Česká obchodní inspekce
Česká obchodní inspekce
Malé tepelné a varné elektrické
spotřebiče,
S O C R ČR
Presentace - duben 2008
Výsledky dozoru - LVD 1
n
n
n
n
n
Odstrašující nálezy jsou:
žehlička elektrická Eurobig, typ 854006,
ČOI 871S
Kulma Sanheyijuanfaqi, model CDA888, ČOI 874S
Vysoušeč vlasů Rainbow, ČOI 878S
Vysoušeč vlasů Kario First, typ 200, ČOI
881S
Výsledky dozoru - LVD 2
Žehlička
EUROBIG (EURBIG), typ 854006 / země původu
Čína, výrobce EUROBIG (EURBIG), Room 19B Building C1 Fuhua
Road Futian Area, CN-518048 Shenzen, Guangdon, Čína
n
n
n
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem a požáru
Během zkoušky jako při
„abnormální činnosti při
nastavení na jmenovitý
příkon„ z výrobku šlehaly
plameny, vytékal roztavený
kov a oteplení podložky
zkušebního koutu přesáhlo
povolenou hodnotu.
Následně výrobek nevyhověl
zkoušce elektrické pevnosti
Posouzení shody dle ČSN EN
60335-1, ČSN EN 60335-2-3
Výsledky dozoru - LVD 3
Kulma SANHEYIJUANFAQI, model
CDA-888 / země původu nezjištěna
n
n
n
n
n
n
n
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem
Na výrobku není uvedena
značka 5582 dle IEC 60417-1
doplněná o zákaz
Nepřiložen návod k použití
Izolace nesplňuje požadavky na
dvojitou nebo zesílenou izolaci
Návlek použitý jako přídavná
izolace vnitřního vodiče spínače
není ve své poloze udržován
účinnými prostředky
Vodiče napájecího přívodu mají
nedostatečný průřez.
Posouzení shody dle ČSN EN
60335-1, ČSN EN 60335-2-23
Výsledky dozoru - LVD 4
Vysoušeč vlasů RAINBOW,
model/typ neuveden / země původu Čína
n
n
n
n
n
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem a požáru
Na výrobku neuvedeny základní
údaje a výstraha
Během zkoušky jako při
„abnormální činnosti“ z výrobku
šlehaly plameny, unikal
jedovatý/hořlavý plyn, oteplení
podlahy zkušebního koutu
přesáhla povolenou hodnotu a
následně výrobek nevyhověl
zkoušce elektrické pevnosti
Nevyhovující rozměry vidlice,
vodiče napájecího přívodu mají
nedostatečný průřez, uchycení
přívodu je nedostatečné
Posouzení shody dle ČSN EN
60335-1 a ČSN EN 60335-2-23
Výsledky dozoru - LVD 5
Vysoušeč vlasů KARIO FIRST, typ
200 / země původu nezjištěna
n
n
n
n
n
n
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem a požáru
Chybí návod v českém jazyce
Není vysvětlena značka 5582
dle IEC 60417-1 společně se
zákazovou značkou „Nevhodné
pro použití ve vaně/ sprše„
Kružnice opsaná kolem značky
5582 na výrobku je pouze 5mm
Během zkoušky jako při
„abnormální činnosti“ z výrobku
šlehaly plameny a oteplení
podložky zkušebního koutu
přesáhlo povolenou hodnotu.
Následně výrobek nevyhověl
zkoušce elektrické pevnosti.
Posouzení shody dle ČSN EN
60335-1 a ČSN EN 60335-2-23
Výsledky dozoru - LVD 6
n
n
Bezpečné výrobky - těžko se hledají
Žehlička ETA, typ 2246 (český výrobek
ve standardní kvalitě vyráběný v
nezměněné formě již 25 let)
Dozorové aktivity za rok 2007
v oblasti LVD 1
n
n
n
n
n
n
Zdroje kontrolní činnosti
Mezinárodní spolupráce
Systém Rapex
Systém Circa
Centrálně řízené akce
Podněty spotřebitelů
Dozorové aktivity za rok 2007
v oblasti LVD 2
n
n
n
RAPEX - Systém rychlé výměny informací
Výrobky notifikované zeměmi EU do systému
a hledané na trhu ČR (hledáno 247 výrobků,
nalezeny 4, z toho 1xadaptor Kanlux a 3x
PPřívod Lucerna)
Výrobky nahlášené ČR do systému a hledané
v EU (z toho v LVD bylo nalezeno 5
nebezpečných výrobků)
Dozorové aktivity za rok 2007
v oblasti LVD 3
n
n
n
CIRCA - Komunikační a informační zdroje
centra administrativy
Výrobky notifikované zeměmi EU do systému
a hledané na trhu ČR – v LVD bez notifikace
Výrobky nahlášené ČR do systému a hledané
v EU – nahlášeno 12 (vysoušeč vlasů KARIO
FIRST a RAINBOW, kadeřítko MEIJIE, kulma
SANHEYIJUANFAQI a EUROTEC, vařič
AMBOSS, mixér ruční, pájecí souprava TREND
LINE, varná konvice SINGER, svítidlo
VÝKRUTA)
Dozorové aktivity za rok 2007
v oblasti LVD 4
n
n
n
n
Centrálně řízené akce
KA Adaptor cestovní, značka WONPRO, typ WAII-9 –
kontrola uloženého opatření ČOI podle z.č. 102/2001
Sb., výrobek nenalezen
MKA EB Prodlužovacích přívodů – dle AdCo LVD,
podklady pro nadcházející čínský Rok Elektrozařízení,
významná dotace EU, odběr 10 typů, všechny
nesplnili požadavky norem, 4 typy nesplnili ZP v TV
KA Světelné řetězy (sezónní akce) – akce dosud
nevyhodnocena, odběr 14 typů, jako každoročně se
očekává vysoká možnost ohrožení oprávněného
zájmu; kontrolu lze zcela jistě provádět opakovaně
Dozorové aktivity za rok 2007
v oblasti LVD 5
n
n
n
Podněty spotřebitelů (celkem 26)
Podněty na ÚI ČOI úzce souvisí s kontrolou plnění
ZP, příp.odběry vzorků
Zaměření podnětů bylo převážně na adaptéry, holící
strojky, parní čističe, prodlužovací versus pohyblivé
přívody, svítidla, varné konvice, vařiče, zásuvky
Shuko, žehličky
Malé tepelné a varné
spotřebiče - MTaVS 1
n
n
n
n
n
Zákon č. 22/1997 Sb.
NV č.17/2003 Sb. - LVD
Harmonizované normy (vždy v pl.
znění) http://eshop.cni.cz/iPopWeb/
ostatní NV (616/2006 Sb.)- EMC
Ostatní legislativní požadavky
MTaVS 2- Strategie udržitelné
jakosti výrobků
n
n
n
n
n
Jakost (uspokojování potřeb spotřebitelů) a bezpečnost el.
spotřebičů
Pozice obchodního jména na trhu-výstražný systém ČOI, RAPEX,
mediální informace
Pravidelná kontrola výrobních dávek ze třetích zemí
(kontejnerů) – ujednání na náklady dodavatele
Vady skryté-technické vlastnosti, typové /kusové zkoušky; ČSN
EN 50106 Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v
oblasti používání EN 60335-1 a EN 60967 (Přikrývky, podušky a
podobné ohebné spotřebiče; revizní technici, akreditované
zkušebny, AO
Vady zjevné-viz dále
MTaVS 3-Vady zjevné
n
n
n
n
n
n
Označení stanovených výrobků CE
Třídy ochrany před ÚEP- TO I, II a III
Stupeň ochrany proti škodlivému vniknutí prachu a
vody - IPXY/IP20
Značení
+Doplňkové značení
Návody
MTaVS 4- Značení
a
Článek
ČSN EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů. Na spotřebiči musí být vyznačeno:
7.1
Jmenovité napájecí napětí nebo rozsah jmenovitých napájecích napětí. POZNÁMKA: Značení u
spotřebičů určených k připojení do elektrické sítě musí zahrnovat 230 V (např. 110/230 V nebo
110–230 V)
Značka pro druh proudu nebo jmenovitý kmitočet (druh proudu ~ , jm. kmitočet sítě 50 Hz)
Jmenovitý příkon ve W (nebo kW) nebo jmenovitý proud v A
Jméno, obchodní značka nebo identifikační značka výrobce nebo odpovědného prodejce
Údaj o modelu nebo typu
Značka pro spotřebiče třídy ochrany II
Číslo IP podle stupně ochrany proti škodlivému vniknutí vody, pokud je odlišné od IPX0; první
číslice čísla IP nemusí být na spotřebiči značena (např. IPX3).
7.6
Při používání značek používejte pouze schválené značky (IEC 60417, IEC 7000, www.iec.ch )
7.12
Návod k použití musí být dodán se spotřebičem, aby spotřebič mohl být bezpečně používán
7.13
Návod a další texty požadované touto normou musí být napsány v úředním jazyku země, ve
které se má spotřebič používat
MTaVS 5- Elektrické žehličky
n
n
n
n
n
-
ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-3, dále vždy jen v pl. znění
Doplňkové značení
musí být vyznačen příkon
zvláštní stojany musí být označeny:
jménem, obch. značkou výrobce nebo odp. prodejce
Údajem o typu nebo modelu stojanu
Stojany bezpřívodových žehliček musí být označeny:
Jmenovitým napětím nebo jmenovitým rozsahem napětí
Jmenovitým příkonem
MTaVS 6- Elektrické žehličky
n
-
Návody
Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, je-li připojena k síti
Žehlička se musí ukládat a používat na stabilním povrchu
Při umisťování žehličky na stojan zajistěte, aby povrch, na který se
stojan umístí, byl stabilní
Žehličku nepoužívejte, jestliže spadla, existují-li viditelné známky
poškození nebo úniku kapaliny
U napařovacích žehliček upozornění: Vidlice se musí vytáhnout ze
zásuvky před plněním nádržky na vodu
U tlakových žehliček upozornění: Plnící otvor nesmí být při používání
otevřen
U bezpřívodových žehliček: Žehličku používejte jen s dodaným
stojanem
U cestovních žehliček upozornění: Žehlička není určena pro normální
používání
U napařovacích žehliček: Musí být uveden jmenovitý příkon zvláštní
nádržky na vodu nebo vyvíječe páry
MTaVS 7- Grily, opékače
topinek apod.
n
n
ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-9
Doplňkové značení
- Indukční varné desky musí mít vyznačen jmenovitý příkon nebo
jmenovitý proud
- Spotřebiče určené pro částečné ponoření do vody při čištění
musí být označeny maximální hloubkou ponoření a výstrahou:
Neponořujte nad tuto úroveň
Sporáky, přenosné trouby a rotační grily musí být označeny
značkou 5041 dle IEC 60417-1 (výška trojůhelníku
min. 12mm) nebo upozorněním: Horký povrch
MTaVS 8- Grily, opékače
topinek apod.
n
Návody
-
Musí být uvedeny podrobnosti jak čistit povrchy, které jsou v kontaktu s pokrmem
-
U spotřebičů opatřených přívodkou a určených pro ponořování do vody při čištění výstraha:
Nástrčka musí být před čištěním vyjmuta a přívodka musí být před dalším použitím vysušena
-
U spotřebičů určených pro používání s nástrčkou s termostatem musí být uvedena výstraha:
Používejte pouze s příslušnou nástrčkou
-
U spotřebičů, které mají přístupné kovové povrchy jiné než pracovní, jejichž oteplení
přesahuje 90K upozornění: Teplota přísluš. povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti
-
U opékačů topinek upozornění: Chléb se může vznítit, nepoužívejte opékač v blízkosti
hořlavého materiálu, jako jsou záclony nebo pod ním
-
U opékačů výstraha: V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné palivo
U opékačů určených k používání s vodou uvádět maximální množství vody k nalití
-
U varných desek s povrchem ze sklokeramiky nebo podobného materiálu výstraha: Vypněte
spotřebič, je-li povrch popraskán, aby se zabránilo ÚEP
-
U indukčních varných desek upozornění: Kovové předměty jako lžičky, nože, lžíce a pokličky
by se neměly pokládat na varnou desku, protože by se mohly ohřát
-
U opékačů topinek podrobnosti: Jak odstraňovat zbytky chleba, je-li použitelné
Je-li na spotřebiči značka 5041 upozornění: Povrchy se mohou stát horkými při používání
MTaVS 9- Grily, opékače
topinek apod.
MTaVS 10 - Ohřívací desky,
vařiče
n
n
-
-
ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-12
Doplňkové značení
Spotřebiče určené pro částečné ponoření do vody při čištění
musí být označeny max. hloubkou a výstrahou:
Neponořujte nad tuto úroveň
MTaVS 11- Ohřívací desky,
vařiče
n
Návody
U spotřebičů opatřených přívodkou a určených pro ponořování
do vody při čištění výstraha: Nástrčka musí být před čištěním
vyjmuta a přívodka musí být před dalším použitím vysušena
U spotřebičů určených pro používání s nástrčkou s termostatem
musí být výstraha: Používejte pouze s příslušnou nástrčkou
U spotřebičů s povrchem ze sklokeramiky nebo podobného
materiálu výstraha: Nepoužívejte spotřebič, je-li povrch
popraskán
- U spotřebičů se zvláštními nádobami, jež nejsou dodány, musí
být nádoby specifikovány
-
MTaVS 12- Ponorné smažiče,
smažící pánve apod.
n
ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-13
n
Doplňkové značení
Ponorné smažiče musí mít označení max. hladiny oleje. Musí mít
také označení min. hladiny oleje, pokud se nemohou používat
jako smažící pánve
- Spotřebiče určené pro částečné ponoření do vody při čištění
musí být označeny maximální hloubkou ponoření a výstrahou:
Neponořujte nad tuto úroveň
-
MTaVS 13- Ponorné smažiče,
smažící pánve apod.
n
Návody
U spotřebičů opatřených přívodkou a určených pro ponořování
do vody při čištění výstraha: Nástrčka musí být před čištěním
vyjmuta a přívodka musí být před dalším použitím vysušena
- U přenosných ponorných smažičů a ostatních spotřebičů, které
nejsou určeny pro ponořování do vody při čištění, se musí
uvádět, že se spotřebiče nesmí ponořovat
U spotřebičů určených pro používání s nástrčkou s termostatem
musí být výstraha: Používejte pouze s příslušnou nástrčkou
-
Návod musí obsahovat podrobnosti jak vyčistit povrchy, které
jsou ve styku s potravinami nebo olejem
MTaVS 14- Spotřebiče pro
ohřev kapalin
n
n
-
-
ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-15
Doplňkové značení
Neponořujte pod tuto hladinu, u spotřebičů určených k
částečnému ponoření do vody
Označení max.hladiny, u spotřebičů, které mohou být přeplněny
Uzavřenou polohu tlakového hrnce, není-li poloha zřejmá
Podstavce dodávané s bezpřívodovými konvicemi musí být
označeny jménem nebo obchodní značkou výrobce/prodejce a
údajem o typu nebo modelu
MTaVS 15- Spotřebiče pro
ohřev kapalin
n
-
-
-
-
-
Návody
Vytáhněte nástrčku před čištěním a vysuště přívodku před dalším
použitím
Používejte pouze určenou nástrčku, obsahuje-li termostat
Lze–li konvici přeplnit, pak upozornění: Může dojít k vystříknutí vody
Umístěte víko tak, aby pára směřovala od držadla
Neodnímejte víko, dokud se voda vaří
U přívodových konvic upozornění: Před sejmutím konvice z podstavce
zajistěte, aby byla vypnuta
U ohřívačů kojeneckých lahví upozornění: Pokrm by se neměl příliš
dlouho ohřívat; Ověřte, že nebyla překročena správná teplota pokrmu
U tlakových hrnců upozornění: Vedení v regulátoru tlaku by se měla
pravidelně kontrolovat
U vejcovarů se zařízením na propichování vajec upozornění: Zabraňte
zraněním způsobeným zařízením na propichování vajec
MTaVS 16- Přikrývky, podušky
n
n
n
ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-17
Spotřebiče TO III musí mít jmenovité napětí
nepřesahující 24V
Doplňkové značení
viz norma, svěřit zkušebně vč. zatřídění spotřebiče a
umístění značení; pokud jsou použity symboly, musí
být vysvětleny
Návody
viz norma, svěřit zkušebně;
MTaVS 17- Přenosné tepelné
nářadí
n
ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-45
Nářadí k odstraňování zvířecích rohů v zárodku musí být TO II
nebo TO III
n Značení
- Kontaktní zapalovače ohně musí být označeny značkou pro
mezní zasunutí do paliva; pokud nemají alespoň IPX4 musí být
upozornění: Nevystavujte dešti ani vlhkosti
- Svářečky termoplastických trubek musí být označeny typem
spojek, s nimiž se mají používat a odpovídajícím nastavením.
Každá spojka musí být označena příslušností ke spotřebiči a
svým typovým označením
n
MTaVS 18- Přenosné tepelné
nářadí
n
-
-
-
Návody
U spotřebiče s odděleným stojanem bez závislého spínače musí
být výstraha: Není-li toto nářadí používáno, musí být umístěno
na svém stojanu
U nářadí k odstraňování zvířecích rohů v zárodku TO III
výstraha: Používejte pouze dodaný transformátor
U svářečky termoplastických trubek varování: Činnost svařování
se nesmí na spojce opakovat, protože by se živé části mohly
stát přístupnými
MTaVS 19- Přenosné tepelné
nářadí
- U horkovzdušné pistole a a odstraňovače nátěrů výstrahy:
Není-li spotřebič opatrně používán, může dojit k požáru, proto
- buďte opatrní v místech, kde jsou hořlavé materiály
- nepůsobte na jednom místě po dlouhou dobu
- teplo může být přivedeno k hořlavým materiálům, které jsou
vzdáleny
- po použití umístěte spotřebič na stojan a před uložením ho nechte
vychladnout
- nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru
- Pro zapalovače ohně musí být uvedeno v podstatě následující:
- zajistěte, aby byl zapalovač ve správné poloze
- před vyjmutím ohně vytáhněte vidlici ze zásuvky
- před uložením nechte zapalovač vychladnout
- nedovolte, aby se horké části zapalovače dotýkaly přívodu nebo
jiných hořlavých látek
MTaVS 20- Přenosné ponorné
ohřívače
n
n
ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-74
Doplňkové značení
- Spotřebiče musí být označeny maximální a minimální hloubkou
ponoření
n
Návody
- Podrobnosti o vhodné nádobě, jež má být použita
- Před vyjmutím ohřívače z kapaliny vytáhněte vidlici ze zásuvky
- Po vytažení vidlice je topný článek horký, proto na něj nesahejte
a neumisťujte jej na hořlavé povrchy
Závěr
Děkuji Vám za pozornost.
Spojení:
www.coi.cz
Ing. Vladimír Vosátka
vvosatka@coi.cz
tel. 296 366 260
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising