Doskonale sprawdza się w opiece nad osobami
niepełnosprawnymi, w profilaktyce prze-
BodyMap System refers to first class medical products which are designed for adults
as well as children with cerebral palsy. All
these products provide perfect stabilization during seating or lying position. What
is more, it is a perfect choice for the disabled due to the fact that it prevents bed
sores.
ciwodleżynowej oraz w przypadku występowania napięć mięśniowych.
BodyMap to system wsparcia pacjenta
wykorzystujący metodę podciśnieniową.
To zespół wyrobów wypełnionych granulkami polistyrenu, idealnie odwzorowujących kształt ciała pacjenta. Stabilizacja
pacjentów niepełnosprawnych przy użyciu tej metody jest znana i od wielu lat
stosowana w krajach europy zachodniej.
Z powodzeniem stosuje się ją również
w trakcie transportu pacjentów w karetkach ratownictwa medycznego. Granulki
polistyrenu swobodnie przemieszczają
się wewnątrz wyrobu, można je łatwo
przemieścić, nadając poduszce pożądany kształt. W wyniku odessania z jej wnętrza powietrza, pomiędzy sąsiadującymi
granulkami zwiększa się siła tarcia, która
utrwala nadany kształt poduszki.
BodyMap System uses vacuum method.
This method refers to products which are
filled with polystyrene granules thanks
to which products can model according
to patient’s body shape. This method is
well-known within The Western European
countries and it is widely applied in stabilization process. Furthermore, it is also applied during transportation of patients in
ambulances. Polystyrene granules move
freely inside the device and, more to the
point, it is easy to move them in order
to shape cushion at your discretion. The
shape of cushion doesn’t change easily
because of the fact that the air is sucked
out of the cushion.
3
System nasz służy do profilaktyki prawidłowego siedzenia. Poprzez odpowiednie
modelowanie kształtu poduszek, oparć i
podkładek, dają one prawidłowe oparcie
dla tułowia, bioder, głowy oraz kończyn
górnych i dolnych. System BodyMap doskonale sprawdza się w stabilizacji ciała
pacjentów z MPD, skoliozami kręgosłupa
Our system is designed with the intention
of maintaining correct sitting. cushions,
backrests and pads make it possible to
have correct support for trunk, hips, head
and upper as well as lower limbs. BodyMap System is perfect for patients with
cerebral palsy, scoliosis or hump. The
product is shaped according to patient’s
lub garbem. Dzięki precyzyjnemu odwzorowaniu kształtu ciała pacjenta na wyrobie, zwiększa się powierzchnia kontaktu z
poduszką, przez co zmniejsza się siła nacisku jednostkowego, co ma bardzo istotny
wpływ w profilaktyce przeciwodleżynowej. Dzięki zastosowaniu techniki podciśnieniowej istnieje możliwość płynnego
ustalenia poziomu twardości wyrobu.
Wyroby BodyMap zostały wykonane
z miękkiej, elastycznej pianki neoprenowej, doskonale dopasowującej się do ciała
pacjenta. Poduszki od zewnątrz laminowane są elastyczną dzianiną poliestrową,
a niektóre ich modele są jednostronnie
laminowane dzianiną samoszczepną, która umożliwia zastosowanie dodatkowych
taśm stabilizujących.
body shape thanks to which unit pressure
is diminished. It has a significant influence
on bed sores prophylaxis. In addition, it is
possible to determine the level of product’s hardness with the aid of vacuum
method.
BodyMap products are made of soft,
elastic neoprene foam and they perfectly adjust to patient’s body. cushions are
laminated by means of elastic polyester
knitwear and some of them can be additionally laminated with the aid of knitwear with self-adhesive qualities which
makes it possible to use additional stabilizing tapes.
4
Przed przystąpieniem do formowania
poduszki, należy najpierw przywrócić ją
do stanu wyjściowego, w tym celu należy
otworzyć zawór by wpuścić do niej powietrze. Czynność ta ma na celu wyrównanie
ciśnienia wewnątrz wyrobu, z ciśnieniem
atmosferycznym na zewnątrz.
Concerning shaping the cushion, it is
highly important to open valve so as to let
the air in. This activity is done in order to
equalize pressure inside the device with
atmospheric pressure.
2
1
W celu otwarcia zaworu należy kciuk dłoni oprzeć na powierzchni czołowej zaworka, natomiast palcem wskazującym
i środkowym nacisnąć niebieski pierścień
zwalniający (1), jednocześnie zsuwając
zaworek z wężyka (2).
In order to open valve it is necessary
to put thumb on frontal valve surface. Moreover, use your middle as well
as index finger to press blue ring (1)
and simultaneously slip off valve from
pipe (2).
5
Ze względu na małe gabaryty zaworu,
należy zwracać uwagę na to by go nie
zgubić. Jest to bardzo istotne szczególnie
wówczas, gdy operacji tej dokonujemy na
zewnątrz pomieszczeń.
Be careful with the valve because it is
small and it can be easily lost. Be cautious
especially when you perform all activities
outside.
Poduszkę bez zaworu należy pozostawić
na zaledwie kilka minut w celu wyrówniania ciśnień.
Cushion without valve should be left for
few minutes only so as to equalize pressures.
6
Kolejną czynnością jest powtórne zamontowanie zaworka. W tym celu delikatnie
wsuwamy go na wężyk.
Insert valve on pipe so as to mount valve
again.
Zaworek posiada funkcję samozłączną
i dlatego też po nasunięciu go na wężyk,
nie ma potrzeby dodatkowego mocowania go.
Valve is equipped with self-closing function and therefore valve doesn’t have to
be additionally mounted.
7
Następnie należy nadać poduszce pożądany kształt, na przykład siadając na niej,
lub opierając się o nią, w zależności od
tego z jakiego rodzaju poduszką mamy
do czynienia.
Next, shape cushion at your discretion.
You can shape it by sitting or leaning on
it - it depends on the type of cushion.
Po wstępnym uformowaniu i obciążeniu
przystępujemy do odciągania powietrza
z poduszki.
Once cushion is shaped it is necessary to
let out the air from cushion.
8
W przypadku zakupienia wyrobu z elektryczną pompką podciśnieniową, należy
połączyć pompkę z wyrobem, wciskając
jej końcówkę samozłączną do zamontowanego na wężyku zaworu.
If product was bought with an electric
vacuum pipe it is necessary to connect
these devices. Insert pipe’s self-closing
part into valve which is mounted on pipe.
W przypadku zakupu dużogabarytowego
wyrobu, klient standardowo otrzymuje
dużo wydajniejszą pompkę nożną, którą
łączy się z wyrobem w identyczny sposób
jak pompkę elektryczną.
Foot pump is added in case when buyer
bought outsize product. Foot pump connects with the product in the same way as
electric vacuum pump.
9
W przypadku standardowych wyrobów
do każdej poduszki producent w cenie
dostarcza pompkę manualną.
As far as standard products are concerned, manufacturer adds hand pump to
each product.
Odciąganie powietrza przy jej użyciu odbywa się poprzez wykonywanie posuwisto
zwrotnych ruchów tłoka pompki, naprzemiennie odciągając i wciskając go.
Move piston forward and backward so as
to let out the air.
10
Powietrze należy wyciągać tak długo, aż
poduszka stanie się zadowalająco twarda. W trakcie tej operacji kształt poduszki
można swobodnie modelować. Im dłużej
wypompowujemy powietrze z poduszki
tym jest ona twardsza i stabilniejsza.
Air should be let out until it is properly
hard. The shape of cushion can be easily shaped during this activity. Pump out
longer so as to make cushion harder and
more solid.
Po osiągnięciu pożądanego kształtu i twardości poduszki, należy odłączyć pompkę
podciśnieniową. Zawór automatycznie
zamknie dopływ powietrza do poduszki.
Once the shape as well as hardness of
cushion is done, it is necessary to disconnect vacuum pump. Valve will automatically close air supply for cushion.
11
W celu odłączenia pompki od wyrobu, należy nacisnąć perścień metalowy zaworka
do tyłu i wysunąć wężyk pompki podciśnieniowej.
Press metal valve metal ring backwards in
order to disconnect pump. Next, take out
vacuum pump’s pipe.
Poduszka bardzo długo utrzymuje nadany kształt. W przypadku odkształcenia się wyrobu, należy powtórnie podpiąć pompkę podciśnieniową i odciągnąć
powietrze. Do każdego wyrobu można
opcjonalnie zastosować pokrowiec termoaktywny, zdecydowanie poprawiający
komfort użytkowania wyrobu.
Cushion keeps its shape for a long time.
If the shape of product changed, it is important to connect vacuum pump again
so as to pump out the air. It is possible to
buy thermo-active cover which makes the
product more comfortable to use.
12
UWAGA! Aby uniknąć opadania granula­tu w poduszkach z oparciem
(B, C, AB, AC, etc) podczas formowania
kształtu, należy postępować następująco:
■ położyć poduszkę na płaskiej powierzchni
■ rozprowadzić równomiernie granulat
w środku poduszki na całej jej powierzchni
■ odciągnąć wstępnie powietrze tak aby
poduszka nadal była miękka i możliwa
do formowania
■ umieścić poduszkę w miejscu jej przeznaczenia
■ rozpocząć finalne modelowanie siadając na niej lub modelującą ją ręcznie
ATTENTION: To avoid falling down the
granules during molding the cu-shions
with backrest (B, C, AB, AC, etc.) please
follow the steps below:
■ Place the cushion on flat surface
■ Spread the granules inside the cushion evenly
■ vacuum the cushion a little bit so it
can still be floppy and moldable
■ put the cushion on its place
■ start the final molding seating on it or
mold it manually
POMPKI
PODCIŚNIENIOWE
VACUUM
PUMPS
Do każdego wyrobu w zależności od
rozmiaru dostarczamy gratis pompkę
podciśnieniową.
Each product is equipped with vacuum
pump, depending on product size.
BM_001
BM_002
13
CZYSZCZENIE,
KONSERWACJA
I NAPRAWA
CLEANING,
MAINTENANCE
AND REPAIR
Poduszki powinny być czyszczone regularnie z kurzu za pomocą suchej szczoteczki lub okurzacza z ssawką z miękkim
włosiem.
W przypadku mocniejszych zabrudzeń
wyrób należy czyścić miejscowo pod lekkim strumieniem bieżącej wody w temp.
do 40 stopni C.
Do czyszczenia można również stosować
detergent, taki np. jak: płyn do naczyń
lub roztwór mydła. Po użyciu detergentu
czyszczone miejsce spłukać pod bieżącą
wodą i wysuszyć miękkim ręcznikiem.
Do czyszczenia nie wolno używać na bazie rozpuszczalników: toluen, aceton.
Do czyszczenia nie wolno używać chloru
ani jego pochodnych.
Suszyć z daleka od żródeł ciepła.
Podczas procesu czyszczenia ze szczególną ostrożnością należy podchodzić
do banderol zabezpieczających miejsca
łączenia elementów poduszek. Podczas
czyszczenia wyrobów należy zwrócić
uwagę aby przypadkowo nie rozciąć lub
nie przekłuć powłoki poduszki, do przeprowdzania tych czynności nie wolno
używać ostrych narzędzi.
W przypadku uszkodzenia poduszki,
możemy ją naprawić dołączonym standardowo „zestawem naprawczym”. Zestaw składa się ze specjalnego kleju neoprenowego oraz zestawu łatek, którymi
możemy uszczelnić uszkodzoną poduszkę.
W przypadku większych uszkodzeń mechanicznych, poduszkę należy przesłać do
producenta w celu jej naprawy.
Cushions should be regularly cleaned
with the aid of dry brush or vacuum
cleaner equipped with attachment made
of soft bristles.
If stains are big, it is necessary to clean
them with running water in a temperature up to 40 °C.
It is also possible to use detergent such
as washing-up liquid or soap solution.
Remember to rinse cleaned place off
with running water and dry it with soft
towel.
It is forbidden to use solvents: toluene or
acetone.
It is forbidden to use chlorine or its derivatives.
Dry far from direct heat.
Remember to be careful when you clean
banderoles which protect places that
connect cushion’s elements.
It is necessary to be cautious not to cut
or pierce cushion; do not use any sharp
tools for cleaning.
You can repair damaged cushion using “repair kit” which is included free
of charge to each product. Kit consist
of special neoprene super glue and few
patches which you can use to seal the
damage surface of the cushion.
Cushion should be sent to manufacturer
in case of mechanical damages.
14
ZAWÓR SERWISOWY
MAINTENANCE VALVE
Zawór serwisowy BodyMap to innowacyjne i proste rozwiązanie wykorzystane w systemie BodyMap. Umożliwia on
samodzielne sterowanie ilością granulatu w poduszkach BodyMap aby móc ją
dopasować do indywidualnych potrzeb
użytkownika. Zawór jest umieszczony z
tyłu poduszki, dzięki czemu nie rzuca się
w oczy i nie przeszkadza w uzytkowaniu
wyrobu. Jego obsługa jest bardzo prosta polega na odkręceniu korka serwisowego i przesypaniu lub odsypaniu żądanej
ilości granulatu. Dodatkowy zapas granulatu jest umieszczony w szczelnych
woreczkach, które dostępne są w dwóch
różnych rozmiarach. Przy wyborze wielkości woreczka z granulatem należy sugerować się wielkością posiadanej poduszki BodyMap.
BodyMap valve is an innovative as well
as easy solution used in BodyMap system. It makes it possible to control the
amount of granules in BodyMap cushions. It is highly advantageous because then it is possible to adjust cushion
according to your needs.
Valve is situated at the back o f cushion
thanks to which it is not very visible and,
moreover, it is not an obstacle while
using the product. What is more, it is
really easy to use it – you just need to
unscrew cork and either pour in or take
out specific amount of granules. Additional amount of granules is packed in
airtight bags that are available in two
sizes. Remember that the size of bag depends on the size of BodyMap cushion.
15
Aby uzupełnić/odsypać granulat z poduszki należy:
Please follow these steps in order to
pour in/ take out granules:
1. Odciągnąć powietrze z poduszki za pomocą pompki.
1. Vacuum the cushion using the vacuum
pump.
2. Ostrożnie odkręcić korek zaworu.
Uwaga! Przy odkręconym zaworze
nie wolno wykonywać gwałtownych
ruchów poduszką ani jej uciskać gdyż
może to skutkować wysypaniem się
granulatu.
2. Unscrew carefully valve’s cork.
CAUTION! When valve is unscrewed
it is forbidden to move pillow violently or press it because then granules may spill out.
16
3. Ostrożnie wyjąć korek zabezpieczający
lejek woreczka z granulatem tak, by nie
wysypać jego zawartości.
3. Take out cork which secures funnel
from bag with granules. Be careful so as
not to spill out its contents.
4. Szczelnie włożyć lejek woreczka
do otworu w poduszce na głębokość
ok. 1 cm i delikatnie, pociągając worek
do góry, przesypywać granulat do uzyskania jego żądanej ilości w poduszce.
W celu odsypywania granulatu z poduszki do worka należy, po włożeniu lejka
w otwór poduszki, obrócić ją zaworem
w dół i ostrożnymi ruchami odsypać odpowiednią ilość granulatu.
4. Insert tightly bag’s funnel into hole
from cushion at a depth of 1cm. Pull bag
upwards, pour granules in as much as it
is needed. If you want to take out some
granules from cushion, it is necessary to
insert funnel into hole from cushion and
then turn cushion in a way that valve is
placed down. Next, take out granules as
much as it is needed.
17
5. Dokładnie zakręcić korek zaworu.
5. Screw valve’s cork.
18
Funkcja
samoszczepna
poduszki
BodyMap służy do pozycjonowania
poduszki na wyrobie lub mocowania
na niej elementów nośnych!
W pierwszej kolejności poduszkę
BodyMap należy zamocować np. do
fotela, krzesła, wózka.
W celu zminimalizowania ryzyka
powstania
odleżyn
zalecamy
stosowanie pokrowca bawełnianego
z każdą poduszką BodyMap, jeśli
nieprzerwany okres jej użytkowania
jest dłuższy niż 2h dziennie.
Dla
osób użytkujących nieprzerwanie
poduszkę BodyMap przez czas dłuższy
niż 8 godzin zaleca się stosowanie
pokrowca termoaktywnego VISMEMO.
W przypadku osób podatnych na
powstawanie odleżyn, które użytkują
poduszkę BodyMap nieprzerwanie
dłużej niż 8 godzin, bezwzględnie
zaleca się stosowanie pokrowca
bawełnianego wraz z podkładką
napowietrzająco - masującą !
The Velcro surface of BodyMap
cushions is used for positioning of
cushions on the product or fix the
supporting elements on it.
First, place the BodyMap cushion on
the chair, stroller etc.
In order to minimize the risk of
bedsores, we recommend using
a cotton cover along with each
BodyMap cushion if the permanent
duration of use is longer than 2 hours.
For people using BodyMap cushions
permanently for more than 8 hours
it is recommended to use it along
with thermo-elastic VISMEMO cover.
Caution should be taken in subjects to
people with known bedsores - prone. In
such a case it is strictly recommended
to you use BodyMap cushion with
aeration-massaging pad for people
who use BodyMap cushions non-stop
longer than 8 hours !
Pod żadnym pozorem nigdy nie
wolno zginać wyrobu BodyMap
w momencie gdy jest z niego
odciągnięte powietrze i gdy
założony jest zawór ciśnieniowy.
Under any circumstances BodyMap
product cannot be fold, when the
air is pump out and the vacuum
valve is assambled.
19
Pod żadnym pozorem nie wolno
obciążać i naciskać wyrobu BodyMap
w momencie, gdy jest do niego
wpuszczone powietrze i gdy założony
jest zawór ciśnieniowy. Aby formować
poduszkę
należy
rozprowadzić
równomiernie granulat i wstępnie
odciągnąć powietrze tak, aby poduszka
była nadal miękka i możliwa do
kształtowania!
It is not allowed to press and load the
BodyMap device in case the air is inside
and the vacuum valve is assembled.
In order to shape the cushion, there
is necessary to spread the granulate
evenly and to pump the air out slightly.
By maintaining the cushion soft, you
can shape the device according to your
needs.
REH4MAT
ul. Truskawkowa 17
Widna Góra, 37-500 Jarosław
phone: 16 621 42 20
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.reh4mat.com
Data aktualizacji: 19.04.2016
www.bodymapsystem.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising